close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договір про встановлення сервітуту

код для вставкиСкачать
Договір про встановлення сервітуту
м. Київ"" __________ року.
ДП "Адміністрація річкових портів", яке є юридичною особою за законодавством України, в особі начальника Кондратенко Л.С. , який діє на підставі статуту р. (надалі - "Надавач Сервітутних Прав"), з однієї Сторони
та _____ "_________" Директора, який діє на підставі Статуту (надалі - "Набувач Сервітутних Прав"), з іншої Сторони, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1.Предметом цього Договору є встановлення:
-права Набувача Сервітутних Прав та уповноважених ним осіб на безстрокове,
виключне користування нерухомим майном, що належить до державної
власності;
- обсягу прав користування нерухомим майном, що належить до державної
власності Набувача Сервітутних Прав та уповноважених ним осіб, що вони
матимуть в зв'язку із встановленням Сервітуту (надалі разом - "Обсяг
Сервітутних Прав");
- меж розповсюдження Обсягу Сервітутних Прав на нерухоме майно, що
належить до державної власності.
1.2.Сторони погоджуються, на Обсяг Сервітутних Прав встановлено на
необмежений строк. Обсяг Сервітутних Прав не має на меті позбавлення будь-яких наявних прав або будь-яку іншу зміну обсягу тих прав та обов'язків
Надавача Сервітутних Прав стосовно нерухомого майна, що належить до
державної власності, які встановлені чинним законодавством України.
2. Обсяг сервітутних прав.
2.1. За цим Договором Надавач Сервітутних Прав надає і передає Набувачу Сервітутних Прав, для нього самого, його працівників, службовців, агентів та співробітників, а також інших уповноважених Набувачем Сервітутних Прав осіб ( в тому числі, але не виключно: підрядчиків, субпідрядників та/або їх працівників) (надалі разом - "Уповноважені Особи") на необмежений строк право сервітуту на наступне нерухоме майно, що належить до державної власності та знаходиться на балансі Набувача Сервітутних Прав (надалі -"нерухоме майно"):
Від Надавача Сервітутних Прав Від Набувача Сервітутних Прав
№ Інвентарний Найменування, Залишкова Балансова п/п номер місце розташування вартість на (облікова) 2.2. Сторони цим погодились, що Обсяг сервітутних Прав включатиме наступні права:
а)використовувати нерухоме майно, що визначено та описано в п. 2.1. цього
Договору, або його частину у власній господарської діяльності відповідно до
предмета та мети діяльності Набувача Сервітутних Прав шляхом здійснення в
будь-який час підходів-відходів суден, навантаження-розвантаження суден,
стоянки суден, проведення технічних оглядів і обстежень, спостережень з
використанням засобів вимірювання, усунення незначних несправностей,
забезпечення встановленого режиму експлуатації, а також мати в будь-який час
право доступу, входу і виходу, проведення земляних робіт, прокладання,
будівництва, встановлення, експлуатації, охорони, обслуговування,
інспектування, патрулювання, вилучення, заміни, перебудови та проведення
інших операцій, що пов'язані з безпекою судноплавства;
б)оберігати нерухоме майно під сервітутом та здійснювати всі необхідні
заходи з метою контролю, запобігання, попередження та усунення наслідків
пов'язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферу двигунами
внутрішнього згоряння суден, засобами механізації та транспорту, пило- та
газовиділення під час переробки навалочних і насипних вантажів, скидів
забруднених зливових вод з кордонної смуги причального фронту до прилеглої
акваторії, скидів стічних і підсланцевих вод, сміття, експлуатаційних та
харчових відходів із суден та плавучої механізації на об'єкти нерухомого майна
і прилеглої акваторії;
в)вивантажувати, навантажувати, складати та зберігати пісок, каміння, щебень,
інші будівельні матеріали, а також будь-які інші вантажі;
г)розміщати, встановлювати, експлуатувати, зберігати, використовувати будь- які судна, плавучу механізацію, транспортні засоби, засоби механізації,
знаряддя і механізми, засоби портової механізації, транспорту і флоту;
д)встановлювати, обслуговування та використовувати паркани, будь-які
огорожі, ворота на всіх парканах, що на даний момент або в майбутньому
можуть огороджувати нерухоме майно, будь-яким іншим способом обмежувати
доступ будь-яких інших осіб ніж ті, що зазначені в п. 2.1. цього Договору на
об'єкти нерухомого майна;
Від Надавача Сервітутних Прав
Від Набувача Сервітутних Прав
е) встановлювати і обслуговувати навігаційні знаки, стовпчики, вогні, будь-які
інші попереджувальні знаки та оголошення для забезпечення безпеки
судноплавства;
є) взагалі вчиняти всі дії, що можуть бути необхідними для роботи Набувача
Сервітутних Прав у зв'язку із зазначеним вище.
2.3.Сторони погоджуються, що Набувач Сервітутних Прав сплачує Надавачеві
Сервітутних Прав певну плату у вигляді компенсації за реалізацію Обсягу
Сервітутних Прав, що визначені п.п. 2.1, 2.2 цього Договору (надалі -
"Компенсаційний Платіж"). Розмір, форма та порядок сплати Компенсаційного
Платежу будуть такими, як це встановлено Статтею 3 цього Договору.
2.4. Набувач Сервітутних Прав зобов'язується компенсувати Надавачеві
Сервітутних Прав або відповідним належним чином уповноваженим ним
особам збитки, пов'язані із будь-яким фактичним пошкодженням об'єктів
нерухомого майна під сервітутом, що були спричинені в результаті реалізації
Обсягу Сервітутних Прав Набувачем Сервітутних Прав та/або
Уповноваженими Особами.
2.5. Ніщо в цьому Договорі не буде розумітись як передача Набувачеві
Сервітутних Прав будь-яких прав власності на об'єкти нерухомого майна.
2.6.Надавач Сервітутних прав цим зобов'язується:
а)свідомо не вчиняти самому і не дозволяти вчиняти третім особам будь-яких
дій, що можуть, на думку Набувача Сервітутних Прав, пошкодити об'єкти
нерухомого майна або перешкодити їх використанню і експлуатації;
б)не зберігати, не використовувати будь-яких займистих речовин, не палити
або не дозволяти спалювати об'єктах нерухомого майна;
в)не будувати, не розміщати, не зводити, не експлуатувати, не
використовувати і не обслуговувати будь-які споруди, конструкції,
фундаменти, колодязі, обладнання, склади матеріалів які, на думку Набувача
Сервітутних Прав, можуть:
• створити загрозу пошкодження або завадити експлуатації,
обслуговуванню, ремонту, реконструкції, використанню об'єктів
нерухомого майна;
• перешкодити доступу Уповноважених Осіб до нерухомого майна;
г)не розміщувати, не встановлювати, не експлуатувати, не зберігати і не
дозволяти будь-яким іншим третім особам розміщувати, встановлювати,
експлуатувати, зберігати на об'єктах нерухомого майна судна, плавучу
механізацію, транспортні засоби, засоби механізації, знаряддя і механізми,
засоби портової механізації, транспорту і флоту, будь-які пересувні механізми
без попередньої письмової згоди Набувача Сервітутних Прав;
д)виконувати інші обов'язки, що покладаються на нього чинним
законодавством України відповідно до правового режиму нерухомого майна.
2.7.Сторони цим погоджуються, що у разі переходу права власності на
нерухоме майна до іншої особи, або передачі нерухомого майна із сфери
управління Надавача Сервітутних Прав до сфери управління іншої особи умови
Від Надавача Сервітутних Прав Від Набувача Сервітутних Прав
цього Договору та передбачений ним Обсяг Сервітутних Прав слід розглядати як такі, що зберігають чинність та обов'язковість для нового власника або для нової особи, до сфери управління якої буде передано нерухоме майно. В зв'язку з цим, Надавач Сервітутних Прав зобов'язується сповістити таку особу про наявність цього Договору.
2.8.Надавач Сервітутних Прав зобов'язується також негайно повідомити
Набувача Сервітутних Прав в письмовому вигляді про будь-яку передачу,
продаж або іншу зміну власності на нерухоме майно або його частину, і
зазначить при цьому найменування, ім'я і адресу нового власника або нової
особи до сфери управління якої передається нерухоме майно або його частина.
До отримання такого повідомлення Набувач Сервітутних Прав зобов'язаний
продовжувати сплачувати платежі передбачені цим Договором, Надавачеві
Сервітутних Прав.
2.9.Набувач Сервітутних Прав цим зобов'язується:
а) користуватися Обсягом Сервітутних прав у відповідності до умов цього
Договору та способом, що є найменш обтяжливим для Надавача Сервітутних
Прав;
б)своєчасно та в повному обсязі відшкодувати Надавачеві Сервітутних Прав
шкоду та збитки нанесені в результаті діяльності Набувача Сервітутних Прав
та/або Уповноважених Осіб;
в)своєчасно сплачувати Компенсаційний Платіж в порядку, розмірі та формі,
що передбачені цим Договором;
г)звільнити Надавача Сервітутних Прав від всіх видів грошових зобов'язань, в
тому числі за шкоду, претензій, позовів та справ, що можуть виникнути в
результаті діяльності Набувача Сервітутних Прав, за винятком таких видів
грошових зобов'язань, претензій, позовів та справ, до яких привели навмисні
неправомірні дії або недбалість Надавача Сервітутних Прав;
3. Компенсаційний платіж.
3.1.Сторони домовляються, що Набувач Сервітутних Прав сплатить Надавачеві
Сервітутних Прав або належним чином уповноважений ним особі
Компенсаційний Платіж у грошовій формі в розмірі
гривень.
3.2.Компенсаційний Платіж буде виплачений Набувачем Сервітутних Прав
рівними частинами у вигляді щорічних платежів в розмірі
() гривень на рік,
протягом років, при цьому перших платіж починається на
_________ день після державної реєстрації цього Договору Сервітуту у відповідних державних органах за місцем знаходження нерухомого майна, а наступні платежі будуть здійснюватись щороку в день річниці цієї дати. На вимогу однієї з Сторін цього Договору щорічна частина Компенсаційного платежу, що підлягає сплаті за цим Договором, один раз на рік може переглядатись для врахування рівня інфляції.
Від Надавача Сервітутних Прав Від Набувача Сервітутних Прав
3.3. Надавач Сервітутних Прав цим визначає достатність суми Компенсаційного Платежу та погоджується з порядком його сплати.
4. Набрання чинності договором. Термін дії договору.
4.1. Цей договір набирає чинності від дати державної реєстрації цього Договору
Сервітуту у відповідних державних органах за місцем знаходження нерухомого
майна (надалі - "Дата Набрання Чинності").
4.2. Цей Договір залишається чинним та обов'язковим для виконання протягом
невизначеного періоду часу, проте вважається таким, що втратив силу, після
припинення дії цього Договору згідно до умов цього Договору
4.3. Цей договір припиняється шляхом припинення дії Обсягу Сервітутних прав
щодо нерухомого майна у разі настання однієї із наведених нижче обставин:
-переходу права власності на нерухоме майно до Набувача Сервітутних Прав;
- невикористання Набувачем Сервітутних Прав Обсягу Сервітутних прав
протягом трьох років від Дати Набрання Чинності Цим Договором;
- відмови Набувача Сервітутних Прав від подальшої реалізації Обсягу
Сервітутних Прав;
-ліквідації юридичної особи - Набувача Сервітутних Прав;
-набуття чинності рішення суду, господарського суду про скасування
Сервітуту у разі припинення підстав для його встановлення, порушення
Набувачем Сервітутних Прав умов користування Обсягом Сервітутних Прав.
5. Зміни до договору
5.1. Сторони мають право внести зміни до цього Договору в будь - який час за
умови, що будь - які такі зміни буде вчинено у письмовій формі за підписами
обох Сторін.
5.2. Усі зміни та/або доповнення до цього Договору здійснюються у вигляді
додатків до цього Договору (надалі - "Додатки") або шляхом викладення цього
договору в новій редакції. Нові Договори вважатимуться викладенням цього
Договору в новій редакції. Будь-які Додатки до цього Договору вважатимуться
невід'ємною складовою частиною цього договору в разі, якщо їх здійснено з
дотриманням вимог, встановлених пунктом 5.1. цього Договору.
6. Порядок припинення договору.
6.1. Цей договір може бути припинено в будь - який час за обопільною згодою
Сторін.
6.2. Крім того, Сторони цим погоджуються, що Набувач Сервітутних Прав має
право в будь-який час з будь-якої причини, за власною ініціативою і
повідомивши в письмовому вигляді про це Надавача Сервітутних Прав,
припинити Договір, за умови, однак, що у випадку такого припинення Набувач
Від Надавача Сервітутних Прав Від Набувача Сервітутних Прав
Сервітутних Прав буде зобов'язаний за власний рахунок виконати юридичне оформлення припинення договору.
6.3. На вимогу однієї із Сторін цей Договір може бути розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання або неналежного виконання Сторонами їх зобов'язань за цим Договором.
7. Заяви та гарантії
7.1. Кожна із Сторін цим заявляє та гарантує, що вона є правоздатною та
дієздатною за чинним законодавством України та має право на укладення цього
Договору та будь-яких інших цивільно-правових угод відповідно до чинного
законодавства України.
7.2. Кожна зі Сторін цим заявляє та гарантує, що вона повністю усвідомлює
зміст, мету та наслідки виконання цього Договору.
7.3. Надавач Сервітутних Правил цим заявляє, що він цілком добровільно, на
підставі власного рішення та власного розуміння ризику від вчинення дій,
передбачених цим Договором, укладає цей Договір на умовах, що ним
передбачені.
8. Прикінцеві положення.
8.1. Заголовки у цьому Договорі наведені виключно заради зручності та не
впливають на тлумачення будь-яких положень Договору.
8.2. Якщо будь-яке з положень цього Договору з будь-якої причини втрачає
чинність, силу, стає недійсним або незаконним, така обставина не впливає на
чинність або силу будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У
такому разі Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори з позицій взаємної
доброзичливості для заміни такого положення таким чином, щоб після такої
Заміни воно стало чинним і законним, і в максимально можливому ступені
відбивало початковий намір Сторін стосовно суті питань, що розглядаються в
цьому Договорі.
8.3. Будь-яке повідомлення, що вимагається або необхідне у зв'язку із цим
Договором, надається у письмовій формі. Такі повідомлення вважатимуться
наданими при особистому вручені, через двадцять чотири години після того, як
вони були надіслані факсимільним зв'язком або через сім днів після того, як
вони були надіслані рекомендованою поштою. Повідомлення Сторонам мають
направлятися за адресами та місцезнаходженням, що наведені у пункті 9 цього
Договору.
8.4. Цей Договір укладено в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською
мовою. Кожен із оригіналів примірників договору має однакову юридичну
силу. Оригінальні примірники Договору утримаються визначеними Сторонами,
по одному примірнику - у кожної зі Сторін, один примірник передається
відповідному державному органу при державній реєстрації Обсягу Сервітутних
Прав, що передбачені цим Договором.
8.5. Цей Договір тлумачиться відповідно до Законодавства України.
Від Надавача Сервітутних Прав Від Набувача Сервітутних Прав
8.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за
цим Договором, якщо таке невиконання відбулося внаслідок обставин
непоборної сили. Строки виконання обов'язків за цим Договором повинні бути
подовжені згідно із тривалості періоду, під час якого діяли обставини, що
заважали виконанню цих обов'язків.
8.7. Всі суперечки поміж Сторонами, що виникають у зв'язку із тлумаченням
цього Договору та виконання будь-якою із Сторін своїх зобов'язань за цим
Договором, вирішується шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в
судовому порядку відповідно до чинного Законодавства України.
9. Юридичні адреси та підписи сторін.
Надавач Сервітутних прав Набувач Сервітутних прав 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
115
Размер файла
108 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа