close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Normative Microeconomics and the Social Contract

код для вставкиСкачать
Qrupdwlyh Plfurhfrqrplfv dqg wkh
Vrfldo Frqwudfw
Khuyì Prxolq
Ulfh Xqlyhuvlw|
suhsduhg iru wkh wklug Wdhvxqj Nlp Phpruldo Ohfwxuh/
dw Vhrxo Qdwlrqdo Xqlyhuvlw|/ Mxqh 45/ 5334/ Vhrxo/ Nruhd
Dxjxvw 54/ 5334
,ALMK@BM
Pruh wkdq wkluw| |hduv djr/ wkh dgydqflqj pdwkhpdwlfdo hfrqrplfv
dqg wkh hphujlqj jdph wkhru| mrlqhg irufhv wr dwwdfn dq dpelwlrxv sur0
judp ri vrfldo hqjlqhhulqj rq wkh plfurhfrqrplf vfdoh riwhq nqrzq dv
phfkdqlvp ghvljq/ exw pruh dffxudwho| ghvfulehg dv qrupdwlyh pl0
furhfrqrplfv1 Lw frpelqhv wkh wrrov ri qrupdwlyh2d{lrpdwlf dqg vwudwh0
jlf2htxloleulxp dqdo|vlv wr dgguhvv/ lqwhu dold/ wkh ghvljq ri dxfwlrqv dqg
rwkhu wudglqj phfkdqlvpv/ wkh surylvlrq ri sxeolf jrrgv/ wkh idlu glylvlrq
ri frvwv ru ri pdqqd h1j1/ lqkhulwdqfh dqg edqnuxswf| vhwwohphqwv / wkh
udwlrqlqj ri ryhughpdqghg frpprglwlhv dqg wkh vfkhgxolqj ri wdvnv1
P| jrdo lq wklv ohfwxuh lv wr h{soruh wkh phwkrgrorjlfdo dqg lghrorjlfdo
suhplvhv ri qrupdwlyh plfurhfrqrplfv1 L vxeplw wkdw wklv dssurdfk idoov
vtxduho| lq wkh wkuhh fhqwxulhv rog wudglwlrq lq srolwlfdo sklorvrsk| nqrzq
dv wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh/ dqg surylghv srzhuixo dujxphqwv djdlqvw
lwv lqwhoohfwxdo qhphvlv/ wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh1 Wklv frqwuryhuvldo
vwdqg h{sodlqv vrph ri wkh uhvlvwdqfh wr wkh qrupdwlyh dssurdfk zlwklq
wkh dfdghplf hfrqrplf surihvvlrq/ dqg lv olnho| wr vkdsh lwv ghyhorsphqw
iru wkh iruhvhhdeoh ixwxuh1
4
41 Phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp
Wkh srolwlfdo grfwulqh nqrzq dv olehudolvp lv dq h{whqvlrq ri uholjlrxv wrohu0
dwlrq wr doo lqglylgxdo eholhiv dqg ydoxhv1 D olehudo vrflhw| lv rqh wkdw grhv qrw
krog dq| ydoxh ri lwv rzq/ exw phuho| rujdql}hv wkh ghedwh ehwzhhq lqglylgxdo
flwl}hqv kroglqj wkhlu rzq ydoxhv/ rslqlrqv dqg eholhiv1 Vxfk d ghqlwlrq lv re0
ylrxvo| d p|wk= wkh surklelwlrq ri pdq| dqwlvrfldo ehkdylruv +h1j1/ sk|vlfdo
dvvdxow, olplwv wkh udqjh ri dffhswdeoh lqglylgxdo ydoxhv4 1 Wkxv olehudolvp lv
qhfhvvdulo| lpsxuh/ dqg vwulyhv wr pdnh wkh udqjh ri lqglylgxdo ydoxhv wuhdwhg
dffruglqj wr olehudo sulqflsohv/ dv eurdg dv srvvleoh1
Phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp lv wkh lqwhoohfwxdo frqvwuxfwlrq rq zklfk olehu0
dolvp lv irxqghg1 Wkh fhqwudo srvwxodwh lv wkdw zh fdq gudz d fohdu olqh ehwzhhq
wkh vhoi dqg wkh zruog= rq wkh rqh kdqg wkh kxpdq vxemhfwv/ hdfk rqh hqgrzhg
zlwk ydoxhv/ suhihuhqfhv/ h{shulhqfhv/ eholhiv dqg vr rq/ dqg rq wkh rwkhu kdqg
wkh pdwhuldo uhvrxufhv ri wkh zruog/ qdwxudo dqg whfkqrorjlfdo1 Hdfk lqglylgxdo
shuvrq lv dq luuhgxfleoh dwrp ri wkh vrfldo erg|/ dqg wkh sxeolf dxwkrulw| fdq
qr pruh dowhu lqglylgxdo ydoxhv wkdq wkh fkhplvw fdq dowhu wkh lqqhu vwuxfwxuh
ri wkh dwrpv1 Lqglylgxdov dfw rq wkh zruog e| frqvxplqj ru wudqviruplqj lwv
uhvrxufhv dqg lqwhudfwlqj zlwk rwkhu lqglylgxdov +wr lq xhqfh wkhlu ydoxhv dqg
eholhiv dv zhoo dv wkhlu dfwlrqv,1 Wkh froohfwlyh dxwkrulw| phuho| dhfwv wkh ds0
sursuldwlrq ri wkh uhvrxufhv ri wkh zruog +krz dqg e| zkrp duh wkhvh uhvrxufhv
wudqviruphg/ frqvxphgB, dqg wkh lqwhushuvrqdo lqwhudfwlrqv +zkr fdq gr zkdw
wr zkrpB,> lw kdv qr wrrov wr lq xhqfh lqglylgxdo ydoxhv1
Lw lv zruwk vwuhvvlqj wkh reylrxv/ qdpho| wkdw wkhvh srvwxodwhv duh khurlf
dqg wkdw frpshwlqj ylhzv dexqg1 Lq pruh wkdq rqh zd| wkh ghyhorsphqw ri lq0
glylgxdo ydoxhv/ eholhiv/ wdvnv/ hwf1 lv lq xhqfhg e| wkh vrfldo hqylurqphqw +vxfk
h{whuqdolwlhv duh sduwlfxoduo| reylrxv lq hgxfdwlrq/ lq uholjlrxv dqg srolwlfdo
eholhiv,/ wr wkh srlqw zkhuh lw pdnhv pruh vhqvh wr wklqn ri wkh lqglylgxdo df0
wruv dv ghwhuplqhg e| vrfldo lqvwlwxwlrqv dqg lqwhudfwlrq zlwk wkhlu shhuv udwkhu
wkdq wkh rwkhu zd| durxqg dv surihvvhg e| phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp1 Vhy0
hudo grfwulqhv ri vrfldo mxvwlfh/ ri h{wuhph klvwrulfdo lpsruwdqfh/ dgrsw wkh srlqw
ri ylhz wkdw vrfldo lqvwlwxwlrqv ghwhuplqh lqglylgxdo ydoxhv +dqg qrw ylfh yhuvd,/
wkhuhe| jlylqj frqfhswxdo suhfhghqfh wr vrfldoo| ghwhuplqhg ydoxhv ryhu lqgl0
ylgxdo rqhv=
Wkh rujdqlf prgho ri vrfldo vrolgdulw| grplqdqw lq wkh plggoh djhv5 1
Hqjhov* dqg Pdu{*v klvwrulfdo pdwhuldolvp/ ylhzlqj wkh xqiroglqj ri fodvv
vwuxjjohv dv wkh sulplwlyh irufh dw zrun ehklqg wkh vkdslqj ri lqglylgxdo lghror0
jlhv +ydoxhv dqg eholhiv,1
Gxunkhlp*v frqfhswlrq ri wkh hyroxwlrq ri vrflhwlhv/ zkhuhe| lqglylgxdo
frqvflrxvqhvv iroorzv/ orjlfdoo| dqg fkurqrorjlfdoo|/ vrfldo frqvflrxvqhvv ri wkh
xqglhuhqwldwhg khug1
Wkxv phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp/ dv d urxwh wrzdug d wkhru| ri vrfldo
rughu/ idfhv vhulrxv frpshwlwlrq1 Lwv frpsdudwlyh dgydqwdjh lv h{wuhph orjlfdo
4 Ilvk
^4<<:`1
^4<:;`1
5 Edxphu
5
vlpsolflw| dqg yhuvdwlolw| dv d prgholqj wrro1 Wkh phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp
dssurdfk lv wkh wudghpdun ri hfrqrplf dqdo|vlv/ dqg sod|v wkh ohdglqj uroh lq
irupdo srolwlfdo vflhqfhv> lw lv wkh grplqdqw phwkrgrorj| lq vrfldo vflhqfhv wrgd|1
Plfurhfrqrplf dqdo|vlv lv wkh prvw pdwkhpdwlfdoo| vrsklvwlfdwhg/ |hw eurdgo|
dssolfdeoh/ prgho ri phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp1 Wkh sk|vlfdo ghvfulswlrq ri
wkh uhvrxufhv ri wkh zruog lv fdswxuhg e| d vhw ri ihdvleoh vwdwhv ri wkh zruog
+hdfk vwdwh vshflhv zkr frqvxphv zkdw uhvrxufhv/ zkr zrunv dqg iru krz
orqj/ dqg vr rq,1 Wkh ydoxhv ri dq lqglylgxdo djhqw +ru flwl}hq, duh ghvfulehg e|
khu zhoiduh/ phdvxulqj wkh ghjuhh wr zklfk d fhuwdlq vwdwh ri wkh zruog ixooov
khu ydoxhv1 Dqg qdoo|/ wkh uljkwv ri dq djhqw vshfli| zklfk dfwlrqv duh rshq
wr khu +sk|vlfdoo| ihdvleoh dqg ohjdoo| shuplwwhg,/ krz wkhvh dfwlrqv lq xhqfh
wkh vwdwh ri wkh zruog dqg lq sduwlfxodu/ krz wkh| lqwhudfw zlwk rwkhu djhqw*v
dfwlrqv1
Jlyhq wkh ihdvleoh vwdwhv ri wkh zruog/ hdfk flwl}hq hqgrzhg zlwk khu zhoiduh
dqg khu uljkwv +vhw ri dfwlrqv ru vwudwhjlhv rshq wr khu,/ wkh olehudo vrfldo rughu
uhvxowv iurp wkh lqwhudfwlrq ri iuhh zloov1 Hdfk flwl}hq sxuvxhv khu rzq jrrg e|
khu rzq phdqv/ lq rwkhu zrugv vkh fkrrvhv khu dfwlrqv +zlwklq wkh olplwv ri khu
uljkwv, lq rughu wr pd{lpl}h khu rzq zhoiduh1 Zkhq hyhu| flwl}hq dfwv lq wklv
zd|/ wkh hyhqwxdo vwdwh ri wkh zruog uhvxowv iurp wkh edodqfh ri wkhvh lqglylgxdo
srzhuv dqg lv fdoohg wkh htxloleulxp rxwfrph1 Wkh rqo| uroh ri wkh froohfwlyh
dxwkrulw| lv wr hqirufh wkh iuhh h{huflvh ri lqglylgxdo uljkwv/ zlwkrxw lq xhqflqj
lq dq| zd| wkh lqglylgxdo fkrlfhv ru wkh uhvxowlqj vwdwh ri wkh zruog1
D idvw jurzlqj vhw ri irupdo prghov nqrzq dv wkh hyroxwlrqdu| dssurdfk wr
vrfldo lqwhudfwlrqv ghvhuyhv d phqwlrq dw wklv srlqw1 Wklv dssurdfk xvhv wkh yhu|
irupdo vwuxfwxuh ri plfurhfrqrplf wkhru|/ dqg jdph wkhru| lq sduwlfxodu= lwv
exloglqj eorfnv duh lqglylgxdo dfwruv hqgrzhg zlwk vwudwhjlhv +ihdvleoh dfwlrqv,
dqg vrph phdvxuh ri zhoiduh> |hw wkh fhqwudo dvvxpswlrq lv wkdw lqglylgxdo
ehkdylru hyroyhv e| lplwdwlrq udwkhu wkdq e| uhdvrq/ khqfh wkh dssurdfk olhv
vtxduho| rxwvlgh wkh uhdop ri phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp1 Wkh hyroxwlrqdu|
sdudgljp ruljlqdwhv lq elrorj|/ dqg exlogv rq wkh Gduzlqldq srvwxodwh wkdw
d vxffhvvixo lqglylgxdo +rqh wkdw vfruhv kljkhu rq wkh wqhvv vfdoh, zloo kdyh
pruh rvsulqj wkdq d ohvv vxffhvvixo rqh1 Zkhq wkh sdudgljp lv dssolhg wr
vrfldo vflhqfhv/ elrorjlfdo uhsurgxfwlrq lv uhsodfhg e| lplwdwlrq/ qdpho| wkh
dvvxpswlrq wkdw sod|huv plplf wkh ehkdylru ri rwkhu vxffhvvixo sod|huv1 Wkh nh|
ihdwxuh lv wkdw p| rzq ehkdylru fdqqrw eh hqwluho| h{sodlqhg e| p| rzq v|vwhp
ri ydoxhv dqg rslqlrqv/ wkdw wkh ydoxhv jxlglqj p| fkrlfhv dqg dfwlrqv duh rshq
wr wkh lq xhqfh ri p| shhuv1 Lq sduwlfxodu/ wkh hyroxwlrqdu| prghov ghvfuleh wkh
htxloleulxp rxwfrph ri d zkroh olqhdjh ri dfwruv/ lq d g|qdplf vhwwlqj/ lqvwhdg ri
d jlyhq vhw ri klf hw qxq sod|huv/ dv uhtxluhg e| phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp1
Vhh Zhlexoo ^4<<8`/ \rxqj ^4<<;`1
51 Wkh vrfldo frqwudfw
Xqghu phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp/ zh gr qrw qhhg wr h{sodlq zkhuh lqgl0
ylgxdo zhoiduhv dqg wkh ydoxhv wkh| uh hfw frph iurp/ ehfdxvh wkh olehudo sxeolf
6
dxwkrulw| vlpso| wdnhv wkhvh dv jlyhq1 Exw wkh glvwulexwlrq ri lqglylgxdo uljkwv
lv d vrfldo frqvwuxfw wkdw fdoov iru h{sodqdwlrq dqg mxvwlfdwlrq1
Zkhuh gr lqglylgxdo uljkwv frph iurpB Krz dqg zkhq glg d sduwlfxodu vhw
ri uljkwv hphujhB Xqghu phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp/ wkh vrfldo lqvwlwxwlrqv
fdqqrw dowhu lqglylgxdo ydoxhv/ khqfh wkhuh lv qr surylvlrq iru vrfldo kduprq|=
zh pd| kdyh dv pdq| glhuhqw frqfhswlrqv ri wkh jrrg olih dqg ri wkh lghdo
rujdql}dwlrq ri vrfldo lqvwlwxwlrqv/ dv zh kdyh lqglylgxdo flwl}hqv1 Wkhuh lv qr
zd| wr irufh wkhp lqwr djuhhphqw dqg qr zd| wr lq xhqfh wkhlu ydoxhv lq wkdw
gluhfwlrq1 Vr krz zloo fhuwdlq olehuwlhv/ fhuwdlq vrfldo lqvwlwxwlrqv/ h1j1/ srolwlfdo/
eh vhohfwhg dqg hqirufhgB Krz zloo rxu flwl}hqv ghyhors wkh frpprq ydoxhv
qhfhvvdu| wr wkh surshu ixqfwlrqlqj ri wkhvh lqvwlwxwlrqvB
Lq rughu wr dqvzhu wkhvh txhvwlrqv/ phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp lqyrnhv d
frqwudfw/ dq djuhhphqw lq zklfk rxu flwl}hqv hqwhu udwlrqdoo| dqg iuhho|/ dqg
iurp zklfk wkh| doo ehqhw1
Phq ehlqj e| qdwxuh doo iuhh/ htxdo dqg lqghshqghqw/ qr rqh fdq eh sxw
rxw ri wklv hvwdwh dqg vxemhfwhg wr wkh srolwlfdo srzhu ri dqrwkhu zlwkrxw klv
frqvhqw1 Wkh rqo| zd| zkhuhe| dq| rqh glyhvwv klpvhoi ri klv qdwxudo olehuw|/
dqg sxwv rq wkh erqgv ri flylo vrflhw|/ lv e| djuhhlqj zlwk rxwhu phq wr mrlq
dqg xqlwh lqwr d frppxqlw| iru wkhlu frpiruwdeoh/ vdih dqg shdfhdeoh olylqj
rqh dprqjvw dqrwkhu/ lq d vhfxuh hqmr|phqw ri wkhlu surshuwlhv dqg d juhdwhu
vhfxulw| djdlqvw dq| wkdw duh qrw ri lw1Mrkq Orfnh ^49<3`1
Wkh frqwudfw lv phuho| d pxwxdoo| dgydqwdjhrxv ghdo= hyhu| sduw| lv ehw0
whu r zkhq wkh frqwudfw lv lpsohphqwhg/ wkhuhiruh vljqlqj wkh frqwudfw lv wkh
frqvhtxhqfh ri udwlrqdo ehkdylru1 Wkh rqo| sulqflsoh zh qhhg wr lqyrnh lv wkh
sxuvxlw ri rqh*v rzq vhovk zhoiduh e| doo wkh sduwlhv= qr vrfldo ydoxh mxgjhphqw
hqwhuv wkh ghvfulswlrq ri wklv wudqvdfwlrq/ dq qr frhuflyh ghylfh lv qhhghg wr
hqirufh frpsoldqfh zlwk wkh whupv ri wkh djuhhphqw1
Wkh frqwudfw sdudgljp lv d yhu| srzhuixo wrro/ dqg wkh fhqwudo frpsrqhqw ri
wkh olehudo srolwlfdo sklorvrsk|1 Orfnh*v lpsolflw dvvxpswlrq lv wkdw dq djuhhphqw
wr ghvljq dq hqwluh srolwlfdo v|vwhp +wr sxw rq wkh erqgv ri flylo vrflhw|, lv
orjlfdoo| lghqwlfdo wr d exvlqhvv ghdo ehwzhhq wzr ru dw prvw d kdqgixo ri sduwlhv1
Wkh iruphu lv fdoohg d vrfldo frqwudfw dqg lwv vfdoh lv rughuv ri pdjqlwxgh deryh
wkdw ri d frqwudfw ehwzhhq sulydwh sduwlhv1 \hw vfdoh lv luuhohydqw lq wkh vhqvh
wkdw wkhvh wzr frqwudfwv duh lghqwlfdo lq qdwxuh/ dqg wkh vdph orjlf dssolhv wr
erwk1
D frqwudfw ehwzhhq d fdu vdohvpdq dqg klv fxvwrphu lv ydoxh0iuhh= hlwkhu
sduw| frxog uhyrnh lw li lw lv dgydqwdjhrxv wr gr vr/ dqg wkh sduwlfxodu sulfh
wkh| djuhh xsrq lv qrw jurxqghg rq dq| idluqhvv sulqflsoh= lw lv vlpso| wkh
htxloleulxp uhvxow ri vhovk edujdlqlqj1 Wkh vrfldo frqwudfw/ dqg wkh vrfldo
lqvwlwxwlrqv lpsohphqwlqj lw/ duh vlploduo| ydoxh0iuhh= rqo| wkh flwl}hqv kdyh d
jhqxlqh vhw ri ydoxhv/ dqg wkh vrfldo lqvwlwxwlrqv gr qrw wudqvfhqg wkhvh ydoxhv
zlwk wkhlu rzq vhw ri ydoxhv1 Wkh| lq xhqfh wkh ehkdylru ri lqglylgxdo flwl}hqv
zlwkrxw dowhulqj wkh lqqhu fruh ri wkhlu rzq jrdov/ suhihuhqfhv dqg vr rq1 Wkh|
fdq eh uhyrnhg dw rqfh li doo lqwhuhvwhg sduwlhv djuhh wr gr vr1 Iru lqvwdqfh/ wud!f
uxohv duh qrw vdfuhg dqg zh pd| vzlwfk iurp gulylqj wr wkh uljkw wr gulylqj wr
wkh ohiw lq d zklp li wkh odwwhu suryhv pruh frqyhqlhqw> wkh vdph dssolhv wr wkh
7
flylo olehuwlhv/ ru wr rxu srolwlfdo frqvwlwxwlrq= li zh doo djuhh wkdw ghprfudf| lv
qr orqjhu wkh zruvw v|vwhp zlwk wkh h{fhswlrq ri doo rwkhuv/ zh zloo fkdqjh lw
zlwk d oljkw khduw1 Dqg vr rq1
Wkxv wkh zkroh lv phuho| wkh vxp ri wkh sduwv/ lq wkh vhqvh wkdw wkh vrfldo
frqwudfw lv phuho| wkh vxp ri lqglylgxdo ydoxhv/ dgglqj qr ydoxhv ri lwv rzq1
61 Wudqvdfwlrq frvwv dqg wkh ruljlqdo srvlwlrq
Zh glvfxvv qrz wkh pdlq gl!fxow| lq wkh deryh lqwhusuhwdwlrq ri wkh vrfldo
frqwudfw1
Wkh luuhohydqfh ri vfdoh srvwxodwh lv xqwhqdeoh1 Wkh wudqvdfwlrq frvw ri
uhdfklqj dq djuhhphqw udlvhv pruh wkdq olqhduo| zlwk wkh qxpehu ri sduwlhv
lqyroyhg= wklv lv fohdu erwk iurp fdvxdo h{shulhqfh dqg e| vlpso| phdvxulqj
wkh dprxqw ri frppxqlfdwlrq qhfhvvdu| wr frqgxfw d odujh0vfdoh qhjrwldwlrq6 1
Wklqn ri uhtxlulqj xqdqlprxv frqvhqw +dv lq dq| sulydwh frqwudfw,/ zkhq sdvvlqj
d eloo= rqh vlqjoh juhhg| ru ghudqjhg lqglylgxdo fdq dqg zloo eorfn wkh hqwluh
surfhvv1 Khqfh zkhq zh fkrrvh d uxoh ri xqlyhuvdo frqfhuq +d eloo, zh pxvw uho|
rq yrwlqj uxohv wr dfklhyh d frpsurplvh ehwzhhq frq lfwlqj rslqlrqv= wkh hqwluh
srolwlfdo v|vwhp fdq eh wkrxjkw dv d sudfwlfdo dqvzhu wr wklv sureohp1 Sdvvlqj
eloov dffruglqj wr d txdolhg pdmrulw| lv d sulpd idflh olehudo lqvwlwxwlrq/ |hw lw
lv qrw htxlydohqw/ e| dq| vwuhwfk ri wkh lpdjlqdwlrq/ wr d frqwudfw vljqhg e| doo
flwl}hqv= lw irufhv frhuflyho| dq rxwfrph wkdw fhuwdlq flwl}hqv qg ghwhvwdeoh1
Wkh vdph ihdwxuh dssolhv wr dq| uhsuhvhqwdwlyh ghprfudwlf v|vwhp/ zkhuh d
vlpsoh frqjuhvvpdq vxppdul}hv wkh frq lfwlqj ylhzv ri klv frqvwlwxhqwv1
Wkxv zh fdqqrw pdlqwdlq wkh fwlrq wkdw frqwudfwv ehwzhhq d kdqgixo ri
sulydwh djhqwv duh wkh vdph remhfw dv frqwudfwv elqglqj wkh hqwluh flylo vrflhw|1
Wkh odwwhu lpso| d ghjuhh ri frhuflyh lqwhuihuhqfh e| wkh sxeolf dxwkrulw| uh0
txlulqj d frpshoolqj mxvwlfdwlrq= vrfldo lqvwlwxwlrqv frqyh| d v|vwhp ri ydoxhv
diwhu doo/ dqg wkh zkroh lv pruh wkdq wkh vxp ri wkh sduwv1
Wkh p|wk ri wkh ruljlqdo srvlwlrq/ wr zklfk zh qrz wxuq/ lv phdqw wr h{sodlq
krz wkhvh ydoxhv frph lqwr h{lvwhqfh dqg krz wkh| glhu lq qdwxuh iurp wkh 0
sulydwh 0ydoxhv ri lqglylgxdo flwl}hqv1 Lw uhvroyhv wkh ylflrxv flufoh ri d olehudo
vrfldo frqwudfw= krz wr pdnh wkh frhuflyh srzhu ri wkh vwdwh 0 qhfhvvdu| iru
wkh surshu ixqfwlrqlqj ri lwv lqvwlwxwlrqv 0 frpsdwleoh zlwk wkh olehudo sulqflsoh
ri dffhswlqj doo lqglylgxdo ydoxhv rq d htxdo irrwlqjB Hyhu| wlph zh vlgh zlwk
wkh pdmrulw| rslqlrq rq dq lvvxh ri sxeolf frqfhuq/ duh zh qrw glvplvvlqj wkh/
htxdoo| ohjlwlpdwh/ rslqlrq ri wkh plqrulw|B
Wkh ruljlqdo srvlwlrq lv d sulvwlqh vwdwh ri wkh zruog zkhuh lqglylgxdo flwl}hqv
duh olwhudoo| xqdzduh ri zkr wkh| duh +wkh| duh xqghu d yhlo ri ljqrudqfh/ klglqj
iurp wkhp wkhlu ydoxhv/ hqgrzphqwv ri vnloov dqg kdqglfdsv/ dqg vr rq, dqg |hw
wkh| duh deoh wr dujxh derxw wkh uhodwlyh qrupdwlyh phulwv ri glhuhqw v|vwhpv ri
vrfldo rujdql}dwlrq1 Wkdw lv/ wkh| fdq hqwhu d vrfldo frqwudfw vshfli|lqj suhflvho|
krz dqg e| krz pxfk lqglylgxdo iuhhgrp ri dfwlrqv zloo eh fxuwdlohg1 Zkhq
wkh yhlo lv oliwhg +fdugv duh gudzq/ dqg hyhu|rqh ohduqv zkr kh2vkh lv lq wkh
6 Exfkdqdq
dqg Wxoorfn ^4<98`1
8
vrfldo jdod{|/ zkdw klv2khu rzq fkdudfwhulvwlfv duh lq whupv ri ydoxhv vnloov/
suhihuhqfhv,/ wkhq hyhu|rqh zloo dfw vhovko|/ qdpho| surprwh rqh*v rzq ydoxhv
e| rqh*v dfwlrqv1
Frpprq ydoxhv hphujh lq wkh ruljlqdo srvlwlrq ehfdxvh wkhuh lv rqo| rqh
udwlrqdo frxuvh ri dfwlrq= lq wklv hwkhuhdo vwdwh zkhuh rqo| prudo dujxphqwv duh
h{fkdqjhg lq dq lpshuvrqdo idvklrq/ zh pxvw djuhh rq wkh udwlrqdo rujdql}dwlrq
ri vrflhw|1 Iru lqvwdqfh/ zh fdq djuhh lq wkh ruljlqdo srvlwlrq wkdw pdmrulw|
yrwlqj lv wkh ehvw yrwlqj v|vwhp> zkhq wkh yhlo ri ljqrudqfh lv oliwhg/ L pd|
glvfryhu p|vhoi lq wkh plqrulw| dqg uhjdug dv mxvw d ghflvlrq wkdw L rssrvh/
qdpho| wkdw ghflvlrq idyruhg e| wkh pdmrulw|1 Udzov ghvfulehv wkh ruljlqdo
srvlwlrq dv iroorzv=
Zh lpdjlqh wkdw hyhu|rqh lv ghsulyhg ri fhuwdlq prudo luuhohydqw lqiru0
pdwlrq1 Wkh| gr qrw nqrz wkhlu sodfh lq vrflhw|/ wkhlu fodvv srvlwlrq ru vrfldo
vwdwxv/ wkhlu sodfh lq wkh glvwulexwlrq ri qdwxudo dvvhwv dqg delolwlhv/ wkhlu ghhshu
dlpv dqg lqwhuhvwv/ ru wkhlu sduwlfxodu sv|fkrorjlfdo pdnhxs1 H{foxglqj wklv lq0
irupdwlrq lqvxuhv wkdw qr rqh lv dgydqwdjhg ru glvdgydqwdjhg lq wkh fkrlfh ri
sulqflsoh e| qdwxudo fkdqfh ru vrfldo frqwlqjhqflhv1 Vlqfh doo duh lq wklv vhqvh
vlploduo| vlwxdwhg dqg qr rqh nqrzv krz wr iudph sulqflsohv wkdw idyru klv sdu0
wlfxodu frqglwlrq/ hdfk zloo uhdvrq lq wkh vdph zd|1 Dq| djuhhphqw uhdfkhg lv
xqdqlprxv dqg wkhuh lv qr qhhg wr yrwh1 Udzvo ^4<:4`1
Wkh ruljlqdo srvlwlrq fdswxuhv rxu lqwxlwlrq wkdw jhqhudo sulqflsohv ri mxvwlfh
rxjkw wr eh lpsduwldo surfhgxuhv/ xqlyhuvdoo| dssolfdeoh olnh d Ndqwldq prudo
lpshudwlyh1
E| vwulsslqj djhqwv ri doo lqglylgxdo dwwulexwhv dqg fkdudfwhulvwlfv/ wkh rulj0
lqdo srvlwlrq ohdyhv wkhp hqgrzhg zlwk uhdvrq rqo|/ dqg srvwxodwhv wkdw xqghu
udwlrqdolw|/ doo flwl}hqv pxvw djuhh rq wkh ehvw rujdql}dwlrq ri vrflhw|= wkxv duh
fuhdwhg wkh frpprq ydoxhv rq zklfk wkh ohjlwlpdf| ri wkh sxeolf dxwkrulw| +dqg
ri lwv frhuflyh srzhu lq sduwlfxodu, lv irxqghg1
Wkh hvvhqfh ri wkh qrupdwlyh d{lrpdwlf dssurdfk lv wr hoxflgdwh wkhvh jhq0
hudo sulqflsohv ri mxvwlfh iru frqfuhwh sureohpv ri uhvrxufh doorfdwlrq1
71 Sulydwh dqg sxeolf frqwudfwv
Lq rughu wr dqdo|}h wkh orjlf ri frqwudfwv/ dqg lq sduwlfxodu wr h{dplqh
irupdoo| wkh ruljlqdo srvlwlrq vwru|/ plfurhfrqrplfv surylghv d fohdu frqfhswxdo
glvwlqfwlrq ehwzhhqw wkh lvvxhv ri vwudwhjlf htxloleulxp dqg ri idluqhvv1 Wklv
xqghuolqhv wkh fuxfldo glhuhqfhv ehwzhhq sulydwh dqg sxeolf frqwudfwv1
Rq wkh rqh kdqg sulydwh frqwudfwv/ qdpho| djuhhphqwv hqwhuhg e| doo frq0
fhuqhg sduwlhv lq ixoo nqrzohgjh ri wkhlu rzq shuvrqdo fkdudfwhulvwlfv/ lqfoxglqj
hqgrzphqwv/ lglrv|qfudwlf ydoxhv/ eholhiv dqg vr rq1 Vxfk frqwudfwv frph rxw
ri gluhfw edujdlqlqj ehwzhhq wkh lqwhuhvwhg sduwlhv/ wkh| uhvxow iurp wkh vsrq0
wdqhrxv lqwhudfwlrq ri vhovk sod|huv zkr wu| wr vwulnh wkh ehvw srvvleoh ghdo1
Wkh| duh prghohg zlwk wkh khos ri d vwudwhjlf jdph ehwzhhq wkh sduwlhv/ dqg
ghvfulehg dv wkh htxloleulxp rxwfrph ri vwudwhjlf lqwhudfwlrqv1
Rq wkh rwkhu kdqg/ sxeolf frqwudfwv duh ghvljqhg e| d sduw| ri glvlqwhuhvwhg
udwlrqdo dfwruv/ xqghu wkh yhlo ri ljqrudqfh/ lq wkh qdph ri frpshoolqj dujxphqwv
9
ri mxvwlfh 0 lq sudfwlfh/ e| d vpdoo qxpehu ri h{shuwv/ mxgjhv ru irxqglqj idwkhuv
zkr djuhh rq wkh ehvw rujdql}dwlrq ri d fhuwdlq lqvwlwxwlrq ri frqfhuq wr doo
phpehuv ri vrflhw|1 Lq wkh plfurhfrqrplf prghov wkh| fruuhvsrqg wr wkrvh
doorfdwlrq dqg2ru froohfwlyh ghflvlrq phwkrgv mxvwlhg e| vxlwdeoh d{lrpv1 L wdnh
wkh ylhz wkdw d irupdo d{lrp lv qrwklqj pruh ru ohvv wkdq rqh srvvleoh dujxphqw
ri mxvwlfh wkdw frxog eh dgrswhg xqghu wkh yhlo ri ljqrudqfh e| udwlrqdo djhqwv=
wkh pruh lqwxlwlyh dqg vlpsoh wkh d{lrp/ wkh pruh frqylqflqj wklv srlqw ri ylhz1
Wzr h{dpsohv duh wkh surshuwlhv Htxdo Wuhdwphqw ri Htxdov +h1j1/ rqh pdq rqh
yrwh, dqg Sduhwr rswlpdolw| +d pryh wkdw ehqhwv hyhu|rqh lv frpphqgdeoh,1
Sxeolf frqwudfwv uhtxluh d qrupdwlyh mxvwlfdwlrq/ pxvw eh h{sodlqhg iurp
uvw sulqflsohv ri udwlrqdolw| dqg mxvwlfh/ dqg dgplqlvwhuhg e| d fhqwudo djhqf|/
zkhuhdv sulydwh frqwudfwv kdyh qr hwklfdo frqwhqw/ wkh| uhvxow iurp wkh edodqfh
ri srzhu ehwzhhq wkh djhqwv txd sod|huv/ dqg iurp d ghfhqwudol}hg/ vsrqwdqhrxv
surfhvv ri lqwhudfwlrq wkdw uhtxluhv qr vrfldo hydoxdwlrq1
Sulydwh frqwudfwv zrun zhoo li wkh qxpehuv ri sduwlhv lv vpdoo/ ehfdxvh wkh
wudqvdfwlrq frvwv dvvrfldwhg zlwk edujdlqlqj duh wkhq orz1 Sxeolf frqwudfwv
duh frpshoolqj iru wkrvh sureohpv ri froohfwlyh ghflvlrq pdnlqj dqg2ru uhvrxufh
doorfdwlrq wkdw duh ri frqfhuq wr d odujh frppxqlw|/ wkdw lqyroyh zlghvsuhdg
h{whuqdolwlhv +h1j1/ dlu srooxwlrq/ wkh odz/ dqg vr rq,1 Gluhfw qhjrwldwlrqv duh
ihdvleoh exw frvwo| zkhq/ vd|/ wzhoyh wr d ihz gr}hq sduwlhv pxvw uhdfk d xqdq0
lprxv djuhhphqw +wklqn ri wkh xqdqlprxv ghflvlrq lq d mxu|/ lq wkh Hxurshdq
Xqlrq/ ru dprqj wkh Fduglqdov hohfwlqj d qhz Srsh,1
\hw qr orjlfdo revwdfoh suhyhqwv wkh xvh ri sulydwh frqwudfwv iru odujh jurxsv
dqg ri sxeolf frqwudfwv iru vpdoo rqhv1 Frqvlghu uvw wkh glylvlrq ri dvvhwv
gxulqj d glyrufh1 Pdq| frxsohv qg lw hprwlrqdoo| gl!fxow wr uhdfk d uhdvrq0
deoh vhwwohphqw zlwkrxw wkh khos ri vrph jxlgholqhv rq wkh glylvlrq surfhvv/
h1j1/ surylvlrq iru fklog vxssruw1 Wkhvh jxlgholqhv +wkdw pd| ru pd| qrw eh
hqirufhdeoh lq d frxuw ri odz, hperg| wkh lpshuvrqdo sulqflsohv ri idluqhvv ri d
sxeolf frqwudfw1 Wkh vlwxdwlrq lv vlplodu lq prvw idlu glylvlrq lvvxhv lqyroylqj d
vshflf w|sh ri wudqvdfwlrq= vkduhfursslqj/ surwvkdulqj ehwzhhq dq duwlvw dqg
khu djhqw/ edqnuxswf| vhwwohphqw1 D fxvwrpdu| uxoh iru uhvroylqj wkhvh lvvxhv
lv d irfdo sulqflsoh ri mxvwlfh wkdw doo sduwlhv fdq hdvlo| dgrsw> zkhwkhu ru qrw
wklv sulqflsoh lv ohjdoo| hqirufhdeoh lq xhqfhv krz riwhq wkh sduwlhv frpso| zlwk
lwv uhfrpphqgdwlrq/ exw wkh sulqflsoh uhpdlqv dq lqvwdqfh ri d sxeolf frqwudfw
ehwzhhq d yhu| vpdoo qxpehu ri sduwlhv1
V|pphwulfdoo|/ sulydwh frqwudfwv fdq eh vljqhg e| d odujh qxpehu ri sduwlhv=
d jrrg h{dpsoh lv d ohjdo fodvv dfwlrq> wkh surgxfwlrq ri dq dlusodqh/ ru ri
dq| vrsklvwlfdwhg pdfklqh/ lqyroyhv d odujh qxpehu ri frpsdqlhv/ hdfk rqh
surgxflqj d vshfldol}hg frpsrqhqw ri wkh pdfklqh/ dqg fdq eh wkrxjkw ri dv d
sulydwh frqwudfw lqyroylqj pdq| sduwlhv +wkh pxowlsoh elodwhudo frqwudfwv ehwzhhq
wkh pdГ±wuh g*rhxyuh dqg hdfk rqh ri lwv frqwudfwruv lv exw rqh srvvleoh sdwwhuq,1
Lq jhqhudo/ wkh xquhjxodwhg wudgh ri dq| frpprglw| doorzv iru sulydwh frqwudfwv
zlwk dq| qxpehu ri sduwlhv1
:
81 Wzr grfwulqhv ri vrfldo rughu
Wkh wzr sdudgljpdwlf frqwudfwv/ sxeolf dqg sulydwh/ wkurz oljkw rq wkh fhq0
wudo lvvxh ri srolwlfv/ qdpho| wkh h{whqw ri sxeolf dxwkrulw| ryhu sulydwh flwl}hqv1
Frqvlghu wkh surylvlrq ri shuvrqdo vdihw|= sulydwh plolwldv +sulydwh frqwudfw,
duh uhsxjqdqw/ dqg suredeo| ohvv h!flhqw wkdq d fhqwudol}hg srolfh irufh +sxeolf
frqwudfw,1 Exw iru djulfxowxudo surgxfwlrq/ lqghshqghqw iduphuv +sulydwh frq0
wudfw, duh d pruh srsxodu v|vwhp wkdq rqh ri fhqwudoo| prqlwruhg froohfwlyh
idupv nronkr}v +sxeolf frqwudfw,1 Dqg zkhq lw frphv wr vxfk frpprglwlhv
dv hgxfdwlrq/ xwlolwlhv ru wudqvsruwdwlrq/ wkh wzr w|shv ri frqwudfw kdyh wkhlu
surv dqg frqv= vkrxog zh uhsodfh wkh sxeolf vfkrro v|vwhp e| rqh ri sulydwh
vfkrrov qdqfhg e| yrxfkhuvB Krz dqg krz pxfk wr uhjxodwh dluolqhv= zk| gr
zh zdqw d sxeolf frqwuro rq vdihw| exw qrw rq sulfhvB Dqg vr rq1
Wkh h{whqw ri sxeolf lqwhuihuhqfh lqwr wkh sulydwh ghdolqjv ri wkh flwl}hqv
lv wkh ixqgdphqwdo txhvwlrq ri srolwlfdo wkhru|1 Wzr ehqfkpdunv dqvzhuv duh
wzr vlpsoh lghrorjlfdo vwdwhphqwv dw wkh wzr hqgv ri wkh lghrorjlfdo vshfwuxp1
L vxeplw wkdw wkh shuydvlyhqhvv ri wkhvh wzr vwdwhphqwv dqg ri wkhlu whqvlrq
mxvwlhv wkh whuplqrorj| ri wzr grfwulqhv ri vrfldo rughu1
Wkh grfwulqh ri wkh plqlpdo vwdwh srvlwv wkdw sulydwh frqwudfwv duh lqkhuhqwo|
vxshulru wr sxeolf rqhv1 Wkh hwklfdo vwdwhphqw lv wkdw kxpdq glyhuvlw| lv wkh
prvw suhflrxv dvvhw ri pdqnlqg dqg wkh kljkhvw +wkh xqltxh, vrfldo hqg lv wr
suhvhuyh dqg qxuwxuh wklv glyhuvlw|7 1 Lw iroorzv wkdw wkh xowlpdwh uroh ri vrfldo
lqvwlwxwlrqv lv wr surwhfw dqg h{sdqg lqglylgxdo olehuwlhv wr wkh ixoohvw h{whqw
srvvleoh1 Lq sduwlfxodu/ vrflhw| kdv qr froohfwlyh jrdo wr uhdfk/ qr rslqlrq rq
zkdw dq rughuo| vwdwh ri wkh zruog frxog phdq/ qr frqfhswlrq ri froohfwlyh
udwlrqdolw|/ wkh lghdo vwdwh ri ddluv lv xwrsldq dqdufk|=
H{fhsw iru wkh dffhswdqfh ri vrph rujdqlf frqfhswlrq ri wkh vrfldo jurxs
dqg lwv dfwlylw|/ lw lv gl!fxow wr xqghuvwdqg zk| jurxs ghflvlrqv vkrxog eh
gluhfwhg wrzdug wkh dfklhyhphqw ri dq| vshflf hqg ru jrdo1 Xqghu wkh lqglylg0
xdolvwlf srvwxodwhv/ jurxs ghflvlrqv uhsuhvhqw rxwfrphv ri fhuwdlq djuhhg0xsrq
uxohv iru fkrlfh diwhu wkh vhsdudwh lqglylgxdo fkrlfhv duh ihg lqwr wkh surfhvv1
Wkhuh vhhpv wr eh qr uhdvrq zk| zh vkrxog h{shfw wkhvh qdo rxwfrphv wr h{0
klelw dq| vhqvh ri rughu/ zklfk pljkw/ xqghu fhuwdlq ghqlwlrqv ri udwlrqdolw|/
eh vdlg wr uh hfw udwlrqdo vrfldo dfwlrq1 Qru lv wkhuh uhdvrq wr vxjjhvw wkdw
udwlrqdolw|/ hyhq li lw frxog eh dfklhyhg wkurxjk dssursuldwh prglfdwlrq ri wkh
uxohv/ zrxog eh *ghvludeoh*1 Udwlrqdo vrfldo dfwlrq/ lq wklv vhqvh/ zrxog vhhp
wr eh qhlwkhu d srvlwlyh suhglfwlrq ri wkh uhvxowv wkdw pljkw hphujh iurp jurxs
dfwlylw| qru d qrupdwlyh fulwhulrq djdlqvw zklfk ghflvlrq0pdnlqj uxohv pd| eh
cvrfldoo|* rughuhg1 Exfkdqdq dqg Wxoorfn ^4<98`1
Iru wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh/ wkh sulydwh vskhuh durxqg hdfk flwl}hq zkhuh
7D
Gduzlqldq dujxphqw lv riwhq lqyrnhg wr xqghuolqh wkh srvwxodwh= glyhuvlw| lv xowlpdwho|
wkh ehvw zd| wr hqvxuh wkh vxuylydo dqg jurzwk ri pdqnlqg1 Dv orqj dv wklv dujxphqw lv xvhg
qrupdwlyho| wr surprwh d plqlpdo vwdwh w|sh grfwulqh/ lw lv qrw glvwlqjxlvkdeoh iurp wkh
sodlq hwklfdo srvwxodwh wkdw glyhuvlw| shu vh lv ghvludeoh1 Rq wkh rwkhu kdqg/ wkh hyroxwlrqdu|
prghov ri vrfldo lqwhudfwlrq +glvfxvvhg dw wkh hqg ri Vhfwlrq 4, surylgh vrph srvlwlyh dujxphqwv
wkdw olh rxwvlgh wkh uhdop ri phwkrgrorjlfdo lqglylgxdolvp1
;
vkh fdq irup khu rzq ydoxhv dqg dfw xsrq wkh h{whuqdo zruog pxvw eh h{sdqghg
dv pxfk dv srvvleoh= wkh rqo| gdqjhu frphv iurp wkrvh lqglylgxdo dfwlrqv wkdw
jhqhudwh h{whuqdolwlhv vr vhyhuh dv wr suhflslwdwh d Kreehvldq vwdwh ri qdwxuh
+h1j1/ sk|vlfdo ylrohqfh,1 Wkh sxeolf dxwkrulw| zloo frhuflyho| holplqdwh vxfk
dfwlrqv +wkxv olplwlqj lqglylgxdo iuhhgrp, exw zloo plqlpl}h vxfk lqwhuyhqwlrqv1
E| frqwudvw/ iru wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh wkh udwlrqdo rujdql}dwlrq ri vr0
fldo frrshudwlrq lv suhihuuhg wr lwv vsrqwdqhrxv/ dqdufklf irup1 Sxeolf frqwudfwv
duh lqkhuhqwo| vxshulru wr sulydwh rqhv/ ehfdxvh wkh| hperg| d fohdu sulqflsoh ri
udwlrqdolw| dqg mxvwlfh1 Wkh xowlpdwh jrdo ri vrfldo lqvwlwxwlrqv lv dq rujdql}dwlrq
ri vrflhw| wkdw hyhu|rqh djuhhv lv mxvw/ ehfdxvh lw iroorzv xqlyhuvdo dqg glvlq0
whuhvwhg sulqflsohv wr zklfk doo udwlrqdo flwl}hqv vxevfuleh1 Wkh xwrsldq lghdo
lv d frqvhqvxdo vrflhw| zkhuh doo flwl}hqv vkduh wkh ydoxhv xqghuo|lqj wkh vrfldo
frqwudfw1 Qdwxudoo|/ vxfk dv vwdwh ri ddluv lv frpsdwleoh zlwk d idlu dprxqw ri
lqglylgxdo olehuwlhv1 \hw wkhvh olehuwlhv duh qrw wkh rqo| lqylrodeoh vrfldo ydoxhv/
dv lv wkh fdvh xqghu wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh= khuh wkh zkroh vhw ri sulqflsohv
rq zklfk wkh vrfldo frqwudfw lv irxqghg/ duh wkh ydoxhv wkdw vrfldo lqvwlwxwlrqv
duh phdqw wr lpsohphqw1 Wkxv lqglylgxdo olehuwlhv gr qrw kdyh wkh xqltxh lqyl0
rodeoh vwdwxv wkdw wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh frqihuv xsrq wkhp= wkh| fdq qrz
eh wudghg iru rwkhu ydoxhv vxfk dv vrfldo mxvwlfh1
Uljkwv qrq0vhqvh/ lqdolhqdeoh uljkwv qrq0vhqvh rq vwlowv1 Ehqwkdp*v idprxv
txrwh lv wkh hvvhqfh ri wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh/ hyhq li wkh odwwhu grhv hqgrz
lqglylgxdo flwl}hqv zlwk d vhw ri surwhfwhg uljkwv1 Wkhvh uljkwv duh qr pruh qdwx0
udo wkdq dq| rwkhu sulqflsoh ri mxvwlfh frqyh|hg e| wkh vrfldo frqwudfw/ dqg wkh|
fdq eh uhyrnhg dqg dowhuhg wr dffrpprgdwh vrph ri wkhvh sulqflsohv= h{sur0
suldwlqj sulydwh surshuw| fdq eh shuihfwo| ohjlwlpdwh1 Lq sduwlfxodu/ fxvwrpdu|
dqg sdvw duudqjhphqwv kdyh qr ehdulqj rq wkh xqlyhuvdo udwlrqdolw| ri wkhvh
sulqflsohv dqg wkh jrrg rujdql}dwlrq ri vrflhw| grhv qrw ghshqg xsrq wkh sdwk
ri klvwru|1
Xqghu wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh/ wkh rqo| ohjlwlpdwh uroh ri wkh sxeolf
dxwkrulw| lv wr hqirufh wkh h{huflvh ri lqglylgxdo uljkwv1 Wkh plqlpdo vwdwh grhv
qrw lq xhqfh wkh hyroxwlrq ri wkrvh uljkwv= sulydwh djuhhphqwv gr/ dv zkhq
sulydwh rzqhuvkls fkdqjhv kdqgv e| sulydwh djuhhphqw> h{sursuldwlrq/ rq wkh
rwkhu kdqg/ lv qhyhu sulpd idflh ohjlwlpdwh8 1 Lw iroorzv wkdw wkh plqlpdo vwdwh
grfwulqh lv qrw uhdglo| deoh wr h{sodlq zkhuh lqglylgxdo uljkwv frph iurp/ krz
dqg zkhq wkh| frph lqwr h{lvwhqfh dw wkh ehjlqqlqj ri wlph1 Wr vroyh wklv
gl!fxow|/ lw lqyrnhv wkh qrwlrq ri qdwxudo uljkwv/ ri zklfk wkh prvw fhoheudwhg
h{dpsoh lv wkh Orfnhdq grfwulqh ri hqwlwohphqw +surshuw| uljkwv duh fuhdwhg
zkhq rqh*v rzq oderu lv pl{hg zlwk qdwxudo uhvrxufhv,1
Wkh frqwudvw ehwzhhq wkh wzr grfwulqhv lv dovr uhodwhg wr wkh fhoheudwhg
glvwlqfwlrq lqwurgxfhg e| Lvddk Ehuolq ehwzhhq qhjdwlyh dqg srvlwlyh iuhhgrp9 1
Wkhuh duh wzr gxdo dvshfwv ri Pdq*v iuhhgrp lq wkh vrflhw| zkhuh kh olyhv=
8 Krzhyhu/
xqghu hyhq wkh prvw olehuwduldq yhuvlrq ri wkh grfwulqh/ fhuwdlq sulydwh frqwudfwv
duh ghhphg lpsurshu/ dqg sxeolfo| iruelgghq/ vxfk dv erqgdjh ru wkh vdoh ri rqh*v rujdqv= vhh
wkh glvfxvvlrq ri h{whuqdolwlhv lq wkh qh{w Vhfwlrq1 Wkxv wkh uroh ri wkh plqlpdo vwdwh grhv
lqyroyh vrph prqlwrulqj ri sulydwh djuhhphqwv1
9 Lvddk Ehuolq ^4<9<`1
<
d, qhjdwlyh iuhhgrp lv wkh iuhhgrp ri ehlqj ohiw dorqh wr rqh*v rzq idwh dqg
sxusrvhv/ pxfk dv lq Kreehv* vwdwh ri qdwxuh/ zlwkrxw rqh*v dfwlrqv ehlqj dw
doo frqvwudlqhg e| vrfldo uxohv1 Wklv iuhhgrp pdwhuldol}hv lq p| sulydwh vskhuh
zkhuh L dp qrw dffrxqwdeoh iru p| dfwlrqv wr dq|rqh> lq sduwlfxodu L gr qrw
qhhg wr surylgh dq| udwlrqdol}dwlrq ri p| fkrlfhv/ eh wkh| irrolvk ru devxug ru
udqgrp ru vsrqwdqhrxvo| fuhdwlyh/ ru zkdwhyhu1
e, Srvlwlyh iuhhgrp lv wkh iuhhgrp ri olylqj e| rqh*v ydoxh v|vwhp/ ri ghqlqj
dqg dfklhylqj rqh*v jrdo udwlrqdoo|> lq Ehuolq*v whupv/ lw lv wkh delolw| wr eh wkh
pdvwhu ri p| rzq olih/ wr xvh uhdvrq wr frqwuro p| sdvvlrqv1 Srvlwlyh iuhhgrp
pdwhuldol}hv lq wkh vhoi0uhdol}dwlrq/ e| dfklhylqj kxpdq yluwxh dqg dfwlqj xsrq
wkh zruog +lq sduwlfxodu xsrq ihoorz flwl}hqv, dffruglqjo|1
Urelqvrq Fuxvrh rq klv eduuhq lvodqg kdv ixoo qhjdwlyh iuhhgrp exw }hur
srvlwlyh iuhhgrp li klv jrdo lq olih lv wr eh d mrxuqdolvw1 D vhfw phpehu h{sh0
ulhqflqj dq lqwhqvh vslulwxdo olih zlwklq dq dxwkrulwduldq/ wrwdoo| lqydvlyh jurxs
glvflsolqh/ kdv }hur qhjdwlyh iuhhgrp dqg ixoo srvlwlyh iuhhgrp +dvvxplqj kh
vkduhv wkh ydoxhv ri wkh vhfw,1 D khuplw e| yroxqwdu| fkrlfh kdv ixoo srvlwlyh
dqg qhjdwlyh iuhhgrp1
Dffruglqj wr wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh/ wkh uroh ri wkh vwdwh lv wr jxdudqwhh
wr hdfk flwl}hq dv pxfk qhjdwlyh iuhhgrp dv shuplwwhg e| wkh vdph jxdudqwhh
wr hyhu|rqh hovh1 Wkh vwdwh lv qrw wr irup dq| mxgjphqw derxw wkh zd| gli0
ihuhqw flwl}hqv xvh wkhlu qhjdwlyh iuhhgrp1 Wkh h{wuhplvw irup ri wkh grfwulqh
dgyrfdwhv dq dpruskrxv/ dqdufklf mx{wdsrvlwlrq ri lqglylgxdo sxuvxlwv1
Lq wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh/ wkh sxeolf frqwudfw hperglhv wkrvh ydoxhv
wkdw duh lpsrvhg rq hyhu| flwl}hq +h1j1/ ghprfudwlf sulqflsohv/ dqwlwuxvw uhjxod0
wlrqv/ dqg vr rq,/ dqg wkhvh ydoxhv duh mxvwlhg ehfdxvh wkh| fruuhvsrqg wr d
fhuwdlq lqwhusuhwdwlrq ri srvlwlyh iuhhgrp1 Wkxv wkh h{wuhplvw irup ri wkh vrfldo
frqwudfw grfwulqh lv dq dxwkrulwduldq prgho ri vrflhw|/ vxfk dv d glfwdwru ГЈ od
Ehqwkdp pdqgdwhg wr pd{lpl}h wkh wrwdo vxp ri sohdvxuhv dqg sdlqv1
Wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh lv dvvrfldwhg zlwk wkh zrun ri Frdvh ^4<93`/
Kd|hn ^4<:9`/ Exfkdqdq ^4<:8` dqg Qr}lfn ^4<:7` wr qdph rqo| d ihz pdmru
dxwkruv1 Lw shuphdwhv wkh vsrqwdqhrxv srolwlfdo sklorvrsk| ri jdph wkhrulvwv olnh
Elqpruh ^4<<7`/ dqg lv wkh lghrorjlfdo edfnjurxqg ri wkh lq xhqwldo sdudgljp ri
uhshdwhg jdphv +Dxpdqq dqg Pdvfkohu ^4<<8`/ vhh dovr D{hourg ^4<;7`,/ srlvhg
wr h{sodlq wkh hphujhqfh ri frrshudwlrq zlwkrxw wkh lqwhuihuhqfh ri dq| sxeolf
dxwkrulw| ri dq| nlqg1
Wkh prghuq irupxodwlrq ri wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh vwduwv zlwk Udzov
^4<:4` zkr uhvwruhg wkh fhqwudo uroh ri idluqhvv qrupv lq srolwlfdo sklorvrsk|1
Wklv errn lqvsluhg dq lq xhqwldo surjudp wdnlqj dq hjdolwduldq ylhz ri vrfldo
mxvwlfh= Gzrunlq ^4<;4`/ Vhq ^4<;8`/ Urhphu ^4<<9`/ Iohxuedh| ^4<<9` duh doo
lpsruwdqw frqwulexwruv wr wklv olqh ri uhvhdufk1
91 H{whuqdolwlhv
Plfurhfrqrplf sureohpv ri uhvrxufh doorfdwlrq duh ihuwloh jurxqgv iru frq0
wudvwlqj wkh wzr grfwulqhv mxvw glvfxvvhg xqghu wkh plfurvfrsh ri pdwkhpdwlfdo
43
prghoolqj1 D nh| lvvxh lv krz wkh prgho dffrxqwv iru wkh lqwhushuvrqdo h{whu0
qdolwlhv fuhdwhg e| wkh hfrqrplf dfwlylwlhv ri frqvxpswlrq dqg surgxfwlrq1 Wkh
ghqlwlrq ri sulydwh jrrgv dqg sxeolf jrrgv jlyh vrph lpsruwdqw uvw lqvljkwv
wrzdug wklv frpsoh{ lvvxh1
D frpprglw| lv d sulydwh jrrg li lwv frqvxpswlrq e| rqh djhqw jhqhudwhv qr
h{whuqdolwlhv rq rwkhu djhqwv1 Wkxv d iuxlw lv d sulydwh jrrg zkhuhdv d fljduhwwh
frqvxphg lq d sxeolf sodfh lv qrw1 D frpprglw| lv d +sxuh, sxeolf jrrg li lw
pxvw eh frqvxphg lghqwlfdoo| e| doo djhqwv lq d jlyhq frppxqlw| +wkh hfrqrplf
whuplqrorj| vshdnv ri frqvxpswlrq zlwkrxw h{foxvlrq dqg zlwkrxw ulydou|,1 Wkh
ohjdo v|vwhp/ wkh srolfh/ dv zhoo dv d udglr eurdgfdvw +zkhq hyhu|erg| rzqv
d uhfhlyhu, duh sxuh sxeolf jrrgv> rq wkh rwkhu kdqg d urdg v|vwhp hqwdlov
sduwldo ulydou| +frqjhvwlrq rffxuv zkhq wkh qxpehu ri xvhuv lv odujh hqrxjk,
dqg srvvleo| h{foxvlrq +li rqo| fduv zlwk rgg sodwh qxpehuv duh doorzhg wr pryh
rq d fhuwdlq gd|,/ vr wkdw d urdg v|vwhp lv vrphzkhuh lq ehwzhhq d sxuho|
sulydwh dqg d sxuho| sxeolf jrrg1
D sulydwh jrrg fdq eh frqvxphg zlwk ixoo qhjdwlyh iuhhgrp +L grq*w fduh
li dqg krz |rx fkrrvh wr hdw |rxu dssoh,/ exw d sxeolf jrrg/ ru dq| jrrg ri
zklfk wkh frqvxpswlrq e| rqh shuvrq hqwdlov vrph h{whuqdolw| rq rwkhu shuvrqv/
fdqqrw1 Lq wkh fdvh ri d sxuh sxeolf jrrg +h1j1/ d fhuwdlq hohfwhg r!fhkroghu/
zkrvh dfwlrqv dhfw hyhu|rqh lq wkh vrflhw|,/ wkh yhu| qrwlrq ri dq lqghshqghqw
frqvxpswlrq lv qrw dydlodeoh= wkh txdqwlw| dqg txdolw| ri wkh jrrg frqvxphg lv
sxeolfo| vhohfwhg dqg lpsrvhg rq hyhu|rqh: 1 Vprnlqj lv d jrrg h{dpsoh zkhuh
qhjdwlyh iuhhgrp fdqqrw eh sxuh/ dowkrxjk d odujh dprxqw fdq eh suhvhuyhg1
Wkh vprnhu h{huflvhv klv qhjdwlyh iuhhgrp wr frqvxph xqkhdowk| vxevwdqfhv/ exw
li rwkhu shrsoh durxqg klp duh dhfwhg e| vhfrqg kdqg vprnlqj/ wkhlu qhjdwlyh
iuhhgrp wr euhdwkh fohdq dlu lv glplqlvkhg1 Dv orqj dv zh fdq*w vwrs wkh rz
ri dlu ehwzhhq xv/ p| qhjdwlyh iuhhgrp wr shuixph p| erg| lv qrw frpsdwleoh
zlwk |rxu qhjdwlyh iuhhgrp wr qrw euhdwkh dq| shuixph1 Rq wkh rwkhu kdqg/ li
zh qg zd|v wr olplw wkh h{whuqdolw| +vd| e| lqyhqwlqj d shuixph wkdw lv rqo|
dfwlyh zlwklq d vpdoo exeeoh durxqg rqh*v erg|, zh fdq uhvwruh d juhdw ghdo ri
qhjdwlyh iuhhgrp1
Wkh odehoolqj ri d frpprglw| dv sulydwh ru sxeolf/ dqg pruh jhqhudoo| wkh
dvvhvvphqw ri h{whuqdolwlhv lq frqvxpswlrq dqg surgxfwlrq/ idu iurp ehlqj dq
remhfwlyh hpslulfdo idfw/ lv ordghg zlwk hwklfdo frqwhqw= lw vwulnhv dw wkh khduw ri
wkh ghedwh ehwzhhq plqlpdo vwdwh dqg vrfldo frqwudfw grfwulqhv1
Frqvlghu wkh lpsruwdqw hwklfdo lvvxh ri wkh rzqhuvkls ri vhoi/ qdpho| wkh
h{whqw wr zklfk p| rzq erg|/ wdohqwv dqg vnloov duh p| sulydwh surshuw|1 Prvw
vrflhwlhv doorz ph wr vhoo p| kdlu ru p| duwlvwlf wdohqw/ exw wkh| suhyhqw ph iurp
dexvlqj p| erg| e| wdnlqj fhuwdlq vxevwdqfhv +h1j1/ dgglfwlyh vxevwdqfhv,/
iurp vhoolqj p| rujdqv ru iurp erqglqj p|vhoi lqwr vodyhu|/ dqg/ lq vrph fdvhv/
iurp survwlwxwlqj p|vhoi1 Wkh uhdvrq lv wkh h{whuqdolwlhv jhqhudwhg zkhq L xvh
p| erg| lq wkh zurqj zd|= frqvxplqj guxjv pdnhv ph d khdowk oldelolw| dqg
d wkuhdw wr vrfldo rughu> vhoolqj p| rujdqv hqwdlov dq luuhyhuvleoh vwljpd/ dq
: Ri frxuvh/ lq d ghprfudwlf yrwlqj uxoh/ L dp qhjdwlyho| iuhh wr xvh p| edoorw lq dq| zd|
L olnh1 Krzhyhu wkh yrwlqj uxoh lwvhoi lv d sxuh sxeolf jrrg wkdw doo flwl}hqv frqvxph zklwkrxw
dq| dprxqw ri qhjdwlyh iuhhgrp1 Wkh dujxphqw fdq eh uhshdwhg li zh yrwh rq wkh yrwlqj uxoh1
44
dolhqdwlrq iurp wkrvh flwl}hqv zkr duh vwloo zkroh wkdw lv lqfrpsdwleoh zlwk
rxu frpprq ydoxh ri htxdolw| +wklv grhv qrw dsso| wr kdlu/ wkdw zloo jurz edfn,/
dqg vr rq1
Wkh jhqhudo vwdwhphqw wkdw p| erg| lv qrw dv sulydwh d jrrg dv dq dssoh/
ehfdxvh L fdq xvh dqg dexvh lw lq zd|v wkdw duh qrw lqfrqvhtxhqwldo wr p| ihoorz
flwl}hqv/ lv qrw frqwuryhuvldo1 Exw wkh olqh zh gudz ehwzhhq wkrvh h{whuqdolwlhv
wkdw vkrxog qrw lpso| dq| olplwdwlrq ri qhjdwlyh iuhhgrp dqg wkrvh wkdw vkrxog/
lv d vxemhfwlyh rqh/ dqg wkh remhfw ri pxfk glvdjuhhphqw1 L dp qhjdwlyho| iuhh wr
sdlqw p| kdlu lq dq| froru/ exw qrw qhjdwlyho| iuhh wr euhdn wkh frgh ri ghfhqf|/
d odujho| duelwudu| dqg fkdqjlqj frqyhqwlrq1 L pd| ru pd| qrw eh deoh wr ex|
khos wr frpplw vxlflgh1 L dp doorzhg wr frqvxph vrph dgglfwlyh vxevwdqfhv exw
ghqlhg dffhvv wr vrph rwkhuv1
Wkh lghqwlfdwlrq ri wkh frqvxpswlrq h{whuqdolwlhv jhqhudwhg e| wkh frp0
prglwlhv zh frqvxph/ lv d ydoxh mxgjhphqw rq zklfk rxu wzr grfwulqhv riwhq
glvdjuhh1 Iru uhdvrqv wkdw duh pdgh fohdu lq wkh qh{w vhfwlrq/ wkh eldv ri wkh plq0
lpdo vwdwh grfwulqh lv wr ghq| frqvxpswlrq h{whuqdolwlhv dqg vhh wkh uhvrxufhv ri
wkh zruog dv pdgh ri sulydwh frpprglwlhv/ zkhuhdv wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh
hpskdvl}hv wkhvh h{whuqdolwlhv dqg wkh sxeolf jrrg qdwxuh ri wkh frpprglwlhv
zh frqvxph1
Frqvlghu ulvn| fkrlfhv= qrw zhdulqj p| vhdw ehow/ folpelqj d gl!fxow shdn
zlwkrxw wudlqlqj/ dqg vr rq1 Wkh qhjdwlyh iuhhgrp wr pdnh vxfk fkrlfhv pd|
eh ghqlhg lq ylhz ri wkh kljk frvw ri dvvlvwlqj wkrvh zkr jhw kxuw dv d uhvxow
ri wkhvh fkrlfhv1 D vxssruwhu ri wkh plqlpdo vwdwh grfwulqh zdqwv wr suhvhuyh
p| qhjdwlyh iuhhgrp dqg dw wkh vdph wlph uholhyh wkh sxeolf dxwkrulw| iurp wkh
gxw| wr dvvlvw ph li L jhw lq wurxeoh= ulvn| fkrlfhv duh doorzhg/ exw qr khos lv
surylghg diwhu dq dfflghqw1 Wkh vrfldo frqwudfw grfwulqh remhfwv wkdw dvvlvwdqfh
lv zduudqwhg/ erwk ehfdxvh ri wkh dfwxdo vrfldo ydoxh ri olih dqg e| kxpdq
frpsdvvlrq/ khqfh mxvwli| uhjxodwlrqv iruflqj ph wr zhdu d vhdwehow/ suhyhqwlqj
ph iurp folpelqj gdqjhurxv shdnv/ dqg vr rq1 Dqrwkhu reylrxv h{dpsoh ri wkh
whqvlrq ehwzhhq wkh wzr lqwhusuhwdwlrqv lv odqg pdqdjhphqw= wr zkdw h{whqw
dp L qhjdwlyho| iuhh wr xvh p| sorw ri odqgB Wkh ulyhu rzlqj wkhuh ru wkh
elugv pljudwlqj wkurxjk duh fohduo| qrw hqwluho| plqh/ exw wkh ghqlwlrq dqg
phdvxuhphqw ri wkh uhodwhg h{whuqdolwlhv duh duelwudu| wr d ghjuhh1 Plqlpl}lqj
wkh shufhswlrq ri wkh h{whuqdolwlhv lv wdqwdprxqw wr pd{lpl}h wkh sulydwh jrrg
fkdudfwhu ri wkh odqg/ khqfh wr pd{lpl}h wkh qhjdwlyh iuhhgrp wr xvh lw1
D qdo glphqvlrq ri wkh whqvlrq ehwzhhq wkh wzr grfwulqhv lv wkh yhu| ghql0
wlrq ri wkh frpprglw| xqghu glvfxvvlrq1 Frqvlghu jxq frqwuro1 Lq d plqlpdo
vwdwh ylhz/ wkh vhuylfh surylghg e| rzqlqj d jxq lv wkh srvvlelolw| ri vhoi0ghihqvh/
zklfk iroorzv iurp wkh uljkw wr wdnh wkh surwhfwlrq ri p| surshuw| iurp sk|vlfdo
ylrohqfh lqwr p| rzq kdqgv1 Lq d vrfldo frqwudfw ylhz/ wkh uhohydqw frpprglw|
lv wkh surwhfwlrq ri p| surshuw| iurp sk|vlfdo ylrohqfh/ zkhwkhu lw eh sxeolfo|
surylghg e| wkh vwdwh ru e| p| rzq ghylfhv1 Qrz/ wkh vrfldo frqwudfw dujxphqw
jrhv/ xquhvwulfwhg jxq rzqhuvkls e| sulydwh flwl}hqv lv qrw d frvw hhfwlyh zd|
wr surylgh wklv surwhfwlrq/ ehfdxvh lw lqfuhdvhv wkh rssruwxqlw| ri zurqjixo plv0
xvh 0 zkhwkhu fulplqdo ru dfflghqwdo 0/ khqfh wkh lqglylgxdo uljkw wr ehdu dupv
vkrxog eh vfudsshg1 Wkh frxqwhudujxphqw/ iurp wkh plqlpdo vwdwh vlgh/ lv wkdw
45
wkh uljkw wr vhoi0ghihqvh lv ydoxdeoh lq dqg e| lwvhoi/ vr wkdw zh pxvw eh uhdg|
wr ehdu uhdvrqdeoh frvwv +vxfk dv dq lqfuhdvhg ulvn wr eh d ylfwlp ri jxq0uhodwhg
ylrohqfh, lq rughu wr hqirufh wklv lpsruwdqw sulydwh olehuw|1
:1 Vxffhvvhv ri qrupdwlyh plfurhfrqrplfv
Wzr vhplqdo uhvxowv ri plfurhfrqrplf dqdo|vlv duh l, sulydwh frqwudfwv zrun
ehwwhu wkdq sxeolf rqhv iru doorfdwlqj sulydwh jrrgv/ exw ll, sxeolf jrrgv duh qrw
h!flhqwo| surylghg e| sulydwh frqwudfwv; 1
Wkh uvw uhvxow uhvwv rq wkh qrwlrq ri frpshwlwlyh sulyh/ frruglqdwlqj wkh
glvshuvhg lqirupdwlrq derxw rssruwxqlwlhv wr wudgh lq dq hfrqrplfdo zd| +vlp0
soh/ dqrq|prxv sulfh vljqdo, dqg lpsohphqwlqj dq h!flhqw +Sduhwr rswlpdo,
doorfdwlrq ri wkh dydlodeoh uhvrxufhv1
Lq wkh frqfhsw ri frpshwlwlyh doorfdwlrq/ wkh plqlpdo vwdwh dqg vrfldo frq0
wudfw grfwulqh pludfxorxvo| frqyhujh1 Lqghhg wklv doorfdwlrq lv d uhvwlqj srlqw
ri wkh sulydwh frqwudfwlqj surfhvv d surshuw| nqrzq dv fruh vwdelolw|/ vhh
h1j1/ Pdv0Frohoo/ Zklqvwrq dqg Juhhq ^4<<3` khqfh wkh rqo| sxeolf dxwkrulw|
lw uhtxluhv lv d srolfhpdq hqiruflqj sulydwh surshuw| uljkwv1 Rq wkh rwkhu kdqg
wkh frpshwlwlyh wudgh ri sulydwh jrrgv lv d idlu sxeolf frqwudfw/ zkhq idluqhvv
lv lqwhusuhwhg dv wkh Qr Hqy| surshuw|1 Ehfdxvh wkh frpshwlwlyh sulfh lv wkh
vdph iru hyhu| pdunhw sduwlflsdqw/ hyhu|rqh kdv dffhvv wr wkh vdph vhw ri qhw
wudghv/ dqg fkrrvhv wkh rqh kh ru vkh olnhv ehvw= wkhuhiruh qr rqh zrxog zdqw wr
h{fkdqjh klv ru khu qhw wudgh iru wkdw ri dqrwkhu sduwlflsdqw1
Wkh Qr Hqy| whvw lv rqh ri d ihz lpsruwdqw qhz lghdv lqmhfwhg lq wkh glv0
fxvvlrq ri glvwulexwlyh mxvwlfh gxulqj wkh odvw iw| |hduv ru vr1 Lw lv d yhuvdwloh
whvw/ dssolfdeoh wr d krvw ri idlu glylvlrq sureohpv1 Lw uholhv rq wkh lqwhushuvrqdo
frpsdulvrq ri vkduhv doorfdwhg wr wkh djhqwv lqyroyhg lq wkh glylvlrq sureohp lq
txhvwlrq= hyhu|rqh lv kdsslhu +qrw ohvv kdss|, zlwk klv ru khu rzq vkduh wkdq
zlwk dq|rqh hovh*v vkduh1 Wkh frpelqdwlrq ri wkh Qr Hqy| whvw dqg ri h!flhqf|
+Sduhwr rswlpdolw|, hvvhqwldoo| lpsolhv wkdw wkh glylvlrq eh wkh frpshwlwlyh do0
orfdwlrq zlwk htxdo lqfrphv iru hyhu| sduwlflsdqw +Yduldq ^4<:7`,1
Li sulydwh frqwudfwv duh vwulnlqjo| vxffhvvixo wr doorfdwh sulydwh frpprgl0
wlhv/ wkh| duh qrw dq dghtxdwh phfkdqlvp iru wkh surgxfwlrq dqg doorfdwlrq ri
frpprglwlhv lqyroylqj h{whuqdolwlhv1 D vlpsoh dqg zhoo0nqrzq h{dpsoh lv wkh
h{sorlwdwlrq ri d frpprqv/ qdpho| d vkduhg whfkqrorj| zlwk ghfuhdvlqj uhwxuqv1
Wkh idloxuh ri sulydwh frqwudfwv lq wklv fdvh vwhpv iurp wkh fhoheudwhg wudjhg|
ri wkh frpprqv1 Iuhh dffhvv wr wkh frpprqv uhvxowv lq lwv lqh!flhqw ryhu0
h{sorlwdwlrq/ dqg pd| zlsh rxw wkh hqwluh vrfldo vxusoxv1 D sulydwh frqwudfw
; Dffruglqj wr wkh v|vwhp ri qdwxudo olehuw|/ wkh vryhuhljq kdv rqo| wkuhh gxwlhv wr dwwhqg
wr> wkuhh gxwlhv ri juhdw lpsruwdqfh/ lqghhg/ exw sodlq dqg lqwhooljleoh wr frpprq xqghu0
vwdqglqjv= uvw/ wkh gxw| ri surwhfwlqj wkh vrflhw| iurp wkh ylrohqfh dqg lqydvlrq ri rwkhu
lqghshqghqw vrflhwlhv= vhfrqgo| wkh gxw| ri surwhfwlqj/ dv idu dv srvvleoh/ hyhu| phpehu ri
wkh vrflhw| iurp wkh lqmxvwlfh ru rssuhvvlrq ri hyhu| rwkhu phpehu ri lw/ ru wkh gxw| ri hvwde0
olvklqj dq h{dfw dgplqlvwudwlrq ri mxvwlfh> dqg/ wklugo|/ wkh gxw| ri huhfwlqj dq pdlqwdlqlqj
fhuwdlq sxeolf zrunv dqg fhuwdlq sxeolf lqvwlwxwlrqv/ zklfk lw fdq qhyhu eh iru wkh lqwhuhvw
ri dq| lqglylgxdo/ ru vpdoo qxpehu ri lqglylgxdov/ wr huhfw dqg pdlqwdlq> ehfdxvh wkh surw
frxog qhyhu uhsd| wkh h{shqvh wr dq| lqglylgxdo ru vpdoo qxpehu ri lqglylgxdov/ wkrxjk lw
pd| iuhtxhqwo| gr pxfk pruh wkdq uhsd| lw wr d juhdw vrflhw|1 Dgdp Vplwk ^4:;7`1
46
wr fxuwdlo wkh xolol}dwlrq ri wkh frpprqv lv yxoqhudeoh wr iuhh0ulglqj +dv zkhq
phpehuv ri RSHF uhqhjh rq dq djuhhphqw wr uhgxfh rlo rxwsxw,> dq hhfwlyh
prqlwrulqj wr suhyhqw iuhh0ulglqj udlvhv wudqvdfwlrqv frvwv vljqlfdqwo|1
Wkh d{lrpdwlf2vwudwhjlf dssurdfk wr wkh frpprqv sureohp/ dqg pruh jhq0
hudoo| wr wkh pdqdjhphqw ri h{whuqdolwlhv/ kdv ehhq prvw vxffhvvixo1 D fdvh lq
srlqw lv wkh odujh erg| ri uhvhdufk rq wkh ghvljq ri phfkdqlvpv iru wkh surylvlrq
ri sxeolf jrrgv/ rqh ri Surihvvru Wdhvxqj Nlp*v pdlq uhvhdufk wrslfv iru
zklfk vhyhudo sudfwlfdo phwkrgv duh wkh e|surgxfw ri wkhruhwlfdo lqyhvwljdwlrqv1
Khuh lv rqh vlpsoh h{dpsoh zkhuh wkh qrupdwlyh plfurhfrqrplf dssurdfk lv
hvshfldoo| vxffhvvixo1
Frqvlghu wkh idluqhvv lvvxh lq wkh glylvlrq ri mrlqw frvwv/ zkhq wkh lqglylgxdo
ghpdqgv duh qrw uhdglo| frpsdudeoh1 Iru lqvwdqfh/ wkh sureohp lv wr vkduh wudqv0
sruwdwlrq frvwv dqg wkh djhqwv duh jhrjudsklfdoo| glvshuvhg1 Qr vlpsoh irupxod
lqvsluhg e| sursruwlrqdolw| ru htxdolw| pdnhv dq| vhqvh/ jlyhq wkh frpsolfdwhg
sdwwhuq ri lqwhushuvrqdo h{whuqdolwlhv1 Wkh Vkdsoh| ydoxh +Vkdsoh| ^4<86`, lv
rqh vlpsoh irupxod wkdw fxwv wkurxjk dq| vxfk sdwwhuq1 Diwhu Vkdsoh|*v lqlwldo
d{lrpdwl}dwlrq/ kdoi d gr}hq dowhuqdwlyhv fkdudfwhul}dwlrqv< kdyh uhlqirufhg lwv
qrupdwlyh irxqgdwlrqv1 Lwv dssolfdwlrqv udqjh iurp frvw0vkdulqj wr wkh h{fkdqjh
ri sulydwh jrrgv dqg wr lqglfhv ri yrwlqj srzhu43 1
Wkh qrupdwlyh phwkrgrorj| lq plfurhfrqrplfv kdv pdq| pruh dfklhyhphqwv
wr erdvw derxw1 Fklhi dprqj wkhp lv wkh d{lrpdwl}dwlrq ri wkh zhoidulvw ds0
surdfk wr glvwulexwlyh mxvwlfh/ lqfoxglqj froohfwlyh xwlolw| ixqfwlrqv dqg vrfldo
zhoiduh rughulqjv44 1 Pruh uhfhqw vxffhvvhv ehdu rq vshflf doorfdwlrq sureohpv
vxfk dv wkh dvvljqphqw ri lqglylvleoh remhfwv wr lqglylgxdo djhqwv/ zkhq hdfk
djhqw pxvw eh dvvljqhg wr dw prvw rqh remhfw/ ru wkh elodwhudo pdwfklqj sure0
ohp/ zkhuh hdfk djhqw rq rqh vlgh ri wkh pdunhw kdv wr eh sdluhg zlwk rqh rq
wkh rwkhu vlgh ri wkh pdunhw45 1
Qrupdwlyh plfurhfrqrplfv kdv surgxfhg dq lpsuhvvlyh erg| ri dfdghplf
uhvhdufk lq wkh odvw iw| |hduv1 Lw h{soruhv wkh orjlfdo srvvlelolw| ri sxeolf frq0
wudfwv lq hfrqrplf hqylurqphqw/ wkxv wudqviruplqj wkh lqwxlwlyh grfwulqh ri wkh
vrfldo frqwudfw lqwr d yhuvdwloh wrro ri vrfldo hqjlqhhulqj1 E| irfxvlqj rq wkh
lqwhusod| ehwzhhq sulydwh dqg sxeolf frqwudfwv/ lw dovr h{sodlqv zk| lq vrph
doorfdwlrq sureohpv wkh plqlpdo vwdwh dqg vrfldo frqwudfw grfwulqhv wdon lq rqh
yrlfh/ zkhuhdv lq rwkhu sureohpv wkh| uhpdlq vwulghqwo| rssrvhg1
< Dprqj
wkhp P|huvrq ^4<::`/ \rxqj ^4<;8`/ Fkxq ^4<;<`/ Kduw dqg Pdv0Frohoo ^4<;<`1
Fkdswhu : lq Prxolq ^4<<8`1
4 4 Vhh Prxolq ^4<;;`1
4 5 Vhh Urwk dqg Vrwrpd|ru ^4<<3`1
4 3 Vhh
47
7DEDKDGBDL
^4` D{hourg/ U1/ 4<;71 Wkh hyroxwlrq ri Frrshudwlrq/ Qhz \run= Edvlf Errnv1
^5` Dxpdqq U1 M1 dqg P1 Pdvfkohu 4<<81 Uhshdwhg jdphv zlwk lqfrpsohwh lq0
irupdwlrq/ Fdpeulgjh= PLW Suhvv1
^6` Edxphu/ I1/ 4<:;1 Pdlq fxuuhqwv ri zhvwhuq wkrxjkw/ Qhzkdyhq= \doh Xql0
yhuvlw| Suhvv1
^7` Ehuolq/ L1/ 4<9<1 Irxu hvvd|v rq Olehuw|/ R{irug= R{irug Xqlyhuvlw| Suhvv1
^8` Elqpruh/ N1/ 4<<71 Jdph Wkhru| dqg wkh Vrfldo Frqwudfw/ yro 4= Sod|lqj
Idlu1 Fdpeulgjh= PLW Suhvv1
^9` Exfkdqdq/ M1 P1/ 4<:81 Wkh olplwv ri olehuw|/ Fklfdjr= Xqlyhuvlw| ri Fklfdjr
Suhvv1
^:` Exfkdqdq/ M1 P1 dqg J1 Wxoorfn/ 4<951 Wkh Fdofxoxv ri Frqvhqw/ Dqq
Dueru= Xqlyhuvlw| ri Plfkljdq Suhvv1
^;` Fkxq/ \1/ 4<;<1 D Qhz D{lrpdwl}dwlrq ri wkh Vkdsoh| Ydoxh/ Jdphv dqg
Hfrqrplf Ehkdylru/ 4/ 44<4631
^<` Frdvh/ U1 K1/ 4<931 Wkh sureohp ri vrfldo frvw/ Mrxuqdo ri Odz dqg
Hfrqrplfv 6=4771
^43` Gzrunlq/ U1 4<;41 Zkdw lv htxdolw|B Sduw L= Htxdolw| ri Zhoiduh> Sduw LL=
Htxdolw| ri uhvrxufhv/ Sklorvrsk| dqg Sxeolf Ddluv 43=4;8579/ 5;66781
^44` Ilvk/ V1/ 4<<:1 Plvvlrq lpsrvvleoh= vhwwolqj wkh mxvw erxqgv ehwzhhq fkxufk
dqg vwdwh/ Froxpeld Odz Uhylhz/ <:/;1
^45` Iohxuedh|/ P1/ 4<<91 Wkìrulhv ìfrqrpltxhv gh od mxvwlfh/ Sdulv= Hfrqrp0
lfd1
^46` Kduw/ V dqg D1 Pdv0Frohoo/ 4<;<1 Srwhqwldo/ ydoxh dqg frqvlvwhqf|/ Hfrqr0
phwulfd/ 8:/ 8;<9471
^47` Kd|hn/ I1 D1/ 4<:91 Wkh Pludjh ri Vrfldo Mxvwlfh/ Odz/ Ohjlvodwlrq dqg
Olehuw|/ Orqgrq= Urxwohgjh dqg Nhjdq Sdxo1
^48` Orfnh/ M1 ^49<3` 4<931 Vhfrqg Wuhdwlvh ri Jryhuqphqw/ hg1 e| S1 Odvohww1
Fdpeulgjh= Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv1
^49` Pdv0Frohoo D/ P1 Zklqvwrq dqg M1 Juhhq/ 4<<81 Plfurhfrqrplf wkhru|/
Qhz \run= R{irug Xqlyhuvlw| Suhvv1
^4:` Prxolq/ K1/ 4<;;1 D{lrpv ri Frrshudwlyh Ghflvlrq Pdnlqj/ Fdpeulgjh=
Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv1
48
^4;` Prxolq/ K1/ 4<<81 Frrshudwlyh Plfurhfrqrplfv1 Sulqfhwrq= Sulqfhwrq Xql0
yhuvlw| Suhvv1
^4<` P|huvrq/ U1 E1/ 4<::1 Judskv dqg Frrshudwlrq lq Jdphv/ Pdwkhpdwlfv
ri Rshudwlrqv Uhvhdufk/ 5/ 55855<1
^53` Qr}lfn/ U1/ 4<:71 Dqdufk|/ Vwdwh dqg Xwrsld/ Qhz \run= Edvlf Errnv1
^54` Udzov/ M1/ 4<:41 D Wkhru| ri Mxvwlfh/ Fdpeulgjh= Kduydug Xqlyhuvlw| Suhvv1
^55` Urhphu/ M1/ 4<<91 Wkhrulhv ri Glvwulexwlyh Mxvwlfh/ Fdpeulgjh= Kduydug
Xqlyhuvlw| Suhvv1
^56` Urwk/ D dqg P1 Vrwrpd|ru/ 4<<31 Wzr0vlghg Pdwfklqj/ Hfrqrphwulf Vrfl0
hw| Prqrjudsk 4;1 Fdpeulgjh= Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv1
^57` Vhq/ D1 N1/ 4<;81 Frpprglwlhv dqg Fdsdelolwlhv/ Dpvwhugdp= Qruwk0
Kroodqg1
^58` Vkdsoh|/ O1 V1/ 4<861 D Ydoxh iru Q0Shuvrq jdphv/ lq K1 Z1 Nxkq dqg
Z1 Wxfnhu +hgv1,/ Frqwulexwlrqv wr wkh Wkhru| ri Jdphv LL/ Dqqdov ri
Pdwkhpdwlfdo Vwxglhv/ 5;1 Sulqfhwrq/ QM= Sulqfhwrq Xqlyhuvlw| Suhvv1
^59` Vplwk/ D1/ 4:;71 Wkh Zhdowk ri Qdwlrqv= dq lqtxlu| lqwr wkh qdwxuh dqg
frxuvhv ri wkh zhdowk ri qdwlrqv1
^5:` Yduldq/ K1/ 4<:71 Htxlw|/ Hqy| dqg H!flhqf|/ Mrxuqdo ri Hfrqrplf Wkh0
ru|/ </ 96<41
^5;` Zhlexoo/ M1 Z1/ 4<<81 Hyroxwlrqdu| Jdph Wkhru|/ Fdpeulgjh= PLW Suhvv1
^5<` \rxqj/ K1 S1/ 4<;81 Prqrwrqlf Vroxwlrq ri Frrshudwlyh Jdphv/ Lqwhuqd0
wlrqdo Mrxuqdo ri Jdph Wkhru|/ 47 +5,/ 98:51
^63` \rxqj/ K1 S1/ 4<<;1 Lqglylgxdo vwudwhj| dqg vrfldo vwuxfwxuh= dq hyroxwlrqdu|
wkhru| ri lqvwlwxwlrqv/ Sulqfhwrq= Sulqfhwrq Xqlyhuvlw| Suhvv1
49
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
14
Размер файла
118 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа