close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УКАЗАНИЯ - Структурните фондове

код для вставкиСкачать
УКАЗАНИЯ
ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПАК, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
Приоритетна ос
І „Добро управление”
Подприоритет
1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”
Бюджетна линия
BG051PO002/11/1.3-05
Бенефициенти
Администрация на Министерския съвет
Код по приоритетна тема
81
ОБОБЩЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Цели на процедурата
Подобряване на разработването и прилагането на приоритетни
национални политики – в частност подобряване на държавната
политика за таксите.
Бенефициенти
Администрация на Министерския съвет
Размер на безвъзмездната
финансова помощ
- минимален размер
- максимален размер
2 000 000 лв.
100 000 лв.
Продължителност
на изпълнение на проекта
18 месеца
Краен срок за подаване
на проектните предложения
До 29.04.2011 г. (петък), 17:30 часа
Териториален обхват
Територията на Република България и на държавите членки
на ЕС
2
СЪДЪРЖАНИЕ
ОБОСНОВКА, ЦЕЛИ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ..........4
ОБОСНОВКА И ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”...............................................................................4
2. ОБОСНОВКА И ЦЕЛ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС .............................................................5
3. ОБОСНОВКА НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ........................................................................................................................9
3.1. ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА........................................................................................................9
3.2. ОБОСНОВКА НА ПОДБОРА НА КОНКРЕТНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ............................11
3.3. ИНДИКАТОРИ ПО ПОДПРИОРИТЕТ 1.3..........................................................................12
4. ФИНАНСИРАНЕ.......................................................................................................................13
І.
1.
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ..............................13
1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ .........................................................................................14
1.1. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И НА НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ ........................14
1.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .................................................15
2. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ ........................................................................................22
2.1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДКРЕПЯЩИ
ДОКУМЕНТИ ............................................................................................................................22
2.2. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ? .................................23
2.3. КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ...................24
2.4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .....................................................................................24
3. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .......................................................24
3.1. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ..........................................25
3.2. ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ........................................................................................25
3.3. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА) .....................................................................25
ІІІ. РЕШЕНИЕ И ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ..................................................................................................................26
1. РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОПАК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТА .26
2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ..........................................................................................................26
ІV.
1.
2.
3.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА..........................................................................................27
Приложения, които се попълват към момента на кандидатстване.................................27
Образец на договор и приложения към него........................................................................27
Документи за информация.......................................................................................................28
3
І.
ОБОСНОВКА, ЦЕЛИ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА
ПРОЦЕДУРА
1.
ОБОСНОВКА
И
ЦЕЛИ
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
НА
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
Настоящата процедура е отворена за кандидатстване с проектни предложения в
рамките на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна
програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Оперативна програма „Административен капацитет” е стратегически документ
за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007 – 2013 г. Тя е
разработена в съответствие с европейската и националната политика за подобряване на
институционалния и административния капацитет и е средство за постигане на целите
на:
•
Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г.
•
Националната стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г.
В унисон с целите и политиките на описаните стратегически документи ОПАК
подкрепя изграждането на модерна държавна администрация. Ясната нормативна база,
въвеждането на принципите на добро управление, включването на заинтересованите страни
във формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в
администрацията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за създаване на
ефективна, „с лице към хората”1 и ориентирана към потребителите на административни
услуги администрация.
Същите резултати са търсени и от гледна точка на дейността на съдебната система и
структурите на гражданското общество.
Стратегическата цел на ОПАК е:
Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на
ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване
на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната
система.
Изпълнението на ОПАК подпомага българската администрация, която съзнава своята
мисия за подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество. Това не
означава създаване на администрация с голяма численост на структурите и служителите, а
акцентът се поставя върху компетентността и качеството на дейността й.
За повишаване на икономическия растеж е необходима и надеждна и ефективна
съдебна система. Затова по ОПАК се финансират дейности за пълна отчетност и
прозрачност в работата на съдебната власт.
С цел постигане на партньорство за реализиране на ефективни политики ОПАК
подкрепя също и развитието на капацитета на структурите на гражданското общество (СГО)
1 Слоган на българската държавна администрация.
4
за включването им в процесите на координация и консултация с администрацията и
съдебната система. По този начин ще се постигне и осъществяване на активен мониторинг
върху дейността им.
Изхождайки от потребностите на тези три обобщени целеви групи, специфичните
цели на Оперативната програма са:
•
Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система
• Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на
квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и
структурите на гражданското общество
•
Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система
Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на 4 приоритетни оси:
Приоритетна ос I: Добро управление
Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на
електронното управление
Приоритетна ос IV: Техническа помощ
Приоритетна ос І отразява необходимостта от укрепване на административните
структури и органите на съдебната власт, повишаване на прозрачността и отчетността в
работата им, въвеждането на ПЧП и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление
и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на държавната политика.
Приоритетна ос ІІ е насочена към постигане на ефективност на държавната
администрация, органите на съдебната власт и СГО чрез управление и развитие на
човешките ресурси.
Приоритетна ос III касае предоставянето на качествени административни услуги и
използването на информационните технологии.
Приоритетна ос IV ще укрепи капацитета на Управляващия орган (УО) за
управление на ОПАК.
Постигането на целите на ОПАК чрез дейностите по отделните приоритетни оси ще
осигури на гражданите и бизнеса в България модерно и отговарящо на изискванията им
административно обслужване, ефективна и прозрачна съдебна система, както и активни и
обучени СГО – компетентни партньори на държавата в процеса на разработване и
изпълнение на националните и европейските политики.
2.
ОБОСНОВКА И ЦЕЛ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС
Целта на приоритетна ос І „Добро управление”, в рамките на която се обявява
настоящата процедура, е:
Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система.
Доброто управление е идентифицирано в Стратегическите насоки на Общността като
важен приоритет и като ключова област, допринасяща за постигането на актуализираната
5
Лисабонска стратегия. То се основава на принципите на законност, откритост и достъпност,
отговорност, отчетност, ефективност, субординация, координация и предвидимост. Един от
основните начини за постигане на добро управление е разработване и прилагане на
политики и закони, ориентирани към действителните потребности на обществото, с широко
участие на гражданското общество.
Анализът и SWOT анализът на състоянието на българската държавна администрация,
на съдебната система и на структурите на гражданското общество в България очертават към
началото на 2007 г. необходимостта от подобряване на прилагането на някои от
принципите на добро управление, като например по-добра ефективност и ефикасност,
повече прозрачност и достъпност, по-добра координация. Затова е идентифицирана нуждата
първата приоритетна ос на ОПАК да адресира първостепенни мерки за подобряване на
управлението, организацията и функционирането на държавната администрация и на
съдебната система.
Приоритетна ос I е насочена към решаване на проблема с ниската ефективност в
дейността на администрацията поради неусъвършенствана организационна
структура, наличие на дублиращи се функции и лоша организация на работата.
Освен това, за гарантиране на добро управление и по-конкретно на законността на
действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурси за
постигане на поставените цели, мерките по тази приоритетна ос повишават прозрачността,
отчетността и контрола на държавната администрация.
Постигането на добри резултати в дейността на администрацията изисква също и
качествено разработване на политики – добро планиране на целите и правилно поставени
приоритети. Затова българската администрация се подпомага в процеса на формулиране на
политики, стратегическо планиране и оценка на въздействието, както и при
мониторинга и последващата оценка на изпълнението им – в координация и
партньорство с всички заинтересовани страни.
За постигане на добро управление, като един от основните начини за оптимизиране
на административните разходи, приоритетна ос I подпомага използването на възможностите
на публично-частното партньорство и аутсорсинга.
Установяването на принципите на добро управление в работата на съдебната
система също е подкрепено по тази приоритетна ос. Целта е да се подобри
взаимодействието между органите на съдебната власт, да се повиши ефективността на
работата на нейните структури, да се увеличи прозрачността в тяхната дейност и да се
повиши доверието на гражданите и бизнеса в нея.
Подприоритетите в приоритетна ос I „Добро управление” са следните:
1.1. Ефективна структура на държавната администрация;
1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация;
1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики;
1.4. Администрацията – партньор на бизнеса;
1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система;
1.6. Транснационално и междурегионално сътрудничество.
До този момент по приоритетна ос I са отворени 17 процедури, с които се създадоха:
6
• инструменти,
администрацията;
подпомагащи
организационното
преструктуриране
•
инструменти, подпомагащи изготвянето и координацията на политиките;
•
механизми за взаимодействие и публично-частни партньорства;
на
• механизми за по-широк достъп на различни заинтересовани групи и на
гражданите до информация за работата на администрацията;
• механизми за повишаване на прозрачността и подобряване на работата на
съдебната система.
В рамките на подприоритет 1.3. до момента са отворени четири процедури за
подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и
координация с всички заинтересовани страни. По първата от тях от 2007 г. няма одобрено
проектно предложение. От останалите три, към конкретните бенефициенти е насочена
процедурата с бюджетна линия BG051PO002/08/1.3-02. По нея са реализирани 5 проекта
на администрацията на Министерския съвет, в периода юли 2008 г. – юли 2009 г.:
Наименование на проекта
Стойност
Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на
координацията в държавната администрация
599 089 лв.
Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията,
произтичащи от членството на Република България в ЕС
692 019 лв.
Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и
изпълнението на политики за развитие и проекти с международно
финансиране
1 082 394 лв.
За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по
оценка на въздействието в държавната администрация
2 314 137 лв.
Ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с
оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с
осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз
644 775,40 лв.
• Чрез проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване
на
координацията
в
държавната
администрация”
са
усъвършенствани
междуведомствените механизми за координация при разработване и изпълнение на
хоризонтални и междусекторни политики. Най-важните резултати от него са:
идентифицирането на консултативните съвети в зависимост от техния състав и функции;
усъвършенстване на нормативната уредба и практиките на консултативните съвети за
оптимизиране на консултативните механизми; създаване на Портал за консултативните
съвети с цел подобряването на тяхната дейност – www.saveti.government.bg.
• Целева група на проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение
на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС” е
държавната администрация както на централно, така и на общинско ниво. Резултатите от
него водят до подобряване на координацията и взаимодействието в досъдебната фаза на
процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от Договора за Европейския съюз (ДЕО).
• По проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и
изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране” е
7
извършен преглед на международните практики и е изготвен анализ на съществуващата
система и механизмите за планиране на средства, управление и мониторинг на
изпълнението на политиките за развитие и проекти с международно финансиране.
Разработена е стратегия за усъвършенстване на посочените механизми. Създаден е и е
разпространен е Наръчник за процедурите за координация на политиките за развитие;
проведени са обучения на 750 служители от централните и общинските администрации.
Съществуващата информационна система за международно сътрудничество е
трансформирана в Информационна система за планиране и управление, която осигурява
основната функционалност на процесите по програмиране, управление и оценка на мерките
за изпълнение на националните политики за развитие. Този проект подпомага органите на
държавната власт да координират дейността си за осъществяването на единна държавна
политика на централно, областно и общинско ниво, чрез утвърждаването на ефективни
механизми за координация, консултация и партньорство при синхронизирането на
финансовата помощ с правителствените приоритети.
• Проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на
процеса по оценка на въздействието в държавната администрация” надгражда
постигнатото по проект по Програма ФАР BG2006/018-343.09.04 „Укрепване капацитета на
структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на важни политически
въпроси и изработване на последователни стратегически решения”. Чрез него е изградена
основата за извършването на оценки на въздействието в България. Създадена е платформата
за участие на структурите на гражданското общество в процесите на разработване на
политики и законодателство чрез участие на Портала за обществени консултации
www.strategy.bg. Най-важният резултат от проекта се състои в разработването и приемането
на методология, формуляри и ръководство за оценка на въздействието в България.
Извършени са първите официални оценки на въздействието (7 предварителни и 7
последващи).
• С проект „Ефективно взаимодействие между органите на държавната
администрация с оглед защитата на правата и интересите на РБ, във връзка с
осъществяването на процесуалното представителство пред съдебните институции на
ЕС” е направен анализ на нормативната база за осъществяване на процесуалното
представителство и са проучени опитът и практиките за взаимодействие при подготовка на
позициите в някои държави-членки на ЕС; направено е предложение за промяна в
действащата нормативна уредба в страната; повишен е капацитетът на служители в
държавната администрация в областта на европейското право; подобрен е механизмът за
взаимодействие между всички заинтересовани институции, участващи в подготовката на
позиции в защита на интересите на Република България пред съдебните институции на ЕС.
Процедура BG051PO002/10/1.3-03, обявена през март 2010 г. за бенефициенти
централни администрации, има за цел подобряване на процеса на разработване и прилагане
на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни – с акцент в
областта на здравеопазването, образованието и културата. По нея през 2010 г. е одобрен и в
момента се изпълнява един проект – на Национален фонд „Култура”, с наименование
„Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола
върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища
в сътрудничество със заинтересованите страни”.
Процедура BG051PO002/10/1.3-04, обявена през септември 2010 г., е насочена към
подпомагане процеса на разработване на областните стратегии за развитие и
общинските планове за развитие, осигурявайки реализацията на всички необходими
подготвителни дейности. Това включва: набирането и използването на данни за конкретната
8
област/община, което по-голямата част от администрациите не биха могли да извършат
единствено с вътрешен ресурс; извършването на оценка на изпълняваните планове и
стратегии; укрепване на съществуващия диалог между самите общини и областни
администрации; въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при
прилагането на политиките, реализирани от областните и общинските администрации. По
тази процедура са подадени 54 проектни предложения, които към края на февруари 2011 г.
са в процес на оценка.
3.
ОБОСНОВКА НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ
3.1. ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА
Настоящата процедура се обявява по подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики”, чиято цел е:
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в
партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Специфичната цел на настоящата процедура е:
• подобряване на разработването и прилагането на приоритетни национални
политики – в частност подобряване на държавната политика за таксите.
С насочеността си към подобряване на политиката за таксите, настоящата процедура
цели да подпомогне изпълнението на така важната за страната Програма за по-добро
регулиране 2010 – 2013 г.
Програмата за по-добро регулиране 2010 – 2013 г. е приета с Решение на
Министерския съвет (РМС) № 361/2010 г. и е разработена в изпълнение на Националната
програма за реформи 2008 – 2010 г., актуализирана през 2009 г. Основните документи,
залегнали при разработване на Програмата за по-добро регулиране 2010 – 2013 г., са:
• Работен документ на Европейската комисия – „Намаляване на
административната тежест в Европейския съюз”, приложение към Третия стратегически
преглед на инициативата за по-добро регулиране от 2009 г.;
• Приета с Протоколно РМС № 10.19 от 12.03.2009 г. Национална цел за
намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.
Предварителният вариант на новата Национална програма за реформи 2010 – 2013
г. в изпълнение на стратегия „Европа 2020” формулира Национална цел 2 „Инвестиции в
НИРД в размер на 1.5% от БВП”, съчетана с по-добра бизнес среда”, и препраща изрично
към актуализираната Програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.
Съгласно самата Програма за по-добро регулиране, българското правителство полага
системни усилия за облекчаване на административното регулиране от 1999 г. до
момента. Постигнатите резултати обаче не са удовлетворителни и нуждата от предприемане
на по-решителни мерки в тази насока е очевидна. Българската държава трябва да осигури
и гарантира равни условия за осъществяване на стопанска дейност и да стимулира лоялната
конкуренция, като осигури по-добро качество на нормативните актове и по-малко
бюрокрация. Премахването на ненужната административна тежест е по-важно от всякога в
9
трудни за икономиката моменти, когато бизнесът разполага с по-малко ресурси и е
необходимо да инвестира, за да остане конкурентоспособен.
Първата специфична цел на Програмата за по-добро регулиране е подобряване на
административното регулиране, с подцел 1.4. Регламентиране на системата на таксите в
съответствие с променените обществени отношения. Като мерки в нея са заложени:
КОД
МЯРКА
ОТГОВОРНО
ВЕДОМСТВО
СРОК
1.4.1
Аналитичен преглед на практиката
по отношение на събираните такси
МС, МИЕТ, МФ
2011 г.
1.4.2
Разработване на проект на нов Закон МФ, МИЕТ
за таксите
2012 г.
1.4.3
Разработване и приемане на
подзаконовата нормативна уредба
на влезлия в сила нов Закон за
таксите
до 6 месеца след
влизането в сила на
закона
МФ, МИЕТ и
всички
компетентни
ведомства
Съгласно обосновката на цел тази 1.4, осигуряването на добра бизнес среда зависи
пряко от регламентиране на системата на таксите. Действащият в страната Закон за
държавните такси е създаден през 1951 г. Въпреки последвалите многократни изменения и
допълнения, той не отговаря на настоящите обществени нужди. Така например, отделните
звена на централната администрация са оставени сами да оценяват и разработват
нормативната уредба, свързана с държавните такси, без да могат да се опрат на ясни
принципи и прозрачни правила при определянето на финансовото бреме върху
гражданите и бизнеса. Няма регламентиране за таксите, които се събират от браншови и
съсловни организации. Липсата на нормативна рамка, включително нормативно
въведена методология за тези дейности, поражда сериозни проблеми по отношение на
координацията между ведомствата, прозрачността и контрола в процеса на
съгласуване и приемане на документите. Действащата нормативна уредба не осигурява
гаранции за целесъобразното изразходване на събраните от такси средства. Тези
обстоятелства са предпоставка и за намаляване на доверието на гражданите и бизнеса към
държавната администрация. Съгласно Програмата за по-добро регулиране, този проблем
може да бъде решен само посредством разработването и приемането на нов закон за
таксите.
Всички тези, изтъкнати в Програмата за по-добро регулиране аргументи са изцяло в
съзвучие с целите на ОПАК. По-специално, те се вписват и в обхвата на подприоритет
1.3., който изходжа именно от идеята, че доброто управление и по-голямата ефективност в
дейността на администрацията се основават на ясни политики и закони. Затова
подприоритет 1.3. подкрепя цялостния процес на разработване на политики, както и
тяхното прилагане. Този процес принципно включва анализ и стратегическо планиране,
предварителна оценка на въздействието, изпълнение на политиките и законите, управление
на изпълнението им, неговия мониторинг, контрол и последваща оценка на въздействието.
За обявяване на процедура по подприоритет 1.3. на ОПАК, която да подкрепи и
подобри нормативната уредба и политиката за таксите, говорят още и следните аргументи:
На заседание на 16 февруари 2011 г. Министерският съвет одобри проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). С него се
10
предвиждат промени, които се очакват отдавна, между които регламентиране на начина на
изразходване на средствата от събраните такси; определяне на размера на таксите на
разходно-ориентиран принцип. Одобреното изменение на ЗОАРАКСД показва още веднъж,
че темата за регулирането, включително за свързаните с това такси е изключително
актуална. С тази промяна обаче се регламентират аспекти, свързани само с таксите за
режими, за административното регулиране. Извън обхвата (на този закон и съответно на
тази промяна) продължават да са множество други такси (не само “държавни”), чието
единно регламентиране също е належащо.
Също така, според изследване на Световната банка „Реформиране на режима на
държавните такси” от 2009 г. държавните такси остават голяма тежест за бизнеса в
страната и само за периода 2005 – 2008 г. са се увеличили с 60%. В доклада изрично е
посочено, че анализът е с ограничен обхват и не включва административни такси, събирани
от българската централна администрация; препоръчва се извършването на систематичен
преглед на тарифите, за да се получи пълна картина на режима на държавните такси.
Тези аргументи също подкрепят необходимостта за такава процедура, която с темата
и обхвата си попада в подприоритет 1.3. на ОПАК.
Важно!
При разработването на проектните предложения следва да се вземат предвид
описаните в т. 2 на настоящия раздел проекти. Допускат се дейности, надграждащи
и/или използващи резултатите от посочените проекти.
3.2. ОБОСНОВКА НА ПОДБОРА НА КОНКРЕТНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ
Единственият конкретен бенефициент по подприоритет 1.3. е администрацията
на Министерския съвет. Той е институцията, която: предлага стандарти за изработването
на стратегии и секторни политики; координира и контролира съответствието на стратегиите,
изготвени от министерствата, с приоритетите в управленската програма на МС; подпомага
администрациите за извършването на оценка на въздействието; провежда съгласувана
политика на България с ЕС; изпълнява и други координиращи функции в области на
политики от национално значение.
Министерският съвет е посочен и на първо място като отговорно ведомство по
мярка 1.4.1 от Програмата за по-добро регулиране “Аналитичен преглед на практиката
по отношение на събираните такси”.
Поради тази причина настоящата процедура, насочена към разработването на подобра държавна политика за таксите, се обявява като процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ на конкретния бенефициент по подприоритет 1.3.
администрацията на Министерския съвет.
Съгласно цел 1.4. на Програмата за по-добро регулиране и предвидените за целта три
мерки обаче, за постигане на крайния желан резултат – а именно регламентиране на
системата на таксите чрез приемане на нов Закон за таксите и съответна подзаконова
нормативна уредба – е отговорна не само администрацията на Министерския съвет, но
и Министерството на финансите (МФ), Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма (МИЕТ), а и всички компетентни ведомства.
Затова, в духа на подприоритет 1.3., единственият допустим конкретен бенефициент
следва да планира, разработи и изпълнява проекта си така, че да изпълнява целта на
подприоритет 1.3., а именно: подобряване на процеса на разработване и прилагане на
11
политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Това трябва
да залегне в проектното предложение на администрацията на Министерския съвет,
включвайки съответните институции като партньори или целеви групи, ангажирайки ги с
дейности, за които тяхното участие е важно/задължително/ключово. Доколкото това е
необходимо, необходимата координация трябва да бъде осъществена още на ниво
планиране и подготовка на проектното предложение.
3.3.
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДПРИОРИТЕТ 1.3
Със следните индикатори се измерва постигането на целта на подприоритета
посредством настоящата процедура2:
Вид
Резултат
Резултат
Резултат
Индикатор
Администрации,
въвели правила за
мониторинг на
изпълнението на
политики
Проекти на
нормативни
документи,
придружени от оценка
на въздействието
Нормативни актове,
приети след проведени
консултации със
заинтересованите
страни
База
(начална
стойност към
01.01.2010 г.) 3
Цел 2013 г.
Брой
0
16 министерства; 12
държавни агенции и
комисии; 100
общински
администрации
Брой
10
80
Брой
68
Всички приети
нормативни актове
Мерна единица
Проектните предложения следва да включват поне един от посочените по-горе
индикатори.
В допълнение към посочените индикатори, следните примерни индикатори могат
да се използват от кандидатите за измерване постигането на конкретните цели на
настоящата процедура:
2
3
•
Брой анализи, проучвания, изследвания, оценки;
•
Брой разработени проекти на нормативни/стратегически актове;
•
Брой приети и влезли в сила нормативни актове;
•
Разработена методика за определяне размера на таксите;
•
Брой проведени оценки на въздействието;
•
Брой разработени/усъвършенстване вътрешни правила/инструкции/наръчници/др.;
•
Брой проведени консултации със заинтересовани страни; брой участници;
•
Въведен (постоянен) механизъм за координация и консултация;
Посочват се индикаторите на ниво приоритетна ос от ОПАК, които имат отношение към процедурата
Включително базовата стойност на индикатора, отчетена при стартирането на ОПАК през 2007 г.
12
•
Въведен механизъм за мониторинг на изпълнението на политиката за таксите;
•
Брой проведени информационни кампании;
•
Брой участници, обхванати от информационните кампании;
•
Брой проведени съпътстващи обучения; брой обучени служители.
При посочването на количествени индикатори, във Формуляра за
кандидатстване задължително се залагат съответните количества (т. 6 „Наблюдение на
изпълнението на дейностите” от Формуляра за кандидатстване, Приложение 1 към
настоящите Указания за кандидатстване).
Насърчава се подаването на проектни предложения, в които има заложена една или
повече дейности, изпълняващи тези индикатори. Индикаторите в проектните
предложения трябва да съответстват на предвидените дейности. Кандидатите могат да
предложат и допълнителни индикатори, с които се измерват резултатите от изпълнението
на всички дейности по проекта.
4.
ФИНАНСИРАНЕ
Общ бюджет за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура
Бюджетна линия
Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ
Средства от ЕСФ
Национално
съфинансиране
BG051PO002/11/1.3-05
2 000 000 лв.
1 700 000 лв.
300 000 лв.
Управляващият орган си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума
при недостатъчен брой качествени предложения, отговарящи на предварително зададените
критерии.
Важно!
Размер на безвъзмездната финансова помощ
Стойността на проектното предложение, с което се кандидатства, трябва да се
вмества в следните минимални и максимални граници:
•
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.
•
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: няма
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране на проекта от страна
на кандидата.
ІІ.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА
Тези Указания установяват изискванията за подаване и одобрение на проект в
съответствие с разпоредбите на чл. 34 от ПМС № 121/31.05.2007 г. и Вътрешните правила за
определяне на реда за провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ4.
4 Съгласно чл. 34, ал. 4 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Ръководителят на Управляващия орган определя с
Вътрешни правила реда за провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
13
Процедурата за директно предоставяне се извършва на следните етапи:
•
подготовка и одобрение на Указания за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ;
•
изпращане на Указанията до конкретните бенефициенти заедно с покана за
представяне на проектно предложение;
•
представяне на проектно предложение от конкретните бенефициенти, в
съответствие с изпратените Указания;
•
оценка на полученото проектно предложение;
•
вземане на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
конкретния бенефициент;
•
сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
1.
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
1.1. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И НА НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ
1.1.1. КАНДИДАТ
Кандидатът трябва да е конкретен бенефициент по подприоритет 1.3. на ОПАК, а
именно: администрацията на Министерския съвет.
1.1.2. ПАРТНЬОРИ
Поради спецификата на тази процедурата за директно предоставяне кандидатът може
да реализира своето проектно предложение в партньорство със следните администрации:
•
Министерство на финансите (МФ);
•
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Причината за допускането на тези две институции като партньори по настоящата
процедура е, че те са посочени изрично като отговорни институции по мерките в цел 1.4. на
Програмата за по-добро регулиране „Регламентиране на системата на таксите в
съответствие с променените обществени отношения”. Допускането на партньори по
настоящата процедура е също така в съзвучие с целта на подприоритет 1.3., а именно:
подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и
координация с всички заинтересовани страни.
Включването на партньори в проектното предложение е допустимо, но не е
задължително. Дадена администрация може да участва като партньор по проектното
предложение, единствено ако и доколкото нейният капацитет, опит или компетентност са
необходими за постигането на целите на проекта. Проектното предложение трябва да
съдържа обосновка за избора на партньора.
При подаване на проектното предложение кандидатът и всички партньори подписват
една обща декларация за партньорство по образец (Приложение 8).
При одобряване на проекта партньорите поемат ангажимент за подписване на
Споразумение за обхвата на управленската отговорност, която всеки от тях носи,
съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС). Споразумението трябва да включва: дейностите и разходите, които ще се
14
извършват от бенефициента и партньорите; начина на отчитане на дейностите и разходите и
на уреждане на финансовите отношения между бенефициента и партньорите.
Важно!
Партньорите участват в реализирането на проекта и направените от тях разходи са
допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. Плащанията от
страна на УО се извършват само към бенефициента.
Партньорите трябва да участват в поне една дейност от проекта. Дейностите, в които
партньорът(ите) участват, се посочват конкретно на следните места във Формуляра за
кандидатстване:
• раздел І, т. 3 „Подробно описание на дейностите”, графа „Описание на дейността”
• раздел І, т. 4 „Методика”
• раздел І, т. 5 „Продължителност на проекта и план за изпълнение”, графа
„Отговорник”
• раздел ІІІ „Партньори на кандидата, участващи в проекта”.
Организации, които не се ангажират непосредствено с изпълнение на дейности или
разходване на средства по проекта, а са адресати на резултатите от него, могат да се
включат като целеви групи в проектното предложение.
1.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ имат възможност да възлагат
изпълнението на дейности по проекта на изпълнители. Изпълнителите не са партньори по
проекта.
Когато изпълнението на дейности се възлага от бенефициента на помощта или от
негов партньор, това става в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и подзаконовите актове по прилагането му.
Важно!
Кандидатът няма право да разделя изпълнението на една и съща дейност с цел
заобикаляне на изискванията на ЗОП.
1.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Конкретен бенефициент може да подаде само едно проектно предложение по
настоящата процедура.
Проектното предложение се счита за допустимо, ако отговаря на следните
изисквания:
1.2.1. Допустими дейности
Дейностите, включени в проектното предложение, трябва да са в съответствие с
хоризонталните принципи на Европейския съюз и на ОПАК и да допринасят за
постигането на заложената цел по подприоритет 1.3.: подобряване на процеса на
разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички
заинтересовани страни.
15
Проектното предложение следва да е насочено и конкретно към специфичната цел
на настоящата процедура, а именно:
• подобряване на разработването и прилагането на приоритетни национални
политики – в частност подобряване на държавната политика за таксите.
Дейностите трябва да са съобразени с обосновката на процедурата по-горе.
Примерни допустими дейности по настоящата процедура:
•
разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, оценки на
настоящата политика, практики и нормативни актове по отношение на таксите;
•
разработване на концепция за нова политика за таксите – разработване на
концепция, предложения за промени и проекти на нормативни, стратегически или
други документи;
•
оценка на въздействието на нова концепция/ проект за нов закон за таксите;
•
разработване и усъвършенстване на методологии (например за определяне
размера на таксите), вътрешни правила и процедури, на инструкции и наръчници,
планове за действие, които са необходими във връзка с разработването и прилагането на
нова политика за таксите;
•
провеждане на консултации с всички заинтересовани страни при
разработването, внедряването, прилагането, мониторинга, оценката на новата/ настоящата
политика за таксите (например провеждане на конференции, кръгли маси, семинари,
дискусии); въвеждане на (постоянни) механизми за координация и консултация във
връзка с политиката за таксите;
•
разработване и внедряване на правила/механизъм за мониторинг на
изпълнението на политиката за таксите;
•
мерки за информиране и организиране на разяснителни кампании относно
новата политика за таксите (например публикации, електронни информационни бюлетини,
бази данни, онлайн дискусионни форуми и др.);
•
провеждане на съпътстващи обучения за повишаване на административния
капацитет за извършване на анализи, оценки и разработване на нови и актуализиране на
действащи такси, ако това е необходимо и обосновано; разходите за тях трябва да са до
10% от общата стойност на проекта.
•
дейности за информация и публичност.
Дейностите за информация и публичност са дейности за популяризиране на проекта,
на неговите цели и резултатите от него. Такива например са пресконференция за
оповестяване на началото на проекта, пресконференция за приключване на проекта и
оповестяване на резултатите от него, брошури/банери/клипове/рекламни материали с цел
публичност на самия проект и неговото финансиране. Тези дейности са задължителни и
следва да посочват източника на финансиране. Разходите за тях трябва да са до 10% от
общата стойност на проекта.
Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от
проектното предложение, трябва да са съобразени с Приложение 13 към Указанията за
кандидатстване. В това приложение са описани задължителните за бенефициентите
изисквания за информация и публичност.
16
Посочените дейности са само примерни. Дейностите, които се включват в
проектното предложение, трябва да бъдат разписани конкретно и подробно и да
съответстват на нуждите на специфично подбраните целеви групи5.
Важно!
В своето проектно предложение кандидатът следва за опише ясно и точно как
ще бъде осигурена устойчивостта на заложените дейности.
Насърчава се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики,
вече приложени и успешно работещи в други държави членки на ЕС. В тези случаи във
Формуляра за кандидатстване следва да се опише от къде и защо е/ще бъде взаимствана
съответната добра практика и в какво конкретно се състои нейната реализация.
Допустими са също и дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или
мултиплицират резултати, постигнати по други проекти или програми.
В случаите, в които за целите на проекта е необходимо използването на опит от
други държави членки, допустими дейности по настоящата процедура по подприоритет
1.3. са:
•
проучване на опита на държави членки на ЕС (включително посещения с тази
цел);
•
въвеждане на добри практики от държави членки;
•
наемане на лектори от други държави членки.
Те трябва да бъдат обосновани и да са обвързани с останалите заложени дейности по
проекта. Разходите за тях трябва да са до 5% от общата стойност на проекта. Те ще се
следят по време на изпълнението на проекта. Всеки такъв разход, който надхвърли
посоченото ограничение от 5% от стойността на проекта, няма да бъде признат и ще остане
за сметка на бенефициента.
Не са допустими дейностите, описани в подприоритет 1.6. на ОПАК
„Транснационално и междурегионално сътрудничество”.
1.2.2. Проектното предложение да е насочено към съответните целеви групи на
подприоритет 1.3. съгласно изискванията на ОПАК, а именно:
•
централни, областни и общински администрации;
•
структурите на гражданското общество.
1.2.3. Проектното предложение да съответства на хоризонталните политики на
ЕС и да допринася за тяхното реализиране
Дейностите, включени в проектното предложение, трябва да са в съответствие с
хоризонталните принципи на ОПАК и да допринесат за постигането на заложената цел по
подприоритет 1.3. Управляващият орган на ОПАК ще следи на всички етапи на
Оперативната програма за прилагането на водещите хоризонтални политики на ЕС, а
именно:
5
За да бъдат допустими, различни от тези дейности трябва да служат на целта на подприоритет 2.1. и на
целите на настоящата процедура и да са съобразени с т.3 от раздел І на настоящите Указания
17
1.
Равенство между половете и превенция на дискриминацията (равни
възможности) въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания,
увреждания, възраст или сексуална ориентация. Прилагането на този принцип е
задължителна интегрална част от всички политики и практики, финансирани по линия на
Структурните фондове (СФ).
2.
Иновации и прилагане на политики
Прилагането на този принцип означава разработване на нови подходи и споделяне на
добри практики при изпълнението на различни политики. Ще бъдат финансирани дейности,
свързани с разработването на иновации и разпространението на добри практики.
3.
Партньорство
Прилагането на принципа на партньорство е важен компонент на всички политики и
практики, подпомагани по линия на СФ. Основната цел на този принцип е да гарантира в
достатъчна степен достъпа и участието на всички заинтересовани страни в процесите на
програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на подкрепата по линия на Европейския
социален фонд (ЕСФ).
4.
Устойчиво развитие
Устойчиво развитие означава съгласуваност между краткосрочните и дългосрочните
цели с оглед на постигането на баланс между политиката за ускоряване на растежа и
увеличаване на заетостта и опазването на околната среда.
Във Формуляра за кандидатстване (т.І.2.4.) следва да се заложи как точно дадената
дейност ще допринесе за постигането на конкретната хоризонтална политика.
1.2.4. Проектното предложение да съответства на изискванията за публичност,
съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) №
1828/2006.
Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006, бенефициентите имат
задължения по отношение на дейностите за информация и публичност. Те следва да
предоставят информация и да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти в
медиите, като използват подходящи комуникационни средства. Затова на етапа на подаване
на проектното предложение кандидатите представят предвидените от тях дейности,
свързани с информация и публичност за финансовия принос на ЕСФ.
Подробна информация за необходимите изисквания и мерки се съдържа в
Приложение 13 – Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и
публичност.
1.2.5. Проектното предложение да отговаря на изискването за минимален
размер на финансиране – раздел І., т. 4 от настоящите Указания.
1.2.6. Проектното предложение да отговаря на изискванията за допустимост на
разходите
Допустимите разходи са регламентирани в:
•
ОПАК;
•
Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 относно определянето на общи
разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;
18
•
Регламент на Европейския парламент и Съвета (ЕО) № 1081/2006 за
Европейския социален фонд;
•
ПМС № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост
на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.;
•
ПМС № 231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
Допустими разходи по правилата на ЕСФ
•
разходи за технически и финансови експертизи, ако са пряко свързани с
финансираните дейности по проекта и са необходими за подготовката или осъществяването
им;
•
разходи за анализи, проучвания, изследвания;
•
разходи, свързани с провеждане на обучения във връзка с изпълнението на
дейностите (наем на зали, кафе-паузи, кетъринг, наем на техника). Тези разходи трябва да са
в размер до 10% от стойността на проекта. Те ще се следят по време на изпълнението на
проекта. Всеки разход, свързан с провеждането на обучения, който надхвърли посоченото
ограничение от 10% от общата стойност на проекта, няма да бъде верифициран и ще остане
за сметка на бенефициента;
•
проекта;
разходи за материали, необходими за изпълнението на преките дейности по
•
разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) съгласно националното
законодателство във връзка с изпълнението на дейностите и вътрешните правила на
организацията;
•
разходи, свързани с осигуряването на информация и публичност за
изпълнението на проекта (брошури, банери, пресконференции, рекламни материали); тези
разходи трябва да са не повече от 10% от общите допустими разходи от целия бюджет
на проекта;
•
разходи за задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв. в
размер до 1% от общите допустими разходи от целия бюджет на проекта;
•
разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнаграждения
(посочват се само на часова ставка), включително осигурителни вноски съгласно
националното законодателство и Указания за изплащане на възнаграждения по проекти по
ОПАК, за извършени дейности по проекта (Приложение 14);
•
по ОПАК.
други допустими за ЕСФ разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности
Разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия6:
•
да са законосъобразни;
6 ПМС № 62/21.03.2007 г. и ПМС № 231/20.09.2007 г.
19
•
да са извършени за дейности, избрани съгласно критериите за избор на
операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПАК и конкретизирани в настоящите
Указания;
•
да са извършени от конкретен бенефициент или от допустим негов партньор;
•
да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи –
фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно
националното законодателство;
•
да са заложени в договора или заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПАК;
•
разходите7;
да са действително извършени и платени през периода за допустимост на
•
да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента и на
партньора (ако е приложимо) и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно
функционираща одитна пътека;
•
изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото
национално законодателство и по-специално със ЗОП и подзаконовите актове по
прилагането му;
•
да не са финансирани от друг източник от националния бюджет, бюджета на
Европейските общности или друга донорска програма.
Недопустими разходи
− възстановим ДДС;
− заеми и/или лихви по дългове;
− комисионни и загуба от смяна на валута;
− дивиденти и печалба;
− разходи за гаранции, осигурени от банки или други финансови институции;
− разходи по договори с подизпълнители по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 62/21.03.2007 г.;
− глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
− такси, административни разходи и разходи за застраховане, свързани с договора
за лизинг;
− строеж на сгради;
− закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура,
недвижими имоти и земя, ремонт и реконструкция на сгради;
− разходи за закупуване на оборудване втора употреба;
− разходи за закупуване на хардуер, оборудване и др., които имат натуралновеществена форма и могат да бъдат използвани за повече от една календарна
година;
7 Чл. 3 на ПМС № 62/21.03.2007 г.
20
− разходи за закупуване на нематериални активи като програмни продукти и
лицензи;
− разходи за амортизации на амортизируеми активи;
− разходи за подготовката на проектното предложение.
Важно!
По настоящата процедура не са допустими разходи по правилата на ЕФРР
(финансиране по допълващ начин).
Допустими разходи на партньора(ите)
Партньорите участват в реализирането на проекта и направените от тях разходи са
допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. Разходите на
партньорите се възстановяват само, ако:
•
са за дейности, изрично предвидени за изпълнение от партньора във Формуляра
за кандидатстване;
•
да са включени в споразумението между партньорите съгласно чл. 6, ал. 2 от
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
•
необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи
с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство,
придружават съответното искане за плащане от бенефициента към УО.
Допустими разходи за организация и управление
Допустими са разходи за организация и управление в размер на не повече от 10% от
общите допустими разходи от целия бюджет по проекта8.
Допустими разходи за организацията и управлението на проекта са например:
разходи за възнагражденията, съответно осигурителните вноски и командировъчни разходи
на ръководителя на проекта, на екипа за управление на проекта; разходи за телефон, факс,
интернет, консумативи, материали; счетоводни разходи, оценителни комисии. Тези разходи
се залагат в т. 13 от бюджета на проекта (Приложение 2).
Разходите за финансиране на възнаграждения за извършена работа по проекта се
планират съгласно Указания за изплащане на възнаграждения по проекти по Оперативна
програма „Административен капацитет” (Приложение 14).
Не са допустими разходите за подготовка на проектното предложение.
За всеки заложен разход с предложената цена от доставчика задължително трябва да
бъдат приложени към проектното предложение поне две оферти. Оферти не се изискват
единствено за разходите за командировки и разходите за организация и управление.
1.2.7. Проектното предложение да съответства на принципа за избягване на двойно
финансиране на дейностите по проекта от ОПАК или от други финансови инструменти.
Недопустимо е припокриването и двойното финансиране на дейности, реализирани по
други проекти или със средства от други източници. В тази връзка кандидатът трябва да
представи декларация по Приложение 6А (т. 2).
8 Чл. 4, ал. 8 на ПМС № 62/21.03.2007 г.
21
Недопустими за финансиране са дейности, за които има предвидено финансиране по
бюджета на съответната структура.
1.2.8. Проектното предложение да съответства на изискванията относно
продължителността на изпълнение на проекта. Максималната продължителност на
проекта е 18 месеца. Изпълнението на проекта започва от датата на влизане в сила на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Важно!
Кандидатите трябва да проверят дали проектното предложение отговаря на
условията за допустимост, като използват Таблицата за оценка на допустимостта
(Приложение 10).
2.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
2.1. ФОРМУЛЯР
ЗА
ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ
КАНДИДАТСТВАНЕ,
ПРИЛОЖЕНИЯ
И
Проектното предложение се състои от Формуляр за кандидатстване (Приложение 1),
бюджет (Приложение 2) и всички приложения и подкрепящи документи съгласно
настоящите Указания. Важно е те да съдържат цялата необходима информация, отнасяща
се до проекта.
Формулярът за кандидатстване не трябва да бъде попълнен на ръка.
Приложенията са посочени в раздел IV на настоящите Указания за директно
предоставяне.
Кандидатът задължително предоставя следните приложения и подкрепящи
документи:
•
Приложение 3: Източници на финансиране
кандидатът предоставя собствено съфинансиране);
(приложимо,
ако
• автобиографии на всички членове на екипа за управление на проекта по
Приложение 5;
•
попълнена Декларация по Приложение 6А;
• две оферти за всеки заложен разход с предложена цена от доставчика, с
изключение на разходите за командировки и разходите за организация и управление.
Важно!
При подписване на документи от проектното предложение (Формуляр за
кандидатстване и др.) от лице, различно от представляващото кандидата, следва да се
представи копие от документа за упълномощаването му.
Документите, които трябва да бъдат представени, следва да бъдат с актуално
съдържание. Всички документи се предоставят на български език.
22
2.2. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Проектното предложение (Формуляр за кандидатстване, съответните приложения и
подкрепящи документи) трябва да бъде представено в един оригинал и две копия на
хартия, във формат А4, окомплектовани в отделни папки. Оригиналът и двете копия
трябва да имат абсолютно идентично съдържание.
Формулярът за кандидатстване (Приложение 1), бюджетът (Приложение 2), очаквани
източници на финансиране (Приложение 3 – в случай, че кандидатът предоставя собствено
съфинансиране) трябва да бъдат представени и на електронен носител като три отделни
електронни файла. Представените електронни файлове трябва да съдържат идентично
предложение на това, което е представено на хартия. В случай, че хартиените и
електронните документи се различават, за валидни се възприемат хартиените.
Външният плик трябва да трябва да има надпис със следната информация:
•
наименование на подприоритета на ОПАК, по който е отворена процедурата;
•
бюджетна линия;
•
пълно наименование на кандидата;
•
пълен адрес на кандидата;
•
лице за контакти;
•
електронна поща;
•
адрес на УО на ОПАК;
•
ЕИК/БУЛСТАТ.
Пример:
(пълно наименование на кандидата) ....................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ.................................................
Ул. .....................
София ...............
Ел. поща: .......................................
Лице за контакт: ........................
Процедура за директно предоставяне по подприоритет 1.3. на ОПАК
Бюджетна линия: BG051PO002/11/1.3-05
Управляващ орган на
Оперативна програма „Административен капацитет”
Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”
Министерство на финансите
ул. „Г. С.Раковски” 102
София 1040
23
Кандидатът може да провери дали проектното предложение е напълно
окомплектовано, като използва Таблицата за оценка на административното
съответствие (Приложение 9).
Проектните предложения трябва да бъдат изпратени по куриер, по пощата или
доставени на ръка на адреса на УО на ОПАК.
При получаване на проектните предложения се издава документ с регистрационен
номер на съответното проектно предложение.
Проектни предложения, изпратени по друг начин (например по факс или по
електронна поща) или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Посоченият по-горе набор от документи трябва да бъде надлежно окомплектован и
добре опакован.
2.3.
КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 29.04.2011 г. (петък),
17:30 часа. Всяко предложение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано.
2.4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Преди представяне на проектните предложения кандидатите могат да искат
разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Въпроси могат да се изпращат до УО на ОПАК по пощата, по електронна поща, по факс
или във форума на Интернет страницата на ОПАК, като ясно се посочва бюджетната
линия.
Ел. поща: info@opac.government.bg
Факс: (+ 359 2) 9859 55 11
Интернет страница на ОПАК: www.opac.government.bg
Въпроси могат да се задават най-късно до 08.04.2011 г. (петък). Срокът за
отговор на зададените въпроси от страна на УО е не по-късно от 18.04.2011 г.
(понеделник).
Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ОПАК. Те
се предоставят на оценителната комисия и се вземат предвид при оценката на проектните
предложения.
3.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проектните предложения се оценяват от Оценителна комисия (ОК) в съответствие с
общите критерии за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение, и
конкретизирани в настоящите Указания. Публикуваните критерии не подлежат на
изменение по време на процедурата. Оценката на проектните предложения включва
следните 3 етапа:
1.
оценка на административното съответствие;
2.
оценка на допустимостта;
3.
оценка на качеството (техническа и финансова оценка).
24
3.1. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
Оценката на административното съответствие се отнася до изпълнението на
формални критерии към проектното предложение: срок за подаване, начин на подаване,
форма, пълнота на приложените документи и др.
Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не”, като се попълва
Таблица за оценка на административното съответствие (Приложение 9).
Предложенията следва да отговарят на всички критерии, за да преминат към по-нататъшно
разглеждане.
Важно!
С оглед оценка на реалистичността на предвидените разходи, кандидатът
задължително трябва да приложи към проектното предложение поне две оферти за всеки
заложен разход с предложената цена от доставчика. Оферти не се изискват единствено за
разходите за командировки и разходите за организация и управление.
Представянето на оферти не освобождава бенефициентите от задължението за
провеждане на процедури за избор на изпълнители от страна на бенефициента при спазване
на изискванията на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му.
Предоставените оферти са само индикативни и на етап изпълнение на проекта няма
да бъдат задължителни за избор от страна на бенефициента – т.е ще може да се избере друга
оферта, валидна към конкретния момент.
Офертите за разходите са част от оценката на административното съответствие
на проектното предложение (виж Приложение 9, Таблица за оценка на
административното съответствие)!
3.2. ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА
Оценката на допустимостта се извършва от Оценителната комисия чрез прилагане на
критериите за допустимост, разгледани в раздел ІІ., т. 1 от настоящите Указания.
Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не”, като се попълва Таблица за
оценка на допустимостта (Приложение 10).
Важно!
За да бъдат допустими проектните предложения, те трябва да отговарят на
всички ограничения, заложени в раздел ІІ, т. 1 от настоящите Указания, включително
по отношение на разходите. Проектни предложения, съдържащи разходи,
надвишаващи най-високата предложена стойност в индикативните оферти, ще бъдат
връщани на конкретния бенефициент за корекция на бюджета.
3.3. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА)
Оценката на качеството на предложенията се извършва от Оценителната комисия
съгласно Методика за оценка на качеството (Приложение 12 към настоящите Указания).
Съобразно Методиката всеки член на оценителната комисия попълва Таблицата за оценка
на качеството (Приложение 11). Крайната комплексна оценка на всяко предложение
представлява средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки.
Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия и всички свързани с това
документи се публикуват на Интернет страницата на ОПАК при стартиране на процедурата.
25
След приключване на работата си Оценителната комисия изготвя доклад до
Ръководителя на УО на ОПАК с предложение за финансиране на проектите, подредени в
низходящ ред по брой получени точки.
За финансиране могат да бъдат предложени единствено проектните предложения,
които са получили минималния брой точки съгласно Методиката за оценка на качеството.
Важно!
Кандидатът следва добре да се запознае с критериите за оценка на качеството,
съдържащи се в Методиката за оценка. Проектното предложение трябва да събере
минимум 70 точки от възможни 100, за да бъде предложено за финансиране.
Особено важно е да се обърне внимание на ясната връзка между поставените цели на
проекта, предложените дейности и очакваните резултати, както и на обосновката и
реалистичността на предвидените в бюджета разходи. Задълбоченото представяне на тази
информация носи голям брой допълнителни точки при оценката на проектното
предложение. Ясното и конкретно описание на трайното въздействие върху целевите групи,
на устойчивостта на резултатите от проекта, както и на мултипликационния ефект (т. 7,
раздел I. от Формуляра за кандидатстване), също се оценяват със значителен брой точки.
В случай на установени неточности от страна на УО при оценката на
проектното предложение на конкретния бенефициент, то се връща мотивирано на
бенефициента с оглед на оформянето му в изисквания вид.
ІІІ. РЕШЕНИЕ
И
ДОГОВОР
ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
1.
РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОПАК ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И УВЕДОМЯВАНЕ
НА КАНДИДАТА
В срок до 10 работни дни след като получи доклада на Оценителната комисия,
Ръководителят на УО на ОПАК взема мотивирано решение за:
•
одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
предложените проекти или
•
връщане на доклада за преразглеждане или
•
отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата.
Проектното предложение, преминало успешно оценяването, се проверява за
припокриване и двойно финансиране на дейности. Проект, за който проверката установи
наличие на някое от горните обстоятелства, няма как да бъде финансиран.
Въз основа на резултатите от проверката, Ръководителят на УО на ОПАК взема
решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Когато възникне съмнение за
наличие на двойно финансиране, срокът за вземане на решение се удължава с 10 работни
дни.
2.
СКЛЮЧВАНЕ
НА
ДОГОВОР
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
Безвъзмездната финансова помощ за одобреното проектно предложение се
предоставя въз основа на договор между УО и бенефициента.
26
В срок от 15 работни дни от издаването на решението за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ УО уведомява писмено одобрения кандидат и го
информира какви допълнителни документи трябва да представи за подписването на договор
(образецът на договор и приложенията към него са част от Указанията). Срокът за
изпращане на документите е не по-малко от 5 работни дни. След получаването на
документите, в срок до 30 дни след издаването на решението за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ УО изготвя в два екземпляра (един за УО и един за
бенефициента) и предлага на бенефициента по одобрените проекти да подпише договорите
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ІV.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
1.
Приложения, които се попълват към момента на кандидатстване
Приложение 1: Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (във
формат word)
Приложение 2: Подробен бюджет (формат excel)
Приложение 3: Източници на финансиране (формат excel; приложимо, ако кандидатът
предоставя собствено съфинансиране)
Приложение 5: Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта
Приложение 6А: Декларация във връзка с чл. 15, ал. 2, т.7 от ПМС № 121/31.05.2007 г.
Две оферти за всеки заложен разход с предложена цена от доставчика, с изключение на
разходите за командировки и разходите за организация и управление
2.
Образец на договор и приложения към него
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Приложение I: Общи условия (формат word)
Приложение II: Проектно предложение (попълненият Формуляр за кандидатстване и
подкрепящи документи – прилагат се от Управляващия орган)
Приложение III: Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ
Приложение IV: Междинен технически доклад
Приложение V: Годишен технически доклад
Приложение VI: Окончателен технически доклад
Приложение VІI: Финансов отчет
Приложение VІIІ: Декларация за нередности
Приложение X: Указания на Министерството на финансите
Приложение XIII: Пълномощно/заповед № .../....... г. за подписване на договора (ако е
приложимо)
Приложение XIV: Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и
публичност
Приложение ХV: Методология за прилагане на финансови корекции по извършени
разходи, във връзка с изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма
„Административен капацитет”(ОПАК)
27
Приложение ХVI: Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от
Структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство
Приложение ХVIІІ: Указания за изплащане на възнаграждения на екипите за организация
и управление по Оперативна програма „Административен капацитет”
Приложение ХIХ: Указания за плащания по проекти, финансирани по Оперативна
програма „Административен капацитет”
Приложение XX: Образец на доклад за одит
3.
Документи за информация
Приложение 9: Таблица за оценка на административното съответствие
Приложение 10: Таблица за оценка на допустимостта
Приложение 11: Таблица за оценка на качеството
Приложение 12: Методика за оценка на качеството
Приложение 13: Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и
публичност
Приложение 14: Указания за изплащане на възнаграждения на екипите за организация и
управление по оперативна програма „Административен капацитет”
При настъпване на изменения в националната и европейската нормативна уредба,
отнасящи се до настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, УО си запазва правото да извършва промени в тези Указания.
Промените се оповестяват чрез Интернет страницата на ОПАК и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд www.eufunds.bg.
28
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
69
Размер файла
326 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа