close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

код для вставкиСкачать
ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
ИНВЕСТИЦИИ
В ХОРАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ”
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПАК, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД,
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР
С ОПРЕДЕЛЕН СРОК
Наименование
на откритата процедура
“Гражданското общество – повече идеи
за прозрачност и достъпност на
държавната администрация”
Приоритетна ос
I. “Добро управление”
Подприоритет
1.2. “Прозрачна и почтена държавна
администрация”
Бюджетна линия
BG051PO002/08/1.2-02
ОБОБЩЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Цели на процедурата
•
Повишаване
на
публичността
и
информираността относно административното обслужване
на гражданите и бизнеса – “отваряне” на администрацията
към потребителите на административни услуги
•
Повишаване на отчетността на администрацията
пред гражданите и бизнеса
•
Утвърждаване
на
партньорството
между
структурите на гражданското общество и администрацията
за засилване на гражданския контрол и мониторинг, за
превенция на корупцията и повишаване на отчетността в
администрацията
•
Подобряване на организацията и работните
процеси вътре в рамките на администрацията, когато това
води до повече прозрачност и публичност
•
Повишаване на общественото доверие в
българските институции
Бенефициенти
Структури на гражданското общество:
• социално-икономически партньори –
представителните организации на национално равнище на
работодателите и на работниците и служителите
• неправителствени организации, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
или изрично признати за ЮЛНЦ по силата на специален
закон
Размер на безвъзмездната
финансова помощ
- минимален размер
- максимален размер
100 000 лв.
390 000 лв.
Продължителност
на изпълнение на проекта
12 месеца
Краен срок за подаване
на проектните предложения
25.04.2008 г. (петък), 17:30 часа
Териториален обхват
Територията на Република България и на държавите членки
на ЕС
2
СЪДЪРЖАНИЕ
І.
ОБОСНОВКА, ЦЕЛИ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ..... 4
1.
ОБОСНОВКА И ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ” ........................................................................................................................... 4
2.
ОБОСНОВКА И ЦЕЛ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС ............................................................... 6
3.
ОБОСНОВКА НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................... 7
4.
ФИНАНСИРАНЕ ....................................................................................................................... 8
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ........................... 9
1.
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ........................................................................................... 9
1.1. Допустимост на кандидатите и техните партньори.................................................................9
1.2. Допустимост на проектните предложения .............................................................................12
2.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ ....................................................................................... 22
2.1. Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи ...............................22
2.2. Къде и как се изпращат проектните предложения?...............................................................23
2.3. Краен срок за подаване на проектните предложения ............................................................24
2.4. Допълнителна информация......................................................................................................24
3.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.......................................................... 25
3.1. Оценка на административното съответствие .........................................................................25
3.2. Оценка на допустимостта.........................................................................................................25
3.3. Оценка на качеството на проектното предложение (техническа и финансова
оценка) ......................................................................................................................................26
ІІІ. РЕШЕНИЕ И ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ..................................................................................................... 26
1.
Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и уведомяване на кандидатите ........................................ 26
2.
Сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ........................ 27
ІV. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА ..................................................................................... 28
1.
Приложения, които се попълват към момента на кандидатстване: .................................... 28
2.
Образец на договор и приложения към него ......................................................................... 28
3.
Документи за информация: ..................................................................................................... 29
3
І.
ОБОСНОВКА, ЦЕЛИ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА
ПРОЦЕДУРА
1.
ОБОСНОВКА
И
ЦЕЛИ
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
НА
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
Настоящата процедура е отворена за кандидатстване с проектни предложения в
рамките на приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.2. на Оперативна
програма “Административен капацитет” (ОПАК).
Оперативна програма “Административен капацитет” е стратегически документ
за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007 – 2013 г. Тя е
разработена в съответствие с европейската и националната политика за подобряване на
институционалния и административния капацитет и е средство за постигане на целите на:
•
Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г.
•
Актуализираната Лисабонска стратегия, 2005 г.
•
Националната програма за реформи, 2006 – 2009 г.
•
Националната стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г.
В унисон с целите и политиките на описаните стратегически документи ОПАК ще
подкрепя изграждането на модерна държавна администрация. Ясната нормативна база,
въвеждането на принципите на добро управление, включването на заинтересованите страни
във формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в
администрацията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за създаване на
ефективна, “с лице към хората”1 и ориентирана към потребителите на административни
услуги администрация.
Същите резултати ще бъдат търсени и от гледна точка на дейността на съдебната
система и структурите на гражданското общество.
Стратегическата цел на ОПАК е:
Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на
ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване
на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната
система.
Изпълнението на ОПАК ще подпомогне българската администрация, която съзнава
своята мисия за подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество. Това не
означава създаване на администрация с голяма численост на структурите и служителите, а
акцентът се поставя върху компетентността и качеството на дейността й.
За повишаване на икономическия растеж е необходима и надеждна и ефективна
съдебна система. Затова по ОПАК ще се финансират дейности за пълна отчетност и
прозрачност в работата на съдебната власт.
1
Слоган на българската държавна администрация.
4
С цел постигане на партньорство за реализиране на ефективни политики ОПАК
ще подкрепи също и развитието на капацитета на структурите на гражданското общество
(СГО) за включването им в процесите на координация и консултация с администрацията и
съдебната система. По този начин ще се постигне и осъществяване на активен мониторинг
върху дейността им.
Изхождайки от потребностите на тези три обобщени целеви групи, специфичните
цели на Оперативната програма са:
•
Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система
Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на
квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и
структурите на гражданското общество
•
•
Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система
Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на 4 приоритетни оси:
Приоритетна ос I: Добро управление
Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на
електронното управление
Приоритетна ос IV: Техническа помощ
Приоритетна ос І отразява необходимостта от укрепване на административните
структури и органите на съдебната власт, повишаване на прозрачността и отчетността в
работата им, въвеждането на ПЧП и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление
и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на държавната политика.
Приоритетна ос ІІ е насочена към постигане на ефективност на държавната
администрация, органите на съдебната власт и СГО чрез управление и развитие на човешките
ресурси.
Приоритетна ос III касае предоставянето на качествени административни услуги и
използването на информационните технологии.
Приоритетна ос IV ще укрепи капацитета на Управляващия орган (УО) за
управление на ОПАК.
Постигането на целите на ОПАК чрез дейностите по отделните приоритетни оси ще
осигури на гражданите и бизнеса в България модерно и отговарящо на изискванията им
административно обслужване, ефективна и прозрачна съдебна система, както и активни и
обучени СГО – компетентни партньори на държавата в процеса на разработване и
изпълнение на националните и европейските политики.
5
2.
ОБОСНОВКА И ЦЕЛ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС
Целта на приоритетна ос I “Добро управление”, в рамките на която се отваря
настоящата процедура, е:
Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система.
Анализът и SWOT анализът на състоянието на българската държавна администрация,
на съдебната система и на структурите на гражданското общество в България очертават
необходимостта от подобряване на прилагането на някои от принципите на добро
управление, като например по-добра ефективност и ефикасност, повече прозрачност и
достъпност, по-добра координация. Затова е идентифицирана нуждата първата приоритетна
ос на ОПАК да адресира първостепенни мерки за подобряване на управлението,
организацията и функционирането на държавната администрация и на съдебната система.
Приоритетна ос I е насочена към решаване на проблема с ниската ефективност в
дейността на администрацията поради неусъвършенствана организационна
структура, наличие на дублиращи се функции и лоша организация на работата.
Освен това, за гарантиране на добро управление и по-конкретно на законността на
действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурси за
постигане на поставените цели, по тази приоритетна ос ще се повишава прозрачността,
отчетността и контролът на държавната администрация.
Постигането на добри резултати в дейността на администрацията изисква също и
качествено разработване на политики – добро планиране на целите и правилно поставени
приоритети. Затова българската администрация ще бъде подпомагана в процеса на
формулиране на политики, стратегическо планиране и оценка на въздействието,
както и при мониторинга и последващата оценка на изпълнението им – в координация
и партньорство с всички заинтересовани страни.
За постигане на добро управление, като един от основните начини за оптимизиране
на административните разходи, приоритетна ос I ще подпомага използването на
възможностите на публично-частното партньорство и аутсорсинга.
Установяването на принципите на добро управление в работата на съдебната
система също ще бъде подкрепено по тази приоритетна ос. Целта е да се подобри
взаимодействието между органите на съдебната власт, да се повиши ефективността на
работата на нейните структури, да се увеличи прозрачността в тяхната дейност и да се
повиши доверието на гражданите и бизнеса в нея.
Подприоритетите в приоритетна ос I “Добро управление” са следните:
1.1. Ефективна структура на държавната администрация
1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация
1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики
1.4. Администрацията – партньор на бизнеса
1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система
1.6. Транснационално и междурегионално сътрудничество
6
3.
ОБОСНОВКА НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Настоящата процедура се обявява по подприоритет 1.2. “Прозрачна и почтена
държавна администрация”. Тя съответства на специфичната цел на подприоритета:
Постигане на прозрачност и отчетност в администрацията и подобряване на
механизмите за контрол върху дейността й.
Един от основните аспекти на доброто управление е гарантирането на
прозрачността и отчетността на администрацията пред широката общественост, пред
потребителите на услуги и пред всички заинтересовани от административната дейност лица.
Смисълът на доброто управление съдържа в себе си насоченост “навън”, към обществото.
Именно затова за постигането му е от особено значение представата на гражданското
общество за това в какво се изразяват практическите измерения на доброто управление.
Подобряването на прозрачността и отчетността на администрацията като аспекти на
доброто управление по дефиниция предполага отчитането и съобразяването с мнението
на всички заинтересовани страни относно съществуващото ниво на прозрачност и
откритост. Ангажираността на гражданското общество и активният външен
мониторинг на административната дейност са едни от най-сигурните инструменти за
гарантиране на ефективен контрол на работата на администрацията.
УО на ОПАК стартира процедура за СГО по подприоритет 1.2., за да даде
възможност на неправителствения сектор да направи своите анализи и препоръки към
администрацията. СГО могат да предложат конкретни мерки или да предприемат сами
дейности за: повишаване на прозрачността и отчетността на административните структури;
за облекчаване на достъпа до ясна и изчерпателна информация за дейността на
администрацията (предвидено например в Закона за достъп до обществена информация); за
постигане на по-добър вътрешно-административен контрол; за осъществяване на
граждански мониторинг; за превенция на корупцията. В рамките на настоящата процедура
СГО могат да бъдат инициаторите на необходими от гледна точка на гражданите и бизнеса
мерки, да очертаят слабостите на държавната администрация и в партньорство с нейните
структури или с други представители на неправителствения сектор да предложат решения
на конкретни проблеми в сферата на доброто управление.
Целите на настоящата процедура са:
•
повишаване на публичността и информираността относно административното
обслужване на гражданите и бизнеса – “отваряне” на администрацията към
потребителите на административни услуги
•
повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса
•
утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското
общество и администрацията за засилване на гражданския контрол и мониторинг, за
превенция на корупцията и повишаване на отчетността в администрацията
•
подобряване на организацията и работните процеси вътре в рамките на
администрацията, когато това води до повече прозрачност и публичност
•
повишаване на общественото доверие в българските институции.
7
Примерни индкатори по настоящата процедура:
•
Брой реализирани анализи, проучвания, изследвания, мониторинг, оценка на
дейността на администрацията
•
Брой реализирани дейности за изготвяне на предложения/препоръки за промени на
нормативни, стратегически или други документи, чрез които да се постига публичност и
прозрачност в дейността на администрацията
•
Брой реализирани дейности за изготвяне на препоръки/предложения към
администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане на добри практики
•
Брой разработени планове за действие, методологии, правила, наръчници или други
инструменти, с които СГО да споделят помежду си опит във връзка с тяхната роля за постигане
на повече прозрачност или превенция на корупцията, както и за взаимодействието им с
администрацията
•
Брой реализирани кръгли маси, семинари и др. за насърчаване на партньорството и
сътрудничеството между гражданското общество, администрацията, съдебната система,
бизнеса и медиите за постигане на повече прозрачност в административната дейност и
обслужване
•
Брой проведени обучения
•
Брой реализирани дейности за информирането на гражданите и бизнеса относно
ролята на СГО за постигане на повече прозрачност и по-добра отчетност и превенция на
корупцията.
Индикаторите в проектните предложения трябва да съответстват на предвидените
дейности. Посочените по-горе индикатори са само примерни. Кандидатите могат да
предложат и допълнителни индикатори, с които се измерват резултатите от изпълнението на
допустими дейности по проекта.
4.
ФИНАНСИРАНЕ
Общ бюджет за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура
Бюджетна линия
Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ
Средства от ЕСФ
Национално
съфинансиране
BG051PO002/08/1.2-02
11 000 000 лв.
9 350 000 лв.
1 650 000 лв.
Управляващият орган си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума
при недостатъчен брой качествени предложения, отговарящи на предварително зададените
критерии.
8
Важно!
Размер на безвъзмездната финансова помощ
Стойността на проектното предложение, с което се кандидатства, трябва да се
вмества в следните минимални и максимални граници:
•
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.
•
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лв.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране на проекта от страна
на кандидата.
ІІ.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА
Тези Насоки установяват правилата за подаване на проектни предложения,
финансирани по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на
кандидатстване, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 121/31.05.2007 г.
1.
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критериите за допустимост са разделени в две групи и се отнасят до:
•
Организациите, които биха могли да кандидатстват за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, и техните партньори
•
Проектните предложения, за които може да бъде предоставена безвъзмездна
финансова помощ
1.1. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПАРТНЬОРИ
1.1.1. КАНДИДАТ
Допустими кандидати
От всички допустими по подприоритет 1.2. бенефициенти, по настоящата процедура
допустими кандидати са само структурите на гражданското общество (СГО), които
включват:
•
социално-икономическите партньори – представителните организации на
национално равнище на работодателите и на работниците и служителите
•
неправителствените организации (НПО), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или изрично признати за ЮЛНЦ по силата
на специален закон.
9
Недопустими кандидати
•
Местни инициативни групи (МИГ)
МИГ са ЮЛНЦ, но са изрично изключени от обхвата на ОПАК като
бенефициенти на помощ по други програми.
•
Клонове на организации
Кандидати могат да бъдат единствено самостоятелни юридически лица
Допълнителни изисквания към кандидатите
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията съгласно чл. 10 от ПМС
№ 121/31.05.2007 г., а именно:
Кандидати – ЮЛНЦ не могат да участват в процедурата за набиране на проектни
предложения или да получават безвъзмездна финансова помощ, ако е налице някое от
следните обстоятелства2:
1) ЮЛНЦ:
•
e обявено или се намира в процедура по несъстоятелност, ликвидация,
дейността му е поставена под съдебен надзор, сключило е предпазен конкордат с
кредиторите, преустановило е дейността си, обект е на съдебно производство във връзка с
тези въпроси или се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура,
предвидена в националното законодателство
•
не е изпълнило задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци в съответствие с българската нормативна уредба
•
е обявено, че e в сериозно нарушение на задължения по договори, финансирани
от бюджета на Общността.
2) Членове на управителния орган на даденото ЮЛНЦ:
•
са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда
•
са извършили виновно груба професионална грешка, която може да бъде
доказвана с всички средства, които УО може да обоснове
•
не са изпълнили задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци в съответствие с българската нормативна уредба
•
са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна
организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на
Общността
•
са в положение на конфликт на интереси
•
са предоставили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване
на информацията, изискана от УО като условие за участие в настоящата процедура, или не
предоставят тази информация.
2
Виж чл. 10, ал. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. във връзка с чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 1 от
Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002.
10
Тези изисквания се отнасят за членовете на управителните органи на кандидата
– юридическо лице, а когато членове на управителните органи са юридически лица – за
техните представители в съответния управителен орган3. Те се отнасят и за лицата, които
са овластени да представляват кандидата и са вписани в регистъра на ЮЛНЦ.
Гореизброените обстоятелства се декларират (Приложение 6).
Едно и също ЮЛНЦ може да подаде като кандидат само едно проектно
предложение по една от двете процедури – по настоящата или по подприоритет 2.3.
“Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”.
ЮЛНЦ (бенефициент или партньор) по проект, по който има сключен договор
по ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата по
подприоритет 2.3. “Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност
и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната
система” – 2007 г., не може да подаде проектно предложение по настоящата процедура.
1.1.2. ПАРТНЬОРИ
Дадена организация може да участва като партньор в проектното предложение, ако
нейният капацитет, опит или компетентност са необходими за постигането на целите на
проекта.
По настоящата процедура партньори на кандидата могат да бъдат всички допустими
бенефициенти по подприоритет 1.2. на ОПАК:
•
други СГО
•
централна, областни и общински администрации.
Партньорите ЮЛНЦ трябва да отговарят на изискванията за допустимост на
кандидатите по настоящата процедура, описани по-горе.
Едно и също ЮЛНЦ може да участва като партньор само в едно проектно
предложение по една от двете процедури – по настоящата или по подприоритет 2.3.
“Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”.
ЮЛНЦ (бенефициент или партньор) по проект, по който има сключен договор
по ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата по
подприоритет 2.3. “Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност
и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната
система” – 2007 г., не може да участва като партньор в настоящата процедура.
По настоящата процедура едно и също ЮЛНЦ не може да представи проектно
предложение като кандидат и да участва като партньор по друго проектно
предложение.
Партньорствата, създадени за целите на кандидатстване за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Кандидатът
и неговият партньор(и) трябва да подпишат Декларация за партньорство (Приложение 8).
Кандидатът и всички партньори подписват една обща декларация за партньорство.
3
Чл. 10, ал. 2 от ПМС № 121 от 31.05.2007 г.
11
При одобряване на проекта кандидатът и партньорите поемат ангажимент за
подписване на Споразумение преди слючване на договора. То включва: дейностите и
разходите, които ще се извършват от партньорите; начина на отчитане на дейностите и
разходите и на уреждане на финансовите отношения между бенефициента и партньорите.
Cроковете и документите, които представят партньорите, е необходимо да са съобразени
със сроковете и документите, които бенефициентът представя пред УО на ОПАК.
Партньорите участват в реализирането на проекта и направените от тях разходи са
допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. Плащанията от
страна на УО се извършват само към бенефициента.
1.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ имат възможност да възлагат
изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са партньори по проекта.
Когато изпълнението на дейности се възлага от бенефициента на помощта или от
партньор – СГО, това става в съответствие с правилата на договаряне, посочени в
ПМС № 55/12.03.2007 г. Когато възложител е държавната администрация, средствата се
разходват по правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове
по прилагането му.
Важно!
Кандидатът и неговите партньори нямат право да разделят изпълнението на една и съща
дейност с цел заобикаляне на изискванията на ЗОП или на ПМС № 55/12.03.2007 г.
1.2. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проектните предложения се считат за допустими, ако отговарят на следните
изисквания:
1.2.1. Примерни допустими дейности
Дейностите, включени в проектните предложения, трябва да са в съответствие с
хоризонталните принципи на ОПАК и да допринесат за постигането на заложената цел по
подприоритет 1.2., като са насочени към специфичните цели на настоящата процедура,
а именно:
•
повишаване на публичността и информираността относно административното
обслужване на гражданите и бизнеса – “отваряне” на администрацията към
потребителите на административни услуги
•
повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса
•
утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското
общество и администрацията за засилване на гражданския контрол и мониторинг, за
превенция на корупцията и повишаване на отчетността в администрацията
•
подобряване на организацията и работните процеси вътре в рамките на
администрацията, когато това води до повече прозрачност и публичност
•
повишаване на общественото доверие в българските институции.
12
Примерни допустими дейности:
•
разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания,
мониторинг, оценки (например мониторинг или оценка на прилагането на
законодателството и на стратегическите документи; анализ на съществуващи добри
практики; изследвания на вътрешната организация на административната дейност от гледна
точка на създаване на предпоставки за повишаване на прозрачността и отчетността и
превенция на корупцията; анализ на механизмите за външен и вътрешен контрол;
проучвания посредством практиката “таен клиент”)
•
разработване на конкретни предложения и препоръки за промени на
нормативни, стратегически или други документи, чрез които се постига публичност и
прозрачност в дейността на администрацията
•
разработване на препоръки към администрацията за прилагане на
конкретни мерки или въвеждане на добри практики по отношение на:
1) предоставянето на информация относно административната дейност и обслужване и
2) подобряване на вътрешната организация на работата на администрацията с цел
постигане на повече прозрачност, отчетност и превенция на корупцията (например
препоръки за въвеждането на иновативни добри практики; предложения за въвеждане на
нови механизми за обратна връзка; препоръки за подобряване на достъпа до обществена
информация и т.н.)
•
разработване и усъвършенстване на методологии, правила, наръчници или
други инструменти, чрез които СГО да споделят опита си с други представители на
неправителствения сектор във връзка с тяхната роля за постигане на повече прозрачност
или превенция на корупцията, както и за взаимодействието им с администрацията
•
дейности за информиране на гражданите и бизнеса относно ролята на СГО
за постигане на повече прозрачност и по-добра отчетност и превенция на корупцията
(например разработване на справочници, брошури, информационни материали;
информационни табла; Интернет сайтове; електронни информационни бюлетини и бази
данни, онлайн дискусионни форуми; разработване или актуализация на софтуер на регистри
и бази данни; организиране на разяснителни кампании)
•
провеждане на конференции, кръгли маси, семинари, публични обсъждания
и др. за насърчаване на партньорството и сътрудничеството между гражданското общество,
администрацията, съдебната система, бизнеса и медиите за постигането на повече
прозрачност в административната дейност и обслужване
•
провеждане на съпътстващи обучения (например за превенция на корупцията,
постигане на прозрачност в обслужването, достъп до обществена информация, по етични
стандарти, комуникационни умения и др.)
•
дейности за информация и публичност относно конкретните цели и резултати
на проекта.
Посочените дейности са само примерни.
въвеждането и промотирането на добри практики.
Насърчава
се
иновативността,
Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или
мултиплицират резултати, постигнати с финансиране от други програми.
13
В случаите, в които за целите на проекта е необходимо използването на опит от
други държави членки, допустими дейности по настоящата процедура по подприоритет
1.2. са:
•
проучване на опита на държави членки на ЕС (включително посещения с тази
цел)
•
прилагане на добри практики от държави членки на ЕС
•
наемане на обучители от държави членки на ЕС.
Те трябва да бъдат обосновани и да са обвързани с останалите заложени дейности по
проекта.
Не са допустими дейностите, описани в подприоритет 1.6. на ОПАК
“Транснационално и междурегионално сътрудничество”.
1.2.2. Проектното предложение да е насочено към съответните целеви групи на
поприоритет 1.2., съгласно изискванията на ОПАК, а именно:
•
структури на гражданското общество
•
централна, областни и общински администрации
•
местните обществени посредници.
Съдебната система не е целева група по тази процедура.
1.2.3. Проектното предложение да съответства на хоризонталните политики на
ЕС и да допринася за тяхното реализиране
Дейностите, включени в проектните предложения, трябва да са в съответствие с
хоризонталните принципи на ОПАК и да допринесат за постигането на заложената цел по
подприоритет 1.2. Управляващият орган на ОПАК ще следи на всички етапи на
Оперативната програма за прилагането на водещите хоризонтални политики на ЕС, а
именно:
•
Равенство между половете и превенция на дискриминацията (равни
възможности) въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания,
увреждания, възраст или сексуална ориентация. Прилагането на този принцип е
задължителна интегрална част от всички политики и практики, финансирани по линия на
Структурните фондове (СФ).
•
Иновации и прилагане на политики
Прилагането на този принцип означава разработване на нови подходи и споделяне на
добри практики при изпълнението на различни политики. Ще бъдат финансирани дейности,
свързани с разработването на иновации,и разпространението на добри практики.
•
Партньорство
Прилагането на принципа на партньорство е важен компонент на всички политики и
практики, подпомагани по линия на СФ. Основната цел на този принцип е да гарантира
участието на всички заинтересовани страни в процесите на програмиране, изпълнение,
мониторинг и оценка на подкрепата по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ).
14
•
Устойчиво развитие
Според Лисабонската стратегия устойчиво развитие означава съгласуваност между
краткосрочните и дългосрочните цели с оглед на постигането на баланс между политиката
за ускоряване на растежа и увеличаване на заетостта и опазването на околната среда.
1.2.4. Проектното предложение да съответства на изискванията за публичност,
съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006.
Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006, бенефициентите имат
задължения по отношение на дейностите за информация и публичност. Те следва да
предоставят информация и да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти в
медиите, като използват подходящи комуникационни средства. Затова на етапа на подаване
на проектното предложение кандидатите представят предвидените от тях дейности,
свързани с информация и публичност за финансовия принос на ЕСФ.
Подробна информация за необходимите мерки се съдържа в Задължения на
бенефициентите за осигуряване на информация и публичност (Приложение 13).
1.2.5. Проектното предложение да отговаря на изискването за минимален и
максимален размер на финансиране – раздел І, т. 4.
1.2.6. Проектното предложение да отговаря на изискванията за допустимост на
разходите
Допустимите разходи са регламентирани в:
•
ОПАК
•
Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006
•
Регламент на Европейския парламент и Съвета (ЕО) № 1081/2006 за
Европейския социален фонд
•
Регламент на Европейския парламент и Съвета (ЕО) № 1080/2006 за
Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с чл. 11 от ПМС № 62/21.03.2007 г. и
чл. 9 от ПМС № 231/20.09.2007 г.
•
ПМС № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
•
ПМС № 231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
•
ПМС № 236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската
икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие,
във връзка с чл. 9 от ПМС № 231/20.09.2007 г.
15
Допустими разходи
•
разходи, свързани с провеждане на обучения във връзка с изпълнението на
дейностите
•
разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) съгласно националното
законодателство във връзка с изпълнението на дейностите
•
разходи за технически и финансови експертизи, ако са пряко свързани с
финансираните дейности по проекта и са необходими за подготовката или осъществяването им
•
разходи, свързани с
изпълнението на проекта
осигуряването
на информация и публичност
за
•
разходи за задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв.
(разходите за одит на проекти под тази стойност се отчитат към непреките разходи)
•
разходи за застраховки на закупени активи по проекта
•
разходи за разработване и закупуване на специализиран софтуер във връзка с
постигане на целите на проекта, включително за информационни системи (в този случай
разходите за неговата амортизация са недопустим разход)
•
разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнаграждения на
служители, включително осигурителни вноски съгласно националното законодателство, за
извършени дейности по проекта извън обхвата на техните служебни задължения; разходите
за възнаграждения за извършена работа се отчитат въз основа на действителните
възнаграждения на съответните служители и следва да бъдат пропорционални на
изработеното по проекта време; освен това отчетената дейност трябва да е извършена в
извънработно време или по време на отпуск
•
разходите за лизинг, при условие че:
−
лизингополучателят е бенефициент по ОПАК
−
лизингът е необходим за изпълнението на дейностите
− лизинговите вноски са дължими и платени до срока за изпълнение на
договора за изпълнение на ОПАК
−
лизингът е по-изгоден от наема на същата стока
− разходът за лизинговите вноски се доказва с фактура или с еквивалентен
първичен счетоводен документ
− разходите по лизинговите вноски не надвхърлят пазарната цена на
закупуване на актива, след като от тях се извадят таксите, лихвите, застраховките и др.,
които са недопустими за финансиране по ОПАК
•
разходи за амортизация на амортизуеми активи, които са пряко свързани с
целите на проекта, при условие че отговарят едновременно на следните условия:
− активите не са закупени, дори частично, със средства от друг източник от
националния бюджет, от бюджета на Европейските общностти или от друга донорска
програма
16
− разходът за амортизация е начислен в съответствие със счетоводното
законодателство и е признат в размер, непревишаващ размера на максимално допустимата
данъчна амортизация за конкретния актив съгласно Закона за корпоративното подоходно
облагане; лицата, които не начисляват амортизация по реда на счетоводното
законодателство, определят разхода за амортизация по реда, предвиден в Закона за
корпоративното подоходно облагане
−
разходите се отнасят само за периода на съфинансиране на съответния
проект
•
други допустими за ЕСФ разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности
по ОПАК.
Разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия4:
•
да са законосъобразни
•
да са извършени за дейности, избрани съгласно критериите за избор на
операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПАК
•
да са извършени от бенефициент, посочен в Оперативната програма, или от
негов партньор
•
да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи –
фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно
националното законодателство
ОПАК
•
да са заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
•
да са действително извършени и платени през периода на допустимост на
разходите – от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2015 г.
•
да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента и на
партньора и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна
пътека
•
изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г.5,
когато средствата се разходват от бенефициента или негов партньор – СГО, или в
съответствие със ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му, когато изборът на
изпълнител се извършва от партньор – структура на държавната администрация
•
да не са финансирани от друг източник от националния бюджет, бюджета на
Общността или друга донорска програма.
ПМС № 62/21.03.2007 г. и ПМС № 231/20.09.2007 г.
ПМС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма
ФАР на Европейския съюз.
4
5
17
Недопустими разходи
−
възстановим ДДС
−
заеми и/или лихви по дългове
−
комисионни и загуба от смяна на валута
−
дивиденти и печалба
−
разходи за гаранции, осигурени от банки или други финансови институции
−
разходи по договори с подизпълнители по чл. 5, ал. 1 от ПМС
№ 62/21.03.2007 г.
−
глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове
−
такси, административни разходи и разходи за застраховане, свързани с
договора за лизинг
−
строеж на сгради
−
закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура,
недвижими имоти и земя, ремонт и реконструкция на сгради
−
разходи за закупуване на оборудване втора употреба
−
разходи за амортизации на амортизуеми активи, които са пряко свързани с
целите на проекта, при условие, че активите са закупени, дори частично, със
средства от друг източник от националния бюджет, от бюджета на
Европейските общности или от друга донорска програма6
Допустими разходи на партньора(ите)
Партньорите участват в реализирането на проекта и направените от тях разходи са
допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. Разходите на
партньорите се възстановяват само, ако:
•
са за дейности, изрично предвидени за изпълнение от партньора във Формуляра
за кандидатстване
•
необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи
с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство,
придружават съответното искане за плащане от бенефициента към УО.
Допустими преки разходи по правилата на ЕФРР (финансиране по допълващ
начин)
10% от общия размер на средствата по всеки проект могат да бъдат използвани за
финансиране на дейности, намиращи се извън обхвата на помощта от ЕСФ и попадащи в
обхвата на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). При използване на
възможността за финансиране по допълващ начин, разходите са допустими само при
условие, че са задължително необходими за доброто изпълнение на проекта и са пряко
свързани с него. Такива разходи са:
6
Виж чл. 5, ал. 2, т. 1 на ПМС № 231/20.09.2007 г.
18
•
разходи за закупуване
обзавеждане, оборудване и др.)
•
•
лицензи.
на
дълготрайни
материални
активи
(хардуер,
разходи за строително-ремонтни дейности
разходи за закупуване на нематериални активи като програмни продукти и
Нуждата от извършването на разходи по правилата на ЕФРР трябва да е нагледно
обоснована в съответното проектно предложение7. Такива разходи трябва да са извършени в
съответствие с детайлните правила за допустимост на разходите по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г.”8.
Допустими непреки разходи
Допустими са непреки разходи, декларирани на базата на постоянна ставка, в размер
на 18% от преките допустими разходи9.
Допустими непреки разходи са например разходи за възнаграждението на
ръководител на проекта, на екипа на проекта, счетоводни разходи, разходи за одит (в
случаите, в които не е задължителен), командировки на екипа за управление, консумативи,
материали, наем на офиса, телефонни услуги, факс, интернет, електроенергия, отопление,
вода и други консумативи, разходи за разработване на проектното предложение.
Когато се използва възможността за финансиране по допълващ начин, сумата за това
финансиране трябва да се извади от преките разходи по проекта, за да се изчислят
непреките разходи.
1.2.7. Ако проектното предложение предвижда генерирането на приходи при
изпълнение на проекта, кандидатът трябва да е наясно, че тези приходи не остават за него.
Те се приспадат от окончателното плащане по проекта. Когато стойността на приходите е
по-голяма от стойността на окончателното плащане, Управляващият орган уведомява
бенефициента за сумата, която той трябва да възстанови. В случай че бенефициентът не
възстанови сумата в определения срок, Управляващият орган предприема действия за
събиране на разликата от предоставеното от бенефициента обезпечение по договора или за
събирането й по съдебен ред. Приходите, генерирани в срок от пет години след
приключването на проекта, се декларират от бенефициента и се възстановяват по сметката
на Управляващия орган, ако водят до формиране на печалба (недопустим разход).
1.2.8. Проектното предложение да съответства на принципа за избягване на
двойно финансиране на дейностите по проекта от други финансови инструменти.
Недопустимо е припокриването и двойното финансиране на дейности, реализирани със
средства от други източници.
В тази връзка кандидатът трябва да представи декларация по Приложение 6 (т. 3).
Виж чл. 11 от ПМС № 62/21.03.2007 г.
ПМС № 236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна
програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие; виж чл. 9 от ПМС № 231/20.09.2007 г.
9 § 4 от Предходните и заключителни разпоредби във връзка с чл. 4, ал. 1 на ПМС № 231/20.09.2007 г.
7
8
19
1.2.9. Проектното предложение да съответства на изискванията относно
продължителността на изпълнение на проекта.
Максимална продължителност на проекта е 12 месеца. Изпълнението на проекта
започва от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
1.2.10. Проектното предложение да съответства на нормативната уредба за
държавните помощи, съгласно европейското и националното законодателство, където това
е приложимо10.
Кандидатът трябва да попълни декларация съгласно чл. 14, ал. 2, т. 6 от ПМС
№ 121/31.05.2007 г. (Приложение 7).
Съществува обща забрана за предоставянето на държавни помощи11.
Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за
сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е
форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в
по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на
определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга
търговията между държавите членки на Европейския съюз (ЕС)12.
“Предприятие” по смисъла на чл. 87 от Договора за създаване на европейската
общност (ДЕО) е всяка структура, ангажирана със стопанска дейност, независимо от
правния й статут и начина й на финансиране13. Макар и НПО да не са стопански субекти,
според чл. 3, ал. 3 от Закона за ЮЛНЦ те могат при определени условия да извършват
допълнителна стопанска дейност. Затова е вероятно за тях да са приложими
разпоредбите за държавните помощи. Това се отнася както за ЮЛНЦ, учредени за
общественополезна дейност, така и за ЮЛНЦ в частна полза.
Предвидени са няколко изключения от общата забрана за държавните помощи14.
Така например мярката е допустима, ако попада в обхвата на регламентите за минимална
помощ (de minimis). Минимална е помощта, която поради своя размер не нарушава и не
застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея и поради това не се
счита за държавна помощ по смисъла на чл. 87, пар. 1 от ДЕО. Уредбата на минималната
помощ се съдържа в Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006. Този регламент не се
прилага за ограничен кръг отрасли и дейности15.
За повече информация виж http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/index.html
Чл. 87, пар. 1 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО).
12 Виж чл. 87, пар. 2 и 3 от ДЕО, както и вторичното законодателство.
13 Решение на Съда на ЕО от 23 април 1991 г., Klaus Höfner и Fritz Elser срещу Macrotron GmbH. Дело C-41/90
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61990J0041
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0041:BG:NOT
Решение на Съда на ЕО, дело C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&
numaff=C-222/04&datefs=&datefe=&nomusueldomaine=&mots=&resmax=100
14 Виж чл. 87, пар. 2 и 3 от ДЕО, както и вторичното законодателство;
http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/index.html
15 Чл. 1, параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006: Регламентът не се прилага към помощите:
за предприятия, осъществяващи дейности в отрасъл “рибарство и аквакултури”; осъществяващи дейност по
първично производство на селскостопански продукти; осъществяващи дейност по преработка и реализация на
10
11
20
За да се ползва от правилото de minimis, размерът на помощта не трябва да
надвишава левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.) за период от три
фискални години, независимо от формата на помощта и преследваните с нея
икономически цели. За предприятия в отрасъл “сухопътен транспорт” таванът на помощта
е 100 000 евро. Освен това помощта трябва да бъде прозрачна, т.е. да позволява размерът й
да бъде изчислен предварително.
УО на ОПАК обявява настоящата процедура като процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ по смисъла на
Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006.
УО на ОПАК изисква кандидатът и неговите партньори – СГО да декларират дали
извършват допълнителна стопанска дейност или не (т. 1 от Приложение 7).
Когато по процедурата кандидатстват СГО, които не извършват допълнителна
стопанска дейност, тяхното финансиране по ОПАК няма да се третира като минимална
помощ. Те могат да кандидатстват за максималния размер на финансиране, дори да са
получавали досега други помощи.
Когато ЮЛНЦ извършва допълнителна стопанска дейност, но декларира, че помощта
по ОПАК няма да подпомага стопанската му дейност (т. 2 от Приложение 7), помощта по
ОПАК няма да се третира като минимална.
Ако обаче безвъзмездната финансова помощ по ОПАК подпомага, дори индиректно
и в бъдеще, стопанската дейност на даденото ЮЛНЦ, трябва да бъде спазено правилото de
minimis. Това означава, че общият размер на всички получени минимални помощи
(включително тази по ОПАК) не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000
евро (391 166 лв.) за периода от последните три фискални години (текущата фискална
година и предишните две фискални години), независимо от формата, целта и източника на
помощта. Това се декларира от кандидата и от неговите партньори в т. 3 от Приложение 7.
Получените минимални помощи следва да се опишат в т. 4 от Приложение 7.
Проектни предложения, с които кандидатът/партньорът надвишава тавана от
200 000 евро (391 166 лв.), няма да бъдат финансирани. Когато някои от дейностите в
проектното предложение подпомагат стопанската дейност на даденото ЮЛНЦ, при
калкулирането на тавана за допустимата минимална помощ само те се вземат предвид .
При попълването на декларацията от Приложение 7 трябва да се има предвид, че
средствата по програма ФАР също се подчиняват на правилата за държавните помощи. Това
се отнася за всяко европейско финансиране, което изпълнява условията на чл. 87 от ДЕО16.
селскостопански продукти, в определени случаи; за дейности по износа за трети страни или държави членки, в
определени случаи; за помощите, предоставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;
помощите, осъществяващи дейност в отрасъл “въгледобив”; осъществяващи сухопътни превози на товари и
получаващи помощи за придобиване на товарни автомобили; помощите за предприятия в затруднение.
16 Съгласно § 1, ал. 2 от “Допълнителни разпоредби” на Правилника за прилагане на Закона за държавните
помощи, приложимите правила за оценка на съвместимостта на държавните помощи с Общия пазар се
прилагат и при оценка на съвместимостта на държавните помощи, предоставяни за сметка на държавни и
общински ресурси, получени от ЕС.
21
Важно!
В случай, че предоставеното на одобрен кандидат и/или партньор безвъзмездно
финансиране има характер на минимална помощ, то те трябва да имат предвид следното:
•
в уведомлението за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ изрично
ще бъде упоменато, че финансирането по ОПАК представлява минимална помощ, като
това ще залегне и в договора
•
за кандидата и/или неговите партньори важи ограничителният таван за
предоставяни минимални помощи от 200 000 евро за период от три фискални години17;
затова те имат задължението да декларират полученото по ОПАК финансиране при
бъдещо кандидатстване за финансова помощ, предоставяна от органи на централната или
местната власт и от държавни или общински ресурси
•
те са длъжни да поддържат документацията относно получената минимална
помощ за срок от 10 години от датата на предоставянето й18
•
кандидатът и неговите партньори носят отговорност за верността на
декларираните обстоятелства и подлежат на проверка от страна на европейските и
националните контролни органи
•
при установени нарушения на правилата за държавните помощи,
бенефициентът ще трябва да възстанови получените финансови средства заедно с
дължимите лихви.
2.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
2.1. Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи
Проектно предложение се състои от Формуляр за кандидатстване (Приложение 1),
всички приложения и подкрепящи документи съгласно настоящите Насоки. Важно е те да
съдържат ЦЯЛАТА необходима информация, отнасяща се до проекта.
Формулярът за кандидатстване не трябва да бъде попълнен на ръка.
Приложенията са посочени в Раздел IV на настоящите Насоки.
Кандидатът и партньорът(ите) – СГО трябва да представят следните
подкрепящи документи:
•
Копие от съдебното решение за регистрация
•
Копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд,
с дата на издаване след датата на обявяване на настоящата процедура, заверено “Вярно с
оригинала” от лицето, представляващо организацията, или от упълномощено от него лице.
Не се приемат удостоверения за актуално състояние, издадени от други организации
17
18
За предприятия в отрасъл “сухопътен транспорт” таванът на помощта е 100 000 евро.
Чл. 3, параграф 3 от Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006.
22
•
Копия от счетоводен баланс и отчети съгласно НСС № 9 за последната една
година, заверени “Вярно с оригинала” от лицето, представляващо организацията, или от
упълномощено от него лице (не е приложимо за регистрираните през 2008 г. СГО)
•
Копие от БУЛСТАТ/ЕИК
•
Регистрация по ЗДДС, заверена “Вярно с оригинала”, от лицето,
представляващо организацията или от упълномощено от него лице, или декларация за липса
на регистрация по ЗДДС (Приложение 14).
Партньорът(ите) – структури на държавната администрация трябва да
представят следните подкрепящи документи:
•
Копие от БУЛСТАТ/ЕИК
•
Регистрация по ЗДДС или декларация за липса на регистрация по ЗДДС
(Приложение 14).
Важно!
Документите, които трябва да бъдат представени, следва да бъдат с актуално съдържание.
Всички документи се предоставят на български език.
2.2. Къде и как се изпращат проектните предложения?
Проектното предложение (Формуляр за кандидатстване, съответните приложения и
подкрепящи документи) трябва да бъде представено в един оригинал и две копия на
хартия, във формат А4, окомплектовани в отделни папки. Оригиналът и двете копия
трябва да имат абсолютно идентично съдържание.
Формулярът за кандидатстване (Приложение 1), бюджетът (Приложение 2),
очаквани източници на финансиране (Приложение 3) трябва да бъдат представени и
на електронен носител като три отделни електронни файла. Представените електронни
файлове трябва да съдържат идентично предложение на това, което е представено на
хартия. В случай, че хартиените и електронните документи се различават, за валидни се
възприемат хартиените.
Външният плик трябва да има надпис със следната информация:
•
наименование на процедурата
•
бюджетна линия
•
пълно наименование на кандидата
•
пълен адрес на кандидата
•
лице за контакти
•
електронна поща
•
БУЛСТАТ
•
адрес на УО на ОПАК.
23
Пример:
Сдружение “.................................”
Булстат: ........................................
Ул. ..................................................
Град/село: ......................................
Община: .........................................
Ел. поща: .......................................
Лице за контакт: ........................
Открита процедура
“Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност
на държавната администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.2-02
Управляващ орган на
Оперативна програма “Административен капацитет”
Дирекция “Управление на проекти и програми”
Министерство на държавната администрация
и административната реформа
ул. “Аксаков” 1
София 1000
Кандидатите трябва да проверят дали проектното предложение е напълно
окомплектовано, като използват Таблицата за оценка на административното
съответствие (Приложение 9). Непълно окомплектовани предложения отпадат от понататъшно разглеждане.
Проектните предложения трябва да бъдат изпратени по куриер, по пощата или
доставени на ръка на адреса на УО на ОПАК.
При получаване на проектните предложения, УО на ОПАК издава документ с
регистрационен номер на съответното проектно предложение.
Проектни предложения, изпратени по друг начин (например по факс или по
електронна поща) или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Посоченият по-горе набор от документи трябва да бъде надлежно окомплектован и
добре опакован.
2.3. Краен срок за подаване на проектните предложения
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2008 г. (петък), 17:30
часа. Всяко предложение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано.
2.4. Допълнителна информация
Могат да се изпращат въпроси до УО на ОПАК по електронна поща, по факс или
чрез Интернет страницата на ОПАК, като ясно се посочва бюджетната линия.
24
Електронна поща: info@opac.government.bg
Факс: (+ 359 2) 940 11 72
Интернет страница на ОПАК: www.opac.government.bg
Въпроси могат да се задават най-късно до 11.04.2008 г. (петък). Срокът за
отговор на зададените въпроси от страна на УО е 18.04.2008 г. (петък). На устно зададени
въпроси няма да бъде даван отговор.
С оглед осигуряване на равнопоставено третиране на кандидатите, УО няма да дава
предварителни становища относно съответствие на проект или кандидат с условията за
кандидатстване.
Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ОПАК.
УО започва информационна кампания, на която ще разясни особеностите при
кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура. Повече
информация относно датите и местата на провеждане на информационните дни е
публикувана на Интернет страницата на ОПАК.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3.
Проектните предложения се оценяват от Оценителна комисия в съответствие с
общите критерии за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение, и
конкретизирани в настоящите Насоки за кандидатстване. Публикуваните критерии не
подлежат на изменение по време на процедурата. Оценката на проектните предложения
включва следните 3 етапа:
1.
Оценка на административно съответствие
2.
Оценка на допустимостта
3.
Оценка на качеството
3.1. Оценка на административното съответствие
Оценката на административното съответствие се отнася до изпълнението на
формални критерии към проектното предложение: срок за подаване, начин на подаване,
форма, пълнота на приложените документи и др.
Изпълнението на всеки критерий се оценява с “да” или “не”, като се попълва
Таблица за оценка на административното съответствие (Приложение 9). Предложения,
които не отговарят на всички критерии, отпадат от по-нататъшно разглеждане.
3.2. Оценка на допустимостта
Оценката на допустимостта се извършва от Оценителната комисия чрез прилагане на
критериите за допустимост, разгледани в раздел ІІ, т.1 от настоящите Насоки. Изпълнението
на всеки критерий се оценява с “да” или “не”, като се попълва Таблица за оценка на
допустимостта (Приложение 10). Предложения, които не отговарят на всички критерии,
отпадат от по-нататъшно разглеждане.
25
3.3. Оценка на качеството на проектното предложение (техническа и финансова
оценка)
Оценката на качеството на предложенията се извършва от Оценителната комисия
съгласно Методика за оценка на качеството (Приложение 12) от Насоките за
кандидатстване. Съобразно Методиката всеки член на оценителната комисия попълва
Таблицата за оценка на качеството (Приложение 11). Крайната комплексна оценка на всяко
предложение представлява средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки.
След приключване на работата си оценителната комисия изготвя доклад до
Ръководителя на УО на ОПАК с предложение за финансиране на проектите, подредени в
низходящ ред по брой получени точки.
Важно!
Кандидатите следва да се запознаят добре с критериите за оценка на качеството,
съдържащи се в Методиката за оценка.
ІІІ. РЕШЕНИЕ
И
ДОГОВОР
ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
1.
Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и уведомяване на кандидатите
В срок до 30 работни дни, след като получи доклада на Оценителната комисия,
Ръководителят на УО на ОПАК взема мотивирано решение за:
•
одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
предложените проекти или
•
връщане на доклада за преразглеждане, или
•
отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата.
Списъкът с проектните предложения, преминали успешно оценяването, се изпраща в
Министерството на финансите за проверка за припокриване, двойно финансиране на
дейности и за наличие на държавни помощи. Проект, за който проверката установи наличие
на някое от горните обстоятелства, отпада от списъка и се добавя следващият по реда на
класиране.
Вземайки предвид становището на Министерството на финансите, Ръководителят на
УО на ОПАК взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
кандидатите по реда на тяхното класиране до изчерпване на средствата по процедурата.
Кандидатите се уведомяват писмено за решението на Ръководителя на УО във връзка
с тяхното проектно предложение.
26
2.
Сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
След решението на Ръководителя на УО на ОПАК, на бенефициента ще бъде
предложен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (образецът на
договор и приложенията към него са част от Насоките за кандидатстване).
Подкрепящи документи към момента на сключване на договор
Кандидатът(ите) и партньорът(ите) – СГО трябва да представят следните
документи19:
1. Удостоверения от съда20, доказващи, че даденото ЮЛНЦ не е обявено или се
намира в процедура по несъстоятелност, ликвидация, дейността му не е поставена под
съдебен надзор, не е сключило предпазен конкордат с кредиторите, не е преустановило
дейността си, не е обект на съдебно производство във връзка с тези въпроси и не се намира
в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националното
законодателство (обстоятелства, декларирани в т. 1 на Декларацията по чл. 10, ал. 1 и 4 от
ПМС № 121/31.05.2007 г. във връзка с буква “а” от чл. 93 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 г.)
2. Свидетелства за съдимост, доказващи, че членовете на управителния орган на
даденото ЮЛНЦ, съответно лицата, които са овластени да го представляват, не са осъдени
за престъпление по служба с влязла в сила присъда; не са извършили виновно груба
професионална грешка, която може да бъдe доказвана с всички средства, които УО може да
обоснове; не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна
организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на
Общността (обстоятелства, декларирани в т. 1 на Декларацията по чл. 10, ал. 1 и 4 от ПМС
№ 121/31.05.2007 г. във връзка с буква “б”, “в” и “д” от чл. 93 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 г.)
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, доказващо, че даденото
ЮЛНЦ и членовете на управителния му орган, съответно лицата, които са овластени да го
представляват, са изпълнили задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци в съответствие с българската нормативна уредба
(обстоятелства, декларирани в т. 1 на Декларацията по чл. 10, ал. 1 и 4 от ПМС №
121/31.05.2007 г. във връзка с буква “г” от чл. 93 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
г.)
4. Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване след датата на обявяване
на настоящата процедура в оригинал
Партньорът(ите) – структури на държавната администрация трябва да
представят следните документи:
1. Копие от БУЛСТАТ/ЕИК
2. Копие от регистрация по ЗДДС или декларация за липса на регистрация по ЗДДС
(Приложение 14).
19
20
Виж чл. 10, ал. 5, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.
По типов образец.
27
ІV.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
1.
Приложения, които се попълват към момента на кандидатстване:
Приложение 1: Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (във
формат word)
Приложение 2: Подробен бюджет (формат excel)
Приложение 3: Източници на финансиране (формат excel; приложимо, ако кандидатът
предоставя собствено съфинансиране)
Приложение 4: Финансова идентификация
Приложение 5: Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта
Приложение 6: Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и 4 от ПМС
№ 121/31.05.2007 г. (от кандидати и партньори – СГО)
Приложение 6А: Декларации във връзка с чл. 10, ал. 4 от ПМС № 121/31.05.2007 г.
(от партньори – структури на държавната администрация)
Приложение 7: Декларация съгласно чл. 14, ал. 2, т. 6 от ПМС № 121/31.05.2007 г.
(от кандидати и партньори – СГО)
Приложение 8: Декларация за партньорство (ако е приложимо)
Приложение 14: Декларация за липса на регистрация по ЗДДС (ако е приложимо)
2.
Образец на договор и приложения към него:
Приложение I: Общи условия (формат word)
Приложение II: Проектно предложение (попълненият Формуляр за кандидатстване
и подкрепящи документи – прилагат се от Управляващия орган)
Приложение III: Искане за плащане на безвъзмездна финансова помощ
Приложение IV: Междинен технически доклад
Приложение V: Окончателен технически доклад
Приложение VІ: Финансов отчет
Приложение VІІ: Декларация за нередности
Приложение VIII: Споразумение за партньорство (ако е приложимо)
Приложение IX: Указания на Министерството на финансите
Приложение X: Декларация относно приложимостта на правилата за държавните
помощи по ОПАК (ако е приложимо)
Приложение XI: Банкова гаранция/запис на заповед (прилага се от бенефициента)
Приложение XII: Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и
публичност
28
Приложение XIII: Декларация относно произхода на финансовия принос по проекта
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (приложимо само при наличие на
съфинансиране от страна на бенефициента)
3.
Документи за информация:
Приложение 9: Таблица за оценка на административното съответствие
Приложение 10: Таблица за оценка на допустимостта
Приложение 11: Таблица за оценка на качеството
Приложение 12: Методика за оценка на качеството
Приложение 13: Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и
публичност
При настъпване на изменения в националната и европейската нормативна уредба,
отнасящи се до настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, УО си запазва правото да извършва промени в Насоките за кандидатстване.
Промените се оповестяват чрез Интернет страницата на ОПАК, на информационния
портал на Министерството на финансите www.eufunds.bg и поне в един национален
всекидневник.
29
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
69
Размер файла
397 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа