close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗДУ - ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

код для вставкиСкачать
ЗДУ - ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА НОМЕНКЛАТУРА, СЪХРАНЯВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩАТА
1. Заповед на директора за създаване на експертна комисия /ЕК/.
2. Решение на ЕК за проекти на индивидуална номенклатура /ИН/.
3. Утвърждаване на одобрената индивидуална номенклатура от Териториален Държавен Архив /ТДА/.
4. Решение на ЕК за разпределение на училищната документация по лица длъжността им. 5. Заповед на директора за разпределение на училищната документация.
6. Водене на тетрадка за движение на документите и представяне в архив на училищната документация.
7. Унищожаване и /или/ предаване на архив на училищната документация.
(пълно наименование на училището)
ЗАПОВЕД № .........../...................г.
На основание чл. 11 (1) от Закона за държавния архивен фонд /ДАФ/ и чл. 60 от Наредба за класифицирането, обработването, съхранението и използването на документите в учреждения.
Н А З Н А Ч А В А М:
1. Експертна комисия /ЕК/ в състав:
Председател: ................................................ /ПД по УВД/
Членове: 1. ............................................... /ЗАТС/
2. ............................................... /Счетоводител/
Да се запознае с цялата нормативна уредба отнасяща се до завеждане, водене, съхранение, използване, обработване и унищожение на училищната документация в срок до .......................г. Да изготви проект на:
индивидуална номенклатура на училищната документация за утвърждаване от директора на ТДА в срок до .....................г.;
образец за тетрадка, свързана с движението и предаването на архив на училищната документация в срок до .......................г..;
Изготвяне на експертно решение за разпределение на училищната документация по длъжности от индивидуалната номенклатура в срок до .......................г. При необходимост актуализиране на индивидуалната номенклатура. Дава указание за водене, съхранение, използване, обработване на училищната документация.
Унищожава или предава в ТДА училищната документация след спазване изискванията на нормативните документи.
............................./длъжностно лице/ да връчи копие от заповедта на лицата посочени в т.1 срещу подпис за сведение и изпълнение.
........./......... Директор: ...............
/.................../
До
Директора на ..................................
/име на училището/
гр...................................
Относно: Решение на ЕК /Протокол № 1/..................г. при ................................... .................. гр..........................................
/име на училището/
На основание Заповед № 239/01.10.2002 г. и чл. 11 (1) от Закона за ДАФ, чл. 61 от Наредба № 1/82 г. за класифицирането, обработването, съхраняването и използването на документите в учреждения,
ЕК РЕШИ:
Да предложи на вниманието на директора:
1. Предложение за примерна индивидуална номенклатура на делата в ......................................... гр....................... създадена от ЕК. /име на училището/
Комисия:
1. ........................
2. ........................
3. ........................
Одобрил:................... Утвърдил: ...........................
Директор на: ........................ Директор на ТДА:......................... име на училището /име на директора на ТДА/ ....................... ...
/име на директора/ Дата: .................
ИНДИВИДУАЛНА НОМЕНКЛАТУРА на делата, създадени в ..........................................................
наименование на училището
200...г.
гр........................
КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА
РД - РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
УВД - УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПС - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
ЗК - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
ТБ - ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ
АТС - АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА
БД - БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
УН - УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ФС - ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
СБД - СТОПАНСКО - БИТОВА ДЕЙНОСТ
РД - РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение РД 1Закони / Приложение № 1/ПУАФРД 2Правилници /Приложение № 2/ПУАФРД 3Наредби /Приложение № 3/ПУАФРД 4Постановление на МС /Приложение № 4/ПУАФРД 5Инструкции /Приложение № 5/ПУАФРД 6Указания /Приложение № 6/ ПУАФРД 7Заповеди на министъра на МОН /Приложение № 7/ПУАФРД 8Книга за протоколите от заседанията на ПСПУАФРД 9Книга за регистриране заповедите на директора5 г.УАФРД 10Книга за контролната дейност на 5 г.УАФ директора/пом. директора РД 11Книга за регистриране проверките на контролните 5 г.УАФ органи на МОН РД 12Класьор с констативните протоколи към РД 115 г.УАФРД 13Наредбена книга5 г.УАФРД 14Правилник за дейността на вътрешния ред на 5 г.УАФ училището РД 15Правилник за дейността на училището5 г.УАФРД 16Протоколна книга от заседанията на ръководството 5 г.УАФРД 17Планове, доклади, покани, снимки, свързани с 5 г.УАФ чествания на училището УВД - УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение УВД 1Сведение за организацията и дейността в 5 г.УАФ училището за учебната година (Списък - образец № 1) УВД 2Дневник за група, подготвителна група/ 5 г.УАФ подготвителен клас УВД 3Дневник на група при целодневна организация на 5 г.УАФ учебно-възпитателния процес УВД 4Удостоверение за преместване на дете от УАФ подготвителна група/ подготвителен клас УВД 5Удостоверение за завършена подготвителна група/ Родител подготвителен клас (настойник)УВД 6Удостоверение за завършен първи клас Родител (настойник)УВД 7Удостоверение за завършен начален етап на притежател основно образование УВД 8Книга на подлежащите на задължително обучение 5 г.УАФ деца под 16-годишна възраст УВД 9Дневник за I клас5 г.УАФУВД 10Дневник за II - IV клас5 г.УАФУВД 11Дневник за V - XII (XIII) клас5 г.УАФУВД 12Главна книга I - VIII класПУАФУВД 13Личен картон за дневна и вечерна форма на ПУАФ обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионална училище и професионален колеж УВД 14Личен картон за задочна, самостоятелна и ПУАФ индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионално училище и професионален колеж УВД 15Личен картон за дневна и вечерна форма на ПУАФ обучение по модули в професионална гимназия УВД 16Личен картон за проведен курс за професионална ПУАФ квалификация или квалификационен изпит УВД 17Доклад на класния ръководител за допускане на 5г.УАФ учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация УВД 18Протокол на зрелостната комисия за допускане на ПУАФ учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация УВД 19Протокол за дежурство при провеждане на писмен ПУАФ изпит УВД 20Протокол за резултата от писмен, устен или ПУАФ практически изпит УВД 21Протокол за резултати от защита на дипломна ПУАФ работа УВД 22Протокол на комисията за удостоверяване на ПУАФ завършено средно образование УВД 23Протокол на зрелостната комисия за резултатите от ПУАФ държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита УВД 24Протокол на зрелостната комисия за придобиване на ПУАФ средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити УВД 25Протокол на комисията за придобиване на ПУАФ професионална квалификация - за окончателните резултати от държавните квалификационни изпити УВД 26Удостоверение за преместване УАФУВД 27Удостоверение за завършен клас ПритежателУВД 28Удостоверение за професионално обучение ПритежателУВД 29Удостоверение за положен изпит по Притежател общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование УВД 30Удостоверение за завършено средно образование ПритежателУВД 31Приложение към удостоверението за завършено Притежател средно образование (за обучение по модули) УВД 32Дубликат на удостоверение за завършено средно Притежател образование УВД 33Свидетелство за основно образование ПритежателУВД 34Дубликат на свидетелство за основно образование ПритежателУВД 35Свидетелство за положени приравнителни изпити по Притежател чужд език УВД 36Свидетелство за професионална квалификация ПритежателУВД 37Приложение към свидетелство за професионална Притежател квалификация (за обучение по модули) УВД 38Дубликат на свидетелство за професионална Притежател квалификация УВД 39Свидетелство за правоспособност ПритежателУВД 40Свидетелство за правоспособност по заваряване ПритежателУВД 41Диплома за средно образование ПритежателУВД 42Приложение към дипломата за средно образование Притежател (за обучение по модули) УВД 43Приложение към дипломата за средно образование Притежател (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската духовна семинария УВД 44Дубликат на диплома ПритежателУВД 45Регистрационна книга на издадените документи за ПУАФ завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация УВД 46Регистрационна книга на издадените дубликати на ПУАФ документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация УВД 47Книга за резултатите от изпитите на учениците от ПУАФ самостоятелна или индивидуална форма на обучение УВД 48Ученическа лична карта 1г.УченикУВД 49Ученическа книжка УченикУВД 50Ученическа книжка за задочно обучение УченикУВД 51Колежанска книжка ПритежателУВД 52Годишен план за УВРПУАФУВД 53Годишни и срочни доклади за резултатите от УВРПУАФУВД 54Училищен учебен план /ЗИП/ПУАФУВД 55Учебна програма /ЗИП и СИП/ПУАФУВД 56Тематичен план /ЗИП и СИП/ПУАФУВД 57Заявления /ЗИП и СИП/1 г.УАФУВД 58Протоколи, планове, отчети и справки за дейността 10 г. ЕКУАФ на методичните обединения УВД 59Учебни програми, списъци, заявки и справки за 3 г.УАФ квалификация и преквалификация УВД 60План-прием /входяща книга, класиране/5 г.УАФУВД 61Заявления по план-прием1 г.УАФУВД 62Годишни еднократни статистически отчети и ПУАФ доклади за движение на учениците през уч. години изготвени от кл. ръководители УВД 63Заявления за явяване на изпити1г.УАФУВД 64Писмени работи от зрелостни, поправителни изпити 2 г.УАФ и самостоятелно обучение УВД 65Писмени работи /входно, изходно ниво/1 г.УАФУВД 66Графици свързани с учебната дейност2 г.УАФУВД 67Седмично разписание2 г.УАФУВД 68Регистрационна книга за допускане до зрелостни 5 ЕКУАФ изпити УВД 69Планове, отчети, информации и др. за П ЕКДАФ худ. самодейност, спортна дейност, клубна дейност УВД 70Планове, отчети, информации и др. на комисии ПУАФ определени със заповед на директора УВД 71Тетрадки за провеждане час на класа3 г. ПС - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ПС 1Дневник за извършители на противообществени прояви ПС 2Дневник за деца в риск ПС 3Индивидуална карта на ученика ПС 4Книга за движение на децата и учениците от П социално-педагогическите интернати, възпитателни училища-интернати, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ПС 5План за работа на ПС2 ПС 6План за гражданско образование и възпитание2 ПС 7План-програма за работа по сериозни проблеми като 2 наркомания, детска престъпност, тютюнопушене, употреба на алкохол и др. ЗК - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ЗК 1Журнал за заразни заболявания ЗК 2Журнал за контактни на заразни заболявания ЗК 3Журнал за стерилизация на инструментите ЗК 4Журнал за здравно образователна дейност ЗК 5Журнал-медицински контрол за физкултурната дейност ЗК 6Журнал за периодични проверки-опаразитяване ЗК 7Книга за регистриране на заразните и други заболявания, подлежащи на задължително съобщение ЗК 8Книга за санитарното състояние5 г. ЗК 9Тетрадка за основен преглед ЗК 10Тетрадка за освободените от физическа култура и спорт ученици ЗК 11Тетрадка за температурата през зимния сезон ЗК 12Лична здравна профилактична карта ЗК 13Талон за провеждане на профилактични прегледи ЗК 14Талон за здравословното и имунизационното състояние на учениците ЗК 15Бързо известие ЗК 16План за работата на медицинския специалист от 2 г. здравния кабинет на училището ЗК 17План за хигиенизиране на училищната сграда и 2 г. дворните площи ЗК 18Протоколна тетрадка П ЗК 19Картотека П ТБ - ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ТБ 1Книга за впечатления и предписания от контролните органи ТБ 2Книга за начален инструктаж ТБ 3Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по БХТ и ПО ТБ 4Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по БХТ и ПО за ученици ТБ 5Декларация за трудови злополуки ТБ 6Отчетни формуляри за трудови злополуки ТБ 7Регистър за трудови злополуки ТБ 8Актове за трудови злополуки40г. ТБ 9Инструктажи по ТБ ТБ 10План на комисията по безопасност на движението, 3След промяна охрана на труда и защита при природни и други бедствия ТБ 11План за действието на персонала по евакуацията на 3След промяна децата/учениците/ при възникване на пожар ТБ 12 План за действието на персонала по евакуацията на 3След промяна децата /учениците/ при земетресение - тренировка и практическо занятие ТБ 13Заповед за осигуряване на нормален учебен процес 1 през зимата ТБ 14График за провеждане на обучението по 1 безопасност на движението ТБ15Оценка на риска АТС - АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение АТС 1Класьор с трудови договори, допълнителни 50 г. споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правооотношения АТС 2Класьор с други заповеди, свързани с дейността на 20 г. институцията АТС 3Лични досиета на педагогически и непедагогически 5След персонал /Приложение № 8/ напусканеАТС 4Годишни статистически отчети на персонала ПУАФАТС 5Щатни разписания-промениПУАФАТС 7Колективен трудов договор ПУАФАТС 8Протоколна книга на трудовия колектив 5 АТС 9Дневник за входяща кореспонденция5 г. АТС 10Дневник за изходяща кореспонденция5 г. АТС 11Дневник ЕДСД5 г. АТС 12Разносна книга АТС 13Книга за служебни и други ангажименти извън сградата без право на командировъчни АТС 14Регистър с болнични листове БД - БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение БД 1Инвентарни книгиПУАФБД 2Дневник на библиотекатаПУАФБД 3Книга за подарени книгиПУАФБД 4Книга за движение на библиотечния фондПУАФБД 5Читателски картони5 г. БД 6Годишни статистически отчетиПУАФБД 7Фактури за закупени книгиДо следваща ревизия БД 8Актове за отчисляване на литератураДо следваща ревизия БД 9Летописна книгаП УН - УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение УН 1Кореспонденция 5 ЕК УН 2Правилник за дейността на УНПДАФУН 3Касова документация До следваща ревизия УН 4Протоколна книга ПДАФУН 5Планове и отчети за дейността ПДАФФС - ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ФСД 1Отчет за касовото изпълнение на бюджетаДо следваща ф. ревизия ФСД 2Параграфна книгаДо следваща ф. ревизия ФСД 3Годишни счетоводни отчети10 г. ФСД 4Главна книга10 г. ФСД 5Оборотни ведомостиДо следваща ф. ревизия ФСД 6Мемориални ордери със съответните счетоводни До следваща документи ф. ревизия ФСД 7Документи по заплатиДо следваща ф. ревизия ФСД 8Ведомости за заплати50 ФСД 9Документи за стипендииДо следваща ф. ревизия ФСД 10Ведомости за стипендииДо следваща ф. ревизия ФСД 11Трудови книжкиДо следваща ф. ревизия ФСД 12Книга за извеждане на трудови книжки5 ФСД 13Тетрадка за лекторски 50 ФСД 14Тетрадка за платен годишен отпуск на персонала5 ФСД 15Статистически отчетиПУАФФСД 16Книга за регистриране на даренияПУАФФСД 17Свидетелства за даренияП ФСД 18Удостоверения за трудов стаж5 ФСД 19Касови книги5 ФСД 20Материална книга за взетите учебни часовеДо следваща ф. ревизия ФСД 21Форма № 76 ФСД 22Книга за отчитане на извънредния труд ФСД 23Книга за отчитане на удължаването и компенсиране на работното време ФСД 24Инвентарна книга ФСД 25Бюджет на училището СТОПАНСКО-БИТОВА ДЕЙНОСТ
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение СБД 1Номенклатура на делата5След отмянаСБД 2Картони за стоково-материални ценности /СМЦ/ по До следваща всички сметкиф. ревизия СБД 3Картони за раздадени СМЦ 3 СБД 4Заявки за училищна документация2 СБД 5Складови исканияДо ревизия СБД 6Картони за налични СМЦ към инструменталнаДо следваща ф. ревизия СБД 7Картони за раздадени СМЦ към инструменталнаДо ревизия СБД 8Складови искания към инструменталнаДо следваща ф. ревизия СБД 9Каталог за видео касетиПУАФСБД 10Каталог за видео филмиПУАФСБД 11Тетрадка за прожекции 2 Комисия:
1. .........................
2. .........................
3. .........................
До
Директора на_____________________
/име на училището/
гр............................
Решение на ЕК , съгласно /Протокол №........... /.............г../ при ..................................................... гр.....................
/име на училището/
Във връзка с предварителното завеждане, водене и съхраняване на задължителната документация в ........................................... гр............
/име на училището/
ЕК РЕШИ:
Да предаде списъците от набор на документи по номенклатурата, класифицирани на основание Наредба № 1 на ДАФ по групи в зависимост от характера на работата на отделните лица в техникума, съобразно длъжностните им характеристики.
Комисията предлага на директора опис на документацията разпределена, както следва:
1. Директор:.............................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение РД 1Закони / Приложение № 1/ПУАФРД 2Правилници /Приложение № 2/ПУАФРД 3Наредби /Приложение № 3/ПУАФРД 4Постановление на МС /Приложение № 4/ПУАФРД 5Инструкции /Приложение № 5/ПУАФРД 6Указания /Приложение № 6/ ПУАФРД 7Заповеди на министъра на МОН /Приложение № 7/ПУАФРД 8Книга за протоколите от заседанията на ПСПУАФРД 9Книга за регистриране заповедите на директора5 г.УАФРД 10Книга за контролната дейност на 5 г.УАФ директора/пом. директора РД 11Книга за регистриране проверките на контролните 5 г.УАФ органи на МОН РД 12Класьор с констативните протоколи към РД 115 г.УАФРД 13Наредбена книга5 г.УАФРД 14Правилник за дейността на вътрешния ред на 5 г.УАФ училището РД 15Правилник за дейността на училището5 г.УАФРД 16Протоколна книга от заседанията на 5 г.УАФ ръководството РД 17Планове, доклади, покани, снимки, свързани с 5 г.УАФ чествания на училището 2. Помощник директор:..............................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение УВД 1Сведение за организацията и дейността в 5 г.УАФ училището за учебната година (Списък - образец № 1) УВД 2Дневник за група, подготвителна група/ 5 г.УАФ подготвителен клас УВД 3Дневник на група при целодневна организация на5 г.УАФ учебно-възпитателния процес УВД 4Удостоверение за преместване на дете от УАФ подготвителна група/ подготвителен клас УВД 5Удостоверение за завършена подготвителна група/ Родител подготвителен клас (настойник)УВД 6Удостоверение за завършен първи клас Родител (настойник)УВД 7Удостоверение за завършен начален етап на притежател основно образование УВД 8Книга на подлежащите на задължително обучение 5 г.УАФ деца под 16-годишна възраст УВД 9Дневник за I клас5 г.УАФУВД 10Дневник за II - IV клас5 г.УАФУВД 11Дневник за V - XII (XIII) клас5 г.УАФУВД 12Главна книга I - VIII класПУАФУВД 13Личен картон за дневна и вечерна форма на ПУАФ обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионална училище и професионален колеж УВД 14Личен картон за задочна, самостоятелна и ПУАФ индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионално училище и професионален колеж УВД 15Личен картон за дневна и вечерна форма на ПУАФ обучение по модули в професионална гимназия УВД 16Личен картон за проведен курс за професионална ПУАФ квалификация или квалификационен изпит УВД 17Доклад на класния ръководител за допускане на 5 г.УАФ учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация УВД 18Протокол на зрелостната комисия за допускане на ПУАФ учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация УВД 19Протокол за дежурство при провеждане на писмен ПУАФ изпит УВД 20Протокол за резултата от писмен, устен или ПУАФ практически изпит УВД 21Протокол за резултати от защита на дипломна ПУАФ работа УВД 22Протокол на комисията за удостоверяване на ПУАФ завършено средно образование УВД 23Протокол на зрелостната комисия за резултатите от ПУАФ държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита УВД 24Протокол на зрелостната комисия за придобиване ПУАФ на средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити УВД 25Протокол на комисията за придобиване на ПУАФ професионална квалификация - за окончателните резултати от държавните квалификационни изпити УВД 26Удостоверение за преместване УАФУВД 27Удостоверение за завършен клас ПритежателУВД 28Удостоверение за професионално обучение ПритежателУВД 29Удостоверение за положен изпит по Притежател общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование УВД 30Удостоверение за завършено средно образование ПритежателУВД 31Приложение към удостоверението за завършено Притежател средно образование (за обучение по модули) УВД 32Дубликат на удостоверение за завършено средно Притежател образование УВД 33Свидетелство за основно образование ПритежателУВД 34Дубликат на свидетелство за основно образование ПритежателУВД 35Свидетелство за положени приравнителни изпити Притежател по чужд език УВД 36Свидетелство за професионална квалификация ПритежателУВД 37Приложение към свидетелство за професионална Притежател квалификация (за обучение по модули) УВД 38Дубликат на свидетелство за професионална Притежател квалификация УВД 39Свидетелство за правоспособност ПритежателУВД 40Свидетелство за правоспособност по заваряване ПритежателУВД 41Диплома за средно образование ПритежателУВД 42Приложение към дипломата за средно образование Притежател (за обучение по модули) УВД 43Приложение към дипломата за средно образование Притежател (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската духовна семинария УВД 44Дубликат на диплома ПритежателУВД 45Регистрационна книга на издадените документи за ПУАФ завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация УВД 46Регистрационна книга на издадените дубликати на ПУАФ документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация УВД 47Книга за резултатите от изпитите на учениците от ПУАФ самостоятелна или индивидуална форма на обучение УВД 48Ученическа лична карта 1г.УченикУВД 49Ученическа книжка УченикУВД 50Ученическа книжка за задочно обучение УченикУВД 51Колежанска книжка ПритежателУВД 52Годишен план за УВРПУАФУВД 53Годишни и срочни доклади за резултатите от УВРПУАФУВД 54Училищен учебен план /ЗИП/ПУАФУВД 55Учебна програма /ЗИП и СИП/ПУАФУВД 56Тематичен план /ЗИП и СИП/ПУАФУВД 57Заявления /ЗИП и СИП/1 г.УАФУВД 58Протоколи, планове, отчети и справки за дейността 10 г. ЕКУАФ на методичните обединения УВД 59Учебни програми, списъци, заявки и справки за 3 г.УАФ квалификация и преквалификация УВД 60План-прием /входяща книга, класиране/5 г.УАФУВД 61Заявления по план-прием1 г.УАФУВД 62Годишни еднократни статистически отчети и ПУАФ доклади за движение на учениците през уч. години изготвени от кл. ръководители УВД 63Заявления за явяване на изпити1 г.УАФУВД 64Писмени работи от зрелостни, поправителни изпити 2 г.УАФ и самостоятелно обучение УВД 65Писмени работи /входно, изходно ниво/1 г.УАФУВД 66Графици свързани с учебната дейност2 г.УАФУВД 67Седмично разписание2 г.УАФУВД 68Регистрационна книга за допускане до зрелостни 5 ЕКУАФ изпити УВД 69Планове, отчети, информации и др. за П ЕКДАФ худ. самодейност, спортна дейност, клубна дейност УВД 70Планове, отчети, информации и др. на комисии ПУАФ определени със заповед на директора УВД 71Тетрадки за провеждане час на класа3 г. 3. Педагогически съветник:........................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ПС 1Дневник за извършители на противообществени прояви ПС 2Дневник за деца в риск ПС 3Индивидуална карта на ученика ПС 4Книга за движение на децата и учениците от П социално-педагогическите интернати, възпитателни училища-интернати, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ПС 5План за работа на ПС2 ПС 6План за гражданско образование и възпитание2 ПС 7План-програма за работа по сериозни проблеми 2 като наркомания, детска престъпност, тютюнопушене, употреба на алкохол и др. 4. Медицински специалист:........................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ЗК 1Журнал за заразни заболявания ЗК 2Журнал за контактни на заразни заболявания ЗК 3Журнал за стерилизация на инструментите ЗК 4Журнал за здравно образователна дейност ЗК 5Журнал-медицински контрол за физкултурната дейност ЗК 6Журнал за периодични проверки-опаразитяване ЗК 7Книга за регистриране на заразните и други заболявания, подлежащи на задължително съобщение ЗК 8Книга за санитарното състояние5 г. ЗК 9Тетрадка за основен преглед ЗК 10Тетрадка за освободените от физическа култура и спорт ученици ЗК 11Тетрадка за температурата през зимния сезон ЗК 12Лична здравна профилактична карта ЗК 13Талон за провеждане на профилактични прегледи ЗК 14Талон за здравословното и имунизационното състояние на учениците ЗК 15Бързо известие ЗК 16План за работата на медицинския специалист от 2 г. здравния кабинет на училището ЗК 17План за хигиенизиране на училищната сграда и 2 г. дворните площи ЗК 18Протоколна тетрадка П ЗК 19Картотека П 5. Отговорник по ТБ:.................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ТБ 1Книга за впечатления и предписания от контролните органи ТБ 2Книга за начален инструктаж ТБ 3Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по БХТ и ПО ТБ 4Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по БХТ и ПО за ученици ТБ 5Декларация за трудови злополуки ТБ 6Отчетни формуляри за трудови злополуки ТБ 7Регистър за трудови злополуки ТБ 8Актове за трудови злополуки40 г. ТБ 9Инструктажи по ТБ ТБ 10План на комисията по безопасност на движението, 3След промяна охрана на труда и защита при природни и други бедствия ТБ 11План за действието на персонала по евакуацията 3След промяна на децата/учениците/ при възникване на пожар ТБ 12 План за действието на персонала по евакуацията 3След промяна на децата /учениците/ при земетресение - тренировка и практическо занятие ТБ 13Заповед за осигуряване на нормален учебен 1 процес през зимата ТБ 14График за провеждане на обучението по 1 безопасност на движението ТБ 15Оценка на риска 6. ЗАТС:................................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение АТС 1Класьор с трудови договори, допълнителни 50 г. споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правооотношения АТС 2Класьор с други заповеди, свързани с дейността на 20 г. институцията АТС 3Лични досиета на педагогически и 5След непедагогически персонал /Приложение № 8/ напусканеАТС 4Годишни статистически отчети на персонала ПУАФАТС 5Щатни разписания-промениПУАФАТС 7Колективен трудов договор ПУАФАТС 8Протоколна книга на трудовия колектив 5 АТС 9Дневник за входяща кореспонденция5 г. АТС 10Дневник за изходяща кореспонденция5 г. АТС 11Дневник ЕДСД5 г. АТС 12Разносна книга АТС 13Книга за служебни и други ангажименти извън сградата без право на командировъчни АТС 14Регистър с болнични листове 7. Библиотекар:........................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение БД 1Инвентарни книгиПУАФБД 2Дневник на библиотекатаПУАФБД 3Книга за подарени книгиПУАФБД 4Книга за движение на библиотечния фондПУАФБД 5Читателски картони5 г. БД 6Годишни статистически отчетиПУАФБД 7Фактури за закупени книгиДо следваща ревизия БД 8Актове за отчисляване на литератураДо следваща ревизия БД 9Летописна книгаП 8. Лице определено със Заповед на директора:............................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение УН 1Кореспонденция 5 ЕК УН 2Правилник за дейността на УНПДАФУН 3Касова документация До следваща ревизия УН 4Протоколна книга ПДАФУН 5Планове и отчети за дейността ПДАФ 9. Счетоводител:......................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ФСД 1Отчет за касовото изпълнение на бюджетаДо следваща ф. ревизия ФСД 2Параграфна книгаДо следваща ф. ревизия ФСД 3Годишни счетоводни отчети10 г. ФСД 4Главна книга10 г. ФСД 5Оборотни ведомостиДо следваща ф. ревизия ФСД 6Мемориални ордери със съответните счетоводни До следваща документи ф. ревизия ФСД 7Документи по заплатиДо следваща ф. ревизия ФСД 8Ведомости за заплати50 ФСД 9Документи за стипендииДо следваща ф. ревизия ФСД 10Ведомости за стипендииДо следваща ф. ревизия ФСД 11Трудови книжкиДо следваща ф. ревизия ФСД 12Книга за извеждане на трудови книжки5 ФСД 13Тетрадка за лекторски 50 ФСД 14Тетрадка за платен годишен отпуск на персонала5 ФСД 15Статистически отчетиПУАФФСД 16Книга за регистриране на даренияПУАФФСД 17Свидетелства за даренияП ФСД 18Удостоверения за трудов стаж5 ФСД 19Касови книги5 ФСД 20Материална книга за взетите учебни часовеДо следваща ф. ревизия ФСД 21Форма № 76 ФСД 22Книга за отчитане на извънредния труд ФСД 23Книга за отчитане на удължаването и компенсиране на работното време ФСД 24Инвентарна книга ФСД 25Бюджет на училището 10. Домакин:............................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение СБД 1Номенклатура на делата5След отмянаСБД 2Картони за стоково-материални ценности /СМЦ/ по До следваща всички сметкиф. ревизия СБД 3Картони за раздадени СМЦ 3 СБД 4Заявки за училищна документация2 СБД 5Складови исканияДо ревизия СБД 6Картони за налични СМЦ към инструменталнаДо следваща ф. ревизия СБД 7Картони за раздадени СМЦ към инструменталнаДо ревизия СБД 8Складови искания към инструменталнаДо следваща ф. ревизия СБД 9Каталог за видео касетиПУАФСБД 10Каталог за видео филмиПУАФСБД 11Тетрадка за прожекции 2 ЕК: 1. .............................
/...................../
2. .............................
/...................../
3. .............................
/.................../
(пълно наименование на училището)
ЗАПОВЕД № ...... / ..................... г.
Във връзка със Заповед № 09-872/04.09.2002 г. на Министъра на Образованието и науката (Раздел II.3 т. 4.16) и Решение на ЕК при училището На основание: чл. 147 (1) т. 1. от ППЗНП
НАРЕЖДАМ:
1. На изброените по-долу лица да съхраняват, използват и водят документацията съобразно нормативните документи и се съобразяват със сроковете за съхранение:
1. Помощник директор:..............................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение УВД 1Сведение за организацията и дейността в 5 г.УАФ училището за учебната година (Списък - образец № 1) УВД 2Дневник за група, подготвителна група/ 5 г.УАФ подготвителен клас УВД 3Дневник на група при целодневна организация на 5 г.УАФ учебно-възпитателния процес УВД 4Удостоверение за преместване на дете от УАФ подготвителна група/ подготвителен клас УВД 5Удостоверение за завършена подготвителна група/ Родител подготвителен клас (настойник)УВД 6Удостоверение за завършен първи клас Родител (настойник)УВД 7Удостоверение за завършен начален етап на притежател основно образование УВД 8Книга на подлежащите на задължително обучение 5 г.УАФ деца под 16-годишна възраст УВД 9Дневник за I клас5 г.УАФУВД 10Дневник за II - IV клас5 г.УАФУВД 11Дневник за V - XII (XIII) клас5 г.УАФУВД 12Главна книга I - VIII класПУАФУВД 13Личен картон за дневна и вечерна форма на ПУАФ обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионална училище и професионален колеж УВД 14Личен картон за задочна, самостоятелна и ПУАФ индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионално училище и професионален колеж УВД 15Личен картон за дневна и вечерна форма на ПУАФ обучение по модули в професионална гимназия УВД 16Личен картон за проведен курс за професионална ПУАФ квалификация или квалификационен изпит УВД 17Доклад на класния ръководител за допускане на 5 г.УАФ учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация УВД 18Протокол на зрелостната комисия за допускане на ПУАФ учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация УВД 19Протокол за дежурство при провеждане на писмен ПУАФ изпит УВД 20Протокол за резултата от писмен, устен или ПУАФ практически изпит УВД 21Протокол за резултати от защита на дипломна ПУАФ работа УВД 22Протокол на комисията за удостоверяване на ПУАФ завършено средно образование УВД 23Протокол на зрелостната комисия за резултатите от ПУАФ държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита УВД 24Протокол на зрелостната комисия за придобиване ПУАФ на средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити УВД 25Протокол на комисията за придобиване на ПУАФ професионална квалификация - за окончателните резултати от държавните квалификационни изпити УВД 26Удостоверение за преместване УАФУВД 27Удостоверение за завършен клас ПритежателУВД 28Удостоверение за професионално обучение ПритежателУВД 29Удостоверение за положен изпит по Притежател общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование УВД 30Удостоверение за завършено средно образование ПритежателУВД 31Приложение към удостоверението за завършено Притежател средно образование (за обучение по модули) УВД 32Дубликат на удостоверение за завършено средно Притежател образование УВД 33Свидетелство за основно образование ПритежателУВД 34Дубликат на свидетелство за основно образование ПритежателУВД 35Свидетелство за положени приравнителни изпити Притежател по чужд език УВД 36Свидетелство за професионална квалификация ПритежателУВД 37Приложение към свидетелство за професионална Притежател квалификация (за обучение по модули) УВД 38Дубликат на свидетелство за професионална Притежател квалификация УВД 39Свидетелство за правоспособност ПритежателУВД 40Свидетелство за правоспособност по заваряване ПритежателУВД 41Диплома за средно образование ПритежателУВД 42Приложение към дипломата за средно образование Притежател (за обучение по модули) УВД 43Приложение към дипломата за средно образование Притежател (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската духовна семинария УВД 44Дубликат на диплома ПритежателУВД 45Регистрационна книга на издадените документи за ПУАФ завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация УВД 46Регистрационна книга на издадените дубликати на ПУАФ документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация УВД 47Книга за резултатите от изпитите на учениците от ПУАФ самостоятелна или индивидуална форма на обучение УВД 48Ученическа лична карта 1 г.УченикУВД 49Ученическа книжка УченикУВД 50Ученическа книжка за задочно обучение УченикУВД 51Колежанска книжка ПритежателУВД 52Годишен план за УВРПУАФУВД 53Годишни и срочни доклади за резултатите от УВРПУАФУВД 54Училищен учебен план /ЗИП/ПУАФУВД 55Учебна програма /ЗИП и СИП/ПУАФУВД 56Тематичен план /ЗИП и СИП/ПУАФУВД 57Заявления /ЗИП и СИП/1 г.УАФУВД 58Протоколи, планове, отчети и справки за дейността 10 г. ЕКУАФ на методичните обединения УВД 59Учебни програми, списъци, заявки и справки за 3 г.УАФ квалификация и преквалификация УВД 60План-прием /входяща книга, класиране/5 г.УАФУВД 61Заявления по план-прием1 г.УАФУВД 62Годишни еднократни статистически отчети и ПУАФ доклади за движение на учениците през уч. години изготвени от кл. ръководители УВД 63Заявления за явяване на изпити1 г.УАФУВД 64Писмени работи от зрелостни, поправителни изпити 2 г.УАФ и самостоятелно обучение УВД 65Писмени работи /входно, изходно ниво/1 г.УАФУВД 66Графици свързани с учебната дейност2 г.УАФУВД 67Седмично разписание2 г.УАФУВД 68Регистрационна книга за допускане до зрелостни 5 ЕКУАФ изпити УВД 69Планове, отчети, информации и др. за П ЕКДАФ худ. самодейност, спортна дейност, клубна дейност УВД 70Планове, отчети, информации и др. на комисии ПУАФ определени със заповед на директора УВД 71Тетрадки за провеждане час на класа3 г. 2. Педагогически съветник:........................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ПС 1Дневник за извършители на противообществени прояви ПС 2Дневник за деца в риск ПС 3Индивидуална карта на ученика ПС 4Книга за движение на децата и учениците от П социално-педагогическите интернати, възпитателни училища-интернати, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ПС 5План за работа на ПС2 ПС 6План за гражданско образование и възпитание2 ПС 7План-програма за работа по сериозни проблеми 2 като наркомания, детска престъпност, тютюнопушене, употреба на алкохол и др. 3. Медицински специалист:........................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ЗК 1Журнал за заразни заболявания ЗК 2Журнал за контактни на заразни заболявания ЗК 3Журнал за стерилизация на инструментите ЗК 4Журнал за здравно образователна дейност ЗК 5Журнал-медицински контрол за физкултурната дейност ЗК 6Журнал за периодични проверки-опаразитяване ЗК 7Книга за регистриране на заразните и други заболявания, подлежащи на задължително съобщение ЗК 8Книга за санитарното състояние5 г. ЗК 9Тетрадка за основен преглед ЗК 10Тетрадка за освободените от физическа култура и спорт ученици ЗК 11Тетрадка за температурата през зимния сезон ЗК 12Лична здравна профилактична карта ЗК 13Талон за провеждане на профилактични прегледи ЗК 14Талон за здравословното и имунизационното състояние на учениците ЗК 15Бързо известие ЗК 16План за работата на медицинския специалист от 2 г. здравния кабинет на училището ЗК 17План за хигиенизиране на училищната сграда и 2 г. дворните площи ЗК 18Протоколна тетрадка П ЗК 19Картотека П 4. Отговорник по ТБ:.................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ТБ 1Книга за впечатления и предписания от контролните органи ТБ 2Книга за начален инструктаж ТБ 3Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по БХТ и ПО ТБ 4Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по БХТ и ПО за ученици ТБ 5Декларация за трудови злополуки ТБ 6Отчетни формуляри за трудови злополуки ТБ 7Регистър за трудови злополуки ТБ 8Актове за трудови злополуки40 г. ТБ 9Инструктажи по ТБ ТБ 10План на комисията по безопасност на движението, 3След промяна охрана на труда и защита при природни и други бедствия ТБ 11План за действието на персонала по евакуацията 3След промяна на децата/учениците/ при възникване на пожар ТБ 12 План за действието на персонала по евакуацията 3След промяна на децата /учениците/ при земетресение - тренировка и практическо занятие ТБ 13Заповед за осигуряване на нормален учебен 1 процес през зимата ТБ 14График за провеждане на обучението по 1 безопасност на движението ТБ 15Оценка на риска 5. ЗАТС:................................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение АТС 1Класьор с трудови договори, допълнителни 50 г. споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правооотношения АТС 2Класьор с други заповеди, свързани с дейността на 20 г. институцията АТС 3Лични досиета на педагогически и 5След непедагогически персонал /Приложение № 8/ напусканеАТС 4Годишни статистически отчети на персонала ПУАФАТС 5Щатни разписания-промениПУАФАТС 7Колективен трудов договор ПУАФАТС 8Протоколна книга на трудовия колектив 5 АТС 9Дневник за входяща кореспонденция5 г. АТС 10Дневник за изходяща кореспонденция5 г. АТС 11Дневник ЕДСД5 г. АТС 12Разносна книга АТС 13Книга за служебни и други ангажименти извън сградата без право на командировъчни АТС 14Регистър с болнични листове 6. Библиотекар:........................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение БД 1Инвентарни книгиПУАФБД 2Дневник на библиотекатаПУАФБД 3Книга за подарени книгиПУАФБД 4Книга за движение на библиотечния фондПУАФБД 5Читателски картони5 г. БД 6Годишни статистически отчетиПУАФБД 7Фактури за закупени книгиДо следваща ревизия БД 8Актове за отчисляване на литератураДо следваща ревизия БД 9Летописна книгаП 7. Лице определено със Заповед на директора:............................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение УН 1Кореспонденция 5 ЕК УН 2Правилник за дейността на УНПДАФУН 3Касова документация До следваща ревизия УН 4Протоколна книга ПДАФУН 5Планове и отчети за дейността ПДАФ 8. Счетоводител:......................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение ФСД 1Отчет за касовото изпълнение на бюджетаДо следваща ф. ревизия ФСД 2Параграфна книгаДо следваща ф. ревизия ФСД 3Годишни счетоводни отчети10 г. ФСД 4Главна книга10 г. ФСД 5Оборотни ведомостиДо следваща ф. ревизия ФСД 6Мемориални ордери със съответните счетоводни До следваща документи ф. ревизия ФСД 7Документи по заплатиДо следваща ф. ревизия ФСД 8Ведомости за заплати50 ФСД 9Документи за стипендииДо следваща ф. ревизия ФСД 10Ведомости за стипендииДо следваща ф. ревизия ФСД 11Трудови книжкиДо следваща ф. ревизия ФСД 12Книга за извеждане на трудови книжки5 ФСД 13Тетрадка за лекторски 50 ФСД 14Тетрадка за платен годишен отпуск на персонала5 ФСД 15Статистически отчетиПУАФФСД 16Книга за регистриране на даренияПУАФФСД 17Свидетелства за даренияП ФСД 18Удостоверения за трудов стаж5 ФСД 19Касови книги5 ФСД 20Материална книга за взетите учебни часовеДо следваща ф. ревизия ФСД 21Форма № 76 ФСД 22Книга за отчитане на извънредния труд ФСД 23Книга за отчитане на удължаването и компенсиране на работното време ФСД 24Инвентарна книга ФСД 25Бюджет на училището 9. Домакин:............................................................................................
(трите имена)
№ по редНаименование Срок на Забележка съхранение СБД 1Номенклатура на делата5След отмянаСБД 2Картони за стоково-материални ценности /СМЦ/ по До следваща всички сметкиф. ревизия СБД 3Картони за раздадени СМЦ 3 СБД 4Заявки за училищна документация2 СБД 5Складови исканияДо ревизия СБД 6Картони за налични СМЦ към инструменталнаДо следваща ф. ревизия СБД 7Картони за раздадени СМЦ към инструменталнаДо ревизия СБД 8Складови искания към инструменталнаДо следваща ф. ревизия СБД 9Каталог за видео касетиПУАФСБД 10Каталог за видео филмиПУАФСБД 11Тетрадка за прожекции 2 2. Воденето, съхранението и предаването на документацията за архив се извършва чрез указание на ЕК. 3. Копие от настоящата ми заповед да се връчи на горепосочените лица срещу подпис за сведение и изпълнение от ..................................... /ЗАТС. ........./.......... Директор: ......................
/................./
УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА
Индивидуалната номенклатура на делата представлява списък, в който се групират документите на техникума /училището/ с указание на сроковете на съхранението им.
Тя има за цел да уеднакви класирането на документите и сроковете за тяхното запазване, както и да улесни работата при експертизата на документите.
Документите, които се създават в резултат на дейността на училището са групирани в дела. Делата представляват съвкупност от органически свързани помежду си документи, обединени по еднаквото си съдържание или вид, място, автор, кореспондент и др. Документите в делата се поставят по реда на приключването им като се подреждат по хронология. В едно дело не могат да се поставят документи с различни срокове на запазване. В делата се групират само документи за текущата година. Изключение се прави за неприключилите преписки. Делата са систематизирани в класификационна схема с раздели, отговарящи на основните дейности на училището.
По отношение на сроковете на запазване делата в номенклатурата са разделени в три основни групи:
За постоянно запазване, означени в номенклатурата със знак "П" - това са дела, които съдържат документи с важно политическо, историческо, научно или практическо значение. Тези документи периодически се предават за постоянно съхранение в Държавен архив /ДА/ /или на място/.
2. С временен срок на запазване /1, 5, 50 г./ - това са дела, които след определените в номенклатурата срокове на запазване подлежат на унищожаване, тъй като съдържат документи с временно-оперативно и справочно значение. Унищожаването им става само с опис /или акт/, утвърден от Държавен архив. Не се допуска унищожаване на каквито и да е документи без писмено разрешение от държавен архив.
3. За временно запазване, означени в номенклатурата с определен срок и знак "ЕК", "5 ЕК", означава, че след изтичане на определения срок в номенклатурата документите в това дело се преглеждат полистно от експертна комисия /ЕК/, която прави преценка и изважда документите с важно историческо значение като ги организира в нови дела за постоянно запазване, останалите документи подлежат на унищожаване. Обикновено тази полистна преценка се прави на 5 г. при предаване на документи в ДА.
За улеснение на работата с документите всяко дело е означено с индивидуален индекс, отговарящ на съответния раздел от класификационната схема и поредността на делото в раздела. В процеса на изпълнение на произтичащите от документа задачи, документите са запазват при специалиста, който работи с тях. Документите, по които работата е приключена се индексират от работилият с тях служител със съответния индекс и срок на запазване и се предават на лицето, отговарящо за тяхното опазване и предаване в ДА. Ръководството и контрола по прилагането на номенклатурата на делата се осъществява от определено от директора на училището лице, водещо и отговарящо за работата с документацията.
Номенклатурата при нужда се актуализира, предоставя се на ДА за преутвърждаване.
Директора на училището отговаря за цялостната дейност по организацията на работата с документите и при констатирани липси на документи с "П" носи административно-наказателна отговорност, съгласно чл. 21, 22, 23 от закона за ДА на Република България /ДВ, бр. 55/1987 г. и измененията в ДВ, бр. 12/12.02.1993 г./.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
236
Размер файла
910 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа