close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО", ПОДКОМПОНЕНТ "ИНСПЕКТИРАНЕ"
Публикуван в АЗ БУКИ, брой 5 (647) от 4 - 10 февруари 2004 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОЕКТ!
РАМКА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА
Януари, 2004 г.
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАМКАТА Като материал настоящата рамка за инспектиране на училищата е етап, стъпка в разработването на ДОИ за инспектиране, съгласно чл. 16, т. 19 от Закона за народната просвета. Рамката е основа за разработването на проект на наредба за инспектиране.
Рамката е разработена с цел да регламентира изискванията, съобразно които да се инспектират училищата.
Рамката е предназначена за инспектиране на училищата от I -ви до XIII-ти клас - държавни, общински, частни; начални, прогимназиални, основни, гимназии, профилирани гимназии, средни общообразователни, професионални гимназии, професионални училища, спортни, по изкуствата.
Настоящата рамка за инспектиране не се отнася до детските градини, специалните училища и обслужващите звена.
2. СЪЩНОСТ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО
Инспектирането* на училището е съвкупност от дейности, насочени към оценяване на постигнатите от училището стандарти за качество на предлаганото образование и подпомагане на училището за усъвършенстване на това образование. Инспектирането на училището е процес, състоящ се от три взаимно свързани, последователни дейности:
1) Набиране на информация за дейностите, осъществявани от училището, във връзка с предлаганото от него образование - по определени показатели (вж. частта "Предмет на инспектирането"). 2) Оценяване - сравняване на получените на предходния етап данни със стандартите, регламентирани в частта "Предмет на инспектирането". Установява се в каква степен са достигнати тези стандарти. На тази основа се формулира оценка за постигнатите от училището стандарти за качество на предлаганото образование.
Оценяването, като част от инспектирането, е външно и официално по характер - осъществява се от външни по отношение на училището, официално упълномощени лица/органи. Директорът на училището осъществява вътрешно оценяване.
3) Подпомагане на училището за усъвършенстване на предлаганото от него образование - чрез формулиране на препоръки и подкрепа в осъществяването на подобрения в работата на училището.
3. ВИДОВЕ ИНСПЕКЦИИ
Инспекцията, осъществявана в дадено училище, може да бъде една от следните: 1) цялостна - инспекцията обхваща цялото училище, всички осъществявани от него дейности. 2) тематична - инспектират се отделни дейности, осъществявани от училището, културно-образователни области, отделни учебни предмети и др. 3) персонална - инспектира се дейността на директора или отделни учители (възпитатели);
4) по сигнали, жалби и молби - инспектиране на училището в отговор на постъпили сигнали, жалби или молби; проверява се дейността на директора или учители от училището в зависимост от конкретния случай;
5) инцидентни - при неочаквано възникнали събития в училището от различен характер, които изискват проверка на обстоятелствата и установявяне на причините за възникването им; установявя се дали директорът е предприел необходимите действия, а при необходимост се сезират компетентните органи.
4. КОМПОНЕНТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО
Инспектирането на училището съдържа няколко компонента, необходими за осъществяването му като дейност. Компонентите са взаимно свързани и всеки от тях дава отговор на важни въпроси за инспектирането. Тези компоненти и въпросите към тях са следните: 1) Цели на инспектирането - "Защо инспектираме?";
2) Обект на инспектирането - "Кого инспектираме?";
3) Субекти на инспектирането - "Кой инспектира?";
4) Принципи на инспектирането - "От какво се ръководим при инспектирането, какви изисквания спазваме?";
5) Предмет на инспектирането - "Какво инспектираме?";
6) Инструментариум - "С какво инспектираме?";
7) Документация - "С какво документираме инспекцията?";
8) Процедура на инспектирането - "Как да инспектираме?".
4.1. ЦЕЛИ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО
Като компонент на инспектирането целите дават отговор на въпроса "Защо инспектираме, защо е необходимо да се инспектира училището?". Основна цел на инспектирането на училището е да се подобри качеството на предлаганото от училището образование, на постигнатите от учениците образователни стандарти и да се усъвършенства образователната практика като цяло.
Цели за реализиране на основната цел:
1. Да се установи изпълнението на държавните образователни изисквания в училище. 2. Да се определят силните страни в работата на училището, както и тези, които се нуждаят от подобрение.
3. Да се определят силните страни в управленската дейност на директора на училището, както и тези, които се нуждаят от подобрение.
4. Да се определят силните и нуждаещите се от подобрение страни в педагогическата дейност, осъществявани от отделните учители в училището.
5. Да се подпомогне директора в усъвършенстване на дейността му по управление на училището.
6. Да се подпомогнат учителите в професионалното им развитие и за усъвършенстване на педагогическата им дейност.
7. Да се използват резултатите от инспекцията за формулирането на препоръки за необходими промени в дейността на училището. 8. Да се подпомогне училището в реализирането на необходими промени за подобряване на предлаганото образование.
9. Да се използват резултатите от инспекциите за усъвършенстване подготовката на учителите и директорите.
10. Да се използват резултатите от инспекциите за усъвършенстване на образователната практика на местно, регионално и национално равнище.
4.2. ОБЕКТ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО
В зависимост от вида на инспекцията обект на инспектиране е училището, директорът или отделни учители (възпитатели). При цялостни и тематични инспекции обект на инспектиране е училището.
При персонални и инцидентни инспекции и инспекции при сигнали, жалби и молби обект на инспектиране е директорът или учителят/възпитателят.
4.3. СУБЕКТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО
Като компонент на инспектирането дава отговор на въпроса "Кой инспектира?".
Инспектирането на училищата се осъществява от упълномощените от ЗНП лица и институции - началниците на Регионалните инспекторати по образованието, експерти от Регионалните инспекторати по образованието, експерти от Дирекция "Координация и контрол на средното образование" в МОН, експерти от МОН.
Цялостните инспекции се осъществяват от екип от експерти от Регионалния инспекторат по образованието, на чиято територия се намира проверяваното училище. Всеки член на екипа отговаря за инспекцията на конкретен аспект от работата на училището. Екипът се ръководи от определен от началника на РИО служител на инспектората.
Тематичните проверки се осъществяват от експерти от РИО и експерти от МОН.
Персоналните проверки се осъществяват от експертите по учебни предмети или по организация на средното образование в РИО.
Инспекциите по сигнали, жалби и молби се извършват от експерти от РИО, на чиято територия се намира проверяваното училище, от експерти от Дирекция "Координация и контрол на средното образование" в МОН и експерти от МОН.
Инцидентни инспекции се извършват от експерти от РИО, на чиято територия се намира проверяваното училище или от експерти от Дирекция "Координация и контрол на средното образование" в МОН.
При необходимост инспектиращите лица могат да търсят съдействие и информация от други институции за установяване на фактическото състояние, съобразно целта на инспекцията - община, ХЕИ, Инспекция по труда, Отдели за закрила на детето, МКБППМН и др.
При инспектиране на училището, директора или отделни учители (възпитатели) експертите имат две основни роли - да контролират и да подпомагат.
Чрез инспектирането експертите контролират спазването на държавните образователни изисквания и констатират фактическото състояние на дейността, осъществявана от училището. За целта събират информация от различни източници, сравнят набраните данни със стандартите и формулират оценка за силните страни в дейността на училището, директора или учителя (възпитателя) и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от усъвършенстване.
Ролята на инспектиращите не се изчерпва с констатациите. Еднакво важно е експертите да подпомогнат училището в усъвършенстването на неговата дейност. Експертите трябва да мотивират, окуражават, подкрепят и консултират директора и учителите (възпитателите) в този процес.
4.4. ПРИНЦИПИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Като компонент на инспектирането дават отговор на въпроса "От какво се ръководим при инспектирането, какви изисквания трябва да спазваме при инспектирането?". Принципите са ръководни положения за инспектиращите в процеса на инспектиране, изисквания, които трябва да се спазват в хода на инспекцията. Принципите са обединени в групи, като обхващат различни аспекти на процеса на инспектиране.
I. Принципи за поведението на инспектиращите
Поведението на инспектиращите трябва да бъде професионално, а именно: o Да не използват служебното си положение за извличане на лична изгода. o С поведението си да вдъхват доверие и респект и да предразполагат персонала на училището да им сътрудничи.
o Да оценяват и докладват обективно, безпристрастно и без предубеждения.
o В общуването и поведението си да бъдат коректни и добронамерени.
o Да общуват открито и на достъпен език с инспектираните лица, с ученици и родители.
o Да зачитат личното им достойнство.
o Да работят в интерес и за благоденствието на учениците.
o Инспектиращите трябва да направят всичко възможно да намалят напрежението, стреса и притеснението, които естествено предизвиква всяка инспекция.
o В общуването си да направят така, че ученици и учители да не се чувстват уязвими или нелоялни.
o Да спазват поверителността на личната информацията за отделни лица.
o При формулиране на оценки да подчертават положителното и силните страни в работата на училището и инспектираните лица.
II. Принципи за информацията, събирана и представяна при инспектирането
Информацията трябва да се представя:
o прецизно;
o изчерпателно;
o открито - да бъде достъпна за всички заинтересовани лица;
o навреме;
o на достъпен език;
Информацията трябва да бъде:
o набирана от различни източници - документални, участници в образователния процес, заинтересовани страни; o набирана с разнообразни методи;
o основана на задълбочено и системно проучване, а не на еднократни впечатления;
o количествена и приоритетно качествена;
o коректно документирана; o полезна - за инспектираните лица, за училището и за образователната практика на местно, регионално и национално ниво, като:
- стимулира - подчертава постиженията в работата на инспектираните лица и на училището;
- насочва инспектираните лица и училището към необходимите промени в работата им;
- подпомага вземането на управленски решения за промяна в трудовите правоотношения с инспектираните лица - продължаване на договора, възлагане на допълнителни отговорности, освобождаване;
- служи за усъвършенстване на образователната система на местно, регионално и национално ниво, чрез предоставяне на информация на институциите, отговорни за финансирането и управлението на училищата - община, Министерство на образованието;
- служи за усъвършенстване на подготовката и професионалното развитие на учители, възпитатели и директори, чрез предоставяне информация на заинтересованите институции - МОН, висши училища.
III. Принципи за процедурата на инспектирането
o Цялостните, тематични и персонални инспекции се планират и включват в годишния план за работа на РИО.
o За всяка инспекция се издава заповед от началника на РИО или министъра на образованието. В заповедта се определят вида, целите и срока за изпълнение на инспекцията, както и състава на инспектиращите. o За цялостните, тематични и персонални инспекции се изготвя план-график. Той съдържа началната и крайна дата на инспекцията, включените в нея дейности и времето на осъществяването им (по дни, а за наблюдаваните уроци - и часове, съобразно седмичното разписание).
o Инспектирането трябва да се планира и проведе така, че да не нарушава нормалния ритъм на работа в училището.
o Продължителността на инспекцията се определя от вида й и броя на инспектираните лица. Времето за провеждане на цялостна инспекция, като най-продължителна, не трябва да надвишава 3 седмици.
o Времето на провеждане на цялостна инспекция се договаря с директора на училището.
o За тематични и персонални инспекции директорът или учителят (възпитателят) се информират предварително.
o При цялостна или тематична инспекция ръководството и персонала на училището се запознават предварително с план-графика на инспекцията. При персонална инспекция инспектираните лица се запознават предварително с план-графика на инспекцията.
o Директорът и персоналът на училището трябва да оказват пълно съдействие на инспектиращите, като осигуряват свободен достъп до всички страни на училищния живот и предоставят исканата от тях информация и документация.
o Инспектираните лица трябва да зачитат правомощията на експертите, произтичащи от служебното им положение.
o На експертите, провеждащи инспекцията в училище, се осигурява подходящо място за работа с документацията и провеждане на разговори.
o На първия етап от инспектирането се набира информация от различни източници - документация на училището, документация на учителите, продукти на ученическа работа, директора и помощник-директорите на училището, учители, възпитатели, ученици, родители.
o При цялостна и персонална инспекция експертите трябва да се стремят към балансирано разпределяне на времето за работа с документация, наблюдения на уроци и разговори с инспектираните и други лица. o При цялостна и персонална инспекция учителите (възпитателите) трябва да бъдат наблюдавани в минимум 3 урока. Учителите, преподаващи на повече от една паралелка се посещават в различни паралелки.
o При наблюдение в класната стая инспектиращите не трябва да се намесват в хода на урока, освен ако не са застрашени здравето и безопасността на учениците или учителя. o Ако по време на инспекцията експертите видят или чуят нещо, което е причина за тревога за безопасността или доброто на учениците, те трябва да информират директора или съответните власти.
o Информирането на инспектираните лица за впечатленията от работата им се осъществява в подходящо за целта време и място. o Установените страни в работата на учителя, които се нуждаят от усъвършенстване, се обсъждат първо с него, а след това при необходимост и с директора.
o Устните доклади за работата на инспектираните и на училището трябва да съответстват на информацията в крайния доклад от инспекцията.
o Формулираните оценки за работата на инспектираните и на училището се основават на националните стандарти.
o При формулиране на оценките за работата на инспектираните лица и на училището се отчитат факторите, които влияят върху качеството и резултатите от дейността им.
o Събраната по време на инспектирането информация и оценки се документират в стандартни по форма формуляри. o До публикуване на официалния доклад от инспекцията, информацията от нея не се огласява. Поверителността на личната информация трябва да се запази и след инспекцията.
o Резултатите от инспекцията се обобщават и представят в стандартен по форма доклад, различен за различните видове инспекции.
o Докладът от цялостна инспекция се изготвя до 1 месец от приключването й в 2 еднообразни екземпляра - единият се изпраща на училището, а другият се съхранява в РИО. Директорът е задължен да запознае педагогическият съвет с доклада от инспекцията.
o За цялостна инспекция се изготвя и резюме на доклада до 1 месец от приключването й. Резюмето се изготвя в 4 еднообразни екземпляра, единият от които се изпраща на училището, вторият до общината/финансиращия орган, третият в МОН, а четвъртият се съхранява в РИО. Директорът е задължен да запознае родителите с резюмето от доклада. Резюмето на доклада от инспекцията се публикува на страниците на РИО и МОН в Интернет, така че информацията да бъде достъпна и за обществеността.
o В срок до 1 месец след получаването на доклада за цялостна инспекция на училището, директорът трябва да изготви План за подобряване дейността на училището. РИО следи за изпълнението на плана.
o РИО подпомага училището в планирането и реализирането на необходими промени за подобряване на неговата дейност.
o Докладите за всички видове инспекции, без цялостната, се изготвят до 2 седмици след приключването на инспекцията. Докладите се изготвят в 2 или 3 еднообразни екземпляра, в зависимост от вида на инспекцията. Единият екземпляр се предоставя на училището, респективно на инспектираното лице, вторият се съхранява в РИО, а третият (при инспекции при сигнали, жалби и молби и инцидентни инспекции) се предоставя на МОН или заинтересованото лице. o Докладите от проведените инспекции и съпътстващата документация се съхраняват от органа, провел инспекцията, както следва: за цялостна инспекция - 5 години; за персонални и тематични - 3 години; инцидентни, при сигнали, жалби и молби - 1 година. o Честота на инспектирането. Всяко училище трябва да бъде инспектирано цялостно на всеки 5 години. Директорите и учителите се инспектират персонално на всеки 3 години. На младите и новоназначени учители и директори се оказва допълнителна помощ.
IV. Принципи за системата за инспектиране
Системата трябва да бъде:
o ефективна и ефикасна (с оптимален разход на времеви, финансови и човешки ресурси);
o отговорна към благосъстоянието на учениците и към обществените интереси;
o самооценяваща се (за ефективността на инспекционния процес).
Процедурите за вътрешно и външно оценяване на учителите трябва да бъдат съгласувани и взаимно да се допълват.
4.5. ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО Като компонент на инспектирането дава отговор на въпроса "Какво се инспектира?". При цялостна инспекция предмет на инспектиране са всички дейности, осъществявани от училището. Дейността на ръководството на училището (директор и помощник-директори) и на педагогическия персонал, който работи в него (учители, възпитатели, педагогически съветник) също са предмет на инспектиране, доколкото допринасят за качеството на предлаганото от училището образование.
При персонална инспекция предмет на инспектиране са управленската дейност на директора или педагогическата дейност на учителите (възпитателите).
При тематична инспекция предмет на инспектиране са отделни дейности, осъществявани от училището или отделни техни аспекти.
При инспекции при сигнали, жалби и молби предмет на инспектиране са отделни дейности, осъществявани от училището, работата на ръководството на училището или на отделни учители в зависимост от съдържанието на сигнала, жалбата или молбата.
При инцидентни инспекции предмет на инспектиране са предприети от ръководството на училището или отделни учители (възпитатели) действия, в зависимост от характера на инцидента.
През първия етап на процеса на инспектиране се събира информация за състоянието на инспектирания предмет, по-конкретно за неговите съществени страни, елементи, които са характерни за него. Съществените страни на инспектирания предмет са показатели за инспектиране.
Стандартите са предписаните изискванията към качеството на показателите за инспектиране. Те са образец, еталон с който се сравнява събраната за съответния показател информация. На тази основа се формулира оценка за силните страни в работата на училището, директора или учителя (възпитателя) и за страните, които се нуждаят от подобрение.
I. ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО (цялостна инспекция)
А. КОНТЕКСТ - среда, в която функционира училището
Външната и вътрешната среда на училището са фактор, който оказва влияние върху постигнатите от училището резултати. Като фактор средата (и всеки един от нейните компоненти по отделно) може да влияе благоприятно, не особено благоприятно или неблагоприятно върху дейността на училището.
В процеса на инспектиране, наред с информацията за различните дейности, осъществявани от училището, се набира информация и за средата, в която функционира училището. Набраната информация за работата на училището се преценява през призмата на влиянието на средата. Отчита се доколко благоприятно или неблагоприятно влияят различните компоненти на вътрешната и външна среда върху функционирането и развитието на училището. Външна среда на училището
* Демографска
(Възрастов състав на населението, етнически състав, естествен прираст, миграция и др. в района/града)
* Социална
(Социален статус на жителите в района - образование, професионална/трудова дейност, бит и др.; социален статус на семействата на учениците от училището)
* Икономическа
(Икономическо положение на жителите в района - доходи, безработица/трудова заетост; предприятия, осигуряващи заетост на жителите в района; инфраструктура - пътища, транспорт и др.)
* Историко-географска
(Географско местоположение, история, традиции и обичаи в района)
* Образователна и културна
(Образователни и културни институции в района/града, други училища от същия вид в района/града)
* Външно финансиране на училището
(Финансови средства, постъпващи в училището от финансиращия орган - размер, достатъчност, навременност - като цяло и по пера)
Вътрешна среда на училището
* История на училището, традиции
* Материално-техническа база и дидактически средства (наличност и състояние)
* Персонал - общ брой, брой по категории, образование, квалификация
* Ученици:
- общ брой, по класове и паралелки, по пол;
- етнически състав; със специални образователни потребности; социално слаби, с асоциално поведение;
- пълняемост на паралелките; съотношение учител - ученик;
- обхват на учениците, подлежащи на обучение;
- прекъснали обучението си и преместени - причини;
- продължили обучението след завършено основно и средно образование
- организация на училищното обучение - форми на обучение, организация на учебния ден, брой паралелки по класове
* Здравно обслужване и хранене на учениците, охрана на училището
Б. ПОКАЗАТЕЛИ И СТАНДАРТИ
ПОКАЗАТЕЛИ за инспектиране на училището: * ученици; * училищна документация;
* дейности, реализирани от училището;
* управление на училището;
* отношение на родителите към училището и предлаганото образование.
СТАНДАРТИ за оценка на показателите
1. УЧЕНИЦИ
1.1. Присъствие
- Малко на брой ученици (общо и по класове) доближават допустимия брой неизвинени отсъствия
- Броят на извинените отсъствия на мнозинството ученици не е голям
- Малък е броят на закъсненията за час
1.2. Поведение * В часовете:
- Учениците проявяват активно внимание
- Учениците участват активно в хода на урока като: - отговарят на въпросите на учителя
- задават въпроси
- работят по поставените от учителя задачи
- Дисциплинирани са, не пречат на хода на урока и на съучениците си
- Проявяват уважително отношение към учителите
- Учениците проявяват уважително и толерантно отношение помежду си
* Извън часовете:
- Учениците не се нагрубяват, не проявяват насилие, особено към по-малките ученици
- Държат се възпитано с дежурните учители и с останалия персонал - Спазват писаните правила за поведение в училището
1.3. Отношение към училището и предлаганото образование
- Учениците се чувстват добре в училището - приятно им е, интересно им е, не се чувстват застрашени
- Имат положително отношение към училището като институция - гордеят се, че са негови възпитаници
- Учениците са съпричастни към училищния живот
- Считат, че научават нови и интересни неща
- На учениците се вдъхва увереност в собствените възможности
- Подтиквани са към високи постижения - Учителите ги мотивират и стимулират
- Получават специализирана помощ съобразно специфичните им потребности или проблеми - Удовлетворени са от оценяването на знанията и уменията им
- Задава им се полезна и отговаряща на способностите им домашна работа
- Училището предлага разнообразни занимания според интересите им
- Получават професионално ориентиране (завършващите степен на образование)
- Предоставя им се възможност да проявят своята индивидуалност, самостоятелност и творчество (зачитане и търсене на мнение, подкрепа на инициативи, ученическо самоуправление и др.)
- Доволни са от отношението на учителите към тях - Оценяват високо полученото образование
- Като цяло са удовлетворени от предлаганото от училището образование 2. УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Училището води правилно задължителната училищна документация
- Училището съхранява правилно задължителната училищна документация
- Училището издава документи за завършен клас, етап и степен на образование съгласно разпоредбите на ППЗНП
* Училищни учебни планове
- Разработени и прилагани съгласно държавните образователни изисквания
- Отразяват интересите на учениците и родителите в частта ЗИП и СИП
* Учебни програми - Разработени и прилагани съгласно разпоредбите на ППЗНП
* Седмично разписание на учебните занятия
- Съобразено с психо-физическите особености и възможности на учениците
3. ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО
3.1. ОБРАЗОВАНИЕ
3.1.1. Училищно обучение
* Преподаване
o Подготовка за часа - Учителят има предварителна подготовка за часовете
- Има формулирани очаквани резултати за всяка преподавана учебна единица o Научна компетентност
- Учителят показва висока компетентност в преподавания учебен предмет
o Технология на преподаване, умения
Цели
- Ясно формулира целите на урока или предмета на дейността
- Поставените цели са адекватни на възможностите на учениците
- Поставените цели отговарят на потребностите на учениците
Изложение
- Изложението е разбираемо, достъпно за учениците
- Изложението е добре конструирано и представено
- Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели
- Съдържанието на изложението е съобразено с възможностите, интересите и потребностите на учениците
- Темпът на работа е съобразен с възможностите на учениците
Учителят:
- Следи дали учениците разбират изложението и учебния материал
- Умее да привлече вниманието на учениците
- Формира интерес към учебния предмет
- Умее да задава въпроси (откритите и творчески въпроси преобладават над закритите и репродуктивните) - Насърчава задаването на въпроси от учениците и им отговаря
- Прилага разнообразни методи на преподаване, адекватни на съдържанието и възрастта на учениците - Използва целесъобразно и ефективно дидактически средства
- Използва целесъобразно и ефективно учебно-технически средства - Създава спокойна атмосфера за работа
- Включва разнообразни дейности в урока
- Ефективно организира и използва учебното време
- Ефективно управлява класа
- Прилага индивидуален и диференциран подход в работата с учениците (чрез поставяните задачи в час, чрез домашната работа, чрез допълнителни консултации)
- Реализира поставените цели
o Взаимоотношения с учениците
- Внимателен и сърдечен е с тях
- Мотивира и стимулира учениците - окуражава учениците и подчертава постиженията им
- Дава възможност учениците да изразят и защитят лично мнение, позиция, отношение
- Осигурява възможности учениците да проявят способностите си
- Има високи изисквания за постижения - стимулира учениците да постигнат най-доброто, на което са способни
o Домашна работа
- Използва ефективно домашната работа (за упражняване, задълбочаване и затвърждаване на знанията)
o Оценяване на постиженията
- Ясно формулира изискванията си към знанията на учениците - Оценява постиженията на учениците съгласно разпоредбите на МОН - Използва разнообразни методи за оценяване знанията и уменията на учениците
- Оценява обективно постиженията на учениците o Поведение на учениците в часа
- Учениците проявяват активно внимание
- Учениците участват активно в хода на урока като: - отговарят на въпросите на учителя
- задават въпроси
- работят по поставените от учителя задачи - индивидуално или в група
* Постижения на учениците - знания, умения, компетенции
- Учениците постигат на високо ниво държавните образователни изисквания за учебното съдържание за определен клас или за етап от степента на образование - Учениците показват високи резултати на държавните зрелостни изпити.
- Показват добри резултати при текущи проверки и изпити
- Учениците показват не само знания, но и разбиране на материала и умения от различен характер - за прилагане на знанията, за осъществяване на междупредметни връзки и др. - Учениците показват напредък (между входното им ниво в началото на учебната година и на изхода - в края на срока или учебната година)
- Учениците се представят добре на състезания, конкурси и олимпиади на:
- общинско
- областно
- национално
- международно равнище.
3.1.2. Личностно развитие на учениците (личностни качества, социални умения, обща култура)
- Учениците имат формирани умения за самостоятелна работа - по поставени задачи, проекти и др. - Учениците имат формирани умения за работа в група/екип
- Учениците имат добри комуникативни умения
- Демонстрират творческо мислене
- Притежават умения за формулиране, изразяване и отстояване на собствена позиция
- Училището възпитава у учениците самостоятелност и увереност в собствените възможности
- Учениците се възпитават в ценностите на гражданското и демократично общество
- Възпитават се в духа на българските традиции и обичаи
- Учениците проявяват търпимост и толерантност - Пазят училищната собственост - материална и техническа база
- В училището има учебни програми или отделни теми по въпросите на здравното и сексуално образование, здравословния начин на живот, наркоманиите и др.
3.1.3. Извънкласна и извънучилищна дейност
- Училището предлага и организира разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности (кръжоци, клубове, проекти, училищен вестник, зелени и бели училища и др.)
- Осигурява обучение и развитие на специфичните интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта
- Допринася за личностното развитие на учениците
- Ученици от училището участват в състезания, конкурси и олимпиади на общинско, областно, национално и международно равнище
3.2. УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
- Училището има изградени традиции
- Има писани правила/норми на поведение в училището, които се приемат и спазват от учениците
- Способства за утвърждаване духа и традициите на училището, за приобщаване на учениците към него
- Съществува положителна училищната атмосфера, която влияе благоприятно върху развитието на учениците
- Учениците са съпричастни към училищния живот и се включват с желание в различни мероприятия
- В училището функционира добре изградено ученическо самоуправление
3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
- Училището спазва изискванията за осигуряване на безопасна и здравословна учебна среда
- Хигиената и битовите условия в училището са добри
3.4. УСЛУГИ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
- На децата със специфични образователни нужди са осигурени адекватни условия за обучение (помощник учител, пространство, лесно и безопасно придвижване)
- Осигуряват им се допълнителни консултации
- Предлагат им се допълнителни услуги (логопед и др.)
- Децата са интегрирани в образователния процес
- Децата са интегрирани в училищния живот
3.5. ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО - Класното ръководство оказва подкрепа и помощ на учениците
Училището:
- Предлага педагогическо и психологическо консултиране на учениците
- Организира консултации за учениците със затруднения в усвояването на учебния материал - Оказва помощ и подкрепа на деца с проблеми
- Насърчава и подкрепя изявените и даровити ученици
3.6. ДЕЙНОСТ НА РАЗЛИЧНИ КОМИСИИ В УЧИЛИЩЕ
- В училището функционират предвидените с разпоредбите на МОН комисии
- Тяхната дейност е: - добре организирана
- добре документирана
- ефективна.
4. УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
- Педагогическият съвет осъществява дейността си съгласно ЗНП и ППЗНП
- Педагогическият съвет функционира ефективно
4.1. Стратегическо управление - Училището има добре формулирани и обосновани визия, мисия и цели - Училището има разработен Стратегически план/Програма за развитие на училището
- Програмата за развитие на училището се основава на задълбочен анализ на вътрешната и външна среда на училището
- Планът отразява националната и регионална образователни стратегии
- Програмата включва адекватно избрана стратегия за развитие на училището
4.2. Планиране дейността на училището - Разработен е Годишен план за дейността на училището
- Планът се основава на анализ на постигнатото от училището през предходната учебна година
- Планът се основава на националната и регионална образователни стратегии
- Планът обхваща всички дейности, осъществявани от училището
- Целите, формулирани в плана са конкретни, ясни, измерими и постижими
- При разработването му е взето е предвид мнението на учителската колегия
4.3. Организиране - Училището има разработен Правилник за вътрешния ред/устройството и дейността на училището
- Училищното ръководство координира ефективно дейностите в училище
- Училището осъществява приема на учениците според разпоредбите на МОН
4.4. Управление на персонала
Подбор
- Прилагат се разнообразни методи за подбор на персонала (по документи, интервю, тестове, изпити, препоръки)
- Текучеството не е голямо
Мотивиране
- Персоналът показва добро ниво на мотивация за работа
Управление на работни групи и екипи
- В училището има формирани разнообразни работни групи и екипи - за решаване на текущи проблеми, за подпомагане ръководството на училището в неговото управление, за организирането на конкретни дейности/мероприятия и др.
Обучение и професионално развитие
- Учителите участват в различни форми за повишаване на квалификацията
- В училището съществува система за вътрешноучилищна квалификация (групи за обмен на опит, методически обединения и др.)
4.5. Контролна дейност
Ръководството:
- Има План за контролната дейност
- Води редовно и съгласно изискванията Книгата за контролната дейност
- Осъществява контролната дейност съгласно изискванията на МОН
- Прилага разнообразни методи за контрол
- Контролната дейност допринася за подобряване на предлаганото от училището образование
- Контролната дейност стимулира учителите да се усъвършенстват професионално
4.6. Организационна култура
- В училището съществува положителен психо-социален климат
- Училището има изградени традиции - ритуали, обичаи, церемонии и др.
- Учителите са съпричастни към училищния живот, участват активно в него 4.7. Връзки с обществеността
o Училищно настоятелство
- Към училището има изградено училищно настоятелство
- То ефективно подпомага работата на училището в различни направления o Родителите
- С родителите се провеждат регулярни срещи
- Родителите се информират за напредъка и проблемите на децата си редовно
- Училището търси мнението на родителите по различни въпроси и го отчита/взима предвид
- Родителите се включват в училищния живот
- Училището търси сътрудничество и поддържа активни връзки по различни въпроси на образователния процес с:
o РИО и МОН
o общинската и областната управа
o местната общественост
o неправителствени организации, дарители и спонсори o културни и образователни институции - български и чуждестранни
o други държавни институции - български и чуждестранни
- Училището има висок престиж сред родителите и местната общественост
4.8. Иновационна дейност
- В училището се извършват нововъведения в отговор на променените условия на училищната среда - вътрешна и външна
- Учителите се включват в планирането и осъществяването на промените в училището
- Училището разработва проекти
- Училището има спечелени проекти (български, международни) и работи по тях
4.9. Управление на финансовите и материални ресурси
- Финансовите ресурси на училището се управляват ефективно
- Успешно се набират извънбюджетни приходи от различни източници
- Полагат се грижи за обновяването на материалната и техническа база
- Полагат се грижи за опазването и съхранението на материалната и техническа база
4.10. Маркетингова дейност
- Училището осъществява ефективна рекламна дейност, при необходимост от такава
- Родителите и учениците проявяват интерес към училището с цел записване
- Няма отлив на ученици от училището (освен по демографски причини)
- Предлаганите от училището дейности и услуги отговарят на потребностите на учениците и очакванията на родителите - Приемът на учениците се основава на проучване на търсенето (интересите на учениците, търсене на родителите, потребностите от определени специалисти) и на предлагането (конкуренцията в района/общината)
4.11. Ръководство
- Комуникацията между ръководството и учителите е ефективна (ясна, достъпна, протича свободно и в двете посоки, има обратна връзка)
- Взетите решения са: навременни, ефективни, персоналът участва при вземането им - Ръководството на училището работи ефективно като екип
- Като цяло ръководството на училището е ефективно
5. ОТНОШЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО И ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
- Считат, че детето им се чувства добре в училището - харесва го, не се чувства застрашено
- Училищната среда е благоприятна и стимулираща за развитието на учениците - Учениците получават добро образование - На учениците се задава домашна работа, която допринася за упражняване и затвърждаване на знанията им
- Учителите стимулират учениците да постигнат най-доброто, на което са способни
- Учителите оказват допълнителна помощ на учениците
- Учителите се държат добре с учениците
- Училището предлага разнообразни дейности, които отговарят на интересите и потребностите на децата
- Училището предлага и други услуги, които са полезни за децата
- Училището възпитава у учениците самостоятелност и увереност в собствените възможности
- Училището информира редовно родителите за напредъка на детето
- Училището търси мнението на родителите по различни въпроси и го отчита
- Родителите се включват в училищния живот
- Общото мнение за училището е високо
II. ИНСПЕКТИРАНЕ НА ДИРЕКТОРА (персонална проверка)
Контекст:
- Външна среда на училището: външно финансиране; географско местоположение; социална среда
- Вътрешна среда на училището: история, традиции; материално-техническа база и дидактически средства; персонал; ученици
Показатели за инспектиране:
* Стратегическо управление
* Планиране дейността на училището
* Организиране дейността на училището
* Управление на персонала
* Контролна дейност
* Организационна култура
* Връзки с обществеността
* Иновационна дейност
* Управление на финансовите и материални ресурси
* Маркетингова дейност
* Ръководство и лидерство
* Мнение на персонала за управлението на училището
Стандарти за оценка на показателите
Стандартите към показателя "Управление на училището" при цялостна инспекция на училището
И:
- Директорът изпълнява задълженията си, съгласно ЗНП, ППЗНП и разпоредбите на МОН
- Води и съхранява задължителната училищна документация съгласно разпоредбите на МОН
Организиране:
- Директорът делегира правомощия ефективно
- Ефективно управлява времето
Управление на персонала:
- Директорът има разработена програма за управление на персонала
Планиране
- Директорът има стратегическо виждане за потребностите на училището от кадри
Набиране
- Има формулирани точни и адекватни на длъжностните характеристики изисквания към кандидатите за заемане на свободното работно място
- Използват се разнообразни източници за набиране на персонал (вътрешни и външни)
- Набирането е ефективно (отзовават се достатъчно на брой подходящи кандидати)
Подбор
- Съществува добра практика и традиция по въвеждане на новоназначения персонал и е налице успешна адаптация
Мотивиране
- Директорът използва методи и техники за мотивиране и стимули за труд, адекватни на потребностите на учителите и в съответствие с възможностите на училището
Управление на работни групи екипи
- Включването в работни групи и екипи се прилага като метод за мотивиране на персонала
Обучение и професионално развитие
- Разработена е програма за обучение и професионално развитие на педагогическия персонал
- Програмата и практиката по обучение и развитие на персонала отговаря на потребностите на учебния процес/училището и на интересите и потребностите на учителите от професионално усъвършенстване
Трудови правоотношения
- Директорът осъществява функцията си на работодател съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и МОН (сключване на трудов договор и назначаване, разрешаване на отпуск, освобождаване от работа и др.)
Иновационна дейност
- Иновациите се управляват ефективно (основават се на задълбочен анализ, протичат и в двете посоки, разяснява се необходимостта от тях, формира се екип за реализирането им и пр.) - Подкрепят се иновации, инициирани от учителите
Ръководство и лидерство
- Директорът успява да обедини персонала и да формира чувство за принадлежност към училището
- Уважаван е за качествата си - Предотвратява и решава успешно конфликти, като избира най-удачната за ситуацията стратегия
- Прилага ефективни методи и техники за намаляване на напрежението и стреса на работното място
- Предотвратява и успешно се справя с кризисни ситуации от различен характер Мнение на персонала за управлението на училището
- Директорът се възприема от колектива на училището не само като формален ръководител, но и като лидер
- Директорът поддържа ефективна комуникация с персонала
- Търси мнението на учителите по различни въпроси и го отчита при вземането на решения (чрез допитвания, формиране на работни групи и екипи, участие при вземането на решения)
- Стимулира и подпомага професионалното развитие на учителите - В училището съществува положителен емоционален и психо-социален климат, сътрудничество и подкрепа
- Директорът подкрепя идеи на учителите и инициирани новости за подобряване на работата в училището
- Директорът мотивира и стимулира учителите
- Чрез осъществяваната контролна дейност мотивира учителите и ги подтиква към професионално усъвършенстване
- Предотвратява и решава успешно конфликти - Полага усилия за намаляване на напрежението и стреса на работното място
- Полага грижи за обновяването на дидактическите средства, материалната и техническа база на училището
- Условията за работа в училище са добри - Общото мнение на учителите за управлението на училището е високо
III. ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИТЕЛ (ВЪЗПИТАТЕЛ) (персонална проверка)
Контекст: управление на училището; вътрешна среда - материално-техническа база и дидактически средства; ученици; управление на училището
Показатели за инспектиране: * Документация на учителя
* Подготовка за часовете
* Научна компетентност
* Технология на преподаване, умения
* Взаимоотношения с учениците
* Домашната работа (само за учител)
* Оценяване на постиженията на учениците (само за учител)
* Поведение на учениците
* Постижения на учениците (само за учител)
* Влияние върху личностното развитие на учениците
* Извънкласна и извънучилищна дейност
Стандарти за оценка на показателите
Стандартите към съответния показател от частта "Инспектиране на училището"
И:
Към документация на учителя:
- Учителят води документацията съгласно разпоредбите на МОН
Към технология на преподаване, умения:
- Възпитателят ефективно подпомага учениците в упражняването и затвърждаването на знанията и уменията За извънкласна и извънучилищна дейност:
- Учителят (възпитателят) инициира и участва в извънкласни и извънучилищни дейности За влияние върху личностното развитие на учениците:
- Чрез осъществяваната педагогическа дейност учителят (възпитателят) допринася за личностното развитие на учениците
4.6. ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Дава отговор на въпроса "С какво да инспектираме?". Включва методите и средствата, които се прилагат в процеса на инспектиране.
Набирането на информация по показателите за инспектиране се осъществява чрез прилагането на разнообразни методи. Събраната информация се документира със съответни средства За да се набере информация за различните дейности, осъществявани от училището, се използва комплексна методика - наблюдение, проучване на документация, експертна оценка, самооценка на учителя, оценяване от ученици, конфериране с учителите и директора, проучване мнението на ученици и родители. Всеки от методите е обвързан с използвания източник на информация и инспектирания показател. Прилагането на комплексна методика и различни източници на информация дава възможност за осигуряването на по-пълна и обективна информация за състоянието на инспектирания предмет.
Средствата за инспектиране са стандартни по форма писмени документи (формуляри), чрез които набираната в процеса на инспектиране информация и формулирани оценки се документират. В тях се отразява информацията от различни източници и оценката по отделни показатели.
Прилаганите в процеса на инспектиране формуляри са следните:
За цялостна инспекция
* Формуляр за директора (Приложение 1) * Рейтинг-скала за наблюдение на урок (Приложение 2)
* Формуляр за оценка на обучението по предмет (Приложение 3)
* Формуляр за оценка управлението на училището (Приложение 4)
* Въпросници за ученици (Приложение 5)
* Въпросник за родители (Приложение 6)
За персонална инспекция
За учител (възпитател)
* Протокол за наблюдение на урок (Приложение 7)
* Рейтинг-скала за наблюдение на урок (Приложение 2)
* Формуляр за самооценка на учителя (Приложение 8)
* Формуляр за оценка на учител от ученици (Приложение 9)
За директор
* Формуляр за оценка на директора (Приложение 4)
* Формуляр за самооценка на директора (Приложение 10);
* Въпросник за учители (Приложение 11)
За тематична инспекция
За обучение по предмет/културно-образователна област
Протокол за наблюдение на урок (Приложение 7)
Рейтинг-скала за наблюдение на урок (Приложение 2)
Формуляр за оценка на обучението по предмет (Приложение 3)
За управление на училището
Формуляр за оценка управлението на училището (Приложение 4).
4.7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВОДЕНА ПРИ ИНСПЕКТИРАНЕТО
Дава отговор на въпроса "С какво да документираме инспекцията?".
За провеждане на инспекцията се изготвят следните документи:
1) Заповед за инспекция; 2) План-график за инспекцията (цялостна, тематична, персонална);
3) Писмо до родителите - при цялостна инспекция (Приложение 12);.
4) Всички формуляри, използвани в процеса на инспектиране;
5) Доклад за цялостна инспекция на училище (Приложение 14); 6) Резюме на доклада от цялостна инспекция на училището (Приложение 15); 7) Доклад за персонална инспекция на учител (възпитател) (Приложение 16);
8) Доклад за персонална инспекция на директор (Приложение 17);
9) Доклади за извършени тематични, по сигнали, жалби и молби и инцидентни инспекции (предстои разработване).
4.8. ПРОЦЕДУРА ПО ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Отговаря на въпроса "Как да инспектираме?", като предписва в технологичен план етапите, през които преминава инспектирането и конкретните дейности на всеки етап.
Цялостната инспекция на училището включва три етапа - подготвителен, същински и заключителен.
I. Подготвителен етап Това е времето преди провеждането на инспекцията в училище. Включва дейности по подготовка на инспекцията, които се реализират в периода 4 до 2 седмици преди инспекцията, а именно:
1) Установява се първоначален контакт с училището. Началникът на РИО или упълномощен служител на РИО се свързва с директора на училището и го уведомява, че предстои инспекция на училището. Договарят времето, в което да се посети училището.
2) Началникът на РИО и/или ръководителят на екипа, който ще проведе инспекцията, посещава(т) училището. Придобива предварителни впечатления за училището. Провежда среща с директора на училището, на която го информира за документацията, която трябва да подготви и представи преди инспекцията (Формуляр за директора - Приложение 1). Запознава го с процедурата на инспекцията, документацията, която ще се води и очакваното съдействие от страна на персонала в училище. Договарят времето за провеждане на инспекцията и на срещата с родителите. Взема необходимата информация за местоживеенето на родителите.
Ръководителят на екипа провежда среща с педагогическия персонал в училище, на която разяснява целите и процедурата на инспектирането, инструментите, които ще се използват за набиране на информация и оценка и очакваното съдействие от тяхна страна.
Инспектираните лица трябва да бъдат запознати с това какво се очаква от тях в процеса на инспектиране преди началото на инспекцията.
3) В РИО се формира екипа, който ще проведе инспекцията. Изготвя се заповед и план-график за инспекцията. Подготвя се необходимия за инспекцията инструментариум (формуляри). Изпращат се Писмото за родителите (Приложение 6) и Въпросника за родители* (Приложение 12). 4) Директорът на училището изпраща на РИО попълнения Формуляр за директора. 5) РИО изпраща на училището план-графика на инспекцията.
II. Инспектиране на училището
Това е времето на провеждане на инспекция на конкретното училище.
1) Още в първите дни на инспекцията се провежда срещата с родителите. Като вариант е възможно провеждане на среща само с част от родителите - членове на родителския съвет и училищното настоятелство. При училища с голям брой ученици се провеждат отделни срещи с родителите за начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Срещата се ръководи от ръководителя на екипа, съгласно дневния ред, и се протоколира от експерт от екипа, провеждащ инспекцията. Събират се попълнените от родителите въпросници.
2) Експертите по учебни предмети събират информация за обучението по различните предмети и за другите показатели за инспектиране чрез наблюдение на уроци, проучване документацията на учителя, запознаване с продукти на ученическа работа и данни за постиженията на учениците. За всеки наблюдаван урок експертите попълват Рейтинг-скала за наблюдение на урок (Приложение 2). Експертите по организация на средното образование събират информация за управлението на училището чрез проучване на документация и разговори с училищното ръководство. Попълват Формуляр за оценка управлението на училището (Приложение 4). 3) Непосредствено след часа или възможно най-скоро експертите запознават учителя с документираната информация и конферират с него.
Експертът по организация на средното образование запознава директора с документираната информация за управлението на училището и конферира с директора. 4) В часа на класа учениците попълват Въпросника за ученици (Приложение 5). В часа присъства експерт от екипа, който при необходимост дава разяснения на учениците.
5) След приключване наблюдението на планираните уроци по съответния учебен предмет, експертите попълват Формуляра за оценка на обучението по предмет (Приложение 3).
6) В края на инспекцията екипът от експерти се събира и всеки експерт докладва за инспектирания аспект от работата на училището. Събраната информацията се обобщава. Ръководителят на екипа информира директора за обобщената информация и оценки на експертите на този етап от инспекцията.
III. Заключителен етап
Това е времето след приключването на инспекцията, който включва следните дейности:
1) Обработване на информацията от Въпросника за родители.
2) Обработване на информацията от Въпросника за ученици.
3) Екипът от експерти, провел цялостната инспекция, се събира за обсъждане. Документираната информация и оценки за отделните показатели за инспектиране се обобщават. Събраната информация се анализира в контекста на влиянието на вътрешната и външна среда на училището. На тази основа се формулира обща оценка за дейността на училището. Членовете на екипа трябва да постигнат съгласие за формулираната обща оценка.
На основата на обобщената информация и оценки за отделните показатели се очертават силните страни в работата на училището, както и тези, които трябва да се подобрят. 4) Изготвя се Доклад за цялостна инспекция на училището (Приложение 14) и Резюме на доклада от цялостна инспекция на училище (Приложение 15). По един екземпляр от доклада и резюмето се предоставят на училището до 1 месец след приключването на цялостната инспекция. По един екземпляр от резюмето на доклада се предоставят на общината/финансиращия орган и на МОН. 5) При необходимост РИО подпомага училището в изготвянето на Плана за подобряване дейността на училището (Приложение 18). Директорът трябва да представи плана в РИО да 1 месец след представяне на доклада от цялостната инспекция.
РИО контролира изпълнението на изготвения план. * В целия текст понятията инспектиране и инспекция се употребяват като синоними. * Писмото и въпросника за родителите не се изпращат на родители, чиито ученици учат в професионални училища с прием след завършено средно образование. С тези родители не се провежда и родителска среща.
* Ако инспекцията се провежда през първия учебен срок, във формуляра се попълват се данни от предходната учебна година. Ако инспекцията се провежда през втория учебен срок, се попълват авансово данни за първия учебен срок, с изключение на тези, изискващи статистика за предходната учебна година
* Не се отнася за лабораторните занятия и часовете по практика
* За всеки от показателите се поставя оценка и на тази основа - обобщена оценка, като се използва следната скала: липсва, незадоволително, задоволително, добре, много добре, отлично. Поставената оценка се детайлизира чрез обяснителни бележки, формулирани на основата на стандартите за инспектиране. ** Формуляр може да се попълни за отделен предмет и на тази основа чрез обобщаване на информацията за културно-образователна област, етап или степен на образование.
* Оценяват се само показателите за управление на училището
* Учениците от IV клас го попълват писмено, а учениците от I - III клас отговарят устно
* Формулира се обща оценка за педагогическата дейност на учителя и оценки за всеки от компонентите на доклада. За целта се използва следната скала: липсва, незадоволително, задоволително, добре, много добре, отлично. Поставената оценка се детайлизира чрез обяснителни бележки, формулирани на основата на стандартите за инспектиране на учител (възпитател) .
* Формулира се обща оценка за управленската дейност на директора и оценки за всеки от компонентите на доклада. За целта се използва следната скала: липсва, незадоволително, задоволително, добре, много добре, отлично.
ФОРМУЛЯР ЗА ДИРЕКТОРА
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО
Име на училището
Вид училище
Тип управление/финансиране
ДържавноОбщинскоЧастноВъзраст на ученицитеОт до г.Име на директора Адрес на училището
Гр./С. Община П.К ж.к./кв. Ул. № Телефон/факс
Дати на предходни инспекции и вид на инспекцията
II. УЧЕНИЦИ
Брой
Общ брой ученици Брой паралелки
По пол МомчетаМомичета Брой паралелки по класове
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII Брой ученици по класове
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII Среден брой ученици в паралелка
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII Паралелки на целодневно обучение
КласIIIIIIIVОбщоБрой Етнически състав Има ли в училището ученици, чийто матерен език не е български? Има ли в училището ученици от малцинствен произход? Ученици със специални образователни потребности Брой
Ученици с какви специални образователни потребности се обучават в училището?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Социално слаби ученици
Има ли в училището ученици, чиито родители получават някакъв вид социална помощ или родителите им са безработни? Ученици с асоциално поведение
Има ли в училището ученици с асоциално поведение?
Присъствие
Извинени отсъствия - общ брой Неизвинени отсъствия
Общ брой
Брой неизвинени отсъствия по класове IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII Преместени ученици
Брой
Причини
Прекъснали обучението Брой
Причини
Продължаващо обучение
Какъв процент от завършилите основно образование
продължават обучението си?
Какъв процент от завършилите средно образование ученици са приети във висши училища? III. ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Данни от държавните зрелостни изпити
Среден успехБългарски език и литература Втори по избор на ученика Трети по желание на ученика Задължителна подготовка Данни от оценяване входното равнище на учениците в началото на учебната година
Данни от външно оценяване (проверки) за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за определен клас или за етап от степента на образование
Постижения на учениците в края на срока или учебната година
Културно-образователни КласСреден области и учебни успехпредмети Профилирана подготовка ПредметКласСреден успех Професионална подготовка
Професия/специалностКласСреден успех IV. ПЕРСОНАЛ
Педагогически персонал
Общ брой По групи
УчителиВъзпитателиПедагогически Други съветник По вид образование
Висше Полувисше Учители с ПКС С научна степен
Външни лектори
Управленски персонал (помощник-директори)
Съотношение учител : ученици Непедагогически персонал
ДлъжностБрой Общо V. ФИНАНСИ
Приходи за учебната година
От финансиращия орган Допълнително финансиране Собствени от: - образователни и други услуги - наем - земя - реализация на продукция - земя - дарения, завещания, спонсорство - по проекти - такси за обучение (частни училища) Други ОБЩО Приход на ученик Разходи
Персонал Дидактически средства Технически средства Консумативи Поддръжка на училището - текущи ремонти - материална база - ток, отопление, тел. Капитални вложения Други ОБЩО На ученик Разходи за обучение
Информационни технологии Библиотечен фонд Специални образователни нужди БройКласни стаи Лаборатории Кабинети по учебни предмети Компютърен кабинет Работилници Кабинети на администрацията Учителска стая Физкултурен салон Библиотека Актова зала Плувен басейн Други помещения Компютри за обучение - общ брой - 1 на брой обучаващи се ученици Технически съоръжения Общо състояние на материално-техническата база
Отлично Задоволително Незадоволително Много Добро добро VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Организация на училищното обучение
Форми на обучение: ................................................................................................
..........................................................................................................................................
Организация на учебния ден: ....................................................................................
Хранене на учениците
Предоставя ли училището условия за хранене на учениците?
- Стол
- Бюфет
Здравеопазване и безопасност на учениците
Има ли в училището медицинско лице? Има ли в училището охрана?
Обхват на учениците, подлежащи на обучение
На колко процента са обхванати учениците, подлежащи на обучение? Извънкласна и извънучилищна дейност
Други услуги, които предлага училището
Дата на попълване Подпис на директора
................................... ......................................
(печат) РЕЙТИНГ - СКАЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УРОК*
Училище.........................................................................................................................
Учител............................................................................................................................ Предмет..........................................................................................................................
Клас ........................................ Дата ..............................................
Експерт: .........................................................................................................................
СТЕПЕНИПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИНе се МногоНискаСреднаВисокаМного наблю-нискастепенстепенстепенвисока давастепен степенТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ, УМЕНИЯ Цели 1. Ясно формулира целите на урока или предмета на дейността 2. Поставените цели са адекватни на възможностите на учениците 3. Поставените цели отговарят на потребностите на учениците Изложение 1. Изложението е разбираемо, достъпно за учениците 2. Съдържанието е добре конструирано и представено 3. Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели 4. Съдържанието на изложението е съобразено с възможностите, интересите и потребностите на учениците 5. Темпът на работа е съобразен с възможностите на учениците 6. Учителят следи дали учениците разбират изложението и учебния материал 7. Учителят умее да привлече вниманието на учениците 8. Формира интерес към учебния предмет 9. Умее да задава въпроси 10. Насърчава задаването на въпроси от учениците и им отговаря 11. Прилага разнообразни методи на преподаване, адекватни на съдържанието и възрастта на учениците 12. Използва целесъобразно и ефективно дидактически средства 13. Използва целесъобразно и ефективно учебно-технически средства 14. Създава спокойна атмосфера за работа 15. Включва разнообразни дейности в урока 16. Ефективно организира и използва учебното време 17. Ефективно управлява класа 18. Прилага индивидуален и диференциран подход в работата с учениците 19. Реализира поставените цели 20. Възпитателят ефективно подпомага учениците в усвояването, затвърдяването и упражняването на знанията и уменията ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИТЕ 1. Внимателен и сърдечен е с тях 2. Мотивира и стимулира учениците 3. Дава възможност учениците да изразят и защитят лично мнение 4. Осигурява възможности на учениците да проявят способностите си 5. Има високи изисквания за постижения ДОМАШНА РАБОТА 1. Учителят използва ефективно домашната работа ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 1. Ясно формулира изискванията си към знанията на учениците 2. Използва разнообразни методи за оценяване знанията и уменията на учениците 3. Оценява постиженията на учениците съгласно разпоредбите на МОН 4. Оценява обективно VI. ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 1. Учениците проявяват активно внимание 2. Участват активно в хода на урока като: - Отговарят на въпросите на учителя - Задават въпроси - Работят по поставените от учителя задачи ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ ЗА УРОКА:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Подпис на експерта: ..................................... Подпис на учителя: ..........................
СТЕПЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИНе се МногоНискаСреднаВисокаМного наблю-нискастепенстепенстепенвисока давастепен степенУЧЕНИЦИ - ПОВЕДЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ Проявяват уважително отношение към учителя Проявяват уважително и толерантно отношение помежду си Дисциплинирани са ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ Учениците имат формирани умения за самостоятелна работа Имат формирани умения за работа в група Имат добри комуникативни умения Демонстрират творческо мислене Притежават умения за формулиране и отстояване на собствена позиция Пазят училищната собственост ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТ*
Училище ..........................................................................................................................
Предмет ...........................................................................................................................
Клас/етап/степен на образование**
Брой наблюдавани уроци ..............................................................................................
I. Преподаване (....................................)
1. Подготовка за часа (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Научна компетентност (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Технология на преподаване, умения (....................................)
Цели (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Изложение (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Взаимоотношения с учениците (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Домашна работа (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Оценяване на постиженията (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Поведение на учениците в часа (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
II. Постижения на учениците (....................................)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
III. Обобщена оценка за обучението по предмет (.............................)
1. Силни страни ............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Аспекти, нуждаещи се от подобрение
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Експерт .......................................................................................................................
(Име) (Подпис)
Дата ............................................
ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО*
ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА ДИРЕКТОРА
Училище .............................................................................................................................
Директор ...........................................................................................................................
Експерт ............................................................................................................................... Дата .....................................................
ПОКАЗАТЕЛИСТЕПЕНИ МногоНискаСреднаВисокаМногоСТАНДАРТИЛипсванискастепенстепенстепенвисока степен степен Педагогическият съвет осъществява дейността си съгласно ЗНП и ППЗНП Педагогическият съвет функционира ефективно Директорът изпълнява задълженията си, съгласно ЗНП, ППЗНП и разпоредбите на МОН Директорът води и съхранява задължителната училищна документация съгласно разпоредбите на МОН 1. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Училището има добре формулирани и обосновани визия, мисия и цели Училището има разработен Стратегически план/Програма за развитие на училището Програмата за развитие на училището се основава на задълбочен анализ на вътрешната и външната среда на училището Планът отразява националната и регионалната образователна стратегия Програмата включва адекватно избрана стратегия за развитие на училището 2. ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО Разработен е Годишен план за дейността на училището Планът се основава на анализ на постигнатото от училището през предходната учебна година Планът се основава на националната и регионална образователни стратегии Планът обхваща всички дейности, осъществявани от училището Целите, формулирани в плана са конкретни, ясни, измерими и постижими При разработването му е взето предвид мнението на учителската колегия 3. ОРГАНИЗИРАНЕ Училището има разработен Правилник за вътрешния ред/устройството и дейността на училището Училищното ръководство координира ефективно дейностите в училище Директорът делегира правомощия ефективно Директорът ефективно управлява времето Училището осъществява приема на учениците според разпоредбите на МОН 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Директорът има разработена програма за управление на персонала Планиране Директорът има стратегическо виждане за потребностите на училището от кадри Набиране - Директорът Има формулирани точни и адекватни на длъжностните характеристики изисквания към кандидатите за заемане на свободното работно място Използват се разнообразни източници за набиране на персонал Набирането е ефективно (отзовават се достатъчно на брой подходящи кандидати) Подбор Прилагат се разнообразни методи за подбор на персонала Директорът е създал добра практика и традиция по въвеждане на новоназначения персонал и е налице успешна адаптация - Текучеството не е голямо Мотивиране - Персоналът показва добро ниво на мотивация за работа - Директорът използва методи и техники за мотивиране и стимули за труд, адекватни на потребностите на учителите и в съответствие с възможностите на училището Управление на работни групи и екипи В училището има формирани разнообразни работни групи и екипи Директорът прилага включването в работни групи и екипи като метод за мотивиране на персонала Обучение и професионално развитие - Директорът има разработена програма за обучение и професионално развитие на педагогическия персонал Програмата и практиката по обучение и развитие на персонала отговаря на потребностите на училището и на потребностите на учителите от професионално усъвършенстване Учителите участват в различни форми за повишаване на квалификацията В училището съществува система за вътрешноучилищна квалификация Трудови правоотношения Директорът осъществява функцията си на работодател съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и МОН 5. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ Има План за контролната дейност Книгата за контролната дейност се води редовно и съгласно изискванията Осъществяваната контролната дейност е съгласно изискванията на МОН Прилагат се разнообразни методи за контрол Контролната дейност допринася за подобряване на предлаганото от училището образование 6. ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА В училището съществува положителен психосоциален климат Училището има изградени традиции - ритуали, обичаи, церемонии и др. Учителите са съпричастни към училищния живот, участват активно в него 7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Училищно настоятелство Към училището има изградено училищно настоятелство То ефективно подпомага работата на училището в различни направления Родителите С родителите се провеждат регулярни срещи Родителите се информират за напредъка и проблемите на децата си редовно Училището търси мнението на родителите по различни въпроси и го отчита/взима предвид Родителите се включват в училищния живот Училището търси сътрудничество и поддържа активни връзки по различни въпроси на образователния процес с: РИО и МОН общинската и областната управа местната общественост неправителствени организации, дарители и спонсори културни и образователни институции - български и чуждестранни други държавни институции - български и чуждестранни Училището има висок престиж сред родителите и местната общественост 8. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ В училището се извършват нововъведения в отговор на променените условия на училищната среда - вътрешна и външна Директорът управлява умело иновациите Директорът подкрепя иновации, инициирани от учителите Учителите се включват в планирането и осъществяването на промените в училището Училището разработва проекти Училището има спечелени проекти (български, международни) и работи по тях 9. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ Финансовите ресурси на училището се управляват ефективно Успешно се набират извънбюджетни приходи от различни източници Полагат се грижи за обновяването на материалната и техническата база Полагат се грижи за опазването и съхранението на материалната и техническа база 10. МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ Училището осъществява ефективна рекламна дейност, при необходимост от такава Родителите и учениците проявяват интерес към училището с цел записване Няма отлив на ученици от училището (освен по демографски причини) Предлаганите от училището дейности и услуги отговарят на потребностите на учениците и очакванията на родителите Приемът на учениците се основава на проучване на търсенето (интересите на учениците, търсене на родителите, потребностите от определени специалисти) и на предлагането (конкуренцията в района/общината) 11. РЪКОВОДСТВО Комуникацията между ръководството и учителите е ефективна Взетите решения са: навременни, ефективни, персоналът участва при вземането им Ръководството на училището работи ефективно като екип Като цяло ръководството на училището е ефективно 12. ЛИДЕРСТВО Директорът успява да обедини персонала и да формира чувство за принадлежност към училището Уважаван е за качествата си Директорът предотвратява и решава успешно конфликти, като избира най-удачната за ситуацията стратегия Директорът прилага ефективни методи и техники за намаляване на напрежението и стреса на работното място Директорът предотвратява и успешно се справя с кризисни ситуации от различен характер Подпис на експерта: ................................ Подпис на директора: .................................
ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИЦИ (I - IV клас)*
КАКВО МИСЛИШ ЗА ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ?
Училище ...............................................................................................................................
Клас ............
Не пиши името си на листа! ВъпросиДаПрез ПонякогаНе повечето време 1Харесва ли ти това училище? 2Научаваш ли нови неща в часовете? 3Интересни ли са ти заниманията в училище? 4Учителите държат ли се добре с теб? 5Другите деца държат ли се добре с теб? 6Получаваш ли помощ от учителите, когато имаш нужда? 7Има ли към кого да се обърнеш в училището, когато си притеснен или имаш нужда от помощ? 8Имаш ли да учиш много вкъщи, след като се върнеш от училище? 9Гласува ли ти се доверие да правиш нещата самостоятелно? Какво харесваш най-много в твоето училище?
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Какво би искал(а) да се промени в твоето училище?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Искаш ли да кажеш още нещо за твоето училище? ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИЦИ
(V - VIII клас) КАКВО МИСЛИШ ЗА ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ?
Скоро твоето училище ще бъде инспектирано. Експертите биха искали да знаят какво мислиш за твоето училище. Не пиши името си на листа! Прочети всяко твърдение и отбележи отговора, който най-много отговаря на мнението, което имаш за твоето училище.
Училище ...............................................................................................................................
Клас ............
ДаПрез РядкоНе повечето време 1Чувствам се добре в това училище - интересно ми е, не се чувствам застрашен 2Радвам се, че уча точно в това училище 3Училището предлага разнообразни занимания, които са ми интересни 4В училището научавам нови и интересни неща 5Учителите се отнасят добре с мен 6Учителите ме окуражават да постигам най-доброто, на което съм способен/а 7Ако имам проблем или нужда от помощ , в училището има човек, към когото мога да се обърна за помощ 8Удовлетворен съм от това, как се оценяват знанията ми 9Домашната работа, която ни дават, не е много трудна и ми помага при ученето на новите уроци 10Учителите ми дават възможност да изразя мнение, да правя нещата самостоятелно 12Мисля, че образованието, което получавам в това училище, е добро Какво харесваш най-много в твоето училище?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Какво би искал(а) да се промени в твоето училище?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Искаш ли да споделиш още нещо за твоето училище? ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИЦИ
(IX - XIII клас)
КАКВО МИСЛИШ ЗА ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ?
Чрез този въпросник можеш да споделиш своето мнение за училището, в което учиш. Попълването на въпросника е анонимно. Проучването е част от инспекцията, която се извършва в твоето училище.
Мнението на учениците за училището ще бъде отразено в доклада, който ще бъде публикуван след края на инспекцията.
За долните твърдения отбележи отговора, който отговаря в най-голяма степен на твоето мнение за училището.
Училище ...................................................................................................................................
Клас .........................
ДаПрез РядкоНе повечето време 1Чувствам се добре в училището - приятно ми е интересно ми е не се чувствам застрашен 2Гордея се, че съм възпитаник на това училище 3Участвам с желание в различни дейности, организирани от училището 4В училището научавам нови и интересни неща 5Учителите формират увереност в собствените ми възможности 6Учителите ме окуражават да постигам най-доброто, на което съм способен/а 7Учителите ме мотивират и стимулират 8В училището получавам специализирана помощ съобразно специфичните ми потребности или проблеми 9Удовлетворен съм от оценяването на знанията и уменията ми 10Задава ми се полезна и отговаряща на способностите ми домашна работа 11Училището предлага разнообразни занимания, които отговарят на интересите ми 12В училище ме ориентират за избор на професия 13Предоставя ми се възможност да проявя своята индивидуалност, самостоятелност и творчество (чрез зачитане и търсене на мнението ми, подкрепа на мои инициативи, ученическо самоуправление и др.) 14Доволен съм от отношението на учителите към мен 15Получавам добро образование в това училище Какво харесваш най-много в твоето училище?
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Какво би искал(а) да се промени в твоето училище?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Искаш ли да споделиш още нещо за твоето училище? ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ
Училище: ........................................................................................................................
В кой клас е Вашето дете? ................................
Моля, прочетете всяко твърдение и отбележете отговора, който съвпада с Вашето мнение. Ако имате повече от едно дете в училището, моля, попълнете въпросник за всяко от тях, ако вижданията Ви за различните деца се различават.
ДаВРядкоНе повечето случаи 1Детето ми се чувства добре в училището - харесва го, не се чувства застрашено 2Училищната среда е благоприятна и стимулираща за развитието на детето ми 3Детето ми получава добро образование 4Домашна работа подпомага детето ми при усвояването на учебния материал 5Учителите стимулират детето ми да постигне най-доброто, на което е способно 6Учителите оказват допълнителна помощ на детето ми при необходимост 7Учителите се държат добре с детето ми 8 Училището предлага разнообразни дейности, които отговарят на интересите и потребностите на детето ми 9Училището предлага и други услуги, които са полезни за детето ми 10Училището възпитава у детето ми самостоятелност и увереност в собствените възможности 11Училището ме информира редовно за напредъка на детето ми 12Училището търси мнението на родителите по различни въпроси и го отчита 13Родителите се включват в училищния живот Какво е общото Ви мнение за училището, в което учи детето Ви? (подчертайте)
- Отлично
- Много добро
- Добро
- Задоволително
- Незадоволително Бихте ли споделили защо избрахте това училище за детето си? Как научихте за него?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ако искате да направите коментар върху горните или други области от работата на училището, моля, използвайте обратната страна на въпросника или ги напишете на отделен лист. Можете да предадете този въпросник на срещата с експертите от РИО или да го изразите до началника на РИО на посочения в поканата за среща адрес.
Име на родителя Подпис на родителя
................................................................................. ......................................
(по избор)
Благодарим Ви за мнението!
ПРОТОКОЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УРОК
Училище..................................................................................................................................
Учител..................................................................................................................................... Предмет....................................................................................................................................
Клас ........................................ Дата .......................................................
Експерт: .................................................................................................................................
Тема на урока: .......................................................................................................................
Цели на урока: .......................................................................................................................
Тип урок:.................................................................................................................................
Принципи на обучение, следвани в урока: ..............................................................................................................................
Методи на обучение, приложени в урока: ...................................................................................................................................
Дидактически и технически средства, използвани в урока: ................................................................................................................................
Съдържание на урока: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Бележки:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ФОРМУЛЯР ЗА САМООЦЕНКА НА УЧИТЕЛ (ВЪЗПИТАТЕЛ) Училище.......................................................................................................................................
Учител.......................................................................................................................................... Предмет(и), които преподава ...................................................................................................
Клас(оеве), на които преподава ..............................................................................................
СТЕПЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЛипсваМногоНискаСреднаВисокаМного нискастепенстепенстепенвисока степен степенТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ, УМЕНИЯ Цели 1. Ясно формулирам целите на урока или предмета на дейността 2. Поставените цели са адекватни на възможностите на учениците 3. Поставените цели отговарят на потребностите на учениците Изложение 1. Изложението ми е разбираемо, достъпно за учениците 2. Съдържанието на изложението ми е добре конструирано и представено 3. Съдържанието на изложението ми е адекватно на поставените цели 4. Съдържанието на изложението е съобразено с възможностите, интересите и потребностите на учениците 5. Съобразявам темпа на работа в часа с възможностите на учениците 6. Следя дали учениците разбират изложението и учебния материал 7. Умея да привлека вниманието на учениците 8. Формирам интерес към учебния предмет 9. Умея да задавам въпроси 10. Насърчавам задаването на въпроси от учениците и им отговарям 11. Прилагам разнообразни методи на преподаване, адекватни на съдържанието и възрастта на учениците 12. Използвам целесъобразно и ефективно дидактически средства 13. Използвам целесъобразно и ефективно учебно-технически средства 14. Създавам спокойна атмосфера за работа 15. Включвам разнообразни дейности в урока 16. Ефективно организирам и използвам учебното време 17. Ефективно управлявам класа 18. Прилагам индивидуален и диференциран подход в работата с учениците 19. Реализирам поставените цели 20. Ефективно подпомагам учениците в усвояването, упражняването и затвърдяването на знанията и уменията ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИТЕ 1. Внимателен и сърдечен съм с тях 2. Мотивирам и стимулирам учениците 3. Давам възможност учениците да изразят и защитят лично мнение 4. Осигурявам възможности на учениците да проявят способностите си 5. Имам високи изисквания за постижения ДОМАШНА РАБОТА 1. Използвам ефективно домашната работа ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 1. Ясно формулирам изискванията си към знанията на учениците 2. Използвам разнообразни методи за оценяване знанията и уменията на учениците 3. Оценявам постиженията на учениците съгласно разпоредбите на МОН 4. Оценявам обективно СТЕПЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИНе мога МногоНискаСреднаВисокаМного да нискастепенстепенстепенвисока преценястепен степенДОКУМЕНТАЦИЯ Водя документацията съгласно разпоредбите на МОН ПОДГОТОВКА ЗА ЧАСОВЕТЕ Имам предварителна подготовка за часовете Имам формулирани очаквани резултати за всяка преподавана учебна единица НАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ Имам висока компетентност в преподавания учебен предмет/и ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ Чрез осъществяваната педагогическа дейност допринасям за личностното развитие на учениците ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ Инициирам и участвам в извънкласни и извънучилищни дейности Дата ............................... Подпис на учителя: ......................................
ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛ ОТ УЧЕНИЦИIX - XIII клас
Уважаеми ученици,
Молим ви да изразите мнението си за преподавателската работата на вашия учител. За целта попълнете формуляра, като оцените всяка от предложените характеристики, които описват професионални качества и умения на учителя. Посочете в каква степен проявява тези качества и умения учителят при работата си с вашия клас, като използвате предложената скала. Проучването е анонимно и е част от провеждащата се във вашето училище инспекция. Разчитаме на вашето искрено мнение и обективна оценка.
Училище ..................................................................................................................................
Учител .....................................................................................................................................
Предмет ..................................................................................................................................
Клас ............................................. Дата ....................................................
Х а р а к т е р и С т е п е н ис т и к и Професионални ЛипсваМногоНискаСреднаВисокаМногокачества и нискастепенстепенстепенвисокаумения на степен степен учителя 1. Ясно формулира целите на урока и задачите, които поставя в час 2. Говори на достъпен език, изложението е разбираемо за учениците 3. Добре организира и представя учебното съдържание 4. Прави по-достъпен и разбираем учебния материал, като използва нагледни материали или технически средства 5. Темпът на работа в часа е съобразен с възможностите на учениците 6. Предизвиква интерес към учебния предмет 7. Следи дали учениците разбират изложението и учебния материал 8. Насърчава задаването на въпроси от учениците и им отговаря 9. Осигурява спокойна атмосфера за работа 10. Поддържа дисциплината в час 11. Внимателен и сърдечен е с учениците 12. Дава възможност на учениците да изразят и защитят лично мнение, позиция, отношение 13. Стимулира учениците да постигнат най-доброто, на което са способни 14. Окуражава учениците и подчертава постиженията им 15. Осигурява възможност учениците да проявят способностите си 16. При нужда оказва допълнителна помощ или консултации на учениците 17. Използва домашната работа за упражняване и затвърдяване на знанията 18. Ясно формулира изискванията си към знанията на учениците 19. Оценява обективно постиженията на учениците Моля, отговорете и на следните въпроси:
1. Каква е твоята обобщена оценка за този учител? (подчертай): - Отлична
- Много добра
- Добра - Задоволителна
- Незадоволителна
2. Как оценяваш трудността на този предмет в сравнение с другите предмети в училището? (подчертай):
- много лесен
- лесен
- среден
- труден
- много труден
3. Какви са оценките ти по този предмет до момента? .............................................................................................................................................
ФОРМУЛЯР ЗА САМООЦЕНКА НА ДИРЕКТОРА
Училище ..............................................................................................................................
Директор ..............................................................................................................................
СТЕПЕНИПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЛипсваМногоНискаСреднаВисокаМного нискастепенстепенстепенвисока степен степен Изпълнявам задълженията си, съгласно ЗНП, ППЗНП и разпоредбите на МОН Водя и съхранявам задължителата училищна документация съгласно разпоредбите на МОН 1. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Училището има добре формулирани и обосновани визия, мисия и цели Училището има разработен Стратегически план/Програма за развитие на училището Програмата за развитие на училището се основава на задълбочен анализ на вътрешната и външна среда на училището Планът отразява националната и регионална образователни стратегии Програмата включва адекватно избрана стратегия за развитие на училището 2. ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО Разработен е Годишен план за дейността на училището Планът се основава на анализ на постигнатото от училището през предходната учебна година Планът се основава на националната и регионална образователни стратегии Планът обхваща всички дейности, осъществявани от училището Целите, формулирани в плана са конкретни, ясни, измерими и постижими При разработването му е взето предвид мнението на учителската колегия 3. ОРГАНИЗИРАНЕ Училището има разработен Правилник за вътрешния ред/устройството и дейността на училището Координирам ефективно дейностите в училище Делегирам правомощия ефективно Ефективно управлявам времето Училището осъществява приема на учениците според разпоредбите на МОН 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Имам разработена програма за управление на персонала Планиране Имам стратегическо виждане за потребностите на училището от кадри Набиране Имам формулирани точни и адекватни на длъжностните характеристики изисквания към кандидатите за заемане на свободното работно място Използвам разнообразни източници за набиране на персонал Набирането е ефективно (отзовават се достатъчно на брой подходящи кандидати) Подбор Прилагам разнообразни методи за подбор на персонала Създал съм добра практика и традиция по въвеждане на новоназначения персонал и е налице успешна адаптация - Текучеството не е голямо Мотивиране - Успявам да мотивирам персонала - Използвам методи и техники за мотивиране и стимули за труд, адекватни на потребностите на учителите и в съответствие с възможностите на училището Управление на работни групи и екипи В училището има формирани разнообразни работни групи и екипи Прилагам включването в работни групи и екипи като метод за мотивиране на персонала Обучение и професионално развитие - Имам разработена програма за обучение и професионално развитие на педагогическия персонал Програмата и практиката по обучение и развитие на персонала отговаря на потребностите на училището и на потребностите на учителите от професионално усъвършенстване Учителите участват в различни форми за повишаване на квалификацията В училището съществува система за вътрешноучилищна квалификация Трудови правоотношения Осъществявам функцията си на работодател съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и МОН 5. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ Имам План за контролната дейност Возя книгата за контролната дейност редовно и съгласно изискванията Осъществявам контролната дейност съгласно изискванията на МОН Прилагам се разнообразни методи за контрол Контролната дейност допринася за подобряване на предлаганото от училището образование 6. ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА В училището съществува положителен психо-социален климат Училището има изградени традиции - ритуали, обичаи, церемонии и др. Учителите са съпричастни към училищния живот, участват активно в него 7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Училищно настоятелство Към училището има изградено училищно настоятелство То ефективно подпомага работата на училището в различни направления Родителите С родителите се провеждат регулярни срещи Родителите се информират за напредъка и проблемите на децата си редовно Училището търси мнението на родителите по различни въпроси и го отчита/взима предвид Родителите се включват в училищния живот Училището търси сътрудничество и поддържа активни връзки по различни въпроси на образователния процес с: РИО и МОН общинската и областната управа местната общественост неправителствени организации, дарители и спонсори културни и образователни институции - български и чуждестранни други държавни институции - български и чуждестранни Училището има висок престиж сред родителите и местната общественост 8. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ В училището се извършват нововъведения в отговор на променените условия на училищната среда - вътрешна и външна Управлявам успешно иновациите Подкрепям иновации, инициирани от учителите Включвам учителите в планирането и осъществяването на промените в училището Училището разработва проекти Училището има спечелени проекти (български, международни) и работи по тях 9. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ Финансовите ресурси на училището се управляват ефективно Успешно се набират извънбюджетни приходи от различни източници Полагат се грижи за обновяването на материалната и техническа база Полагат се грижи за опазването и съхране-нието на материалната и техническа база 10. МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ Училището осъществява ефективна рекламна дейност, при необходимост от такава Родителите и учениците проявяват интерес към училището с цел записване Няма отлив на ученици от училището (освен по демографски причини) Предлаганите от училището дейности и услуги отговарят на потребностите на учениците и очакванията на родителите Приемът на учениците се основава на проучване на търсенето (интересите на учениците, търсене на родителите, потребностите от определени специалисти) и на предлагането (конкуренцията в района/общината) 11. РЪКОВОДСТВО Комуникацията ми с учителите е ефективна Взетите от мен решения са: навременни, ефективни, търся мнението на учителите за по-важните решения Ръководството на училището работи ефективно като екип Като цяло ръководството на училището е ефективно 12. ЛИДЕРСТВО Успявам да обединя персонала и да формирам чувство за принадлежност към училището Уважаван съм за качествата си Предотвратявам и решавам успешно конфликти, като избирам най-удачната за ситуацията стратегия Прилагам ефективни методи и техники за намаляване на напрежението и стреса на работното място Предотвратява и успешно се справям с кризисни ситуации от различен характер Дата ............................................ Подпис на директора: ................................................
ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛИ
Училище ...............................................................................................................................
Директор ...............................................................................................................................
Дата ..................................................
Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждащата се инспекция на управлението на вашето училище моля да изразите мнението си за него, като попълните предложения въпросник. За всяка от предложените характеристики отбележете в каква степен според Вас те присъстват в управлението на училището.
Проучването е анонимно!
Разчитаме на вашето съдействие и искрено мнение!
ХарактеристикиЛипсваВВВВъв Вна управлението много ниска средна висока много на училището ниска степенстепенстепенвисока степен степенДиректорът е не само формален ръководител, но и лидер за педагогическия персонал Директорът поддържа ефективна комуникация с персонала Търси мнението на учителите по различни въпроси и го отчита при вземането на решения (чрез допитвания, формиране на работни групи и екипи, участие при вземането на решения) Стимулира и подпомага професионалното развитие на учителите В училището съществува положителен емоционален и психо-социален климат, сътрудничество и подкрепа Директорът подкрепя идеи на учителите и инициирани новости за подобряване работата на училището Директорът мотивира и стимулира учителите Чрез осъществяваната контролна дейност директорът мотивира учителите и ги подтиква към професионално усъвършенстване Директорът предотвратява и решава успешно конфликти Директорът полага усилия за намаляване на напрежението и стреса на работното място Полага грижи за обновяването на дидактическите средства, материалната и техническа база на училището Какво е вашето мнение за управлението на училището като цяло? Като цяло управлението на училището е: (подчертайте)
- Отлично
- Много добро
- Добро
- Задоволително
- Незадоволително
Условията за работа в училището са (материална база, дидактически и технически средства):
- Отлични
- Много добри
- Добри
- Задоволителни
- Незадоволителни
ПОКАНА ЗА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ГР. ................
От училище ..........................................................................................................................
Уважаеми г-н/г-жо...................,
Училището, в което учи детето/децата Ви, скоро ще бъде инспектирано от Регионалния инспекторат по образованието в гр. ...................... .
В тази връзка бих искал/а да Ви поканя на среща на експертите от РИО - гр. ........................... с всички родители на ученици от училище .............................................................................................., която ще се проведе по време на инспекцията. Директорът и учителите няма да присъстват на срещата. Експертите биха искали да разбират какво е Вашето мнение за училището, в което учи детето/децата Ви, доколко сте доволни от образованието, което то предлага.
В началото на срещата началникът на инспектората ще Ви запознае с целите на провежданата в училището инспекцията, след което Вие ще имате възможност да зададете въпроси и да споделите мнението си за училището. Ръководещият срещата ще запише Вашето мнение, но няма да го коментира. Вашето мнение за училището ще бъде взето предвид като част от процеса на инспектиране на училището. Към това писмо прилагам дневен ред на срещата. Дневният ред включва датата, часа и мястото на срещата, както и основните въпроси, по които бихме искали да чуем Вашето мнение. Вие можете да поставите и други въпроси, но експертът няма да може да реагира по време на срещата на специфични оплаквания, които може да имате за училището.
Към писмото е приложен и въпросник, който изпращаме на всички родители. Молим Ви да го предадете попълнен на срещата или го изпратите в Регионалния инспекторат по образованието в запечатан плик на адрес: ................................................................................................................................................
Моля, попълнете и изпратете въпросника, дори и да не може да присъствате на срещата. Вашите отговори на въпросника са конфиденциални. Училището няма да види въпросниците, но в доклада, който ще бъде изготвен в края на инспекцията и от който Вие ще получите резюме, обобщеното мнение на родителите ще бъде отбелязано.
Ако искате да споделите нещо повече за училището, моля направете го преди срещата. Пишете на адреса на РИО - гр. ........................
Надявам се, че ще имате възможност да дойдете на срещата.
Искрено Ваш, Началник на РИО - гр. ........................
..................................................................
(име)
..................................................................
(подпис и печат)
ДНЕВЕН РЕД НА СРЕЩАТА С РОДИТЕЛИТЕ
От училище ......................................................................................................................
Дата: ..................................
Час: .....................................
Място: .................................................................................................................
1. Въведение на ръководещия срещата експерт за инспекцията на училището.
2. Дискусия по следните теми:
§ Как учениците се чувстват в училището
§ Благоприятна и стимулираща ли е училищната среда за учениците
§ Домашната работа
§ Как учителите стимулират и подпомага учениците в процеса на обучение
§ Дейностите и услугите, които предлага училището в отговор интересите и потребностите на учениците
§ Как училището информира и работи съвместно с родителите
3. Други въпроси, които родителите биха искали да бъдат обсъдени
ДОКЛАД ОТ ЦЯЛОСТНА ИНСПЕКЦИЯ
НА УЧИЛИЩЕ .................................................................. - гр. .....................
Дати на инспекцията: ..................................
Началник на РИО - гр. .............................. .........................................................................
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО
Вид училище
Адрес на училището
Гр./С. Община П.К ж.к./кв. Ул. № Телефон/факс
Име на директора Тип управление/финансиране
ДържавноОбщинскоЧастноОт до г. Възраст на учениците
Брой ученици:
Брой учители:
Дати на предишна цялостна инспекция
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПА, ПРОВЕЛ ИНСПЕКЦИЯТА
Членове Области на на инспектиранеекипа Ръководител на екипа: .........................................................
Всякакви въпроси и жалби, свързани с инспекцията или доклада от нея, следва да бъдат адресирани до РИО - гр. ............................ на адрес: .............................................................................................................................
III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА 1. Обобщена оценка за дейността на училището
ОБЩА ОЦЕНКА ....................................................................................
(отлична, много добра, добра, задоволителна, незадоволителна)
Силни страни в работата на училището 2. Аспекти в работата на училището, които се нуждаят от подобрение 3. Констатирани нарушения 4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА
4.1. Влияние на средата, в която функционира училището
4.2. Резултати от инспекцията по показатели
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Училищни учебни планове
Учебни програми
Седмично разписание на учебните занятия
ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Училищно обучение
(по степен на образование, етап, културно-образователна област и предмет в съответен клас)
Преподаване
Постижения на учениците Личностно развитие на учениците
Извънкласна и извънучилищна дейност
УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО
ДЕЙНОСТ НА РАЗЛИЧНИ КОМИСИИ В УЧИЛИЩЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
ОТНОШЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО И ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ОТ ЦЯЛОСТНА ИНСПЕКЦИЯ На ......................................................................................................................................
(училище)
Проведена на .............................................
От екип от експерти от РИО - гр. .......................................
I. Обща информация за училището
Тип на училището ...............................................................................................................
Име на директора
................................................................................................................................................
Начин на финансиране
.................................................................................................................................................
Брой ученици: ..............................
Брой учители: ...............................
II. Резултати от инспекцията
1.Среда, в която функционира училището
2. Показатели Силни Какво се страни в нуждае от работата подобрение на в дейността училищетона училището 3. Констатирани нарушения ОБЩА ОЦЕНКА за дейността на училището
....................................................................................
(отлична, много добра, добра, задоволителна, незадоволителна)
Началник на РИО - гр. ..............................
ДОКЛАД ОТ ПЕРСОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА УЧИТЕЛ (ВЪЗПИТАТЕЛ)*
Училище ...........................................................................................................................
I. Общи данни за учителя (възпитателя)
1.Име ..................................................................................................................................
2. Предмет(и), които преподава ..............................................................................................................................................
3. Клас(ове), на които преподава .....................................................................................
3. Образование и специалност ........................................................................................
4. Стаж като учител .........................................................................................................
5. Професионално-квалификационна степен ................................................................
6. Допълнителна квалификация .................................................................................... II. Оценка от експерта (...............................)
Брой наблюдавани уроци ..............................................................................................
1. Документация на учителя (.................................)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Подготовка за часовете (................................)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Научна компетентност (................................)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Технология на преподаване (...................................)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Взаимоотношения с учениците (.................................)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. Домашна работа (..............................)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Оценяване постиженията на учениците (..........................) (само за учител)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Поведение на учениците (.............................)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Постижения на учениците (............................) (само за учител)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Влияние върху личностното развитие на учениците (............................)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
11. Извънкласна и извънучилищна дейност (............................)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
III. Оценка за учителя от учениците (...........................) (само за учител)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
IV. Самооценка на учителя (..........................)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
V. Обобщена оценка за педагогическата дейност на учителя (.............................)
1. Силни страни ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Аспекти, нуждаещи се от подобрение
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Препоръки за бъдещи действия и обучение ...............................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
VI. Констатирани нарушения
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
VII. Коментар на учителя
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
VII. Декларации
Обсъдих този доклад с учителя!
Експерт ..................................................................................................................................................
(Име) (подпис)
Дата .................................................
Запознах се със съдържанието на този доклад! Учител: ..........................
(подпис )
Запознах се със съдържанието на този доклад! Директор .............................
(подпис)
ДОКЛАД ЗА ПЕРСОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ДИРЕКТОР*
Училище ...........................................................................................................................
I. Общи данни за директора
1.Име ..................................................................................................................................
2. Директор на училището е от ......................................................................................
3. Образование и специалност ........................................................................................
4. Стаж като учител .........................................................................................................
5. Стаж като директор ....................................................................................................
6. Професионално-квалификационна степен ................................................................
7. Допълнителна квалификация .....................................................................................
8. Предмети, които преподава .......................................................................................
9. Класове, на които преподава .......................................................................................
I. Оценка от експерта (.................................)
1. Стратегическо управление (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Планиране дейността на училището (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Организиране (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Управление на персонала (.................................)
Планиране (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Набиране (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Подбор (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Мотивиране (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Управление на работни групи и екипи (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Обучение и професионално развитие (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Трудови правоотношения (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Контролна дейност (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Организационна култура (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Връзки с обществеността (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. Иновационна дейност (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Управление на финансовите и материалните ресурси (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10. Маркетингова дейност (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. Ръководство и лидерство (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
II. Самооценка на директора (.................................)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
III. Мнение на персонала за управлението на училището (.................................)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
IV. Обобщена оценка за управленската дейност на директора (............................)
1. Силни страни
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Аспекти, нуждаещи се от подобрение
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Препоръки за бъдещи действия и обучение
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
V. Констатирани нарушения
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
V. Коментар на директора
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
VI. Декларации
Обсъдих този доклад с директора!
Експерт ............................................................................................................................
(Име) (подпис)
Дата .............................................
Запознах се със съдържанието на този доклад! Директор ....................... (подпис)
ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА УЧИЛИЩЕ .......................................................................................................... СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ЦЯЛОСТНА ИНСПЕКЦИЯ
На ..................................
От РИО - гр. ............................
Настоящият план е вследствие на проведената в училището цялостна инспекция. Планът е разработен върху основата на посочените в доклада страни от работата на училището, които се нуждаят от подобрение.
Дата: ............................. Директор: ..................
Аспект от Дейности за СрокОтговорни работата усъвършенстване лицана училището 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
117
Размер файла
2 928 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа