close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Външнотърговска дейност

код для вставкиСкачать
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Външнотърговската дейност е една от стратегиите за навлизане на нови
пазари.
Тя е най-старата, най-разпространената и най-семплата форма на международни
контакти.
Външната търговия представлява съвкупността от връзки на международните
партньори в последния стадии на възпроизводствения процес.
ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА ВЪНШЕН ПАЗАР
1. Преди да излезе на чуждестранния пазар една фирма трябва да се утвърди на
собствения си, национален пазар, като по този начин печели доверието и на
чуждестранните партньори.
2. Следващата стъпка е фирмата да създаде дълготрайна връзка с
чуждестранните партньори, което ще облекчи бизнес контактите. Фирмата трябва
да се стреми и към тясна специализация и да е наясно с мотивите за излизането на
чуждия пазар.
3. Изборът на чуждия пазар се избира посредством няколко критерия:
- поглъщателни способности на пазара
- перспективност на чуждия пазар- разходи за навлизане на чуждия пазар
- рисковете, които той носи
- конкретни предимства, които предоставя
Като цяло чуждите пазари са пазари на купувача.
ВИДОВЕ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
Сделките се класифицират на :
- класически форми на външна търговия - внос, износ
- специални сделки - свързани, косвени и други
В зависимост от възприетия начин на плащане се разделят на стокообменни
операции, посреднически операции, специфични операции. В зависимост от етапа
на производствения процес, в който възникват връзките се делят на
традиционно чисто търговски операции и
нетрадиционни комплексни операции.
Обвързани насрещни сделки - Бартер - изграден е на принципа на
компенсацията - продажбата на една стока е свързана задължително с покупката на
друга. Може да се извършва със или без насрещно плащане във валута, бартера е
пълна, 100% операция и се извършва на базата на един договор. Бартерните сделки
могат да бъдат:
- междудържавни - прилича много на клиринговата сделка и затова се казва още
мини клиринг, основава се на бартерно споразумение и се осъществяват множество
бартерни операции между държавите, сключили споразумението. При мини клиринга
няма насрещно плащане във валута.
- междуфирмени - обменят се на принципа стоки на еднаква стойност.
Компенсационната търговия се нарича още голям бартер, но разликата при
нея е, че се разменят много на брой стоки и освен междуфирмен бартер се сключва
и междуправителствен или малък клиринг.
Клаузата "байбак" в договора за доставка означава, че доставчика е задължен
да сключи втори договор за насрещна доставка на стоки.
1
Амбрела Агриймънт или Споразумението на Чадъра е базово съглашение,
специален протокол това е дългосрочна принципна договореност между партньорите
за поредица от насрещни сделки
При рамковите операции сделките се извършват на принципа на клиринг, но в
стоковия лист са записани по-малък на брой стоки.
Заменните сделки обикновено са външнотърговски операции, чрез които се
преследват политически цели, валутно финансов ефект, разнообразяване
асортимента на вътрешния пазар чрез внос на чуждестранни стоки и износ на
отечествени.
Посредническите сделки - имат широк диапазон на действие от
информационното осигуряване на контрагентите по сделките до извършването на
някои специализирани производствени функции и на различни маркетингови
мероприятия. Собствеността на стоката преминава върху посредника в случаите на
препродажба и при някои ре експортни операции. При всички други случаи на
посредническа дейност, включително и при комисионната и консигнационната
търговия посредника не получава право на собственост върху стоката.
При комисионната търговия комисионерът сключва договор със своя доверител
да извършва сделки от свое име, но за негова сметка. Това се препоръчва при
фирми, които нямат опит във ВТ, които излизат на нов пазар или пък лансират
непозната стока на съществуващ пазар.
Консигнационната търговия е специален вид комисионна сделка при която
доверителят предоставя на консигнатора своята стока с цел тя да бъде продадена на
съответния пазар. Отношенията между двамата се уреждат на базата на договор за
консигнация, като консигнаторът продава стоката от свое име, но за сметка на
консигнанта. Този вид търговия се използва при продажба на стоки, неизвестни за
потребителя, при продажба на машини и съоръжения на отделни пазари или когато
трябва да се поддържат запаси от резервни части, да се осигури специализирано
техническо обслужване и т.н.
Агентските сделки са сделки които се реализират на основата на дългосрочен
договор между доверителя и агента. Агентът сключва сделки от името и за сметка на
принципала, като възнаграждението, което получава, произтича от агентския
договор и се нарича провизион. Брокерските сделки са разновидност на агентските,
но брокерите имат по-ограничени права и се използват за еднократно поръчение.
Реекспортни операции
Реекспортните операции са сложни комбинации от сключени самостоятелно
външнотърговски сделки с цел продажба на една или повече стоки при участието на
контрагенти от повече от две страни. За реекспортните сделки е без значение дали
стоката подлежи или не на преработка, дали се намира или не в обръщение на
вътрешния пазар. Целта на реекспорта е извличане на чиста валутна печалба
ВЪНШНОТЪРГОВСКА СДЕЛКА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Ще се спра на традиционната външнотърговска сделка за покупко-продажба.
I. Подготовка
Подготовката на ВТС може да бъде обща и конкретна, като целта е да се избере
подходящ чужд пазар и конкретен чуждестранен партньор. Подготовката включва
още и влизане в контакт с чуждестранни партньори, като инициативата може да
бъде както на износителя, така и на вносителя, а може да бъде и по желанието на
двамата, като единствено формите на търговски контракт се различават.
Формите на търговски контракт по инициатива на износителя могат да
бъдат:
- предоставяне на рекламни материали
- участие в международни панаири и изложби
- изпращане на търговски предложения.
Офертата има най-общо 2 форми - типова оферта и свободна оферта.
При изпращане на мостри се изпраща и авизо, за да може партньорът да освободи
2
безмитно стоката. Офертите са доста подробни и съдържат по-голямата част от
клаузите на бъдещия договор. Тези клаузи биват:
- Основни клаузи - наименование на стоката, качество, количество, офертна цена,
начин на плащане, франкировка и други.
- Задължителни клаузи - опаковка, етикет, маркировка, арбитраж, гаранционен
срок.
Видовете оферти са:
- според степента на ангажимент на страните по сделката
- според целите, които преследва офертата
- според начина на изработване на офертата
Твърдата оферта обвързва оферента с условията залегнали в офертата в рамките на
срока на нейната валидност - опция. Опцията се изписва в долния ляв ъгъл на
офертата. Ако в рамките на опцията носителят акцептира офертата без промяна, то
имаме сключена ВТС и минаваме на етап изпълнение. Ако обаче носителят промени
дори минимално някоя от клаузите, той прави контра оферта, която не е
ангажираща за оферента. Само след акцепт на офертата имаме сключване на ВТС.
При свободната оферта няма опция и тя може да се изпраща свободно до
неограничен брой партньори без ангажимент. Изборът на една от двете оферти се
определя от различните условия на пазара. Ако пазарната конюнктура е
благоприятна или износителят е монополист на пазара е хубаво офертата да е
свободна. При обратното, изборът на износителя зависи от неговото лично виждане.
-
Форми на търговски контакт по инициатива на вносителя:
запитване
поръчка
международен търг
търговско писмо с желание за осъществяване на търговски контакт
ПОДГОТОВКА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ
Част от подготовката на сделката е и подготовката за водене на преговорите
1.
Водене на преговори
Воденето на търговски преговори може да се извършва по няколко начина
- В писмен вид - за неопитни фирми
- по телефона - доуточняване на детайли по сделката, като задължително след това
кореспонденцията отново се привежда в писмен вид
- чрез личен контакт - водят се обикновено от екип от трима души, като всеки
отговаря за отделни клаузи от договора на бъдещата сделка.
2. Технологията на преговорите :
- преговорите започват в момента на пристигане на делегацията
- започват на точно определено място и време
- хубаво е да минат няколко минути преди започване на съществените преговори по
сделката
- предварително се определят местата на делегатите на масата
- ако преговарящите не се познават предварително се разменят визитки
- започва се с второстепенните и се преминава към първостепенните клаузи
- при конфликт се взима почивка и др.
ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВАРЯНЕ
3. Техники за преговаряне
Съществуват различни видове техники на преговаряне.
3
- техника на къкренето - ако съществуват противоречия преговорите се отлагат,
преминава се на друга клауза
- техника на експлозията - неочаквано по време на преговорите започва да се
говори за друга клауза
- техника на прекъсването - съзнателно да прекъснем с цел психологическа атака
- езика на тялото - 70% от говора се приема чрез жестикулации и мимика
СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
Вторият етап от една Външнотърговска сделка е именно сключването й.
Съществуват няколко начина за сключване на външнотърговски сделки и те са:
- подписване на външнотърговски договор от страните по сделките подписва се едва след приключване на преговорите и само ако те са били успешни.
Важен е протокола по сключване на договора - дали е официален или формален.
Подписва се чрез посредници или при нова среща с делегация.
- чрез твърда оферта - вносителят приема твърдата оферта без изменения на
клаузите и в резултат на 1 и 2 имаме сключена ВТС.
- чрез свободна оферта - изпраща се свободна оферта и вносителят я
потвърждава, след което я връща обратно, офертата се акцептира и от износителя и
посредством 3 документа имаме сключена сделка
- чрез контра оферта - износителят изпраща твърда оферта, вносителят я променя
и потвърждава, след което я акцептира и износителят и посредством 3 документа
имаме сключена ВТС
- чрез поръчки - поръчката се потвърждава без изменение и посредством 2
документа имаме сключена ВТС
Най-разпространените начини за сключване на ВТС в практиката са
свободната оферта и поръчката. Изборът зависи от характера на връзките между
чуждестранните партньори, от пазарната конюнктура, от особеностите на продукта и
вида на сделката.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА
Третият етап от една Външнотърговска сделка е изпълнението й.
Стоката се транспортира от износителя до вносителя, прехвърля се собствеността,
както и рисковете по стоката и се осигуряват външнотърговските документи.
Сделката се счита за окончателно приключила след изтичане на
гаранционния срок. За всяка приключела ВТС се прави досие с копие от
всички документи по нея.
Технологията за заключителния етап по ВТС е много сложна, специфична и
трудоемка. Ако се прави чрез посредник първо се влиза в контакт с вътрешния
контрагент, изпраща се поръчка за изпълнение или инструкция за производство, а
контрагента ги потвърждава. След нареждане за експедиция вътрешния контрагент
експедира стоката заедно с оригиналната товарителница, спецификацията,
сертификата за тегло и качество, опаковъчния лист, подготвя и изпраща на
износителя фактура. Транспортните и спедиторските документи се подготвят в
зависимост от условията на договора и вида на транспорта. При морски транспорт
износителя изпраща на спедитора фрахтов ордер за резервиране на корабен тонаж
за дадена стока или пратка. Спедиторът предоставя на износителя букинг нота за
името на кораба и националната му принадлежност. При ж.п., автомобилен и
въздушен транспорт превозвачът издава товарителница. Според конкретните
договорености се извършва застраховане на стоката от износителя и съответните
митнически процедури, свързани с оформянето на митническите документи.
Уреждането но плащането по ВТС става по различни начини - чрез акредитив,
инкасо, по открита сметка, банкови преводи и др.
ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ
4
НОРМАТИВНА БАЗА
ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЕЛЕКТРОННО ДЕКЛАРИРАНЕ ОТ 01.01.2007
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УКАЗИ
ДРУГИ
МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ
ВИДОВЕ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ
За една ВТС има над 40 документа и тъй като те са твърде различни през 20те
години на 20 век ООН създава работна група, която да разработи международен
стандарт за търговски документ на ООН и въз основа на него страните уеднаквиха
документите си. Това се направи и с цел да се създаде електронна база за събиране
на информация и за електронна търговия. Представител на България в тази група е
БТПП с нейното бюро БУЛПРО.
1. Митнически
2. Търговски
3. Застрахователни
4. Транспортни
МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ЕАД И ДЕАД
МИТНИЧЕСКИ МАНИФЕСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ДА СТОЙНОСТТА
СТОКОВА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
ВАЛУТНА МИТНИЧЕСКЕ ДЕКЛАРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ EUR 1
СЕРТИФИКАТ ФОРМА А
КАРНЕТ CPD
TIR КАРНЕТ
АТА КАРНЕТ
СЕРТИФИКАТ ЗА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВНОС И ИЗНОС
ИННФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 1
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 2
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 8
ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ
- КОНТРАКТНИ ДОКУМЕНТИ
- ЦЕСИЯ
- ФАКТУРА
- VIES – ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Контрактни документи
издават се от една от двете страни по сделката, в зависимост от нуждите й и се
изпращат на другия контрагент с цел уведомяването му за желаното
сътрудничество или за получаване на определена информация относно предмета
на сделката. Включват:
• запитване
5
• оферта – твърда и свободна
• договор
Клаузи на международния договор
Клаузите на външнотърговския договор са 20. Започва с преамбюл, в който
се дефинира вида на договора и се идентифицират контрагентите.
- предмет, обект на сделката - наименованието на стоката както е отразено в
митническата тарифа
- клауза количество - единица мярка за количество, ако е специфична се
записва и легализираното тегло и се договарят толерансите
- клауза за качество - качество прегледано - одобрено, качество по
спецификация, качество по търговска мостра, качество telle-quelle, качество
такова, каквото е добито, качество рандеман, качество по съдържание на
полезни и вредни вещества, качество по търговска мостра, средно добро
качество.
- клауза за цена - договаря се единичната цена за единица продукция +цена
база + допълнителните разходи + дали е твърда или променлива цена + ценови
отстъпки
- клауза за амбалаж и потребителска опаковка - кой ще осигури амбалажа и
кой потребителската опаковка
- клауза маркировка - потребителска, транспортна
- клауза за етикетировка - кой осигурява етикетите, какво инфо ще съдържат
и на какъв език
- клауза срок на доставка - определя се момента на прехвърляне на
собствеността на стоката, незабавна доставка, последваща доставка /еднократна
или периодична, авизо или абруф/, дата на доставката.
- Клауза за транспортиране на стоката - вида на транспорта, като вносителят
има преференции за определянето му.
- франкировка - освобождаване на стоката чрез описание на условията, чрез
които ще се освободи или чрез използване на ИНКОТЕРМС. Те са : място за
прехвърляне риска на стоката, договаря се кака ще се разпределят
ангажиментите и разходите между износителя и вносителя за транспорт,
застраховката, товаро - разтоварните работи, договаря се как се разпределят
ангажиментите между износителя и вносителя, вида на транспорта.
- количествено и качествено приемане на стоката - договарят се методите и
нормите за предаване и приемане на стоката и свързаните с това документи
- гаранции - предвиждат се за точно и срочно изпълнение на условията на
външнотърговския договор. Пълен и частичен рабат
- Клауза за рекламации - претенциите на вносителя към износителя, в какъв
срок той може да има тези претенции, начините за компенсиране.
- Клауза неустойки - условията при които неизправната страна дължи
неустойки, начина на покриване на неустойките в пари или в стока, максималния
размер на неустойката, срока за плащане на неустойките.
- Форсмажорни обстоятелства - обстоятелства, които страните по сделката не
могат да предвидят и които не могат да преодолеят по обективни причини, но
водят до неизпълнение на сделката. При форсмажорните обстоятелства не се
плащат неустойки.
- средства и форми на плащане - договаря се как ще се извърши плащането в брой или на кредит
- арбитражна клауза - договаря се арбитражен съд, който решава възникнали
спорове между страните по сделката
- специална клауза - договарят се специални изисквания на износ и внос,
конкретните условия, при които ще се изпълни сделката
- клауза общи условия - официален език на договаряне, колко оригинални
екземпляра на документите ще има и т.н
- защитни уговорки - създаване на възможности за преразглеждане на
първоначално съгласуваните валутни условия в случай,
че се появи
необходимост от това. Валутните клаузи са двустранни и едностранни.
6
Индексните клаузи се прилагат като средство за предпазване от валутен риск,
при сделки от средносрочен и дългосрочен характер.
• поръчка
• потвърждение на поръчката и др.
ЦЕСИЯ
Чрез този документ става прехвърлянето на определени права или задължения от
един титуляр на друг. Цесията намира приложение и при временното складиране на
стоки, като чрез нея складодържателя или спедитора прехвърля задължението за
даване на митническо направление върху получателя на стоката.
Цесията трябва да съдържа най-малко данните за:
1. Идентификация на стоките описани в нея (произход, количество, вид, тегло и
др.)
2. Номера на Митническият манифест
СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
Invoice - стоково разпоредителен документ. Количеството отразено във
фактурата трябва да отговаря на реално експедираното, а не на отразеното
във външнотърговския договор. Фактурата може да бъда проформа фактура
/играе ролята на търговска оферта/, консулска фактура /копие на официална
търговска фактура, заверява се в консулската служба/
Спецификация - допълва експортната фактура, ако в една пратка има
голяма разнообразие на стоки. Пълно описание на стоки - остойностена
спецификация, без цена и обща стойност - опростена спецификация.
Сертификати
Сертификатите удостоверяват определено количество и качество на стоките и могат
да бъдат:
- сертификати за качество, които се осигуряват от производителя или износителя и
удостоверяват определени качествени характеристики по изискванията на вносителя.
Издава се за всяка отделна партида
- сертификати за количество - удостоверява реално експедирано количество, а ако
мерната единица е специална се посочва и легализираното тегло
- сертификат за произход - общ, форма А, европейски, за текстилни изделия.
- сертификати за бар код
- сертификат за опаковъчен лист
- здравни сертификати - ветеринарни, фитосанитарни и др.
- удостоверение за внасяне и изнасяне на стоки
- Експорт, импорт, лиценз, за спечелен дял от квотата
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
Свързани са с карго застраховането за стоки, които са обект на внос, износ, транзит
и реекспорт. Застраховането е за рискове по време на транспорта, независимо от
вида му. Няма застрахователна клауза, която да покрива всички рискове, но при
необходимост те се комбинират:
- клауза А - осигурява пълно застрахователно покритие, но условно
- Клауза В - ограничено
- клауза С – минимално
Застрахователните документи са:
- застрахователно писмо - удостоверява, че е изработен застрахователен
документ
- застрахователен сертификат - удостоверява, че е застрахована дадена партида
от стоките, но не е застрахователен документ
- застрахователна полица - удостоверява сключването на застрахователен
договор и съдържа неговите клаузи, трябва да бъде в писмен вид и договора
7
представлява комплект от застрахователна полица и общи условия на застраховане
от конкретната компания. Изискванията застрахованият да е платил първата вноска,
застрахованата стока да е напуснала мястото посочено в договора.
ИНКОТЕРМС
International Commercial Terms
Условията за доставка и транспортиране на стоката или т.н франкировка се урежда
с ИНКОТЕРМС - място за прехвърляне риска на стоката, договаря се как ще се
разпределят ангажиментите и разходите между износителя и вносителя за транспорт,
застраховката, товаро - разтоварните работи, договаря се как се разпределят
ангажиментите между износителя и вносителя, , вида на транспорта.
Термин
За продавача
За купувача
Транспорт
EXW - франко
завод (уговорено
място)
Поставя стоката на
разположение на
купувача в своите
помещения
Понася всички
разноски и рискове,
свързани с
превозването на
стоката от
помещенията на
продавача до
желаното
местоназначение
Всички видове
FCA - франко
превозвача
(уговорено място)
Осигурява
разрешение за износ,
заплаща всички
експортни и
митнически такси,
удостоверява
предаването на
стоката на
превозвача
Сключва договора с
Всички видове
превозвача, заплаща
транспортните
разходи и
застрахователната
премия, както и
всички импортни
такси
FAS - франко
протежение на
кораба (уговорено
пристанище за
натоварване)
Доставя стоките по
протежение на кораба
в обсега на товарните
му съоръжения и
осигурява приемането
им в уговореното
пристанище
Сключва договора с
По море или
превозвача,
вътрешен
освобождава стоките воден път
за износ и поема
всички разходи и
рискове от момента
на предаването им по
протежение на
кораба
FOB - франко борд
(уговорено
пристанище за
натоварване)
Доставя стоките на
борда на кораба и
осигурява приемането
им без забележки,
освобождава стоките
за износ, заплаща
експортните такси и
разходите за
натоварване, ако
същите не са
включени в навлото
Сключва договора с
превозвача, заплаща
навлото,
застрахователната
премия и разходите
по разтоварването на
стоките
CFR - стойност и
навло (уговорено
Сключва договора с
превозвача,
Поема всички
По море,
разходи и рискове от вътрешен
По море,
вътрешен
воден път или
по въздух
8
пристанище в
освобождава стоките
местоназначението) за износ, доставя ги
на борда и снабдява
купувача с фактура
или чист коносамент,
заплаща навлото и
товаренето
момента на
натоварване, вкл.
застрахователната
премия и
разтоварването,
урежда всички
митнически
формалности по
вноса
воден път или
по въздух
CIF - стойност,
застраховка и
навло (уговорено
пристанище в
местоназначението)
Като при CFR, с
допълнението, че
заплаща
застрахователна
премия и предава
полицата по нея на
купувача
След получаване на
съответните
документи, приема
доставката на
стоката, заплаща
разтоварните
разходи, ако не са
включени в навлото
По море,
вътрешен
воден път или
по въздух
CPT - превоз
платен до
(уговорено място в
местоназначението)
Сключва договора с
превозвача, заплаща
навлото, освобождава
стоката за износ и я
предава на
превозвача
Урежда и заплаща
Всички
всички разноски по
видове, вкл.
вноса, вкл. разходите комбиниран
по разтоварването,
приема стоката на
уговореното
местоназначение
CIP - превоз и
застраховка
платени до
(уговорено място в
местоназначението)
Сключва договора с
превозвача, заплаща
навлото и
застрахователната
премия, освобождава
стоката за износ и я
предава на
превозвача, изпраща
застрахователната
полицата на купувача
След получаване на
съответните
документи, приема
доставката на
стоката, урежда и
заплаща всички
разноски по вноса,
но да има предвид,
че продавача е
длъжен да направи
застраховка само с
минимално покритие
Всички
видове, вкл.
комбиниран
DAF - доставено на Поема всички разходи
граница (уговорено и рискове до
място)
доставката на стоката
на уговореното място
на границата, след
като я е освободил за
износ
След получаване на
съответните
документи, приема
доставката на
стоката, заплаща
всички разноски по
вноса на стоката
Най-често
сухопътен, но
може и за
другите
DES - доставено от
кораб (уговорено
пристанище в
местоназначението)
Заплаща разходите
по разтоварването,
урежда и заплаща
всички разноски по
вноса
По море или
вътрешен
воден път
Поема всички разходи
и рискове до
доставката на стоката
на борда на кораба,
без да е освободена
за внос в уговореното
пристанище на
местоназначение
DEQ - доставено от Поема всички разходи Приема стоката от
кей (уговорено
и рискове до
кея
пристанище в
доставката на стоката
По море или
вътрешен
воден път
9
местоназначението) на кея, урежда и
заплаща всички
разноски по вноса,
снабдява купувача с
всички необходими
документи
DDU - доставено
мито неплатено
(уговорено място в
местоназначението)
Поема всички разходи
и рискове до
доставката на стоката
на определено място
в държавата
вносител, урежда
митническите
формалности
Освобождава стоката Всички видове
след като заплати
дължимите митни
сборове
DDP - доставено
мито платено
(уговорено място в
местоназначението)
Поема всички разходи Приема стоката след
и рискове до
обмитяването й от
доставката на стоката страна на продавача
на определено място
в държавата
вносител, урежда
застраховката и
митническите
формалности,
заплаща дължимите
митни сборове,
предава на купувача
необходимите
документи
Всички видове
1ва група Е - 1 термин и най-малки задължения за износителя
2ра група F - 3 термина
3та група С - 4 термина
4та група D - 5 термина - най-големи задължения за износителя
С всяка следваща група задълженията на износителя нарастват, като в последната
той поема всички рискове и разходи с доставката по местонахождение.
ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ
Общото название на договорния документ за превоз е товарителница.
Изпълнява две функции - удостоверява, че стоката е приета за транспортиране и, че
е сключен договор за транспорт. Само морската товарителница - коносамент изпълнява и трета функция - стоково разпоредителен документ.
Тя може да бъде железопътна С1М, автомобилна - СМR , Коносамент (за
превози по вода) и Въздушна товарителница (Air Waybill)
Товарителницата
ЧМР е международно стандартизирана форма и съдържание, като в нея се записва името и адреса на изпращача и превозвача, място и дата на приемане на товара,
името и адреса на получателя, наименованието на вида на товара и опаковката,
брой на колети, особености на маркировка и номериране, брутно тегло, разходи по
превоза, необходими инструкции за митнически формалности. Коносаментът може
да бъде коносамент за приносител, коносамент по заповед, поименен коносамент,
чист коносамент, коносамент със забележки.
- варант - стоково разпоредителен документ, удостоверява приемането на стоката за
съхранение в публичен склад, състои се от две части - складово свидетелство,
свидетелство за залог.
10
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР
VIES декларацията улеснява доставчиците при определяне кой в ЕС да плати ДДС
VIES декларацията е един от новите видове документи, въведени в
документооборота на стопанските субекти, свързан с регистрирането и отчитането на
доставките за целите на облагането с ДДС. Дефиниция на понятието е дадена в §1,
т.44 от ДР на ЗДДС, в сила от 1 януари 2007 г. В него документът е определен като
"обобщена декларация, използвана за целите на контрола и обмена на
информация между държавите членки".
Името на декларацията представлява абревиатура от наименованието на
европейската информационна система за обмяна на информация и данни между
данъчните администрации на държавите членки относно функционирането на данъка
при вътреобщностната търговия - VIES от (Value Added Tax Information Exchange
System). Това е електронна система за обмяна на база данни по ДДС между тези
администрации, която има за цел да осигури ефективно събиране на данъка чрез
контрол върху начисляването му при вътреобщностните транзакции. Създаването на
такава система има задачата да осигури спазването на един от основните принципи,
заложени в европейските директиви в областта на косвеното облагане - принципът
"държава на местоназначението" при облагането с ДДС на вътреобщностните
доставки. В съответствие с този принцип облагането с данъка следва потреблението
на стоките и услугите и се извършва в държавата членка, където те се доставят
За да бъде спазен принципът "държава на местоназначението", при много от
доставките от вътреобщностната търговия европейското данъчно законодателство
възлага задълженията за начисляване на данъка на получателя на
доставката. Той дължи данъка в размера и условията на държавата членка,
където е регистриран за целите на облагането. Данъкът се начислява с
протокол и като се посочва в справката си декларация по ДДС за съответния
данъчен период. Доставчикът от своя страна не начислява данък за доставката си,
но я декларира във VIES декларацията си.
VIES декларацията дава възможност да се проверява валидността на данъчните
идентификационни номера по ДДС на участниците в търговския обмен при
вътреобщностната търговия, да се обобщават и сверяват стойностите на
доставките от България към другите държави - членки на ЕС, и обратното от тях към България. Информация за данъчните идентификационни номера на
европейските фирми, известни с абревиатурата VIN (от VAT Identification Number),
може да
бъде
получена
от
сайта
на
НАП
или
на
сайта
на
ЕС
(htt://ec.europa./taxation_customs/vies/en/vieshome.htm).
Валиден VIN е регистрационният (идентификационен) номер на лице, което към
датата на възникване на данъчното събитие, по повод на което ще му се издава
фактура за ВОД, е регистрирано за целите на облагането с ДДС в държавата членка,
издала този номер.
Валидността на предоставения VIN на всеки контрагент от ЕС следва да се
проверява и непосредствено преди извършване на доставка за него. В случай че
това лице не е регистрирано за целите на облагането в държава членка, към
извършената за него доставка няма да е приложима нулевата данъчна ставка.
Декларациите се подават до 14-о число, включително на месеца, следващ
данъчния период, за който се отнасят (чл.125, ал.5 от ЗДДС). Те се подават в
съответната компетентна ТД на НАП лично от деклариращия или от упълномощено от
него лице. Декларирането се извършва на хартиен и на магнитен или оптичен
носител (чл.117, ал.6 от ППЗДДС). Данните от VIES декларацията на хартиен
носител следва да съвпадат с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.
11
При установяване на несъответствие между данните във VIES - декларация с тези на
магнитния или оптичен вариант на отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, подателят
се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок (чл.118, ал.7 от ППЗДДС).
Обстоятелствата по посочената алинея се удостоверяват от НАП със съобщение. При
наличието на такива обстоятелства VIES декларацията се счита за подадена само
след отстраняване на несъответствието и подаване на нова коректна декларация.
Декларациите може да бъдат подадени и по електронен път при спазване на
съответните условия и реда, предвидени в ДОПК.
VIES декларация подават всички регистрирани по ЗДДС лица, които в даден
данъчен период са осъществили вътреобщностна/ни доставка/ки на стоки
(ВОДС),
ИНТРАСТАТ
Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността,
които не са обект на Единния административен документ, между държавите–членки
на Европейския съюз.
Съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС
ДВ/23.06.2006г.) компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност
за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически
институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници‖.
Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат
оператори) са лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност,
които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в
стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят
по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания‖ и „пристигания‖.
Праговете за деклариране по система Интрастат се определят от Националния
статистически институт до края на м. октомври на текущата година и важат за
цялата следваща година.
Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–
декларации, които са месечни и се състоят от обща част и търговски данни.
Декларациите се подават в Националната агенция за приходите.
Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това
става чрез интернет страницата на НАП. Преди да започнат да подават декларациите
по електронен път, подписани с електронен подпис, Интрастат операторите трябва
да подадат заявление за подаване на документи и справки по електронен път в
офиса (териториалната дирекция) на НАП по месторегистрация. Заявлението може
да се подаде и по Интернет, подписано с електронен подпис.
Интрастат операторът може да упълномощи друго лице (трета декларираща
страна) да го представлява пред НАП, включително да подава Интрастат декларации.
За целта операторът трябва да представи в офиса на НАП по регистрацията си
нотариално заверено пълномощно, в което са посочени данните на упълномощеното
лице, както и номера на сертификата му за електронен подпис.
Термини:
„Интрастат оператори” — лицата, регистрирани по Закона за данък върху
добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в
годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал. 2
от ЗСВОТС, поотделно за всеки търговски поток — изпращания или пристигания.
Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на Интрастат
операторите, включително на третите деклариращи страни;
„Пристигания” са доставки на територията на Република България от държави–
членки на Общността, на стоки:
„Изпращания” са доставки от територията на Република България за държави–
членки на Общността, на стоки:
12
Праговете за деклариране по ИНТРАСТАТ за 2011 г. са:
- Поток ―изпращания‖ - 200 000 лв.
- Поток ―пристигания‖ - 180 000 лв.
Прагове за статистическа стойност:
- Поток ―изпращания‖ - 7 500 000 лв.
- Поток ―пристигания‖ - 3 400 000 лв.
13
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
81
Размер файла
185 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа