close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР - ЕНЕРГО

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР
№ …… /……… 2014
Днес, ................... год., в гр. Варна между:
1. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район
Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в
Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно
от един от членовете на УС – Радослав Цветков, Павел Ваня и Михеил Боцвадзе и Васил
Пеев с ЕГН 6701144420, упълномощен с нотариално заверено пълномощно с
регистрационен №2313/10.06.2014г. на нотариус Марина Ташева, рег. №334 на НК, РС
Варна, пълномощник на УС, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
.......................... със седалище и адрес на управление: гр. ..................., ул. ..........................,
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК................................,
представлявано от ............................ - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
заедно наричани за краткост „Страните”,
на основание чл. 41 – чл. 45 във връзка с чл. 73 – чл. 74 от Закона за обществените
поръчки, се подписа настоящият Договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ, СРОК, СТОЙНОСТ, ЦЕНИ
Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
………………………………………………………………………………
и
в
сроковете,
определени в настоящия Договор.
Чл.1.3. С този Договор страните определят условията, които ще се прилагат за всяка
отделна поръчка, възложена въз основа на настоящия Договор за срока на неговото
действие.
Чл.1.4. Конкретните дейности, количества, срок и място на изпълнение се определят с
отделни поръчки, възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на раздел II
от настоящия Договор.
Чл.1.5. В конкретната поръчка страните не могат да уговарят условия, които се
различават от уговорените в този Договор.
Чл.1.6. Срокът на действие на Договора е 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на
подписването му, с опция за последователното му удължаване с по 12 /дванадесет/
месеца при взаимно съгласие между страните и подписване на допълнително
споразумение, но за срок не по-дълъг от 24 месеца, считано от датата на подписване на
настоящия договор или до изчерпване стойността на договора.
Чл.1.7. (1) Прогнозната стойност на Договора възлиза на ................. (......................) лева,
без ДДС.
Чл.1.8. (1) Изпълнението на предмета на Договора се извършва при единични цени за
отделните дейности съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1,
неразделна част от Договора.
(2) Единичните цени по Приложение №1 са фиксирани за срока на изпълнение на
договора и не подлежат на актуализация.
II. ВЪЗЛАГАНЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.1. Възлагане на изпълнението на поръчка се извършва от отдел ДОСТАВКИ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез стандартна, надлежно попълнена и подписана поръчка за доставка,
генерирана в ММ модула на системата SAP /база данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратена на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс, Е-mail или куриер.
Чл.2.2. За приемане на възложената поръчка се счита връщането на надлежно подписано
стандартно потвърждение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
рамките на упоменатия в потвърждението срок.
Чл.2.3. Поръчка, чието изпълнение е започнало без подписана от страните SAP поръчка
не се заплаща.
Чл.2.4. (1) Срокът за изпълнение започва да тече от датата на приемане на конкретната
поръчка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.2.2 и предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на цялата необходима документация необходима за изпълнението на
обекта, удостоверено с приемо – предавателен протокол;
(2) Срокът за изпълнение е както следва:
.................................................................................................................... - ............ дни от
датата на получаване на пълния комплект документация;
(3) При наличие на забележки срокът за изпълнение се удължава с времето за
отстраняване на забележките .
Чл.2.5. Срокът за изпълнение на отделните поръчки не приключва с изтичане срока на
Договора.
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3.1. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от прогнозната
стойност по чл. 1.7. на настоящия договор и възлиза на ………….……(………………) лева,
внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се
освобождава след изпълнението на договора, освен в тук предвидените случаи на
усвояването й.
(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случай че, гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова
гаранция, срокът на валидност е …….. (30 дни + срока по чл. 1.6) календарни дни след
изтичане на настоящия договор.
(4) В случай на упражняване на опцията за удължаване на срока на действие на
Договора, съгласно чл. 1.6., ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издава нова банкова гаранция при условията
на чл. 3.1, ал.(3).
Чл.3.2. (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за
щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора или отделните поръчки, възложени въз основа на него, в
случай на изчерпване на всички останали способи.
(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси
действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.
Чл.3.3.При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.3.4. (1) При прекратяване или разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в едномесечен срок
след изтичане срока на Договора, и/или изпълнението на последната възложена поръчка.,
Чл.3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на Договора, ако в
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, които е внесен за
решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до
окончателното решаване на спора.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да изготви и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчка за извършване на монтаж
и инсталиране на GPS Fleet Management система.
(2) Да подготви и подпише приемо-предавателния протокол за предаване на
конкретните автомобили за монтаж на устройства и инсталиране на GPS Fleet
Management система;
(3) В случай, че има забележки по отношение извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да ги отбележи в приемо-предавателния протокол като
посочи срок за отстраняването им;
(4) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срока,
посочен в протокола по предходната точка, като той дължи неустойки при забавяне
съгласно Чл.6.1 от договора;
(5) Да осигури SIM карти на Изпълнителя за GPS Fleet Management системата;
Чл.4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на Договора да
извършва проверки относно качеството и качеството на извършваната услуга, без с това
да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.4.3 Да контролира монтаж и инсталиране на GPS Fleet Management система, както и
резултатите от нея се удостоверяват с двустранно подписан Протокол.
Чл.4.4 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативен протокол, то
верността на констатациите се удостоверяват с подписа на независим експерт.
Чл.4.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свои представители за
изпълнение на пряк контрол и подписване на Двустранни протоколи за приемане на
извършената работа.
Чл.4.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отчита настъпилите промени в действащата
система за GPS Fleet Management , през време на действие на Договора.
Чл.4.7 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото за
всяка отделна поръчка възнаграждение съгласно условията на този договор.
Чл.4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оттегли поръчка, възложена въз основа на
Договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след възлагане на изпълнението й
не е в състояние да изпълни задълженията си.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното възнаграждение, при
условията, определени в настоящия договор;
Чл. 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и
информация при извършване на дейностите, предмет на този договор, както и всички
документи, необходими за изпълнението на договора.
Чл.5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да извърши услугата качествено, така, че да отговаря на действащите
нормативни изисквания и съгласно Чл.1 от договора;
(2) Да изпълнява задълженията си по Договора.
(3) Да осигурява до до 5 бр. допълнителни справки месечно по критерии на
Възложителя. Допълнителните справки се предоставят за ползване на Възложителя до
30 дни след заявяването им;
(4) Да изпраща изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки само на оторизираните от
него лица;
(5) Да осигури сървъра, програми, карти и всички необходимо за нормалната
работа на GPS Fleet Management системата, дори и в пикови моменти при налични
потребители;
(6) Да използва при монтиране на новата GPS Fleet Management система
монтираните вече карточници на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да се осигурят
нови вградени от страна на Изпълнителя;
(7) Да гарантира цялостно запазване на информацията от GPS Fleet Management
системата в своите сървъри в продължение на 1 година;
(8) Да гарантира, че използва лицензирани за тази цел софтуери и устройства;
(9) Осигури телефон за информация и настъпили проблеми в GPS Fleet
Management система, който да е на разположение 24 часа в денонощието;
(10) Да „налей“ всички подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ “POI” точки в новата GPS Fleet
Management системата и гарантира нормалното сработване ;
(11) Да монтира устройствата за GPS Fleet Management системата в автомобилите
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подходящи за тази цел места, предотвратяващи последваща
външна нежелана манипулация;
(12) Да осигурява свободно всички последващи актуализации на системата за GPS
Fleet Management на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без необходимост от заплащане;
(13) Да демонтира, изкупи и осигури безопасно съхранение на старите GPS
устройства, съгласно изискванията на Република България за съхранение на отпадъци от
този тип;
(14) Да архивира всички данни от системата на три месечен период и ги предоставя
за ползване на Възложителя;
(15) Да осигури всички изискани и договорени с Възложителя опции в системата си.
Чл.5.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря:
За нормалното сработване на системите си и тези на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за последващата
нормална работа на GPS Fleet Management система ;.
За отстраняване на всички възникнали повреди, в рамките на 24 часа за GPS Fleet
Management системата и 2 работни дни за устройствата;
(3) Пред другата страна за причинените и вреди, ако не изпълни задължението си
по предходния член от договора.
Чл.5.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
работата, във връзка с раздел VІ от настоящия договор;
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок;
(3) Да получи дължимото възнаграждение съгласно условията на този Договор.
VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.6.1. При неизпълнение на договорните си задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число
неспазване на срока по чл.2.4, ал.1 и ал.2 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер 0,5% на ден върху стойността на конкретната поръчка за всеки ден забава, но не
повече от 20 % от стойността на поръчката.
Чл.6.2. При забавяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплащането на уговорената цена по
Договора, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер на законната
лихва върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното и изплащане.
Чл.6.3 (1) Неустойката по този Договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на
предявяване на претенциите за неустойка. Ако в определения за това срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата
неустойка по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира тази стойност от
гаранцията за изпълнение на Договора или да я удържи от дължимо плащане за
конкретна поръчка.
(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото
й да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над Договорената
неустойка, доказани по съответния ред.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 7.1. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат
разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв
начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с
изпълнението на сключения Договор, свързана със статута и дейността на Страните,
както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «ЕНЕРГО ПРО», техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация,
представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и
техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти,
сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да
сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за
бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във
връзка с дейността на Дружествата.
(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат
всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба,
включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.
(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната
страна дължи неустойка в размер на 2% от прогнозната стойност на Договoра, на
насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото й да търси
обезщетения за действително претърпените вреди.
VIII.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 8.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до:
природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или
разпоредби на органи на държавната власт и управление.
Чл. 8.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,
уведомява писмено в три-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14
дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните
органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както
за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.
Чл. 8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.
Чл. 8.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има
право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не
се дължат.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
(1) С изтичане на срока по чл. 1.6.;
(2) С едностранно 1 (едно) месечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от 15 (петнадесет) календарни дни доставката на
СТОКАТА съгласно уговореното в съответната поръчка за доставка;
(3) По взаимно писмено съгласие между страните;
(4 )С едно месечно писмено предизвестие от всяка от страните;
(5) В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;
(6) При условията на 8.4. от настоящия Договор;
(7) При условията на чл.43, ал. 4 от ЗОП;
Чл.9.2. В случай на прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената в срок СТОКА, поръчана до момента на прекратяването, по
цени съгласно договора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на
настоящия Договор, ще бъдат решавани от страните по споразумение.
Чл.10.2. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен за окончателно
и задължително за страните разрешение по реда на ГПК пред компетентния български
съд.
Чл.10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да
било индивидуални или колективни трудови спорове или отношения със синдикални
организации
между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от една страна, и неговите работници или
служители от друга страна, свързани с изпълнението на Договора.
Чл.10.4. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма
и са подписани от съответната страна.
Чл.10.5. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от
клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а
се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната
обща воля на страните с оглед постигане целта на Договора при съобразяване с обичаите в
практиката и нормите на добросъвестността.
Чл.10.6. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,
страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните
компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна
част от настоящия договор. При непостигане на съгласие, спорът се отнася до настоящия
договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение „ППМ“ съобразно
неговия правилник.
Чл.10.7. С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и
приема Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни
работи «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД), публикувани на следната интернет страницата http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshti-usloviya-kontragenti.
Чл.10.8. Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от договарящите страни и влиза в сила от момента на подписването му.
Чл.10.9. Неразделна част от настоящия Договор са:
- Приложение № 1: Ценова оферта;
- Приложение № 2: Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора
- Приложение № 3: Всички изискуеми документи по чл. 42, от ЗОП;
- Приложение № 4: Технически изисквания на Енерго-Про Мрежи АД
Банкова сметка и идентификационни номера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Идентификационен номер: 104 518 621
Идентификационен номер по ДДС: BG 104 518 621
IBAN: BG56UNCR763010EONGRID1
BIC: UNCR BGSF
Банка: Уникредит Булбанк АД
Банкова сметка и идентификационни номера на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Идентификационен номер: ……………………………
Идентификационен номер по ДДС: …………………..
IBAN: ……………………………………………………….
BIC: ………………………………………………………….
………………………………………………………………
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
……………………
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………..
…………………………….
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД
Приложение 1 към договор ……/…………….2014г. за
Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и навигация на
автомобилен парк на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:
1.Първи вариант: Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и
навигация на автомобилен парк на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
Наименование
№
Количе
ство,
брой
автомо
били
1.
Закупуване на нови GPS устройства
1500
2.
Наем за услугите с включено
обслужването
на
GPS
Fleet
Management системата
1500
Едини
чна
цена в
лева,
без
ДДС
Обща
стойност в
лева, без
ДДС
Обща стойност на офертата:
2.Втори вариант: Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и
навигация на автомобилен парк на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
Наименование
№
Количе
ство,
брой
автомо
били
1.
Наем на GPS устройства
1500
2.
Наем за услугите с включено
обслужване на GPS Fleet Management
системата
1500
Обща стойност на офертата:
Едини
чна
цена в
лева,
без
ДДС
Обща
стойност в
лева, без
ДДС
Забележка:Възложителя запазва правото си да избере един от гореспоменатите варианти на
оферти с условия по-благоприятни за него
- Всички посочени цени са в лева.
При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, е валидна
единичната цена на предложението.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
……………………
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………..
…………………………….
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
172
Размер файла
180 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа