close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Koнтракт PREMJER 2 RUS

код для вставкиСкачать
[Type text]
ĪRES LĪGUMS
ДОГОВОР АРЕНДЫ
Rīgā,__________
Рига, _____________
SIA „LK-CITI”, reģ. Nr. 40003962176, kuras vārdā,
pamatojoties uz pilnvaru Nr. 8457, rīkojas Romans
VAŠČENKO, personas kods 130369-12718, turpmāk tekstā
Izīrētājs , no vienas puses un
ООО «LK-CITI», рег.№ 40003962176, от имени которого
основываясь на доверенность № 8457, действует Роман
ВАЩЕНКО, персональный код 130369-12718, далее в тексте
Арендодатель, с одной стороны, и
_________________, no otras puses turpmāk tekstā Īrnieks,
kopā saukti par Pusēm, kuras izsakot savu brīvi radušos gribu,
bez maldiem un viltus, noslēdza Pusēm un to tiesību
pārņēmējiem saistošu līgumu par zemāk minēto:
________________, со второй стороны, далее в тексте
Арендатор, оба вместе – Стороны, высказав свое свободное
желание, без ошибок и фальши, заключили обязательный для
Сторон и их правопреемников Договор о нижеследующем:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem īrē telpas, kas atrodas
Rīgā, Aleksandra Čaka ielā nr. 96-43,ar (kadastra Nr. 0100
924 6740), ar kopējo platību 68,30 m2 ieskaitot terassu
(turpmāk tekstā – Telpas).
1.1.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в
аренду помещения, находящиеся в Риге, по адресу
Александра Чака 96-43,c кадастральным номером 0100 924
6740 общей площадью 68,30 м2 влючая терассу (далее в
тексте – Помещения).
1.2. Telpas Īrnieks izmanto kā dzīvokli (turpmāk tekstā –
Dzīvoklis), kas sastāv no virtuves, 2_dzīvojamās istabas,
koridora, vannas istabas, kas paredzēts lietot Īrnieka
personīgajām vajadzībām(Dzīvoklu plans –pielikums N3)
1.2. Помещения Арендатор используется как квартиру (далее
в тексте – Квартира), которая состоит из кухни,2 жилых
комнат, коридора, ванной комнаты, и которую предназначено
использовать для личных нужд Арендатора.(план квартиры приложение №3)
2. TELPU RAKSTUROJUMS
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ
2.1. Telpu stāvoklis uz izīrēšanas brīdi tiek atspoguļots
pieņemšanas - nodošanas aktā un tas ir neatņemama līguma
sastāvdaļa.
2.2. Telpas tiek nodotas Īrniekam _________ar telpu
pieņemšanas -nodošanas aktu(pielikums Nr.1), kas tiek
sastādīts un parakstīts divos eksemplāros un kurā ir iekļauts:
- Telpu apraksts un tajās esošo iekārtu un inventāra
uzskaitījums;
- noteikumi, kas saistoši visiem dzīvojamās mājas, kurā
atrodas Telpas, iedzīvotājiem;
- sadzīves tehnikas lietošanas dokumentacija (pielikums Nr.11).
Viena akta kopija tiek nodota Īrniekam un viena Izīrētājam.
2.1. Состояние Помещений на момент сдачи в аренду
отображается в акте приемки-сдачи, который является
неотъемлемой составной частью договора.
2.2. Помещения передаются Арендатору __________актом
приемки-сдачи(приложение №1), который составляется и
подписывается в двух экземплярах и в который включено:
- описание Помещений и перечисление находящихся в нем
устройств и инвентаря;
- правила, обязательные для всех жителей жилого дома, в
котором находятся Помещения;
- инструкции по использованию бытовой техники
(приложение № 1-1).
Одна копия акта передается Арендатору, вторая
Арендодателю.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā
līdz _____________ieskaitot.
3.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и
находится в силе до ____________включительно.
3.2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, Līguma termiņš var tikt
pagarināts.
3.2. По обоюдной договоренности Сторон, срок Договора
может быть продлен.
4. ĪRES MAKSA
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Īres maksa par Līgumā minetām Telpām, izņemot
komunālos maksājumus, tiek noteikta _______LVL mēnesī;
maksājums par pirmo mēnesi jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas)
dienas laikā pēc telpu pieņemšanas lietošanā.
4.1. Арендная плата за упомянутые в Договоре помещения, за
исключением коммунальных платежей, устанавливается в
размере ________LVL в месяц; платежи за первый месяц
следует провести не позднее, чем в течении 1 (одного) дня
после принятия помещений в пользование.
4.2. Īres maksājumi par katru nākamo īres mēnesi ir jāveic līdz
attiecīgā mēneša 10 datumam uz Izīrētāja norēķinu kontā
LV48HABA
0551018414506
akciju
sabiedrībā
“Swedbank”.
4.2. Арендные платежи за каждый следующий месяц аренды
следует проводить до 10 числа соответствующего месяца на
расчетный счет Арендодателя в акционерном обществе
“Swedbank” LV48HABA 0551018414506.
4.3. Par Telpu lietošanu Īrnieks apņemas maksāt komunālos
maksājumus, kuros ietilpst:
-maksa par auksto un karsto ūdeni;
-maksa par kanalizāciju;
-maksa par apkuri;
-maksa par patērēto elektroenerģiju Telpās;
-maksa par internets,TV vai satelītu tīkla abonēšanu(pec
Īrnieka pieprasijuma);
4.3. За использование Помещени Арендатор обязуется
платить коммунальные платежи, в которые входят:
-плата за холодную и горячую воду;
-плата за канализацию;
-плата за отопление;
-плата за потребленную в Помещениях электроэнергию;
-плата за абонирование интренет,TV или сателлитной сети(по
запросу Арендатора);
.
.
4.4. Par Telpu lietošanu Īrnieks apņemas maksāt
apsaimniekošanas izdevumus, tai skaita :
- atkritumu izvešana (tiek iekasēts no dzīvokļa dzīvojamās
platības);
-elektroenerģija koplietošanas vajadzībām;
-ūdens koplietošanas vajadzībām;
-lifta tehniskā apkalpošana;
-kopīpašuma apdrošināšana,
-lietus ūdens kanalizācija.
4.4. За использование Помещений Арендатор обязуется
платить расходы на обслуживание,в том числе:
-расходы на вывоз мусора (расчитываються исходя из общей
площади квартиры)
-электроэнергия для мест общего пользования,
-водопотребеления доя мест общего пользования,
-техническое обслуживание лифтов,
-стархование общего имущества,
-ливневая канализация
4.5. Maksājumi par iepriekšējo mēnesi jāveic ne vēlāk kā 3
dienas pēc šī līguma punkta 4.6. mineto rēķinu saņemšanas uz
Izīrētāja norēķinu kontā LV48HABA 0551018414506
akciju sabiedrībā “ Swedbank”.
4.5. платежи за предыдущий месяц следует проводить не
позже, чем через 3 дня после получения упомянутого в
пункте 4.6. этого договора счета на расчетный счет
Арендатора
в
акционерном
обществе
“Swedbank”
LV48HABA 0551018414506.
4.6. Izīrētājs līdz katra mēneša 20.datumam, saskaņā ar Mājas
apsaimniekotāja izsniegto rēķinu, kā arī Izīrētāja noslēgtajos
līgumos paredzētajām likmēm/atlīdzību ar pakalpojumu
sniedzējiem, izraksta un nosūta Īrniekam rēķinu, par šajā
līgumā 4.3. un 4.4. punktos mineto pakalpojumu par
iepriekšējo mēnesi.
4.7. Līguma parakstīšanas dienā Īrnieks veic drošības naudas
iemaksu Izīrētājam 1 (viena) mēneša Telpu īres maksas
apmērā _______LVL uz Izīrētāja norēķinu kontā
LV48HABA
0551018414506
akciju
sabiedrībā
“Swedbank”.
4.8. Drošības naudas nesamaksas gadījumā Izīrētājam ir
tiesības Īrniekam telpas nenodot un vienpusēji izbeigt
Līgumu.
4.6. Арендатор до 10 числа каждого месяца, согласно счету,
выданному
Обслуживателем
дома,
а
так
же
ставкам/вознаграждениям, предусмотренным в заключенных
Арендодателем договорах с предоставляющими услуги,
выписывает и высылает счет Арендатору на упомянутые в
пунктах 4.3. и 4.4. услуги за предыдущий месяц.
4.7. В день подписания договора Арендатор платит залог
Арендодателю в размере 1 (одной) месячной платы за аренду
__________LVL на расчетный счет Арендатора в
акционерном
обществе
“Swedbank”
LV48HABA
0551018414506.
4.8. В случае неуплаты залога у Арендодателя есть право не
передавать помещения Арендатору и односторонне
прекратить договор.
4.9. Telpu pieņemšanas dienā Īrnieks paraksta šī Līguma
2.2.punktā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu.
Pieņemšanas – nodošanas akta neparakstīšanas gadījumā
Īrnieka vainas dēļ Līgums uzskatāms par lauztu pēc Īrnieka
iniciatīvas, un Īrniekam netiek atmaksāta Drošības nauda, kas
tiek uzskatīta kā Īrnieka samaksātā soda nauda par savu
saistību nepildīšanu, un tā paliek Izīrētāja rīcībā.
4.9. В день принятия Помещений Арендатор подписывает
упомянутый в пункте 2.2. этого Договора акт приемки-сдачи.
В случае неподписания акта приемки-сдачи по вине
Арендатора, Договор считается расторгнутым по инициативе
Арендатора, и Арендатору не возвращается Залог, который
считается как штраф, уплаченный Аренатором за
невыполнение своих обязательств, и он остается в
распоряжении Арендодателя.
4.10. Ja pēc Īres līguma parakstīšanas Telpas tiek nodotas
velāk nekā noradīts līguma 4.1. punktā Īrnieka vainas dēļ,
Īrnieks apmaksā īres maksu un komunālos pakalpojumus
saskaņā ar 4.1. punktu sākot ar šajā punktā norādīta termiņa.
4.10 Если после подписания договора аренды Помещения по
вине Арендатора передаются пожже указаного в пункте 4.1
срока , Арендатор оплачивает арендную плату и плату за
коммунальные платежи согласно пункту 4.1 начиная с
указаного в даном пункте срока .
5. GARANTIJAS
5.1. Izīrētājs apstiprina un garantē, ka šī Līguma
parakstīšanas dienā ne Telpas, ne arī to daļa nav izīrēta vai
nodota lietošanā jebkurā citā veidā citai fiziskajai vai
juridiskajai personai, Telpas nav strīda priekšmets un uz tām
nav uzlikts arests.
5.2. Izīrētājs garantē, ka Īrnieks var netraucēti izmantot
Telpas līguma termiņā (un jebkurā tā pagarinājumā) bez
jebkāda pārtraukuma vai traucējuma no Izīrētāja puses vai no
kādas citas personas puses, kas uz to pretendētu.
5.3.Īrnieks garantē, ka tam ir visas likumiskās un juridiskās
tiesības uz 28.07.2010. pirkuma līguma pamata un dzīvokļa
02.08.2010. pieņemšanas-nodošanas akta un attiecīgs
pilnvarojums, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās
saistības.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Арендодатель подтверждает и гарантирует, что в день
подписания этого Договора ни Помещения, ни их часть не
сдана в аренду или передана в пользование в любом виде
другому физическому или юридическому лицу, помещения не
являются предметом спора и на них не наложен арест.
5.2. Арендодатель гарантирует, что Арендатор может без
помех использовать Помещения в срок, указанный в Договоре
(или любое его продление) без какого-либо перерыва или
помех со стороны Арендодеталя или со стороны какой-либо
другой стороны, которая на это претендует.
5.3. Арендатор гарантирует, что у него есть все законные и
юридические права на основании договора купли продажи от
28.07.2010 и акта приемки передачи квартиры от 02.08.2010,
что бы заключить этот Договор и взять на себя
установленные в нем обязательства.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
6. ĪRNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Ja īres laikā tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi
un/vai nodevas, kuru apliekamais objekts ir nomas maksa,
komunālie maksājumi vai apsaimniekošanas izdevumi, tad
Īrnieks tiks brīdināts par maksājumu palielināšanu ne mazāk
6.1. Если во время аренды вводятся заново или
увеличиваются имеющиеся налоги и/или пошлины, объектом
обложения которыми является плата за аренду, комунальные
платежи или расходы на обслуживание, тогда Арендатор
будет предупрежден об увеличении платежей не менее, чем за
2
kā 1 (vienu) mēnesi pirms tā termiņa, ar kuru viņš sāks maksāt
no jauna ieviestos paaugstinātos maksājumus.
1 (один) месяц до того срока, с которого он начнет платить
введенные заново увеличенные платежи.
6.3. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Īrniekam
jāmaksā kavējuma nauda 0,5 % apmērā no termiņā
neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Samaksātā
Telpu lietošanas maksa, bez īpaša paziņojuma Īrniekam,
vispirms ieskaitāma esošās kavējuma naudas apmaksai. Šī
kavējuma nauda tiek viennozīmīgi traktēta kā “līgumsods” LR
Civillikuma 1716.p.-1724.p. izpratnē un nekādā gadījumā
netiks tulkota kā “procenti” 1753.p.-1769.p. izpratnē.
Kavējuma naudas nomaksa neatbrīvo Īrnieku no pārējo ar šo
līgumu uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes.
6.3. За нарушение срока уплаты установленных в Договоре
платежей, Арендатору нужно будет заплатить штраф в
размере 0,5% от в срок неуплаченной суммы за каждый день
опоздания. Уплаченная плата за использование Помещений,
без особого сообщения Арендатору, сначала зачисляется для
уплаты имеющихся штрафных санкций. Эти штрафные
санкции однозначно трактуются как «договорной штраф» в
понимании статей 1716-1724 Гражданского закона ЛР, и ни в
коем случае не трактуется как «проценты» в понимании
статей 1753-1769. Уплата штрафных санкций не освобождает
Арендатора от выполнения остальных обязательств
наложеных договором или вытекающих из него.
6.4. Gadījumā, ja Īrnieks ar nodomu, aiz neuzmanības vai aiz
nolaidības nepilda vai nepienācīgi pilda jebkuru no savām
saistībām (saskaņā ar sī Līguma 6.6 ,6,7 6.8 6.11 6.13p.), un
pēc Izīrētāja rakstiska brīdinājuma turpina nepildīt savas
Līguma saistības vai nenovērš pārkāpuma sekas, Īrnieks
maksā Izīrētājam līgumsodu viena mēneša Telpu īres maksas
apmērā. Ar šī punkta piemērošanu Izīrētājs neatsakās no citu
šajā Līgumā vai normatīvajos aktos paredzētajām prasījuma
tiesībām pret Īrnieku.
Dotais punkts gadījumā, ja tiek nodarīti zaudējumi trešajām
personām Īrnieka vainas dēļ, neatceļ regresa prasības iespējas
no apdrošināšanas kompānijas, kura ir apdrošinājusi Izīrētāja
civiltiesisko atbildību.
6.4. В случае, если Арендатор умышленно, по
невнимательности или упущению не выполняет любое из
своих обязательств (согласно пунктам 6.6 6,7 6.8 6.11 6.13
этого Договора) и после письменного предупреждения
Арендодателя продолжает не выполнять свои договорные
обязательства или не устраняет последствия нарушения,
Арендатор платит Арендодателю штраф в размере оплаты за
аренду помещений за один месяц. С применением этого
пункта Арендодатель не отказывается от других требований
против Арендатора, предусмотренных этим Договором или
нормативными актами.
Данный пункт в случае причинения ущерба третьим лицам по
вине Арендатора, также не отменяет возможность
регрессивного иска стаховой компании, застраховавшей
гражданско-правововую отвественность Арендодателя.
6.5. Īrniekam nav tiesības prasīt samazināt īres maksu, vai
prasīt zaudējumu atlīdzību no Izīrētāja, ja notiek komunālo
pakalpojumu pārtraukumi avāriju, dabas katastrofu vai citu, ar
Izīrētāja rīcību, nesaistītu iemeslu dēļ.
6.5. У Арендатора нет права просить уменьшить арендную
плату, или просить возмещение ущерба у Арендодателя, если
происходят перерывы в коммунальных услугах из-за аварий,
природных катастроф или других, не связанных с действиями
Арендодателя причин.
6.6. Īrniekam jāievēro sabiedrisko kārtību Telpās, kas
noteikta Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumos .
6.6. Арендатор должен соблюдать общественный порядок в
помещениях, установленный правилами общественного
порядка Риги.
6.7. Īrniekam nav tiesību turēt mājdzīvniekus, un smeķēt
izīrējamo Telpu iekšā.
6.7. У Арендатора нет права держать домашних животных и
курить в арендуемых Помещениях.
6.8. Īrnieks apņemas uzturēt Telpas kārtībā un ievērot visa
veida drošības noteikumus tajā skaitā ugunsdrošības,
elektrības lietošanas un citus noteikumus, kas saistoši
dzīvojamo telpu izmantotājiem, kā arī tādus noteikumus, kas
saistoši visiem dzīvojamās mājas, kurā atrodas Telpas,
iedzīvotājiem, bez tam, apņemas ievērot sadzīves tehnikas
lietošanas instrukcijas, kura tika nodota Īrniekam lietošanā,
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
6.8. Арендатор обязуется содержать помещения в порядке и
соблюдать все возможные правила безопасности, в том числе
пожарной безопасности, использования электричества и
другие правила, обязательные для использующих жилые
помещения, а так же такие правила, которые обязательны
всем жителям жилого дома, в котором находятся Помещения,
кроме того, обязуется соблюдать инструкции по эксплуатации
бытовой техники, переданной в пользование арендатору
согласно приложению №1.
6.9. Komunālo sistēmu (ūdensvada,
elektrotīklu,
telefonu, kanalizācijas), kā arī sadzīves tehnikas, nodotas
Īrniekam (pielikums Nr.1) bojājumu gadījumā Telpās, kas
radušās Īrnieka vai no viņa atkarīgu personu dēļ, viņš
organizē to remontu vai atjaunošanas darbus uz sava rēķina,
saskaņojot to ar Izīrētāju, un attiecīgi informējot Izīrētāju.
6.9. В случае повреждения коммунальных систем
(водопровода, электросетей, телефона, канализации), а так же
бытовой техники, переданной Арендатору (приложение № 1),
которые появились по вине Арендатора или зависимых от
него лиц, он организует ремонт или восстановительные
работы за свой счет, согласовав его с Арендодателем и
соответственно его проинформировав.
6.10. Īrnieks apņemas avārijas situācijas gadījumā informēt
Izīrētāju un mājas pārvaldnieku par tālruni, kas minēts šī
līguma 16.punktā, un patstavīgi veikt neatliekamus pasākumus
avārijas likvidēšanai.
6.10. Арендатор обязуется в случае аварийной ситуации
информировать Арендодателя и управляющего домом по
телефону, указанному в пункте 16 данного Договора и
самостоятельно провести неотложеные мероприятия для
ликвидации аварии.
6.11. Īrnieks apņemas atļaut Izīrētājam un viņa pārstāvim
pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Īrnieku, apskatīt Telpas, tai
skaitā parādīt tās citiem potenciāliem īrniekiem 1 (vienu)
mēnesi pirms šī Līguma termiņa beigām.
6.11. Арендатор обязуется разрешить Арендодателю и его
представителю, по предварительной договоренности с
Арендатором, осмотреть Помещения, в том числе, показать
их потенциальным арендаторам за 1 (один) месяц до конца
срока этого Договора.
6.12. Īrniekam rakstiski jāsaskaņo Telpu uzlabojumus ar
Izīrētāju.
6.12. Арендатор обязан письменно согласовывать улучшения
Помещений с Арендодателем.
3
6.13. Īrniekam nav tiesību bez Izīrētāja rakstiskas
piekrišanas nodot Telpas vai kādu to daļu trešajai personai
apakšīrē vai arī slēgt sadarbības, vai cita veida līgumus, kā
rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļas
pilnīgu vai daļēju lietošanu.
6.14. Ja Īrnieks pārtrauc Līgumu pirms noteiktā termiņa viņam
rakstiskā formā jābrīdina Izīrētāju 1 mēnesi iepriekš. Šajā
gadījumā Īrnieks zaudē drošības naudu, ko ir tiesīgs paturēt
Izīrētājs.
6.15 Ar šo līgumu, sākot ar Telpu nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas brīdi, Izīrētājs iegūst tiesības līdz
05.08.2011, bez maksas izmantot Namīpašuma teritorijā,
automašīnu stāvvietas Nr.76 (saskaņā ar šim līgumam
pievienoto plānu (pielikums Nr.2).
6.16 Īrniekam ir tiesības izmantot Telpas savu ģimenes
locekļu un citu radinieku, kā arī ir tiesības visām minētām
personām deklarēt savu dzīvesvietu minētajā adresē.
6.13. У Арендатора нет права без письменного согласия
Арендодателя передавать Помещения или какую-либо их
часть третьим лицам в субаренду или также заключать
договор сотрудничества или договор другого типа, в
результате которого третье лицо может получить право на
полное или частичное использование Помещений или их
части.
6.14. Если Арендатор прекращает Договор до установленного
строка, ему следует в письменном виде предупредить
Арендодателя за 1 месяц до того. В этом случае Арендатор
теряет залог, который имеет право задержать Арендодатель.
6.15. Этим договором, начиная с момента подписания акта
приемки-сдачи Помещений, Арендодатель получает право до
05.08.2011
бесплатно
использовать
на
территории
Собственности место стоянки автомашины № 76 (согласно
присоединенному к данному договору плану (приложение №
2).
6.16. У Арендатора есть право использовать Помещения для
проживания своим членам семьи и другим родственикам,как
с правом всем указаным персонам декларировать место
жительства по указаному адресу.
7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
7. IZĪRĒTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Nodot Telpas ar pienācīgā kārtībā esošām ūdens, TV
kanālu, kanalizācijas, apkures un elektrības sistēmām.
Internet-operatora izvēle, TV datu aktivācija un internet
pieslēgumu, tekoša abonimenta apmaksa notiek uz Īrnieka
rēķina.
7.3. Par saviem līdzekļiem veikt Telpās esošo iekārtu un
mēbeļu labošanu, kuru bojājumi nav radušies Īrnieka vai no
viņa atkarīgu personu dēļ, 10 dienu laikā pēc rakstiska Īrnieka
iesnieguma. Bojājumi, kas radušies apkures sistēmā, elektrības
sistēmā un ūdens padevē no Īrnieka neatkarīgu apstākļu dēļ
jānovērš 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Īrnieka
rakstiska iesnieguma.
7.4. Netraucēt Īrniekam lietot īrētās Telpas, palīgierīces,
labierīcības un citas iekārtas, ja tās tiek ekspluatētas atbilstoši
vispārpieņemtajām normām un ekspluatācijas noteikumiem.
7.5. Nodrošināt Īrnieku ar visiem tiem komunālajiem
pakalpojumiem, kuru saņemšana ir vai būs atkarīga no
Izīrētāja.
7.1. Передать Помещения с системами воды, TV каналов,
канализации, отопления и электросистемами в должном
порядке. Выбор интернет провайдера, активация TV данных и
интернет подключения, оплата текущего абонимента
происходит за счет Арендатора.
7.3. За свои средства проводить починку имеющихся в
Помещениях устройств и мебели, чьи повреждения не
появились по вине Арендатора или зависимых от него лиц, в
течении 10 дней после письменного заявления Арендатора.
Повреждения, которые появились в системе отопления,
электросистеме или подаче воды по независящим от
Арендатора причинам, следует устранить в течении 48
(сорока восьми) часов с момента письменного заявления
Арендатора.
7.4. Не мешать Арендатору использовать арендуемые
Помещения, вспомогательные устройства, благоустройства и
другие устройства, если они эксплуатируются согласно
общепринятым нормам и правилам эксплуатации.
7.5. Обеспечить Арендатора всеми теми коммунальными
услугами, получение которых будет
зависеть от
Арендодателя.
7.6. Izīrētājam ir tiesības, 24 stundas iepriekš telefoniski
bridinot Īrnieku pārbaudīt Telpu stāvokli(tai skaita ar nolūku
norakstīt skaitītāju radījumus).
7.6. У Арендодателя есть право, за 24 часа до этого по
телефону предупредив Арендатора проверить состояние
Помещений, (в том числе с целью списывания показаний
счетчиков).
7.7. Spēkā esošo normatīvo aktu un īres Līguma ietvaros
Izīrētājam ir tiesības veikt kārtējos remontdarbus, un
nepieciešamos celtniecības pasākumus, lai novērstu briesmas
vai avārijas sekas ēkā. Īrnieks nevar veicamos pasākumus
nedz aizkavēt, nedz paildzināt. Pretējā gadījumā viņam ir
jāatlīdzina Izīrētājam šajā sakarā radušās izmaksas un
nodarītie zaudējumi. Īrniekam ir jāsamierinās ar šiem
darbiem, viņš nevar nedz prasīt samazināt Telpu lietošanas
maksu, nedz pieprasīt naudas atmaksāšanu, nedz zaudējumu
segšanu.
7.7. У Арендодателя есть право в рамках имеющих силу
нормативных актов и Договора аренды проводить очередные
ремонтные
работы,
и
необходимые
строительные
мероприятия, что бы устранить угрозу или последствия
аварии в здании. Арендатор не может ни задержать
проводимые мероприятия, ни продлить их. В противном
случае, он будет обязан возместить Арендодателю
появившиеся в этой связи издержки и причиненный ущерб.
Арендатор должен смириться с этими работами, он не может
ни просить уменьшить плату за пользование Помещениями,
ни требовать возвращения денег, ни возмещение ущерба.
7.8. . Ja īres attiecības tiek izbeigtas, tad Izīrētājam vai viņa
pārstāvjiem ir tiesības, sākot ar šī Līguma termiņa pēdējām 30
(trīsdesmit) dienām, apmeklēt Telpas kopā ar personām, kas
vēlas Telpas īrēt, brīdinot par to Īrnieku 1 dienas pirms
apmeklējuma.
7.8.
Если арендные отношения прекращены, тогда у
Арендодателя или его представителей есть право начиная с
последних 30 (тридцати) дней действия Договора посещать
Помещения вместе с лицами, которые желают арендовать
Помещения, сообщив об этом Арендатору за 1 день до
посещения.
7.9 Izīrētājam ir tiesības paturēt īpašumā īrnieka kustamu
mantu, kas pēc īres Līguma izbeigšanās termiņa beigām nav
izlikta no dzīvokļa, uzskatot, ka īrnieks no tās atteicies par
7.9. У Арендодателя есть право оставить в собственности
движимое
имущество
Арендатора,
которое
после
прекращения Договора аренды не вывезено из квартиры,
считая, что Арендатор отказался от него в пользу
4
Арендодателя.
labu izīrētājam.
8. СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН
8. PUŠU VIENOŠANĀS
8.1. Izīrētājs neatbild par valsts organizāciju un dienestu, kas
nodrošina ēku ar komunālajiem un tehniskajiem
pakalpojumiem, līgumsaistības neizpildi.
8.1. Арендодатель не отвечает за государственные
организации и службы, которые обеспечивают здание
комунальными и техническими услугами, невыполнении
договорных обязательств.
8.2. Beidzoties Līguma termiņam, Īrniekam nav tiesības
pieprasīt no Izīrētāja kompensāciju par ieguldītajiem
līdzekļiem Telpu labiekārtošanā, izņemot nepieciešamos un
derīgos izdevumus, kas iepriekš saskaņoti ar Izīrētāju, kā arī
jānodod telpas ar funkcionējošiem santehnikas un elektriskiem
iekārtu mezgliem.
8.2. При окончании срока действия Договора, у Арендатора
нет права требовать от Арендодателя компенсацию за
вложеные средства для благоустройства Помещений, за
исключением необходимых и ценных издержек, которые
предварительно были согласованы с Арендодателем, а так же
следует
сдать
помещения
с
функционирующими
сантехническими узлами и электроприборами.
8.3. Pēc saviem ieskatiem un pēc savas brīvas gribas Īrnieks
var apdrošināt savu īpašumu. Izīrētājs neuzņemas atbildību
par Īrnieka īpašuma bojājumu vai pazušanu, ja nav Izīrētāja
vainas.
8.5. Izīrētājs neatbild par trešo personu vai neprognozējamu
avāriju nodarīto zaudējumu Īrnieka mantai, kurus nesedz
apdrošināšanas kompānija.
8.6. Īrnieks un Izīrētājs apņemas tiklīdz tas ir iespējams,
informēt otru Pusi par Nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanos, kas liedz Pusēm pildīt Līguma saistības.
8.4. На свой взгляд и по желанию Арендатор может
застраховать свое имущество. Арендодатель не берет на себя
ответственность за пропажу или порчу имущества
Арендатора, если в этом нет вины Арендодателя.
8.5. Арендодатель не отвечает за причиненный третьими
лицами или непрогнозируемой аварией ущерб имуществу
Арендатора, который не покрывает страховая компания.
8.6. Арендатор и Арендодатель обязуются так быстро,
насколько возможно, информировать вторую Сторону о
наступлении обстоятельств force majeure, которые не
позволяют выполнять обязательства по Договору.
9. FORCE MAJEURE
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu
Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šī Līguma izpildi padara
neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses
nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos Puses
nav atbildīgas. Šie apstākļi ietver stihiskas nelaimes, plūdus,
karu, dumpi, sacelšanos, darba strīdus, streikus, embargo,
valdības noteiktus ierobežojumus vai valsts un pašvaldību
iestāžu pieņemtus normatīvus aktus, kā arī jebkuru citu
iemeslu, kas nav nepārvaramas varas ietekmētās Puses
kontrolē (šādi gadījumi, apstākļi vai stāvoklis tiek uzskatīti par
„Nepārvaramas varas apstākļiem”).
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное
или
полное
невыполнение
договорных
обязательств, если выполнение этого Договора делают
невозможным обстоятельства force majeure, которые Стороны
не могли предусмотреть, предотвратить, повлиять и о
появлении которых Стороны не могут быть ответственны.
Эти обстоятельства включают в себя стихийные бедствия,
потом, войну, бунт, восстание, трудовые споры, забастовки,
эмбарго, установленные правлением ограничения или
принятые государственными и органами самоуправления
нормативные акты, а так же любую другую причину, которые
не находятся под контролем Стороны под влиянием force
majeure (такие обстоятельства или состояние считаются
«обстоятельствами force majeure».
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Izīrētājs var vienpusēji atkāpties no šī līguma, par to
rakstiski brīdinot Īrnieka ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas
iepriekš, ja:
10.2. Īrnieks būtiski bojā Telpas un/vai pieļauj Telpu
bojājumus, un nav izlabojis noteiktajā termiņā šādus Telpu
bojājumus, neskatoties uz Izīrētāja rakstisku brīdinājumu;
10.3. Īrnieks nav veicis šajā līgumā Izīrētājam paredzētos
maksājumus un kavējums pārsniedz 2 nedēļas;
10.4. Īrnieks bez Izīrētāja rakstveida piekrišanas ir nodevis
Telpas apakšnomā;
10.5. Īrnieks bojā viņam lietošanā nodoto inventāru un
mēbeles.
10.6. Īrnieks ir būtiski pārkāpis jebkuru šī Līguma noteikumu
un šāds pārkāpums nav novērsts 10 dienu laikā no attiecīga
Izīrētāja brīdinājuma saņemšanas.
10.7. Ja līgums tiek izbeigts pamatojoties uz šī līguma
10.punkta apakšpunktiem, Īrniekam nav prasījuma tiesības
par jebkādu izdevumu vai zaudējumu atlīdzināšanu.
10.1. Арендодатель может односторонне отстраниться от
этого договора, письменно предупредив об этом Арендатора
не позднее, чем за 15 календарных дней до этого, если:
10.2. Арендатор существенно портит Помещения и/или
допускает повреждения Помещений и не исправил в
установленный срок такие повреждения Помещений,
несмотря на письменное предупреждение Арендодателя;
10.3. Арендатор не провел предусмотренные в этом Договоре
платежи и опоздание превышает 2 недели;
10.4. Арендатор без письменного согласия Арендодателя
передал Помещения в субаренду.
10.5. Арендатор портит переданные ему в пользование
инвентарь и мебель.
10.6. Арендатор существенно нарушил любое условие
данного договора и такое нарушение не устранено в течении
10 дней с момента получения предупреждения от
Арендодателя.
10.7. Если договор прекращается основываясь на подпункты
пункта 10 данного договора, у Арендатора нет права
требовать возмещения каких-либо издержек или ущерба.
10.8. В случаях, упомянутых в пунктах 10.1.-10.7. данного
5
10.8. Šī līguma 10.1.p.-10.7.p. minētos gadījumos Izīrētājam
ir tiesības paturēt Drošības naudu pilnā apmērā.
договора, у Арендодателя есть право оставить себе Залог в
полном размере.
10.9. Ja jebkura no Pusēm nepilda savas Līguma saistības, vai
ja ir iestājies kāds no Civillikumā (panti 2171., 2172.)
minētajiem apstākļiem, otrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu
vienpusēji un nekavējoties, kā arī Izīrētājs ir tiesīgs izbeigt
Līgumu, ja Īrnieks Telpas izmanto Līgumā nenorādītām
vajadzībām.
10.9. Если любая из Сторон не выполняет свои договорные
обязательства, или наступило какое-либо из обстоятельств,
упомянутых в Гражданском законе (статьи 2171, 2172),
вторая Стороны имеет право прекратить договор в
одностороннем порядке и без промедления, а так же
Арендодатель имеет право прекратить Договор, если
Арендатор использует Помещения для не указанных в
Договоре целей.
11. ВОЗВРАТ ЗАЛОГА
11. DROŠĪBAS NAUDAS ATMAKSĀŠANA
11.1. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, Izīrētājs atdod
Īrniekam Drošības naudu pēc tam, kad Īrnieks ir nokārtojis
visas un jebkuras no turpmāk minētajām maksājumu
saistībām:
11.1.1. ir izdarīti visi maksājumi pilnā apmērā, kas veicami
saskaņā ar šo Līgumu;
11.1.3. ir samaksāta kompensācija par bojājumiem, kas
Telpām radušies Īrnieka vainas dēļ un segti zaudējumi, kas
Izīrētājam radušies Īrnieka vainas dēļ. Kompensācijas un
zaudējumu apmēru, ja tas nepārsniedz Drošības naudas
apmēru, Izīrētājs aprēķina pats, vadoties no bojāto iekārtu
bilances vērtības vai jauno iekārtu izcenojumus(saskana
pilikumu 1-1). Gadījumā, ja zaudējumu apmērs pārsniedz
Drošības naudas apmēru, un ja Puses nevar vienoties par
kompensācijas vai zaudējumu apmēru, Puses pieaicina
neatkarīgu ekspertu kompensācijas vai zaudējumu apmēra
noteikšanai.
11.2. Paturot Drošības naudu, Izīrētājs neatsakās no citām
savām tiesībām, kas tam piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu, un
Drošības naudas paturēšana neatbrīvo Īrnieku no pienākuma
nokārtot visus Līgumā noteiktos maksājumus.
11.3. Izīrētājs atmaksā Īrniekam Drošības naudu 320 LVL
apmērā, pārskaitot to uz Īrnieka bankas kontu, 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc tam, kad ir izpildīti visi šī Līguma 11.1.punkta
nosacījumi un viss aprīkojums saskaņā ar pielikumu Nr.1 nav
bojāts, izņemot normālo nolietojumu un nodilumu vai arī
bojājumi, kuri pārsniedz normālo nolietojumu vai nodilumu,
ko radījis Īrnieks vai no viņa atkarīgas personas, ir novērsti.
11.4 Par Drošības naudas atmaksas kavējumu Izīrētājam
jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu.
11.1. В случае прекращения договора, Арендодатель
возвращает Арендатору Залог после того, как Арендатор
уладил все и любые из далее упомянутых платежных
обязательств:
11.1.1. совершены все платежи в полном размере, которые
должны быть сделаны согласно этому Договору;
11.1.3. уплачена компенсация за повреждения, причиненые
Помещениям по вине Арендатора и покрыты расходы,
появившиеся у Арендодателя по вине Арендатора. Размер
компенсации и ущерба, если он не превышает размер Залога,
Арендодатель самостоятельно определяет, исходя из
балансовой стоимости испорченного оборудования или
расценок на приобретение нового оборудования(согласно
приложению 1-1) . В случае, если размер ущерба превышает
Залог, и стороны не могут договориться о размере
компенсации
или
ущерба,
Стороны
приглашают
независимого
эксперта
для
установления
размера
компенсации и ущерба.
11.2. Оставив у себя Залог, Арендодатель не отказывается от
других своих прав, которые даны ему этим Договором и
невозврат Залога не освобождает Арендатора от обязанности
уплатить все установленные в этом Договоре платежи.
11.3. Арендодатель возвращает Арендатору Залог в размере
320 LVL, перечислив его на банковыский счет Арендатора в
течении 3 (трех) рабочих дней после того, как выполнены все
условия, оговоренные в пункте 11.1 этого Договора, и вся
обстановка, согласно приложению №1, не повреждена, за
исключением нормального износа, или повреждения, которые
превышают нормальный износ, и которые появились по вине
Арендатора или от него зависящих лиц, устранены.
11.4. За опоздание выплаты Залога Арендодатель должен
уплатить штраф в размере 0.5% от в срок неуплаченной
суммы за каждый день опоздания.
12. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
12. TELPU ATGRIEŠANA
12.1. Pēc īres līguma izbeigšanās 3 (trīs) dienu laikā Īrnieks
nodod Izīrētājam Telpas ar nodošanas - pieņemšanas aktu ne
sliktākā stāvoklī, kādā tās saņemtas. Pirms Telpu atbrīvošanas
Īrniekam uz sava rēķina Telpās ir jānovērš radušies bojājumi
un defekti, nodrošinot labu darba kvalitāti.
12.2. Īrniekam Telpas jāatbrīvo dienā, kad tiek parakstīts
nodošanas – pieņemšanas akts.
12.3. Ja pēc īres līguma izbeigšanās Telpas Īrnieka vainas dēļ
netiek atbrīvotas un nodotas ar aktu Izīrētājam, bijušais
Īrnieks par Telpu nodošanas kavējumu Izīrētājam maksā
līgumsodu 6.6 % procentu apmērā no ikmēneša īres maksas
par katru dienu līdz Telpu atbrīvošanai un nodošanai.
12.4. Telpu neatbrīvošanas gadījumā pēc īres līguma
izbeigšanas Īrnieks no Telpām tiek izlikts un no viņa tiek
piedzīts parāds un zaudējumi.
12.1. В течении 3 (трех) дней после прекращения договора
аренды, Арендатор сдает Арендодателю Помещения актом
приемки-сдачи, в не худшем состоянии, чем они
принимались. До освобождения Помещений Арендатору за
свой счет следует устранить все дефекты и повреждения
Помещений, обеспечив хорошее качество работ.
12.2. Помещения Арендатору следует освободить в день,
когда подписывается акт приемки-сдачи.
12.3. Если после прекращения договора аренды Помещения
по вине Арендатора не освобождаются и не передаются актом
Арендодателю, бывший Арендатор за опоздание передачи
Помещений платит Арендодателю договорной штраф в
размере 6.6.% от ежемесячной арендной платы за каждый
день до освобождения и сдачи Помещений.
12.4. В случае неосвобождения помещений после
прекращения договора аренды, Арендатор выселяется из
Помещений и с него взыскивается долг и ущерб.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6
13. KONFIDENCIALITĀTE
13.1. Šī Līguma darbības laikā Puses apņemas neizpaust
konfidenciālu informāciju.
13.1. Во время действия этого договора Стороны обязуются
не распространять конфиденциальную информацию.
13.2. Такую информацию можно распространить только с
письменного согласия второй Стороны.
13.2. Šādu informāciju drīkst izpaust tikai ar otras Puses
rakstisku piekrišanu.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
14.1. Līgums tiek sastādīts 2 (divos)
eksemplāros latviešu
un krievu valodā, kas atrodas pie Īrnieka un Izīrētāja.
14.1. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах на
латышском и русском языках, которые находятся у
Арендатора и Арендодателя.
14.1.1. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Teksti
abās valodās ir vienādi. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā
noteicošais ir Līguma teksts latviešu valodā.
14.1.1. У обоих экземпляров одинаковая юридическая сила.
Тексты на обоих языках одинаковы. В случае различной
интерпретации решающим является текст на латышском
языке.
14.1.2. Būtisku nesakritību gadījumā starp Līguma tekstiem
krievu un latviešu valodā Puses izdarīs nepieciešamos
grozījumus Līguma tekstos, lai panāktu Līguma tekstu latviešu
un krievu valodā atbilstību.
14.1.2. В случае существенных несовпадений между текстами на
русском и латышском языках, Стороны сделают необходимые
поправки в текстах Договора, что бы достичь соответствие
текста Договора на латышском и русском языках.
14.2. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī
Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šī Līguma
noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās tiek noformētas
rakstiski un tās paraksta abas Puses.
14.2. Никакие устные дополнения не будут считаться
условиями этого Договора. Любые изменения этого договора
вступают в силу только тогда, когда они оформленны
письменно и их подписывают обе Стороны.
14.3. Visi paziņojumi, tai skaitā piestādītie rēķini, šī Līguma
sakarā izdarāmi uz zemāk minētām adresēm, un tiek uzskatīti
par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar
saņemšanas apstiprinājumu, vai trīs dienas pēc tam, kad
nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot
savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse
apņemas septiņu dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām.
14.3. Все сообщения, в том числе представленные счета, в
связи с этим договором должны высылаться на ниже
указанные адреса, и считаться полученными, когда
доставлены лично или по факсу с подтверждением
получения, или три дня после того, как высланы по почте на
Латвийской территории заказным письмом. Изменив свое
название, адрес или другие реквизиты, каждая из Сторон
обязуется в течении семи дней сообщить второй Стороне об
изменениях.
14.4. Visas domstarpības starp Pusēm ir atrisināmas
savstarpēji vienojoties, bet ja tas nav iespējams, konfliktu
izskata atbilstoši LR likumdošanai.
14.4. Все разногласия между Сторонами решаются по
обоюдной договоренности, но если это невозможно,
конфликт рассматривают согласно законодательству ЛР.
15. LĪGUMA PIELIKUMI
15. ПРИЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
15.1. Telpu, iekārtojuma un dokumentācijas pieņemšanas –
nodošanas akts, Pielikums Nr.1 un N 1-1.
15.2 Automašīnu stāvvietas plāns, Pielikums Nr.2
15.2 Automašīnu stāvvietas plāns, Pielikums Nr.3.
15.1. Акт приемки-сдачи Помещений, обстановки
документации, Приложение №1 и № 1-1.
15.2. План стоянки автомашин, Приложение №2.
15.3. План стоянки автомашин, Приложение №3.
16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ
16. PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI
Izīrētājs:
SIA „LK-CITI”
Vienotais reģ. Nr.40003962176
Adrese: Kaņiera iela 14-65, Rīga
Norēķinu konts LV48HABA 0551018414506
AS „Swedbank ”
Tel. 29541486, 29208144
Fax numurs/ 67320730:
E – pasts: vascenko.roman@gmail.com
Арендодатель:
ООО „LK-CITI”
Регистрационный Nr.40003962176
Адрес: Kaņiera iela 14-65, Rīga
Расчетный счет LV48HABA 0551018414506
AS „Swedbank ”
Тел. 29541486, 29208144
Fax: 67320730
E-mail: vascenko.roman@gmail.com
УПРВЛЯЮЩАЯ –ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКА 26541881
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА УПРВЛЯЮЩЕГО -67032527
ДЕЖУРНЫЙ 26476965
PĀRVALDNIECE-VALENTĪNA MEĻŅIKA: 26541881
PĀRVALDNIEKA AVĀRIJAS DIENESTU 67032527
DEZURANTS -26476965
________________________
По доверенности / Romans VAŠČENKO /
________________________
Pēc pilnvaras / Romans VAŠČENKO /
Īrnieks:
_________________________________
Pase ____________________________
Арендатор:
__________________________
Паспорт __________________
Адрес: Александра Чака 96-43,
Телефон:__________________
Эмейл __________________
7
и
Adrese: Aleksandra Čaka ielā nr. 96-43,
Tālrunis:_________________________
____________________________
Арендатор
E-pasts: ________________
________________________________
Īrnieks
8
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
69
Размер файла
160 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа