close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доклад от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник

код для вставкиСкачать
1000 София, ул. Московска N~ 33,
ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от
МАРИЯ БОЯДЖИйСКА, ЗАМЕСТШIК- КМЕТ НА CTOJDIЧНA ОБЩИНА
ДОНЧО БАРБАЛО В, ЗАМЕСТIШК- КМЕТ ВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Създаване на Общинско предприятие "Столично предприятие
за третиране на отnадъци,.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение
CCI 2011BG16IPR007
от
20.12.2012
г. Европейската комисия одобри
реализацията на П-ра фаза от проекта за изграждане на ,.Интегрирана система от
съоръжения за третиране на битовите отnадъци на Столична община". В обхвата на
решението са включени за изпълнение следните дейности:
1.
Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране
(МБТ) на отnадъци на площадка "Садината" с nроизводство на RDF.
2.
Създаване
на общинско
предприятие за управление,
експлоатация
и
поддръжка на изградените съоръжения за третиране на отпадъци в I-ва иП­
ра
фази
на
проекта,
създадено
по
реда
на
Закона
за
общинската
собственост.
Законът за общинската собственост (ЗОС) позволява местни дейности и услуги,
вкл. и такива, свързани с управление на отпадъците да бъдат извършвани от общински
nредприятия
-
специализирани звена на общината, създадени по реда на Глава шеста от
закона. Тези предприятия nредставляват второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити, без nраво да извършват търговска дейност.
Общинско предприятие /ОП/ "Столично предприятие за третиране на отпадъци"
(СПТО)
ще изпълнява функции за управление на следните активи , представляващи
общинска собственост:
•
•
•
Депо за неопасни отпадъци- "Садината";
Инсталация за комnостиране на растителни отпадъци;
Инсталация
за
анаеробно
разграждане
на
биоразградими
(хранителни)
оmадъци;
•
Завод за механично-биологично третиране на смесени битови отпадъци.
Съгласно чл .
52
от ЗОС, общинските предприятия се създават с решение на
Общинския съвет, в което се оnределят:
предмета на дейност на предприятието;
•
•
•
•
•
името на предnриятието;
структура и числен състав на предnриятието;
индивидуализираното имущество, което ще се управлява от предприятието;
правилник за организацията на дейностrа на съответното предприятие.
Общинско предnриятие "СПТО" не е самостоятелно юридическо лице по
смисъла на Търговския закон, а е форма за самостоятелно извършване на стопанска
дейност от общината, която се финансира от бюджета й, респективно от такса "битови
отпадъци". Необходимите средствата се одобряват от общинския съвет ежегодно.
Дейностите, извършвани от nредприятието могат да се квалифицират като услуги от
общ икономически интерес . В тази връзка контролът върху разходваните средства е
аналогичен на този, установен в НАРЕДБА
.N'2
Н-16 от
23.11.2006
г. на Министъра на
финансите на Р България и дава възможност за третиране на предоставяните от
бюджета средства като компенсации.
Създаването на общинското nредприятие е и в съответствие с Решение
2012/21/EU на Европейската комисия от 20 декември 2011
член 106, параграф 2 от Договора за функционирането
SGEI
г., относно прилагането на
на Европейския съюз, за
държавната помощ под формата на комnенсация за обществена услуга, предоставена на
определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически
интерес.
Съгласно Закона за общинската собственост, общинските nредприятия се създават
за изпълнение на общински дейности, от които общината не генерира печалба. Тези
дейности се извършват в обществен интерес, с цел осигуряване на нормални условия на
живот и опазване на околната среда и здравето на хората. Необходимостrа от тях не е с
оглед получаване на икономическа изгода, а е в резултат на изпълнение законовите
задЪЛжения
на Столична община, за поддържане на чистотата и управление на
отпадъците. При създаването на общинското предприятие, механизмът по събиране и
постъпване на такса битови отпадъци в общинския бюджет няма да се променя. Не се
предвижда новото
предnриятие да събира такси и да има други
приходи~ освен
определената в бюджета на общината издръжка . Столична община, като местен орган
на самоуnравление, ще продължи да събира и управлява приходите от такса битови
отпадъци, т.е. същите няма да постъnват директно в предприятието.
Реаrшзацията на крайните продукти от преработката на отпадъци в съоръженията:
хартия,
метали ,
стькло,
пластмаси ,
компост,
RDF ~
електроенергия и др., ще се
осъществява от Столична община~ след nровеждане на необходимите процедури по
реда на Закона за обществените поръчки и останалите нормативни актове. Получените
приходи ще постъпват в бюджета и ще остават на разпореждане от СО, като същите ще
компенсират част от разходите за управление на отпадъците.
В съответствие с изискванията на Европейската комисия за управление на
проекта, с цел да се осигури наблюдение и контрол на дейностите по време на
строителството~ е създадено Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). Като част от ЗИП
функционира и Звено за надзор и управление (ЗНУ), което се състои от девет експерта,
пряко отговорни за набл10дение и управление
съоръженията
за
третиране
на
отпадъците
изпълнението на строителството на
и
последващото
им
въвеждане
в
експлоатация. След изграждане на съоръженията и провеждане на изпитваиията им, с
цел
осигуряване
на
приемственост
и
плавно
стартиране
на
експлоатационните
дейност,
е
nредвидено
експертите
от
ЗНУ
да
станат
част
от
структурата на
общинското предnриятие. По този начин, натрупаните знания и опит в процеса на
строителство
и
въвеждане
в
експлоатация
ще
бъдат
използвани
пълноценно
в
новосъздаденото общинско предnриятие. Предложеният nодход ще осигури пълен
достъп на общината до информация за ексnлоатацията и поддръжката на съоръженията,
както и контрол на разходите за предоставяните услуги.
Предвид
гореизложеното,
собственост и чл.
21,
ал.l , т.
8
и ал.
на основание чл.
2
52
от
Закона за общинската
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагаме Столичен общински съвет да
~ме решение, съгласно
_/
nриложения nроект.
С уважение
и
Боя ЖfiЙска
на С олич ,~ обШУJна
До~чо
,
рбмов
-
d
заместник кмет
на СтоЛИчна община
/
Съrласувапо с:~
Ю.Ненкова - зам-кмет на Столична об
К.Тулешкова- директор.,
а
заместник кмет
.;,;...,,.
·:::Ai~~~·~··.
(1,::: ,
:;::'.'''
·~·. ~т.QЛ~~IfLf~).Q.ЩЩjfA <;(~.~·.. .
':-_· ·=~:~!i~!\:.:· .
.. ·.::: .;~·~
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 Софих, ул. Московска N!! 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
N2
на Столичния общински съвет
от
На основани е чл.
2
година
20
52 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.l, т. 8 и
ал.
от Закона за месnюто самоуправление и местната администрация предлагаме
Столичен общински съвет да вземе решение:
Р ЕШЕ НИЕ:
Създава Общинско nредприятие /ОП/ "Столично nредприятие за
l.
третиране на отпадъци" (СПТО), считано от
01.04. 2013
предоставяне
отпадъци ,
на
поддръжкат~
услуги
ремонт
по
и
третиране
nодмяната
на
на
г. с предмет на дейност:
уnравление,
съоръженията,
експлоатация,
придобити
по
проект
"Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична
община" съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
"Околна среда
2007-2013",
както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и
следексnлоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови
отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране,
оползотворяване
и
обезвреждане на отnадъци за постигане на целите, съгласно
общинските програми за управиение на дейностите по отnадъците.
2.
Определя седалище и адрес на управление на ОП "Столично предприятие за
третиране на отnадъци": гр. София, ул. "Московска"
3.
Приема Правилник
N2 33;
за организацията на дейността на ОП "Столично
предприятие за третиране на отпадъци", съгласно Приложение А;
4.
Утвърждава численост на персонала на ОП "Столично предприятие за
третиране на отпадъци" от
5.
173
(сто седемдесет и трима) човека;
Предоставя за управление имущество и съоръжения, съгласно Приложение
N~l;
б.Утвърждава разходна сметка на ОП "Столично предприятие за третиране на
отпадъци'\ съгласно Приложен ие
7.
N!! 2
Утвърждава струr<тура на ОП "Столично предnриятие за третиране на
отпадъци", съгласно Приложение
N!! 3;
Възлага на Кмета на Столична община, след провеждане на конкурс да
8.
СЮIЮЧИ трудов договор с директора на ОП "Столично nредnриятие за третиране на
оmадъци
".
Настоящето решение е nрието на _заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
20_ r.,
Протокол
N2
от
20
r.
и е nоддечатано
с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
Елен Герджиков
Юрисr от Администрацията на
СО:
d! ..............
Приложение А
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА дЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
/ОW"СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ ПА ОТПАДЪЦИ"- СПТО
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник
се
урежда
предметът
на
дейност,
структурата,
управлението, численият състав и nравата и задълженията на Общинско предприятие
/ОП/ "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО, със
седалище: гр. София, ул. Московска N!! 33.
Чл. 2. (1) ОП"СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" ­
СПТО се създава, преобразува и закрива с решение на Столичен общински съвет.
(2)
ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ"
специализирано
звено
на
общината
за
изпълнение
на
местни
дейности
-
СПТО е
и
услуm ,
финансирани от общинския бюджет.
(3)
ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ''- СПТО не
е юридическо JШЦе и осъществява дейноспа си от името и за сметка на Столична община,
съобразно Закона за общинската собственосг и този правилнm<.
(4) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ"- СПТО е
второстеnенен разпоредител с бюджетни кредити.
ll. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТt СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ
Чл. 3. (1) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ"­
СПТО ще изпълнява непрекъснато> nрез целия nериод на дейно стта си услуги по третиране
на оmадъци, управление, експлоатация, поддръжка, ремонт и n одмяната на съоръженията,
придобити по проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите
отпадъци на Столична община" съ гласно договори за безвъзмездна финансова помощ по
оперативна програма »Околна среда
2007-2013",
както и осъществяване на мониторинг,
рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане
на битови
отпадъци, и
организиране на дейности ,
свързани
с
повторна употреба,
рециюшране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите,
съгласно общинските nрограми за уnравление на дейностите ло отп адьците.
(2) Общинското предприятие се създава за изnълнението на следните дейности:
41 О ООО тона/годишно/, които трябва да
получаване и обработване на битови отпадЪци /до
бъдат третирани, така че да се получава минимално количество отпадък за обезвреждане
чрез депониране;
възстановяване материали за рециклиране;
nроизводство на фракции на модифициран и горива (RDF) по договорена спецификация;
производство на продукт, който може да се използва лри озеленяване или лесовъдство ,
съгласно договорена спецификация~
обработване
и
третиране
по
механичен
и
биологичен
способ
/сепариране/
на
биоотпадъци /органични отпадъци/ и получаване на био-газ;
обработване и треmране по механичен и биологичен способ разделно събирани зелени
отпадъци от градини, nаркове, ландшафтно озеленяване и друm.
(3) Общинското предприятие ще извършв а дейностите по ал.l и ал.2 за период от
15
години, считано от датата на създаването му.
Чл.
4. (1) Структурата на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА
- СПТО, е съгласно Приложен ие N!! 2, неразделна част от настоящия
ОТПАДЪЦИ"
Правилник.
(2)
Численият състав ва ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТПАДЪЦИ"- СПТО е до
173 /сто седемдесет и трима! човека.
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА
(3} Назначаването на персонала ще се извършва поетапно, в зависимост от въвеждане в
експлоатация на съоръженията и нуждите на общинското предnриятие.
Ш ИМУЩЕСfВО, ПРАВА
И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕРЕПОТО МУ ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.
Чл. 5. (1) Имотите и съоръженията, които се предоставят на ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", за осъшествяване на дейностrа му са
със съставни части и характеристики , подробно ош;rсани в Приложение
.N'!! 1.
(2) Предоставянето на съоръженията за уnравление, ексnлоатация и ежедневна
поддръжка ще се извършва поетапно в зависимост от въвеждането им в ексnлоатация с
решение на Столичен общински съвет .
(3) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" имущество е общинска собственост и за
него се прилага Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.
Чл. 6. При осъществяване на дейността си общинското предприятие:
извършва дейности по третиране на отnадъците, които се образуват на територията на
Столична община, в съответствие с издадените разрешителни за третяране на отnадъци
за съответните съоръжения;
води и отчита дейностите по третиране на отпадъците, както и последващата реализация
на nолучените материали и крайни продукти , въвежда данните в Информационната
система за уnравление на отпадъците;;
спазва всички приложими условия на законодателството на ЕС, свързани с неговата
работа и всички клаузи, по които са необходими разрешителни за околната среда или
други лицензи, разрешения или подобни документи;
осигурява
създаването
на
nродукти,
материали
ил и
субстанции,
произведени
в
следствие работата на съоръженията в съответствие с приложимяте стандарти или
критерии;
спазва
всички
надлежно
одобрени
инструкции,
издавани
nри
необходимост
от
упълномощените по съответния ред представител и на Столична община, за осигуряване
изnълнението на задълженията по настоящия Правилник и
Проекта за оmадъците на
СО;
при възникнала необходимост извършва и други съпътстващи дейности по управление
на отпадъци и nри възлагане от страна на Кмета на Столична община.
Чл.
7. (1 ).
Организацията и провеждането на процедури по обществени поръчки за
избор на изnълнители за доставка на материали, стоки и/или услуги и/или други ресурси за
нуждите, свързани с дейността на общинското nредприятие се извършват от Столична
община, на база обоснована nотребност от ОП"СПТО".
(2).
Общинското nредприятие редовно и своевременно информира Столична община
за необходимостrа от провеждане на процедури по ал.
Чл.
8.
1.
Разпореждането с произведените от механично и биологично третиране на
битовите отпадъци: гориво произведено от отnадъци /ГПО/, комnостно изходен продукт
/КИП/ и други изходни продукти и/или материали, се извършва от Столична община, в
качеството
й
на
техен
собственик.
Всички
генерирани
продукти,
материали
или
субстанции, както и всички отпадъци, които са уnравлявани от общинското nредприятие,
са собственост на Столична община.
IV. ФШIАНСИРАНЕ.
ОПРЕДЕЛЯНЕ, КОНТРОЛ И ПРЕГЛЕД НА
БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА (КОМПЕНСАЦИИ).
Чл.
9. (1)
Всички планирани разходи на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", като второстепенен разпоредител по бюджета на общината,
се осигуряват от бюджета на Столична община с източник
извършват съгласно
такса "Битови отnадъци" и се
Единната бюджета класификация на разходите по бюджетите на
обm;ините.
2
(2) РазходИТе по ал.l
се осигуряват чрез nредоставяне на бюджетни кредити, които за
целите на контрола се третират като комnенсации, доколкото за тях може да се прилага
Наредба
N2
Н-16 от
23.11.2006 r.
на Министъра на финансите за реда за оситуряване
прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и орГаните на
местното
самоуправление и държавните и
прозрачност
в
рамките
Европейската комисия от
Чл.
10. (1)
на
определените
16 ноември 2006
общинските предприятия и
предприятия
и
Директива
финансовата
на
2006/111
година.
Бюджетните средства се използват само за дейности съответстващи на
предмета и обхвата на дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА ОШАДЪЦИ", съгласно одобрен от Столичен общински съвет бюджет на общинското
предnриятие за съответната година.
Средствата по ал.l осигуряват следните разходи на nредприятието, свързани с
(2)
управление на инфраструктурните активи по Проекта за отпадъци на Столична община:
разходи за заплати;
разходи за осигуровки;
разходи за издръжка на дейността, вкл: комунални услуги като вода, електричество, газ
и
гориво;
съоръжения;
оборудване ;
материали;
доставки;
работи
по
ремонт
и
поддръжка; механизация; необходими разрешителни, лицензи, разрешения или подобни
документи; разходи за мониторинг; услуги и други.
(3)
ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" изготвя
предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което внася в
Столична община в срок до края на месец септември на текущата година.
(4)
Бюджетните кредити, които се предоставят на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" се определят въз основа на анализ на необходимите
средства за покриване на всичхи разходи за изпълнение на неговата дейност и не следва да
..
(5) Промени
rи надвишават
в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция
на бюджета и по ред, регламентирав със Закона за държавния бюджет на Реnублика
България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставяне,
изпълнение,
отчитане
и контрол на бюджета на Столична община, въз
основа
на
мотивирано nредложение от Директора на общинското nредприятие.
Чл.
11.
Всички приходи реализирани от ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", вкл. приходи от:
отnадъци nредадени за оползотворяване от завода за механично-биологично третиране;
компост, получен като продукция от завода за механично-биологично третиране (в случай,
че има положителен финансов резултат от продажбата му);
гориво от твърди отпадъци от механичното и биологично третиране (в случай, че има
nоложителен фШiансов резултат от продажбата му);
компост, nодходящ за ползването му, като почвен подобрител;
продажба на енергия от анаеробно разграждане и/или биогаз от разграждане на органични
отпадъци;
други приходи nолучени в резултат от реализиране на продукти и/или суровини от
инсталациите и съоръженията описани в Приложение Ns!l.
се внасят в приход на бюджета на Столична община.
Чл.
12 (1)
Общинското предприятие изготвя тримесечни и годишни финансови
отчети до Столична община.
(2) Столична община разглежда приходите и разходите за съответния период и
уnражнява оперативен контрол върху тях.
(3)
След приключване
(свръхкомпенсиране)
на отчетната година при установено
надфинансиране
и неговия размер общинското предприятие възстановява същото по
бюджета на Столична община в нормативно установените срокове.
Чл.
води
13. (1)
счетоводна
ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ"
отчеnюст съгласно Закона за
нормативни актове и
има свой печат и
счетоводството
бланка.
и
свързаните
с
него
Общинското предnриятие гарантира
3
NQ Н16 от 23.11.2006 г. на Министъра на финансите и Директива 2006/111/ЕС.
(2) Поддържа и съхранява всички документи за разходите и nриходите през цялата
съответно изпълнение на задълженията за отчитане, според изискванията на Наредба
nродължителност на дейвостга си на хартиен и електронен носител.
(3) Предава документите по ал. 2 на Столична община след nрекратяване на
дейността си.
(4) При поискване от Столична община nредоставя на надлежно упълномощено
длъжностно лице за проверка и/или предаване документите по ал.2.
V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 14. ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОШАДЪЦИ" се
уnравлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на Столична община.
Уnравлението се възлага с трудов договор.
Чл.
15.
Директорът на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА
ОТПАДЬЦИ":
l.орrанизира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ"
при спазване изискванията на
действащото законодателство и приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и
решения;
2.представлява
ОП
неТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА
ТРЕТИРАНЕ
НА
ОТПАДЪЦИ" и осъществява непосредствени врьзки със сnециализираните и функционалии
звена на Столична община, Столичния общински съвет, районите, ведомствата и други
заи нтересовани органи, служби и организации;
разработва и уrвърждава Правилник за вътрешния ред на ОП "СТОЛИЧНО
3.
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", в който се съдържат специфични
разпоредби за организация на дейността на предприятието;
4. разработва вътрешни nравила за дейносnа на nредприятието;
5. утвърждава поименното щатно разписание на ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ";
б.представлява
ОП
"СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА
ТРЕТИРАНЕ
НА
ОТПАДЪЦИ" като работодател във всички трудовоправни отношения с работниците и
служителите
му.
Утвърждава
длъжноспrите
им
характеристики,
съгласно
одобрената
численост и структура на общинското предприятие, nри спазване изискванията на Кодекса на
труда, Вътрешни правила за дейностrа на предпринmето и дpyrn действащи нормативни актове;
7. разработва правилата за работна заплата на ОП
"СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", в съответствие с нормативната уредба и rи
представя за
съгласуване в дирекции "ЧовешЮI ресурси" и "Финанси" при Столична община.
8.
съгласува изпълнението на дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" със Заместник кмета на направление "Зелена система,
екология и земеползване" и Директора на Дирекция "У nравление на отпадъците".
9.
съгласува изпълнението на дейности по сключени договори от Кмета на Столична
община или упълномощено от него лице със Заместник кмета на направление "Зелена
система, екология и земеползване ~' и Директора на Дирекция "Уnравление на оmадъците".
1О.
изготвя и nредставя на дирекция "Финанси" при Столична община nериодични
(месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети;
11.
изготвя и представя на Заместник кмета на наnравление "Зелена система,
екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Управление на отпадъците" при
Столична община Програма за изnълнение на дейностите на общинското предприятие,
обхващаща минимум
3 годишен период;
12. ежегодно изготвя и представя до 15 число на месец октомври на Заместник
кмета
на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция
"Уnравление на отпадъците" при Столична община отчет за изпълнението на Програма за
изпълнение на дейностите на общинското предnриятие, очаквано изпълнение за годината и
предложения за актуализация в случай на необходимост.
4
13. ежегодно изготвя и представя до края на месец февруари на Заместник кмета на
налравление "Зелена система, екология и земелолзване" и Директора на Дирекция
"Управление на оmадъците" nри Столична община отчет за изпълнението на Програма за
изпълнение
на
дейностите
на
общинското
предприятие
за
предходната
година,
с
предложения за актуализация на Програмата, в случай на необходимост и прогноза до края
на текущата година;
изrотвя тригодИШна проmоза за проходите и разходите и проектобюджет за
14.
следващата rодин:а и
m
nредставя в Столична община в срокове, в съответствие с действащата
нормативна уредба.
15.
отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на
предприятието .
16.
организира ефективното използване, уnравление и опазване на имуществото на
предприятието.
17.
упражнява контрол, свързан с воденето на документацията на общинското
предприятие самостоятелно
или
във взаимодействие
с
общинската администрация и
компетентни държавни органи.
18.
за осъществяване ва своите nравомощия директорът на ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОШАДЪЦИ" издава заnоведи.
Чл. ЗО. Кметът на Столична община:
l.сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ".
дава
2.
съгласие
за
откриване
на
банкови
сметки
на
ОП
"СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОШАДЪЦИ".
3. утвърждава правилата за работна заnлата.
4. утвърждава вътрешните nравила за дейността на общинското предприятие .
5. организира чрез сnециализираните звена на общинската администрация
периодични проверки и методическа nомощ.
сключва
6.
договорите
за
осъществяване
дейността
на
ОП
"СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" или уnълномощава за това Директора на
предприятието.
сключва договори за разnореждане с nредоставеното на ОП "СТОЛИЧНО
7.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" имущество, съобразно комnетенциите
си и по реда предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската
собственост.
Чл.
31.
координира
Кмегьт на Сто.л::ична община или определено от него струюурно звено
и
контролира
осъществяването
на
дейността
на
ОП
"СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ".
§ 1.
ПРЕХОДIШ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият nравилник се издава на основание чл.52 от Закона за общинската
собственост ичл.21, ал.1, т.8 и ал.
2
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
§2.
Неразделна част от настоящия правилник са Приложение
Приложение
N2l ,
Приложение
и
N!13.
§ 3. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с решение .М~ .............................
nротокол
N22
по
N2 .. ...... .......... . от .......... ...... ......... 2013 r.
5
Приложение N!! 1
списък
НА ИМОТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОП "СТОЛИЧНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ'' -- СШО
1.
Депо за безопасни отnадъци с nречиствателна станпия за инфилтрата на площадка
"Садивата"
- завършване на строителството м. декември 2012 г., с·ьс съставия части и
характеристики:
- питейно-битово водоснабдяване;
- промишлено и противопожарщ) водоснабдяване;
- електрозахран.ване на nлощадката;
-депо за неопасни отпадъци:
•
обслужваща зона : контролно- пропусквателеи пункт и кантар,
административна сгр!Jд.а, гараж, работил·ница, nаркинг, трансформаторна
станция;
•
•
•
•
•
•
дренажн а система за инфилтрат
;
дренажна система за повърхностни води~
дренажна система за nодnочвени води:
система 3а събиране на
ra3 и
rореш<а ~
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ);
клетки
l
и
2 на депото -
изградени към настоящия момент и клетки 3 и
4
предстоящи за изграждане.
-автомобилен парк- предстои закупуване
•
•
•
•
•
•
2.
булдозер-бр.
1
конесен товарач-бр.
комnактор-бр.
камион-бр.
1
l
1
багер-товарач-бр.1
авто-вишка-бр.
1
Площадка Хан Богров
-
Инсталация за комлоС1Jfране на разделно събрани
биологични (.хранителни) оmадъuи на площадка .,Хан Богров" и Инсталация за компостиране
на разделно събрани градииски
- ,,зелени•• отпадъци на шющадка ,,Хан
завършване на строителството 2013 г.~ със съставни части и характеристики:
Богров" , О4ЗКВано
приемна .зона, с включени. съnътстващи сгради и съоръжения;
инс..'ТаЛация за разделно събирани ,,..1елени" отnадьци, .капацитет 20 ООО т!, с
включени съпътстващи сгради и съоръжения;
инсталация за разделно събирани хранителни "био -оmадъци '', калацитет 24 ООО т/r с
включени съпътстващи сгради и съоръжения~
Площадкова инфраструктура:
•
•
•
•
3.
система за водоснабдяване;
система за електрозахранване;
осветление и пътища;
зелени nлoJ.ШI.
Завод за механично биологично третиране /МБТ/ с производство на
площадка "Садината"
-
RDF
гориво на
в процедура за избор на Изпълнител. След nриключването й и
лодготовкат-а на Работен проект ще се уточни списъка с оборудването и машините към
съоръжението- очаквано завършване на строителството през
2014 г.
Приложение
.N'!!2
Разходна сметка
на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" (СПТО) за
Разходи
2013 r.
Стойност в лв.
Експлоатационни разходи
1. Завод :~а МБТ
-
Ремонт и nоддръжка
-
Електроенергия
Вода
~
-
Разходи за механизация
Разходи за мониторинг
2. Депо за неопас11и отпадъци -
Садината
1035 ооо
Ремонт и поддръжка
100 ооо
Електроенергия
160 ооо
Материали и консумативи в т.ч. заПСОВ
350 ооо
5 ооо
400 ооо
20 ооо
Вода
Разходи за механизация в т.ч. закупуване
Разходи за мониторинг
3. Инсталации за компостиране на растителни и
биооmадъцн - Хан Боrров
-
Ремонт и поддръжка
-
Електроенергия
Вода
Разходи за механизация
Разходи за мониторинг
Ремонт и поддръжка
4.
Фонд "Работна заплата" в т.ч. ДОО и здравни
осиrуровки
Административни разходи
Размер на компенсацията за издръжка на ОП
156 ооо
10 ооо
1201 ооо
Приложение .N'2 3
Организаnионна структура на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТПАДЪЦИТЕ
- СПТО"
OruDвaнe на ОС,
безоnасност 11
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
47
Размер файла
2 981 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа