close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

код для вставкиСкачать
4
ЛЮСТЭРКА
Погляд
КАМАНДА
ТЭРМ?НОВАЙ СЛУЖБЕ ?
?РАЗЫСЦ?СЯ!? ПА-?КРА?НСКУ
У нашых суседзя?-укра?нца? зроблены ц?кавы крок па правядзенн? вайсковай рэформы: там падп?саны ?каз аб пераходзе
на прафес?янальную арм?ю.
У рэдакцыю з гэтай нагоды паступае давол?
шмат пытання?: што цяпер можа быць з укра?нскай арм?яй ? ц? можа такое адбыцца ? нас?
Пытаюцца ? сябры, в?даць, памятаючы пра
мой асаб?сты давол? працяглы вопыт вайсковай
службы. Адказваю ?м прос та: н?чога асабл?вага
ад укра?нскага рашэння не чакаю. Так, пераход
аб'я?лены, а кал? хто да чаго пяройдзе ? яшчэ
невядома. Будзем глядзець на рэальныя факты.
А яшчэ ра?? бы пац?кав?цца пал?тычным календаром у
нашых па?днёвых суседзя?:
можа, нейк?я важныя пал?тычныя кампан?? там чакаюцца ц?
патрэбны неардынарныя крок?
для рэйтынгу.
Наогул, варта памятаць, што
ваенныя рэформы даюцца няпроста, патрабуюць шмат часу
? сродка?. Армейская машына
нават у маленьк?х кра?нах ?
с?стэма грувасткая, складаная
? давол? кансерваты?ная. Тым
больш цяжка ажыцця?ляюцца
? ёй вось так?я кардынальныя ?
наватарск?я крок?. Ц? гатова да
?х кра?на ? грамадства? А наша
па?днёвая суседка ? вял?кая
па е?рапейск?х мерках кра?на.
? арм?ю мае адпаведную ? спадчыну трох магутных савецк?х вайсковых акруг, што дыслацыравал?ся на яе тэрыторы?, ? частку Чарнаморскага
флоту.
Памятаецца, першы прэз?дэнт Рас?йскай Федэрацы? ? свой час таксама абяца? пераход да
прафес?янальнай арм??. Кольк? гадо? прайшло,
а на прафес?йныя рэйк? рас?йская арм?я так ? не
перайшла. Вайско?цам плацяць вельм? добрыя
грошы, але ?сё ро?на маладыя рас?яне не надта
рвуцца ? кантрактн?к?. Нават на падводны флот ?
? ракетныя войск? стратэг?чнага прызначэння, дзе
н?бы тольк? вопытным спецыял?стам месца, вымушаны наб?раць звычайных прызы?н?ко?. Няхай
не на ?самыя баявыя? пасты, але на адказную
службу побач з ?м?. Там, каля ракет ? рэактара?,
сапра?ды вял?кая адказнасць, ? туды не заман?ць
прафес?янала? нават до?г?м рублём ? як ? ? далёк?я рас?йск?я гарн?зоны з цяжк?м? кл?матычным?
?мовам?. Бо там ? нясоладка...
До? г? час мець прафес?я нальную арм?ю дазвалял? сабе тольк? дзве кра?ны ? свеце ? ЗША
? Вял?кабрытан?я. У апошн?я гады гэты сп?с крыху па шыры?ся. Але ? ? ?м ? тольк? ня бедныя
кра?ны. Бо для стварэння прафес?янальнай арм?? па в?н ны быць належныя эка на м?чныя ?мовы. Добрай службы можна патрабаваць тольк?
з усебакова забяспечанага прафес?янала. Яму
трэба годна плац?ць. (Хаця, шчыра кажу чы, у
любой га л? не сапра?д наму пра фес? я на лу жада на за бяс печ ваць доб ры за ро бак.) Салдатпрафе с? я нал пав? нен мець жыллё ? на леж ныя
бы тавыя ?мовы. У казарму яго, як звычайнага сал да та, не па се л?ш (ка л? ? ад ным па ко?
жы вуць дзя сят к? ча ла век). Тым больш, ра на
ц? поз на ён аб за вя дзец ца сям' ёй. Ра ней на
мота стралко вую ро ту са ста чалавек хапа ла
ад ной казармы, а цяпер для такой роты трэба
мець сто ква тэр ц? ?н тэр на цк?х па ко я?. А на
батальён, дзе тры роты? А на полк з дзевяц?
рот? А на дыв? з?ю наогул патрэбна ?зводз?ць
цэлы го рад. Та кое не спа дзя ва нае буда? н?цтва ? напруга ? для экано м? к?, ? для бюд жэ ту, ?
для буда?н?чай гал?ны. Як хутка, за як?я грошы
? к?м пабуду юц ца для вай ско вых часцей но выя
жы лыя да мы ? ?н тэр на ты, школы, баль н? цы ?
сад к? пры гарн? зонах? Кал? так?х ф?нан са вых
выдат ка? дзяржа ва не прадугледжвае, можа
атрымацца не пра фес?янальная ар м?я, а х?ба
пародыя на яе.
? таму з Укра?ны я чакаю вестак, што ?след за
прэз?дэнцк?м указам аб'явяць, як?я дадатковыя
сродк? плануе выдзел?ць у сувяз? з гэтым бюджэт
? кал?. Пакуль укра?нск?я ?лады паведамляюць пра
гэта, арм?ю там моцна скароцяць. Са 180 да 122
тысяч асабовага складу. Плануюць распрадаць
л?шнюю вайсковую маёмасць. Н?быта вось гэтыя
грошы ? пакрыюць усе матэрыяльныя выдатк?
прафес?янал?зацы?.
Грошы ? важная справа. Але пытанне не тольк? ? ?х. Як мяркуюць ваенныя эксперты, любой
кра?не пры ?мкненн? да прафес?янальнага войска
патрэбна мець адпаведныя традыцы?, гато?насць
грамадства ? самой с?лавой машыны да падобных
нова?вядзення?. Што казаць, кал? нават аф?цэра?
у вучыл?шчах трэба пачынаць рыхтаваць па-?ншаму. Бо камандаваць васямнаццац?гадовым
19 кастрычн?ка 2013 г.
Гарадск?я паданн?
ТУТ КАЛ?СЬЦ? БРАЗГАЛА КОНКА...
У гэта складана паверыць,
але яшчэ як?х-небудзь 84
гады таму ? М?нску можна
было праехаць па рэйках
у вагончыку, запрэжаным
коньм?. Разам з экскурсаводам Па?лам Каралёвым мы
прайшл? частку цэнтральнага маршруту м?нскай конк?,
як? склада? каля сям? к?ламетра?, ад праспекта Незалежнасц? да Свята-Духава
кафедральнага сабора.
Як Лен?ну
не пашанцавала
З'я?ленню конк? ? першага
грамадскага транспарту ? М?нску ? садзейн?чала чыгунка.
Тым больш што тут было ажно
два чыгуначныя вакзалы. Спачатку праклал? рэйк? з Масквы на
Брэст (гэты шлях праходз?? праз
Брэсцк? вакзал, як? знаходз??ся ?
раёне станцы? Таварнай). А праз
некальк? гадо? з'яв??ся Л?баваРоменск? напрамак, пуц? якога
пралягал? праз В?ленск? вакзал.
Ён бы? пабудаваны ? 1890 годзе, цяпер на яго месцы сучасны
стал?чны вакзал ? станцыя М?нскПасажырск?.
прызы?н?ком ? дарослым мужчынам-салдатам
? вельм? розныя рэчы.
Яшчэ ва Укра?не, як ? ? нас, дарэчы, застаецца
актуальнай дзяржа?ная задача мець добра падрыхтаваны вайсковы рэзерв, для чаго патрэбна
як мага больш моладз? ахап?ць с?стэмай вайсковага навучання. Раней лепш за ?сё гэта раб?ла менав?та ?сеагульная тэрм?новая служба. Як?
?нстытут замен?ць яе цяпер? Яшчэ тэрм?новая
служба ? постсавецк?х кра?нах выконвала мног?я
сацыяльныя ? патрыятычныя функцы?. Вучыла,
загарто?вала, выхо?вала. Юнак? там ? добрую
прафес?ю сабе на будучыню магл? прыдбаць ?
повара ц? вадз?целя, напрыклад. Прычым, бясплатна.
Сусветны вопыт падказвае, што нядрэнна
яшчэ мець у кра?не ? адпаведны ?зровень беспрацо?я сярод моладз?, якая б магла падацца ?
вайсковыя прафес?яналы, ? каб было з каго выб?раць. Бо нават у ЗША ? самыя цяжк?я эканам?чныя часы не надта к?дал?ся на вярбовачныя
пунк ты банк?ры, як?я страц?л? працу, ?Т-шн?к?,
юрыс ты ? ?ншыя прадста?н?к? прэстыжных ? высокааплатных прафес?й. Кал? ЗША ?вязал?ся
? войны ? ?раку ? Афган?стане, праблема яшчэ
больш абвастрылася. Кал? не дапамагл? н?як?я
абя ца ныя звыш?ль го ты ды ма гут ней шая рэкламная кампан?я, на службу дазвол?л? браць
не тольк? грамадзян кра?ны, але ? асоб з в?дам
на месцажыхарства ? не ад добрага жыцця,
напэ?на.
К?ро?ца фурманк?
пастаянна зван??, каб людз?
не трап?л? пад капыты
? колы, бо першы час
гараджане да позняга
вечара не разыходз?л?ся
з вул?ц, наз?раючы за яздой
новага транспарту.
амн?бус ? таксама вагончык, як?
цягнул? кон?, тольк? не па рэйках?.
Амн?бусы был? разл?чаны на 15
чалавек ? з'яв?л?ся ? М?нску за 5-6
гадо? да конк?. Новай ?мадыф?кацыяй? амн?буса? у Пецярбургу
стал? двухпавярховыя эк?пажы (а
часам ? а?тамаб?л?), як?я называл?ся ?мперыялам?. Верагодней за
?сё, у М?нску ?х не было. Затое
вядома, што а?тамаб?льныя ?мперыялы развоз?л? пасажыра? у
Слуцку ? адтуль у бл?жэйшыя гарады, напрыклад, Ляхав?чы.
Люб?мая...
?касцяломка?
Але вер нем ся да м?н скай
конк?. У яе было тры маршруты.
Адз?н праходз?? пам?ж Брэсцк?м ?
В?ленск?м вакзалам?. Друг? (цэнтральны, па як?м мы ? здзейсн?л?
наш шпацыр) праляга? ад В?ленскага вакзала па вул?цы Пецярбургскай (цяпер Лен?нградскай),
Каломенскай (Свярдлова), выходз?? на Захар'е?скую (сучасны
праспект Незалежнасц?) ? там на
Губернатарскай (Лен?на) заварочва? у бок Саборнай плошчы.
Трэцяя л?н?я ?шла ад Рамана?скай
Слабады да Залатой Горк?. Пазней з'яв?лася яшчэ адгал?наванне
? да п??нога завода Фрумк?най,
сёння вядомага як ?Ал?варыя?.
Цягнул? вагончык два ц? тры
кан?, унутры было 20 месца? для
сядзення. К?ро?ца фурманк? пастаянна зван??, каб людз? не трап?л? пад капыты ? колы, бо першы
час гараджане да позняга вечара
не разыходз?л?ся з вул?ц, наз?раючы за яздой новага транспарту.
На той час гэта бы? сапра?дны
Конка каля гандлёвых радо? на Саборнай плошчы.
было заключана ? 1888 годзе,
? ?жо праз чатыры гады, 10 мая
1892 года, на вул?цах М?нска з'яв??ся першы вагончык на рэйках,
запрэжаны коньм?. ?Конка не была нейк?м абсалютна новым, рэвалюцыйным в?дам транспарту,
? за?важы? Павел Каралё?. ?
Да гэтага ?снавала такая рэч, як
цуд, да таго ж даступны шырокаму колу карыстальн?ка?. Конкаю
ездз?л? дробныя чыно?н?к?, рамесн?к?, студэнты, г?мназ?сты. У
вагончыку працава? кандуктар,
як? мус?? не тольк? забяспечыць
пасажыра кв?тком, але ? знайсц?
яму вольнае месца (стоячы ездз?л? тольк? г?мназ?сты ? школьн?к?,
(о проекте строительства жилого дома ? 21А (по генплану)
объекта ?Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 со встроенным
отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением
на месте жилого дома ? 21 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4?)
1.
Жилой дом ? 54
по ул. Матусевича
6.
Жилой дом ? 26
по ул. Горецкого
2.
Жилой дом ? 96
по ул. Нестерова
7.
Жилой дом ? 1
по ул. Прушинских
3.
Жилой дом ? 29
по ул. Казимировской
8.
Жилой дом ? 3
по ул. Прушинских
4.
Жилой дом ? 7
по ул. Киреенко
9.
Жилой дом ? 5
по ул. Прушинских
5.
Жилой дом ? 22
по ул. Горецкого
Информация о проекте строительства
Цель проекта ? строительство многоквартирного жилого
дома, в том числе строительство 30% площади для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий по направлению администраций районов
г. Минска, 20% площади из числа обманутых дольщиков на
основании списков ОО ?Обманутые граждане-дольщики?,
согласованных с администрацией Фрунзенского района
г. Минска, управлением жилищной политики Мингорисполкома, 10% площади для работников ОАО ?МАПИД?, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Начало строительства ? март 2013 г., ввод дома в эксплуатацию ? август 2014 г.
Положительные заключения государственной экспертизы
? 1096-15/12 от 29.11.2012 г., ? 1343-15/12 от 18.02.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого
дома ? г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом ? 21А по
генплану в составе объекта ?Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением на месте жилого дома ? 21 по
генплану в микрорайоне Каменная Горка-4?.
У Верхн?м горадзе, дзе кол?шн?я гандлёвыя рады сёння займаюць рэстараны ? п??ныя, бы?
круты спуск да Св?слачы. Ехаць
1897 год. Конка загразла
на вул?цы Гандлёвай (Зыб?цкай).
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Информация о застройщике
Открытое акционерное общество ?МАПИД?, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник ? четверг ? 8.30?17.30, пятница ? 8.30 ? 16.15,
обед ? 12.45 ? 13.30, суббота, воскресенье, государственные
праздники ? выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
? 100008115 решением Мингорисполкома ? 197 от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих заключению договора:
Сышо?, кал? захаце?
З утварэннем у горадзе двух
буйных чыгуначных вузло? па?стала пытанне аб тым, як звязаць ?х пам?ж сабой. Бо часцей
за ?сё пасажырам даводз?лася
пешшу з торбам? ды кайстрам? ?
руках пераходз?ць ад аднаго вакзала да другога (у прыватнасц?,
адным з так?х людзей мог быць
Уладз?м?р Лен?н, як? раб?? перасадку ? М?нску па дарозе з В?льн?
на Маскву). К?ра?н?цтва чыгунк?
прапанавала гарадск?м уладам
пракласц? на гэтым участку конку. На што стал?чнае начальства адказала, што кал? ? будаваць конку, то не ведамасную, а
агульнагарадскую. Пагадненне
Так, пераход аб'я?лены, а кал? хто
да чаго пяройдзе ? яшчэ невядома.
Будзем глядзець на рэальныя факты.
У свой час давялося быць у Герман?? ? Францы?,
кал? гэтыя кра?ны якраз адма?лял?ся ад прызы?н?ко? ? стварал? прафес?янальную арм?ю. Грошы на
гэта ? ?х знаходз?л?ся, але стольк? ?ншых праблем
па?ставала! ? гэтыя пытанн? жыва абмярко?вала
грамадскасць, пал?тык?, партыйцы, парламентары?. Балазе, дава?ся працяглы пераходны перыяд
у некальк? гадо?. ? дзякуючы такому падыходу
?давалася карэктаваць алгарытмы прафес?янал?зацы?, аператы?на выпра?ляць памылк?.
А тут неяк усё па-славянску атрымл?ваецца:
указ падп?саны ? вось на табе адразу ? прафес?янальная арм?я.
В?кенц?й КЛЮЧН?К
у як?х был? льготныя
кв?тк?). Кошт праезду ? концы бы? дэмакратычны ? ад
трох да шасц? капеек на працягу ?сяго
яе ?с на ван ня. Напрыклад, тыя ж рам?зн?к?, як?я развоз?л?
людзей у звычайных эк?пажах, брал?
15 капеек за перамяшчэнне па цэнтры, 30 капеек ? ад
цэнтра да В?ленскага вакзала, 55 капеек ? з Камаро?к?
да Брэсцкага вакзала. Зразумела, што
конка стварыла ?м
неслабую канкурэнцыю. ?Старажылы
распавядал?, што аднойчы рам?зн?к? ад злосц? нават перакул?л?
вагон конк??, ? паведам?? Павел
Каралё?.
Ды ? проста няшчасныя выпадк?, кал? вагончык? перакульвал?ся
або сыходз?л? з рэек, хоць ? рэдка, але здарал?ся. М?нчане нават
празвал? конку ?касцяломкай?.
Тым не менш гэты транспарт яны
палюб?л?. ?Ён бы? вельм? зручны,
звязва? цэнтр горада з вакзалам? ? прадмесцям?, ? тлумачы?
Павел. ? Конка хадз?ла да 11
вечара, таму ёй магл? карыстацца тыя, хто позна вярта?ся дадому?.
Характеристика объекта
Объект ? 120-квартирный, 10-этажный крупнопанельный
жилой дом серии М464-10-У1 с помещением банка и магазина, расположенным на первом этаже, не входящим в состав
общего имущества дома. Квартиры, предназначенные для
заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических и электротехнических работ,
предусмотренных проектно-сметной документацией.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные
перегородки ? железобетонные панели.
Перекрытия ? железобетонные.
Кровля ? плоская двухслойная рулонная.
Окна и двери балконные ? деревянные с заполнением
двухкамерным стеклопакетом.
Двери наружные (в квартирах) ? щитовые.
Отопление ? центральное.
Электроснабжение ? скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в администрациях районов г. Минска, для
граждан из числа ?обманутых дольщиков? и для многодетных
семей ОАО ?МАПИД?, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
- с государственной поддержкой ? 8 406 000 руб. ? для
нормативной площади;
- без государственной поддержки ? 8 919 000 руб. ? для
нормативной площади;
- для площади, превышающей нормативную площадь, ? при
строительстве с государственной поддержкой ? 8 406 000 руб.,
? при строительстве без государственной поддержки ?
8 919 000 руб.
Права застройщика на земельный участок подтверждает
решение Мингорисполкома ? 4012 от 27 декабря 2012 г.,
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
создания земельного участка и возникновения права на него
от 25 февраля 2013 г. ? 500/451-6180, от 25 февраля 2013 г.
? 500/451-6182. Площадь земельного участка ? 0,3089 га.
Благоустройство ? согласно проектной документации.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое будет находиться в общей долевой собственности:
крыши, технические этажи и подвалы, другие места обще-
го пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное
оборудование, находящееся за пределами или внутри нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
автостоянка, тепловой пункт, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию ? август 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома ? 4012 от 27 декабря 2012 г.
собственными силами без заключения договоров подряда.
Строительство осуществляется согласно Указу Президента
? 263 от 6 июня 2013 г. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и гражданам из
числа ?обманутых дольщиков? для заключения договоров
создания объектов долевого строительства предлагается
37 (тридцать семь) квартир, из них 2 однокомнатные квартиры общей площадью 40,79 м2, жилой площадью 16,16 м2,
7 однокомнатных общей площадью 42,00 м2, жилой площадью
17,10 м2, 7 двухкомнатных общей площадью 53,45 м2, жилой
площадью 28,67 м2, 8 двухкомнатных общей площадью 57,6 м2
жилой площадью 29,6 м2, 5 трехкомнатных общей площадью
76,00 м2, жилой площадью 41,23 м2, 8 четырехкомнатных
общей площадью 97,03 м2, жилой площадью 66,87 м2.
Для работников ОАО ?МАПИД?, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения
договоров создания объектов долевого строительства предлагается 7 (семь) двухкомнатных квартир общей площадью
63,13 м2, жилой площадью 34,84 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих
принять участие в долевом строительстве квартир.
Прием заявлений от граждан или юридических лиц осуществляется отделом собственного строительства и инвестиций ОАО ?МАПИД? (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет ? 1, тел. 207-19-15) с 28 октября 2013 г., ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, понедельник?четверг
с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до
15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Если лицо, желающее принять участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явилось для заключения договора
и не сообщило об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу,
и ОАО ?МАПИД? оставляет за собой право заключить договор
на заявленную квартиру с другим лицом.
О ходе работ по строительству можно узнать по телефонам
отдела собственного строительства и инвестиций ОАО ?МАПИД?:
207-19-15, 208-58-12, 207-16-73.
ун?з на концы тут было небяспечна, але яшчэ больш складана на
гэтым участку дава?ся пад'ём.
?Для гэтага запрагал? дадатковых коней, ? паведам?? Павел.
? Але часам ?х было недастаткова...? ? ?? тады запрагал? пасажыра??? ? пац?кав??ся нехта
з экскурсанта?. ? ?Не, пасажыра? не запрагал?. Але яны мус?л? сыходз?ць ? ?сц? гэты адрэзак
пешшу?.
Апроч ня ро? на га рэлье фу,
адметны гэты раён бы? ? тым,
што пастаянна затапл?ва?ся вадой. Таму ? вул?ца, што пралягае
там, мае назву Зыб?цкая, адз?н
час называлася нават Балотнай
(у часы конк? была перайменаваная ? Гандлёвую) ? бо зыбкае,
гразкае месца. ? нават захава?ся
фотаздымак 1897 года, на як?м
конка л?таральна загразла ? гэтым месцы.
Увогуле на той год год м?нская
конка мела крыху больш за 20
Па вул?цы Лен?на (Губернатарскай)
кал?сьц? бразгал? конныя вагончык?.
вагона?, сем з як?х был? летн?м? (гэта значыць адкрытым?, без
шкла), а таксама 91 каня. ?Парк?
яе знаходз??ся ? раёне сённяшняй
вул?цы Лен?нградскай. Адметна,
што пункта? прыпынку спачатку
не было ? выйсц? з вагона можна
было ? любым месцы. Пры тым,
што хуткасць коннага транспарту
была прыкладна пяць к?ламетра?
за гадз?ну, так?м чынам можна
было на хаду сысц? ? зно? зайсц? ?
вагончык. Абавязковыя прыпынк? з'яв?л?ся тольк? ? 1904 годзе.
?Кампрамату?
не знайшл?
Кантракт аб стварэнн? конк? гарадск?я ?лады заключыл? з
прадпрымальн?кам з Санкт-Пецярбурга Андрэем Гарчаковым.
Па яго ?мовах, цягам 25 гадо?
конка заставалася ва ?ласнасц?
камерсанта? (з гэтай нагоды было нават створана акцыянернае
таварыства). Усе даходы ад грамадскага транспарту (а яны был?
немалыя, нягледзячы на невысок? кошт праезду) ?шл? ? прыватныя рук?, горад атрымл?ва? тольк?
м?зэрную частку ? выглядзе падатка?. Вядома, такое станов?шча не задавальняла гарадское
к?ра?н?цтва, ? яно ?с?м? спосабам?
намагалася сабраць ?кампрамат? на конку ? выглядзе розных парушэння?, каб у судовым
парадку завалодаць транспартам. Але гэта было складана, ?
дзяржа?най конка стала тольк? ?
1912 годзе.
М?ж тым, яшчэ кал? транспарт
належа? прыватным уласн?кам,
на ?м пачал? адбывацца страйк?.
У фурмана? на концы был? цяжк?я ?мовы працы: пры невял?к?х
заробках ваз?ць людзей даводз?лася з ран?цы да вечара, часам
без абеду. Першыя забасто?к? з
патрабаваннем 8-гадз?ннага працо?нага дня, годнага заробку ?
сезоннага адзення адбыл?ся ?
канцы Х?Х стагоддзя, але ?стотных вын?ка? не дал?. Новы этап
хвалявання? на концы пача?ся ?
1905 годзе, кал? адбылася першая рэвалюцыя. У вын?ку акцыянернае таварыства прадпрымальн?ка? вырашыла набраць
на конку новых рабочых. Але
м?нчане падтрымал? м?тынго?ца?,
? ? дн?, кал? вагончык? на рэйках
пав?нны был? аднав?ць свой рух
з новым? фурманам?, проста не
карыс тал?ся конкай. Прадпрымальн?кам давялося саступ?ць,
? конка зно? пачала працаваць
належным чынам.
Эпоха цягам
у 35 гадо?
У 1913 годзе прымаецца рашэн не, што ? М?н ску па в? нен
з'яв?цца трамвай. Дарэчы, кал?
? стал?цы конка тольк? пачала
хадз?ць, жыхары В?цебска (нават
раней за маскв?чо?!) ужо ездз?л? ? вагонах, як?я прыводз?ла ?
рух электрычнасць. Здача буда?н?цтва трамвайных шляхо?
у М?нску была прызначана на
л?с тапад 1914 года, але гэтыя
планы перакрэсл?ла Першая сусветная вайна... Так?м чынам,
да рэвалюцы? ? горадзе працягвала хадз?ць конка, а пасля на
тры гады зн?кла ? яна. Затым на
стал?чных вул?цах зно? з'яв?л?ся
кон? з вагончыкам?, ? транспарт
гэты ?снава? ажно да 1929 года. Пасля чаго пусц?л? трамва?,
як?я пер ша пачат ко ва ?ш л? па
маршру тах конк?. Яна пра?снавала ? стал?цы 35 гадо? ? стала
?прарадз?целькай?.
М?нчане падтрымал?
м?тынго?ца?, ? ? дн?, кал?
вагончык? на рэйках
пав?нны был? аднав?ць свой
рух з новым? фурманам?,
проста не карыстал?ся
конкай.
Зрэшты, наконт метро можна ? паспрачацца. Але як бы там
н? было, конка ? цэлая эпоха ?
жыцц? горада. Да яе большасць
жыхаро? перасо?вал?ся па вул?цах пехатою, наймаць рам?зн?ка?
дазвол?ць сабе мог не кожны, ? ц?
варта казаць пра тое, што ?ладальн?ка? уласных эк?пажа? был?
адз?нк?. Цяпер гэта можа здацца
смешным, але, напрыклад, на
1913 год у М?нску было два (на
той час ? цэлых два!) такс?. Як
бачым, за ХХ стагоддзе транспарт зраб?? г?ганцк? скачок у сва?м разв?цц?, ? цяпер перад нам?
па?стае ?ншая праблема: сродка?
перамяшчэння вельм? шмат, яны
ствараюць заторы ? забруджваюць навакольнае асяроддзе. Таму давайце хоць зрэдку хадз?ць
пешшу ? ?я?ляць, як яшчэ 84 гады
таму тут з гучным звонам цягнул?
па рэйках вагончык? кон?.
Дз?яна СЕРАДЗЮК.
Фота а?тара
ООО ?Арбитр?, управляющий по делу о банкротстве ?
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по продаже имущества частного предприятия ?Наш Край?:
?
лота
Наименование лота
Начальная цена
продажи лота
Шаг торгов (5%)
Задаток (5%)
1
Площадка рынка ?Наш Край?, инв. ? 450/С-25002
(сооружение неустановленного назначения) (в
состав сооружения входят: покрытие, бордюр
тротуарный, бордюр дорожный, газонное покрытие, автомобильная парковка и т.д.)
792 361 845 р.
39 618 092 р.
39 618 092 р.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений
о цене.
Торги состоятся 06 ноября 2013 года в 11.00 по
адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим
платежным реквизитам: р/с 3012036435941 в ЦБУ ? 422
ОАО ?АСБ Беларусбанк? г. Слоним, код 152101689,
МФО 153001369,УНП 590093379.
Заявления на участие в аукционе с приложением
платежного поручения, подтверждающего внесение
задатка, а также: для юридических лиц ? заверенной
копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для
индивидуального предпринимателя ? заверенной копии
свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица ? копии
паспорта, принимаются с момента выхода настоящего
объявления до 11.00 05.11.2013 по адресу: 230001,
г. Гродно-1, а/я 27 или по факсу 8(0152) 526859.
Уважаемые акционеры!
01 ноября 2013 г. в 15.00
СОСТОИТСЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО ?Белдортехника?.
Место проведения:
г. Смолевичи,
ул. Торговая, 14 ?Б?,
актовый зал.
Регистрация
участников собрания ?
с 14.30 до 15.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов за
третий квартал 2013 года.
2. Доизбрание члена наблюдательного совета.
УНН 100135303
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену покупки. После
окончания торгов с победителем подписывается протокол и заключается договор. Победитель торгов
обязан оплатить стоимость покупки в течение 30
дней после подписания протокола. В соответствии с
п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от
05.05.2009 ? 232 возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета торгов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о
предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5, тел. 8(029)7831160,
тел./факс 8(0152)526859. Ознакомиться с предметом
торгов (площадкой рынка) можно в рабочие дни с 9.00
до 17.00 по адресу: Гродненская область, г. Слоним,
ул. Тополевая, д. 22.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества ?Мотовело?
(г. Минск, проспект Партизанский, 8)
СОСТОИТСЯ 25 октября 2013 г.
по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8 в заочной форме
Орган, по решению которого созывается общее собрание акционеров:
Наблюдательный совет ОАО ?Мотовело?.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в устав ОАО ?Мотовело?.
Бюллетени для заочного голосования акционеры получают с 21 октября
по 22 октября 2013 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел ОАО ?Мотовело?, с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с
13.00 до 14.00), под роспись при предъявлении паспорта (для представителей акционеров ? паспорта и доверенности).
Акционеры обязаны возвратить заполненные бюллетени для заочного
голосования по указанному адресу не позднее 17.00 22 октября 2013 г.
С проектом решений собрания, формой и текстом бюллетеня для заочного голосования акционеры могут ознакомиться с 21 октября по 22 октября
2013 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел
ОАО ?Мотовело?, с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО ?Мотовело? по состоянию на 18 октября 2013 г.
УНП 190017558
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
31
Размер файла
277 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа