close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ

код для вставкиСкачать
ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2006 И 2007 г. НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2006 - 2010 г. София, 2007 г.
I. ВЪВЕДЕНИЕ3
ІІ. МИНИСТЕРСТВА И ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ4
Министерство на образованието и науката4
Министерство на вътрешните работи7
Министерство на транспорта11
Министерство на регионалното развитие и благоустройството16
Министерство на здравеопазването20
Държавна агенция за закрила на детето20
ІII. ОБЛАСТНИ УПРАВИ24
София - град24
Област Благоевград28
Oбласт Бургас33
Област Варна34
Област Велико Търново36
Област Видин43
Област Враца44
Област Габрово49
Област Добрич49
Област Кърджали55
Област Кюстендил65
Област Ловеч67
Област Монтана74
Област Пазарджик83
Област Перник85
Област Плевен88
Област Пловдив92
Област Разград98
Област Русе100
Област Силистра101
Област Сливен102
Област Смолян106
Област София112
Област Стара Загора113
Област Търговище124
Област Хасково132
Област Шумен160
Област Ямбол166
ІV. НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ168
АЕБТРИ168
Български Червен кръст169
Съюз на българските атомобилисти171
V. МЕРОПРИЯТИЯ СЪРЗАНИ С ПЪРВАТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ООН (23 - 29 АПРИЛ 2007 г.)173
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ180
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Загрижени за неприемливо големия брой жертви в резултат на пътнотранспортни произшествия по пътищата на Република България ДОККПБДП отдели специално внимание на проблема за опазване на децата в това безумие по пътищата.
На 15 декември 2005 г. с решение Правителството утвърди Национална стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. и набеляза мерки за нейното изпълнение.(Протокол № 53 от 15.12.2005 г.).
Със същото решение бе възложено на съответните министерства и областните управи да разработят конкретни планове за изпълнение на "Стратегията"
Препоръчано бе на кметовете и общинските съвети, а също и на неправителствените организации да разработят конкретни мерки за изпълнение на "Стратегията".
За изпълнение на Програмите Министерският съвет разпореди в рамките на утвърдения бюджет за 2006 г. да се осигурят 70 000 лв., а през годините 2007, 2008, 2009 и 2010 да се планират средства, чрез бюджетите на отделните Министерства и ДАЗД.
Възложено бе на Председателя на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата всяка година до 31 октомври да внася в Министерския съвет оценка за изпълнението на Стратегията за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
В изпълнение на това решение министърът на вътрешните работи и Председател на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата с окръжно писмо рег. № І-14781 от 6.08.2007 г. поиска информация за създадената организация по изпълнение на приетите планове за изпълнение на Стратегията. Всички ангажирани министерства и областни управи разработиха конкретни планове за изпълнение на Стратегията.
От получените материали се вижда, че голяма част от институциите са създали съответна организация и са предприели конкретни мерки в изпълнение на решението на Правителството за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение и в различна степен са пристъпили към тяхното осъществяване както следва. ІІ. МИНИСТЕРСТВА И ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ
Министерство на образованието и науката
Министерството на образоването и науката има определени задължения, отнасящи се към обучението на децата и учениците по безопасност на движението и до опазването на живота и здравето им на пътя. Те са свързани са осъществяването на държавната политика в областта на образованието и прилагането на §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. Затова и изпълнението на основните приоритети включени в Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2007 г. съответстват на тези задължения. В тази връзка Ви информирам за предприетите до момента от министерството дейности по изпълнението на Националната стратегия:
1. Разработи се и със заповед № РД 09-526 от 05.07.2006 г. на министъра на образованието и науката се утвърди Програма на Министерството на образоването и науката за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. До м. януари 2007 г. съответните дирекции в министерството и всички Регионални инспекторати по образованието (РИО) разработиха свои конкретни програми за изпълнение на Програмата.
2. Повишаване информираността на системата на народната просвета и на обществото за нуждата от по-голяма безопасност на децата.
2.1. РИО и училищните ръководства (или училищните комисии по безопасност на движението по пътищата), много често съвместно и с местните органи на Пътна полиция - КАТ, БЧК и СБА подготвят информационни материали за безопасните маршрути на придвижване на учениците от дома до училище и обратно, за конфликтните райони, преди всичко около училищата, в които възникват пътнотранспортни произшествия с участието на деца и ученици и за най-характерните нарушения на правилата за движение от пешеходците и децата. Те се разглеждат и обсъждат на родителски срещи в началото, по време и в края на учебната година. Постоянна практика е да се организират и тематични родителски срещи - за личния пример на възрастните, за взаимовръзката автомобил - път - пешеходец (дете), за конкретните причини предизвикали смърт на дете при пътнотранспортно произшествие и др.
2.2. Разработване от училищните ръководства (или училищните комисии по безопасност на движението по пътищата) или ученически колективи и разпространение между съученици, учители, родители и обществото на специални материали, свързани с поведението и реакциите на децата и учениците-велосипедисти, скейтбордисти и ролеристи.
2.3. Разяснение от учители или ръководители в края на последния учебен час за деня, по време на екскурзии, походи, състезания и др. за ползата от носенето на светли дрехи, на светлоотразителни елементи, на предпазни каски и други защитни средства.
2.4. Ангажиране на учители, родители или възрастните роднини за използване възможностите на Интернет, както в училище, така и в дома за създаването на информационни сайтове за правилата за безопасно управление на велосипед, за каране на ролери или скейтборд и за изградените безопасни и оборудвани зони, в които те може да се използват.
3. Възпитание и обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата за изграждане на мотивация за правомерно поведение на пътя.
3.1. Разработените и утвърдени учебни програми по безопасност на движението по пътищата (БДП) за детската градина и за учениците от І до VІІІ клас са съобразени с възрастовите особености на подрастващите и с дидактическите технологии и методики на преподаване. Те постоянно са обсъждат и актуализират.
3.2. За учениците от І до VІІ клас се въведе т. нар. "петминутка". Учителите в края на последния час за деня провеждат краткотрайно занимание - напомняне за задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщането им в къщи. След завършване на учебните занятия учителите извеждат учениците до улицата и ги изчакват да се разотидат. 3.3. За всеки ученик от І до VІІ клас е въведен срочен тестови контрол.
3.4. Разработени са от отделни авторски колективи и Министерството на образованието и науката е одобрило пет комплекта учебни тетрадки и помагала по БДП. Те отговарят на изискванията на учебните програми за всеки клас.
3.5. Организиране, по време на учебната година, на срещи и беседи с представители на Пътна полиция - КАТ, на спешна медицинска помощ и на училищните комисии по безопасност на движението по пътищата на теми, свързани с възможното поведение и реакции на децата като пешеходци, като пътници в превозните средства, като велосипедисти и др., характеристики на съвременните моторни превозни средства, които имат принос за повишаване на пешеходния травматизъм, фактори причиняващи различни степени на наранявания или смърт и последствията от тях при пътнотранспортни произшествия и др.
4. Децата - пътници в автомобила, на мотопеда, на мотоциклета.
4.1. По време на провеждане на родителски срещи по безопасността на движението задължително се предвижда време за разясняване на безопасни начини за превоз на деца и рисковете, на които са подложени при качване, неправилно седене и слизане от превозното средство. Обсъждат се използването на подходящи защитни средства в превозното средство - детски столчета и седалки, предпазни корани и каски.
4.2. Задължително училищните ръководства обсъждат с представители на РИО и общинските администрации осигуряването на безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици към средищните училища. Тук активно се включва Министерството на образованието и науката, което до сега е закупило и предоставило на общините 372 училищни автобуса с различен брой места. В момента за новата учебна 2007/2008 година са закупени и се подготвя разпределението на още 107 автобуса.
5. Децата - велосипедисти, мотопедисти.
5.1. Като резултат от учебния процес по БДП се организира извънкласна дейност, свързана с обучението на децата и учениците по устройството, поддържането и безопасното управление на велосипед. Всяка година курсовете с учениците велосипедисти се организират чрез Българската федерация по колоездене към СБА по документация, утвърдена от Министерството на образованието и науката.
5.2. През м. август 2007 г. Министерството на образованието и науката възложи на работна група да разработи и предложи за утвърждаване проект на нова учебна документация за обучение на децата-велосипедисти.
5.3. Обсъжда се възможност за въвеждане на обучение в училищата ученици от VІІІ и ІХ клас да придобиват право да управляват мотопеди с работен обем на двигателя до 50 куб. см.
6. Първоначално и продължаващо обучение на учителите по БДП.
6.1. От учебната 2006/2007 година Министерството на образованието и науката въведе задължителното изискване - учителите, които преподават БДП, да са изучавали правилата за движение по пътищата и методиката на преподаването им по време на придобиване на висшето си образование или да са преминали допълнителен квалификационен курс.
6.2. Министерството на образованието и науката утвърди примерна учебна документация за квалификационен курс за учители, преподаващи БДП в детската градина е средното общообразователно училище (СОУ).
6.3. До края на учебната 2006/2007 година през квалификационен курс ще са преминали 23601 учители, преподаващи БДП.
6.4. В регионалните инспекторати пи образованието се създава информационна база данни за нивото на квалификация на учителите, преподаващи БДП в СОУ. 7. Контролна дейност на учебния процес по БДП.
7.1. В Министерството на образованието и науката и в РИО са определени по един експерт, който отговаря за методическото ръководство и контрол на обучението по БДП и за организиране и координиране на дейностите за опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение.
7.2. Съгласно Решение № 542 от 07.06.2005 г. на Министерския съвет, продължава създаването на училищни комисии по безопасност на движението по пътищата. В квалификационен курс за специфични умения за работа в училищните комисии вече са участвали 348 техни членове.
7.3. До 15.07.2007 г. Регионалните инспекторати по образованието подготвиха и изпратиха в Министерството на образованието и науката информации за състоянието на обучението на учениците по БДП в региона си. В момента тази информация се проучва и анализира с цел 8. Състезания, викторини, конкурси и други на тема БДП.
8.1. Организиране и провеждане с участието на деца и ученици на училищни, общински и регионални викторини по БДП - до м. април 2007 г..
8.2. Провеждане на Национална ученическа викторина под мотото "Да запазим децата на пътя" с участието на отборите, класирани на първо място в регионални викторини по БДП - в гр. Шумен през м. май 2007 г..
8.3. Организиране и провеждане, съвместно с училищните ръководства, РИО, Обединените детски комплекси, Центровете за работа с деца, ДБА, Пътна полиция - КАТ, БЧК и др. на общински (през м. март), на регионални (през м. април) и на републиканското (през м. май - м. юни) състезания, с участието на ученици-велосипедисти, под мотото "Младежта за безопасност на движението".
8.4. Организиране и провеждане през м. юни на републиканско състезание - за ученици от 10 до 12 години по правилата на Международния алианс по туризъм.
8.5. Провеждането на викторините по БДП на училищно, на общинско и на регионално ниво са придружени с организирането на конкурси за рисунка, за есе, на състезания по картинг, каране на ролери и скейтборди.
9. Взаимодействие и партньорство.
Работата на Министерството на образованието и науката по изпълнението на основните приоритети, включени в Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение се осъществява чрез взаимодействието и партньорството с ДОККПБДП и с:
- Министерството на вътрешните работи - Пътна полиция - КАТ;
- Държавната агенция за младежта и спорта;
- Държавната агенция за закрила на детето;
- Националното сдружение на общините в Република България;
- Съюза на българските автомобилисти;
- Българския червен кръст;
- Асоциация "Безопасност на движението за децата и младежите";
- Националния дворец на децата и др.
10. Финансово осигуряване.
Финансовите средства за реализиране на задълженията на Министерството на образованието и науката по изпълнението на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение се осигуряват чрез:
- Бюджета на Министерството на образованието и науката - за 2006 г. и за 2007 г. по 10000 лв.;
- Привличане на спонсори и др.
Министерство на вътрешните работи
1. Дейността по изпълнение на Националната стратегия от началото на 2006 г. до момента е по следните приоритетни направления по превенцията на детско-юношеския пътен травматизъм:
1.1. Обучение и възпитание на децата и юношите по правилата за движение и изграждане на навици за предпазно поведение на пътя чрез извънкласни форми.
1.2 Ангажиране на творческите способности на децата за създаване на рисунки по темата, като се приобщава и семейството;
1.3. Информиране и ограмотяване на водачите за особеностите на поведението на децата и юношите в движението с цел изграждане на "защитно поведение" и не попадане в ситуации за ПТП;
1.4. Непрекъснато информиране за настъпващите пътнотранспортни произшествия с деца и юноши - ситуации, причини и обстоятелства с изготвени на тази база препоръки към децата, юношите, водачите и родителите; разясняване проблема "видимост" като предпоставка за ПТП;
1.5. Подпомагане дейността на неправителствени организации, сдружения и съюзи за провеждане на инициативи по детската пътна безопасност;
1.6.Използване пълноценно възможностите на СМО за разгласа на проблема с детско-юношеския пътен травматизъм, включително за ангажиране на семейството за обучение и възпитание на собственото дете по пътна безопасност и контролиране на малките деца, когато играят и се движат навън; 2. От 1.01. до 15.09.2007 г по изпълнение насоките на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г, от НС "Полиция" (ГД "ППООРП") е извършено следното:
2.1. По съвместно изготвени от "Пътна полиция" и инспекторатите по образованието графици, през периода регулярно са изнасяни 10-минутни беседи пред учащи се от началния курс от униформени служители на полицията (пътна и охранителна полиция).
2.2. Приключен е и е извършено награждаване в столицата и в областните центрове на отличените деца и ученици, участници в Националния конкурс за детска рисунка, в който участваха 6500 деца и юноши от цялата страна във възрастовия диапазон от 5 до 17 години. Наградени са за активност училища и педагози. Всички участници в конкурса получиха специални грамоти от Министъра на вътрешните работи и председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.
2.3. Съвместно с БЧК е осигурена финансова помощ за деца, пострадали при тежки пътни злополуки. Подготвя се следващо финансово подпомагане на такива деца
2.4. Проведена е Акция на полицията "Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя! - с насоченост към ограничаване предпоставките за тежки ПТП с деца и юноши през летния период. Акцията включва засилен контрол на уязвимите места за ПТП с деца и юноши, контрол над неправоспособни малолетни и непълнолетни и лицата, които им предоставят неправомерно мотопеди, скутери и мотоциклети. Неправоспособните се завеждат на отчет и се съставят предупредителни протоколи по Закона за МВР на нарушителите и лицата, които са им предоставили МПС. Осигурено е финансиране и отпечатване. От отдел "Пътна полиция" - ГД "ППООРП" са изготвени и изпратени за разпространение чрез СМО в страната конкретни "Практически препоръки" за избягване на риска за злополуки, насочени към водачите, родителите, децата и юношите. Преиздадена е илюстрована диплянка в тираж 60 000 бр. "Запази детето на пътя! Научи детето си да се пази!", за разпространение сред водачи, родители и деца през ваканцията.
2.5. От 10 до 28.09.2007 г. се провежда традиционната превантивна кампания за ограничаване предпоставките за ПТП с деца и юноши в началото на новата учебна година - Акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!". Тя включва съвместен преглед с общините на сигнализацията, маркировката, осветлението, средствата за принудително намаляване на скоростта, засилен контрол от полицията през първите седмици с учебни занятия за спазване правилата за движение в районите на учебните заведения; регулиране на движението в часовете на отиване и връщане на децата от училище за осигуряване условия за безопасно пресичане, разпространение на печатни диплянки сред водачите (родителите); разгласа чрез медиите на препоръки за безопасност и видеоинформация за рисковите места в селищата с концентрация на ПТП с непълнолетни; разгласа на изводите от анализите на травматизма.
2.6. През втората половина на м. май е проведена кампания за предотвратяване на нещастни случаи и ПТП с абитуриентите, която включваше превантивни мерки по безопасността на движението и охраната и недопускане на нарушения на обществения ред и престъпления: полицейско присъствие и осигуряване маршрутите и районите на тържествата на абитуриентите, заснемане нарушители с видеокамери и последващо вземане на отношение към нарушителите за неправилен превоз на пътници, преминаване на червен сигнал на светофара, отнемане на предимство и др., съпровождане на колони автомобили с абитуриенти и придружаващите ги, проверка на заведенията и районите им за осигурените условия за недопускане на нарушения и престъпления. Изготвени са и са разпространени чрез националните и местни СМО "Практически препоръки за предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с абитуриентите и придружаващите ги", насочени към абитуриентите, техните приятели, родители и педагози. Благодарение на мерките по време на абитуриентските празници, с автомобили, превозващи абитуриенти и придружаващи ги, са настъпили 7 ПТП с материални щети и 2 ПТП с 4 леко ранени.
2.7. През периода февруари - април, 2007 г., в изпълнение на утвърдено от Министъра на вътрешните работи предложение, се проведоха поредица от национални инициативи във връзка с Първата глобална седмица на ООН на ЕИК на ООН (23 - 27 април 2007 г.), с основна тематика "Опазване живота и здравето на децата, юношите и младите водачи". През април е организиран и проведен семинар по тази тематика и проблемите на пътната аварийност, в гр. Сандански, с участието на началниците на сектори "КАТ - Пътна полиция" в страната, съвместно с ДОККПБДП и МЗ е разработена, отпечата и разпространена в страната листовка по темата за Глобалната седмица, съдържаща препоръки за безопасност към децата, юношите и родителите. В столицата и областните центрове с организационната помощ и участието на "Пътна полиция" са проведени пресконференции със СМО, регионални дискусии по проблематиката за сигурността на децата, юношите и младежите, викторини и състезания по приложно колоездене, оказване на долекарска помощ на пострадали при ПТП, демонстрации от възпитаниците на Детска полицейска академия - Силистра, Шумен, В. Търново, Добрич, отряд "Млад приятел на "Пътна полиция" - Силистра. "Млад регулировчик" - област Търговище, тематични тържества и викторини с децата и родителите в детски градини; връчване на листовки "Мисли преди да тръгнеш" - (гр. Попово) и др. Всички мероприятия с учебен и възпитателен ефект, във връзка с Глобалната седмица на ООН са проведени с организация и участие от страна на "Пътна полиция" на национално и регионално ниво. 2.8. Оказано е съдействие при провеждането на състезанията от републиканския шампионат по приложно колоездене, организирани съвместно със СБА, Федерация по приложно колоездене, както и областни и Национална викторина по безопасно движение (в гр. Шумен).
2.9. Оказано е съдействие с информация, коментари и е взето участие от представители на отдел "Пътна полиция" - ГД "ППООРП" и началници на сектори "Пътна полиция" в следните инициативи, проведени съвместно с ДОККПБДП: среща-разговор с главните редактори на специализираните издания за децата, жените и хората от третата възраст на тема "Опазване живота и здравето на децата и младежите в пътното движение, национална дискусия на тема "Да намалим пътнотранспортните произшествия с участие на млади хора и млади шофьори", национална кръгла маса на тема "Безопасно участие на децата и младите хора в пътното движение", изложба от фотоси на тежки ПТП. 2.10. Участие в кампанията за разумно шофиране с предпазливост към другите на пътя и с грижа за пътниците в автомобила "Обади се като стигнеш" в партньорство с "Еко - Елда". Изготвени препоръки за безопасно движение, включени в отпечатаната диплянка "Пътеводител на разумния шофьор", тираж 30 000 бр., която се разпространява в страната. С окръжно е разпоредено тези диплянки да се връчват на новите водачи, при получаване на свидетелствата за управление, което се реализира от м. май. В същата кампания са разпространени сред водачите и "Спасителни пакети", съдържащи средства за сигнализиране на водача в тъмната част от денонощието и индивидуален тест за алкохол. 2.11. Участие във Форум "Общините за пътна безопасност" с акцентиране на задълженията на общините за осигуряване на условия за безопасно движение (сигнализация, маркировка, предпазни огради, улично осветление, средства за принудително ограничаване на скоростта в населените места и в частност в районите на училищата) - м. юни.
2.12. Участие в работата на Съвета по безопасност на движението на децата в столицата (в Управителен съвет). Оказано съдействие за провеждане на детски шоупрограми по безопасно движение в София, състезания по приложно колоездене, решаване теоретически тестове за деца; изнасяне беседи за обучение на педагози за преподаване на тематиката по безопасно движение. 2.13. През целия летен сезон продължи изпълнението на задачите по Акция на полицията "Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!" и разясняване новите положения в Закона за движението по пътищата, отнасящи се до опазване на децата в движението.
2.14. В началото на октомври 2007 г. стартира кампанията "Безопасност за деца на път с автомобил", съвместно с "Практикер" и "Чиполино" за популяризиране използването на обезопасителни седалки за деца в автомобилите, демонстрации на ползването на обезопасителните системи, пресконференции с журналисти, отпечатване и разпространение в голям тираж на илюстровани диплянки.
2.15. В работата по "Стратегия за работа на полицията в близост до обществото" при участието в дейността на постоянната работна група се акцентира на превенцията на пътния травматизъм с деца и юноши - обсъждане на положителни практики и инициативи, които се провеждат в столицата и страната. Специални инициативи с такъв характер ще се проведат на 28 септември - Ден на превенцията на органите на полицията, организиран от ГД "ППООРП" . 2.16. На Националния конкурс "Пътен полицай на годината" - 2007 г. ще бъдат представени транспаранти с рисунки на деца по БД в кампанията "Послания в цветове: С европейска култура по пътищата!"
Министерство на транспорта
В изпълнение на задачите от Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г. (одобрена с протоколно решение на Министерския съвет от заседанието му на 15 декември 2005 г.) експертите от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" разработиха дългосрочна програма, която беше одобрена от министъра на транспорта на 07.06.2007 г.
1. Основната цел на програмата е: Министерството на транспорта да даде своя принос за намаляване броя на загиналите и ранени деца при пътнотранспортните произшествия, като особено внимание се обръща на осигуряването на безопасен обществен превоз на пътници с автомобилен транспорт на територията на страната и в чужбина.
2. Приоритетите на програмата са:
2.1. Използване на наличната информация за причините, обстоятелствата и последиците от ПТП, с цел предотвратяването на повторяемост на основните причини за настъпване на ПТП в тясно сътрудничество със структурите на създаденото към Европейската комисия звено "Европейско наблюдение на безопасността на движението";
2.2. Подобряване на първоначалното и последващото обучение на водачите на моторни превозни средства и обръщане на особено внимание върху проблемите за осигуряване на безопасността на децата като участници в движението и като пътници. Организиране на допълнително обучение на водачите от обществения превоз на товари и пътници по специфичните въпроси на опазване на децата в пътното движение
2.3. Предприемане на мерки за подобряване нивото на безопасност на превозните средства и осигуряване на бърза и систематизирана информация за гражданите по отношение внедряването на съвременните технологии по отношение на осигуряване на защитата на децата в превозните средства.
2.4. Контрол на водачите от обществения превоз на товари и пътници, като превантивна мярка по специфичните въпроси на опазване на децата в пътното движение
2.5. Повишаване ефективността на националните кампании за опазване на децата в пътното движение
3. До сега при изпълнението на програмата са реализирани следните по-значими дейности и инициативи:
С направените през месец октомври 2006 г. изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози се въведе изискване към водачите извършващи обществени превози и превози за собствена сметка, да притежават първоначална квалификация и да преминават периодично обучение на всеки 5 години. В програмата е предвидено обучение на водачите за превоз на специфични групи пътници в това число и деца.
Експерти от Министерство на транспорта участваха в актуализирането на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. С последните изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата (ДВ бр. 51 от 2007 г.), се въведоха нови изисквания към обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. За повишаване качеството на обучението и изпитите и квалификацията на водачите се въведе изискване за основно образование за кандидатите, периодично обучение на преподавателите и на председателите на изпитни комисии. Въвежда се нова организация на обучението - ще се извършва в учебни центрове и Министерство на транспорта ще води регистър на преподавателите, които извършват обучението. С това се цели повишаване първоначалната квалификация на водачите, като особено внимание се обръща на поведението им към уязвимите участници в движението, в частност децата и формите за въздействие върху поведението на младите водачи.
С направените през 2006 г. промени в Наредба № 100 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки, бяха въведени изискванията към обезопасителните системи за деца, съгласно изискванията на ЕС.
През 2006 г. бяха пуснати в експлоатация 17 бр. мобилни лаборатории на контролните органи на Министерство на транспорта. Използването им ще позволи да се контролират времето за работа и почивка на водачите и състоянието на превозните средства, в това число и автобусите, с които се превозват деца и ученици. През 2006 г. Министерство на транспорта инициира Национална кампания "Децата добре защитени в автомобила", посветена на опазването на живота и здравето на децата при превозите в автомобили.
Кампанията имаше за цел да запознае обществеността с особената важност на използването на детските обезопасителни системи и значителния ефект от тях изразяващ се в 40 - 60 % намалена смъртност при тежки пътнотранспортни произшествия.
Кампанията стартира на 26 септември 2006 г. в гр. Враца, когато министърът на транспорта г-н Петър Мутафчиев откри Общински център за учебно-методическа, възпитателна и спортно-състезателна дейност по безопасност на движението по пътищата. Министър Мутафчиев предостави безвъзмездно на центъра преносим компютър и мултимедия за подобряване на качеството на провежданите занятия, както и 12 броя детски седалки обхващащи всички възрастови групи. Бяха проведени и демонстрации на монтирането и използването на детските седалки в автомобилите.
От експертите в МТ и ИА "Автомобилна администрация" беше разработена и разпространена в цялата страна специална листовка, която съдържаше основните правила и изисквания при превозите на децата с автомобили.
В деня на откриването на учебната 2006/2007 г. служители на Министерството на транспорта и ИА "Автомобилна администрация" подсетиха редица столични училища, като прочетоха обръщение на министъра на транспорта към децата и учениците, посветено на проблемите на безопасността на движението по пътищата. На децата бяха раздадени светлоотразителни елементи с цел обозначаването им в тъмната част от денонощието.
Министерството на транспорта се включи активно в организирането и провеждането в нашата страна на Първата глобална седмица по безопасност на движението 23 - 27 април 2007 г. Седмицата се проведе под егидата на ООН и беше насочена към осигуряване на безопасността на пътя на младите участници в движението.
В деня на откриването на седмицата в зала "Средец" на хотел Шератон министър Петър Мутафчиев и министър Румен Петков присъствието на министър-председателя Сергей Станишев представиха Европейската харта по пътна безопасност. Присъстваха представители на водещите в дейността по осигуряване на безопасността на движението по пътищата, министерства, неправителствени организации и редица фирми. Досега над 90 институции, организации и фирми са подкрепили присъединяването си към хартата.
Успоредно с представянето на хартата министър Мутафчиев обяви инициативата на Министерството на транспорта "Аз спасявам живот". Идеята на инициативата е деклариране на осъзнаването на всички участници в движението, че значението на проблемите на пътната безопасност надхвърля националните и регионалните граници и че това е проблем, който касае страните от целия свят. Целта е чрез обединяване на усилията на различните правителствени и неправителствени структури, както и на цялото общество да се постигне намаляване на броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия и подобряване на дисциплината и културата в пътното движение. В рамките на Първата глобална седмица по безопасност на движението от Министерството на транспорта бяха реализирани следните по-мащабни инициативи:
На 24 април 2007 г. в Техническия университет в София се проведе среща-дискусия на министър Мутафчиев със студентските съвети в България, посветена на безопасността на движението. На срещата бяха изнесени доклади от студенти посветени на темата, а министър Мутафчиев разясни основните постановки на Европейската харта, както мястото и ролята на младежта и студентите в решаването на възловите проблеми на пътната безопасност в нашата страна.
На 26 април 2007 г. на площада пред Националния дворец на културата се проведе детски спортен празник и викторина по въпросите на безопасността на движенето по пътищата, организиран съвместно от Министерството на транспорта и неправителствени организации - клуб за детска безопасност "БИ-БИТ", Съюза на българските автомобилисти и др. По време на празника се проведоха състезания с велосипеди, ролери, тротинетки и т.н.. Министърът на транспорта г-н Петър Мутафчиев връчи награди на победителите - велосипеди, каски, протектори, светлоотразители и др. Същият ден след обед в 6-о ОУ "Граф Игнатиев" - София, министър Мутафчиев и председателят на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева заедно с четвъртокласниците рисуваха на тема "Аз на пътя" с цел децата да покажат на възрастните каква е тяхната представа за пътната безопасност. Децата сами отличиха двете най-добри рисунки. "Български пощи" ЕАД отпечата тези рисунки под формата на картичка, в тираж от 20 000 броя, които бяха разпространени безплатно във всички пощенски клонове в страната. На 1 юни - Деня на детето министър Мутафчиев връчи награди на децата, участвали в надпреварата.
На 27 април 2007 г., обявен Европейската комисия като Европейски ден за пътна безопасност министър Мутафчиев по време на Парламентарния контрол в Народното събрание запозна депутатите с Европейската харта за пътна безопасност и отправи призив към тях за включване в инициативата. Деца от клуб за детска безопасност "БИ-БИТ" връчиха на депутатите Европейската харта.
В периода 30-31 май 2007 г. страната ни, респективно Министерството на транспорта, бе домакин на Сесията на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ). Срещата в София беше фокусирана върху борбата със задръстванията, изключително актуална тема в световен мащаб. В редица от материалите и изказванията беше отделено място на въпросите за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и в частност проблемите за децата и младежите в това отношение. В срещата участваха над 30 министри на транспорта от цял свят.
Министерството на транспорта стартира на 12.09.2007 г. интернет сайта http://www.bezopasnost.bg/. Той е част от инициативата на министерството за пътна безопасност "Аз спасявам живот", с която министъра на транспорта Петър Мутафчиев запозна представители на Европейската комисия. Сайтът съдържа полезна информация, свързана с различни съвети и мерки за подобряването на пътната безопасност. В него е включена и карта с опасните пътни участъци в България, както и информация за Европейската харта за пътна безопасност. Важно място в сайта е отделено за опазването на децата в пътното движение. На интернет страницата ще бъдат публикувани видеоматериали и снимки на ПТП. Те могат да бъдат изпращани от граждани, станали свидетели или пострадали при подобни произшествия. В края на м. септември ще стартира провеждането на изследване проблемите, свързани с управлението на пътната безопасност в България, финансирано от Световната банка. Изследването ще се извърши от определена от банката консултантска фирма и ще има за цел установяването на състоянието на пътната безопасност у нас, предприеманите мерки и съществуващите проблеми. На базата на изследването ще бъдат разработени конкретните направления и мерки за подобряване на пътната безопасност, както и изготвянето на план за действие и стратегия за инвестиране в пътната безопасност. Някои от резултатите от изследването и предлаганите мерки могат да бъдат включени като компонент към одобрения от Световната банка Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура.
От нашата страна към консултантите ще бъде обърнато внимание за анализ на състоянието на безопасността на децата и младите хора, както и необходимостта за предприемане на необходимите мерки, тъй като статистиката показва, че през изминалата 2006 г. са загинали 60 деца, а 1481 са били ранени при пътни произшествия, т.е. всеки ден жертви на произшествията си били повече от три деца.
В заключение е необходимо да отбележа, че Министерството на транспорта е дало своя реален принос в борбата за намаляване броя на загиналите и ранени деца при пътнотранспортните произшествия, като е работило в тясно сътрудничество с държавните институции, неправителствените организации и различните фирми. В бъдещата ни дейност усилията ни ще бъдат насочени към подобряване състоянието на пътната инфраструктура, повишаване на надеждността на пътните превозните средства, разширяване на обхвата на превантивната дейност с различните категории участници в движението и повишаване обхвата, нивото и взискателността на контрола по пътищата.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Във връзка с изработване на обобщена оценка за предприетите действия по изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г., Ви предоставяме следната информация за извършените дейности от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ в изпълнение на Решенията по т. 3 от Протокол № 53 от заседанието на Министерски съвет на 15 декември 2005г.:
Съгласно изискванията на пункт 2 от Решенията по т. 3 от Протокола, МРРБ разработи Програма за изпълнение на Националната стратегия. Програмата е одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и съдържа четири направления за действия с указани срокове и отговорни дирекции: разработване на технически правила и норми; превантивна и контролно-експертна дейност; повишаване на ефективността и ефикасността на прилаганите мерки; повишаване на професионалния капацитет.
В изпълнение на Програмата се разработва Наредба за реда, условията и техническите изисквания за правила и норми за използване на изкуствени неравности за принудително намаляване скоростта на движение на пътните превозните средства в населените места. Със заповед № РД 02-14-957/17.11.2006г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена експертна междуведомствена работна група, която да анализира съществуващата българска и европейска документация по отношение използването на пътни елементи за принудително намаляване на скоростта на движение, да изработи становище относно обема и съдържанието на Проекто-наредбата, да оцени необходимостта от възлагане на допълнително проучване и при констатиране на такава необходимост да подготви задание за възлагането й. Експертната работна група следва за завърши своята работа с изработване на Проект на Наредба.
Превантивна и контролно-експертна дейност с фокус към осигуряване на безопасността на всички участници в движението се осъществява от компетентните дирекции в МРРБ при приемане и одобряване на подробни устройствени планове и на инвестиционни проекти в обхвата на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това се реализира при приемане на инвестиционните проекти и издаването на разрешения за строеж за обектите "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при Видин - Калафат. Прилежаща инфраструктура на българския бряг"; "Пътна връзка за летище София с обхват от бул. "Брюксел" до ул. "Мими Балканска" и "Ремонт и електрификация на ЖП линия по коридори IV и IX "Пловдив -Свиленград" - фаза I "Гара Крумово -гара Първомай".
Също така, МРРБ изработи методически указания във връзка със спазване изискванията на нормативната наредба, имаща отношение към изпълнението на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение. Обръща се сериозно внимание на изискванията за спазване на правилата, нормите и нормативите за устройство на територията, отнасящи се до осигуряване на условия за безопасно ползване на пътищата, в т. ч. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. От особено значение е план-схемите на комуникационно-транспортната система в общите устройствени планове и подробните комуникационно-транспортни планове да са съобразени с изискванията за осигуряване или подобряване видимостта между пешеходците и водачите на превозните средства; създаване на условия за отделяне на велосипедното движение; осигуряване на отдалеченост на училищата и детските градини от улици с интензивно движение; осигуряване на транспортно обезопасени маршрути и пр. Във връзка с необходимостта от провеждане на обучение на децата като знаещи, културни и дисциплинирани бъдещи активни участници в движението, да се изисква определяне на терени за изграждане на специализирани площадки - детски автоградчета, за организирано обучение на децата на правилата за движение.
Указанията са доведени до знанието на областните управители, кметовете и главните архитекти на общини и райони, експертните съвети по устройство на територията и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата чрез писмо изх. № 90-04-113 /16.10.2007г.
Съгласно Конституцията на Република България децата са под закрилата на държавата и обществото. Същевременно продължаваме да бъдем свидетели на пътнотранспортни произшествия, в които пострадали или загинали са деца.
Във връзка с това, за да се създадат по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаляване броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца, и в изпълнение на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г., Ви обръщам внимание за следното:
1. Областните управители, кметовете и главните архитекти на общини и райони и експертните съвети по устройство на територията, при съгласуване, приемане и одобряване на общи и подробни устройствени планове, съобразно предоставените им със Закона за устройство на територията правомощия, да изискват да се спазват правилата, нормите и нормативите за устройство на територията, отнасящи се до осигуряване на условия за безопасно ползване на пътищата, в т.ч. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
Особено внимание да се обръща при съгласуването, приемането и одобряването на план-схемите на комуникационно-транспортната система към общите устройствени планове и на подробните комуникационно-транспортни планове, които следва да са изработени съобразно правилата и нормативите на Закона за устройство на територията, Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
От важно значение е тези планове да са съобразени с изискванията за:
- осигуряване или подобряване на видимостта между пешеходците и
водачите на превозни средства;
- създаване на условия за отделяне на велосипедното движение от
това на останалите превозни средства чрез изграждане на велосипедни трасета, съобразно правилата и нормативите по чл. 117-120 от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
- осигуряване на отдалеченост на училищата и детските градини от
улици с интензивно движение;
- разполагане на входовете и изходите на училищата и детските
градини на обслужващи улици;
- осигуряване на условия за безопасно преминаване на децата посредством оградни съоръжения, напречни неравности за намаляване на скоростта на превозните средства, пътни знаци, маркировка и др.;
- осигуряване на транспортно обезопасени пешеходни маршрути - пешеходни и велосипедни алеи, уширени тротоари по обслужващи улици, от жилищните сгради към училищата, детските градини, спортните и детските площадки;
- ограничаване на безразборното паркиране;
- осигуряване на съвременно сигнализирани и маркирани пешеходни
пътеки, пешеходни светофари, осветление в районите с интензивно
пешеходно и автомобилно движение;
- осигуряване на пешеходно преминаване на различни нива чрез пешеходни подлези или пасарелки, съобразно правилата и нормативите по чл. 116 от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
Изключения или отклонения от правилата и нормативите са възможни, само ако това се допуска със съответния нормативен акт, при задължително осигуряване на допълнителни мерки за безопасност на движението.
2. Особено важно значение в Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение имат мерките, които са насочени към провеждане на обучение на децата на правилата за движение. С тяхното реализиране се цели да се постигне ефект не само в краткосрочен план - опазване на живота и здравето на децата, но и в дългосрочен план - подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре. Във връзка с това напомням на органите на местното самоуправление при възлагане, изработване и приемане на общите и подробните устройствени планове да се изисква определяне на терени за изграждане на специализирани площадки - детски автоградчета, за организиране на обучение на децата на правилата за движение, съобразно нормативите на чл. 33, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
3. Обръщам внимание на областните управители и кметовете на общини и на областните и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, при изпълнение на задълженията им, произтичащи от § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, да разработват програми и конкретни мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, които да бъдат съобразени с посочените по-горе правила и нормативи за устройство на територията, както и с мерките по Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Убеден съм, че само с общите усилия на отговорните институции и добрата координация на техните действия ще можем да постигнем основната цел на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение - намаляване броя на децата, пострадали при пътнотранспортни произшествия, с 50% към края на 2010 г., спрямо периода 1990 - 2001 г.
Моля областните управители да изпратят копие от настоящите указания до кметовете и главните архитекти на общини и райони за сведение и изпълнение.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството възлага разработването и реализацията на инвестиционни проекти с цел подобряване на безопасността на движение в урбанизирани територии -ремонти и рехабилитации на пътни настилки, изграждане на тротоари и подпорни съоръжения в обхват на улици, ремонт на пътни съоръжения. Със специална насоченост към подобряване безопасността на децата като участници в пътното движение бяха възложени и изпълнени: Рехабилитация и възстановяване тротоари и асфалтова настилка на ул. "Любен Каравелов" - гр. Любимец, обслужваща маршрут на ученици (въведен в експлоатация през 2006г.); " Благоустрояване на ул. "Хан Крум" - гр. Кубрат, с което се подобриха условията на движение пред у-ще "Петър Берон" и детска градина "Щастливо детство" - II етап (реализиран през 2007 г.). За осигуряване на безопасни условия на движение в района на училището и целодневната детска градина на с. Устрен, които приемат деца от съседните села Ямно, Жълъдово и Лебед, през 2006 г. беше изготвена документация и възложено изпълнението на строително-монтажни работи на обект "Благоустрояване на улица с о.т. 105-191-196-116-135-138-136 до 121 с. Устрен". Строежът е завършен през 2007 г.
Предвижда се през 2008г. да продължат усилията за постигане по-добри условия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Министерство на здравеопазването
В отговор на писмо № І-14805 от 06.08.2007 г. на Министъра на вътрешните работи и председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Ви информирам следното:
1. За изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г. през 2006 г. МЗ организира провеждането на конкурс за малки проекти в областта на повишаване безопасността на движението по пътищата. Субсидирани бяха проекти разработени от РИОКОЗ - Търговище, Велико Търново, Силистра, Разград и Шумен. До края на 2006 г. проектите бяха успешно реализирани.
2. През 2007 г. беше финансиран допълнителен тираж от 10 000 бр. На листовка с послания за безопасно поведение на пътя. Листовката беше разпространена в цялата страна в рамките на глобалната седмица по безопасност на движението 23 - 29 април 2007 г.
3. МЗ финансира монтажа и тиражирането на учебно-образователен филм "Спри автомобили", насочен предимно към децата и учениците за повишаване безопасността им в пътното движение. Предстои филмът да бъде разпространен чрез системата на РИОКОЗ в училищната мрежа.
4. И през 2007 г. беше организиран конкурс за субсидиране на малки проекти за повишаване безопасността на движението на децата в пътното движение. Одобрени са субсидии за проекти, разработени от РИОКОЗ Пловдив, София-град, Велико Търново, Кърджали, Кюстендил, Шумен, Пазарджик и Монтана. Проектите предстои да бъдат реализирани до края на 2007 г.
Държавна агенция за закрила на детето
През отчетния период ДАЗД успя да осъществи следната превантивна дейност, с цел опазване на живота и здравето на нашите деца:
1. Създадохме организация за повишаване знанията, транспортната култура и дисциплина на децата, чрез подобряване на обучението, ангажиране на семействата, провеждане на тематични беседи. В 30 училища в страната, 7 от които са в столицата организирахме и проведохме беседи по темата "Сигурност и безопасност за децата на пътя". Инициативата обхвана близо 3 хиляди деца на възраст до 16 години. Бяха обучени и 160 деца от Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Стартирахме дейност по провеждането на беседи с деца от детските градини. Проведени са обучения в 14 обединени детски заведения, които обхванаха около 600 деца на предучилищна възраст;
2.Активизирахме участието на самите деца, като проведохме анкета по темата с над 2 хиляди ученици. Резултатите, след направен анализ, предоставихме на специално организирана пресконференция на вниманието на средствата за масова информация. Децата степенуваха по важност причините за ставащите у нас пътнотранспортни произшествия и направиха предложения, свързани с подобряване на сигурността и безопасността на децата на пътя; 2. В ДАЗД постъпиха десетки предложения за подобряване обезопасяването в зоните около детските градини и училищата. За предприемането на конкретни действия бяха потърсени кметовете на съответните общини и представители на "Пътна полиция"- КАТ. 3. За първокласниците от различни училища в страната организирахме изработването и раздаването на над 20 хил. светлоотразителни знаци и ленти за ръце;
4. Подготвихме и популяризирахме образователни филми за детето - пешеходец и детето - пътник;
5. Организирахме изработването на 4 хил. броя брошури с полезни съвети по темата как да предпазим децата на пътя, които са предназначени както за децата, така и за техните родители, призвани да дават личен пример; 6. Проведохме конкурс за детска рисунка, в който взеха участие 2012 деца от цялата страна. 100 от рисунките, които жури определи като най-добри по темата, участваха в изложба, на която 20 от децата получиха грамоти и значими предметни награди;
7. С рисунките на децата изработихме картички и сувенири, а 10 от най-добрите участваха в търг, който БЧК и ДАЗД организираха на 2 март тази година. Средства бяха събрани с цел предоставяне на деца, пострадали от пътно - транспортни произшествия;
8. Участвахме с предложения за усъвършенстване на Закона за движение по пътищата;
9. По време на провеждането на Първата глобална седмица по безопасност на движението на Организацията на Обединените Нации "Безопасността на децата, младите хора и новите шофьори в пътното движение", която стартира на 23 април 2007 г., ДАЗД проведе беседи с деца на предучилищна възраст от 4 училища; предостави на бъдещите първокласници брошури с полезни съвети и светлоотразителни ленти за ръце, финализира дейността си по изработването на видео филм за специализираното обучение, което се провежда по темата "Да опазим децата на пътя" в детската градина "Вяра, Надежда и Любов". Филмът ще бъде разпространен от ДАЗД като положителен опит за ползване от учители в детските градини; стартира инициатива по заснемането на видео филм по темата как да опазим живота и здравето на нашите деца от пътно - транспортни произшествия, в който ще чуем за проблемите на децата, пострадали от пътнотранспортни произшествия. Ще предоставим думата на техните родители и на професионалистите, представители на различни държавни институции и НПО, работещи по проблема; 10. На различни форуми, в присъствието на журналисти от средствата за масова информация, ДАЗД лансира идеята за създаване на специален Фонд "Превантивна дейност за безопасност на движението по пътищата" към Държавно - обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, в който да се набират средства от: налагани от МВР глоби; определен % от постъпленията, събирани от винетни такси или акциз за течни горива; дарения и завещания; и други източници, определени със закон или с акт на Министерски съвет.
11. Председателят на ДАЗД се присъедини към Европейската харта за пътна безопасност, като се ангажира да предприеме енергични действия и да въведе мерки, ускоряващи напредъка в пътната безопасност.
12. Агенцията разработи програма до 2010 г. , която включва дейности като: - Подготовка и разпространение на тематични материали с полезни съвети за родители и деца, с цел промяна на тяхното поведение на пътя.
- Работа с родители, които следва да бъдат подпомогнати в обучението на техните деца на правилата за безопасно поведение на улицата. - Организиране и провеждане на национални конкурси, изложби, състезания и викторини, които ще повишат знанията, ще подобрят транспортната култура и поведението на децата на пътя.
- Систематизиране и популяризиране на "добри практики", които ще подобрят безопасността на пешеходците в районите около училищата и детските градини. - Подпомагане на Общините за изготвянето на стратегия за закрила на детето, която да включва провеждането на дейности, осигуряващи безопасността за децата на пътя в съответните общини. - Съдействие и подкрепа за изграждане на велосипедни алеи, детски площадки, маркиране на пешеходни пътеки, поставяне на светофари и изкуствени неравности на пътя.
- Подпомагане на процеса за създаване на граждански формирования, които да осигурят безопасността на децата в зоните около детските градини и училищата. - Изготвяне и разпространение на стенни табла, които да илюстрират темата, подходящи за обучение на деца от детските градини.
- Разработване, реализиране и оценяване на програми, при които "големите учат малките" на безопасно поведение на пътя. - Създаване на организация за периодично информиране на обществеността за причините за настъпването на всяко тежко пътно-транспортно произшествие, при което има загинало дете. - Организиране на детски събития и празници, при които по забавен и приятен за децата начин, се представят принципите на безопасно поведение на пътя.
ІII. ОБЛАСТНИ УПРАВИ
София - град
Разработен е план за реализиране на Общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, чиято дългосрочна стратегическа цел е създаване на ефективен и устойчив модел за взаимодействие между държавни, общински, обществени и неправителствени структури за реализиране на държавната политика, за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
1. Създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция (детска градина, училище) и извън нея.
1.1. Подобряване условията за провеждане на ефективно обучение по безопасност на движението в училището и детската градина - материално-техническа база - специализирани учебни кабинети по безопасност на движението, съвременни дидактически и технически средства за обучение.
- С помощта на РА "Люлин" изгради специализирана площадка по безопасност на движението в район "Люлин";
- Със съдействието на РА "Триадица" изгради площадки за интерактивно обучение в р-н "Триадица"; градинката до НДК.
1.2. Изгражда се информационна система - база данни за методическо обезпечаване на учители и преподаватели по безопасност на движението, подпомагащи обучението в образователните институции.
- Изградена е информационна система - база данни за методическо обезпечаване на учители и преподаватели по безопасност на движението, за функционирането на кабинети, учебни полигони и площадки, велосипедни алеи, подпомагащи обучението в образователните институции
- Направен е УЕБ - САЙТ на СБДДС - Столична община
1.3. Методическа подкрепа при разработване на училищни планове по безопасност на движението по пътищата, предоставяне на възможност за квалифицирани лектори за обучение на деца и ученици от СБДДС, Пътна полиция, БЧК и др.
Реализирани са:
- Обучителни семинари по първа долекарска помощ и БД, съвместно с БЧК и КАТ- столични училища от всички РА;
- Обучителни семинари в с. Лозен - "Създаване на ефективен модел за между институционално сътрудничество".
1.4. Създаване на специализирани кътове и информационни табла, подпомагащи интерактивното обучение по безопасност на движението в учебните и детски заведения.
- Отпечатани са диплянки и брошури по БД - столични училища от всички РА
- Изработени са аудио и видеоклипове по безопасност на движението
- Предстои изработването на два видеоклипа - "Дете със зрително увреждане; "Дете с двигателно увреждане", съвместно със Столична община - СБДДС и РА
1.5. Поддържане и подпомагане дейността на Центрове и Клубове за обучение по безопасност на движението на територията на Столична община - Районни съвети по безопасност на движението на децата, Детски Център по Безопасност на Движението "Люлин"; Столичен автомобилен клуб "Север"; Пътна полиция "Млад приятел на пътна полиция"; Столична Дирекция на БЧК - Клуб по първа долекарска; "Патиланци"- увеселителен Парк.
2. Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението, съобразно конкретните условия на натовареност на пътния трафик на регион София-град и необходимостта от спешни мерки за опазване живота и здравето на децата и учениците:
2.1. Провеждане на кампании за взаимната връзка между личното здраве, културата на поведение и безопасността на движението на децата - учебно-възпитателни програми за деца от различни възрастови групи, съвместно с образователни институции, Пътна полиция, Столична дирекция на БЧК.
2.2. Провеждане на кампании за повишаване информираността на обществеността за необходимостта от стриктното спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му с цел повишаване на безопасността на движение в Столична община - конкурси за детска рисунка, лагерни викторини, детски празници и утра, състезания по приложно колоездене.
През месец август е проведена на национална лагерна викторина в Националния детски комплекс с. Равда, обл. Бургас.
Организирана е постоянна изложба с детски рисунки на тема "Безопасно движение" във фоайето пред зала №5 на СО. Излъчват се видеоклипове по безопасност на движението на видео стени в Столичното метро.
2.3. Повишаване капацитета и квалификацията на служители на всички нива, реализиращи Общинската програма - Столична община - Районна администрация - образователни институции, създаване на структури в районната администрация, подпомагащи дейността на Съвета по безопасност на движение на децата в София.
Създаване на Районни съвети по безопасност на движение на децата.
До момента е създаден Районен съвет по БД - РА "Люлин"
Създадени са училищни патрули за безопасно преминаване на учениците през уличното платно, съвместно с "Пътна полиция".
2.4. Популяризиране на добър педагогически опит и поощряване на добрите практики за провеждане на политика за безопасност на движението на ниво образователна институция (детска градина, училище) - районна администрация - стимулиране чрез провеждане на конкурси - номинации за учител, училище и РА с принос в реализирането на дейности по БД. Проведен е Коледен спектакъл за връчване на награда на номинирани училища, учители, РА, работили за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
2.5. Разгласяват се и се насърчават извънкласните форми на организирана физическа активност с конкретна практическа насоченост към пътната безопасност на децата, провеждат се състезания по приложно колоездене, викторини, конкурси, състезания по оказване на първа медицинска помощ на пострадали от пътнотранспортни произшествия, детски празници и шоу програми и др. Провеждане на детски утра, детски празници и учебно-възпитателни програми по безопасност на движението на децата по повод: - Първи март;
- Трети март - национален празник - СБДДС съвместно с КАТ организира празници в рамките на четири дни, под формата на своеобразни уроци, като сценарият за тях бе съобразен със изнесена статистика от КАТ;
- "И Пижо и Пенда на улицата като преминават много да внимават";
- "За уличните правила с весели деца и Великденски яйца";
- Великденски празници - ПП, БЧК, СБДДС - 4 дни обучение по първа долекарска помощ и учебно-възпитателни шоу - програми;
- Първи юни - международен дан на детето - едноседмично Столично състезание по пътна безопасност - СБДДС, ПП, БЧК, Столичен автомобилен клуб "Север". Съвместно с автомобилните клубове "Национални състезания по приложно колоездене" - в рамките на три дни
- Месец май - месец на безопасност на движението на МВР - СБДДС - решени 6000 изпитни листовки във всички столични училища, решени и класирани, изпит по приложно колоездене, даване на първа долекарска помощ - богат награден фонд - компютър, климатик, велосипед, футболни топки, флагчета, торти, автоаксесоари, тениски;
- "Ученически патрул с Червен кръст";
- 8 и 9 юли - Празници по пътна безопасност съвместно с ПП, БЧК и СБДДС;
- "Национална лагерна викторина" - Равда, месец август;
- 15 септември - учебна 2006/07 г. - "Запази децата на пътя", откриване на учебната година с празник в "София ленд";
- 15, 16, 17 септември 2007 г. - "От училище до тук, само по безопасен маршрут"; "Скрапчо" - Централни хали (рисунки върху катастрофирал автомобил); "Да запазим децата на пътя";
- "Формиране на положителни нагласи по отношение достъпа на деца със специфични образователни потребности до масовите училища и повишаване информираността за нуждата от безопасност на движението на децата и безопасната им среда".
2.6. Създаване условия за обезопасяване на районите около училищата и детските градини със съдействието на контролните органи чрез организация и регулиране на движението. Проведени са срещи с районните кметове за подобряване на безопасността на движението в районните около учебните и детски заведения.
2.7. Създаване организация на общинско ниво за провеждане на Първата глобална седмица по безопасност на движението под егидата на ООН - месец април:
- Месец май - месец на безопасност на движението на МВР - СБДДС - решени 6000 изпитни листовки във всички столични училища, решени и класирани, изпит по приложно колоездене, даване на първа долекарска помощ - богат награден фонд - компютър, климатик, велосипед, футболни топки, флагчета, тениски;
3. Повишаване информираността на обществеността за нуждата от по-голяма безопасност на децата и позитивна промяна в културата на поведение на всички участници в пътното движение - законност, толерантност, съпричастност:
3.1. Системно информиране на обществеността за пътно транспортни произшествия с деца водачи, настъпили поради слаб родителски контрол, предоставяне на ключове от семейния автомобил, мотоциклет и др.
3.2. Провеждане на информационни кампании за необходимостта от използването на защитни средства от страна на деца водачи - тематични кампании, съобразно есенно-зимния сезон и ползата от употребата на светлоотразителни елементи.
3.3. Провеждане на кампании за повишаване знанията на обществеността за безопасни начини за превоз на деца, за възможните рискове, на които са подложени децата по време на превоз, при слизане и качване в автомобил, престой в автомобила и др. Провеждане на столично състезание и конкурс за детска рисунка на за детска рисунка на тема "Безопасно движение"
3.4. Привличане на средствата за масова информация при провеждането на регионални кампании, свързани с опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение - БНТ, БНР и др. Активна медийна и рекламна дейност за популяризиране работата на СБДДС
3.5. Привличане на нови неправителствени структури и представители на културата, изкуството и частния бизнес като партньори в кампании и по-ефективно използване на възможностите на традиционно ангажираните в тези дейности институции за по-голяма мащабност на акциите.
4. Провеждане на политика за осигуряване на безопасността на движението на пешеходците в етапа на планиране на транспортната инфраструктура. Иницииране на дейности за подобряване достъпа и сигурността на пешеходците при проектиране и преустройство на училища, детски градини, места за отдих и оживени търговски обекти:
4.1. Систематизиране и популяризиране на "добри практики", които подобряват безопасността на деца и ученици в райони около образователни институции, места за отдих и други оживени места - обезопасяване, сигнализиране и маркиране на зоните.
4.2. Иницииране и подпомагане дейности на строителни предприемачи за построяване на тротоари, велосипедни алеи, детски площадки и други съоръжения в етапа на планиране на ново строителство - промяна на инфраструктурата, която да улеснява и обезопасява пешеходния трафик.
4.3. Създаване на по-добри и безопасни условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове от деца и ученици.
5. Провеждане на изследвания за оценка и анализ на съществуващата пътнотранспортна обстановка и причините, водещи до пътнотранспортни произшествия с участието на деца и реализиране на програми за предотвратяване на рискови ситуации. Систематизиране и популяризиране на "добри практики", които подобряват безопасността на пешеходците; оценка за ефективността на реализираните програми:
5.1. Извършване на изследване с цел измерване на нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него във всички райони на Столична община, осъществяване на обществен контрол при реализиране на Общинска политика за безопасност на движението
5.2. Разработване, оценка и разгласа на програми за обучение на родители и водачи относно възможното поведение и реакциите на децата пешеходци. Организиране на срещи с училищните настоятелства по проблемите на безопасността на движението
5.3. Оценка на проведените и съществуващите програми за безопасност на децата пешеходци с оглед спецификата на транспортната обстановка в различни райони на столицата.
5.4. Разработване и реализиране на програми за определяне степента на излагане на децата в риск от пешеходни травми, поради фактори като времето, което прекарват на улицата, натовареността на трафика, скоростта на движение на автомобилите, наличие на маркировка, осветление и други.
Област Благоевград
Във връзка с националната програма бе разработена Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 -2010 г. По изпълнение на тази програма Областна дирекция "Полиция" и Регионалния инспекторат по образование провеждат целогодишни мероприятия по обучение и предприемат конкретни мерки за превантивен контрол, ограничаване и преодоляване на опасностите с цел опазване живота и здравето на децата и учениците. За извършената дейност, ангажираните с мерките по изпълнение на програмата институции представиха в Областна администрация годишни отчети, които прилагам.
I. Предприети мерки от структурите на Министерство на вътрешните работи.
За подобряване безопасността на движението по пътищата, Министерството на вътрешните работи предприе редица мерки.
Независимо от предприеманите мерки, обстановката по пътищата се влоши и продължава да се влошава. Натрупаните пропуски през последните години в системата на обучение, в дисциплината по пътищата, в пътната инфраструктура и др. дадоха отражение върху пътно транспортната обстановка. Особено тревожно е, че съществена част от ръста на тежките катастрофи и жертвите при тях се отнася към групата на младите хора и децата. Само за периода от 01.01.06 г. до 30.09.07 г. на територията на ОДП -Благоевград при ПТП са загинали 7 и ранени 158 деца и юноши.
Във връзка с изпълнението на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. сектор "Пътна полиция" при ОД"Полиция" - Благоевград, предприе следните мерки и действия:
1. Ежегодно организира и провежда Акция на полицията: "ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!". За провеждането на операцията, изготвят се планове, с включването на максимален брой униформени служители. На 14 септември в сектор "Пътна полиция" при ОДП-Благоевград се провежда брифинг с журналистите от СМО, на които се предоставя информация за целите и съдържанието на акцията; изнася се анализ за ПТП с деца и юноши на територията на ОДП - Благоевград, настъпили през лятната ваканция и миналата учебна година. Анализът се предоставя в писмен и електронен вариант на журналистите, като в него се акцентира на характерните ситуации на настъпване на ПТП и неправилните действия на водачите и на пострадалите деца.
2.Ежегодно се организират и провеждат мероприятия във връзка с акция на полицията "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!". Изготвят се практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение през пролетно - летния период. Провежда се брифинг с журналистите от СМО, както и срещи с учениците във връзка с намаляването на пътнотранспортния травматизъм при деца и юноши.
3.Седмицата от 23.04 до 29.04.07 г. бе обявена за "Първата глобална седмица по безопасност на движението на ООН". В тази връзка се проведоха викторини и беседи по училищата, раздадени бяха нагледни материали и излъчен филм по БД с деца и юноши.
4.По време на абитуриентските балове служителите от ОДП - Благоевград, предприемат мерки за осигуряване безопасността на движението по време на празненствата.
5. През месец май 2006 г. се проведе Национален конкурс за детска рисунка и решаването на листовка. Деца от цялата Благоевградска област взеха участие в изготвянето на транспарант под мотото "Послание в цветове: С европейска култура по пътищата". В мероприятието се включиха деца и юноши от различни възрастови групи.
6. По инициатива на Общинска администрация - гр. Сандански, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Спортен клуб на гимназия "Яне Сандански", туристическо дружество "Еделвайс" гр. Сандански и рекламно студио "Синтезис" ежегодно се провежда "Обиколка на Пирин планина с велосипеди". Колопоходът е посветен на борбата с наркотиците и в него ще участвуват деца, юноши и младежи от община - Сандански.
7. На месец Юни на 2006 г. и 2007 г. в гр. Благоевград се проведе кръг от Републиканското първенство по приложно колоездене за деца и юноши със съдействието на БЧК, СБА, частни фирми и организации.
8. Служителите на сектор "Пътна полиция" при ОДП - Благоевград взимат участие във изнасянето на лекции, беседи по БД в училищата.
II. Предприети мерки от Регионален инспекторат по образование - Благоевград.
В изпълнение на Заповед № РД-09-526/05.07.2006 година на министъра на образованието и науката и писмо на МОН, изх. № 9105-434/12.12.2006 г., РИО-Благоевград разработи и представи в МОН своя конкретна програма, за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 година и приемане мерки за нейното изпълнение, (същата е изпратена за сведение и изпълнение до всички главни специалисти, направление - "Образование" на общините от област Благоевград - изх. № на РИО, РД-13-735/29. 09. 2006 година).
Програмата е съобразена с основната цел на Националната стратегия, директивите, резолюциите и приоритетите на Европейския съюз в областта на безопасността на движението по пътищата и дейностите в нея със:
- Закона за движението по пътищата (чл. 153, т. 1, 2, 3, 4 и § 4 от Допълнителните разпоредби);
- Решение № 542 от 07.06.2005 година на Министерски съвет за одобряване за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България;
- Концепцията на Министерството на образованието и науката от 2003 година за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище;
- Учебните програми на Министерството на образованието и науката от 2003 година за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина, І - ІV клас и V - VШ клас, утвърдени от министъра на образованието и науката;
- Примерната учебна документация на Министерството на образованието и науката от 2003 година за квалификационен курс за учителите, преподаващи безопасност на движението по пътищата в детската градина и в средното общообразователно училище;
- Учебните документации за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства за отделните категории и подкатегории.
По изпълнение на приоритетите и основната цел на Регионалната програма за изтеклият период, са реализирани по направления следните дейности:
1. Повишаване информираността на системата на НП и на обществото за нуждата от по-голяма безопасност на децата - пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти, ролеристи, мотопедисти:
- В годишните тематични планове на класните ръководители са планирани и проведени тематични родителски срещи и тематични часове на класа;
- Със съдействието на РДВР - КАТ, гр. Благоевград, са създадени условия по места за информиране на обществеността за причините и условията за настъпване на всяко пътнотранспортно произшествие с дете в региона;
- Разяснена е ползата от носенето на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник в движението, употребата на предпазни колани от децата-пътници, предпазни каски и други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти.
2.Възпитание и обучение на децата и учениците по БДП за изграждане на мотивация за правомерно поведение и взаимно уважение по пътищата:
- Ежегодно директорите на училищата от обл. Благоевград подават писмена информация за насоките за организиране на възпитанието и обучението по БД за предстоящата учебна година;
- С писмо, изх. № на РИО РД-22-980/19.12.2006 г., на директорите на училищата от обл. Благоевград е обърнато внимание за изграждането на материална база (учебни площадки с пътни знаци и маркировка, велосипедни пътеки и по възможност самостоятелни кабинети за обучение по БДП) в училищата;
- В голяма част от училищата са създадени постоянни кътове със символи, знаци и информация привличащи вниманието на децата и учениците към безопасно движение по пътищата.
За реализиране на контролните дейности по обучението по БДП, в РИО-Благоевград е определен старши експерт за осъществяване ролята и функциите на методическо ръководство и организационен контрол. С писмо на РИО под горният номер (РД-22-980/19.12.2006 г.), директорите на училищата са задължени да изградят училищни комисии по БДП, които да подпомагат провеждането на възпитателно-образователния процес. Към момента, във всички училища на територията на областта, са изградени такива комисии (данните са от утвърждаване на "Списък-образец № 1" за учебната 2007/2008 година).
- Със съдействието на РДВР - Пътна полиция (КАТ), училищните комисии по БДП, училищните ръководства и класните ръководители, са определени безопасни маршрути за предвижване от дома до училище и обратно на децата от І и П клас;
- Набелязани са мерки за създаване и разширяване на материалната база за обучение по БДП в детската градина и българското училище;
- В изпълнение изискванията на Наредба № 2 за организиране и провеждане на детския и ученически отдих и туризъм са разработени подробни инструктажи за безопасност при ежедневните пътувания с училищни автобуси, еднодневни и много дневни организирани ученически екскурзии.
3. Дидактическо осигуряване:
- Съгласно информацията за готовността на училищата за началото на учебната годината, са осигурени необходимите работни тетрадки, учебни помагала и пособия на издателствата одобрени от МОН;
-Продължава актуализирането и приближаването до европейските стандарти на съществуващото дидактическо осигуряване на УВП в часовете по БДП в средните общообразователни училища и в професионалните гимназии.
4. Подобряване на материално-техническата база и нейното обзавеждане с необходимите съвременни средства за ефективно и качествено обучение по БДП:
-При защитата на "Списък-образец № 1 и № 2" директорите на училища и детски градини представят в РИО информация за състоянието на материално-техническата база, осигуреността с учебни пособия, помагала и други дидактически материали, в резултат на което се изгражда информационна база данни;
-Продължава проучването за изграждане на регионален център по безопасност на движението по пътищата (възможност за покриване на изискванията има в МУЦТПО - гр. Благоевград).
5. Първоначално и продължаващо обучение на учителите - преподавателите:
-Съвместно с Регионален педагогически център, гр. Благоевград се извършва първоначално и продължаващо обучение за професионална квалификация на учителите по методика на преподаване на правилата за БДП в детската градина и училището, (писма изх. №, № на РИО, РД-22-980/19.12.2006 г. и РД-22-573/06.07.2007 г.);
- Изградена е информационна база данни (поименна картотека) за броя на учителите от областта, завършили успешно квалификационни курсове за методика на преподаване на правилата за БДП в детската градина и училищата (проведени са 17 курса с 545 успешно завършили, от тях: 9 с квалификация за преподаване в ДГ, 257 - 1-1V клас, 253 - V-VШ клас и 26 - 1-VШ клас);
- Във взаимодействие с МУЦТПО, РПЦ и РДВР - КАТ, гр. Благоевград, са набелязани мерки за популяризиране на добри педагогически практики при обучението по БДП.
6.Промяна в инфраструктурата, която ще улеснява пешеходния трафик:
- Ежегодно, в началото на всяка учебна година, съвместно с РДВР-КАТ и представители на направление "Образование" от общините в област Благоевград, се осъвременява "снимката" около учебните заведения на предпазните огради, маркировки, знаци, тротоари и други.
- Продължава изграждането на училищни площадки и полигони за учебни занятия и извънкласни дейности с велосипедисти, ролеристи и др.
7. Организиране и провеждане на регионални състезания, викторини, конкурси и др.
-За отчитане резултатите от организираните и проведени на училищно и общинско ниво състезания, викторини, конкурси и други масови и активни форми на възпитание и обучение по БДП се използват унифицирани критерии разработени от МУЦТПО, гр. Благоевград;
- Ежегодно се провежда регионална викторина "Да опазим децата на пътя", както и конкурс за най-добра рисунка на същата тематика;
-На 02.06.2007 година в Благоевград, съвместно с Български съюз за безопасно движение и направление "Образование" към община - Благоевград се проведе национално състезание по майсторско управление на велосипед, познания по правилата за движение и технически познания.
8. Взаимодействие и партньорство.
За успешното реализиране на конкретните дейности и постигането на основната цел на програмата е необходимо взаимодействие и партньорство на РИО с Областна администрация, РДВР - КАТ, Областен представител на ДАМС, БЧК, СБА, местно радио и телевизия.
Oбласт Бургас
В изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение са предприети следните мерки:
1. Със заповед №РД-10-91/16.05.2007 г. на Областен управител на Област Бургас е назначена Комисия по безопасност на движението по пътищата в областта, в чийто състав са включени директора на Регионален инспекторат по образованието - Бургас г-жа Таня Борисова и началника на сектор "ПП - КАТ" - Бургас г-н Йонко Тончев. По линия на Регионалния инспекторат по образование - Бургас са осъществени следните мероприятия:
Броят на учителите, преминали квалификационен курс и получили удостоверение за професионална квалификация, които са легитимни е както следва: І - ІV клас - 860; V - VІІІ клас - 180; І - VІІІ клас - 25
От началото на тази учебна година започна провеждането на квалификационни курсове с училищните комисии по БПД. Курсовете се провеждат съвместно с ДИУУ към СУ "Климент Охридски". До края на месец юни са организирани и проведени курсове с училищните комисии па БПД в следните общини: Несебър, Поморие, Айтос и отчасти Бургас.
Както всяка година, на 27.03.2007 г. е проведен общински кръг на Националната викторина по БД "Да запазим децата на пътя", като най-добре представилите се участват във викторината, организирана на областно нива.
2. От страна на КАТ - Бургас са предприети следните мерки:
Възпитание и обучение на децата по правилата и особеностите на пътното движение.
- Изнасяне на беседи пред учениците от І - VІІІ клас за безопасно участие в пътното движение като пешеходци;
- Популяризиране на ползваемостта на пасивните средства за защита на децата при превозването им в МПС;
- Предоставяне на аналитична информация на Регионален инспекторат по образованите - Бургас и СБА - Бургас за детския травматизъм за първите осем месеца на 2007 г.
Повишаване познанията и подобряване на дисциплината на водачите на пътни превозни средства.
- Изготвяне на съобщения за пътно-транспортната обстановка и предоставяне на средствата за масова информация;
- На средствата за масова информация е предоставена справка за настъпилите ПТП с тежки последици на територията на регион Бургас за първите осем месеца на 2007 г.
Област Варна
С приемането на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 година, работна група от отговорни служители от сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция "Полиция" - Варна и Областна администрация - Варна разработи Програма за изпълнение на Националната стратегия за същия период в област Варна. Цел на Програмата е предприемане на мерки за подобряване състоянието на движението по пътищата и снижаване броя на тежките ПТП с пострадали лица, недопускане на ПТП с деца и учащи се в близост до учебни заведения и детски градини, обучение и възпитание на децата като участници в движението, ангажиране на обществеността и създаване обстановка на нетърпимост към нарушителите на Закона за движението по пътищата. Програмата е предоставена на кметовете на общини за сведение и изпълнение.
1. По подобряване на пътните условия, организацията и управлението на движението:
Преди началото на учебната 2006/2007 г. се извърши пълен оглед на пътната маркировка около училищата и детските градини и в последствие подменена, освежена и допълнена с цел повишаване вниманието на водачите и ограничаване на скоростта;
Входовете на училищата и детските градини са обезопасени с предпазни парапети, а на подходите към тях са поставени ограничители на скоростта (тип "легнал полицай");
Монтиране на допълнителни светофарни уредби на оживени улици и булеварди в близост до училища и детски градини;
Осигуряване на светлоотлразителни жилетки за първокласници и деца от детските градини и обозначителни знаци за безопасно придвижване;
В част от общините е въведено засилено полицейско присъствие пред училищата преди началото на учебните часове.
2. Обучение и възпитание на децата участници в движението, повишаване на транспортната култура и дисциплина:
Целогодишно работа на инспекторите от детските педагогически стаи в училищата по програмата "Полицай в класната стая", като две от основните теми са "Опасните места за игра" и "Безопасния път от дома до училище";
Целогодишни срещи на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори с училищните ръководства, съответните охраняващи фирми и родителските настоятелства по проблемите на сигурността на учениците;
Въвеждане на часове по безопасно движение по пътищата с учениците от началните класове. Занятията се водят от учители преминали обучение и придобили необходимата квалификация и компетентност;
Въвеждане на практиката в част от училищата на гр. Варно в края на всеки последен час от учебния ден да се провежда "минутка за безопасно движение по улиците". За учениците от 1-ви до 4-ти клас се припомнят най-безопасните маршрути от дома до училище и обратно по изготвен маршрут от техните родители;
Осигуряване на тетрадки по БДП за учениците от 1-ви до 7-ми клас;
Създаване и оборудване на учебни площадки с основни пътни знаци в училище и детска градина в ж.к. Владиславово гр. Варна, където през цялата учебна година са водени уроци по безопасност на движението с всички училища от комплекса;
През м. май служители от Областна дирекция "Полиция" изнесоха лекции пред учениците за предотвратяване на ПТП и инциденти по време на абитуриентските балове.
3. Организиране и провеждане на национални и регионални кампании, състезания, конференции и участие в международни прояви по проблемите на безопасността на движение:
Периодично провеждане от служители от сектор "Пътна полиция" на специализирани акции: "Ваканция! Да пазим децата на пътя!", "Светлина", "Мамо, татко, да сложим предпазните колани", насочени конкретно към опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, съчетани с редица превантивни мероприятия - срещи и беседи с деца, разяснителна работа сред водачите на МПС, раздаване на брошури със съвети и информация, разпространяване на информация по темата "Безопасността на децата на пътя" в печатни и електронни медии;
През м. септември 2006 г. се проведе мероприятие "Безопасно движение по пътищата" съвместно от "Пътна полиция", община Варна и Картинг писта "Варна" - на два етапа на територията на 8 училища с ученици на възраст от 10 до 16 години. За целта на изградени мини картинг писти със съответната хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация се проведе кратко тестово управление на картинг, предшествано от запознаване с основните правила за безопасно движение и с начина на поведение като участници в пътното движение;
Участие в Четвъртия национален конкурс за детска рисунка, стартирал на 20.05.2006 г. под егидата на Министъра на вътрешните работи и Председателя на ДОККПБДП на тема "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение и да се пазим от опасностите на пътя!" В досега проведените конкурси са участвали над 21000 деца от област Варна;
На 11.06.2006 г. стартира инициативата "Младите - автори на обществена промяна" - летни доброволчески стажове от деца разделени на групи по две от най-оживените кръстовища на Варна. Инициативата продължи 15 работни дни;
През м. януари 2007 г. се проведе мероприятие по реализиране на Националната кампания за безопасност на децата на пътя инициирана и реализиране от Националната агенция за защита на децата с активното съдействие на Френския културен институт;
Състезание по приложно колоездене за ученици от гр. Варна на 02 и 03 май 2007 г. За останалите общини се провежда по различно време;
Участие в ІІІ кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене под надслов "Младежта за безопасност на движението", проведен под домакинството на община Девня.
Област Велико Търново
1. Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност за децата-пешеходци
Областна Дирекция "Полиция" - Велико Търново - Сектор "Пътна полиция"
1.Периодично е информирана обществеността чрез средствата за масова информация (СМО) за пътни злополуки с деца-пешеходци, регистрирани на територията на Великотърновска област и последиците от тях чрез говорителя на ОДП В. Търново и Интернет - страницата на ОДП.
2.Изготвени са 5 информации с препоръки към децата, родителите и водачите на МПС за безопасно поведение на пътя за опазване живота и здравето на децата и юношите.
3.За деня на Детето "Първи юни" и преди началото на всяка учебна година на територията на областта в районите на училищата се провеждат специализирани полицейски операции под мотото "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!" и "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!" с цел осъществяване на превантивен контрол над водачите на МПС и децата-пешеходци. Чрез СМО се дава гласност сред обществеността за контрола и санкциите, наложени при провеждане на операциите на водачите на МПС около районите на училищата и детските заведения.
4.През 2006 г. по предварително изготвени графици в училищата от областта са изнесени 114 броя 20 - минутни беседи по пътна безопасност пред учениците от 1 до 8 клас от униформени служители на пътната полиция.
II. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на водачите, за подобряване на безопасността на движението при съвместното ползване на пътищата.
Община Свищов
В общинските училища учителите в начален етап на обучение са завършили квалификационен курс по "Безопасност на движението по пътищата". Чрез Регионалния инспектор по образование - В. Търново са осигурени учебници и учебни тетрадки по БДП за учениците от I до VIII клас. Всички директори на училищата са запознати със Заповед № РД 09 - 380/18.05.2006 г. и следят за изпълнението й.
В началото на всяка учебна година се провеждат родителски срещи за обсъждане поведението на учениците като участници в пътното движение. Периодично в училищата и детските градини се изнасят беседи по БД. В района на училищата са организирани дежурства на служители от общинската охрана в рамките на учебното време.
В резултат на тези мерки през последните години на територията на община Свищов няма ПТП с пострадали деца.
Община Велико Търново
В общинските училища и детски градини са постигнати добри резултати по изпълнение на Програмата.
Изучаването на правилата по безопасност на движението по пътищата и повишаването качеството на учебния процес има своите традиции в образователната ни система.
В началото на всяка учебна година в училищата се приема план на комисиите по безопасност на движението. Специалистите, определени да водят обучението на децата, участват периодично в курсове, свързани с актуалните въпроси по безопасността на движението по улиците и пътищата, както и опазването на здравето на подрастващите.
Обучението в началния етап - I - IV клас се провежда от начални учители, имащи необходимата подготовка, а V - VШ клас - от учители - специалисти, преминали през курс на обучение.
В изпълнение на стратегията за опазване живота и здравето на децата в пътното движение в основните и средни училища се провеждат разнообразни мероприятия и дейности, като:
- открити занятия по въпросите на безопасността на движението, като на част от тях присъстват и родители;
- засилване на превантивната дейност за предотвратяване на пътните произшествия на ученици чрез привличането и съдействието на социално - педагогическите фактори (ОУ "Бачо Киро", СОУ "Вела Благоева", СОУ "Ем. Станев" и СОУ "Вл. Комаров");
- обогатяване на материалната база с нагледни средства и дидактически материали (ОУ "Св. Патриарх Евтимий", ОУ "Бачо Киро", СОУ "Вл. Комаров", СОУ "Вела Благоева", СОУ "Вл. Комаров");
-повишаване квалификацията на учителите, обучаващи децата по безопасност на движението (всички общински училища);
-съвместна работа с органите на КАТ за изнасянето на беседи, лекции, семинари, както с учениците, така и с родителите (ОУ "Св. П. Евтимий", ОУ "Хр. Ботев", ОУ "Д. Благоев", СОУ "В. Благоева", СОУ "Ем. Станев",СОУ "Г. С. Раковски" и СОУ "Вл. Комаров");
- провеждане на периодични инструктажи с учениците (във всички училища на общината);
- утвърждаване на маршрути за движение на учениците от дома до училище и обратно за учениците от първи клас;
- ежедневно провеждане с учениците от I до VIII класове на "минутка" за напомняне за спазване на правилата за безопасно движение;
- тестово изпитване на учениците в края на първи срок и учебната година по въпросите на безопасността на движението по улиците и пътищата и безопасното участие на децата и учениците в движението;
В резултат на системната работа в учебните заведения на община В. Търново не са допуснати тежки произшествия с деца и ученици.
Постигнатото досега дава основание за по-нататъшно подобряване на организацията на работа с цел разнообразяване и повишаване качеството на учебния процес по отношение опазването живота и здравето на децата и учениците в пътното движение.
Община Лясковец
Обучението в часовете по безопасност на движението по пътищата (БДП) в учебните заведения на община Лясковец се извършва от квалифицирани преподаватели.
Специализирани кабинети по БДП са оборудвани в СОУ "М. Райкович", ЦДГ "Славейче" и ЦДГ "Пчелица", като последният разполага със светлинно табло.
Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" Велико Търново
За изпълнение на посочената програма в община Велико Търново, отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" Велико Търново е заложила в Общинската програма за закрила на детето да предприеме съвместни инициативи с държавни институции, НПО и средства за масова информация за ограничаване на агресията по пътищата на страната и опазване живота и здравето на децата. В изпълнение на тази задача през 2006 г. са организирали и провели съвместно с Държавната агенция за закрила на детето и сектор КАТ - Пътна полиция при РДВР, със съдействието на РИО, информационен ден на тема "Опазване на живота и здравето на децата в пътното движение" в ЦДГ "Слънце" и ЦДГ "Соня". Предоставяни са и брошури, диплянки и видеофилми по темата.
В детските градини на територията на община Велико Търново се работи по Програма за действия по безопасност на движението по пътищата в детската градина. Учениците се обучават в Учебна програма за безопасност на движението по пътищата, които се провеждат в часа на класа.
Областен съвет на БЧК
1. Участие в информационни кампании сред учениците в шест училища. Таргет-групата, към която бяха насочени усилията ни, бяха подрастващите във възрастовата група от 7 - 12 г. Доброволците от Български Младежки Червен кръст - В. Търново прожектираха филм на децата, раздадоха флаери и брошури на тема: "Как да се пазя на пътя". Срещите преминаха при широк интерес от страна на ученици и учители.
2. Участие в проект "Зелена светлина за най-малките" по безопасност на движението в ЦДГ "Соня", който се реализира заедно с Дирекция "Опазване на общественото здраве" към РИОКОЗ - В. Търново. Доброволците от БЧК - Велико Търново обучиха малчуганите как да оказват първа помощ при нараняване.
3. Реализиране на Проект на БЧК и Програма "МАРТА" на Холандското Външно министерство - "Да опазим децата на пътя". Мероприятията бяха на тема: "Как да окажем първа помощ и да съхраним безопасността по пътя". Събраните средства по време на кампанията бяха раздадени на деца, пострадали от ПТП.
4. Продължаване обучението на кандидат - водачите на МПС по първа долекарска помощ.
5. В момента участва в съвместен Проект с Дирекция "Опазване на общественото здраве" към РИОКОЗ - В. Търново на тема: "Сигурност на пътя за малки и големи". Ще се разработят информационни материали, видеоклип и билборд. Ще се организирано състезание за велосипедисти - ученици от V до VIII клас в парк "Марно поле".
III. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик
Община Свищов
Направен е ремонт на градската пътна мрежа като са подновени и тротоарните настилки.
В жилищните комплекси са изградени детски площадки с люлки и спортни съоръжения.
За регулиране на пътното движение са поставени изкуствени неравности, съвременно сигнализирани и маркирани пешеходни пътеки, пешеходни светофари, а в районите с интензивно движение е осигурено необходимото осветление.
IV. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик и безопасността на децата около и в близост до училищата.
Областна Дирекция "Полиция" - Велико Търново - Сектор "Пътна полиция"
1. За 2006 и 2007 година преди започването на учебната година Сектор "ПП" е изпратил 20 сигнални писма до кметовете на общините в областта с цел обезопасяване районите около училищата и детските заведения, изразяващи се в:
- Извършване на оглед и обезопасяване на районите около училищата и детските заведения - ремонтиране на предпазните огради, светофари, осветлението пред входовете, изкуствени неравности и др.
- Актуализиране на съществуващите и поставяне на нови пътни знаци.
- Освежаване на пътната маркировка.
2. Изготвени са 4 предложения за поставяне на изкуствени неравности в град Велико Търново, както следва:
- на ул. "Краков" - 3 бр. за обезопасяване на пешеходния поток около СОУ "Ем. Станев".
- на ул. "Ниш" до училище "Бачо Киро".
- на ул. "Славянска" до ПМГ "В. Друмев".
- на ул. "Г. Семинаров" до ЦДГ "Р. Княгиня".
Община Сухиндол
В град Сухиндол е подновена пътната маркировка на пешеходните пътеки тип "зебра" - намиращи се на главният изход на СОУ. Подновена е маркировката на легналите полицаи - също пред изхода на СОУ.
Пред всички училища и детски градини са поставени предпазни парапети.
В района на училищата и детските градини са поставени над 100 нови пътни знака.
Направено е освежаване на пътната маркировка на улиците в целия град.
Монтирани са изкуствени напречни неравности за ограничаване на скоростта пред всички училища и детски градини.
Община Велико Търново
По отношение на необходимата промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния график около училищата и детските заведения:
Община Велико Търново за изминалия период е разглеждала приоритетно мероприятията, свързани с безопасността на движението за децата и учениците при движението им в градска среда. За целта Общината ежегодно осъществява мероприятия и поддържа отделните елементи по безопасност на движението. В района на всички училища и детски заведения на територията на гр. В. Търново и по-големите селища - гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен и др. са изградени предпазни пешеходни парапети пред вход - изходите на същите. Пешеходните пътеки тип "Зебра" около учебните и детски заведения се освежават всяка година преди започването на учебната година. Поставени са необходимите пътни знаци за ограничаване на скоростта на движение, за обозначаване на пешеходните пътеки и предупреждаващи такива за пресичането на пътното платно от деца. Там, където е необходимо, са монтирани изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, както следва:
- за ОУ "Св. Патриарх Евтимий" на ул. "Мармарлийска" - 2бр.
- за СОУ "Г. С. Раковски" на ул. "Г. Живков" - 2бр.
- за ХГ "Св. СВ. Кирил и Методий" на ОУ "Хр. Ботев" на ул. "М. Кефалов" - 1бр.
- за ОУ "П. Р. Славейков" на ул. "Освобождение" - 2 бр.
Предстои монтирането на 2 броя изкуствени неравности пред ОУ гр. Дебелец.
Светлинно сигнализирани са пешеходните пътеки пред ОУ "Св. П. Евтимий" и СОУ "Г. С. Раковски".
За подобряване на пешеходния подход се направиха нови тротоари на ул. "М. Габровски" пред входовете на трите детски градини и пред СОУ "Ем. Станев". Нови тротоари са изградени и пред СОУ "Г. С. Раковски".
Текущ ремонт бе направен и на уличните тротоари пред ОУ "Св. П. Евтимий", ПГС "К. Фичето" и ЦДГ "Слънце".
Община Лясковец
В община Лясковец са поставени изкуствени неравности пред всички учебни заведения, възстановено е осветлението около тях и е положена хоризонтална маркировка. Ремонтирана е една детска площадка.
В две детски градини е разчертана учебна маркировка на открита площ с цел усвояване на познанията по правила на движение по пътищата. Три пъти е гостувал шоу - спектакъла на Виктор Терзийски "Спри и здрав бъди".
V. Провеждане на изследвания, които да открият и запълнят празнотите в знанията на гражданите. Разработване на ефективни програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им в държавна политика.
Областна Дирекция "Полиция" - Велико Търново - Сектор "Пътна полиция"
1. През 2006 и 2007 година Сектор ПП е участвал съвместно с РИОКОЗ В. Търново в разработването и реализирането на проекти, насочени към повишаване на безопасността на децата в пътното движение както следва:
- Проект "Зелена светлина за най-малките" - от 15.09.2006 до 20.12.2006 г, реализиран в ЦДГ "Соня" гр. В. Търново с основна цел повишаване на знанията и формиране на навици за безопасно поведение на улицата у деца от предучилищна възраст в гр. В. Търново, с оглед предотвратяване на пътнотранспортни произшествия сред тях.
- Проект "Сигурност на пътя за малки и големи" - от 01.09 до 31.10.2007 година, реализиращ се в гр. В. Търново с участието на деца от детските градини и учениците от I до VIII клас. Проектът
включва редица мероприятия, като:
- изработване на образователни материали-лекции, брошури, билборд, видеоклипове и др.;
- провеждането на викторини по БД;
- провеждането на празник по БД, включващ състезание с велосипеди на ученици от V до VIII клас в град В. Търново
VI. Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели, роднини, за необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата.
Областна Дирекция "Полиция" - Велико Търново - Сектор "Пътна полиция"
1. Съвместно с представители на Агенцията за закрила на детето от гр. София в ЦДГ "Соня" бяха изнесени беседи с излъчване на видеоматериали за онагледяване на опасни ситуации на пътя, водещи до пътни злополуки с деца и необходимостта от ползването на обезопасителни колани, каски и детски седалки за защита на децата пътници.
2. През месец януари 2007 г. пътната полиция проведе специализирана полицейска операция на територията на областта "Акция пешеходец" с раздаване на децата - пешеходци на светлоотразителни елементи и разясняване на необходимостта от тяхното използуване като участници в пътното движение.
VII. Повишаване информираността на обществото за опасностите, които крие автомобилното движение за детето водач
Областна Дирекция "Полиция" - Велико Търново - Сектор "Пътна полиция"
1.Периодично информиране на обществеността чрез СМО говорителят на ОДП за пътнотранспортните произшествия, регистрирани на територията на областта и допуснати от неправоспособни водачи - деца и юноши, вследствие на слаб родителски контрол, предоставяне на ключове на семейния автомобил, управление на нерегистрирани и технически неизправни мотопеди, мотоциклети и др.
2.Сектор ПП изготви и предостави на Регионалния инспектор по образование гр. В. Търново информация за пътнотранспортните злополуки с деца и юноши във Великотърновска област за периода от началото на учебната 2005 - 2006г. до м. март 2006 г. и за учебната 2006 - 2007 г., с цел информиране на подрастващото поколение за основните причини и предпоставки за тежките пътни катастрофи и травмите получени от тях.
VIII. Създаване на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове.
Община Свищов
Общината има идеен проект за изграждане на площадки с безопасни условия за каране на скейтборд и ролери.
Поддържа се в добро състояние велосипедна алея от града до местността Паметниците и е изградена нова такава в жилищен комплекс "Младост". На 13 и 14 октомври 2007 г. град Свищов ще бъде домакин на XI Републиканско състезание по приложно колоездене "Младежта за безопасност на движението".
IX. Подкрепа и разширяване на обхвата в провеждането на национални състезания, викторини, конкурси, и други
Областна Дирекция "Полиция" - Велико Търново - Сектор "Пътна полиция"
1.Сектор ПП участвува по реализиране на инициираните мероприятия в ОДЗ "Ален мак" в гр. В. Търново за времето от 23 до 27.04.2007 г. във връзка със стартирането на Първата глобална седмица по БД.
Основните мероприятия са: - провеждане на състезание и викторина по БД с деца от ОДЗ "Ален мак";
- провеждане на среща с родителите на децата с въпроси и разискване относно обезопасяването на района около детското заведение и в гр. В. Търново;
-наблюдение на полицейски автомобил на пътната полиция.
2.През 2006 г. и до 31.08.2007 г. Пътната полиция в областта е провела :
- специализирани лекции и беседи с деца - 188 бр.;
- състезания, викторини и други с деца - 25 бр.
Община Лясковец
В ОУ ,,П.Р. Славейков" с. Джулюница и НУ "Н. Козлев" гр. Лясковец се провеждат всеки учебен срок състезания с велосипеди между класовете.
Децата и учениците от община Лясковец участват в ежегодно организираните национални конкурси за детска рисунка, където демонстрират усвоените знания по безопасност на движението по пътищата.
В средата на месец ноември 2007 г. предвиждам провеждането на областно съвещание с участието на общините и заинтересованите институции за изпълнение на Областната програма за изпълнение на "Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г.
Област Видин
На територията на област Видин са проведени две мероприятия по изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г.
1. Регионално съвещание по проблемите на безопасността на движение по пътищата на 10.07.2007 г. По време на съвещанието бе извършено следното:
- Представяне на доклад за състоянието на безопасност на движението в област Видин от г-н Огнян Асенов, Директор Областна дирекция "Полиция" гр. Видин;
- Разглеждане на мерки за безопасност, предложени от присъстващите институции;
- Приета е "Програма за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2007 - 2010 г.", с възможност за актуализиране при необходимост;
- Направена проверка на няколко четвъртокласни пътища по молба на инж. Кръстьо Спасов - Областен управител на област Видин;
- Представен анализ от г-н Огнян Асенов, относно състоянието на оперативната обстановка по безопасност на движението на територията на ОДП - Видин за времето от 01.01.2007 г. до 30.06.2007 г.;
- Предприета инициатива от Областна администрация за изграждане на система за видео наблюдение в гр. Видин;
- Обявяване на банкова сметка за набиране на средства за система за видео наблюдение
2. Работна среща на 14.08.07 г. за обсъждане на възможностите за участие на бизнеса и заинтересованите институции във финансирането на система за видео наблюдение.
Област Враца
1.Децата пешеходци.
1.1. Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност за децата -пешеходци.
Областна дирекция "Полиция" Враца
Проведена е полицейска операция "Респект", акции на полицията - "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!, "Да спасим 200 човешки живота! Да поставим предпазните колани!", "Светлина" и др.
Изготвени са работни карти по БД с представители на МОН за съответното РПУ в областта, в които са набелязани съвместни мерки за повишаване БД и превенция на транспортния травматизъм.
1.2. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на водачите, за подобряване на безопасността на движението при съвместното ползване на пътищата.
Областна дирекция "Полиция" Враца
Изготвени са графици и са изнесени беседи в учебните заведения от определени униформени служители на "Пътна полиция", а на СМО са предоставени "Практически препоръки към децата-пешеходци, велосипедисти, мотопедисти".
1.3. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик.
Областна дирекция "Полиция" Враца
Извършена е проверка за състоянието на сигнализацията, маркировката, осветлението, средствата за принудително намаляване на скоростта, предпазните огради и парапети, безопасността на входовете на училищата и са изготвени съответните предписания за отстраняване на недостатъците.
Община Бяла Слатина
Подобрена пътна инфраструктура в населените места и извън тях. Редовно се полага нова маркировка, изкуствени ограничители на скоростта в районите около училищата и детските градини.
Община Криводол Предприети са специални мерки за обезопасяване районите на училищата: предпазни парапети, светлинна сигнализация, пътна маркировка, изкуствени ограничения на скоростта. Община Мизия Ежегодно се внасят за одобрение в ОбС програми и мерки за обезопасяване на участъци от техническата инфраструктура с висока концентрация на ПТП, за поставяне на пътни знаци ограничаващи скоростта и регулиращи подходите към учебните и детски заведения.
Предложени са три обекта с концентрация на ПТП намиращи се в непосредствена близост до училищата в гр. Мизия - ул. "Сергей Румянцев" и ул. "Георги Димитров", с. Крушовица - ул. "Минко Костадинов" и ул. "Петър Цветков". В с. Липница - път ІV - 13302 Галиче - Липница - Ботево.
Представено е искане до Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" за осигуряване на средства за закупуване на светофарни уредби, които да се монтират на две възлови кръстовища в гр. Мизия - в района на основното училище "Цанко Церковски" и ОДЗ "Детелина". Стойността на тези съоръжения е около 60 хиляди лева. Общината до сега няма възможност да осигури от бюджета тези средства.
Всички кметства на територията общината предприемат регулярно мерки за обезопасяване на пътните участъци. Окастрят се храсти и растителност закриващи пътните знаци, поставя се хоризонтална маркировка, ремонтират се уличните настилки.
В РПУ гр. Оряхово е внесено искане за разрешение да бъде поставен лежащ полицай за ограничаване на скоростта по улиците водещи към у-ще "Цанко Церковски" гр. Мизия и ОДЗ "Здравец" с. Крушовица.
Поставени са охранителни и забранителни знаци за влизане, паркиране и подаване на звукови сигнали пред всички училища в общината.
Община Мездра
В началото на всяка учебна година се организира преглед на районите на ДГ и училищата по проблемите на организацията на движението около тях.
Извършена е съответната хоризонтална и вертикална маркировка. В райони с голяма концентрация на превозни средства са монтирани светофарна уредба и лежащ полицай.
Дежурните учители посрещат и изпращат учениците пътуващи от селата с автобус.
1.4. Разработване и провеждане на ефективни програми за безопасно ходене пеша.
1.5. Провеждане на изследвания, които да открият и запълнят празнотите в знанията на гражданите. Разработване на ефективни програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им в държавна политика.
Община Бяла Слатина
Дирекция "ОКЗСД" към Общината съдейства на Директорите на училищата при осигуряване на дидактични материали, тетрадки и учебни помагала за учители и ученици за обучение по безопасност на движението . Осигурени са условия за организиране на обучение по БДП под форма на ЗИП и СИП в училищата. С помощта на Общината са оборудвани учебни кабинети по БДП в по-големите училища.
Представители на МКБППМН съвместно с пътна полиция изнасят лекции и провеждат тренинги в училищата по правилата за безопасно движение.
Община Криводол
Към Общината е създадена Комисия за обществен ред и сигурност. Една от основните задачи по които работи е "Решаване на проблема с осигуряване на безопасност на движението по населени места".
Във всички училища има действащи кабинети по БДП.
В учебните планове на училищата БДП е заложено като учебен предмет в час на класа. Провежда се и "петминутка", в която учениците формират навици за самосъхранение на пътя, отговорност, дисциплина и етични взаимоотношения като участници в пътното движение.
Съвместно с КАТ се провеждат допълнителни лекции и практически упражнения извън включените в учебната програма.
Община Мизия
В кръжоци, клубове и други форми на извънкласна дейност, децата се ангажират с изучаване на правилата за поведение на пътя по интересен и съобразен с възрастовите им особености начин. Общинския детски комплекс - Мизия организира интересни занимания свързани с БДП през летните месеци.
Община Мездра
От общинският бюджет са осигурени средства за доставяне на дидактични материали, тетрадки и учебни помагала за учители и ученици за обучение по безопасност на движението. В детските градини са изградени специални кътове по БДП. В СОУ "Св. Климент Охридски" - с. Зверино е изградена площадка за обучение по БДП;
Проведени са квалификационни семинари с училищните комисии по БДП;
Проведени са родителски срещи в ДГ и училищата по конкретни теми, свързани с БДП.
Популяризира се добрият педагогически опит в обучението по БДП чрез открити уроци и интернет.
Използват се средствата за масова информация за по-пълна информираност на родителите и обществеността и отразяване на мероприятията свързани с обучението по БДП.
Разработен е Общински план за комплексно осъществяване на целите по възпитание, обучение и опазване на децата в пътното движение.
Регионален инспекторат по образованието - Враца
В класните стаи и в занималните на детските градини, в които се организира обучение по БДП са оформени кътове по безопасност на движението по пътищата.
За учебната 2005/2006 година квалификационен курс за учител по БДП са завършили 306 преподаватели, което напълно обезпечи обучението по БДП в област Враца. През учебната 2006/2007 година през такъв курс са преминали 35 учители. Всички квалификации са организирани съвместно с РПЦ - Враца. В РИО - Враца няма данни за учители, преподаващи БДП с нелегитимни удостоверения, както и учители, преподаващи БДП без да са преминали квалификационен курс. За по-голяма яснота информацията може да бъде илюстрирана по следния начин:
- брой проведени квалификационни курсове за учители по БДП - 2;
- брой учители, преминали през квалификационен курс - 35, от тях: І - ІV клас - 17; V - VІІІ клас - 18
1.6. Извършване на изследване с цел измерване на нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него.
За 2006 г. на територията на ОДП - Враца при ПТП са пострадали 28 юноши, от които: - убити - 2 и ранени - 26
2006 г. ПТП - деца и юношиУбитиРанениКато водачи08Като пътници114Като пешеходци14Общо:226 За първите СЕДЕМ месеца на 2007 г. на територията на ОДП - Враца при ПТП са пострадали 30 юноши, от които:
2007 г. ПТП - деца и юношиУбитиРанениКато водачи03Като пътници418Като пешеходци05Общо:426 ПТП по възрастови групи
2007 г. ПТП - деца и юношиУбитиРанениОт 1 до 6 години26От 6 до 9 години17От 10 до 14 години08От 15 до 17 години15Общо:426 2. Децата-пътници в автомобила, на мотоциклета, мотопеда. 2.1. Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели, роднини, за необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата.
2.2. Извършване на законодателни промени, чрез които да се въведат задължения за водачите на МПС за безопасен превоз на деца. 2.3. Засилване на контрола по прилагане на новото законодателство.
3. Децата велосипедисти, мотопедисти, ролеристи и скейтбордисти
3.1. Повишаване информираността на обществото за опасностите, които крие автомобилното движение за детето-водач
3.2. Повишаване употребата на защитни средства от страна на деца водачи.
3.3. Създаване на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове.
Община Мездра
Ежегодно се провеждат училищни и общински състезания по приложно колоездене. Победителите участват в областните състезания по приложно колоездене. В град Мездра е изградена пешеходна и велосипедна алея.
РИО - ВРАЦА
Провеждат се родителски срещи в училищата и детски градини на по конкретни теми, свързани с безопасното движение по пътя.
Популяризиран е добър педагогически опит.
Участие на средствата за масова информация при провеждане на мероприятия, свързани опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение - общински и областна викторини: "Да обучим и опазим децата на пътя", пресконференция с участието РИО - Враца и РДВР "Пътна полиция" - Враца по проблемите на опазване живота на децата на пътното платно. Организиране на "Училище за родители" в НУ "Св. С. Врачански" - Враца с тематика, свързана с обучението и възпитанието на децата и учениците по БДП. 4. Подкрепа и разширяване на обхвата в провеждането на национални състезания, викторини, конкурси и други.
Областна дирекция "Полиция" Враца
Проведен е четвърти национален конкурс за детска рисунка "Не на агресията по пътищата! Взаимното уважение е безопасност" с участието на над 300 деца от областта, на които са връчени награди и грамоти "Акция на полицията: Ваканция! Да пазим децата на пътя", "Акция за пътна безопасността Лято - 2007".
Община Бяла Слатина
Дирекция "Образование" в Общината организира викторини и състезания по безопасност на движението за деца от различни възрастови групи. Победителите вземат участие в областната викторина.
Община Криводол
Участие на ученици в общински и областни състезания и викторини по БДП. През 2007 г. Общината е домакин на областно състезание "Да обучим и опазим децата в пътното движение".
Община Мизия
Всяка година се актуализира издаваната от общинската администрация листовка "Безопасността на пътя е живот". В нея са включени, както текстове от закона, така също и от общинската Наредба № 1, отнасящи се към този проблем.
РИО - ВРАЦА
Съвместно с детския отдел на градската библиотека във Враца е подредена изложба от детски рисунки, свързани с поведението на децата и учениците като участници в пътното движение.
Област Габрово
В изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на 07.05.2007 г. в Област Габрово бе проведена работна среща по проблемите на безопасността на движението.
На срещата присъстваха г-н Йовко Йовков - народен представител, г-н Цветан Нанов - Областен управител на Област Габрово, г-н Николай Григоров - заместник областен управител, представители на общините на територията на областта, ОД "Полиция", Областно пътно управление, Застрахователни дружества, неправителствени организации и др.
След направените дебати и консултации се приеха Мерки за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2007 - 2010 г.
Набелязани бяха и конкретни предложения по БДП, които бяха изпратени до Парламента.
Приетите Мерки, както и предложенията до Парламента Ви бяха изпратени с писмо с наш изх. № РД - 00541 от 17.05.2007 г.
Област Добрич
В изпълнение на Решение на Министерски съвет на Република България, прието на заседание на МС на 15.12.2005 година и Решение № 53 от 28 декември 2006 година, през месец февруари в областна администрация Добрич бяха организирани и проведени съвещания по проблемите на безопасността на движението по пътищата, набелязване на мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях. За участие в работните срещи бяха поканени кметовете на общините от областта, представители на СБА, ОС на БЧК, ОД "Гражданска защита", РИО на МОН, професионалните гимназии по аграрно стопанство, транспорт и обслужване, механотехника и електротехника и представители на медиите. За участие бяха поканени всички, които са съпричастни към проблема и със своята дейност биха допринесли за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и опазване здравето и живота на участниците в пътното движение. Бяха изнесени доклади от ОД "Полиция", РД "Автомобилна администрация, Регионалния инспекторат по образование, Центъра за спешна медицинска помощ, Областна пътно управление и ОД "Противопожарна безопасност и защита на населението". Бяха проведени дискусии свързани с проблемите при взаимодействието и координацията на действията между различните институции имащи пряко отношение към сигурността на автомобилното движение.
1. В изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г. кметовете на общините от областта възложиха разработването на програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Всички общински и целодневни детски градини от община гр. Добрич работят по програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
В годишния план на отдел "Образование и култура" и в Програмата за квалификационна дейност и кариерно развитие на педагогическите кадри са заложени и се провеждат дейности, свързани с обучението на учителите, децата и учениците по безопасност на движението. В началото на всяка учебна съвместно с "Пътна полиция", община Добрич провежда анкета "Моят път до училище" с учениците от началните класове.
Сдружение с идеална цел "Пешеходка", в което участват целодневните детски градини от Добрич, съвместно с "Пътна полиция" провежда ежегодно състезателни игри насочени към превенция и безопасно движение на децата по улиците. По повод деня на детето 1-ви юни община Добрич организира детско спортно-развлекателно шоу с децата от целодневните детски градини. Бяха проведени спортно-развлекателни игри свързани с безопасността по пътищата, а под звуците на духов оркестър деца дефилираха по централните улици на града с плакати "Пазете децата на пътя".
Програмата за изпълнение Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение е приета и в община Генерал Тошево. В нея са предвидени конкретни мерки, някои от които вече се изпълняват, а други са в процес на разработване. Програмата е обсъдена съвместно с представители на общински учебни и предучилищни заведения, кметства и училищни настоятелства.
Беше организиран и проведен курс за квалификация на учителите по безопасност на движението. В курса взеха участие представители всички детски градини и училища от общината. Учителите преминали съответното обучение и квалификация, водят часове по безопасност на движението. От страна на училищните ръководства се оказва контрол по качеството на преподавания материал. Училищата и детските градини са обезпечени с необходимите материали, а в някои от тях има обзаведени кабинети по безопасност на движението. Провеждат се различни извънкласни форми за изучаване правилата на движение: викторини, състезания, приложно колоездене, видеофилми, забавни игри. Мероприятията се отразяват в местния вестник, кабелна телевизия, общинско радио.
За пътуващите ученици са осигурени ежедневно учители, придружаващи децата.
Всички училища и детски градини са обезопасени с парапети. Пред някои от тях е изградена хоризонтална маркировка.
През изминалата учебна година на територията на общината няма деца, участници в ПТП.
Общината продължава да работи в следните посоки:
Продължаване квалификацията на част от учителите по БДП до пълното им обхващане;
Обогатяване МТБ в училищата и детските градини по БДП с материали, площадки;
Разширяване обхвата на хоризонталната маркировка пред предучилищни и учебни заведения;
Повишаване контрола върху качеството на преподавания материал;
Ежедневно придружаване на пътуващите деца и ученици;
Разширяване обхвата на участие в процеса от страна на граждански организации, културни институции, транспортни фирми, училищни настоятелства и др. По обхватно популяризиране на организираните мероприятия. Участие на семействата на учениците в тях;
Набиране на средства за изпълнение на мерките от физически и юридически лица, държавни и обществени организации и фирми.
В рамките на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, Община Тервел предприе следните мерки и действия:
Осигурено е участието на педагози от Община Тервел в провеждани квалификационни обучения, във връзка с безопасността на децата - опазване тяхното здраве и живот Като участници в пътното движение. Обучените педагози са получили сертификати за усвоените от тях знания, които са в помощ при подготовка на преподавания на децата материал. В рамките на учебната година - началните, основните и средните училища на територията на Община Тервел организират периодично лекции, беседи, интерактивни обучения с прожекция на видеофилми и богат нагледен материал, по отношение на безопасността на движение и опазване живота и здравето на децата на пътя. Подобен вид обучения, представяни чрез игрови ситуации - по достъпен начин, се провеждат и в детските градини на територията на Община Тервел. В изпълнение на ваканционна програма "Наше лято" тази година се провежда за втори път интерактивно обучение и викторина на тема: "На пътя е опасно!!!". В обучението са включени над 40 деца на възраст от 5 - 15 г. Основната цел е децата да добият представа за безопасността им по време на пътното движение, ценни познания за видовете пътните знаци, светофара, предимството в пътното движение. Отново в рамките на ваканционна програма "Наше лято" се прожектира видеофилм за деца, с тематика насочена по опазване живота и здравето на най-малките пешеходци. Децата нагледно получиха ценна информация за тяхната безопасност по време на пътното движение. Подменени и напълно възстановени са пособията - пътни знаци, светофари, пешеходни пътеки в единствената на територията на Община Тервел площадка за безопасност движението по пътя, намираща се в ОУ - с. Безмер. На територията й се представят периодично в игрова ситуация обучения, тренинги с деца-ученици от общината и гостуващи деца от други училища. В рамките на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, Община Крушари предприе следните мерки и действия:
В училищата и детските градини са създадени учебни програми, в които са заложени часове за безопасност на движението, които целят намаляване на броя на децата, които внезапно изскачат на пътното платно, помагат на децата да пресичат улиците безопасно и опазват техния живот и здраве. Изнасят се лекции, беседи и прожекции на видеофилми за повишаване на информираността за по голяма безопасност на децата пешеходци. Изградени са изкуствени неравности по платното и маркирани пешеходни пътеки, в районите на училищата на територията на общината, ограничена е скоростта на моторните превозни средства.
Активно се работи за обучение на децата-пешеходци, провеждат се разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на движение, спирачния път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от причиняване на смъртта на пешеходци. Насърчават се гражданите да подкрепят по-строгия контрол върху спазване ограниченията на скоростта в населените места, особено в районите около училищата, детските заведения и в жилищните зони. Насърчават се родителите да обучават децата си, в съответствие с възрастта им, на правилата за безопасното им движение като пешеходци.
В инфраструктурата има построени тротоари и пешеходни пътеки, поставени са осветителни тела по улиците. Липсват велосипедни алеи и други съоръжения за успокояване и регулиране на движението, също така и пешеходни светофари. За децата и хората с увреждания няма изградени съоръжения за достъп до тях.
В община Крушари са разработени и утвърдени общинска програма за опазване живота и здравето на деца-пешеходци, в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. и общинска програма за опазване живота и здравето на деца-пътници в автомобила, на мотоциклета мотопеда и велосипеда в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. Чрез тези програми се формира в участниците на движението на съзнателно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации. Родителите, учителите, училищната администрация, педиатрите, работещите в детските заведения и други, които имат отношение към развитието на децата, работят и подпомагат решаването на местните проблеми на безопасността на движението.
Извършен е периодичен преглед на съществуващите програми за безопасност на децата-пешеходци, който определи, че действащите програми са ефективни и целесъобразни. В училищата и детските градини са създадени учебни програми, в които са заложени часове за безопасност на движението, които целят намаляване на броя на децата, които внезапно изскачат на пътното платно, помагат на децата да пресичат улиците безопасно. Изградени са изкуствени неравности по платното в районите на училищата.
В община Крушари не са предприемани мерки за изследване с цел измерване на нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него. Организира се обучение на децата в принципите на безопасността на движението от гледна точка на водача, още в най-ранна възраст. Изнасят се лекции, беседи и прожекции на видеофилми в съответните детски заведения и училища за различните възрастови групи с цел изграждане на трайна транспортна култура и възпитание по безопасност на движението. Изнасят се лекции на тема "Безопасно движение" на децата в детски заведения и училища. Проведени са конкурси за детска рисунка по безопасност на движението. Различните институции, които имат отношение към безопасността на децата, са провели срещи с родители на деца и ученици, с цел да ги насърчи да упражняват постоянен контрол върху децата-водачи.
Служители от пътна полиция разясняват на водачите възрастовите особености на децата в качеството им на велосипедисти, скейтбордисти, ролеристи, мотопедисти, мотоциклетисти. Вниманието на родителите се насочва към децата-участници в движението и да ги учат на съответните за възрастта им правила за безопасност на движението. Има постоянно информиране на обществеността за пътно транспортни произшествия с деца-водачи, настъпили поради слаб родителски контрол, предоставяне на ключове от семейния автомобил, мотоциклет и други моторни превозни средства. Популяризира се за ползата от употреба на предпазни средства - обезопасителни каски от децата-велосипедисти, скейтбордисти, мотопедисти и мотоциклетисти. На родителите се разяснява, детето им да бъде добре видимо на пътя като участник в движението чрез носене на светлоотразителни елементи, светли дрехи.
До настоящия момент в община Крушари няма изградени безопасни места за каране на скейтборд и ролери, а също така за строеж на безопасни велосипедни алеи. Районите около училищата са обезопасени, чрез пешеходни пътеки, осветителни тела, предупредителни знаци и подходяща маркировка.
От страна на Регионалния инспекторат - Добрич през учебната 2006-2007 година е извършено следното:
2. Мероприятия и дейности при обучение на учениците по правилата по безопасност на движението по пътищата (БДП):
2.1. Разработени са училищни учебни планове, като е спазена Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката;
Часовете по БДП са заложени на отделен ред в Списък Образец №1;
Осигурени са учебните програми по БДП , издание - 2003г.;
Голяма част от училищата в област Добрич не разполагат със специализирани кабинети и детски площадки по БД;
Районите на училищата са обезопасени съвместно с общинските ръководства;
Изготвен е план за квалификационната дейност;
Не всички учители, определени да преподават БДП, са преминали квалификационен курс;
На учениците от първи, втори и трети клас съвместно с родителите е определен най-безопасният път от училището до дома и обратно;
В материалната книга и в дневниците на всеки клас се отразява преподаваното учебно съдържание съгласно учебните програми;
В края на последния час с учениците от І до VІІІ клас учителите ежедневно провеждат "петминутка" за задълженията на учениците по БДП. След завършване на занятията учителите извеждат учениците до улицата;
В някои училища са проведени родителски срещи за поведението на учениците като участници в пътното движение;
В плановете за контролната дейност на директора и пом. директора се предвижда и се извършва текущ контрол на учебния процес по БДП;
В края на всеки срок се изготвят доклади за резултатите от обучението на всеки ученик по БДП чрез тестове.
2.2. Инциденти с ученици претърпели ПТП.
За всичките осем възникнали инциденти през учебната 2006/2007г., своевременно е уведомено Министерството на образованието и науката, чрез доклад на Началника на Регионален инспекторат по образованието гр. Добрич.
3. В изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение през периода 2006-2010 година се извършват следните дейности:
3.1. През учебната 2006/2007г. са проведени 53 квалификационни курса за учители по БДП:
- с учители, преподаващи БДП от І до ІV клас- 282;
- с учители, преподаващи БДП от V до VІІІ клас- 174;
- с учители преподаващи БДП от І до VІІІ клас - 24.
- Остават да се обучават по методика за преподаване на БДП - 73 учители.
- През учебната 2006/2007г. 9 учители са преподавали, без да преминат курс за квалификация. Причините за това са субективни и проява на незаинтересованост. Това са преди всичко учители в малки населени места, преподаващи в начален курс, в слети паралелки.
3.2. Съвместно със сдружение "БЪЛГАРИЯ ВИТА", РИО-Добрич участва като съорганизатор в изпълнение на проект "Ние ,децата и безопасността на пътя", финансиран от Фондация "Работилница за граждански инициативи". Пълното реализиране на проекта включва оборудване на полигон за велосипедисти, оборудване на три учебни кабинета по безопасност на движението и осигуряване на учебни помагала и литература за преподаватели и училищни комисии. В проекта са предвидени средства за финансиране обучението на членовете на комисиите по БДП в училищата, където ще бъдат оборудвани и кабинети.
- През учебната 2006/2007г. са оборудвани шест кабинета по БДП. - Изградени са три площадки за практически занятия. - В 90% от училищата има изградени комисии по БДП. - Предстои организиране на квалификационни курсове по методика на обучението на членовете на комисиите , които не са преминали такива. - Създадена е добра организация в училищата за цялостно снабдяване с учебници.
- Около 45% от училищата нямат нужното комплектоване от учебни материали.
- Във всички училища са направили необходимото обезопасяване на районите си с пътни знаци, пътна маркировка, изкуствени неравности за намаляване скоростта на движението. - Навсякъде училищата са оградени и с обезопасени входове. Остава открит въпросът за поставяне на неравности за ограничаване на скоростта на движението на главни пътища, покрай които се намират някои училища. 4. Създадена е организация до края на учебната 2008/2009 г. всички членове на комисии да преминат през квалификационни курсове по методика на обучението по БДП.
Област Кърджали
1. Областна дирекция "Полиция" - Кърджали
Във връзка с утвърдената Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010г. е разработена и утвърдена Програмата на ОД "Полиция" - Кърджали.
В изпълнение на програмата ОД "Полиция" - Кърджали е провела редица мероприятия съвместно и с други институции и обществени организации, имащи отношение по опазване на живота и здравето на децата.
На територията, обслужвана от ОД "Полиция" - Кърджали за 2006 г. са регистрирани общо 752 ПТП, от които 175 тежки ПТП с 10 убити и 227 ранени, 577 са с материални щети. За същата година са настъпили 31 тежки ПТП с деца и юноши, като е убито 1 дете и са ранени 33 деца.
До 13.09.2007 г. са регистрирани общо 425 ПТП, от които 81 тежки ПТП с 8 убити и 91 ранени, а 344 са с материални щети. За този период на годината са настъпили 20 тежки ПТП с деца и юноши, като няма убито дете и са ранени 21 деца.
В ОД "Полиция" - Кърджали има изградени традиции и от години работи за подобряване на обстановката по безопасността на всички участници в движението. Добри са взаимодействията ни с местните органи на власт, СБА, Регионалния инспекторат на образованието - Кърджали, Областно пътно управление - Кърджали, РИОКОЗ и други институции.
Съвместно с представители на общините и Общинските комисии по безопасност на движение (ОКБД) периодично са извършвани огледи и са набелязвани конкретни мерки за подобряване организация на движението (ОД) в населените места и районите на учебните заведения в областта.
От началото на 2006 г. до септември 2007 г. от ОД "Полиция"- Кърджали са изпълнени следните основни мероприятия:
Изградени са напречни неравности за ограничаване на скоростта пред входовете на СОУ "Отец Паисий", СОУ "Йордан Йовков" и ЦДГ "Баба Тонка" в гр. Кърджали и пред входовете на учебните заведения в гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Ардино, гр. Джебел, с. Кирково и с. Черноочене.
Периодично съвместно с представители на "Пътна полиция" и общините в региона се извършват огледи на вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка, осветлението, средствата за принудително намаляване на скоростта, предпазните огради и обезопасеността на входовете на училищата. Набелязват се мерки за подобряване активната и пасивна безопасност на участниците в движението. При констатиране на слабости се вземат незабавни мерки за тяхното отстраняване.
По утвърдени графици, изготвени от РПУ в региона през учебната година ежедневно се осъществява засилен контрол и присъствие на униформени служители в пиковите часове при отиване и връщане на децата от училище.
На първия учебен ден се осигурява засилено присъствие и контрол в районите на училищата, като се насочва вниманието към рисковите пешеходни преходи, кръстовища и се препоръчва по безопасни маршрути за отиване и връщане на учащите. При необходимост служителите на полицията регулират движението. Насочва се вниманието и на родителите от необходимостта за възпитание на децата и към избора на най-безопасен маршрут за тях, като извършват необходимия надзор. Препоръчва се на водачите на МПС да се движат с включени къси светлини. Изготвят се съвместни графици с представители на Регионалния инспекторат на МОН и РПУ от региона за изнасяне на беседи от униформени служители пред учениците от началния курс по различни теми свързани с пътната безопасност. За подобряване организацията на движение и пешеходния трафик са изградени светофарни уредби в гр. Кърджали на кръстовището, образувано от бул. "Беломорски" и ул. "Металург", пешеходен светофар по бул. "Беломорски" и по ул. "Маказа" в гр. Момчилград.
Възстановена е и открита за използване площадка за практическо обучение на децата по безопасност на движението в СОУ "Отец Паисий" в гр. Кърджали. Същата се използва и от всички учащи се в областния град.
Традиционно се провеждат общински състезания по приложно колоездене под патронажа на СБА - Кърджали на оборудваните площадки в гр. Кърджали, СОУ "Кл. Охридски" и в с. Миладиново.
Ежегодно се провежда републиканско състезание по приложно колоездене и в него взема участие и представителен отбор от Област Кърджали. През изминалата 2006 г. отборът участва в републиканско състезание по приложно колоездене, проведено в гр. Трявна.
През тази година на територията, обслужвана от РПУ - Кирково е проведено състезание по майсторско управление на велосипед между ученици от III до VIII клас под надслов: "Заедно и безопасно на пътя!", като средствата за провеждане са осигурени от Общинска администрация - Кирково. Създадени са и функционират кръжоци по безопасност на движението при Общински детски комплекс - Кърджали и Общински детски комплекс - Момчилград, като децата се обучават от униформени служители по правилата за движение по пътищата. Същите вземат участие в полицейски операции по безопасност на движението.
Съвместно с Община Крумовград под ръководството на РПУ - Крумовград е изградена Общинска детска полиция, в която участват 25 деца на възраст 12 - 14 години. Съставът на детската полиция е оборудван със специална униформа и отличителни знаци. Периодично децата участват активно в демонстративни полицейски операции по БД с участието на служители от РПУ.
В Национален мащаб месец май 2006 г. е обявен за месец по безопасност на движението и превенция на детско-юношеския травматизъм. Децата от III до VI клас решаваха илюстровани листовки по правилата за движение и рисуваха върху транспарант в областния град под мотото: "Послание в цветове: С европейска култура по пътищата!", под егидата на Министъра на вътрешните работи г-н Румен Петков. Много от рисунките са високо оценени и децата - наградени с грамоти и предметни награди от Национална служба "Полиция".
Ежегодно се провеждат традиционните Специализирани полицейски операции "Ваканция!", "Децата тръгват на училище!", "Светлина!", "Спаси пешеходеца!", в които участва целият личен състав на ОД "Полиция"- Кърджали.
По време на специализираните полицейски операции се канят и участват журналисти от местните и кореспондентите на централните средства за масово осведомяване да отразяват контролните проверки и информират за санкционираните груби нарушения и нарушители.
Под ръководството на ОД "Полиция" - Кърджали са проведени местни конкурси по рисуване и решаване на тестове по безопасност на движението, с цел обучение и популяризиране сред подрастващите от необходимостта по спазване на правилата за движение и безопасност.
Периодично се предоставя на средствата за масово осведомяване информация за тежките ПТП, промени в ЗДвП и нормативните документи, информация за пътната обстановка и систематизирани материали по БД на територията на Област Кърджали, като се дават препоръки към всички участници в движението, включително и към децата, като пешеходци, пътници и водачи. Конкретни препоръки се отправят и към родителите, като възпитатели и служещи за пример на децата по спазване на правилата за улично движение.
По време на специализирани полицейски операции, при осъществяване на контрол, служителите на "Пътна полиция" връчват на всички участници в движението, включително и на деца диплянки и брошури: "Да запазим детето на пътя!" , "Да го научим да се пази!", "Научи детето си да се пази!", светлоотразителни отличителни знаци и други материали, които спомагат да се подобри и повиши тяхната култура по БД.
Служители на ОД "Полиция" съвместно с неправителствените организации активно участват във всички инициативи за ограничаване на транспортния травматизъм, инициирани от Държавно-обществената консултативна комисия по БД и Национална служба "Полиция", и популяризирани от националните медии.
2. Регионален инспекторат по образованието - Кърджали
В изпълнение на Националната стратегия, Областната програма и Програмата на РИО за опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, РИО-Кърджали активизира работата на ръководствата на ДГ и училищата за реализиране на задачите, стоящи пред просветните кадри за периода 2006 - 2010 година.
2.1. Действия по изпълнение на Националната стратегия в предучилищните заведения на територията на Област Кърджали. С програмното съдържание в детската градина и специфичните цели на възпитание и обучение по БДП, у децата от Област Кърджали са формирани начални знания и умения за безопасно поведение.
Чрез учебно-възпитателния процес в детската градина у децата са изградени елементарни общи представи за пътно движение и начални умения за безопасно предвижване като пешеходци и участници в движението, изразяващи се в следното: - децата да различават улично платно и тротоар;
- да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
- да знаят къде е опасно да се движат и защо;
- да знаят къде е опасно и безопасно да играят и пр.
Обучението по БДП има социален и перманентен характер и се извършва от детските учители непрекъснато с децата чрез обучението, игрите и дейността по избор. Освен пряката учебно-възпитателна дейност се провеждат преднамерени екскурзии, наблюдения, състезания и други. През изминалата 2006/2007 г. в детските градини на Област Кърджали са проведени открити практики по проблема, съвместно с РПУ и КАТ Кърджали, за да се запознаят децата нагледно с визията на пътния полицай.
Проведени са квалификационни форми с детските учители, съвместно с РПЦ - Кърджали, набавена е необходимата учебно - методическа литература, дидактичен и оперативен материал, одобрени от МОН.
През изминалата учебна година бе извършена и тематична проверка, по план на РИО - по безопасност на движението в детските градини.
Обезопасени са районите около детските градини и е ограничен достъпът на моторни превозни средства.
Проведени са много състезания с децата - рисунки на асфалт, на тема "Моят път от дома до детската градина", състезания с велосипеди, ролери и др. Съвместни дейности са извършени и с родителите на децата - екскурзии, открити режимни моменти, състезания и др. 2.2. Действия по изпълнение на Националната стратегия в училищата на територията на Област Кърджали
В изпълнение на Националната стратегия, Областната програма и Програмата на РИО за опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, РИО - Кърджали активизира работата на ръководствата на училищата за реализиране на задачите, стоящи пред просветните кадри за периода 2007 - 2010 година.
През учебната 2006/2007 г. часовете по БДП в училищата на Кърджалийска област са възложени предимно на редовни учители, които са завършили професионален курс по БДП и притежават документ за професионална квалификация. Тези часове са преподавани от 327 учители в начален етап, от които 319 с професионална квалификация по БДП и 8 без такава и от 386 учители в прогимназиален етап, от които 374 с професионална квалификация и 12 без квалификация. През курсове за придобиване на професионална квалификация по БДП през учебната 2005/2006 година са преминали 713 учители от начален и прогимназиален етап и 13 учители от детските градини. През 2006/2007 учебна година са се обучили 133 учители, преподаващи в І - ІV и V - VІІІ клас.
В началото на учебната 2006/2007 и 2007/2008 година на септемврийските съвещания с директорите и учителите е обърнато внимание часовете по БДП да се възлагат само на редовни учители, притежаващи професионална квалификация по БДП и да се вземат мерки за създаване на база за провеждането на тези часове.
Съвместно с органите на КАТ ежегодно се прави разпределение на служителите-специалисти по пътния контрол за изнасяне на лекции пред учениците. За новата 2007/2008 учебна година още в началото е утвърден график за провеждане на тези часове.
За включване на учениците към контрола за спазване правилата за движение по улиците към Общински детски комплекс - Момчилград има изградени извънкласни форми по БДП и са сформирани по 2 групи от училищата на града за осъществяване на пътен контрол, съвместно с органите на КАТ. Тези ученици са осигурени с униформи и палки по време на провеждане на занятията. Тази инициатива е възприета и от останалите общински детски комплекси на областта.
РИО-Кърджали със своите експерти осъществява текущ контрол по провеждане на учебния процес по БДП в училищата на територията на областта. През 2006/2007 учебна година са проверени всички училища от община Момчилград и по едно училище от общините Кърджали и Ардино. Установено е, че часовете се провеждат редовно в часа на класа, като за целта училищата имат изработен график. Осигуряването с учебни помагала е осъществено на 90 %. Все още се срещат отделни ученици от социално слаби семейства, които не разполагат с учебни пособия и ползват тези на съучениците си.
От проверките е установено, че ежедневно, в последния час за деня, се инструктират учениците за безопасно придвижване и пътуване с автобусите. Там, където учениците се превозват с автобуси, директорите са се разпоредили да има придружаващ ги учител.
Ограничен е все още броят на училищата, които разполагат със самостоятелни кабинети и открита площадка по БДП.
При всички проверки дадените препоръки са предимно към създаване на кабинети за провеждане на часовете по БДП, открити площадки по БДП и обогатяване на училищата с нагледни материали. Комисията по БДП при РИО-Кърджали е запозната с Националната стратегия и програмата за опазване живота и здравето на децата в пътното движение-2006 - 2010 година и на тази база е разработена Областна програма на РИО за периода 2007 - 2010 г.
Към училищата има изградени комисии по БДП, които са разработили свои програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение. Много е малък броят на училищата, които разполагат със самостоятелни кабинети и с площадки по БДП. Образцова площадка по БДП има изградена в СОУ "Отец Паисий" - Кърджали и образцов кабинет в ОУ "Д-р П. Берон" - Момчилград, който е добре оборудван. Там където няма кабинети, се ползват класните стаи. Училищата са снабдени с нагледни средства, но техният брой е все още недостатъчен.
Всички директори на училища са инструктирани от РИО да вземат мерки за обезопасяване на училищата и предпазване на учениците от пътнотранспортни произшествия. Ръководствата на училищата, които са в близост до улици с интензивно движение, са предприели необходимите мерки за безопасност и са обозначили с пътни знаци, светофари и маркировка местата, където пресичат учениците пътното платно. На много места са поставени ограничителни огради пред входовете на училищата и неравности по платното за движение с цел намаляване на скоростта на движението на автомобилите и ограничаване на риска от ПТП.
3. Областно пътно управление - Кърджали
Приоритет в дейността на Областно пътно управление-Кърджали е развитието и повишаване безопасността на пътната инфраструктура извън населените места на територията на Област с административен център гр. Кърджали. През 2006 и 8-те месеца на 2007 г. са завършени следните инвестиционни проекти за развитие на транспортната инфраструктура:
- Път ІІІ-867 "Бенковски - Фотиново" от км 68+914 до км 74+004 с дължина 5,1 км.;
- Подходен път "Подкова - ГКПП "Маказа", включващ 18 км нов път по направление на път Е-85 и Транс европейски транспортен коридор № 9 до границата с Р. Гърция и 2 км. пътна връзка Подкова - мост при Кирково.
Новоизградените отсечки отговарят на действащата нормативна база. Настилките са в добро състояние, поставена е вертикалната сигнализация, изпълнена е хоризонталната маркировка и са монтирани стоманени предпазни огради.
Важен фактор за осигуряване безопасността на пътния трафик е привеждането на параметрите на съществуващата транспортна инфраструктура към повишените изисквания, поставени от техническите параметри на автомобилите, пътуващи по нашите пътища. Има участъци от републиканските пътища, които не отговарят на съвременната транспортна техника - криви с малък радиус и големи надлъжни наклони. Това се обуславя от планинския терен на по-голямата част от територията на областта. В процес на изпълнение е инвестиционен проект за основен ремонт на път ІІ-58 "Черноочене - Асеновград" в участъка от км 13+747 до км 17+582, с чието завършване през 2008 г. ще бъде повишена значително безопасността и комфорта при пътуване. ОПУ - Кърджали е съгласувало проекти и в момента тече процедура за избор на изпълнител за обекти, чийто срок на изпълнение е 2 г.:
- Път ІІІ-591 "Крумовград - Джанка - Ст. кладенец" от км 0+000 до км 24+860;
- Път ІІ-59 "Момчилград - Крумовград - Ивайловград" от км 6+230 до км 24+522;
- Път ІІІ-5082 "Джебел - Мишевски - Синчец" от км 14+230 до км 17+365;
- Път ІІІ-5071 "Чифлик - Стремци - Черноочене" от км 0+000 до км 17+856.
Повишаването на безопасността по пътищата е пряко свързано и със състоянието на пътните настилки. За периода са завършени следните обекти:
- Път ІІ-58 "Черноочене-Асеновград" - положен е износващ пласт асфалтобетон в участъка от км 7+900 до км 13+086. През м. септември предстои полагането на хоризонталната маркировка;
- Път ІІІ-509 "(Момчилград - Маказа) - Кукуряк - Токачка - Крумовград" - преасфалтиран е изцяло участъка от км 15+950 до км 18+700.
През м. септември 2007 г. е започнато изпълнението на обект: Път ІІІ-5906 "(Крумовград - Ивайловград) - Казак - Черничево - Г. Каменяне" в участъка от км 37+000 до км 49+750, който включва изпълнението на локални ремонти на пътното тяло, частично преасфалтиране и подобряване на отводняването.
За месеците септември и октомври 2007 г. е заложен и ремонта на път ІІІ-5072 "(Чифлик - Мост) - Перперек - Миладиново" в участъка от км 0+000 до км 16+600, където са предвидени за изпълнение 16 210 кв. м. машинни и 300 кв. м. ръчни кърпежи.
Предстоящо е изпълнението на машинни и ръчни кърпежи по път ІІІ-591 "Крумовград - Джанка - Ст. кладенец" и по път ІІІ-5901 "Момчилград - Равен - Нановица".
Изпълнените мероприятия по текущ ремонт и поддържане на пътищата в периода юли 2006 - август 2007 г. са на стойност 3 791 062 лв. Изпълнени са общо 80 500 кв. м. ръчни и машинни кърпежи, като са вложени 15 351 т. асфалтови смеси. Усилията са насочени към подобряване състоянието на пътните настилки преди началото на зимния сезон, за да може да се гарантира безопасността на движението както през лятото, така и през зимата.
За ограничаване на щетите при възникване на пътно-транспортни произшествия от началото на 2007 г. по пътищата са монтирани 3 221 м нови стоманени предпазни огради. През м. юли е започнато полагането на машинната маркировка по пътищата. До момента са изпълнени 25 910 кв. м. Маркирането на средни и крайни линии трябва да приключи до края на м. септември 2007 г. Започва изпълнението на ръчната маркировка по пътните възли и кръстовища. Ще бъдат освежени и всички пешеходни пътеки. Целогодишно се следи и състоянието на вертикалната сигнализация. През второто полугодие на 2006 г. са монтирани 378 бр. нови пътни знаци, възстановени са 4 бр. От началото на 2007 г. са заявени за доставяне 1 148 бр. нови пътни знаци и табели, от които са получени 571 бр. До момента са монтирани 210 бр. в т.ч. 8 бр. А19, предстои доставката и монтажа на останалите пътни знаци и табели, вкл. 14 бр. А18 и 6 бр. А19.
Представители на ОПУ - Кърджали участват в Регионалната комисия за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия. През 2006 г. при своята работа Комисията е направила анализ на възникналите през 2005 г. ПТП и е определила като концентратори на ПТП 9 участъка. Всички предписани от комисията мероприятия са изпълнени своевременно. При изготвянето на анализа на произшествията, възникнали през 2006 г. са установени 3 участъка с концентрация на ПТП. По предписание на комисията са заявени необходимите пътни знаци и табели. Предстои тяхната доставка и монтаж. Изпълнени са и мероприятия за откриване на видимост по пътищата, както и мероприятия за осигуряване на безопасност при възникване на горски пожари. Това включва периодично изсичане на крайпътната растителност и окосяване на тревните площи в сервитута на пътя. За тези дейности през отчетния период са изразходвани 31 806 лв. И през настоящата 2007 г. ОПУ - Кърджали участва при разработването и излиза със становища за промяна организацията на движение по републиканските пътища. Съгласувани са проекти за изграждане на светофарни уредби по път І-5 "Кърджали - Момчилград - Маказа" на територията на гр. Момчилград и по път ІІ - 59 "Момчилград -Крумовград - Ивайловград" на територията на гр. Крумовград. По молба на кмета на с. Жинзифово комисия с участието на представители на ОПУ - Кърджали, след запознаване на място с реалната пътнотранспортна обстановка, излиза със становище за частична промяна на организацията на движение - очертаване на две нови пешеходни пътеки и тяхното сигнализиране с пътни знаци А18.
4. Някои от общините в Област Кърджали Община Джебел
Безспорно безопасността на децата е един най-важните проблеми, стоящи пред община Джебел. Организиране обучението на децата в принципите на безопасността на движението от гледна точка на водача се осъществява още от най-ранна възраст. През изтеклия период са предприети редица действия за повишаване културата на движението по пътищата. На общинско равнище са проведени различни мероприятия, осигуряващи безопасността на движението на пешеходците, респективно - детето пешеходец.
За целта всички учители са преминали курс за обучение на децата по безопасност на движението. На родителски срещи са проведени беседи за осигуряване безопасността на движението на децата пешеходци по пътищата. Родителите се насърчават да обучават децата си в съответствие с възрастта им на правилата за безопасното им движение като пешеходци. В училищата и детските градини има нагледни материали по безопасност на движението. В часа на класа и в часовете по безопасност на движението на децата се запознават с изискванията за безопасно предвижване по улиците. В специални занятия това се прави и в детските градини. На децата е обяснено, че децата трябва да имат светлоотразители по чантите и дрехите си на видно място. Ежедневно се провеждат и петминутки с учениците от училищата по безопасността на движението по пътищата.
По случай празника на гр. Джебел се организира състезание по приложно колоездене - майсторско управление, познания по правилата за движение и технически познания. На същата тема е организирана и рисунка на асфалт, където децата показват познания по правилното и безопасно движение по улиците и пътищата и предотвратяване на ПТП. Всички тези мероприятия спомагат децата и учениците да се предвижват правилно и пресичат на определените за целта места.
Пътните маркировки на територията на общината периодично се подновяват. Пред училищата, детските градини и където има по-голяма интензивност на движение на пешеходци са поставени изкуствени неравности. Сутрин и на обяд, когато движението на учениците пред училището е най-интензивно, има патрулиращи органи на реда, което осигурява по-спокойно предвижване и пресичане на уличното платно. На територията на града са определени с маркировка пешеходни пътеки. За движението на хората с увреждания са определени специални места за предвижване, които улесняват тяхното движение. Тротоарите се поддържат в изряден вид, тъй като са най-важното и безопасно място за движение на децата и учениците.
Община Крумовград
В началото на учебната година и на втория учебен срок на провежданите родителски срещи са разглеждани проблемите на безопасността и правилното поведение на учащите се в условията на пътното движение. От директорите на учебните заведения са изготвени планове за обезопасяване районите на детските градини и училищата, включващи поставяне и поддържане на необходимата сигнализация и неравности на пътното платно, маршрути на движение на учащите се, графици и задължения на преподавателите, придружаващи учениците до автобусите на специализирания превоз и др.
По график периодично са провеждани беседи с учениците от начален и прогимназиален курс на тема "Безопасно поведение на пътя" с участието на инспектори от КАТ - Пътна полиция при РПУ - Крумовград.
Проведени са срещи в гр. Кърджали на директорите на учебните заведения с представители на ОД "Полиция" - Кърджали и други институции, на които срещи са разгледани и проблемите на безопасността на движението. Получената информация е сведена от директорите до преподаващите БДП учители.
В началото на всеки сезон, по местния радиовъзел е излъчвана информация на КАТ за състоянието на пътната безопасност, при което е направен анализ на най-характерните ПТП, посочени са конкретни практически препоръки за изграждане на защитно поведение на участниците в пътното движение (водачи на ППС и пешеходци), за предотвратяване на злополуките. Акцентира се върху опазването на живота и здравето на пешеходците, в т.ч. и децата на пътя. Извършен е ремонт на съществуващи и са изградени нови тротоарни настилки в гр. Крумовград с площ над 2000 кв. м. в кв. "Запад", по ул. "Св. св. Кирил и Методий" и пл. "България".
Поради недостиг на финансови средства е отложен монтажът на светофарната уредба на кръстовището на ул. "Княз Борис І" и ул. "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Крумовград.
За подобряване на видимостта по улиците и пътищата в тъмната част от денонощието своевременно се ремонтира и поддържа в изправност уличното осветление. периодично се подрязват короните на дърветата в близост до пътното платно.
С цел осигуряване свободното придвижване на пешеходци по тротоарите, инспекторите на КАТ - Пътна полиция при РПУ - Крумовград следят за неправилно паркирали МПС и на нарушителите се съставят актове. На местата, явяващи се конфликтни точки за пешеходния и автомобилния трафик и конкретно на тези улици и пътища, където пресичат учащите са поставени ограничители на скоростта. В гр. Крумовград на ул. "Княз Борис І" и в с. Полковник Желязово са поставени табели "Внимание, пресича Вашето дете", с цел изостряне вниманието на водачите на МПС. Преди началото на всяка учебна година се подновяват пешеходните пътеки на най-натоварените кръстовища. Редовно се поддържат в изправност пътните знаци. За учениците от начален курс, съвместно с родителите се определят най-безопасните маршрути за придвижване от дома до училище и обратно. Работи се по осигуряване на светлоотразителни ленти за закрепване по облеклото и раниците на учениците до 14 г. възраст. При извозване на учащите се със специализиран превоз ежедневно са осигурени дежурни учители.
Органите на КАТ - Пътна полиция следят за спазване правилата за движение от водачите на автомобили, мотопеди и мотоциклети, за правилният превоз на пътници и за употребата на предпазните средства - колани, каски и др.
През пролетната и лятната ваканции са проведени детски състезания по приложно колоездене, организирани от Общински детски комплекс - Крумовград.
Деца от община Крумовград редовно участват в конкурсите на тема "Безопасност на движението", организирани от МОН и най-добрите от тях са награждавани.
Област Кюстендил
Безопасността на децата - участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като информирани, дисциплинирани и отговорни участници в движението утре. Това изисква усилията на цялото общество, насочени към развитието на определен начин на мислене и поведение с цел осигуряване на личната им безопасност и самосъхранение, отговорност и дисциплина и към другите участници в пътното движение.
Една от основните цели на стратегията е възпитанието и обучението на децата и учениците за изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение, способстващи развитието на нова обществена култура по отношение безопасността на движението.
В ежедневието си и водачите, и децата и юношите подценяват опасността от тежка пътна злополука. Децата и юношите са в голяма опасност по улиците и пътищата като пешеходци, водачи на велосипеди и мотопеди, ролери, скейтбордове и др. и като пътници в автомобили. Те са най-уязвимите участници в движението, поведението им на пътя е мобилно и непредсказуемо.
Всички мероприятия на институциите, имащи отношение към безопасността на децата в пътното движение, имат превантивен характер.
Всяка година по пътищата и улиците на страната при катастрофи загубват живота си повече от 60 деца и ученици до 17-годишна възраст, над 1200 получават тежки наранявания, някои остават инвалиди за цял живот. През учебната 2006 - 2007 г. на територията на Кюстендилска област са настъпили 31 ПТП с участието на деца и юноши до 18 години. От тях 15 са тежките ПТП, 14 деца са ранени и едно е убито. Най-много ПТП с деца и юноши са станали през месец юни - 9 броя, от които 6 тежки с 6 ранени деца. По дни от седмицата най-много ПТП са регистрирани в неделя - 6 ПТП, 2 тежки с 2 ранени и събота - 5 ПТП, 2 тежки с 2 ранени деца. Най-много злополуки стават в следобедните и вечерни часове, като най-опасен е периодът между 17.00 и 20.00 часа.
С цел повишаване на информираността на обществото за необходимостта от по-голяма безопасност за участниците в пътното движение и превенция на транспортния травматизъм периодично във всички общини от областта служителите на ОДП - Сектор "Пътна полиция" и на регионалните полицейски управления изнасят беседи по спазване на правилата за движение по пътищата и необходимостта от взаимно уважение при съвместното ползване на пътната мрежа. Тези проблеми се дискутират и на родителски срещи в училищата, като основният призив е за добър личен пример от родителите, за правилно и коректно поведение при движението по пътищата.
Ежегодно почти във всички общини се провеждат викторини и тематични конкурси по безопасност на движението и състезания с велосипеди, чиято основна цел е децата и учениците да придобият знания за опасностите на пътя, правилата за движение, да демонстрират подходящо поведение за предпазване от пътни инциденти, както и уменията си за оказване на първа помощ. Преподавателите, ангажирани в обучението на децата и учениците участват в семинари и преминават курсове за обучение и квалификация по безопасност на движението. В много от училищата има изградени кабинети по безопасност на движението, оборудвани с компютри и нагледни материали, а също така и площадки по БДП за провеждане на практически занятия.
Във всички общини на Кюстендилска област в районите на училищата и детските градини има изградени и се доизграждат тротоари, изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение на МПС, предпазни огради и парапети. Текущо (два пъти годишно) се извършва освежаване на хоризонталната и вертикална пътна маркировка, изкърпване на пътното платно и подобряване на уличното осветление. На много места са монтирани светофарни уредби тип "бягащ пешеходец" за улеснение на пресичащите и заостряне вниманието на водачите. Повечето общински училища разполагат с училищни автобуси за превозване на децата от населените места на територията на общината. Проверява се техническата изправност на превозните средства, тяхната обезопасеност с детски седалки и колани, осигурява се придружител при пътуването на децата и учениците. Освен всичко това в отделни общини са предприети действия и проведени редица по-интересни инициативи, свързани с осигуряване на по-голяма безопасност на движението на децата и учениците:
- община Рила - определени представители на общината, преминали предварително обучение, оборудвани със сигнални жилетки и стоп-палки с допълнително възложени функции на "помощник - полицай", със съдействието на РПУ - Рила изпълняват задължението сутрин и на обяд през учебната година да помагат на учениците или да ги съпровождат при пресичане на пътното платно в центъра на града. Създадената общинска комисия по безопасност на движението по пътищата развива много активна и успешна дейност.
- община Бобошево - по инициатива на училищното настоятелство съвместно с родители и учители е разработен най-безопасен маршрут "дом - училище".
- община Кюстендил - реализиран е проект за изграждане на пешеходен тротоар за движение на учениците към училището в кв. "Герена", с който се осигурява безопасно пресичане на площадното пространство пред предприятие "Винпром". Изградена е специална алея за безопасно каране на велосипед в пространството между улица Дондуков" и река Банска. През месец април е проведена акция "Зебра" под мотото "Пази моето дете, аз ще пазя твоето", при която съвместни екипи от полицаи, курсисти от Детската полицейска академия и ученици имат "работно" място на няколко от пешеходните пътеки в града и раздават на спрените за проверка водачи информационна диплянка с целите на акцията - да създадем повече сигурни места за децата и младите хора, участници в движението.
Областна дирекция "Полиция" - сектор "Пътна полиция" редовно информира обществеността посредством масовите медии (регионални кабелни телевизии и радия) за състоянието и проблемите на безопасността на движението. По отношение на рисковете за децата, участници в движението като пешеходци, водачи и пътници, се акцентира върху основни препоръки (правила) за безопасност. Ежегодно при стартирането на новата учебна година на учениците се раздават светлоотразителни стикери, които да се поставят на дрехите и раниците им. Мотото на акцията тази година е "Децата тръгват на училище - да ги пазим на пътя". ДЕЦАТА СА ИЗНЕНАДВАЩИ И БЪРЗИ! ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДПАЗЛИВИ И ... БАВНИ ! ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА !
Област Ловеч
Областна програма за изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. е разработена съвместно с общините от област Ловеч, Регионален Инспекторат на образованието, КАТ - Ловеч и РД "Автомобилна администрация" гр. Ловеч и е приета от Областната комисия по транспорт на заседание проведено на 18.07.2006 г. Опазване живота и здравето на децата - участници в пътното движение е един от най-сложните и особено актуален въпрос. Днес то е свързано с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре. Водещи компоненти на програмата за опазване на живота и здравето на децата участници в пътното движение са: образование и обучение, технически мерки и контрол в съответствие с европейските норми, кампании в средствата за масово осведомяване и мерки, целящи промяна във възприемането на безопасността на движението като цяло, както и в поведението на участниците, в движението. Основната задача е да се идентифицират отделните проблеми, пораждащи възникването на ПТП и последиците от тях, мерките за тяхното намаляване и навременно отстраняване, както и да се определи кой ще ги изпълнява и разрешава.
За да се изпълни целта на програмата е необходимо да се определят най-важните направления на дейност, ангажиментите на отделните институции, да се подобри координацията между тях, да се организират системни, професионални, ефективни и продължителни действия в областта на безопасността на движението по пътищата на област Ловеч.
Нарастването на автомобилния трафик налага провеждането на една нова политика в областта на безопасността на движението по пътищата, както и внедряването на съвременни технологии и технически решения.
Децата като участници в движението влизат в различни роли - на пешеходци, пътници в превозни средства и водачи. Всяка една от тях крие специфични опасности за здравето и живота им, когато са на пътя.
1. Изпълнение
Проблемите за безопасността на движението по пътищата основателно занимават не само специалистите, но и цялата наша общественост. Увеличаващата се интензивност на движението по пътищата и непрекъснато усложняващата се пътната обстановка изискват постоянни грижи за опазване живата и здравето на хората, в т.ч. и на децата, по-добра лична подготовка на всеки участник в движението. Във всички общини, с активното участието на институциите, които са отговорни за БДП има разработена Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. 2. Действия за подобряване организацията на движение:
Общинските комисии по безопасността на движението периодично извършват оглед на местата, където съществува потенциална опасност за възникването ПТП, предлагат се мерки за повишаване БД, в т.ч. опазване живота и здравето на децата и се следи за своевременното изпълнение на предписанията от комисията. Комисиите по безопасност на движението разглеждат постъпилите жалби и сигнали от гражданите. Набелязват се мерки за отстраняване на пропуските, намаляване на възможностите за възникването на ПТП и за повишаване на безопасност на движението, в т.ч. опазване живота и здравето на децата в пътното движение
При необходимост се извършват промени в организацията на движението - отбиване на автомобили по обходни пътища, пренасочване на движението, временно ограничаване на движението и др. действия целящи подобряването на безопасността на движение. В тази връзка са изготвени проекти за организация на движението по улиците, кръстовищата, тротоарите, мостовете и местата за почивка. Определят се местата, където трябва да се монтират ограничители на скоростта на движение. Ежегодно общинските администрации обезпечават районите около училищата, детските градини и площадки с необходимите предпазни пана и пътни знаци - А19 (Деца) и А 13 (Изкуствени неравности върху пътното платно); извършва се подновяване на хоризонталната маркировка (Пътна пътека тип "зебра" и пешеходни острови). Около училищата в градовете Луковит, Троян и други населени места, там където има участъци от републиканската пътна мрежа са поставени изкуствени ограничители на скоростта и съответните хоризонтална и вертикална маркировки за повишаване безопасността на движение на преминаващите деца и ученици.
Чрез реконструкция и модернизация на уличното осветление се цели намаляване на конфликтните участъци в тъмната част от денонощието. За учениците на много населени места е организиран сигурен и безопасен междуселищен транспорт чрез автобуси, които са осигурени от МОН. На някои места, където съществува потенциална опасност за възникването ПТП служителите на полицията ежедневно оказват съдействие за без инцидентното преминаване на такива участъци.
3. Обучение в детските градини и в училищата по безопасност на движението по пътищата.
Обучението на учениците по правилата на безопасното движение в Ловешка област се организира и проведе през учебната 2006/2007 година в съответствие със Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката. В изпълнение на заповедта в учебните планове на всички училища са включени глобалните теми, учебните часове и разпределението им в детските градини и училищата по групи и класове.
Постоянно се работи по изграждането и поддържането на материално - техническата база по безопасност на движението. В някои от училищата има изградени площадки по безопасност на движението. Същите се използват от всички ученици при провеждане на практически занятия. В някои училища има изградени кабинети по безопасност на движението. Детските градини и училищата в Ловешка област разполагат с учебни програми по БДП за І - ІV и V - VІІІ класове. Със съдействието на родители и училищно настоятелство са осигурени учебни тетрадки в по-голяма част от училищата в Ловешка област.
4. Основните задачи при обучението по БДП са:
Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;
Осигуряване знания за безопасно движение за особеностите и опасностите на движението по пътищата;
Създаване на оптимални условия за безопасно предвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
В детските градини при обучението по безопасност на движението по пътищата във всяка възрастова група в зависимост от глобалната тема са проведени планирани ситуации. Използвани са разнообразни методи, похвати: беседи, разговори по тематични картини, макети, куклен театър, дидактични игри, одобрени от МОН помагала, разходки, наблюдения, подвижни игри.
Децата от първа група имат елементарни познания за правилата на уличното движение - пешеходците се движат по тротоара, пресичат на пешеходна пътека, познават сигналите на светофара, знаят, че не бива да играят на улицата. При втора група децата са запознати и са усвоили основните правила за движение, обозначенията на светофара и значението на всеки цвят, различават видовете пешеходни пътеки, знаят къде и как трябва да се движат по улиците. Проведени са беседи за мястото на игрите през лятото и карането на велосипед.
Чрез темите по безопасност на движението по пътищата при трета група са затвърдени знанията и уменията на децата да се придвижват самостоятелно на къси разстояния, умеят да анализират пътни ситуации и да откриват пътните сигнали за пешеходци - пешеходна пътека, подлез, надлез, светофар, алея за велосипедисти. Децата познават някои пътни знаци и маркировката по улиците, прилагат на практика в игрите и при разходка правилата по безопасност на движението по пътищата. 4.1. Обучение на учениците от І - ІV клас: В началото на учебната година е извършен преглед и подготовка на материално-техническата база за обучение по БДП. В часа на класа учениците са запознати с пътнотранспортната обстановка в района на училищата. Проведени са беседи - разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение. В края на учебните часове всички учители ежедневно провеждат "петминутка" - краткотрайно занимание, напомняне за безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщане в дома. След завършване на учебните занятия учителите лично извеждат учениците до улицата и ги изчакват да се разотидат. В края на първата учебна седмица съвместно с родителите е определен най-безопасният маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас. На учениците от ІІІ клас е припомнен безопасният маршрут за движение. В края на всеки учебен срок учителите правят атестация (училищна оценка) на всеки ученик с помощта на тестове по БДП. Изготвени са доклади от класните ръководители. Проведена е по една родителска среща за поведението на учениците като участници в пътното движение. В хода на организирания учебно-възпитателен процес у децата от І клас е изградена една ориентировъчна основа за действие в многообразните условия на пътното движение и са формирани механизми за физическа защита като участници в движението. Учениците познават своя маршрут като пешеходци до училище и обратно, умеят да определят опасните места по този маршрут и да се движат безопасно по него. Теоретично са запознати с видовете пешеходни пътеки, пешеходен и автомобилен светофар, най-важните пътни знаци. Особено внимание е обърнато на основните правила за движение по пътищата през зимата.
Целта на обучението по БД във втори клас е формиране и задълбочаване знанията и уменията на децата да бъдат самостоятелни участници в движението и формиране на определено поведение като пътници в обществения транспорт. Овладени са правилата за безопасност при чакане на обществено превозно средство на спирката, при качване и слизане от него. На практика са изяснени опасните за децата места в зоната на автобусната спирка, вътре в превозните средства и поведението им като пътници.
В рамките на 8 часа учениците от ІІІ клас теоретично и практически са запознати с опасните места на пътя. При практическото обучение проведените наблюдения с учениците са в реална пътна среда. В резултат на това у тях са изградени умения да могат да предвиждат опасностите в определена пътна среда като пешеходец и като пътник в превозно средство и е създаден определен начин на мислене и поведение, който осигурява личната им безопасност. Особено внимание е обърнато на различните пътни ситуации с опасност за пешеходеца и велосипедистите. Разяснена е опасността при пресичане зад и пред спряло превозно средство и необходимостта от използването на подлезите и надлезите, както и пешеходните пътеки.
В ІV клас през определените часове по БДП учениците са запознати основно с различните видове кръстовища и начините за преминаване през тях не само теоретично, но и практически. Учителите работят върху изграждане на отговорна личност, която може да самоконтролира поведението си на пътя, с цел собствената си безопасност и тази на другите участници в движението.
Обучението на учениците І - ІV клас по БДП е осъществено по подходящ начин, като неделима част от цялостното обучение на учениците през учебната година. Всички теми по БДП в І - ІV клас са взети по определения предварително график. Част от училищата не разполагат с кабинет по БД и с площадка, предназначена за провеждане на тези часове. Голяма част от началните учители са придобили удостоверение за професионална квалификация по методика на обучението по БДП на І - ІV клас. В училищата са организирани семинари със специалисти, които подпомагат учителите. Активно е участието в организирани конкурси, състезания, викторини "Познавате ли правилата на БДП" .
4.2 Подготовката на учениците по БДП V - VІІІ клас се провежда от учители с полувисше и висше образование. Учителите, които преподават БДП са изучавали предмета и методиката на неговото преподаване в учебното заведение което са завършили. За тези които не са изучавали предмета по време на следването завършиха квалификационен курс, успешно завършилите курса получиха удостоверение за професионална квалификация "Методика за обучението на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата". В професионалните гимназии където се обучават водачи на МПС всички преподаватели са правоспособни и отговарят на Инструкция № 2 за заемане на длъжността учител.
Годишните разпределения са разработени от учителя и утвърдени от директора. Разработването им е съобразено с горе цитираната заповед. Обучението по БДП-теория се провежда в обикновени класни стаи, което допълнително затруднява работата на учителя по отношение на онагледяването на учебното съдържание и използването на УТС. Всички училища, които подготвят водачи на МПС разполагат с кабинети по БДП и учебни работилници за устройство на автомобила. Учителите в тези училища много умело онагледяват учебното съдържание чрез схеми, учебни филми, светещи табла с пътни знаци и кръстовища. Училищата, които разполагат с учебни кабинети по БДП за обучение V-VІІІ клас са СОУ "Св. Кл. Охридски" - Ловеч и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин. Практическите занятия по БДП се провеждат на открито чрез състезания с деца велосипедисти и създаване на пътни ситуации. Към училищата има изградена Комисия по безопасност на движението която оказва методическа помощ на класните ръководители и контактува с Общинската комисия по БДП.
5. От РД "АА" гр. Ловеч са разработени и предоставени на РИО Ловеч тестове за провеждането на състезания по безопасността на движението.
Представители на РД "АА" и Пътна полиция участват в комисиите по провеждането на състезания по безопасност на движението.
Проведени са училищни, общински и областен кръг на викторината по БДП " Да запазим децата на пътя". По календара на дейностите на Федерацията по приложно колоездене отборът на ОДК - Ловеч не взе участие.
Разработен е план за подготовка на новата учебна година, процес на възпитание и обучение по БДП, подобряване на МТБ в детските градини и училищата; осигуреност с учебно-методическа литература за учениците и учителите. Ежегодно ученици участват в националните конкурси за рисунка и написването на есе на теми свързани с безопасност на движението и опазването на живота и здравето на децата.
Преподавателите по БДП са изучавали предмета и методиката на неговото преподаване в учебното заведение което са завършили. През тази година, За тези учители, които не са изучавали предмета по време на следването са организирани осем квалификационни курса със 164 учители. Успешно завършилите курса са получили удостоверения за професионална квалификация "Методика за обучението на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата". В професионалните гимназии където се обучават водачи на МПС всички преподаватели са правоспособни и отговарят на Инструкция №2 за заемане на длъжността учител.
6. Извършване на контролни действия и предоставянето на информация, целящи повишаването на безопасността на движението
Съществува ежедневна координация на действията между Общинската комисия по Безопасност на движението и органите на КАТ за своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Подобрена е координацията между органите на Пътна полиция, Противопожарна охрана, и Пътна помощ за намаляване на ПТП и последствията от тях.
Подобрено е взаимоотношението между органите на МВР и МТ - РД "АА" за повишаването на ефективността от контролната дейност по отношение на техническата изправност на товарните автомобили и автобуси.
Засилен е контрола по използваемостта на пасивните предпазни средства за пътна безопасност - поставянето на колани и каски.
РД "АА" приоритетно работи по възпитанието на превозвачите и водачите относно безопасността при организиране превоз на деца, прогнозиране поведението на децата в пътното движение и вземане на мерки за недопускане на конфликтни ситуации. В ежедневната си контролна дейност РД "АА" гр. Ловеч следи за стриктното спазване на чл. 23. ал. 5 от Закона за автомобилните превози - "Случайните превози на деца или ученици се извършват само през светлата част на денонощието" и на чл. 29а, ал. 2 от същия закон, в който се казва "Международните случайни превози ха деца или ученици се извършват само през светлата част на денонощието".
Провеждат се сезонни кампании по техническа изправност на МПС -"пролет - лято" и "есен - зима".
Чрез медиите ежеседмично се информира обществеността за пътно транспортните произшествия през изминалата седмица. Пътна полиция - КАТ ежемесечно прави анализ на възникналите ПТП с участието на деца, изясняват причините и изготвят отчети за това. 7. Съществуващи проблеми
Непрекъснатото увеличаване на моторните превозни средства и липсата на достатъчно места за паркирането на автомобилите в централната градска част създават трудности както за водачите на МПС, така и пешеходците, в т.ч. и децата.
Кражбата на пътни знаци или тяхното злонамерено унищожаване създава един постоянен проблем пред общините. Той е свързан с финансови средства, които са необходими за нови пътни знаци и тяхното поставяне.
Управлението на МПС от непълнолетни или неправоспособни шофьори все още е често срещащо се явление.
Управлението на МПС след употребата на алкохол е предпоставка за тежки последици от ПТП и нанасянето на значителни щети, в т.ч. човешки жертви.
Управлението на МПС с превишена и несъобразена скорост си остава един от най-значимите проблеми свързани с безопасността на движението по пътищата.
Въпреки подобрената координация между институциите отговарящи за безопасността на движението, извършеното до сега в областта на подобряване на транспортната инфраструктура, повишаването на квалификацията на всички участници в движението и засилените контролни действия все още има какво да се подобрява за постигането на набелязаните цели. Заключение
Общинските администрации, Общинските комисии по безопасността на движението, служителите на МВР, МТ и др. отговорни институции имат съществен принос за подобряване безопасността на движение и намаляване на ПТП и изпълнение на поставената цел в програмата.
Със съвместните усилия на всички участници в движението по пътищата и улиците, самоконтрол, взискателност и взаимно уважение може да се подобри безопасността на движението и опазване на живота и здравето на нашите деца.
Област Монтана
1. Предприети действия по Общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение (2006 - 2010 г.). Подобрена e координацията между общинските институции - общинска администрация, училища, детски градини, Обединен детски комплекс, полицейски участък, дирекция "Социално подпомагане", НПО.
Община Вълчедръм По раздела "Децата-пешеходци".
Направено е от регулиране на пътните платна със съответни знаци, маркирани, обозначени и осветени са пешеходни пътеки тип "Зебра" на кръстовищата, в района на училищата и детските градини.
По инициатива на полицейските служители съвместно с общината са изградени 3 бр. изкуствени неравности по пътя в с. Долни Цибър.
Ограничено е безразборното паркиране на територията на гр. Вълчедръм.
Осигурено е ежедневно присъствие на полицейски служители в района на училищата.
В часовете на класа се определя най-кратък и безопасен маршрут на учениците до училището и в края на часовете ежедневно се напомня.
Провежда се ежегодно общинска викторина и състезания по безопасност на движението.
От експертите се осъществя системен контрол по училищата за изпълнение на указанията на МОН по обучението на учениците по безопасност на движението. По раздела "Децата-пътници в автомобила на мотоциклета, мотопеда.
Провеждани са общински кампании за повишаване знанията на учениците за: безопасни начини за превоз на деца; възможните рискове, на които са подложени децата по време неправилен превоз, при слизане и качване на автомобила, автобуса и др. По раздела "Децата-велосипедисти, скейтбордисти, ролеристи. Организирано е обучение на децата от полицейските служители в принципите на безопасността на движението от гледна точка на водача още от най-ранна възраст. Изнесено обучение във всички общински училища.
Организирани са открити моменти в ОДЗ гр. Вълчедръм и ЦДГ "Патиланци" по безопасност на движението. Община Георги Дамяново Проведена е информационна кампания относно повишаване разбирането на обществото за:
- Връзката между личното здраве и безопасността на движението;.
- Необходимостта от сигурността на пешеходците в пътния трафик наравно с останалите участници в движението;
- Ползата и ресурсната ефективност на контрола на пътното движение.
Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик.
- Ремонта на тротоари в селата Копиловци и Г. Дамяново;
- Поставени изкуствени неравности на главната улица Г. Дамяново;
- Осигуряване на осветление във всички села на общината;
- Ограничаване на безразборното паркиране.
Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели и роднини за по-голяма безопасност при превоз на децата.
Провеждане на местна кампания за повишаване знанията на хората за безопасни начини за превоз на деца и възможни рискове, на които са подложени децата то време на превоз.
Община Якимово Съгласно приетата Програма от Общински съвет Якимово за подобряване безопасността на движението по пътищата на община Якимово за периода 2007-2010 година. Общинска администрация извърши следното:
Със средства от Републиканския бюджет:
- Ремонт на част от път MON 3202 в с. Комощица за 6 000 лева.
- На път MON 1130 в участъка от км. 20+000 до км. 31+600 за 46 100 лева
Със собствени средства са закупени пътни знаци за 12 000 лева.
Подновена е хоризонталната и вертикална маркировка на местата с по-интензивно движение и пред училищата .
2. Предприети действия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение през учебната 2006 - 2007 г. Регионален инспекторат по образованието
Обучението по безопасност на движението в област Монтана е организирано в съответствие с изискванията на:
Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката за организиране обучението по безопасност на движението в общообразователните и професионалните училища.
Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката
Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2007 г.;
Програма на Министерството на образованието и науката за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2007 г.;
Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище, утвърдена от учебната 2003/2004 г.
На септемврийското съвещание директорите на училищата в област Монтана бяха запознати с изискванията за организиране възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище и обучението по управление на моторни превозни средства в професионалните гимназии и професионалните училища, утвърдени от министъра на образованието и науката за учебната 2006/2007 година.
Във връзка с изискванията на Писмо, изх. № 9105-434/12.12.2006 г. на МОНв РИО - Монтана е изготвена Областна програма за изпълнение на Програмата на МОН за изпълнение на Националната стратегия за запазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г. Целите на програмата са:
Да се изградят умения за прилагане на правилата и нормите на поведение за пешеходци и велосипедисти в конкретни ситуации при условията на съвременното пътно движение, да се взимат правилни решения за действия и въздържане на спонтанното поведение е оглед физическата защита на децата и учениците като участници в движението;
Да се подобри обучението на водачите на моторни превозни средства за отделните категории и подкатегории.
В началото на учебната година е осъществен входящ контрол на организацията на обучението и възпитанието по БДП, като от директорите на училищата е изискано:
При разработване на училищните учебни планове часовете да се разпределят равномерно в двата срока;
Да се представят планове за организиране квалификационната дейност на учителите и подобряване на материалната база. Директорите са разработили графици за часовете по БД. Своевременно директорите на училищата и детските градини бяха запознавани с всички писма на МОН и други институции, имащи отношение към безопасното движение.
В област Монтана безопасност на движението по пътищата преподават общо 377 учители. От тях 234 преподават в 1 - 4 клас; 129 - в 5 - 8 клас и 14 в 1 - 8 клас.
Във връзка с изискванията на Писмо, изх. № 9105-324/19.09.2003 г. на МОН при заверяване на Списък-образец 1 всички директори са попълнили декларации, че преподаващите БДП от 1 - 8 клас учители отговарят на изискванията за правоспособност. Единайсет учители не са правоспособни по смисъла на цитираното писмо за преподаватели по БДП, но по време на учебната година са завършили курса и са им издадени или предстои да им се издадат удостоверения за правоспособност.
Според постъпилата информация в края на учебната година от директорите във всички училища е сформирана комисия по безопасност на движението. Предстои обучение на членовете на комисиите в квалификационен курс за специфични професионални умения в ДИУУ към СУ "Св. Климент Охридски".
На територията на област Монтана безопасност на движението по пътищата на учениците от 1 - 8 клас се преподава в 78 училища. От представените информации в края на учебната година могат да се направят следните обобщения:
Учебни кабинети по безопасност на движението по пътищата имат 17 училища. С площадки по БДП разполагат 13 училища.;
Районите около училищата са обезопасени, особено там, където има опасност от ПТП; Взаимоотношенията с общините са добри. Същите оказват съдействие при материалното обезпечаване на учебната дейност, в рамките на финансовите възможности.
Определени са безопасните маршрути за учениците от I и II клас от дома до училището и обратно;
Продължава сътрудничеството с КАТ - Пътна полиция;
6 училища работят по проекти за подобряване на материално-техническата база по безопасност на движението по пътищата;
Основен проблем си остава финансовата недостатъчност. В някои училищата повечето от учениците са с нисък социален статус и не са обезпечени с тетрадки. Част от общините проявяват разбиране и оказват съдействие при осигуряване на учениците, но това не е достатъчно. В някои училища се събират средства за закупуване на тетрадки и други пособия чрез училищното настоятелство.
Впечатленията на директорите от извършената от тях контролна дейност е много добра. Проверките на експерта показват, че имат разработено и одобрено от ръководството на училището годишно предварително тематично планиране на учебното съдържание.
В изпълнение на. т. 2.8 от Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. в края на всеки учебен срок почти във всички училища е извършена контролна дейност, като учениците са изпитани на тестове, върху които са изготвени писмени доклади за резултатите от обучението. Общите впечатления са, че преподаденият учебен материал е добре усвоен от децата и учениците. Проблемът в опазването на децата е преди всичко възрастов - ниската устойчивост на вниманието им.
През изминалата учебна година в област Монтана е станало 1 ПТП с участие на ученици, при което са пострадали 3-ма ученици от 9 СОУ.
И през настоящата учебна година област Монтана се включи успешно в Националната викторина по безопасност на движението "Да запазим децата на пътя". Първо място на областно ниво зае отборът на II ОУ "Хр. Смирненски" - Берковица, който достойно се представи и на националния кръг. Задълбочена подготовка показаха и отборите на II СОУ "Н.Й. Вапцаров" - Монтана и СОУ "В. Левски" - гр. Бойчиновци , заели съответно второ и трето място на Областния кръг. Много добро е представянето на децата в Националния конкурс за рисунка, посветена на безопасното движение по пътищата. За съжаление, поради това, че по регламент творбите се изпращат от учениците директно по пощата в "Пътна полиция - КАТ", в РИО липсва точна информация за броя на включилите се в конкурса
На третия етап на Републиканския шампионат отборът IV - V клас на VIII СОУ - Монтана зае 3-то място. Три поредни години ученици от клуба по приложно колоездене към II ОУ "Хр. Смирненски" - Берковица се представят достойно на Европейските шампионати.
3. Мерки по изпълнение на общинските програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Областно пътно управление - Монтана. Община Берковица
По Път ІІ-81 на км. 70+850 - поставени знаци А18 и А19. Заявени са 110 бр. знаци С7 (направляващи стрелки) за всички хоризонтални криви в Прохода "Петрохан", за изпълнение от флуоресцентно фолио.
Община Бойчиновци
На Път ІІІ-101 "Пали лула - Бойчиновци - Лехчево" на км. 35+910 (Бойчиновци) км. 45+010 (Владимирово) и на км. 56+450 (Лехчево) са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.);
На Път 1011 км. 7+850 (с. Мадан) са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км).
Община Брусарци
На Път ІІІ-112 км. 19+850 (Смирненски) са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.);
На Път ІІІ-114 км. 14+320 (с. Василовци) са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.).
Община Вълчедръм
На Път ІІІ-133 "Септемврийци - Вълчедръм - Лом" км. 39+780 (Септемврийци) км. 58+500 (с. Мокреш) на км. 21+200 - Вълчедръм са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.).
Община Вършец
На Път ІІІ-812 "Берковица - Вършец" км. 13+850 - Вършец център поставени са знаци А 19 и В 26 (40 км).
Община Лом
На Път ІІ-11 "Добри Дол - Лом - Горни Цибър" на км. 46+980 са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.) - на км. 57+050 с. Ковачица - СОУ поставени са знаци А 19 и В 26 (40 км.);
На Път ІІ-81 "Монтана-Лом" на км. 144+700 кв. Младеново - СОУ поставени са знаци А 19 и В 26 (40 км.). - на км. 127+210 с. Пишурка са поставени знаци А 18 и В 26 (40 км.);
На Път ІІІ- 114 "Лом - Белоградчик" на км. 9+500 - Сталийска махала са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.).
Община Медковец
На Път 8105 "Расово - Медковец - Славотин" на км. 11+590 с. Медковец са поставени знаци А 18 и А 19.
Община Монтана
На Път І-1 (Е-79) км. 111+750 - направена е заявка за табели от флуоресцентно фолио за указване промяната в габарита;
На Път ІІ-13 "Крапчене - Криводол - Д. Дъбник" на км. 5+550 - с. Стубел - СОУ са поставени знаци А18 и В26 (40 км.);
На Път ІІІ-112 "Добри Дол - Смирненски - Монтана" на км. 37+870 - Д-р Йосифово са поставени знаци А 18 и В 26 (40 км.).
Община Якимово
На Път ІІІ-818 "Д. Церовене - Д. Цибър" на км. 3+200 са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км.).
На Път ІІ-81 "Монтана-Лом" на км. 118+810 - с. Д. Церовене - ромски квартал са поставени знаци А 19 и В 26 (40 км) и е направена пешеходна пътека.
За всички горепосочени места са заявени знаци А 19 върху флуоресцентно фолио, което е от най-висок клас, за по-добро възприемане от водачите. Продължава изпълнението на хоризонталната маркировка със светлоотразителни перли. До момента са маркирани следните пътища:
Път І-1 (Е-79) "Гр. ОПУ Видин - Монтана - Гр. ОПУ Враца" - 51,9 км.;
Път ІІ-11 "Лом-Ковачица - Г. Цибър" - 11,6 км.;
Път ІІ-81 "Берковица - Монтана" - 25,0 км.;
Път ІІІ-101 "Пали лула - Бойчиновци - Лехчево" - 25,8 км.;
Път ІІІ-816 "Монтана - Мърчево" - 12,5 км.;
Път ІІІ-818 "Долно Церовене - Долни Цибър" - 19,2 км.;
Път ІІІ-1011 "Владимирово - Септемврийци" - 14,6 км.;
Път ІІІ-1301 "Бели брод - Лехчево" - 7,2 км.;
Път ІІІ-1621 "Сопово - Сумер" - 3,5 км.
ОБЩО: - 171,0 км.
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
През 2007 г. РД "Автомобилна администрация" гр. Монтана е предприела следните мероприятия:
Обърнато е внимание на фирмите извършващи обучение на кандидати за водачи на МПС да акцентират при обучението на кандидат - водачите върху особеностите на детското поведение на пътя и начина за намаляване на детския травматизъм.
РД "АА" гр. Монтана извършва всеки месец по пет комплексни проверки на фирми за обучение на кандидати за водачи на МПС и за констатирани нарушения съставя актове за административни нарушения.
РД "АА" гр. Монтана съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ извършва контрол на превозвачите и използваните превозни средства при извършване на "Случаен превоз" (екскурзии) на ученици. Води се регистър в РД "АА" гр. Монтана и преди всяко пътуване се заверява пътен лист в пътна книжка на лицензиран превозвач;
Имайки предвид, че голямата част от ПТП са вследствие технически неизправни МПС, то РД "АА" гр. Монтана засили контрола в пунктовете за проверка техническата изправност на ППС за по качественото извършване на прегледите.
4. Предприети действия от дирекциите "Социално подпомагане" и отделите "Социална закрила" на територията на област Монтана по разработените Общински програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
Община Берковица
През м. март във всички училища на територията на общината са проведени вътрешно-училищни общински кръгове на викторина по безопасност на движението. Проведен е ден на трите безопасности: безопасност на движението по пътищата; пожарна и аварийна безопасност; бедствия, аварии и катастрофи. Във всички училища на територията на гр. Берковица са проведени вътрешно-училищни конкурси на тема: "С очите си видях бедата". За трета поредна година дете от гр. Берковица е взело участие в европейски шампионат по правилата за движение по пътищата.
Община Бойчиновци
В община Бойчиновци е приета общинска програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. Програмата е приета с Протокол №32/04.05.2006 г. и одобрена с решение №185/04.05.2006 г. Отдел "Социална закрила" Бойчиновци не е ангажиран по реализиране на програмата.
Община Брусарци
По дейност "Подобряване на обучението по безопасност на движение в училищата на територията на общината" са предприети следните действия: посещения от социален работник "Закрила на детето" в специалните учебни часове по безопасност на движението в училищата; посещения от социален работник "ЗД" в училищата и наблюдения върху процеса на организация по посрещане и изпращане на децата от училище и преминаване на околните улици; участие на социален работник "ЗД", като съорганизатор на спортен празник, съчетаващ елементи и от културата по безопасност на движението.
По дейност "Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик" са предприети следните действия: Посещение от социален работник на заседание на Общинския съвет при Общинска администрация Брусарци, на което е разгледана докладна относно преустройството на пътната инфраструктура.
Община Вълчедръм
В община Вълчедръм е разработена Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение. Във връзка с реализирането на Програмата в община Вълчедръм са проведени разговори с представители на общинска администрация - Секретаря на МКБППМН и експерта по образование, както и с инспекторите от полицейския участък. При проведените срещи, горепосочените служители не е получена информация за реализирането на предвидените в Програмата дейности.
Община Вършец
В горепосочената програма няма дейности, в които като отговорник по изпълнението да е посочен отдел "Социална закрила" Вършец.
Община Георги Дамяново
По разработената в община Г. Дамяново програма няма дейности, които са ангажимент на дирекцията. Община Лом По дейността "Повишаване информираността на децата по безопасност на движението" са проведени беседи в училищата и детските градини на тема: "Безопасност на движението". Дейността е реализирана от Детска педагогическа стая при РПУ гр. Лом и отдел "Закрила на детето" -Лом.
Прожектирани са филми, показващи тежките последици от неспазване правилата на движение и шофирането с висока скорост. За целта ОЗД Лом е предоставил на ДПС видеокасета с учебни филми. Разпространени са информационни материали по темата, които са предоставени от МВР.
Дейността "Повишаване информираността на обществото за нуждите от по-голяма безопасност за децата-пешеходци" не е реализирана. Със съвместни усилия от страна на органите на МВР и местната администрация за превенция на пътнотранспортните произшествия са обезопасени районите около училищата, детските площадки и жилищните зони чрез регулиране на движението, като са поставени "легнали полицаи", пешеходни пътеки, обозначителни пътни знаци и един светофар на едно от най- опасните места в града. Също така са създадени безопасни зони за детски игри и отдих, а именно: детски площадки, безопасни места за каране на скейтборд и ролери.
По дейност "Съвместни дейности на органите на МВР, ОЗД и учебните заведения" в часа на класния ръководител се провеждат беседи за безопасност на движението.
Община Медковец
В община Медковец няма разработена Общинска програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Община Монтана
Отдел "Закрила на детето" гр. Монтана не е уведомен за наличието на общинска програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010г.
Община Чипровци
По разработената в община Чипровци програма няма дейности, които са ангажимент на дирекцията. При необходимост Д"СП" ще оказва съдействие за нейната реализация.
Община Якимово
В община Якимово няма разработена Общинска програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение. В училищата на територията на общината, в часа на класния ръководител на децата са изнасяни беседи за безопасността на движението по пътищата.
Регионална дирекция "Полиция" - Монтана
Извършените през последните години икономически, правни и социални промени в нашата страна и присъединяването на Република България към Европейският съюз, създадоха реални условия за бързи темпове на развитие на процеса на моторизация и за формиране на разнороден автомобилен парк. Това доведе до промяна в динамиката на движението по пътната и уличната мрежа и неговото усложняване.
Същевременно се запази устойчива тенденция на висока аварийност. Причините за пътнотранспортните произшествия много често бяха свързани с грешки в поведението на водачите на пътни превозни средства или със съзнателно нарушаване от тяхна страна на правилата за движение.
В изпълнение на "Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, за периода 2006 - 2010 година", на територията на ОДП - Монтана беше извършено следното: Организирана и проведена беше традиционната акция на полицията "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!".
На брифингите с участието на представители от местните СМО, журналистите бяха запознати с целите и съдържанието на акцията, предоставен им беше анализ на тежките ПТП с деца и юноши на територията обслужваната от ОДП - Монтана през миналогодишния пролетно-летен период и от началото на пролетно-летния период на 2007 г., с конкретни примери на злополуки, с обстоятелствата и предпоставките за тях, както и подробна информация за местата по пътната и уличната мрежа с повишена опасност за ПТП с малолетни и непълнолетни.
На СМО бяха предоставени "Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение през пролетно-летния период" с предложение да бъдат отпечатани и многократно излъчвани по медиите през цялата ваканция, на територията на всички общини в област Монтана.
Създадена беше необходимата организация за провеждането на традиционната акция на полицията: "Да спасим 200 човешки живота! Да поставим предпазните колани!".
На територията на общините в област Монтана, ежеседмично бяха провеждани специализирани полицейски операции, по линия на осигуряване безопасността на децата и юношите в пътното движение - предимно по републиканската пътна мрежа, общинска пътна мрежа и в населените места, около питейните заведения и други, през късните часове на нощта в празничните и предпразничните дни.
През 2007 година, на територията на ОДП - Монтана бяха организирани и проведени в учебните заведения различни мероприятия по БД на областно и общинско ниво с масовото участие на деца и юноши, в съответствие с програмата на Министъра на вътрешните работи за превенция на престъпността сред децата и младежите.
Тържествено бяха връчени наградите на отличилите се деца в националния конкурс за детска рисунка "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение по пътищата!".
На тържеството състояло се на 29.05.2007 година, бяха поканени деца, родители, директори на училища, ръководни служители от ОДП - Монтана, началника на Регионалния инспекторат по образованието - Монтана и журналисти на местните СМО.
На всички участници в националния конкурс за детска рисунка чрез съответните РПУ бяха връчени грамоти, подписани от Председателя на Държавно - обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата и министър на вътрешните работи, г - н Румен Петков.
На територията на ОДП-Монтана беше създадена необходимата организация, за провеждане на традиционната акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя".
Извършена е конкретна оценка на участъците с концентрация на двата основни потока в пътното движение - пешеходци и водачи на МПС , както и на невралгичните места около училищата, детските градини и спортните площадки на територията на общините обслужвани от ОДП - Монтана, на които през изминалите три години бяха регистрирани тежки ПТП с деца и юноши.
В началото на м. Септември 2007 година бяха организирани традиционни срещи с представители на Община Монтана, ВиК и Електроснабдяване, относно възстановяване на липсващата вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и предпазни огради пред входовете на училищата и детските заведения, както и за премахване на храстите и дърветата закриващи видимостта, изместване на контейнерите за отпадъци на подходящо място, подмяна на неизправното улично осветление около пешеходните пътеки, училищата, детските градини и спортните площадки.
Предприети са необходимите превантивни мерки, за намаляване на пътнотранспортните произшествия с участието на деца и младежи, в началото на новата учебна 2007 - 2008 година на територията обслужвана от ОДП - Монтана.
Област Пазарджик
В отговор на писмо вх. № 04 00-226/08.08.2007г. даваме следната информация относно предприетите от нас действия по изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010г. в Област Пазарджик.
В изпълнение на националната стратегия в Областна администрация съвместно с РИ на МОН и ОДП Пазарджик беше разработен План за изпълнение на стратегията на ниво Област Пазарджик.
Залегналите в Плана мероприятия са предимно от компетентността на РИ на МОН и общините на територията на областта.
С наше писмо до Министерството на образованието и науката поставихме въпроса за обучението по безопасност на движението в средните училища и липсата на обучение след VІІІ-ми клас.
Получихме отговор от МОН за нормативно определените часове по безопасност на движението в изпълнение на приета от Министерството Концепция 2003 г. за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище. Концепцията предвижда обучаваните да се разпределят в три основни групи - детска градина, ученици от І до VІІІ клас и ученици от ІХ до ХІІ клас.
Към момента задължителни редовни занимания има в детските градини и за учениците от І до VІІІ клас. Съгласно концепцията на МОН за обучението на учениците от ІХ до ХІІ клас, съобразно възрастовите им особености и интереси, свързано преди всичко с практическото използване на наученото по безопасност на движението по пътищата до VІІІ клас. Целта е учениците да могат да използват връзките между основните фактори на безопасността - човек - пътно превозно средство - път. Затова акцент ще се постави на обучението за майсторско управление на ролери, велосипед, мотопед, мотоциклет и най-вече на автомобил. За въвеждане на това изискване на концепцията обаче е необходимо време поради необходимостта то да се съгласува със съответните министерства и да се предложат и приемат промени в закона за движение по пътищата и в няколко наредби. Това не може да стане на регионално (областно) ниво, а е прерогатив на Министерството на образованието и науката.
В изпълнение на програмата следва да отбележим, че най-активна дейност през предходната година са развили структурите на РИ на МОН и КАТ - Пътна полиция в гр. Пазарджик. Най-вече в детските градини от гр. Пазарджик, община Пазарджик и Областта като цяло. Почти във всички общински центрове се проведоха състезания и викторини за децата от детските градини, на които показаха завидни познатия за правилата за движение. Организацията на мероприятията беше от страна на РИ на МОН Пазарджик и съответните общини, а предметните награди и информационни материали и брошури бяха осигурени от КАТ - Пътна полиция Пазарджик.
По отношение на инфраструктурните дейности по Плана за изпълнение на стратегията на ниво Област Пазарджик следва да отбележим, че поетапно се изграждат изкуствени неравности по уличното платно около училищата в областта. Значително е подобрена сигнализацията и маркировката на пешеходните пътеки в близост да училищата и детските градини. Изграждат се предпазни парапети около училищата и детските градини, особено когато граничат с главни пътища и натоварени от движение булеварди и улици. В много от районите на учебни заведения са поставени предупредителни знаци.
Областното съвещание по безопасност на движението излезе и с второ предложение за създаване на Областна комисия по безопасност на движението, която да координира дейностите и инициативите по безопасност на движението в цялата област. Подобна структура трябва да бъде конституирана като регионален орган на държавната комисия и да разполага със средства за дейността си. Без, макар и минимални, средства за покриване на разходите по организация на мероприятия в областта на безопасността на движението такава комисия би била неефективна. Обръщаме се към Вас в молба за съдействие и становище от Ваша страна дали подобни структури на областно ниво се планира да бъдат създадени, кога и как ще функционират те.
В заключение отправяме молба към Вас да ни бъдат предоставени информационни материали издадени от Вас по различни инициативи, за да бъдат разпространявани на територията на Област Пазарджик.
Област Перник
За постигането на Главната цел "Комплексно решаване на проблемите за опазване живота и здравето на децата в пътното движение и намаляване на броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия с 50% към 2010 година в съответствие с Европейската програма за действие, относно безопасността по пътищата (СОМ/2003/311) и непосредствените подцели залегнали в Областната програма за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 година в област Перник изпълнихме следните дейности и мероприятия:
- Във всички училища, в които се осъществява обучение по безопасност на движението по пътищата са изградени училищни комисии, включващи представители на училищното ръководство, учители с професионална квалификация и представители на училищното настоятелство;
- Разработени са училищни учебни планове;
- Съвместно с родителите и учителите са определени безопасни маршрути до училищата и обратно и са изработени схеми за придвижване на учениците от първи и втори клас;
- Осъществена и проведена е "петминутка" - краткотрайно занимание, напомняне за безопасността на движението и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата в края на учебните занятия за начален етап на основното образование;
- Осигурени са нагледни обучителни материали с информационно и превантивно предназначение с препоръки към децата, управляващи велосипеди и площадки за игри, елементи от пътна маркировка, брошури и др.;
- Изградени са училищни площадки по безопасно движение по пътищата в XVI СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Перник, XI ОУ "Елин Пелин" - Перник, VIII ОУ "Кракра Пернишки" - Перник и XII ОУ "В- Левски" - Перник;
- Организирани и проведени са квалификационни курсове по методика на обучението по безопасно движение по пътищата с цел повишаване квалификацията на учителите преподаващи дисциплината;
- През месец юни 2007 година е организирана и проведена викторина на тема "Познавам и спазвам правилата на движение" с ученици от IV - те класове на XI ОУ "Елин Пелин" - Перник;
- Съвместно със служителите от "Пътна полиция" се организира и проведе състезание между учениците от V-те класове на ОУ
"Константин Кирил Философ" - Перник;
- Изготвени са програми за обучение на децата в детските градини за безопасно движение;
- В двора на ОУ "Христо Смирненски" - гр. Радомир е обособена и маркирана спортна площадка за провеждане на състезание с велосипеди;
- Във връзка с Първата глобална седмица по безопасност на движението на Икономическата комисия за Европа към Организацията на
обединените нации от 23 до 29 април 2007 г. е проведена викторина
между учениците от ТПГ "Н. И. Вапцаров", ПТГ "Юрий Гагарин" и СОУ
"Св. Св. Кирил и Методий", организиран от МКИЦ "Европа" и Съюза на
българските автомобилисти - Радомир на тема "Сигурност и безопасност
на движението";
- От община Радомир е осигурено безопасно движение на пешеходците при проектирането на нови и преустройството на съществуващи търговски обекти, места за отдих и спорт;
- Поставени са и се поддържат в пълна изправност изкуствените неравности, хоризонтални и вертикални маркировки по уличната мрежа при училищата и детските градини, възстановено е уличното осветление;
- Осигурен е безопасен и сигурен междуселищен превоз на учениците;
- Разработена е План - програма от ОДП - Перник и Дирекция "Автомобилна администрация" - Перник за подобряване безопасността на движението на територията на областта през 2007 г. и за извършване на съвместен контрол по безопасност на превозите;
- Проведен е месец на безопасността на движението - м. май;
- Проведени са ежегодните специализирани операции: "Лято", "Ваканция! Да пазим децата на пътя!", "Пешеходец";
- Проведени са лекция и беседа на тема "Безопасност на движението по пътищата" с възрастни хора, организирана от ОДП - Перник и БЧК -Перник;
- През 2006 година РИСЖОЗ - Перник изготви проект за безопасност на децата в пътното движение "Аз знам". Партньори по проекта са всички заинтересовани институции и неправителствени организации от областта. Подписани са споразумения за съвместна дейност с Областна администрация на област Перник, община Перник, ОДП - Перник -"Пътна полиция", Регионалния инспекторат по образованието - Перник, БЧК - Перник, децата и младежите от Общински младежки съвет -Перник, Кабелна телевизия "Кракра" и "Национален клуб Би-Бит" гр. София - сдружение за пътна безопасност, развитие и закрила на децата и младежите. Реализацията на проекта стартира през м. май 2007 година. Основната цел на проекта е да формира култура на правилно пътно поведение у децата, за да се намалят конфликтните ситуации при движението им по пътищата в резултат на което да се предотвратят пътнотранспортните произшествия с тях. Създаден е учебен полигон, на който се обучават деца в безопасност на движението в обстановка близка до реалната. Обучението се провежда по метода "Връстници обучават връстници". Предварително обучени деца на възраст от 12-16 години обучават деца от 7 - 11 години. Тази целева група бе избрана след направен анализ, тъй като основните пътнотранспортни произшествия в областта са с деца от 11-14 години, което показва незадоволителната им подготовка, като участници в пътното движение. На учебния полигон бе направена маркировка и са изработени пътни знаци с размери близки до реалните. Проведен е обучителен семинар на 20 ученика - обучители с доказани комуникативни умения от гр. Перник на възраст от 12 - 16 години, на които бяха запознати със Закона за движение по пътищата и как да оказват първа помощ при пътнотранспортно произшествия. По време на семинара се проведе дискусия и мултимедийна презентация на европейския опит в подготовката и участието на учениците в дейности по пътната безопасност. Децата се запознаха с дейността на училищните лоцмани в Германия. Дискутира се по темата "Как най-добре да популяризираме българския опит по привличане на младежите в изграждането на национална мрежа от ученически и студентски патрули". В хода на дискусиите децата предложиха много идеи за постигането на по-добри резултати в работата на учениците за опазване на собствения им живот и живота на децата-участници в движението. Семинара приключи с практически занятия на учебния полигон, на които децата демонстрираха получените знания и умения. За провеждане обучението на децата от 1 до 4 класа са разработени и отпечатани 2500 бр. изпитни тестове. През месец юни 2007 година официално бе открит учебния полигон за безопасност на децата в пътното движение, като таралежът "Бибитко" от Националния клуб "БИ-БИТ" в забавна и развлекателна форма проведе първото обучение по пътна безопасност на поканените деца от училищата в гр. Перник. През месец юни 2007 година децата - обучители проведоха първите обучения на учениците от ОУ "Константин Кирил Философ" и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий". По предварително изготвен график ще продължи обучението на останалите ученици от училищата в областта.
- Регионалния център по здравеопазване - Перник оказва съдействие на институциите на територията на областта, осъществяващи дейности по безопасност на движението, като осигурява информационни материали от Националния център за здравна информация, допринасящи за обогатяване знанията на децата за безопасно движение по пътищата, както и за опазване живота и здравето им.
- Осъществява се системен контрол от служителите от Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" - Перник на превозвачите и използваните превозни средства при извършването на "Случаен превоз" (екскурзии) на учениците и се изпълняват всички процедури, съгласно нормативната уредба.
- Фирмите извършващи обучение на водачите на МПС акцентират при обучението на водачите върху особеностите на детското поведение на пътя и начините за намаляване на детския травматизъм.
- Проведена е беседа - игра, във връзка с безопасността на движението на децата в дневен център "Добро сърце" - гр. Перник.
Област Плевен
В отговор на Ваше писмо, изх. № І-14781/06.08.2007 г. Ви информираме за предприетите действия от област Плевен по реализиране целите и задачите на приетата "Програма за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006- 2010 г." в изпълнение на "Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение" на ДОККПБДП.
По приетата програма е извършено следното:
1. Повишаване информираността на обществото за нуждата от по- голяма безопасност за децата-пешеходци.
Във всички училища в областта са сформирани комисии по безопасност на движението по пътищата , членовете на които са завършили курс за придобиване на специфични умения за работа в училищната комисия.
В началото на учебната година училищната комисия изготвя план за работа през годината и отчита своята дейност в края на учебните срокове. Училищната комисия съвместно с училищното ръководство осъществява контрол и оказват необходимата методична помощ за подобряване качеството на преподаване в часовете по БДП. Съвместно със служителя, отговарящ за БДП в съответната община се осъществяват системни и последователни действия, целящи нарастване нивото на безопасност в района на училището чрез подходящи регулиращи и организационно - технически мероприятия.
Съвместно с управлението на КАТ по общини и училищните комисии по БДП осъществяват съвместни мероприятия, като:
Провеждане на практически занятия; Изнасяне на беседи;
Участие в рисуване на транспаранти по тема за БДП;
Участие във викторини за теоретични познания и майсторско управление на велосипед.
Училищните комисии анализират резултатите от тестовете в края на всеки срок и уведомяват родителите за действителното състояние на успеваемостта на техните деца по БДП. Във всички програми на училищните комисии са посочени мероприятията, отговорниците и срокове за тяхното изпълнение. Училищната комисия координира работата си с училищното настоятелство, училищното ръководство, РИО и общинското ръководство. Съвместно с всички отговорни институции училищните комисии обобщават наличната информация за причините, обстоятелствата и последиците от произтекли пътно- транспортни произшествия с деца и ученици с цел предотвратяване на тяхната повторяемост и опазване живота и здравето на подрастващите.
В училищата на малките населени места (селата) има възможност за създаване на специализирани кабинети по БДП. В 19 училища са предвидени нови кабинети по БДП, които ще се оборудват с необходимите дидактически и нагледни материали. Подготвена е среща с директорите на училищата и лектор от фирма "Дидаско" на 29.09.2007 г. за оказване на методична помощ и съдействие при изработване на проекти към МОН за финансиране създаването на нови открити площадки и кабинети по БДП.
От 01.06.2006г. изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провеждат разделно, с цел повишаване на контрола върху тях, теоретичните изпити задължително се провеждат в кабинета на РД "АА".
Повиши се контрола върху времето за управление, прекъсвания и почивка от водачите на МПС. Съставени са 173 акта на водачи и 2 акта на превозвачи не изпълнили своите задължения по Регламент 561/2006 г. на Европейския парламент.
Сертифицирани са 4 пункта за технически прегледи по системата ИСО 9000/2000. В ход е процедура за узаконяване на още 15 пункта.
Постоянни проверки се извършват на фирмите за обществен превоз на пътници за провеждането на предпътните медицински прегледи на водачите и предпътни проверки за алкохол. За липса на организация за извършването на такива прегледи са съставени 7 акта на превозвачи. 2. Подобряване на пътните условия, организацията и управлението на движението.
В началото на тази година са установени участъците с повишена аварийност по пътната мрежа на област Плевен. Информацията е предоставена на кмета на община Плевен.
По пътната мрежа извън населените места на територията на област Плевен са установени десет участъка с концентрация на ПТП за извършените през 2006 година автопроизшествия. Девет от тях са по републиканскитепътища и един участък е по общинската пътна мрежа на община Плевен, като са предложени мероприятия за обезопасяването им.
Ежедневно се събира информация за състоянието на пътя и пътните принадлежности в Плевенска област. От началото на 2007 година до м. август 2007 г. пътните полицаи от ОДП - Плевен са изготвили 40 писмени предписания до собственикът или администрацията, управляваща пътя за отстраняване на установените неизправности по тях.
При определяне схемите на движението в експертните съвети на общините, от служители на ОДП - Плевен са дадени 45 броя писмени становища за въвеждането в експлоатация на обекти обслужващи пътното движение, извършване на реконструкция и ремонт на пътищата, както и при ремонтни работи по тях.
Тримесечно се анализира пешеходния травматизъм в населените места, като са изготвени предложения за обезопасяване на местата с повишена аварийност, чрез подобряване осветлението на аварийните участъци (спирки, пешеходни пътеки, жилищни зони, улици от първостепенно значение в населените места), изграждане на напречни неравности за снижаване на скоростта на МПС или насочващи пешеходното движение парапети.
Засилен е контролът за ползваемостта на пасивните средства и спазване изискванията на ЗДП за защита на децата при превозването им в МПС, като за периода от началото на годината до края на м. август 2007 г. от пътните полицаи на ОДП - Плевен са констатирани 3155 нарушения за не ползване на обезопасителен колан или каска.
Засилен е контрола по спазването на изискванията за управление на ППС под влиянието на алкохол и наркотични или други упойващи вещества, като от началото на годината до момента пътните полицаи са констатирали 468 нарушения за управление на МПС след употреба на алкохол.
3. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик.
В общините е извършено следното:
3.1.Актуализирано и подменено е знаковото стопанство и пътната маркировка в населените места съобразно изискванията. През 2007 г. в община Плевен е положена маркировка на 64 броя пешеходни пътеки в районите и в близост до училищата. Част от пешеходните пътеки - 26 бр. са светлоотразителни. Успоредно с тях се маркират и осовите линии на уличните платна. Вложени са 24 000лв.
Периодично се извършва проверка и ремонт на пътните знаци. Доставени са и започна монтаж на нестандартни пътни табели със символ на деца и текст "Внимание пресича Вашето дете" 3.2. Поставени са изкуствени неравности на платното за движение в района на учебните заведения и други рискови места с оглед ограничаване на скоростта и недопускане на ПТП. Само в община Плевен през последната година са изградени 13 броя: на ул. "Десети декември" при училище "Хр. Смирненски" - 3 броя; на ул. "Хаджи Димитър" пред детската градина - 1 брой; в ж.к. "Сторгозия" - 8 броя пред училищата; на ул. "Кала Тепе" - 1брой; в с. Ясен - 3 броя; в с. Коиловци - 2 броя; в с. Бохот - 1 брой. Вложени са над 16000 лв.
3.3. Монтирани са предпазни метални парапети пред входовете на училищата и детските градини във всички общини. В община Плевен е извършена подмяна и монтирани нови предпазни пешеходни парапети в зоните на училищата: "Цв. Спасов", ПГ по текстил, СОУ "Ст. Заимов", Детска градина № 5, Детска градина № 8, ПГ по автотранспорт, ПГ по обществено хранене, кръстовището при обръщателя на тролейбус № 3, ОУ "Лазар Станев" и др. общо над 650 м. на стойност 50 000 лв.
3.4.Специално обозначаване е извършено на местата с активно присъствие на деца - училища, детски градини, детски площадки и др. През изминалия двугодишен период се изградиха 15 детски площадки за игра на най-малките деца от детските градини и основните училища в различни райони на гр. Плевен. Местата на детските площадки са популяризирани на обществеността чрез официални откривания и чрез средствата за информация.
3.5. Община - Червен бряг съвместно с РПУ - Червен бряг през м. май проведе седмица на безопасно движение във всички училища.
3.6. На 8.09.2007 г. също в гр. Червен бряг е проведено общинско състезание "Шоу на колела" по майсторско управление на велосипеди и леки автомобили. 3.7. Общините са монтирали ограничители на скоростта пред всички училища. Изградени са светофарни уредби в близост до училищата: на кръстовище на ул. "Дойран" и ул. "Ст. Заимов"; на кръстовище на ул. "Гренадерска" и ул. "В. Априлов"; в ж.к. "Сторгозия" пред СОУ "Ст. Заимов". Вложени са 147000лв.
3.8. Съвместно с РИО и РПУ в гр. Червен бряг са проведени различни инициативи като: училищно състезание по управление на велосипеди, инсценировка на ПТП с ученик и оказване на първа помощ, патрулиране на възлови кръстовища съвместно с представители на РПУ. Раздадени са диплянки на всички ученици по безопасност на движението.
3.9.Общините използват средствата за масово осведомяване - кабелна телевизия и местните радиовъзли, за текуща превенция на безопасността на движение.
3.10. Интересни инициативи по безопасност на движението са проведени в община Искър:
- за І-ви клас - "Отивам на училище сам";
- за ІІ-ри клас - "Отивам на училище с обществен превоз";
- за ІІІ-ти клас - "На пътя е опасно";
- за ІV-ти клас - "Безопасно преминаване";
- за V-ти клас - "Моят велосипед";
- за VІ-ти клас - "Единични взаимоотношения между участниците в движението"; - за VІІ-клас - "Движение при особено трудни условия";
- за VІІІ-клас - "Безопасност на движението извън населени места". В резултат на проведените мероприятия през изминалия двегодишен период в община Искър няма пътнотранспортни произшествия с пострадали деца.
3.11. Ръководството на община Никопол и отговорните длъжностни лица осъществяват непрекъснат контрол по организиране на движението в населените места чрез поставяне на ограничения за скоростта, поддържане на знаковото стопанство и пътната маркировка. Директорите на учебните и детски заведения и класните ръководители определят за използване безопасни маршрути за движение на децата до училищата и обратно. Тези масови разяснителни кампании се провеждат и в ежегодно организирания ден "Моят град без автомобили". Съвместно със служителите на РПУ в началото на всяка учебна година се провеждат акции: "Децата тръгват на училище" и "Да пазим децата на пътя". Раздават се брошури и светлоотразителни елементи на децата.
В резултат на проведените мерки през последните две години в община Никопол няма ПТП с пострадали деца.
4. Извършване на изследване с цел измерване нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него.
Проучен е травматизма сред децата, постъпили в УМБАЛ - "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен за пет годишен период. Резултатите са публикувани на научна сесия на младите научни работници през м. ноември 2006 г. Въпросите за уличния травматизъм и резултатите от проведените изследвания са били обект на обучение на лятно ваканционно училище "Децата също имат права". Студентите от Факултет по медицина, участници в кръжока по детски болести са подготвили беседи за травматизма сред децата за учениците от средните училища.
Област Пловдив
Децата като участници в движението влизат в различни роли - на пешеходци и пътници в превозни средства. Всяка една от тях крие специфични опасности за здравето и живота им, когато са на пътя.
Анализът на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и причините за тях показва наличието на някои закономерности, свързани с тяхното поведение и това на останалите участници в движението, висока конфликтност в условията за движение на пешеходци, велосипедисти и автомобили в населените места, ниска степен на обезопасяване на пътниците, недостатъчна видимост и разбирателство между отделните участници, и др.
Сериозни са проблемите, свързани с ангажиментите на родителите, учителите, контролната система, общинските власти и други, за ограничаване нещастните случаи с участие на деца по пътищата.
Наличието на все по-интензивно автомобилно движение в днешни дни, води до една осъзната необходимост от формирането на областна политика по безопасност на движението по пътищата, за намаляване броя на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях. За създаването й, в Областна администрация - Пловдив бе разработена Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2006 - 2007 г. Основната цел на документа, е консолидирането на усилията на държавната власт, местната власт и обществото, за създаване на условия за постигане на по-добра ефективност и подобряване на организацията, безопасността и културата на движение по пътищата, за опазване живота и здравето на децата, на територията на област Пловдив.
За изпълнението на основната цел, бяха определени няколко специфични цели:
- Повишаване информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност на движение;
- Обучение на участниците в движението, повишаване транспортната култура и дисциплина с цел намаляване на жертвите по пътя; създаване и повишаване на квалификацията на кадри за обучение по безопасност на движението;
- Изграждане и поддържане на материално-техническа база за обучение по безопасност на движението;
- Усъвършенстване на организацията и качеството на долекарската и специализирана медицинска помощ, с цел намаляване на последствията от ПТП;
- Подобряване на уличната инфраструктура в населените места и организация на безопасен ученически превоз в малките населени места.
Водещ мотив при плануването на заложените мерки, свързани с инфраструктурата, образованието и квалификацията, както и реализирането на широк обхват от разнообразни дейности, бе постигането на критериите на програмата на Европейския съюз, по отношение на намаляване броя на убитите по пътищата до 2010 г. с 50 на сто спрямо 2005 година.
В изпълнение на горното, през отчетния период бяха реализирани следните конкретни дейности:
І. Във връзка с повишаване информираността на обществото за нуждата от обръщане на по-голямо внимание на безопасността на децата в пътното движение:
- Областна администрация - Пловдив - Популяризиране на Областната програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2006 - 2007 г. чрез медиите и сайта на Областна администрация - Пловдив;
- Участие на Областна администрация - Пловдив в организиране и провеждане на общоградски празник и спортни състезания в Цар Симеоновата градина в Пловдив, посветени на Европейския ден без автомобили - 22 септември - за 2006 г.;
- Участие на Областна администрация - Пловдив в организиране и провеждане на състезания с велосипеди на новооткритата велоалея в район "Южен" на ул. "Скопие", посветени на Европейския ден без автомобили - 22 септември - за 2007 г.;
- По повод отбелязване на Първата глобална седмица по безопасност на движението, на 24 април 2007 г. в Областна администрация - Пловдив, бе изнесен открит урок по Безопасност на движението по пътищата, със съдействието на сектор "ПП - КАТ" Пловдив и ДАЗД - Главна дирекция по контрол правата на детето (ГДКПД) - отдел "Пловдив". В него участваха ученици от третите класове на СОУ "Цар Симеон Велики" Пловдив. Всички получиха книжки за оцветяване с игри и стихчета за правилата на движение. Децата бяха поздравени от Областния управител - инж. Тодор Петков, който в присъствието на медиите връчи на началника на Регионалния инспекторат по образованието 175 стоп палки и 350 светлоотразителни жилетки за училищата в Пловдивска област.
- отдел "Пловдив" на Главна дирекция по контрол правата на детето /ГДКПД/ в ДАЗД - участие в подготовката и провеждането на Първата глобална седмица по БД - 23-29 април 2007 г.; съвместно с Областна администрация - Пловдив се предвижда организиране и провеждане на открит урок по БД с деца от началните класове от две основни училища в гр. Пловдив;
- Община Пловдив, район "Тракия" - през април 2007 г. е проведен крос "Златна Тракия" с колоездене; в детските градини в района ежегодно се провеждат състезания с въпроси по БД, а в училищата - конкурси за рисунки по БД;
- Община Пловдив, район "Източен" - през месец май 2006 г. е приета за изпълнение Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2006 - 2007 г. на територията на района, която е изготвена на база вътрешно училищните програми; организирани и проведени са родителски срещи по темата;
- Община Брезово. Организиране на беседи и родителски срещи за ангажиране на учителите и близките на децата с проблемите по опазване живота и здравето им и предпазване от ПТП; Организиране и провеждане на състезание по БД с участието на общински училища и детски градини през м. април; в годишните планове на училищата са залегнали дейности, включващи състезания по БДП;
- Община Перущица. Иницииране на тематични разговори в детските и учебните заведения с родителите за изясняване рисковете за децата като водачи и пътници в МПС, както и като пешеходци; Организиране на общински детски празник с театрална постановка, тематично посветена на правилата за БД; във връзка с провеждането на Първата глобална седмица по проблемите на БД 23 - 29 април 2007 г. в ОУ"П. Бонев" в часа на класния в класовете от I до VIII клас, бе прочетен и дискутиран материала "Безопасността на движението по пътищата зависи от нас" (материала е предоставен на училищата от секретариата на ДОККПБДП);
- Община Съединение - в края на учебната 2006/2007 г. за проведени родителски срещи с тематични разговори, а в часовете на класа по учебния план са провеждани разговори с учениците; в процес на изготвяне са анкетни карти за учениците за подобряване мерките за сигурност и безопасност на пътя; сформираната Общинска комисия по БДП е в процес на актуализация на плана за приложение на Областната програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2006 - 2007 г. и разработване на Общински план за опазване живота и здравето на децата в пътното движение;
- Община Кричим - организиране на ежегодно състезание по БДП; към Общински младежки дом е организиран клуб по картинг, където се води обучение по майсторско управление и по Закона за движение по пътищата;
- Община Лъки - във връзка с отбелязване на Европейския ден без автомобили - 22 септември, бяха организирани и проведени: състезание с велосипеди, крос, спортни игри и конкурс за рисунка на асфалт на тема "Безопасно движение", "В града без автомобил", "Лъки - по-чист и безопасен град";
- В края на 2007 година, Областна администрация - Пловдив започна предварителна подготовка по включването на област Пловдив в проекта на Европейската комисия за Европейската харта за пътна безопасност. В началото на 2008 година, чрез своя подпис Областния управител ще подкрепи Хартата, с което ще гарантира плануването на конкретни мероприятия за намаляване на броя на жертвите по пътищата.
ІІ. Във връзка с провеждане обучението на участниците в движението, повишаване транспортната култура и дисциплина, запознаване с правилата и особеностите на пътното движение, както и създаване и повишаване квалификацията на кадри за обучение по БД:
- Община Пловдив, район "Северен" - всички учебни заведения имат подготвени учители, преминали специален курс на обучение за преподаване на правилата за БДП - квалификацията беше финансирана от бюджета на район "Северен"; всяко училище има разработен План по БД, съобразно възрастовите особености на учениците. Плановете включват - теоретична подготовка, възпитаване на транспортна култура и формиране на умения у децата да се опазят живи на пътя;
- Община Пловдив, район "Източен" - всички учебни заведения на територията на района включват периодично учителите си в курсове за квалификация по БДП; повсеместно са сформирани и действат училищни комисии по БД; в детските градини са обособени условия за обучение на децата в безопасно поведение на пътя за изпълнение на специализираните им програми по този проблем; в момента се водят разговори с представители на "ПП - КАТ" за възстановяване на детския клуб по БД;
- Община Брезово - Организиране на обучение на училищните комисии по БДП за изграждане на навици и поведение за безопасно движение; с осигурени от общината средства, всички учители, преподаващи БДП в училищата са преминали специализиран курс на обучение; съвместно с община Братя Даскалови, за м. Ноември 2007 г. е планувано и проведено практическо методично занятие с училищните комисии;
- Община Перущица - в ОУ "Петър Бонев" е сформирана и действа комисия по БД;
- Община Съединение - обучени са всички класни ръководители, а членовете на вече сформираните комисии по БД са минали обучение на второ ниво като колективен училищен орган; училищните настоятелства и ръководствата на училищата са разработили проекти за участие в националните програми на МОН за униформени облекла със светлоотразителни елементи на връхните дрехи; в края на последния учебен час редовно се провежда "петминутка";
- Община Кричим - всички учители I - VIII клас, преподаващи БДП в училищата на територията на общината са преминали курс на обучение по методика на преподаването на БДП и имат удостоверение за право на преподаване;
- Община Лъки - 10 учители са преминали курс на обучение; осъществена е организация по провеждане на "петминутка"; проведени са задължителни ситуации по БД в ОДЗ "Юрий Гагарин" Лъки, утвърдени в годишната програма за 2006/2007 учебна година.
ІІІ. Във връзка с изграждане и поддържане на материално-техническа база за обучение по безопасност на движението:
- отдел "Пловдив" на Главна дирекция по контрол правата на детето (ГДКПД) в ДАЗД - предоставяне на нагледни материали (видеофилми) на "ПП - КАТ" и на директорите на основните училища, за провеждане на часовете по безопасност на движение; предстои отпечатването на нагледни обучителни материали - брошури и листовки, както и изработването на видеофилм за БДП;
- В Община Пловдив, район "Северен" има изграден Детски център по БД (площадка с хоризонтална и вертикална маркировка - пътни знаци, светофари и т.н.), в който ежегодно по график за периода октомври - май, детските градини и училищата провеждат практически занимания. Площадката е и място за отдих и развлечение на децата в свободното им време; детските градини и училищата са снабдени с необходимите за обучението атрибути - палки, пътни знаци, жилетки и др.;
- В Община Пловдив, район "Южен" също има изграден Детски център по БД (площадка с хоризонтална и вертикална маркировка - пътни знаци, светофари и т.н.), в който също по график, детските градини и училищата провеждат практически занимания;
- В Община Пловдив, район "Тракия", по подобие на изградената площадка в район "Северен", бе възстановена и обособена детска площадка по безопасност на движението (с хоризонтална маркировка);
- Община Брезово - осигурени са необходимите методически и нагледни материали; използва се оборудвания в СОУ "Христо Смирненски" кабинет по БДП за целите на обучителната работа с учениците;
- Община Съединение - по сигнали на директорите на учебни заведения, общината е предприела необходимите мерки за сигнализация на участъците пред входовете на училищата с пътна маркировка, пътни знаци и изкуствени неравности по пътя; въпреки наличието на относително добра МТБ, нагледни и дидактически материали общинската администрация смята, че средствата в тази посока са крайно недостатъчни и търси съдействие от Областна администрация - Пловдив;
- Община Кричим - до сградата на общината по проект за външно финансиране е построена детска площадка, а такава е устроена и на пл. "Освобождение";
- Община Лъки - оборудван е кабинет по БД в СОУ "Христо Ботев" Лъки.
ІV. Във връзка с усъвършенстване на организацията и качеството на долекарската и специализирана медицинска помощ, с цел намаляване на последствията от ПТП:
- Община Пловдив, район "Източен" - всички медицински кабинети в детските и учебни заведения са снабдени с необходимите консумативи и пособия за оказване на първа медицинска помощ;
- Община Брезово - в годишните планове на училищата са залегнали дейности, включващи вътрешно училищни прегледи на учениците;
- Община Съединение - съвместно с училищните комисии по БД работят и Общински съвет по наркотични вещества, Общинската комисия по БД, а в целенасочена превенция се включва и Общинската комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
V. Във връзка с подобряване на уличната инфраструктура и пътната маркировка:
- Община Пловдив, район "Северен" - осигурено е ежедневно дежурство от учители за безпрепятствено преминаване на децата през големите пътни артерии в района, през м. септември 2006 г. и м. септември 2007 г., комисии от представители на Общинско предприятие ОКТ, "ПП-КАТ" и район "Северен" обходиха детските градини и училищата за установяване наличието на пътни знаци и съоръжения. Пред всяко учебно заведение бе направена маркировка, изградиха се оградни пана на изходите и се поставиха пътни знаци;
- Община Пловдив, район "Източен" - ежегодно, преди началото на учебната година, се извършват проверки за условията на безопасност около учебните и детски заведения с оторизираните за това общински служители и се отстраняват пропуските в хоризонталната и вертикална маркировка;
- Община Брезово - актуализиране на транспортната схема и формулиране на конкретни изисквания и предписания към водачите на транспортните средства, осъществяващи специализирания ученически превоз от населените места до гр. Брезово и обратно; ежегодно освежаване на пътната маркировка, поставяне на "легнали полицаи" и знаци в района на учебните заведения и на местата с най-интензивен трафик; организиране на съвместни проверки на контролните органи с общината и училищните комисии за предприемане на санкциониращи действия по отношение на нарушителите; за подобряване на уличната инфраструктура и пътната маркировка, през м. септември бяха обновени пешеходните пътеки в райони с интензивно пешеходно и автомобилно движение; поставени са знаци "Внимание деца!" и изкуствени неравности до училищата, детската градина и СОУ в Брезово, изградено е метално предпазно ограждение до ОУ в с. Стрелци; в населените места на общината работи целогодишно улично осветление;
- Община Перущица - поставени са пътни знаци "Внимание деца!" в участъците от четвъртокласната пътна мрежа; поставени са маркировка (пешеходни пътеки), обезопасяващи парапети и изкуствени неравности по пътя пред ОУ "Петър Бонев"; извършено е обозначаване на местата за паркиране и спиране на МПС;
- Община Съединение - общината извършва обследване на районите с опасни зони за децата и учениците и участва активно със собствени сили и средства за подобряване на пешеходните зони и тротоари, както и пълното възстановяване на уличното осветление в населените места на общината
- Община Кричим - входовете на всички училища и детски заведения са обезопасени със заграждения и/или изкуствени неравности, като с трайно заграждение е затворена улицата пред входа на НУ "СВ. св. Кирил и Методий" Кричим;
- Община Лъки - извършено е подновяване на маркировки на пешеходни пътеки в централната част на града и района на училището.
Заключение. В отчета не са включени предприетите дейности, мерки и мероприятия, на някои общини в област Пловдив, както и на сектор "ПП - КАТ" РДВР Пловдив, РИО на МОН - Пловдив и РЦЗ . Пловдив поради липса на предадени отчети.
Област Разград
Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. по инициатива на Областния управител на Oбласт Разград, съвместно с Регионалния инспекторат по образование към МОН - Разград, Районния център по здравеопазване - Разград и Областна дирекция "Полиция" е разработена Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 година, която е изпратена до ДОККПБДП и до всички заинтересувани институции. Целта е да се подобри координацията и ангажиментите, между отделните институции от областта. Периодично се изисква информация от отговорните институции за извършените планирани дейности и степента на тяхното въздействие.
1. По данни на Областна дирекция "Полиция" - Разград, за осемте месеца на 2007 година на територията на Област Разград са регистрирани 25 пътнотранспортни произшествия с участието на деца, от които 20 тежки, без убити и 22 ранени. По категория на участници в движението ранените са: пешеходци - 8, пътници - 8, водачи - 2 и велосипедисти - 4. По общини ПТП и ранените се разпределят така: Община Цар Калоян: ПТП - 1, тежки - 1 и 1 ранен пътник.
Община Разград: ПТП - 9, тежки - 6 и 8 ранени, пешеходци - 3, пътници - 3, водачи - 1 и велосипедист - 1.
Община Исперих: ПТП - 4, тежки - 3 и 3 ранени, пешеходец - 1, пътници - 1 и велосипедист 1.
Община Самуил: ПТП - 1, тежко - 1 и 1 ранен пешеходец.
Община Кубрат: ПТП - 6, тежки - 6 и ранени - 6 (пешеходци - 2, пътници - 2, водач - 1 и велосипедист - 1).
Община Завет: ПТП - 3, тежки - 3 и ранени - 3/пътници - 1, велосипедист - 1 и пешеходец - 1.
Община Лозница: ПТП - 1, без тежки последици с участието на дете пешеходец.
През предходните три години 2004, 2005 и 2006, статистиката е следната:
ПТП Т У Р
2004 г. 28 19 1 19
2005 г. 20 11 0 11
2006 г. 37 31 0 34
2. Предприети мерки:
Областна дирекция Полиция - Разград, периодично изготвя и предоставя на Областния управител на Област Разград, анализ на пътно - транспортната обстановка на територията на Област Разград, както и предприети конкретни мерки за повишаването ефективността на превантивните мерки.
В повечето учебни и детски заведения са разработени училищни програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение и са сформирани комисии по Безопасност на движението. Провежда се обучение по Безопасност на движението, като за целта се осигуряват необходимите учебни помагала. В някои училища са изградени специализирани кабинети, чието оборудване непрекъснато се обогатява. Всички учители преподаващи Безопасност на движението са преминали съответните курсове за професионална квалификация по методика на обучението.
За ограничаване на детския пътнотранспортен травматизъм от служители на сектор Пътна полиция - КАТ и на Районните полицейски управления в общините Исперих, Кубрат, Лозница и Разград се провежда превантивна и контролна дейност. Преди началото на учебната година с участието на служители от Пътна полиция, Охранителна полиция (районни и младши районни инспектори) и от Детска педагогическа стая се извършва проверка на обезопасяването на районите около училищата - състояние на оградите, необходимостта от парапети за препятстване внезапното излизане на децата на уличното платно, необходимостта от изкуствени неравности за принудително намаляване на скоростта на движение, осветяването на районите и участъците от улиците, необходимостта от монтиране на светофарни уредби за пешеходци, състоянието на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка. Изготвят се протоколи с предложения до кметовете на общините. Състоянието на елементите на организация на движението по уличната мрежа в районите на училищата се проверява и при настъпване на пролетно-летния период и при необходимост от възстановителни работи се правят предложения.
При настъпили пътнотранспортни произшествия с деца и особено при проявена концентрация се правят предложения за въвеждане на промени в организацията на движението. Традиционно преди началото на учебната година съвместно с Регионалния инспекторат по образованието се провежда инструктивно съвещание с директорите на училищата и детските заведения от областта. В началото на учебната година и преди лятната ваканция се изнасят беседи пред учениците от първи до осми клас, като целта е да се запознаят с обстановката по безопасността на движението, с опасностите, които ги съпътстват като пешеходци, велосипедисти, пътници и евентуални водачи на моторни превозни средства, и се дават конкретни указания. Съвместно с Центъра за ученическо, техническо и научно творчество в гр. Разград през пролетната и лятната ваканция се провежда Детска академия по безопасност, като безопасността на децата в пътното движение е основно направление. Съвместно с териториалната организация на Съюза на българските автомобилисти се организира състезание по приложно колоездене с децата, като в гр. Разград се провежда етап от Националното състезание. Съвместно с Регионалния инспекторат по образованието и Центъра за работа с деца се организира участието на децата от Разградска област в Националния конкурс за детска рисунка с тематика по безопасността на движението.
Контролната работа е насочена по ползването на обезопасителни колани и защитни каски от децата, управлението на велосипеди и като неправоспособни водачи на мотопеди.
Към водачите на моторни превозни средства се проявява изискване по отношение осигуряването на предимство на пешеходците и най-вече на децата в районите на училищата и детските заведения.
Всички директори на детски градини и училища са запознати с Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 година. В общините от Област Разград, Кубрат, Цар Калоян, Самуил, Исперих и Лозница са изготвени и приети от общинските съвети Общински програми за опазване живота и здравето на децата в пътното движение. Предстои до края на 2007 година да бъдат изградени, съгласно параграф 1а, ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, областна и общински комисии по безопасност на движението по пътищата. Такава комисия има изградена засега само в община Кубрат.
Област Русе
Във връзка с изготвяне на отчет за изпълнението на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 Ви уведомявам за следното:
На 19.07.2006 г. бе проведено редовно заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна комисия по транспорт, на което бе приета Областна програма (2006 - 2007) за изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г. С писмо №3200-01/15.08.2007 г. изисках информация за изпълнението на Областната програма от заинтересованите институции и кметовете на общини в област Русе. След обобщаване на същата могат да се очертаят следните основни направления на работа на територията на областта:
1. Подобряване на транспортната инфраструктура - поддържане и възстановяване на хоризонталната, вертикалната пътна маркировка и сигнализация, изграждането на изкуствени неравности, текуща поддръжка и ремонт на уличната и пътна мрежа, тротоари, осигуряване на надеждно и достатъчно осветяване на улици, пътни участъци и съоръжения, изграждане и подновяване на ограждения за възпрепятстване неправилното пресичане и паркиране на моторни превозни средства (МПС) по тротоарите;
2. Образователни и обучителни дейности - извършване на тематични и извънредни проверки по безопасността на движението /БД/ в училищата, контрол по определяне безопасният маршрут до училище за учениците от първи и втори клас, провеждане на "петминутките", тематични родителски срещи и срещи на децата и учениците с представители на контролните органи от Областна Дирекция "Полиция", на 17.04.2007 г. под егидата на Областния управител на област Русе се проведе областен кръг на състезание по БД със седемнадесет отбора, отборът на СОУ "П. Волов" - гр. Бяла зае пето място на Националната ученическа викторина " Да запазим децата на пътя" - Шумен - 15 - 17.05.2007 г., РИО на МОН съвместно с Фондация "ЕкоОбщност" и 21 участници от 8 училища участваха в пилотен проект за популяризиране на добри педагогически практики при обучението по БД - "Младежта на пътя".
3. Контролна дейност - осъществява се основно от органите за контрол на пътното движение при Областна Дирекция "Полиция". За периода 01.01. - 31.08.2007 г. за неспазване на правилата за движение са санкционирани 396 пешеходеца и 508 водачи на МПС, отнели предимство на пешеходец. За периода са констатирани 1768 нарушения, свързани с използването на обезопасителни колани и каски, включително от деца и младежи. Приоритет на контрола в малките населени места са пътните превозни средства с животинска тяга, велосипедистите, придвижването на селскостопанска техника.
В заключение бих желала да Ви уверя, че работата за изпълнение на Областната програма и Националната стратегия ще продължи да бъде приоритет на всички заинтересувани страни в област Русе с оглед запазване на живото и здравето на всички участници в движението и най-вече на децата.
Област Силистра
В изпълнение на решение № 2 б. "е" от т. 3 по протокол № 53/ 28.12.2006г. от заседание на Министерски съвет в област Силистра е сформирана комисия отговорна по проблемите на транспорта и безопасността на движението на територията на областта. Комисията включва представители на всички общини, държавни институции имащи отношение по безопасността на движението, представители на браншовите организации на превозвачите.
Задачата на комисията е да координира дейностите и мероприятията по изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на РБ.
По изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение комисията работи по осъществяване на следните дейности и мероприятия:
1. По-строгия контрол по спазване ограниченията на скоростта на населените места особено в районите около училища, детски градини и жилищни зони.
2. Използването на нови технологии за контрол на движението в райони на училищата, пешеходните пътеки и др.
3. Подчертава важната роля на местните медии за повишаване информираността на обществото за нуждата от по- голяма безопасност на децата. Това става с разгласа на различни тематични програми за обучение на деца и родители.
4. Координацията между Регионалните звена на различните Министерства е добра, израз на което е реализирането на различни програми имащи отношение към безопасността на движението.
Например: съгласувано между сектор КАТ - Пътна полиция и Регионалния инспекторат по образованието се реализират програми - "Млад приятел на пътната полиция", "Детска полицейска академия" (децата получават специални знания по безопасност на движението), " Да пазим децата" и други. 5. Обръща се голямо внимание на местните власти за подобряване на инфраструктурата отговорна за осигуряване безопасността на движението.
6. В сътрудничество с общинските власти са обезопасени райони около училищата, чрез подходяща организация и регулиране на движението.
7. Участие на деца в ученически патрули съвместно с патрули на контролните органи.
8. Провеждат се конкурси за детски рисунки по безопасност на движението. Област Сливен
1. В изпълнение на решенията по т. 3 на Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на Р. България от 15.12.2005 г., като отчете важността на проблема и отговорността на цялото общество за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, Областна администрация Сливен предприе следните действия:
Информира с писма кметовете на общините от Област Сливен и ръководителите на териториалните органи на изпълнителната власт, имащи отношение към въпроса, за разработената от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. и отправи покана за участие в работна среща на 23.02.2006 г.
На работната среща присъстващите бяха запознати решенията по т. 3 на Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет от 15.12.2005 г., с изискванията към разработването на такава програма, бяха обсъдени и приети основната и специфичните цели и бе приет състав на работна група от експерти, оглавена от Зам. областния управител г-жа Фатме Мустафова, за разработване на Областна програма. В периода от 23 февруари до края на м. май 2006 г. всяка институция, ангажирана с разработката на Областната програма, на основата на Националната стратегия, разработи и предостави собствена програма, включваща мерки и дейности, отговарящи на естеството на работата й.
На 15.06.2006г. се проведе работна среща и бе приета Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006-2010 г., разработена изцяло на основата на предоставените ни програми. Същата изпратихме и до Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП).
Участниците в работната среща на 15.06.2006 г. приеха следните решения:
Приема Областната програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 година с допълненията, които бяха направени;
Утвърждава програмата като дългосрочен стратегически документ, към който ще се разработват ежегодни планове;
До 07.07.2006 г. да бъдат изготвени и изпратени в Областна администрация Сливен работни планове за периода до края на календарната 2006 година, с конкретни дейности, финансово обезпечени от съответните бюджети, от програми на министерствата, от спонсори, съгласно Приложение 1; За всяка следваща година този срок е 31 март.
На базата на изпратените от общините и регионално представените държавни структури работни планове (в изпълнение на Решение 3 от 15.06.2006 г.) бе изработен такъв за Област Сливен.
С осъзната отговорност за ролята и мястото на семейството и училището, на държавните институции и общините, на неправителствените организации и медиите за опазване живота и здравето на нашите деца, работиха членовете на Работната група не само при изготвянето на програмите и работните планове, но и при изпълнението им. В изпълнение на предписанията, съдържащи се в писмо № І 1765 от 02.02.2007 г. от Министър Румен Петков, огласихме с прессъобщение Решението на Министерския съвет (Протокол № 53, т. 3 от дневния ред на заседанието от 28.12.2006 г.), с което са приети Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2007 - 2010 г. и конкретни мерки за изпълнение на Стратегията за 2007 г. Уведомихме с писма кметовете на общините в областта за приемането на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2007 - 2010 г. и с Решението на МС от 28.12.2006 г., като изискахме информация за действията, които ще предприемат по изпълнение на т. 2 "ж" с оглед ограничаване на пътнотранспортните произшествия и последствията от тях и осигуряване на безопасност на движението в съответната община. На заседания на Общинските съвети в общините Нова Загора и Твърдица са разгледани информации за състоянието на безопасността на движението на територията на съответната община и са взети решения.
2. В изпълнение на т. 8 Раздел VІІ от Областната програма - "Областна администрация Сливен да инициира провеждането на ежегоден празник по случай Деня на детето на тема, свързана с безопасността на децата на пътя и отличаване на най-добре представилите се в изпълнение на Програмата за опазване живота и здравето на децата в пътното движение" и във връзка с Решение № 603 на Министерския съвет от 11.08.2006 г. за провеждане на Първата глобална седмица по безопасността на движението, разработихме план, включващ различни инициативи, в които могат да се включат всички общини от Област Сливен. С цел изясняване възможностите Областна администрация Сливен да направи разходи, записани в Решение № 603 , т. 3 "е" на Министерския съвет от 11.08.2006 г. за провеждане на Първата глобална седмица по безопасността на движението, направихме официално запитване до Министерството на държавната администрация и административната реформа, дирекция "Финансово-стопански дейности и управление при кризи". Тъй като не получихме отговор и възможност за целеви разход от 5000лв, както е записано в цитираното Решение, се ограничихме в провеждането на Областно съвещание по проблемите на безопасността и Обявяване на конкурс за проект или инициатива в изпълнение на Областната програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2007 г.
3. Областният управител покани за участие в разширеното съвещание по проблемите на безопасността всички кметове на общини и ръководители на териториалните органи на изпълнителната власт, председателя на Младежкия парламент, председателя на съюза на преподавателите по автомотоподготовка, представители на медиите.
Г-жа Христина Чолакова - Областен управител на Област Сливен откри съвещанието и уточни, че това разширено съвещание се провежда във връзка с предстоящия летен сезон и реалната опасност за увеличаване на рисковете за живота и здравето на децата, и по повод на обявената от Икономическата комисия на Европа към Организацията на обединените нации Първа глобална седмица по безопасността на движението (23 - 29 април 2007 г.). Очакването на организаторите е, чрез многобройните инициативи, които ще се проведат на различни места в света, организирани от правителствата, неправителствените организации, ООН, други международни организации, компании, фондации, за пореден път да се дискутират въпросите, свързани с безопасността на движението и това да спомогне за провеждане на нови, по-ефективни инициативи за пътна безопасност години напред.
Представителите на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, на Областна дирекция Полиция (ОДП), Регионалния инспекторат по образование на Министерството на образованието и науката (РИО на МОН), Съюза на българските автомобилисти (СБА), Младежкия парламент, Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), Българския червен кръст (БЧК), Областното пътно управление (ОПУ), направиха кратък отчет на извършеното по изпълнение на Програмата, като акцентуваха на нерешените проблемите, на трудностите при координиране усилията на отделните институции за изпълнение на общи задачи.
Представителят на РИО на МОН сподели добър опит за координация на усилията между партньорски организации - Областна дирекция Полиция, Дирекция Автомобилна администрация, Община Сливен, Регионален център по здравеопазване и Български червен кръст във връзка с изпълнение на програма с участието на медицинските специалисти, за обучение по оказване на първа долекарска помощ, с оглед повишаване подготвеността на учениците за бърза и адекватна реакция, в случай на попадане в пътно транспортно произшествие. Материалите, разработени от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата във връзка с провеждането на Първата глобална седмица по безопасността на движението, са разпространени във всички училища за разглеждане и дискутиране в часовете на класа. Същите са поместени в сайта на РИО на МОН Сливен. Представителят на Областна дирекция Полиция сподели, че през първите три месеца на 2007 г. обстановката по безопасност на движението по пътищата на областта е влошена по всички наблюдавани показатели. И макар, че пътнотранспортните произшествия с участието на деца и броят на пострадалите деца на територията на Областта през тази година е намален, в сравнение с миналата, това не е повод за успокоение. Проблемът за опазване живота и здравето на децата е сложен, сериозен и отговорността е на всички ни: родители и настойници, учители и ръководители, контролни органи и т.н. Бяха дискутирани много конкретни ситуации във връзка с обезопасяването на училищата, където учат малки ученици, детските градини и детски площадки, възможностите за освобождаване на тротоарите от паркирали МПС, въвеждане на сигнализация на рискови кръстовища и др.
Бяха направени препоръки за по-строги санкции към нарушителите на Закона за движение по пътищата, за регулиране на движението на възлови кръстовища чрез светофари, кръгово движение, за още по-качествено обучение на децата по правилата на движение и свързаните с това умения и навици за безопасно поведение с максимално включване на съвременна компютърна и аудиовизуална техника. Към ДОККПБДП беше отправена препоръка, при инициативи като провеждането на Първата глобална седмица, своевременно да бъдат изпратени по-голямо количество плакати, листовки, които да се разпространят из градовете, в градския и извънградски транспорт, за да се въздейства върху всички участници в движението за постигане на положителен ефект. Всички се обединиха около мнението, че за да се получи положителен резултат от нашите действия и реално намаляване броя на жертвите, са нужни усилията на цялото общество. Всеки от нас - семейство, училище, медии, общини, държавни институции, неправителствени организации, трябва да поеме своя дял от възпитанието на децата и младежите от най-ранна възраст, за качественото обучение на младите водачи на моторни превозни средства и контрол върху професионалните умения на останалите, за осигуряването на подходяща и безопасна пътна мрежа, за стриктното спазване на правилата и ограниченията, записани в Закона за движението по пътищата, както и за бързото и адекватно наказание на нарушителите. Областна администрация Сливен обяви и огласи чрез сайта си Годишни награди за проект или инициатива в изпълнение на Областната програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2007 г. бе публикуван Формуляр за кандидатстване, според който трябваше да се опише проект или инициатива във връзка с изпълнението на Областната програма, каква дейност е извършена, какви проблеми са решени, какви са постигнатите резултати. Поради липса на кандидати за участие в обявения конкурс, годишни награди не бяха раздадени. С приемането на Областната програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, Областна администрация Сливен си постави задача да изведе на преден план проблемите, да съдейства за мобилизация на ресурсите и координиране на усилията на всички органи и организации, имащи отношение към опазване живота и здравето на децата в пътното движение, за комплексното решаване на максимален брой от тях. Разширеното областно съвещание и направените отчети показаха, че се търси координация между институциите и все по-често определени действия и изяви се организират съвместно или в синхрон.
Направеното от Министерството на образованието и науката в областта на обучението на децата и учениците с цел осигуряване на адекватното им поведение на пътя и предотвратяване на ПТП, е доказателство за сериозна държавна политика. Необходимо е решенията на МС, за изразходване на целеви средства при провеждане на мащабни мероприятия, да придобиват реално изражение в бюджета на Областните администрации.
Област Смолян
Във връзка с чл. 31, т. 1, 2 и 6 от Закона за администрацията и в изпълнение на плана програма за подобряване безопасността на движението през 2007 г. и Националната стратегията за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г., Ви предоставяме информация (хартиен носител и ел. поща) на Областния управител на област Смолян.
1. Задачи.
1.1. Намаляване броя на смъртните случаи при ПТП съобразно изискванията и приетите норми на Европейския съюз ;
1.2. Засилване на контрола върху участниците в пътното движение с цел постигане на траен ефект върху поведението на водачите и спазване
изискванията на ЗДвП;
1.3. Оценка сигурността на пътищата, измерване на възможността за намаляване броя на жертвите, чрез хармонизиране ограниченията на
скоростта, пътните знаци и на инженерните норми;
2. Цели.
2.1. Определяне на най-важните направления на дейност, ангажиментите на отделните институции, подобряване на координацията между тях, създаване по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаление броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия, деца с 50% към края на 2010г. спрямо периода 1990 - 2001 г.
2.2. Овладяване на ПТО - анализ на причините и факторите обуславящи ПТО през 2006 г. на територията на област Смолян.
2.3. Изпълнение на задачите акцентирани в разработения План за подобряване БД, съобразно приетото възвание и програма на Европейския съюз за намаляване на жертвите по пътищата с 50% до 2010 г.
2.4. Повишаване информираността на обществото за опасностите, които крие автомобилното движение за детето водач.
2.5. Повишаване употребата на защитни средства от страна на деца-водачи.
2.6. Създаване на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове. 2.7. Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели, роднини, за необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата.
2.8. Високи критерии към служителите обслужващи гражданите - гаранция за качество в работата.
2.9. Засилване на контрола по прилагане на новото законодателство. Провеждане на изследвания, които да открият и запълнят празнотите в знанията на гражданите. 2.10. Разработване на ефективни програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им в държавна политика.
2.11. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик.
2.12. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на водачите, за подобряване на безопасността на движението при съвместното ползване на пътищата.
3. Пътнотранспортна обстановка.
ПТО е с влошени показатели за аварийност, но транспортния травматизъм е намален. Увеличението на ПТП с материални щети се дължи на нарасналия в пъти автомобилен трафик.
Най-много ПТП са регистрирани на територията на РПУ Смолян и РПУ Чепеларе, което представлява 69.65 % от общо регистрираните ПТП, 58.97 % от тежките ПТП, с 0 % от убитите и 61.70 % от ранените при ПТП участници в движението. Безспорно най-добрата тенденция към намаляване на транспортния травматизъм се отбелязва при РПУ Смолян, където за 2006 г. няма регистрирано ПТП с убити, а броя на ранените е намален с 11.
През 2006 г. най-влошена е обстановката на територията обслужвана от РПУ Девин, където имаме регистрирани трима убити. За всички нас основна задача през 2007 г. ще бъде да продължим положителната тенденция към подобряване на пътнотранспортната обстановка и намаляване на травматизма и произшествията с необратими последици.
3.1. Основна причина за състоянието на ПТО отново е неправомерното поведение на водачите на МПС. В резултат на извършените от тях нарушения на ЗДвП са регистрирани 95.24 % от общо регистрираните ПТП, 92.30 % от тежките ПТП, 100 % от убитите и 92.90 % от ранените участници в движението. От изложените цифри се налага извода, че нашата превантивна дейност трябва да се насочи главно към водачите на МПС. Основната ни задача в тази посока е прилагането на подходящи мерки с цел принуждаване на водачите да започнат спазването на ЗДвП и другите подзаконови актове свързани с движението по пътищата.
3.2. Най-голям е относителния дял на ПТП по причина несъобразена с пътните условия скорост - 24.63 %, неправилно движение на заден ход - 12,91 %, неспазване на дистанция - 9.82 % и навлизане в насрещната лента за движение 6.25 %.
3.3. Най-много тежки ПТП са регистрирани поради :
Несъобразена скорост с пътните условия - 42 т.е. 35.89 % от тежките ПТП, 80 % от убитите и 33.33 % от ранените участници в движението.
Навлизане в насрещна лента за движение - 11 т.е. 9.4 % от тежките ПТП и 11.34 % от ранените участници в движението.
Несъобразена скорост с други условия - 7.69 % от тежките ПТП, 20 % от убитите и 7.09 % от ранените участници в движението.
През изтеклата 2006 г. въпреки разпоредената акция "Пешеходец" и многобройните указания, продължава подценяването на проблема с нарушенията на пешеходците. Като статистика отчитаме само едно ПТП по вина на пешеходец, но всички знаем за лошата дисциплина на най-масовите участници в движението и необходимостта от сериозни мерки в това направление. 4. Превантивна дейност.
Превантивната дейност беше съобразена и се извършваше съобразно Националния план за безопасността на движението 2004 - 2006 г. Основните насоки в работата бяха:
Повишаване информираността на всички участници в движението по отношение необходимостта от спазване правилата за движение.
Обучение на децата и младежите по безопасно управление на велосипед и разясняване на необходимостта от използване на защитни елементи и каски.
Организиране и провеждане на състезания, викторини по приложно колоездене с цел повишаване познанията по БД.
Провеждане на специализирани полицейски операции с цел недопускане на тежки инциденти и засилване вниманието на водачите за безопасно управление на МПС.
5. Организация на движението.
В изпълнение изискванията на действащите нормативни документи, правителствени разпореждания и решения на местната власт, усилията на регионалните и местни структури, свързани с транспорта, бяха насочени към подобряване на условията за безопасността на движението чрез усъвършенстване на организацията на движението с пътни знаци, хоризонтална маркировка и възстановяване настилката по някой пътища.
Дължината на пътищата от държавната пътна мрежа след новото териториално делене на областта е 539.011 км. и по класове се разпределят както следва:
Втори клас - 110.283 км.
Трети клас - 428.728 км.
Общински пътища са с обща дължина 649.2 км. По вид настилка е както следва: Асфалтобетонна - 481.434 км.
Биндер - 20.356 км.
Асфалтова повърхностна обработка - 4.246 км.
Без настилка - 29.206 км.
Трошено-каменна- 3.769 км.
Според данните от ОПУ - Смолян състоянието на настилките е следното:
Добро- 163.020 км.
Средно - 108.715 км
Лошо - 238.070 км.
През 2006 г. са подменени общо 200 кв. метра стандартна вертикална сигнализация по републиканската пътна мрежа. Като цяло състоянието на вертикалната сигнализация по пътищата II и III клас е добро. За 2007 г. като задача остава да се подменят около 10 % от знаците.
Хоризонталната маркировка на територията на област Смолян стопанисвана от ОПУ се извърши на 70%, но несвоевременно се изпълни текущия ремонт по пътищата и изсичането на храстите пречещи на видимостта.
Във връзка с исканата информация относно готовността за изкърпване на пътищата и полагане на маркировка, Ви уведомявам, че през м. април са изкърпени 982 м2 по пътища, както следва:
III - 197 Забрал - Девин - 260 м2;
IIІ - 863 Малка Арда - Оряховец - Баните - 362 м2;
IIІ - 8632 Баните - Стоянов мост - 360 м2 .
С извършените към края на м. Април изкърпвания в добро състояние са общо 196,35 км (38%) от пътищата с настилка. Към настоящата дата нямаме отпуснат лимит за м. Май, но с писмо № РД-09-510 от 20.04.2007 г. сме поискали от Изпълнителния директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" да се възложи изкърпването по трасета на републиканските пътища.
По отношение на маркировката, договорът за изпълнение е сключен с Фонд "РПИ", като обхваща територията на Южен централен регион. За изпълнението през 2007 г. се изготви график на 6-те области.
Данните показват плавна тенденция към влошаване на настилките, поради ежегодното намаляване на средствата за поддържане на основния и текущ ремонт.
Значително по-тежко е състоянието на сигнализацията и маркировката по уличната пътна мрежа. Поради липса на средства общините не успяват да стопанисват пътищата според изискванията и законовите разпоредби. През изтеклата година се организираха и проведоха множество срещи с ръководството на ОПУ и общините за решаване въпросите по безопасността на движението и съдействане за подобряване организацията на движение по републиканска и улична пътна мрежа.
Провеждан е активен контрол и помощ за подготовка и поддържане на уличната и пътна мрежа през пролетно-летния и есенно-зимния сезон. От страна на ОДП в общините на региона, както и в ОПУ бяха внесени докладни записки и сигнални писма за констатирани неизправности в сигнализацията или нарушена пътна настилка. Съгласувани са 90 (49 бр. За 2005г.) проекта за изграждане на обекти, касаещи безопасността на движението и разрешителни за временно ползване на части от платното за движение.
С настъпване на есенно-зимния сезон и започване на учебната година е извършен обход на уличната и пътната мрежа около училищата с цел възстановяване на: липсващи или негодни пътни знаци, хоризонтална маркировка, изкърпване на пътната настилка и осветяване на опасните участъци в тъмната част от денонощието.
С цел недопускане на проблеми в организацията на движението през зимния сезон бе изготвен и съгласуван план за зимното поддържане на пътищата в региона. В тази връзка бяха инициирани и проведени множество работни срещи с участието на всички институции имащи отношение по зимното поддържане на пътищата и посрещането на зимния туристически сезон.
6. Основни изводи.
Анализът на дейността през 2006 г., както и през изтеклия период на 2007 г. налага следните мерки за подобряване ПТО и снижаване на травматизма:
Да се осъществява приоритетен пътен контрол на местата с концентрация на ПТП, с интензивно движение на пешеходци и в малките населени места на областта.
Разстановката на силите и средствата за контрол да се съобразява с местата с концентрация на ПТП, дните от седмицата и часовете от денонощието с най-голяма аварийност.
Да се предприемат мерки за активизиране на състава от пътния
контрол по линия на следните показатели: скорост, отнемане на предимство, употреба на алкохол, неправоспособност, неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци и ползване на мобилни телефони от водачи на МПС.
Да се анализира периодично ПТО на територията на РПУ и се вземат мерки за оказване на методическа и практическа помощ на поделенията на МВР, където ПТО е най-сложна;
Да продължи доброто взаимодействие с Общинските служби с цел подобряване експлоатационното ниво на общинските улични мрежи;
Да се обърне особено внимание на работата с пешеходците и
особено с децата. Всяко констатирано нарушение в присъствието на полицейски служител да се санкционира незабавно.
Да се осъществява приоритетен пътен контрол на местата с интензивно движение на пешеходци, в зоните на жилищните комплекси и детските площадки.
Взаимодействието с ОПУ - Смолян и РПС по места да запази
интензивността си и добрия тон за още по-бързо решаване на възникнали проблеми по републиканските пътища на областта.
Да се следи ежедневно състоянието на пътната обстановка на обслужваната територия и се вземат бързи и адекватни мерки при необходимост и възникнали кризисни ситуации.
Общият брой на регистрираните ПТП се е увеличил в сравнение с
предходната година със 70 бр.
Запазва се броя на убитите при ПТП на 5-ма.
Намален е броя на тежките ПТП с 3 бр.
Намален е броя на ранените при ПТП с 14 бр.
Основна причина за състоянието на ПТО е неправомерното поведение на водачите на МПС.
Най-голям относителен дял по причини за ПТП е превишената
скорост.
Продължава тенденцията за увеличение на ПТП с деца и юноши до 18 г. Взаимодействието с институциите пряко свързани с безопасността на движението е на добро ниво. Ежедневни са контактите със служители на ОДП Смолян, ОПУ - Смолян, Община Смолян, СБА - Смолян, РД, ОА Смолян.
Областна администрация - Смолян чрез ОКТ, а и чрез други средства и възможности ще продължи да работи за създаване на съвременна, модерна, сигурна и ефективна транспортна инфраструктура.
Област София В отговор на Ваше писмо. Ви предоставям отчет за предприетите действия по изпълнение на националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010г.
Конкретните предприети действия в Софийска област за изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г., са комплексни и последователни, изискващи полагането па огромни усилия и влагане на значителни средства, за да бъдат успешно изпълнени.
Децата и учениците са основната рискова група сред пешеходците, произшествията при тях са резултат главно от неспособността им на правилна преценка на обстановката и избор на адекватно поведение, недостатъчни знания и умения, по-голяма разсеяност при преминаване през уличното платно.
С оглед започналата скоро учебна година, във всички общини от територията на Софийска област са предприети следните действия, с цел превенция и предотвратяване на евентуални произшествия:
- Установена е надеждна трайна връзка с органите на РПУ, които подпомагат
методически ръководствата на учебните звена.
- Извършва се ежедневен обход и е засилено присъствието от страна на служители на РПУ в районите на учебни и детски заведения.
- Строго се контролира спазването на ограниченията на скоростта, забраната за паркиране по тротоарите.
- Активно се извършват действия по освежаване на пътната маркировка, и знаковата сигнализация, поставени са изкуствени неравности за безопасност на пресичащите, монтирани са парапети пред училищните сгради.
- Осветени са районите с интензивно пешеходно и автомобилно движение, както и са асфалтирани тротоарите.
- Обучението по безопасност на движението в детски градини и училища се води от преминали квалификация по методика на предмети учители, оборудвани са кабинети с помагала.
- Провеждат се практически занимания и състезания по безопасност на движението с децата и учениците.
- Има издадени заповеди на директорите на училищата, децата от I (първи) клас да се пускат от училище само с придружител.
-Във всички училища се разработват "Безопасни маршрути"
Необходимо е добре да се осъзнае от цялото общество, че средствата инвестирани в опазването на живота и здравето на децата, като участници в пътното движение, са икономически оправдани. Очевидно е. че пътнотранспортните произшествия съществено засягат т.е. влошават качеството на живот на обществото като цяло и на неговите индивиди, затова основната цел е те да бъдат сведени до минимум.
Област Стара Загора
1. Регионален инспекторат по образованието - гр. Стара Загора.
Със Заповед № 1/04.01.2007 г. Началника на РИО - Стара Загора е утвърдил Областна програма за изпълнение на програмата на МОН и Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010г. Изпълнението на задачите в определените срокове включени в направленията на програмата се следи от старши експерт по ОСО, който отразява в доклади до Началника на РИО - Стара Загора.
1.1. Повишаване на информираността на децата (учениците) и семействата им относно проблемите, свързани с движението по пътищата.
Периодично през учебната година и преди ваканции се акцентира на проблемите свързани с безопасното поведение на децата.
С цел изостряне на вниманието и недопускане на ПТП от учениците от XII-те класове преди абитуриентските балове, на много места бяха изнесени лекции от компетентни представители на КАТ и СБА.
Използвайки възможностите на училищните мултимедии се дава възможност да се гледат клипове "Предпазни колани", "Дете пешеходец" и "Домашни инциденти".
Във всички основни и средни училища и детски градини са създадени информационни кътове с материали привличащи и задържащи вниманието на учениците за опасностите, които възникват на уличното платно и примери за правилно и неправилно поведение на учениците, като участници в уличното движение - пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти и др.
На голям интерес сред малките ученици се радва инициативата "Полицейска академия", необходимо е обаче повече училища да се включат в нея и по-активно да работят с представители на МВР. Чрез РИО до всички училища и детски градини се разпространява тримесечния анализ на Дирекция "Пътна полиция" за станали пътнотранспортни произшествия в региона. Провеждат се редовни тематични срещи в часа на класния ръководител с представители на КАТ, СБА и медицински лица.
Чрез електронните адреси на училищата периодично се изпраща информация за възникнали пътни произшествия и конкретни мерки за превенция.
През 2006 - 2007 учебна година на територията на Област Стара Загора са станали четири пътнотранспортни произшествия с пострадали деца и ученици, две от които са завършили със смърт. За тях своевременно е уведомено МОН.
С писмо с изх. № 285/07.03.207г. за пострадалият Динко Стоянов Димитров, ученик в XII клас на Професионална гимназия гр. Раднево.
С писмо с изх. № 360/21.03.2007г. и допълнително писмо № 272/21. 03.2007 г. за станало ПТП с Драгомир Петков Иванов, ученик в XI клас на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, при което ученикът е починал.
С писмо с изх.№ 719/28.05.2007г. за станало ПТП с Минка Миткова Стефанова, ученичка от IV клас на СОУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък.
С писмо с изх.№ 612/08.05.2007г. за станало ПТП с Радослав Бончев Бонев от подготвителна група в ЦДГ "Пчелица", гр. Казанлък и писмо изх. № 645/11.05.2007г. уведомяващо за смъртта му.
1.2. Възпитание и обучение на деца и ученици по безопасност на движение по пътищата за изграждане мотивация за правомерно поведение и взаимно уважение на пътя.
Във всички училища и детски градини са планирани и проведени тематични родителски срещи за информиране на родителите по конкретни проблеми, свързани с безопасността на децата им.
Проведени са и педагогически съвети на тема "Състояние на обучението по БДП. Проблеми и перспективи".
Провеждат се и вътрешно училищни състезания по БДП, включващи викторини, подреждане на пъзели на пътни знаци.
В ОУ "Георги Райчев" Стара Загора е организирана общо училищна изложба с рисунки на ученици от I - VIII клас на тема "Спаси детето".
В много училища се провеждат практически занятия с велосипеди, като през месец май в СОУ "Хр. Смирненски" Стара Загора се проведе общинско състезание за бързина, умело управление и спазване правилата за движение. Учениците бяха разпределени в две възрастови групи: I - IV клас и V - VIII клас. На първо място в групата I - IV клас се класира отбора на ОУ "М. Кусев".
На 3 ноември 2006г. в обединен детски комплекс се проведе дискусия "Безопасна училищна среда", в която взеха участие ученици от училищата от Община Стара Загора. Тази дискусия беше продължена чрез организирания от МОС "Сблъсък" - "Ще станат ли българските шофьори европейци на пътя" - проведена на 7 ноември 2006г.
На 20 април 2007 г. в V ОУ "М. Станев" гр. Стара Загора е проведена викторина по БДП на общинско ниво, в която са се включили отбори от начална степен на общинските училища.
В ОУ "В. Левски" гр. Чирпан в края на учебната година е организиран конкурс за рисунка и състезание по колоездене.
ОУ "В. Левски" с. Гита е проведено практическо занятие на импровизирана пътна обстановка на тема "Познавам ли пътните знаци?" и "Безопасно поведение на пешеходците на пътя" за ученици от V - VIII клас, а за ученици от I - IV клас състезание - викторина на тема "Знам ли правилата за безопасно движение по пътя?".
В ОУ "Н. Вапцаров" чрез поставяне на проблеми за самостоятелна работа на всеки ученик целят да направят по-активни децата и учениците, да разширят целенасочено жизнения им опит, да провокират семейството, защото не е възможно възпитание на транспортна култура без участието на семейството.
1.3. Подобряване на МТБ, обзавеждане с необходимите средства за ефективно и качествено обучение по безопасност на движението по пътищата.
До началото на 2007 - 2008 учебна година ще бъде създадена база данни за квалифицираните преподаватели по БДП.
Работи се по създаване на база данни за материално-техническата база по БДП в училища и детски градини в Област Стара Загора.
1.4. Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по пътищата.
В РИО - Стара Загора се води отчет на ПТП с участие на деца и ученици от региона, анализират се причините, предизвикали тези произшествия. В срока обявен в Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. е изпратена информация до Министъра на образованието.
През учебната 2006 - 2007 година съвместно с Регионалния педагогически център са организирани и проведени 12 курса за обучение на учители преподаващи БДП. В тях са обучени 240 преподаватели.
1.5. Поддържане и/или промяна на инфраструктурата с цел улесняване на пешеходния трафик.
В резултат на много добрата съвместна работа на РИО - Стара Загора с общинските съвети от Областта и Пътна полиция са осъвременени инфраструктурата около детските градини и училищата. Изградени са изкуствени неравности и заграждения. Поставени са предупредителни табели и осветителни тела пред всяко училище и детска градина. През летните месеци е предвидено да преасфалтиране на някои от площадките.
Към настоящия момент само в училищата в Община Стара Загора са монтирани камери за наблюдение. Все още са малко училищата, в които има изградени площадки по безопасност на движението и приложно колоездене. Това е задача залегнала в плановете на училищата за следващата учебна година.
1.6. Участие в национални и организиране и провеждане на регионални и общински състезания, викторини, конкурси, демонстрации и други.
От участие в националния конкурс за детска рисунка на тема "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение", Нина Кирилова Георгиева и Милен Атанасов Иванов, ученици от VII клас от с. Главан, Община Гълъбово, двама ученика от II ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Раднево и 40 ученика от II ОУ "Хр. Ботев", гр. Гълъбово, са получили грамоти от МВР.
2. Областна дирекция "Полиция" - Стара Загора
Информация относно предприетите мерки свързани с изпълнението на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010г.
2.1. Развитие на уменията на децата за безопасно поведение на пътя.
Съгласувано с РИО, децата от начална училищна степен в началото на всяка учебна година, се провежда "Час на полицая" - занятия, насочени към актуализиране на знанията и развитие уменията на децата за безопасно придвижване до училище.
С децата от средна училищна степен в края на всяка учебна година се провеждат занятия, насочени към актуализиране на знанията и развитие на уменията им за безопасно движене с велосипед и безопасна игра през предстоящата ваканция. Занятията се провеждат по изготвени методически разработки от служители, преминали през обучение за работа с детска и младежка аудитория.
През месец май 2006 г., определен от Националната програма за превенция на престъпността сред децата и младежите - рег.№ I-643/16.01.2006 г., като месец по безопасността на движение 17 служители на пътна полиция проведоха над 97 занятия в две възрастови групи - 2 и 7 клас. В ОДП - Стара Загора бяха проведени осем състезания - викторини "Улицата и моята безопасност".
В края на месец декември 2007 г. полицейски служители са провели 123 занятия с деца от различни възрастови групи във връзка с безопасното поведение на децата, като участници в движението по пътищата.
На 20.04.2004 г. служители от Пътна полиция участваха в организацията и провеждането на общинско състезание по безопасност на движението с участието на отбори от всички старозагорски училища.
През 2006 г. в Националната викторина "Да пазим децата на пътя! Да ги научим да се пазят!" се включиха близо 1000 участници от областта, с което бяха проведени близо 30 подготвителни занятия. 120 от тях бяха тържествено наградени на 1 юни с награди, осигурени от ГДНСП и местни застрахователи. Учениците от школата по изкуствата Казанлък изрисуваха 36-метров транспарант, посветен на безопасността на движение по пътищата. Съвместно с РИО бяха организирани общински и областен кръгове на ежегодното състезание по безопасност на движение, включващо листовка, викторина и приложно колоездене.
В седмицата от 02 до 06.05.2007 г. пътна полиция връчи грамоти и награди на 98 деца от областта, участвали в конкурса за детска рисунка "Мамо, татко, да спазваме заедно правилата за движение!".
През годината са отпечатани и раздадени 1500 книжки "Полицейски бележник за първокласници" и "Безопасна ваканция", игри с казуси, свързани с безопасността на децата, разработени от МОС - Стара Загора.
Два пъти годишно служители на сектор "Пътна полиция" участват в съвещания на училищните директори от областта, организирани от Регионален инспекторат по образованието, на който се обсъждат възможностите за превантивна работа с подрастващите и мерките за повишаване безопасността в районите на училищата.
Оказано е съдействие на учителите от училищата и детските заведения в областта при събиране на материали и изготвяне на кът "Безопасно движение" - предоставени са снимки от ПТП, нагледни материали, листовки и брошури.
2.2. Организация на движение и подобряване на инфраструктурата.
През 2007г. в РПУ в областта са проведени 46 срещи и са изготвени 39 сигнални писма до директорите на учебни заведения, относно предприемане мерки за подобряване безопасността на учениците в училищата.
Съвместно с представители на местната администрация два пъти годишно се извършват прегледи на обезопасеността на районите на учебните и детски заведения и местата с интензивно пешеходно движение. Набелязване на конкретни мерки за подобряване организацията и движението и обезопасяване на рисковите места.
Изготвени са 72 предложения до общинските администрации за :
Изграждане на изкуствени неравности в зоните на училища и детски заведения;
Поставяне на защитни заграждения около училищата, намиращи се на улици с интензивно движение;
Поставяне на ограничителни стълбчета за възпрепятстване неправилното паркиране на автомобили по тротоарите край училищата;
Поставяне на пътни знаци и предупредителни табели;
Рехабилитация на пътната маркировка.
2.3 Превантивни кампании. На 16 май 2006г. Младежки общински съвет - Стара Загора със съдействието на Общинска администрация реализира своята идея за поставяне на велопаркинги в пет средни училища. Инициативата бе предшествана от съвместна кампания на Пътна полиция и Комисията по превенция и работа с полицията към Младежкия общински съвет (МОС):
Служители на Пътна полиция проведоха обучение на младежи - обучители по безопасност на движението за велосипедисти;
Членовете на Комисията по превенция към МОС, със съдействието на Пътна полиция изготвиха, отпечатаха и разпространиха в петте училища флайер "Мобилност в градски условия" с основните правила за безопасно управление на велосипед;
Проведени бяха 11 занятия "Безопасно управление на велосипед" в три от училищата с монтирани велопаркинги, изнесени от екипи, включващи младеж - обучител и полицейски служител;
На 16 май се състоя символично откриване на велопаркингите в три от училищата с припомняне на основните правила. На 31 май 2006 г. Детска полицейска академия - Стара Загора организира състезание "Безопасна ваканция с ДПА", на което покани отбори от съседните училища. Отпечатани бяха книжки - игри "Безопасна ваканция с ДПА", предназначени за деца на възраст 6 - 12 години., издадени в тираж 200 по идея на МОС - Стара Загора и раздадени на 16 май и 1 юни на децата от Стара Загора и областта.
В началото на новата учебна година Детска полицейска академия от Стара Загора, подкрепена от ОДП, "Дарик радио", Търговско промишлената палата и Фондация "Родео" проведе кампания "Децата знаят правилата, но правят това, което виждат. Примерът е важен!". В 11 радиоспота, стикери, флайери и други промоционални материали малките полицаи напомниха на своите връстници, че всеки трябва да познава и спазва правилата на движение, а на техните родители - че със своя пример дават модел за безопасно поведение. На 15 септември 2006г. от 08,00ч. РПУ - Стара Загора и Детска полицейска академия отново проведоха съвместна акция за осъществяване на действен контрол върху движението на моторните превозни средства и пешеходците в районите около училищата.
Смесени екипи от пътни полицаи и членове на Детската полицейска академия патрулираха на рискови кръстовища около учебни заведения. На изрядните пешеходци бяха раздадени флайери и стикери, а на нарушителите младите полицаи припомняха правилата за движение и връчваха специален сертификат за преминат кратък курс по безопасност за пешеходци. На 15 септември 2006г. от 16 часа на кръстовището на ул."Раковски" и ул."В. Левски" бе тържествено открита изградената със съвместни усилия на Община Стара Загора и "Интерамерикан - България" ЗАД универсална площадка по безопасност на движение. Площадката разполага с кръстовище, пътни знаци и всички необходими елементи за обучения и състезания по безопасност на движението и приложно колоездене и ще бъде достъпна за ползване от всички училища.
В началото на ноември по инициатива на Комисията по превенция на престъпността и работа с полицията към Младежки общински съвет - Стара Загора, с подкрепата на РПУ - Стара Загора и Пътна полиция бе проведена младежка кампания "Мисли за мен, когато шофираш". Кампанията включваше подписка, томбола, дискусия - сблъсък "Ще станат ли българските шофьори европейци на пътя?", младежко предаване и телевизионен клип, с които активистите на кампанията се опитваха да провокират родителската отговорност на водачите на МПС. Кампанията стартира на 4 и 5 ноември на бензиностанция "Ефир", "Зара" и "Деси", където 19 доброволци успяха да спечелят подкрепата на близо 1500 водачи, които с подписа си поеха моралния ангажимент да шофират разумно. Подписалите получиха нагръден знак за съпричастност и флайери на кампанията. През следващата седмица в подписката се включиха служители на Общината, Областната управа, РИОКОЗ, Полиция, Съд, Прокуратура и медии. С приложения към флайера талон, най-дисциплинираните водачи участваха в томбола изтеглена на 16. 12. 2006г. в младежкото предаване "На гъбата". Наградите - безплатни членски карти на СБА, гориво, масла и автокозметика, бяха връчени на 19. 12. 2006г. на десет старозагорци, в чиято кариера на водачи няма нито едно установено нарушение на Закона за движение по пътищата. Освен награди, десетте печеливши получиха и младежка благодарност, за това, че са мислили за безопасността им, докато са шофирали. Специално за кампанията екипът на младежкото предаване "На гъбата" изготви 30-секунден видеоклип "Мисли аз мен, когато шофираш", който продължава да се излъчва по местната кабелна телевизия. На 07. 11. 2006г. от 18,30ч. в ОДП - Стара Загора се проведе дискусия тип "Сблъсък" на позиции между полиция и млади хора на тема "Ще станат ли българските шофьори европейци на пътя? Може ли полицията да спре войната по пътищата?", който бе излъчен в младежкото предаване "На гъбата" по ТВ - Стара Загора. На 07. 11. 2006г. МОС и ОДП - Стара Загора проведоха и Обществен форум "Безопасна училищна среда". Той бе предшестван от две работни срещи на представителни групи от училищата със служители на РПУ. Точно преди година на първото издание на форума, бяха формулирани редица проблеми и рискове, застрашаващи сигурността на учениците в училището и извън него. Обобщени и систематизирани, те бяха представени пред 23 институции, неправителствени организации и фирми, които поеха ангажимент за отстраняването им. Тогава сред основните проблеми на учениците от старозагорските училища бяха наличието на паркирани коли по тротоарите и в дворовете на училищата, липсата на маркировки и предпазни съоръжения по улиците край школата, не осветеността на дворовете, липсата на охрана... Участниците в срещите през 2006г. признаха, че много от тези проблеми вече са решени от институциите. Проблемът с влизането на чужди лица на територията на общинските училища е решен, чрез поставяне на охрана и камери за наблюдение. Много от учениците ще пресичат по-спокойно заради поставените маркировки и изкуствени неравности. Сред нерешените проблеми, продължаващи да създават неудобства на повечето от учениците са липсата на осветление по училищните дворове, заведенията предлагащи алкохол буквално на метри от училищата, безразсъдните шофьори. Резултатите от форума са обобщени и изпратени до институциите по компетентност.
На 26.04.2007г., във връзка с първата глобална седмица по безопасност на движението, двата екипа на Детска полицейска академия - Стара Загора домакинстваха на свои връстници от още 4 старозагорски училища на Празник на безопасността. Десет отбора в младша и старша възраст се състезаваха в решаване на листовки, викторина и приложно колоездене. Във връзка с деня на детето - 01. 06. 2007 г. от 07,30 до 08,30 ч. те проведоха традиционната съвместна акция с Пътна полиция, а от 10,30ч. съвместно с Община Стара Загора и книжарница "Хеликон" организираха в центъра на града кампания "Безопасно лято" за децата от 6 детски градини от Стара Загора.
От началото на 2007г. в средствата за масово осведомяване са публикувани 624 материала, касаещи пътната аварийност и безопасността на движение, в това число превантивни материали за безопасността на децата, разработени и предоставени на медиите.
2.4. Пътен контрол В районите на всички училища, намиращи се на улици с интензивен трафик на автомобили в началото и края на учебния ден е осигурен засилен контрол от служители на Пътна полиция.
Проведени са 123 тематични специализирани полицейски операции "Децата тръгват на училище", "Ваканция. Да пазим децата на пътя" и др.
3. Във връзка с изпълнение Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010г., Област Стара Загора има утвърдени мерки и дейности за изпълнението на Националната стратегия.
3.1. Повишаване на информираността на децата и учениците относно проблемите, свързани с движението по пътищата.
Община Стара Загора
В Община Стара Загора грижата за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение се изразява в няколко направления:
Изграждане и възстановяване на изкуствени неравности по улиците (тип "гърбици"), ограничаващи скоростта на движение на МПС в районите около детските градини и училищата.
Монтиране на метални предпазни платна около сградите на училищата с цел недопускане внезапното пресичане на уличното платно от деца.
Периодично освежаване на хоризонталната маркировка в районите на детските градини и училищата.
Продължава работата по монтаж на велопаркинги в дворовете на по-големите училища, което спомага за охраняване на велосипедите.
Монтаж на охранителни камери на учебните сгради, които чрез видео наблюдение помагат за опазване живота и здравето на децата .От общинската целева субсидия за 2006г. за капиталови разходи ас изразходени средства в размер на 78 397 лв. за закупуване и монтиране на 80 видеокамери за наблюдение и охрана на 20 общински учебни сгради.
Съдействие на директорите за заключване на входните врати на училищните дворове за предотвратяване на движението и паркирането на моторни превозни средства.
Поставяне на предупредителни табели пред всяко училище и детска градина.
Съвместно с РПУ Стара Загора и с участието на Детска полицейска академия и Детски парламент в началото на учебната 2006 - 2007 г. бе открита площадка по безопасност на движението в близост до кръстовището между ул. "Васил Левски" и ул. "Раковски" .
Чрез инициативи на Младежкия общински съвет и Детски парламент се предоставя информация в училищата, изработват се нагледни материали - диплянки, листовки и др.
Общината информира ръководствата на училищата за предлагани от Професионалния съвет на БЧК и фирма "БЧК - ВТ" ЕООД, гр. В. Търново изделия за обучение при оказване на първа помощ при ПТП.
Община Раднево
Учителите, които преподават безопасност на движението са преминали обучение по методика на преподаването на безопасност на движението. Децата и учениците се обучават в принципите на безопасността на движението от гледна точка на пешеходци и водачи.
В работа си учителите използват учебно - помощна литература, учебни филми, компютърни игри, кабинетите и площадките по безопасност на движението.
Провежда се разяснителна работа за ползите от употребата предпазни средства за деца - обезопасителни каски, светлоотразителни елементи, светли дрехи.
На провежданите родителски срещи се насърчават родителите да упражняват постоянен контрол на децата - водачи. През месеца на безопасност на движението се провеждат кампании за необходимостта от сигурност на пешеходците в пътния трафик под формата на "Час на полицая".
Община Гълъбово
Във всички училища на територията на Общината са изготвени и се изпълняват училищни програми. Преподавателите по безопасност на движение по пътищата са преминали квалификационен курс по методика на обучението.
Работи се за формиране на съзнателно и отговорно отношение учениците към личната безопасност и тази на околните участници в движението по пътищата, за придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни пътни ситуации. Осигуряват се за всички учители методически пособия, а за учениците учебни тетрадки по безопасност на движението. За децата от подготвителните групи във всички детски градини в Общината се закупуват помагала за безопасност на движението. В началото на учебната година ежегодно се провеждат беседи от органите на КАТ за безопасността на движението. В процеса на работа Община Гълъбово ще се постарае да осигури средства за обезпечаване на учебния процес по безопасност на движение по пътищата.
Община Мъглиж
Общината съдейства за периодичната информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с безопасността на децата им, чрез тематични родителски срещи, а на децата - в тематични часове на класния ръководител.
Община Опан
В ОУ "Хр. Ботев" в с. Опан (единственото училище на територията на Общината) в час на класния ръководител до края на учебната година се провеждаха:
- петминутка за превенция на злополуките ;
- беседи за безопасност на движението по пътищата през ваканциите;
- беседи за оказване на първа помощ при ПТП (изготвен бе график и беседите се проведоха от медицинско лице)
Проведоха се тематични родителски срещи
Популяризират се добри практики за опазване живота на децата ри пътното движение.
В края на учебната 2006 - 2007 г. учениците бяха обучени за движение в големите градове и спазване на правилата по безопасност на движението в по-големите селища и др. В училището е направен кът с материали по безопасност на движението. Води се отчет на ПТП в региона и се коментират причините за това.
Община Николаево
В училищата се провеждат занятия за обучение на децата по безопасност на пешеходците.
3.2. За поддържането и осъвременяването на инфраструктурата около детските градини и училищата са извършени следните дейности:
Община Раднево
Във връзка с изпълнение Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г., Община Раднево има утвърдени мерки и дейности за изпълнението на Националната стратегия. Изгражда се светофарна уредба, направена е хоризонтална маркировка, в районите на училища и детски градини са поставени табели "Пресича Вашето дете", има изкуствени неравности на улиците пред детски градини и училища. Училищата са определили безопасни маршрути до и от училище.
Дежурните патрули от РПУ гр. Раднево дават дежурства на пешеходните пътеки пред входовете на училищата и детските градини. Обезопасени са районите около училищата.
Община Гълъбово
Ежегодно се обезопасяват с нужната маркировка и пътни знаци районите около училищата.
Съществуващата площадка по безопасност на движението и колоездене в СДГ "Наталия" в гр. Гълъбово се освежава и поддържа в отлично състояние.
Община Мъглиж
Периодично се осъвременява маркировката, подменят се уличните лампи, за да бъдат достатъчно добре осветени учебните сгради и районите около тях през тъмните часове на денонощието.
На места има изградени изкуствени неравности на главното шосе, преди и след главните входове на училищните дворове.
В процеса на работа Община Гълъбово ще се постарае да осигури средства за обезпечаване на по-важните дейности за подобряване на съществуващата около училищата инфраструктура.
Община Опан
Сградата на училището е осветена.
Изградена е площадка за обучение на велосипедисти.
Община Николаево
В селищата на Общината са направени изкуствени неравности с цел намаляване на скоростта на движещите се превозни средства и са маркирани пешеходни пътеки.
Извозването на децата от с. Нова Махала, с. Едрево и с. Елхово до ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Николаево се извършва чрез предоставения от Министерство на образованието и науката училищен автобус, с който се осигурява максимално безопасен транспорт.
Община Павел Баня
Закупени и поставени са нови осветителни тела в районите на автоспирките, училищата и детските градини. Поставени са нови пътни знаци за сигнализация на автобусните спирки, както и ремонт на светофарните уредби за пешеходци. Парапетите пред входовете на училищата са ремонтирани и боядисани. Монтирани са гумени ограничители на скоростта в участъците пред училищата и детските градини. Изкърпени са участъците от пътната настилка в района на учебните и детски заведения. Подновена е хоризонталната маркировка в населените места. Закупена и поставена е нова вертикална сигнализация с диамантено и високо интензивно фолио 3М-USA, която е монтирана на пътни участъци с повишена концентрация на ПТП.
3.3. Участие в регионални и общински състезания, викторини, конкурси, демонстрации и др.
Община Стара Загора
Ежегодно Община Стара Загора съвместно със СБА - клон Стара Загора и РПУ Стара Загора провежда общинско ученическо състезание по безопасност на движението по пътищата. В състезанието, проведено през м. април 2007г. участваха 90 деца от I до VIII клас. Състезанието включваше отговори на въпроси, решаване на листовки и практическа част - управление на велосипед. В двора на V ОУ "М. Станев" е маркирана постоянна площадка за провеждане на състезанието. Продължава дейността на Детска полицейска академия, чиито представители раздават нагледни материали и помагат за пресичане на пешеходните пътеки на 15 септември - първия учебен ден за годината. На 1 юни - Международния ден на детето в съвместна инициатива с РПУ и книжарница "Хеликон" членове на Полицейската академия обучаваха деца от детските градини как се пресича уличното платно при светофар. Със съдействието на Община Стара Загора и по инициатива на и с финансовата помощ на чуждестранна не правителствена организация бе проведен конкурс на тема "Безопасност на движението по пътищата" за деца от I - IV клас. В конкурса участваха ученици от НУ "Д Благоев", I ОУ, IX ОУ, ОУ "Самара", СОУ "Ив. Вазов". Проектът предвижда най-добрите рисунки да бъдат изрисувани с графити от по-големите ученици от Гимназия "Хр. Ботев" и ГПЧЕ "Р. Ролан" в подлеза до ДЗУ.
Община Раднево
Организират се конкурси за рисунки и викторини, свързани с безопасността на движението. През месеца на безопасност на движението се провеждат кампании за необходимостта от сигурност на пешеходците в пътния трафик под формата на "Час на полицая".
Община Гълъбово
Учениците се включват масово в организираните състезания по безопасност на движението по пътищата и националния конкурс за детска рисунка "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движението". Съвместно с полицейските органи от РПУ - Гълъбово бе организирана полицейска академия във всички училища на територията на Общината, в рамките на която се проведоха беседи и практически занятия с децата по прилагане на правилата за движение по пътищата. В края на курса учениците решаваха тест за отчитане резултатите от наученото.
Съвместно с РПУ - Гълъбово във всички детски градини в Общината бяха проведени празници "На червено спри".
3.4. Финансово обезпечаване.
Община Стара Загора
Общината като финансиращ орган разрешава разкриването на СИП по велосипедизъм и съдейства за организиране на квалификационни форми аз продължаващо обучение на учителите за осъвременяване на знанията и уменията им, необходими за преподаване на безопасност на движението по пътищата.
Област Търговище
1. Статистически данни за ПТП на територията област Търговище :
От началото на 2006 г., до 31.08.2007 г. на територията на област Търговище са настъпили 17 тежки ПТП с участието на деца до 18 г. Възраст при които са загинали 6 и са ранени 16 деца. За цялата 2006 г. регистрираните ПТП с участието на деца са 9 с 5 убити и 7 ранени .
Децата като участници в движението влизат в различни роли - на пешеходци, водачи и пътници в превозни средства.
Всяка една от тях крие специфични опасности за здравето и живота им, когато са на пътя.
От настъпилите произшествия с деца през 2006 г. 2 са загинали и 2 са ранени като пешеходци, като пътници в ПС жертвите са 3 и 4 ранени и като водач на велосипед е ранено едно дете.
За осемте месеца на настоящата година в областта са регистрирани 8 тежки ПТП с участието на деца при които едно е загинало и девет са ранени. От анализа на тези ПТП е видно, че причините за настъпването им са комплексни включващи поведението и действията както на самите пострадали, така и отношението на другите участници в движението към тях, включая и действията на съответните институции и родители по обучението, възпитанието и създаването на необходимите условия за безопасно движение надецата по пътищата.
От пострадалите при настъпилите произшествия едно дете е загинало като водач на ПС (велосипед), три са ранени като пешеходци и пет като пътници в превозни средства.
За предотвратяване и намаляване на ПТП с деца на територията на Търговищка област се планираха и реализираха поредица от превантивни и контролни мерки с участието и усилията на всички заинтересовани и отговорни институции и организации на различни нива :
2. Превантивна дейност и съвместни мероприятия на ОДП сектор "Пътна полиция", РД "Автомобилна администрация", РИОКОЗ, СБА, БЧК, Ново Радио Търговище, РИО, Областна Администрация и общинските администрации :
Със Заповед № 325/13.11.206г. Областният управител на Област Търговище назначи "Областна държавно-обществена консултативна комисия за безопасно движение" (ОДОККБД), която е учредена на 21.11.2006г. Комисията е в състав от 18 души. По предложение на ОДОККБД Областният управител утвърди "Програма за подобряване състоянието на безопасността на движението в Търговищка област през 206/2007 г.". Програмата предвижда засилване на превантивните дейности, подобряване на взаимодействието на всички заинтересовани институции и повишаване ефективността на контролната дейност на компетентните органи.
Със Заповед № 238/15.07.2003г. на Областния управител, е създадена "Специализирана подкомисия по транспорт" към "Постоянната комисия по транспорт" към Областния управител на Област Търговище. "Специализираната подкомисия по транспорт" има за задача да координира и активизира взаимодействието между ОДП "ПП", РД "АА", ТДД, Икономическа полиция при ОДП и представители на петте общини в област Търговище за извършване на съвместен контрол на територията на областта. Всяка община на територията на област Търговище има назначена "Комисия по транспорта и безопасността на движението".
Общинските наредби за спазване на обществения ред съдържат отделна глава по "Безопасност и организация на движението".
През втората половина на учебната 2006/2007 г. Униформени служители от пътна и охранителна полиция на РПУ - Търговище, Попово и Омуртаг са провели 87 специализирани лекции и беседи по БД с ученици от началните класове в училищата от региона.
Съвместно със СБА, РИОКОЗ,РИО,ЦРД и др. са организирани и проведени 14 състезания и викторини с деца от ЦДГ и училищата от областта.
В РПУ-ия са изготвени и утвърдени графици за засилено полицейско присъствие в районите на детските градини и училищата през учебната година и пиковите часове при отиване и връщане от училище.
Засилено е и полицейското присъствие и по уличните отсечки и кръстовища с интензивно движение на МПС и пешеходци.
Съвместно с представители на общинските администрации в началото на есенно-зимния и пролетно-летния период се извършиха огледи на районите около училищата по отношение състоянието на пътната инфраструктура, знаковото стопанство, осветеността и обезопасяването им. За констатираните недостатъци от сектор "ПП" и РПУ до общинските администрации в Търговище, Попово, Омуртаг и Опака са изготвени общо 7 предложения и предписания за отстраняването им.
До настоящия момент дадените предложения са изпълнени с изключение на монтирането или изграждането на изкуствени неравности за намаляване скоростта на движение в гр. Търговище и гр. Попово. С приетия закон за изменение и допълнение на ЗДвП в сила от 30.06.2007 г., изграждането на такива неравности е правно регламентирано и визирано в раздел IV чл. 24 а от закона.
С учредяването на "Детска полицейска академия 2007" в плановете на РПУ-ия за работа с целевите групи учащи и от V до VII клас бяха заложени и се осъществи обучение по основните правила за безопасно движение на децата. БЧК участва в летния лагер "Детска полицейска академия" с обучения по първа долекарска помощ.
Заключителният етап от обучението на учениците от "Детска полицейска академия 2007" беше проведен в комплекс "Ястребино", където на представителите от петте общини в областта бяха изнесени специализирани лекции и беседи по БД. Проведоха се и практически занятия и викторина по тематиката.
Като особено позитивно в общите усилия за ограничаване и намаляване на жертвите и пострадалите деца от ПТП е доброто взаимодействие и синхрон в работата с местните СМО. През изследвания период от сектор "ПП" и РПУ за месните медии са подготвени и подадени над 200 информации по БД включващи: данни за ПТО в региона, настъпилите тежки ПТП и причините за тях, проведените СПО и резултатите от контролната дейност, както и практически препоръки за избягване на рискови ситуации и ПТП насочени към различните групи участници в пътното движение.
През месец април и май 2007 година и във връзка с "Първата глобална седмица" по БД в ОДП бяха реализирани и ще продължи провеждането на редица мероприятия от съвместните инициативи на ОДП "ПП", РИОКОЗ, СБА, БЧК, НРТ, РИО, Областна Администрация и петте общински администрации, свързани с обучението и изграждането на защитно поведение на пътя от най-малките участници в движението - децата. По регионалните медии са излъчени аудио и видео клип, посветени на Първата глобална седмица по пътна безопасност на ООН.
По инициатива на РИОКОЗ, БЧК, ОДП "ПП" и СБА се проведе акцията "Аз знам, аз мога да опазя живота си":
- теоретично обучение на учениците от целевите групи относно правилата за движение;
- практически упражнения и поставяне в реална ситуация с цел създаване на умения за опазване живота и здравето на децата;
- теоретично и практическо обучение по оказване на първа долекарска помощ при ПТП;
- провеждане на училищни състезания с велосипеди и викторини по БД;
По инициатива на ОДП "ПП", СБА и РИО се проведе акцията "Азбуката на безопасността се учи от рано" :
- изнасяне на беседи и лекции пред децата от ЦДГ и учениците от началните класове в училищата в гр. Търговище.
- организиране и провеждане на състезания по приложно колоездене между училищни отбори.
- провеждане на викторини по БД в изградения кабинет на СБА и сформиране на областен отбор за национално състезание по тематиката.
По инициативата на НРТ, РИО, ПП и Областна администрация Търговище се проведе акцията "Да натиснем педала на разума!":
- връчване на послания на водачите на МПС, написани от ученици от 3-ти-7-ми клас с призив за разумно управление, намаляване на ПТП и опазване живота на децата.
- ежедневно излъчване на информация за ПТО в региона, промените в ОД, актуални проблеми по БД и др. насочени към всички ученици в пътното движение.
ОДП Търговище организира тържествено връчване на наградите на отличените ученици от Националния конкурс за детска рисунка на тема: "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение". В националния конкурс, децата от Търговищка област се представиха с над 350 творби, като 18 от участниците бяха отличени с индивидуални награди, а четири от училищата в региона с колективни награди и грамоти.
ОДП Търговище взе активно участие в реализирането на кампанията "Тото полиция - лятото Ви дава шанс", като за периода 23.07/28.07.2007 г. В Търговищка област съвместни екипи на Пътна полиция и спортния тотализатор връчваха индивидуални награди на водачи на МПС без нарушения на ЗДвП и етично поведение на пътя.
СБА, ЦДГ "Радост", ОДП "ПП", РИО и Община Търговище проведоха открит нагледен урок по изучаваните по безопасността на движението и опазването на живота на подрастващите теми. През 2007 г. I ОУ "Хр. Ботев" - Търговище участва и се класира на осмо место на Националната викторина по БД в град Шумен. СБА - Търговище създаде кабинет по теоретично обучение, отговарящ напълно на Наредба № 32 на МТ, който стартира своята работа на 01.06.2007 г. През месец май 2007 г. СБА, РИОКОЗ и ОДП "ПП" - Търговище, проведоха състезание по приложно колоездене в IV ОУ от град Търговище.
РИО - Търговище организира обучението и възпитанието по безопасност на движението по пътищата в детските градини и училищата съгласно изискванията на Заповед № РД-09-773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката и в съответствие с Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище:
- при разработване на училищните учебни планове стриктно се спазва Заповед № РД-09-919/31.10.2000г. на министъра на образованието и науката;
- часове по "Безопасност на движението по пътищата" са заложени на отделен ред в Списък-Образец №1, като е записан регистрационният номер на удостоверението за професионална квалификация на учителя. За учители, които преподават на повече от два класа /паралелки/ е представен график, утвърден от директора на училището, който се съхраняват в РИО;
- всички детски градини и училища разполагат и спазват изискванията в Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище;
- годишните работни планове са разработени съобразно учебното съдържание в новите учебни програми, като практическите занятия са планирани и се провеждат предимно в конкретна пътна среда, в която живеят, играят и учат учениците. Под темите и практическите ситуации по безопасност на движените по пътищата в детската градина се интегрират и с останалите образователни направления - изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност, музика, художествена литература, като се акцентира на ориентировъчната способност на децата (формиране на обща представа за уличното движение и елементите на пътната среда);
- с учениците от І до VІІІ клас ежедневно в края на последния час се провежда "петминутка" - напомняне за безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщане в дома;
- извършен е инструктаж срещу подпис на учителите и възпитателите, които по утвърден от директора график, придружават учениците при извозването им с автобус от други населени места;
- възпитанието и обучението по БДП всеки срок завършва с писмена атестация за всяко знание и умение, посочено в стандартите на учебната програма за съответния срок. Атестацията се прави за всеки ученик в два екземпляра. Резултатите се отчитат на заседание на педагогически съвет.
Програмата за подобряване възпитанието и обучението по БДП в детските градини и училищата в област Търговище за периода 2004 - 2006 година е изпълнена:
ІV ОУ "Иван Вазов" - Търговище спечели проект "Алтернативен екоадреналин" на стойност 15, 000 лв. реализацията, на който ще от почне от 15.09.2007г. Проектът обединява три модула:
- колоездене и безопасност на движението
- краезнание
- екология
ІV ОУ "Иван Вазов" - Търговище съвместно с РИОКОЗ и БЧК участва в реализирането на проекта "Аз знам как, аз мога да опазя живота си", който беше посветен на безопасното колоездене и пешеходно движение по улиците и завърши със състезание по майсторско колоездене. Доброволците на БМЧК проведоха обучения по първа долекарска помощ на учениците от четири училища в град Търговище. С консултантската помощ на БЧК бе изработена брошура - как да окажем първа помощ при пътен инцидент.
Представителният отбор на І ОУ "Хр. Ботев" - Търговище се представи много добре на проведената национална викторина-състезание по БДП в гр. Шумен;
На 01.03.2007 г. ОДП "Пътна полиция" и Областна администрация Търговище стартираха инициираната от Ново Радио Търговище акция "Да натиснем педала на разума", в която РИО-Търговище е партньор. Инициативата цели намаляване броя на ПТП в областта с участието на деца. Резултатите ще бъдат официално отчетени в началото на м. октомври 2007г. Популяризиране на "добри практики" за опазване живота и здравето на децата и учениците:
- При добра предварителна подготовка и отлична организация в двора на І НУ "Хр. Смирненски"- Омуртаг се проведе поредното практическо занятие с ученици и родители на тема "Отивам на училище с обществен транспорт". В провеждането на занятието, анализирането и оценяването на действията и поведението на участниците при изпълнение на предварително планираните екстремни ситуации, участваха учители и служители от "Пътна полиция". В цялостното изпълнение на практическото занятие взеха участие ученици като пешеходци и велосипедисти, и автобус, който извозва ученици. Учители и родители демонстрираха как изпращат и посрещат децата;
- Община Омуртаг - ОУ с. Зелена Морава беше организиран курс "Млад велосипедист". Проведени са занятия с ученици от четвърти и пети класове;
- Радио възел Омуртаг излъчва предаване на тема "Практически препоръки към участниците в движението за безопасно поведение и избягване на рисковите фактори и ситуации за тежки пътно-транспортни произшествия през есенно зимния период";
- Общинската комисия по безопасност на движението в община гр. Омуртаг определя маршрути за безопасно движение на учениците до учебните заведения за всички училища в общината, като в началото на всяка учебна година класните ръководители провеждат занятия за разясняване на движението по тези маршрути;
- Въвеждане на принципа "Големите учат малките";
- Участие на деца в ученически патрули, съвместни патрули с контролните органи или по-възрастни.
РИО - Търговище организира обучение на учителите (преподавателите) по БДП. Организационно и методическо съдейства на училищните ръководства за създаване на желаната учебна среда, съобразена с изискванията на Концепцията на Министерството на образованието и науката от 2003 г. за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище:
РИО Търговище организира и провежда първоначално и продължаващо обучение за професионална квалификация на учителите по методика на преподаване на правилата за безопасност на движението по пътищата в детската градина и училището :
През периода 2005 - 2007 година са организирани и проведени квалификационни курсове по БДП както следва:
Учители в Учители в
Община училища детски градини
1. Антоново 29 -
2. Омуртаг 58 22
3. Опака 29 -
4. Попово 130 58
5. Търговище 210 27 ОБЩО : 456 107
През миналата учебна година успешно завършиха курсовете по методика на обучението на децата по безопасност на движението по пътищата и получиха удостоверения за професионална квалификация 27 директори и учители от детски градини от община Търговище и 40 от община Попово.
Всички учители от област Търговище, на които се възлага да преподават БДП са правоспособни. Изградени са комисии по безопасност на движението по пътищата в училищата в помощ на ръководствата им за организиране и провеждане на възпитателно-образователния процес по безопасност на движението по пътищата. Председателите им също завършиха курсовете по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата и притежават удостоверения за професионална квалификация. Предстои обучението и на останалите членове на комисиите. Един екземпляр от плановете на училищата и детските градини за квалификационната дейност с учителите, преподаващи БДП, се съхраняват в РИО Търговище за сведение и контрол.
През учебната 2006/2007 година не бе предложена за утвърждаване нито една извънкласна форма (ЗИП или СИП по БДП).
РИО поддържа актуална информационна база данни за нивото на квалификацията на учителите, които преподават безопасност на движението по пътищата в средните общообразователни училища. Копие от удостоверенията за професионална квалификация на учителите се съхраняват в РИО - Търговище.
Общински проекти за подобряване на инфраструктурата в населените места и обезопасяване на движението:
- Кандидатстване с проекти по Програма ФАР за Рехабилитация на улици.
- Кандидатстване с проект по Оперативна програма Регионално развитие :
- Благоустрояване на квартали.
- Изграждане на нова пътнотранспортна връзка между кварталите. - Рехабилитация и благоустрояване междублокови пространства.
- Реконструкция на пешеходни зони.
- Изграждане (реконструкция/рехабилитация на прилежащи сегменти от техническата инфраструктура, свързани с дейността на училища и детски заведения, осигуряващи по-висока безопасност. - Подмяна и монтиране на 5000 м предпазни парапети пред училища, детски градини и детски ясли.
- Монтиране на предпазна мантинели - 4000 м
- Монтиране на пешеходни светофари пред училища.
- Монтиране на нови светофарни уредби на възлови кръстовища
- Обособяване на безопасни спирки на градския транспорт и периодично освежаване на пешеходните пътеки в съседство с тях.
- Подмяна на 1000 бр. вертикални пътни знаци
- Подмяна на светофарни секции - Осигуряване на улично осветление, приоритетно в районите на детските заведения и училищата.
- Построяване на нови и поддръжка на съществуващите пешеходни и велосипедни алеи, детски площадки.
- Изграждане на паркинги в централните части на градовете
- Поддържане на хоризонталната и вертикална маркировка на улиците
- Освежаване маркировката около учебните заведения и поставяне на липсващата вертикална сигнализация преди старта на учебната година - Изграждането на околовръстен път на град Попово, който ще разтовари пътните артерии на града от транзитно преминаващи МПС по направление София - Варна.
- Възстановяване и изграждане в общинските центрове на детски учебни полигони за обучение по безопасно движение на децата. 3. Контролна дейност До 31.08.2007 г. в населените места и районите на училищата и детските заведения, служителите от РПУ в област Търговище са провели 54 специализирани полицейски операции извън ежедневния контрол с насоченост:
- контрол на скоростните режими
- спазване правилата за движение от пешеходци и от водачи на МПС спрямо тях.
- управление на МПС след употреба на алкохол и от неправоспособни.
- неправилно спиране и паркиране, затрудняващо предвижването на пешеходци и създаващо предпоставки за ПТП.
От направените полицейски операции са констатирани общо 1730 нарушения на ЗДвП от които:
- превишена скорост - 854
- нарушения на пешеходци - 125
- отнемане предимство на пешеходец - 173
- употреба на алкохол - 67
- неправоспособност - 86
- неправилно спиране и паркиране - 175
- други нарушения на ЗДвП - 250
За констатираните нарушения е взето отношение, като са съставени 1180 акта и 550 известия за глоби по фиш, спрени са от движение 28 технически неизправни МПС и 21 МПС без сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност".
Провеждат се съвместни проверки на РД "АА" и ОДП "ПП" Търговище и изготвят съвместно актове на нарушители по компетентност от две министерства : МТ и МВР. Това допринася за засилване на контрола по спазване на правилата за движение, скоростните режими, натоварването на МПС и режима на работа от водачите на МПС за обществен превоз на пътници и товари. В област Търговище е изготвен и утвърден график за перманентен съвместен контрол от служители на РД "АА" и ОДП - сектор "ПП", като мярка за по-ефективно използване на административния капацитет и повишаване обема на проверките на пътя, в изпълнение на план - програмата на Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи, както и програмата на ОДОККБД за подобряване на безопасността на движението в Търговищка област. Графика за съвместна дейност е по два пъти месечно, като включва общините Попово, Омуртаг и Търговище. Независимо от него се правят проверки и през други дни по необходимост от подпомагане в някой по-специални случаи на нарушения от водачи. За извършените проверки се изготвят планове за работа на екипите и ежедневни отчети. През 2007г. на територията, на област Търговище инспекторите от РД "АА" са констатирали нарушения на водачи, извършващи нелицензиран превоз на пътници. Съставени са 9 бр. актове и е наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и/или временно спиране от движение на МПС. От тях 3 бр. са на водачи, извършващи нелицензиран превоз на пътници и 6 бр. на водачи извършващи превоз с технически неизправни МПС.
Към днешна дата са констатирани 241 нарушения на ЗДвП и ЗАП от водачи на МПС извършващи обществен превоз на пътници и товари и 1 нарушение на пътник возещ се в МПС. Съставени са:
24 протокола от проверки на предприятия извършващи таксиметрови превози .
17 протокола от проверки на предприятия извършващи обществен превоз на товари.
23 протокола от проверки на предприятия извършващи обществен превоз на пътници.
54 протокола от проверки на предприятия извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност на управление на МПС.
8 протокола от проверки на предприятия извършващи превоз на опасни товари.
22 протокола от проверки на предприятия извършващи периодични технически прегледи на МПС.
3 протокола за проверка на автогари.
Област Хасково
На 19 април 2007 година в изпълнение на Протокол № 53 от Заседание на МС от 28.12.2006 година в Областна администрация Хасково се проведе работно заседание по проблемите на безопасността на движението на област Хасково и определяне на конкретни мерки за ограничаване на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Пътнотранспортната обстановка на територията на Хасковска област. Анализ на възникналите ПТП - 2004, 2005 и 2006 година.
2. Обучение и безопасно поведение на водачите но МПС. Изисквания на ЕФА.
3. Водачи на МПС. МПС за обществен превоз на пътници и твари. Повишаване на техническата изправност и контрол.
4. Повишаване на гражданската информираност в системата на народната просвета за повишаване безопасността на участниците в движението. Възпитание и обучение по безопасност.
5.Повишаване безопасността на движение по пътищата от РПМ на територията на област Хасково извън населените места
6. Усъвършенстване на системата за оказване на медицинска помощ при ПТП и взаимодействие с други органи.
7. Предложения за конкретни мерки за ограничаване на жертвите от ПТП.
Съвещанието беше председателствано и водено от заместник-областния управител Велин Балкански.
По първа точка от дневния ред Ивайло Иванов - представител на ОД "Полиция" прочете доклад за състоянието на безопасността на движението на територията на област Хасково и мерките, които се предприемат от ОДП - Хасково за подобряване на пътнотранспортната обстановка. 185 регистрирани пътнотранспортни произшествия с 38 убити граждани, загинало едно дете и 205 ранени в област Хасково. Пътните контролни органи отчитат трайна намаляваща тенденция на броя на ПТП в региона, като се има в предвид броят на катастрофите станали в предходните 2004 и 2005 година.
Несъобразена скорост, отнемане на предимство, навлизане в насрещното движение, употреба на алкохол и недостатъчна квалификация на водачите са основните причини предизвикващи пътните произшествия.
58 % от ПТП в региона се дължат на неразумно шофиране и превишена скорост.
Органите та реда по пътищата на региона се констатирали 3-304 нарушения за 2006 година. Съставените актове за същия период са 16222, а издадените фишове 8843.
По втора точка от дневния ред Валентин Пашов - председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка изложи пред присъстващите акцентите в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р България за периода 2007-2010 година. Той повдигна въпроса за квалификацията и коректността на фирмите, занимаващи се с подготовката на кандидат-водачите. Според него съществуват "фирми-фантоми", които работят против всички правила и се превръщат в "търговци на смърт", заради комерсиалните си цели. Някои от тях дори нямали лиценз за извършване на такава дейност. Пашов търси съдействие от компетентните органи за предотвратяване на нелегалната им дейност.
По трета точка от дневния ред доклад пред участниците в съвещанието изнесе Атанас Атанасов - директор "Автомобилна администрация" Хасково. Според него с цел превенция от произшествия по пътищата бе следвало да се осъществи по-ефективен контрол върху техническото състояние на пътните превозни средства, да се повиши качеството на обучението на кандидат-шофьорите, да се следи за пренатовареност на МПС, укрепеността на товарите и извънгабаритните им размери.
Христина Боева от РИО на МОН Хасково докладва за организацията на обучението по безопасност на движението в училищата в хасковска област за учебната 2006/2007 година и подчерта, че всеки ден в последния час учителите напомнят на децата за засилено внимание по пътищата и напътстват за правилното участие в движението. Въпреки включените в образователните програми състезания и тематични часове по безопасност на движението, експертите от инспектората апелират за по-голям родителски контрол и съзнание при възпитанието на подрастващите.
По пета точка инж. Радостин Ламбрев изясни приоритетите в работата на Областно Пътно управление относно повишаването на безопасността на движение по пътищата от РПМ на територията на областта и извън населените места. Няколко са програмите, по които се работи във връзка с възстановяването и подобряването на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътните тела, за да бъдат осигурени условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Това са програмите "Капитално строителство", "ФАР", "Регионално развитие", Ремонтна програма, обекти изпълнени по линия на текущ ремонт и поддържане.
По шеста точка от дневния ред докладваха от ЦСМП. Според д-р Петя Радева от ЦСМП в национален мащаб причините за смъртност на населението от травми при ПТП се нареждат на четвърто място след сърдечно-съдовите заболявания и злокачествените онкологични заболявания. Многобройни са медицинските и социално-икономически аспекти, където могат да се изброят физическите увреждания, временна загуба на трудоспособност, трайната инвалидизация, психологични последици за пострадалите и техните семейства, икономически загуби и материални щети. От спешния медицински център в Хасково настояват за по-добра известителна система, която подава сигнала за ПТП до всички екипи на лекари, пожарна служба и полиция. По този начин екипите на всички тези служби ще пристигнат едновременно на местопроизшествието с цел оказване на незабавна експертна помощ на пострадалите. Особено наложително е и редовното провеждане на специализирани курсове на кандидат-водачите за оказване на долекарска медицинска помощ. Най-добрият е такива обучения да се водят от лекари със специалност "спешна медицина" или реаниматори - поясни д-р Радева. Според нея е особено необходимо изграждането на информационна система с база данни на НЗОК, КАТ и ТЕЛК с оглед преценка на водаческата правоспособност. При периодическото преосвидетелстване на шофьорите не се взимат предвид хроничните им заболявания - коза още тя.
Заместник кметът на Община Харманли Гено Генев потърси съдействие от контролните органи за недопускане от преминаване на тежкотоварни автомобили по отделни пътни отсечки. Според него знаци има, но те не се спазват. Друг проблем пред местните власти се оказа периодичната кражба на пътни знаци и припечелването от продажбата им като отпадъци.
Всички конкретни мерки, които бяха предложени в докладите на съответните ръководители, имащи отношение към ограничаване на щетите от ПТП са приети и ще се следи за тяхното изпълнение.
Ще бъдат изпратени писма до всички кметове на общини от Област Хасково за изпълнение на задачите от тяхната компетентност.
Заместник-областният управител Велин Балкански подчерта важността от проведената среща и закри съвещанието.
Регионална дирекция "Полиция"
Състоянието на безопасността на движението на територията на Хасковска област и мерките които се предприемат от органите на ОДП Хасково за подобряване на пътнотранспортната обстановка
Анализ на пътнотранспортната обстановка
1. Природо-географски и демографски характеристики на ОДП Хасково.
Област Хасково е с население 308 936 души. Територията е разделена на 11 общини, които се обслужват от 6 РПУ. Пътните полицаи при ОДП Хасково са 57 на брой и обслужват 10 града и 250 села. Дължината на пътната мрежа е 1910 км., която е разделена на:
- АМ - 35,8 км;
- Път І клас - 162,5 км;
- Път ІІ клас - 102,6 км;
- Път ІІІ клас - 793 км;
- Общинска пътна мрежа - 817 км.
2. Състояние на обстановката по безопасността на движението на обслужваната територия на ОДП Хасково.
2004 г. 2005 г. 2006 г.
ПТП 205 200 185
Убити 38 35 38
Ранени 239 220 205
На територията на Хасковска област през 2006 г. Са регистриране 185 тежки ПТП, с 38 убити и 205 ранени граждани. В сравнение с 2005 г. Имаме намаление на произшествията с 15 и ранените с 15 и увеличение на убитите с 3 и в сравнение с 2004 го. Имаме намаление на произшествията с 20 и ранените с 34. Наблюдава се трайна тенденция на намаляване на броя на ПТП с убити и ранени граждани на територията на Хасковска област.
ПТП С ДЕЦА
2004 г. 2005 г.2006 г.
ПТП 10 24 13
Убити 2 1 1
Ранени 8 23 12
На територията на Хасковска област през 2006 г. Са регистрирани 13 тежки ПТП с пострадали деца, с 1 убито и 12 ранени деца. През 2006 г. В сравнение с 2005 г. (когато имаме значително увеличение на произшествията с 14 спрямо 2004 г.), имаме намаление на ПТП с 12 и на ранените деца с 11. Наблюдава се намаляване на броя на ПТП с убити и ранени деца на територията на Хасковска област.
3. Разпределение на ПТП по най-чести причини.
2006 г.
ПричинаПТП с мат. щетиПТП с пострадалиУбитиРанени1.Несъобразена скорост451108 /58%/231182.Отнемане на предимство44239 /21%/4443. Навлизане в насрещното движение347 /3,8%/584. Употреба на алкохол6810 /5,4%/0135. Недостатъчна квалификация5000 2005 г.
ПричинаПТП с мат. щетиПТП с пострадалиУбитиРанени1. Несъобразена скорост40379 /39,5%/15842. Отнемане на предимство44651 /25,5%/5613. Навлизане в насрещното движение327 /3,5%/274. Употреба на алкохол9218 /9%/4195. Недостатъчна квалификация36 /3%/18 2004 г.
ПричинаПТП с мат. щетиПТП с пострадалиУбитиРанени1. Несъобразена скорост29676 /37%/18842. Отнемане на предимство39060 /29,3%/7703. Навлизане в насрещното движение4814 /6,8%/4174. Употреба на алкохол9718 /8,8%/1235. Недостатъчна квалификация93 /2,5%/17 Най-голям е дела на ПТП с ранени и убити по причина:
- Движение с превишена и несъобразена скорост е най-честата причина за възникване на ПТП или 58 % от ПТП с пострадали граждани. По тази причина са станали 29,7 % от всички ПТП с материални щети.
- Отнемането на предимство 21 % от ПТП с пострадали граждани. Поради същата причина са станали и 29 % от ПТП с материални щети.
Как пътните полицаи са реагирали на пътнотранспортната обстановка:
2004 г. 2005 г. 2006 г.
Констатирани нарушения 24672 30691 30304
От тях с: АКТ 12906 1552216222 ФИШ 8227 10803 8843
По вид констатираните нарушения се разпределят както следва:
2004 г. 2005 г. 2006 г.
- скорост550579085457- неспазване предимство299220662490
- употреба на алкохол126213761342
- неправоспособност 679 9781096
- използване на колани и каски307631092792
- неправилно паркиране327623112921
- техническа изправност 77910491402
- без "Гражданска отговорност" 562 982 677
От цитираните по-горе данни е видно, че при осъществяване на контрол над пътното движение главното внимание се насочваше на доминиращите причини за тежките ПТП - управление след употреба на алкохол, несъобразена и превишена скорост, отнемане на предимство и управление на МПС от неправоспособни водачи.
Мерки за подобряване на пътнотранспортната обстановка
С Решението на Министерски съвет прието с Протокол № 53/28.12.2006 г. беше приета за изпълнение "Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2007 - 2010 г.". За изпълнение на Националната стратегия, ОДП - Хасково разработи и изпълнява ПЛАН за подобряване състоянието на безопасността на движението на територията на Хасковска област за периода 2007 - 2010 г. В плана са включени следните проекти и мерки за подобряване на безопасността на движение, а именно:
А. Обучение на участниците в движението, повишаване транспортната култура и дисциплина с цел намаляване на жертвите на пътя.
І. Възпитание и обучение на децата по правилата на пътното движение.
Цел: Намаляване на броя на загиналите деца в пътното движение с 50 % до 2010 г. спрямо средните показатели за последните години.
Проекти и мерки
1. Подобряване информираността на децата в семейната среда по правилата за безопасност на движението. Участие на полицейските служители в родитело-учителските срещи в училищата.
2. Провеждане на обучение на децата в детските градини за безопасно участие в пътното движение. Участие на полицейските служители при провеждане на практически занятия с деца.
3. Провеждане на обучение на учениците от І до VІІ клас за безопасно участие в пътното движение като пешеходци и велосипедисти.
4. Реализиране на проекти за Детски площадки за практическо обучение на учениците по правилата за безопасност на движението.
5. Участие в национални конкурси и състезания по правилата на движение.
6. Проверка на районите около училищата, детските заведения и участъците с масово предвижване на деца. Набелязване на мероприятия за опресняване на маркировката, монтиране на необходимите пътни знаци.
7. Провеждане на СПО в районите на училищата. Дежурство на униформени служители на тези места.
ІІ. Повишаване познанията и подобряване дисциплината на водачите на пътни превозни средства.
Цел: Намаляване на жертвите от ПТП поради грешки и нарушения, допуснати от водачи на МПС.
1. Млади водачи - 18 - 24 г.
1.1. Осъществяване на контрол на учебните форми, имащи право да възстановяват контролните точки на водачите на МПС.
1.2. Анализ на ПТП извършени по вина на млади водачи и предоставяне на информация за тях на учебните форми провеждащи обучение на водачи.
2. Мотоциклетисти и мотопедисти.
2.1. Повишаване ползваемостта на обезопасителни каски от водачите на двуколесни МПС и управление със запалени фарове, чрез провеждане на СПО.
2.2. Свеждане до минимум броя на неправоспособните водачи на мотоциклети и мотопеди, чрез провеждане на СПО
Б. Подобряване на пътните условия, организацията и управлението на движението.
І. По пътищата извън населените места.
Цел: Намаляване на жертвите и броя на пострадалите граждани от ПТП по републиканските и местни пътища.
Проекти и мерки
1. Установяване и обезопасяване на местата с концентрация на ПТП по пътната мрежа на Хасковска област.
2. Извършване на тематични проверки на пътищата от републиканската пътна мрежа за установяване на недостатъци в пътните условия.
3. Извършване на тематични проверки за състоянието на местните пътища в съответните Общини.
4. Сигнализиране на пътни участъци с концентрация на ПТП.
ІІ. Подобряване безопасността на движение в населените места.
Цел: Намаляване броя на ПТП в населените места.
1. Преглед на схемите на организация на движение в населените места и при възникнала необходимост изготвяне на предложения за промени.
2. Създаване на организация за подобряване на управлението на движението по улиците, чрез въвеждане на нови светофарни уредби и кръгови кръстовища.
3. Строг контрол при изграждане на обекти за масово събиране на хора, свързано с транспортното обслужване и безопасността на движението.
4. Проверка и оптимизиране на максимално допустимите скорости за движение в населените места.
4.1. Въвеждане на изкуствени неравности на платното за движение с цел снижаване на скоростта на движение на МПС. Извършване на тематични проверки за преценка на допустимостта за използването им.
4.2. Изграждане на системи за контрол на скоростта и преминаването на червен сигнал на светофара.
5. Намаляване на риска от блъскане на пешеходци в населените места.
5.1. Извършване на проверки на уличното осветление в населените места - районите около училищата и детски градини, пешеходни пътеки и кръстовища. В. По техническа изправност на ППС.
Цел: Намаляване на жертвите по пътищата чрез поддържане на техническата изправност на МПС.
1. Осъществяване на контрол на техническата изправност на МПС, носенето на необходимите документи от водача на МПС.
2. Провеждане на сезонни СПО по контрол на техническата изправност на МПС - "Пролет - лято", "Есен - зима".
Г. Контрол по спазване на правилата за движение и повишаване транспортната култура и дисциплина на участниците в движението.
Цел: Подобряване на транспортната култура и дисциплина, намаляване агресията, рисковите маневри, броя на системните нарушители.
1. Провеждане на СПО за спазване на скоростните режими при различни пътни и метеорологични условия.
2. Провеждане на СПО за използване на каски и колани, с цел увеличаване ползваемостта до 85 %.
3. Провеждане на СПО за спазване правилата за движение от пешеходци, велосипедисти и водачи на ППС с животинска тяга.
Д. Усъвършенстване на организацията по аварийно спасителната, долекарската и специализираната медицинска помощ.
Цел: Намаляване последствията от ПТП чрез оказване своевременна, аварийно спасителна помощ.
1. Подобряване координацията между Областна дирекция "Полиция", Дирекция "ПАБ", Спешна медицинска помощ, Областно пътно управление - Хасково, Пътна помощ за намаляване на последствията от тежки ПТП. Провеждане на занятие : "Тежко ПТП на път Е-80".
Е. Подобряване безопасността на движението в тъмната част от денонощието.
Цел: Намаляване броя на смъртните случаи при ПТП през тъмната част от денонощието.
Провеждане на СПО "Светлина" - контрол за изправността на светлините на МПС, подобряване осветеността на улиците - особено тези около училищата и детските градини.
Съюз на преподавателите по автомотоподготовка - Хасково.
Обучение и безопасно поведение на водачите на МПС, изисквания на ЕФА
Да припомним една стряскаща статистика - хиляда загинали по пътищата на страната годишно, от които 60 деца - затварят се две класни стаи всяка година, хиляди осакатени и душевно травмирани хора, преживели ужаса на катастрофата. Тези тревожни цифри ни водят към дълбок размисъл.
С учудване прочетох, че в приоритетите за постигане на основната цел на Националната стратегия /стр. 8/ няма и думичка за повишаване качеството на обучение на водачите на МПС, а всяко начало започва с обучението. То е един непрекъснат процес, защото доброто шофиране не се състои в нервно мятане на автомобила, рязко потегляне и спиране със свирещи гуми, а се основава на тренирана координация на обучавания и на получената по този начин плавност на движението на автомобила.
Какво трябва да променим в обучението на водачите на МПС с цел по-добрата им подготовка в днешния и утрешния ден?
1. Нова програма за теоретично обучение, свързана с по-голяма нагледност чрез прожекция на кратки видео филми и използване на мултимедия.
Доказано е, че по-добре един път да видиш, отколкото сто пъти да чуеш. На базата на тази максима е необходимо да се въведе нов тип нагледно обучение, което освен да създаде интерес у курсистите ще допринесе и за тяхната по-добра квалификация, а именно:
- ситуационно обучение - обучените да се запознаят с различни опасни ситуации на пътя;
- създаване на навици за възприемане и разпознаване на действителността - предвидената опасност е предотвратена катастрофа;
- агресивно или толерантно шофиране;
- последиците от шофиране след употреба на алкохол и наркотици;
- икономично и екосъобразно шофиране.
2. Още един фактор, който е съществен за създаване на по-добри шофьори, това е обучението на 17-годишните. Анализите показват, че голям брой ПТП са предизвикани от младежи на възраст между 17 - 20 години, които нямат шофьорска книжка. Европейският опит сочи, че обучение на 17 години и шофиране с придружител до 18 години има своя положителен ефект, което е мотив за обсъждане и на тази тема.
Разбира се, всичко това не може да се осъществи без помощта на държавата, която в партньорство с браншовите организации трябва да даде подкрепа на добрите автоучилища и да се бори срещу комерсиалните, които са болното място в системата на обучение. В последно време се навъдиха тъй наречените "оборотни автошколи", целта на които са само големите парични печалби. За съжаление и нашия град не бе подминат от това зло. Държавните институции са безпомощни да спрат тази пародия на обучение, което за мен е съучастие в убийство. За това час по-скоро трябва да се приеме закон за браншовите организации, както е в Европейския съюз, чиито членове сме и ние. Доказано е, че по-железни правила и ефикасен контрол от браншовия няма.
В днешния ден на държави без граници, на увеличен транспортен трафик, на заобикалящата ни безпардонност и агресия от страна на част от шофьорите около нас, ние трябва да бъдем много повече преподаватели, отколкото инструктори, много повече възпитатели, отколкото търговци на смърт.
Основният фактор за доброто обучение на кандидат-шофьорите остава добре подготвения и мотивиран преподавател, а той трябва да бъде:
- добър педагог и още по-добър психолог; - да познава различните техники и комуникации;
- да преценява способностите на ученика;
- да тушира агресията в неговото поведение и да стимулира толерантността в отношението към останалите участници в движението;
- да възпитава социално отговорен и етичен стил на шофиране.
Това налага:
Високо нива на подготовка и степен на образование на желаещите да се занимават с професията "преподавател по автомотоподготовка", а не с неколкомесечни специализирани курсове.
На 3 и 4 ноември 2006 година в хотел "Хилтън" в София бе проведена международна кръгла маса на тема: "По-добро обучение на шофьорите - по-малко катастрофи - обща цел на Европа", в която участваха 24 държави. Както се подразбира от темата, нашата цел е по-качественото обучение на бъдещите водачи на МПС, но тя би могла да бъде изпълнена само ако се изпълнят и препоръките на EFA /Европейска федерация на автоучилищата/, а именно - уеднаквяване на образованието и квалификацията на преподавателите;
Трябва с гордост да отбележа, че българските автоинструктори получиха много висока оценка от европейските си партньори за тяхната професионална квалификация, тъй като болшинството от преподавателите у нас са с висше и полувисше образование. Всички държави от Европейския съюз сега изработват закон за въвеждане на задължителна степен на образование на автоинструкторите. Това изключва неколкомесечните специализирани курсове за преподаватели по автомотоподготовка, които някои безотговорни "държавници" се опитват да върнат в България и по тази начин стимулират "търговците на смърт". - хармонизиране на учебните планове и концепции за подготовка при обучението на шофьори от всички категории;
- уеднаквяване на стандартите и критериите на изпитните организации и изпитващите.
Какво бе учудването на делегациите от 24-те държави - участнички в кръглата маса, когато им докладвахме, че в Република България:
1. Са спрени изпитите с кандидат - шофьорите в по-малките населени места. Забраната бе въведена през 1999 година, когато изпитите бяха прехвърлени от КАТ към ДАИ. Това е една дискриминация към автоинструкторите и населението от по-малките градове, която трябва час по-скоро да бъде премахната. Считаме, че с така създадената дискриминация ефекта от обучението на кандидат-шофьорите е намалял наполовина за засегнатите селища, тъй като много от часовете по кормуване отиват за извънградско за сметка на "градското кормуване", а именно то е в основата на изпита за получаване на правоспособност. Нима умението да се шофира трябва да важи само за големите градове или шофьорите получили книжки преди 1999 година са били по-лошо подготвени? Ако се вярва на статистиката за нарастващите катастрофи в страната, това изглежда не е така. Лошото обучение идва от тъй наречените "оборотни автошколи" и това е видно за всички, но малцина държавни чиновници го признават.
2. Съществуването на психотест, нямащ нищо общо с подготовката на водачи на МПС от тежките категории.
3. Липсва закон за браншовия съюз, който да контролира и регулира обучението на тази жизненоважна дейност.
Това са нещата, които според нас, автоинструкторите от Хасково, трябва да бъдат час по-скоро решени от компетентните институции, ако искаме да постигнем ефективни резултати за намаляване на смъртността по пътищата. Дано този път всичко, което бе казано днес и споделено като опит, бъде внимателно анализирано и най-важното приложено в най-кратки срокове. Дано това не бъде поредната стихийна кампания. Надявам се, че с воля, разум и отговорност от страна на всички заинтересовани институции заедно бихме могли да победим призрака на смъртта, дебнещ по пътищата на страната. Нека си подадем ръце в името на общата кауза и за бъдещето на нашите деца!
Регионална дирекция "Автомобилна администрация - Хасково
Обществен превоз на пътници и товари. Повишаване на техническата изправност на моторните превозни средства и контрол
Кандидати за придобиване на правоспособност.
Основната цел на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство е обучаваният да придобие знания и умения за безопасно управление на превозно средство и поведение, с което да не застрашава живота и здравето на хората, да не създава опасност за движението, да не причинява имуществени вреди и да опазва околната среда.
С цел издигане нивото на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност в посока изграждане на "защитно поведение" при участие в движението със съвместна заповед на Министъра на транспорта и Министъра на образованието и науката бе създадена работна група, която да направи предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба относно обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. В групата участват освен представители на Министерство на транспорта и Министерство на образованието и науката и представители на техническия университет в София, Съюза на българските автомобилисти, Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка и Асоциацията за обучение в транспорта.
По съдържанието и организацията на обучението групата предлага:
1. Да се въведе изискването за завършено основно образование на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
2. Да се актуализира съдържанието на учебната документация за различните категории като се осъвременят съществуващите теми и се включат нови теми - обучение по икономично и екосъобразно управление, ситуационно обучение, нови технологии в автомобилната техника, влияние на алкохола и упойващите вещества, агресивното управление и анализ на пътнотранспортните произшествия.
3. Общата продължителност на теоретичното обучение да стане не по-малко от 40 учебни часа.
4. Обучението по долекарска помощ да се включи в учебната документация за теоретично обучение.
5. Да се увеличи броя на задължителния минимум часове при практическото обучение - 32 учебни часа + 1 учебен час за провеждане на вътрешен изпит.
6. Преподавателите да преминат задължително продължаващо обучение на всеки 4 години, а председателите на изпитни комисии на всеки 2 години по учебна документация, утвърдена от Министерството на образованието и науката в акредитирани в професионална област висши училища.
7. Да се организират ежегодни работни семинари с представители на браншовите организации и представители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
8. Книжката на кандидата за придобиване на правоспособност да съдържа промените, които ще бъдат направени в учебната документация.
9. Да се въведат задължителни контролни изпити след преминаване на повече от половината от задължителните часове. Да се предвидят 4 часа по управление, когато след провеждане на втория вътрешен изпит преподавателя прецени, че кандидата не е придобил задължителния минимум знания. След преминаване на предвидените 4 допълнителни часа по управление обучаваният отново да полага вътрешен практически изпит. При отрицателна оценка на обучавания се препоръчва допълнително обучение. Когато кандидатът не желае да премине това обучение, свидетелството за преминато обучение се издава след като той заяви писмено отказа си с подпис в картона на обучавания.
10. Да се въведе задължителен контролен изпит след приключване на задължителния минимум часове от теоретичното обучение до успешното му прилагане.
11. В дневника да се предвиди място за вписване на повече от един преподавател и да се регламентира сигнатура за нанасяне на часовете за всеки от тях.
12. Да се въведе максимален брой часове, които преподавателят може да отработи за един ден - само управление, само теория и теория + управление - 10 учебни часа. Водачи на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници и товари
Съгласно чл. 7б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози лицензираните превозвачи лицата, извършващи превози за собствена сметка, осъществяват превози на пътници и товари с превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторни превозни средства от категории С и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+E, D или D+E само с водачи, които отговарят на изискването за квалификация на водача. За съответствие с изискването за квалификация на водача Министърът на транспорта или упълномощени от него длъжностни лица издават карта за квалификация на водача със срок на валидност 5 години.
Съгласно ал. 2 Карта за квалификация на водач се издава на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо начална квалификация или периодическо обучение по смисъла на ал. 3 и 4.
Съгласно ал. 3 изискването за квалификация на водача по ал. 1 е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение и е положил успешно изпит.
Съгласно ал. 4 водачите, придобили квалификация по ал. 2, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си на всеки 5 години.
Съгласно ал. 5 на чл. 7б от Закона за автомобилните превози Министърът на транспорта определя с наредба условията и реда за провеждане на обучението и реда за провеждане на изпитите по ал. 3 и 4.
Съгласно чл. 87 от Закона за автомобилните превози минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници и товари с максимално допустимо тегло на превозното средство над 7,5 тона и на водачите осъществяващи таксиметров превоз на пътници е 21 години.
Дисциплината на водачите на моторни превозни средства е свързана със съществуващата законова и нормативна база и ежедневен контрол по спазването й. Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Хасково работи в тясна връзка и с други организации, от които зависи дисциплината и културата на поведение на водачи на моторни превозни средства на пътя, като Областната дирекция на полицията, Общинска полиция, Прокуратура, Национална агенция по приходите и други. За целта ежеседмично се изготвя график за тематични проверки /по време и място/ на инспекторския състав на пътя в цялата област, като основно се обръща внимание на времето за управление и почивки на водачите, техническата изправност на пътните превозни средства, натовареност на превозното средство и документацията свързана с превоза.
Моторни превозни средства за превоз на пътници и товари.
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и нейните регионални структури по места следят всички моторни превозни средства, които се движат по пътищата на Република България да бъдат оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта с изключение на превозни средства с технически допустима маса до 7,5 тона.
С устройство за ограничаване на скоростта се оборудват всички моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 тона и моторни превозни средства за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, съгласно чл. 89а на Закона за автомобилните превози и Наредба № 13 на Министерството на транспорта от 19.04.2004 г.
При превоз на опасни товари Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава на превозвача или собственика на пътното превозно средство "Удостоверение за одобрение на пътно превозно средство превозващо определени опасни товари" по образец със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR, които са дефинирани в Приложение № 7 на Общата резолюция за конструкцията на превозни средства /R.E.3/ предназначена за превоз на опасни стоки.
Също така в нормативните документи са заложени за изпълнение в различни срокове съобразени с Европейското законодателство в зависимост от годините на производство на моторните превозни средства, наличието на противоблокираща спирачна система, забавители на скоростта като интардери или ретардери, с които се запазват задължителните условия за повишаване ефективността на спирачните системи на моторните превозни средства предназначени за превоз на пътници и товари.
Повишаване на техническата изправност на моторните превозни средства.
Основният контрол по спазване на нормите за техническа изправност и екологичност на моторното превозно средство се извършва от пунктовете за периодичен годишен технически преглед в областта, които са 25 броя. Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Хасково извършва както планов, така и внезапен контрол върху дейността на тези пунктове. Всички пунктове са оборудвани според изискванията на Наредба № 32 на Министерство на транспорта, за да могат да осъществяват ефективен контрол върху техническите и екологични параметри на моторните превозни средства според българското законодателство.
След последната промяна на Наредба № 32 на Министерство на транспорта от февруари 2007 г. Контролно-техническите пунктове следва да имат изградени и сертифицирани от компетентен за Европейския съюз сертифициращ орган, система за управление на качеството ISO 9001:2000, която трябва да влезе в действие до месец декември 2008 г., което неимоверно ще доведе до повишаване на качеството на обслужване на всички клиенти.
В регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Хасково разполагаме с една Мобилна лаборатория, с която се извършва ефективен контрол на пътя от страна на инспекторския състав, което за област Хасково не е достатъчно. С мобилната лаборатория се извършват главно термични проверки на пътя. Те обхващат натовареност на пътното превозно средство, контрол върху устройство за ограничаване на скоростта и тахографи, измерване на газовите емисии и цялостно изследване на техническото състояние на моторното превозно средство.
С наличния инспекторски състав Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Хасково полага максимални усилия за контрол на пътя в цялата област, както и в пунктовете за провеждане на технически прегледи. Един от приоритетите при работа на пътя от страна на състава е техническото състояние на движещите се пътни превозни средства за обществен превоз на пътници и товари и при установяване на нередности сме безкомпромисни към нарушителите. Определено може да се каже, че за наличието на висок брой нарушения в този сегмент влияе определените от законодателя в Закона за движението по пътищата сравнително ниски глоби за водачите и превозвачите, допускащи управление на технически неизправни превозни средства.
Имайки в предвид, че всички пътни превозни средства целогодишно трябва да бъдат технически изправни особено внимание се обръща на всички собственици на пунктове за технически прегледи в началото на зимния сезон при предоставяне на автомобили за преглед в техните пунктове да обръщат особено внимание на състоянието на гуми, светлини, пътепоказатели, кормилни и спирачни системи, както и стабилно състояние на ходовата част в автомобилите.
Контролната дейност на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Хасково е насочена в няколко направления, като за да бъде тя ефективна и за да се намали нарушаемостта на правилата за движение в обществения превоз на пътници и товари усилията ги насочваме, както следва:
- При превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация;
- При извършване на таксиметров превоз на пътници;
- Извършване комплексни проверки на предприятия за обществен, международен превоз на пътници и товари, за таксиметров превоз на пътници и за превоз на товари;
- Проверки на предприятия, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;
- Проверка на предприятия, извършващи периодични прегледи за проверка техническата изправност на пътните превозни средства.
Мога да добавя, че така изпълняваната от нас контролна дейност на пътя и в предприятията няма да е така ефективна, ако ние не работим съвместно с други държавни и общински структури от областта, като всички подразделения на Областна дирекция на полицията, Районни прокуратури, Национална агенция по приходите, Кметовете на Общини и др.
Какви предложения мога да направя за вземане на мерки за ограничаване и намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия:
1. Организиране на последователен и ефективен контрол съвместно с органите на Областна дирекция на полицията върху техническото състояние на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници и товари, за собствена сметка и лични превозни средства.
2. Организиране и провеждане на сезонни масирани операции по техническата изправност на моторните превозни средства - "пролет - лято", "есен - зима" и по спазване на времената за управление от водачите на моторни превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници и товари.
3. Осъществяване на цялостен и постоянен контрол върху пред пътните проверки на техническото състояние на морните превозни средства и здравословното състояние на водачите извършван от фирмите занимаващи се с обществен превоз на пътници и товари в това число и при превоз на опасни товари.
4. Извеждане като приоритет на контролната дейност на пътя и в предприятията, спазване на Европейския регламент № 561/2006, касаещ правилата за времето на управление на автомобилите и почивките на водачите.
5. Повишаване качеството на обучението и качеството на провежданите изпити с кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство чрез изменение на сега действащата нормативна уредба.
6. Въвеждане на изисквания за начална квалификация и продължаващо обучение на лицата пряко ангажиране с извършването на обществен превоз на пътници и товари.
7. Засилване на контрола върху претовареността на моторните превозни средства, разположението и укрепеността на товарите, сигнализацията при превоз на извън габаритни пътни превозни средства и при превоз на опасни товари.
8. Контрол върху престоя и паркирането на превозни средства извършващи превоз на пътници и товари на места от републиканската пътна мрежа, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
9. Подобряване взаимодействието с местните органи за самоуправление, с обществените организации и медиите за повишаване ефективността от превантивната дейност по проблемите по безопасността на движението.
10. Коректно изпълнение на план - програмата за подобряване безопасността на движението през 2007 година подписана и утвърдена от Министъра на вътрешните работи, Министъра на транспорта и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Регионален инспекторат по образованието - Хасково
Основната цел на Програмата за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение, разработена от РОИ - Хасково е обединяване на усилията на всички социални и педагогически фактори за създаване на условия и организация за провеждане на ефективен образователен и възпитателен процес в детската градина, училището и извън него, свеждащ до минимум към края на 2010 година на пострадалите при пътнотранспортни произшествия на деца и ученици от област Хасково.
Безопасността на децата като участници в пътното движение е един от най-сложните и актуални проблеми на обществото днес. Ежедневното увеличаване интензивността на движението по пътищата и постоянно нарастващия брой на превозните средства, ясно доказва необходимостта от взимане на незабавни мерки за подобряване на пътната дисциплина и намаляване броя на загиналите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия. В тази насока бяха планирани и проведени мероприятията в регионалната програма за подобряване обучението по безопасност на движението по пътищата за периода 2006 - 2010 г.
Статистиката показва, че в Хасковска област има едно загинало дете (от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Димитровград). Не е малък броя на децата станали свидетели на пътнотранспортни произшествия. Това води до стрес, а в някои случаи и до трайна психическа депресия. Част от децата са потърпевши и като пешеходци и велосипедисти. Това налага засилване превантивната дейност сред децата и учениците, както и сред техните родители. Различните възрастови групи налагат използването на по-разнообразни и интерактивни форми за ангажиране на децата и учениците при планиране и реализиране на проявите, целящи изграждане на трайни навици за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
В тази връзка се извърши следното:
- Осигуряване на по-добри условия в ЦДГ и училищата от областта за получаване на законодателна, психологическа и медицинска информация, свързана с последиците от регистрираните ПТП, чрез масовост и активно включване на децата и учениците в разнообразни форми на училищна, извънкласна и извънучилищна дейност;
- Организацията на обучението по БД в училищата на област Хасково е съобразена с изискванията на МОН, Заповед № РД-09-773/19.09.2003 г. на МОН;
- Часовете за изучаване на правилата за безопасно движение по пътищата се водят от класните ръководители в часовете на класа и се включват в норматива на учителя, който ги преподава. Заложени са на отделен ред в Списък - Образец № 1. В някои училища от общини Димитровград и Хасково обучението по БД в V - VІІІ клас се води в МУЦ Димитровград, където има специализирани кабинети и МУЦ град Хасково;
- В началото на учебната година всички училища и детски градини представиха в РИО годишните планове за организиране на дейностите за обучение по БДП.
Всички училища в областта разполагат с учебни програми по БД за І - ІV клас и V - VІІІ клас. При направените проверки от страна на ръководствата на училищата е установено, че се спазва изискването за равномерно разпределение на учебния материал по БД по предвидените глобални теми. Преподаденото учебно съдържание се отразява в материалната книга и в дневника на класа.
Усъвършенстване на ръководно - контролната и методическа дейност на регионалния инспекторат по образование в посока превантивната дейност.
През учебната година бе осъществен контрол от експерти от РИО - Хасково за планиране и организация на обучението по БДП в следните училища:
- ОУ "Св. Иван Рилски" - Хасково, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Хасково, СОУ "Васил Левски" - Хасково, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Димитровград, ОУ "Вапцаров" - Хасково, НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Тополовград, ОУ "Проф. Асен Златаров" - Минерални бани. Резултатите бяха отразени в констативни протоколи.
Иницииране на активно съпричастие на родителите, семейството и училищните настоятелства в процеса на намаляване на вероятността от ПТП с участие на деца и ученици в мероприятия като:
- Детско шоу и състезание "Сами на пътя" с ученици от начален етап;
- Организиране на прояви, свързани с Европейската седмица на мобилността и Световния ден без автомобили;
- Провеждане на общински състезания по приложно колоездене;
- Участие в национална викторина и конкурс "Да пазим децата на пътя";
- Организиране и провеждане съвместно с родители детско утро "С мама и татко пресичам аз" в детската градина;
- Изграждане на детска полицейска академия и осигуряване на финансови средства за нейното функциониране във всяко училище.
Привличане на средствата за масова информация при провеждане на училищни, общински и областни кампании, свързани с опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, популяризирането на добър педагогически опит и други добри практики.
Обучението по БДП в детските градини се осъществява с активното участие на децата. Преподавателите се стремят да разнообразят методите на обучение, за да мотивират децата и те играейки да се запознаят с правилата на движение по пътищата. В ОДЗ "Райна княгиня" н Хасково са изнесени две представления на тема БДП. По време на представленията децата искрено се забавляват и активно участват в действието, като демонстрират знания и умения по темата. По инициатива на директорите на детски градини са проведени семинари с родителите на теми "Формиране на навици за безопасност на движение чрез видовете игри", "Възпитание на безопасно движение на пътя", "Ролята на детската градина и семейството за възпитание на БДП". В целодневна детска градина по изкуствата в Хасково е проведено състезание "Отличник в безопасното движение", в което децата на практика са показали какво са научили.
Възпитание и обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за самосъхранение, отговорност и дисциплина, изграждане на етични взаимоотношения, като участници в пътното движение, които да допринасят за развитие на нова обществена култура по отношение безопасността по пътищата.
В много училища обучението в начален етап по БД се провеждаше под формата на ролеви игри. Чрез тях децата попадат в конкретна ситуация. Забелязва се голям интерес към игровите и състезателните елементи в обучението и при коментарите за поведението на водачи, пешеходци (възрастни и деца), велосипедисти, мотоциклетисти и други участници в движението по пътищата.
Съгласно изискванията на новата Конвенция за обучение по БДП и Заповед № ЗД09-773/19.092003 г. на МОН в края на всеки срок, класните ръководители изготвиха писмени доклади за резултатите от обучението по БДП на всеки ученик от своя клас. За по-бърза и точна атестация това ставаше по тестове по БДП за І-ІV и V-VІІІ клас, одобрени от МОН със Заповед №РД09-608/24.07.2003 г.
Във всяко училище е създадена организация за безопасно приемане и изпращане на учениците. Най-често в задълженията на дежурните учители е включено да наблюдават с особено внимание движението на учениците през междучасията и след учебните занятия в района на училището. Във връзка с това и поради ежедневното извозване на ученици с автобус (там където това се налага) са изготвени заповеди, регламентиращи осигуряването на безопасно движение на пътуващите ученици. На натоварените градски кръстовища, около училищата дежурят униформени полицаи, които помагат на малките ученици в безопасното пресичане и придвижване до домовете им.
Привеждане на учебно-материалната база към съвременните изисквания за качествен учебно-възпитателен процес.
Изграждане на детска площадка по БД в НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Тополовград;
Използване възможностите на училищните компютърни кабинети и Интернет за получаване на информация относно:
- Правилата за безопасно управление на велосипед, ролери, скейтборд и др.;
- Правилата за ползване на обществени зони в населеното място за управление на велосипед, ролери, скейтборд и др.;
- Ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост като участници в пътното движение.
Дидактическо осигуряване на учебно-възпитателния процес.
В някои училища има договореност с РПУ за гостуване на лектори и използване на специализирани градски кабинети.
Всички ученици в големите градски училища разполагат с необходимите учебници, учебни тетрадки и помагала за обучение по БД. Не така обаче стоят нещата с осигуреността на учениците в по-бедните селски райони, където поради финансови затруднения родителите трудно отделят средства за закупуване не учебни помагала. Малко са училищата от областта, които през изминалата учебна година имаха възможност да осигурят пълен комплект табла по БД за всички класове.
Първоначално и продължаващо обучение по методика на преподаване на учебното съдържание в детската градина и училището на учителите, преподаващи БДП, както следва:
- Учители и детски градини;
- Учителска правоспособност 1-4 клас;
- Учителска правоспособност 1-8 клас (5-8 клас);
- Учители - инструктори;
- Учители, членове на Училищни комисии по безопасност на движението.
За преподаватели по безопасност на движението са определени преподаватели с висше или полувисше образование, преминали курса по методика на безопасността на движението
В съответствие с изискванията на Писмо № 1101-89/13.01.2004 г. и писмо № 9105-12/13.01.2004 г. на МОН, РИО - Хасково организира квалификационни курсове за обучение на учители преподаващи БДП в училищата в цялата област. Обучението бе организирано съвместно с асоциация "Безопасност на движението за децата и младежите" и с участието на преподаватели от техническия университет в София. Поради големия интерес на учителите - 250 към квалификационния курс и за повишаване ефективността на обучението занятията се водиха по предварително утвърден график в община Хасково.
Осъществяване на системни и постоянни действия съвместно с общинските органи за предприемане на подходящи регулиращи и ефективни организационно-технически защитни мерки, съобразно спецификата на района на детската градина и училището (предпазни парапети, светлинна сигнализация, пътна маркировка и др.);
За по-голяма безопасност и с цел опазване живота и здравето на децата предлагаме да се поставят предпазни парапети, светлинна сигнализация, пътна маркировка, пътни знаци "Деца на пътя" в следните училища:
- НУ "Г. С. Раковски" - Хасково;
- ОУ "Алеко Константинов" - Хасково;
- ОУ "Шандор Петьофи" - Хасково;
- СОУ "П. Хилендарски" - Хасково;
- ПМГ - Хасково;
- ОУ "Алеко Константинов" - гр. Димитровград;
- СОУ "Л. Каравелов" - гр. Димитровград;
- СОУ "Ж. Терпешев" - гр. Любимец;
- ОУ "Проф. Д-р Асен Златаров" - с. Минерални бани.
Център за спешна медицинска помощ - Хасково
Усъвършенстване на системата за оказване на медицинска помощ на пострадали от ПТП.
В национален мащаб ПТ-травматизъм е на 4-то място като причина за смъртността на населението след ССЗ, МСБ, ЗНОБ, травматизъм, като в определени възрастови групи от 18 - 30 годишна възраст заема второ място като причина за смъртността. Това прави проблема ПТ травматизъм при настоящата демографска криза особено остър.
Многобройни са медицинските и социално икономически аспекти на проблема:
- Брой пострадали (загинали);
- Физически увреждания;
- Временна загуба на трудоспособност;
- Трайна инвалидизация;
- Психологически последици за пострадалите и семействата им;
- Икономически загуби;
- Материални щети.
По данни на СЗО 75-80 % от причините за възникване на ПТП са субективни и само 20 % от обективен характер. Това ни дава основание да се опитваме по всякакъв начин да намаляваме дела на субективните причини.
Конкретни мерки за намаляване на травматизма.
1. С оглед съкращаване на реактивното време при оказване на медицинска помощ екипът първи приел сигнала за ПТП да известява едновременно медицинския екип, противоаварийния екип и екипа на КАТ, които едновременно да се отзоват на местопроизшествието.
2. Курсовете по оказване на долекарска помощ, които се провеждат на кандидатите за водачи на МПС да се провеждат от лекари със специалност спешна медицина или реаниматори. 30-40 % от пострадалите се довеждат с попътен транспорт.
Такова обучение по възрасти може да се провежда и в учебните часове по безопасност на движението.
3. При периодично медицинско освидетелстване на здравословното състояние на водачите на МПС не се декларират хронични заболявания. Удачно е изграждане на информационна система между ТЕЛК, НЗОК и КАТ с оглед на преценка на водаческата им способност.
4. Въвеждане на почасово дежурство на медицинския екип в определени участъци с висока концентрация на ПТП.
Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Хасково
Повишаване безопасността на движение по пътищата от РПМ на територията на Област Хасково извън населените места.
Концентрацията на ПТП в определени участъци от републиканската пътна мрежа е в пряка зависимост от комплекса фактори влияещи върху безопасността на движението, а именно: глобалната автомобилизация, повишената интензивност, остарелия автопарк, пропуските в организацията на движението, липсата на вертикална сигнализация или хоризонтална маркировка, състоянието на пътните съоръжения, недобрата видимост в зоните на кръстовищата, нивото на сцепление на пътното покритие и др.
Когато се обсъждат въпроси свързани с безопасността на движението по републиканските пътища извън населените места на територията на Област Хасково трябва да се отчете факта, че областта се явява кръстопът на важни транспортни коридори. Тук се пресичат в посока "изток - запад" - Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 4 и в посока "север - юг", Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9. Международния транспортен обмен се осъществява чрез гранични контролно-пропускателни пунктове: "Капитан Петко Войвода" на границата с Република Гърция и "Капитан Андреево" на границата с република Турция, като последния се явява външна граница на Европейския съюз.
Най-важен за транспортното обслужване на областта е ОТЕК № 4 по направление "Калотина - София - Пловдив - Свиленград - Истанбул", който свързва Централна и Западна Европа с югоизточните й райони, страните от Черноморския басейн, Азия и Близкия Изток. На територията на Област Хасково той е по направление на автомагистрала "Марица"."Капитан Андреево Все по-голямо значение придобива направлението: "Капитан Петко Войвода - Свиленград - Голямата звезда - Тополовград - Елхово - Бургас". През 2007 година се предвижда ново строителство в участъка "Капитан Петко Войвода - Свиленград" и връзка с АМ "Марица", както и рехабилитация на участъка "Свиленград - Голямата звезда" по трасето на път ІІ-55. По този начин ще се създаде директна транспортна връзка от пристанище Бургас до гръцкото пристанище в Александропулис.
Републиканските пътища на територията на Област Хасково са 1062,5 км - 6 % от пътната мрежа на страната. По този показател ОПУ - Хасково е на трето място в страната след ОПУ - София и ОПУ - Бургас.
По класове, пътищата се разпределят както следва: автомагистрала - 20,7 км (6 % от тези в страната); първокласни пътища - 160, 2 км (5 %); второкласни пътища 0 147,4 км (4%) и третокласни - 719,7 км (6 %) и пътни връзки - 14,5 км (6 %). Гъстотата на пътната мрежа е с 0,192 км/км2 при средна за страната 0,174 км/км2.
І. Обезопасяване на УКПТП
По републиканските пътища извън населените места 1/4 от всички ПТП стават на УКПТП.
1.1. Усъвършенстване на нормативната база за установяване на наличието на УКПТП и процедурата за тяхното откриване и обезопасяване.
Наредба № 5/03 г. определя редът за определяне и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП по пътищата, отворени за обществено ползване. Съгласно преходните и заключителни разпоредби към наредбата, в срок шест месеца от влизането в сила на същата, министърът на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с министъра на вътрешните работи утвърждават методика за определяне на участъците с концентрация на ПТП. Към настоящия момент такава методика липсва. До приемането на осъвременена методика за определяне на участъците с концентрация на ПТП извън населените места (Наредба № 5, чл. 3) се прилага действащата методика от 1979 година.
В изпълнение на разпоредбите визирани в Наредба № 5/2003 г. на МРРБ, за установяване и обезопасяване на УКПТП, от ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" ни изпратиха следните методически указания:
- методически указания за подобряване дейността на пътна полиция по откриване и обезопасяване на УКПТП по пътищата извън населените места в Република България;
- методически указания за изготвяне на "схема на произшествията" за настъпилите ПТП във връзка с УКПТП.
УКПТП се установяват по области в секторите "Пътна полиция" към ОДП от служителите работещи по организация на движението (ОД) или отговарящи за УКПТП.
УКПТП се идентифицират съобразно количествените критерии, установени с действащата "Методика за откриване на УКПТП" извън населените места.
Определянето на участък от пътя като УКПТП се осъществява чрез сравняване на необходимия според "Методиката" брой ПТП и действително настъпилите произшествия в конкретната пътна отсечка. Ако възникналите в участъка ПТП са повече от необходимите или равни на тях се твърди, че той е участък с концентрация на ПТП. Броят на действително настъпилите ПТП в обследвания обхват се взима от полицейската статистика.
Броя на произшествията, необходими за определяне на конкретен пътен участък като такъв с концентрация на ПТП се съобразява с:
- актуална интензивност на движението;
- дължина на разглеждания участък;
- интервалът от време, за което се изследват данните от статистиката.
Информация за УКПТП, придружена със съответния анализ се предоставят на ФРПИ в срок до 31.03 за съответната година.
Назначените по области комисии, натоварени с дейността по УКПТП ежегодно до 25.05 изготвят "Схеми на произшествията" за ПТП във всеки идентифициран участък с концентрация на ПТП
1.2. Подобряване на сътрудничеството между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и компетентните органи на регионално и местно равнище и осигуряване на постоянно наблюдение на ефективността на въведените мерки.
Фонд "РПИ", чрез Областните пътни управления и ЦЛПМ осъществява методическа помощ, като осъвременява данните за обема на автомобилния поток (интензивност на движението). Областно пътно управление - Хасково има изготвена съвместно с ОДП Хасково Заповед за създаване на Регионална комисия за установяване и обезопасяване на УКПТП. Съгласно заповедта, комисията извършва периодични огледи на установените участъци с концентрация на ПТП, съгласно действащата Методика. За извършената работа се съставят протоколи за номер и километрично положение на участъка, състояние на участъка и констатация от огледа, анализ на причините за ПТП и предложения за изпълнение на мероприятията по обезопасяване на участъка. Протоколите се представят на Постоянната комисия за утвърждаване по установения в Наредба № 5 ред. Отдел "Поддържане" при ОПУ - Хасково разработва краткосрочни и дългосрочни мероприятия за обезопасяване на участъците. В едномесечен срок от утвърждаване на мероприятията и осигуряване на необходимите пътни знаци, табели и принадлежности, отговорниците на РПС възлагат изпълнение на видовете работи по обезопасяване на участъците.
Всички УКПТП в периода 2004 - 2006 г. са обезопасени съгласно предписанията на Постоянната комисия, в която участват представители на ФРПИ, МВР и съответните регионални структури
За 2006 г. по информация на КАТ - ПП при ОДП - Хасково, няма УКПТП по пътищата от РПМ извън населените места.
ІІ. Подобряване безопасността на републиканската пътна мрежа.
2.1. Създаване на организация и нормативно осигуряване на поддържането на сигнализацията, маркировката, разстоянията на видимост по отделни участъци от пътната режа м съответствие със заложените в проектите показатели.
През 2006 г. по линия на ТРП бяха монтирани 863 броя светлоотразителни знаци и табели по РП. Положи се хоризонтална пътна маркировка на 682 км пътища. Бяха възстановени и ремонтирани 3400 м.л. СПО, профилирани и попълнени 600 км. Банкети и изсечени 200 ска храсти за подобряване видимостта по участъците от РП, попадащи в хоризонтални криви с малки радиуси.
Като голям проблем пред пътната администрация се оказа кражбата на пътни знаци и табели през последните дни и месеци. В периода 2002 - 2006 г., след подмяна на алуминиевата основа на пътните знаци и табелите с поцинкована ламарина се наблюдаваше относителен спад на кражбите. През последните дни и месеци статистиката показва че кражбите на знаци и табели по пътищата отново са зачестили.
Трудности ни създават извън габаритните МПС. Всички сме свидетели на големите деформации и улягания по пътищата вследствие на преминаването на товари над нормативно допустимите за които са оразмерени конструкциите на пътищата. Призива ни към контролните органи е за по-чести проверки на такива МПС относно притежаването на необходимите документи за превоз на извън габаритни товари и ползването на указания в разрешителното маршрут за движение по РПМ.
Във връзка с поставянето на изкуствени неравности по РПМ, становището на ФРПИ е следното:
За осигуряване на безопасността на всички участници в движението, на първо място е необходим засилен контрол от органите на КАТ, съчетан с организационни мерки - пешеходни ограждения, пътеки и светофари с повикване, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, без нарушаване целостта на пътното платно;
В изключителни случаи на висока степен на опасност и риск за живота на пешеходците, решение за изкуствени препятствия, до утвърждаването на нова Инструкция за направа и използване на напречни неравности и други ограничения за снижаване на скоростта може да даде Регионалната комисия за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП, която включва и представител на общинската администрация. Трябва да се има в предвид, че изкуствените неравности следва да са с възможност за демонтиране през зимния период, с оглед да не възпрепятстват снегопочистването и се изпълняват от и за сметка на общинската администрация. В противен случай безопасността отново няма да бъде гарантирана.
2.2. Повишаване пасивната безопасност на пътните участъци, където автомобилите напускат платното за движение и се блъскат в дървета, огради, стени, попадат в пропасти, реки. Подобренията които планираме са заложени при ремонта на пътищата и са в посока изправянето на остри и опасни завои с обратни виражи в обхвата на сервитутните зони, изчистване от растителност на опасните завои, изграждане и подмяна на предпазни мантинели и поставянето на нови на места където липсват.
2.3. Механично разделяне на транспортните потоци на участъци с интензивни челни сблъсъци.
2.4. Нормативно решаване на използването на огледала за повишаване на видимостта в опасни участъци.
2.5. Ограничаване на възможностите за рязка промяна на скоростните режими на движение по републиканската пътна мрежа вследствие на изграждане на крайпътни обекти. Предвижда се в участъците със съседни КОО да се изграждат локални платна, които да обслужват обектите, отделени със зелена ивица от активните ленти за движение.
ІІІ. Безопасност на ЖП прелезите.
3.1. Ежегодно се извършва категоризиране и при необходимост пресъоръжаване и реконструкция на прелезите за общо ползване е местните прелези в съответствие с нормативните изисквания.
3.1.1. По трасето на републиканските пътища на територията, управлявана от ОПУ - Хасково са разположени следните ЖП прелези, разпределени по РПС, както следва:
РПС Хасково
Път ІІІ-505 - 1 бр. охраняем при км. 5+669 (Малево);
Път ІІІ-807 - 1 бр. охраняем при км. 5+490 (Любимец);
Път ІІІ-5074- 1 бр. охраняем при км. 0+423 (Книжовник).
РПС Харманли
Път ІІІ-554 - 1 бр. охраняем при км. 48+942 (Симеоновград);
РПС Свиленград
Път ІІІ-597 - 1 бр. охраняем при км. 56+850 (Любимец);
Път ІІІ-505 - 1 бр. неохраняем при км. 62+900 (Сива река).
Общо 6 броя прелези от които охраняеми - 5 броя и неохраняем - 1 брой.
На всички ЖП прелези има поставена вертикална сигнализация, която осигурява безаварийната им експлоатация. ОПУ - Хасково отговаря за поддържането в изправност на сигнализацията, а за оборудването им представителите на БДЖ. Ежегодно със заповед на Генералния директор на НК "Железопътна инфраструктура" се назначава комисия, която да извършва преглед на всички ЖП прелези. За работата си комисията изготвя протокол със съответните констатации и срок за изпълнение на предписанията в протокола. "Проблематични" ЖП прелези по РП на територията на Област Хасково няма.
ІV. Подобряване на управление на движението по автомагистралите и участъци от първокласната пътна мрежа.
4.1. Предвижда се изграждането на системи за наблюдение, контрол и управление на движението по автомагистралите и участъците от първокласните пътища.
4.2. Създаване на организация за изграждане на системи за предоставяне на своевременна информация за водачите при промяна условията на движение - задръствания, произшествия, заледявания, мъгла и други чрез използването на модерни информационни технологии.
V. Безопасност в зоната на ремонти.
Високата аварийност в зоните на ремонти по пътищата предполага завишено внимание за подобряване безопасността в тези участъци.
5.1. Усъвършенстване на нормативната база и организацията на движение на участъците от пътната мрежа, по които се извършват строително-монтажни работи.
5.2. Преимуществено използване на разделителни бариери за разделяне на насрещните потоци на участъците в ремонт от републиканската пътна мрежа и задължително по автомагистралите.
5.3. Създаване на организация за използване на различни системи за контрол на скоростта на движение по участъците в ремонт.
5.4. Изграждане на системи за непрекъснато наблюдение и логистика на организацията на движението в периода на ремонтите.
VІ. Управление на безопасността на пътната инфраструктура.
6.1. Предвижда се обучение на одитори със задължително изискване за опит в областта на проектирането на пътища, инженерна безопасност на пътя и анализ на пътни злополуки по осигурени програми и придобиване на сертификат за компетентност.
6.2. Осигуряване на независим контрол и технически проверки на проектите за нов път или рехабилитация на съществуващ път.
6.3. Управление на безопасността на пътната инфраструктура, с цел прилагане на мерки за отстраняване на недостатъци на участъци с висока аварийност и места с концентрация на ПТП.
На 28.03.07 г. в Аулата на ВИАС се проведе Национална научна конференция на тема: "Управление на безопасността на пътната инфраструктура" организирана от СПИК със съдействието на Фонд "РПИ". На конференцията присъстваха представители на МРРБ, МТ, КАТ-ПП от областите: Смолян и Пловдив, ОПУ и др. Предложението което се направи от Съюза на пътните инженери и консултанти се отнасяше за пътища от РПМ, за които се предвижда рехабилитация и които съдържат участъци, класифицирани по силата на Наредба № 5 като УКПТП. Предложено беше да се изготвя отделен проект за обезопасяване на УКПТП, като част от целия набор от проекти, предшестващи строителния процес. В тази връзка в техническите задания за изготвяне на технически проекти по различните програми на ФРПИ има текст, съгласно който изпълнението на проекта да се базира на изходна информация, обобщена от проектанта която да съдържа и статистическа информация за УКПТП, предоставена от КАТ-ПП.
Констатира се също, че 84 % от катастрофите по РПМ извън населените места стават на прави участъци, току що рехабилитирани, през светлата част на денонощието.
VІІ. Предложения за конкретни мерки за ограничаване на жертвите от ПТП.
Във връзка с възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, за да бъдат осигурени условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите, предвиждаме следните ремонти по пътищата от РПМ на територията на Област Хасково:
7.1. Програма "капитално строителство"
Предстои изграждане на участък от АМ "Марица" от км 5+000 да км. 72"940при Харманли. Начало на строителството - октомври 2007 г. Край на строителството - ноември 2009 г.;
Изграждане на АМ "Марица", участък Харманли - Любимец от км. 72+940 да км. 89+600. Обектът ще бъде въведен в експлоатация до края на 2007 г.
Изграждане на АМ "Марица", участък от км. 89+600 до км. 108+240 - дясно платно. Обектът ще се изпълнява и въведе в експлоатация през 2007 г.
Изграждане на АМ "Марица", участък от км. 108+240 до км. 112+000 ще се изпълнява и въведе в експлоатация през 2007 г.
Изграждане на АМ "Марица", участък от км. 112+000 до км. 114+000 ще се изпълнява и въведе в експлоатация през 2009 г.
Изграждане на АМ "Марица", участък от км. 114+000 до км. 117+000 - участъкът ще бъде изграден съвместна с ГКПП "Капитан Андреево" и въведен в експлоатация в края на 2010 г.
7.2. Ремонтна програма
Път ІІ-59 Славеево - граница Гърция от км 92+650 до км. 94+105 - ремонт на настилката, пътното тяло, отводнителните съоръжения и подпорни стени. Обекта ще бъде завършен през 2007 г.
Път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, мост при км. 93+295 строителство на нов мост на мястото на съществуващия. Завършване на обекта - 2007 г.
Път ІІІ-506 Добрич - Горски извор от км. 8+250 до км. 13+500 - ремонт на настилката, пътното тяло и отводнителните съоръжения. Завършване на през 2007 г.
Път ІІІ-506 Горски извор - Светлина, свлачище при км. 18+940 - укрепване на свлачището и изграждане на нов тръбен водосток Ф1000. Завършване на обекта през 2007 г.
Път ІІІ-554 Гълъбово - Симеоновград, мост при км. 57+555 - разрушаване на стар мост и изграждане на нов. Завършване през 2007 г.
Извършване ремонт на път ІІ-55 Голямата звезда - Младиново - Свиленград от км. 157+800 до км187+300. Начало на строителството 2007 г. Край на строителството 2008 г.
Извършване ремонт на път ІІІ-506 Горски извор - Светлина - Минерални бани - Караманци от км. 15+100 до км 40+700. Начало на строителството 2007 г. Край на строителството 2009 г.
Извършване ремонт на път ІІІ-507 Граница ОПУ Кърджали - Мост - Манастир от км. 26+200 до км 39+700. Начало на строителството 2007 г. Край на строителството 2009 г.
Извършване ремонт на път ІІІ-505 Пътен възел с І-5 - пътен възел с ІІІ-507 от км. 0+000 до км 3+918. Начало на строителството 2007 г. Край на строителството 2008 г.
Път ІІІ-598 Ивайловград - Мандрица - Меден бук при км. 16+200 аварийно-възстановителни работи на мост и пътна част. Начало 2007 г. Срок на завършване 2008 г.
През 2007 г предвиждаме провеждането на процедура за инженеринг (проектиране и строителство) на участък от път:
Път ІІІ-761 Устрем - Радовец от км. 13+528 до км. 26+700 аварийно-възстановителни работи на мост и пътна част.
ІІІ-559 Светлина - Тополовград - Устрем от км. 4+500 да 39+450.
В зависимост от финансовите възможности на ФРПИ, предвиждаме реализирането им (строителството) да започне през 2007 г.
През 2006 г. започна и проектирането на път ІІІ-554 в участъка Симеоновград - Харманли. След изготвяне на проекта през 2007 г. се предвижда провеждане на процедура по ЗОП от ФРПИ за избор на изпълнител на строителството.
7.3. Обекти, изпълнени по линия на текущия ремонт и поддържането.
Път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани от км. 8+350 до км. 20+100 - извършване на локални ремонти с подмяна част от конструкцията на пътя.
Път І-5 Хасково - Димитровград от км. 274+400 до км. 288+200 - извършване на машинно изкърпване.
7.4. Програма ФАР.
Път ІІ-80 (Е85) с. Ново село - АМ "Марица" от км 0+000 да км. 3+500. Ново строителство на пътен участък с автомагистрален габарит с дължина 3,5 км и нов мост над р. Марица. Начало на строителството 2007 г. Край на строителството 2009 г.
7.5. Програма "Регионално развитие".
Път ІІІ-597 Дъбовец - р-н Малки Воден от км 30+050 до км. 34+717 - рехабилитация.
Път ІІІ-663 Димитровград - Меричлери от км. 29+000 до км. 31+742 - рехабилитация. Област Шумен
Анализът на станалите пътнотранспортни произшествия на територията на Шуменска област през последните години показва, че е налице трайна тенденция към намаляване броя на тежките ПТП, на убитите и на ранените.
Докато през 10-те години между 1991 г. и 2000 г. тежките ПТП с пострадали средногодишно са 136 бр., убитите - 29 и ранените - 158, то през следващите 6 години тежките ПТП са средно 114 бр., убитите - 18 и ранените - 137.
Отбелязва се значително намаление и на пострадалите деца при пътнотранспортни произшествия. Докато до 2000 г. средно на година са загивали по 3 деца и 28 са леко или тежко ранени, то през следващите 6 години загиналите деца са средно 1.6, а ранените - 17. Най-голям брой деца са загинали през 1998 г. - 7 и през 2004 г. - 5. През 2003, 2005 и 2006 г. няма загинали деца.
През 2006 г. при тежки ПТП са ранени 21 деца, без загинали. От тях 12 са участвали в пътното движение като пътници, 4 - пешеходци, 3 -велосипедисти, мотопедисти - двама неправоспособни.
През 2007 г. до момента са ранени 14 деца, няма загинали. От тях 5 са били пътници, 8 - пешеходци, 1 - мотоциклетист, неправоспособен. Един 15-годишен младеж, неправоспособен е управлявал лек автомобил, като след ПТП е загинал баща му, возещ се до него.
Дейностите, които се изпълняват в област Шумен, в съответствие Националната стратегия се изразяват в следното:
- осъществяване на засилен контрол по безопасността на движението през отделни периоди на годината чрез провеждането на тематични специализирани полицейски акции: "Ваканция! Да пазим децата на пътя!"; "Децата тръгват на училище! Да пазим децата на пътя!" - за първия учебен ден - 15.09., "Абитуриенти", както и през седмицата на детето - от 1 до 6 юни.
- засилен контрол в района на детските площадки и пешеходните пътеки около училищата с интензивно движение в часовете преди и след учебните занятия.
- участие на полицейски служители при провеждането на беседи пред учениците.
- организиране и участие в кампании при провеждането на викторини, тестове и рисунки на ученици.
- участие на служители в семинари по превенцията на детско-юношеския травматизъм.
- участие на служители в комисии и оказване на съдействие на общините при решаване на конкретни въпроси по БД.
- периодично публикуване на материали в СМО с актуална информация по проблемите на БД.
През 2007 г. се проведоха следните мероприятия:
По график, изготвен съвместно с РИО на МОН бяха изнесени 36 беседи в 24 училища пред ученици от 1 до 8-ми клас от служители от ОДП-Шумен.
През месеците Януари и Февруари се проведоха национални акции на полицията "Спаси пешеходец", като контрола се извършваше във вечерните и ранните сутрешни часове, предимно около училищата и оживените кръстовища. Раздадоха се и ограничен брой светлоотразители за пешеходци, като идеята на това мероприятие е да се поощри използването на такива светлоотразители от най-уязвимите участници в движението - пешеходците деца и възрастни хора. С поредица от мероприятия се отбеляза и първата глобална седмица по безопасността на движението. На 24.04.2007 г. полицаи от пътна и охранителна полиция при ОД "Полиция" - Шумен заедно със своите "по-малки колеги" от Детската полицейска академия проведоха специализирана акция в района на най-възловото кръстовище в града -това на площад "България". Както при истинска полицейска операция първо беше направен инструктаж - началото беше дадено точно в 14.50 часа. Бе направена разстановка на силите и средствата и припомни на децата и служителите мерките за безопасност при тяхната отговорна работа. Пет бяха смесените екипи от полицейски служители и деца, облечени в светлоотразителни жилетки с надписи "Детска полицейска академия", които се грижеха за безопасността на преминаващите пешеходци. На децата предварително бяха раздадени "стоп-палки". Те бяха разположени на всичките пет входно изходни точки на площада и при преминаване на пешеходец подаваха сигнал за спиране със стоп-палка на водачите на МПС докато преминат пешеходците. Други два екипа от деца и полицаи работиха по проверка редовността на документите на водачите на МПС. "Малките полицаи" връчваха листовки с препоръки за безопасно пътуване и картички с послания, изработени от самите тях. Както при всяка полицейска операция, когато беше даден края в 15.30 часа беше направен разбор и отчетени изпълнените задачи. Всички единодушно констатираха, че водачите в града спазват правилата за движение, особено когато е засилено полицейското присъствие. Пешеходците, които преминаваха по това време бяха видимо доволни от спокойствието, което им е осигурено, а в очите на някои от възрастните пешеходци не липсваха и сълзи, символ на силните емоции и вълнение, че толкова малки деца са се ангажирали с тази отговорна задача. Тази инициатива беше широко отразена във централните и местни средства за масово информация. През първата глобална седмица по безопасността на движението в СОУ "Сава Доброплодни" беше наградена ученичката Милица Ивайлова, спечелила награда от конкурса за рисунка "Мамо. Татко! Да пазим децата на пътя!".
Във връзка с безопасното придвижване на учениците от Първо основно училище "П. Волов" , по наше предложение до Община Шумен, бяха поставени метални колчета, ограничаващи паркирането по тротоарите на ул. "Съединение".
Във връзка със сключен договор за сътрудничество с СОУ "Б. Българанов", се организират периодични посещения на ученици от първи до осми клас в контролно-техническия пункт на Пътна полиция в гр. Шумен за запознаване с катастрофиралите МПС при пътнотранспортни произшествия, с извършването на технически прегледи и издаването на свидетелства за управление на водачите. Във връзка със станалите през 2006 г. в гр. Шумен тежки ПТП с мотоциклетисти, през периода март-април на 2007 г. се предприеха своевременни превантивни действия спрямо тази категория водачи още в началото на пролетно-летния сезон. От извършената проверка бе установено, че 41 от собствениците на мощни мотоциклети са без необходимата категория за управление на мотоциклет, 8 са неправоспособни, 9 са с невалидни свидетелства за управление, 13 са с отнети свидетелства за управление и 26 са с изчерпан лимит на контролните точки. Всички тези лица са предупредени писмено за административната отговорност, която носят при управление на мотоциклет. Към днешна дата няма регистрирани тежки ПТП с мотоциклетисти.
През м. април - май бе проведена викторина от областния кръг по БД под надслов "Да запазим децата на пътя".
През м. май се проведоха редица мероприятия във връзка с осигуряване безопасността на абитуриентите и на гражданите при провеждане на абитуриентските балове и празненства. През периода от 01.06. до 16.06.2007 г. са проведе акция на полицията "Ваканция! Да пазим децата на пътя!'. Акцентира се основно на проблема с неправоспособните юноши, управляващи двуколесни МПС и автомобили и предоставянето им от възрастните. Констатирани бяха 315 нарушения на водачи на места с повишена опасност за ПТП с деца и юноши: за превишена скорост - 127; неспазване на предимство - 43; преминаване на червен сигнал - 54; управление на МПС без правоспособност - 20.
През периода от 11.09. до 28.09.2007 г. се провежда акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!", като през този период ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие и контрол в районите около училищата. Съвместно с представители на общините ще се извърши оглед на сигнализацията, маркировката, осветлението, средствата за принудително намаляване на скоростта, предпазните огради и парапети, обезопасеността на входовете на училищата с изготвяне на предписания за отстраняване на недостатъците. В сферата на усъвършенстване на системата за оказване на медицинска помощ на пострадалите от ПТП се извършват следните дейности:
С цел подобряване на възможността за оказване на спешна помощ и съкращаване времето за подаване на съобщение за настъпило ПТП към ЦСМП и филиалите му съществуват безплатни връзки към БТК и другите мобилни оператори на тел. 150. Изградена е единна информационна система.
Със съдействието на БЧК се провеждат програми за обучение на водачите на МПС за оказване на първа долекарска помощ при ПТП.
На 12.07.2007 г., със съдействието на Министерството на здравеопазването и Областна администрация Шумен, автопаркът на ЦСМП-Шумен бе подновен с три реанимобила.
С цел оптимизиране и координиране действията на екипите на ЦСМП със структурите на службите "Полиция", "Противопожарна охрана" и обществените власти е изградена система за комуникация, която функционира 24 часа в денонощието. Това осигурява бързо предвижване на екипите на ЦСМП до пострадалите от ПТП и оказване на животоспасяващи действия.
С Наредба № 34/29.12.2006 г. е утвърдена специалността "Спешна медицина" като основна медицинска специалност. Към днешна дата има двама лекари специалисти по Спешна медицина в областта.
По проблемите на безопасността на движението по пътищата и опазване живота и здравето на децата, в Регионална дирекция Автомобилна администрация град Шумен, се работи в следните направления:
Завишена е взискателността към преподавателите, обучаващи водачи на пътни превозни средства относно подготовката им. Завишени са изискванията при провеждане на теоретичните и практически изпити. Извършени са проверки в 17 учебни форми за подготовка на водачи на МПС.
В контролно-техническите пунктове, лицензирани за извършване на периодични технически прегледи на моторни превозни средства, са въведени по-високи изисквания към техническите специалисти, а така също и към техническото състояние на превозните средства. Извършени са 14 проверки, санкционирани 3 пункта за периодичен технически преглед на пътни превозни средства извън регламентите. Въведени са по-високи изисквания към водачите извършващи таксиметрови превози и обществен превоз на пътници и товари. Извършени са 1 246 броя проверки на таксиметрови автомобили, съставени - 96 акта за нарушения. При контрола на водачите, подлежащи на контрол от Министерство на транспорта, се изисква за строго спазване на разпоредбите на закона за движение по пътищата и закона за автомобилните превози. До този момент са извършени 2 782 проверки на МПС. при което са констатирани 302 броя нарушения и са съставени 291 акта.
Таблица за броя на убитите и броя на ранените деца в област Шумен по години:
Година:Брой убити деца:Брой ранени деца:19942331995139199613419974241998723199932220004252001212200232120030202004514200501720060212007 до 31.08.014 ПТП с пострадали по години:
Година:ПТП с пострадали:Убити:Ранени:199113943145199215440171199314837169199413819162199515320205199612124126199711933143199810821130199913425155200015030176200111218122200210126118200311914149200412821143200512821153200697121372007 - до 31.08.761088 В изпълнение мероприятията от Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, Дирекция "Гражданска защита" - област Шумен е провела следните дейности:
1. Подготовка на учителите като ръководители на занятия по защита при бедствия, аварии и катастрофи на учащите се от предучилищна възраст до XII клас, осигуряване на литература, видеоматериали и технически средства. Подготовката се осъществява под формата на инструкторско-методически занятия, провеждани ежегодно по график на РИО на МОН във всички общини на областта.
2. Организиране и провеждане съвместно с ОД "ПБЗН" и ОС на БЧК на комплексни занятия, показни практически учения, общински и областно състезание по защита на учениците при бедствия, аварии и катастрофи.
3. Програмно и техническо подпомагане на медицинските специалисти в училищата при осъществяване подготовката на децата и учениците за оказване на първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ в рамките на Националната програма за подготовка на населението за защита при бедствия, аварии и катастрофи.
Съюза на българските автомобилисти също участва активно със своя програма при организиране учебния процес в училищата по изучаване на правилата за движение. Във връзка с това към Управителния съвет на СБА има изградена Българска федерация по приложно колоездене (БФПК) "Младежта за безопасност в движението". Ежегодно СБА издава книжка с програма и наредба за организиране национален шампионат по приложно колоездене. На училищата следва да се оказва всестранна помощ от СБА и КАТ за организиране и провеждане на извънкласни форми и други дейности, свързани с изучаване на правилата за движение и тяхното спазване. С помощта на СБА и КАТ се осъществява целенасочена учебно-възпитателна дейност по безопасност на движението. С учениците велосипедисти се провеждат училищни състезания, а БФПК издава спортен календар за годината и се провежда национален шампионат.
Тази година гр. Шумен бе домакин на кръг от шампионата по приложно колоездене. Състезанието се проведе в училище СОУ "Трайко Симеонов". СБА предлага във всяко училище да се възстанови по една площадка за приложно колоездене, като "Областната комисия по безопасност на движението" и общините, заедно със СБА и КАТ участват при изграждането. Също така, СБА сключва договори с училищата за партньорство и съвместни дейности във връзка с възпитанието и обучението на учениците по "Безопасност на движението по пътищата" - извън класната стая. По този начин децата могат да посещават нашите кабинети и диагностични пунктове, където на практика се обучават. Освен това те ползват и движенията и инициативите с които СБА участва в национален мащаб по "Безопасност на движението" - пример за това е движението "Мисли преди да седнеш зад волана".
Специалистите от Областно пътно управление Шумен изпълняват дейности в изпълнение на "Национална стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г.". Представители от Областно пътно управление активно участват в работата на всички Общински комисии по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Съвместно със служителите на съответните Районни полицейски управления и общините се определят конкретно местата с интензивно пешеходно движение където е наложително възстановяване или оформяне на нови пешеходни пътеки и тяхното сигнализиране в населените места по Републиканските пътища. Определят се и участъците които ще се сигнализират допълнително с знак № А19 "Внимание деца".
През месец април са заявени за производство необходимите пътни знаци и започна монтирането на част от тях. Започна и освежаването на хоризонталната маркировка на пешеходните пътеки със светлоотразителни перли по първокласната пътна мрежа с разчет до края на месец септември да бъде възстановена маркировката по всички основни направления. До края на месец октомври ще приключим с монтажа на нови селищни табели (знак Д11) на всички населени места, които решават ограничение на скоростта до 50 км/ч. в регулацията на селището.
В съответствие с Наредба № 5/2003 г., съвместно със служители на Областна дирекция "Полиция" са установени местата и набелязани мерки за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по Републиканските пътища в областта. Набелязани бяха краткосрочни и дългосрочни мероприятия за обезопасяването на тези участъци като бяха изготвени и изискващите се схеми. Протоколите с указаните срокове са представени за утвърждаване във ФРПИ - София и ГД "Полиция".
От началото на годината по Републиканските пътища на територията на Областно пътно управление - Шумен са поставени 518 бр. нови пътни знаци и табели, а ремонтирани и стабилизирани са 165 бр. Положена е 56000 кв. м надлъжна и напречна пътна хоризонтална маркировка. За периода са откраднати 89 бр., а злонамерено повредени са 104 бр. пътни знаци и табели. В началото на есенно зимният период приоритетно се набляга на дейностите по попълване и ремонт на вертикалната сигнализация, и опресняване на хоризонталната маркировка на основните и натоварените пътни направления, местата с концентрация на ПТП и участъците пред учебни заведения с интензивно пешеходно движение на деца.
Приоритетна област в работата на общините, на територията на област Шумен е безопасността на децата - участници в пътното движение. Опазването на живота и здравето на децата е основна цел, ангажиментите на отделните институции за създаването на по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаляване броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца.
Постигане на емоционално-възпитателно ангажиране на децата в училищата и детските градини за усвояване правилата на безопасно поведение. В някои училища на територията на областта са включени часове по безопасност на движението според образователната нормативна уредба и се водят от подготвени учители завършили квалификационен курс на обучение по безопасност на движението по пътищата. Постоянно се променя е инфраструктурата на общините, чрез изграждане на тротоари, алеи, детски площадки и други съоръжения, като осветлението в районите с интензивно пешеходно и автомобилно движение е направено съобразно безопасността и сигурността на децата и пешеходците. Предприемат се мерки по осветлението на входно-изходните артерии и централните улици на населените места. Област Ямбол
В Съответствие с основната цел на Стратегията и моите пълномощия като областен управител работих по следните направления на дейност за създаване на по-добри условия за намаление на броя на децата, пострадали при пътнотранспортни произшествия:
І. Организирах създаването на Областна комисия по безопасност на движението в област Ямбол със следните основни задачи:
1. Координира дейността на местните органи, свързани с безопасността на движението по пътищата, за подобряване на условията за движение.
2. Разработва програма с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата но област Ямбол.
3. На своите заседания приема докладите на органите по безопасност на движението по пътищата и набелязва мерки за подобряване на работата.
В комисията членуват представители на всички институции, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата в Област Ямбол.
ІІ. Разработена е Програма на Областната комисия по безопасност на движението - Ямбол, която да координира изпълнението на мерките в тази насока (Програмата е приложена към отчета).
ІІІ. Съвместно с ОД Гражданска защита - гр. Ямбол се организират ежегодни конкурси за детска рисунка "С очите си видях бедата" и "Мисия спасител", в която голяма част от детските рисунки са посветени на пътнотранспортни произшествия.
Статистическите данни за пътнотранспортните произшествия са приложени към отчета. Те показват относително стабилизиране на броя на пострадалите при тях.
ІV. НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ
Асоциацията на българските предприятия за международен автомобилен транспорт (АЕБТРИ) винаги е разглеждала въпроса за повишаване безопасността на движение като един от приоритетите в своята работа. Целенасочено и последователно се предприемат действия, насочени към повишаване културата на движение по пътищата и обучение на всички категории участници в движението с оглед да поделят взаимно пространството на пътя, отговорно и безопасно, както и гарантиране, че ефектът от подобно обучение е траен. Конкретните дейности на АЕБТРИ са насочени към следните основни направления, свързани с безопасността на движение:
1. Съпричастност към проблемите на безопасността на движение През миналата година на световния конгрес на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) АЕБТРИ заедно с останалите асоциации, членки на съюза, подписа Хартата за пътна безопасност на IRU, в която се поемат ангажименти за конкретни действия и мерки за повишаване безопасността на движение в съответствие с целите и изискванията на Европейския Съюз, ИКЕ към ООН и Европейската конференция на министрите на транспорта. Хартата беше разпространена сред българските фирми за международен автомобилен транспорт и подписана от много от тях. Тя е на разположение на всички фирми, които желаят да я подпишат и да поемат отговорност за повишаване безопасността на движение.
2. Нормативна уредба
АЕБТРИ съдейства за спазване на всички изисквания относно работното време на водачите на тежкотоварни автомобили, имащи пряко отношение към безопасността на движение. Автомобилите на фирмите за международен транспорт са оборудвани с дигитални тахографи и всички водачи имат лични карти за достъп до тях, което гарантира стриктно спазването на времената за работа и отдих.
3. Изследване на причините за ПТП
АЕБТРИ съдейства на IRU за подготовката и публикуването на научно изследване за причините за автопроизшествия с тежко товарни автомобили в европейски мащаб. В момента това изследване се превежда на български език и ще бъде разпространено сред членовете на асоциацията.
4. Опазване живота и здравето на децата в пътното движение
АЕБТРИ в партньорство с австрийския авто-мото клуб в момента разработва проект за "Център за безопасност на движението и спортно съоръжение - София". Очаква се съоръжението да бъде изградено и пуснато в експлоатация до средата на следващата година. Наред с основните цели на Центъра, а именно обучение на водачите за майсторско и безопасно шофиране при различни опасни ситуации на пътя като хлъзгава настилка, водни препятствия, занасяне на автомобила, стръмни наклони и остри завои, асоциацията планира в центъра да се провеждат и редовни програми за възпитаване на транспортна култура на деца и младежи както следва:
4.1. Програма за най-малките
Деца на възраст 6 - 7 години ще се обучават да се справят с реални транспортни ситуации като безопасно пресичане на пътя и поставяне на безопасни колани.
Тази програма наскоро беше въведена като задължително обучение на децата в Люксембург и Холандия.
4.2. Програма "Здравей автомобил"
Деца на възраст 8 - 9 години ще се обучават на основни положения, свързани с безопасността на движение. Освен запознаването им с понятия като време за реакция, видимост, полза от поставянето на безопасни колани и др., те ще могат да използват спирачките в учебни автомобили, за да видят за колко време колата може да спре на суха и мокра настилка при начална скорост 50 км/h. 4.3. Техника на управление на велосипед
Деца на възраст 10 - 14 години ще се обучават на техника за безопасно управление на велосипед. Те ще се запознават с необходимостта от носене на каски и защитно облекло, както и с основни понятия за безопасност като "сляп ъгъл" на огледалата за задно виждане на автомобилите и най-вече на автобуси и камиони.
4.4. Техника на управление на мотопеди
Младежи на възраст 15 - 18 години ще се обучават на безопасна техника на управление на мотопеди, мотоциклети и автомобили в, като обстойно се запознават с възможностите ма всяко МПС. Ще се обсъжда се ползата от носене на защитно облекло и поставяне на каски и предпазни колани.
Български Червен кръст
Една от основните и приоритетни задачи на БЧК е опазване живота и здравето на българското население, ето защо участието на организацията ни в превенцията на пътнотранспортния травматизъм е традиционна.
В изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г., приета от Министерски съвет , БЧК е извършил следното през 2007 г:
1. Водени от стремежа да подпомогнат на децата- невинните жертви на "войната" по пътищата и да облекчат техните страдания, БЧК , отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция ППООРП на МВР, Професионалната футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти и Българския футболен съюз, учредиха (през юни 2005 г.) Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали от ПТП. До момента са подпомогнати с финансови средства 60 деца от цялата страна. През летния период на тази година БЧК организира нова дарителска кампания с която ще бъдат подпомогнати до края на тази година допълнително деца , жертва на пътния травматизъм. 2. През тази година БЧК участва в Четвъртата Европейска кампания по пътна безопасност, организирана от Европейския офис на МФЧК/ЧП със съдействието на Европейската комисия и европейското представителството на Toyota. Тя стартира през м. април с мероприятия свързани с Първата глобална седмица по пътна безопасност на ООН и ще продължи до април 2008 г. Прицелната група към която се насочени нашите усилия по време на тази кампания са децата във възрастовата група от 7 до 12 г. възраст. За тях БЧК подготвя специален ресурсен пакет от обучителни материали по безопасността на движението и първата помощ. На най- малките ученици- първокласниците ще бъдат раздадени светлоотразители.
3. Проведено бе социологическо проучване сред децата на възраст от 9 до 18 г. възраст за нагласата им към проблема на безопасното движение по пътищата. Това проучване е част от мащабно европейско проучване за безопасността на децата по пътищата, провеждано във връзка с Четвъртата Европейска кампания по пътна безопасност. На децата от държавите в Европейския съюз, бяха зададени еднакви въпроси относно тяхното мнение, разбиране и поведение по отношение на сигурността по пътищата. Техните отговори ще бъдат обобщени в доклад, който ще получим през м. октомври т.г. Резултатите от това проучване ще покажат какво е мнението по този проблем не само на българските деца, а и на децата в различни части на Европа. Доклада ще бъде предоставен на ДОККПБДП.
4. Във всички детски лагери, организирани от БЧК бяха проведени дни на безопасността на движението и раздадени светлоотразители.
5. БЧК взе участие във всички кръгове от Републиканския шампионат по приложно колоездене "Младежта за безопасност на движението". Децата участваха не само в майсторско управление на велосипед, но и демонстрираха уменията си по безопасно движение и оказване на първа долекарска помощ.
6. БЧК участва и в Националната ученическа викторина под надслов: "Да опазим децата на пътя", която се проведе през. месец май в гр. Шумен.
7. Световният ден на първата помощ - 8 септември премина под логото "Да опазим децата на пътя". В редица областни центрове в страната бяха организирани различни инициативи свързани с безопасността на децата в пътното движение в които активно участва и Българския Младежки Червен кръст. БЧК ще продължи да работи и за в бъдеще с всички партньори по проблемите на безопасността на движението.
Съюз на българските атомобилисти
В изпълнение на точка 5 от решението на Министерски съвет на република България Ви информираме, че в разработената програма в Съюза на българските автомобилисти бяха проведени следните прояви:
1.17.03.2007 г. гр. Силистра - общинско състезание за деца-велосипедисти. Организатори - община Силистра, Център за работа с децата и СБА - Силистра. Участват 8 отбора.
2. 1.04.-1.07.2007 г. Участие в кампанията за безопасност "Аз помагам на света да бъде по-добър" под патронажа на Министъра на МОН
доц. д-р Даниел Вълчев.
3. 18.04.2007 г. Областен празник по БД за децата и участниците от гр. Враца - участие на 11 отбора и 50 деца - гр. Криводол.
4. 25-26.04.2007 г. Национален празник "За хляба наш...." под патронажа на кмета на община Благоевград - Лазар Причкапов - участват 40 деца-велосипедисти от Благоевград и Петрич по БД.
5. 26.04.2007 г. Областна викторина "Да запазим децата на пътя" гр. Ботевград. Организатори - община Ботевград, МОН, СБА, ОДК - Ботевград. Участват 8 отбора и 50 деца.
6. 4-5.05.2007 г. X юбилейно състезание за деца-велосипедисти по пътна безопасност, организатор АК "Север" - София. Участват - 11 отбора и 105 деца - зала "София".
7. 11-13.05.2007 г. І-ви кръг от Републиканския шампионат
"Младежта за безопасност на движението" гр. Кюстендил. Организатори -
община Кюстендил, КАТ - Пътна полиция, БЧК и СБА гр. Кюстендил . Участват 7отбора и 80 деца.
8. 15-17.05.2007 г. Национална ученическа викторина по БД "Да запазим децата на пътя" - организатори МОН, НДД, КАТ - Пътна полиция и СБА - гр. Шумен. Участват 12 отбора и 48 деца.
9. 25-27.05.2007 г. Ш-ти кръг от Републиканския шампионат за деца-велосипедисти "Младежта за безопасност на движението" гр. Добрич. Участват 6 отбора и 60 деца. Организатори - СБА, КАТ - Пътна полиция и Община Добрич.
10. 1-3.06.2007 г. П-ри кръг от Републиканския шампионат за деца- велосипедисти по правилата на ФИА гр. Благоевград. Участват 12 отбора и 65 деца.
11. 8-10.06.2007 г. Ш-ти кръг от Републиканския шампионат за деца-велосипедисти "Младежта за безопасност на движението" гр. Ямбол. Участват 6 отбора с 60 деца велосипедисти. Организатори - община Ямбол, ОДК, КАТ - Пътна полиция и СБА - Ямбол.
12. 15-17.06.2007 г. II-ри кръг от Републиканския шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА. Участват 12 отбора и 60 деца в гр. Монтана.
13. 2.06.2007 г. XXIV Национално състезание на ученическите екипи по първа помощ с. Долни Лозен. Участват 18 екипи и 90 деца.
Организатори БЧК, КАТ - Пътна полиция и СБА.
14. 19-22.06.2007 г. Лятна детска академия гр. Каварна - с участници по пътна безопасност с оглед популяризиране на движението "Младежта за безопасност на движението". Участват 50 деца.
Организатори - община Каварна, НДД, ОДК - Каварна и СБА Варна.
15.29.06-1.07.2007 г. ІV-ти кръг от Републиканския шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА гр. Бургас. Участват 10 отбора и 60 деца. Организатори - община Бургас, КАТ - Пътна полиция, ОДК, и СБА - Бургас.
16.8-10.09.2007 г. XXII Европейски шампионат за деца-велосипедисти по правилата на ФИА в Мадрид (Испания). Участват 23 отбора и 92 деца. Българските деца се класираха на 6-то място.
17.14.10.2007 г. XI състезание за деца-велосипедисти - призьори от републиканските шампионати срещу звездите от Европейския шампионат. Участват 5 отбора и 31 деца. Организатори - община Свищов, КАТ - Пътна полиция, ОДК - МОН, СБА - Свищов.
В момента съвместно със СБА и МОН разработват и актуализират програмата за обучение за децата велосипедисти по пътна безопасност, която да бъде предоставена на училищата в страната.
V. МЕРОПРИЯТИЯ СЪРЗАНИ С ПЪРВАТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ООН (23 - 29 АПРИЛ 2007 г.), ПОСВЕТЕНА НА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА, МЛАДИТЕ ХОРА И НОВИТЕ ШОФЬОРИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ
В изпълнение на Решение на Министерския съвет на Република България № 603 от 11 август 2006 г. Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението създаде организация за провеждане на Първата глобална седмица по безопасност на движението по пътищата на Организацията на обединените нации (23 - 29 април 2007 г.) посветена на безопасността на децата и младите хора участници в движението по пътищата.
Във връзка с Първата глобална седмица по безопасност на движението на 28.02.2007 г. в Гранд хотел София под егидата на министъра на вътрешните работи и председател на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението г-н Румен Петков бе проведен семинар на тема "Опазване живота и здравето на децата в пътното движение". В семинара взеха участие главните редактори и журналистите на вестниците и списанията за жената и експерти по безопасността на движението под ръководството на зам. министъра на вътрешните работи и зам. председател на ДОККПБДП г-н Камен Пенков. Семинара се проведе със съдействието на Алфа клуб "Да оцелееш".
На 30.03.2007г. бе изпратено Окръжно разпореждане на МВР до поделенията за провеждане на засилен контрол по спазване на правилата за движение по пътищата съвместно с контролните органи на министерството на транспорта и министерството на отбраната - "Да опазим живота и здравето на хората от грубите нарушители на правилата за движение" за периода от 1 - 30 април.
На 11-12.04.2007 г. в х-л "Свети Никола" - гр. Сандански бе проведен национален семинар по проблемите на Първата глобална седмица по безопасност на движението с участието журналисти от централните и регионални на електронни и печатни медии, началниците на служби Пътна полиция - КАТ, експерти по безопасност на движението и др. (участници - 120 души, отразено с 53 публикации на 26 медии).
На 19.04.2007 г. в Хотел "Кемпински Зографски", зала София, под егидата на министъра на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП г-н Румен Петков и с участието на г-н Камен Пенков се проведе Национална кръгла маса по проблемите на първата глобална седмица по безопасност на движението. В кръглата маса взеха участие членове и експерти на ДОККПБДП, представители на неправителствени организации и журналисти. На 19.04.2007 г. Министърът на образованието и науката изпрати окръжно писмо за Първата глобална седмица по безопасност на движението до Регионалните инспекторати по образованието за запознаване по училища на учители и деца с проблемите на пътната безопасност.
На 23.04.2007г. в зала Средец на хотел "Шератон" тържествено бе открита Първата глобална седмица по безопасност на движението в Република България под егидата на министър председателя на Република България г-н Сергей Станишев и с участието на министъра на транспорта г-н Петър Мутафчиев, министъра на вътрешните работи г-н Румен Петков, членове на правителството, депутати, представители на общини, медии, университети, големи компании и др. На 24.04.2007 г. под егидата на министъра на транспорта г-н Петър Мутафчиев студенти и преподаватели от техническия университет и студентския съвет в България се присъединиха към Европейската харта за пътна безопасност.
На 25.04.2007 г. под егидата на министъра на транспорта г-н Петър Мутафчиев транспортни колективи от регион Велико Търново се присъединиха към Европейската харта за пътна безопасност.
На 26.04.2007 г. под егидата на министъра на транспорта г-н Петър Мутафчиев и съдействието на МТ, клуб "БИ-БИТ", РИО-София, ДАЗД и ДАМС пред Националния дворец на културата бе проведен детски празник на пътната безопасност и състезания за деца от столичните училища. Най-добре представилите се деца бяха наградени. На 27.04.2007 г. под егидата на министъра на вътрешните работи г-н Румен Петков пред Националния дворец на културата се проведе състезание за пътна безопасност и детски празник посветен на първата глобална седмица по безопасност на движението. Проявата е инициирана от Министерството на вътрешните работи, Съветът по безопасност на движението на децата в София, Асоциацията по пътна безопасност, Червен кръст и др.
През седмицата 23-27.04.2007 г. под егидата на министъра на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП г-н Румен Петков бе проведен заключителния етап и в тържествена обстановка по региони бяха наградени децата и учителите участници в Националния конкурс за детска рисунка на тема "Мамо,татко! Да спазваме заедно правилата за движение по пътищата!". На всичките 5998 деца бяха връчени грамоти подписани от министъра на вътрешните работи деца. На най-добрите бяха връчени награди - 19 велосипеда, 200 енциклопедии, 150 игри "Младия шофьор", светлоотразители и др. Конкурса е организиран от МВР със съдействието на Агенцията за пътна сигурност и Национална медийна група.
На 20-21.06.2007г. в х-л "Самоков" - Боровец във връзка с Първата глобална седмица по безопасност на движението бе проведена научно практическа конференция на тема "Общините и безопасността на движението". В конференцията взеха участие кметове и експерти от 72 общини, експерти по безопасността на движението от МТ, МВР,МРРБ, научни институти, неправителствени организации и др.
ИНИЦИАТИВИ ПО РЕГИОНИ
В рамките на глобалната седмица по безопасност на движението по региони бяха проведени редица конкретни мероприятия в които взеха участие хиляди деца.
Област Габрово
23 април - провеждане ден по безопасността на движението, съвместно с "Пътна полиция" в Професионална гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница, общ. Севлиево
Разпространение в учебните заведения на диск с анализ на пътнотранспортните произшествия и причините за тях.
Област Сливен
Областно съвещание по проблемите на безопасността на движението, включително по темите на Първата глобална седмица по безопасност на движението на ООН.
26 април -Тържествено награждаване на отличените деца-участници в националния конкурс за детска рисунка "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение!"
Област Силистра
27 април - Демонстрации на правилно поведение по правилата за движение и оказване на долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия , организирано от "Пътна полиция", Центъра за работа с деца, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст на централния площад в Силистра, с участие на отряда-състезатели от Клуба по колоездене и клуба на БЧК по проблемите на безопасността на децата и юношите.
Област Благоевград
Изнасяне на беседи в училищата по темите на детската пътна безопасност.
Област Бургас
Засилен контрол над неправоспособните водачи, управляващите след употреба на алкохол и ползването на предпазни колани и каски.
Провеждане на специализирана контролна операция "Превишена скорост" в участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия.
Област Варна
Съвместна пресконференция на "Пътна полиция", СБА, БЧК, Дирекция "Образование" при община Варна и регионалната структура на Агенцията за закрила на децата във връзка с Първата глобална седмица по безопасност на движението.
Разпространение в учебни заведения на специално изработените видеоклип и аудиоклип по темата на Глобалната седмица
Област Враца
На 18.04. 2007 г в гр. Криводол е проведен Областен празник по безопасност на движението на децата и учениците под мотото "Да обучим и опазим децата в движението".
Тържествено награждаване на отличените деца в националния конкурс за детска рисунка на тема "Мамо,татко! Да спазваме заедно правилата за движение".
Област Велико Търново
Откриване на Първата глобална седмица по безопасност на движението на ООН и СЗО в детска академия "Светофарче" в детска градина "Ален мак". Изготвяне на проект за кръстовище за обучение по правилата за движение в детска градина "Соня" - В. Търново. Провеждане на "Празник по безопасност на движението" в детска градина "Соня" за приключване на проекта "Зелена светлина за най-малките", организиран от Регионален инспекторат за обществено здраве, "Пътна полиция" и Регионалния инспекторат по образование.
Награждаване на отличените деца в Националния конкурс за детска рисунка. Демонстрации по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия.
Област Ловеч
Провеждане проучване сред ученици от 10 произволно избрани училища (3 от областния център и по 1 - в общинските центрове) за проблемите на безопасността на движението по пътищата според анкетираните деца.
Обучение на деца по първа долекарска помощ.
Провеждане на анкетно проучване сред курсистите в учебните форми за качеството на обучението на кандидатите за водачи на моторни превозни средства.
Област Кърджали
Усилено дежурство на полицията на опасни кръстовища с концентрация на пътнотранспортни произшествия в районите около училищата с интензивно автомобилно движение.
Област Монтана
Провеждане в гр. Монтана на областна викторина "Запази децата на пътя!" Проверки за дисциплината на водачите с участие на журналисти.
Изработване на брошури с апел към водачите "Да пазим децата на пътя" - в Първо ОУ "Н. Вапцаров" и Второ ОУ "Хр. Смирненски" - гр. Берковица. Те ще се връчват на водачи-нарушители при осъществяване на контрол от "Пътна полиция" - РПУ-Берковица.
Област Пловдив
Провеждане на открити уроци по безопасност на движението на детската площадка на ул. "Братя Обрейкови"- Пловдив.
Тържество и викторина с децата от ЦДГ "Десислава" в ж.к. "Тракия".
Област Разград
Изнасяне на беседи от служители от "Пътна полиция" пред учащи се от 1-ви до 8-ми клас
Подготвяне на съвместен проект с театрална формация "Арлекин" на постановката "Пътешествие на колела" с тематика за опасностите на улицата и правилата за движение.
Провеждане на състезания с решаване на тестове по правилата за движение по общини.
СБА - даване на безплатни консултации на водачи по техническото състояние на МПС в два пункта.
Предоставяне от Българския червен кръст на видеоматериал за пътнотранспортни произшествия на местните средства за масово осведомяване.
Област Русе Провеждане на специализирана контролна операция на полицията.
Предложения от "Пътна полиция" и съдействие на медиите за заснемане на видеоклипове с неправилно поведение на водачи и пешеходци по най-натоварените кръстовища и улици на гр. Русе с коментари по темата от служители на полицията.
Провеждане на работни срещи от ръководството на Областна дирекция на полицията с представители на Регионалния инспекторат по образование за създаване на ред и недопускане на инциденти с абитуриенти по време на предстоящите абитуриентски балове.
Област Силистра Дежурства на отряда "Млад приятел на пътната полиция" - регулиране на движението и подпомагане безопасното пресичане на деца и възрастни.
Радиопредаване с ученици от пети клас от училище "Кирил и Методий" - село Калипетрово.
Изнасяне от "Пътна полиция" на беседи по безопасно движение пред учащи се от 2 и 3 клас.
Област Сливен
Среща с представителите на пътните органи за подобряване условията за безопасно движение.
Състезания по майсторско управление на велосипед и картинг.
Област Стара Загора
Провеждане на общинско състезание по безопасност на движението за деца от първи до осми клас в гр. Ст. Загора
Три викторини за деца в детски градини.
Състезание "Безопасност на улицата" с "Детска полицейска академия".
Град София
Провеждане на викторини по безопасно движение с деца от столични училища и детски заведения.
Тематични проверки на водачите за употреба на алкохол, неправоспособност, използване на предпазни колани и каски, съвместно с националните медии.
25 април, връчване на награди на деца участници в Националния конкурс за детска рисунка на тема "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение!".
Област Смолян
Награждаване на отличените деца в конкурса за детска рисунка - с връчване на наградите на територията на училищата от представители на Пътна полиция, инспекторатите по образованието и общините.
Викторина по безопасно движение в гр. Смолян на тема "Да пазим децата на пътя" с участие на ученици от 5 до 8 клас от цялата област, организирана от "Пътна полиция", съвместно с Районния инспекторат по образование и Съюза на българските автомобилисти. Излъчване на отбор за националната викторина .
Брифинг с журналисти от местните средства за масово осведомяване и информиране за полицейската операция "Да опазим живота и здравето на хората от грубите нарушители на правилата за движение", за предстоящите инициативи и мерки, предприети от Областна дирекция "Полиция" за подобряване безопасността на движението на обслужваната територия.
Област Търговище
Училищни състезания с велосипеди и викторини по БД по инициативата на РИОКОЗ с подкрепата на "Пътна полиция", СБА и БЧК "Аз знам как, аз мога да опазя живота си!". Практически упражнения по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП.
Провеждане на инициатива на РИ по образование и "Пътна полиция" "Да натиснем педала на разума" - връчване на нарушителите на правилата на детски послания за пътна безопасност.
Изнасяне на беседи по БД от униформени служители на пътна и охранителна полиция по програмата на "Детска полицейска академия".
Провеждане в гр. Омуртаг на практически занятия за избягване от децата на рискови ситуации за произшествия. Обучение и състезание по приложно колоездене със създадения отряд "Млад велосипедист" в с. Зелена морава.
В гр. Попово - изграждане на детска площадка за обучение по правилата за движение и обучение на деца от целева група от училищата.
Връчване на листовки на водачи от ученици от началните класове под мотото "Мисли преди да тръгнеш".
Провеждане на родителска среща в ОУ "Л. Каравелов" с участие на служители от "Пътна полиция" и общинска администрация.
Целенасочен контрол по спазване на правилата за движение от пешеходци и от водачите спрямо тях.
Тържествено връчване на наградите на децата, отличени в националния конкурс за детска рисунка на тема "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение". 24 април Открит урок по безопасно движение с участие на представители на община Търговище, Районния инспекторат по образование, Областна дирекция "Полиция" , "Пътна полиция" и СБА по инициативата на "Пътна полиция" и СБА - "Азбуката на безопасността се учи от рано".
Софийска област
Детско състезание по безопасно движение в гр. Златица
Общинско състезание "Млад велосипедист" с деца от община гр. Самоков.
Награждаване на отличени в Националния конкурс за детска рисунка в гр. Ботевград, гр. Етрополе и гр. Сливница.
Тържествено връчване на свидетелства за управление на млади водачи и "Пътеводител" с полезни съвети в кампанията "Седмица на разумния шофьор", организирана от Еко-Елда, съвместно с "Пътна полиция" Състезание-викторина по приложно колоездене в гр. Ботевград с участие на деца от цялата Софийска област.
Награждаване на отличените деца и юноши, преподаватели и директори на училища организатори и участници в националния конкурс за детска рисунка.
Област Хасково
Областно съвещание под ръководството на Областния управител с участието на Областна дирекция "Полиция", Регионална дирекция "Автомобилна администрация", Регионален инспекторат по образование, кметовете на общини в областта по проблемите на безопасността на движението на децата и младежите във връзка с Първата глобална седмица по безопасност на движението по пътищата на ООН.
Награждаване на участниците в конкурса за детска рисунка "Мамо, татко! Да спазваме заедно правилата за движение по пътищата!"
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От анализа на изпратените материали могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. В изпълнение на стратегията е създадена организация и започната работа за концентриране на вниманието на отделни институции, неправителствени организации и общини по създаване на условия за повишаване на знанията и уменията на децата за безопасно участие в пътното движение.
2. Разширен е значително кръгът на институциите и организациите, които са ангажирани в създаване на организация за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
3. Редица области и общини са организирали по различен начин изпълнението на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
4. Налице са райони и училища, където е създадена добра организация и се прилагат различни положителни практики за обучение и възпитание на децата. 5. Съществува разнообразен положителен опит по организацията на обучението и практическо формиране на поведение на децата за безопасно участие в пътното движение.
6. Създадена е организация за подобряване и повишаване квалификацията на учителите по на безопасността на движението. 7. Провеждат се различни викторини, състезания, конкурси и др. от национален, регионален и локален мащаб.
8. Нараснала е ролята на неправителствените организации в обучението на децата в извънкласните форми. Утвърждава се практиката да се участва в различни викторини, кампании, състезания и др. по линия на Европейския съюз, Световната здравна организация и ООН.
9. В изпълнение на ПМС №542/2005г. в голяма част от учебните заведения са изградени училищни комисии по безопасността на движението.
10. Редица мероприятия по безопасността на движението се провеждат в тясно взаимодействие между държавните институции и неправителствените организации.
11. Създаден е определен положителен опит за обучение на децата, обучение и повишаване ангажиментите на родителите, създаване на безопасна инфраструктура в районите на училищата и детските заведения, който следва да се обобщава и разпространява за ползване и внедряване.
12. Сериозно положително въздействие върху процесите оказва активната позиция на извънкласните форми за обучение със съдействието на неправителствените организации.
13. Определено възлово значение за по-добро решаване на проблемите има активната роля на областните и общински ръководства.
В материалите са посочени и редица въпроси, които ограничават възможностите за по-качествено изпълнение на поставените в Стратегията задачи:
1. Няма цялостен комплект от учебна литература по безопасност на движението.
2. Сериозни са проблемите по осигуряване на безопасна пътна инфраструктура в районите на училищата и детските заведения. Съществува различна практика на сигнализация на районите и осигуряване на спазването на установените скоростни режими на движение и паркирането. Няма единен документ за типово обезопасяване на районите около училищата и детските заведения.
3. В по-голямата част от случаите в обучението не се включват родителите, училищните настоятелства, големите ученици. Съществува определена положителна практика в тази насока.
4. Положителните практики в отделни детски заведения и училища не се познават и не се разпространяват.
5. Кабинети по безопасност на движението има изградени в по-малко от 10% от училищата и няма единна методика за оборудването им.
6. Детски площадки и полигони съществуват като изключение в отделни училища и детски градини.
7. Не се провеждат научни изследвания и липсват проучвания за пътнотранспортния травматизъм сред децата и отношението на децата към безопасността на движението.
Въз основа на положителните практики прилагани от редица детски заведения и училища, пропуските и недостатъците, както и Националната стратегия и директивите на ООН за опазване на децата могат да определят конкретни насоки в близко бъдеще както следва:
І. По отношение работата с родителите:
1. Провеждане на открити уроци по БД с участие на родители,
2. Включване в родителските срещи на теми по безопасност на движението. Повишаване познанията на родителите по безопасния превоз на деца в автомобилите.
3. Ангажиране на родителските настоятелства в решаване проблемите на безопасността на движението.
4. Включване на родителите в разработването на проекта "Безопасният път на моето дете до и от училището".
5. Включване на родителите в дежурства по осигуряването на безопасно придвижване на децата в районите около училищата,
6. Внедряване на различни форми на ангажиране на родителите в обучението на децата за безопасно участие в движението като сключване на договори между детето и родителя за спазване на правилата за движение и др. ІІ. По отношение изграждане на безопасна инфраструктура в районите около училищата, детските заведения и площадките за игра на деца:
1. Разработване на нормативната уредба и типови решения за изграждане на безопасна инфраструктура за деца в районите на детските заведения, училища, местата за игра, жилищни райони и др.
2. Включване на задачата по обезопасяване на районите около училищата и детските заведения като приоритетна в мерките за подобряване на безопасността на движението на областите и общините.
ІІІ. По конкретната работа по обучение и тренировка на децата за безопасно поведение:
1. Конкурс за най-добра практика по класове, детски заведения и училища за различните възрастови групи за работа по безопасността на движението.
2. Разработване на организация за непрекъснат процес на обучение на децата от различните възрастови групи чрез постепенно въвеждане на по-сложни изисквания съобразно възрастовите особености на децата.
3. Обявяване на конкурси за създаване на песни, разкази, компютърни и други игри.
4. Обобщаване и разпространяване на положителния опит.
5. Провеждане на национални семинари по безопасност на движението за деца.
6. Обобщаване и разпространяване на опита за организацията на работа и резултатите от дейността на Училищните комисии по безопасност на движението.
7. Предприемане на конкретни действия за увеличаване на броя на тематичните игри и предавания по безопасността на движението по електронните медии за деца.
8. Търсене на подходящи форми (напр. данъчни облекчения) за ангажиране на частния сектор при обучението на децата за безопасно участие в пътното движение.
9. Провеждане на тематични родителски срещи по безопасно движение по пътищата ( училища за родители).
10. Разработване на механизъм за реализация на отделни типови решения.
По-нататъшната работа по изпълнение на поставените в Стратегия цели определено ще разшири възможностите за постигане на крайната цел за формиране на културно и дисциплинирано в транспортно отношение младо поколение, което определено ще доведе да ограничаване на инцидентите по пътищата. От натрупания определен положителния опит по обучение и опазване на децата специално внимание следва да се отдели за разпространение на опита на:
1. Работата на училищните комисии по безопасност на движението.
2. Тематичните родителски срещи (училища за родители).
3. По проекта "Безопасния път на детето до и от училище"
4. По безопасния превоз на деца в автомобилите и училищните автобуси.
5. По обезопасяване на районите около детските и учебни заведения (училищни зони).
6. По изграждане на полигони и площадки за управление на велосипеди и обучение на децата пешеходци.
7. По оборудването на учебните кабинети.
8. По провеждане на викторини, състезания, конкурси, петминутки, тематичните родителски срещи и др.
За продължаване работата по изпълнение на Стратегията за опазване живота и здравето на децата, както и за затвърждаването и разпространението на положителните практики:
1. Обобщената информация за работата на министерствата, областите, общините и отделните училища да се предостави за ползване от всички ангажирани с проблема институции. 2. Да се подкрепят и своевременно разгласяват по медиите всички мероприятия за деца организирани на регионално и национално ниво от различните институции и неправителствени организации.
Р Е Ш Е Н И Е
на Държавно обществената консултативна комисия по проблемите
на безопасността на движението от 6 декември 2007 г.
1. ДОККПБДП приема етапната оценка за изпълнение на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г.
2. Материалът да се редактира и предостави за ползване на членовете на ДОККПБДП и Областните управители.
3. Да се внесе оценка за изпълнението на Стратегията на заседание на Министерския съвет.
4. Да се подкрепят и своевременно разгласяват по медиите всички мероприятия за деца организирани на регионално и национално ниво от различните институции и неправителствени организации.
ДОККПБДП
184
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
632
Размер файла
1 274 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа