close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ серия А ДТП

код для вставкиСкачать
«НОМАД ИНШУРАНС» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ АҚ
050012, Алматы қ-сы, Толе би к-сi, 101; тел./факс (727) 3-212-000
СТН 600700533120; ЖИК KZ85826A1KZTD2003491, АФ АҚ «АТФ Банк»,
БИК ALMNKZKA, КБе 15
АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «НОМАД ИНШУРАНС»
050012, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ТОЛЕ БИ 101; (727) 3-212-000
РНН 600700533120; ИИК KZ85826A1KZTD2003491 В АФ АО «АТФ БАНК»,
БИК ALMNKZKA, КБЕ 15
САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
серия А-ДТП
№
АВТОМОБИЛЬ КӚЛІГІН САҚТАНДЫРУ
СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
САҚТАНДЫРУДЫҢ ТҤРІ/ ВИД СТРАХОВАНИЯ
КАСКО «ДТП» сақтандыру бағдарламасы
Программа страхования КАСКО «ДТП»
САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТIН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ ҚҦҚЫҒЫНА БЕРIЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САҚТАНДЫРУ СЫНЫБЫ
КЛАСС СТРАХОВАНИЯ
№2.1.38 ОТ 13.06.2011 ГОДА
АВТОМОБИЛЬ КӚЛІГІН ӚЗ ЕРКІМЕН САҚТАНДЫРУ/
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Атауы (Т.А.Ә.) / Наименование (Ф.И.О.) :____________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы, тел./ Адрес, тел.:____________________________________________________________________________________________________
САҚТАНУШЫ
СТРАХОВАТЕЛЬ
СТН / РНН: ___________________________________________ Экономика секторының коды / Код сектора экономики: ________
Резидент / Резидент Резидент емес / Нерезидент: ___________________ (мемлекет/страна)
Экономикалық қызметтің тҥрі/Вид экономической деятельности:__________________________________________________
Банктік деректемелері / Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Сақтанушы/Страхователь
Басқа тҧлға (мәліметтерді толтыру) / Иное лицо (заполнить данные):
ПАЙДА АЛУШЫ
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Атауы (Т.А.Ә.) / Наименование (Ф.И.О.): ___________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы тел./ Адрес, тел.:____________________________________________________________________________________________________
СТН / РНН: ___________________________________________ Экономика секторының коды/Код сектора экономики: _________
Резидент/Резидент Резидент емес/Нерезидент: _____________________ (мемлекет/страна)
Банктік деректемелері / Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Әр тҧлғаның Т.А.Ә., мекен-жайы, телефондары / Ф.И.О., адрес, телефон каждого лица:
ЖҤРГІЗУГЕ РҦҚСАТЫ БАР ТҦЛҒАЛАР
(сақтанушыдан басқа)
ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ
(кроме страхователя)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ШАРТТЫҢ МӘНІ / ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Автомобиль кӛлігін сақтандыру/ Страхование автомобильного транспорта
КӚЛІК ҚҦРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
САҚТАНДЫРУ СОММАСЫ
Маркасы, ҥлгісі
Марка, модель
Тіркеу нӛмірі
Регистрационный
номер
Шығарылған
жылы
Год выпуска
Шанақтың №
№ кузова
Шанақтың тҥсі
Цвет кузова
Таңдаған сақтандыру бағдарламасына сәйкес / Согласно выбранной программе страхования:
мөлшері санмен және жазбаша
СТРАХОВАЯ СУММА
размер цифрами и прописью
САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ
Таңдаған сақтандыру бағдарламасына сәйкес / Согласно выбранной программе страхования:
мөлшері санмен және жазбаша
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
размер цифрами и прописью
САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӚЛЕУ
ТӘРТIБI ЖӘНЕ МЕРЗIМДЕРI
ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Қолма-қол ақшамен/Наличными деньгами Банктік шотқа/На банковский счет
Дейін/До «__» _________________________ 20__ж/г. Бірден / Единовременно
с «___» __________________20_____ж./г. по «_____» _________________20_____ж./г. дейін
(екі кҥнді қоса санағанда) (обе даты
включительно)
ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
САҚТАНДЫРУ АЙМАҒЫ
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМІ
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
ӚЗГЕРІСТЕРДІ
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ
ЕНГІЗУДІҢ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ
БАСҚА ДА ҚАЛҒАН ЖАҒДАЙЛАР
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ШАРТТЫҢ ЖАСАЛҒАН КҤНІ ЖӘНЕ ОРНЫ
ДАТА И МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Келісім шарт сақтандыру сыйлықақысы тӛленген кҥнінен кейін болатын бҧрынырақ емес кҥнде кҥшіне енеді.
Сақтандырушының банктік есеп-шотына немесе кассасына ақша тҥскен кҥн сақтандыру сыйлықақысы тӛленген кҥн
болып есептеледі. Сақтандыру шарты бірінші сақтандыру оқигасына дейін мерзім етеді.
Договор вступает в силу не ранее дня, следующего за днем уплаты страховой премии. Днем уплаты страховой премии
считается день поступления денег на банковский счет или в кассу Страховщика. Договор страхования действует до первого
страхового случая.
Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан
Сақтандыру тӛлемін жҥзеге асыру тәртібі мен мерзімдері осы Шартқа №2 Қосымшамен белгіленеді. Қосымша шарттың бӛлінбейтін бӛлігі
болып табылады.
Порядок и сроки осуществления страховой выплаты устанавливаются Приложением №2 к настоящему Договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
Осы Шартқа ӛзгерістер мен толықтырулар тараптардың келісімімен, бір тараптың жазбаша ӛтініші негізінде енгізіледі.
Шартқа енгізілетін барлық ӛзгерістер және толықтырулар оларды жазбаша рәсімдегенде және екі тараптың да ӛкілетті
ӛкілдерімен қол қойылғаннан кезде ғана заңдық кҥшіне ие болады.
Изменение и дополнение настоящего Договора производится по соглашению сторон, на основании письменного заявления
одной из сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и
подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
Сақтандыру Шарттарына сәйкес. / В соотвествиии с Условиями страхования.
Осы Келісім-шарттың бӛлінбейтін бӛлігі болып табылады / Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Қосымша №1/ Приложение №1 – Сақтандыруға ӛтініш / Заявление на страхование (бір данада жасалынады және
Сақтандырушыда болады/составляется в одном экземпляре и находится у Страховщика);
Қосымша №2/ Приложение №2 – Сақтандыру шарттары / Условия страхования (әр Тарап ҥшін бір-бірден 2 данада
жасалынады /составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны) .
«_____»_____________________________20_____ж./г.,
қаласы/город ________________________________________
СЕРИЯ А-ДТП № ____________________________ САҚТАНДЫРУ ШАРТТАН ҚАЙТА РЕСІМДЕЛГЕН/ПЕРЕОФОРМЛЕН С ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ СЕРИИ А-ДТП № ___________________________
САҚТАНДЫРУШЫ
СТРАХОВЩИК
_______________________________________________________
м.о./м.п
негізінде әрекет ететін
действующий на основании ______________________________________________________ _________________
(қолы/подпись)
шартты толтырған тҧлғаның Т.А.Ә., лауазымы /
Ф.И.О., должность лица, оформившего договор ________________________________________________________
_________________________________________________ ______
_____________________________
(қолы/подпись)
САҚТАНУШЫ
СТРАХОВАТЕЛЬ
САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН ЖӘНЕ ШАРТТАРЫМЕН ТАНЫСТЫМ ЖӘНЕ КЕЛIСТIМ , ШАРТТЫ АЛДЫМ/
С УСЛОВИЯМИ И ПРАВИЛАМИ СТРАХОВАНИЯ, ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ДОГОВОР ПОЛУЧИЛ.
«___»________20_____ж./г.,
__________________________________ м.о./м.п
қолы подпись
№ ______________автокӛлікті сақтандыру Шартына №2 Қосымша
Приложение №2 к Договору страхования автомобильного транспорта № ___________
САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
1. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ:Сақтанушының сақтандырылған автокөліктің зақымдану
немесе бұзылу (жойылуы) салдарынан иелік ету, пайдалану, басқарумен байланысты мүліктік
мүдделері
2. САҚТАНДЫРУ ОҚИҒАСЫ:
2.1. Сақтандыру оқиғасы Сақтанушының (басқаруға жіберілген тұлғалар – Сақтандырылған
тұлға) толықтай кінәсімен болған үшінші тұлғаның автокөлік құралымен соқтығысу
нәтижесінде немесе жолда немесе жолға жалғасқан аумақта жүріп келе жатқан жолаушыға
(жануарларды есептемегенде) соқтығысу салдарынан (жолға тиіп жатқан және де көлік
құралының тікелей қозғалысына арналған аймақ, соның ішінде аулалар, тұрғын аумақтар,
автотұрақтар, жанармай құятын станциялар, мекемелер) сақтандырылған автокөліктің
зақымдалуы немесе бұзылуы болып табылады.
2.2. Автокөлік құралдарының соқтығысы мен жаяу жолаушыға соқаннан басқа, кез-келген
себеппен болған оқиға сақтандыру оқиғасы болып табылмайды.
2.3. ЖКО-ның екінші қатысушысының (басқа қатысушылар) және Сақтанушы екеуінің кінәсінен
болған, автокөлік құралдарының соқтығысуынан бөлек кез-келген себеппен болған оқиғалар
сақтандыру оқиғасы болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының Азаматтық
Кодексінің 817 бабының 4 тармағынасәйкес Сақтандыру оқиғасының болуын, сонымен қатар,
онымен келтірілген залалдың көлемін Сақтанушының (Сақтандырылғанның) және Пайданы
иемденушінің дәлелдеуі қажет.
3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҦҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:
3.1. Сақтандырушы қҧқылы:
1) Сақтанушымен ұсынылған ақпарат пен құжаттарды, сонымен қатар, Шарттың талаптары
мен шарттарын Сақтанушымен орындалуын тексеруге;
2) сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына алып келетін жағдайлар туралы хабарламаны алғаннан
кейін шарттың талаптарының өзгертілуін немесе тәуекелдің ұлғаюына тепе-тең келетін
қосымша сақтандыру сый ақысының төленуін талап етуге талап етуге;
3) Шартты жасау барысында Сақтандырушыға хабарланған жағдайдағы белгілі болған
болған айтарлықтай өзгерістер туралы , егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына
әсерін тигізетін жағдайда, немесе Сақтанушы Шарттың талаптарына нарызылық білдірсе
немесе тәуекел деңгейінің ұлғаюына сәйкес сақтандыру сый ақысына үстеме төлеудің
ұлғаюына әсер еткен жағдайда хабарлау міндеттелемесін орындамауы барысында Шартты
бұзуды талап етуге;
4) Сақтандыру оқиғасының сипаты бар жағдайдың себептерін өз бетінше анықтауға, соның
ішінде тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретінен шыға отырып,
сақтандыру оқиғасының болу фактісін және келтірілген залал мөлшерін растайтын
құжаттарды сұратуға;
5) Сақтанушыдан сақтандыру оқиғасының болу фактісін, оның жағдайын анықтауға қажетті
ақпаратты талап етуге;
6) Осы Шартпен көзделген негіздерде сақтандыру төлемін толықтай немесе ішінара төлеуді
жүзеге асырудан бас тартуға құқылы;
7) Осы шарт пен Қазақстан Республикасының заңнамасына көзделген басқа да әрекеттерді
жасауға міндетті.
3.2. Сақтандырушы міндетті:
1) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 828 және 830 баптарына сәйкес
сақтандыру құпиясын сақтауға;
2) Осы Шарттың талаптарына сәйкес Пайданы иемденушіге сақтандыру төлемін жүзеге
асыруға немесе Сақтанушы мен Пайданы иемденушіге сақтандыру төлемін жүзеге асырудан
негізді түрде бас тартуды жазбаша хабарлауға;
3) Сақтандындыру оқиғасы кезіндегі залалды азайту үшін Сақтанушымен жүзеге асырылған
шығындардың орнын толтыруға;
4) Сақтанушымен (Сақтандырылғанмен) немесе жәбірленушімен (Пайданы иемденушімен)
немесе олардың өкілдерімен осы сақтандыру Шартының 4 тармағында көзделген құжаттарды
ұсынбаған жағдайда, үш жұмыс күнінен кешіктірместен жазбаша түрде оған жетіспеген
құжаттар туралы хабарлауға;
5) Осы шарт пен Қазақстан Республикасының заңнамасына көзделген басқа да әрекеттерді
жасауға міндетті.
3.3. Сақтанушы қҧқылы:
1) Осы Шарт бойынша Сақтандырушыдан сақтандыру шартын, өзінің құқықтары мен
міндеттерін түсіндіруді талап етуге;
2) Сақтандыру оқиғасының пайда болуына дейін Шартта айтылған, сақтандырылған болып
табылмайтын Пайданы иемденушіні басқа тұлғамен ауыстырып, ол туралы Сақтандырушыны
жазбаша хабарлауға; Пайданы иемденуші оның Сақтанушымен келісімінен туындайтын Шарт
бойынша нақты міндеттемелерді орындағаннан кейін немесе Сақтандырушыға сақтандыру
төлемін жүзеге асыру бойынша талапты қойғаннан кейін басқа тұлғамен ауыстыруға
жатпайды;
3) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе оның көлемінің азайтудан
бас тартуын Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте наразылық
білдіруге;
4) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да
әрекеттерді жасауға құқылы.
3.4. Сақтанушы міндетті:
1) Осы Шартты жасасу кезінде және әрекет етуі кезінде сақтандыру объектісіне қатысты
барлық ұқсас тәуекелдер бойынша барлық қолданыстағы /жасалатын сақтандыру шарттары
бойынша Сақтандырушыны хабарлауға;
2) Сақтандырушыны сақтандыру тәуекелінің жағдайы туралы хабарлауға;
3) тез арада, 3 жұмыс күнінен кешіктірмей, Сақтандырушыға оған Шартты жасасу кезінде
Сақтандырушыға хабарланған жағдайдағы белгілі болған айтарлықтай өзгерістер туралы,
егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына айтарлықтай әсерін тигізсе
хабарлауға,;
4) сақтандыру тәуекелінің деңгейі ұлғаюы кезінде Шартқа өзгерістер енгізуге және/немесе
Шартқа өзгерістер енгізу және/немесе сақтандыру сыйақысына қосымша төлеу туралы
хабарламаны Сақтандырушы алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қосымша
сақтандыру сыйақысын төлеуге;
5) осы Шарттың 5.4 тармақшасына сәйкес қолдануға жарамды зақымдалған
тетіктерді/бөліктерді немесе қалдықтарды Сақтандырушыға беруге міндетті.
3.5. Сақтандыру жағдайы болған кездегі Сақтанушының (басқаруға жіберілген
тҧлғаның) міндеттері:
1) мүмкін болатын шығындарды азайту немесе алдын алу үшін пайда болған жағдайларда
ойға қонымды және тиімді шараларды, соның ішінде автокөлікті сақтау мен құтқаруға
шараларды қабылдауға;
2) жағдайдың болуы туралы тиісті құзыретті органдар мен ұйымдарға (ішкі істер
органдарының жол полициясы бөлімшелеріне, өртке қарсы қызметке) тез арада хабарлап,
құзыретті мемлекеттік және басқа да құзыретті мемлекеттік органдарды жағдайдың құжаттық
рәсімделуін қатамасыз ету;
3) Сақтандырушының (өкілін) авариялық комиссарын оқиға болған жерге жедел түрде
шақыртуға;
4) зақым шеккен автокөлікті оны Сақтандырушының өкілі келіп қарауына дейін зақымдалу
кезіндегі қалпында сақтауға;
5) Сақтандырушының өкіліне сақтандыру оқиғасының пайда болу жағдай мен себептерін
анықтауда көмек беруге, соның ішінде Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының себептері,
барысы мен салдары туралы жоруға мүмкіндік беретін, келтірілген зақымның сипаты және
көлемі туралы талдауға мүмкіндік беретін барлық қол жетерлік ақпарат пен құжаттарды
ұсынуға;
6) жол көлік оқиғасы немесе басқа да көлік оқиғасы кезінде оқиға болған кезден бастап он
екі сағат ішінде Сақтанушының (басқаруға жәберілген тұлғалар) алкогольдік мастық
жағдайын және /немесе психоактивтік затты пайдалану фактісін анықтау үшін дәрігерік
растаудан (сараптамадан) өтуге (бұны жол полиция қызметкері немесе авариялық комиссар
талап етпеген жағдайда да);
7) тез арада, кез-келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, Сақтандырушыға
сақтандыру оқиғасы туралы жазбаша түрде хабарлауға;
8) тез арада Сақтандырушыны сақтандыру оқиғасының салдарынан келген залалдың
орнын толтыру үшін үшінші тұлғалардан алынған өтемақыларды туралы жазбаша түрде
1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: Имущественные интересы Страхователя, связанные с владением,
пользованием, распоряжением Страхователем застрахованным автомобильным транспортом,
вследствие его повреждения или утраты (гибели).
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
2.1. Страховым случаем
является
повреждение
или
гибель
застрахованного
автомобильного транспорта в результате его столкновения с другим автотранспортным
средством третьего лица, либо в результате наезда на пешехода (исключая животных) на дороге
или на прилегающей к дороге территории (территории, непосредственно прилегающей к дороге и
не предназначенной для сквозного движения транспортных средств, в т.ч. дворы, жилые массивы,
автостоянки, автозаправочные станции, предприятия), произошедшего независимо от вины
Страхователя (лица, допущенного к управлению – Застрахованного лица).
2.2. Страховым случаем не является происшествие, произошедшее: по любой причине, кроме
столкновения автотранспортных средств и наезда на пешехода.
2.3. Доказывание наступления страхового случая, а также размеров причиненного им вреда
лежит на Страхователе (Застрахованном) и Выгодоприобретателе в соответствии с пунктом 4
статьи 817 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1. Страховщик вправе:
1) проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение
Страхователем требований и условий Договора;
2) по получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска
потребовать, изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска;
3) потребовать расторжения Договора при невыполнении Страхователем обязанности сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения
условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
4) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового
случая, в том числе запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций,
исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и
размер причиненного ущерба;
5) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового
случая, обстоятельств его наступления;
6) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором;
7) совершать иные действия, не противоречащие настоящему Договору и законодательству
Республики Казахстан.
3.2. Страховщик обязан:
1) обеспечить тайну страхования в соответствии со статьями 828 и 830 Гражданского кодекса
Республики Казахстан;
2) осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю или направить Страхователю и
Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в
соответствии с условиями настоящего Договора;
3) возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом
случае;
4) в случае непредставления Страхователем
(Застрахованным) или потерпевшим
(Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего договора страхования, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней,
письменно уведомить его о недостающих документах;
5) совершать другие действия, предусмотренные настоящим Договором или действующим
законодательством Республики Казахстан.
3.3. Страхователь вправе:
1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по
настоящему Договору;
2) до
наступления
страхового
случая заменить не
являющегося застрахованным
Выгодоприобретателя, названного в Договоре, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил определенные обязанности по Договору, вытекающие из его соглашения со
Страхователем, или предъявил Страховщику требование по осуществлению страховой выплаты;
3) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ
Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
4) совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики
Казахстан.
3.4. Страхователь обязан:
1) при заключении и в период действия настоящего Договора информировать Страховщика обо
всех действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении
данного объекта страхования;
2) информировать Страховщика о состоянии страхового риска;
3) незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска;
4) при увеличении степени риска внести изменения в Договор и/или уплатить дополнительную
страховую премию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Страхователем
уведомления об изменении Договора и/или доплате страховой премии;
5) в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора передать Страховщику поврежденные
детали/части или остатки, годные для дальнейшего использования.
3.5. Обязанности Страхователя (лица, допущенного к управлению) при наступлении
страхового случая:
1) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить
или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению и сохранению автомобильного
транспорта;
2) незамедлительно сообщить о наступлении события в соответствующие органы и организации,
исходя из их компетенции (подразделения дорожной полиции органов внутренних дел, органы
противопожарной службы) и обеспечить документальное оформление события уполномоченными
государственными и иными компетентными государственными органам;
3) незамедлительно вызвать на место происшествия аварийного комиссара (представителя)
Страховщика;
4) сохранить пострадавший автомобильный транспорт (если это не противоречит интересам
безопасности или не приведет к увеличению ущерба) до осмотра его представителем
Страховщика в том виде, в котором он оказался на момент повреждения/гибели;
5) содействовать представителю Страховщика в выяснении причин и обстоятельств наступления
страхового случая, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая,
характере и размерах причиненного ущерба;
6) при дорожно-транспортном происшествии или ином транспортном происшествии в течение 12
часов с момента наступления происшествия пройти медицинское освидетельствование
(экспертизу) для установления факта употребления психоактивного вещества и/или состояния
алкогольного опьянения Страхователя (лица, допущенного к управлению) (даже если этого не
требовали сотрудники дорожной полиции или аварийный комиссар);
7) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме
сообщить о страховом случае Страховщику;
8) незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении какого либо возмещения
(компенсации) убытков, причиненных в результате страхового случая, от третьих лиц;
9) в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты
интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением страхового случая –
выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным
Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы
Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с
наступлением страхового случая;
10) нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков,
хабарлауға;
9) егер Сақтандырушы сақтандыру оқиғасы болуымен байланысты Сақтандырушының,
Сақтанушының мүдделерін қорғау үшін өзінің өкілін белгілеуді жөн көрсе –
Сақтандырушымен көрсетілген тұлғалардың мүдделерін қорғау үшін қажетті құжаттар мен
сенімхат береді.
Сақтандырушы Сақтанушының мүдделерін сотта қорғауға немесе
сақтандыру оқиғасының болуымен байланысты құқықтық қорғауды басқа да тәсілдермен
жүзеге асыра алады, алайда міндетті емес;
10) сақтандыру оқиғасының пайда болуын дәлелдеу міндетін алып жүруге, сонымен қатар,
сараптаманының жүзеге асырылуын, сарапшылардың оқиға жеріне баруын, мамандарды
тарту мен олардан кеңес алуды төлеу, қажетті құжаттарды және т.б. қоса алғанда, онымен
келген шығынның орнын тотыруға;
11) Сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдерді беріп, келтірілген зиянға жауапты
тұлғадан талап етілетін, Сақтандырушыға өткен регресстік құқығын жүзеге асыру үшін қажетті
барлық мәліметтерді хабарлауға;
12) осы Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да
әрекеттерді жасауға міндетті.
3.6. Пайданы иемденуші қҧқылы:
1) Сақтандырушыдан осы Шарт бойынша сақтандыру талаптарын, өз құқықтары мен
міндеттерінің түсіндіруін талап етуге;
2) Осы Шартты жасасу кезінде және әрекет етуі кезінде Сақтандырушыны сақтандыру
объектісіне қатысты ұқсас тәуекелдер бойынша әрекет ететі/жасасқан сақтандыру шарттары
туралы хабарлауаға;
3) Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талап қоюға;
4) осы шартпен көзделген тәртіп пен талаптарда сақтандыру төлемін алуға;
5) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыруда немесе оның көлемінің азайтудан
бас тартқандығын Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте наразылық
келтіруге;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа қайшы келмейтін басқа да
әрекеттерді жасауға.
4. САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМІН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУҒА ҚАЖЕТТІ ҚҦЖАТТАР:
4.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешімді қабылдау үшін Сақтанушы (Пайданы
иемденуші) Сақтандырушыға келесі құжаттарды ұсыну қажет:
1) Сақтандыру оқиғасы туралы арыз;
2) Осы Шарттың түпнұсқасы;
3) көлік құралын тіркеу туралы куәліктің көшірмесі; Сақтанушының көлік құралының жағдайын
мемлекеттік техникалық тексеруден өту талонының көшірмесі; көлік құралын басқару
құқығына сенім хат немесе жол парақ көшірмесі; жүргізші куәлігінің көшірмесі; Сақтанушының
(басқаруға ) жеке куәлік көшірмесі (басқаруға жіберілген тұлғаның);
4) жол көлік оқиғасы кезінде немесе басқада көлік оқиғасы кезінде – Сақтанушының
алкогольдік мастық жағдайы немесе психоактивтік затты қабылдау фактісін анықтау үшін
дәлелдеу анықтамасаы/ дәрігерлік қорытындысы (басқаруға жіберілген тұлғаның);
5) жол көлік оқиғасы кезінде немесе басқа да көлік оқиғасы кезінде – көлік құралын тіркеу
туралы куәлік көшірмесі; автокөлікті басқару құқығына сенімхат немесе жол парағының
көшірмесі; жүргізуші куәлігінің көшірмесі; екіншісінің/апаттың басқа да қатысушыларының жеке
куәлік көшірмелері;
6) құзыретті органдардың құзыретті тұлғаларымен расталған титісті құжаттардың
түпнұсқалары мен көшірмелері:
жол көлік оқиғасы немесе басқа да көлік оқиғасы кезінде – жол полиция органдарының
құжаттары (жол жүру Ережесін бұзу туралы хаттама, әкімшілік құқықбұзушылық туралы қаулы,
ЖКО схемасы, Жол жүру ережесін бұзу туралы хаттамаға қосымша құжаттар, жол көлік
полициясы
органдарына
ЖКО
қатысушыларың
түсіндірмелері,
ЖКО
барлық
қатысушыларының алкогольдік мастық жағдайы және психоактивтік заттарды қабылдау
фактісін анықтау үшін дәрігерлік дәлелдеудің қорытындысы); сот қаулысы;
7) бағалауышлар палатасының мүшесі болып табылатын және бағалау қызметін жүргізуге
тиісті лицензиясы бар бағалаушының келген залалдың сомасын анықтау бойынша бағалау
есебі;
8) айырбасқа жататын автокөліктің зақымдалған бөліктерін/тетіктерін беруге кепіл хаты (Осы
Шарттың 5.4 тармағына сәйкес Сақтандырушының талабы бойынша);
9) кезген зиянға жауапты тұлғаның регресстік талапты Сақтандырушымен жүзеге асыру үшін
қажетті құжаттар.
4.2. Ұсынылған құжаттардың тәртібі мен нысаны, егер онда көзделген болса, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес келуі қажет. Егер осы Талаптармен өзгеше
көзделмесе, құжаттар САқтандырушыға түпнұсқа түрінде немесе нотариалды түрде расталған
көшірме түрінде немесе құзыретті ұйымның құзыретті тұлғасының қолы қойылып, түпнұсқа
мөрмен расталған болуы қажет.
4.3. Сақтандырушы жоғарыда көрсетілген құжаттар тізімін азайтып, егер жағдайды есепке
алағанда, олардың болмауы сақтандыру оқиғасының болу фактісін анықтау және келген
шығынның мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, қосымша құжаттар сұратуы мүмкін.
5.
САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМІН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ
5.1. Сақтандыру төлемі автокөлікке таңдалған сақтандыру бағдарламасымен көзделген
сақтандыру сомасынан аспайтын, нақты зақым мөлшерінде жүзеге асырылады. Сақтандыру
сомасына қатысты пропорция қолданылмайды.
5.2. Залалдың мөлшері Шарттың 4.1. тармағының 7) тармақшасына сәйкес Сақтанушымен
(Пайданы иемденушімен) ұсынылған құжаттар негізінде Сақтандырушымен анықталады. .
5.3. Залал мөлшері сақтандыру оқиғасы болмас бұрын зақымдалған автокөліктің
амортизациясын қоспағанда, оның қалпына келтіру құнын есептегеннен шыға отыра
анықталады.
5.4. Ауыстырылуыға жататын сақтандыру оқиғасы кезіне автокөліктің зақым келген
тетіктері/бөліктерінің құнын Сақтанушыға төлеген жағдайда, Сақтанушымен Сақтандырушыға
автокөлік тетіктері/бөліктерінің берілуін Сақтандырушы талап етуге құқылы. Бұл жағдайда
сақтандыру төлемі ауыстырылуға жататын зақым келген автокөліктің тетіктері/бөліктерін
беруге Сақтанушымен кепіл хатын ұсынғаннан кейін төленеді. Тетіктер/бөліктерді берумен
байланысты барлық шығындар сақтандырумен өтелмейді.
5.5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтандыру төлемінің мөлшері көлемінде залалдың
орнын толтыруды заттай нысанмен ауыстыра алады.
5.6. Қос мүліктік сақтандыру кезінде (бірнеше сақтандырушыда әрқайсысымен өздігінше
келісім шарттар бойынша бір сақтандыру объектісін сақтандыру) әрбір сақтандырушы
Сақтанышу алдында онымен жасалған шарт щеңберінде жауаптылықта болады, алайда,
Сақтанушымен барлық сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемінің жалпы сомасы
нақты залалдың сомасынан аспайды.
5.7. Сақтандыру оқиғасы болйып танылған немесе танылуы мүмкін жағдайға байланысты
сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдау кезінде, осы Талаптармен
Сақтанушыға қойылатын, сақтандыру оқиғасының болуымен байланысты талаптардың тізімін
Сақтандырушы азайтуына құқылы.
5.8. Сақтандырушы Шарттың 4 Тарауына сәйкес барлық құжаттарды алғаннан бастап 15 (он
бес) жүмыс күн ішінде сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешімді қабылдап, Пайданы
иемденушіге сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті.
6. САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМІН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДАН БАС ТАРАТУ
6.1. Сақтандырушы сақтандыру тӛлемін тӛлеуден келесі жағдайларда босатылады:
1) егер сақтандырылған автокөлікпен болған оқиғасы сақтандыру оқиғасы болмаса;
2) егер сақтандыру оқиғасы осы Шарт мерзімі өткеннен кейін немесе /және сақтандыру
аймағынан тыс жерде болса.
3) Сақтанушы сақтандыру оқиғасының болуына жауапты тұлғаға талап қою құқығынан бас
тартады, сонымен қатар, Сақтандырушыға талап ету құқығының өтуіне қажетті құжаттарды
беруден бас тарту. Егер де сақтандыру төлемі жүзеге асырылған болса, Сақтандырушы оның
толықтай қайтарылуын талап етуге құқылы;
6.2. Егер
сақтандыру
оқиғасы
келесі
жағдайлардың
салдарынан
болса,
Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру тӛлемін жҥргізуден толық немесе ішінара бас
тартуы мҥмкін:
1)
Қажетті қорғаныс немесе аса қажеттілікпен байланысты жағдайындағы әрекеттерді
қоспағанда, басқаруға жіберілген тұлғаның, Сақтанушының немесе/және Пайданы
иемденушінің сақтандыру оқиғасының пайда болуына бағытталған қасанана әрекеттері;
2)
Сақтанушының, басқаруға жол берілген тұлғаның және /немесе Пайданы иемденушінің
заңшығару актілерімен көзделген тәртіпте сақтандыру оқиғасымен себепті байланыста
болатын, қасақана қылмыс немесе қасақана әкімшілік құқықбұзушылық болып танылған
әрекеттері.
6.3. Сақтандырумен келесі оқиғалар ӛтелмейді:
включая оплату производства экспертизы, выезда экспертов на место происшествия, привлечение
и консультации специалистов, сбор необходимых документов и т.п.;
11) передать Страховщику все документы, доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права регрессного
требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб;
12) совершать иные действия, предусмотренные настоящим Договором и законодательством
Республики Казахстан.
3.6. Выгодоприобретатель вправе:
1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по
настоящему Договору;
2) при заключении и в период действия настоящего Договора информировать Страховщика обо
всех действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении
данного объекта страхования;
3) предъявить Страховщику требование о страховой выплате;
4) получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
5) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ
Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
6) совершать иные действия, не противоречащие настоящему Договору и законодательству
Республики Казахстан.
4. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:
4.1. Для
принятия
Страховщиком
решения
о
страховой
выплате
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы:
1) заявление о страховом случае;
2) оригинал настоящего Договора;
3) копию свидетельства о регистрации транспортного средства; талона о прохождении
государственного технического осмотра состояния транспортного средства Страхователя;
доверенности на право управления транспортным средством или путевого листа; водительского
удостоверения; документа, удостоверяющего личность Страхователя (лица, допущенного к
управлению);
4) при дорожно-транспортном происшествии или ином транспортном происшествии –
справку/заключение медицинского освидетельствования для установления факта употребления
психоактивного вещества и состояния алкогольного опьянения Страхователя (лица, допущенного
к управлению);
5) при дорожно-транспортном происшествии или ином транспортном происшествии - копии
свидетельства о регистрации транспортного средства; доверенности на право управления
автомобильным транспортом или путевого листа; водительского удостоверения; документа,
удостоверяющего личность второго/других участников происшествия;
6) оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии соответствующих документов
компетентных органов:
при дорожно-транспортном происшествии или ином транспортном происшествии – документы
органов дорожной полиции (протокол о нарушении Правил дорожного движения, постановление
об административном правонарушении, схема ДТП, дополнение к протоколу о нарушении Правил
дорожного движения, объяснительные участников ДТП в органы дорожной полиции, заключения
медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного
вещества и состояния алкогольного опьянения всех участников ДТП); постановления суда;
7) отчет об оценке по определению суммы причиненного ущерба проведенной оценщиком,
имеющим соответствующую лицензию на осуществление оценочной деятельности и обязательно
являющимся членом одной из палат оценщиков (расходы по определению размера причиненного
ущерба лежит на Страхователе);
8) гарантийное письмо на передачу поврежденных деталей/частей автомобильного транспорта,
подлежащих замене (по требованию Страховщика согласно п.5.4 настоящего Договора);
9) документы, необходимые для осуществления Страховщиком права регрессного требования к
лицу, ответственному за причиненный ущерб.
4.2. Порядок и форма составления представленных документов должны соответствовать
законодательству Республики Казахстан, если для них это предусмотрено. Если настоящими
Условиями не предусмотрено иное, документы предоставляются Страховщику в оригинале либо в
виде копии, нотариально удостоверенной или заверенной оригинальной печатью и подписанной
уполномоченным лицом компетентной организации.
4.3. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать
дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает
невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера
убытка.
5.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
5.1. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не выше страховой
суммы предусмотренной выбранной программой страхования на данный автомобильный
транспорт. Пропорция по отношению к страховой сумме не применяется.
5.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании представленных Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов, согласно подпункта 7) пункта 4.1. Договора.
5.3. Размер ущерба определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного
автомобильного транспорта за минусом начисленной амортизации (износа) автомобильного
транспорта, имевшей место до наступления страхового случая.
5.4. В случае выплаты Страхователю стоимости поврежденных деталей/частей автомобильного
транспорта на момент страхового случая, которые подлежат замене при ремонте, Страховщик
имеет право потребовать передачи Страхователем Страховщику таких деталей/частей
автомобильного транспорта. При этом страховая выплата производится после предоставления
Страхователем гарантийного письма на передачу поврежденных деталей/частей автомобильного
транспорта, подлежащих замене. Все расходы, связанные с передачей деталей/частей,
страхованием не покрываются.
5.5. Страховщик может осуществить замену страховой выплаты компенсацией ущерба в
натуральной форме в пределах суммы страховой выплаты.
5.6. При двойном имущественном страховании (страховании одного и того же объекта
страхования у нескольких страховщиков по самостоятельным договорам с каждым) каждый
страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним
договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех
страховщиков, не может превышать реального ущерба.
5.7. При принятии решения об осуществлении страховой выплаты в зависимости от события,
которое признано или может быть признано страховым случаем, Страховщик вправе сократить
перечень требований, связанных с наступлением страхового случая, предъявляемых к
Страхователю настоящими Условиями.
5.8. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить
страховую выплату Выгодоприобретателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
получения всех документов согласно Главе 4 Договора.
6. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
6.1. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если:
1) случай произошедший с застрахованным автомобильным транспортом не является страховым;
2) страховой случай наступил по истечении срока действия настоящего Договора и/или за
пределами территории страхования.
3) Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за наступление
страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к
страховщику права требования. Если страховая выплата уже была осуществлена, Страховщик
вправе требовать ее возврата полностью;
6.2. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой
выплате, если страховой случай произошел вследствие:
1) умышленных действий Страхователя, лица, допущенного к управлению и/или
Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих
его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости;
2) действий Страхователя, лица, допущенного к управлению, и/или Выгодоприобретателя,
признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями
или умышленными административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со
страховым случаем.
6.3. Страхованием не покрываются следующие события:
1) произошедшие при транспортировке/буксировке автомобильного транспорта любым видом
транспорта, при буксировке автомобильным транспортом других транспортных средств;
2) произошедшие при управлении автомобильным транспортом Страхователем (лицом,
допущенным к управлению застрахованным автомобильным транспортом) в состоянии
1)
көліктің кез келген түрімен автокөліктің тасымалдау/жетекке алу кезінде, басқа көлік
құралдарын автокөліктің жетекке алу кезінде болған оқиғалар;
2)
Сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлға) автокөлікті
басқару кезінде алкогольдік, наркотикалық немесе токсокоманикалық мастық кезінде немесе
автокөлік құралын басқару кезінде тыйым салынған
медикаментоздық дәрі дәрмек
пайдаланудан болған;
3)
автокөлікті сынау, спорттық шаралар немесе оқыту мақсатында пайдалану кезінде
болған;
4)
автокөлікті заңсын мақсатта пайдалану кезінде, соның ішінде Сақтанушымен (басқаруға
жіберілген тұлға) жасалған әрекеттер сотпен қылмыстық жазаланатын әрекет деп танылса,
немесе автокөлік қылмыстың құралы болып табылса;
5)
егер Сақтанушы (басқаруға жіберілген тұлға) оқиға жерін қалдырса немесе құзыретті
органның қызметкерлерінің немесе Сақтандырушының өкілдерінің талабы бойынша
дәрігерлік сараптамадан өтуден бас тарса;
6)
Сақтанушымен (басқаруға жіберілген тұлға) көлік құралын пайдалану ережесін бұзу
салдарынан болған, соның ішінде, автокөлік құралының техникалық жөнделмеген кезінде
немесе көлік құралын пайладануға тыйым салынған ақаулар болған кезде – белгіленген
тәртіпте техникалық тексеруден өтпеген автокөлікті пайдалану кезінде;
7)
жайлап әрекет ететін себептер салдарынан болған, тозу, тот басу, коррозия, көгеру,
қотыр, ылғал немесе құрғақ шіру, жәйлап нашарлау, латенттік кемшіліктер, зауыттық кемшілік,
жайлап дамитын деформация немесе бұрмалауды қоса алғандағы, алайда мұнымен
шектелмейтін әрекеттер;
8)
өздігінше орнатылған электро- немесе өзге де қосымша құрылғының кесірінен
автокөліктің жөнделмегендігі салдарынан болған өрт нәтижесінде пайда болған;
9)
жолаушылардың сыйымдылығының нормасынан асуы немесе автокөлікті жүктеу
нормасынан асуы салдарынан болған;
10) Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз автокөлікті жалға, лизинг немесе пайдалануға
алғанда тапсыру кезінде болған;
11) автокөліктің берілген категориясын басқаруға құқығына жүргізуші куәлігі жоқ тұлғаның,
сонымен қатар, Сақтанушымен басқаруға жол берілмеген тұлға Шартта Сақтандырылған
тұлға ретінде көрсетілген
автокөлікті басқару кезінде болған, сонымен қатар,
Сақтандырылған автокөлік құралын басқаруға сенім хаты жоқ немесе жол парағында немесе
Шартта көрсетілмеген, жүргізуші куәлігінің, сенім хаттың (жол парағы, жалға алу шарты)
мерзімі аяқталғаннан бастап, сонымен қатар, көлік құралының жағдайын мемлекеттік
техникалық тексеруден өткендігі туралы талоны болмаған кезде;
12) үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері нәтижесінде дөңгелектердің зақымдалуын
есептемегенде, автокөліктің басқа элеметтеріне келтіріліген зиянымен байланысты емес
дөңгелектің (шиналар, дөңгелек дискілеті) зақымдалуы; Қандай жағдайда болмасын, егер
шиналардың қанағаттанарықсыз нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес автокөлікті пайдалануға тайым салынса, автокөліктің шиналарының зақымдалуымен
байланысты келген залалдың орны толтырылмайды;
13) жүргізуші немесе жолушымен қылмыс жасауы немесе талпынысы;
14) Сақтанушымен Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру
жағдайы және оның салдары туралы жалған ақпаратты хабарлауы;
15) Сақтанушымен сақтандыру оқиғасынан шығындарды азайту бойынша қасақана
шаралардың қабылдануы;
16) Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының пайда болуы жағдайын және онымен
келтірілген залалдың көлемін анықтауда Сақтанушымен кедергінің келтірілуі;
17) Сақтандыру
оқиғасының
болуы
туралы
Сақтандырушыны
уақытыл
хабарламау/хабарламау.
Шартта көрсетілген мерзімде Сақтандырушыны сақтандыру
оқиғасының болуы (сақтандыру оқиғасын алып келетін жағдай) туралы хабарлау фактісі
Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру (құзыретті органға дұрыс және уақында
есепті ұсыну, сақтандыру төлеміне өз уақытында резервтік сомаларды жасау, қайта
сақтандырушыны хабардар ету және т.б.) міндеттемесімен (мүкіндігімен) тікелей байланысты.
Сәйкесінше,
Тараптар
осымен
Сақтандырушыны
сақтандыру
оқиғасы
туралы
хабарламау/уақытылы хабарламау соңғыны сақтандыру төлемін жүзеге асыру мүмкіндігінен
айырады және де бұл сақтандыру оқиғасы болған жағдайында қосымша дәледерді қажет
етпейтіндігін түсінеді;
18) шығын келуіне кінәлі тұлғадан мүліктік сақтандыру бойынша тиісті шығынның өтелуін
Сақтанушының алуы;
19) Шарпен көзделген міндеттемелерді Сақтанушының (басқаруға жіберілген тұлғамен,
Пайданы иемденушімен) орындамауы (тиісті түрде орындамауы);
20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көздеген басқа да жағдайлар.
6.4. Сақтандырушы Сақтанушыға және Пайданы иемденушіге барлық қажетті құжаттарды
алғаннан кейін 15 (он) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша
негіздеген бастартуды хабарлауы қажет.
6.5. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына Сақтанушы
/пайданы иемденуші сотқа наразылық білдіре алады.
7. СУБРОГАЦИЯ
7.1. Төлемді жүргізген Сақтандырушыға төленген соманың көлемінде Сақтанушы
сақтандыру нәтижесінде өтелген шығынға жауапты тұлғаға Сақтанушының талап ету құқығы
өтеді.
7.2. Сақтанушы (Пайданы иемденуші) сақтандыру төлемін алу барысында Сақтандырушыға
өткен талап ету құқығын жүзеге асыруға қажетті барлық құжаттар мен дәлелдерді ұсынып,
мәліметтерді хабарлауға міндетті.
7.3. Егер Сақтанушы (Пайданы иемденуші) Сақтандырушымен орны толтырылған
шығындарға жауапты тұлғадан талап ету құқығынан бас тартқан болса немесе аталған
құқықты Сақтанушының (Пайданы иемденушінің) кінәсінен жүзеге асыру мүмкін болмаса,
Сақтандырушы сақтандыру төлемін толық немесе тиісті бөлігін төлеуден босатылады және
артық төленген соманың қайтарылуын талап етуге құқылы.
7.4. Егер Сақтанушы (басқаруға жіберілген тұлға, Пайданы иемденуші) осы Шарттың
талаптарымен көрсетілмегендіктен құзыретті органдарға өтінішпен бармаған немесе
құзыретті органдарға құжаттарды ұсынбаған болса, мұндай жағдай осы Шарттың 3.5
тармағындағы 11) тармақшысында, 4.1. тармағының 9) тармақшасында және 7.2. тармағында
көзделген міндеттерді бұзу болып есептелмейді, сондай – ақ, осы Шарттың 6.1. тармағындағы
3) тармақшасында және 7.3. тармағында көзделген сақтандыру төлемінен бас тартуын алып
келмейді.
8.
ШАРТТЫ ӚЗГЕРТУ
8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Тараптардың келісімімен, бір Тараптың
жазбаша арызы негізінде жүргізіледі. Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олардың
жазбаша рәсемделуімен және қос Тараптың құзыретті өкілдерімен қой қолғаннан кейін заңи
күші болады.
9.
ШАРТТЫҢ ТОҚТАТЫЛУЫ
9.1. міндеттемелердің тоқтатылуының жалпы негіздеріне бөлек, сонымен қатар, Қазақстан
Республикасының заңнамасымен көзделген сақтандыру шартының мерзімнен бұрын
тоқтатылу негіздеріне бөлек Шарт келесі жағдайларда тоқтатылады:
1) бірінші сақтандыру оқиғасы бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асыру;
2) Шартты жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдайдағы айтарлықтай
өзгерістер белгілі болғандығы туралы Сақтанушымен Сақтандырушыға хабарлау
міндеттемелерін онырдамауы немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына сәйкес сақтандыру
төлеміне үстеме төлеу кезінде;
3) Шартты бұзуды Сақтанушының немесе Сақтандырушының талабы бойынша, сонымен
қатар, Тараптардың келісімімен талап ету.
9.2. Сақтандыру Шарты егер Сақтанушы сақтандыру төлемін сақтандыру шартын жасасқан
күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде осы шартпен көзделген оның толық көлемінде
төлемеген кезінде, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Азаматтақ Кодексінің
белгіленген жағдайларда мерзімінен бұрын бұзылады.
9.3. Осы Шарттың 9.1 тармағының 1) тармақшасымен көзделген жағдайларда, Шартты
тоқтату үшін негіз есебінде жағдайдың туындауы кезінен бастап Шарт тоқтатылған болып
есептеледі, мұнда Шартты тоқтату туралы хабарлама қажет етілмейді және де
Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйақысы қайтарылуыға жатпайды.
9.4. Осы Шарттың 9.1 тармағының 2) тармақшасымен көзделген негіздер бойынша Шарттың
мерзіммен бұрын тоқтатылу тәртібі мен талаптары:
Көрсетілген жағдайларда Шарт тәуекел деңгейінің ұлғаюына алып келетін жағдайлардың
пайда болуы кезінен тоқталыған болып есептеледі. Бұл жағдайда Сақтандырушы
Сақтанушыны шарттың тоқтатылуы туралы төменде көрсетілген жағдайдың мерзімінен 3
(үш) жұмыс күні ішінде хабарлануы қажет:
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения
или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении
транспортными средствами;
3) произошедшие при использовании автомобильного транспорта в испытаниях, спортивных
мероприятиях или в учебных целях;
4) произошедшие при использовании автомобильного транспорта в незаконных целях, в т.ч.
произошедшие в результате совершения Страхователем (лицом, допущенным к управлению)
действий, признанных судом уголовно наказуемыми, или если автомобильный транспорт явился
орудием или средством преступления;
5) если Страхователь (лицо, допущенное к управлению) оставил место происшествия или
отказался пройти медицинскую экспертизу по требованию сотрудников уполномоченных органов
или представителей Страховщика;
6) произошедшие в результате нарушения Страхователем (лицом, допущенным к управлению)
правил эксплуатации транспортных средств, в том числе использования технически неисправного
автомобильного транспорта или при наличии неисправностей, при которых его эксплуатация
запрещена – использования автомобильного транспорта, не прошедшего технический осмотр в
установленном порядке;
7) произошедшие в результате постепенно действующих причин, включая, но не ограничиваясь,
износ, ржавчину, коррозию, плесень, грибок, мокрое или сухое гниение, постепенно ухудшение,
латентные дефекты, заводской брак, медленно развивающуюся деформацию или искажение;
8) произошедшие в результате пожара, возникшего в результате неисправности автомобильного
транспорта из-за замыкания самостоятельно установленного электро- и иного дополнительного
оборудования;
9) произошедшие в результате превышения предельных норм вместимости пассажиров и норм
загрузки автомобильного транспорта;
10) произошедшие в период сдачи автомобильного транспорта в аренду, лизинг или прокат без
письменного согласования со Страховщиком;
11) произошедшие при управлении автомобильным транспортом лицом, не имеющим
действительного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами
данной категории, а также лицом, не допущенным Страхователем к управлению, т.е. не указанном
в Договоре в качестве Застрахованного лица, или не имеющим доверенности на право
управления Застрахованным транспортным средством или не указанном в путевом листе или в
Договоре, а равно произошедшие по истечении срока действия водительского удостоверения,
доверенности (путевого листа, договора аренды), а также талона о прохождении государственного
технического осмотра состояния транспортного средства;
12) повреждение колес (шин, колесных дисков), не связанное с ущербом, причиненным другим
элементам автомобильного транспорта, за исключением повреждения колес в результате
противоправных действий третьих лиц. В любом случае не возмещается ущерб, связанный с
повреждением шин автомобильного транспорта, если эксплуатация автомобильного транспорта
запрещена в соответствии с законодательством Республики Казахстан вследствие
неудовлетворительного состояния шин;
13) совершение или попытка совершения преступления водителем или пассажиром;
14) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования,
страховом риске, страховом случае и его последствиях;
15) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;
16) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств
наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;
17) неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового
случая. Факт уведомления Страховщика о наступлении страхового случая (события, которое
может повлечь наступление страхового случая) в срок, указанный в настоящем Договоре,
напрямую связан с обязанностью (возможностью) Страховщика осуществить страховую выплату
(своевременно и правильно представить отчеты в уполномоченный орган, своевременно
сформировать резервные суммы для страховой выплаты, уведомить перестраховщика и т.п.).
Соответственно
Стороны
осознают
и
настоящим
подтверждают,
что
неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о страховом случае лишает
последнего возможности осуществить страховую выплату и это не требует дополнительных
доказательств при наступлении страхового случая;
18) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка по имущественному
страхованию от лица, виновного в причинении убытка;
19) неисполнение (ненадлежащее исполнение) Страхователем (лицом, допущенным к
управлению/Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных Договором;
20) другие случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6.4. Страховщик обязан направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный
мотивированный отказ в страховой выплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов.
6.5. Отказ
Страховщика
произвести
страховую
выплату
может
быть
обжалован
Страхователем/Выгодоприобретателем в суд.
7.
СУБРОГАЦИЯ
7.1. К Страховщику, осуществившему выплату, переходит в пределах уплаченной суммы право
требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования.
7.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при получении страховой выплаты передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
7.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
7.4. Если Страхователь (лицо, допущенное к управлению, Выгодоприобретатель) не обращался в
компетентные органы и/или не представил документы компетентных органов в связи с тем, что это
не требовалось условиями настоящего Договора, такой случай не является нарушением
обязанностей Страхователя, предусмотренных подпунктом 11) пункта 3.5. подпунктом 9) пункта
4.1. и пунктом 7.2. настоящего Договора, и не влечет отказ в страховой выплате,
предусмотренный подпунктом 3) пункта 6.1. и пунктом 7.3. настоящего Договора.
8.
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится по соглашению
Сторон, на основании письменного заявления одной из Сторон. Все изменения и дополнения к
Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Помимо общих оснований прекращения обязательств, а также оснований досрочного
прекращения договора страхования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,
Договор прекращается досрочно в случаях:
1) осуществления страховой выплаты по первому наступившему страховому случаю;
2) невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора
или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
3) расторжения Договора по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению
Сторон.
9.2. Договор страхования прекращается досрочно в случае, если Страхователь не произвел
уплату страховой премии (первого страхового взноса, если предусмотрена уплата в рассрочку)в
полном ее (его) размере, установленном настоящим договором, в течении 30 календарных дней,
со дня заключения договора страхования, а также в случаях, установленных Гражданским
кодексом Республики Казахстан. Днем прекращения Договора страхования считается день,
следующий за днем наступления события, предусмотренного в качестве основания прекращения
настоящего Договора.
9.3. В случаях, предусмотренных пп.1) п.9.1 настоящего Договора, Договор считается
прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания
для прекращения Договора, при этом уведомления о прекращении Договора не требуется и
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
9.4. Порядок
и
последствия
досрочного
прекращения
Договора
по
основаниям,
предусмотренным пп.2) п.9.1 настоящего Договора:
В указанных случаях Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельств,
влекущих увеличение степени риска. При этом Страховщик обязан уведомить Страхователя о
прекращении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты:
1) когда Страховщику стало известно о невыполнении Страхователем обязанности сообщить об
1) Сақтандырушыға Сақтанушымен тәуекелдің деңгейінің ұлғаюы туралы хабарлау
міндеттемесінің орындалмауы белгілі болған жағдайда;
2) Сақтанушының Шартқа өзгерістер енгізуден немесе сақтандыру сыйақысын үстеме
төлеуден бас тартуын алған кезден бастап;
3) Шарпен белгіленген Шартты өзгерту немесе/және сақтандыру сый ақысын үстеме төлеу
бойынша Сақтандырушының талабын акцепттеу мерзімінің өтуінен кейін.
Шартты тоқтату кезінде көрсетілген негіздер бойынша Сақтандырушыға төленген сақтандыру
сый ақысы немесе Сақтандыру жарналары қайтарылуға жатпайды.
9.5. Осы Шарттың 9.1 т. 3) тармақшасымен көзделген жағдайда, Шарт оны тоқтату туралы
Шартқа қол қойылған күннен бастап екі Тараптың келісімімен тоқталған болып есептеледі
немесе тиісті арбитраждық шешімнің (егер де дау арбитражда қаралса) күшіне ену күнінен
бастап, бұл жағдайда Шартты бұзу ниеті туралы ниет білдірген Тарап екінші Тарапты
Шарттың бұзуды ойланған күнінен кем дегенде 30 күнтізбелік бұрын хабарлауы қажет.
9.6. Шарт бір Тараптың талабы бойынша тоқтатылған болып екінші Тараппен Шарттың
тоқтатылуы туралы хабарламаны алған кезден бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткеннен
кейін тоқталады. Хабарлама Тарапқа пошта арқылы немесе шартты көрсетілген мекен жай
бойынша қолма қол немесе факс бойынша жолданады. Егер Шартта көрсетілген адресат
немес факс болмаған жағдайда, онда алғандығы туралы растама талап етілмейді, хабарлама
жолдаушымен жолданған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қажетті деңгейде
жеткізілген болып және адресатпен алынған болып есептеледі.
9.7. Шартты мерзімнен бұрын тоқтату барысында Сақтандырушы Сақтанушыға онымен
Шарттың өтпеген мерзіміне берілген, сақтандыру сыйақысының жалпы сомасынан 35%
құрайтын, істі жүргізуге шығындалған шығынды есептемегенде, соынмен қатар, Шарт
бойынша өндірістік сақтандыру төлемін есептемегенде, төленген
сақтандыру сый ақысын
қайтарады. Шартты мерзімнен бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсі бойынша шартың
талаптарын орындамау/тиісінші отырдамаумен шақырылған болса, соңғысы Сақтанушыға
онымен төленген сақтандыру сый ақысын қайтаруға немесе сақтандыру жарнасын толықтай
қайтаруға міндетті. Шартты мерзімнен бұрын тоқтату Сақтанушы кінәсі бойынша шарт
талаптарын орындамау/тиісінші орындамауымен шақырылған болса, Сақтандырушыға
төленген сақтандыру сый ақылары немесе сақтандыру жарналары қайтарылуға жатпайды.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Осы шарт бойынша міндетемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған Тарап,
егер тиісінші орындау төтеп бере алмайтын күштің салдарынан, яғни берілген жағдайларда
төтенше және жол бермеуге болмайтын күштің салдарынан мүмкін болмағандығын
дәлелдесе, онда міндетемелердің орындамағандығы немесе тиісінше орындамағандығы үшін
жауапкершілікте болмайды.
10.2. Форс-мажорлық жағдайлар мыналардан тұрады, алайда бұлармен шектелмейді: су алу,
өрт, жер сілікінісі және басқа да апаттар, соғыстар мен кез келген сипаттағы әскери
әрекеттер, блокадалар, мемлекеттік органдардың тыйым салулары.
10.3. Форс-мажорлық жағдайдың әрекетін сезіп отырған Тарап екінші Тарапты осындай
жағдайлардың болуы туралы 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауы тиіс.
10.4. Форс-мажорлық жағдайлардың әсері құзырлы органдардың тиісті құжаттарымен
расталуы тиіс.
11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
11.1. Шарттан немесе онымен байланысты пайда болған кез-келген даулар және/немесе
наразылықтар келіссөздер арқылы шешіледі. Егер Тараптар келісімге келмеген жағдайда,
осы шарттан бастау алатын немесе оның бұзылу, тоқтатылу, жарамсыздығымен байланысты
барлық даулар, наразылықтар, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
соттарда нақты қаралуға жатады.
11.2. Осы Шартпен көзделмегеннің барлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес реттеледі.
12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
12.1. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде екі данада, әр тарапқа бір біреуден берілуі үшін
жасалған. Егер аудармада айырмашылықтар болған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі
нұсқасын басшылыққа алады.
увеличении степени риска;
2) получения отказа Страхователя от внесения изменений в Договор или доплаты страховой
премии;
3) истечения срока установленного Договором для акцепта требований Страховщика изменить
Договор и/или доплатить страховую премию.
При прекращении Договора по указанным основаниям уплаченные Страховщику страховая
премия либо Страхове взносы не подлежат возврату.
9.5. В случае, предусмотренном пп.3) п.9.1 настоящего Договора, Договор считается
прекращенным по соглашению Сторон с даты подписания Сторонами соглашения о прекращении
Договора или с даты вступления в силу соответствующего арбитражного решения (если спор
решался в арбитраже), при этом, о намерении расторжения Договора инициирующая Сторона
обязана уведомить другую Сторону не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
9.6. Договор считается прекращенным по требованию одной из Сторон по истечении 15
календарных дней с даты получения уведомления о прекращении Договора другой Стороной.
Уведомление направляется Стороне почтой или нарочно по адресу либо по факсу, указанному в
настоящем Договоре. В случае отсутствия адресата по указанному в Договоре адресу либо по
факсу соответственно, то получение подтверждения об уведомлении не требуется, уведомление
считается доставленным надлежащим образом и полученным адресатом в течение 7
календарных дней, с даты отправки отправителем.
9.7. При досрочном прекращении Договора Страховщик возвращает Страхователю уплаченную
им страховую премию за не истекший период действия Договора за вычетом понесенных
расходов на ведение дела, которые составляют 29% от общей суммы страховой премии, а также
за вычетом производственных страховых выплат по Договору. В случаях, когда досрочное
прекращение Договора вызвано невыполнением/ненадлежащим выполнением его условий по
вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую
премию либо страховые взносы полностью. В случаях, когда досрочное прекращение Договора
вызвано невыполнением/ненадлежащим выполнением его условий по вине Страхователя,
уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельствах.
10.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения,
пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого
характера, блокады, запреты государственных органов.
10.3. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о
наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.
10.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими
документами компетентных органов.
11.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются
посредством переговоров. В случае не достижения договоренности Сторонами, все споры,
разногласия, требования, возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения,
прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в судах, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11.2. Все, что не оговорено настоящим Договором, регулируется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор заключен на казахском и русском языках в двух экземплярах по одному
для каждой из Сторон. В случае разногласия в переводе Стороны будут руководствоваться
версией на русском языке.
САҚТАНДЫРУШЫ
СТРАХОВЩИК
________________________________________ қолы/подпись,
м.о./м.п.
САҚТАНУШЫ
СТРАХОВАТЕЛЬ
_______________________________________ қолы/подпись,
м.о./м.п.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
39
Размер файла
263 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа