close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №19

код для вставкиСкачать
 Целодневна детска градина № 92 "Лозичка"
гр.София, район "Лозенец", ул."Розова долина" №12а; e_mail: cdg92@abv.bg
УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: / В.ПАВЛОВА /
П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 92 ЦДГ "ЛОЗИЧКА"
УЧ. 2014/2015 ГОДИНА
ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се урежда устройството, дейността и ръководството на ЦДГ №92 "Лозичка", които не са регламентирани с повелителните разпоредби на нормативните актове в системата на Народната просвета.
Чл.2. Правилникът е задължителен за директора, учителите, помощник-възпитателите, други служители на ЦДГ №92, родителите и всички лица, намиращи се на територията на детската градина.
Чл.3. Правилникът е съобразен с действащите нормативни документи:
1. Конституция на Република България
2. Закон за народната просвета (ЗНП)
3. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП)
4. Наредба №4/18.09.2000 г. на МОМН за предучилищно възпитание и подготовка 5. Наредба№5/1996г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационна степен.
6. Инструкция №2/1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобито образование, професионална квалификация и правоспособност, (ДВ, бр. 81/2003 г. ).
7. Наредба №3/18.02.2008г. и изм.бр.4/2010г на МОМН за определяне нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.
8. Наредба №7/29.12.2000 г.,изм. ДВ., бр.4/2010г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на на учениците и децата в паралелките и гупите на училищата, детските и обслужващите звена и Писмо №6600105/21.01.2000 г. на Столична община.
9. Наредба №2/24.04.1997г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм;
10. Инструкция №2/05.07.2004г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при БАКП.
11. Инструкция на МОМН за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета /05.07.1996 г./;
12. Наредба 3/05.02.2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини
13. Наредба 6/10.08.2011г на МЗ за здравословното хранене в детските градини
14. Наредба на СОС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община;
15. Информационната система за записване на деца в общинските детски заведения на територията на Столична община
Чл. 4. Дейността на ЦДГ №92 се регулира от държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
Чл. 5. ЦДГ №92 осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето; гарантира неговите права свободи, сигурност, достойнство и уважение; възпитава го в дух на толерантност, приобщава го към българските традиии, към културните и общочовешки ценности.
Чл. 6. ЦДГ №92 е общинска детска градина на територията на район "Лозенец" и ползва имот, който е публична общинска собственост. Като юридическо лице детската градина се представлява от директор, чиито права и задължения се уреждат от ППЗНП.
Чл. 7. Детската градина е подготвителна институция в системата на народната просвета и е за деца от 3 до 7 години или до постъпването им в І клас, разпределени в 7 групи съобразно възрастта.
Чл. 8. В ЦДГ №92 се извършват дейности извън държавните образователни изисквания срещу заплащане от родителите, които се определят от интересите и наклонностите на децата, предпочитанията на родителите и възможностите на детската градина.
ГЛАВА ВТОРА: ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
РАЗДЕЛ І.
ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ
Чл. 9. /1/ В ЦДГ №92 се приемат деца от 3 години до постъпването им в І клас по желание и избор на родителите и при наличие на свободни места в групите чрез Информационната система за обслужване на детските градини. /2/ Записването на деца в детската градина се извършва на база регистрация в информационната система и при спазване изискванията на чл. 28, ал. 1 от ППЗНП. Условията и реда за приемане са следните:
1. Писмено заявление по образец, подадено от родителите или настойниците след , съгласно обявените срокове в сайта на информационната система за предстоящата учебна година, в която детето навършва 3 години.
2. Ксерокопие на акта на раждане;
3. Родителят представя детето на директора и медицинското лице на ЦДГ №92 и го запознава с детското заведение;
4. При дете със СОП, същото се представя на комисия пред ресурсен център за подпомагане на интегрираното възпитание и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности - София град, след изрична молба на родителя.
5. Родителят се запознава с Правилника за вътрешен ред на ЦДГ №92 и Правилника за устройството и дейността на ЦДГ 92"Лозичка";
6. Родителят представя на медицинското лице изискваните документи за здравословното състояние на детето и е задължен да обяви, ако има заболявания, изискващи специално внимание и адекватни реакции от страна на работещите в ЦДГ №92.
7. Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване и нагласа за посещаване на детска градина, за да се осигури безболезнен преход от семейната среда към условията на детското заведение.
8. За новоприетите деца от І група се провежда родителска среща през месец юни.
9. Родителите са задължени да потвърдят с писмена декларация постъпването в детската градина. Незаетите места се допълват при следващо класиране.
10. С предимство се ползват:
а/посочените предимства в информационната система;
б/деца на служители в детската градина;
в/деца на работещи в системата на образованието и в общинската администрация;
в/ деца, които имат братчета или сестричета в детската градина
11. Родителите на децата, които желаят да постъпят във ІІ, ІІІ и подготвителна група могат да подават заявления целогодишно, след регистрация в информационната система. Прием на тези деца се осъществява при свободни места в съответната група.
12. Родителите на децата, които посещават ІІІ група в детската градина подават заявление за постъпване в подготвителна група за следващата учебна година до 15 юни на текущата учебна година, съгласно чл. 20а от ЗНП.
13. Извън утвърдения списък може да се приемат до 10 деца с хронични заболявания, по решение и след разглеждане на постъпили заявление от Комисия, назначена със заповед на директора.
14. Приема на деца над норматива се извършва след решение на Педагогическия съвет / чл. 25 ал.2 т. 6 от ППЗНП/
Чл.10. Посещаването на ЦДГ №92 може да бъде прекратено:
а/ По желание на родителите;
б/ При постъпване в І-ви клас;
в/ При груби нарушения на Правилника за вътрешен ред на ЦДГ №92;
г/ При не заплащане на такса повече от един месец;
д/При отсъствие за повече от един месец без предварително писмено уведомление или представяне на медицинско свидетелство;
е/ При системни други нарушения на описани в настоящия правилник задължения;
Чл.11. /1/ Приетите в подготвителна група деца се вписват в Книгата за подлежащите на задължително обучение до 16 години. /2/ Преместването в друга подготвителна група/клас в друго учебно-възпитателно заведение става с Удостоверение за преместване
/3/ Не се допуска отсъствие на деца от подготвителна група по неуважителни причини.
Чл. 12. /1/ За отглеждане, възпитание и обучение на децата от ЦДГ №92 родителите заплащат такса съгласно Наредба на СОС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
/2/ Съгласно Решение на СОС от 2010 г. таксата за детска градина е 60 лева.
/3/ При отсъствие по уважителни причини, намаление на таксата се начислява при условие, че родителите са представили необходимите документи: медицинска бележка - до 29 число на текущия месец или предварително подадено писмено уведомление до директора за отсъствие за 3 и повече дни.
/4/ Отсъствия по домашни причини с предварително писмено уведомление до директора на детската градина, се допускат до 30 дни в рамките на учебната година / от 15.09. до 31.05. При отсъствия по домашни причини над един месец, детето се отписва от детската градина, с изключение, ако родителите имат основателна причина и не са в страната. Изключения се правят, когато в групата има карантина: дните на карантината не се включват в допустимите срокове за отсъствия по домашни причини.
При отсъствие таксата не може да бъде по-малка от 50% според решение на СОС, което се приема, като абонамент.
/5/ За посещение на детската градина през периода 01 юни - 15 септември, в това число и за дежурната градина, родителите подават писмено заявление до директора, не по-късно от 30 април. Заявеният период се заплаща независимо , ако родителите на детето се откажат в последствие от обявеното посещение.
/6/ За ползване на намаления при определяне на таксите, родителите попълват декларация по образец и представят необходимите документи. Намаления се начисляват от следващия месец. /7/ Таксите се заплащат до 10 число на месеца, следващ отчетния период.
/8/ Таксите се внасят в Общинска банка от ЗАС на всеки три дни, не по-късно от 15-то число на месеца.
/9/ Учителките съдействат за своевременното събиране на таксите чрез напомняне и подаване на данни за децата на ЗАС.
РАЗДЕЛ ІІ.
ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ. ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ. ХРАНЕНЕ. БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
Чл. 13. ЦДГ №92 работи на петдневна работна седмица, от 7:00 до 19:00ч.
Чл. 14. /1/ От 7:00-8:00 и от 18:30-19:00ч. децата се приемат и издават от дежурен учител в групата, която е работно място на дежурния учител.
/2/ Учителките на групите в ЦДГ №92 приемат ежедневно децата от 8:00 до 09:00 ч. и ги предават на родителите от 16:00 до 18:30 ч.
/2/ По изключение (след предварително договаряне с учителките в групата) децата могат да се водят и вземат в удобен за тях час.
/3/ След 09:00 ч. децата се приемат след предварителна уговорка с учителките на групата.
/4/ За не взетите след 19:00 ч. деца се съобщава на органите на МВР със съдействието на служителя от "БОДУ" ООД. За целта се води дневник, в който се отразява часа, името на детето и родителя, името на дежурния учител и служителя от охранителната фирма. При нарушаване режима за вземане на децата повече от три пъти в рамките на учебната година, ръководството на детската градина сезира органите за закрила на детето.
/5/ Родителите са задължени да предават децата лично на персонала на детската градина. Децата се издават лично на родителите или на писмено упълномощени от тях лица. Не се допуска децата да бъдат предавани на непълнолетни по-големи братя или сестри.
/6/ Входът на детската градина е отворен от 7:00 до 9:30ч. и от 16:00 до 19:00ч. за прием и издаване на децата и е под непрекъсната охрана на служителите на "БОДУ"ООД. През останалата част от деня се заключва. Външни лица се допускат след легитимация пред отговорните служители и вписване в дневник за посетители.
Чл. 15. /1/ Храненето на деца от ЦДГ №92 е съобразено с нормите за функционално хранене и е в рамките на бюджетните средства за храна. За безопасност на кулинарната продукция се прилага въведената НАССР - система за контрол и мониторинг на хигиената, вложените продукти и готовата храна.
/2/ Седмичното меню и заявките се изготвят от комисия в състав: медицинска сестра, домакин, готвач, дежурен учител и се одобряват от директора всеки четвъртък за предстоящата седмица. Промени в седмичното меню се правят след съгласуване с директора.
/3/ Мед. сестра следи и своевременно отбелязва промените в менюто. /4/ Продуктите се получават ежедневно от склада от комисия в състав: готвач, домакин, медицинска сестра и дежурен учител. Отговорност за количеството и качеството на храната носят готвача и медицинската сестра.
/5/ От храната ежедневно се заделят проби, съхраняващи се от 0-4 градуса в продължение на 48ч., което е задължение на готвачката и е под контрола на мед.сестра.
/6/ В групата храната се разпределя от помощник-възпитателката под контрола на учителката.
/7/ Мед.сестра ежедневно контролира консумирането на храната по групи.
/8/ В края на всеки месец мед. сестра, със съдействието на домакина, изготвя справка за качеството и количеството на детското хранене според нормативите.
/9/. За допълване на детското хранене Родителското сдружение с нестопанска цел "92-ра детска градина", осигурява целогодишно пресни плодове и зеленчуци за преди обеден прием.
Чл. 16. /1/ Безопасни условия за възпитание и труд се осигуряват в съответствие с Инструкция от 05.07.1996 г. на МОН за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ЦДГ №92 и Инструкция № 2/2004г. за подготовката и обучението за действия при БАК.
/2/ Задължение на персонала е да спазва правилата за безопасност при работа с уреди и съоръжения.
/3/ Не се разрешава оставянето на децата без контрол от страна на учителката или от помощник-възпитателката. В случай на инциденти се налагат дисциплинарни наказания съгласно КТ.
/4/ Не се разрешава отварянето на не обезопасени прозорци и вратите към терасите, когато в помещенията има деца. Допуска се проветряване на помещенията от прозорци към задния двор за старата сграда и от всички обезопасени с мрежи прозорци и на двете сгради.
/5/ Охраната на децата и сградите на детската градина се осъществява от "БОДУ"ООД във времето от 7:00 до 19:00ч. Задължение на охраната е да не допуска външни лица без придружител на територията на ЦДГ92, да следи кой взема децата, да не допуска излизането на деца без придружител извън сградите на детската градина. От 13:00-13:30ч. /по време на обедната почивка на охранителя, дежурство на входа се поема от коридорната помощник възпитателка.
/6/ Обучението на децата за безопасно поведение при БАКП се осъществява в рамките на планираните педагогически ситуации. Два пъти в годината се проиграват плановете за евакуация.
Чл. 17. /1/ По желание на родителите в ЦДГ №92 се провеждат: летен морски отдих, зелени оздравителни училища, ски училища, детско планинарско училище, лятна спортна академия.
/2/ Проявите се организират и провеждат при стриктно спазване на изискванията на Наредба №2 на МОН за ученическия и детски отдих и туризъм, след получаване на необходимите разрешения от РИО на МОН и Дирекция "Образование" при СО, информира се и кмета на района.
/3/ В групите се включват деца, след писмена декларация от родителите, потвърждаваща запознаване с условията и реда за провеждане на проявата и желание детето да бъде включено в групата.
/4/ Всички деца, включени в групата за отдих, туризъм и спорт ски училище се застраховат от фирмата - организатор на дейността.
РАЗДЕЛ ІІІ.
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
Чл.18. /1/ Родителите полагат грижа за децата в съответствие със Семейния кодекс, Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето.
/2/ Родителите са партньори на детската градина в осигуряване на условията за развитие и възпитаване и оказват съдействие за нормалното протичане на възпитателно-образователната работа, активно съдействат за преодоляване проявите на агресивност у децата, като се съобразяват и спазват препоръките и изискванията на педагогическия екип.
/3/ Участват активно в осъществяване на възпитателния процес като:
1. Присъстват задължително на организираните родителски срещи.
2. Участват в избора на родителски комитети по групи и родителското настоятелство.
3. Отправят предложения пред педагогическия съвет и настоятелството за подобряване на работата и материалната база и съдействат за хигиенизирането и развитието на материално-техническата база.
4. Работят за утвърждаване на доброто име на детската градина и не разпространяват невярна информация относно организацията, вътрешния ред и осъществяването на педагогическата работа.
5. Родителите са задължени да зачитат личността и достойнството на учителите и другите служители на детската градина, като разговарят с учтив тон, не разпространяват невярна информация и не допускат изказване на мнения и квалификации в присъствие на децата.
Чл. 19. Родителите са задължени да предават лично децата на персонала на детската градина и да ги вземат лично или от упълномощен представител на семейството, за което предварително писмено са информирали ръководството на детската градина.
Чл. 20. Родителите са задължени да уведомяват и представят на ръководството на детската градина, учителките и медицинската сестра медицинската документация за особености в здравословното състояние на децата, изискващи специално внимание.
Чл. 21. Родителите нямат право да водят болни деца в детската градина, да оставят антибиотици и други лекарства на персонала.
Чл. 22. Категорично е забранено в личните вещи на децата да има лекарства и други опасни предмети. Отговорност за това носят родителите.
Чл. 23. Родителите са задължени да спазват правилника за вътрешен ред на ЦДГ №92, да общуват с учтив тон, да уважават достойнството и зачитат правата на всички служители на детската градина.
Чл. 24. /1/ Родителското Сдружение"92-ра детска градина Лозичка" към ЦДГ №92 е доброволно сдружение на родителите и е юридическо лице с нестопанска цел за подпомагане дейността на детската градина.
/2/ Устройството и дейността на училищното настоятелство е в съответствие с Правилника за Устройство и дейност на училищните настоятелства, одобрен от МОН. РАЗДЕЛ ІV.
РЪКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 25. /1/ Орган на управлението на ЦДГ №92 е директорът. Като такъв директорът:
1. Организира,контролира и отговаря за цялостната дейност.
2. Прилага държавните образователни изисквания.
3. Осигурява безопасни условия за възпитание и труд.
4. Представлява детската градина в съответствие с предоставените му правомощия.
5. Разпорежда се с бюджетните средства.
6. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите.
7. Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.
8. Организира приемането на деца, възпитанието и обучението в съответствие с държавните образователни изисквания.
9. Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната учебна и финансова документация.
10. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в ЦДГ №92.
/2/ Директорът на ЦДГ №92 е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му.
/3/ При отсъствие на директора на ЦДГ №92, със заповед се определя заместник на директора за определен срок.
Чл. 26. /1/ Педагогическият съвет на ЦДГ №92 като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. Приема правилника за дейността на ЦДГ №92.
2. Приема годишен план за възпитателна и образователна работа.
3. Обсъжда и взема решения за резултатите от образователно-възпитателната работа и съдейства за повишаване на квалификацията на кадрите.
4. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и контролира осъществяването им.
/2/ В състава на педагогическия съвет влизат учителите и медицинската сестра.
/3/ Педагогическият съвет се свиква един път на два месеца. Извънредно заседание се свиква по писмено предложение до директора най-малко на 1/3 от числения му състав.
/4/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъстващите.
/5/ За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол, заверен от директора на детската градина.
/6/ ЦДГ №92 има самостоятелност в основните решения относно възпитателно-образователната работа съгласно законодателството и нормативните документи в системата на народната просвета и специфичните условия за работа с деца.
РАЗДЕЛ V.
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 27. /1/ Медицинското обслужване на децата от ЦДГ №92 се осигурява от медицинската сестра.
/2/ За всяко дете се води лична здравна карта съгласно изискванията на МЗ.
/3/ В ЦДГ №92 се поддържа аптека за до лекарска помощ.
/4/ В случай на необходимост от лечение на дете се вика родителят или личният лекар. Родителят е задължен да декларира данните на личния лекар и актуални телефони за връзка. /5/ Контрол и отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим в ЦДГ №92 носи медицинската сестра, която следи за спазване на следните изисквания:
* При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
* При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
/6/ Медицинската сестра има право да отстранява от детската градина деца, които имат паразити или са с признаци на заболяване - хрема, кашлица, температура и т.н. Не се разрешава приемане на деца на лечение с антибиотици.
/7/ Два пъти в годината, със съдействието на учителките, медицинската сестра провежда антропометрични измервания и изследване на двигателната активност и физическа дееспособност на децата.
/8/ При постъпване в детската градина, родителите представят медицински изследвания, както следва:
* здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
* еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
* изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
* данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
* медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.
РАЗДЕЛ VІ.
ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
Чл. 28. Възпитателно-образователна работа в ЦДГ №92 е в съответствие с ДОИ, програмите и насоките на МОН и МЗ и е задължение на всички служители на детската градина.
Чл. 29. /1/ Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, осигуряващи необходимото време за игри, занимания, сън, хранене и други дейности. Учителят следи за предпазване от физическа и психическа преумора.
/2/ Децата ежедневно се извеждат за игри на открито, съобразно метереологичните условия.
Чл. 30. Обстановката в ЦДГ №92 се организира така, че да създава свободни и достъпни зони за дейности, самостоятелност в избора на играчки, материали, игри, информация и занимания.
Чл.31. Учителят има право да определя съдържанието; средствата и подходите, които стимулират познавателната активност, самостоятелност на избора, свободата на действията, богатството на въображенията и уменията на детето да се ориентира в динамично променяща се среда.,съгласно ДОИ Учителите използват многообразието на природната среда, естествено закаляващи фактори, естествените движения и средства, подходящи форми на туристическа дейност.
Чл. 32. /1/ Една година преди постъпване в І клас, предучилищната подготовка е задължителна. Детската градина осигурява условия за придобиване на обща и специална готовност за училище.
/2/ Прилагането на програма за подготвителна група в детската градина гарантира осъществяването на връзка между целите и очакваните резултати.
/3/ Не се допускат безпричинни отсъствия на децата по време на учебния процес.
/4/ В края на учебната година, децата завършили подготвителна група, получават Удостоверение за завършена подготвителна група.
Чл.33./ППНЗП чл. 129/ /1/ Учителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на детето, да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие. /2/ Учителят е длъжен да уведоми ръководството на детската градина при възникване на инцидент с дете , за което отговаря. Чл.34. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират :
1. равни възможности за физическо , духовно и социално развитие;
2. техните права, свобода и сигурност;
3. зачитане на достойнство, уважение и любов към детето;
4. възпитаване в дух на разбирателство , мир и толерантност;
5. приобщаване към националните традиции и културни цености.
Чл.35./1/ Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават в седем групи, разпределени по възрастов признак.
/2/ През летния период и по време на ученически ваканции и при намаляване броя на децата се сформират сборни групи, съгласно ал.1.
/3/ При намаляване броя на децата под 15 се сформират сборни групи и през учебната година.
Чл.36. /1/ Служителите на детската градина нямат право да обиждат по какъвто и да е повод и в каквато и да е форма родителите и децата в ЦДГ 92.
Чл.37 /1/ Допълнителните педагогически дейности се осъществяват въз основа на сключен договор, след представяне на необходимите съдебни решения, свидетелства за актуално състояние и квалификация на преподавателите.
/2/ Фирмите, предоставящи допълнителни педагогически услуги са задължени да представят програмата за обучение и в подходяща форма да информират родителите за взетия материал и резултатите на децата.
/3/ Фирмите за допълнителни дейности са задължени да се запознаят и спазват изискванията на Правилника за вътрешен ред и Правилника за безопасни условия на обучение и труд. По време на провеждане на дейностите носят отговорност за живота и здравето на децата.
/4/ ДПД се осъществяват по предварително съгласуван график между страните.
РАЗДЕЛ VІІ
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Чл.38 /1/ЦДГ № 92 "Лозичка " е общинска детска градина.
/2/Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.
Чл.39.Детското заведение се финансира от:
1.Вноски от общинският бюджет;
2.Собствени приходи;
3.Дарения.
Чл.40. /1/ Инвентарът се завежда в инвентарни описи.
/2/ Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в детското заведение от касиер домакина срещу подпис.
/3/ При напускане на длъжноста , всеки служител е длъжен да издаде имуществото на касиер домакина срещу подпис;
/4/ Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват вреалния му вид;
/5/ За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи ЗАС.
Чл.41 /1/ Печатът на детското заведение се съхранява от директора.
/2/ Задължителната документация на детското заведение се съхранява от директора.
/3/ Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната се води и съхранява от домакина на детското заведение.
/4/ Необходимата документация за служителите на ДГ, заплатите и зачисленото им имущество се водят и съхранява от ЗАС.
/5/ Финансовата документация се проверява, изготвя и съхранява от счетоводителя.
/6/ Финансовият контрольор извършва предварителен контрол по законосъобразността на всички финансово обвързани действия и изразява мнение.
/7/ Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда, входяща и изходяща информация , молби за прием на деца в детското заведение се водят и съхраняват от директора.
/8/ Здравната документация се води и съхранява от медицинската сестра. РАЗДЕЛ VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този правилник се издава, съгласно ЗНП , на основание на ППЗНП параграф 8 , чл.181 от Кодекса на труда , Конституция на РБ , Закона за защита правата на детето , Конвенцията за защита правата на детето .
§2.Правилникът влиза в сила от началото на уч. 2014/2015г. и отменя действащия до този момент правилник.
§3.Служителите имат право да правят писмени предложения за изменение на Правилника , адресирани до директора. Предложенията се разглеждат от определена със заповед на директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от служителите или щатния персонал.
§4. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.
§5. Директорът може да отменя издадени от него или от подчинените му заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други съображения.
§6. Директорът и учителите запознават служителите, нечленовете на Педагогическия съвет и родителите с Правилника на детското заведение в десетдевен срок след влизането му в сила писмено .
§7. Копия от Правилника се съхраняват в учителската стая и задължителната документация на детското заведение. Правилникът е приет на общо събрание.
10
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
96
Размер файла
158 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа