close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) МІЖ

код для вставкиСкачать
Додаток 2.8
Міністерство соціальної політики України
Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин
Проект
ТИПОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) МІЖ ПРАЦІВНИКОМ - МІГРАНТОМ ТА ЗАКОРДОННИМ ВЛАСНИКОМ (РОБОТОДАВЦЕМ)
Луганськ - 2012 ПРОЕКТ ТИПОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) МІЖ ПРАЦІВНИКОМ - МІГРАНТОМ ТА ЗАКОРДОННИМ ВЛАСНИКОМ (РОБОТОДАВЦЕМ)
1. Загальні положення
1.1 Цей договір є строковим. На його підставі виникають трудові відносини між підприємством, організацією, установою (далі - підприємство) в особі власника (роботодавця) та працівником-мігрантом.
1.2 Підприємство(повна назва підприємства)в особі власника (роботодавця)(посада)з одного боку,(прізвище, ім`я та по батькові)та працівник-мігрантз іншого боку(прізвище, ім`я та по батькові)уклали цей договір про те, що працівник-мігрант приймається (наймається) на роботу в(найменування структурного підрозділу підприємства, цех, відділ, лабораторія, дільниця тощо)за професією (посадою)(повне найменування професії або посади)та визначеною кваліфікацією(розряд, кваліфікаційна категорія),за якими працівник буде виконувати доручену роботу.1.3 Працівнику-мігранту: - встановлюється строк випробування - не встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити).(тривалість строку випробування);1.4 Цей договір є (потрібне підкреслити): - на визначений строк, встановлений за погодженням сторін
(вказати строк, погоджений сторонами)- таким, що укладається на час виконання певної роботи
(вказати роботи, які передбачається виконати)2 Обов`язки працівника-мігранта2.1 Працівник зобов`язується виконувати визначену цим договором відповідно за професією (спеціальністю, кваліфікацією)* роботу: (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормативних завдань, дотримання правил з охорони праці, місця і строків її виконання тощо).2.2 Працівник зобов`язується піклуватися про збереження майна, сировини, обладнання, виробленої продукції власника (підприємства) та власності інших працівників3 Обов`язки підприємства (власника)3.1 Підприємство (власник) зобов`язується обладнати робоче місце працівника-мігранта всіма засобами забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці(зазначаються основні умови організації праці)3.2 Підприємство (власник) зобов`язується надати працівнику-мігранту в письмовій формі інформацію про можливу втрату в результаті неправильних дій працівника.3.3 Підприємство (власник) зобов`язується забезпечити збереження особистого майна, інструменту, транспортних засобів працівника тощо.4 Оплата праці4.1 Підприємство (власник) обумовлює розмір оплати праці, премій, надбавок(оговорених в договорі етапів роботи (або всього обсягу робіт), виконання вимог до якості робіт тощо)4.2 Підприємство (власник) зобов`язується довести до працівника-мігранта умови, за яких він може здійснювати утримання із винагород працівника, розмір утримання.(зазначаються умови оплати праці)5 Робочий час і час відпочинку5.1 Працівнику встановлюється нормований (ненормований) робочий день (необхідне підкреслити).5.2 Режим робочого часу: початок роботи о годині закінчення роботи о годині перерва для відпочинку і харчування з __ годин __ хвилин до ___ годин ___ хвилин5.3 Працівник зобов`язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.5.4 Працівнику надається чергова відпустка календарних днів(кількість)6 Соціальне обслуговування6.1 Працівнику надається оплачувана відпустка в разі:- смерті або тяжкого захворювання близьких родичів (дітей, чоловіка (жінки), батьків);- одруження самого працівника або його дітей.Соціальна відпустка надається протягом не менше 3 днів.6.2 В період дії трудового договору працівнику надаються такі послуги і пільги із соціального обслуговування, які не встановлені чинним законодавством, за рахунок власника: - виплата одноразової допомоги до щорічної відпустки в розмірі; - надання житла працівнику на умовах(зазначаються умови)- інші (вказати)7 Соціальне забезпечення7.1 Порядок відшкодування працівнику шкоди, заподіяної каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням здоров`я, які пов`язані з виконанням трудових обов`язків, регулюється чинним законодавством Сторони працевлаштування, якщо це не передбачено окремою угодою.7.2 В разі смерті працівника в період дії трудового договору підприємство (власник) організовує перевезення тіла і особистого майна померлого на територію Сторони виїзду та відшкодовує усі, пов`язані з цим, витрати.8 Підстави розірвання та пролонгації трудового договору8.1 Трудовий договір розривається після закінчення його строку.8.2 Дострокове розірвання трудового договору припускається на підставах, передбачених чинним законодавством.8.3 За домовленістю сторін трудовий договір може бути пролонговано на обумовлений сторонами строк за умови поінформування відповідних органів управління країн вибуття та прибуття.9 Відповідальність сторін9.1 Відповідальність сторін встановлюється за їх домовленістю і має характер юридичної договірної відповідальності. Відповідальність виникає у випадках невиконання або неналежного виконання обов`язків за трудовим договором.9.2 Взаємна відповідальність сторін за трудовим договором однією перед одною не виключає дій дисциплінарної і матеріальної відповідальності.9.3 Види додаткової відповідальності, умови її настання, розмір і характер санкцій визначаються сторонами самостійно.10 Заключні положення10.1 Спори між сторонами щодо цього договору вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.10.2 Умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.10.3 Цей трудовий договір укладено в чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін (у відповідних органах управління сторони вибуття та сторони працевлаштування) і мають однакову юридичну силу.11 Термін дії та інші умови11.1 Трудовий договір вступає в силу: з року(дата)11.2 Адреси сторінВідомості про підприємство (власника) (адреса)Телефон (службовий):11.3 Відомості про працівника-мігранта:Домашня адресаПаспорт: серія№виданий "___" р.(орган, що видав паспорт)Домашній телефон:Власник (підприємство)Працівник(посада, прізвище, ім`я, по батькові)(прізвище, ім`я, по батькові)Підпис, М.П.Підпис
* Запис робиться відповідно до професійно-класифікаційного стандарту Сторони працевлаштування
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
5
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
46
Размер файла
92 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа