close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Расторжение договора с пользователем

код для вставкиСкачать
WYPOWIEDZENIE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / ДЕНОНСИРОВАНИЕ ДОГОВОРА С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ VIABOX
Numer identyfikacyjny użytkownika /
Идентификационный номер
Пользователя
Numer umowy / Номер договора
Kraj / страна
Nazwa firmy lub imię i nazwisko /
Название фирмы либо имя и фамилия
Adres zamieszkania lub siedziby firmy / Адрес
проживания либо местонахождения фирмы
Zgodnie z § 9 p. 2 Ogólnych warunków korzystania z konta w trybie przedpłaconym, stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy z Użytkownikiem
(zwaną dalej „Umową“) Użytkownik niniejszym rozwiązuje Umowę, zawartą pomiędzy nim a Spółką1 działającą w imieniu i na rzecz Skarbu
Państwa (GDDKiA) ze skutkiem natychmiastowym.
В соответствии с § 9, п. 2 Общих условий пользования счетом в режиме предоплаты, являющихся Приложением № 2 к Договору с
Пользователем (далее «Договор»), Пользователь настоящим немедленно расторгает Договор, заключенный между ним и
Обществом1, действующим от имени и в пользу Государственной казны (ГДДКиА – Генеральной дирекции дорог республиканского
значения и автомагистралей).
Numer i seria dokumentu tożsamości /
Номер и серия документа,
Miejsce, data / Место, дата
Imię i nazwisko / Имя и фамилия
подтверждающего личность
Dane kontaktowe (adres/telefon/fax/e-mail) | Контактные данные (адрес/телефон/факс/электронный адрес)*
Dane do płatności (nazwa banku/właściciel rachunku – imię, nazwisko, adres/numer rachunku, IBAN, kraj i SWIFT dla przelewów zagranicznych
Данные для оплаты (название банка/владелец счета – имя, фамилия, адрес/номер счета, IBAN, страна и SWIFT для заграничных банковских
переводов)*
* Pole należy wypełnić, gdy kwota pozostałego salda nie została zwrócona Użytkownikowi bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta systemu viaTOLL / Рубрику необходимо
заполнить, если остаток внесенной суммы не был возвращен Пользователю непосредственно в месте обслуживания клиентов viaTOLL.
............................................................................................................................
Data i podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej /
Дата и подпись Пользователя либо уполномоченного лица
W związku z rozwiązaniem umowy w trybie przedpłaconym potwierdzam odbiór niewykorzystanego salda umowy w wysokości: / В
связи с расторжением договора в режиме предоплаты, подтверждаю получение неиспользованного сальдо договора в
размере**:____________________PLN
** Pole należy wypełnić, gdy kwota pozostałego salda została zwrócona Użytkownikowi bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta systemu viaTOLL / Необходимо заполнить поле,
если сумма оставшегося сальдо возвращена пользователю непосредственно в Месте обслуживания клиентов системы viaTOL.
1 Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Poleczki 35 , 02-822 Warszawa, KRS 0000340505, NIP 527-261-34-69, działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, na podstawie Umowy zawartej z GDDKiA o zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę krajowego systemu poboru opłat elektronicznych oraz manualnego systemu poboru opłat/ действующее от
имени и в пользу Государственной казны – Генерального директора дорог республиканского значения и автомагистралей, на основании Договора, заключенного с ГДДКиА, о
запроектировании, поставке и обслуживании общепольской системы электронного и ручного сбора оплат.
Elektroniczny System Poboru Opłat viaTOLL
Więcej informacji: www.viatoll.pl infolinia 800 101 101 (numer bezpłatny dla połączeń z polskich telefonów stacjonarnych),
22 521 10 10 (numer płatny, dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, koszt wg stawek operatora) info@viatoll.pl
........................................................................................................
Data i podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej /
Дата и подпись Пользователя либо уполномоченного лица
1 Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Poleczki 35 , 02-822 Warszawa, KRS 0000340505, NIP 527-261-34-69, działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, na podstawie Umowy zawartej z GDDKiA o zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę krajowego systemu poboru opłat elektronicznych oraz manualnego systemu poboru opłat/ действующее от
имени и в пользу Государственной казны – Генерального директора дорог республиканского значения и автомагистралей, на основании Договора, заключенного с ГДДКиА, о
запроектировании, поставке и обслуживании общепольской системы электронного и ручного сбора оплат.
Elektroniczny System Poboru Opłat viaTOLL
Więcej informacji: www.viatoll.pl infolinia 800 101 101 (numer bezpłatny dla połączeń z polskich telefonów stacjonarnych),
22 521 10 10 (numer płatny, dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, koszt wg stawek operatora) info@viatoll.pl
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
70
Размер файла
303 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа