close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вх. № .............................. ИСКАНЕ ЗА ФАКТОРИНГ От ..........................

код для вставкиСкачать
ДО
ОТДЕЛ "ФАКТОРИНГ"
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) EАД
УЛ. ГОГОЛ 18/20
1504 СОФИЯ
Вх. № ..............................
ИСКАНЕ ЗА ФАКТОРИНГ
От ....................................................................................................................
(наименование и статут на фирмата)
Регистрирана в търг. регистър No. ........... на .......................................... съд;
фирмено дело No. ........................., том........., партида ......., стр. .......... обн. в
Д.В. бр........ / .......... г.
Седалище и адрес за кореспонденция:
.....................................................................................................………………
.........................................................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………
Предмет на дейност:
□ производство
□ търговия
□ услуги
.....................................................................................................………………
.........................................................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………
Фирмата се представлява от:
....................................................................................…………………………….
(име, презиме, фамилия, длъжност)
Лице за контакти:
....................................................................................…………………………….
(име, презиме, фамилия, длъжност)
Служебен телефон на лицето за контакти:.......................................................….
Мобилен телефон: .......................................................….
Е-мейл адрес: .......................................................….
Моля да ни бъде отпуснат лимит за факторинг в размер на
.......................................................….
(посочете сума и валута)
Стр. 1 от 8
При следните ценови параметри:
Лихвен процент: .......................................................................................;
Комисиона за управление: ...................................................................;
Комисиона факторинг: ...................................................................;
Такса
за
обработка
...................................................................;
на
фактури:
Без комисиона за предсрочно погасяване;
Наказателна такса: ………% върху просрочената част за всяка седмица
просрочие или част от нея, начислява се след изтичането на ……………………….дневния гратисен период от падежа на фактурата;
Наказателна лихва: ...................................................................;
Основни клиенти (формиращи ~50% от общите продажби):
Наименование на
клиента
БУЛСТАТ
Продажби към
този клиент за
предходна
година
в хил.лева
Вземания от
този
киент
към края на
предходна
година
в
хил.лева
Продажби
към
този
клиент през
настоящата
година
в хил. лева
Прогнозни
прдоажби за
настоящата
година
в хил.лева
Прогнозни
прдоажби за
следващата
година
в хил.лева
Условия на
отложено
плащане
Основни доставчици (формиращи ~50% от общите покупки):
Наименование на
клиента
БУЛСТАТ
Покупки
от
този доставчик
за предходна
година
в
хил.лева
Плащания към
този доставчик
към края на
предходна
година
в хил.лева
Покупки от
този
доставчик
през
настоящата
година
в
хил. лева
Прогнозни
покупки за
настоящата
година
в хил.лева
Прогнозни
покупки за
следващата
година
в хил.лева
Стр. 2 от 8
Условия
на
отложено
плащане
Обща информация за дейността на фирмата:
Нашата дейност е:
□ разпределена равномерно през годината
□ сезонни колебания
от......................... до..................%
от...........................до................. %
□ увеличение
□ увеличение
□ спад
□ спад
Ние издаваме фактури:
□ ежедневно
□ седмично
□ месечно
Брой фактури на месец.............
Средна стойност на фактура в лева ........................
Данните във фактурите могат да се променят:
□ да
□ не
Нашият счетоводен продукт е ........................................................................
Ние имаме собствен ИТ отдел/ИТ специалисти
□ да
□ не
Допълнителен коментар:
Стр. 3 от 8
Предлагаме следните наши клиенти да бъдат включени във факторинговата сделка:
Идентификационна информация:
Наименование на
клиента
Търговска информация:
Дата на начало на
търговските отношения
БУЛСТАТ
Търговски договор или
друг документ,
регулиращ търговските
отношения (да/не; ако
да, номер на договор)
Предмет на дейност
Продажби към този
клиент за предходна
година
Икономическа група
Вземания от този клиент
към края на предходна
година
Адрес за
кореспонденция
Продажби към този
клиент през настоящата
година
Лице за контакти и
длъжност
Вземания от този клиент
към края на настоящия
период
Стационарен телефон
Прогнозни продажби към
този клиент за
настоящата година
Мобилен телефон
Период на отложено
плащане
Факс
Средномесечен брой
фактури
Е-мейл адрес
Вид документ за доставка
Разрешен ли е директен
контакт с платеца
Тип потвърждение от
клиента
(рамково/индивидуално)
ИСКАН КРЕДИТЕН ЛИМИТ ЗА ТОЗИ КЛИЕНТ:
Стр. 4 от 8
Идентификационна информация:
Наименование на
клиента
Търговска информация:
Дата на начало на
търговските отношения
БУЛСТАТ
Търговски договор или
друг документ,
регулиращ търговските
отношения (да/не; ако
да, номер на договор)
Предмет на дейност
Продажби към този
клиент за предходна
година
Икономическа група
Вземания от този клиент
към края на предходна
година
Адрес за
кореспонденция
Продажби към този
клиент през настоящата
година
Лице за контакти и
длъжност
Вземания от този клиент
към края на настоящия
период
Стационарен телефон
Прогнозни продажби към
този клиент за
настоящата година
Мобилен телефон
Период на отложено
плащане
Факс
Средномесечен брой
фактури
Е-мейл адрес
Вид документ за доставка
Разрешен ли е директен
контакт с платеца
•
Тип потвърждение от
клиента
(рамково/индивидуално)
ИСКАН КРЕДИТЕН ЛИМИТ ЗА ТОЗИ КЛИЕНТ:
Сборът от кредитните лимити на всички платци трябва да бъде равен или поголям от кредитния лимит на доставчика.
С настоящото декларирамe, че всички вземания, предложени да бъдат
прехвърлени в полза на Фактора по Договор за факторинг, са собственост на
Дружеството и не са обременени с каквито и да било тежести в полза на трети
лица.
Стр. 5 от 8
За дължима такса съгласно Тарифата на Банката в размер на:
ТАКСА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПЛАТЦИ
- BGN 80 за всеки платец , при нов клиент на Райфайзен Фактронинг и BGN 20
за всеки платец при вече отпуснати лимити за факторинг.
ТАКСА ЗА ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА КРЕДИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ФАКТОРИНГ
- 0,15% от лимита за факторинг минимум BGN 200, максимум BGN 5 000.
□ моля, задължете сметка на Дружеството при Райфайзенбанк (България) EАД
□
прилагаме вносна бележка за внесена такса по сметка на Райфайзенбанк
(България) EАД.
С настоящото, подписаният ...........................................................................................,
декларирам, че съм съгласен данните, които предоставям на “Райфайзенбанк (България)”
ЕАД във връзка с правоотношения по настоящото искане за факторинг, които са лични
данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и
използват от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Съгласен съм “Райфайзенбанк (България)”
ЕАД да предоставя информация на трети лица относно горните правоотношения при
спазване на законовите разпоредби.
Запознат съм с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на
предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и
на поправка на събраните данни.
Настоящото да се счита за съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни.
КЛИЕНТ:
..............................................
(дата и място)
Подпис и печат:
Уважаеми клиенти,
Ако възникнат въпроси във връзка с попълването на настоящото искане
за факторинг, можете да се обърнете към специалист от отдел
“Факторинг“ на следните телефони:
+3592-91-985-268, +3592-91-985-261, +3592-91-985-264,
+3592-91-985-376
Стр. 6 от 8
ПРИЛОЖЕНИЯ
Във връзка с искането за факторинг прилагам следните документи:
Приложение 1
Документ за внесена дължима такса за предварителен анализ и обработка на
документите, съгласно тарифата на Райфайзенбанк (България) EАД.
Приложение 2
Фирмен профил (за нови клиенти, съгласно приложен от Банката въпросник).
Приложение 3
Удостоверение за актуално правно състояние (издадено не по-рано от 1 (един) месец
преди предоставянето му на Банката).
Приложение 4
Всички решения по фирменото дело на Дружеството (решение за първоначална
регистрация и всички последващи).
Приложение 5
Учредителен акт (дружествен договор, устав) на Дружеството, заверен с "актуален към
.................. (дата)" от последния, подпис на управителя/изпълнителния директор и
подпечатан с печат на дружеството.
Приложение 6
Оригинален протокол на съответния компетентен орган за вземане на решение за искане
за факторинг, като исканият факторинг и параметри бъдат точно конкретизирани.
Подписите трябва да бъдат с нотариална заверка, или положени пред служител на
банката или в банката да има представен спесимен на подписите на компетентните
органи.
Приложение 7
Извлечение от Централния депозитар или от книгата на акционерите, удостоверяващо
актуалната акционерна структура на Дружеството (в случаите на акционерно дружество
и командитно дружество с акции).
Приложение 8
Удостоверение от Централния регистър на особените залози за вписани залози и други
тежести по партидата на доставчика от...........................(дата).
Приложение 9
Копие от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на дружеството.
Приложение 10
Удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл.87 ал. 6 от ДОПК.
Приложение 11
Декларация за икономическа свързаност и кредитна задлъжнялост (по образец).
Стр. 7 от 8
Приложение 12
Декларация за задължения към други банки, юридически лица, и дължими държавни
вземания (по образец).
Приложение 13
Декларация за заведени от и срещу дружеството дела и задбалансови ангажименти (по
образец).
Приложение 14
Копие от личните карти на управителите /собственици/ пълномощници.
Приложение 15
Пълномощни, даващи правото да се представлява и задължава фирмата, ако това не личи
от съдебната регистрация.
Спесимени на лицата (управителите/собственици/пълномощници), упълномощени да
представляват фирмата.
Приложение 16
Търговски договор/и между Доставчика и Платеца/ите (ако има сключен/и).
Приложение 17
Годишни счетоводни отчети на дружеството (оригинали или копия, заверени с "Вярно с
оригинала" от дружеството, подпис на управителя/изпълнителния директор и подпечатан
с печат на дружеството), заверени от експерт счетоводител и/или от международен
одитор за ...................................................... г. (най-малко за последните две години и
за последна балансова дата).
Приложение 18
Други
Стр. 8 от 8
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
25
Размер файла
103 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа