close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Изтегли - Българска народна банка

код для вставкиСкачать
СЪДЪРЖАНИЕ
I.
Общи положения .................................................................................................................... 3
II.
Платежен баланс, международна инвестиционна позиция и статистика на
ценните книжа ........................................................................................................................ 8
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.
Платежен баланс ................................................................................................................ 8
Международна инвестиционна позиция ......................................................................... 8
Статистика на ценните книжа .......................................................................................... 8
Международни изисквания в областта на статистиката................................................ 8
Задължения за отчитане ..................................................................................................... 10
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
IV.
За сделки, които подлежат на вписване в регистрите по чл. 7, ал. 1 от
Валутния закон и чл. 2 от Наредба № 27 на БНБ ......................................................... 10
За сделки, които подлежат на деклариране по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон
и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ ........................................................................... 10
За вземания и задължения на юридически лица и еднолични търговци по
чл. 10, ал.1 от Валутния закон и чл. 9, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба № 27 на
БНБ.................................................................................................................................... 12
За вземания и задължения на физически лица по чл. 10, ал.2 от Валутния
закон и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ ........................................................................ 12
По чл. 8 от Валутния закон и чл. 11 от Наредба № 27 на БНБ ................................... 12
Изисквания за информацията ........................................................................................... 14
IV.1.
IV.2.
IV.3.
Периодичност и срокове за изпращане на информацията .......................................... 14
Начини за предоставяне на информацията ................................................................... 14
Предоставяне на информация за промени, допълнения и ревизии ............................ 16
V.
Указания за попълване на формите ................................................................................. 18
VI.
Приложения .......................................................................................................................... 21
Приложение 1 Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба
№ 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция
и статистиката на ценните книжа, в сила от 1 април 2014 г.
Приложение 2 Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните
статистически форми по Наредба № 27 на БНБ, в сила от 1 април 2014 г.
Приложение 3 Нови форми - декларации и отчетни статистически форми, в сила от 1
април 2014 г.
Приложение 4 Образци на статистическите форми и декларации по Наредба № 27 на
БНБ
Приложение 5 Класификатор на институционалните единици по ЕСС 2010
Приложение 6 Класификатор на държавите и международните институции
Приложение 7 Класификатор на валутите
-2-
2
I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите методологически указания се издават на основание §5 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 27 статистиката на платежния
баланс и влизат в сила от 01.04.2014 година. Те уреждат задълженията на местните
лица по предоставяне на информация за нуждите на статистиките на платежния баланс,
на международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.
Българската народна банка съставя платежния баланс и води паричната и
лихвената статистика, както и статистиката на финансовите сметки на страната, на
основание чл. 42 от Закона за Българската народна банка1. Събирането, предоставянето
и отчитането на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс в
Република България се регламентира в чл. 7, чл. 8 и чл.10 и чл. 10а от Валутния закон и
в Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната
инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (Обн. ДВ. бр.27 от 25 март
2014г.).
Получената информация се обработва от дирекция "Статистика" при спазване
на правилата за опазване на статистическата тайна. Българската народна банка може да
публикува и да предоставя на други лица и институции само обобщени данни, в
съответствие с чл. 7, ал. 10 от Валутния закон. В съответствие с изискванията на чл. 15,
ал. 3 от Наредба № 27 на БНБ, Българската народна банка предоставя на местните
юридически лица и еднолични търговци достъп до предоставена от тях и за тях в БНБ
статистическа информация след писмено заявление от лицата имащи право да ги
представляват или на надлежно упълномощени от тях лица.
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за статистиката, индивидуални данни, получени
за целите на статистически изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред
органите на изпълнителната и съдебната власт.
При възникване на въпроси по настоящите методологически указания, можете
да използвате електронна поща boped@bnbank.org или да се обадите на тел. 9145 1439
или 9145 1964.
1
Обн. ДВ, бр. 46 от 10.06.1997 г., доп., бр. 49 и 153 от 1998 г., изм. и доп., бр. 20 и 54 от 1999 г., изм., бр. 109 от 2001
г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр.37 и 59 от 2006 г., бр. 59 от 2006 г., в сила от 1 януари 2007
г.; изм. бр. 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г.
3
Общи промени
1. Промени в обхвата на предоставяната статистическа информация
1.1. Въвежда се статистическа отчетност за ценните книжа
1.1.1. Съгласно чл. 6 на Наредба № 27 на БНБ в обхвата на декларираните
сделки от местните юридически лица и еднолични търговци са включени
емисиите на дългови ценни книжа (Декларация-форма СПБ-9) и
придобиването на ценни книжа, без посредничеството на местно лице –
инвестиционен посредник (Декларация-форма СПБ-10).
1.1.2. Във връзка с декларациите по горната точка в чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от
Наредба № 27 на БНБ се въвеждат нови периодични статистически отчетни
форми за тримесечно отчитане на емисиите на облигационните заеми (СПБ9В, СПБ-9Г и СПБ-9Д), еднократно отчитане на инвеститори на първичен
пазар в облигации, емитирани на външен пазар (СПБ-9Б) и за месечно
отчитане на база ценна книга по ценна книга за придобитите ценни книжа,
които са придобити без посредничеството на местно лице – инвестиционен
посредник (СПБ-10А).
1.1.3. Във връзка с чл. 13 на Наредба № 27 на БНБ се въвежда изискване към
местните физически лица за предоставяне на статистическа информация
относно вземанията си по ценни книжа, които са придобити без
посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник (СПБ-8).
1.2. Във връзка с чл. 9, ал. 4, т. 2 и чл. 10 се въвеждат две отчетни форми за
декларирани преки инвестиции в чужбина: СПБ-7А при прекратяване на
пряка инвестиция в чужбина и СПБ-7Б – годишен отчет за инвестициите в
недвижими имоти в чужбина.
1.3. В чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 9, ал.4, т. 1 се въвежда праг от 500 000 лв. (или
равностойността в чуждестранна валута) за тримесечна отчетност на
финансовите кредити между местни и чуждестранни лица (СПБ-4).
Тримесечно се отчитат само финансови кредити, чийто размер при
деклариране е равен на или по-голям от 500 000 лв. или тяхната
равностойност в чуждестранна валута. В случаите, когато размерът на
кредита при деклариране е бил по-малък от 500 000 лв., но в последствие с
анекс към договора за кредит, размерът на този кредит надхвърли 500 000
лв., считано от следващата календарна година отчетността по него следва да
е тримесечна. Финансовите кредити в размер от 50 000 до 500 000 лв. или
тяхната равностойност в чуждестранна валута се отчитат веднъж годишно с
отчетна форма СПБ-4А.
1.4. В чл. 9, ал. 1, т. 1 се увеличава прагът за отчитане на вземанията и
задълженията по търговски кредити и други сделки (СПБ-6А и СПБ-6Б). Те
подлежат на отчитане ако общата сума на тези вземания или задължения е
равна на или надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в
чуждестранна валута (досега 50 000 лв.).
1.5. Във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 се въвежда изискване към
местните юридически лица и еднолични търговци за предоставяне на
статистическа
информация относно институционалния сектор на
чуждестранното лице (СПБ-1, СПБ-2, СПБ-3, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-9Б).
1.6. Във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 13 се въвежда
изискване към местните лица за предоставяне на статистическа информация
4
относно оригиналния матуритет на отчитаните инструменти (СПБ-2, СПБ6А, СПБ-6Б, СПБ-8).
1.7. Във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 се въвежда изискване към местните
юридически лица и еднолични търговци за предоставяне на статистическа
информация относно свързаността между местното и чуждестранното лице
от гледна точка на статистиката на външния сектор (СПБ-1, СПБ-2).
1.8. Във връзка с чл. 6, ал. 1 , т. 3 и 4 се въвежда изискване към местните
юридически лица и еднолични търговци за предоставяне на статистическа
информация относно вземанията/задълженията си по лихви по търговски
кредити и други сделки (СПБ-6А и СПБ-6Б).
1.9. По отношение на местното лице, към събираните данни са добавени:
пощенски код, правна форма, представляващо лице и дата на създаване
(СПБ-1, СПБ-2, СПБ-3, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-8, СПБ-9, СПБ-10, СПБ11).
2. Промени в сроковете за предоставяне на декларациите и отчетните форми
2.1. В чл. 12, ал.2 се променят сроковете за предоставяне на тримесечните
отчети СПБ-5, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-7 и СПБ-11 – от 15-то на 20-то число
на месеца, следващ края на отчетното тримесечие.
2.2. Сроковете за предоставяне на новите Декларации-форми (СПБ-9 и СПБ10) са идентични на тези за останалите декларации по чл. 7, ал.5 от Валутния
закон и чл.6, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ: 15 работни дни след сключване
на сделката.
2.3. Съгласно чл. 12, ал. 1 и 5, сроковете за предоставяне на новите
статистически отчетни форми за статистиката на ценните книжа са както
следва: за тримесечно отчитане на емисиите на облигационните заеми
(СПБ-9В, СПБ-9Г и СПБ-9Д) – до 15-то число на месеца, следващ края на
отчетното тримесечие, за еднократно отчитане на инвеститори на първичен
пазар в облигации, емитирани на външен пазар (СПБ-9Б) – до 15 работни
дни след емитиране, а за месечно отчитане на база ценна книга по ценна
книга за придобитите ценни книжа без посредничеството на местно лице –
инвестиционен посредник (СПБ-10А) – 10-то число на месеца, следващ края
на отчетния месец.
Съгласно чл. 6, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, сроковете за подаване на декларации –
форми СПБ-1, СПБ-2 и СПБ-3 и отчетна форма СПБ-4 остават непроменени: 15
работни дни след сключване на сделката за декларациите-форми и 15-то число на
месеца, следващ края на отчетното тримесечие за отчетната форма.
3. Промени в начините на предоставяне на статистическата информация
3.1. Данните за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначална
регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
3.2. В периодичните статистически отчети вече се посочва само наименованието
и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице (СПБ-4, СПБ-4А, СПБ-5, СПБ6А, СПБ-6Б, СПБ-7, СПБ-7А, СПБ-7Б, СПБ-8, СПБ-9Б, СПБ-9В, СПБ-9Г,
СПБ-9Д , СПБ-10А).
3.3. С една отчетна форма СПБ-4; СПБ-4А; СПБ-5 вече могат да се отчитат
повече от една сделки декларирани, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5 от
Валутния закон.
5
3.4. Съгласно чл. 14, ал. 5 при отчитане на повече от пет декларирани по чл. 6,
ал.1 от Наредба № 27 еднотипни сделки (с отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А,
СПБ-5, СПБ-9В, СПБ-9Г, СПБ-9Д , СПБ-10А) или повече от пет записа в
отчетите по чл. 9, ал.1, т.3, 4 и 5, ал.2 и ал.5 (СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-11,
СПБ-Н) статистическите форми се подават само по електронен път.
3.5. Съгласно чл. 6, ал. 3 и чл. 14, ал. 1 отпада възможността за предоставяне на
статистическа информация по факс. Декларации-форми и/или отчетни
форми, получени по факс, не се считат за подадени и не се регистрират в
БНБ.
3.6. В съответствие с чл. 6, ал. 3, чл. 14, ал. 1 и 2 и §3 от Преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 27 на БНБ, от 1 юли 2014 г. по
електронен път чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ) ще
могат да се подават декларации-форми СПБ-1, СПБ-2 и СПБ-3, както и
отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А, СПБ-5, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-8 и СПБ11.
3.7. Декларации-форми СПБ-1, СПБ-2 и СПБ-3 могат да се подават само чрез
попълване на техния он-лайн образец в Портала на Интегрираната
статистическа информационна система (ИСИС) на Българска народна банка
(БНБ), докато отчетните форми могат да се подават и чрез зареждане на
файл, съгласно „Указания за предоставяне на статистическа информация
на БНБ по електронен път”.
3.8. В съответствие с чл. 6, ал. 3, чл. 14, ал. 1 и 2 и §3 от Преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 27 на БНБ, от 1 януари 2015 г.
декларации-форми СПБ-9 и СПБ-10, както и отчетни форми СПБ-7, СПБ7А, СПБ-7Б, СПБ-9Б, СПБ-9В, СПБ-9Г, СПБ-9Д, СПБ-10А, СПБ-12, СПБ13 и СПБ-Н също ще могат да се подават и по електронен път чрез Портала
на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на
Българска народна банка (БНБ), съгласно „Указания за предоставяне на
статистическа информация на БНБ по електронен път”.
В Приложение 1 „Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица
по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс,
международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа” е
представен списък и кратко описание на всички статистически форми и декларации,
които местните лица следва да предоставят в съответствие с изискванията на Наредба
№ 27 на БНБ.
В Приложение 2 „Изменения и допълнения на Декларациите и
статистическите форми по Наредба № 27 на БНБ, в сила от 1 април 2014 г.” към
настоящите указания са представени конкретните промени в досега съществувалите
статистическите отчети след приемане на новата Наредба № 27 на БНБ.
В Приложение 3 „Нови форми - декларации и отчетни статистически форми,
в сила от 1 април 2014 г.” са изброени само статистическите форми и декларации,
които влизат в употреба за първи път .
В Приложение 4 „Статистически форми и указания” са образците на формите –
декларации и отчетните форми, както и указанията за тяхното попълване.
6
В Приложение 5 “Класификатор на институционалните единици по ЕСС
2010” е представен списък на институционалните единици за целите на статистиката на
платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните
книжа, в съответствие с т. 2.31 – 2.143 от Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални
и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010) 2.
В Приложение 6 „Класификатор на държавите и международните
институции” е представен списък на държавите и международните институции за
целите на статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция
и статистиката на ценните книжа.
В Приложение 7 „Класификатор на валутите”е представен списък на валутите
за целите на статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна
позиция и статистиката на ценните книжа.
2
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European
system of national and regional accounts in the European Union (OJ L174/2013).
7
II.
ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ И СТАТИСТИКА НА
ЦЕННИТЕ КНИЖА
II.1.
Платежен баланс
Платежният баланс представлява статистическо представяне на операциите между
българската икономика и останалия свят и изменението на нейните активи и пасиви.
Балансът се състои от система от сметки, в която се отразяват извършените за определен
период от време операции между местни и чуждестранни лица. Платежният баланс се
съставя и публикува месечно Текущите приходи и текущите разходи се отразяват в
текущата сметка на платежния баланс, докато измененията в чуждестранните активи и
пасиви се отразяват в капиталовата сметка и финансовата сметка.
II.2.
Международна инвестиционна позиция
Международната инвестиционна позиция (МИП) представлява статистически отчет
за пазарната стойност на финансовите активи и пасиви на националната икономика към
чужбина, определена към даден момент (края на отчетния период). МИП се съставя и
публикува тримесечно. Методологията за нейното отчитане е тясно свързана с тази на
платежния баланс. Финансовата сметка на платежния баланс представя трансакциите на
една икономика (свързани с външните й финансови активи и пасиви), които се отразяват
върху размера на притежаваните външни финансови активи и пасиви, отчитани в МИП.
II.3.
Статистика на ценните книжа
Статистиката на ценните книжа обобщава в себе си няколко статистики, свързани с
вземанията и задълженията на местните лица по отношение на притежавани и/или
емитирани от тях ценни книжа.
II.4.
Международни изисквания в областта на статистиката
При съставянето на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и
статистиката на ценните книжа, Българската народна банка се ръководи от
основополагащите международни стандарти и нормативни документи в тази област:
o Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна
позиция“1 на Международния валутен фонд;
1
Balance of Payments and International Investment Position Manual, International Monetary Fund, 6th edition,
2008.
8
o Насоки на Европейската Централна банка от 9 декември 2011 година
относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската
централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/23)
(2012/120/ЕС)3 (изм. с Насоки на Европейската Централна банка от 30 юли
2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за
статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на
външната статистика (ЕЦБ/2013/25) (2013/458/ЕС);
o Препоръка на Европейската централна банка от 23 януари 2014 година за
изменение на Препоръка ЕЦБ/2011/24 относно изискванията за
статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на
външната статистика (ЕЦБ/2014/2)4
o Регламент (ЕС) № 555/2012 на Комисията от 22 юни 2012 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс,
международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по
отношение на осъвременяването на изискванията за данни и
определенията5;
o Насоки на Европейската Централна банка от 26 септември 2012 година
относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната
база данни за ценни книжа (ЕЦБ/2012/21) (2012/689/ЕС)6;
o Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската Централна банка от 17
октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни
книжа (ЕЦБ/2012/24)7 и Насоки на Европейската Централна банка от 22
март 2013 година относно статистически данни за държани ценни книжа
(ЕЦБ/2013/7) (2013/215/ЕС)8;
o Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21
май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални
сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010) 9.
3
Guideline of the European Central Bank of 9 December 2011 on the statistical reporting requirements of the
European Central Bank in the field of external statistics (recast) (ECB/2011/23) (2012/120/EU) (OJ L65/2012)
4
Recommendation of the European Central Bank of 9 December 2011 on the statistical reporting requirements of the
European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2011/24) (2012/C 64/01)
5
COMMISSION REGULATION (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of
the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international
trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions (OJ
L166/2012).
6
Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the
Centralised Securities Database (ECB/2012/21) (OJ L307/2012)
7
Regulation (EU) No 1011/2012 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 17 October 2012 concerning
statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (OJ L305/2012)
8
Guideline of the European Central Bank of 22 March 2013 concerning statistics on holdings of securities
(ECB/2013/7) (2013/215/EU) (OJ L125/2913)
9
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European
system of national and regional accounts in the European Union (OJ L174/2013).
9
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ
Лицата, които имат задължения за отчитане, в съответствие с настоящите указания,
са местните физически лица, юридически лица и еднолични търговци (Приложение 1).
Отчитането се извършва с месечна, тримесечна или годишна периодичност, посредством
декларации-форми и отчетни форми по образци, утвърдени от Подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково” (Приложение 4).
III.1. За сделки, които подлежат на вписване в регистрите по чл. 7, ал. 1 от
Валутния закон и чл. 2 от Наредба № 27 на БНБ
ІІІ.1.1. Лице, извършващо плащане и превод на стойност, равна на или
надвишаваща 100 000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1 от Валутния закон,
представя
на доставчикът на платежни услуги-посредник, съответно на БНБ,
статистическа форма по образец.
Статистическата форма се представя пред и съхранява от доставчика на платежната
услуга или съответно пред БНБ, когато превода или плащането се извършва чрез нея,
както следва:
1. при преводи и плащания към чужбина и при преводи и плащания между местни
и чуждестранни лица в страната - в момента на нареждане на превода или плащането;
2. при постъпления от чужбина - в 30-дневен срок от получаване на уведомление от
търговската банка за постъпване на превода по сметката на лицето.
БНБ и доставчиците на платежни услуги водят регистър на тези плащания, като
банките изпращат информацията от него на БНБ два пъти месечно съгласно изисквания,
определени в Инструкция за събиране и обработка на информация от банките за
статистиката на платежния баланс. В БНБ се подават статистически форми само при
плащанията и получените преводи от сметки, включени в системата на единната сметка от
името и за сметка на Министерството на финансите, като фискален агент и депозитар на
държавата.
III.2. За сделки, които подлежат на деклариране по чл. 7, ал. 5 от Валутния
закон и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ
Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл.
7, ал. 5 от Валутния закон, има задължение да я декларира пред БНБ в срок до 15
работни дни след сключване на сделката, както следва:
ІІІ.2.1. За сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в
размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. или тяхната равностойност в
чуждестранна валута, декларирането се извършва чрез попълване на декларация по
образец СПБ-1. С една Декларация-форма СПБ-1 се декларира един финансов кредит.
Информация за промяна във вече декларирани обстоятелства по една сделка се
предоставя на БНБ чрез коригираща Декларация-форма СПБ-1.
Лицата, декларирали този тип сделки, подават до момента на приключване на
кредита следните отчетни форми:
Тримесечна отчетна форма по образец СПБ-4 – за юридическите лица (с
изключение на банките) и ЕТ, които са декларирали финансови кредити в размер равен
на или по-голям от 500 000 лв. или равностойността в чуждестранна валута. В случаите,
10
когато първоначално декларираният размер на финансов кредит е под 500 000 лв., но
бъде впоследствие увеличен и той премине прага от 500 000 лв., от началото на
календарната година, следваща годината, в която е настъпила промяната отчетността
става тримесечна и се дължи форма СПБ-4.
Годишна отчетна форма по образец СПБ-4А – за юридическите лица (с
изключение на банките) и ЕТ, за финансови кредити в размер равен на или по-голям
50 000 лв., и по-малък от 500 000 лв. или равностойността в чуждестранна валута.
Лицата, декларирали предоставяне или получаване на финансови кредити в
размер, по-малък от 50 000 лв. до 31 декември 2009 г. представят на БНБ форма СПБ4А, веднъж годишно, в срок до 31 януари на годината, следваща отчетната година, до
момента на приключване на кредита.
ІІІ.2.2. При откриване на сметка в чужбина, декларирането се извършва чрез
попълване на декларация по образец СПБ-2. С една Декларация-форма СПБ-2 се
декларира една сметка, открита в чужбина. Информация за промяна във вече
декларирани обстоятелства по една сделка се предоставя на БНБ чрез коригираща
Декларация-форма СПБ-2.
Лицата, декларирали откриване на сметка в чужбина, подават тримесечни
отчетни форми по образец СПБ-5 до момента на закриване на сметката.
ІІІ.2.3. При извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина,
декларирането се извършва чрез попълване на декларация по образец СПБ-3. С една
Декларация-форма СПБ-3 се декларира една инвестиция в чужбина.
Лицата, декларирали извършване на първоначална пряка инвестиция в
чужбина, подават тримесечни отчетни форми по образец СПБ-7 до момента на
прекратяване на инвестицията. При прекратяване на инвестицията се подава отчетна
форма по образец СПБ-7А. Инвестициите в недвижими имоти се отчитат веднъж
годишно със статистическа форма по образец СПБ-7Б.
ІІІ.2.4. При емисия на дългови ценни книжа, декларирането се извършва чрез
попълване на декларация по образец СПБ-9. С една Декларация-форма СПБ-9 се
декларира една емисия на дългови ценни книжа.
Лицата, декларирали емисия на дългови ценни книжа на външен пазар, подават
и еднократен отчет по образец СПБ-9Б относно инвеститорите на първичен пазар.
Лицата, декларирали емисия на дългови ценни книжа на вътрешен или
външен пазар, подават следните отчетни форми по образец:
СПБ-9В „Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови
ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар”
СПБ-9Г „Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа,
емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар”
СПБ-9Д „Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа,
емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар”.
Отчетите се дължат до падежа на емисията.
ІІІ.2.5. При придобиване на ценни книжа без посредничеството на местно лице –
инвестиционен посредник, декларирането се извършва чрез попълване на декларация по
образец СПБ-10. С една Декларация-форма СПБ-10 може да се отчита придобиване на
ценни книжа от няколко емисии.
Лицата, декларирали придобиване на ценни книжа без посредничеството на
местно лице – инвестиционен посредник, подават месечен отчет по образец СПБ-10А
„Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без
посредничество на местно лице - инвестиционен посредник“ до момента на
падежиране/обратно изкупуване или смяна на собствеността на ценните книжа.
11
III.3. За вземания и задължения на юридически лица и еднолични търговци
по чл. 10, ал.1 от Валутния закон и чл. 9, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба №
27 на БНБ
Местните юридически лица и еднолични търговци отчитат тримесечно, в срок до
20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие със статистически форми пред
БНБ:
ІІІ.3.1. Вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други
сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията към началото
или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или
равностойността им в чуждестранна валута, чрез отчетни форми по образец СПБ-6А.
ІІІ.3.2. Задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити и по
други сделки, които не са финансови кредити и облигационни заеми, ако общата сума
на задълженията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или
надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута, чрез отчетни
форми по образец СПБ-6Б.
ІІІ.3.3. Операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги,
възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
В обхвата могат да попаднат местни юридически лица и еднолични търговци.
Лицата, уведомени писмено от подуправителя на БНБ, ръководещ управление
„Банково”, че попадат в обхвата на извадката, подават тримесечни отчетни форми по
образец СПБ-11.
Отчетите за четвърто тримесечие на годината се представят в БНБ в срок до 25
януари на годината, следваща отчетната.
III.4. За вземания и задължения на физически лица по чл. 10, ал. 2 от
Валутния закон и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ
Местните физически лица отчитат веднъж годишно, в срок до 31 март на
годината, следваща отчетната година, със статистическа форма по образец СПБ-8 пред
БНБ вземанията си от чуждестранни лица по финансови кредити, сметки в чужбина и
ценни книжа и задълженията си по финансови кредити към чуждестранни лица ако:
ІІІ.4.1. сумата на всички вземания по финансови кредити, остатъци по сметки в
чужбина и ценни книжа, придобити без посредничеството на местно лице –
инвестиционен посредник, е равна на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им
в чуждестранна валута към 31 декември на предходната година
и/или
ІІІ.4.2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или
надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута към 31 декември
на предходната година.
III.5. По чл. 8 от Валутния закон и чл. 11 от Наредба № 27 на БНБ
В съответствие с чл. 8 от Валутния закон и чл. 11 от Наредба № 27 на БНБ за
статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и
12
статистиката на ценните книжа, БНБ може да изисква от всяко лице информация, която е
от значение за платежния баланс на страната, и съответно всяко лице е длъжно да
предостави на БНБ тази информация, при спазване на изискванията за нейното
съдържание. БНБ определя лицата, които попадат в обхвата на съответното проучване, и
ги информира писмено за това.
Българската народна банка извършва следните регулярни проучвания с цел
събиране на допълнителна статистическа информация:
ІІІ.5.1. Администрацията на изпълнителната власт, организациите от публичния
сектор, органите на статистиката и други държавни органи и организации, както и
Българския червен кръст предоставя на БНБ информация за статистиката на платежния
баланс по ред, съгласуван със съответната институция.
ІІІ.5.2. Проучване на преките чуждестранни инвестиции в България
В обхвата на това проучване могат да попаднат местни юридически лица с
чуждестранно участие в капитала. Лицата, уведомени писмено от подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково”, че попадат в обхвата на това проучване, подават
тримесечни отчетни форми по образец СПБ-12 в срок до 15-то число на месеца, следващ
отчетното тримесечие. Отчетите за четвърто тримесечие на годината се представят в
БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната
ІІІ.5.3. Проучване на структурата и дейността на предприятията извън
Европейския съюз, контролирани от български предприятия.
В обхвата на проучването попадат всички местни юридически лица и еднолични
търговци, декларирали пред БНБ инвестиция в предприятие със седалище в държава
извън Европейския съюз и които притежават контролно участие в него. Местните
юридически лица и еднолични търговци подават годишна отчетна форма по образец СПБ13 за съответната календарна година. Формата се подава в срок до 30 юни на годината,
следваща отчетната година.
13
IV.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА
IV.1. Периодичност и срокове за изпращане на информацията
Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7,
ал. 5 от Валутния закон, подава декларация (СПБ-1; СПБ-2; СПБ-3; СПБ-9 (придружена
от отчетна форма СПБ-9Б при емисия на облигационен заем в чужбина) и СПБ-10) пред
БНБ в срок до 15 работни дни след сключване на сделката. Срокът за деклариране на
прекратяването на пряка инвестиция в чужбина е до 15 работни дни след
прекратяването.
За целите на настоящата статистика БНБ събира месечни, тримесечни и годишни
данни (вж. Приложение 1).
ІV.1.1. Месечна отчетност
Срокът за предоставяне на месечните данни чрез отчетни форми СПБ-10А и СПБН е до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец.
ІV.1.2. Тримесечна отчетност
Срокът за предоставяне на тримесечните данни чрез отчетни форми СПБ-4, СПБ9В, СПБ-9Г, СПБ-9Д и СПБ-12 е до 15-о число на месеца, следващ края на отчетното
тримесечие.
Срокът за предоставяне на тримесечните данни чрез отчетни форми СПБ-5, СПБ6А, СПБ-6Б, СПБ-7 и СПБ-11 е до 20-о число на месеца, следващ края на отчетното
тримесечие.
Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25
януари на годината, следваща отчетната година.
ІV.1.3. Годишна отчетност
Срокът за предоставяне на годишните данни чрез отчетни форми СПБ-4А и СПБ7Б е до 20-и януари на годината, следваща отчетната година.
Срокът за предоставяне на годишните данни чрез отчетни форми СПБ-8 е до 31
март на годината, следваща отчетната година.
Срокът за предоставяне на годишните данни чрез отчетни форми СПБ-13 е до 30
юни на годината, следваща отчетната година.
IV.2. Начини за предоставяне на информацията
Статистическите декларации и отчетни форми, които подотчетните лица следва
да предоставят в БНБ, са достъпни на интернет страницата на БНБ - www.bnb.bg, в
раздел Статистика/Статистически форми и указания, като са представени според типа на
отчетното лице.
От началото на м. юли 2014 г. ще се приемат отчетни форми за второто
тримесечие на 2014 г., изпратени чрез електронно съобщение чрез Портала на
Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на Българска народна
14
банка (БНБ). За целта, до края на м. април 2014 г. на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg, ще бъдат публикувани „Указания за предоставяне на статистическа
информация на БНБ по електронен път”.
Статистическите форми и декларации могат да бъдат представени на БНБ по
следните начини:
VI.2.1. Декларации-форми СПБ-1, СПБ-2 и СПБ-3
-
по електронен път, чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), съгласно
„Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път” (след 1 юли 2014 г.). За ползването на приложението се
изисква Квалифициран електронен подпис.
-
на хартиен носител на място в БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл.
"Княз Александър І” №1, за дирекция „Статистика”. Декларациите,
предоставени на хартиен носител, следва да бъдат в два еднообразни
екземпляра.
VI.2.2. Декларации-форми СПБ-9 и СПБ-10
-
по електронен път, чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), съгласно
„Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път” (след 1 януари 2015 г.). За ползването на приложението се
изисква Квалифициран електронен подпис.
-
на хартиен носител на място в БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл.
"Княз Александър І” №1, за дирекция „Статистика”. Декларациите,
предоставени на хартиен носител, следва да бъдат в два еднообразни
екземпляра.
Не се приема статистическа информация, изпратена по факс. Декларации-форми
и/или отчетни форми, получени по факс, не се считат за подадени и не се регистрират в
БНБ.
Всяка декларация, предоставена чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), или на хартиен
носител, следва да е подписана лично от лицата, представляващи юридическото лице или
едноличния търговец, или от упълномощени от тях лица.
Не подлежат на деклариране пред БНБ сделки, чиято валидност или краен
срок са изтекли.
VI.2.3. Отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А, СПБ-5, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-8 и СПБ11
-
по електронен път чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), съгласно
„Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път” (след 1 юли 2014 г.). За ползването на приложението се
изисква Квалифициран електронен подпис.
-
на хартиен носител на място в БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл.
"Княз Александър І” №1, за дирекция „Статистика”.
15
VI.2.4. Отчетни форми СПБ-7, СПБ-7А, СПБ-12, СПБ-13 и СПБ-Н
по електронен път, чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), съгласно
„Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път” (след 1 януари 2015 г.). За ползването на приложението се
изисква Квалифициран електронен подпис.
-
От началото на 2015 г. ще се приемат отчетни форми за четвърто тримесечие
на 2014 г., изпратени чрез електронно съобщение чрез Портала на
Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на Българска
народна банка (БНБ). За целта, до края на м. декември 2014 г. на интернет
страницата на БНБ - www.bnb.bg, ще бъдат публикувани образци на
отчетните форми, предназначени за изпращане по електронен път, както и
„Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път”.
-
на хартиен носител на място в БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл.
"Княз Александър І” №1, за дирекция „Статистика”.
VI.2.5. Отчетни форми СПБ-7Б, СПБ-9Б, СПБ-9В, СПБ-9Г и СПБ-9Д, СПБ-10А
-
по електронен път, чрез Портала на Интегрираната статистическа
информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), съгласно
„Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път” (след 1 януари 2015 г.). За ползването на приложението се
изисква Квалифициран електронен подпис.
Не се приема статистическа информация, изпратена по факс. Декларации-форми
и/или отчетни форми, получени по факс, не се считат за подадени и не се регистрират в
БНБ.
Всяка отчетна форма, представена на хартиен носител или по електронен път,
следва да е подписана лично от лицата, представляващи юридическото лице или
едноличния търговец, или от упълномощени от тях лица.
IV.3. Предоставяне на информация за промени, допълнения и ревизии
ІІІ.6.1. Към декларирани сделки
Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват БНБ при:
- при настъпили промени в данните по вече декларирана сделка;
- при настъпили промени в данните за местното лице;
Уведомяването се извършва в срок до 15 работни дни от настъпилата промяна или
от прекратяването на сделката чрез коригираща Декларация-форма на хартиен носител
или със заявка за промяна чрез електронно съобщение чрез Портала на Интегрираната
статистическа информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ),
съгласно „Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път”, като задължително се посочва регистрационният номер на сделката,
предмет на промяната.
16
ІІІ.6.2. Към представени отчетни форми
При необходимост от промяна или корекция на вече представена пред БНБ
отчетна форма, се подава нов коригиращ отчет, като това задължително се отбелязва на
предвиденото за целта място в съответната отчетна форма.
17
V.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМИТЕ
Всички статистически декларации, отчетни форми и указания към тях се
публикуват на интернет страницата на БНБ - www.bnb.bg, в раздел
Статистика/Статистически форми и указания, като са представени според типа на
отчетното лице, както и се предоставят на хартиен носител на място в БНБ.
По-долу са представени някои общи дефиниции, последвани от всички образци на
декларации и отчетни форми и указания за тяхното попълване.
Типове събирани данни
За целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна
позиция, БНБ изисква от подотчетните лица следните типове данни: за салда, за
трансакции, за преоценки и за прекласификации.
Данните за салда представят състояние към определен момент. В конкретния
случай те представят сумите по отделните статии на международната инвестиционна
позиция към края на отчетния период.
Данните за операции представят стойностния размер на сделките, сключени през
отчетния период. Операцията е икономически поток, който е взаимодействие между
институционални единици по взаимно съгласие или е действие в рамките на
институционална единица, което е удобно да се третира като операция поради това, че
единицата оперира в две различни качества.
Данните за преоценки отразяват измененията в салдата по активи и пасиви, които
се дължат на промени в цените или на валутно курсови разлики.
Данните за прекласификации (други изменения в обема на активите и
пасивите и холдинговата печалба и загуба) представят промените, настъпили в
стойността на активите и пасивите през отчетния период, които не се дължат на реални
трансакции.
Резидентност
Сумите по определени балансови статии се класифицират по резидентност и
секторна принадлежност на насрещната страна.
Посочват се следните разбивки по резидентност:
Резиденти (местни лица) – посочват се задължения към или вземания
от местни лица;
Нерезиденти (чуждестранни лица) – посочват се задължения към или
вземания от чуждестранни лица;
Некласифицирани – посочват се задължения към или вземания от
лица, чиято резидентност не може да бъде определена, или когато не се
изисква разбивка по резидентност.
Съгласно § 1, т. 2 и т.3 на Допълнителните разпоредби на Валутния закон (доп. ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) за целите на чл. 7, 8 и 10 местно лице е
резидентна единица по смисъла на т. 1.30 от глава първа на Приложение А към Регламент
(ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални
18
и регионални сметки в Общността, а чуждестранно лице е всяко физическо или
юридическо лице, което не отговаря на това определение. През 2013 г. Регламент (ЕО) №
2223/96 бе изменен с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в
Европейския съюз (ЕСС 2010) 10. Дефиницията в т. 1.61 на новия регламент гласи:
Дадена единица е резидентна единица за дадена държава, когато тя има център на
основен икономически интерес на икономическата територия на тази държава, т.е. когато
участва за продължителен период от време (една година или повече) в икономическите
дейности на тази територия.
В съответствие с определението на Валутния закон практически местно лице може
да се определи като:
а) физическо лице с постоянно пребиваване в страната;
б) юридическо лице със седалище в страната;
в) юридическо лице със седалище извън страната – за дейност в страната чрез
регистриран клон;
г) българските дипломатически, консулски, търговски и други представителства,
членовете на тези представителства, техният персонал и обслужващите ги български
граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава,
дългосрочно командированите в чужбина военнослужещи на кадрова военна служба и
граждански лица от Министерството на отбраната в мисии, щабове и органи на
международни организации, както и членовете на техните семейства;
д) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел обучение, независимо от
срока на пребиваване;
е) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел медицинско лечение,
независимо от срока на пребиваване.
Чуждестранно лице е всяко юридическо или физическо лице, което не отговаря на
условията за местно лице, както и чуждестранните дипломатически, консулски, търговски
и други представителства, международните организации, членовете на тези
представителства и организации, техният персонал и обслужващите ги чуждестранни
граждани и членовете на техните семейства, както и пребиваващите в Република България
с цел обучение или медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.
Матуритет
Класификация на финансовите операции по матуритет
За анализа на лихвени проценти, доходи от активи, ликвидност или способност за
обслужване на дългове може да е необходима разбивка на финансовите активи и пасиви
по вида на матуритета.
Краткосрочен и дългосрочен матуритет
Финансов актив или пасив с краткосрочен матуритет се погасява при поискване от
страна на кредитора, в рамките на една година или в по-кратък срок. Финансовият актив
или пасив с дългосрочен матуритет следва да бъде погасен на определена дата след една
година или няма посочен падеж.
Първоначален матуритет и остатъчен матуритет
10
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European
system of national and regional accounts in the European Union (OJ L174/2013).
19
Първоначалният матуритет на финансовите активи или пасиви се определя като
периода от датата на емисията до определената дата на окончателно плащане.
Остатъчният матуритет на финансовите активи или пасиви се определя като периода от
референтната дата до определената дата на окончателното плащане.
Секторна класификация
Институционалните единици са групирани в институционални сектори съгласно
ЕСС 2010 на базата на тяхната основна дейност, като всяка една принадлежи само към
един сектор. Секторите са описани в Класификатор на институционалните единици по
ЕСС 2010 за целите на статистиката на платежния баланс и международната
инвестиционна позиция (вж. Приложение 5).
Географска класификация
Платежният баланс и международната инвестиционна позиция обхващат съответно
трансакции и позиции на България към останалия свят. Останалият свят включва цялата
икономическа територия извън България, чуждестранни юридически или физически лица,
които извършват трансакции, имат вземания, задължения или други икономически връзки
с резиденти. Включват се също така международни и наднационални организации.
Държавите и институциите от останалия свят са групирани за целите на настоящите
указания в Класификатор на държавите и международните институции за целите на
статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (вж.
Приложение 6).
Валута на отчитане
Валутата, в която следва да бъде представяна съответната декларация или отчетна
форма, е изрично посочена в указанията за нейното попълване, като за целта се използва
Класификатор на валутите за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция (вж. Приложение 7).
Класификация по икономически дейности
За целите на настоящите указания се използва, където е необходимо,
Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) по Регламент 1893/2006 на
Европейския парламент и Съвета.
20
VI.
ПРИЛОЖЕНИЯ
21
Приложение 1
Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната
инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
в сила от 1 април 2014 г.
Начин на
Декларация/
Нормативн
подаване
Отчетна форма
а уредба Отчетни лица
Описание
Честота на подаване
Срок за подаване
Статистическа
форма по чл. 3 от
Наредба № 27 на
БНБ
Подава се пред доставчика
на платежната услуга при
извършване на плащания
или преводи към чужбина,
Всяко лице, извършващо
плащания или преводи
Чл. 3 от
плащане и превод на стойност,
Еднократно
между местни и
Наредба №
равна на или надвишаваща 100
чуждестранни лица в
27 на БНБ
000 лв.
страната и при
постъпления от чужбина
на стойност равна на или
надвишаваща 100 000 лв.
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
принадлежащи към сектори
ДЕКЛАРАЦИЯ - Чл. 6, ал. 1,
S11 и S15 и подсектори S1313,
т. 1 от
ФОРМА СПБ-1
S122, S123, S124, S125, S126,
(изменена, в сила от Наредба №
S127, S128, S129 от
27 на БНБ
1 април 2014 г.)
Класификатора на
институционалните единици,
съгласно ЕСС 2010
За деклариране на сделки
по предоставяне или
получаване на финансови
кредити между местни и
чуждестранни лица в
размер, равен на или поголям от 50 000 лв. или
тяхната равностойност в
чуждестранна валута
1. при преводи и
плащания към чужбина
и при преводи и
плащания между местни
и чуждестранни лица в
страната - в момента на
нареждане на превода
или плащането
2. при постъпления от
чужбина - в 30-дневен
срок от получаване на
уведомление от
доставчика на
платежната услуга за
постъпване на превода
по сметката на лицето
Еднократно при
сключване на сделка по
чл. 7, ал. 5 от Валутния
закон по предоставяне
или получаване на
До 15 работни дни след
финансови кредити
сключване на сделката
между местни и
чуждестранни лица в
размер, равен на или поголям от 50 000 лв. или
тяхната равностойност в
чуждестранна валута
Подава се пред
доставчика на
платежната
услуга,
съответно на
БНБ, когато
плащането се
извършва чрез
нея
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
22
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Честота на подаване
Срок за подаване
Начин на
подаване
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
ДЕКЛАРАЦИЯ - Чл. 6, ал. 1, принадлежащи към сектор S11
и подсектори S123, S124, S125, За деклариране на сметка в
т. 2 от
ФОРМА СПБ-2
чужбина
(изменена, в сила от Наредба № S126, S127, S128, S129 от
27 на БНБ Класификатора на
1 април 2014 г.)
институционалните единици,
съгласно ЕСС 2010
Еднократно при
сключване на сделка по
До 15 работни дни след
чл. 7, ал. 5 от Валутния
сключване на сделката
закон по откриване на
сметка в чужбина
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
ДЕКЛАРАЦИЯ - Чл. 6, ал. 1, принадлежащи към сектор S11
и подсектори S122, S123, S124,
т. 3 от
ФОРМА СПБ-3
(изменена, в сила от Наредба № S125, S126, S127, S128, S129 от
27 на БНБ Класификатора на
1 април 2014 г.)
институционалните единици,
съгласно ЕСС 2010
Еднократно при
сключване на сделка по
чл. 7, ал. 5 от Валутния До 15 работни дни след
закон по първоначално сключване на сделката
извършване на пряка
инвестиция в чужбина
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
За деклариране на сделки
при извършване на
първоначална пряка
инвестиция в чужбина
23
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Местни юридически лица,
принадлежащи към сектори
Чл. 6, ал. 1, S11 и S15 и подсектори S1313,
ДЕКЛАРАЦИЯЗа деклариране на дългови
S122, S123, S124, S125, S126,
т. 4 от
ФОРМА СПБ-9
ценни книжа, емитирани
(изменена, в сила от Наредба № S127, S128, S129 от
от местни лица
27 на БНБ Класификатора на
1 април 2014 г.)
институционалните единици,
съгласно ЕСС 2010
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
принадлежащи към сектори
Чл. 6, ал. 1,
ДЕКЛАРАЦИЯS11 и S15 и подсектори S1313,
т. 5 от
ФОРМА СПБ-10
S122, S123, S124, S125, S126,
(изменена, в сила от Наредба №
S127, S128, S129 от
27 на БНБ
1 април 2014 г.)
Класификатора на
институционалните единици,
съгласно ЕСС 2010
ФОРМА СПБ-4
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
Честота на подаване
Срок за подаване
Начин на
подаване
Еднократно при
сключване на сделка по
чл. 7, ал. 5 от Валутния
До 15 работни дни след
закон по получаване на
издаване на емисията
финансови кредити чрез
емисия на
облигационен заем
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Еднократно при
сключване на сделка по
чл. 7, ал. 5 от Валутния
За деклариране на
закон по придобиване
придобити ценни книжа
До 15 работни дни след
на ценни книжа без
без посредничество на
сключване на сделката
посредничество на
местно лице –
инвестиционен посредник местно лице –
инвестиционен
посредник
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ Чл. 9, ал. 1, ФОРМА СПБ-1 получен или
Отчет за финансовите
предоставен финансов кредит
т. 1 от
кредити между местни и
Наредба № между местни и чуждестранни
чуждестранни лица
27 на БНБ лица в размер, равен на или поголям от 500 000 лв. или
тяхната равностойност в
чуждестранна валута
Тримесечно
До 15-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
24
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
ФОРМА СПБ-4А
(нова, в сила от 1
януари 2015 г.)
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ Чл. 9, ал. 4, ФОРМА СПБ-1 получен или
Отчет за финансовите
предоставен финансов кредит
т. 1 от
кредити между местни и
Наредба № между местни и чуждестранни
чуждестранни лица
27 на БНБ лица в размер от 50 000 до 500
000 лв. или тяхната
равностойност в чуждестранна
валута
Начин на
подаване
Честота на подаване
Срок за подаване
Годишно
До 20-ти януари на
годината, следваща
отчетната година.
Лично или чрез
упълномощено
лице по
електронен път
До 20-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Местни юридически лица и
Отчет за салдата и
Чл. 9, ал. 1,
еднолични търговци,
ФОРМА СПБ-5
начислените и изплатени
т. 2 от
Тримесечно
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ (изменена, в сила от
лихви по сметка, открита в
Наредба №
ФОРМА СПБ-2 сметка,
1 април 2014 г.)
чужбина
27 на БНБ
открита в чужбина
25
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Честота на подаване
Срок за подаване
Начин на
подаване
Отчет за вземанията на
местни лица от
чуждестранни лица по
Местни юридически лица и
търговски кредити и по
Чл. 9, ал. 1, еднолични търговци,
други сделки, които не са
ФОРМА СПБ-6А
принадлежащи към сектор S11
т. 3 от
Тримесечно
финансови кредити, ако
(изменена, в сила от
Наредба № и S13 от Класификатора на
общата сума на тези
1 април 2014 г.)
27 на БНБ институционалните единици,
вземания е равна на или
съгласно ЕСС 2010
надвишава 200 000 лв. или
тяхната равностойност в
чуждестранна валута
До 20-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Отчет за задълженията на
местни лица към
чуждестранни лица по
търговски кредити и по
Местни юридически лица и
други сделки, които не са
Чл. 9, ал. 1, еднолични търговци,
ФОРМА СПБ-6Б
принадлежащи към сектор S11 финансови кредити или
т. 4 от
Тримесечно
(изменена, в сила от
облигационни заеми, ако
Наредба № и S13 от Класификатора на
1 април 2014 г.)
27 на БНБ институционалните единици, общата сума на тези
задължения е равна на или
съгласно ЕСС 2010
надвишава 200 000 лв. или
тяхната равностойност в
чуждестранна валута
До 20-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Местни юридически лица и
Отчет за извършени преки
еднолични търговци,
Чл. 10 от
ФОРМА СПБ-7
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ - инвестиции в чужбина, с
Тримесечно
(изменена, в сила от Наредба №
изключение на инвестиции
ФОРМА СПБ-3 сделки по
27
на
БНБ
1 април 2014 г.)
първоначално извършване на в недвижими имоти
пряка инвестиция в чужбина
До 20-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
26
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
ФОРМА СПБ-7А
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
ФОРМА СПБ-7Б
(нова, в сила от 1
януари 2015 г.)
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Честота на подаване
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
Отчет при прекратяване на
Чл. 8, ал.2 от
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ декларирана пряка
Еднократно
Наредба №
ФОРМА СПБ-3 сделки по
инвестиция в чужбина
27 на БНБ
първоначално извършване на
пряка инвестиция в чужбина
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
Отчет за извършени преки
Чл. 10 от
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ инвестиции в недвижими Годишно
Наредба №
ФОРМА СПБ-3 сделки по
имоти в чужбина
27 на БНБ
първоначално извършване на
пряка инвестиция в чужбина
Срок за подаване
Начин на
подаване
До 15 работни дни след
прекратяването на
декларирана пряка
инвестиция в чужбина
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
До 20-ти януари на
годината, следваща
отчетната година.
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
27
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Честота на подаване
Отчет за вземанията и
задълженията на местни
физически лица от
чуждестранни лица,
когато: 1.сумата на всички
вземания по финансови
кредити, включително
остатъци по банкови
сметки в чужбина и
притежавани ценни книжа
Местни физически лица,
Чл. 13 от принадлежащи към сектор S14 е равна на или надвишава
ФОРМА СПБ-8
Годишно
50 000 лв. или тяхната
(изменена, в сила от Наредба № от Класификатора на
27 на БНБ институционалните единици, равностойност в
1 април 2014 г.)
чуждестранна валута към
съгласно ЕСС 2010
края на отчетната година
и/или 2. сумата на всички
задължения по финансови
кредити е равна на или
надвишава 50 000 лв. или
тяхната равностойност в
чуждестранна валута към
края на отчетната година.
Еднократен отчет за
Местни юридически лица,
инвеститорите на
Чл. 9, ал. 7 декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРМА СПБ-9Б
първичен пазар в дългови
(изменена, в сила от от Наредба ФОРМА СПБ-9 емисия на
ценни книжа, емитирани
№ 27 на БНБ дългови ценни книжа на
1 април 2014 г.)
от местни лица на външен
външен пазар
пазар
Срок за подаване
Начин на
подаване
Лично или чрез
упълномощено
До 31 март на годината,
лице, на място
следваща отчетната
в БНБ, по
година
пощата или по
електронен път
Еднократно при
сключване на сделка по
чл. 7, ал. 5 от Валутния До 15 работни дни след
издаване на емисията
закон по емисия на
дългови ценни книжа на
външен пазар
Лично или чрез
упълномощено
лице по
електронен път
28
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Описание
Честота на подаване
Срок за подаване
Начин на
подаване
ФОРМА СПБ-9В
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
Отчет за продажба на
допълнителни количества
Местни юридически лица,
Чл. 9, ал. 6
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ - от дългови ценни книжа,
Тримесечно
от Наредба
емитирани от местни лица
ФОРМА СПБ-9 емисия на
№ 27 на БНБ
на вътрешен или външен
дългови ценни книжа
пазар
Лично или чрез
До 15 -то число на
упълномощено
месеца, следващ края на
лице по
отчетното тримесечие
електронен път
ФОРМА СПБ-9Г
(нова, в сила от 1
април 2014 г.).
Отчет за амортизационни
плащания по дългови
Местни юридически лица,
Чл. 9, ал. 6
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ - ценни книжа, емитирани
от Наредба
от местни лица на
ФОРМА СПБ-9 емисия на
№ 27 на БНБ
вътрешен или външен
дългови ценни книжа
пазар
Тримесечно
Лично или чрез
До 15 -то число на
упълномощено
месеца, следващ края на
лице по
отчетното тримесечие
електронен път
ФОРМА СПБ-9Д
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
Отчет за лихвени
плащания по дългови
Местни юридически лица,
Чл. 9, ал. 6
декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ - ценни книжа, емитирани
от Наредба
от местни лица на
ФОРМА СПБ-9 емисия на
№ 27 на БНБ
вътрешен или външен
дългови ценни книжа
пазар
Тримесечно
Лично или чрез
До 15 -то число на
упълномощено
месеца, следващ края на
лице по
отчетното тримесечие
електронен път
ФОРМА СПБ-10А
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
Местни юридически лица и
Отчет за активите на
еднолични търговци,
местни лица в ценни
Чл. 9, ал. 11 декларирали с ДЕКЛАРАЦИЯ книжа, придобити без
Месечно
от Наредба ФОРМА СПБ-10 придобити
посредничество на местно
№ 27 на БНБ ценни книжа без
лице - инвестиционен
посредничество на местно лице
посредник
– инвестиционен посредник
Чл. 9, ал.1,
ФОРМА СПБ-11
т.5 и ал.3 от
(изменена, в сила от
Наредба №
1 април 2014 г.)
27 на БНБ
Местни юридически лица и
еднолични търговци,
определени и писмено
уведомени от БНБ за
включването им в обхвата на
съответното проучване
Отчет за операциите
между местни и
чуждестранни лица по
получаването и
Тримесечно
предоставянето на услуги,
възнаграждения и
безвъзмездните
постъпления и плащания
Лично или чрез
До 10 -то число на
упълномощено
месеца, следващ края на
лице по
отчетния месец
електронен път
До 20-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
29
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
ФОРМА СПБ-12
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Местни юридически лица,
Чл. 11 от определени и писмено
Наредба № уведомени от БНБ за
27 на БНБ включването им в обхвата на
съответното проучване
Описание
Честота на подаване
Отчет за преки
чуждестранни инвестиции Тримесечно
в България
Срок за подаване
До 15-то число на
месеца, следващ
отчетното тримесечие.
Отчетите за четвърто
тримесечие на годината
се представят в БНБ в
срок до 25 януари на
годината, следваща
отчетната
Начин на
подаване
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
30
Приложение 1
Декларация/
Отчетна форма
ФОРМА СПБ-13
ФОРМА СПБ-Н
Нормативн
а уредба Отчетни лица
Местните юридически лица и
еднолични търговци,
декларирали пред БНБ
чуждестранна инвестиция по
реда на чл. 6, ал. 1, т. 3 от
Наредба № 27 на БНБ в
Чл. 11 от
държави извън Европейския
Наредба №
съюз и притежаващи
27 на БНБ
контролно участие в
чуждестранното предприятие,
предоставят веднъж годишно
информация за структурата и
дейността на чуждестранното
предприятие.
Описание
Отчет за структурата и
дейността на
предприятията извън
Европейския съюз,
контролирани от
български предприятия
Отчет за сделките с
Чл. 9, ал.5 от
Нотариуси, съответно съдии по недвижими имоти между
Наредба №
местни и чуждестранни
вписванията
27 на БНБ
лица
Честота на подаване
Срок за подаване
Начин на
подаване
Лично или чрез
упълномощено
лице, на място
в БНБ, по
пощата или по
електронен път
Годишно
До 30 юни на годината,
следваща отчетната
година.
Месечно
Лично или чрез
упълномощено
До 10 -то число на
лице, на място
месеца, следващ края на
в БНБ, по
отчетния месец
пощата или по
електронен път
31
Приложение 2
Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните статистически форми по Наредба № 27 на БНБ,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРМА СПБ-1
ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРМА СПБ-2
Изменения в съдържанието
По т.1 Местно лице кредитополучател/кредитодател , към събираните данни за местното лице са добавени: пощенски код, правна форма,
представляващо лице, дата на създаване и държава на обслужващата банка. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при
първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
Добавена е нова т. 2. Гаранция по кредита , с която се събира информация за гаранцията по кредита (ако има такава). По отношение на вида на
кредита са изключени: Прехвърляне на вземания по финансов кредит и Встъпване в дълг по финансов кредит , а е добавен като възможен вариант
Овърдрафт.
Досегашната т. 2. Вид кредитополучател/кредитор (местно лице) е заменена с 6. Тип кредитор/ кредитополучател (чуждестранно лице) , като
в нея се описва връзката (или липсата на връзка) между двете страни по кредита.
Не се събира информация за целта на кредита, а е предоставена възможност, при необходимост, за вписване на свободен текст в т. 4. Коментар.
В т. 5. Чуждестранно лице кредитор/кредитополучател вече не се изисква вписване на адреса на чуждестранното лице, а само неговата
държава на резидентност и държавата на неговата крайна контролираща единица.
Добавена е нова т. 7. Сектор на чуждестранното лице кредитор/кредитополучател , в която се избира институционалния сектор на
чуждестранното лице, съгласно Секторен класификатор по ЕСС 2010.
С Декларация - форма СПБ-2 се декларират и сметки, открити при банки, инвестиционни посредници, както и при дружества, част от холдингови
структури.
По т.1. Местно лице - титуляр на сметката към събираните данни за местното лице са добавени: пощенски код, правна форма,
представляващо лице, дата на създаване, обслужваща банка и държава на обслужващата банка. Подробните данни за местното лице се подават в
БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
В т. 2. Чуждестранно лице, при което е открита сметката вече не се изисква вписване на адрес на управление и тип на чуждестранното лице,
а само наименование и държава на резидентност.
Добавена е нова т.3. Тип на чуждестранното лице , като в него се описва връзката (или липсата на връзка) между местното лице-титуляр на
сметката и чуждестранното лице, при което е открита сметката.
Добавена е нова т. 4. Сектор на чуждестранното лице , в която се избира институционалния сектор на чуждестранното лице, съгласно Секторен
класификатор по ЕСС 2010.
В т. 5. Данни за сметката , към събираните досега данни са добавени срочност (Краткосрочна или Безсрочна/Дългосрочна) и прехвърляемост на
сметката (Прехвърляема/Непрехвърляема).
Добавена е нова т. 6 Начин за определяне на лихвените плащания , с която се събира статистическа информация за лихвения процент по
сметката.
Изменения в срока за
подаване
Няма
Няма
32
Приложение 2
Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните статистически форми по Наредба № 27 на БНБ,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРМА СПБ-3
Изменения в съдържанието
По т.1 Местно лице, към събираните данни за местното лице са добавени: пощенски код, правна форма, представляващо лице, дата на създаване,
обслужваща банка и държава на обслужващата банка. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначална
регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
По т.2.1. Създаване на търговско дружество в чужбина, вместо размера на учредителната вноска следва да се посочи записания капитал и
процентното участие в капитала на местното лице - инвеститор в дружеството в чужбина.
Добавена е нова т.3. Вид на участието в капитала на дружеството в чужбина, в която се посочва дали участието се осъществява чрез дялове, акции,
друг вид участие или дружеството е без уставен капитал. При участие чрез акции се посочва техния ISIN код, дали са котирани (и на коя фондова
борса) или са не котирани.
По т.4. Чуждестранно лице, в което е извършена инвестицията вече се посочва само наименованието, държавата на седалище и номер в съответния
търговски регистър или друг официален регистър на чуждестранното лице.
Добавена е нова (която заменя досегашната т.3.6.) т.5. Сектор на чуждестранното лице, в която се избира институционалния сектор на
чуждестранното лице, съгласно Секторен класификатор по ЕСС 2010.
Изменения в срока за
подаване
Няма
Досегашната Форма СПБ-9А "Еднократен отчет за ценни книжа, емитирани от местни лица в чужбина". Преди измененията декларирането на
емитираните ценни книжа в чужбина се извършваше с Декларация-форма СПБ-1. С промените във Валутния закон и Наредба 27 на БНБ се изисква
деклариране на емисиите на дългови ценни книжа на вътрешен и на външен пазар.
По отношение на Местното лице - емитент , към събираните данни са добавени: пощенски код, правна форма, представляващо лице, дата на
създаване, обслужваща банка и държава на обслужващата банка. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при
ДЕКЛАРАЦИЯпървоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
ФОРМА СПБ-9
Наред с досега събираната Основна информация за емисията, са добавени следните характеристики CUSIP/SEDOL код (при наличие) и CFI
(досега Форма СПБкласификация .
9А)
По отношение на Доходността се изисква посочването на лихвената конвенция .
При обратно изкупуване на емисията се изисква отчитане на цената на обратно изкупуване .
Добавени са и следните характеристики на емитираните дългови ценни книжа: Обикновена/Привилегирована, Поименна/На приносител;
Налична/Безналична; Подчинена; Частно пласиране; Винкулирана; Ипотечна .
Наред с това се изисква и информация за: борсов код и дата на борсова регистрация , банка довереник и поемател на емисията .
ДЕКЛАРАЦИЯФОРМА СПБ-10
Преди измененията на Валутния закон и Наредба 27 на БНБ придобиването на ценни книжа без посредничеството на местен инвестиционен
посредник се декларираха чрез Декларация - форма СПБ-2. С измененията на Наредба 27 и Указанията към нея се въвежда отделна Декларация форма СПБ-10 при придобиване на ценни книжа без посредничеството на местно лице - инвестиционен посредник.
По отношение на Местното лице , към събираните данни са добавени: пощенски код, правна форма, представляващо лице, дата на създаване,
обслужваща банка и държава на обслужващата банка. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначална
регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
По отношение на сделката се изисква предоставянето на следната информация: ISIN код на ценната книга (ценните книги), дали придобиването е
извършено чрез чуждестранен посредник или без такъв, държавата на контрагента по сделката и датата на сделката. В коментарно поле е дадена
възможност за предоставяне на допълваща информация за сделката в свободен текст.
33
Приложение 2
Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните статистически форми по Наредба № 27 на БНБ,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
ФОРМА СПБ-4
ФОРМА СПБ-5
Изменения в съдържанието
Три са принципните промени във форма СПБ-4 "Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица":
1. Форма СПБ-4 се дължи само за кредити в размер равен на или по-голям от 500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към
момента на декларирането, както и в случаите когато с допълнително договорени суми по кредита неговият размер стане равен на или надвиши 500
000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута. В случай, че към момента на декларирането финансовият кредит е в размер от 50 000 до
500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута, той се отчита с форма СПБ-4А "Годишен отчет за финансовите кредити между
местни и чуждестранни лица"
2. С една форма СПБ-4 "Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица", вече могат да се докладват повече от един
декларирани финансови кредити.
3. Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба 27 на БНБ, при отчитането на повече от пет декларирани финансови кредита, статистическите
форми се подават само по електронен път.
В полето Местно лице се посочва вече само неговото наименование и ЕИК/Код по БУЛСТАТ. Подробните данни за местното лице се подават в
БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
При отчитането на размера към началото и към края на отчетното тримесечие няма изменения.
При отчитането на операциите по кредита през месеците на отчетното тримесечие не се докладва обслужващата банка и са добавени следните
кодове: Код 15 Опрощаване на дълг; Код 16 Встъпване в дълг; Код 17 Прехвърляне на дълг; Код 18 Едностранно отписване на дълг; Код 19
Прихващане срещу насрещни задължения (вземания); Код 20 Канцелиране на главници; Код 21 Канцелиране на лихви; Код 22 Плащане на такси и
комисионни; Код 23 Удържани данъци при източника; Код 24 Начислена наказателна лихва
Изменения в срока за
подаване
Няма
Основните принципни различия с предходния вариант на Форма СПБ-5 "Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина" са:
1. Вече не се изисква предоставяне на информация за движенията (постъпления и плащания) по сметките в чужбина, а само за салдото в началото и
Срокът за подаване на
в края на отчетното тримесечие и начислените и фактически изплатени лихви по сметката;
тримесечните отчети е
2. С една форма СПБ-5 "Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина", вече могат да се докладват повече от една декларирани сметки в
удължен до 20-то число
чужбина.
на месеца, следващ
3. Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба 27 на БНБ, при отчитането на повече от пет декларирани сметки в чужбина, статистическите
отчетното тримесечие,
форми се подават само по електронен път.
вместо до 15-то число.
В полето Местно лице се посочва вече само неговото наименование и ЕИК/Код по БУЛСТАТ. Данните за местното лице се подават в БНБ
еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
34
Приложение 2
Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните статистически форми по Наредба № 27 на БНБ,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
Изменения в съдържанието
Изменения в срока за
подаване
Принципните промени във форма СПБ-6А "Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица" са:
1. Форма СПБ-6А се дължи за вземания от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, само когато
общата сума на тези вземания е равна на или надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута.
2. Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба 27 на БНБ, при отчитането на повече от от пет записа, формата се подава само по електронен
път.
ФОРМА СПБ-6А
По т.1 Местно лице , към събираните данни за местното лице са добавени: пощенски код, правна форма, представляващо лице, дата на създаване,
обслужваща банка и държава на обслужващата банка. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначално
Срокът за подаване на
предоставяне на отчет или при промяна на вече заявени обстоятелства за местното лице.
тримесечните отчети е
Наред със събираната досега информация за типа на вземането (към което са добавени и вземанията по начислени лихви по търговски кредити) и удължен до 20-то число
валутата на вземането, типа на чуждестранното лице и неговата държава, са добавени следните характеристики: Колона 2. Сектор на
на месеца, следващ
чуждестранното лице ( S11 Нефинансови предприятия; S121 Централна банка; S122 Депозитни институции, без централната банка; S123
отчетното тримесечие,
Фондове на паричния пазар; S124 Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар; S125 Други финансови посредници без
вместо до 15-то число.
застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове; S126 Финансови спомагателни организации; S127 Каптивни финансови
институции и заемодатели; S128 Застрахователни (осигурителни) дружества; S129 Пенсионни фондове; S13 Държавно управление; S14
Домакинства и S15 Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) ; Колона 6. Матуритет на вземането ((L) Дългосрочни/(S)
Краткосрочни); Промени във вземането, несвързани с изплащане: Колона 9. Тип на промяната (15 Анулиране /опрощаване/ на вземанe; 16
Поемане на вземане; 17 Прехвърляне на вземане; 18 Отписване на вземанe; 25 Преструктуриране на вземане; 27 Промяна в типа и/или сектора на
чуждестранното лице; 28 Промяна в държавата на контрагента; 29 Промяна в срока на вземането; 30 Продажба на вземане; 39 Други промени,
различни от изплащане) и Колона 9. Увеличение/намаление в хиляди валутни единици - стойност на промяната.
35
Приложение 2
Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните статистически форми по Наредба № 27 на БНБ,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
Изменения в съдържанието
Изменения в срока за
подаване
Принципните промени във форма СПБ-6Б "Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица" са:
1. Форма СПБ-6Б се дължи за задължения към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити или
облигационни заеми, само когато общата сума на тези задължения е равна на или надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна
валута.
2. Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба 27 на БНБ, при отчитането на повече от от пет записа, формата се подава само по електронен
път.
ФОРМА СПБ-6Б
ФОРМА СПБ-7
ФОРМА СПБ-8
По т.1 Местно лице , към събираните данни за местното лице са добавени: пощенски код, правна форма, представляващо лице и дата на създаване.
Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначално предоставяне на отчет или при промяна на вече заявени
обстоятелства за местното лице.
Наред със събираната досега информация за типа на задължението (към което са добавени и задълженията по начислени лихви по търговски
кредити) и валутата на задължението, типа на чуждестранното лице и неговата държава, са добавени следните характеристики: Колона 2. Сектор
на чуждестранното лице (S11 Нефинансови предприятия; S121 Централна банка; S122 Депозитни институции, без централната банка; S123
Фондове на паричния пазар; S124 Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар; S125 Други финансови посредници без
застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове; S126 Финансови спомагателни организации; S127 Каптивни финансови
институции и заемодатели; S128 Застрахователни (осигурителни) дружества; S129 Пенсионни фондове; S13 Държавно управление; S14
Домакинства и S15 Нетърговски организации, обслужващи домакинствата); Колона 6. Матуритет на вземането ((L) Дългосрочни/(S)
Краткосрочни); Промени във вземането, несвързани с изплащане: Колона 9. Тип на промяната (15 Анулиране /опрощаване/ на задължение; 16
Поемане на задължение; 17 Прехвърляне на задължение; 18 Отписване на задължение; 25 Преструктуриране на задължение; 27 Промяна в типа
и/или сектора на чуждестранното лице; 28 Промяна в държавата на контрагента; 29 Промяна в срока на задължението; 39 Други промени, различни
от изплащане) и Колона 9. Увеличение/намаление в хиляди валутни единици - стойност на промяната.
Срокът за подаване на
тримесечните отчети е
удължен до 20-то число
на месеца, следващ
отчетното тримесечие,
вместо до 15-то число.
Срокът за подаване на
По т.1 Местно лице се посочва вече само неговото наименование и ЕИК/Код по БУЛСТАТ. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ тримесечните отчети е
удължен до 20-то число
еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
на месеца, следващ
Отпада изискването за предоставяне на статистическа информация за участие на чуждестранни лица в регистрирания капитал на местното лице в
отчетното тримесечие,
края на тримесечието.
вместо до 15-то число.
По т.1 Местно лице се посочват вече неговите име и фамилия и ЕГН/ЛНЧ. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при
първоначална регистрация или при промяна на вече заявени обстоятелства.
Наред със събираната досега статистическа информация за валутата на вземането/задължението и държавата на чуждестранното лице е добавена
колона и за Матуритет на вземането/задължението ( Дългосрочни/ Краткосрочни). По отношение на типа на вземанията, са добавени и вземанията
по ценни книжа, придобити без посредничеството на местно лице - инвестиционен посредник. Изисква се и посочването на ISIN кодовете на
притежаваните ценни книжа.
Няма
36
Приложение 2
Изменения и допълнения на формите - декларации и отчетните статистически форми по Наредба № 27 на БНБ,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
Изменения в съдържанието
Изменения в срока за
подаване
ФОРМА СПБ-9Б
По отношение на т.1 Местно лице - емитент , се посочва вече само неговото наименование и ЕИК . Подробните данни за местното лице се
подават в БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
Значително е намален броя на докладваните данни - от 20 - на 4 характеристики, които са: Държава на инвеститора, Институционален сектор
на инвеститора и позиция на инвеститора по общ номинал и по пазарна цена .
Няма
ФОРМА 10-А
Досегашната Форма СПБ-10 "Отчет за активите на местни лица, водени при чуждестранен инвестиционен посредник".
В полето Местно лице се посочва вече само неговото наименование и ЕИК/Код по БУЛСТАТ. Подробните данни за местното лице се подават в
БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
Намален е броят на докладваните данни - от 26 - на 21 характеристики.
Наред с досега събираната информация, са добавени следните характеристики: Безвъзмездно придобити ценни книжа; Вид на стойността
(брой или номинал); информация за средната пазарна цена и пазарната цена в края на отчетния период и котировъчната база.
По отношение на връзката между местното лице, придобило ценните книжа и емитента им се посочва дали инвестицията е пряка или портфейлна. В
коментарно поле е дадена възможност за предоставяне на допълваща информация за сделката в свободен текст.
Срокът за подаване на
месечните отчети е
намален до 10-то число
на месеца, следващ
отчетното тримесечие,
вместо до 15-то число.
ФОРМА СПБ-11
Срокът за подаване на
В полето Местно лице , към събираните данни за местното лице са добавени: пощенски код, правна форма, представляващо лице и дата на
тримесечните отчети е
създаване. Подробните данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани
удължен до 20-то число
обстоятелства.
на месеца, следващ
Увеличена е детайлността на събираните статистически данни за търговията с услуги от 51 на 65 позиции. Не се изисква вече предоставяне на
отчетното тримесечие,
детайлна информация за строителните услуги.
вместо до 15-то число.
ФОРМА СПБ-12
В полето Местно лице , към събираните данни за местното лице са добавени: правна форма, представляващо лице и дата на създаване. Подробните
данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
Няма
ФОРМА СПБ-13
В полето Местно лице , към събираните данни за местното лице са добавени: правна форма, представляващо лице и дата на създаване. Подробните
данни за местното лице се подават в БНБ еднократно при първоначална регистрация или при промяна на вече декларирани обстоятелства.
В полето Предприятие в чужбина отрасловата класификация се посочва по КИД 2008 (вместо по НКИД 2003).
Няма
37
Приложение 3
Нови форми - декларации и отчетни статистически форми,
в сила от 1 април 2014 г.
Декларация/
Отчетна форма
ФОРМА СПБ-4А
(нова, в сила от 1
януари 2015 г.)
ФОРМА СПБ-7А
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
ФОРМА СПБ-7Б
(нова, в сила от 1
януари 2015 г.)
ФОРМА СПБ-9В
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
ФОРМА СПБ-9Г
(нова, в сила от 1
април 2014 г.).
ФОРМА СПБ-9Д
(нова, в сила от 1
април 2014 г.)
Наименование
Годишен отчет за финансовите кредити между местни и
чуждестранни лица
Нормативно
основание
Предназначение
Отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни
лица, с който местни юридически лица и еднолични търговци
Чл. 9, ал. 4, т. 1 от предоставят на годишна база информация за
Наредба № 27 на БНБ получени/предоставени финансови кредити между местни и
чуждестранни лица с размер от 50 000 до 500 000 лв. или
тяхната равностойност в чуждестранна валута.
Отчет при прекратяване на декларирана пряка
инвестиция в чужбина
Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в
Чл. 8, ал.2 от Наредба чужбина, с който местни юридически лица и еднолични
№ 27 на БНБ
търговци предоставят еднократно, в 15-дневен срок,
информация при прекратяване на пряка инвестиция в чужбина.
Годишен отчет за извършени преки инвестиции в
недвижими имоти в чужбина
Отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в
чужбина, с който местни юридически лица и еднолични
Чл. 10 от Наредба №
търговци предоставят на годишна база информация за
27 на БНБ
пазарната стойност на придобитите от тях недвижими имоти в
чужбина.
Отчет за продажба на допълнителни количества от дългови
Тримесечен отчет за продажба на допълнителни
Чл. 9, ал. 6 от Наредба ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или
количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни
№ 27 на БНБ
външен пазар, с който местни юридически лица и еднолични
лица на вътрешен или външен пазар
търговци предоставят информация на тримесечна база
Тримесечен отчет за амортизационни плащания по
дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на
вътрешен или външен пазар
Отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа,
Чл. 9, ал. 6 от Наредба емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар, с
№ 27 на БНБ
който местни юридически лица и еднолични търговци
предоставят информация на тримесечна база.
Отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа,
Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни
Чл. 9, ал. 6 от Наредба емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар, с
книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или
№ 27 на БНБ
който местни юридически лица и еднолични търговци
външен пазар
предоставят информация на тримесечна база.
38
Приложение 4
Образци на статистическите форми и декларации
по Наредба № 27 на БНБ
39
Образец
по чл.3, ал.1
СТАТИСТИЧЕСКА ФОРМА
по чл. 3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ
(при извършване на плащания или преводи към чужбина, плащания или преводи между местни и чуждестранни
лица в страната и при постъпления от чужбина на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лева)
1. Получаване/нареждане на плащане
Получаване
Нареждане
2. Дата на получаване/нареждане
Дата:
ден
3. Данни за наредителя на превода
местно лице
месец
година
чуждестранно лице
Име (наименование):……………………. …………………………………………………………………
ЕГН (номер по БУЛСТАТ/ЕИК) :
Адрес:……..……......…...…………………...………..………………………………….………....
Държава: …………………….…………...….…………………….
4. Данни за получателя на превода
Код на държавата:
местно лице
чуждестранно лице
Име (наименование):……………………. …………………………………………………………………
ЕГН (номер по БУЛСТАТ/ЕИК) :
Адрес:……..……......…...…………………...………..………………………………….………....
Държава: …………………….…………...….………..……………….
Код на държавата:
5. Основание за полученото/нареденото плащане
………………….……………….……….………...……………………………..………………………….….…………..
………………….……………….……….………...……………………………..………………………….….…………..
………………….……………….……….………...……………………………..………………………….….…………..
………………….……………….……….………...……………………………..………………………….….…………..
Код на операцията:
Номер на БНБ:
6. Валута и стойност на полученото/нареденото плащане
Валута
Код
………………
Сума в оригинална валута
Равностойност в лева
………………………………………….
………………………………….
7. Служител, приел формата
………………………………………………
Подпис на служителя: ……………………
Дата:
ден
месец
година
Подпис на представилия формата: ……...……………….
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
40
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
на статистическа форма по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ
(при извършване на плащания или преводи към чужбина, плащания или преводи между
местни и чуждестранни лица в страната и при постъпления от чужбина на стойност, равна
на или надвишаваща 100 000 лева)
За всяко отделно плащане или превод към чужбина, плащане или превод между
местно и чуждестранно лице в страната и при постъпление от чужбина на стойност, равна на
или надвишаваща 100 000 лв., се попълва отделна форма.
Графа 1. Получаване или нареждане на плащане
Отбелязва се клетката, съответстваща на извършваната операция.
Графа 2. Дата на получаване/нареждане на плащането
Посочва се датата, на която се нарежда плащането, или датата, на която е получено
плащането.
Графа 3. Данни за наредителя на превода
Отбелязва се дали наредителят е местно или чуждестранно лице.
За местни юридически лица или еднолични търговци се попълват точното
наименование, адрес и регистрационен номер по БУЛСТАТ/ЕИК, а за местните физически лица
- трите имена, адрес и ЕГН.
За чуждестранни лица се попълва точното наименование на юридическото лице или
имената на физическото лице.
Задължително се посочва държавата, от която се нарежда преводът. Кодът на
държавата се попълва от местната банка, посредник по операцията.
Графа 4. Данни за получателя на превода
Отбелязва се дали получателят е местно или чуждестранно лице.
За местни юридически лица или еднолични търговци се попълват точното
наименование, адрес и регистрационен номер по БУЛСТАТ/ЕИК, а за местните физически лица
- трите имена, адрес и ЕГН.
За чуждестранни лица се попълва точното наименование на юридическото лице или
имената на физическото лице
Задължително се посочва държавата, в която се получава преводът. Кодът на
държавата се попълва от местната банка, посредник по операцията.
Графа 5. Основание на полученото/нареденото плащане
Посочва се основание на полученото/нареденото плащане. В случаите, когато
получаването/нареждането е свързано с финансов кредит между местно юридическо лице или
едноличен търговец и чуждестранно лице, включително и чрез откриване на банкова сметка в
чужбина, както и с пряка инвестиция на местно юридическо лице или едноличен търговец в
чужбина, се вписва номер на БНБ, определен при декларирането на сделката. Кодът на
операцията се попълва от банката, посредник по операцията.
Графа 6. Валута на полученото/нареденото плащане
Посочват се валутата и точната сума на получаването/ нареждането в съответната
валута. Кодът на валутата се попълва от банката, посредник по операцията. Попълва се и
равностойността на полученото/нареденото плащане в български левове, преизчислена по
курса на БНБ за деня на извършване на операцията.
Графа 7. Служител, приел формата
Посочва се името на служителя, приел формата и попълнил съответните кодове.
Служителят полага своя подпис. Попълва се датата на подаване на формата. Формата се
подписва от подателя.
41
Образец
по чл. 6, ал. 1, т. 1
Номер на БНБ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-1
Печат
образец по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ
(за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между
местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.)
Подпис:
Тип на декларацията:
Първоначална
Коригираща към Рег. № на БНБ
Дата, на която е осъществена промяната :
ФИНАНСОВИЯТ КРЕДИТ Е ПРЕДОСТАВЕН:
1. От местно лице на чуждестранно лице
2. От чуждестранно лице на местно лице
1. МЕСТНО ЛИЦЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/КРЕДИТОР
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.
1.10.
1.11.
1.12.
1.14.
Правна форма:
Населено място:
Адрес на седалище:
Телефон:
1.8. Факс:
Представляващо лице:
Дата на създаване:
Обслужваща банка(и):
Държава на крайната контролираща единица на местното лице:
1.5. Пощенски код:
1.9. Електронна поща:
1.13. Държава на обслужващата банка:
2. ГАРАНЦИЯ ПО КРЕДИТА
2.1. Негарантиран
2.2. Държавно гарантиран
2.3. Гарантиран от предприятие с повече от 50% държавно участие
2.4. Гарантиран от предприятие с повече от 50% частно участие
3. ВИД НА КРЕДИТА
3.1. Финансов заем
3.2. Финансов лизинг
3.3. Револвиращ кредит (кредитна линия)
3.4. Допълнителни парични вноски по чл. 134 от Търговския закон
3.5. Овърдрафт
3.6. Друг вид кредит:
.....................................................
4. КОМЕНТАР
5. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ
5.1. Име (наименование):
5.2. Държава:
42
Образец
по чл. 6, ал. 1, т. 1
6. ТИП КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ (ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ)
6.1. Преки и непреки чуждестранни инвеститори
6.2. Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина
6.3. Други свързани чуждестранни предприятия
6.4. Несвързани чуждестранни лица
7. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ
7.1. Държавно управление
7.2. Нефинансово предприятие
7.3. Парично финансова институция (банка, фонд на паричния пазар)
7.4. Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
7.5. Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
7.6. Финансови спомагателни организации
7.7. Каптивни финансови институции и заемодатели
7.8. Застрахователни компании
7.9. Пенсионни фондове
7.10. Домакинство или НТООД
7.11. Друг
8. ДАННИ ЗА КРЕДИТА
8.1. Дата на сключване на договора за кредит (дд.мм.гггг)
8.2. Крайна дата на валидност на договора за кредит (дд.мм.гггг)
8.3. Валута на кредита (буквен код по ISO 4217)
8.4. Размер на кредита
8.5. Схема на усвояване на кредита (по дати на траншове):
Траншове
Първи транш
Дата на получаване (дд.мм.гггг)
Размер
Последен транш
Общ брой траншове
43
Образец
по чл. 6, ал. 1, т. 1
9. ПОГАШЕНИЕТО НА ГЛАВНИЦАТА СЕ ИЗВЪРШВА :
10. НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ :
9.1. На равни части
10.1. Безлихвен кредит
9.2. Анюитетни вноски
10.2. Фиксиран годишен лихвен процент
9.3. Наведнъж
10.2.1. Ставка на годишния лихвен процент
10.3. Плаващ лихвен процент
9.4. При поискване от страна на кредитора
9.5. Друга схема
10.3.1. База на лихвения процент (индекс)
10.3.2. База на лихвения процент (число)
10.3.3. Надбавка
10.4. Друг
.........................................................................
11. ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ ПО КРЕДИТА (ДО ПЪЛНОТО МУ ПОГАСЯВАНЕ)
Главница
дата (дд.мм.гггг)
размер
Лихва
дата (дд.мм.гггг)
Първо плащане
Последно плащане
Брой плащания за една година
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1968 (1077)
44
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-1
за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни
лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.
(по образец към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Декларация - Форма СПБ-1 се подава в БНБ от всички местни юридически лица и
еднолични търговци, получили или предоставили финансов кредит от/на чуждестранно лице. При
промяна на вече декларирани обстоятелства се подава коригираща Декларация - Форма СПБ-1 на
хартиен носител или със заявка за промяна се отразява в електронния вариант в ИСИС.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Декларация - Форма СПБ-1 се предоставя на БНБ в срок до 15
работни дни от сключване на договора за кредит.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Декларация - Форма СПБ-1 се подава лично или чрез
упълномощено лице, на хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на
оригиналните образци на отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се
предоставят на място в БНБ. Не се приема Декларация - Форма СПБ-1, изпратена по факс.
НОМЕР НА БНБ: Определя се служебно от БНБ при първоначалното деклариране на кредита.
ТИП НА ДЕКЛАРАЦИЯТА: Декларацията може да бъде първоначална или коригираща.
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид. При коригираща декларация се посочва
за кой регистрационен номер на БНБ се отнася корекцията и от коя дата е изменението.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
Посочва се дали финансовият кредит е предоставен от местното лице на чуждестранно лице или е
предоставен от чуждестранно лице на местното лице, като се отбелязва (с Х) съответното поле.
1. МЕСТНО ЛИЦЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/КРЕДИТОР: Посочват се наименованието и
ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец, което е получило,
съответно предоставило финансовия кредит. При първоначална регистрация на местното лице в
БНБ и при последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва информация за
правната форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна
поща, име и фамилия на лицето, което представлява местното лице, дата на създаване на местното
лице (дд.мм.гггг), обслужваща банка и държава, в която с намира обслужващата банка. В случай,
че местното лице се представлява от повече от едно лице се посочва името и фамилията на едно от
представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.14 не се попълват, когато местното лице
вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в БНБ и данните са непроменени.
2. ГАРАНЦИЯ ПО КРЕДИТА: В случаите, когато има гаранция по кредита, това се отбелязва в
съответното поле. Ако кредитът е гарантиран от централните или местни органи на държавно
управление, се отбелязва в полето Държавно гарантиран. В случаите, когато гаранцията е поета
45
от банка или друго финансово или нефинансово предприятие се посочва в т.2.3 или т.2.4, в
зависимост от собствеността върху гаранта.
3. ВИД НА КРЕДИТА: Отбелязва се полето, отговарящо на вида на получения, съответно
предоставения кредит. Ако кредитът е класифициран в т. 3.6. "Друг вид кредит", се прави кратко
описание на кредита (синдикиран кредит и др.).
4. КОМЕНТАР: Свободно поле, в което при необходимост биха могли да бъдат вписани
допълнителни разяснения, бележки и описания във връзка с декларираните данни.
5. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ: Посочва се името на
чуждестранното лице - кредитор, съответно кредитополучател и държавата му на резидентност
(седалище) с код, съгласно Приложение 6 Класификатор на държавите и международните
институции за целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна
позиция.
6. ТИП КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ (ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ): Отбелязва се
полето, което отговаря на типа на чуждестранното лице - кредитор, съответно кредитополучател,
според свързаността му с местното лице, кредитополучател, съответно кредитор:
6.1. Преки и непреки чуждестранни инвеститори:
6.1.1. Пряк чуждестранен инвеститор – чуждестранно лице (предприятие или физическо лице),
което придобива дълготраен интерес (10% или повече от дяловия капитал или правото на глас) в
предприятие, намиращо се в българската икономика (виж схемата – напр. А е пряк инвеститор за
В, защото притежава 55% от капитала на В, D е пряк инвеститор за Е, защото притежава 60% от
капитала на Е; аналогично F, H и К са преки инвеститори съответно за G, J и L, защото притежават
10% и над 10% от капитала или правата на глас на съответните дружества);
6.1.2. Непряк чуждестранен инвеститор:
а) чуждестранно лице, упражняващо контрол (над 50%) върху прекия чуждестранен инвеститор
на местното лице (напр. N упражнява контрол върху А и К, като притежава съответно по 60% и
70% от техния капитал или права на глас; в същото време А и К са преки инвеститори съответно
за В и L, следователно N е непряк инвеститор за B и L);
б) чуждестранно лице, притежаващо между 10% и 50% от капитала на прекия чуждестранен
инвеститор в комбинация с контрол (над 50%) от страна на прекия чуждестранен инвеститор
върху местното лице (напр. N притежава по съответно по 10% и 30% в D и F, но F не притежава
контрол над G, следователно N не е непряк инвеститор за G, но е непряк инвеститор за Е, защото
D притежава контрол над Е);
6.2. Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина – чуждестранни предприятия, по
отношение на които местното лице е в ролята на пряк или непряк инвеститор, включително
клоновете (напр. С е пряко инвестиционно предприятие на В, защото В е придобил дълготраен
интерес в размер на 12% от дяловия капитал или правата на глас на С);
6.3. Други свързани чуждестранни предприятия, непритежаващи дял едно в друго - други
предприятия в чужбина, принадлежащи към една и съща мултинационална група с местното лице
(имат общ пряк или непряк инвеститор на върха на веригата - N), но нито едно от тях не е пряк
или непряк инвеститор в останалите (напр. за В такива са D, F и K).
46
Схема на чуждестранни свързани лица
N
Чуждестранна
икономика 1
Местна икономика
БЪЛГАРИЯ
Чуждестранна
икономика 2
60%
10%
30%
9%
70%
A
D
F
H
K
55%
60%
25%
100%
10%
B
E
G
J
L
12%
C
6.4. Несвързани чуждестранни лица – чуждестранни физически или юридически лица, които не
попадат в гореизброените категории 6.1., 6.2. и 6.3. (тук се включват и чуждестранните лица
притежаващи под 10% от дяловия капитал или правото на глас в отчитащото се предприятие).
7. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ: Отбелязва се полето, отговарящо на
институционалния сектор на чуждестранно лице - кредитор, съответно кредитополучател, в
съответствие с Приложение 5 Класификатор на институционалните единици по ЕСС 2010.
8. ДАННИ ЗА КРЕДИТА:
8.3. Посочва се буквеният код на валутата на кредита, съгласно договора за кредит, в съответствие
с Приложение 7 Класификатор на валутите. В случай че договореният размер на кредита е
определен в повече от една валута, деклараторът определя една от тези валути като основна и
размерът на кредита се преизчислява в така определената основна валута. Определената основна
валута се посочва като валута на кредита.
8.5. Посочват се датите и размерът на първия и последния транш, както и общият брой траншове.
Между тях се посочват датите и размерът на междинните траншове. В случай че траншовете са
повече от предвидените във формата полета или кредитът се усвоява по специална схема, се
прилага отделно схемата на усвояване на кредита. Ако отделните траншове от кредита се
получават във валута, различна от валутата на кредита по т. 8.3, то те се преизчисляват и посочват
в основната валута на кредита.
9. ПОГАШЕНИЕ НА ГЛАВНИЦАТА: Отбелязва се начинът, по който се извършва погашението
на главницата. При схема на издължаване на кредита с предварително определена равна вноска,
включваща части от главницата и съответната лихва, се посочва т. 9.2. "Анюитетни вноски". В
случаите, когато няма конкретен погасителен план (плащането на главници се извършва при
уведомление от страна на кредитора), се отбелязва клетка 9.4. „При поискване от страна на
47
кредитора”. В случаите, когато схемата на изплащане на главниците не може да бъде описана в т.
9.1. до 9.4., се посочва т. 9.5. "Друга схема", като схемата следва да бъде приложена към Форма
СПБ-1.
10. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ: Отбелязва се полето,
отговарящо на начина, по който се определят лихвените плащания.
10.2.1. Ставка на фиксирания лихвен процент - посочва се определеният фиксиран лихвен процент
на годишна база.
10.3.1. База на лихвения процент (индекс) – посочва се определеният базов лихвен процент, в
случай, че е индекс, с код от Табл. 1. База на плаващия лихвен процент – кодове.
10.3.2. База на лихвения процент (число) - посочва се определеният базов лихвен процент, в
случай, че е число.
10.3.3. Надбавка - посочва се процентът, с който се завишава определената по т. 10.3.1 или 10.3.2
база.
11. ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ ПО КРЕДИТА: Посочват се датата и размерът на
предстоящите плащания на главницата и датата на лихвените плащания до пълното погасяване на
кредита, както и броят на плащанията за една календарна година. Предстоящите плащания се
определят и посочват във валутата на заема по т. 8.3. Датата се посочва във формат дд.мм.гггг.
ДЕКЛАРАТОР: Посочва се информация за лицето, съставило декларацията, което полага и
собственоръчен подпис, ако декларацията е подадена на хартия. Ако декларацията е подадена
през уеб-базираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е
необходимо подписването й с електронен подпис.
Табл. 1. База на плаващия лихвен процент – кодове
Код
1MSOFIBID
3MSOFIBID
6MSOFIBID
12MSOFIBID
1MSOFIBOR
3MSOFIBOR
6MSOFIBOR
12MSOFIBOR
LEONIA
OLP
EONIA
1MEURIBOR
3MEURIBOR
6MEURIBOR
12MEURIBOR
1MLIBORUSD
3MLIBORUSD
Описание
едномесечен Софибид
тримесечен Софибид
шестмесечен Софибид
дванадесетмесечен Софибид
едномесечен Софибор
тримесечен Софибор
шестмесечен Софибор
дванадесетмесечен Софибор
ЛЕОНИА
основен лихвен процент (ОЛП)
ЕОНИА
едномесечен EURIBOR
тримесечен EURIBOR
шестмесечен EURIBOR
дванадесетмесечен EURIBOR
едномесечен доларов LIBOR
тримесечен доларов LIBOR
48
6MLIBORUSD
шестмесечен доларов LIBOR
дванадесетмесечен доларов
12MLIBORUSD LIBOR
1MLIBOREUR едномесечен LIBOR в евро
3MLIBOREUR тримесечен LIBOR в евро
6MLIBOREUR шестмесечен LIBOR в евро
12MLIBOREUR дванадесетмесечен LIBOR в евро
OTHER
Друго
49
Образец
по чл. 6, ал. 1, т. 2
Номер на БНБ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-2
Печат
образец по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 на БНБ
(при откриване на сметка в чужбина)
Подпис:
Тип на декларацията:
Първоначална
Коригираща към Рег. № на БНБ
Дата, на която е осъществена промяната :
1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.
1.10.
1.11.
1.12.
1.14.
Правна форма:
Населено място:
Адрес на седалище:
1.8. Факс:
Телефон:
Представляващо лице:
Дата на създаване:
Обслужваща банка(и):
Държава на крайната контролираща единица на местното лице:
1.5. Пощенски код:
1.9. Електронна поща:
1.13. Държава на обслужващата банка:
2. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, ПРИ КОЕТО Е ОТКРИТА СМЕТКАТА
2.1. Наименование:
2.2. Държава:
3. ТИП НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ
3.1. Преки и непреки чуждестранни инвеститори
3.2. Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина
3.3. Други свързани чуждестранни предприятия
3.4. Несвързани чуждестранни лица
4. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ
4.1. Нефинансово предприятие
4.2. Парично финансова институция (банка, фонд на паричния пазар)
4.3. Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
4.4. Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
4.5. Финансови спомагателни организации
4.6. Каптивни финансови институции и заемодатели
4.7. Друг
5. ДАННИ ЗА СМЕТКАТА
5.1. Краткосрочна
5.2. Безсрочна/Дългосрочна
5.3. Прехвърляема
5.4. Непрехвърляема
5.3. Дата на откриване на сметката (дд.мм.гггг):
5.4. Валута на сметката (буквен код по ISO 4217):
5.5. Салдо по сметката в момента на декларирането:
5.6. Дата на закриване на сметката (дд.мм.гггг):
6. НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
6.1. Без лихва
6.2. Фиксиран годишен лихвен процент
6.2.1. Ставка на фиксирания годишен лихвен процент
6.3. Плаващ лихвен процент
6.3.1. База на лихвения процент (индекс)
6.3.2. База на лихвения процент (число)
6.3.3. Надбавка
6.4. Друг
.........................................................................
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1968 (1077)
50
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-2
при откриване на сметка в чужбина
(по образец към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Декларация - Форма СПБ-2 се подава в БНБ от всички местни юридически лица и
еднолични търговци при откриване на сметка в чужбина, включително при откриване на сметка
при виртуална банка със седалище в чужбина и сметка при свързано предприятие (cash-pool
account). При промяна на вече декларирани обстоятелства се подава коригираща Декларация Форма СПБ-2 на хартиен носител или със заявка за промяна се отразява в електронния вариант в
ИСИС.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Декларация - Форма СПБ-2 се предоставя на БНБ в срок до 15
работни дни от откриване на сметката в чужбина.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Декларация - Форма СПБ-2 се подава лично или чрез
упълномощено лице, на хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на
оригиналните образци на отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се
предоставят на място в БНБ. Не се приема Декларация - Форма СПБ-2, изпратена по факс.
НОМЕР НА БНБ: Определя се служебно от БНБ при декларирането сметката.
ТИП НА ДЕКЛАРАЦИЯТА: Декларацията може да бъде първоначална или коригираща.
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид. При коригираща декларация се посочва
за кой регистрационен номер на БНБ се отнася корекцията и от коя дата е изменението.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по
БУЛСТАТ/ на местното лице, титуляр на сметката. При първоначална регистрация на местното
лице в БНБ и при последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва
информация за правната форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалище, телефон,
факс, електронна поща, име и фамилия на лицето, което представлява местното лице, дата на
създаване на местното лице (дд.мм.гггг), обслужваща банка и държава, в която с намира
обслужващата банка. В случай, че местното лице се представлява от повече от едно лице се
посочва името и фамилията на едно от представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.14
не се попълват, когато местното лице вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в
БНБ и данните са непроменени.
2. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, ПРИ КОЕТО Е ОТКРИТА СМЕТКАТА: Посочват се
наименованието и държавата на чуждестранното лице, при което е открита сметката, с код,
съгласно приложението Класификатор на държавите и международните институции за целите
на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
51
3. ТИП НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ: Отбелязва се полето, което отговаря на типа на
чуждестранното лице, според свързаността му с местното лице:
3.1. Преки и непреки чуждестранни инвеститори:
3.1.1. Пряк чуждестранен инвеститор – чуждестранно лице (предприятие или физическо лице),
което придобива дълготраен интерес (10% или повече от дяловия капитал или правото на глас) в
предприятие, намиращо се в българската икономика (виж схемата – напр. А е пряк инвеститор за
В, защото притежава 55% от капитала на В, D е пряк инвеститор за Е, защото притежава 60% от
капитала на Е; аналогично F, H и К са преки инвеститори съответно за G, J и L, защото притежават
10% и над 10% от капитала или правата на глас на съответните дружества);
3.1.2. Непряк чуждестранен инвеститор:
а) чуждестранно лице, упражняващо контрол (над 50%) върху прекия чуждестранен инвеститор
на местното лице ( напр. N упражнява контрол върху А и К, като притежава съответно по 60% и
70% от техния капитал или права на глас; в същото време А и К са преки инвеститори съответно за
В и L, следователно N е непряк инвеститор за B и L);
б) чуждестранно лице, притежаващо между 10% и 50% от капитала на прекия чуждестранен
инвеститор в комбинация с контрол (над 50%) от страна на прекия чуждестранен инвеститор
върху местното лице (напр. N притежава по съответно по 10% и 30% в D и F, но F не притежава
контрол над G, следователно N не е непряк инвеститор за G, но е непряк инвеститор за Е, защото
D притежава контрол над Е);
3.2. Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина – чуждестранни предприятия, по
отношение на които местното лице е в ролята на пряк или непряк инвеститор, включително
клоновете (напр. С е пряко инвестиционно предприятие на В, защото В е придобил дълготраен
интерес в размер на 12% от дяловия капитал или правата на глас на С);
3.3. Други свързани чуждестранни предприятия, непритежаващи дял едно в друго - други
предприятия в чужбина, принадлежащи към една и съща мултинационална група с местното лице
(имат общ пряк или непряк инвеститор на върха на веригата - N), но нито едно от тях не е пряк
или непряк инвеститор в останалите (напр. за В такива са D, F и K).
Схема на чуждестранни свързани лица
52
N
Чуждестранна
икономика 1
Местна икономика
БЪЛГАРИЯ
Чуждестранна
икономика 2
60%
10%
30%
9%
70%
A
D
F
H
K
55%
60%
25%
100%
10%
B
E
G
J
L
12%
C
3.4. Несвързани чуждестранни лица – чуждестранни физически или юридически лица, които не
попадат в гореизброените категории 3.1., 3.2. и 3.3. (тук се включват и чуждестранните лица
притежаващи под 10% от дяловия капитал или правото на глас в отчитащото се предприятие).
4. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ: Отбелязва се полето, отговарящо на
институционалния сектор на чуждестранно лице, при което е открита сметката, в съответствие с
приложението Класификатор на институционалните единици по ЕСС 2010.
5. ДАННИ ЗА СМЕТКАТА: Посочват се основните параметри за сметката, съгласно договора за
откриване – срочност, прехвърляемост, дата на откриване (дд.мм.гггг), валута (в съответствие с
приложението Класификатор на валутите), салдо в момента на декларирането (ако има).
6. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ: Отбелязва се полето,
отговарящо на начина, по който се определят лихвените плащания.
6.2.1. Ставка на фиксирания лихвен процент - посочва се определеният фиксиран лихвен процент
на годишна база.
6.3.1. База на лихвения процент (индекс) – посочва се определеният базов лихвен процент, в
случай, че е индекс, с код от Табл. 1. База на плаващия лихвен процент – кодове.
6.3.2. База на лихвения процент (число) - посочва се определеният базов лихвен процент, в случай,
че е число.
6.3.3. Надбавка - посочва се процентът, с който се завишава определената по т. 6.3.1 или т.6.3.2
база.
ДЕКЛАРАТОР: Посочва се информация за лицето, съставило декларацията, което полага и
собственоръчен подпис, ако декларацията е подадена на хартия. Ако декларацията е подадена
през уеб-базираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е
необходимо подписването й с електронен подпис.
53
Табл. 1. База на плаващия лихвен процент – кодове
Код
1MSOFIBID
3MSOFIBID
6MSOFIBID
12MSOFIBID
1MSOFIBOR
3MSOFIBOR
6MSOFIBOR
12MSOFIBOR
LEONIA
OLP
EONIA
1MEURIBOR
3MEURIBOR
6MEURIBOR
12MEURIBOR
1MLIBORUSD
3MLIBORUSD
6MLIBORUSD
Описание
едномесечен Софибид
тримесечен Софибид
шестмесечен Софибид
дванадесетмесечен Софибид
едномесечен Софибор
тримесечен Софибор
шестмесечен Софибор
дванадесетмесечен Софибор
ЛЕОНИА
основен лихвен процент (ОЛП)
ЕОНИА
едномесечен EURIBOR
тримесечен EURIBOR
шестмесечен EURIBOR
дванадесетмесечен EURIBOR
едномесечен доларов LIBOR
тримесечен доларов LIBOR
шестмесечен доларов LIBOR
дванадесетмесечен доларов
12MLIBORUSD LIBOR
1MLIBOREUR едномесечен LIBOR в евро
3MLIBOREUR тримесечен LIBOR в евро
6MLIBOREUR шестмесечен LIBOR в евро
12MLIBOREUR дванадесетмесечен LIBOR в евро
OTHER
Друго
54
Образец
по чл. 6, ал. 1, т. 3
Номер на БНБ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3
Печат
образец по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ
(при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина)
Подпис:
Тип на декларацията:
Първоначална
Коригираща към Рег. № на БНБ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.
1.10.
1.11.
1.12.
Правна форма:
Населено място:
Адрес на седалище:
Телефон:
Представляващо лице:
Дата на създаване:
Обслужваща банка(и):
1.5. Пощенски код:
1.8. Факс:
1.9. Електронна поща:
1.13. Държава на обслужващата банка:
2. ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИНВЕСТИЦИЯ Е ЗА:
2.1. Създаване на търговско дружество в чужбина
2.1.1. Записан капитал от местното лице-инвеститор
Валута: ……..
2.1.2. Участие на местното лице в капитала на дружеството в чужбина
…….%
2.1.3. Дата на регистриране на дружеството в чужбина
……………….
Размер: ……………...
2.2. Придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или от правото на
глас в търговско дружество в чужбина:
2.2.1.Стойност на придобитото участие по цена на придобиване:
Валута: ……. Размер: ………………………...
Дата на придобиване на собствеността: …………………………………….
2.2.2. Участие на местното лице в капитала на дружеството в чужбина
…….%
2.3. Придобиване на недвижим имот в чужбина
2.3.1. Стойност на имота по цена на придобиване:
Валута: ……. Размер: ………………………...
Дата на придобиване на собствеността: …………………………………….
Държава: ………………………………………………………………………….
3. ВИД НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЧУЖБИНА
3.1. Дялове
ISIN: ……………………………………..
3.2. Акции
3.2.1. Котирани акции
3.2.2. Некотирани акции
Фондова борса: ………………………..
3.3. Друг вид
3.4. Дружество без уставен капитал
4. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, В КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНА ИНВЕСТИЦИЯТА
4.1. Наименование:
4.2. Номер в трърговски или друг официален регистър:
4.3. Държава на седалище:
5. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ
5.1. Държавно управление
5.2. Нефинансово предприятие
5.3. Парично финансова институция (банка, фонд на паричния пазар)
5.4. Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
5.5. Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
5.6. Финансови спомагателни организации
5.7. Каптивни финансови институции и заемодатели
5.8. Застрахователни компании
5.9. Пенсионни фондове
5.10. Домакинство или НТООД
5.11. Друг
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1224 (1523)
55
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3
при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина
(по образец към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Декларация - Форма СПБ-3 се подава в БНБ от всички местни юридически лица и
еднолични търговци при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина. При промяна
на вече декларирани обстоятелства се подава коригираща Декларация - Форма СПБ-3 на хартиен
носител или със заявка за промяна се отразява в електронния вариант в ИСИС. При прекратяване
на инвестицията се подава Форма СПБ-7А.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Декларация - Форма СПБ-3 се предоставя на БНБ в срок до 15
работни дни от извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Декларация - Форма СПБ-3 се подава лично или чрез
упълномощено лице, на хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на
оригиналните образци на отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се
предоставят на място в БНБ. Не се приема Декларация - Форма СПБ-3, изпратена по факс.
НОМЕР НА БНБ: Определя се служебно от Българска народна банка при декларирането на
първоначална пряка инвестиция в чужбина.
ТИП НА ДЕКЛАРАЦИЯТА: Декларацията може да бъде първоначална или коригираща.
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид. При коригираща декларация се посочва
за кой регистрационен номер на БНБ се отнася корекцията.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото
лице или едноличния търговец, който е извършил пряка инвестиция в чужбина. При първоначална
регистрация на местното лице в БНБ и при последваща промяна в първоначално декларирани
данни се попълва информация за правната форма, населеното място, пощенския код, адрес на
седалище, телефон, факс, електронна поща, име и фамилия на лицето, което представлява
местното лице, дата на създаване на местното лице (дд.мм.гггг), обслужваща банка и държава, в
която с намира обслужващата банка. В случай, че местното лице се представлява от повече от едно
лице се посочва името и фамилията на едно от представляващите лица по избор. Данните от т.1.3
до т.1.13 не се попълват когато местното лице вече е подавало декларация – форма или отчетна
форма в БНБ и данните са непроменени.
2. ПЪРВОНАЧАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЧУЖБИНА: Отбелязва се полето, което отговаря на
съответния вид инвестиция както следва:
56
2.1. Създаване на ново търговско дружество в чужбина.
2.2. Придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или от правото на глас в дружество в
чужбина.
2.3. Придобиване на недвижим имот в чужбина.
В случай, че инвестицията е за създаване на търговско дружество в чужбина (2.1.) се посочва
валутата (в съответствие с Приложение 7 Класификатор на валутите) и размера на записания
капитал от местното лице-инвеститор, процентното му участие в капитала на чуждестранното
дружество и датата на регистриране на дружеството в чужбина (дд.мм.гггг). Посочва се целият
размер на записания капитал от местното лице-инвеститор, независимо дали е внесен. Ако при
подаване на декларацията в БНБ, предприятието в чужбина все още не е регистрирано, вместо
дата на регистриране се посочва дата на паричния превод на капитала на дружеството в чужбина.
В случай, че няма паричен превод се посочва очаквана дата на която дружеството ще започне да
осъществява икономическа дейност във формат месец/година.
В случай, че инвестицията е придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или от правото на
глас в дружество в чужбина (2.2.) се посочват валутата и размера на стойността на придобитото
участие по цена на придобиване, дата на придобиване и процентното участие на местното лице в
капитала на чуждестранното дружество.
В случай, че инвестицията е в недвижим имот (2.3.) се посочват валутата и размера на стойността
на придобиване на имота, датата на придобиване на собствеността и държавата в която се намира
имота с код, съгласно приложението Класификатор на държавите и международните
институции за целите на статистиката на платежния баланс и международната
инвестиционна позиция..
3. ВИД НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЧУЖБИНА: Посочва се вида на капитала дялове, акции, друг вид или дружество без изискване за уставен капитал. В случай, че
инвестицията е в неджижим имот се попълва 3.3. „Друг вид”. В случай, че местното лице открива
клон в чужбина се попълва 3.4. „Дружество без изискване за уставен капитал”. В случай, че
капиталът на дружеството е разпределен в акции се посочва дали акциите се котират на финансови
пазари или са некотирани акции. В случай, че само част от акциите се котират на финансови
пазари се попълва т. 3.2.1. Котирани акции на финасови пазари. Посочва се индекса на поне една
борса на която се котират акциите. Попълва се ISIN кода на акциите, ако имат такъв.
4. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, В КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНА ИНВЕСТИЦИЯТА: Полето се
попълва само когато първоначалната инвестиция е за създаване на търговско дружество в чужбина
или за придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или правото на глас в търговското
дружество в чужбина (2.1. или 2.2.).
Посочва се наименованието на чуждестранното лице в което е извършена инвестицията,
Наименованието се изписва на кирилица в случай, че инвестицията е в държава, която използва
кирилица. В останалите случай наименованието се изписва с латински букви, като в случай , че
инвестицията е в държава, която използва латиница наименованието се изписва така както е в
учредителния договор. Посочва се номер на чуждестранното лице в търговски или друг
официален регистър ако има такъв. Задължително се посочва държавата на седалище на
чуждестранното лице.
5. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ: Отбелязва се полето, отговарящо на
57
институционалния сектор на чуждестранно лице, в което е извършена инвестицията, в
съответствие с приложение 5 Класификатор на институционалните единици по ЕСС 2010.
ДЕКЛАРАТОР: Посочва се информация за лицето, съставило декларацията, което полага и
собственоръчен подпис, ако декларацията е подадена на хартия. Ако декларацията е подадена
през уеб-базираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е
необходимо подписването й с електронен подпис.
58
Образец
по чл. 9, ал. 1, т. 1
Форма СПБ-4
Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.
за
тримесечие на
І
ІІ
ІІІ
година
ІV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. ОСТАТЪЦИ
Номер на БНБ по декларация
Остатък по
кредита в
началото на
отчетното
тримесечие /Код
01/, в т.ч.
Просрочени
главници
Операции по
кредита /код/
Стойност на
операцията по
кредита /във
валутни единици/
Остатък по
кредита в края
Просрочени лихви на отчетното
тримесечие /Код
40/, в т.ч.
Просрочени
главници
Просрочени
лихви
3. ОПЕРАЦИИ
Номер на БНБ по декларация
Месец
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1968 (1077)
59
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-4
Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
(по образец към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Форма СПБ-4 се попълва от всички местни юридически лица (с изключение на
банките) и еднолични търговци, декларирали пред БНБ сделки по предоставяне/получаване на
финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от
500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута. За финансови кредити,
декларирани в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна
валута, се дължи годишна отчетна форма по образец СПБ-4А – за юридическите лица (с
изключение на банките) и ЕТ. В случаите, когато с анекс към първоначалния договор за кредит
бъде увеличен неговия размер и той премине прага от 500 000 лв., отчетността по този кредит
става тримесечна и се дължи Форма СПБ-4.
С една форма могат да се отчитат текущите операции и салда за повече от един кредит.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
Форма СПБ-4 се изпраща всяко тримесечие от възникването до пълното погасяване на кредита,
независимо дали има операции по кредита през отчетния период (получаване на суми, изплатени
главници или лихви).
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-4 се предоставя на БНБ в срок до 15-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-4 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-4, изпратена по факс.
Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 27 на БНБ, при отчитане на повече от пет
декларирани финансови кредита, статистическите форми се подават само по електронен път.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.
2. ОСТАТЪЦИ:
Номер на БНБ по декларация
Посочва се номерът на БНБ, даден на декларация - форма СПБ-1 (или регистрационният номер на
60
БНБ, издаден по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 от Валутния закон). Данните за всеки отделен
регистрационен номер на БНБ се посочват на отделен ред.
Код 01 Остатък по кредита в началото на отчетното тримесечие
Остатък по кредита в началото на отчетното тримесечие е размерът на получените до момента
траншове, от които са приспаднати (ако има) платените през предходни периоди главници и са
прибавени просрочените през предходни периоди лихви (ако има). Отделно се посочват
натрупаните към момента просрочени главници и лихви (ако има такива). Остатъкът по кредита
трябва да е равен на остатъка по кредита към края на предишния отчетен период (Код 40 от форма
СПБ-4 за предходното отчетно тримесечие). Ако това условие не е изпълнено, се счита, че отчетът
е неточно попълнен и е невалиден. При положение че в отчета за предходния период е допусната
техническа грешка, към формата за отчетния период се прилага и коригирана форма СПБ-4 за
преходния период.
Код 40 Остатък по кредита в края на отчетното тримесечие
Прилага се формулата Код 40 = (код 01 + код 02 + код 09 + код 10+ код 16) - (код 03 + код 05 + код
11 + код 14 + код 15+ код 17+ код 18+ код 19+ код 20+ код 21+ код 25). При положение че през
периода е имало просрочени главници или лихви, те се натрупват към посочените в Код 01„Остатък по кредита в началото на отчетното тримесечие”. Ако това условие не е изпълнено, се
счита, че отчетът е неточно попълнен и е невалиден.
3. ОПЕРАЦИИ: Отчитат се само операции, извършени през месеците на отчетното тримесечие.
Данните се посочват без натрупване от възникването на задължението.
Номер на БНБ по декларация
Посочва се номерът на БНБ, нанесен на декларация - форма СПБ-1 (или регистрационният номер
на БНБ, издаден по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 от Валутния закон). Данните за всяка
отделна операция, извършен през съответния месец от тримесечието за всеки отделен
регистрационен номер на БНБ се посочват на отделен ред.
Месец
Посочва се конкретния месец от тримесечието, през който е извършена операцията, в следния
формат
01 - за първия месец от съответното тримесечие (януари, април, юли, октомври)
02 – за втория месец от съответното тримесечие (февруари, май, август, ноември)
03 – за третия месец от съответното тримесечие (март, юни,септември, декември)
Код на операцията по кредита през отчетния период
Посочва се кодът (съгласно Табл.1. Списък на кодовете), съответстващ на извършената операция.
Стойност на операцията във валутни единици
Посочва се стойността на извършената операция във валутни единици във валутата на заема.
Стойностите се посочват с цели числа.
61
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
Табл.1. Списък на кодовете
Код Операции - описание
02 Получени (предоставени) суми по кредита.
03 Изплатени (погасени) главници.
Просрочия на главници. Просрочие на главници означава, че плащането на главницата е
станало изискуемо през отчетния период, но не е било реално извършено, преоформено или
04
отсрочено/разсрочено. Посочва се размерът на просрочените главници само през отчетния
период във „в т.ч. просрочени главници”.
05 Плащания (получени погашения), свързани с просрочия на главници от минали периоди.
Отсрочени/разсрочени главници. Отсрочване/разсрочване на главници означава, че
06 дължимото плащане на главница през отчетния период е било предоговорено с кредитора за
бъдещи периоди.
07 Изплатени (получени) лихви, единствено в отчетния месец, в който са начислени.
08 Начислени , но неплатени лихви в отчетния месец.
09 Капитализирани лихви/добавят се към главницата в края на отчетния период/.
Просрочия на лихви. Просрочие на лихви означава, че плащането на лихвата е станало
10 изискуемо през отчетния период, но не е било реално извършено. Добавят се към главницата
и се вписват във „в т.ч. просрочени лихви”.
11 Плащания (погашения), свързани с просрочия на лихви от минали периоди.
12 Плащания (погашения) по лихви, начислени през минали периоди.
Отсрочени/разсрочени лихви. Отсрочване/разсрочване на лихви означава, че плащането на
13
лихва, дължимо през отчетния период, е било предоговорено с кредитора за бъдещи периоди.
Преоформяне на задължения (вземания) в участие в собствен капитал. Посочва се размерът
на задълженията по кредита (главници и лихви), които през съответния период са
14
преобразувани в участие в собствения капитал на длъжника срещу придобиване на дял от
страна на кредитора.
Опрощаване на дълг. Посочва се размерът на задълженията по кредита (главници и лихви),
15 които през съответния период са опростени с договореност между кредитора и
кредитополучателя и не изискват повече плащания по задължението/вземането.
16 Встъпване в дълг
17 Прехвърляне на дълг
18 Едностранно отписване на дълг (при ликвидация, несъстоятелност и други)
19 Прихващане срещу насрещни задължения (вземания)
20 Канцелиране на главници
21 Сторниране на просрочени лихви
22 Такси и комисионни
23 Данъци при източника
24 Начислена наказателна лихва
Друго преоформяне на задължения (вземания). Посочва се размерът на задълженията по
кредита (главници и лихви), които през съответния период са преоформени по причини,
25
различни от придобиване на участие в собствения капитал на длъжника ( погасяване срещу
прехвърляне на права, частично опрощаване и други).
62
Образец
по чл. 9, ал. 4, т. 1
Форма СПБ-4А
Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.
за
година
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. ОСТАТЪЦИ
Остатък по кредита в
началото на отчетната Просрочени главници
година /Код 01/, в т.ч.
Номер на БНБ по декларация
Просрочени лихви
Остатък по кредита
в края на отчетната
година /Код 40/, в
т.ч.
Просрочени
главници
Просрочени лихви
3. ОПЕРАЦИИ
Номер на БНБ по декларация
Месец
Код на операцията по
кредита през
отчетната година
Стойност на
операцията по
кредита през
отчетната година
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1968 (1077)
63
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-4А
Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000
лв. до 500 000 лв.
(по образец към чл. 9, ал. 4, т. 1 към Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Форма СПБ-4А се попълва от всички местни юридически лица и еднолични
търговци, декларирали пред БНБ сделки по финансови кредити между местни и чуждестранни
лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута,
както и за сделки, регистрирани по силата на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 от Валутния закон. За
финансови кредити, декларирани в размер равен на или по-голям от 500 000 лв. или тяхната
равностойност в чуждестранна валута се дължи тримесечна отчетна форма по образец СПБ-4. В
случаите, когато с анекс към първоначалния договор за кредит бъде увеличен неговия размер и
той премине прага от 500 000 лв., отчетността по този кредит става тримесечна и се дължи
Форма СПБ-4.
С една форма могат да се отчитат текущите операции и салда за повече от един кредит.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е година. Отбелязва се съответната година, за която се
подава отчета.
Форма СПБ-4А се изпраща от възникването до пълното погасяване на кредита за всеки отчетен
период независимо дали има операции по кредита през отчетния период (получаване на суми,
изплатени главници или лихви).
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-4А се предоставя на БНБ в срок до 20 януари на
годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-4А се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-4А, изпратена по факс.
Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба № 27 на БНБ, при отчитане на повече от пет
декларирани финансови кредита, статистическите форми се подават само по електронен път.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.
2. ОСТАТЪЦИ:
Номер на БНБ по декларация
Посочва се номерът на БНБ, даден на декларация - форма СПБ-1 (или регистрационният номер
64
на БНБ, издаден по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 от Валутния закон). Данните за всеки
отделен регистрационен номер на БНБ се посочват на отделен ред.
Код 01 Остатък по кредита в началото на отчетната година.
Остатък по кредита в началото на отчетната година е размерът на получените до момента
траншове, от които са приспаднати (ако има) платените през предходни периоди главници и са
прибавени просрочените през предходни периоди лихви (ако има). Отделно се посочват
натрупаните към момента просрочени главници и лихви (ако има такива). Остатъкът по кредита
трябва да е равен на остатъка по кредита към края на предишния отчетен период (Код 40 от
форма СПБ-4А за предходната година, ако има такава). Ако това условие не е изпълнено, се
счита, че отчетът е неточно попълнен и е невалиден. При положение че в отчета за предходния
период е допусната техническа грешка, към формата за отчетния период се прилага и коригирана
форма СПБ-4А за преходния период.
Код 40 Остатък по кредита в края на отчетната година.
Прилага се формулата Код 40 = (код 01+ код 02 + код 09+ код 10+ код 16) - (код 03+ код 05+ код
11+ код 14 + код 15+ код 17+ код 18+ код 19+ код 20+ код 21+ код 25).При положение че през
периода е имало просрочени главници или лихви, те се натрупват към посочените в Код 01„Остатък по кредита в началото на отчетната година”. Ако това условие не е изпълнено, се счита,
че отчетът е неточно попълнен и е невалиден.
3. ОПЕРАЦИИ: Отчитат се само операции, извършени през месеците на отчетната година.
Данните се посочват без натрупване от възникването на задължението.
Номер на БНБ по декларация
Посочва се номерът на БНБ, даден на декларация - форма СПБ-1 (или регистрационният номер
на БНБ, издаден по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 от Валутния закон). Данните за всяка
отделна операция, извършен през съответния месец от годината за всеки отделен регистрационен
номер на БНБ се посочват на отделен ред.
Месец
Посочва се конкретния месец от годината, през който е извършена операцията, в следния
формат:
01 – януари
05 – май
09 – септември
02 – февруари
06 – юни
10 – октомври
03 – март
07 – юли
11 – ноември
04 – април
08 – август
12 - декември
Код на операцията по кредита през отчетната година
Посочва се кодът (съгласно Табл.1. Списък на кодовете), съответстващ на извършената
операция.
Стойност на операцията по кредита през отчетната година
Посочва се стойността на извършената операция във валутни единици във валутата на заема.
65
Стойностите се посочват с цели числа.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
Табл.1. Списък на кодовете
Код Операции - описание
02 Получени (предоставени) суми по кредита.
03 Изплатени (погасени) главници.
Просрочия на главници. Просрочие на главници означава, че плащането на главницата е
станало изискуемо през отчетния период, но не е било реално извършено, преоформено или
04
отсрочено/разсрочено. Посочва се размерът на просрочените главници само през отчетния
период във „в т.ч. просрочени главници”.
05 Плащания (получени погашения), свързани с просрочия на главници от минали периоди.
Отсрочени/разсрочени главници. Отсрочване/разсрочване на главници означава, че
06 дължимото плащане на главница през отчетния период е било предоговорено с кредитора за
бъдещи периоди.
07 Изплатени (получени) лихви, единствено в отчетния месец, в който са начислени.
08 Начислени , но неплатени лихви в отчетния месец.
09 Капитализирани лихви/добавят се към главницата в края на отчетния период/.
Просрочия на лихви. Просрочие на лихви означава, че плащането на лихвата е станало
10 изискуемо през отчетния период, но не е било реално извършено. Добавят се към главницата
и се вписват във „в т.ч. просрочени лихви”.
11 Плащания (погашения), свързани с просрочия на лихви от минали периоди.
12 Плащания (погашения) по лихви, начислени през минали периоди.
Отсрочени/разсрочени лихви. Отсрочване/разсрочване на лихви означава, че плащането на
13
лихва, дължимо през отчетния период, е било предоговорено с кредитора за бъдещи периоди.
Преоформяне на задължения (вземания) в участие в собствен капитал. Посочва се размерът
на задълженията по кредита (главници и лихви), които през съответния период са
14
преобразувани в участие в собствения капитал на длъжника срещу придобиване на дял от
страна на кредитора.
Опрощаване на дълг. Посочва се размерът на задълженията по кредита (главници и лихви),
15 които през съответния период са опростени с договореност между кредитора и
кредитополучателя и не изискват повече плащания по задължението/вземането.
16 Встъпване в дълг
17 Прехвърляне на дълг
18 Едностранно отписване на дълг (при ликвидация, несъстоятелност и други).
19 Прихващане срещу насрещни задължения (вземания).
20 Канцелиране на главници
21 Сторниране на просрочени лихви
22 Такси и комисионни
23 Данъци при източника
24 Начислена наказателна лихва
Друго преоформяне на задължения (вземания). Посочва се размерът на задълженията по
кредита (главници и лихви), които през съответния период са преоформени по причини,
25
различни от придобиване на участие в собствения капитал на длъжника ( погасяване срещу
прехвърляне на права, частично опрощаване и други).
66
Образец
по чл. 9, ал. 1, т. 2
Форма СПБ-5
Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина
за
тримесечие на
І
ІІ
ІІІ
година
ІV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. СМЕТКИ В ЧУЖБИНА
Номер на БНБ по
декларация
Салдо в
началото на
тримесечието
Начислени лихви Изплатени лихви
Салдо в края на
през текущото
през текущото
тримесечието
тримесечие
тримесечие
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Подпис:
Име и фамилия:
Длъжност:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Факс:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1968 (1077)
67
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-5
Тримесечен отчет за движението по сметки, открити в чужбина
(по образец към чл. 9, ал. 1, т. 2 към Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Форма СПБ-5 се попълва от всички местни юридически лица и еднолични търговци,
декларирали пред БНБ сметки, открити в чужбина.
С една форма се отчитат салдата и начислените и изплатени лихви по всички сметки, открити в
чужбина.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо
на съответното тримесечие за съответната година.
Форма СПБ-5 се дължи до закриване на сметката в чужбина за всеки отчетен период,
включително за тримесечието, през което сметката е била закрита.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-5 се предоставя на БНБ в срок до 20-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-5 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-5, изпратена по факс.
Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба № 27 на БНБ, при отчитане на повече от пет
декларирани сметки в чужбина, статистическите форми се подават само по електронен път.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице,
открило сметката в чужбина.
2. СМЕТКИ В ЧУЖБИНА:
Номер на БНБ по декларация
Посочва се номерът на БНБ, даден на декларация - форма СПБ-2 (или регистрационният номер
на БНБ, издаден по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 от Валутния закон). Данните за всеки
отделен регистрационен номер на БНБ се посочват на отделен ред.
68
Салдо по сметката в началото на отчетното тримесечие
Всички суми се посочват във валутни единици, във валутата на сметката.
Посочва се салдото по сметката в началото на тримесечието. Салдото трябва да е равно на това
от края на предходното тримесечие. Ако това условие не е изпълнено, се счита, че отчетът е
неточно попълнен и е невалиден. При положение че в отчета за предходния период е допусната
техническа грешка, към формата за отчетния период се прилага и коригирана форма СПБ-5 за
преходния период.
Начислените и получени (изплатени) лихви по откритите сметки се посочват във валутни единици,
във валутата на сметката. Данните се посочват без натрупване, като се отчитат само начислени и
изплатени лихви през месеците на отчетното тримесечие.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
69
Образец
по чл. 9, ал. 1, т. 3
Форма СПБ-6А
Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
тримесечие на
за
І
ІІ
Тип на отчета:
първоначален
ІІІ
година
ІV
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3. Правна форма:
1.4. Населено място:
1.5. Пощенски код:
1.6. Адрес на седалище:
1.7. Телефон:
1.9. Електронна поща:
1.8. Факс:
1.10. Представляващо лице:
1.11. Дата на създаване:
Тип на
Сектор на
Тип на
чуждестраннот чуждестраннот
вземанията
о лице
о лице
1
2
Държава на чуждестранното лице
Валута на
вземането
4
5
3
Промени
във
Размер в
Размер в
Промени
вземането,
началото на
края на
във
Матуритет
тримесечиет вземането, несвързани тримесечиет
на
о в хил.
несвързани с плащане /+/- о в хил.
вземането
валутни
валутни
с плащане
в хил.
единици
единици
/код/
валутни
единици/
6
7
8
9
10
Описание на
другите
вземания
(с код F89):
Код
Описание на типа на чуждестранното лице (колона 1)
D1
Преки и непреки чуждестранни инвеститори
D2
Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина
D3
Други свързани чуждестранни предприятия
D4
Несвързани чуждестранни лица /различни от D1, D2 и D3/
Код
Описание на сектора на чуждестранното лице (колона 2)
S11
Нефинансови предприятия
S121
Централна банка
S122
Депозитни институции, без централната банка
S123
Фондове на паричния пазар
S124
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
S125
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
S126
Финансови спомагателни организации
S127
Каптивни финансови институции и заемодатели
S128
Застрахователни (осигурителни) дружества
S129
Пенсионни фондове
S13
Държавно управление
S14
Домакинства
S15
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
70
Образец
по чл. 9, ал. 1, т. 3
Форма СПБ-6А
Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
Код
Описание на типа на вземанията (колона 3)
F81
Вземания по търг. кредити и аванси и начисл. по тях лихви (по внос, износ и вътрешнообщностна търг. със стоки и услуги)
F89
Други вземания (без вземания по финансови кредити)
Код
Матуритет на вземането (колона 6)
L
Дългосрочни - вземания със срок над една година (вкл. безсрочни вземания)
S
Краткосрочни - вземания със срок една или под една година
Код
Описание на типа промени във вземането, различни от плащане (колона 8)
15
Опрощаване на вземанe (двустранно)
18
Отписване на вземанe (едностранно)
27
Промяна в типа и/или сектора на чуждестранното лице
28
Промяна в държавата на контрагента
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1437 (1259)
71
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-6А
Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
(по образец към чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С форма СПБ-6А местните юридически лица и еднолични търговци отчитат
тримесечно пред БНБ вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и аванси, и по
други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на тези вземания е равна на или
надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в началото или в края на
отчетното тримесечие.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-6А се предоставя на БНБ в срок до 20-то число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-6А се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-6А, изпратена по факс.
Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба № 27 на БНБ, при отчитане на повече от пет
записа (всеки попълнен ред е един запис), статистическите форми се подават само по електронен
път.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет. Коригиращият отчет замества изцяло данните,
подадени с първоначалния или предходния коригиращ отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото
лице или едноличния търговец. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при
последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва информация за правната
форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна поща,
име и фамилия на лицето, което представлява местното лице и дата на създаване на местното лице
(дд.мм.гггг). В случай, че местното лице се представлява от повече от едно лице се посочва името
и фамилията на едно от представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.11 не се
попълват, когато местното лице вече е подавало отчетна форма СПБ-6А в БНБ и данните са
непроменени.
72
Данните в отчета следва да бъдат на база информация от счетоводната система, отразяваща
начислените вземания на местното лице от чуждестранни лица към началото и края на
съответното тримесечие.
Колона 1. Тип на чуждестранното лице
Посочва се кодът на типа на чуждестранното лице (съгласно Табл.1. Тип на чуждестранното лице
– кодове).
І. Преки и непреки чуждестранни инвеститори:
1. Пряк чуждестранен инвеститор – чуждестранно лице (предприятие или физическо лице),
което придобива дълготраен интерес (10% или повече от дяловия капитал или правото на глас) в
предприятие, намиращо се в българската икономика (виж схемата – напр. А е пряк инвеститор за
В, защото притежава 55% от капитала на В, D е пряк инвеститор за Е, защото притежава 60% от
капитала на Е; аналогично F, H и К са преки инвеститори съответно за G, J и L, защото притежават
10% и над 10% от капитала или правата на глас на съответните дружества);
2. Непряк чуждестранен инвеститор:
а) чуждестранно лице, упражняващо контрол (над 50%) върху прекия чуждестранен инвеститор
на местното лице ( напр. N упражнява контрол върху А и К, като притежава съответно по 60% и
70% от техния капитал или права на глас; в същото време А и К са преки инвеститори съответно за
В и L, следователно N е непряк инвеститор за B и L);
б) чуждестранно лице, притежаващо между 10% и 50% от капитала на прекия чуждестранен
инвеститор в комбинация с контрол (над 50%) от страна на прекия чуждестранен инвеститор
върху местното лице (напр. N притежава по съответно по 10% и 30% в D и F, но F не притежава
контрол над G, следователно N не е непряк инвеститор за G, но е непряк инвеститор за Е, защото
D притежава контрол над Е);
ІІ. Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина – чуждестранни предприятия, по
отношение на които местното лице е в ролята на пряк или непряк инвеститор, включително
клоновете (напр. С е пряко инвестиционно предприятие на В, защото В е придобил дълготраен
интерес в размер на 12% от дяловия капитал или правата на глас на С);
ІІІ. Други свързани чуждестранни предприятия, непритежаващи дял едно в друго - други
предприятия в чужбина, принадлежащи към една и съща мултинационална група с местното лице
(имат общ пряк или непряк инвеститор на върха на веригата - N), но нито едно от тях не е пряк
или непряк инвеститор в останалите (напр. за В такива са D, F и K).
Схема на чуждестранни свързани лица
73
N
Чуждестранна
икономика 1
60%
Местна икономика
БЪЛГАРИЯ
Чуждестранна
икономика 2
10%
30%
9%
70%
A
D
F
H
K
55%
60%
25%
100%
10%
B
E
G
J
L
12%
C
ІV. Несвързани чуждестранни лица – чуждестранни физически или юридически лица, които не
попадат в гореизброените категории І, ІІ и ІІІ (тук се включват и чуждестранните лица
притежаващи под 10% от дяловия капитал или правото на глас в отчитащото се предприятие).
Колона 2. Сектор на чуждестранното лице
Попълва се институционалния сектор на чуждестранното лице с код от Табл.2. Сектор на
чуждестранното лице - кодове, в съответствие с Приложение 5 Класификатор на
институционалните единици по ЕСС 2010.
Колона 3. Тип на вземанията
Посочва се кодът, описващ типа на вземането, съгласно Табл.3. Тип на вземанията – кодове.
І. Вземания по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви – това са вземанията на
местни юридически лица и еднолични търговци от чуждестранни лица, които са възникнали във
връзка с търговски сделки по внос, износ и вътреобщностна търговия със стоки и услуги, и др.
Вземанията по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви включват:
Вземания от чуждестранни клиенти във връзка с доставени, но неплатени към края на
отчетното тримесечие стоки и/или услуги;
Вземания от чуждестранни доставчици във връзка с авансово платени, но неполучени към
края на отчетното тримесечие стоки и/или услуги;
Вземания по начислени лихви по търговски кредити във връзка с договореното отложено
плащане на стоките/услугите.
Вземания във връзка с покупко-продажба на недвижими имоти от/на чуждестранни лица се
посочват като “Други вземания”.
ІІ. Други вземания - вземания, различни от вземания по предоставени финансови кредити, както
и различни от вземания по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви.
74
Колона 4. Държава на чуждестранното лице
Посочва се държавата, в която е седалището на чуждестранното лице контрагент. Използва се
код, съгласно Приложение 6 Класификатор на държавите и международните институции за
целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
Колона 5. Валута
Посочва се буквеният код на оригиналната валута на вземането, съгласно Приложение 7
Класификатор на валутите.
Колона 6. Матуритет на вземането
Посочва се първоначалния матуритет на вземането с код от Табл.4. Матуритет на вземането –
кодове.
І. Дългосрочни - вземания със срок над една година (вкл. безсрочни вземания) – договореният
срок за погасяване на вземането е по-дълъг от една година. Тук се включват и вземания, за които
няма договорен срок за погасяването им (безсрочни вземания).
ІІ. Краткосрочни - вземания със срок една или под една година – договореният срок за погасяване
на вземането е точно една година или по-кратък.
Колона 7 и колона 10. Размер в началото и размер в края на тримесечието в хил. валутни
единици
Размерът на вземането се посочва в положителни цели числа, в хиляди валутни единици, в
оригинална валута в началото и в края на тримесечието – напр. вземане от 1 500 USD се
закръглява в хил. валутни единици като 2 USD. Когато в резултат на закръгление, размерът на
вземането стане нула и в началото, и в края на отчетното тримесечие, това вземане не се посочва в
справката.
Размерът на вземанията в началото на текущия отчетен период трябва да съвпада с размера на
вземанията, посочени в края на предишния отчетен период. Когато има разминаване се подава
коригиращ отчет за периода, в който е допусната грешка.
В записите не се допуска оставяне на празни клетки в колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10.
Колона 8. Промени във вземането, несвързани с плащане /код/
Посочва се кодът съответстващ на типа промяна в съответствие с Табл.5. Промени във вземането,
различни от плащане - кодове,
Колона 9. Промени във вземането, несвързани с плащане /+/- в хил. валутни единици/
Попълва се размерът, с който се е променило вземането в хиляди валутни единици. Увеличението
на вземането се посочва със знак “+”, а намалението – със знак “-”.
Промени в размера на вземането настъпват при:
І. Опрощаване на вземане (двустранно) – в случаите, когато двете страни по сделката взаимно се
споразумеят вземането да бъде опростено, размерът на опростеното вземане и лихвата по него (ако
има такава) се посочват със знак (-) в хил. валутни единици в колона 9;
75
ІІ. Отписване на вземане (едностранно) – посочва се със знак (-) размерът в хил. валутни единици
на вземането, за което възниква обективна невъзможност да бъде събрано (например: отписване в
резултат на изтекъл давностен срок, ликвидация на длъжника без възможност за събиране на
вземането и др.)
ІІІ. Промяна в типа и/или сектора на чуждестранното лице - промяната се отбелязва, чрез два
записа:
в първия запис се попълват данните до колона 7 включително, както са били подадени
в предходното тримесечие, а в колона 9 със знак (-) се записва в хил. валутни единици
размерът на вземането от чуждестранното лице, което променя типа и/или сектора си.
във втория запис се попълват новите данни, като при попълване на колона 7 се има
предвид, че размерът на вземането е 0 (нула) към началото на отчетното тримесечие, а
в колона 9 със знак (+) се попълва в хил. валутни единици размерът на вземането от
чуждестранното лице, което променя типа и/или сектора си.
ІV. Промяна в държавата на контрагента – промяната се отразява с два записа както в III. Промяна
в типа и/или сектора на чуждестранното лице.
Описание на другите вземания
Прави се кратко описание на характера на посочените с код F89 “Други вземания” – напр.
покупко-продажба на дружествени дялове, платен аванс за покупка на недвижим имот и т.н.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
При попълване на отчета, вземанията се посочват поотделно в зависимост от типа на
чуждестранното лице, неговия сектор, типа на вземането, матуритета на вземането,
държавата и валутата. Вземания от различни контрагенти могат да се обединят и общият им
размер да се посочи на един ред, когато са от една държава, в една и съща валута и от един и
същи тип във всяка от колоните от 1 до 6 включително.
76
ПРИМЕР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТА:
Местно юридическо лице има следните вземания:
към 01.01.ХХ год. има следните вземания:
-
търговски вземания в размер на 51 129 EUR от пряк инвеститор от Германия.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год., а чуждестранният инвеститор е
нефинансово предприятие.
-
търговски вземания в размер на 18 520 PLN от друго свързано предприятие от Полша.
Вземанията са с оригинален матуритет над 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски вземания в размер на 14 598 USD и 29 690 USD от две несвързани
предприятия от САЩ. Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентите
са нефинансови предприятия.
-
търговски вземания в размер на 5 750 EUR от несвързано предприятие от САЩ.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
към 31.03.ХХ год. има следните вземания:
-
търговски вземания в размер на 130 000 EUR от пряк инвеститор от Германия.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год., а чуждестранният инвеститор е
нефинансово предприятие.
-
търговски вземания в размер на 253 100 PLN от друго свързано предприятие от Полша.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски вземания в размер на 208 800 USD и 1 000 USD от две несвързани
предприятия от САЩ. Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентите
са нефинансови предприятия.
-
търговски вземания в размер на 450 EUR от несвързано предприятие от САЩ.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
През 2-рото тримесечие фирмата инвеститор от Германия е продала дела си на
предприятие от Австрия. В резултат на смяната на инвеститора вземанията от
Германия и Полша променят типа си във вземания от несвързани предприятия.
към 30.06.ХХ год. има следните вземания:
-
търговски вземания в размер на 8 000 EUR от несвързано предприятие от Германия.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год., а контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски вземания в размер на 3 100 EUR от несвързано предприятие от Полша.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие. Вземането в PLN е получено.
77
-
търговски вземания в размер на 10 680 USD от несвързано предприятие от САЩ.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски вземания в размер на 100 EUR от несвързано предприятие от САЩ.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
към 30.09.ХХ год. има следните вземания:
-
търговски вземания в размер на 9 650 EUR от несвързано предприятие от Полша.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски вземания в размер на 14 200 EUR от несвързано предприятие от Китай.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
към 31.12.ХХ год. има следните вземания:
-
търговски вземания с оригинален матуритет над 1 год. в размер на 83 100 EUR и
търговски вземания с оригинален матуритет под 1 год. в размер на 265 250 EUR и
16 000 USD от пряк инвеститор от Австрия. Чуждестранният инвеститор е
нефинансово предприятие.
-
търговски вземания в размер на 18 520 EUR от друго свързано предприятие от
Румъния. Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е
нефинансово предприятие.
-
търговски вземания в размер на 51 900 EUR от несвързано предприятие от Полша.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски вземания в размер на 360 740 EUR от несвързано предприятие от Китай.
Вземанията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
Съгласно горепосочената информация, попълването на отчетите за съответните
тримесечия се извършва както следва:
78
Отчет за първо тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
1
2
Тип на
вземането
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
вземането
4
5
3
Матуритет
на
вземането
6
Размер в
началото на
трим. в хил.
валутни
единици
Промени
във
вземането,
несвързани
с плащане
/код/
Промени във
вземането,
несвързани с
плащане /+/в хил.
валутни
единици/
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
7
8
9
10
D1
S11
F81
DE
EUR
S
51
130
D3
S11
F81
PL
PLN
L
19
0
D3
S11
F81
PL
PLN
S
0
253
D4
S11
F81
US
USD
S
44
210
D4
S11
F81
US
EUR
S
6
0
79
Отчет за второ тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
1
2
Тип на
вземането
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
вземането
4
5
3
Матуритет
на
вземането
6
Размер в
началото на
трим. в хил.
валутни
единици
Промени
във
вземането,
несвързани
с плащане
/код/
Промени във
вземането,
несвързани с
плащане /+/- в
хил. валутни
единици/
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
7
8
9
10
D1
S11
F81
DE
EUR
S
130
27
-130
0
D3
S11
F81
PL
PLN
S
253
27
-253
0
D4
S11
F81
DE
EUR
S
0
27
+130
8
D4
S11
F81
PL
PLN
S
0
27
+253
0
D4
S11
F81
PL
EUR
S
0
3
D4
S11
F81
US
USD
S
210
11
Вземането от САЩ в EUR се закръглява на 0 и в началото, и в края на тримесечието, поради което не се посочва в отчета за второ тримесечие.
80
Отчет за трето тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
1
2
Тип на
вземането
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
вземането
4
5
3
Матуритет
на
вземането
6
Размер в
началото на
трим. в хил.
валутни
единици
Промени
във
вземането,
несвързани
с плащане
/код/
Промени във
вземането,
несвързани с
плащане /+/- в
хил. валутни
единици/
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
7
8
9
10
D4
S11
F81
DE
EUR
S
8
0
D4
S11
F81
PL
EUR
S
3
10
D4
S11
F81
US
USD
S
11
0
D4
S11
F81
CN
EUR
S
0
14
Отчет за третото тримесечие не е необходимо да се подава, защото равностойността в лева на общия размер на всички вземания от чуждестранни
контрагенти е под обявения праг от 200 000 лв. както в началото, така и в края на отчетното тримесечие.
81
Отчет за четвърто тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
1
2
Тип на
вземането
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
вземането
4
5
3
Матуритет
на
вземането
6
Размер в
началото на
трим. в хил.
валутни
единици
Промени
във
вземането,
несвързани
с плащане
/код/
Промени във
вземането,
несвързани с
плащане /+/- в
хил. валутни
единици/
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
7
8
9
10
D1
S11
F81
AT
EUR
L
0
83
D1
S11
F81
AT
EUR
S
0
265
D1
S11
F81
AT
USD
S
0
16
D3
S11
F81
RO
EUR
S
0
19
D4
S11
F81
PL
EUR
S
10
52
D4
S11
F81
CN
EUR
S
14
361
Отчетите за второ и четвърто тримесечие съдържат повече от 5 записа, поради което следва да се подадат по електронен път.
82
Табл.1. Тип на чуждестранното лице – кодове
Код Описание на типа на чуждестранното лице
D1
Преки и непреки чуждестранни инвеститори
D2
Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина
D3
Други свързани чуждестранни предприятия
D4
Несвързани чуждестранни лица /различни от D1, D2 и D3/
Табл.2. Сектор на чуждестранното лице – кодове
Код
Описание на сектора на чуждестранното лице
S11
Нефинансови предприятия
S121
Централна банка
S122
Депозитни институции, без централната банка
S123
Фондове на паричния пазар
S124
S125
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и
пенсионните фондове
S126
Финансови спомагателни организации
S127
Каптивни финансови институции и заемодатели
S128
Застрахователни (осигурителни) дружества
S129
Пенсионни фондове
S13
Държавно управление
S14
Домакинства
S15
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
Табл.3. Тип на вземанията – кодове
Код
F81
F89
Описание на типа на вземанията
Вземания по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви (по внос, износ и
вътрешнообщностна търговия със стоки и услуги)
Други вземания (без вземания по финансови кредити)
Табл.4. Матуритет на вземането – кодове
Код Матуритет на вземането
L
Дългосрочни - вземания със срок над една година (вкл. безсрочни вземания)
S
Краткосрочни - вземания със срок една или под една година
83
Табл.5. Промени във вземането, различни от плащане – кодове
Код Описание на типа промени във вземането, различни от плащане
15
Опрощаване на вземанe (двустранно)
18
Отписване на вземанe (едностранно)
27
Промяна в типа и/или сектора на чуждестранното лице
28
Промяна в държавата на контрагента
84
Образец
по чл.9, ал.1, т.4
Форма СПБ-6Б
Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
за
тримесечие на
І
ІІ
ІІІ
година
ІV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3. Правна форма:
1.5. Пощенски код:
1.4. Населено място:
1.6. Адрес на седалище:
1.7. Телефон:
1.8. Факс:
1.9. Електронна поща:
1.10. Представляващо лице:
1.11. Дата на създаване:
Тип на
Тип на
Сектор на
чуждестраннот чуждестранно задължения
о лице
та
то лице
1
2
Държава на чуждестранното лице
3
Промени в
Размер в
Промени в задължениет Размер в
края на
о,
Матуритет началото на задължениет
Валута на
несвързани тримесечие
тримесечие
о,
на
задължение
то в хил.
то в хил.
несвързани с плащане
задължение
то
валутни
/+/- в хил.
валутни
с плащане
то
единици
валутни
единици
/код/
единици/
4
5
6
7
8
9
10
Описание на
другите
задължения
(с код F89):
Код
Описание на типа на чуждестранното лице (колона 1)
D1
Преки и непреки чуждестранни инвеститори
D2
Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина
D3
Други свързани чуждестранни предприятия
D4
Несвързани чуждестранни лица /различни от D1, D2 и D3/
Код
Описание на сектора на чуждестранното лице (колона 2)
S11
Нефинансови предприятия
S121
Централна банка
S122
Депозитни институции, без централната банка
S123
Фондове на паричния пазар
S124
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
S125
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
S126
Финансови спомагателни организации
S127
Каптивни финансови институции и заемодатели
S128
Застрахователни (осигурителни) дружества
S129
Пенсионни фондове
S13
Държавно управление
S14
Домакинства
S15
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
85
Образец
по чл.9, ал.1, т.4
Форма СПБ-6Б
Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
Код
Описание на типа на задълженията (колона 3)
F81
Задължения по търг. кредити и аванси и начисл. по тях лихви (по внос, износ и вътрешнообщностна търг. със стоки и услуги)
F51D
Задължения по начислени дивиденти
F89
Други задължения (без задължения по финансови кредити и облигационни заеми)
Код
L
Матуритет на задължението (колона 6)
Дългосрочни - задължения със срок над една година (вкл. безсрочни задължения)
S
Краткосрочни - задължения със срок една или под една година
Код
Описание на типа промени в задължението, различни от плащане (колона 8)
15
Опрощаване на задължениe (двустранно)
18
Отписване на задължениe (едностранно)
27
Промяна в типа и/или сектора на чуждестранното лице
28
Промяна в държавата на контрагента
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1437 (1259)
86
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-6Б
Тримесечен отчет за задълженията на местни юридически и ЕТ лица към чуждестранни лица
(по образец към чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С форма СПБ-6Б местните юридически лица и еднолични търговци отчитат
тримесечно пред БНБ задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити и аванси, и
по други сделки, които не са финансови кредити и облигационни заеми, ако общата сума на тези
задължения е равна на или надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна
валута в началото или в края на отчетното тримесечие.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-6Б се предоставя на БНБ в срок до 20-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-6Б се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-6Б, изпратена по факс.
Съгласно изискванията на чл. 14, ал.5 от Наредба № 27 на БНБ, при отчитане на повече от пет
записа (всеки попълнен ред е един запис), статистическите форми се подават само по електронен
път.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет. Коригиращият отчет замества изцяло данните,
подадени с първоначалния или предходния коригиращ отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото
лице или едноличния търговец. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при
последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва информация за правната
форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна поща,
име и фамилия на лицето, което представлява местното лице и дата на създаване на местното лице
(дд.мм.гггг). В случай, че местното лице се представлява от повече от едно лице се посочват името
и фамилията на едно от представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.11 не се
попълват, когато местното лице вече е подавало отчетна форма СПБ-6Б в БНБ и данните са
непроменени.
Данните в отчета следва да бъдат на база информация от счетоводната система, отразяваща
начислените задължения на местното лице към чуждестранни лица към началото и края на
съответното тримесечие.
87
Колона 1. Тип на чуждестранното лице
Посочва се кодът на типа на чуждестранното лице (съгласно Табл.1. Тип на чуждестранното лице
– кодове).
І. Преки и непреки чуждестранни инвеститори:
1. Пряк чуждестранен инвеститор – чуждестранно лице (предприятие или физическо лице),
което придобива дълготраен интерес (10% или повече от дяловия капитал или правото на глас) в
предприятие, намиращо се в българската икономика (виж схемата – напр. А е пряк инвеститор за
В, защото притежава 55% от капитала на В, D е пряк инвеститор за Е, защото притежава 60% от
капитала на Е; аналогично F, H и К са преки инвеститори съответно за G, J и L, защото притежават
10% и над 10% от капитала или правата на глас на съответните дружества);
2. Непряк чуждестранен инвеститор:
а) чуждестранно лице, упражняващо контрол (над 50%) върху прекия чуждестранен инвеститор
на местното лице (напр. N упражнява контрол върху А и К, като притежава съответно по 60% и
70% от техния капитал или права на глас; в същото време А и К са преки инвеститори съответно за
В и L, следователно N е непряк инвеститор за B и L);
б) чуждестранно лице, притежаващо между 10% и 50% от капитала на прекия чуждестранен
инвеститор в комбинация с контрол (над 50%) от страна на прекия чуждестранен инвеститор
върху местното лице (напр. N притежава по съответно по 10% и 30% в D и F, но F не притежава
контрол над G, следователно N не е непряк инвеститор за G, но е непряк инвеститор за Е, защото
D притежава контрол над Е);
ІІ. Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина – чуждестранни предприятия, по
отношение на които местното лице е в ролята на пряк или непряк инвеститор, включително
клоновете (напр. С е пряко инвестиционно предприятие на В, защото В е придобил дълготраен
интерес в размер на 12% от дяловия капитал или правата на глас на С);
ІІІ. Други свързани чуждестранни предприятия, непритежаващи дял едно в друго - други
предприятия в чужбина, принадлежащи към една и съща мултинационална група с местното лице
(имат общ пряк или непряк инвеститор на върха на веригата - N), но нито едно от тях не е пряк
или непряк инвеститор в останалите (напр. за В такива са D, F и K).
Схема на чуждестранни свързани лица
88
N
Чуждестранна
икономика 1
Местна икономика
БЪЛГАРИЯ
Чуждестранна
икономика 2
60%
10%
30%
9%
70%
A
D
F
H
K
55%
60%
25%
100%
10%
B
E
G
J
L
12%
C
ІV. Несвързани чуждестранни лица – чуждестранни физически или юридически лица, които не
попадат в гореизброените категории І, ІІ и ІІІ (тук се включват и чуждестранните лица
притежаващи под 10% от дяловия капитал или правото на глас в отчитащото се предприятие).
Колона 2. Сектор на чуждестранното лице
Попълва се институционалния сектор на чуждестранното лице с код от Табл.2. Сектор на
чуждестранното лице - кодове, в съответствие с Приложение 5 Класификатор на
институционалните единици по ЕСС 2010.
Колона 3. Тип на задълженията
Посочва се кодът, описващ типа на задължението, съгласно Табл.3. Тип на задълженията –
кодове.
І. Задължения по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви – това са задълженията
на местни юридически лица и еднолични търговци към чуждестранни лица, които са възникнали
във връзка с търговски сделки по внос, износ и вътреобщностна търговия със стоки и услуги, и др.
Задълженията по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви включват:
Задължения към чуждестранни клиенти във връзка с доставени, но неплатени към края на
отчетното тримесечие стоки и/или услуги;
Задължения към чуждестранни доставчици във връзка с авансово получени, но
неизпратени/неизвършени към края на отчетното тримесечие стоки и/или услуги.
Задължения по начислени лихви по търговски кредити във връзка с договореното
отложено плащане на стоките/услугите
Задължения във връзка с покупко-продажба на недвижими имоти от/на чуждестранни лица
се посочват като “Други задължения”.
89
В случай, че кредитор на местното лице продаде търговското си вземане на чуждестранно
лице, местното лице отчита задължението си към новия кредитор като „Други задължения”.
ІІ. Други задължения - задължения, различни от задължения по предоставени финансови кредити
и облигационни заеми, както и различни от задължения по търговски кредити и аванси и
начислените по тях лихви.
Колона 4. Държава на чуждестранното лице
Посочва се държавата, в която е седалището на чуждестранното лице контрагент. Използва се
код, съгласно Приложение 6 Класификатор на държавите и международните институции за
целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
Колона 5. Валута
Посочва се буквеният код на оригиналната валута на задължението, съгласно Приложение 7
Класификатор на валутите.
Колона 6. Матуритет на задължението
Посочва се първоначалния матуритет на задължението с код от Табл.4. Матуритет на
задължението – кодове.
І. Дългосрочни - задължения със срок над една година (вкл. безсрочни задължения) – договорения
срок за погасяване на задължението е по-дълъг от една година. Тук се включват и задължения, за
които няма договорен срок за погасяването им (безсрочни задължения).
ІІ. Краткосрочни - задължения със срок една или под една година – договорения срок за
погасяване на задължението е точно една година или по-кратък.
Колона 7 и колона 10. Размер в началото и размер в края на тримесечието в хил. валутни
единици
Размерът на задължението се посочва в положителни цели числа, в хиляди валутни единици, в
оригинална валута в началото и в края на тримесечието – напр. задължение от 1 500 USD се
закръглява в хил. валутни единици като 2 USD. Когато в резултат на закръгление, размерът на
задължението стане нула и в началото, и в края на отчетното тримесечие, това задължение не се
посочва в справката.
Размерът на задълженията в началото на текущия отчетен период трябва да съвпада с размера на
задълженията, посочени в края на предишния отчетен период. Когато има разминаване се подава
коригиращ отчет за периода, в който е допусната грешка.
В записите не се допуска оставяне на празни клетки в колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10.
Колона 8. Промени в задължението, несвързани с плащане /код/Посочва се кодът
съответстващ на типа промяна в съответствие с Табл.5. Промени в задължението, различни от
плащане - кодове,
Колона 9. Промени в задължението, несвързани с плащане /+/- в хил. валутни единици/
Попълва се размерът, с който се е променило задължението в хиляди валутни единици.
Увеличението на задължението се посочва със знак “+”, а намалението – със знак “-”.
90
Промени в размера на задължението настъпват при:
І. Опрощаване на задължение (двустранно) – в случаите, когато двете страни по сделката взаимно
се споразумеят задължението да бъде опростено, размерът на опростеното задължение и лихвата
по него (ако има такава) се посочват със знак (-) в хил. валутни единици в колона 9;
ІІ. Отписване на задължение (едностранно) – посочва се със знак (-) размерът в хил. валутни
единици на задължението, което е било отписано. Отписването може да бъде в резултат на
съдебно решение, поради ликвидация на кредитора и др.
ІІІ. Промяна в типа и/или сектора на чуждестранното лице - промяната се отбелязва, чрез два
записа:
в първия запис се попълват данните до колона 7 включително, както са били подадени
в предходното тримесечие, а в колона 9 със знак (-) се записва в хил. валутни единици
размерът на задължението към чуждестранното лице, което променя типа и/или
сектора си.
във втория запис се попълват новите данни, като при попълване на колона 7 се има
предвид, че размерът на задължението е 0 (нула) към началото на отчетното
тримесечие, а в колона 9 със знак (+) се попълва в хил. валутни единици размерът на
задължението към чуждестранното лице, което променя типа и/или сектора си.
VІ. Промяна в държавата на контрагента – промяната се отразява с два записа както в III. Промяна
в типа и/или сектора на чуждестранното лице.
Описание на другите задължения
Прави се кратко описание на характера на посочените с код F89 “Други задължения” – напр.
покупко-продажба на дружествени дялове, получен аванс при продажба на недвижим имот и т.н.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
При попълване на отчета, задълженията се посочват поотделно в зависимост от типа на
чуждестранното лице, неговия сектор, типа на задължението, матуритета на задължението,
държавата и валутата. Задължения към различни контрагенти могат да се обединят и
общият им размер да се посочи на един ред, когато са към една държава, в една и съща
валута и от един и същи тип във всяка от колоните от 1 до 6 включително.
91
ПРИМЕР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТА:
Местно юридическо лице има следните задължения:
към 01.01.ХХ год. има следните задължения:
-
търговски задължения в размер на 51 129 EUR към пряк инвеститор от Германия.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год., а чуждестранният инвеститор е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 18 520 PLN към друго свързано предприятие от
Полша. Задълженията са с оригинален матуритет над 1 год. Контрагентът е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 14 598 USD и 29 690 USD към две несвързани
предприятия от САЩ. Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год.
Контрагентите са нефинансови предприятия.
-
търговски задължения в размер на 5 750 EUR към несвързано предприятие от САЩ.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
към 31.03.ХХ год. има следните задължения:
-
търговски задължения в размер на 130 000 EUR към пряк инвеститор от Германия.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год., а чуждестранният инвеститор е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 253 100 PLN към друго свързано предприятие от
Полша. Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 208 800 USD и 1 000 USD към две несвързани
предприятия от САЩ. Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год.
Контрагентите са нефинансови предприятия.
-
търговски задължения в размер на 450 EUR към несвързано предприятие от САЩ.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
През 2-рото тримесечие фирмата инвеститор от Германия е продала дела си на
предприятие от Австрия (т.е. има промяна в типа на чуждестранното лице). В резултат
на смяната на инвеститора задълженията към Германия и Полша се променят в
задължения към несвързани предприятия.
към 30.06.ХХ год. има следните задължения:
-
търговски задължения в размер на 8 000 EUR към несвързано предприятие от
Германия. Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год., а контрагентът е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 3 100 EUR към несвързано предприятие от Полша.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие. Задължението в PLN е изплатено.
92
-
търговски задължения в размер на 10 680 USD към несвързано предприятие от САЩ.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски задължения в размер на 100 EUR към несвързано предприятие от САЩ.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
към 30.09.ХХ год. има следните задължения:
-
търговски задължения в размер на 9 650 EUR към несвързано предприятие от Полша.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски задължения в размер на 14 200 EUR към несвързано предприятие от Китай.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
към 31.12.ХХ год. има следните задължения:
-
търговски задължения с оригинален матуритет над 1 год. в размер на 83 100 EUR и
търговски задължения с оригинален матуритет под 1 год. в размер на 265 250 EUR и
16 000 USD към пряк инвеститор от Австрия. Чуждестранният инвеститор е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 18 520 EUR към друго свързано предприятие от
Румъния. Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е
нефинансово предприятие.
-
търговски задължения в размер на 51 900 EUR към несвързано предприятие от Полша.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
-
търговски задължения в размер на 360 740 EUR към несвързано предприятие от Китай.
Задълженията са с оригинален матуритет под 1 год. Контрагентът е нефинансово
предприятие.
Съгласно горепосочената информация, попълването на отчетите за съответните
тримесечия се извършва както следва:
93
Отчет за първо тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
Тип на
задължен
ието
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
задължен
ието
Матуритет
на
задължение
то
Размер в
началото на
трим. в хил.
валутни
единици
Промени в
Промени в
задължението,
задължението,
несвързани с
несвързани с
плащане /код/
плащане /+/- в
хил. валутни
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
единици/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D1
S11
F81
DE
EUR
S
51
130
D3
S11
F81
PL
PLN
L
19
0
D3
S11
F81
PL
PLN
S
0
253
D4
S11
F81
US
USD
S
44
210
D4
S11
F81
US
EUR
S
6
0
94
Отчет за второ тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
Тип на
задължен
ието
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
задължен
ието
Матуритет
на
задължение
то
Размер в
началото
на трим. в
хил.
валутни
единици
Промени в
Промени в
задължението,
задължението,
несвързани с
несвързани с
плащане /код/
плащане /+/- в
хил. валутни
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
единици/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D1
S11
F81
DE
EUR
S
130
27
-130
0
D3
S11
F81
PL
PLN
S
253
27
-253
0
D4
S11
F81
DE
EUR
S
0
27
+130
8
D4
S11
F81
PL
PLN
S
0
27
+253
0
D4
S11
F81
PL
EUR
S
0
3
D4
S11
F81
US
USD
S
210
11
Задължението към САЩ в EUR се закръглява на 0 и в началото, и в края на тримесечието, поради което не се посочва в отчета за второ тримесечие.
95
Отчет за трето тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
Тип на
задължен
ието
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
задължен
ието
Матуритет
на
задължение
то
Размер в
началото
на трим. в
хил.
валутни
единици
Промени в
Промени в
задължението,
задължението,
несвързани с
несвързани с
плащане /код/
плащане /+/- в
хил. валутни
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
единици/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D4
S11
F81
DE
EUR
S
8
0
D4
S11
F81
PL
EUR
S
3
10
D4
S11
F81
US
USD
S
11
0
D4
S11
F81
CN
EUR
S
0
14
Отчет за третото тримесечие не е необходимо да се подава, защото равностойността в лева на общия размер на всички задължения към чуждестранни
контрагенти е под обявения праг от 200 000 лв. както в началото, така и в края на отчетното тримесечие.
96
Отчет за четвърто тримесечие:
Тип на
чуждестран
ното лице
Сектор на
чуждестранн
ото лице
Тип на
задължен
ието
Държава на
чуждестранното
лице
Валута на
задължен
ието
Матуритет
на
задължение
то
Размер в
началото
на трим. в
хил.
валутни
единици
Промени в
Промени в
задължението,
задължението,
несвързани с
несвързани с
плащане /код/
плащане /+/- в
хил. валутни
Размер в
края на
трим. в
хил.
валутни
единици
единици/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D1
S11
F81
AT
EUR
L
0
83
D1
S11
F81
AT
EUR
S
0
265
D1
S11
F81
AT
USD
S
0
16
D3
S11
F81
RO
EUR
S
0
19
D4
S11
F81
PL
EUR
S
10
52
D4
S11
F81
CN
EUR
S
14
361
Отчетите за второ и четвърто тримесечие съдържат повече от 5 записа, поради което следва да се подадат по електронен път.
97
Табл.1. Тип на чуждестранното лице – кодове
Код Описание на типа на чуждестранното лице
D1
Преки и непреки чуждестранни инвеститори
D2
Преки и непреки инвестиционни предприятия в чужбина
D3
Други свързани чуждестранни предприятия
D4
Несвързани чуждестранни лица /различни от D1, D2 и D3/
Табл.2. Сектор на чуждестранното лице – кодове
Код
Описание на сектора на чуждестранното лице
S11
Нефинансови предприятия
S121
Централна банка
S122
Депозитни институции, без централната банка
S123
Фондове на паричния пазар
S124
S125
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и
пенсионните фондове
S126
Финансови спомагателни организации
S127
Каптивни финансови институции и заемодатели
S128
Застрахователни (осигурителни) дружества
S129
Пенсионни фондове
S13
Държавно управление
S14
Домакинства
S15
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
Табл.3. Тип на задълженията – кодове
Код
F81
F51D
F89
Описание на типа на задълженията
Задължения по търговски кредити и аванси и начислените по тях лихви (по внос, износ и
вътрешнообщностна търговия със стоки и услуги)
Задължения по начислени дивиденти
Други задължения (без задължения по финансови кредити и облигационни
заеми)
Табл.4. Матуритет на задължението – кодове
Код Матуритет на задължението
L
Дългосрочни - задължения със срок над една година (вкл. безсрочни задължения)
S
Краткосрочни - задължения със срок една или под една година
98
Табл.5. Промени в задължението, различни от плащане – кодове
Код
Описание на типа промени в задължението, различни от плащане
15
Опрощаване на задължениe (двустранно)
18
Отписване на задължениe (едностранно)
27
Промяна в типа и/или сектора на чуждестранното лице
28
Промяна в държавата на контрагента
99
Образец
по чл.10
Форма СПБ-7
Отчет за извършени преки инвестиции в чужбина
за
тримесечие на
І
ІІ
ІІІ
година
ІV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЖБИНА
Номер на БНБ по декларация:
Наименование:
Код на отраслова класификация на предприятието в чужбина по КИД 2008:
Валута
(буквен код
по ISO 4217)
Капитал на предприятието в чужбина
Размер в
Промяна през тримесечието
Размер в края
началото на
на трим.
Валутнотрим.
увеличение (+)
(в хил. ед.)
Други
разлики
месец
курсови
(в хил. ед.)
намаление(-)
разлики
Собствен капитал, общо
в т.ч. І. Основен капитал
- записан
- невнесен
ІІ. Резерви
Премии от емисии
Резерв от посл. оценки на активите и пасивите
Целеви резерви
Други
ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба) от минали години
Текуща печалба (загуба)
ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ (вижте указанията)
3. УЧАСТИЕ НА МЕСТНОТО ЛИЦЕ В ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ПРЕДПРИЯТИЕ:
В началото на
Валута тримесечието
(в хил. ед.)
Месец
Увеличение
Начислени дивиденти на местното лице
през отчетното трим.
Валута
Месец
(в хиляди ед.)
В края на
тримесечието
(в хил. ед.)
Намаление
Дял в края на
трим. (%)
Изплатени дивиденти на местното лице
през отчетното трим.
Валута
Месец
(в хиляди ед.)
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1523 (1964)
100
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-7
Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина
(по образец към чл. 10 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С форма СПБ-7 местните юридически лица и еднолични търговци отчитат тримесечно
пред БНБ преките си инвестиции в чужбина, с изключение на инвестициите в недвижими имоти,
които се отчитат веднъж годишно с отчетна форма СПБ-7Б.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-7 се предоставя на БНБ в срок до 20-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-7 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-7, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.
2. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЖБИНА: Посочва се номерът на декларираната в БНБ инвестиция по
декларация Форма СПБ-3. Посочва се наименованието на предприятието в чужбина и отрасловата
му класификация (по КИД 2008).
Капитал на предприятието в чужбина
Данните в отчета следва да бъдат на база информация от счетоводните сметки, отразяваща
капитала на чуждестранното предприятие, финансовия му резултат и начислените и изплатени
дивиденти към местното лице към края на съответното тримесечие.
В Колона „Валута” се посочва буквеният код на валутата, в която е представен отчетът, съгласно
Приложение 7 Класификатор на валутите.
Размерът и измененията се посочват в хиляди валутни единици. Всички показатели се попълват в
една и съща валута.
В случай, че валутата в която е попълнен отчета е различна от валутата на държавата, в която се
намира предприятието чужбина се попълват валутно-курсови разлики.
101
Собственият капитал на предприятието в чужбина е сума на основния записан капитал, намалена с
невнесения основен капитал, увеличена с резервите и неразпределения (непокрит) финансов
резултат.
Размерът в началото на тримесечието на показателите в таблица Капитал на предприятието в
чужбина е равен на размера в края на тримесечието на показателите от отчетната форма за
предходното тримесечие. Изключение е показател Финансов резултат в отчетна форма за първо
тримесечие. Размерът в началото на тримесечието на показател Текуща печалба (загуба) в отчетна
форма за първо тримесечие винаги е нула. Размерът в края на тримесечието на Показател Текуща
печалба (загуба) в отчетна форма за четвърто тримесечие се добавя в размера на показател
Натрупана печалба (загуба) от минали години в отчетната форма за първо тримесечие без да има
запис като промяна през тримесечието.
За всеки един показател размерът в края на тримесечието е равен на размера в началото на
тримесечието и промяната през тримесечието.
Празните клетки се считат и обработват като попълнени с нулеви стойности
ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ е допълнителен показател, който се изчислява,
като стойността на статия текущата печалба (загуба) на предприятието се изчиства от ефекта на:
1.
Печалби или загуби в резултат на преоценки, като отписване, липси и излишъци на
стокови запаси;
2.
Печалби или загуби от съоръжения и оборудване в резултат на прекратяване на
дейността или част от него;
3.
Отписване на нематериални активи, включително положителна репутация в
резултат на необичайни събития;
4.
Отписване на разходи
капитализирани в предходни периоди;
5.
за
научноизследователска
и
развойна
дейност,
Провизии за загуби по дългосрочни договори;
6.
Печалби и загуби от превалутиране на търговската дейност на преки
инвестиционни предприятия в чужбина, както и на притежаваните от тях активи и пасиви в чужда
валута.
7.
Нереализираните печалби и загуби от преоценка на дългосрочни активи,
инвестиции и задължения;
8.
Реализираните печалби или загуби в резултат на разпореждане с активи и пасиви в
резултат на извънредни събития.
3. УЧАСТИЕ НА МЕСТНОТО ЛИЦЕ В ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ: Посочва се размерът на участието в основния капитал в началото и в края на
отчетното тримесечие, промяната (увеличение/намаление) в участието и съответния месец, през
който е настъпила, и процентният дял на местното лице в капитала на предприятието в чужбина
към края на отчетното тримесечие.
Дивиденти
Посочва се размерът на начислените дивиденти от предприятието в чужбина към местното лице,
както и дохода, който клоновете в чужбина изплащат на местния инвеститор през съответния
102
месец на отчетното тримесечие. Изплатените на местното лице дивиденти се посочват чисти от
данък, платен при източника. Ако дивидентите са начислени и изплатени през един и същи месец,
тогава те се посочват само като изплатени.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
103
Образец
по чл. 8, ал. 2
Форма СПБ-7А
Отчет при прекратяване на пряка инвестиция в чужбина
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЖБИНА
Номер на БНБ по декларация:
Наименование:
3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЯКАТА ИНВЕСТИЦИЯ В ЧУЖБИНА:
3.1. Продажба на чуждестранното предприятие/недвижимия имот
Дата на продажба: ………………………
Продажна цена:…………………………
Валута:……………
3.2. Ликвидация на чуждестранното предприятие
Дата на ликвидация: ……………………
3.3. Намаляване на дяловото участие на местното лице в капитала на чуждестранното лице под 10%
Дата на намалението: ………………
Дял на местното лице в капитала на дружеството в чужбина: …… %
(след намалението)
Продажна цена:…………………………………
Валута:……………
3.4. Друга причина
Дата на прекратяване: …………………………………….
Описание на причината: ……………………………………………………………………………………………………………….
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодек
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Подпис:
Име и фамилия:
Длъжност:
Факс:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1523 (1964)
104
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-7A
Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
(по образец към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С форма СПБ-7А местните юридически лица и еднолични търговци отчитат пред БНБ
прекратяването на декларирана пряка инвестиция в чужбина.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Отчетът се представя еднократно на БНБ в срок до 15 работни дни
от настъпилата промяна.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-7А се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.
2. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЖБИНА: Посочва се номерът на декларираната в БНБ инвестиция по
декларация Форма СПБ-3. Посочва се наименованието на предприятието в чужбина. В случай, че
инвестицията е в недвижим имот, не се попълва наименование на предприятието в чужбина.
3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЯКАТА ИНВЕСТИЦИЯ В ЧУЖБИНА: Посочва се причината за
прекратяването на пряката инвестиция в чужбина, като се избира една от четирите възможности:
продажба на чуждестранното предприятие/недвижимия имот, ликвидация на чуждестранното
предприятие, намаляване на дяловото участие на местното лице в капитала на чуждестранното
лице под 10%, или друга причина. В случай, че е посочена т. 3.3 Намаляване на дяловото участие
на местното лице в капитала на чуждестранното лице под 10%, полето Продажна цена се
попълва само ако намалението е в резултат на продажба на дялове (акции). В случай, че е
посочена т. 3.4 Друга причина, се посочва причината.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
105
Образец
по чл. 9, ал. 4, т. 2
Форма СПБ-7Б
Годишен отчет за извършени преки инвестиции в неджижими имоти в чужбина
за
година
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. ИМОТ В ЧУЖБИНА
Номер на БНБ по декларация:
Държава:
Стойност на имота по пазарни цени (към края на отчетната година):
Валута:
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА:
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1523 (1964)
106
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-7Б
Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
(по образец към чл. 9, ал. 4, т. 2 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С форма СПБ-7Б местните юридически лица и еднолични търговци отчитат пред БНБ
преките си инвестиции в чужбина в недвижими имоти.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е година. Отбелязва се съответната година, за която се
подава отчета.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-7Б се представя на БНБ в срок до 20-о число на
месеца, следващ отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-7Б се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-6А, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.
2. ИМОТ В ЧУЖБИНА: Посочват се номерът на декларираната в БНБ инвестиция по
декларация Форма СПБ-3, държавата, в която се намира имотът (съгласно Приложение 6
Класификатор на държавите и международните институции за целите на статистиката на
платежния баланс и международната инвестиционна позиция), както и стойността на имота по
пазарни цени към 31 декември на отчетната година. Стойността на имота се попълва в единици
във валутата на държавата, в която се намира имотът.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
107
Образец
по чл. 13
Форма СПБ-8
Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от/към чуждестранни лица
за
година
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Име и фамилия:
ЕГН/ЛНЧ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
Адрес на местоживеене
Населено място:
Пощенски код:
Кв./ж.к.:
Улица:
№
вх./ап.
Телефон:
Електронна поща:
2. ВЗЕМАНИЯ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ) ОТ (КЪМ) ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
Размер в хиляди валутни
единици
ТИП НА ВЗЕМАНЕТО/ЗАДЪЛЖЕНИЕТО
Матуритет
Държава
Валута
В началото на
отчетната
година
В края на
отчетната
година
01. Предоставени финансови кредити
02. Получени финансови кредити
03. Сметки, открити в чужбина
Размер
ТИП НА ВЗЕМАНЕТО/ЗАДЪЛЖЕНИЕТО
ISIN
В началото на
отчетната
година
В края на
отчетната
година
04. Придобити ценни книжа
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от
нейния Управител. Предоставените от Вас лични данни се събират и обработват за целите на Наредба № 27 на БНБ. Трети лица могат да получат
информация само по реда и при условия на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1523 (1439)
108
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-8
Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от/към чуждестранни лица
(по образец към чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С форма СПБ-8 местните физически лица отчитат пред Българска народна банка
вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, ако:
общата сума на всички вземания по финансови кредити от чуждестранни лица и салда по
сметки в чужбина и притежавани ценни книжа (които са придобити без посредничеството на
местно лице - инвестиционен посредник и не са пряка инвестиция) е равна на или надвишава
50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година;
общата сума на всички задължения по финансови кредити към чуждестранни лица е равна на
или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на
отчетната година.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е година. Отбелязва се съответната година, за която се
подава отчета.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-8 се предоставя на БНБ в срок до 31 март на годината,
следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-8 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ. Не
се приема форма СПБ-8, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с Х)
полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ: Посочват се име и фамилия и ЕГН/ЛНЧ на местното лице. При
първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при последваща промяна в първоначално
декларирани данни се попълва и информация за адреса на местоживеене, телефон, факс и електронна
поща.
2. ВЗЕМАНИЯ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ) ОТ (КЪМ) ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
В колона „Матуритет“ се посочва дали вземането (задължението) е дългосрочно или краткосрочно.
109
Дългосрочни са вземанията (задълженията) със срок над една година, вкл. и безсрочните.
Краткосрочни са вземанията (задълженията) със срок една или под една година. Отбелязва се
първоначалният матуритет с код, в съответствие с таблицата:
Код Матуритет
L
Дългосрочни вземания (задължения) – над една година
S
Краткосрочни вземания (задължения) – до една година включително
В колона „Държава” се посочва държавата на чуждестранното лице, съответно на банката, в която
е открита сметката. При вземания по ценни книжа се посочва държавата на емитента. Използва се
код, съгласно Приложение 6 Класификатор на държавите и международните институции за
целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
В колона „Валута” се посочва буквеният на оригиналната валута на вземането (задължението),
съгласно Приложение 7 Класификатор на валутите.
Размерът на вземането (задължението) на местното физическо лице по предоставен (получен
кредит), както и салдото по сметка в чужбина, се посочва в хиляди валутни единици оригинална
валута в началото и в края на отчетната година, закръглени до цяло число.
В случай, че физическото лице има повече от една сметка в чужбина в една и съща валута, тези
вземания могат да се посочат общо на един ред в отчета.
Притежаваните ценни книжа, придобити без посредничеството на местно лице – инвестиционен
посредник се посочват на принципа „ценна книга по ценна книга“. Емисиите се идентифицират чрез
посочване на ISIN код (на един ред се посочва един ISIN код), като размерът им се попълва в брой за
дялови ценни книжа и по номинал за дългови ценни книжа в оригинална валута (валута на
емитиране) в началото и в края на отчетната година.
Извън обхвата на формата остават репо-сделките, сделките с финансови деривати и преките
инвестиции. Във формите не се отчитат и дялове, даващи право на членство в международни
организации и нямащи характер на инвестиция.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
110
Образец
по чл. 6, ал. 1. т. 4
Номер на БНБ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-9
Печат
образец по чл. 6, ал. 1, т.4 от Наредба № 27 на БНБ
(за дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на
вътрешен или външен пазар)
Подпис:
Тип на декларацията:
Първоначална
Коригираща към Рег. № на БНБ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ЕМИТЕНТ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.
1.10.
1.11.
1.12.
Правна форма:
Населено място:
Адрес на седалище:
Телефон:
Представляващо лице:
Дата на създаване:
Обслужваща банка(и):
1.5. Пощенски код:
1.9. Електронна поща:
1.8. Факс:
1.13. Държава на обслужващата банка(и):
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА
ISIN код
Размер на емисията
(общ номинал)
Валута на емисията
Размер на емисията
(брой на издадените ЦК)
CUSIP код
Лицева стойност на една ЦК
SEDOL код
Цена на емитиране
ISIN код /Rule 144A/
Дата на емитиране
CFI класификация
Дата на падеж
3. ДОХОДНОСТ
Тип на лихвения процент
Фиксиран лихвен процент (%)
Честота на лихвените плащания
Плаващ лихвен процент - база
Валута на лихвените плащания
Плаващ лихвен процент надбавка (%)
Дата на първо лихвено
плащане
Плаващ лихвен процент мултипликатор (число)
Дата на последно лихвено
плащане
Плаващ лихвен процент минимална стойност (%)
Начална дата на олихвяване
Плаващ лихвен процент максимална стойност (%)
Лихвена конвенция
4. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ
Начин на плащане на
главницата
Честота на плащане на
главницата
Валута на плащане на
главницата
Схема на изплащане на главницата
Цена на обратно изкупуване
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТА
Обикновена
/
Привилегирована
Налична
/
Безналична
Поименна
/
На приносител
Конвертируема
/
Неконвертируема
111
Образец
по чл. 6, ал. 1. т. 4
/
Обезпечена
Необезпечена
Подчинена
Частно пласирана
Обезпечение
Винкулирана
Ипотечна
Борсов код
Банка довереник
Дата на борсова регистрация
Поемател на емисията
Коментар
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
112
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ-ФОРМА СПБ-9
за дългови ценни книжа, емитирани от местни юридически лица или ЕТ на вътрешен или външен
пазар (статична информация за параметрите на ценната книга)
(по образец към чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Декларация - Форма СПБ-9 се подава в БНБ от всички местни юридически лица или
ЕТ, емитирали дългови ценни книжа на вътрешен или външен пазар. При промяна на вече
декларирани обстоятелства се подава коригираща Декларация-форма СПБ-9 на хартиен носител
или със заявка за промяна се отразява в електронния вариант в ИСИС. Едновременно с
Декларация - Форма СПБ-9 се подава и еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в
дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар – СПБ-9Б.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Декларация - Форма СПБ-9 се предоставя на БНБ в срок до 15
работни дни след издаване на емисията.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Декларация - Форма СПБ-9 се подава лично или чрез
упълномощено лице, на хартиен носител или по електронен път. Задължително е
използването на оригиналните образци на отчета, които са налични на интернет
страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ. Не се приема форма СПБ-9,
изпратена по факс.
НОМЕР НА БНБ: Определя се служебно от БНБ при декларирането на емисията.
ТИП НА ДЕКЛАРАЦИЯТА: Декларацията може да бъде първоначална или коригираща.
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид. При коригираща декларация се посочва
за кой регистрационен номер на БНБ се отнася корекцията.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНОТО ЛИЦЕ – ЕМИТЕНТ: Попълва се наименованието и ЕИК на местното лице,
което е емитирало дългови ценни книжа. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ
и при последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва информация за
правната форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалището, телефон, факс,
електронна поща, име и фамилия на лицето, което представлява местното лице, дата на създаване
на местното лице, обслужваща банка и държава, в която с намира обслужващата банка. В случай,
че местното лице се представлява от повече от едно лице се посочва името и фамилията на едно от
представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.13 не се попълват, когато местното лице
вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в БНБ и данните са непроменени.
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
ISIN код
113
Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата
част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва. В случай, че на емисията не е
присвоен ISIN код (напр. при издаване на налични облигации), в полето се посочва кратко
наименование на емисията, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на ценните
книжа и друга налична информация.
Валута на емисията
Посочва се оригиналната валута на емитиране на ценните книжа с код, съгласно Приложение 7
Класификатор на валутите. Полето е задължително.
CUSIP код
Посочва се CUSIP код на емисията, при наличие на такъв.
SEDOL код
Посочва се SEDOL код на емисията, при наличие на такъв.
ISIN код /Rule144A/
Посочва се ISIN код на емисията, при пласиране по Правило 144 A, при наличие на такъв.
CFI класификация
Посочва се CFI код на емисията, при наличие на такъв.
Размер на емисията (общ номинал)
Посочва се общият размер на емисията по номинал към датата на емитиране, в оригиналната
валута на емитиране. Полето е задължително.
Размер на емисията (брой на издадените ЦК)
Посочва се общият размер на емисията към датата на емитиране, в брой издадени ценни книжа.
Полето е задължително.
Лицева стойност на една ЦК
Посочва се лицевата стойност на ценната книга. Полето е задължително.
Цена на емитиране
Посочва се цената на емитиране на една ценна книга като процент от номинала й. Полето е
задължително.
Дата на емитиране
Посочва се датата на издаване на емисията съгласно условията й във формат дд.мм.гггг. Полето е
задължително.
114
Дата на падеж
Посочва се датата на падежа за дълговите ценни книжа по условията на емисията във формат
дд.мм.гггг. Полето е задължително.
3. ДОХОДНОСТ
Тип на лихвения процент
Посочва се вида на лихвения процент, като се използват кодовете от ТАБЛ. 1. Тип на лихвения
процент - кодове. Полето е задължително.
Честота на лихвените плащания
Посочва се честотата на лихвените плащания през годината, като се използват кодовете от ТАБЛ.
2. Честота на лихвените плащания - кодове. Полето е задължително.
Валута на лихвените плащания
Посочва се валутата, в която се извършват лихвените плащания с код, съгласно приложение 7
Класификатор на валутите. Полето е задължително.
Дата на първо лихвено плащане
Посочва се датата на първото лихвено плащане във формат дд.мм.гггг.
Дата на последно лихвено плащане
Посочва се датата на последното лихвено плащане във формат дд.мм.гггг.
Начална дата на олихвяване
Посочва се началната дата, от която започва да се начислява лихвата, във формат дд.мм.гггг.
Лихвена конвенция
Посочва се лихвената конвенция, която се използва при изчисление на лихвените плащания, като
се използват кодовете от ТАБЛ. 3. Лихвена конвенция - кодове.
Фиксиран лихвен процент
В случай, че ценната книга е с фиксиран лихвен процент, се посочва неговата стойност.
Плаващ лихвен процент - база
В случай, че лихвеният процент е плаващ, се посочва референтният лихвен процент, който служи
за база, като се използват кодовете от ТАБЛ. 4. База на плаващия лихвен процент – кодове.
Плаващ лихвен процент - надбавка (%)
115
Посочва се надбавката към референтния лихвен процент от Плаващ лихвен процент - база, като
стойността е в процент.
Плаващ лихвен процент - мултипликатор (число)
Посочва се мултипликаторът на референтния лихвен процент от Плаващ лихвен процент - база,
в случай че има такъв.
Плаващ лихвен процент - минимална стойност
Посочва се минималната стойност на лихвения процент, по която ще бъдат извършвани лихвените
плащания, в случай че ценната книга е с плаващ лихвен процент.
Плаващ лихвен процент - максимална стойност
Посочва се максималната стойност на лихвения процент, по която ще бъдат извършвани
лихвените плащания, в случай че ценната книга е с плаващ лихвен процент.
4. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ
Начин на плащане на главницата
Посочва се схемата, по която ще бъдат извършени амортизационните плащания, като се използват
кодовете от ТАБЛ. 5. Начин на плащане на главницата - кодове. Полето е задължително.
Честота на плащане на главница
Посочва се броят на амортизационните плащания, които ще бъдат извършени в рамките на една
година, като се използват кодовете от ТАБЛ. 6. Честота на плащане на главница - кодове. Полето е
задължително.
Валута на плащане на главницата
Посочва се валутата, в която се извършват амортизационните плащания, с код, съгласно
Приложение 7 Класификатор на валутите. Полето е задължително.
Цена на обратно изкупуване
Посочва се цената на обратно изкупуване в процент от номинала на емисията. Полето е
задължително.
Схема на изплащане на главницата
Текстово поле, в което се описва подробно схемата на амортизационните плащания – дати и
размер. Полето е задължително.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТА
Обикновена / Привилегирована
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
116
Налична / Безналична
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
Поименна / На приносител
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
Конвертируема / Неконвертируема
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
Обезпечена / Необезпечена
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
Обезпечение
В случай, че дълговата ценната книга е обезпечена, се посочва видът на обезпечението.
Подчинена
Отбелязва се (с Х) полето, ако емисията е подчинен дълг.
Частно пласирана емисия
Отбелязва се (с Х) полето, ако емисията е издадена при условията на частно пласиране.
Винкулирана
Отбелязва се (с Х) полето, ако по емисията има ограничения по отношение на прехвърлянето й.
Ипотечна
Отбелязва се (с Х) полето, ако емисията е ипотечна облигация.
Борсов код
В случай, че емисията се търгува на фондова борса, се посочва присвоеният й борсов код.
Дата на борсова регистрация
В случай, че емисията се търгува на фондова борса, се посочва дата на листване.
Банка довереник
Посочва се банката довереник на облигационерите.
Поемател на емисията
Посочва се поемател на емисията, при наличие на такъв.
117
Коментар за инструмента
Допълваща информация за ценните книжа в свободен текст.
ДЕКЛАРАТОР: Посочва се информация за лицето, съставило декларацията, което полага и
собственоръчен подпис, ако декларацията е подадена на хартия. Ако декларацията е подадена
през уеб-базираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е
необходимо подписването й с електронен подпис.
ТАБЛ. 1. Тип на лихвения процент - кодове
Код
FIX
STE
FLO
ZER
IDX
OTH
CRE
Описание
Фиксиран лихвен процент
Променлив лихвен процент със стъпка
Плаващ лихвен процент
Нулев лихвен процент
Индексен лихвен процент
Друг лихвен процент
Обвързан с кредит
Описание на
английски език
FIXED
STEPPED
FLOATING
ZERO COUPON
INDEX-LINKED
OTHER
CREDIT-LINKED
ТАБЛ. 2. Честота на лихвените плащания - кодове
Код
BM
MO
FN
IR
UK
OT
ZC
AN
SA
QU
Описание
Двумесечен
Месечен
Двуседмичен
Нерегулярен
Неизвестен
Друг
Нулев
Годишен
Шестмесечен
Тримесечен
Описание на
английски език
BI-MONTHLY
MONTHLY
FORTNIGHTLY
IRREGULAR
UNKNOWN
OTHER
ZERO-COUPON
ANNUAL
SEMI-ANNUAL
QUARTERLY
118
ТАБЛ. 3. Лихвена конвенция - кодове
Код
Описание
Действителен брой дни между последно
лихвено плащане и дата на сетълмент /
Описание на
английски език
ACT/ACT
Действителен брой дни между две лихвени
плащания
Действителен брой дни между последно
лихвено плащане и дата на сетълмент /
Actual/Actual
ACT/365
Брой дни между две лихвени плащания, при
365 дни в годината по подразбиране
Действителен брой дни между последно
лихвено плащане и дата на сетълмент /
Actual/365
ACT/360
30/360
Брой дни между две лихвени плащания, при
360 дни в годината по подразбиране
Actual/360
Брой дни между последно лихвено плащане и
дата на сетълмент, при 30 дни в месеца по
подразбиране/
Брой дни между две лихвени плащания, при
360 дни в годината по подразбиране
30/360
119
ТАБЛ. 4. База на плаващия лихвен процент – кодове
Код
1MSOFIBID
3MSOFIBID
6MSOFIBID
12MSOFIBID
1MSOFIBOR
3MSOFIBOR
6MSOFIBOR
12MSOFIBOR
LEONIA
OLP
EONIA
1MEURIBOR
3MEURIBOR
6MEURIBOR
12MEURIBOR
1MLIBORUSD
3MLIBORUSD
6MLIBORUSD
12MLIBORUSD
1MLIBOREUR
3MLIBOREUR
6MLIBOREUR
12MLIBOREUR
OTHER
Описание
едномесечен Софибид
тримесечен Софибид
шестмесечен Софибид
дванадесетмесечен Софибид
едномесечен Софибор
тримесечен Софибор
шестмесечен Софибор
дванадесетмесечен Софибор
ЛЕОНИА
основен лихвен процент (ОЛП)
ЕОНИА
едномесечен EURIBOR
тримесечен EURIBOR
шестмесечен EURIBOR
дванадесетмесечен EURIBOR
едномесечен доларов LIBOR
тримесечен доларов LIBOR
шестмесечен доларов LIBOR
дванадесетмесечен доларов LIBOR
едномесечен LIBOR в евро
тримесечен LIBOR в евро
шестмесечен LIBOR в евро
дванадесетмесечен LIBOR в евро
Друго
120
ТАБЛ. 5. Начин на плащане на главницата - кодове
Код
PER
BUL
STR
SER
ANN
IDX
ANY
IRR
OTH
NULL
STE
Описание
Безсрочно
Еднократно на падеж
На структурирани вноски
На равни части
На анюитетни вноски
Плащане, обвързано с индекс
По всяко време
Нерегулярно плащане
Друга схема
Нулево
Променливо с определена стъпка
Описание на
английски език
PERPETUAL
BULLET
STRUCTURED
SERIAL
ANNUITY
INDEXLINKED
AT ANY TIME
IRREGULAR
OTHER
NULL
STEPPED
ТАБЛ. 6. Честота на плащане на главницата - кодове
Код
PP
AN
SA
QU
MO
BA
OR
IR
SS
ON
EL
OT
Описание
Безсрочно
Годишно плащане по главницата
Шестмесечно плащане по главницата
Тримесечно плащане по главницата
Месечно плащане по главницата
Два пъти годишно по главницата
Друго регулярно плащане
Нерегулярно плащане
Специфична схема
Еднократно на падеж
Обвързано със събитие
Друго
Описание на английски
език
PERPETUAL
ANNUAL
SEMI-ANNUAL
QUARTERLY
MONTHLY
BIANNUALLY
OTHER REQULAR TIMING
IRREGULAR
SPECIFIC SCHEDULE
ONE TIME ONLY
EVENT-LINKED
OTHER
121
Образец
по чл. 9, ал. 7
Форма СПБ-9Б
Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа,
емитирани от местни лица на външен пазар
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК:
2. ЕМИСИЯ
ISIN код
3. ИНВЕСТИТОРИ
Държава на инвеститора
1
Позиция на инвеститора
Институционален сектор
на инвеститора
2
Общ номинал
По пазарна цена
3
4
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Подпис:
Име и фамилия:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
122
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Б
Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от
местни юридически лица на външен пазар
(по образец към чл. 9, ал. 7 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ–9Б всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни
книжа на външен пазар, и декларирали емисията с Декларация-форма СПБ-9, в срок до 15
работни дни от издаване на емисията, предоставят информация за инвеститорите на първичен
пазар в ценните книжа.
С една отчетна форма се отчитат позициите на инвеститорите само по една емисия.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Формата се подава еднократно, в срок до 15 работни дни след
издаване на емисията.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-9Б се подава лично или чрез упълномощено
лице само по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци
на отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ. Не се приема форма СПБ9Б, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се
(с Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК на местното лице - емитент.
2. ЕМИСИЯ: Посочва се ISIN кодът на съответната емисия. ISIN кодът идентифицира
емисията и задължително се попълва.
Данните следва да са в единици оригинална валута на емисията ценни книжа.
3. ИНВЕСТИТОРИ:
Колона 1. Държава на инвеститора
Посочва се държавата на резидентност на инвеститора с код, съгласно Приложение 6
Класификатор на държавите и международните институции за целите на статистиката на
платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
Колона 2. Икономически сектор на инвеститора
123
Посочва се икономическият сектор на инвеститора, като се използват следните кодове:
S11 – Нефинансови предприятия;
S121 – Централна банка;
S122 – Депозитни институции без централна банка;
S123 – Фондове на паричния пазар (ФПП);
S124 – Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар;
S125 – Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества
и пенсионните фондове;
S126 – Финансови спомагателни организации;
S127 – Каптивни финансови институции и заемодатели;
S128 – Застрахователни (осигурителни) дружества;
S129 – Пенсионни фондове;
S1311 – Централно държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
S1312 – Федерално държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
S1313 – Местно държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
S1314 – Фондове за социална сигурност;
S14 – Домакинства;
S15 – Нетърговски организации, обслужващи домакинствата;
Колона 3. Позиция на инвеститора (общ номинал)
Посочва се общата номинална стойност на притежаваните от инвеститора дългови ценни книжа
в оригиналната валута на емитиране.
Колона 4. Позиция на инвеститора (по пазарна цена)
Посочва се общата оценена стойност на притежаваните от инвеститора дългови ценни книжа в
оригиналната валута на емитиране.
Данните във формата се агрегират по държава и икономически сектор на инвеститора. Всички
позиции за една и съща държава на инвеститора и един и същ икономически сектор се
обобщават на един ред. Правилно попълнената форма не трябва да съдържа една и съща
държава на инвеститора и един и същ икономически сектор на повече от един ред.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия на място в БНБ. До 1 януари 2015г.
отчетът може да се подава и по електронна поща в excel формат на електронен адрес:
boped@bnbank.org. От 1 януари 2015г. отчетът ще се подава само през уеб-базираното
приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, като ще е необходимо
подписването му с електронен подпис.
124
Образец
по чл. 9, ал. 6
Форма СПБ-9В
Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
за
тримесечие на
I
II
III
година
IV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
нулев
1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ЕМИТЕНТ
Наименование:
ЕИК:
2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТВАРЯНИЯ
ISIN код
Пореден номер на отварянето
Дата на аукциона
Номинална стойност на одобрените поръчки
Текущ размер на емисията (общ номинал)
Средна цена на одобрените поръчки на 100 ед. номинал (%)
Коментар
1
2
3
4
5
6
7
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
125
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9В
Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани
от местни юридически лица на вътрешен или външен пазар
(по образец към чл. 9, ал. 6 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ-9В всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни книжа на
вътрешен или външен пазар, отчитат тримесечно извършени допълнителни отваряния по
емисиите.
С една форма могат да се отчитат допълнителни отваряния по няколко емисии, както и няколко
допълнителни отваряния по една емисия, състояли се в отчетното тримесечие.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-9В се предоставя на БНБ в срок до 15-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-9В се подава лично или чрез упълномощено лице само
по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на отчета, които са
налични на интернет страницата на БНБ. Не се приема форма СПБ-9В, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален отчет, коригиращ отчет и/или
нулев отчет, при положение, че местното лице няма допълнителни отваряния през отчетното
тримесечие. Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
При подаване на нулев отчет е необходимо попълването само на ISIN кодовете на емитираните от
местното лице дългови ценни книжа в Колона 1. ISIN код.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК на местното лице - емитент.
2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТВАРЯНИЯ:
Колона 1. ISIN код
Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата
част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва. В случай, че на емисията не е
присвоен ISIN код (напр. при издаване на налични облигации), в полето се посочва кратко
наименование на емисията, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на ценните
книжа и друга налична информация.
126
Колона 2. Пореден номер на отварянето
Поредният номер на отварянето се отбелязва с цифра (1, 2, 3 и т.н.), като за първо отваряне на
емисия се счита емитирането й.
Колона 3. Дата на аукциона
Посочва се дата на аукциона във формат дд.мм.гггг
Колона 4. Номинална стойност на одобрените поръчки
Посочва се съвкупната стойност на всички одобрени поръчки по номинал.
Колона 5. Текущ размер на емисията (общ номинал)
Посочва се размерът на емисията по номинал след допълнителното отваряне.
Колона 6. Средна цена на одобрените поръчки (% от номинала)
Посочва се средна цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал (% от номинала).
Колона 7. Коментар
Посочва се допълнителна информация за емисията и/или отварянето в свободен текст.
Попълването на всички колони, с изключение на Коментар, е задължително.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия на място в БНБ. До 1 януари 2015г.
отчетът може да се подава и по електронна поща в excel формат на електронен адрес:
boped@bnbank.org. От 1 януари 2015г. отчетът ще се подава само през уеб-базираното
приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, като ще е необходимо
подписването му с електронен подпис.
127
Образец
по чл. 9, ал .6
Форма СПБ-9Г
Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
за
тримесечие на
I
II
III
година
IV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
нулев
1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ЕМИТЕНТ
Наименование:
ЕИК:
2. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ
ISIN код
Дата на амортизацията
Валута на плащането
Общ размер на плащането
Размер на плащането за една облигация
Остатъчен размер на емисията
Коментар
1
2
3
4
5
6
7
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
128
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Г
Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни
юридически лица на вътрешен или външен пазар
(по образец към чл. 9, ал. 6 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ-9Г всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни книжа на
вътрешен или външен пазар, отчитат тримесечно извършени амортизационни плащания по
емисиите, в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.
С една форма могат да се отчитат амортизационни плащания по няколко емисии, както и няколко
амортизационни плащания по една емисия състояли се в отчетното тримесечие.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-9Г се предоставя на БНБ в срок до 15-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-9Г се подава лично или чрез упълномощено лице само
по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на отчета, които са
налични на интернет страницата на БНБ. Не се приема форма СПБ-9Г, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален отчет, коригиращ отчет и/или
нулев отчет, при положение, че местното лице няма амортизационни плащания през отчетното
тримесечие. Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
При подаване на нулев отчет е необходимо попълването само на ISIN кодовете на емитираните от
местното лице дългови ценни книжа в Колона 1. ISIN код.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК на местното лице - емитент.
2. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ:
Колона 1. ISIN код
Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата
част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва. В случай, че на емисията не е
присвоен ISIN код (напр. при издаване на налични облигации), в полето се посочва кратко
наименование на емисията, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на ценните
книжа и друга налична информация.
129
Колона 2. Дата на амортизацията
Посочва се дата на амортизационното плащане във формат: дд.мм.гггг. Полето е задължително.
Колона 3. Валута на плащането
Посочва се валутата, в която е извършено амортизационното плащане, с код, съгласно
Приложение 7 Класификатор на валутите. Полето е задължително.
Колона 4. Общ размер на плащането
Посочва се общият размер на амортизационното плащане във валутата, в която е извършено.
Полето е задължително.
Колона 5. Размер на плащането за една облигация
Посочва се размерът на амортизационно плащане за една облигация във валутата, в която е
извършено.
Колона 6. Остатъчен размер на емисията
Посочва се размерът на емисията по номинал след амортизационното плащане (непогасената
главница).
Колона 7. Коментар
Посочва се допълнителна информация за емисията и/или плащането в свободен текст.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия на място в БНБ. До 1 януари 2015г.
отчетът може да се подава и по електронна поща в excel формат на електронен адрес:
boped@bnbank.org. От 1 януари 2015г. отчетът ще се подава само през уеб-базираното
приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, като ще е необходимо
подписването му с електронен подпис.
130
Образец
по чл. 9, ал. 6
Форма СПБ-9Д
Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
за
тримесечие на
I
II
III
година
IV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
нулев
1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ЕМИТЕНТ
Наименование:
ЕИК:
2. ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ
ISIN код
Дата на лихвено плащане
Валута на плащането
Купон
Общ размер на плащането
Размер на плащането за една облигация
Коментар
1
2
3
4
5
6
7
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
131
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Д
Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на
вътрешен или външен пазар
(по образец към чл. 9, ал. 6 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ-9Д всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни книжа на
вътрешен или външен пазар, отчитат тримесечно извършени лихвени плащания по емисиите.
С една форма могат да се отчитат лихвени плащания по няколко емисии, както и няколко лихвени
плащания по една емисия, състояли се в отчетното тримесечие.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-9Д се предоставя на БНБ в срок до 15-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-9Д се подава лично или чрез упълномощено лице само
по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на отчета, които са
налични на интернет страницата на БНБ. Не се приема форма СПБ-9Д, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален отчет, коригиращ отчет и/или
нулев отчет, при положение, че местното лице няма лихвени плащания през отчетното
тримесечие. Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид.
При подаване на нулев отчет е необходимо попълването само на ISIN кодовете на емитираните от
местното лице дългови ценни книжа в Колона 1. ISIN код.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК на местното лице - емитент.
2. ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ:
Колона 1. ISIN код
Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата
част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва. В случай, че на емисията не е
присвоен ISIN код (напр. при издаване на налични облигации), в полето се посочва кратко
наименование на емисията, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на ценните
книжа и друга налична информация.
132
Колона 2. Дата на лихвено плащане
Посочва се дата на лихвеното плащане във формат: дд.мм.гггг. Полето е задължително.
Колона 3. Валута на плащането
Посочва се валутата, в която е извършено лихвеното плащане, с код, съгласно Приложение 7
Класификатор на валутите. Полето е задължително.
Колона 4. Купон
Посочва се размерът на купона, по който е извършено лихвеното плащане, в процент на годишна
база. Полето е задължително.
Пример:
Тип на
лихвения
процент
Фиксиран
Плаващ
Честота на лихвените
плащания
Размер на лихвения
процент (%)
Полугодишен
Тримесечен
6.5
3M EURIBOR + 6%
Дата на
лихвеното
плащане
15.01.2014
15.01.2014
Купон
(%)
6.5
6.29
Колона 5. Общ размер на плащането
Посочва се общият размер на лихвеното плащане във валутата, в която е извършено. Полето е
задължително.
Колона 6. Размер на плащането за една облигация
Посочва се размерът на лихвеното плащане за една облигация във валутата, в която е извършено.
Колона 7. Коментар
Посочва се допълнителна информация за емисията и/или плащането в свободен текст.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия на място в БНБ. До 1 януари 2015г.
отчетът може да се подава и по електронна поща в excel формат на електронен адрес:
boped@bnbank.org. От 1 януари 2015г. отчетът ще се подава само през уеб-базираното
приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, като ще е необходимо
подписването му с електронен подпис.
133
Образец
по чл. 6, ал. 1, т. 5
Номер на БНБ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-10
Печат
образец по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредба № 27 на БНБ
(при придобиване на ценни книжа без посредничество на
местно лице - инвестиционен посредник)
Тип на декларацията:
Първоначална
Подпис:
Коригираща към Рег. № на БНБ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3. Правна форма:
1.4. Населено място:
1.5. Пощенски код:
1.6. Адрес на седалище:
1.7. Телефон:
1.9. Електронна поща:
1.8. Факс:
1.10. Представляващо лице:
1.11. Дата на създаване:
1.12. Обслужваща банка(и):
1.13. Държава на обслужващата банка:
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКАТА
ISIN код
Чрез чуждестранен
посредник
Без чуждестранен
посредник
Държава на
контрагента
Дата на сделката
Коментар
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
134
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ-ФОРМА СПБ-10
при придобиване на ценни книжа без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
(по образец към чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Декларация - Форма СПБ-10 се подава в БНБ от всички местни юридически лица и
еднолични търговци, придобили ценни книжа без посредничество на местно лице –
инвестиционен посредник. Едновременно с Декларация - Форма СПБ-10 се подава и
първоначален отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на
местно лице - инвестиционен посредник – СПБ-10А.
При промяна на вече декларирани обстоятелства се подава коригираща Декларация-форма СПБ10 на хартиен носител или със заявка за промяна се отразява в електронния вариант в ИСИС.
С една форма може да се отчита придобиване на ценни книжа от няколко емисии.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Декларация - Форма СПБ-10 се предоставя в БНБ в срок до 15
работни дни от сключване на сделката по придобиване на ценни книжа, които не се водят по
подрегистър при местно лице – инвестиционен посредник.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Декларация - Форма СПБ-10 се подава лично или чрез
упълномощено лице на хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на
оригиналните образци на отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се
предоставят на място в БНБ. Не се приема форма СПБ-10, изпратена по факс.
НОМЕР НА БНБ: Определя се служебно от БНБ при декларирането на емисията.
ТИП НА ДЕКЛАРАЦИЯТА: Декларацията може да бъде първоначална или коригираща.
Отбелязва се (с Х) полето, отговарящо на съответния вид. При коригираща декларация се посочва
за кой регистрационен номер на БНБ се отнася корекцията.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Попълва се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице инвеститор. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при последваща промяна в
първоначално декларирани данни се попълва информация за правната форма, населеното място,
пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна поща, име и фамилия на лицето,
което представлява местното лице, дата на създаване на местното лице, обслужваща банка и
държава, в която с намира обслужващата банка. В случай, че местното лице се представлява от
повече от едно лице се посочва името и фамилията на едно от представляващите лица по избор.
Данните от т.1.3 до т.1.13 не се попълват, когато местното лице вече е подавало декларация –
форма или отчетна форма в БНБ и данните са непроменени.
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКАТА:
135
ISIN код
Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата
част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва. В случай, че на емисията не е
присвоен ISIN код (напр. при издаване на налични облигации), в полето се посочва кратко
наименование на емисията, дадено от емитента, определено съгласно характеристиките на ценните
книжа и друга налична информация.
Чрез чуждестранен посредник
В случай, че сделката е извършена чрез чуждестранен посредник, се посочва наименованието му.
Без чуждестранен посредник
Отбелязва се (с Х) полето, в случай, че сделката е извършена директно, без чуждестранен
посредник.
Държава на контрагента
Посочва се държавата на инвестиционния посредник или контрагента по сделката, ако е
извършена без чуждестранен посредник, съгласно Приложение 6 Класификатор на
държавите и международните институции за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция.
Дата на сделката
Посочва се дата на придобиване на ценните книжа във формат дд.мм.гггг.
Коментар
Допълваща информация за сделката в свободен текст.
ДЕКЛАРАТОР: Посочва се информация за лицето, съставило декларацията, което полага и
собственоръчен подпис, ако декларацията е подадена на хартия. Ако декларацията е подадена
през уеб-базираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е
необходимо подписването й с електронен подпис.
136
Образец
по чл. 9, ал. 11
Форма СПБ-10А
Отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
за
месец на
година
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Име / Наименование
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Трансакции през отчетния месец
Данни за емисията
ISIN код
1
Доход
Позиция в
Позиция в
началото на
края на
Вид на
Обратно
текущия
Падежирани Безвъ
Закупени ЦК - Продадени ЦК
отчетния
стойностт
изкупени ЦК Валута на
отчетен
- общ
ЦК - общ
змезд период - общ
общ
а
общ
емисията период - общ
номинал
но номинал/брой
номинал/брой номинал/брой
номинал/брой
номинал/брой
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Пазарна
цена средна
(чиста)
11
Пазарна
цена - в Котиров
ъчна
края на
база
периода
(чиста)
12
13
Пазар
14
Дата на
Заплатена
лихва при плащане на
доход
покупка
15
16
Лихвено
плащане
Начислени
дължими
дивиденти
17
18
Пряка/Портф
Фактически
ейлна
Коментар
платени
инвестиция
дивиденти
19
20
21
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)
137
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-10А
Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на
местно лице - инвестиционен посредник
(по образец към чл. 9, ал. 11 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ-10А всички местни лица, придобили ценни книжа без посредничество
на местно лице – инвестиционен посредник, отчитат месечно информация за инвестициите си в
тях.
Чрез формата се отчитат активите на местното лице в ценни книжа, в началото и към края на
отчетния период. Отразяват се и всички сделки с ценни книжа, извършени от подотчетното лице
през отчетния период, вкл. и когато няма начални и крайни салда. Във формата се отчитат и
получени доходи (лихви, дивиденти) от ценните книжа през отчетния период.
Данните във формата се агрегират по емисии (по ISIN код). Всички сделки и салда за една ценна
книга се обобщават на един ред. Правилно попълнената форма не трябва да съдържа един ISIN код
на повече от един ред, освен в следните случаи:
- емисията се състои от две или повече части, които се различават по някой от статичните й
параметри;
- през периода има едновременно безвъзмездно придобити и/или предоставени ценни
книжа и покупка/продажба по емисията. Безвъзмездната трансакция се посочва на отделен ред.
Извън обхвата на формата остават репо-сделките и сделките с финансови деривати. Във
формите не се отчитат и дялове, даващи право на членство в международни организации и
нямащи характер на инвестиция.
Данните, които местното лице отчита във Форма СПБ-10А, следва да са в единици оригинална
валута на емисията ценни книжа.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е месец. Посочва се цифрата (1,2,3....12), отговаряща на
съответния месец за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-10А се предоставя на БНБ в срок до 10-то число на
месеца, следващ отчетния месец.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-10А се подава лично или чрез упълномощено лице
само по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на отчета, които
са налични на интернет страницата на БНБ. Не се приема форма СПБ-10А, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
138
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице инвеститор.
Информация за емисията
Колона 1. ISIN код
Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата
част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва. В случай, че на емисията не е
присвоен ISIN код, в полето се посочва кратко наименование на емисията, дадено от емитента,
определено съгласно характеристиките на ценните книжа и друга налична информация.
Колона 2. Валута на емисията
Посочва се оригиналната валута на емитиране на емисията с код, съгласно Приложение 7
Класификатор на валутите. Полето е задължително.
Информация за сделката
Колона 3. Позиция в началото на текущия отчетен период - общ номинал/брой
Посочва се обща стойност на притежаваните ценни книжа по брой (за акции/други дялови
инструменти) или по номинал в оригинална валута (за дългови ценни книжа). Данните следва да
са равни на данните от края на предходния отчетен период.
Колона 4. Закупени ЦК - общ номинал/брой
Посочва се общият брой (за акции/други дялови инструменти) или общият номинал (за дългови
ценни книжа) на закупените или безвъзмездно придобити ценни книжа през отчетния период. В
случай на покупка и безвъзмездно придобиване на ценни книжа от една и съща емисия през
отчетния период, броят/номиналът на безвъзмездно придобитите книжа се отчита на отделен ред.
Колона 5. Продадени ЦК - общ номинал/брой
Посочва се броят (за акции/други дялови инструменти) или номиналът (за дългови ценни книжа)
на продадените ценни книжа в рамките на отчетния период. В случай на продажба и безвъзмездно
предоставяне на ценни книжа от една и съща емисия през отчетния период, броят/номиналът на
безвъзмездно предоставените книжа се отчита на отделен ред.
Колона 6. Обратно изкупени ЦК - общ номинал/брой
Посочва се номиналът на обратно изкупени дългови ценни книжа или броят на обратно
изкупените акции/други дялови инструменти през отчетния период. Амортизационни плащания по
дългови ценни книжа следва също да се отчетат като обратно изкупуване. За целта, на реда се
посочва онази част от номинала, която е изкупена през отчетния период.
Колона 7. Падежирани ЦК - общ номинал
Посочва се общият номинал на падежираните дългови ценни книжа.
139
Колона 8. Безвъзмездно
В случай на безвъзмездно придобиване/предоставяне на ценните книжа се попълва стойност „Y”, в
противен случай в клетката се посочва стойност „N”.
Колона 9. Позиция в края на отчетния период – общ номинал/брой
Отразява се броят (за акции/други дялови инструменти) или номиналът (за дългови ценни книжа),
които подотчетното лице притежава към края на отчетния период. Стойността на колоната се
изчислява по следната формула: к.3+к.4-к.5-к.6-к.7. В случай на сплит (раздробяване на акциите),
на същия ред в к.4 разликата до новия брой акции се записва като безвъзмездно придобиване, а в
клетката от к.21 се пише коментар, в който се дава описание на сплита.
Колона 10. Вид на стойността
Посочва се дали докладваните стойности са по номинал или са в брой. В случай, че посочените
стойности са по номинал, се попълва стойност „N”, в противен случай, в клетката се попълва
стойност „U”.
Колона 11. Пазарна цена - средна (чиста)
Посочва се осреднената чиста пазарна цена, на която са били придобити или продадени ценните
книжа през отчетния период. За лихвоносни ценни книжа се попълва чистата цена, т.е. без
начислената лихва. Докладваната цена следва да бъде за един брой (за акции/други дялови
инструменти) или единица номинал (за дългови ценни книжа).
Колона 12. Пазарна цена - в края на периода (чиста)
Посочва се последната налична представителна цена на притежаваните от подотчетното лице
ценни книжа. За лихвоносни ценни книжа се предоставя чистата цена, т.е. без начислената лихва.
Докладваната цена следва да бъде за един брой (за акции/други дялови инструменти) или единица
номинал (за дългови ценни книжа).
Колона 13. Котировъчна база
Посочва се котировъчната база на инструмента, т.е. дали посочената в к.11 и к.12 цена е за един
брой акция/дял или цената е в процент от номинала. В случай, че е посочена цена за един брой
акция/дял се попълва код “CCY”, а в случай, че е посочена цена в процент от номинала се попълва
код “PCL”.
Колона 14. Пазар
Посочва се дали ценната книга е придобита на първичен (код P) или вторичен (код S) пазар.
Информация за дохода
Колона 15. Заплатена лихва при покупка
Посочват се заплатените в покупната цена натрупани начислени лихви, при придобиването на
лихвоносни ценни книжа.
140
Колона 16. Дата на плащане на доход
В случай, че през отчетния месец има лихвено плащане (за дългови ценни книжа) или изплащане
на дивиденти (за акции) се посочва датата, на което то е извършено във формат дд.мм.гггг. Не се
записва дата в случай на продажба на дългова ценна книга, по която е имало начислен доход.
Колона 17. Лихвено плащане
Посочват се фактически получени доходи по дългови ценни книжа през отчетния период.
Фактически получени доходи са налице в следните случаи:
- когато в отчетния период е извършено лихвено плащане;
- когато е извършена продажба на дългова ценна книга, начисленият по нея доход до момента на
продажбата се счита за получен и следва да се запише в тази колона;
- когато в отчетния месец е налице и лихвено плащане и продажба на дългова ценна книга, в
колоната се записва сумата от лихвеното плащане и от натрупаната лихва по продадените книжа,
към момента на продажбата. Отделно, лихвата получена при продажбата, се посочва като
коментар към емисията в к.21.
Колона 18. Начислени дължими дивиденти
Посочва се начислен, но неизплатен дивидент по акции през отчетния месец. Изплащане на
дивиденти се отразява в к.19.
Колона 19. Фактически платени дивиденти
Посочва се изплатен дивидент по акции през отчетния месец. В случай, че дивидентът е изплатен
под формата на ценни книжа, същите се записват като безвъзмездно придобити на нов ред, с
коментар в к.21.
Колона 20. Пряка/портфейлна инвестиция
Пряка инвестиция е налице, когато подотчетното лице притежава десет или повече процента от
акциите с право на глас на емитента, в началото или в края на отчетния период. Притежавани
дългови ценни книжа, издадени от същия емитент, също се третират като пряка инвестиция.
В случай на пряка инвестиция в клетката се попълва стойност „1”. В противен случай в клетката
се пише стойност „0”.
Колона 21. Коментар за ценната книга
Допълваща информация за ценните книжа, като текст.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия на място в БНБ. До 1 януари 2015г.
отчетът може да се подава и по електронна поща в excel формат на електронен адрес:
boped@bnbank.org. От 1 януари 2015г. отчетът ще се подава само през уеб-базираното
приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, като ще е необходимо
подписването му с електронен подпис.
141
Образец
по чл. 9, ал. 1, т. 5 и чл. 9, ал. 3
Форма СПБ-11
Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения
и безвъзмездните постъпления и плащания
за
тримесечие на
І
ІІ
ІІІ
година
ІV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
нулев
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
Наименование:
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.
1.10.
1.11.
Правна форма:
Населено място:
Адрес на седалище:
Телефон:
Представляващо лице:
Дата на създаване:
1.5. Пощенски код:
1.9. Електронна поща:
1.8. Факс:
2. СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ МЕЖДУ МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
(Отбележете с Х видовете операции през отчетното тримесечие, като посочите дали те представляват износ или внос за вашето предприятие)
Вид на операцията
Код
Услуги, свързани с покупка, преработка и ремонт на стоки
Посока
Износ
Вид на операцията
Внос
Код
Посока
Износ
Внос
Други бизнес услуги
Услуги по преработка на стоки
152
Юридически услуги
275
Ремонт и поддръжка на стоки
160
Счетоводни, одиторски и данъчни консултации
276
277
Стоки, придобити от превозвачи в пристанища и летища
170
Бизнес и управленско консултиране и връзки с обществеността
Стоки, продадени чрез търговско посредничество
2701
Реклама, пазарни проучвания и изследване на общественото мнение
278
Стоки, придобити чрез търговско посредничество
2702
Предоставяне на услуги за научноизследователска и развойна дейност
2791
Патенти
Авторски права върху продукти от научноизследователска и развойна
дейност
Транспортни и пощенски услуги
Индустриален дизайн
2792
2793
Други транспортни услуги в морския транспорт
2031
Други транспортни услуги във въздушния транспорт
2032
Други права на собственост различни от патенти, авторски права и
индустриален дизайн
2795
Други транспортни услуги в ж.п. транспорт
2033
Други услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност
2796
Други транспортни услуги в шосейния транспорт
2034
Проектантски услуги
2801
Други транспортни услуги в речния транспорт
2035
Други специфични транспортни услуги
2036
Пощенски услуги
958
Преработка на отпадъци и пречистване на околната среда
282
Куриерски услуги
959
Услуги, свързани със селското, горското стопанство и риболова
2831
Услуги, свързани с минодобива и преработващата промишленост
2832
Други бизнес услуги
284
Строителни услуги
Инженерингови услуги
Други технически услуги и техническа помощ
2794
2802
2803
Строителни услуги в чужбина
250
Други търговски услуги
271
Строителни услуги в България
251
Оперативен лизинг
272
Застрахователни и пенсионни услуги
Лични, културни и възстановителни услуги
Живото-застраховане
254
Аудиовизуални услуги
2881
Застраховане на товари
255
Услуги, свързани с артистична дейност
2882
Други видове пряко застраховане
256
Образователни услуги
895
Презастрахователни услуги
257
Здравни услуги
896
Спомагателни услуги при застраховане
258
Услуги в сферата на културата и спорта
897
Пенсионни услуги
2591
Други лични услуги
898
Услуги по стандартни гаранции
2592
Правителствени услуги
Финансови услуги
Финансови услуги
260
Услуги предоставени на/от чуждестранни посолства
292
Услуги предоставени на/от от военни подразделения и агенции
293
Други правителствени услуги
294
Авторски права и лицензии
Франчайзинг и сродни права
891
Безвъзмездни постъпления и плащания
Лицензии за продукти от научноизследователска и развойна дейност
8921
Безвъзмездни постъпления
3791
Лицензии за производство и/или разпространение на компютърен
софтуер
8922
Безвъзмездни плащания
3792
Лицензии за производство и/или разпространение на аудиовизуални
продукти
8923
Лицензии за производство и/или разпространение на продукти различн
от аудиовизуалните
8924
Заплати и компенсации
Заплати и компенсации
310
Телекомуникационни, компютърни и информационни услуги
Телекомуникационни услуги
247
Непроизведени нефинансови активи
Компютърен софтуер
2631
Придобиване/разпореждане с непроизведени нефинансови активи
Компютърни услуги
2632
Новинарски услуги
889
Други информационни услуги
890
900
142
Образец
по чл. 9, ал. 1, т. 5 и чл. 9, ал. 3
3. ОПЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Код на операцията
Код 01 - износ / Код 02 - внос
Месец
Държава / Международна организация
Валута - код
Стойност (в хил. лв.)
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Длъжност:
Подпис:
Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1252 (1259)
143
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-11
Тримесечен отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги,
възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания
(по образец към чл. 9, ал. 1, т.5 и чл. 9, ал.3 към Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Българската народна банка събира тримесечно информация относно операциите,
свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания на определените от
нея местни лица с чуждестранни лица, чрез статистическа форма СПБ-11.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-11 се представя на БНБ в срок до 20-о число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-11 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-11, изпратена по факс.
Съгласно изискванията на чл.14, ал.5 от Наредба № 27 на БНБ, при отчитане на повече от пет
записа, статистическите форми се подават само по електронен път.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален отчет, коригиращ отчет и/или
нулев отчет, при положение, че местното лице няма начислени услуги, възнаграждения и
безвъзмездни постъпления и плащания през отчетния период. Отбелязва се (с Х) полето,
отговарящо на съответния вид.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото
лице или едноличния търговец. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при
последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва информация за правната
форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна поща,
име и фамилия на лицето, което представлява местното лице и дата на създаване на местното лице.
В случай, че местното лице се представлява от повече от едно лице се посочва името и фамилията
на едно от представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.11 не се попълват, когато
местното лице вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в БНБ и данните са
непроменени.
2. СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ МЕЖДУ МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
Отбелязват се (с Х) видовете операции, между местното лице и чуждестранни лица през отчетното
тримесечие, независимо дали са свързани с основната дейност или извънредна, като се посочва
дали те представляват внос или износ за местното лице. Кодовете и класификацията на операциите
се определят от БНБ.
144
За всяка отбелязана операция в списъка на видовете операции, подлежащи на отчет следва да бъде
посочена стойност в съответния раздел на форма СПБ-11.
За целите на отчета се счита, че износ е налице, когато местно лице начислява услуга към
чуждестранно лице или получава заплати и компенсации, както и безвъзмездни постъпления.
За целите на отчета се счита, че внос е налице, когато чуждестранно лице начислява услуга към
местно лице, както и когато местно лице плаща заплати и компенсации на чуждестранно лице, или
извършва безвъзмездни плащания.
3. ОПЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Код на операцията
Посочва се кодът, съответстващ на икономическия характер на операцията, съгласно приложение
„Кодове на икономическите операции, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездни
постъпления и плащания”.
Държава / международна организация
Посочва се държавата на седалище на чуждестранното лице - контрагент (не се посочват имена
на чуждестранни лица-фирми) с кода й съгласно Приложение 6 Класификатор на държавите и
международните институции за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция. Когато контрагент е международна или регионална
организация (напр. Международната банка за възстановяване и развитие, Европейска комисия,
МВФ), отново се използва този списък.
Валута
Посочва се буквеният код на оригиналната валута, в която е начислена услугата съгласно
Приложение 7 Класификатор на валутите.
Стойност на операцията
Посочва се равностойността на начислената услуга в хиляди лева. За превалутиране, се използва
официалният курс на БНБ към датата на начисляване или средномесечен курс.
За безвъзмездните постъпления и плащания се посочва равностойността на получените или
предоставени средства в хиляди лева.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
145
Кодове на икономическите операции, свързани с услуги, възнаграждения и
безвъзмездни постъпления и плащания
УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, ПРЕРАБОТКА И РЕМОНТ НА СТОКИ
Код 152
Услуги по преработка на стоки
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с
преработка, доработка, опаковане, поставяне на етикети, сглобяване и монтаж и др. на стоки,
които са собственост на чуждестранното лице.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с преработка,
доработка, опаковане, поставяне на етикети, сглобяване и монтаж и др. на стоки, които са
собственост на местното лице.
Включват се:
услугите, свързани с рафиниране на петрол;
втечняване на газ;
сглобяване на електроника;
ишлеме
Не се включват:
не се включва стойността на стоката преди или след преработката;
не се включва стойността по транспортирането на стоката.
Код 160
Ремонт и поддръжка на стоки
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с ремонт и
поддръжка на стоки, които са собственост на чуждестранното лице.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с ремонт и
поддръжка на стоки, които са собственост на местното лице.
Включват се:
услугите, свързани с ремонт и поддръжка на стоки;
стойността на резервните части и на други материали, включени от предоставящия
ремонтната услуга;
ремонт и поддръжката (без почистване) на кораби, въздухоплавателни средства и друго
транспортно оборудване.
Не се включват:
не се включва стойността на стоката преди или след ремонта;
поддръжката и ремонта на строителни обекти - те се включват в код 250 Строителни
услуги в чужбина и/или код 251 Строителни услуги в България;
поддръжката и ремонта на компютърно оборудване - те се включват в код 2632
Компютърни услуги.
146
Код 170
Стоки, придобити от превозвачи в пристанища и летища
Износ: Платените от чуждестранни лица стоки, продадени от местното лице на чуждестранни
превозвачи на територията на пристанища и аерогари.
Внос: Платените стоки от местното лице, закупени от чуждестранни лица на територията на
чуждестранни пристанища и аерогари.
Включват се:
гориво (бункеровка), както и провизии, припаси, помощни материали свързани с
обслужването на въздухоплавателни и плавателни съдове.
Търговско посредничество
Търговското посредничество е налице, когато местно лице закупува стоки от чуждестранни
лица, които след това препродава на други чуждестранни лица, като стоката не пресича
границите на страната (не влиза в страната или не я напуска). Включва се както стоков
арбитраж, при който стоката се купува и продава почти едновременно, също така и
препродажба на едро, при която търговецът става собственик на стоката за по-продължителен
период от време и поема отговорността за транспортирането й от държавата на продавача до
държавата на купувача.
Код 2701
Стоки, продадени чрез търговско посредничество
Износ: Посочва се стойността на продадените от местното лице стоки на чуждестранни лица.
Стойността на стоките е по цени на договаряне.
Код 2702
Стоки, придобити чрез търговско посредничество
Износ: Посочва се стойността на придобитите от местното лице стоки (със знак минус),
закупени от чуждестранни лица. Стойността на стоките е по цени на договаряне.
ТРАНСПОРТНИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
Код 2031 Други транспортни услуги в морския транспорт
Код 2032 Други транспортни услуги във въздушния транспорт
Код 2033 Други транспортни услуги в ж.п. транспорт
Код 2034 Други транспортни услуги в шосейния транспорт
Код 2035 Други транспортни услуги в речния транспорт
Код 2036 Други специфични транспортни услуги
147
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица услуги, свързани с товаренето
и разтоварването на стоки и товари.
Внос: Начислени услуги от чуждестранни лица към местното лице, свързани с товаренето и
разтоварването на стоки и товари.
Включват се:
стифиране (струпване);
складиране и съхранение;
опаковане и преопаковане;
воденето на самолет в чуждо въздушно пространство и на кораб в чужда акватория;
ръководство на въздушния трафик;
поддръжка и почистване на транспортни средства, осъществявано в пристанища и летища;
спасителни операции (при природни бедствия);
летищни такси;
агентски комисионни, свързани с пътнически и товарен транспорт (спедиторски и
брокерски комисионни).
Не се включват:
застраховките на товарите - те се включват в Код 255 Застраховане на товари;
стоките закупени от чуждестранни превозвачи на територията на летища и пристанища –
код 170;
поправка и монтаж на транспортно оборудване – те се включват в код 160 Ремонт и
поддръжка на стоки;
поправка и ремонт на ж.п., пристанищни и летищни съоръжения - те се включват в код 250
Строителни услуги в чужбина и/или код 251 Строителни услуги в България.
Код 958
Пощенски услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица пощенски услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице пощенски услуги.
Включват се:
услуги по приемане, пренасяне и доставка на писма и колетни пратки;
услуги по приемане, пренасяне и доставка на брошури, вестници и списания и други
периодични издания;
телеграфни услуги и пощенски услуги на гише;
пощенски услуги до поискване;
продажба на марки;
пощенски услуги, свързани с парични нареждания;
услуги по предоставяне под наем на пощенски кутии.
Не се включват:
финансови услуги, оказвани от пощенските служби, като услуги, свързани с преводи по
жиро сметки, банкови услуги и услуги по депозитни сметки - те се включват в код 260
Финансови услуги;
услуги по подготовка на пощенски пратки - те се включват в код 284 Други бизнес услуги;
услуги, свързани с телекомуникационни системи - те се включват в код 247
Телекомуникационни услуги.
148
Код 959
Куриерски услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица куриерски услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице куриерски услуги.
Включват се:
услуги, свързани с експресните доставки от врата до врата;
услуги, свързани с доставки до поискване или до определен срок.
Не се включват:
услуги по пренасяне и складиране на пощенски пратки от авиокомпании - те се включват в
код 2032 Други транспортни услуги във въздушния транспорт;
услуги по подготовката на куриерски пратки - те се включват в код 284 Други бизнес
услуги.
СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
Строителни услуги са:
услуги по строителни обекти (сгради, пътища, мостове, язовири) и съоръжения;
подготовка на парцели;
инсталиране и сглобяване на машини, монтаж на оборудване;
строителство на сгради;
изграждане на водопроводи;
дейности по събаряне на сгради и съоръжения, разчистване на терени;
строителни ремонти;
почистване, боядисване и ремонт на фасади;
отдаване под наем на строителни съоръжения с оператор.
Код 250
Строителни услуги в чужбина
Износ: Начислените строителни услуги от местното лице към чуждестранни лица извън
страната или в страната, за строителни работи, които продължават по-малко от една година.
Не се включват:
строителните услуги, предоставяни в чужбина чрез дъщерни дружества или клонове,
регистрирани като такива на чужда територия.
Код 251
Строителни услуги в България
Внос: Начислените услуги от чуждестранни лица към местното лице във връзка със
строителни работи, които продължават по-малко от една година.
Не се включват:
строителните услуги предоставяни от клонове или дъщерни предприятия на
чуждестранните лица, които осъществяват строителния проект в България и са регистрирани
на територията на България.
149
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПЕНСИОННИ УСЛУГИ
Износ: Начислените застрахователни премии, дължими на местното лице от чуждестранни
лица и начислените застрахователни обезщетения, дължими към чуждестранни лица.
Внос: Начислените застрахователни премии, дължими от местното лице към чуждестранни
лица и дължимите от чуждестранни лица застрахователни обезщетения.
Примерна схема на внос/износ на застрахователни услуги
ИЗНОС:
Дължими премии от
Местно лице
==============
Чуждестранно лице
===============
Дължими обезщетения към
ВНОС:
Дължими премии към
Местно лице
лице
===============
Чуждестранно
==============
Дължими обезщетения от
Код 254
Живото-застраховане
Код 255
Застраховане на товари
Включват се:
застрахователно навло в процеса на внос (износ, транзит) на стоки, които са били изгубени
или повредени ;
друго застрахователно събитие настъпило при превоза.
Не се включват:
застраховките на превозното средство, с което е извършван превоза на стоките.
Код 256
Други видове пряко застраховане
пряко застраховане – морско, въздушно;
150
застраховане срещу имуществени вреди и/или срещу пожар;
застраховане срещу парични загуби;
застраховане - юридическа отговорност;
застраховане свързано със заеми и кредитни карти;
застраховане при пътуване.
Код 257
Презастрахователни услуги
Код 258
Спомагателни услуги при застраховане
застрахователно-консултантските услуги;
пенсионно-консултантски услуги;
агентски и брокерски комисионни, свързани със застрахователни услуги.
Код 2591
Пенсионни услуги
услуги, предоставяни от пенсионни фондове, свързани с изплащане на пенсии или
обезщетения при смърт или нетрудоспособност.
Код 2592
Услуги по стандартни гаранции
гаранции по студентски заеми.
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Код 260
Финансови услуги
Такива услуги могат да се предоставят от банки, фондови борси, факторинг компании,
компании за издаване на кредитни карти и пътнически чекове, рейтингови агенции,
финансови консултанти, инвестиционни и други финансови посредници.
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица, свързани с финансово
посредничество и/или спомагателни услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги, свързани с финансово
посредничество и/или спомагателни услуги.
Включват се:
такси и комисионни във връзка с:
- откриване на депозити;
- отпускане на кредити (включително за ипотечни заеми и финансов лизинг);
- кредитни карти;
- откриване на акредитиви;
151
- гаранции;
- обработка на инкасови документи;
- парични преводи;
- банкови акцепти;
- кредитни линии и клиринг на плащания;
- факторинг, форфетиране и др.;
такси при неусвояване на отпуснати суми по кредитни споразумения;
финансово-консултантски услуги;
финансови услуги във връзка с покупко-продажбата на валута;
такси за S.W.I.F.T.;
услуги по сделки с ценни книжа (вкл. финансови деривати), като гарантиране и пласиране
на емисии от ценни книжа, брокерски комисионни, услуги, свързани с прехвърляне на
финансови инструменти и събиране на доходите по тях;
услуги по доверително управление на фондове, финансово консултиране, попечителство на
финансови активи и ценни метали, управление на активи;
финансови услуги, свързани със сливания и придобивания, оценка на кредитен рейтинг,
административно управление на финансови пазари.
Не се включват:
лихви по депозити, кредити, финансови лизинги, ценни книжа и притежавани животозастрахователни полици;
получени и платени дивиденти;
спомагателни услуги на живото-застрахователни и пенсионни фондове, както и други
застрахователни услуги между местни и чуждестранни лица - те се включват в кодовете за
застрахователни услуги;
нефинансови консултантски услуги, оказвани от финансови институции, като услуги по
управленско консултиране - те се включват в код 277 Бизнес и управленско консултиране и
връзки с обществеността;
загуби и печалби от покупко-продажба на ценни книжа и финансови деривати за собствена
сметка.
АВТОРСКИ ПРАВА И ЛИЦЕНЗИИ
Код 891
Франчайзинг и сродни права
Износ: Начислените от местното лице франчайзинг такси за предоставяни от него права на
чуждестранни лица.
Внос: Начислените от чуждестранни лица франчайзинг такси към местното лице за ползвани
от него права.
Включват се:
начислените такси за предоставяне правото на продажба на продукт или предоставяне на
услуга, които носят определена търговска марка на определена територия.
Не се включват:
случаите, когато има промяна в собствеността върху правата (т.е. продавачът престава да
има всякакви права и задължения, свързани с интелектуалната собственост).
152
Код 8921
Лицензии за продукти от научноизследователска и развойна дейност
Износ: Начислените от местното лице авторски права и лицензионни такси към чуждестранни
лица за продукти от научноизследователска и развойна дейност.
Внос: Начислените от чуждестранни лица авторски права и лицензионни такси към местното
лице за продукти от научноизследователска и развойна дейност.
Включват се:
лицензионни такси върху права на собственост, като патенти, авторски права, права върху
технологични процеси и индустриален дизайн.
Код 8922
Лицензии за производство и/или разпространение на компютърен софтуер
Износ: Начислените от местното лице лицензионни такси към чуждестранни лица за
производството и/или разпространението на компютърен софтуер.
Внос: Начислените от чуждестранни лица лицензионни такси към местното лице за
производството и/или разпространението на компютърен софтуер.
Включват се:
лицензионни такси по споразумения за ползване на компютърни програми.
Не се включват:
продажби на клиентски (специфичен) софтуер както и свързаните с него права за
използване – те се включват по код 2631 Компютърен софтуер.
Код 8923
Лицензии за производство и/или разпространение на аудиовизуални продукти
Износ: Начислените от местното лице авторски права и лицензионни такси към чуждестранни
лица за правото на ползване на аудиовизуални продукти.
Внос: Начислените от чуждестранни лица авторски права и лицензионни такси към местното
лице за правото на ползване на аудиовизуални продукти.
Включват се:
лицензионни такси по споразумения за ползване на произведени оригинали или прототипи,
като кинематографични творби и звукови записи;
права за излъчване на спортни събития.
Не се включват:
такси по права за разпространение на аудиовизуални продукти за ограничен период от
време или на ограничена територия – те се включват в код 288 Аудиовизуални услуги.
153
Код 8924
Лицензии за производство
аудиовизуалните
и/или
разпространение
на
продукти
различни
от
Износ: Начислените от местното лице авторски права и лицензионни такси към чуждестранни
лица за правото на ползване на продукти различни от аудиовизуалните.
Внос: Начислените от чуждестранни лица авторски права и лицензионни такси към местното
лице за правота на ползване на продукти различни от аудиовизуалните.
Включват се:
лицензионни такси по споразумения за ползване на произведени оригинали или прототипи
на творци (автори, художници, скулптори).
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ, КОМПЮТЪРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
Код 247
Телекомуникационни услуги
Износ: Начислените от местното лице на чуждестранни лица телекомуникационни услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице телекомуникационни услуги.
Включват се:
трансмисия на звук, картина или друга информация;
трансмисия чрез телефон (включително клетъчните телефонни услуги), факс, телекс,
телеграма;
радио и телевизия (наземна, кабелна и сателитна), сателитен сигнал и др.;
услуги през бизнес мрежи, теле-конферентни и спомагателни услуги;
услуги по отдаване под наем на телекомуникационни линии;
услуги по осигуряване на интернет трансфер и онлайн достъп, включително предоставяне
на достъп до интернет и електронна поща.
Не се включват:
услуги по инсталиране и оборудване на телефонни мрежи - те се включват в Строителни
услуги;
стойността на пренасяната информация - тя се включват в код 889 Новинарски услуги;
преводите, извършвани в полза на електроразпределителни, топлофикационни,
водоразпределителни дружества, както и др. услуги, извършвани чрез далекосъобщителни
оператори, които представляват заплащане на сметки;
услуги предоставяни от сървъри на бази данни, компютърни услуги, които осигуряват
достъп до бази данни и обработка на данните - те се включват в код 890 Други информационни
услуги.
Код 2631
Компютърен софтуер
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица компютърни услуги, свързани с
компютърен софтуер.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице компютърни услуги, свързани с
компютърен софтуер.
154
Включват се:
продажби на клиентски (специфичен) софтуер както и свързаните с него права за
използване;
развитието, изработването и доставката на документация за клиентски софтуер, вкл.
операционни системи, направени за точно определени клиенти;
услуги, свързани с хардуер и софтуер за крайно потребление; инсталация на софтуер, или
доставен по електронен път с периодични или еднократни плащания за лиценз;
услуги, свързани с лицензи за използване на софтуер за крайно потребление, предоставяни
на носител за съхранение на данни с периодична такса за лиценз, както и лицензи за
използване на софтуер с неограничен срок за използване;
продажба и покупка на автентични продукти и права върху собственост за софтуерни
системи и приложения;
Не се включват:
покупко-продажба на стандартен софтуер.
Код 2632
Компютърни услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица компютърни услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице компютърни услуги.
Включват се:
консултантски услуги, свързани с хардуер и софтуер, в т.ч. управление на подизпълнители
на компютърни услуги;
услуги, свързани с инсталация на хардуер и софтуер на сървъри и главни компютърни
единици;
услуги, свързани с поддръжка и ремонт на компютърни системи и периферни устройства
(принтери, факсове, мултифункционални устройства и др.);
услуги по възстановяване на данни;
услуги по осигуряване на системна помощ във връзка с управлението на компютри
(колцентрове);
анализи, дизайн и програмиране на системи готови за употреба (включително развитието и
проектирането на интернет страници);
системна поддръжка както и други услуги – обучение, като част от цялостния процес на
компютърните консултации;
услуги по обработка и съхранение на данни като въвеждане на данни, подготовка на
таблици и диаграми и развитието на системи за работа в мрежа на много потребители;
услуги, свързани с хостване на интернет страници (например предоставяне на дисково
пространство на Интернет сървъра за хостване на страници).
Не се включват:
курсове за обучение, които не са тясно специализирани и свързани с конкретен клиент - те
се включват в код 895 Образователни услуги.
таксите за лицензи за възпроизводство и дистрибуция, които са част от таксите за правата
върху интелектуална собственост- те се включват в код 8922 Лицензии за възпроизводство
и/или дистрибуция на компютърен софтуер.
155
Код 889
Новинарски услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица новинарски услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице новинарски услуги.
Включват се:
услугите предоставяни от новинарски агенции като новини, фотографии, статии.
Код 890
Други информационни услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица други информационни услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице други информационни услуги.
Включват се:
услуги, свързани с бази-данни - разработване на концепцията, съхранение и
разпространение на данни,(включително чрез указатели и списъци на електронни пощи),
както в реално време, така и чрез магнитен, оптичен или печатен носител;
интернет-базирани приложения;
директни, лични абонаменти за вестници и друга периодична литература, доставяни по
електронна поща, чрез електронна трансмисия или други електронни средства;
трансферирането на данни или програми, които не са софтуер от сървър към друг
компютър.
Не се включват:
услуги по осигуряване на системна помощ във връзка с управлението на компютри
(колцентрове) – те се включват в код 2632 Компютърни услуги.
ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ
Код 275
Юридически услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица юридически услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице юридически услуги.
Включват се:
правни консултации, представителство при правни, съдебни и законови процедури,
съставяне на правни документи, съдебни такси, консултации по сертификация, услуги по
попечителство и по прехвърляне на имоти и др.
Код 276
Счетоводни, одиторски и данъчни консултации
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка със
счетоводни, одиторски и данъчни консултации.
156
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка със
счетоводни, одиторски и данъчни консултации.
Включват се:
водене на счетоводни книги, проверка на счетоводни записвания и финансови отчети,
данъчно планиране и данъчни консултации на бизнеса, подготвяне на данъчни документи др.
Код 277
Бизнес и управленско консултиране и връзки с обществеността
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с бизнес и
управленско консултиране и връзки с обществеността.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с бизнес и
управленско консултиране и връзки с обществеността.
Включват се:
услуги, свързани с консултиране, управление и оперативна помощ относно бизнес
политиката и стратегията на фирмата, както и цялостно планиране, структуриране и контрол
на организацията й;
управленски одит, консултиране относно управлението на пазарите, управление на
човешките ресурси, управление на производството и на проектите;
услуги, свързани с консултиране, управление и оперативна помощ относно подобряване
имиджа на клиентите и техните взаимоотношения с институциите и обществеността (връзки с
обществеността);
управленски разходи между свързани дружества.
Не се включват:
получени и платени дивиденти.
Код 278
Реклама, пазарни проучвания и изследване на общественото мнение
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с реклама,
пазарни проучвания и изследване на общественото мнение.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с реклама,
пазарни проучвания и изследване на общественото мнение.
Включват се:
изграждане на концепция, създаване и разпространение на рекламни послания;
покупко-продажба на рекламно пространство и време в медиите;
организиране на изложения и други подобни услуги;
насърчаване на продажбите в чужбина, пазарни(маркетинг) проучвания, теле-маркетинг;
изследвания на общественото мнение.
Код 2791
Предоставяне на услуги за научноизследователска и развойна дейност
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с
научноизследователска и развойна дейност.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с
научноизследователска и развойна дейност.
157
Включват се:
услугите, свързани с изследвания и експериментално развитие на нови продукти и процеси,
в сферата на точните, социалните и хуманитарните науки;
услуги по разработване на оперативни системи, които подпомагат технологични
разработки.
Не се включват:
продажбата на лицензионни такси за продукти от научноизследователска и развойна
дейност – те се включват в код 8921 Лицензии за продукти от научноизследователска и
развойна дейност;
продажбата на собствеността върху продукти от научноизследователска и развойна
дейност;
технически проучвания и консултантска дейност – те се включват в код 277 Бизнес и
управленско консултиране и връзки с обществеността.
Код 2792
Патенти
Износ: Начислените продажби на патенти от местното лице към чуждестранни лица.
Внос: Начислените продажби на патенти от чуждестранни лица към местното лице.
Код 2793
Авторски права върху продукти от научноизследователската и развойната дейност
Износ: Начислените продажби на авторски права върху продукти от научноизследователска и
развойна дейност от местното лице към чуждестранни лица.
Внос: Начислените продажби на авторски права върху продукти от научноизследователска и
развойна дейност от чуждестранни лица към местното лице.
Код 2794
Индустриален дизайн
Износ: Начислените продажби на индустриален дизайн от местното лице към чуждестранни
лица.
Внос: Начислените продажби на индустриален дизайн от чуждестранни лица към местното
лице.
Включват се:
продажбите на индустриални процеси и дизайни, търговска тайна.
Код 2795
Други права на собственост различни от патенти, авторски права и индустриален
дизайн
Износ: Начислените продажби на други права на собственост от местното лице към
чуждестранни лица.
158
Внос: Начислените продажби на други права на собственост от чуждестранни лица към
местното лице.
Код 2796
Други услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност
Износ: Начислените други услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с
научноизследователска и развойна дейност.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице други услуги във връзка с
научноизследователска и развойна дейност.
Включват се:
тестване, разработване на други продукти и процеси, в сферата на точните, социалните и
хуманитарните науки.
Код 2801
Проектантски услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица проектантски услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице проектантски услуги.
Включват се:
услуги, свързани с изграждане на архитектурния дизайн на градоустройствени и други
проекти по благоустройството, планиране, проектиране;
Код 2802
Инженерингови услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица инженерингови услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице инженерингови услуги.
Включват се:
услуги, свързани с проектиране, разработване и използване на машини, материали,
инструменти, процеси и системи;
мониторинг при строителството на язовири, мостове, летища;
проекти за завършено строителство и др.;
Код 2803
Други технически услуги и техническа помощ
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица технически услуги и
техническа помощ.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице технически услуги и техническа
помощ.
Включват се:
земемерство, картография;
тестване и сертификация на продукти;
159
технически контрол.
Код 282
Преработка на отпадъци и пречистване на околната среда
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с преработка
на отпадъци и пречистване на околната среда.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с преработка
на отпадъци и пречистване на околната среда.
Включват се:
услуги, свързани с преработка на радиоактивни и други отпадъци,
премахване на замърсени почви, почистване на нефтени петна,
обезвреждане на минни полета и възстановяване на почвата,
обеззаразяване и пречистване както и всички услуги, свързани с почистване или
възстановяване на околната среда.
Не се включват:
покупко-продажбата на квоти за емисии на парникови газове - те се включват в код 900
Придобиване/разпореждане с непроизведени нефинансови активи.
Код 2831
Услуги, свързани със селското, горското стопанство и риболова
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица услуги във връзка със селското
стопанство, горското стопанство и риболова.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка със селското
стопанство, горското стопанство и риболова.
Включват се:
земеделски услуги като осигуряване на земеделска техника с обслужващ персонал,
прибиране на реколта, обработка на посеви, борба с вредители, отглеждане на животни;
услуги, свързани с горското стопанство, лов, риболов;
ветеринарни услуги.
Код 2832
Услуги, свързани с минодобива и преработващата промишленост
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица услуги във връзка с
минодобива и преработващата промишленост.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с минодобива
и преработващата промишленост.
Включват се:
услуги в минната и добивната промишленост, като предоставяне на минни, нефтени и
газови полета; сондиране, изграждане, ремонт и демонтаж на сондажно оборудване;
изграждане на нефтени и газови кладенци; услуги, съпътстващи вземане на проби от руди;
проучване, минно инженерство и геоложки изследвания.
160
Код 284
Други бизнес услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица други бизнес услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице други бизнес услуги.
Включват се:
дистрибуцията на електрическа енергия, вода, газ и други петролни продукти в случаите
когато услугите могат да бъдат установени отделно от електро - преносните и
тръбопроводните мрежи и др.
услуги, свързани с назначаване на персонал,
услуги, свързани с охрана и разследвания;
писмен и устен превод от и на чужд език,
фотографски услуги,публикации;
почистване на сгради;
услуги, свързани с недвижими имоти;
както и всяка друга бизнес услуга, която не може да бъде класифицирана към някоя от вече
споменатите бизнес услуги.
Код 271
Други търговски услуги
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с търговия.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с търговия.
Включват се:
услугите, свързани с комисионни за стоки и услуги, платими на посредници, брокери от
стокова борса, дилъри, аукционери и представителства;
услугите представляващи такса при провеждане на аукцион, и/или комисионна при
продажба на кораби, въздухоплавателни средства и/или други стоки.
Не се включват:
франчайзинг такси – те се включват в код 891 Франчайзинг и сродни права;
брокерски комисионни, свързани с прехвърлянето на финансови инструменти – те се
включват в код 260 Финансови услуги;
посреднически комисионни, свързани с транспортни услуги.
Код 272
Оперативен лизинг
Оперативният лизинг е дейност по отдаване под наем на активи (сгради, оборудване и/или
други вещи), от която произтича ангажимент по ползването на актива, но не и за поемане на
риска от погиването му, както и няма прехвърляне на собственост върху актива.
Износ: Начислените услуги от местното лице към чуждестранни лица във връзка с оперативен
лизинг.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги във връзка с оперативен
лизинг.
161
Включват се:
отдаване под наем без обслужващ персонал на автомобили, товарни превозни средства,
кораби, самолети, влакови композиции, вагони, контейнери, нефтени платформи и други
съоръжения;
отдаване под наем на друг вид оборудване без обслужващ персонал като компютри и друго
телекомуникационно оборудване;
отдаване на жилищни и други видове сгради, но само в случай, че не са предоставени на
туристи за настаняване.
Не се включват:
лихви по финансов лизинг (покупка на машини, транспортни средства и оборудване на
изплащане с опция за придобиване в края на периода). Те се отразяват по съответния код за
изплащане на главници или лихви по финансови кредити.
такси за отдаване под наем на телекомуникационни линии - те се включват в код 247
Телекомуникационни услуги.
отдаване под наем на сгради на правителствени, интернационални организации и посолства
се включват в код 292 Услуги предоставени на/от чуждестранни посолства;
услуги, които са направени във връзка с туристически услуги – настаняване и отдаване под
наем на превозни средства, както и такси-круиз (морски пътешествия) не се включват.
ЛИЧНИ, КУЛТУРНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ УСЛУГИ
Код 2881
Аудиовизуални услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица аудиовизуални услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице аудиовизуални услуги.
Включват се:
услуги, свързани с производството на филми(на филмова лента, на видеокасети, дискове
и/или предадени по електронен път);
услуги, свързани с производството на радио и телевизионни програми (предавания на живо
или записани на технически носители) и музикални записи;
такси за наемане на пространство, свързано с производството на аудиовизуални продукти;
такси за права за разпространение (за телевизия, радио и филми) продавани на медиите за
ограничен брой излъчвания в специфични области и достъп до кодирани телевизионни канали
(като например услуги на кабелни оператори);
такси за права за разпространение на концерти и представления;
покупко-продажба на филми, радио и телевизионни програми, записани музикални
произведения, музикални композиции и ръкописи, когато са доставени по електронен път.
Не се включват:
покупко-продажба на права за видеоразпространение на филми и телевизионни програми те се включват по код 8923 Лицензии за производство и/или разпространение на
аудиовизуални продукти.
покупко-продажба на филми, радио и телевизионни програми, записани музикални
произведения, музикални композиции и ръкописи, когато са доставени на твърд носител
(диск, CD-ROM).
162
Код 2882
Услуги, свързани с артистична дейност
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица аудиовизуални и сходни
услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице аудиовизуални и сходни услуги.
Включват се:
хонорари на актьори, музиканти, танцьори, режисьори и продуценти на театрални и
музикални продукции, спортни събития, циркове и др;
организация на концерти, представления на живо.
Код 895
Образователни услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица образователни услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице образователни услуги.
Включват се:
услуги, предоставяни от чуждестранни преподаватели в страната на потребителя на
образователната услуга;
услуги, свързани със задочни обучение, обучение чрез телевизионни програми или курсове
по интернет.
Не се включват:
такси за обучение на местни лица, начислени от чуждестранни учебни заведения, както и
такси за обучение на чуждестранни лица, начислени от местни учебни заведения.
Код 896
Здравни услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица здравни услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице здравни услуги.
Включват се:
услуги предоставяни от чуждестранни лекари, медицински сестри и друг медицински
персонал, както и лабораторни и подобни услуги в страната на потребителя на здравната
услуга.
Не се включват:
такси за лечение на местни лица, начислени от чуждестранни лечебни заведения, както и
такси за лечение, начислени на чуждестранни лица от местни лечебни заведения.
Код 897
Услуги в сферата на културата и спорта
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица услуги в сферата на културата
и спорта.
163
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице услуги в сферата на културата и
спорта.
Включват се:
услуги, свързани с културни събития, като посещения на музеи, библиотеки, архиви и др.;
услуги, свързани със спортни събития и други развлекателни дейности, награден фонд на
спортни турнири.
Не се включват:
трансфери по договори на спортисти – те се включват в код 900 Придобиване/
разпореждане с непроизведени нефинансови активи.
Код 898
Други лични услуги
Износ: Начислените от местното лице към чуждестранни лица други лични услуги.
Внос: Начислените от чуждестранни лица към местното лице други лични услуги.
Включват се:
социални услуги, услуги в домакинството и други лични услуги.
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ УСЛУГИ
Чуждестранните дипломатически и консулски представителства, международните
организации, членовете на тези представителства и организации, техният персонал и
обслужващите ги чуждестранни граждани и членовете на техните семейства,
пребиваващите в Република България, са чуждестранни лица по смисъла на § 1, т. 3 на
Допълнителната разпоредба на Валутния закон.
Износ: Начислените услуги от местното лице на чуждестранни лица – посолства, консулства,
международни организации и други.
Внос: Начислените услуги от чуждестранни посолства, консулства, международни
организации и други към местното лице.
Код 292
Услуги предоставени на/от чуждестранни посолства
Включват се:
всички услуги, начислени към/от посолства и консулства, които не могат да бъдат
класифицирани към никоя от по-горе изброените групи икономически услуги.
включват се отдаване под наем на сгради, поддръжка на офиси, предоставяне на офис
консумативи, организиране на приеми и кетъринг услуги и други услуги, предоставени на
дипломати и персонала на консулски служби.
таксите платени на посолства, консулства и др. както и сумите за издаване на визи и за
други услуги и документи.
164
Код 293
Услуги предоставени на/от от военни подразделения и агенции
Включват се:
всички услуги, начислени към/от военни подразделения и отбранителни агенции, които не
могат да бъдат класифицирани към по-горе изброените групи икономически услуги.
включват се отдаване под наем на сгради, поддръжка на офиси, предоставяне на офис
консумативи, организиране на приеми и кетъринг услуги и други услуги, предоставени на
военни подразделения и агенции.
услуги, свързани със съвместни военни договори и умиротворителни сили.
Не се включват:
Строителство на нови и съществуващи сгради и конструкции - те се включват в
Строителни услуги.
Код 294
Други правителствени услуги
Включват се всички услуги, начислени към други правителствени звена, които не могат да
бъдат класифицирани към по-горе изброените групи услуги.
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ
Код 3791
Безвъзмездни постъпления
Включват се:
Платените от чуждестранни лица печалби от лотарии, неустойки, такси за ангажимент,
безвъзмездно прехвърляне на собственост върху нефинансов актив, получени дарения и
други безвъзмездно получени средства от чужбина.
Код 3792
Безвъзмездни плащания
Включват се:
Платените към чуждестранни лица дарения и помощи, членски вноски в международни
организации, изплатени печалби на чуждестранни лица от лотарии, глоби и неустойки, такси
за ангажимент, безвъзмездно прехвърляне на собственост върху нефинансов актив и други
безвъзмездно предоставени средства.
165
ЗАПЛАТИ
Код 310
Заплати и компенсации
Включват се начислените заплати, надници и други доходи от трудови възнаграждения, както
и начислените вноски за социално и здравно осигуряване за сметка на работниците, когато
трудовите отношения са между местно и чуждестранно лице.
Включват се:
Начислени доходи за трудови възнаграждения, вноски за социално и здравно осигуряване:
- на наетите от местното лице чуждестранни лица, които работят в страната по-малко от една
година;
- на наетите в българските посолства чуждестранни лица, консулства и представителства в
чужбина;
- на наетите от местното лице чуждестранни сезонни и погранични работници;
- от чуждестранни лица в полза на местни лица, които работят в чужбина по-малко от една
година;
- от чуждестранни лица в полза на местни лица наети в чуждестранни посолства, консулства,
военни бази, международни организации и представителства в страната.
Не се включват:
заплати, надници и други доходи от трудови възнаграждения на чуждестранни емигранти,
които пребивават в страната повече от една година. Когато тези операции са с местно лице, те
не се отчитат.
НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Код 900
Придобиване/разпореждане с непроизведени нефинансови активи
Износ: Начислените от местното лице непроизведени нефинансови активи продадени на
чуждестранни лица.
Внос: Начислените от чуждестранни лица непроизведени нефинансови активи придобити от
местното лице.
Непроизведените нефинансови активи се отчитат в момента на смяна на собствеността.
Включват се:
търговия с квоти за емисии на парникови газове;
права за ползване на природни ресури;
трансфери по договори на спортисти.
Не се включват:
стойността на посредническата услуга – тя се включва в код 271 Други търговски услуги.
166
Образец
по чл. 11
Форма СПБ-12
Отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
за
година
тримесечие на
І
ІІ
ІІІ
ІV
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3. Правна форма:
1.5. Пощенски код:
1.4. Населено място:
1.6. Адрес на седалище:
1.7. Телефон:
1.8. Факс:
1.9. Електронна поща:
1.10. Представляващо лице:
1.11. Дата на създаване:
Размер в началото
на тримесечието
(в хил. лв.)
КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Размер в края на
тримесечието
(в хил. лв.)
Промяна през тримесечието
месец
увеличение
намаление
Собствен капитал, общо
в т.ч. І. Основен капитал
- записан
- невнесен
- изкупени собствени акции
ІІ. Резерви
Премии от емисии
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите
Целеви резерви
Други
ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба) от минали години
Текуща печалба (загуба)
ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ (вижте указанията)
2. ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ 10% ОТ КАПИТАЛА НА МЕСТНОТО ЛИЦЕ
Дял в основния капитал на местното лице
Име на прекия чуждестранен инвеститор
Държава
В началото на
тримесечието
(в хил. лв)
месец увеличение
намаление
В края на
тримесечието
(в хил. лв)
Дял в
%
МУЛТИНАЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ
Преки чуждестранни инвеститори в местното лице
Име на прекия чуждестранен инвеститор
Краен контролиращ собственик на чуждестранните инвеститори
Държава
Име на крайния контролиращ собственик
Държава
3. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ
Изплатени дивиденти
Начислени (дължими) дивиденти
Име на прекия чуждестранен инвеститор
Държава
месец
(в хиляди лв.)
месец
(в хиляди лв.)
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Длъжност:
Факс:
Подпис:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1964 (1523)
167
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-12
Отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
(по образец към чл. 11 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Българската народна банка събира тримесечно информация относно преките
чуждестранни инвестиции в определените от нея местни лица чрез статистическа форма СПБ-12.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-12 се представя на БНБ в срок до 15-то число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-12 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-12, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет. Коригиращият отчет замества изцяло данните
подадени с първоначалния или предходния коригиращ отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото
лице или едноличния търговец. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при
последваща промяна в първоначално декларирани данни се попълва информация за правната
форма, населеното място, пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна поща,
име и фамилия на лицето, което представлява местното лице и дата на създаване на местното лице
(дд.мм.гггг). В случай, че местното лице се представлява от повече от едно лице се посочва името
и фамилията на едно от представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.11 не се
попълват, когато местното лице вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в БНБ и
данните са непроменени.
Данните в отчета следва да бъдат на база информация от счетоводната система, отразяваща
капитала на предприятието, финансовия му резултат и начислените и изплатени дивиденти
към преките чуждестранни инвеститори към края на съответното тримесечие. Отчетът се
попълва в хиляди левове.
В частта КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО се отчитат размера и промяната в собствения
капитал на предприятието по основните му елементи – основен капитал (записан, невнесен,
изкупени собствени акции), резерви (премии от емисии, резерв от последващи оценки на активите
и пасивите, целеви резерви и други) и финансов резултат (натрупана печалба (загуба) от минали
години, текуща печалба (загуба)).
168
ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ е допълнителен показател, който се изчислява,
като се взема стойността на статия текуща печалба (загуба) на предприятието и се изчиства от
ефекта на:
балансовата стойност на принудително отчуждените активи;
балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други
бедствия;
сумата на получените застрахователни обезщетения;
сумата на преоценъчните резерви;
сумата на конкретните положителни и отрицателни разлики при превалутиране на
чуждестранна дейност;
сумата на печалбите и загубите от преоценка на налични за продажба финансови активи.
2. ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ
Пряк чуждестранен инвеститор е чуждестранно лице (предприятие или физическо лице), което
придобива дълготраен интерес (10% или повече от дяловия капитал или правото на глас) в
предприятие, намиращо се в българската икономика (напр. А е пряк инвеститор за В, според
Схемата на чуждестранните свързани лица по-долу). За всеки отделен пряк чуждестранен
инвеститор се посочва име, държавата на регистрация, дял в основния капитал на местното лице в
началото и в края на отчетното тримесечие, промяната (увеличение/намаление) в дела и
съответния месец, през който е настъпила, и процентният дял на съответния инвеститор в
основния капитал към края на отчетното тримесечие.
МУЛТИНАЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ
За всеки пряк чуждестранен инвеститор се посочват наименованието и държавата на седалище на
крайния контролиращ собственик. Краен контролиращ собственик е предприятие или
физическо лице, което контролира пряко или косвено повече от половината от правата на глас на
акционерите или повече от половината от акциите и което не е контролирано от друго.
В мултинационални групи от предприятия, когато преките чуждестранни инвеститори в местното
предприятието на свой ред са собственост на други инвеститор(и), те представляват непреки
чуждестранни инвеститори в местното лице, в случаите когато:
- притежават над 50% от капитала на прекия чуждестранен инвеститор (напр. N е непряк
инвеститор за В и L, защото упражнява контрол върху А и К според схемата), или
- притежават поне 10% от капитала на прекия чуждестранен инвеститор, а той притежава
над 50% от капитала на местното лице (напр. N е непряк инвеститор в E чрез D според схемата);
169
Схема на чуждестранни свързани лица
N
60%
10%
70%
Икономика 1
A
D
K
Икономика 2
55%
60%
100%
БЪЛГАРИЯ
B
E
L
3. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ
Посочва се размерът на начислените (дължимите) дивиденти от местното лице към преките
инвеститори и съответният месец през който са начислени. Изплатените дивиденти се посочват
чисти от данък, платен при източника. Ако дивидентите са начислени и изплатени през един и
същи месец, тогава те се посочват само като изплатени.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
170
Образец
по чл. 11
Форма СПБ-13
Отчет за структурата и дейността на предприятията извън Европейския съюз
контролирани от български предприятия
за
година
Тип на отчета:
първоначален
коригиращ
1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:
1.3.
Правна форма:
1.4.
Населено място:
1.6.
Адрес на седалище:
1.7.
Телефон:
1.5. Пощенски код:
1.8. Факс:
1.9. Електронна поща:
1.10. Представляващо лице:
1.11. Дата на създаване:
Държава
Участие на чуждестранни лица в регистрирания капитал на местното лице в края на
годината
Дял (%)
Държава на крайния контролиращ собственик:
2. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЖБИНА
Номер на БНБ по декларация
Наименование
Държава
Участие на местното лице в регистрирания капитал на предприятието (в %)
Код на отраслова класификация на предприятието в чужбина по КИД 2008:
3. ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В ЧУЖБИНА
Валута
Стойност (в единици)
01 Заети лица* (брой)
02 Разходи за персонал
03 Оборот**
04 Добавена стойност по факторни разходи
05 Брутни инвестиции в некраткосрочни материални активи
06 Износ на стоки и услуги
07 Внос на стоки и услуги
08
по цени f.o.b.
09
по цени c.i.f.
10 Вътрешногрупов износ на стоки и услуги
11
към предприятието-собственик
12
към други предприятия от групата
13 Вътрешногрупов внос на стоки и услуги
14
от предприятието-собственик
15
от други предприятия от групата
* В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
** С изключение на предприятия от сектор Финансови и застрахователни дейности - за банки се посочва "Производствена стойност", за
пенсионни фондове се посочва "Общи пенсионни вноски" и за застрахователите се посочва "Брутни записани премии".
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Подпис:
Длъжност:
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Факс:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1523 (1964)
171
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-13
Годишен отчет за структурата и дейността на предприятията извън Европейския съюз,
контролирани от български предприятия
(по образец към чл. 11 към Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Местните юридически лица и еднолични търговци, декларирали пред Българската
народна банка чуждестранна инвестиция по реда на чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ
предоставят веднъж годишно информация чрез форма СПБ-13 за структурата и дейността на
чуждестранните предприятията в държави извън Европейския съюз, в които притежават
контролно участие.
За всяка декларирана в БНБ инвестиция се попълва отделен отчет.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е година. Отбелязва се съответната година, за която се
подава отчета.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-13 се предоставя на БНБ в срок до 30 юни на
годината, следваща отчетната година.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-13 се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
Не се приема форма СПБ-13, изпратена по факс.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.
При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при последваща промяна в
първоначално декларирани данни се попълва информация за правната форма, населеното място,
пощенския код, адрес на седалище, телефон, факс, електронна поща, име и фамилия на лицето,
което представлява местното лице и дата на създаване на местното лице (дд.мм.гггг). В случай, че
местното лице се представлява от повече от едно лице се посочва името и фамилията на едно от
представляващите лица по избор. Данните от т.1.3 до т.1.11 не се попълват, когато местното лице
вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в БНБ и данните са непроменени.
Посочва се делът на чуждестранно участие в капитала на местното юридическо лице в края на
годината и държавата на седалище на чуждестранният инвеститор.
Посочва се държавата, в която се намира седалището на крайният контролиращ собственик,
включително в случаите, когато това е България, с код, съгласно Приложение 6 Класификатор на
държавите и международните институции за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция.
2. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЖБИНА: Посочва се номерът на декларираната в БНБ инвестиция по
декларация Форма СПБ-3. Посочва се наименованието и държавата на регистрация на
172
предприятието в чужбина, процентният дял на местното лице в капитала на предприятието в
чужбина към края на отчетната година и отрасловата му класификация (по КИД 2008).
3. Показатели на предприятието в чужбина
В полето „Валута” се посочва буквеният код на валутата, в която е представен отчетът, съгласно
Приложение 7 Класификатор на валутите. Стойността на показателите се посочва в единици от
избраната валута.
Брой заети лица
Посочва се средногодишният брой заети лица. Броят заети лица се определя като общият брой
лица, които работят в предприятието в чужбина (включително работещите собственици,
партньори, които постоянно работят в единицата и неплатени работещи в нея членове на
семейството), както и лица, които работят извън единицата, които принадлежат към нея и
получават възнаграждение от нея (например търговски представители, персонал по доставките,
екипи за ремонт и поддръжка). Той включва лица, които отсъстват за кратък период от време
(например отпуск по болест, платен отпуск или специален отпуск) и тези, които са в стачка, но не
и тези, които отсъстват за неопределен период от време. Включват се и работниците на непълен
работен ден, които се третират като такива съгласно законодателството на държавата, в която се
намира предприятието в чужбина, и които присъстват във ведомостта, както и сезонните
работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица
изключва работната ръка, предоставена от други предприятия, лица, които извършват ремонтни
дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и тези, които
отбиват задължителна военна служба.
В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Разходи за персонал
Разходите за персонал се определят като общото брутно възнаграждение в пари или в натура,
което се плаща от работодателя на работник или служител (постоянни и временни работници и
служители, както и надомни работници) срещу работа, извършена по време на отчетния период.
Разходите за персонал включват и задължителните и доброволни социално осигурителни вноски
на работодателя. Включва се цялото възнаграждение, изплатено през отчетния период, независимо
дали то е платено на базата на работни часове, резултати или на бройка, и дали се изплаща
редовно или не. Включват се и всички надбавки, премии, допълнителни възнаграждения, 13-та
заплата (и подобни фиксирани премии), обезщетение при уволнение, при настаняване,
възстановяване на транспортни разходи, дневни и семейни надбавки, комисионни, възнаграждение
за участие в заседания, надбавки за извънреден труд, за нощна смяна и т.н., както и данъци,
социално-осигурителни осигуровки и други суми, дължими от работниците и служителите, които
са удържани при източника от работодателите.
Включват се и разходите за социални осигуровки за работодателя, като пенсионни осигуровки,
здравни осигуровки, осигуровки по майчинство, инвалидност, безработица, трудови злополуки и
заболявания, семейни надбавки, както и други суми. Тези разходи се включват независимо дали са
по статут, колективно договорени, по договор или доброволни по своето естество.
В разходите за персонала не се включват плащания на агенции за набиране на персонал.
Връзка с отчетите на предприятието и изчисление:
Разходи за персонал могат да бъдат изчислени от сметки със следните наименования:
173
- Разходи за персонал (Personnel costs), които представляват сумата от сметки с
наименования Надници и заплати (Wages and salaries) и Разходи за социални осигуровки
(Employer’s social security costs).
Оборот
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния
период и това съответства на продажбите на стоки и услуги, предоставяни на трети страни.
Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от
предприятието в чужбина, с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от
предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи се данъци, пряко
свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други)
прехвърлени на клиента, дори когато тези финансови тежести са изброени поотделно във
фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и стойността на
върнатата опаковка трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и
извънредните приходи по сметките на предприятието се изключват от оборота. Оперативни
субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното
наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел
Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо
„Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел
Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без
задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас
Дейност на самостоятелни осигурителни фондове в графата за оборот се посочва „Общи
пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките
на отчетния период по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски,
другите редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящите трансфери и другите
вноски.
Добавена стойност по факторни разходи
174
Добавената стойност по факторни разходи е брутният приход от основните дейности след
корекцията за оперативните субсидии и косвените данъци. Тя може да бъде изчислена от оборота
плюс капитализираното производство, плюс друг оперативен приход, плюс или минус
измененията в складовите наличности, минус покупките на стоки и услуги, минус други данъци
върху продуктите, които са свързани с оборота, но не се приспадат, минус митата и данъците,
свързани с производството. Приходи и разходи, класифицирани като финансови или извънредни
във фирмените сметки се изключват.
Капитализирано производство включва производството за собствена сметка на всички активи,
които се запазват от техния производител като инвестиция. Последното включва производството
на некраткотрайни активи (сгради и други), както и нематериални активи (разработване на
софтуер и други).
Добавената стойност по факторни разходи се изчислява „бруто“, тъй като не се изваждат
корекциите на стойността (такива като амортизации).
Връзка с отчетите на предприятието:
Добавената стойност по факторни разходи може да се изчисли пряко от счетоводните сметки със
следните наименования:
- нетен оборот (Net turnover),
- изменение в складовите запаси на стоки и незавършено производство (Variation of stocks of
finished goods and work in progress),
- работа, извършвана от предприятието за собствени цели и капитализирана (Work
performed by the undertaking for its own purposes and capitalized),
- суровини и консумативи (Raw materials and consumables),
- други външни такси (Other external charges),
- други такси свързани с основната дейност (Other operating charges),
- друг приход от основна дейност (Other operating income).
Изчисление на Добавена стойност по факторни разходи:
Оборот
+/– изменение в складовите наличности на стоки и услуги,
+ капитализирано производство,
+ друг приход от основната дейност,
– покупки на стоки и услуги,
– други данъци върху продукти, които са свързани с оборота, но не са приспадащи се,
– мита и данъци, свързани с производството.
Брутни инвестиции в некраткотрайни материални активи
175
Брутните инвестиции в некраткотрайни материални активи представляват инвестициите във
всички некраткотрайни материални активи през отчетния период.
Включват се новите и съществуващите некраткотрайни материални активи, независимо дали са
закупени от трети страни или са произведени за собствена употреба (т.е. капитализирано
производство на материални активи), които могат да бъдат използвани повече от една година,
включително непроизведени материални активи, такива като земя. Прагът за продължителността
на използване на вещ, която може да бъде капитализирана, може да се увеличи според практиката
на водене на счетоводство на компанията, когато тази практика изисква по-голяма
продължителност на ползване от едногодишния праг, посочен по-горе.
Закупените активи се остойностяват на покупната цена, т.е. включени са такси за транспорт и
инсталиране, такси, данъци и други разходи за прехвърляне на собствеността. Материални активи
собствено производство се остойностяват по производствената цена. Активи, придобити чрез
преструктуриране (например сливания, поглъщане, прекратявания, разделяне) се изключват.
Покупки на малки инструменти, които не са капитализирани, се включват под текущи разходи.
Включени са и всички допълнения, изменения, подобрения и обновления, които удължават
продължителността на нормално ползване или увеличават производствения капацитет на
средствата за производство. Текущите разходи за поддържане се изключват, както и стойността и
текущите разходи за средства за производство, използвани по договори за наем и договори за
лизинг. Инвестиции в нематериални и финансови активи се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Инвестициите не се записват в баланса. Въпреки това, придобиването, прехвърлянето и трансфера
на некраткотрайни материални активи, както и промяната на стойността им са показани в
пояснителните сведения или приложенията към балансовия отчет.
Изчисление на Брутни инвестиции в некраткотрайни материални активи:
За целите на настоящото проучване брутните инвестиции в некраткотрайни материални
активи са:
Брутни инвестиции в земя
+ брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции
+ брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради
+ брутни инвестиции в машини и оборудване
Износ и внос на стоки и услуги
Износът и вносът на стоки и услуги включва операции със стоки и услуги (продажби, бартерни
сделки, дарения или помощи ) на предприятието в чужбина с останалия свят, включително с
България.
Вносът и износът на стоки възниква, когато има смяна на собствеността на стоки между резиденти
и нерезиденти (независимо от това дали се извършва съответстващо физическо преместване на
стоки през границите).
Вносът и износът може да се извършва директно от предприятието в чужбина или индиректно,
посредством посреднически фирми (например търговци на едро, които са резиденти в
икономиката на предприятието в чужбина и действат от негово име. В този случай, няма смяна на
собствеността на стоките и услугите между предприятието в чужбина и посредническите фирми).
176
Вносът и износът следва да се оценяват по пазарни цени, които се определят като се използват
същите критерии като тези за изчисление на оборота. Вносът и износът на стоки се отчита франко
границата на държавата износител (f.o.b.).
Тази цена включва:
Стойността на стоките;
+ съответните транспортни и дистрибуторски услуги до тази точка на границата, включително
разходите за натоварване на транспортно средство за последващо транспортиране
+ всички такси минус субсидии върху изнасяните стоки
В случай, че не можете да определите вноса по цени отчита франко границата на държавата
износител f.o.b, следва да посочите вноса по цени c.i.f.
Услугите се оценяват по пазарни цени.
Вътрешногрупов износ и внос на стоки и услуги
Вътрешногруповият износ и внос на стоки и услуги включва износа и вноса, осъществяван между
предприятието в чужбина от една страна и от друга страна българското предприятие – собственик
и всички предприятия, които се контролират директно или индиректно от българското
предприятие – собственик.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и
собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден през уеббазираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е необходимо
подписването му с електронен подпис.
177
Образец
по чл. 9, ал. 5
Форма СПБ-Н
Справка от регистъра на сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица
за месец
на
година
1. Продажба на недвижим имот от местно лице на чуждестранно лице
Цена на придобиване на имота
Държава на чуждестранното лице
Валута
Стойност (в хиляди ед.)
Обслужваща банка по сделката
2. Продажба на недвижим имот от чуждестранно лице на местно лице
Цена на придобиване на имота
Държава на чуждестранното лице
Валута
Стойност (в хиляди ед.)
Обслужваща банка по сделката
3. Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот от местно лице на чуждестранно лице
Държава на чуждестранното лице
Данъчна оценка на имота (в хиляди лв.)
4. Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот от чуждестранно лице на местно лице
Държава на чуждестранното лице
Данъчна оценка на имота (в хиляди лв.)
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
НОТАРИУС/СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Подпис:
Име и фамилия:
Номер:
Адрес:
Телефон/Факс:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1964 (1523)
178
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-Н
Справка от регистрите на сделките с недвижим имоти между местни чуждестранни лица, водени
от нотариусите и съдиите по вписванията
(по образец към чл. 9, ал. 5 от Наредба № 27 на БНБ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 3 от Валутния закон и чл. 9, ал. 5 от Наредба № 27
на БНБ за статистиката на платежния баланс нотариусите и съдиите по вписванията водят
регистри за всяка сделка с недвижим имот между местно и чуждестранно лице. Данните от
регистрите се предоставят на БНБ чрез форма СПБ-Н. Не се включват сделките между
чуждестранни лица.
Нотариусите и съдиите по вписванията предоставят справката в случаите, когато през отчетния
месец има регистрирани сделки.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е месец. Посочва се цифрата (1,2,3....12), отговаряща на
съответния месец за съответната година.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-Н се предоставя на БНБ в срок до 10-то число на
месеца, следващ отчетния, в случаите, когато през отчетния месец има регистрирани сделки.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-Н се подава лично или чрез упълномощено лице, на
хартиен носител или по електронен път. Задължително е използването на оригиналните образци на
отчета, които са налични на интернет страницата на БНБ, както и се предоставят на място в БНБ.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се (с
Х) полето, отговарящо на съответния тип отчет.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
Държава
Посочва се държавата на седалище/местоживеене на чуждестранното лице с код, съгласно
Приложение 6 Класификатор на държавите и международните институции за целите на
статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
Валута
Посочва се буквеният код на оригиналната валута в която е сключена сделката, съгласно
Приложение 7 Класификатор на валутите.
Стойност на сделката
Посочва се стойността на сделката в хиляди единици оригинална валута.
НОТАРИУС/СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА: Посочва се информация за лицето, съставило
отчета, което полага и собственоръчен подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е
подаден през уеб-базираното приложение за подаване на статистическа информация на БНБ, е
необходимо подписването му с електронен подпис.
179
Приложение 5
Класификатор на институционалните единици по ЕСС 2010
за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция
Код
_Z
S11001
Институционален сектор ЕСС 2010
Неприложимо
Държавни нефинансови предприятия
S11001C
S11002
S11003
S12001
Държавни нефинансови предприятия, контролирани от сектор "Държавно управление"
Частни национални нефинансови предприятия
Нефинансови предприятия под чуждестранен контрол
Държавни финансови предприятия
S12001C
S12002
S12003
S121
Държавни финансови предприятия, контролирани от сектор "Държавно управление"
Частни национални финансови предприятия
Финансови предприятия под чуждестранен контрол
Централна банка
S12201
Държавни депозитни институции без централната банка
S12202
Частни национални депозитни институции без централната банка
S12203
S12301
S12302
S12303
S12401
S12402
Депозитни институции без централната банка под чуждестранен контрол
Държавни фондове на паричния пазар
Частни национални фондове на паричния пазар
Фондове на паричния пазар под чуждестранен контрол
Държавни инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Частни национални инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
S12403
S12503
S12601
S12602
S12603
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар, под чуждестранен контрол
Държавни други финансови посредници без застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Частни национални други финансови посредници без застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и
пенсионните фондове под чуждестранен контрол
Държавни финансови спомагателни организации
Частни национални финансови спомагателни организации
Финансови спомагателни организации под чуждестранен контрол
S12701
Държавни каптивни финансови институции и заемодатели
S12702
Частни национални каптивни финансови институции и заемодатели
S12703
S12801
S12802
S12803
S12901
S12902
Каптивни финансови институции и заемодатели под чуждестранен контрол
Държавни застрахователни (осигурителни) дружества
Частни национални застрахователни (осигурителни) дружества
Застрахователни (осигурителни) дружества под чуждестранен контрол
Държавни пенсионни фондове
Частни национални пенсионни фондове
S12501
S12502
180
Приложение 5
S12903
S1311
S13111
S13112
S1311B
S1312
S13121
S13122
S1313
S13131
S13132
S1314
S13141
S13142
S1321
S1322
S1323
S133
Пенсионни фондове под чуждестранен контрол
Централно държавно управление (без фондовете за социална сигурност)
Централно държавно управление, бюджетни единици
Централно държавно управление, извънбюджетни единици
Бюджетно централно държавно управление
Федерално държавно управление (без фондовете за социална сигурност)
Федерално държавно управление, бюджетни единици
Федерално държавно управление, извънбюджетни единици
Местно държавно управление (без фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление, бюджетни единици
Местно държавно управление, извънбюджетни единици
Фондове за социална сигурност
Фондове за социална сигурност, бюджетни единици
Фондове за социална сигурност, извънбюджетни единици
Централно държавно управление (с фондовете за социална сигурност)
Федерално държавно управление (с фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (с фондовете за социална сигурност)
Нетърговски организации, класифицирани в сектор Държавно управление
S1331
Нетърговски организации, класифицирани в сектор Централно държавно управление
S1332
S1333
S14
S141
S142
S143
S144
S1441
S1442
S1443
S15002
S15003
S1A
S1N
Нетърговски организации, класифицирани в сектор Федерално държавно управление
Нетърговски организации, класифицирани в сектор Местно държавно управление
Домакинства
Работодатели
Лица, работещи за собствена сметка
Наети лица
Получатели на доход от собственост и трансфери
Получатели на доход от собственост
Получатели на пенсии
Получатели на други трансфери
Частни национални нетърговски организации, обслужващи домакинствата
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата под чуждестранен контрол
Филиали
Невключени в сектор
181
Приложение 6
Класификатор на държавите и международните институции
за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция
Код Държава / Международна организация
1B
1C
1D
Организации на Обединените нации
Международен валутен фонд (МВФ)
Международна търговска организация
1E
1F
Международна банка за възстановяване и развитие
Международна асоциация за развитие
1G
Международен център за уреждане на инвестиционни спорове
1H
1J
1K
1L
1M
1N
1O
1P
ЮНЕСКО
Организация по прехрана и земеделие
Международна здравна организация
Международен фонд за развитие на земеделието
Международна финансова корпорация
Многостранна агенция за инвестиционно гарантиране
УНИЦЕФ
Върховен комисариат за бежанците на ООН
1Q
1R
1S
1T
1U
1U1
1W
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4I
Агенция към ООН за подпомагане на Палестина
Международна агенция за атомна енергия
Международна организация на труда
Международен съюз по телекомуникациите
Останалите организации на ООН
Икономическа комисия за Европа на ООН
Група на Световната банка
Европейска валутна система (ЕВС)
Европейска инвестиционна банка
Европейска комисия
Европейски фонд за развитие
Европейска централна банка (ЕЦБ)
Европейски инвестиционен фонд
Европейска общност за въглища и стомана
Европейски механизъм за съседство и партньорство
4J
4J1
4J2
4J3
4J4
4J5
4J6
4J7
Други институции и органи на ЕС, включени в Общия бюджет
Европейски парламент
Съвет на ЕС
Съдът на ЕС
Сметната палата на ЕС
Европейски съвет
Икономически и социален комитет
Комитет на регионите
4J8
4R
4S
Други малки институции на ЕС (омбудсман, надзорен орган за защита на личните данни и др.)
ЕС-Африка Инфраструктурен доверителен фонд
Европейски механизъм за стабилност (ЕМС)
4T
Комитет на Европейския Надзор
182
Приложение 6
4T1
4T2
Европейски банков орган
Европейски орган по ЦК и пазари
4T3
4U
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
ЕВРАТОМ
4V
5A
5AA
5B
5C
5D
5E
Механизъм за евро-средиземноморско партньорство и инвестиции
Други международни организации (финансови институции)
Многостранни кредитни агенции
Банка за международни разплащания (BIS)
Интерамериканска банка за развитие
Африканска банка за развитие
Азиатска банка за развитие
5F
5G
5H
5I
5J
5K
5L
5M
Европейска банка за възстановяване и развитие
Интер-американска инвестиционна корпорация
Северна инвестиционна банка
Централна банка на Източни Кариби
Международна банка за икономическо сътрудничество
Международна инвестиционна банка
Карибска банка за развитие
Арабски валутен фонд
5N
5O
5P
5Q
5R
5S
5T
5U
5W
Арабска банка за икономическо развитие в Африка
Централна банка на западно-африканските държави
Централно - африканска банка за развитие
Африкански фонд за развитие
Азиатски фонд за развитие
Специален фонд за развитие
Централно-американска банка за икономическа интеграция
Корпорация за развитие на Андите
Банка на държавите от Централна Африка
5X
5Y
5Z
Централноафриканска валутно-икономическа общност
Източно-карибски валутен съюз
Други международни финансови организации, невключени другаде
6A
6B
6C
6D
6E
6F
Други международни организации (нефинансови)
НАТО
Съвета на Европа
Международен Комитет на Червения Кръст
Европейска космическа агенция
Европейски патентен офис
6G
Европейска организация за безопасна въздушна навигация
6H
6I
Европейска телекомуникационна сателитна организация
Европейска лаборатория по молекулярна биология
6J
Международна организация за спътникови телекомуникации
6K
Европейски съюз за радио и телевизия
6L
Европейска организация за разработване на метеорологични спътници
Европейска организация за астрономически изследвания в южното полукълбо (Европейска южна
обсерватория)
6M
183
Приложение 6
6N
Европейски център за средносрочни прогнози
6O
6P
6Q
6Z
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7I
7J
7L
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Европейска организация за атомни изследвания
Международна организация за миграция
Други международни нефинансови организации, невключени другаде
Източно-африкански икономически и валутен съюз
Ислямска банка за развитие
Евразийска банка за развитие
Парижки клуб на кредиторите
Съвет на Европейската банка за развитие
Международен съюз на кредитните и инвестиционни застрахователи
Черноморска банка за търговия и развитие
АФРЕКСИМБАНК (Африканска експортно-импортна банка)
БЛАДЕКС (Латиноамериканска банка за външна търговия)
ФЛАР (Латиноамерикански резервен фонд)
Международен финансов механизъм за имунизации
7M
A41
A42
AD
AE
AE1
AE2
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BL
BM
BN
BO
BQ
BR
Европейско дружество за финансиране на железопътния подвижен състав
Уиндуордски острови
Лийуордски острови
Андора
Обединени арабски емирства (ОАЕ)
Абу Даби
Дубай
Афганистан
Антигуа и Барбуда
Ангила
Албани
Армения
Нидерландски Антили
Ангола
Антарктида
Аржентина
Американска Самоа
Австрия
Австралия
Аруба
Острови Аланд
Азербайджан
Босна и Херцеговина
Барбадос
Бангладеш
Белгия
Буркина Фасо
България
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Сен Бартелеми
Бермуда
Бруней Дарусалам
Боливия
Бонер, св. Евстатий и Саба
Бразилия
184
Приложение 6
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ES11
ES12
ES2
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
FR1
FR19
FR2
GA
GB
GB3
GD
GE
GF
Бахамски острови
Бутан
Остров Буве
Ботсуана
Беларус
Белиз
Канада
Кокосови острови (Кийлинг)
Демократична република Конго
Централноафриканска република
Конго
Швейцария
Кот д`Ивоар
Острови Кук
Чили
Камерун
Китай
Кулумбия
Коста Рика
Куба
Кабо Верде
Кюрасао
Рождественски острови
Кипър
Чешка република
Германия
Джибути
Дания
Доминика
Доминиканска република
Алжир
Еквадор
Естония
Египет
Западна Сахара
Еритрея
Испания
Сеута
Мелила
Канарски острови
Етиопия
Финландия
Фиджи
Фолкландски (Малвински) острови
Федерални щати Микронезия
Фарьорски острови
Франция
Френски Западни Индии
Френски Западни Индии неразпределени
Уолис
Габон
Обединеното Кралство
Британски задморски територии
Гренада
Грузия
Френска Гвиана
185
Приложение 6
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IM
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
Гърнси
Гана
Гибралтар
Гренландия
Гамбия
Гвинея
Гуадалупе
Екваториална Гвинея
Гърция
Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови
Гватемала
Гуам
Гвинея-Бисау
Гаяна
Хонг Конг
Хърд и Макдоналд острови
Хондурас
Хърватия
Хаити
Унгария
Индонезия
Ирландия
Израел
о. Ман
Индия
Британска територия в Индийския океан
Ирак
Иран
Исландия
Италия
Джърси
Ямайка
Йордания
Япония
Кения
Киргизстан
Камбоджа
Кирибати
Коморски острови
Сейнт Китс и Невис
Корейска народнодемократична република (Северна Корея)
Република Корея (Южна Корея)
Кувейт
Кайманови острови
Казахстан
Лаоска народнодемократична република
Ливан
Сейнт Лусия
Лихтенщайн
Шри Ланка
Либерия
Лесото
Литва
Люксембург
Латвия
Либия
186
Приложение 6
MA
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MY1
MY2
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RS
Мароко
Монако
Молдова
Черна гора
Сен Мартен (френска част)
Мадагаскар
Маршалови острови
Бивша югославска република Македония
Мали
Мианмар
Монголия
Макао
Северни Мариански острови
Мартиника
Мавритания
Монсерат
Малта
Мавриций
Малдивски острови
Малави
Мексико
Малайзия
Саба
Саравак
Мозамбик
Намибия
Нова Каледония
Нигер
Норфолк остров
Нигерия
Никарагуа
Нидерландия
Норвегия
Непал
Науру
Ниуе
Нова Зенландия
Оман
Панама
Перу
Френска Полинезия
Папуа Нова Гвинея
Филипините
Пакистан
Полша
Сен Пиер и Микелон
Питкерн
Пуерто Рико
Палестина
Португалия
Палау
Парагвай
Катар
Реюнион
Румъния
Сърбия
187
Приложение 6
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WKU
WS
XK
Руска Федерация
Руанда
Саудитска Арабия
Соломонови острови
Сейшелски острови
Судан
Швеция
Сингапур
Остров Света Елена
Словения
Свалбард и Ян Майен
Словакия
Сиера Леоне
Сан Марино
Сенегал
Сомалия
Суринам
Южен Судан
Сао Томе и Принсипи
Ел Салвадор
Синт Мартен (холандска част)
Сирийска арабска република
Свазиленд
Острови Търкс и Кайкос
Чад
Френски южни територии
Того
Тайланд
Таджикистан
Токелау
Източен Тимор
Туркменистан
Тунис
Тонга
Турция
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тайван
Обединена република Танзания
Украйна
Уганда
Малки отдалечени острови на САЩ
Съединени американски щати
Уругвай
Узбекистан
Ватикан
Сейнт Винсент и Гренадини
Венецуела
Вирджински острови (Британски)
Вирджински острови (САЩ)
Виетнам
Вануату
Уолис и Футуна
Остров Уейк
Самоа
Косово
188
Приложение 6
YE
YT
ZA
ZM
ZW
4M
Йемен
Майот
Южна Африка
Замбия
Зимбабве
Европейски механизъм за стабилност
189
Приложение 7
Kласификатор на валутите
за целите на статистиката на платежния баланс и
международната инвестиционна позиция
Буквен
код
ADF
ADP
AED
AFA
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
AON
AOR
ARS
ATS
AUD
AWG
AZM
AZN
BAM
BBD
BDT
BEF
BEL
BGL
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYB
BYR
BZD
CAD
CDF
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CSD
CUP
Наименование на валутата
ФРАНК (АНДОРА)
ПЕСЕТА (АНДОРА)
ДИРХАМ (ОАЕ)
АФГАНИСТАНСКО АФГАНИ (СТАРО)
АФГАНИ (АФГАНИСТАНСКИ)
ЛЕК (АЛБАНСКИ)
ДРАМ (АРМЕНСКИ)
ГУЛДЕН (НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ)
КВАНЗА (АНГОЛА)
АБГОЛСКА КВАНЗА (СТАР)
АНГОЛСКА КВАНЗА РЕАДЖУСТАДО (СТАР)
ПЕСО (АРЖЕНТИНА)
ШИЛИНГ (АВСТРИЙСКИ)
ДОЛАР (АВСТРАЛИЙСКИ)
ФЛОРИН/ГУЛДЕН (АРУБА)
МАНАТ АЗЕРБАЙДЖАН (СТАР)
МАНАТ (АЗЕРБАЙДЖАН)
КОНВЕРТИРУЕМА МАРКА (БОСНО-ХЕРЦЕГОВСКА)
ДОЛАР (БАРБАДОСКИ)
ТАКА (БАНГЛАДЕШ)
ФРАНК (БЕЛГИЙСКИ)
ФРАНК БЕЛГИЙСКИ (ФИНАНСОВ)
БЪЛГАРСКИ ЛЕВ (СТАР)
ЛЕВ (БЪЛГАРСКИ)
ДИНАР (БАХРЕЙН)
ФРАНК (БУРУНДИ)
ДОЛАР (БЕРМУДСКИ)
ДОЛАР (БРУНЕЙ)
БОЛИВИАНО (БОЛИВИЯ)
РЕАЛ (БРАЗИЛСКИ)
ДОЛАР (БАХАМИТЕ)
НГУЛТРУМ (БУТАН)
ПУЛА (БОТСВАНА)
БЕЛАРУСКА РУБЛА (СТАРА)
РУБЛА (БЕЛАРУС)
ДОЛАР (БЕЛИЗ)
ДОЛАР (КАНАДА)
ФРАНК (КОНГО, преди ЗАИР)
ФРАНК (ШВЕЙЦАРСКИ)
ПЕСО (ЧИЛИЙСКО)
ЮАН РЕНМИНБИ (КИТАЙ)
ПЕСО (КОЛУМБИЙСКО)
КОЛОН (КОСТА РИКА)
ДИНАР (СЪРБИЯ)
ПЕСО (КУБИНСКО)
190
Приложение 7
CVE
CYP
CZK
DEM
DJF
DKK
DOP
DZD
ECS
EEK
EGP
ERN
ESP
ETB
EUR
FIM
FJD
FKP
FRF
GBP
GEL
GGP
GHC
GHS
GIP
GMD
GNF
GRD
GTQ
GYD
HKD
HKQ
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
IEP
ILS
IMP
INR
IQD
IRR
ISK
ITL
JEP
JMD
JOD
JPY
KES
ЕСКУДО (КАБО ВЕРДЕ)
ПАУНД (КИПЪРСКИ)
КРОНА (ЧЕШКА)
ГЕРМАНСКА МАРКА
ФРАНК (ДЖИБУТИ)
КРОНА (ДАТСКА)
ПЕСО (ДОМИНИКАНСКО)
ДИНАР (АЛЖИРСКИ)
СУКРЕ (ЕКВАДОРСКО)
КРОНА (ЕСТОНСКА)
ПАУНД (ЕГИПЕТСКИ)
НАФКА (ЕРИТРЕЯ)
ПЕСЕТА (ИСПАНСКА)
БИР (ЕТИОПСКИ)
ЕВРО
МАРКА (ФИНЛАНДСКА)
ДОЛАР (ФИДЖИ)
ПАУНД (ФОЛКЛАНДСКИ ОСТРОВИ)
ФРАНК (ФРЕНСКИ)
ПАУНД (БРИТАНСКИ)
ЛАРИ (ГРУЗИНСКИ)
ПАУНД (ГЪРНСИ)
ГАНАЙСКО КЕДИ (СТАР)
КЕДИ (ГАНА)
ПАУНД (ГИБРАЛТАР)
ДАЛАСИ (ГАМБИЙСКО)
ФРАНК (ГВИНЕЯ)
ДРАХМА (ГРЪЦКА)
КЕТЦАЛ (ГВАТЕМАЛА)
ДОЛАР (ГАЯНСКИ)
ДОЛАР (ХОНКОНГСКИ)
ДОЛАР ХОНКОНГСКИ (СТАР)
ЛЕМПИРА (ХОНДУРАС)
КУНА (ХЪРВАТСКА)
ГУРДЕ (ХАИТИ)
ФОРИНТ (УНГАРСКИ)
РУПИЯ (ИНДОНЕЗИЙСКА)
ПАУНД (ИРЛАНДСКИ)
ШЕКЕЛ (ИЗРАЕЛСКИ)
ПАУНД (ОСТРОВ МАН)
РУПИЯ (ИНДИЙСКА)
ДИНАР (ИРАК)
РИАЛ (ИРАН)
КРОНА (ИСЛАНДСКА)
ЛИРА (ИТАЛИАНСКА)
ПАУНД (ДЖЪРСИ)
ДОЛАР (ЯМАЙКА)
ДИНАР (ЙОРДАНИЯ)
ЙЕНА (ЯПОНСКА)
ШИЛИНГ (КЕНИЙСКИ)
191
Приложение 7
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LUF
LVL
LYD
MAD
MDL
MGA
MGF
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MTL
MUR
MVR
MWK
MXN
MXP
MYR
MZM
MZN
NAD
NGN
NIO
NLG
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PLZ
СОМ (КИРГИЗСТАНКИ)
РИЕЛ (КАМБОДЖА)
ФРАНК (КОМОРСКИ ОСТРОВИ)
ВОН (СЕВЕРНА КОРЕЯ)
ВОН (РЕПУБЛИКА КОРЕЯ)
ДИНАР (КУВЕЙТСКИ)
ДОЛАР (КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ)
ТЕНГЕ (КАЗАХСТАН)
КИП (ЛАОСКИ)
ПАУНД (ЛИВАНСКИ)
РУПИЯ (ШРИ ЛАНКА)
ДОЛАР (ЛИБЕРИЙСКИ)
ЛОТИ (ЛЕСОТО)
ЛИТАС (ЛИТОВСКИ)
ФРАНК (ЛЮКСЕМБУРГ)
ЛАТ (ЛАТВИЙСКИ)
ДИНАР (ЛИБИЙСКИ)
ДИРХАМ (МАРОКАНСКИ)
ЛЕЯ (МОЛДОВСКА)
АРИАРИ (МАДАГАСКАРСКИ)
ФРАНК МАДАГАСКАР (СТАР)
ДЕНАР (МАКЕДОНСКИ)
КИЯТ (МИАНМАР)
ТУГРИК (МОНГОЛСКИ)
ПАТАКА (МАКАО)
УГИЯ (МАВРИТАНСКА)
ЛИРА (МАЛТИЙСКА)
РУПИЯ (о. МАВРИЦИЙ)
РУФИЯ (МАЛДИВИ)
КВАЧА (МАЛАВИ)
ПЕСО (МЕКСИКАНСКО)
ПЕСО МЕКСИКАНСКО (СТАРО)
РИНГИТ (МАЛАЙЗИЙСКИ)
МЕТИКАЛ МОЗАМБИК (СТАР)
МЕТИКАЛ (МОЗАМБИК)
ДОЛАР (НАМИБИЙСКИ)
НАЙРА (НИГЕРИЙСКА)
КОРДОБА (НИКАРАГУАНСКИ)
ГУЛДЕН (НИДЕРЛАНДСКИ)
КРОНА (НОРВЕЖКА)
РУПИЯ (НЕПАЛСКА)
ДОЛАР (НОВОЗЕЛАНДСКИ)
РИАЛ (ОМАН)
БАЛБОА (ПАНАМА)
НОВ СОЛ (ПЕРУАНСКИ)
КИНА (ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ)
ПЕСО (ФИЛИПИНСКО)
РУПИЯ (ПАКИСТАНСКА)
ЗЛОТА (ПОЛСКА)
ЗЛОТА ПОЛСКА (СТАРА)
192
Приложение 7
PTE
PYG
QAR
ROL
RON
RSD
RUB
RUR
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SDG
SDP
SDR
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SPL
SRD
SRG
STD
SVC
SYP
SZL
THB
TJR
TJS
TMM
TND
TOP
TPE
TRL
TRY
TTD
TVD
TWD
TZS
UAH
UAK
UGX
USD
UYU
UZS
VEB
ЕСКУДО (ПОРТУГАЛСКО)
ГУАРАНИ (ПАРАГВАЙСКИ)
РИАЛ (КАТАР)
ЛЕИ РУМЪНСКИ (СТАР)
ЛЕИ (РУМЪНСКИ)
ДИНАР (СРЪБСКИ)
РУБЛА
РУСКА РУБЛА (СТАР)
ФРАНК (РУАНДА)
РИАЛ (САУДИТСКА АРАБИЯ)
ДОЛАР (СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ)
РУПИЯ (СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ)
СУДАНИЙСКИ ДИНАР (СТАР)
ДИНАР (СУДАН)
СУДАНИЙСКИ ПАУНД (СТАР)
СПЕЦИАЛНИ ПРАВА ЗА ТИРАЖ
КРОНА (ШВЕДСКИ)
ДОЛАР (СИНГАПУР)
ПАУНД (Св. ЕЛЕНА)
ТОЛАР (СЛОВЕНСКИ)
КРОНА (СЛОВАКИЯ)
ЛЕОНЕ (СИЕРА ЛЕОНЕ)
ШИЛИНГ (СОМАЛИЯ)
ЛУИГИНО (СЕБОРГА)
ДОЛАР (СУРИНАМ)
СУРИНАМСКИ ГУЛДЕН
ДОБРА (САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ)
КОЛОН (ЕЛ САЛВАДОР)
ПАУНД (СИРИЙСКИ)
ЛИЛАНГЕНИ (СВАЗИЛЕНД)
БАТ (ТАЙЛАНДСКИ)
РУБЛА (ТАДЖИКИСТАН)
СОМОНИ (ТАДЖИКИСТАН)
МАНАТ (ТУРКМЕНИСТАН)
ДИНАР (ТУНИЗИЙСКИ)
ПАЯНГА (ТОНГА)
ЕСКУДО (ИЗТОЧЕН ТИМОР)
ТУРСКА ЛИРА (СТАРА)
ЛИРА (ТУРСКА)
ДОЛАР (ТРИНИДАД И ТОБАГО)
ТУВАЛУАНСКИ ДОЛАР (ТУВАЛУ)
НОВ ТАЙВАНСКИ ДОЛАР
ШИЛИНГ (ТАНЗАНИЙСКИ)
ГРИВНА (УКРАЙНА)
УКРАИНСКИ КАБОВАНЕЦ
ШИЛИНГ (УГАНДА)
ДОЛАР (ЩАТСКИ)
ПЕСО (УРУГВАЙ)
СУМ (УЗБЕКИСТАНСКИ)
ВЕНЕЦУЕЛСКИ БОЛИВАР (СТАР)
193
Приложение 7
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XAG
XAU
XCD
XDR
XEU
XOF
XPD
XPF
XPT
YER
YUM
ZAR
ZMK
ZWD
ZWN
БОЛИВАР (ВЕНЕЦУЕЛА)
ДОНГ (ВИЕТНАМСКИ)
ВАТУ (ВАНУАТУ)
ТАЛА (САМОА)
CFA ФРАНК (БАНКА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА АФРИКА)
СРЕБРО
ЗЛАТО
ИЗТОЧНО КАРИБСКИ ДОЛАР
СПЕЦИАЛНИ ПРАВА ЗА ТИРАЖ
ЕКЮ
CFA ФРАНК (БАНКА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗАПАДНА АФРИКА))
ПАЛАДИЙ, УНЦИЯ
ФРАНК (ФРЕНСКИ ТИХООКЕНСКИ)
ПЛАТИНА, УНЦИЯ
РИАЛ (ЙЕМЕНСКИ)
ДИНАР (ЮГОСЛАВСКИ)
РАНД (ЮЖНОАФРИКАНСКИ)
КУАЧА (ЗАМБИЙСКА)
ДОЛАР (ЗИМБАБВЕ)
ДОЛАР ЗИМБАБВЕ (СТАР)
194
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
328
Размер файла
2 725 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа