close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приложение 4 (образец 2041)- Доходи от наем или от друго

код для вставкиСкачать

Образец 2041
Приложение № 4
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора)
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП
Година
2012 Част І Формиране на облагаемия доход
Таблица 1 - Доходи от: наем на недвижимо имущество* - код 01; вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество* - код 02 ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП и наименование/име на наемателя Адрес и вид на недвижимото имуществоКод Доход в лева
1.1
4-1101
1.2
4-1102
1.3
4-1103
1.44-1104
1.54-1105
1.6При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв4-11061.7Разходи за дейността - 10% от ред 1.64-11071.8Облагаем доход (ред 1. 6 - ред 1.7)4-1108* Забележка: Не се декларират доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ.
Таблица 2 - Доходи от: наем на движимо имущество - код 03; вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество - код 04 ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП и име/наименование на наемателя Вид на движимото имущество Код Доход в лева
2.1
4-1201
2.2
4-1202
2.3
4-1203
2.44-1204
2.5При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв4-12052.6Разходи за дейността - 10% от ред 2.54-12062.7Облагаем доход (ред 2.5 - ред 2.6)4-1207За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Таблица 3 - Доходи от възнаграждения по договори за: франчайз - код 05, факторинг - код 06 и други договори за предоставяне за ползване на права - код 07
ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП Наименование/име на лицето, изплатило дохода КодДоход в лева3.14-13013.24-13023.34-13033.44-13043.5При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв4-13053.6Разходи за дейността - 10% от ред 3.54-13063.7Облагаем доход (ред 3. 5 - ред 3.6)4-1307
Таблица 4 - Доходи при прекратяване на договор за лизинг на недвижимо имущество - код 08 и/или движимо имущество - код 09, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП и наименование/име на платеца
Адрес и вид на недвижимото/движимо имуществоКод Доход в лева
4.1
4-1401
4.2Разходи за дейността - 10% от ред 4.14-14024.3Облагаем доход, определен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ (ред 4. 1 - ред 4.2)4-14034.4Облагаем доход, определен по чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ4-14044.5Облагаем доход (ред 4. 3 - ред 4.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв )4-1405
Част ІІ - Формиране на годишната данъчна основа лева
1Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.8 + ред 2.7 + ред 3.7 + 4.5)4-
20012Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, в т.ч.:4-
20022.1Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината4-
200212.2Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години4-
200223Годишна данъчна основа (ред 1- ред 2)4-2003 Впишете тази сума на ред 3,
Част ІV образец 2001 Част ІІІ - Авансово удържан и/или внесен данък по реда на ЗДДФЛ
Авансово удържан и/или внесен данък по реда на ЗДДФЛ
Придобит доход
Дължим авансов данък
Внесен авансов данък
Дата на внасяне1234561Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода* Х
Х2Авансово внесен през годината данък от декларатора 2.1Първо тримесечие2.2Второ тримесечие2.3Трето тримесечие2.4Четвърто тримесечие3Общ размер на удържания и/или внесения авансов данък по Приложение 4 (вписва се сборът от сумите в колона 5) Х
Х
ХЗабележка: * Вписва се сборът от сумите по приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. ДатаДенмесецГодинаПодпис на декларатора
Подпис на упълномощеното лице/ законния представител
УКАЗАНИЯ:
Приложение № 4 (образец 2041) се попълва от физически лица, които през 2012 г. са придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в страната, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на Годишната данъчна декларация.
Доходите, получени от имущество - съпружеска имуществена общност, се разделят поравно между съпрузите. Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, както и доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица, не се декларират.
На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които сте задължени да правите за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), включително определените за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. На ред 1 в Част ІІІ се посочват придобитият доход и удържаният през годината авансов данък от платеца на дохода, като към декларацията се прилагат служебните бележки, удостоверяващи техния размер. На ред 2 в Част ІІІ се посочват придобитият доход и авансово внесеният от Вас данък през течение на годината, както и датата на внасянето му, а на ред 3 - общия размер на авансово удържания/внесения данък. Облагаемият доход (редове 1.8, 2.7, 3.7 и 4.5 на Част І) и годишната данъчна основа (ред 3 на Част ІІ) могат да бъдат само положителна величина или 0.
2
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
109
Размер файла
239 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа