close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВІР №____

код для вставкиСкачать
 ДОГОВІР №____ м. Київ "___"_____________200_р. __________________________________________________ іменований надалі "Замовник", з одного боку, та СПД Покровський I. В., іменований надалі "Виконавець", в особі Покровського І. В., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, що також іменуватимуться надалі разом як Сторони та окремо як Сторона уклали даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника, відповідно до "Технічного завдання на дизайн-проект", розробити дизайн-проект приміщень загальною площею _________ кв. м, що розташована за адресою : _____________________________________
____________________________________________________________, іменована надалі "Об'єкт", а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, передбачених даним Договором. 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець виконує роботи в повному обсязі згідно Додатка №1 "Склад дизайн-проекту", Додатка №2 "Технічне завдання на дизайн-проект", які є невід'ємною частиною даного Договору.
2.2. Виконавець має право відступати від вказівок Замовника , якщо виконання їх спричинить до порушення Державних Будівельних Норм та чинних нормативних документів, або вплине на якість робіт, про що негайно повідомляє Замовника. 2.3. Замовник зобов'язаний затвердити "Технічне завдання на дизайн-проект" до початку робіт.
2.4. Замовник надає Виконавцю можливість постійного доступу до Об'єкту для проведення вимірів і досліджень. 2.5. Замовник вчасно приймає та здійснює оплату за виконані роботи Виконавцем, передбачені даним Договором.
2.6. Замовник зобов'язаний, не менше одного разу на тиждень зустрічатися з Виконавцем, на Об'єкті, для обговорення питань, що виникають під час виконання робіт, або проводити попередні затвердження ескізних пропозицій по електронній пошті . 2.7. Замовник оплачує додаткові роботи (у разі замовлення), що виконуються Виконавцем та складається Додаток до даного Договору, де узгоджуються терміни, об'єми та вартість вказаних робіт за взаємною згодою Сторін. 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Ціна виготовлення дизайн-проекту приміщень на момент підписання даного Договору складає ____________________________________________________________, за 1 квадратний метр площі приміщення, що при площі приміщення_______________м кв.
складає ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3.2. Загальна вартість робіт, зазначена у п. 3.1, може зменшитися чи збільшитися після обміру приміщення.
3.3. Оплата здійснюється Замовником в наступному порядку:
після підписання Договору шляхом ______% передоплати від суми, зазначеної в п. 3.1., і становить ____________________________________________________________________,
та ________%, що становить ____________________________________________________,
після підписання Сторонами акту здачі-приймання.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі несвоєчасного виконання робіт з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт за кожний день прострочення здачі робіт, але не більше 3% від загальної суми Договору. 4.2. За відсутності передоплати згідно п. 3.3 виконання робіт більше 3 днів від моменту початку певного етапу робіт Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку.
4.3. Якщо Замовником не затверджений жоден із запропонованих варіантів (не більше 2-х), виходячи з вимог Замовника, які прописані окремо в "Технічному завданні на дизайн-проект", роботи за даним Договором припиняються, передоплата не повертається. 4.4. У випадку порушення Замовником будь-якого з зобов'язань, передбачених у п. п. 2 і 3 даного Договору, терміни закінчення робіт збільшуються на термін їхньої затримки, що відбулася з вини Замовника.
4.5. Договір, дія якого була призупинена на основі п.п.4.4 даного Договору, може бути поновлений за взаємною згодою сторін, про що складається додаткова угода, яка є невід'ємною частиною даного Договору. При цьому, вартість робіт, які залишилося виконати, перераховується відповідно до цін, діючих на момент відновлення Договору. 4.6. У разі змінення Замовником затвердженого "Технічного завдання на дизайн-проект", Виконавець має право відмовитися від виконання робіт по даному Договору без повернення передоплати, або проводити роботи по знов затвердженому "Технічному завданню на дизайн-проект". Якщо Виконавець проводить роботи по знов затвердженому "Технічному завданню на дизайн-проект" Замовник здійснює оплату Виконавцю за виконані ним етапи по даному "Технічному завданню на дизайн-проект" в повному обсязі, без урахування внесеної раніше передоплати. При цьому терміни виконання робіт змінюється, про що складається додаткова угода до даного Договору.
5. АВТОРСЬКІ ПРАВА
5.1. Розроблений дизайн інтер'єру є інтелектуальною власністю Виконавця.
5.2. В рекламних оголошеннях, різних публікаціях, фотографіях та у схожих матеріалах, що готуються Замовником або третьою особою за договором із Замовником, в будь-яких цілях - Замовник зобов'язаний вказувати Виконавця. 5.3. Після виконання робіт Виконавець має право на фотозйомку даного ОБ'ЄКТА та використання графічних матеріалів, фотографій для публікації в ЗМІ. 6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1 Даний Договір набирає сили з моменту підписання його обома Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань кожної зі Сторін. 6.2 Роботи за даним Договором починаються Виконавцем з моменту одержання передоплати, передбаченої в п. 3.3.
6.3 Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку при не дотриманні Замовником порядку й умов оплати виконання проектних робіт. 7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ
7.1. Загальний термін виконання робіт, складає: _____________ робочих днів з моменту початку робіт за даним Договором, визначеному згідно п.6.2. 7.2. Терміни початку та закінчення робіт можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, про що складається додаткова угода до даного Договору, що стає з моменту її підписання частиною цього Договору. 7.3. Документація видається Замовнику у 2-х примірниках. Додаткові примірники проектно-дизайнерської документації, які видаються на прохання Замовника, оплачуються додатково. 7.4. Після закінчення виконання робіт Виконавець передає Замовнику виконану роботу. Здача-приймання виконаних робіт відбувається на Об'єкті, або у іншому місці за згодою Сторін.
7.5. Замовник зобов'язаний розглянути прийняту документацію зазначену у Додатку №1 даного Договору на протязі 4-х робочих днів та підписати акт здачі-приймання робіт та передати його Виконавцю, або надати мотивовану відмову від приймання робіт, з переліком необхідних доробок, які Виконавець зобов'язаний усунути за власний рахунок в десятиденний строк.
7.6. Якщо протягом 5 робочих днів після здачі-приймання робіт акт не буде підписаний Замовником або Виконавцеві не буде надано мотивовану відмову з переліком необхідних доробок, роботи вважаються прийнятими.
7.7. За необхідністю Виконавець від свого імені залучає для виконання робіт третіх осіб, при цьому Виконавець зобов'язується самостійно за власний рахунок здійснювати розрахунки з третіми особами та залишається відповідальним перед Замовником за результати їх роботи.
7.8. Якщо в процесі виконання робіт з'ясовується недоцільність подальшого їх проведення Виконавець зобов'язаний припинити виконання робіт і протягом 3 робочих днів повідомити про це Замовника.
У цьому випадку Сторони зобов'язані у 5-ти денний термін розглянути питання про доцільність продовження роботи.
У разі прийняття рішення про припинення робіт Сторони складають двосторонній акт, згідно з яким Замовник оплачує Виконавцю фактично виконані роботи або Виконавець повертає надмірно сплачені Замовником кошти протягом 3-х календарних днів.
7.9. Якщо роботи припиняються з ініціативи Замовника, він відшкодовує Виконавцю вартість виконаних робіт за фактичними витратами на день отримання повідомлення про припинення робіт за актом, складеним Сторонами.
7.10. Виконавець має право на дострокове завершення робіт.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; війна та військові події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне зараження; блокада, ембарго, міжнародні санкції, страйки, стихійні народні заворушення, дії державних органів влади; інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань і не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання даного договору, та/або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.
8.2. Якщо будь-яка з цих обставин, що зазначена у п. 8.1., безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань у встановлені цим Договором строки, ці строки подовжуються на час дії форс-мажорних обставин.
8.3. Факти, які містяться в повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин, повинні бути підтверджені актами та/або довідками компетентних державних органів.
9. ІНШЕ
9.1. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
9.2. Всі суперечливі питання між Сторонами, які можуть виникнути з даного Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів вони розглядаються відповідно до чинного законодавства у Господарському суді України.
9.3. Даний Договір складений на чотирьох сторінках, у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 10 РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
СПД Покровський
м. Київ, вул. Вірменськая 3, оф. 304
Свідоцтво № 257445 Идентифікаційоний номер 2992814255
Тел. 572-69-43
Директор: Покровский І. В.
Виконавець________________________
підпис ЗАМОВНИК
П.І.Б._____________________________________
_________________________________________
Місце проживання:________________________
_________________________________________ Паспорт №_______________________________ Серія____________________________________
Ким виданий:____________________________ _________________________________________
Дата видачі:_______________________________
Замовник_____________________________
підпис
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
21
Размер файла
58 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа