close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ЕВРОПА

код для вставкиСкачать
БРОЙ 2
ОКТОМВРИ 2012
ФАРМА АКЦЕНТИ
ЕС: След 2013 г. фармацевтичния
пазар на Централна и Източна
Европа се подобрява
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ЕВРОПА
Франция е пример за
здравеопазване
ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА
Третата водеща причина
за смърт от онкологични
заболявания сред жените е
Ракът на Маточната Шийка
girp - ЖИЗНЕНОВАЖНА ЧАСТ ОТ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЕSM - ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОЧНАТА ПОВЪРХНОСТ
Е ЕДНА И ЗАСЛУЖАВА
ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНА
Съдържание:
03 БАТЕЛ отблизо
04 Обръщение на Главния секретар на БАТЕЛ
06 Фарма акценти
08 GIRP - жизненоважна част от здравеопазването
10 Здравеопазването в Европа
12 Институция на фокус
14 Компании лидери
17 БАТЕЛ информира
18 Интервю на месеца
20 Фарма новини
22 Технологиите и бизнеса
24 Здравословно
26 Любопитно
28 Неповторимо място
Разпространение:
Бател
Главен редактор:
Петя Козукова
e-mail: p.kozukova@sopharmatrading.bg
Редактори:
Оля Василева
office@batel.bg
Портфолиото на SYSTANE® включва продукти, които осигуряват
повече от облекчаване на симптомите при сухо око – защитават,
съхраняват и поддържат здрава очна повърхност. 1-6
Пълноценна грижа за очите чрез иновативните продукти
в портфолиото на SYSTANE®.
Ph-017/06/2012
Прoдуктите се oтпускат без рецепта в аптеките.
Издател:
Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства
София, ул. „Хан Аспарух“ № 8, ет. 1, офис 1
тел./факс: 02 442 1720
Предпечат и дизайн:
Рекламна и ПР агенция РАЙЦ-2
Печат:
Печатница Дедракс
БАТЕЛ не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Поради особеностите на печата, цветовете може да изглеждат
различни от реалните.
Фамилия
Повече от защита на очната повърхност
Всички права запазени. Никаква част от това издание не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана под каквато
и да е било форма или по какъвто и да е било начин - електронен, механичен, фотокопирен, звукозаписен или друг - без
изричното писмено съгласие на издателя.
References
1. Christensen MT, Blackie CA, Korb DR, et al. An evaluation of the performance of a novel lubricant eye drop. Poster D692 presented at: The Association for Research in Vision
and Ophthalmology Annual Meeting; May 2-6, 2010; Fort Lauderdale, FL. 2. Lane S, Paugh JR, Webb JR, Christensen MT. An evaluation of the in vivo retention time of a novel
artificial tear as compared to a placebo control. Poster D923 presented at: The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting; May 3-7, 2009; Fort
Lauderdale, FL. 3. Davitt WF, Bloomenstein M, Christensen M, et al. Efficacy in patients with dry eye after treatment with a new lubricant eye drop formulation. J Ocul Pharmacol
Ther. 2010;26(4):347-353. 4. Alejandro A. Efficacy of a Novel Lubricant Eye Drops in Reducing Squamous Metaplasia in Dry Eye Subjects. Presented at the 29th Pan-American
Congress of Ophthalmology in Buenos Aires, Argentina, July 7-9, 2011. 5. Wojtowica JC., et al. Pilot, Prospective, Randomized, Double-masked, Placebo-controlled Clinical
Trial of an Omega-3 Supplement for Dry Eye. Cornea 2011:30(3) 308-314. 6. Geerling G., et al. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Report of the
Subcommittee on Management and Treatment of Meibomian Gland Dysfunction. IOVS 2011:52(4).
ул. Хан Аспарух 8, 1463 София, т.: 02 442 17 20, ф./м.: 0889 118 589 Член на GIRP
01
02
03
Българската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро
с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на
тази дейност и по-добра защита на интересите на крайния
потребител.
Нашата мисия е осигуряването на справедливо и прозрачно
лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България.
Членство
В ролята си на проводник на Европейските стандарти и
практики у нас, БАТЕЛ е член на Европейската Асоциация на
Фармацевтичните Търговци на едро с лекарства (GIRP), която
е обединяваща организация на търговците на едро с лекарства в Европа.
В качеството си на инициирана от бизнеса браншова организация, БАТЕЛ е член и на представителната бизнес организация в страната – Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България.
Цели
•• Защита на общите браншови интереси и права на
членовете на Асоциацията пред държавни органи и
институции, производители и/или други търговци на едро
с лекарствени продукти и/или медицински изделия, както
и пред други сродни организации в страната и чужбина.
•• Създаване на съвременни условия за развитие на
търговията на едро с лекарствени продукти и медицински
изделия, при спазване принципите на Добрата
дистрибуторска практика.
•• Създаване на условия за спазване на принципите
на лоялна конкуренция между търговците на едро с
лекарствени продукти и медицински изделия.
•• Сътрудничество с държавните органи и институции в
създаването на законови и подзаконови нормативни
актове, отнасящи се до осъществяване на търговия с
лекарствени продукти и медицински изделия, както и при
контрола на тяхното изпълнение.
•• Гарантиране в пълна степен правата на крайните
потребители по веригата:
•• производител → търговец на едро → търговец на дребно
/ лечебно заведение → пациент.
•• Достигане и налагане на етичните норми за осъществяване
на търговията на едро с лекарствени продукти и
медицински изделия, регламентирани в специални
актове на Сдружението и световно утвърдените стандарти
за Добрата дистрибуторска практика в тези дейности.
•• Създаване на Единен регистър на лекарствата в България.
•• Поддържане на активна позиция и експертно становище
по всички законодателни промени, касаещи бизнеса и
обществото.
•• Разработка на проект за внедряване на Единен
идентификационен номер на лекарствата.
Уважаеми фармацевти,
Пред Вас е новият, втори брой на списанието „Фарманавигатор”, издавано от Българската Асоциация на Търговците на
Едро с Лекарства (БАТЕЛ).
В броя този месец сме Ви подготвили множество полезна информация, както и нови рубрики, които целят да Ви разсеят и заредят с положителна енергия в
забързания работен ден.
Това, за което искам да Ви разкажа в настоящото си обръщение към Вас касае позицията ни в подкрепа на приемането
на решения, които ще подобрят допълнително механизма на
доставка и отпускане на лекарствените продукти, заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване.
Ние целим тази система да представи адекватно решение за
българския фармацевтичен пазар, който работи в условията
на конкурентната среда на общия европейски пазар, която
да гарантира ефективността и прозрачността при изразходване на публичните средства.
продукт, включван в Позитивния лекарствен списък и заплащан с публични средства, се образува от следните елементи:
1. цена на производител;
2. надценка за търговец на едро;
3. надценка за търговец на дребно;
4. данък върху добавената стойност.
Относителната тежест на всеки от елементите, посочени погоре в крайната цена на лекарствения продукт в сравнително
изследване през последните години се развива, както следва:
Видно от графика1 относително най-нисък в общата стойност
на лекарствения продукт е делът на търговеца на едро. Едновременно с това, негова е основната финансова тежест,
доколкото представлява буфера между производителя на
лекарствения продукт и търговеца на дребно или лечебното
заведение (на което НЗОК заплаща отпуснатите лекарствени
продукти за извършените дейности в определен период от
време след извършен отчет).
цени на лекарствените продукти. Премахването или намаляването на стойността на „буфера” между производителя и
аптеката, какъвто представлява търговеца на едро, би могло
да доведе до ограничаване на неговия ресурс да подкрепи
търговеца на дребно и да поеме в по-голяма степен финансовата тежест за периода от отпускане на медикамента до
заплащането му от здравноосигурителния фонд. Това, съчетано с намаляване на надценките на търговците на дребно,
дава възможност да споделим опасения, че е възможно затрудняване на достъпа на пациентите до реимбурсираните лекарствени продукти.
Бихме искали да обърнем внимание и да споделим притеснението ни относно еднаквото намаляване на надценките на
търговец на дребно и на търговец на едро с по 2 пункта. Същото, считаме, че не отчита нито стойността на прилаганите
до момента надценки, нито дела на участие на тези надценки
в общата стойност на лекарствения продукт. Прилагането на
намаление с 2 пункта при търговеца на едро (както и намаляването на абсолютната стойност на надценката в най-скъпата
ценова категория от 15 лева на 10 лева) на практика представлява средно намаление на надценката с 27 % (двадесет и
седем процента)!
Не на последно място, доколкото съществена част от публичните средства за здравеопазване се изразходват за заплащане на дейности (включително лекарствени продукти)
по оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица,
бихме искали да предложим на Министерството на здравеопазването да обсъди и следните предложения, чието прилагане считаме, че ще доведе до намаляване на цените на
лекарствените продукти към лечебните заведения за болничната помощ:
04
„БАТЕЛ” подкрепя предприемането на такива нормативни
мерки, които имат за цел да покрият целите за ефективност и
изпълнението на бюджета на Министерството на здравеопазването и на НЗОК, като едновременно с това отчитат постигнатото в практиката и интересите на конкурентната среда.
Считаме, че ефектът от последователните промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, новата
Наредба и усъвършенстване на механизмите на снабдяване
с медикаменти и заплащане на лекарствените продукти, покривани изцяло или частично от бюджета на НЗОК, ще бъде
постигнат при запазване на сега действащия пазарно - определен механизъм на движение на лекарствата, документацията за тяхното отчитане и движението на паричните потоци.
Съгласно приетата нормативна уредба, цената на лекарствен
1
Данните са предоставени от IMS Health България
Считаме, че към момента брутния марж на търговците на
едро клони към „санитарния” минимум, даващ възможност
на търговеца да осъществява дейността си. Според мнението
на членовете на сдружението, намаляването на надценката
за търговец на едро с 2 (два) пункта, няма да се отрази като
намаляване на крайната цена на лекарствените продукти,
особено за скъпоструващите медикаменти.
Обръщаме внимание, че търговеца на едро на практика нe
участва в образуването на цената на лекарствения продукт,
доколкото неговата надценка е функция от цената на производителя. В тази връзка, считаме предприетите от управляващите административни органи в сферата на здравеопазването мерки за договаряне на отстъпки с производителите /
притежателите на разрешение за употреба, като правилни,
навременни и даващи възможност за постигане на по-ниски
•• Намаляване на срока на отложено плащане, залаган от
лечебните заведения в процедурите си за доставка на
лекарствени продукти по Закона за обществените поръчки
– доколкото НЗОК заплаща на болниците извършената
от тях дейност в срок до 60 дни, считаме, че срок на
отложено плащане от 90 дни е напълно достатъчен, за
да осигури на лечебното заведение възможността да
се разполага с финансовите си ресурси. Към момента
средната продължителност на отложеното плащане
на болниците е 180 дни, като достига до 360. Дългото
отложено плащане задължава търговеца на едро да
кумулира в цената на лекарствения продукт стойността
на собствения си финансов ресурс, което значително
оскъпява съответните медикаменти.
•• Отпадане на изискванията за остатъчен срок на годност
на лекарствените продукти към момента на доставката
им, което към момента е скрепено с изплащането на
съществени неустойки и глоби. Лечебните заведения
редовно изискват остатъчен срок на годност на
лекарствените продукти да бъде повече от 75%, което
много често е на практика невъзможно, тъй като
продуктите не пристигат в склада на търговеца на едро
с подобен остатъчен срок на годност. Той е и напълно
ненужен, доколкото при добро планиране лечебното
заведение изразходва доставените лекарствени продукти
в рамките на календарния месец след доставката
им. Отделно, всеки търговец на едро комуникира със
съответната болнична аптека необходимостта от подълъг срок на годност. Отпадането на подобно високо
изискване ще даде възможност на търговеца на едро да
не кумулира в цената риска от изплащането на неустойки
и глоби.
•• Членуващите в БАТЕЛ търговци на едро, които заедно
представят основните участници на болничен пазар, биха
могли да поемат ангажимента при навременно плащане
от страна на болничните заведения да предоставят
допълнителна отстъпка като бонус за навременно
плащане, при което считаме, че ще се постигне икономия
от търсените 2 %.
•• Отделно от тези предложения, считаме, че намаляване
на цените на лекарствените продукти за лечебните
заведения за болнична помощ, може да бъде постигнато
и чрез отпадането на изискването за „оторизация“
на определен дистрибутор за конкретна процедура
за възлагане на обществена поръчка. Считаме, че е
напълно достатъчно участващият търговец на едро да
докаже възможностите си за доставка чрез покриване на
изискванията за технически и финансови възможности,
включително чрез представяне на декларация за наличие
на сключен договор със съответния производител.
Обръщаме внимание, че Комисията за защита на
конкуренция в секторния си анализ за търговията с
лекарствени продукти вече е изказвала становище в
подкрепа на такова предложение.
Като цяло считаме, че подобни на предложените по-горе
мерки за оптимизирано администриране на доставката и заплащането на лекарствени пордукти, ще имат по-голям ефект
в крайните цени на продуктите от снижаване на надценките
на търговците на едро.
05
С уважение,
Оля Василева
Главен секретар на БАТЕЛ
Централна Европа и Прибалтика
ФАРМА АКЦЕНТИ
Агрегирани тези фармацевтични пазари се очаква да възлязат на стойност 16,7 милиарда евро през 2012 г., а в периода
от 2012 г. - 2017 г. ще отбележат годишен ръст в размер на
6% и ще достигнат 22,9 милиарда евро до края на прогнозния период. Те също така притежават правителства, които
отделят голяма част от средствата на държавата за финансиране и осигуряване на лекарства. Техните пазари обаче
пострадаха от силно доминиращата държавна политика по
отношение на лекарствата, която се очаква да продължи да
лимитира цялостния растеж доста след 2012 г.
ЕС: След 2013 г. фармацевтичния пазар
на Централна и Източна Европа се
подобрява
06
Фармацевтичните и здравни специалисти от дълго
време алармират, че 2012 г. ще бъде трудна за фармацевтичните компании, опериращи в Централна и Източна Европа. Финансовите резултати на компаниите
от региона за първата половина на 2012 г. потвърждават тези предвиждания, като този режим на строги
икономии и слаб икономически растеж се очаква да
ограничи потенциала за развитие и през 2013 г. Въпреки това извън рамките на следващата година се
очаква по-силен растеж на фармацевтичния пазар на
ЦИЕ.
Фармацевтичните компании от ЦИЕ като цяло се очаква да
отбележат по-добри резултати в сравнение с компаниите в
Западна Европа, поради продължаващата стагнация на пазара там.
Причините за слабото представяне в Западна Европа са много, като първата и най-основна е, че ръстът на пазарите им
варира, поради хетерогенността им.
През 2013 г. специалистите не предвиждат възвръщане на
стойностите, касаещи икономическия растеж постигнат преди глобалната финансова криза. Според последните икономически данни много от ключовите пазари в региона правят
мрачни прогнози, че е твърде рано да се търсят методи за
регионално възстановяване. Въпреки това обаче, връщането
към продължителен, но исторически невпечатлителен растеж
за Западна Европа се очаква в късната 2013 г., посредством
бавния растеж на пазарите на Централна и Южна Европа,
докато Източна Европа, Прибалтика и Русия ще изпреварят
своите съседи от западната част на стария континент.
Русия и Прибалтика:
Агрегирани тези фармацевтични пазари се очаква да възлязат на стойност 22,7 милиарда евро през 2012 г., а в периода
между 2012 г. – 2017 г., тези пазари ще акумулират годишен
ръст от 13%, и ще достигнат стойност от 37,6 милиарда евро
към края на прогнозирания период.
Сама по себе си Русия представлява почти 73% от целия този
пазар за 2012 г. като нейното доминиращо положение, няма
да се промени през следващите 5 години. Членството й в
Световната Търговска Организация, модернизацията на ситемата на здравеопазване, повишените разходи за заплащане
на лекарства от държавата, еволюцията в режима на реимбурсиране, съвместно с увеличаване размера на потребителските разходи ще бъдат основните движещи сили зад растежа на фармацевтичния й пазар. Показатели като затегнатия
контрол на цените на лекарствата, държавната политика за
увеличаване на пазарния дял на местно произвежданите
фармацевтични продукти и притесненията относно интелектуалната собственост върху лекарствените продукти, са все
бариери пред чуждестранните фармацевтични компании.
От своя страна Украйна и Казахстан са също с ключови
пазари по отношение критерия растеж в региона. Украйна
остава една от страните в ЦИЕ, която дава обещаващи за
Европа фармацевтични тенденции, но хроничната й липса
на икономическа и политическа стабилност остава критична
за запълване на потенциала на фарма пазара й. Междувременно Казахстан остава стабилна територия, която притежава един от централните фармацевтични пазари в Централна
Азия, предоставящ отвореност за чуждестранни инвестиции,
силен растеж, идващ от покупките на лекарства със собствени средства.
→
Румъния и България едва ли притежават пазарите, на които
най-лесно може да се оперира, тъй като в Румъния през октомври 2011 г. въведоха рестриктивни финансови и данъчни
мерки, а в България се наблюдава повишено политизиран
фокус върху намаляване цените на лекарствата, което води
до извода, че тези пазари не могат да бъдат наречени изцяло дерегулирани. Въпреки това, като периферни страни
от региона, които притежават неселение, което ще продължи
да търси иновативни лекарства, техния потенциал за растеж
остава доста силен за петгодишния прогнозен период.
Последните икономически и отраслови изследвания и наблюдения показват, че Полския фармацевтичен пазар е
променил предишните оптимистични очаквания. Въпреки
краткосрочните предизвикателства, той остава атрактивен в
средносрочен план, като един голям фармацевтичен пазар
в ЦИЕ, който съчетава положителни демографски показатели и икономически растеж, водещи до цялостен растеж на
фармацевтичния пазар. В по-дългосрочен времеви план правителствената агресивна политика за понижаване на разходите за реимбурсация ще бъде засилена, продължаващите
мерки за намаляването на потреблението в средносрочен
план също.
Чешката Република и Унгария са също с пазари от голямо
значение, които са част от този субрегион. За Чехия ценообразуването на лекарствата е една ерозионна политика
представена в началото на тази година, която е и основната
причина за минималния спад в пазарния растеж през 2012 г.
Правителството ще продължи да прилага мерки, които целят
да затегнат публичните разходи за сметка на разходите за лекарства покривани със собствени средства.
07
Унгария притежава труден фармацевтичен пазар за 2012 г. и
очаканията за 2013 г. едва ли са по-добри - трябва да бъдат
направени огромни съкращения и икономии в бюджета на
Унгарската Национална Здравоноосигурителна каса и властите прилагат всички възможни иновативни подходи, за да
го постигнат.
Югоизточна Европа и Турция
Като цяло тези фармацевтични пазари се очаква да възлязат на стойност 20,6 милиарда евро за 2012 г., а в периоа от
2012 г. - 2017 г., комбинирано ще отбележат годишен ръст в
размер на 7% и ще достигнат 29 милиарда евро в края на
периода.
Изключвайки Гърция от този регион, прогнозата за очакван
ръст на фармацевтичния пазар се подобрява и достига до
9%. Обзорът на Гръцкия фармацевтичен пазар е направо
потресаващ и поради вътрешната свързаност на фармацевтичния пазар с външното референтно ценообразуване на
лекарствата и паралелната търговия, той ще тегли надолу регионалния растеж в Централна и Западна Европа.
Турция представлява близо една трета от целия този регион и
след три години на слаб и несигурен растеж от 2010 г. - 2012
г. , през 2013 г. нейния фармацевтичен пазар очаква да регистрира доста силно развитие. Специалистите са изпълнени
с очаквания, че правителството може по-слабо да се фокусира върху контрола на ценообразуването при лекарствата
и обществените отстъпки, за сметка на увеличаването на инвестициите в местната фармацевтична индустрия и нарастването на бюджетите за публично здравеопазване.
© Copyright 2012 Business Monitor International.
GIRP – жизненоважна част
от здравеопазването
3. Осигуряване на цялостта и автентичността на лекарствата чрез въвеждане на показатели за безопасност - уникален индивидуален код и защита срещу
подправяне
Нейната основна цел е да предпази участниците в дистрибуторския процес от фалшиви лекарства, като изрично предписва мерки за медикаменти, предоставяни само срещу рецепта, както и такива, които са на свободна продажба.
ните елементи, включени в кода се изпращат до
централизирана база данни преди продуктите да се
пуснат за продажба.
2. Фармацевтът проверява всяка опаковка преди да
я предостави на пациента, като просто проверява
кода й и информацията от него дали съответства на
тази, подадена в базата данни. След като продуктът
е продаден на пациента, фармацевта има ангажимент
да отбележи в същата база данни, че дадения продукт със съответния сериен номер вече е продаден.
Основните мерки, залегнали в Директивата са:
•• Серийни номера и доказателства за фалшификация
•• Мерки за борба при интернет търговията с медикаменти
•• Затегнати санкции при криминална дейност
•• По-строги правила за вноса на Активни фармацевтични
съставки (APIs)
•• Развитие на последователен, хармонизиран подход към
инспекциите на Добрата Производствена Практика
•• Още по-внимателно следене на посредниците във
фармацевтичната верига, каквито са брокерите и
търговците
Европейският модел на заинтересованите страни – за
проверка на лекарствените продуктите в точката на
доставка
ЕSM - ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
08
Гарантиращ, че пациентите ще имат достъп до безопасни медикаменти
Действителна заплаха за общественото здраве
ства в законно опериращата фармацевтична верига по доставки сега е по голям, от когато и да било и започва да повдига сериозни опасения относно възможността на настоящата
система по доставки на медикаменти да се справи с все поусложнената и структурирана престъпна дейност.
Статистическите данни отбелязват, че:
През последните пет години близо 30 милиона фалшиви медикаменти са били иззети от митническите служби, разположени на границите на ЕС.
Фирмите, произвеждащи фалшиви медикаменти, не правят
разлика между оригинални и генерични продукти.
Пазарът на фалшиви лекарства е доходоносен само
за фалшификаторите и притежава огромен дял в разходите на Европейските пациенти и общества.
62% от медикаментите, закупени онлайн са фалшиви
или не отговарят на изискванията за качество.
95,6% от аптеките, опериращи онлайн, работят незаконно.
Основната цел на Европейския модел на заинтересованите страни е:
Осигуряване доставката на безопасни лекарства е отговорност за всички участници и доставчици във фармацевтичната
верига.
Моделът още цели:
Гарантиране на безопасността и сигурността на фармацевтичната доставна верига се превърна във все по-нарастваща
грижа за всички. Рискът от навлизането на фалшиви лекар-
По този въпрос Европейския комисар за здравеопазването и
потребителите – Джон Дали, казва:
„Фалшивите лекарства са сериозен риск за общественото здраве в ЕС. Това е така, тъй като те не са били обект
на ауторизационна процедура, според която могат да бъдат
приложени стандартите на качество, безопасност и ефикасност. Директивата касаеща фалшивите лекарства осигурява
хармонизирани Пан-Европейски защитни мерки, които предоставят най-високото възможно ниво на сигурност, гарантиращи че само висококачествени лекарства се продават в
законно опериращите дистрибуторски фармацевтични вериги в ЕС.”
На 1 Юли 2011 г. в Официалният бюлетин на Европейския
Съюз беше публикувана Директивата 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени
продукти в законната верига на доставки и влиза в сила на 1
януари 2013. С нея се въвеждат нови мерки за повишаване
на сигурността на веригата на доставки на лекарства в Европа, а именно:
1. Подсилване на прилагането на Добрата производствена практика (ДПП) и Добрата дистрибуторска
практика (ДДП), включително доставянето на активните съставки
2. Подобряване на надзора над всички участници в
дистрибуционната верига
→
С цел да отговори на потребностите на Директивата за фалшифицирани лекарства, Европейската Асоциация на Търговците на Едро и Фармацевтичната Група на Европейския
Съюз стартираха развитието на техническо решение, наречено Европейски модел на заинтересованите страни (ЕМЗС).
Основните цели на Модела включват:
•• Създаване на хармонизирана система на серийните
кодове в Европа за по-голяма сигурност на пациентите.
•• Система за целесъобразност на разходите, управлявана
от заинтересованите страни при разпределението на
лекарствата.
•• 2D матрикс код, базиран на международни стандарти,
позволяващ и вътрешна оперативност в Европа.
Кодовете се генерират и прилагат от производителите посредством 2D дейта матрикс баркод, който съдържа уникален сериен номер. Чрез просто сканиране на баркода, всеки
нерегистриран код, автоматично ще извести фармацевта, че
има наличие на фалшифициран медикамент. Дейта матрикса
дава възможност да се включи и друга информация в баркода, като например националния код на всяка държава.
Дейта матрикса съдържа 4 основни елемента:
•• Номер на продукта
•• Номер на партидата
•• Срок на годност
•• Произволен сериен номер
Основният принцип на ЕМЗС гласи, че всяка опаковка се
проверява индивидуално преди да се предостави на пациента, като по този начин се гарантира, че пациента получава на
100% оригинален продукт.
Два основни момента, гарантират че целта е постигната:
1. Производителят на фармацевтични продукти прилага уникален код, четящ от машина към всяка опаковка, на всеки продукт, който произвежда. Основ-
Основни ползи от приложението на Европейския модел на
заинтересованите страни:
•• Дейта матрикс кода е хармонизиран и лесен за
идентификация.
•• Проверката при продажбата на всеки медикамент в
аптеката е ефективен метод за осигуряване на сигурност
за пациента.
•• Включването на партидния номер и срока на годност
предоставя допълнителни ползи по отношение на
логистиката и сигурността.
•• Базиран на общи принципи и може да приспособи
регионални потребности.
•• Управлението на модела от заинтересованите страни
е изключително важно, за да се осигури отговорна
система, търсеща ефективност в разходите и работеща
в полза на пациента.
•• Европейският център осигурява единна база данни
за производителите, които произвеждат опаковки на
продукти, предназначени за множество пазари и свързва
паралелно дистрибутираните лекарства, с цел да се
усвоят връщанията на продукти.
•• Фармацевтите в която и да е страна могат да сверят
автентичността на всяка опаковка преди да я предоставят
на пациента.
Заинтересовани страни, подписали меморандума на ESM
1. ЕFPIA – Европейска Федерация на Фармацевтичните Индустрии и Асоциации. ЕFPIA представлява научно-изследователски фармацевтични компании, опериращи в Европа. Посредством своите пълноправни
членове от 32 национални асоциации и 35 водещи
фармацевтични компании, EFPIA e „гласът“ на 2 000
компании, работещи в Европа.
2. ЕAEPC - Европейската асоциация на Евро-фармацевтичните компании е представляващата организация на индустрията на Европейските лицензирани
паралелни дистрибутори. ЕAEPC представлява над
70 фирми от 21 държави в Европейската Икономическа Зона.
3. GIRP- Европейската Асоциация на Търговците на
Едро с Лекарства е обединяваща организация на
фармацевтичните търговци на едро в Европа. В нея
членуват национални асоциации на над 600 търговеца на едро от 31 Европейски държави, включително
и основните Пан-Европейски компании.
4. PGEU- Фармацевтичната група към Европейския
съюз е европейската асоциация, представляваща
фармацевтите от общността. Членове на PGEU са
национални асоциации и професионални органи на
фармацевтите от общността в 31 европейски държави. PGEU представлява над 350 000 фармацевти от
общността.
09
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В ЕВРОПА
Франция е пример за здравеопазване
10
Френската система за здравеопазване е водеща в
света. Документалният филм на известния журналист
Майкъл Мур „Sicko“ я определя като най-ефективна и
щедра към всички граждани. Кери Капел представя
тази система в сп. „Businessweek“ като пример за актуализиране на реформата в САЩ. Френският модел
е близък до американския и лесно може да проработи и в САЩ. Французите имат предимството не само
да избират личния си лекар, но и да се консултират
с различни специалисти, без да им трябва направление от семейния доктор.
Системата на здравеопазване във Франция е известна като
l‘assurance maladie, или Sécu, което е съкращение от sécuritésociale, въпреки че последния термин се използва по-често
като препратка за системата за социално осигуряване на
Франция, а не толкова за здравеопазване.
Тя често бива високо ценена по отношение на качеството на
лечението и на нивото на достъпност, което предлага на пациентите.
Франция със сигурност разходва значителни средства за
здравеопазване, те представляват около 10% от БВП. Това
само по себе си представлява един от най-високите дялове на обществени разходи, направени за здравеопазване в
света. Може би поради тази причина Франция притежава
по-голяма продължителност на живота на населението, която
надвишава дори тази на Япония.
На институционно ниво, организацията и финансирането на
системата е комплексно и често се характеризира с високото
ниво на напрежение между различните й компоненти.
Повечето здравни специалисти, които работят извън болничната помощ се осигуряват сами и техния доход зависи от плащанията на пациентите, чиито разходи се реимбурсират от
системата за социално осигуряване, както и от системите на
доброволното здравно осигуряване.
Пациентите имат право на пълен и свободен достъп до лекари и специалисти, като никой в здравната система на Франция не се опитва да намалява или редуцира разходите за
здравеопазване.
През последните 5 години правителството въведе серия от
реформи, чиято основна цел е да увеличи ефективността и
да намали разходите. Тези реформи все още продължават
да се въвеждат.
Вноските за социално осигуряване се увеличиха, тъй като
бяха въведени такси за медицински консултации, а нивата на
реимбурсиране на този вид услуги от държавата бяха намалени.
От чисто административна гледна точка се изисква посещение при лекар, за да може да се даде достъп до пълното
ниво на реимбурсиране, създаване на здравно досие, като
все още се извършват някои реформи в институционалната
структура.
Здравеопазването във Франция се базира на дуалистична
система от здравно осигуряване, която включва:
•• Държавно регулирана здравноосигурителна система,
наречена l’assurance maladie
•• Самостоятелна система за доброволно здравно
осигуряване, наречена assurance complémentair, която се
поддържа от взаимоспомагателни организации и частни
застрахователи.
→
Лекарите във Франция, много от които са частно практикуващи, са свободни да предписват всякакво лечение, което
смятат за медицински обосновано и необходимо. „Френският
подход подсказва, че е възможно да се реши проблемът със
здравното осигуряване, без да се реорганизира цялата система“, твърди Виктор Дж. Родуин, преподавател по здравна
политика и мениджмънт в Ню Йоркския университет. Франция демонстрира, че могат да бъдат постигнати значителни
резултати със смесица от обществено и частно финансиране. В последната класация на Световната здравна организация Франция е на първо място, докато САЩ са едва на 37-о
място, малко по-напред от Куба и Словения. Детската смъртност във Франция е 3.9 на 1 000 живородени в сравнение
със 7 в САЩ, а средната продължителност на живота е 79.4
години - две години повече, отколкото в САЩ. Страната има
повече болнични легла и лекари на човек от населението в
сравнение с Америка, а смъртността от диабет и сърдечни
заболявания е много по-ниска. Разликата в смъртността при
заболяванията на дихателната система, която често е предотвратима, е особено фрапираща: 31.2 на 100 000 души във
Франция спрямо 61.5 на 100 000 в САЩ. Това не означава,
че французите са разрешили всички проблеми на здравеопазването. Те също се борят с неудържимата инфлация. Това
доведе до значителни увеличения на данъците и сега Франция обмисля американски вариант в организацията на здравеопазването с цел намаляване на разходите. Въпреки това
около 65% от френските граждани са доволни от системата
в сравнение с 40% от американците. А Франция харчи само
10.7% от брутния си вътрешен продукт за здравеопазване,
докато САЩ отделят 16% - повече от всяка друга страна.
За да разберем как работи френската система, трябва да
вземем американската Medicare за възрастни и да я приложим на цялото население. Френската медицинска система се основава на идеята, че здравите трябва да плащат за
лекуването на болните. Всеки има достъп до еднакви услуги чрез националните осигурителни фондове, попълвани от
вноските на работодатели и служители. Правителството има
грижа за безработните, които не могат да бъдат осигурявани
от член на семейството им.
Особено достойнство на френската система е, че тя е много
по-щедра към всичките си граждани, отколкото е американската. Тя предвижда големи облекчения за хронично болните. Нещо повече, почти всички французи си купуват допълнителна осигуровка, която намалява директните им разходи и
покрива допълнителни разноски като частни болнични стаи,
лечение при очен лекар или зъболекар.
Във Франция колкото повече се боледува, толкова по-малко
се заплаща. Разходите за хронични заболявания като диабет,
както и жизненоважни операции като коронарен байпас, се
откриват на 100%. Онкоболните се лекуват безплатно. Пациентите, които страдат от рак на дебелото черво например,
получават медикаментите си безплатно. В САЩ на един пациент той може да струва около $48 000 годишно.
Франция изпреварва САЩ особено при грешките за родилките и децата. От 1945 г. насам страната е изградила широка
мрежа от хиляди здравни заведения, наречени Закрила на
майката и детето (РМІ), за да гарантира, че всяка майка и
дете в страната получават основни превантивни грижи. Децата се преглеждат от екипи частно практикуващи педиатри,
медицински сестри, акушерки, психолози и социални работници.
Когато родителите пропуснат да заведат детето си на редовна консултация, социалните работници тръгват на посещения
по домовете. Майките дори получават финансови стимули, за
да посещават лекар преди и след раждането. РМІ и други
подобни програми вече стават привлекателни и за американското здравеопазване. „Системата РМІ е добър начин да
гарантираме, че никое дете няма да е оставено без грижи“,
казва д-р Даниел Дж. Педерсен, президент на Buffett Early
Childhood Fund. За да бъде достъпно всичко това, Франция
компенсира лекарите на много по-ниско ниво от това, което американските лекари биха приели. Френските им колеги
обаче не връщат огромните студентски заеми, защото държавата е поела издръжката на медицинските колежи.
Френското правителство плаща две трети от данъка обществено осигуряване на повечето лекари, който е около 40% от
дохода им. Всъщност много френски лекари печелят повече от това, че имат по-голям брой пациенти или предписват
повече диагностични тестове и процедури - техника, увеличаваща разходите за здравеопазване. Досега Франция успяваше да не натоварва много пациентите чрез комбинация
от контрол върху цените и увеличаване на правителствените
разходи, но вторият метод доведе до по-високи вноски, както
за работодателите, така и за служителите. През 1990 г. 7% от
разходите за здравеопазване са финансирани от данък общ
доход, а останалите идват от задължителните здравни вноски. До 2003 г. тези 7% нараснаха до 40% и все още не могат
да покрият разходите. Френската национална осигурителна
система постоянно е в дефицит от 1985 г. насам, който възлиза на 13.5 млрд евро.
Ето защо Франция иска промени в модела на здравеопазването. Но вероятно няма да има значителни промени в система, която повечето граждани харесват. Пък и какъв е смисълът. Според Шани Пиър, програмен директор в независимата
French-American Foundation: „Франция получава по-добри
резултати за по-малко пари и всички са осигурени.“
11
ГРИНТУС -
ИНСТИТУЦИЯ НА
ФОКУС
ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА
Натуралният биопродукт
Гринтус на водещата фитотерапевтична компания
Абока бе отличен за Продукт на годината по времето на провелите се Дни
на фармацията 2012!
НЗОК: ФИНАНСИРАНЕ И
ОТЧИТАНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА
12
Финансирането и отчитането на лекарствата се извършва от
НЗОК посредством отчитане на обема на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни.
Обемът на разходите от своя страна се определя от: Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, Списъка на диетични храни и Списъка на медицински изделия, заплащани
от НЗОК.
Като имаме предвид това НЗОК е отчела, че за 2011 г. обема
на разходите за лекарствeни продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели са възлезли
на 473,2 млн. лв.
Нарастването на разходите през 2011 г. спрямо 2010 г. е
22,92% и се дължи както на увеличения разход за лекарствените продукти за общите заболявания (11% увеличение), така
и на разширяването на лекарствения списък с позициите
на някои онкологични диагнози, тези на редките болести и
трансплантациите. Например НЗОК е изразходвала за реимбурсиране на онкологични заболявания 11,4 млн. лв., за
редки болести 30 млн. лв., а за трансплантации 2,5 млн. лв.
през 2011 г.
Броят на обърналите се здравноосигурени лица към
системата през 2010 г. е 1 423 525, а през 2011 г. – 1
522 577 човека.
Също така през 2011 г. разходите в групата антиинфекциозни лекарствени продукти за системно приложение са се увеличили с 52,4%.
Разходите за лечение на пикочо-половата система са нараснали с близо 100%. Това се дължи на заплащането от страна
на НЗОК на лекарствени продукти за злокачествени новообразувания на простатата и за Редки заболявания – Хиперпролактинемия и Първична белодробна хипертония. Голямо е
увеличението и при разходите за Хиперплазия на простатата
– 98%.
През 2011 г. са били изразходвани 94,5 милиона лв. за лечение на захарен диабет, като увеличениeто е при неинсулинозависимия захарен диабет.
Като интересен факт е, че около 3/4 от разходите в група сърдечно-съдова система са за лечение на хипертонии.
*Източник: НЗОК
При разходите за диетични храни за специални медицински
цели през 2010 г. са изразходвани 1 042 129 лв., през 2011
г. - 1 175 555 лв. , а през 01-06.2012 г . – 661 209 лв.
През 2012 г. са договорени отстъпки от стойността на 42
лекарствени продукта, включени в Приложение 1 от Позитивния Лекарствен Списък. Общата стойност на очакваната
икономия от спестените финансови средства за една година,
които НЗОК ще реализира от договорените до настоящия
момент отстъпки е 4 379 869 лв.
Обект на договарянето бяха следните лекарствени
продукти:
•• противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи
основното лечение по клинична процедура № 5 „Системно
лекарствено лечение при злокачествени заболявания“
•• противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи
основното лечение по клинични пътеки № 251, 252, 254
и 298
В тази група лекарства са договорени отстъпки за 123 лекарствени продукта. За тях между НЗОК и съответните притежатели на разрешение за употреба бяха подписани 40 договора за отстъпки от стойността на лекарствените продукти,
предназначени за лечение на злокачествени заболявания в
болнични условия.
Други
19%
А - Храносмилателна
система и
метаболизъм
20%
С - Сърдечно-съдова
система
18%
R - Дихателна
система
15%
N - Нервна
система
16%
L - Антинеопластични и
имуномодулиращи
средства
12%
На 23 и 24 юни 2012 г. в НДК – София се
проведе за шеста поредна година форумът „Български фармацевтични дни”, организиран от Български Фармацевтичен
Съюз.
Тази година форумът се проведе под
мотото „Равен достъп до лекарствени
продукти и фармацевтични грижи“ и по
традиция съчетаваше конферентна част,
изложение и тържествена част – Бал на
магистър-фармацевта.
По време на Бала на магистър-фармацевта се проведе и ежегодното връчване
на награди в различни категории. Една
от тези категории е „Лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание”. В
тази категория беше отличен продукта
Гринтус, подходящ за лечение на суха
и влажна кашлица. В България той се
превърна във водещ биопродукт, препоръчван от фармацевтите като натурална
алтернатива за успешно повлияване на
кашлицата при деца и възрастни. Качествата на продукта бяха оценени от
авторитетно жури, съставено от водещи
български лекари и фармацевти.
13
КОМПАНИИ
ЛИДЕРИ
Либра ЕАД е основана през 1996 година от Теодора Петрова – Изпълнителен директор и Карл-Хайнц
Шварц – Председател на Надзорния Съвет. Седалището на Либра е в град София, където от 2002 година компанията се помещава в настоящата си сграда.
През същата година в нова сграда се нанася и склад
Варна. През 2004 година в собствени сгради се нанасят и клоновете в Пловдив и Бургас.
От Юни 2005 година Либра ЕАД е 100% дъщерна компания на PHOENIX Group.
През месец Юли 2006 година започва работа новият
склад на Либра във Велико Търново. В началото на
месец Октомври 2012 ще отвори врати и напълно обновената сграда на фирмата в град София.
Ето какво споделя за изданието ни Изпълнителният
Директор на Либра ЕАД – г-жа Теодора Петрова:
14
Цел на всяка компания е създаването на стойност за своите клиенти и партньори. Като водеща компания в дистрибуцията на лекарства в България ние съзнаваме, че
трябва непрекъснато да търсим възможности да предложим по-добро, по-бързо и по-качествено обслужване на
нашите клиенти и доставчици, за да бъдем винаги техен
предпочитан партньор. Мисията на Либра на българския
пазар е да “доставя здраве”, но не само чрез доставката
на продукти, свързани със здравето, а като гарантираме
успешни, безпроблемни, печеливши, трайни и “здрави”
партньорства с нашите клиенти и доставчици.
Нашите ценности са:
•• непрекъснатото подобряване на обслужването, което
предоставяме на клиентите ни;
•• създаването
и
въвеждането
на
иновативни
маркетингови проекти, които да носят ползи за нашите
клиенти и партньори;
•• увеличаване на удовлетвореността на нашите лоялни
клиенти и партньори.
Една от ценностите на Либра ЕАД е вярата, че ако помогнем на нашите партньори – клиенти и доставчици – да
бъдат по-успешни в тяхната работа, ние също ще бъдем
по-успешни в нашата. Целта ни винаги е била да се развиваме и да печелим заедно с нашите партньори.
Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София
В началото на месец октомври 2012 година Либра ЕАД отвори вратите на своя нов и изцяло модернизиран склад
на територията на град София. Този проект е плод на много усилена работа от страна на целия екип на фирмата, а
основната му цел е предоставянето на по-добро и качествено обслужване на клиентите на компанията.
Новият логистичен център на Либра ЕАД в град София,
който отваря врати през октомври.
лящ стока с близо 1 000 канала, на който се съхраняват
и обработват в индивидуални контейнери поръчаните от
клиентите бързооборотни медикаменти. Транспортирането на индивидуалните контейнери между трите етажа и
отделните помещения на склада се извършва чрез лента с общ капацитет от 1 200 контейнера на час. Посредством мобилни устройства се извършва заделянето по
партиди, управлението на наличности и проследяването
на поръчките в склада. Изградената по този начин система увеличава капацитета на склада и намалява времето
за обработка на поръчки на клиентите на Либра ЕАД. Тя
също така свежда до минимум възможността от грешно
заделяне на стока, грешки в партидите на продуктите и
позволява направата на корекции по дадена поръчка по
всяко време от нейната обработка - от момента на нейното заявяване до изпращането й.
В логистичният център е изградена хладилна камера, отговаряща на всички изисквания от страна на производителите за термолабилни продукти и система за мониторинг
на температурните режими и влажност.
И през нощта сградата на Либра ЕАД привлича внимание с атрактивното си осветление.
Доставката на стоки се извършва посредством индивидуални контейнери – малки и/или големи, в зависимост от
обема на поръчката, с идентификационен номер. Пластмасовите контейнери гарантират запазването целостта
на медикаментите при транспортирането им до аптеките.
Транспортът на термолабилни продукти е посредством
стиропорени съдове с охладители в контейнери, което
позволява безпроблемното осигуряване на изискваните
температури.
Логистичният център е лицензиран от Изпълнителната
агенция по лекарствата, Регионалният център по
здравеопазване и Агенцията по храните и отговаря
на националните и европейски изисквания за Добра дистрибуторска практика в търговията на едро с лекарствени
средства.
Очаквайте в следващия брой на Фарманавигатор новости
от Софарма Трейдинг АД.
Интересна информация
Новият логистичен център на Либра ЕАД в София е разположен на площ от 8 600 кв.м., оборудван е с над 1 500
палетоместа и 15 000 места за позициониране, както и 5
рампи за камиони и лекотоварни автомобили. Отличното
местоположение на новата ни сграда – на Околовръстен
път и Симеоновско шосе, води до възможност за още побързи доставки до всички клиенти в София, което е един
от нашите основни приоритети.
Сградата е разделена функционално на 4 зони:
административна, приемно-експедиционна, зона за автоматизирано комплектоване на поръчки и високостелажен
палетен склад (за преддистрибуция).
В новия логистичен център е имплементирана автоматизирана система за складиране, обработка и експедиция
на поръчки към клиентите на Либра ЕАД от австрийската
фирма KNAPP. В центъра на системата е автомат, заде→
Част от новата автоматизирана система за
складиране на австрийската фирма KNAPP,
която ще подобри обслужването на клиентите на Либра в регион София.
Всяка поръчка минава през няколко напълно
автоматизирани етапа на обработка и проверка, преди да бъде изпратена към аптеката.
Новите складови пространства на
Либра ЕАД, броени дни преди да
бъдат запълнени със стока.
15
БАТЕЛ
информира
Намалени разходи за здраве
като дял от БВП
16
България е единствената държава-членка на Европейския съюз, в която средствата за здравеопазване
като дял от БВП са намалели в периода 2002-2010 г.
Това отчита „Евростат” в анализ на разходите на европейските правителства, изнесен месец Септември.
От приложените цифри все пак става ясно, че Румъния и Унгария също са намалили разхода си за здраве като дял от БВП, но изчислени на глава от населението средствата там са доста повече. Европейската
статистическа служба отчита, че през 2002 г. страната
ни е похарчила 5,3% от БВП за здраве, а през 2010 г.
– 4,8% или с 0,5 по-малко. В същото време държавите
от ЕС са разходвали средно по 7,5% от БВП за здравеопазване. Най-чувствително са нараснали разходите за здраве в Гърция и Холандия, съответно с 2,5% и
2,8% за периода.
Общите разходи на България за 2011 г. като дял от БВП са
значително по-малки от средноевропейските – 35,2% при
средно 49,1% за 27-те държави-членки на ЕС. В тези общи
разходи се включват всички средства от централната и местните власти, както и фондовете за социална сигурност, които общо за ЕС са наброявали около 6 200 млрд. евро за
2011 г. или 49,1% от БВП, твърди „Евростат”. По този показател страната ни е на последно място в Евросъюза. В 10
държави-членки размерът на разходите като дял от БВП е
бил по-висок от средното за Европа, а сред тях са Дания,
Франция, Финландия и Белгия (всички с над 53%).Повече от
половината от общите държавни разходи в ЕС са отишли за
социална защита (19,9%) и здравеопазване (7,5%), отчита още
европейската статистическа служба. В сравнение с 2002 г.,
от когато датират първите обобщени данни за всички държави-членки, разходите за социална защита, здравеопазване и
икономически мерки са нараствали с темпа на БВП, а след
2009 г. и с повече, което може да се обясни с предприети
действия в отговор на кризата. „Евростат” уточнява, че разходите за социална защита включват обезщетенията при заболяване, увреждане и безработица, майчинските и пенсии-
те, и др. Най-висок е дялът на тези разходи в Дания (25,4%),
Франция (24,2%) и Финландия (23,9%). У нас те възлизат на
13,4% от БВП. Здравеопазването е вторият сектор по размер
на разходите в Европа със 7,5% от БВП или 14,7% от общите държавни разходи. Делът на разходите в здравния сектор
е най-висок в Дания и Ирландия – 8,5% от БВП. България
е на последно място по този показател, а след нас остават
само Кипър (3,3%), Латвия (4,3%) и Румъния (3,6%). Страната
ни вероятно би била в още по-неизгодно положение, ако се
разглеждаха данните за 2011 и 2012 г., когато средствата за
здраве като дял от БВП паднаха до около 4%. Както е видно
от данните на „Евростат”, тенденцията в Европа е точно обратната.
Ако изобщо има сектор, който може да съперничи
на здравеопазването по степен на ощетеност, това
е образованието. В 27-те държави от ЕС държавните
разходи за образование са нараствали със сходни
темпове в периода 2002-2010 г., като са се покачили
от 5,2% до 5,5% от БВП, отчита „Евростат”.
У нас обаче те са едва 3,8% и запазват дела си от 2002 г.
Данните на „Евростат” дават отговор и на въпроса за какво
всъщност харчи парите си България, щом остава встрани
от европейската тенденция за ръст на социалните разходи.
Страната ни дава повече от средното за Европа за икономически дейности – 5,1% от БВП при 4,7% за ЕС. За изненаданите „Евростат” уточнява, че в икономическите дейности
се включва и изграждането на транспортни и инфраструктурни обекти. България дава повече от средното за Европа
за отбрана (1,8% от БВП при средно 1,6% за ЕС), както и за
обществен ред и сигурност (2,7% при 1,9% за ЕС). „Евростат”
уточнява, че в понятието „отбрана” включва военна и гражданска защита, а в „обществен ред и сигурност” – дейността
на полицията, пожарните служби, съдилищата и затворите. В
това отношение страната ни е на първо място в Евросъюза,
наред със Словакия.
17
ИНТЕРВЮ
НА МЕСЕЦА
помощ и в същото време дава възможност да се гарантира
и правото на избор на пациента и не вменява задължения.
Профилактичните ваксини срещу рак на маточната шийка
(РМШ) са най-новото постижение на съвременната медицина
в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактиката.
За ваксината срещу рак на маточната шийка:
По данни на Световната здравна организация към 14
юли 2012 година в 40 държави се реимбурсира ваксина срещу HPV:
•• Европа – 22 държави (вкл. Македония и Румъния)
•• Азия – 9 държави
•• Африка – 4 държави
•• Южна Америка – 3 държави
•• САЩ
•• Австралия и Нова Зеландия
В някои от тези държави има и програми за разширяване на
обхвата, при които се ваксинират няколко кохорти. През 2012
г. се очаква Турция също да осигури публични средства за
осигуряване на безплатна имунизация срещу РМШ.
ПЕНКА
ГЕОРГИЕВА
18
Ракът на маточната шийка (РМШ) е изключително сериозно заболяване в европейски и световен мащаб,
с над 530 000 случаи годишно, повечето от които завършват с летален край (около 275 000). Това прави
заболяването третата водеща причина за смърт от
онкологичните заболявания сред жените, с най-висок процент в развиващите се държави.
В Европа РМШ е втората по честота форма на раково заболяване при жените на 15-44 години, след рака на гърдата. Данните показват, че всяка година нови 60 000 жени развиват
рак на маточната шийка и почти половината от тях умират от
заболяването, като зад тези общи цифри анализът разкрива
драстични различия на показателите за заболяемост и смъртност в отделните страни. Най-голяма е тежестта на проблема
в Източна Европа, където средната смъртност от цервикален
карцином е над два пъти по-висока, отколкото в останалите
части на региона, в които от години успешно се провежда
организиран гинекологичен скрининг на популационен принцип. За сравнение, в най-засегнатите страни, като Румъния,
Албания, Сърбия и Черна Гора честотата на заболяването е в
границите 24 - 27/100 000 жени, а на смъртните случаи – от 10
до 13/100 000, докато в страни като Финландия, Швейцария,
Малта, Испания, Италия и Холандия смъртността от РМШ е
сведена до около 2/100 000.
•• България е 23-та държава в Европа, след Македония и
Румъния
•• Доказана ефикасност, имуногенност и профил на
безопасност в над 11 клинични проучвания, които
обхващат около 30 000 момичета и жени на възраст над
десет години, от различни географски райони в света
•• Дългосрочност – 9.4 години защита срещу предрак и рак
на маточната шийка; математическите модели показват
20 години имунитет, при поставяне на ваксината на 12
годишни момичета
•• Поставена преди започването на полов живот, ваксината
предпазва момичето от заразяване с онкогенен тип
на човешкия папиломен вирус, (предизвикващ около
70% от случаите на РМШ), а общата ефикасност срещу
развитието на високорисково предраково състояние (CIN
3+) надвишава 93%
•• Ваксините подлежат на непрекъснат и задълбочен
анализ от страна на всички контролни органи – световни
и европейски, които регулярно изготвят мониторинг и
анализ за безопасността, ефикасността и дългосрочния
ефект от ваксините срещу човешки папилома вирус.
В световен мащаб, където ваксините срещу рак на
маточната шийка се прилагат от години по национални програми и обхващат над 75% от хората, вече
има данни за създаване на колективен имунитет. Т.е.,
дори жени, които не са ваксинирани срещу човешкия
папилома вирус, са изложени на наполовина по-малък риск да се заразят с високорисков (онкогенен)
НРV тип, ако в обществото, в което живеят, повечето
дами и момичета са имунизирани.
Безопасност на ваксините срещу човешки папилома вирус
В България всеки ден една жена умира от рак на маточната шийка.
•• До средата на 2012 г., в световен мащаб са поставени над
90 млн. дози ваксини срещу ЧПВ
През м. Декември 2011 г. българският Парламент гласува отпускането на 2 млн. лв. в бюджета на НЗОК за осигуряване
на ваксини срещу рак на маточната шийка за една кохорта
момичета. На 25 юли 2012 г. Министерски съвет гласува Националната програма за първична профилактика на рака на
маточната шийка в България. Очаква се обществото да има
безплатен достъп до ваксината през м. Октомври 2012 г. С
приемането на Националната програма държавата, в лицето на правителството, гарантира конституционното право на
гражданите за достъпно здравно осигуряване и медицинска
•• Ваксините са получили разрешение за употреба в над
110 държави.
Оптималната защита срещу рак на маточната шийка включва
едновременното прилагане на методите за първична и вторична профилактика (ваксинация и редовни гинекологични
прегледи), които заедно могат да доведат до сериозно намаляване на смъртността и заболяемостта от рак на маточната
шийка.
19
пред много сериозни предизвикателства, каза министър Атанасова.
ФАРМА
НОВИНИ
Всички тези фактори императивно налагат решенията за
преодоляване на неравенствата в здравеопазването да се
дебатират широко, с участието на хората, които вземат решения, от една страна, и от друга – с хората, които потребяват здравните услуги - пациентите. От особена полза е този
дебат да се прехвърли на институционално ниво, заяви на
проведената дискусия министър Атанасова. Тя изрази подкрепа на идеята темата за неравенствата в здравеопазването
да бъде обсъдена на специален форум в Европейския парламент, както и на предстоящата в България конференция на
СЗО. „Сходните проблеми на новите страни-членки изискват
общи действия и Министерството на здравеопазването предлага България да стане домакин на специален форум на
министрите на здравеопазването от Източна Европа, където
да начертаем общи действия за преодоляване на неравенствата”, заяви министър Атанасова.
БЛС настоява за реални 100 млн. лв. в бюджета на
касата
21 септември 2012 г.
До месец ни качват здравето в интернет
20
До 15 октомври всеки у нас ще има онлайн здравно досие,
в което лекарите ще вписват резултати от клинични и лабораторни изследвания, ще се качват рентгенови снимки и
други образни изследвания, лекарствата и терапията, която
е предписана. Всеки пациент ще получи персонален код, с
помощта на който ще отваря досието си и от домашния си
компютър, обяви пред „Стандарт“ шефът на здравната каса
д-р Пламен Цеков. Докторите ще влизат в личната база данни само с разрешението на пациента. След като запишат
медицинската информация и затворят досието, белите престилки няма да могат да променят заложената информация.
Досието ще дава възможност и за контрол на качеството на
медицинските услуги, обясни д-р Цеков. Така вече ще може
да се проследи във времето кой от лекуващите лекари е
сбъркал диагноза. В началото в здравния фейсбук ще пишат само лекари и клиники, които имат договор с НЗОК. На
по-късен етап и медиците, които преглеждат на частно, ще
бъдат задължени да попълват данни за болните. Пациентските досиета са с висока степен на защита, увери д-р Цеков.
Базата данни ще се събира на специален софтуер в касата и
IT специалистите ще получават сигнали в случай, че има нерегламентиран достъп в личното здравно досие. Догодина ще
стартират и електронните здравни рецепти, които ще дават
информация какви лекарства предписват и отпускат лекарите и фармацевтите в реално време. Още с въвеждането на
онлайн рецепти в други страни на ЕС количеството на изписваните медикаменти е спаднало с 10%.
Министър Десислава Атанасова: „Общите проблеми с
неравенствата в здравеопазването изискват активните усилия на всички държави”
20 септември 2012 г.
Министър Атанасова предложи среща на министрите на
здравеопазването по темата за неравенствата. Неравенствата в сферата на здравеопазването са един от най-основните проблеми, засягащи страните в Европа, а те особено се
изостриха в резултат на финансовата криза на континента.
Необходими са подходящи политики и действия, с които това
може да бъде преодоляно, но при всички случаи работещи
решения са невъзможни без прякото и активно участие на
пациентите в лицето на техните представителни организации. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава
Атанасова на откриването на Първата конференция, посветена на проблема за неравенствата в здравеопазването в
новите държави членки на ЕС „Политици и пациенти - заедно за промяна”. Форумът се организира под патронажа на
МЗ съвместно с д-р Андрей Ковачев, член на Европейския
парламент и с подкрепата на Европейския пациентски форум и Националната пациентска организация в България. В
двудневната среща участват пациентски организации от България и от новите страни-членки на ЕС, представители на европейски здравни институции, на съсловните организации на
лекарите, стоматолозите и фармацевтите у нас.
В приветствието си към участниците в проявата министър Атанасова посочи, че основна задача на политиците и експертите е пациентът да бъде поставян винаги в центъра на всяка
дискусия и бъдещи решения. Като примери за съществуващи неравенства бяха изнесени данни от здравната статистика, които сочат, че в различните страни нивата на детската
смъртност под 1 година се различават до пет пъти. Различия
има и по отношение на продължителността на живота на мъжете и жените, които достигат съответно 14 и 8 години, каза
министър Атанасова. Тя изтъкна, че причините за неравнопоставеността в здравеопазването се крият в социално-икономическите условия на живот, образователния ценз, доходите,
здравните грижи, превенцията, провежданите политики. Като
особено значими бяха изтъкнати социално-икономическите
фактори, които оказват определящо влияние върху качеството на живот в отделните държави. Пречка за достъп до здравни грижи са и липсата на здравни осигуровки, недостатъчните доходи, езикови и културни бариери, отбеляза здравният
министър. С особена острота пред новите страни-членки
стои и въпросът с кадрите в областта на здравеопазването,
които заминават в развитите държави поради голямата разлика в заплащането и това изправя нашите здравни системи
→
дейности от МЗ към касата и нашето мнение е категорично.
Ние настояваме тези 100 млн. да се осигурят от Министерството на финансите за дейността на здравното министерство, а 100-те, които вече не могат да се прехвърлят, да си
останат в Касата и да се разходват за осигуряване на кадри.
Не може три дни да го повтаряте по всички медии, че има 150
млн. повече за здравеопазване. Защо не попитахте от къде
идват? Няма ги тези 100 млн. Ще ги има ако дойдат от финансовото министерство. И ако 100 млн. на фона на разходите за
здраве в Европа на някой му се виждат много, всъщност са
капка в морето – допълни той. Ние категорично настояваме,
ако не искаме да се лишим от патоанатоми, анестезиолози и
други важни специалности, поне тези 100 млн. лв., да бъде
така добър финансовият министър, да ги осигури на министерството, дейностите да не се прехвърлят, а с тези 100 млн.
лв. да бъде осигурено развитие на самото здравеопазване
и стимулиране на така липсващите дейности и специалности. Иначе рискуваме да се затворят цели болници. Не знам
доколко сте наясно, но вече големи болници закъсват много сериозно за кадри. Много сериозно! И това вече е риск
за здравето на населението. А сега да се лъжем, че даваме
повече пари, а всъщност прехвърляме едни и същи пари от
едно място в друго – с това няма как да станат повече!” - каза
още д-р Райчинов.
Днес се състоя среща на ръководството на БЛС с министъра на здравеопазването Д. Атанасова и зам. министър д-р М.
Вичев. Бяха дискутирани няколко основни теми – Наредба
34, която касае специализациите на младите лекари, Наредба 40, свързана с основния пакет в НРД, проекта за нова
методика на НЗОК и средствата за здравеопазване за следващата година.
„Това, което днес се изясни по категоричен начин е, че догодина 150 млн. лв. повече за здравеопазване няма - каза пред
медиите д-р Райчинов. Тези 150 млн., за които се говори, не
са 150 млн. лв. повече, а са същите 150 млн. лв. Разликата е,
че тази година 100 млн. ги е плащало министерството, а догодина ще ги плаща касата. Става дума за прехвърлянето на
21
ТЕХНОЛОГИИТЕ
И БИЗНЕСА
4000 безплатни Wi-Fi зони в цяла
България пуска VIVACOM до края на 2013
22
До края на 2013 г. в България вече ще има над 4 000
точки за свободен интернет достъп, съгласно стратегията на VIVACOM за повсеместното покритие с
безжичен интернет на обществени места в цялата
страна. Това стана ясно днес по време на конференцията „Дигиталният дневен ред на Европа – реалност или все още предизвикателство?”, която събра
на работна среща цифровите шампиони на Европа с
представители на българското правителство и бизнес
средите, за да обсъдят въпроси за бъдещето на информационните технологии. Новите области, в които
ще се насочат интересите на телекома през следващата година са университетските общности като тези
в София, Благоевград, Ботевград и обществени културни институции като театри, концертни зали и галерии.
VIVACOM работи за пълно броудбанд покритие в съответствие
с изискванията на ЕС и в момента е единствената компания,
която покрива на 100% територията на България с интернет.
От 2010 г. до сега телекомът създава средно по 1 000 безплатни Wi-Fi точки на година в различни градове на страната.
Използването им не изисква парола или код и потребителите
не заплащат за трафика, който генерират независимо на кой
мобилен оператор са клиенти. До момента в партньорство с
администрацията и бизнеса VIVACOM е осигурил свободен
интернет достъп до над 3 000 обществени места в цяла България. С тази стратегия мобилният оператор цели да улесни
максимално достъпа до информация и да спомогне да се наложи европейската практика за интернет достъп на гражданите навсякъде и по всяко време.
Сред най-популярните места, превърнати от VIVACOM в безплатни Wi-Fi зони, са всичките близо 200 магазина от мрежата
на телекома, летище София, петте най-големи гари в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица), както
и линии на междуградски автобуси и коли на таксиметрови
компании, вериги ресторанти, бензиностанции, банкови офи-
си и др. За пример в София такива места са цялата пешеходна зона на бул. Витоша, пл. Славейков, няколко парка, в
Бургас – зоната на Централен плаж на Морската градина в
града, в Пловдив предстои покритието с безплатен Wi-Fi на
парк Каменица. В София и Бургас експериментално с безплатна интернет връзка са захранени и колите по най-дългите
автобусни линии в двата града. Ако интересът към безплатен
интернет в градския транспорт бъде посрещнат положително
от гражданите, VIVACOM има готовност да разшири проекта
и в останалите линии, както и в други заинтересувани общини.
23
съдържат над 30 витамина, минерала и
хранителни вещества
Солите на д-р Шуслер
ЗДРАВОСЛОВНО
Бъдете в здраве и хармония на най-добрата цена
брой таблетки
80 т. 80 т.
Солите на д-р Шуслер спомагат за
регулирането на баланса на минерални
соли в клетките на тялото
200 т.
40 т.
1
2
3
4
7
8
9
10
5
6
11
12
25 % по-добра цена
с новата опаковка от 200 таблетки.
24
25
Минералните соли са малки съставни части от клетките ни, но пък от основна важност за тяхното функциониране. Недостигът или дисбалансът на жизненонеобходимите минерали могат да доведат до нарушения
във функционирането на клетките или органите. Можем да си доставяме минерални соли от храната, но
така те често не достигат до онази част в организма
ни, която се нуждае от тях.
12-те минерални соли на д-р Шуслер балансират и регулират
химическите процеси в клетките. Те са произведени по начин, който ги прави лесно усвоими от всички клетки в организма. Д-р Шуслер е основал терапията си изцяло върху 12-те
минерални соли, които нарекъл “функционални субстанции”
(защото те представят основните функции в тялото ни и са
подходящи за лечението на множество функционални смущения в организма).
Биохимична терапия на д-р Шуслер:
Биохимичната терапия е начин да се подпомогне функционирането на човешкия организъм с помощта на минерални
соли, които са необходими за метаболитните процеси в клетките. На пазара се предлагат различни видове минерални
препарати. Повечето от тях са минерални соли за заместване, които доставят на организма липсващите елементи.
За разлика от стандартната практика при използването на
минерални соли за попълване на дефицити, биохимичната
терапия използва само солите на д-р Шуслер. Те стимулират
човешкия организъм да подобри абсорбирането на липсващите минерали от приетата храна и да реорганизира тяхното
разпространение в тъканите на организма. Тези соли не съдържат химикали, хомогенни са спрямо клетъчните мембрани
в човешкия организъм и така се намират физиологически и
химически в близка връзка с тях.
цена
80 т. 80 т.
200 т.
40 т.
Активиране на самолечебните сили на организма
Терапевтичните ефекти, приписвани на Шуслеровите соли,
са много. Те помагат за реорганизирането или лечението на
дисбаланса на съответните минерали в клетките. Те стимулират самолечебните сили на организма ни по нежен и безопасен начин (буквално без никакви странични ефекти).
Най-изгодното решение за цялото семейство
и за дълги курсове на лечение!
ЛЮБОПИТНО
Нова технология
за създаване на
ваксини
Разработването на ваксините ще влезе в лабораториите,
твърдят австрийски учени. Досегашният метод на създаване
на противогрипни инжекции включваше употреата на вируси, отглеждани в пилешки яйца. Бъдещето на ваксините е в
лабораторните епруветки, където ще се създават активните
вещества. Новата технология е по-надеждна, тъй като предоставя неограничени запаси, по-кратко време за производство, и наличието на алтернатива за хората, които са алергични към яйца.Изследването е публикувано в сп. „Лансет” и
е проведено с 7000 доброволци. Предстоят още проучвания
преди методът да бъде одобрен за масова употреба.
Сезонът на
ваксините
26
Сънят влияе на
ефективността на
ваксините
Знаете ли, че добрият и пълноценен сън е важен не само
за здравето, но и за ефективността на ваксините. Стресът,
напрежението, дългите часове в офиса, недоспиването са
част от живота на съвременния човек. Калифорнийски учени
са установили, че връзката между съня и имунитета оказва
ефект върху ефикасността на ваксините. Имунната система
произвежда антителата, които отблъскват вирусите и бактериите. Когато тя не работи правилно, тогава не може да изпълнява качествено и функциите си. Учените установили, че
спането по 6 или по-малко часа на нощ крие риск от неефективно действие на ваксините.
Ваксинирайте се
следобед
Група учени от Университета в Калифорния установили, че е
за предпочитане имунизациите да се правят не сутринта, а
през деня, след 13:30 часа. Тогава организмът на детето реагира правилно на ваксината и за разлика от сутрешните имунизации след това то спи по-дълго и дълбоко. Според специалистите това е много важно, защото по време на сън се
усилва изработването на антителата, а реакциите на имунната
система спрямо ваксините са смекчени. Изследователите са
направили тези изводи, след като са наблюдавали 70 деца,
половината от които са имунизирани сутрин, а другата половина – през деня.
Октомври и ноември са най-подходящия период за ваксинация против грип. В аптеките и имунизационните кабинети на РИОКОЗ вече разполагат с необходимите количества
противогрипни ваксини. Очаква се тази година сезонната
епидемия да подрани, както и допълнително усложняване на
епидемичната обстановка заради едновременното разпространение на сезонния и свинския грип. В момента в аптечната мрежа могат да се намерят Influvac (холандската субединична ваксина, съдържаща само частици от повърхността на
грипните вируси, необходими за изграждане на специфичен
имунитет) и Vaxigrip (сплит ваксина, съдържаща както необходимите частици от повърхността, така и протеинови частички
от сърцевината на вируса). Научно и практически е доказано,
че най-ефективната мярка за предпазване от грип е противогрипната ваксина. Ваксинацията се осъществява всяка
година поради силната изменчивост на грипния вирус. След
имунизация се създава временен имунитет, който се запазва
от 6 до 12 месеца. Всички сезонни противогрипни ваксини
съдържат актуалните за сезона грипни щамове, препоръчани от Световната здравна организация за сезон 2009/2010 г.
Оптималният период за ваксинация в Северното полукълбо
е есента - от септември до ноември, т.е. преди началото на
грипния сезон, тъй като изработването на антитела срещу
вируса изисква от 2 до 4 седмици. Ако ваксинацията не е
била направена навреме, тя може да бъде извършена и след
началото на грипна епидемия. Специалистите препоръчват
поставянето на ваксина на няколко особено рискови групи
от населението - хора над 65 годишна възраст, хронично
болни деца и възрастни, медицински персонал, работещи
в градския транспорт, заведенията за обществено хранене,
служители в МВР и др. При вече възникнало грипно заболяване специфичното лечение е със специални противогрипни препарати. Срещу сезонния грип е ефективен препаратът
ремантадин, а срещу т.н. свински грип – тамифлу. Тъй като
няма възможност при всеки пациент да се установи конкретно с кой тип вирус е заразен, се препоръчва комбинирана
терапия с двата препарата. Още за комбинираната терапия
можете да прочетете тук.
Имунна програма
Шуслерови соли №3, №7 и №6
В началото на зимния сезон
Поне за 4-6 седмици
Възможно е повторение
Ferrum phosphoricum
№3
2 таблетки
сутрин
Magnesium phosphoricum
№7
2 таблетки
на обяд
Kalium sulfuricum
№6
2 таблетки
вечер
Шуслерова сол №3
Ferrum phosphoricum
Шуслерова сол №6
Kalium sulfuricum
Шуслерова сол №7
Magnesium phosphoricum
Подготвя имунитета
за бърз отговор при настинка и грип.
Укрепва бариерните
функции на лигавицата
и кожата.
Подобрява кръвообращението и устойчивостта
на студ.
www.schusslersalts.com
27
Неповторимо място
При покупка на
1 опаковка
4 опаковки
Получавате
Оксикорт аер. 32,25 г
ДАВЕРЦИН ГЕЛ
БЕЗПЛАТНО
Бейската кула
28
Българската версия на най-популярната любовна история “Ромео и Жулиета” се разиграла в малко село,
само на около 3 км от Велико Търново. И до днес
поразителната легенда се пази от високите каменни
стени на старинната постройка, придобила популярност като Кулата на Шемши бей в Леденик.
Преданието разказва, че единственият син на бея се влюбил
в красивата българска мома Неда. Разтревожени за съдбата
на дъщеря си, родителите се обърнали за съвет към старата
знахарка Мина. Тя дала на девойката билка, която приспала момичето така дълбоко, че то изглеждало като мъртво. Не
искайки да повярва в мълвата за “смъртта“ на любимата си,
господарският син се отправил към дома на родителите й.
Виждайки изгората си в ковчег младият човек се прострелял
в сърцето. Не след дълго в къщата се появил старият бей, оплаквайки смъртта на сина си. Очакващи отмъщение, родителите приели новия гост със страх. Мъдрият господар не само
не отмъстил, но и дал пари за погребението на дъщеря им.
Късно вечерта, пробудилата се вече Неда и брат й се отправили тайно към Търново, но на излизане от селото ги видял
леденчанин и мълвата за възкръсналото момиче се разнесла
из селото. Стигнала и до ушите на бея, който обхванат от
съмнения, наредил да изровят гроба на девойката. Ковчегът
бил пълен с камъни и измамата била разкрита. Всички роднини на девойката били изклани на “Аша Чаир”. Научавайки
за трагедията, сполетяла семейството му, братът събрал дружината си и нападнал свитата на бея. Момъкът не успял да
стигне до бившия си господар, който изплашен решил да се
пресели в Търново.
Постройката е изградена около 1650 г., когато турският бей
получава в наследство земя и решава да построи на нея
разкошен за времето си сарай. За някогашния разкош свидетелстват единствено огромните помещения в триетажната
сграда, превърната днес в музей. На партерния етаж се намират две огромни стаи, които навремето били ползвани като
изби. Сега в тях са изложени инструменти от някогашния бит
на хората, живели тук. С окачените по стените български на-
родни носии, с подпрените до тях рала, дикани, стан, тук е
заприличало на етнографски музей.
На втория кат на къщата явно вече са се намирали така наречените сараи. Най-впечатляваща е спалнята. Тя е преходна
и за да се стигне до нея се минава през подредена в типично арабски стил зала, явно използвана като всекидневна за
жените на бея. Леглото е единствената мебел в спалнята. То
напомня на едновремешните одъри, но е заело цялото пространство от единия до другия край на помещението. Ако нормалните съвременни спални са два персона, то тази е поне
шест. Към нея има изградена и баня. Стаята е предвиждана
и за отсядане и нощувки на туристи.
На последния етаж има столова и дневна. Едно от най-любопитните пространства в Кулата обаче е в коридора срещу самото стълбище. То представлява миниатюрна ниша в стената,
подобно на остъклена тераса. Пространството е по-високо
от пода, застлано е като легло, с няколко малки възглавнички.
Някои казват, че тук спяла прислугата, а други, че от тук господарите наблюдавали ратаите на двора Подобни наблюдателници, наречени еркери, има седем на брой в цялата къща.
За дългата и интересна история на Кулата свидетелства и
запазената масивна дървена порта със следи от куршуми от
Априлското въстание. Тя е подпряна в дъното на стената на
партерния етаж. Откачена е при реставрацията на сградата
през 1969 г. Кулата на Шемши бей е разположена на скалистия хълм Мясъла, врязан като полуостров в коритото на
река Янтра.
Ако поседиш повече от няколко часа тук, няма как да не усетиш атмосферата на възрожденската епоха - стари къщи на
един или два ката, с каменна основа и чардак. Интерес представлява и местната църква. В селото живеят постоянно над
1 000 души.
29
При покупка на
4 опаковки
Оксикорт аер. 16,125 г
Получавате
1 опаковка
ДЕКСАПОЛКОРТ
аер. 30 мл
БЕЗПЛАТНО
Промоцията ще продължи до края на месец октомври 2012 г. или до изчерпване на наличните количества.
Официален представител за България: Адрима ООД, тел./факс: 02 9555394, e-mail: adrima2002bg@yahoo.com
GЕ132 ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ GЕ132+
ОЧАКВАЙТЕ
СКОРО!
НОВО!
КОМПЛЕКС GE132 + NATURAL
Тази хранителна добавка е съставена от пет силни
антиоксиданта, които укрепват по природен начин защитните
сили на организма и същевременно имат противотуморно, и
имуномодулиращо действие. Противотуморният ефект влияе
на туморните клетки, чрез инхибиране на ангиогенезата и др.
В допълнение, съставките на GE132 + NATURAL увеличават
чувствителността на туморните клетки към противораковите
лекарства и спомагат за облекчаване на болката и гаденето
(странични ефекти на радио- и химиотерапията). Също така,
съставките на GE132 + NATURAL имат и противовъзпалителни
свойства, оказващи положително въздействие върху сърдечносъдовата система, метаболитните параметри и др.
КОМПЛЕКС GE132 + NATURAL СЪДЪРЖА:
КОМПЛЕКС GE132
Хранителната добавка съдържа шест мощни
антиоксиданта – чудесно допълнение към имуномодулиращи
и антибиотични терапии. Те оказват благоприятен ефект
върху сърцето, кръвоносните съдове и метаболитните
параметри (глюкоза, холестерол и др.) Това е допълнителен
принос за предотвратяване на атеросклерозата. Също
така, GE132 оказва хепатопротективен ефект, особено след
тежки токсични увреждания на черния дроб.
30
КОМПЛЕКС GE132 СЪДЪРЖА:
Екстракт от Ganoderma lucidum (Рейши гъба);
Пчелно млечице;
Ресфератрол (екстракт от семена на червено грозде);
Протеинов комплекс от акула;
Екстракт от зелен чай;
Екстракт от шипка.
Всички съставки на тази японска формула са изцяло с
природен произход , доказали ефикасността си чрез редица
научни изследвания. Приемът на GE132 се препоръчва с
цел запазване на здравето и превенция срещу болестите.
Дневната доза е от една до две капсули – една преди
закуска и една преди обяд.
За хора със сериозни здравословни проблеми, които
вече имат назначено лечение, препоръчителният дневен
прием на Комплекс GE132 е два пъти, по две капсули (за
подсилване имунния отговор и ефекта на лекарствата).
Комплекс GE132 е мощен антиоксидант, който подсилва
имунната система и защитава организма от инфекции,
и други заболявания.
Екстракт от Ganoderma lucidum ( Рейши гъба);
Пчелно млечице;
Ресфератрол (екстракт от семена на червено грозде);
Ликопен (съдържащ се в домата);
Сулфорафан (съдържащ се в броколите).
Всички съставки на тази японска формула са изцяло с
природен произход , доказали ефикасността си чрез редица
научни изследвания. Приемът на GE132 се препоръчва с цел
запазване на здравето и превенция срещу болестите. Дневната
доза е от една капсула сутрин.
За хора със сериозни здравословни проблеми, които вече 31
имат назначена терапия за лечение на хронични болести,
препоръчителният дневен прием на Комплекс GE132
+ NATURAL е от две капсули (за подсилване ефекта на
лекарствата, укрепване на тялото и ускоряване на лечебния
ефект).
Комплекс GE132 + NATURAL е мощен антиоксидант с
имуномодулиращи свойства, помагащи за защитата на тялото
срещу различни заболявания. Тази хранителна добавка
се прилага и като допълнение към химио- и лъчетерапия,
спомагайки за намаляване на гаденето, главоболието,
инфекциите и изтощението.
ЗА ВСЯКА ЗАКУПЕНА
ОПАКОВКА ОТ 60 КАПСУЛИ,
ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК
ОПАКОВКА ОТ 30 КАПСУЛИ!
: София, бул. Витоша 23, партер, ап. 2, 02/988 87 99, 0886 441 716
www.internationalhealth.biz
ПРОМОЦИЯ ОТ УНИФАРМ АД
ПРОДУКТ
Розувистат 10 мг
Розувистат 20 мг
Розувистат 10 мг;20мг
ПРОМОЦИОНАЛНО
КОЛИЧЕСТВО
2 оп-10мг
2 оп-20мг
1 оп-10мг+1 оп-20мг
ПРОМОЦИОНАЛЕН
РАБАТ
1 оп 10 мг
1 оп 10 мг
1 оп 10 мг
% НАТУРАЛЕН РАБАТ
50%
50%
50%
По лекарско предписание!
Възможно ли е прогнозата да бъде променена?
32
КХП II-15553-6/31.10.2011
УНИФАРМ АД, 1797 София, кв. “Дървеница”, ул. “Трайко Станоев “ №3
тел.: 02 / 970 03 10, факс: 02 / 971 20 86, е-mail: office@unipharm.bg, www. unipharm.bg
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
253
Размер файла
6 215 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа