close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ҰЖЫМДЫҚ ЕҢБЕК ШАРТЫ

код для вставкиСкачать
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
29.06.2011 15:45
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
?жымды? е?бек шартыны? ?лг?с?
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
?ызметкерлерд??(аты-ж?н?)
?леуметт?к ж?не е?бек
ж?не
кеп?лд?ктер?н
?ызметкерлер
?амтамасыз
мен
(аты-ж?н?)
к?с?пода?
ету, к?с?порынны?
комитет?н??
?зара
?ызм
(бастб
1. Жалпы ережелер
1.1. Шарт?а ?ол ?ой?ан жа?тар нег?зг?, облысты?, салалы? (тарифт?к) кел?с?мдерге с?йкес м?нд
1.2. ?жымды? шарт ?ол ?ойыл?ан с?ттен бастап ?ш жыл?а дей?н за?ды болып табылады.
1.3. ?жымды? шарт осы уа?ытта ж?мыс ?степ ж?рген барлы? ?ызметкерлерге, сонымен б?рге
1.4. ?жымды? шарт?а енг?з?лет?н ?згертулер мен толы?тырулар ек? жа?ты? кел?с?м?мен ж?рг?з
1.5. ?жымды? шартты? орындалуын ба?ылау то?сан сайын ж?зеге асырылады.
2. Е?бека?ы т?леу
2.1. Ж?мыс беруш? кеп?лденд?р?лген е? т?менг? жала?ы м?лшер?нен кем болмайтын айлы? жал
2.2. Жала?ыны? м?лшер? осы Шарт?а ?осымша болып табылатын ж?не ж?мыс беруш? к?с?пода
2.3. Жала?ы ?рб?р айды?
(к?н?)
к?н? т?ленед?.
2.4. ?ызметкерлерге осы Шарт?а ?осымша болып табылатын ж?не ж?мыс беруш? к?с?пода?пен
2.5. К?с?пода?пен кел?се отырып, то?сан сайын ти?мд? т?рде е?бек еткен? ?ш?н ?ызметкерлерге
2.6. К?с?пода?пен кел?се отырып, жыл ?орытындылары бойынша ?ызметкерлерге 13-?нш? айлы
2.7. Жа?а ?нд?р?ст? (технологияны, ?н?мд?) игеру кезе??нде ?ызметкерге б?рын?ы орташа жала
2.8. Ж?мыс беруш? жала?ы?а ?осылатын ?стемеа?ы мен ?осымша а?ыларды? т?мендег?дей т?р
- к?с?би шеберл?г? ?ш?н (сома)
те?ге;
- б?р-б?р?мен байланысты
(сома)к?с?птерд? игерген?
те?ге;
?ш?н
- зиянды ж?не ?иын(сома)
е?бек жа?дайында ж?мыс
те?ге;?стеген? ?ш?н
- ?за? ?ссапарлар ?ш?н
(сома)
те?ге.
2.9. К?с?порын ?ызмет? то?тап т?р?ан жа?дайда ж?мыс беруш? ?ызметкерлерд?? жала?ысы бо
2.10. Жала?ыны 1 айдан к?п уа?ыт?а кеш?ктер?лген жа?дайда ж?мыс беруш? ?ызметкерлерге
3. Е?бект? ?йымдастыру ж?не ?ор?ау
3.1. Ж?мыс беруш? мен ?ызметкерлер осы ?жымды? шарт?а т?ркелген ?осымшада белг?ленген
3.2. Ж?мыс беруш?н?? м?ндеттер?:
- ?ызметкерлерд? б?р
(б?р) к?нт?збел?к к?н ?ш?ндеса?аттан арты? мерз?м?нен тыс ж?мыс?а тартпау;
- осы ?жымды? шарт?а ?осымша болып табылатын ж?не к?с?пода?пен б?рлесе отырып ?з?рлег
- осы Шарт?а ?осымша болып табылатын ж?не к?с?пода?пен б?рлесе отырып ?з?рлеген т?з?м бо
- ?ызметкерлерд? ж?мысты? кез келген ауысымында (смена) ысты? тама?пен ?амтамасыз ету.
1/5
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
29.06.2011 15:45
3.3. Е?бек ж?не демалыс т?рт?б?:
- к?нд?зг? ауысым - са?ат
(са?ат-ден)
са?ат
(са?ат-ге)
дей?н, - кешк? ауысым - са?ат
(са?ат-ден)
са?ат
(са?ат-ге)
дей?н,
4. Ж?мыспен ?амту
Нег?зг? себептерге байланысты штат кестес?н?? ?ыс?аруы ?ажет бол?ан жа?дайда Ж?мыс бер
- ж?мысшы саны немесе штат ?ыс?артыл?ан жа?дайда ?ызметкерлерге ж?мыста ?алу?а басым
а) к?с?порында 15 жылдан (еркектер) ж?не 10 жылдан (?йелдер) арты? ?ызмет ?стеген ?ызме
б) толы? емес отбасыларында бала т?рбиелеп отыр?ан ?ызметкерлер;
- ж?мыстан босатылатын ?ызметкерлерге к?с?порын есеб?нен, к?с?порында бар бос орын бойы
- зейнетке шы?уына байланысты б?р?нш? рет ж?мыстан шы?арылатын зейнеткерлерге ж?не к?
5. ?леуметт?к е?бек кеп?лд?ктер?
5.1. ?ызметкерлерге а?ылы ?осымша демалыс беру:
?1 цех ?ш?н - 3 жылдан арты? ?з?л?сс?з е?бек ?т?л? бар ?ызметкерлерге ? 3 к?н;
5 жылдан арты? ?з?л?сс?з е?бек ?т?л? бар ?ызметкерлерге ? 5 к?н;
10 жылдан арты? ?з?л?сс?з е?бек ?т?л? бар ?ызметкерлерге ? 10 к?н.
? 2 цех ?ш?н - 3 жылдан арты? ?з?л?сс?з е?бек ?т?л? бар ?ызметкерлерге ? 5 к?н;
5 жылдан арты? ?з?л?сс?з е?бек ?т?л? бар ?ызметкерлерге ?рб?р ж?мыс ?стеген жылы ?ш?н 3 к?
5.2. Балалы бол?ан ?ызметкерлерге а?ылы ?осымша 5 ж?мыс к?н? немерел? бол?анда ? 2 ж?мы
5.3. Бастауыш мектептерде (1-4-сынып) о?итын балалары бар ?йелдерге ?рб?р о?у жылыны? б
5.4. ?алалы? к?л?ктег? жола?ы ??ныны? ?су?не байланысты ?ызметкерлерге жола?ы ??ныны?
5.5. К?с?порында 20(м?лшер?)
(?йелдер) ж?не 25 жылдан
сома м?лшер?нде
(еркектер) арты?
??нды ?ызмет
сыйлы?тар
?стеген
жасалады.
мерейтой ие
5.6. ?нд?р?сте е?бек жара?атын ал?ан ?ызметкерлерге мына м?лшерде б?р жол?ы ж?рдема?ы
- ?нд?р?стег? с?тс?з жа?дай?а байланысты немесе к?с?би аурудан ?айтыс бол?ан ?ызметкерлер
- е?бек жара?атынан немесе к?с?би аурудан б?р?нш? ж?не ек?нш? топта?ы м?гедек болып ?ал?а
- е?бек жара?атынан немесе к?с?би аурудан ?ш?нш? топта?ы м?гедек болып ?ал?ан жа?дайда
- м?гедект?г? белг?ленбеген, б?ра? е?бекке ?аб?летт?л?г?н жо?алт?ан ?ызметкерлерге оны? б?р ж
5.7. ?ызметкер ?айтыс
(м?лшер?)
бол?ан жа?дайда оны
сома
жерлеуге
м?лшер?нде
байланысты
шы?ындарды
к?с?порын к?теред?.
5.8. Осы ?жымды? шарт?а ?оса т?ркелген ?осымша болып табылатын т?рт?пке с?йкес, баспана
5.9. То?сан сайын к?с?пода?ты?
(м?лшер?)
есепшотына
сома
к?с?порынны?
м?лшер?нде а?ша
м?дени-б??аралы?
аударылады. ж?не спортты?
6. К?с?пода? ?ызмет?н?? кеп?лд?ктер?
6.1. Ж?мыс беруш?н?? м?ндеттер?:
- к?с?пода? комитет?не к?с?порынны? ?ызмет? туралы а?парат беру;
- к?с?пода??а ж?мыс ?стеу ?ш?н телефоны бар ?й-жай беру;
- нег?зг? ?ызмет?нен босама?ан к?с?пода? м?шес?не ?о?амды? м?ндеттерд? орындау ?ш?н к?с?под
- к?с?пода??а ж?мыс уа?ытында к?с?пода? м?шелер?н?? жиналысын ?тк?зуге р??сат беру (б?ра?
- к?с?пода?ты? есепшотына бас бухгалтерд?? атына жазбаша т?рде к?с?пода? комитет? берген
Ж?мыс беруш? атынан
(аты-ж?н?)
?ызметкер атынан (аты-ж?н?)
2/5
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
29.06.2011 15:45
(?ала)
?. (к?н?.айы.жылы)
ж.
Образец коллективного трудового договора
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Настоящий Коллективный
(Ф.И.О.) трудовой договор
и работниками,
заключен между
влице (Ф.И.О.)
профсоюзного
работодателем,комитета
в лице
в целях
(ини
1. Общие положения
1.1. Стороны, подписавшие Договор, принимают на себя обязательства соответствующих сто
1.2. Коллективный договор является действительным в течение трех лет, начиная с даты под
1.3. Коллективный договор распространяется на всех работников внастоящее время, а также
1.4. Изменения, дополнения в Коллективный договор вносятся повзаимному согласию сторон
1.5. Контроль за исполнением Коллективного договора осуществляетсяЕжеквартально.
2. Оплата труда
2.1. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату не нижегарантированного мини
2.2. Размер заработной платы определяется в соответствии сположением об оплате труда, я
2.3. Выплатить заработную
(число) плату
числа каждого месяца.
2.4. Выплачивать работникам вознаграждение по итогам работ в соответствии с положением
2.5. Ежеквартально выплачивать работникам премию за эффективную работу ежеквартальн
2.6. Выплачивать 13 заработную плату по итогам работы за год посоглашению с профкомом.
2.7. На период освоения нового производства (технологии, продукции) производить работник
2.8. Работодателем устанавливаются следующие виды надбавок и доплат к заработной плате
- за профессиональное
(сумма)
мастерство
тенге;
- за освоение смежных
(сумма)
профессий тенге;
- за работу во вредных
(сумма)
и тяжелых условиях
тенге;
труда
- за длительные командировки
(сумма)
тенге.
2.9. В случаях приостановки деятельности предприятия работодатель обязуется изыскать ср
2.10. При задержке выдачи заработной платы более 1 месяца работодатель осуществляет оп
3. Организация и охрана труда
3.1. Работодатель и работники обязуются строго соблюдать трудовой распорядок, установле
3.2. Работодатель обязуется:
- не допускать привлечение
(час)
работников кчасов
сверхурочным
в течениеработам
одного календарного
более чем
дня;
- реализовывать мероприятия по обеспечению необходимых условий и охраны труда в соотве
- предоставлять дополнительные льготы работникам, занятым во вреднных условиях труда, п
- обеспечить работникам возможность получать горячее питание приработе в любую смену. В
3/5
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
29.06.2011 15:45
3.3. Режим труда и отдыха устанавливается:
- дневная смена с (час)
ч. до
(час)
ч. с пе
- вечерняя смена с (час)
ч. до
(час)
ч. с пе
4. Обеспечение занятости
Работодатель обязуется при объективной необходимости сокращения численности на основе
- предоставлять преимущественное право на работе при сокращении численности или штата:
а) работникам, проработавшим на предприятии более 15 лет (мужчины) или 10 лет (женщины
б) работникам, которые воспитывают детей в неполных семьях;
- предоставлять возможность переобучения высвобождаемым работникам за счет средств пр
- пенсионерам, впервые увольняющимся в связи с выходом на пенсию и проработавшим на пр
5. Социально-трудовые гарантии
5.1.Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска:
для цеха ?1 ? при непрерывном стаже работы более 3 лет ? 3 дня;
при непрерывном стаже работы более 5 лет ? 5 дней;
при непрерывном стаже работы более 10 лет ? 10 дней;
для цеха ?2 ? при непрерывном стаже работы более 3 лет ? 5 дней;
при непрерывном стаже работы более 5 лет, за каждый проработанный год прибавляется по
5.2. Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска в случае рождения р
5.3. Женщинам, имеющих детей, обучающихся в начальной школе (1-4 класс), предоставлять
5.4. Компенсировать работникам оплату проезда к месту работы в сумме, индексируемой в со
5.5. Юбилярам (50, 75
(сумма)
лет), проработавшим
тенге.
на предприятии более 20 лет (женщины) и 25 ле
5.6. Работникам, получившим трудовое увечье на производстве,выплачивается единовременн
- десятикратного годового заработка работника в случае его смерти в результате несчастног
- пятикратного годового заработка работника, признанного инвалидом первой или второй гр
- двукратного годового заработка работника, признанного инвалидом третьей группы от труд
- годового заработка работника при определении ему стойкой утраты трудоспособности без
5.7. В случае смерти(сумма)
работника предприятие
тенге.
принимает на себя расходы по организации пох
5.8. Предоставлять работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, кредиты и по
5.9. Перечислять в (объем)
счет профкома ежеквартально
на организацию
средств
культурно-массовой,
в объеме
спортивной ра
6. Гарантии деятельности профсоюза
6.1. Работодатель обязуется:
- предоставлять профкому информацию о деятельности предприятия;
- предоставлять профкому для работы помещение с телефоном;
- предоставлять профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы, свободное о
- предоставлять профкому право проведения собраний членов профсоюзов в рабочее время
- перечислять на счет профкома членские профсоюзные взносы членов профсоюзов по спис
От Работодателя
(Ф.И.О.)
От Работника
(Ф.И.О.)
г.
(город)
(число.месяц.год.)
г.
4/5
?ЖЫМДЫ? Е?БЕК ШАРТЫ
29.06.2011 15:45
5/5
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
200
Размер файла
375 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа