close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

VENE KEELE GRAMMATIKA

код для вставкиСкачать
1
VENE KEELE GRAMMATIKA
SISUKORD
NIMISÕNA Nimisõnade sugu
Nimisõnade mitmus
Käänete põhifunktsioonid Nominatiiv Genitiiv Daativ
Akusatiiv
Instrumentaal
Prepositsionaal
Nimisõnade käänamine
Nimisõnade käänamine ainsuses
Nimisõnade käänamine mitmuses
OMADUSSÕNA
Omadussõnade sugu
Omadussõnade võrdlusastmed Omadussõnade käänamine ASESÕNA
Isikuliste asesõnade käänamine
Omastavate asesõnade käänamine
Näitav asesõna ARVSÕNA Põhiarvsõnade kasutamine nimisõnaga
Järgarvsõnade kasutamine nimisõnaga
Järgarvsõnade kasutamine ajamäärustes
TEGUSÕNA
Tegusõnade algvorm 3
3
4
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
14
14
16
17
17
17
19
20
21
22
23
24
24
2
Tegusõnade pööramine
Olevik
Minevik
Tulevik
Enesekohased tegusõnad Tegusõna БЫТЬ Abitegusõnad ДОЛЖЕН, СОГЛАСЕН, ГОТОВ, НУЖЕН
Tegusõnade aspekt
Imperfektiivne aspekt
Perfektiivne aspekt
Kõneviis
Käskiv kõneviis
Tingiv kõneviis
Tegumood
Isikuline tegumood
Umbisikuline tegumood
Passiivi mineviku kesksõna lühivormid
KÜSISÕNAD EESSÕNA Ruumi väljendavad eessõnad
Aega väljendavad eessõnad Märkus:
Õpikus kasutatud lühendid:
M
– meessoost sõna
N
– naissoost sõna
K
– kesksoost sõna
Mitm – mitmus
24
25
28
30
33
35
37
40
42
43
44
44
46
47
47
48
49
50
51
51
53
3
NIMISÕNA
u Nimisõnade sugu
Vene keele nimisõnad võivad olla mees-, nais- ja kesksoost. Alljärgnevalt mõned
näited tüüpilistest ainsuse lõppudest:
Meessoost nimisõnad
филиал
filiaal
документ dokument
директор
direktor
трамвай
tramm
Naissoost nimisõnad
фирма
firma
цена
hind
фамилия perekonnanimi
продукция toodang
Kesksoost nimisõnad
место
koht
качество
kvaliteet
собрание
koosolek
предприятие ettevõte
Vene keeles on hulk sõnu, mille lõpus on –ь. Need sõnad võivad olla kas mees- või
naissoost.
Kuude nimetused, elukutsed ja ametinimetused on reeglina meessoost sõnad.
Meessoost nimisõnad
день
päev
январь
jaanuar
словарь
sõnaraamat
секретарь
sekretär
покупатель
ostja
заместитель
asetäitja
руководитель
juhataja
представитель
esindaja
Naissoost nimisõnad
ночь
речь
мебель
новость
должность
деятельность
специальность
национальность
öö
kõne
mööbel
uudis
amet
tegevus
eriala
rahvus
Sõna коллега sugu sõltub kontekstist:
Это мой коллега Марк.
Это моя коллега Ирина.
See on minu kolleeg Mark.
See on minu kolleeg Irina.
4
Erandid:
Meessoost nimisõnad
кофе
kohv
дядя
onu
папа
isa
дедушка
vanaisa
мужчина
mees
Kesksoost nimisõnad
имя
nimi
время
aeg
меню
menüü
интервью
intervjuu
такси
takso
u Nimisõnade mitmus
Nimisõnade mitmus moodustatakse erinevate sõnalõppude abil olenevalt nimisõna
soost.
Meessoost ja naissoost nimisõnad:
Mees- ja naissoost nimisõnade mitmuse moodustamiseks on 3 võimalust:
Ainsus
1) sõna tüvele lisatakse -ы:
2) -й, -я ja -ь muutuvad -и’ks:
3) к, г, х, ч, ш, щ järel lisatakse -и:
Mitmus
(M) компьютер
(N) контора
(M) ходатай
(N) акция
компьютеры
конторы
ходатаи
акции
arvutid
kontorid
taotlejad
aktsiad
(M) каталог
(N) услуга
каталоги
услуги
kataloogid
teenused
Kesksoost nimisõnad:
Kesksoost nimisõnadele lisatakse mitmuse moodustamiseks –а või –я.
Ainsus
товарищество
общество
собрание
предприятие
товарищества
общества
собрания
предприятия
Mitmus
ühingud
seltsid
koosolekud
ettevõtted
5
Erandid:
Mõnedel meessoost nimisõnadel on mitmuse lõpuks –а (muutub rõhuliseks),
näiteks:
Ainsus
счёт
договор
господин
директор
счета
договора
господа
директора
Mitmus
arved
lepingud
härrad
direktorid
Mõningaid nimisõnu kasutatakse ainult ainsuses, näiteks:
Ainsus
качество
kvaliteet
техника
tehnika
продукция
toodang
оборудование
varustus
Mõningaid nimisõnu kasutatakse ainult mitmuses, näiteks:
очки
деньги
сутки
часы
брюки
ножницы
Mitmus
prillid
raha
ööpäev
kell
püksid
käärid
Mõnedel nimisõnadel langevad ainsuse ja mitmuse vormid kokku, näiteks:
Ainsus / Mitmus
такси
бюро
интервью
пальто
Ainsus / Mitmus
takso/taksod
büroo/bürood
intervjuu/intervjuud
mantel/mantlid
6
Mõnedel nimisõnadel moodustatakse mitmus ebareeglipäraselt, näiteks:
Ainsus
(M) человек
(M) ребёнок
(M) брат
(M) сын
(M) день
(M) стул
(M) друг
(K) имя
люди
дети
братья
сыновья
дни
стулья
друзья
имена
Mitmus
inimesed
lapsed
vennad
pojad
päevad
toolid
sõbrad
nimed
u Käänete põhifunktsioonid
Vene keeles on kuus käänet:
Käände nimetus
Именительный падеж
nominatiiv
Родительный падеж
genitiiv
Дательный падеж
daativ
Винительный падеж
akusatiiv
Творительный падеж
Предложный падеж
Küsimused
Kes?
Кто? Что?
Mis?
Kelle?
Кого? Чего?
Mille?
Откуда?
Kust?
Кому? Чему?
Kellele?
Millele?
Keda?
Mida?
Kuhu?
Kellena? Kelleks?
instrumentaal Кем? Чем?
Millena? Milleks?
Kellest?
О ком? О чём?
Millest?
prepositsionaal
Где?
Kus?
Кого? Что?
Куда?
7
w Nominatiiv
Nominatiivis olev nimisõna esineb lauses tavaliselt alusena:
Наша контора находится на улице Луйзе.
Клиент подписал договор.
Meie kontor asub Luise tänaval.
Klient kirjutas lepingule alla.
w Genitiiv
Genitiivi kasutatakse:
1) kuuluvuse tähistamisel:
компьютер директора
адрес фирмы
direktori arvuti
firma aadress
2) eituse tähistamisel:
У нас нет денег.
Клиент ещё не видел договора.
Meil ei ole raha.
Klient ei ole veel lepingut näinud.
3) arvsõnadega (v.a arvsõnaga üks) ja ebamäärast hulka väljendavate sõnadega
много, мало, несколько:
два директора
много работы
kaks direktorit
palju tööd
4) teatud tegusõnadega, näiteks:
избегать встречи
бояться экзамена
просить разрешения
желать счастья требовать порядка
kohtumist vältima
eksamit kartma
luba paluma
õnne soovima
korda nõudma
8
5) koos teatud eessõnadega, näiteks:
кроме меня
для меня
из-за тебя
у секретаря
вместо директора
до обеда
после обеда
от клиента
из Таллинна
около дома
без работы
peale minu
minu jaoks
sinu pärast/tõttu
sekretäri käes/sekretäril
direktori asemel
enne lõunat/lõunani
pärast lõunat
kliendilt
Tallinnast
maja lähedal
ilma tööta
w Daativ
Daativi kasutatakse tavaliselt:
1) tähistamaks isikut või objekti, millele tegevus on suunatud:
письмо клиенту
звонок другу
подарок партнёру
kiri kliendile
telefonikõne sõbrale
kingitus partnerile
2) koos teatud eessõnadega, näiteks:
писать другу
звонить другу
помогать другу
мешать другу
sõbrale kirjutama
sõbrale helistama
sõpra abistama
sõpra segama
3) koos järgmiste eessõnadega:
благодаря тебе
по телефону
по улице
tänu sinule
telefoni teel
tänavat mööda
9
по понедельникам
к пяти часам
к директору
esmaspäeviti
kella viieks
direktori juurde
w Akusatiiv
Akusatiiv on tüüpiline sihitise kääne. Akusatiivi kasutatakse:
1) sihiliste tegusõnadega tähistamaks objekti, millele tegevus on otseselt sihitud:
Фирма получила заказ.
Включи компьютер.
Клиент оплатил счёт.
Firma sai tellimuse.
Lülita arvuti sisse.
Klient maksis arve ära.
2) koos liikumist väljendavate tegusõnadega tähistamaks suunda:
ходить на работу
идти в кино
ездить в Италию
ехать в командировку
tööl käima
kinno minema
Itaaliasse sõitma
komandeeringusse sõitma
3) koos teatud eessõnadega, näiteks:
через год
через дорогу
за письмо
на неделю
на встречу
в магазин
в среду
aasta pärast
üle tee
kirja eest
nädalaks
kohtumisele
poodi
kolmapäeval
10
w Instrumentaal
Instrumentaali kasutatakse:
1) instrumendi või vahendi tähistamisel:
рисовать карандашом
pliiatsiga joonistama
писать ручкой
pastakaga kirjutama
есть ножом и вилкой
noa ja kahvliga sööma
2) oleku või seisundi tähistamisel:
Моя подруга работает секретарём. Minu sõbranna töötab sekretärina.
Он станет главным бухгалтером. Temast saab pearaamatupidaja.
3) passiivses lauses tegija tähistamisel:
Товар доставляется производителем.
Этот вопрос решается руководством.
Kaup tuuakse kohale tootja poolt.
See küsimus lahendatakse
juhtkonna poolt.
4) tegevusaja (когда?- millal?) tähistamisel:
Увидимся вечером.
Днём я буду в конторе.
Я работаю сегодня ночью.
Встретимся следующим летом.
Näeme õhtul.
Päeval olen ma kontoris.
Ma töötan täna öösel.
Kohtume järgmisel suvel.
5) teatud tegusõnadega, näiteks:
руководить фирмой
владеть информацией
пользоваться интернетом
заниматься розничной продажей
интересоваться этой темой
firmat juhtima
infot omama
internetti kasutama
jaemüügiga tegelema
selle teema vastu huvi tundma
11
6) koos teatud eessõnadega, näiteks:
с интересом
со мной
над столом
под столом
за домом
за товаром
между домами
между столом и шкафом
huviga
minuga
laua kohal
laua all
maja taga
kauba järele
majade vahel/vahele
laua ja kapi vahel/vahele
w Prepositsionaal
Seda käänet kasutatakse ainult eessõnadega järgmiselt:
1) eessõnaga в ja на tähistamaks tegevusaega ja –kohta:
Я работаю в банке.
Он сейчас на собрании.
Школа начинается в сентябре.
Они приедут на следующей
неделе.
Mina töötan pangas.
Ta on hetkel koosolekul.
Kool algab septembris.
Nad tulevad järgmisel nädalal.
2) eessõnaga о või (об) tähistamaks jutu teemat või objekti:
Они говорят о работе.
Поговорим об этом позже.
Nad räägivad tööst.
Räägime sellest hiljem.
3) eessõnaga при tähistamaks võimalust või vajadust:
При необходимости меня Vajaduse korral asendab mind Tom.
заменит Том.
Он ушёл при первой Ta lahkus esimesel võimalusel.
возможности.
12
u Nimisõnade käänamine
w Nimisõnade käänamine ainsuses
Nominatiiv
директор
M ходатай
секретарь
клиентка
N фирма
компания
новость
письмо
K собрание
(M) Nom.
Gen.
Daativ
Akus.
Instr.
Prep.
Instrumentaal
директора директору директора директором
ходатая
ходатаю
ходатая
ходатаем
секретаря секретарю секретаря секретарём
клиентки клиентке клиентку клиенткой
фирмы
фирме
фирму
фирмой
компaнии компании компанию компанией
новости
новости
новость
новостью
письма
письму
письмо
письмом
собрания собранию собрание собранием
Genitiiv
Daativ
Akusatiiv
Prepositsionaal
директоре
ходатае
секретаре
клиентке
фирме
компании
новости
письме
собрании
секретарь - sekretär
У нас новый секретарь.
Стол секретаря возле окна.
Я позвоню своему секретарю.
Ты видел нашего нового секретаря?
Майя работает секретарём. Он говорит о нашем секретаре.
Meil on uus sekretär.
Sekretäri laud on akna all.
Ma helistan oma sekretärile.
Oled sa meie uut sekretäri näinud?
Maia töötab sekretärina.
Ta räägib meie sekretärist.
Meessoost elutuid olendeid tähistavatel nimisõnadel on ainsuse akusatiivis samad
käände­lõpud mis nominatiivis.
(M)
компьютер – arvuti (elutu asi)
Nom. У меня новый компьютер.
Mul on uus arvuti.
Akus. Ты видел мой новый компьютер? Oled sa mu uut arvutit näinud?
13
w Nimisõnade käänamine mitmuses
Nominatiiv
Genitiiv
Daativ
Akusatiiv
Instrumentaal
Prepositsionaal
M директора директоров директорам директоров директорами директорах
ходатаи
секретари
N клиентки
фирмы
компании
новости
K письма
собрания
ходатаев
секретарей
клиенток
фирм
компаний
новостей
писем
собраний
ходатаям
секретарям
клиенткам
фирмам
компаниям
новостям
письмам
собраниям
ходатаев
секретарей
клиенток
фирмы
компании
новости
письма
собрания
ходатаями
секретарями
клиентками
фирмами
компаниями
новостями
письмами
собраниями
ходатаях
секретарях
клиентках
фирмах
компаниях
новостях
письмах
собраниях
Mitmuse nimisõnadel, mis tähistavad elutuid olendeid on akusatiivis samad
käändelõpud mis nominatiivis. Võrdle:
(N) клиентка – klient
Nom. Наши клиентки в основном Meie kliendid on peamiselt teismelised.
подростки.
Akus. Благодаря кампании мы Tänu kampaaniale leidsime me uusi нашли новых клиенток. kliente.
(N) новость – uudis (elutu asi)
Nom. Сейчас начнутся новости.
Kohe algavad uudised.
Akus. Ты смотрел сегодня новости? Kas sa vaatasid täna uudiseid?
14
OMADUSSÕNA
u Omadussõnade sugu
Vene keele omadussõnad võivad olla mees-, nais- ja kesksoost. Ainsuses ja mit­
muses on omadussõna lõpud järgmised:
M
новый
общий
большой
маленький
Ainsus
N
новая
общая
большая
маленькая
K
новое
общее
большое
маленькое
(M)
Это очень важный документ.
(N)
У нас сегодня важная встреча.
(K)
У меня важное сообщение.
(Mitm) Это очень важные документы.
Mitmus
новые
общие
большие
маленькие
uued
üldised
suured
väiksed
See on väga tähtis dokument.
Meil on täna tähtis kohtumine.
Mul on tähtis teade.
Need on väga tähtsad dokumendid.
u Omadussõnade võrdlusastmed
Omadussõna kesk- ja ülivõrret võib väljendada liit- või lihtvormidega. Keskvõrde
lihtvormi saab kasutada ainult nimisõna järel (mitte vahetult nimisõna ees).
Liitvorme võib kasutada nii nimisõna ees kui ka järel.
Lihtvorm
интереснее
интереснее
интереснее
интереснее
Keskvõrre
Liitvorm
более интересный huvitavam
более интересная huvitavam
более интересное huvitavam
более интересные huvitavamad
Ülivõrre
Liitvorm
самый интересный kõige huvitavam
самая интересная kõige huvitavam
самое интересное kõige huvitavam
самые интересные kõige huvitavamad
15
(N) книга – raamat
Lihtvorm: Эта книга интереснее. Liitvorm: Эта книга более интересная.
Liitvorm: Это более интересная книга.
See raamat on huvitavam.
See raamat on huvitavam.
See on huvitavam raamat.
Erandid:
Mõnede omadussõnade kesk- ja ülivõrde lihtvormid moodustatakse ebareeglipäraselt.
Alljärgnevas tabelis on ära toodud erandlikud omadussõnad meessoost soolõpuga:
плохой
хороший
маленький
halb
hea
väike
большой
suur
высокий
kõrge
Keskvõrre
Lihtvorm
хуже
halvem
лучше
parem
меньше
väiksem
меньший¹
больше
suurem
больший¹
выше
kõrgem
редкий
короткий
дорогой
дешёвый
harv
lühike
kallis
odav
реже
короче
дороже
дешевле
Algvõrre
harvem
lühem
kallim
odavam
Ülivõrre
Lihtvorm
худший
halvim
лучший
parim
наименьший
väikseim
наибольший
suurim
высочайший
kõrgeim
редчайший
кратчайший
---------
harvim
lühim
kalleim
odavaim
¹ Kasutatakse ainult nimisõna ees koos vastava soolõpuga.
(N) дорога - tee
Lihtvorm: Какая дорога короче?
Kumb tee on lühem?
Liitvorm: Более короткая дорога – через парк.Läbi pargi on lühem tee.
Lihtvorm: Кратчайшая дорога – через парк. Lühim tee on läbi pargi.
Liitvorm: Самая короткая дорога – через парк.Kõige lühem tee on läbi pargi.
Võrdlemisel kasutatakse sidesõna чем, mille ette pannakse vene keeles koma:
Oбычный сейф дешевле, чем огнеупорный. Tavaline seif on odavam kui
tulekindel seif.
16
u Omadussõnade käänamine
Omadussõna ühildub alati nimisõnaga käändes ja arvus.
Nominatiiv
хороший
M маленький
большой
новый
хорошая
N маленькая
большая
новая
хорошее
K маленькое
большое
новое
M хорошие
i маленькие
t большие
m новые
Genitiiv
Daativ
Akusatiiv
Instrumentaal
Prepositsionaal
хорошего
маленького
большого
нового
хорошей
маленькой
большой
новой
хорошего
маленького
большого
нового
хороших
маленьких
больших
новых
хорошему
маленькому
большому
новому
хорошей
маленькой
большой
новой
хорошему
маленькому
большому
новому
хорошим
маленьким
большим
новым
хорошего
маленького
большого
нового
хорошую
маленькую
большую
новую
хорошее
маленькое
большое
новое
хороших
маленьких
больших
новых
хорошим
маленьким
большим
новым
хорошей
маленькой
большой
новой
хорошим
маленьким
большим
новым
хорошими
маленькими
большими
новыми
хорошем
маленьком
большом
новом
хорошей
маленькой
большой
новой
хорошем
маленьком
большом
новом
хороших
маленьких
больших
новых
Meessoost ainsuses olevatel ja kõigil mitmuses olevatel omadussõnadel, mis esi­
nevad koos elutuid asju tähistavate nimisõnadega, on akusatiivis samad käände­
lõpud mis nominatiivis. Võrdle:
(M) секретарь - sekretär
Nom. У нас новый секретарь.
Meil on uus sekretär.
Akus. Ты видел нашего нового секретаря? Oled sa meie uut sekretäri näinud?
(M) компьютер - arvuti (elutu asi)
Nom. Это твой новый компьютер?
Akus.Я купил себе новый компьютер.
Kas see on su uus arvuti?
Ma ostsin endale uue arvuti.
17
ASESÕNA
u Isikuliste asesõnade käänamine
Nominatiiv
я
ты
он /оно
она
мы
вы
они
Genitiiv
меня
тебя
его, него¹
её, неё¹
нас
вас
их
Daativ
мне
тебе
ему
ей
нам
вам
ей
Akusatiiv
меня
тебя
его, него¹
её, неё¹
нас
вас
их
Instrumentaal
мной
тобой
им
ей/ею
нами
вами
ими
Prepositsionaal
мне
тебе
нём
ней
нас
вас
них
¹ kasutatakse ainult koos eessõnaga (nt. у него – temal)
Nom.
Gen.
Daativ
Akus.
Instr.
Prep.
Я живу в Таллинне. Кроме меня здесь никого нет.
Это письмо мне.
Поблагодари его за меня.
Пойдём со мной.
Ты говоришь обо мне?
Ma elan Tallinnas.
Peale minu pole siin kedagi.
See kiri on mulle.
Täna teda minu eest.
Tule minuga kaasa.
Kas sa räägid minust?
u Omastavate asesõnade käänamine
Nominatiiv
мой
M
наш
моя
N
наша
моё
K
наше
мои
Mitm
наши
Genitiiv
моего
нашего
моей
нашей
моего
нашего
моих
наших
Daativ
моему
нашему
моей
нашей
моему
нашему
моим
нашим
Akusatiiv
моего
нашего
мою
нашу
моё
наше
моих
наших
Instrumentaal
моим
нашим
моей
нашей
моим
нашим
моими
нашими
Prepositsionaal
о моём
о нашем
о моей
о нашей
о моём
о нашем
о моих
о наших
18
Omastavad asesõnad твой, твоя, твоё, твои (sinu) käänduvad samamoodi nagu
мой, моя, моё, мои (minu).
Omastavad asesõnad ваш, ваша, ваше, ваши (teie) käänduvad samamoodi nagu
наш, наша, наше, наши (meie).
Omastavad asesõnad его (tema, M), её (tema, N) ja иx (nende) ei käändu.
(M) муж - mees
Nom.
Gen.
Daativ
Akus.
Instr.
Prep.
Где твой муж работает?
Где живут родители твоего мужа?
Это письмо твоему мужу.
Я видел вчера твоего мужа.
Мы гордимся твоим мужем.
Они пишут о твоём муже статью.
Kus su mees töötab?
Kus su mehe vanemad elavad?
See kiri on su mehele.
Ma nägin eile su meest.
Me oleme uhked su mehe üle.
Nad kirjutavad su mehest artiklit.
Meessoost ainsuses olevatel ning kõigil mitmuses olevatel omastavatel asesõnadel,
mis esinevad koos elutuid olendeid tähistavate nimisõnadega, on akusatiivis samad
käändelõpud mis nominatiivis. Näiteks:
(M) компьютер - arvuti
Nom. Твой компьютер работает?
Akus. Я включу твой компьютер?
Kas su arvuti töötab?
Kas ma lülitan su arvuti sisse?
Omastav asesõna oma ühildub nimisõnaga soos, arvus ja käändes:
(M) Подтвердите свой заказ письменно.
(N) У нас своя позиция по этому вопросу.
(K) Мы используем только своё сырьё.
(Mitm)Назовите свои условия.
Kinnitage oma tellimus kirjalikult.
Meil on oma seisukoht selles küsimuses.
Meie kasutame ainult oma toormaterjali.
Öelge oma tingimused.
19
u Näitav asesõna
Näitav asesõna see ühildub nimisõnaga soos, arvus ja käändes:
(M) Этот товар хорошо продаётся. See kaup müüb hästi.
(N) Эта цена нас не устраивает. See hind ei rahulda meid.
(K) Это предложение нас See pakkumine ei huvita meid.
не интересует.
(Mitm)Эти планы могут измениться. Need plaanid võivad muutuda.
20
ARVSÕNA
Arvsõnad jagunevad põhiarvsõnadeks (один, три, десять), mis määravad hulka
ja järgarvsõnadeks (первый, третий, десятый), mida kasutatakse muu hulgas
ka kuupäeva tähistamisel.
Oma struktuurilt jagunevad arvsõnad liht- (семь, пятнадцать, сорок) ja liitarv­
sõnadeks (тридцать два, девяносто семь, тысяча пятьсот).
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Põhiarvsõnad
ноль
один (M), одна (N), одно (K)
два (M), две (N), два (K)
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать два
двадцать три
Järgarvsõnad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
первый
второй
третий
четвёртый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
одиннадцатый
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый
двадцатый
двадцать первый
двадцать второй
двадцать третий
21
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1000000
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
тысяча
миллион
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
200.
300.
400.
500.
600.
700.
800.
900.
1000.
1000000.
тридцатый
сороковой
пятидесятый
шестидесятый
семидесятый
восьмидесятый
девяностый
сотый
двухсотый
трёхсотый
четырёхсотый
пятисотый
шестисотый
семисотый
восьмисотый
девятисотый
тысячный
миллионный
u Põhiarvsõnade kasutamine nimisõnaga
Põhiarvsõnad ja nimisõnad ühilduvad soos, arvus ja käändes:
1
Sugu
M
N
K
2, 3, 4
один метр
üks meeter два метра
один сент
üks sent
два сента
5, 6, 7... 20 (30, 40, …)
много, мало - palju, vähe
kaks meetrit пять метров viis meetrit
kaks senti
пять сентов viis senti
одна крона üks kroon
две кроны kaks krooni пять крон
одна тысяча üks tuhat
две тысячи kaks tuhat
пять тысяч viis tuhat
одно письмо üks kiri
два письма kaks kirja
мало писем vähe kirju
одно дело
два дела
много дел
üks asi
kaks asja
viis krooni
palju asju
22
Liitarvsõnades määrab nimisõna vormi arvsõna viimane sõna:
двадцать одна крона
тридцать три кроны
пятьдесят четыре кроны
сто сорок пять крон
тысяча пятьсот восемьдесят
шесть крон
21 krooni
33 krooni
54 krooni
145 krooni
1586 krooni
Erandid:
Järgmised nimisõnad muutuvad erandlikult: год, месяц, неделя, день.
1
Sugu
один год
M
üks aasta два года
один месяц üks kuu
один день
N
2, 3, 4
üks päev
kaks aastat
два месяца kaks kuud
два дня
kaks päeva
5, 6, 7... 20
много, мало - palju, vähe
пять лет
viis aastat
пять месяцев viis kuud
пять дней
одна неделя üks nädal две недели kaks nädalat пять недель
viis päeva
viis nädalat
u Järgarvsõnade kasutamine nimisõnaga
Järgarvsõnad ühilduvad nimisõnaga soos ja käändes:
(M) пятый этаж
Мой кабинет на пятом этаже.
viies korrus
Minu kabinet on viiendal korrusel.
(N) пятая страница
Задание на пятой странице.
viies lehekülg
Ülesanne on viiendal leheküljel.
(K) пятое место
Кто сидит на пятом месте?
viies koht
Kes istub viiendal kohal?
23
u Järgarvsõnade kasutamine ajamäärustes
Kuupäeva ütlemisel kasutatakse arvsõna kesksoos.
Какое сегодня число? Сегодня второе сентября. Mis kuupäev täna on?
Täna on teine september.
Kuupäeva ja aastaarvu loetakse järgmiselt:
- aasta:
в двухтысячном году
в две тысячи втором году
2000. aastal
2002. aastal
- kuu ja aasta:
в ноябре двухтысячного года
2000. aasta novembris
в августе две тысячи второго года 2002. aasta augustis
- kuupäev, kuu ja aasta:
второго сентября двухтысячного года
двадцать пятого мая две тысячи
третьего года
02. septembril 2000.a.
25. mail 2003.a.
Erinevalt eesti keelest vene keeles järgarvu järel punkti ei kasutata:
Мы вернёмся 14-го ноября.
Кампания заканчивается
в мае 2004 года.
Наша фирма находится
на 2-ом этаже.
10-ый пункт договора надо
изменить.
Me tuleme tagasi 14. novembril.
Kampaania lõppeb 2004. a. mais.
Meie firma asub 2. korrusel.
Lepingu 10. punkti peab muutma. 24
TEGUSÕNA
u Tegusõnade algvorm
Tegusõna infinitiivi ehk algvormi lõpp võib olla:
1) -ть:
говорить – rääkima
отвечать – vastama
смотреть – vaatama
2) -ти:
нести – kandma
идти – minema
вести – viima
3) -чь:
беречь – hoidma
мочь – võima
Vene keeles vastab infinitiiv eesti keele ma- ja da-infinitiivile:
Я должен переводить этот текст.
Я не хочу переводить этот текст.
Ma pean seda teksti tõlkima.
Ma ei taha seda teksti tõlkida.
u Tegusõnade pööramine
Vene keeles jagunevad tegusõnad kahte pöördkonda. Infinitiivi lõpp näitab, milli­
sesse pöördkonda tegusõna kuulub.
1. pöördkonna lõpud: –ать ja –ять
2. pöördkonna lõpud: –ить ja –еть
25
Alljärgnevalt mõned 1. ja 2. pöördkonna sõnad:
1. pöördkond
2. pöördkond
думать
mõtlema
ходить
käima
открывать
avama
звонить
helistama
понимать
aru saama
спешить
kiirustama
приглашать
kutsuma
просить
paluma
предлагать
pakkuma
говорить
rääkima
исправлять
parandama
смотреть
vaatama
объяснять
seletama
зависеть
sõltuma
Erandid:
Järgmised tegusõnad kuuluvad 2. pöördkonda:
держать
дышать
слышать
hoidma
hingama
kuulma
w Olevik
Oleviku kasutamine
Olevik väljendab lõpetamata tegevust, mis toimub kas kõnelemise hetkel või jooks­
val perioodil. Samas kasutatakse olevikuvorme ka seisundi, oleku, oskuste ja võimaluste väljendamiseks.
Olevikus on võimalik kasutada ainult imperfektiivset aspekti (несовершенный
вид), kuna olevikus on tegevus tavaliselt lõpetamata.
Lõpetamata tegevus:
Сейчас он живёт за границей.
Praegu elab ta välismaal.
26
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata:
Я читаю много специализиро-
ванной литературы. Ma loen palju erialast kirjandust.
Oleviku moodustamine
Tegusõna oleviku vormid moodustatakse infinitiivi tüvest pöördelõppude abil.
Olevikus sõltub tegusõna pöördelõpu valik infinitiivi lõpust.
я
1. pöördkond
читать
lugema
читаю
mina loen
я
2. pöördkond
звонить
helistama
звоню
mina helistan
ты
читаешь sina
ты
звонишь sina
helistad
он/она
читает
tema loeb
он/она звонит
tema
helistab
мы
читаем
meie loeme
мы
звоним
meie
helistame
вы
читаете
teie
loete
вы
звоните
teie
helistate
они
читают
nad
loevad
они
звонят
nad
helistavad
loed
Küsimuse, jaatuse ja eituse moodustamisel kasutatakse ühesuguseid pöördelõppe.
Я больше не работаю в банке.
Ma ei tööta enam pangas.
Теперь я работаю в министерстве. Ma töötan nüüd ministeeriumis.
Где ты сейчас работаешь?
Kus sa praegu töötad?
Erandid:
Mõnedel tegusõnadel on ainsuse 1. pöördelõpuks –у ja mitmuse 3. pöördelõpuks
–ут (1. pöördkond) või –ат (2. pöördkond). Näiteks:
слышать учить
нести
kuulma
õppima kandma
я
слышу
учу
несу
они слышат
учат
несут
27
Mõnedel tegusõnadel on infinitiivi lõpu ees liide -ова- või -ева- , mis olevikus
pööramisel muutub –у:
контролировать
kontrollima
я
контролирую
ты
контролируешь
он/она контролирует
мы
контролируем
вы
контролируете
они
контролируют
танцевать
tantsima
танцую
танцуешь
танцует
танцуем
танцуете
танцуют
Mõnede tegusõnade pööramisel toimub ainsuse 1. pöördes kaashääliku muutus.
Näiteks:
д–ж
с–ш
т–ч
ж–г
ходить
просить
лететь
бежать
– хожу
– прошу
– лечу
– бегу
käima
paluma
lendama
jooksma
– käin
– palun
– lendan
– jooksen
Mõningaid tegusõnu pööratakse olevikus ebareeglipäraselt (pöördelõpud on reegli­
pärased, kuid sõna tüves toimuvad muutused). Sellised sõnad on näiteks:
хотеть
tahtma
я
хочу
ты
хочешь
он/она хочет
мы
хотим
вы
хотите
они
хотят
ехать
sõitma
еду
едешь
едет
едем
едете
едут
В этом году я еду в Грецию.
Куда ты едешь отдыхать в этом году?
давать
andma
даю
даёшь
даёт
даём
даёте
дают
писать
kirjutama
пишу
пишешь
пишет
пишем
пишете
пишут
мочь
võima
могу
можешь
может
можем
можете
могут
Sel aastal sõidan ma Kreekasse.
Kuhu sa sel aastal puhkama sõidad?
28
w Minevik
Mineviku kasutamine
Minevik väljendab tegevust, mis on kõnemomendiks lõppenud. Olenevalt aspektist
võib lause mõte muutuda:
1) imperfektiivne aspekt (несовершенный вид)
Lõpetamata tegevus:
Он работал в Москве в то время. Ta töötas tol ajal Moskvas.
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata: Я звонил ему несколько раз.
Ma helistasin talle mitu korda.
2) perfektiivne aspekt (совершенный вид)
Lõpetatud tegevus:
Он проработал в этой фирме год Ta töötas selles firmas aasta aega ja siis
и ушёл.
lahkus.
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustatud:
Я позвонил ему вчера вечером,
но его не было дома.
Ma helistasin talle eile õhtul,
kuid teda ei olnud kodus.
Mineviku moodustamine
Minevik moodustatakse nii perfektiivse kui imperfektiivse aspekti puhul infinitiivi
tüvest soolõppude abil:
29
я
ты
он
я
N
ты
она
мы
Mitm вы
они
M
читать
lugema
mina
(про)читал
sina
tema
mina
(про)читала
sina
tema
meie
(про)читали teie
nemad
lugesin
lugesid (läbi)
luges
lugesin
lugesid (läbi)
luges
lugesime
lugesite (läbi)
lugesid
Erandid:
Järgmiste tegusõnade tüves toimuvad mineviku moodustamisel mõned muutused:
imperfektiivne
aspekt
идти
minema
я
ты
он
я
N
ты
она
мы
Mitm вы
они
M
perfektiivne aspekt
пойти
minema (kuhugi,
kellegi juurde)
уйти
ära minema
шёл
пошёл
ушёл
шла
пошла
ушла
шли
пошли
ушли
Я видел тебя в городе. Куда ты шёл?
Я шёл на встречу с клиентом.
Nägin sind linnas.
Kuhu sa läksid?
Ma läksin kliendiga kohtuma.
30
Карин уже ушла домой.
Karin läks juba koju ära.
Ян тоже ушёл.
Jan läks ka ära.
Сегодня они ушли домой раньше. Nad läksid täna varem koju ära.
Куда они пошли?
Kuhu nad läksid?
Карин пошла к врачу.
Karin läks arsti juurde.
Ян пошёл на день рождения.
Jan läks sünnipäevapeole. w Tulevik
Tuleviku kasutamine
Tulevik väljendab kas tegevust, mis alles hakkab toimuma, kavatsust, otsust või
luba­­dust. Kas ja millal tegevus lõpetatakse näitab aspekt:
1) imperfektiivne aspekt (несовершенный вид)
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata:
Я буду переводить эту статью вечером.
Вечером в 9 я буду смотреть новости.
Ma hakkan seda artiklit õhtul tõlkima.
Õhtul kell 9 vaatan ma uudiseid.
2) perfektiivne aspekt (совершенный вид)
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustatud:
Я переведу эту стать ко вторнику. Ma tõlgin selle artikli teisipäevaks ära.
Я посмотрю новости и Ma vaatan uudised ära ja siis lähen
пойду спать.
magama.
31
Tuleviku moodustamine
Tegusõna tulevikku väljendatakse kahel viisil, liht- või liitvormide abil.
Lihttulevik moodustatakse perfektiivsetest tegusõnadest (совершенный вид),
mille pööramine ei erine eriti oleviku vormidest. Lihttuleviku vorme kasutatakse
siis, kui tegemist on konkreetse ühekordse tulevikus kindlasti lõpetatud tege­
vusega.
1. pöördkond
2. pöördkond
прочитать
(läbi) lugema
позвонить
helistama
mina loen (läbi)
я
прочитаю
ты
прочитаешь sina loed (läbi)
mina helistan
я
позвоню
ты
позвонишь sina
helistad
он/она прочитает
tema loeb (läbi)
он/она позвонит
tema helistab
мы
прочитаем
meie loeme läbi)
мы
позвоним
meie helistame
вы
прочитаете
teie
loete (läbi)
вы
позвоните
teie
helistate
они
прочитают
nad
loevad (läbi)
они
позвонят
nad
helistavad
Когда вы прочитаете мой отчёт?
Я прочитаю его к понедельнику.
Millal te loete mu aruande läbi?
Ma loen selle esmaspäevaks läbi.
Когда вы нам позвоните?
Я позвоню завтра утром.
Millal te meile helistate?
Ma helistan homme hommikul.
Liittulevik moodustatakse imperfektiivsetest tegusõnadest (несовершенный вид)
tegusõna быть (olema) tulevikuvormi ja infinitiivi abil. Liittuleviku vorme kasu­
tatakse siis, kui räägitakse korduvast või kestvast tegevusest või pikaajalistest plaanidest.
32
я
ты
1. pöördkond
читать
lugema
буду читать
mina loen / hakkan lugema
будешь читать sina loed / hakkad lugema
он/она будет читать
будем читать
мы
tema
loeb / hakkab lugema
meie
loeme / hakkame lugema
вы
будете читать
teie
loete / hakkate lugema
они
будут читать
nad
loevad / hakkavad lugema
2. pöördkond
звонить
helistama
mina helistan / hakkan helistama
я
буду звонить
ты
будешь звонить sina
helistad / hakkad helistama
он/она будет звонить
tema
helistab / hakkab helistama
мы
будем звонить
meie
helistame / hakkame helistama
вы
будете звонить
teie
helistate /hakkate helistama
они
будут звонить
nad
helistavad / hakkavad helistama
Не мешайте мне, пока я буду Ärge segage mind, kuni ma
читать отчёт.
aruannet loen.
Сколько времени ты будешь Kui kaua sa seda loed?
его читать?
Я обещаю, что буду звонить тебе Ma luban, et hakkan sulle iga päev
каждый день.
helistama.
33
w Enesekohased tegusõnad
Enesekohaste tegusõnade infinitiivi lõpus on liide –ся. Reeglina on enesekohased
tegusõnad 2-aspektilised, näiteks:
imperfektiivne aspekt
(несовершенный вид)
встречаться
kohtuma
открываться
avanema
ошибаться
eksima
договариваться
kokku leppima
начинаться
algama
кончаться
lõppema
perfektiivne aspekt
(cовершенный вид)
встретиться
kohtuma
открыться
avanema
ошибиться
eksima
договориться
kokku leppima
начаться
algama
кончиться
lõppema
Osa enesekohaseid tegusõnu on 1-aspektilised, näiteks:
бояться
учиться
родиться
пользоваться
находиться
kartma
õppima
sündima
kasutama
asuma
Olevik
Enesekohaste tegusõnade olevik moodustatakse imperfektiivsetest tegusõnadest
ning pööramisel lisatakse mina- ja teie-vormis pöördelõpule (tabelis allajoonitud)
liide –сь ning teistes pööretes liide –ся:
встречаться
kohtuma
встречаюсь
mina
я
ты
встречаешься sina
он/она встречается
tema
мы
встречаемся
meie
вы
встречаетесь
teie
они
встречаются
nad
kohtun
kohtud
kohtub
kohtume
kohtute
kohtuvad
34
Minevik
Enesekohaste tegusõnade minevik moodustatakse nii perfektiivse kui imperfektiivse
aspekti puhul infinitiivi tüvest soolõppude (tabelis allajoonitud) ja liite –ся või –сь
abil:
я
ты
он
я
N
ты
она
мы
Mitm вы
они
M
встречаться
kohtuma
mina
встречался
sina
tema
mina
встречалась sina
tema
meie
встречались teie
nemad
kohtusin
kohtusid
kohtus
kohtusin
kohtusid
kohtus
kohtusime
kohtusite
kohtusid
Tulevik
Lihttulevik
Enesekohaste tegusõnade lihttulevik moodustatakse perfektiivsetest tegusõnadest
ning pööramisel lisatakse mina- ja teie-vormis pöördelõpule (tabelis allajoonitud)
liide –сь ning teistes pööretes liide –ся:
я
встретиться
kohtuma
встречусь
mina
kohtun
ты
встретишься sina
kohtud
он/она
встретится
tema
kohtub
мы
встретимся
meie
kohtume
вы
встретитесь
teie
kohtute
они
встретятся
nad
kohtuvad
35
Liittulevik
Enesekohaste tegusõnade liittulevik moodustatakse imperfektiivsetest tegusõnadest
sõna быть (olema) tulevikuvormi ja infinitiivi abil.
я
встречаться
kohtuma
буду встречаться
mina kohtun / hakkan kohtuma
ты
будешь встречаться
он/она будет встречаться
sina
kohtud / hakkad kohtuma
tema
kohtub / hakkab kohtuma
мы
будем встречаться
meie
kohtume / hakkame kohtuma
вы
будете встречаться
teie
kohtute / hakkate kohtuma
они
будут встречаться
nad
kohtuvad / hakkavad kohtuma
w Tegusõna БЫТЬ
Tegusõna быть (olema) kasutatakse vene keeles põhiliselt minevikus ja tulevikus.
Olevikus esineb sõna быть ainult 3. pöörde vormis есть (on) ning seda kasutatakse
põhiliselt kellegi/millegi olemasolust rääkidest:
У вас дети есть? Kas teil lapsi on?
У тебя есть мой номер телефона? Kas sul minu telefoninumber on?
У меня есть только твой Mul on ainult su töönumber.
рабочий номер.
Jaatavas lauses jäetakse sõna есть mõnikord ära:
У меня только твой рабочий номер. Mul on ainult sinu töönumber.
я
ты
он / она
мы
вы
они
дома
Olevik
mina
sina
tema
meie
teie
nemad
olen
oled
on
oleme
olete
on
kodus
36
Tegusõna быть minevik moodustatakse infinitiivi tüvest soolõppude abil:
я
M
ты
он
я
N
ты
она
мы
Mitm вы
они
был
была
были
Minevik
mina
sina
tema
mina
дома sina
tema
meie
teie
nemad
olin
olid
oli
olin
olid
oli
olime
olite
olid
kodus
Tegusõna быть tulevik moodustatakse pöördelõppude abil, kusjuures sõna tüves
toimub muutus:
я
ты
он / она
мы
вы
они
Tulevik
буду
mina
будешь
sina
будет
tema
дома
будем
meie
будете
teie
будут
nemad
olen
oled
on
oleme
olete
on
kodus
37
w Abitegusõnad ДОЛЖЕН, СОГЛАСЕН, ГОТОВ, НУЖЕН
Abitegusõnad должен (pidama), согласен (nõus olema) ja готов (valmis olema)
ühilduvad asesõnaga arvus ja soos. Sõnu должен ja согласен pööratakse sarnaselt
sõnale готов.
ГОТОВ - VALMIS OLEMA
я
M
ты
он
я
N
ты
она
K
оно
мы
Mitm вы
они
Olevik
ma
готов
sa
ta
ma
готова sa
ta
готово see
me
готовы te
nad
olen
oled
on
olen
oled
on
on
oleme
olete
on
valmis
valmis
valmis
valmis
Minevik
я
ты
он
я
N
ты
она
K оно
мы
Mitm вы
они
M
был
была
было
были
ma
sa
ta
ma
готова sa
ta
готово see
me
готовы te
nad
готов
olin
olid
oli
olin
olid
oli
oli
olime
olite
olid
valmis
valmis
valmis
valmis
38
Tulevik
я
M ты
он
я
N ты
она
K оно
мы
Mitm вы
они
буду
будешь
будет
буду
будешь
будет
будет
будем
будете
будут
готов
готова
готово
готовы
Он готов подписать договор о сотрудничестве.
Вчера они были готовы подписать договор.
Я буду готова через 15 минут.
ma
sa
ta
ma
sa
ta
see
me
te
nad
olen
oled
on
olen
oled
on
on
oleme
olete
on
valmis
valmis
valmis
valmis
Ta on valmis koostöölepingule alla
kirjutama.
Eile olid nad valmis lepingule alla
kirjutama.
Mina olen valmis 15 minuti pärast.
СОГЛАСЕН - NÕUS OLEMA
Он не согласен с этим решением. Ta ei ole selle otsusega nõus.
Раньше они были с этим Varem olid nad sellega nõus.
согласны.
Только тогда мы будем согласны Alles siis oleme me teie tingimustega
на ваши условия.
nõus.
ДОЛЖЕН - PIDAMA
Она должна позвонить сегодня. Ta peab täna helistama.
Они должны были заплатить Nad pidid maksma 2 päeva tagasi.
2 дня назад.
Боюсь, тогда я буду должен Kardan, et siis pean ma teile trahvi
назначить вам штраф. määrama.
39
НУЖЕН - VAJA OLEMA
Abitegusõna нужен ühildub nimisõnaga arvus ja soos ning pööratakse olevikus,
minevikus ja tulevikus sarnaselt sõnale готов:
Olevik
офис
M
документ
работник
идея
N
работа
помощь
сырьё
К
время
место
деньги
Mitm бумаги
идеи
нужен
нужна
нужно
нужны
kontorit
dokumenti
töötajat
ideed
tööd
abi
toorainet
aega
ruumi
raha
pabereid
ideid
on vaja
on vaja
on vaja
on vaja
Minevik
офис
M
документ
работник
идея
N
работа
помощь
сырьё
К
время
место
деньги
Mitm бумаги
идеи
был нужен
была нужна
было нужно
были нужны
kontorit
dokumenti
töötajat
ideed
tööd
abi
toorainet
aega
ruumi
raha
pabereid
ideid
oli vaja
oli vaja
oli vaja
oli vaja
40
Tulevik
офис
M документ
работник
идея
N
работа
помощь
сырьё
К
время
место
деньги
Mitm бумаги
идеи
будет нужен
будет нужна
будет нужно
будут нужны
kontorit
dokumenti
töötajat
ideed
tööd
abi
toorainet
aega
ruumi
raha
pabereid
ideid
on vaja
on vaja
on vaja
on vaja
Sõnaga нужен kasutatav asesõna on daativi käändes:
Мне нужна ваша помощь. Mul on teie abi vaja.
Тебе не нужен новый компьютер. Sul ei ole uut arvutit vaja.
Ему была нужна твоя помощь Tal oli eile su abi vaja.
вчера.
Ей не были нужны эти документы. Tal ei olnud neid dokumente vaja.
Нам на завтра будет нужен .
переводчик
Вам завтра будет нужен гид?
Им не нужна помощь.
Meil on homseks tõlki vaja.
Kas teil on homme giidi vaja?
Neil ei ole abi vaja.
u Tegusõnade aspekt
Vene keeles on kaks aspekti:
1) imperfektiivne aspekt (несовершенный вид)
2) perfektiivne aspekt (совершенный вид).
41
Mõnedel tegusõnadel on ainult üks aspekt (nt. tahtma – хотеть), teistel verbidel
on aga kaks aspekti (nt. ostma – покупать, купить).
Tavaliselt moodustavad imperfektiivsed ja perfektiivsed tegusõnad paari. Mõned
neist paaridest tõlgitakse eesti keelde erinevate sõnadega, mõned paarid tõlgitakse
ühe ja sama tegusõnaga. Alljärgnevalt mõned näited:
imperfektiivne aspekt
(несовершенный вид)
писать
kirjutama
планировать
planeerima
читать
lugema
делать
tegema
есть
sööma
учить
õppima
строить
ehitama
смотреть
vaatama
ехать
sõitma, minema
perfektiivne aspekt
(cовершенный вид)
написать
valmis kirjutama
запланировать
planeerima
прочитать
läbi lugema
сделать
ära tegema
съесть
ära sööma
выучить
ära õppima
построить
valmis ehitama
посмотреть
vaatama
поехать
sõitma, minema
решать
встречать
позволять
оформлять
объяснять
получать
otsustama
kohtama
lubama
vormistama
seletama
saama
решить
встретить
позволить
оформить
объяснить
получить
otsustama
kohtama
lubama
vormistama
seletama
saama
спрашивать
показывать
küsima
näitama
спросить
показать
küsima
näitama
покупать
говорить
брать
переводить
начинать
ostma
rääkima
võtma
tõlkima
alustama
купить
сказать
взять
перевести
начать
ostma
ütlema
võtma
tõlkima
alustama
42
w Imperfektiivne aspekt
Imperfektiivne aspekt (несовершенный вид) väljendab lõpetamata tegevust või
tegevust, mille lõpu või tulemuse kohta ei ole midagi öeldud.
Lõpetamata tegevus:
Я как раз читал твой отчёт, когда ты позвонил.
Ma lugesin parajasti su aruannet,
kui sa helistasid.
Kuigi nüüdseks võib kõneleja olla juba tegevuse lõpetanud, oli tal kõnelemise
hetkel aruande lugemine pooleli.
Я читаю этот отчёт уже 2 часа.
Ma olen seda aruannet juba 2 tundi lugenud.
Tegevus on pooleli. Kõneleja on juba 2 tundi lugenud ning loeb veel edasi.
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata:
Раньше я каждый день читал «Деловые ведомости».
Vanasti lugesin ma iga päev Äripäeva.
Tegevus on lõpetatud, kuid tegevuse lõpp või tulemus on täpsustamata – ei selgu,
millal kõneleja lugemise lõpetas ja kas ta luges alati lehe ka otsast lõpuni läbi.
Я уже читал этот отчёт.
Ma olen seda aruannet juba lugenud./
Ma juba lugesin seda aruannet.
Lausest ei selgu, millal kõneleja seda aruannet luges ja kas ta selle ka lõpuni läbi
luges.
Я буду читать эту книгу вечером. Ma hakkan seda raamatut õhtul lugema./ Ma loen seda raamatut õhtul.
Lausest ei selgu, kas kõneleja loeb raamatu õhtuga läbi või ainult alustab lugemist.
43
w Perfektiivne aspekt
Perfektiivne aspekt (совершенный вид) väljendab lõpetatud tegevust või ühekord­
set tegevust, mis tulevikus kindlasti lõpetatakse.
Lõpetatud tegevus:
Я уже прочитал этот отчёт.
Ma lugesin selle aruande juba läbi.
Tegevus on lõpetatud. Kõneleja on aruande läbi lugenud.
Tegevuse lõpp/tulemus täpsustatud:
Я прочитаю твой отчёт
к завтрашнему дню.
Ma loen su aruande homseks läbi.
Tegevus lõpetatakse tulevikus. Kõneleja annab täpselt teada, mis ajaks tegevus täie­
likult lõpetatakse.
Olevikus saab kasutada ainult imperfektiivset aspekti, kuna olevikus on tegevus
tavaliselt lõpetamata. Minevikus ja tulevikus saab kasutada nii imperfektiivset kui
ka perfektiivset aspekti.
Aspekt
Aeg
imperfektiivne aspekt
(несовершенный вид)
Я пишу отчёты каждый день.
Ma kirjutan iga päev aruandeid.
Olevik
Сейчас я пишу отчёт.
Ma kirjutan praegu aruannet.
Я пишу этот отчёт уже 2 часа.
Ma olen seda aruannet juba 2
tundi kirjutanud.
perfektiivne aspekt
(совершенный вид)
44
Minevik
Я писал этот отчёт 2 часа.
Ma kirjutasin seda aruannet 2
tundi.
Я написал этот отчёт за 2 часа.
Ma kirjutasin selle aruande 2
tunniga valmis.
Я писал этот отчёт уже 2 часа,
когда ты пришёл.
Ma olin seda aruannet juba 2
tundi kirjutanud, kui sa tulid.
Когда ты пришёл, я уже
написал отчёт.
Kui sa tulid, olin ma aruande
juba valmis kirjutanud.
Этот отчёт я буду писать
завтра.
Tulevik
Ma hakkan seda aruannet
homme kirjutama.
Я напишу этот отчёт завтра.
Ma kirjutan selle aruande homme
valmis.
u Kõneviis
w Käskiv kõneviis
Käskiva kõneviisi kasutamine
Käskivat kõneviisi kasutatakse vene keeles peamiselt käskluse või palve väljen­
damisel. Võib aga kasutada ka teistes situatsioonides, nagu näiteks viisakas nõudmine, kutse, vabandamine, ettepaneku tegemine või keelamine:
Käsk:
Palve:
Nõue:
Kutse:
Vabandus:
Keeld:
Идите сюда! Принесите воды.
Дайте документы.
Приходите в гости.
Извините!
Не курите здесь!
Tulge siia!
Tooge vett.
Andke dokumendid.
Tulge külla.
Vabandage!
Ärge suitsetage siin!
Käskiva kõneviisi moodustamine
Käskiv kõneviis moodustatakse ainsuse 1. pöörde tüvest.
Kui tegusõna tüvi lõpeb kaashäälikuga, lisatakse ainsuses –и ja mitmuses –ите.
45
Täishäälikuga lõppevale tegusõna tüvele lisatakse ainsuses –й ja mitmuses –йте.
Ainsus
–и/–й
звони
helista
пиши
kirjuta
скажи
ütle
дай
anna
читай
loe
работай
tööta
Mitmus
– ите / – йте
звоните
helistage
пишите
kirjutage
скажите
öelge
дайте
andke
читайте
lugege
работайте töötage
Kui enesekohase tegusõna tüvi lõpeb kaashäälikuga, lisatakse ainsuses –ись ja mit­
mu­ses – итесь.
Kui enesekohase tegusõna tüvi lõpeb täishäälikuga, lisatakse ainsuses –йся ja mit­
muses – йтесь.
Ainsus
– ись / – йся
договорись
lepi kokku
улыбайся
naerata
Mitmus
– итесь / – йтесь
договоритесь
leppige kokku
улыбайтесь
naeratage
Erandid:
Mõnedel tegusõnadel lisatakse –и või –й asemel –ь, millele mitmuse puhul lisatakse
veel mitmuse tunnus –те:
Ainsus
–ь
ешь
söö
сядь
istu
оставь
jäta
ответь
vasta
составь
koosta
поставь pane
Mitmus
– ьте
ешьте
sööge
сядьте
istuge
оставьте
jätke
ответьте
vastake
составьте
koostage
поставьте
pange
46
Keelud moodustatakse sõna не abil, mis pannakse tegusõna ette nii ainsuse kui ka
mit­mu­se puhul.
Не кури здесь!
Не курите в помещении!
Ära suitseta siin!
Ärge suitsetage ruumis!
Не кричи!
Не кричите на меня!
Ära karju!
Ärge karjuge mu peale!
w Tingiv kõneviis
Tingiva kõneviisi kasutamine
Tingivat kõneviisi kasutatakse vene keeles peamiselt tegevuse tingimuse väljen­
damisel, aga ka soovi, palve või ettepaneku viisakaks väljendamiseks.
Tingimus:
Если возможно, мы сделали бы заказ уже сегодня. Kui võimalik, esitaksime tellimuse juba
täna.
Soov:
Я хотел бы посмотреть ваш каталог.
Ma tahaksin teie kataloogi vaadata.
Palve:
Не могли бы вы вызвать мне такси?
Kas te saaksite mulle takso tellida?
Ettepanek:
Вы не хотели бы посмотреть
каталог?
Kas te sooviksite/tahaksite kataloogi
vaadata?
47
Tingiva kõneviisi moodustamine
Tingiv kõneviis moodustatakse tegusõna minevikuvormi ja muutumatu partikli бы
abil. Partikkel бы võib olla nii enne kui peale tegusõna. Võrdle:
Мы бы сделали заказ уже сегодня. = Мы сделали бы заказ уже сегодня.
Вы бы не могли вызвать мне такси? = Вы не могли бы вызвать мне такси?
Eitava vormi kasutamine muudab palve ja ettepaneku viisakamaks, kusjuures ei
eelda eitavat vastust:
Не могли бы вы вызвать мне такси? Kas te saaksite mulle takso tellida?
u Tegumood
Vene keeles eristatakse kahte tegumoodi: isikulist ja umbisikulist tegumoodi.
w Isikuline tegumood
Isikulise tegumoe puhul on tegemist aktiivlausega, kus on olemas tegevuse subjekt
ehk alus. Alus määrab tegusõna vormi, mida väljendatakse ainsuses ja mitmuses
pöördelõppude abil ning kolmes ajas (olevikus, minevikus ja tulevikus):
Olevik
imperf. aspekt
imperf. aspekt
perf. aspekt
АО Ehitus строит этот дом. Они строят этот дом уже 6 месяцев. -------
AS Ehitus ehitab seda maja.
Nad on seda maja juba 6 kuud
ehitanud.
-------
Minevik
imperf.aspekt Они строили этот дом год. Nad ehitasid seda maja aasta aega.
perf. aspekt
Они построили этот дом Nad ehitasid selle maja aastaga
за год.
valmis.
48
Tulevik
imperf. aspekt Осенью они будут строить отель.
perf. aspekt
Они построят отель к весне.
Sügisel hakkavad nad hotelli ehitama.
Nad ehitavad hotelli kevadeks valmis.
w Umbisikuline tegumood
Umbisikulise tegumoe väljendamiseks on mitu võimalust:
1) mitmuse 3. pöörde kasutamine
Kui alust ehk tegijat ei mainita, võib kasutada tegusõna mitmuse 3. pööret. Tegusõna vorm võib olla imperfektiivne või perfektiivne ning olevikus, minevikus ja
tule­vikus:
Olevik
imperf. aspekt
imperf. aspekt
perf. aspekt
Этот дом ещё только строят.
Этот дом строят уже 6 месяцев.
-------
Seda maja alles ehitatakse.
Seda maja on juba 6 kuud
ehitatud.
-------
Minevik
imperf. aspekt Этот дом строили год.
Seda maja ehitati aasta aega.
perf. aspekt
Этот дом построили за год. See maja ehitati aastaga valmis.
Tulevik
imperf. aspekt Осенью будут строить отель.
perf. aspekt
Отель построят к весне.
Sügisel hakatakse hotelli ehitama.
Hotell ehitatakse kevadeks valmis.
2) passiivi mineviku kesksõna lühivormi kasutamine
Perfektiivse aspekti puhul võib kasutada passiivi mineviku kesksõna lühivormi,
mille ajavorm täpsustatakse tegusõna быть abil. Õige vorm valitakse põhisõna soo
ja arvu järgi. Passiivi mineviku kesksõna tõlgitakse eesti keelde tud-kesksõna abil.
49
Olevik
perf. aspekt -------
-------
Minevik
perf. aspekt Этот дом построен в 2001 году.
See maja on ehitatud 2001.a.
Дом был построен по спецпроекту. Maja oli eriprojekti järgi ehitatud.
Tulevik
perf. aspekt Отель будет построен к весне.
Hotell on/saab kevadeks valmis ehitatud.
w Passiivi mineviku kesksõna lühivormid
Kasutamine
Neid vorme kasutatakse tavaliselt passiivilausetes öeldisena. Kesksõna lühivormid
ei käändu, kuid ühilduvad põhisõnaga soos ja arvus ning ajavormi täpsustamiseks
kasutatakse tegusõna быть eri ajavorme. Passiivi mineviku kesksõna tõlgitakse
eesti keelde tud-kesksõna abil.
Moodustamine
Tegusõna algvormi tunnus asendatakse lõpuga, mis vastab põhisõna soole ja arvule.
Meessoost vorm on lõputa.
Algvorm
основать
потерять
построить
принести
M
основан
потерян
построен
принесён
N
основана
потеряна
построена
принесена
K
основано
потеряно
построено
принесено
Mitm
основаны
потеряны
построены
принесены
Tõlge
asutatud
kaotatud
ehitatud
toodud
50
Mõned erandid:
Algvorm
открыть
закрыть
начать
взять
M
открыт
закрыт
начат
взят
N
открыта
закрыта
начата
взята
K
открыто
закрыто
начато
взято
Mitm
открыты
закрыты
начаты
взяты
KÜSISÕNAD
Кто?
Что?
Чей? Чья? Чьё? Чьи?
Кого?
Чего?
Кому?
Чему?
Кем?
Чем?
О ком?
О чём?
Как?
Как долго?
Как часто?
Какой? Какая? Какое? Какие?
Который?
Сколько?
На сколько?
Где?
Куда?
Откуда?
Почему?
Зачем?
Когда?
Kes?
Mis? Mida?
Kelle oma?
Kelle? Keda?
Mille? Mida?
Kellele?
Millele?
Kellena? Kelleks?
Millena? Milleks?
Kellest?
Millest?
Kuidas?
Kui kaua?
Kui tihti?
Missugune? Milline?
Mitmes?
Palju? Mitu?
Kui kauaks?
Kus?
Kuhu?
Kust?
Miks?
Milleks?
Millal?
Tõlge
avatud
suletud
alustatud
võetud
51
EESSÕNA
Eessõnad täpsustavad käändevormide tähendust, koos väljendavad nad ruumilisi ja
ajalisi suhteid. Eessõna valikul peab tähelepanu pöörama ka käändevormile.
u Ruumi väljendavad eessõnad
Где? – Kus?
Eessõna
Kääne
около
lähedal genitiiv
у
ääres,
juures
genitiiv
возле
kõrval
genitiiv
вокруг
ümber
genitiiv
напротив vastas
genitiiv
под
all
instrumentaal
над
kohal
instrumentaal
между
vahel
instrumentaal
перед
ees
instrumentaal
на
-l
prepositsionaal
в
-s
prepositsionaal
Näited
около дома
maja lähedal
около банка
panga lähedal
у моря
mere ääres
у директора
direktori juures
возле дома
maja kõrval
возле магазина
poe kõrval
вокруг стола
laua ümber
вокруг дома
maja ümber
напротив банка
panga vastas
напротив дома
maja vastas
под столом
laua all
под мостом
silla all
над диваном
diivani kohal
над столом
laua kohal
между окном и дверью akna ja laua vahel
между домами
majade vahel
перед домом
maja ees
перед дверью
ukse ees
на работе
tööl
на стуле
toolil
в шкафу
kapis
в комнате
toas
52
Куда? - Kuhu?
Eessõna
Kääne
до
-ni
к (ко)
poole, juurde daativ
по
mööda
daativ
через
üle, läbi
akusatiiv
за
taha
akusatiiv
в
-sse
akusatiiv
на
-le
akusatiiv
genitiiv
до перекрёстка
до конца улицы
к начальнику
ко мне
по улице
по дороге
через улицу
через парк
за дом
за угол
в офис
в дом
на стол
на полку
Näited
ristmikuni
tänava lõpuni
ülemuse poole/juurde
minu poole
mööda tänavat
mööda teed
üle tänava
läbi pargi
maja taha
nurga taha
kontorisse
majja
lauale
riiulile
из кармана
из Таллинна
из-за угла
из-за дома
из-под стола
из-под окна
со стола
с полки
от окна
от меня
Näited
taskust
Tallinnast
nurga tagant
maja tagant
laua alt
akna alt
laualt
riiulilt
akna juurest
minu juurest
Откуда? - Kust?
Eessõna
Kääne
из
-st
genitiiv
из-за
tagant
genitiiv
из-под
alt
genitiiv
с (со)
-lt
genitiiv
от
juurest
genitiiv
53
u Aega väljendavad eessõnad
Eessõna
в
на
по
k (ко)
с … до
Kääne
Kasutus
Näide
в два часа
kell 2
kellaajad
в семь вечера
kell 7 õhtul
в понедельник
esmaspäeval
nädalapäevad
в субботу утром
laupäeva hommikul
в сентябре
septembris
prepositsiokuud
naal
в начале марта
märtsi alguses
в 1999-ом году
1999.aastal
aastad
в 2003-ем году
2003.aastal
в 20-ом веке
20.sajandil
sajandid
в 21-ом веке
21. sajandil
на этой неделе
sellel nädalal
на прошлой неделе
eelmisel nädalal
prepositsio- kindlad
väljendid
naal
на следующей
järgmisel nädalal
неделе
по понедельникам
esmaspäeviti
по средам
kolmapäeviti
по вечерам
õhtuti
kindlad
daativ
väljendid
по ночам
öösiti
по выходным
nädalavahetustel
по рабочим дням
tööpäeviti
к вечеру
õhtuks
к пятнице
reedeks
ко вторнику
teisipäevaks
daativ
Mis ajaks?
к 10-му октября
10.oktoobriks
к рождеству
jõuludeks
с девяти до пяти
üheksast viieni
с часа до двух
ühest kaheni
с утра до вечера
hommikust õhtuni
Mis ajast
genitiiv
mis ajani?
с понедельника
esmaspäevast reedeni
до пятницы
с весны до осени
kevadest sügiseni
54
в течение genitiiv
Mis aja
jooksul?
в течение дня
в течение недели
в течение года
в течение семестра
в течение отпуска
päeva jooksul
nädala jooksul
aasta jooksul
semestri jooksul
puhkuse jooksul
Aastaaegade, päevaosade ja kuupäevade tähistamisel eessõnu ei kasutata:
утром
днём
вечером
ночью
hommikul
päeval
õhtul
öösel
весной
летом
осенью
зимой kevadel
suvel
sügisel
talvel
десятого мая
пятого января
10. mail
5. jaanuaril
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
81
Размер файла
429 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа