close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО при продажбата на

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ЗА
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
при продажбата на недвижими имоти на
аукцион
ДОГОВОР
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
на продажу недвижимого имущества на
аукционе
Днес, ………..............., в гр. Бургас на между:
1. .........................................., регистрирано по
фирмено дело № ..... по описа за ........... г. на
........................... окръжен съд, със седалище и
адрес
на
управление:
гр.....................,
.............................................................................,
Булстат № ........................., представлявано от
.........................................................................,
наричано
по-долу
за
краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
Сегодня. ……………….. в гр Бургас между:
1. …………………….…, зарегистрирано по
фирменное дело № …. по описи за …г. на
…………………...
окружной
суд,
с
расположением и адресом управления:
гр………………….…………………, Булстат
№……………………………., представляемое
…………………………………………………..
именуемое
ниже
для
краткости
«ПОРУЧИТЕЛЬ»
и
И
2. “ЛАЛОВ ЕГРЕК” ООД, регистрирано по
фирмено дело № 570 по описа за 2003 г. на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление: гр.Бургас, «ЛАЗУР» блок 103,
вход «А», етаж 5, апартамент 10, Булстат №
102836924, представлявано от управителя
Ивелин Иванов Ерменков, наричано по-долу
за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга
страна, се сключи настоящия договор.
2.
«ЛАЛОВ
ЕГРЕК»
ООД,
зарегистрированное в фирменном деле № 570
по описи за 2003 г. Бургасским окружным
судом, с расположением и адресом
управления: гр. Бургас. Ж.К. «ЛАЗУР» блок
103, вход «А», этаж 5. Апартамент 10,
Булстат
№102836924,
представляемое
управляющим
Ивелином
Ивановым
Ерменковым,
именуемым
ниже
для
краткости «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой
стороны заключили настоящий договор
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ЦЕНА И
ПОРЯДОК ПЛАТЖЕЙ
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага,
а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предлага на
потенциални купувачи и да посредничи при
продажбите
на
недвижими
имоти,
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез
организиране на аукцион и провеждане на
публичен търг.
1.
ПОРУЧИТЕЛЬ
поручает,
а
ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя
предложение потенциальным покупателям и
посредничество при продаже недвижимого
имущества, собственности ПОРУЧИТЕЛЯ
путем организации аукциона и проведение
публичных торгов.
2. Индивидуализирането и началната тръжна
цена
на
имотите,
документите,
удостоверяващи правото на собственост
върху всеки отделен имот и друга
необходима за продажбата им информация
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
се
задължава
да
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно
от 3 работни дни преди датата на провеждане
на търга.
2. Описание и стартовая цена недвижимого
имущества, документы, удостоверяющие
право собственности на каждый отдельный
объект и другая необходимая для продажи
информация
ПОРУЧИТЕЛЬ
должен
предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее
3 рабочих дней до даты проведения торгов
3. При изпълнение на задълженията по т. 1 и 3. При исполнении обязательств по п.1 и
раздел
ІІ
от
този
Договор, разделу
II
настоящего
договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
комисионно
възнаграждение, което се формира по
следния начин:
3.1. 3% (три процента) от стартовата цена
на всеки продаден на търга недвижим
имот;
3.2. 7% (седем процента) от разликата
между
достигнатата
максимална
продажна цена и стартовата цена на всеки
продаден на търга недвижим имот.
ПОРУЧИТЕЛЬ
должен
заплатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ
комиссионное
вознаграждение,
которое
формируется
следующим образом:
3.1. 3% (три процента) от стартовой цены
каждого проданного на торгах объекта
недвижимости;
3.2. 7% (семь процентов) от разницы между
достигнутой максимальной ценой продажи и
стартовой ценой каждого проданного на
торгах объекта недвижимости.
4. Комисионното възнаграждение ще се 4. Комиссионное вознаграждение платится
изплаща както следва:
следующим образом
4.1. Пълният размер на възнаграждението
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в брой или
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
при условие, че се сключи предварителен
договор
за
покупко-продажба
на
конкретен имот, но не по-късно от пет
работни дни, считано от датата, на която
купувачът плати първата вноска от
достигнатата продажна цена по сметката
или в брой на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. Възнаграждението следва да се плати
при
всички
случаи,
когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключи договор за
покупко-продажба с лице-купувач, който
е свързано лице по смисъла на §1 от
Търговския закон с който и да е от
купувачите, спечелили недвижими имоти
на организирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
аукцион.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Полный размер вознаграждения
ПОРУЧИТЕЛЬ оплачивает наличными
или
на
банковский
счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ при условии, что
заключен предварительный договора
купли-продажи на конкретный объект
недвижимости но не позднее пяти
рабочих дней от даты в которую
покупатель заплатил первый взнос от
достигнутой цены продажи на счет
ПОРУЧИТЕЛЯ или наличными.
4.2. Вознаграждение должно быть
оплачено при всех случаях когда
ПОРУЧИТЕЛЬ заключил договор куплипродажи с покупателем, являющимся
связанным лицом по §1 Торгового закона
также, как с покупателями выигравшими
торги
на
организованном
ИСПОЛИТЕЛЕМ аукционе.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи 5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право получить
договореното
възнаграждение
според оговоренное вознаграждение на условиях
условията на настоящия Договор.
настоящего Договора.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предлага недвижимите имоти на широк кръг
потенциални купувачи, като организира за
своя сметка рекламни мероприятия и
запознава потенциалните купувачи с реда,
условията и етапите за придобиване на
собствеността върху недвижим имот.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предлагать
недвижимое имущество широкому кругу
потенциальных покупателей, организуя за
свой счет рекламные мероприятия и знакомя
потенциальных покупателей с порядком,
условиями
и
этапами
приобретения
собственности на недвижимое имущество.
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще запознава 6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ будет знакомить
купувачите със спецификата на законите и покупателей со спецификой законов и правил
разпоредбите на територията на Република на территории Республики Болгария
България.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще запознава
купувачите с действащото законодателство и
таксите
и
данъците,
платими
при
прехвърляне
на
собствеността
върху
недвижими имоти.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ будет знакомить
покупателей
с
действующим
законодательством, таксами и налогами,
которые платятся при передаче права
собственности на недвижимое имущество.
6.3. Преди и след изтичане срока на
настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са задължени да уважат
конфиденциалността на този договор и са
задължени да не разпространяват негативна
информация, както и материалния интерес,
реализиран в изпълнение на договора.
6.3. Перед и после истечения срока
настоящего договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ и
ПОРУЧИТЕЛЬ
должны
уважать
конфиденциальность настоящего договора и
не должны распространять негативную
информацию, а также материальный интерес,
реализованный при исполнении настоящего
договора
6.5. В изпълнение на задълженията си по
този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще действа
с грижата на добрия посредник при
търгуване на недвижимите имоти.
6.5. Во исполнение своих обязательств по
этому договору ИСПОЛНИТЕЛЬ будет
действовать с заботой доброго посредника
при торговле недвижимым имуществом.
ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ІІІ.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОРУЧИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 7. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется заплатить
заплати
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЮ
вознаграждение
възнаграждение съгласно условията на согласно условий настоящего Договора.
настоящия Договор.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква
необходима информация и документи за
успешна продажба на недвижими имоти,
съгласно условията на Приложение № 1 към
настоящия Договор.
8. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ
всю
необходимую
информацию и документы для успешной
продажи недвижимого имущества, согласно
условий Приложения № 1 к настоящему
Договору.
9. Възложителят се задължава да предоставя
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и потенциалните
купувачи достъп и съдействие за оглед на
предлаганите на аукциона недвижими имоти
при спазване на всички условия за
безопасност
на
строителния
обект.
Задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
предходното изречение включва, но не се
ограничава до: договаряне на дата и време на
огледа, посрещане на клиента на обекта,
отключване на помещения, даване на
обяснения,
предоставяне
на
писмено
описание на обекта и други документи
необходими за потенциални купувачи.
9. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ
и
потенциальным
покупателям доступ и содействие для
осмотра
предлагаемого
на
аукцион
недвижимого имущества при соблюдении
всех условий безопасности на строительном
объекте. Обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ по
предыдущему предложению включает, но не
ограничивается: оговариванием даты и время
осмотра, встречей клиента на объекте,
допуском
в
помещения,
даванием
объяснений, предоставлением письменного
описания объекта и других документов,
необходимых потенциальным покупателям.
10. До завършване на търга и прекратяване 10. До завершения торгов и прекращения
на действието на настоящия договор действия
настоящего
договора
ВЪЗЛОЖТЕЛЯТ няма право да сключва ПОРУЧИТЕЛЬ не имеет право заключать
други договори за продажба на обекта – другие договоры на продажу объекта –
предмет на настоящия договор.
предмета настоящего договора.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че към
момента на подписване на настоящия
договор, а така също и към момента на
провеждане на всеки конкретен търг не е
предал
имуществените
права
на
недвижимите имоти, описани в Приложение
№1 към настоящия договор на трети лица, не
им е наложена забрана за продажба, не
подлежат на реституция, и не се явяват
предмет на съдебен спор, както и че към
момента на сключване на окончателен
договор с клиент, спечелил на организирания
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ търг, имотите няма да
бъдат обременени с тежести. При изменение
на
посочените
обстоятелства,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да
съобщи за това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ така,
както и в случай на продажба от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на недвижимите имоти,
описани в Приложение №1 към настоящия
договор, самостоятелно или чрез трети лица
на купувачи, чрез сключване с тях на
предварителен или окончателен договор за
покупко-продажба.
11. ПОРУЧИТЕЛЬ декларирует, что к
моменту подписания настоящего договора, а
также и к моменту проведения каждого
конкретного
торга
он
не
передал
имущественные
права
на
объекты
недвижимости, описанные в Приложение №1
к настоящему договору третьим лицам, что
на них не наложен запрет на продажу, что
они не подлежат реституции, и не являются
предметом судебного спора, также как и то,
что к моменту заключения окончательного
договора с клиентом, который выиграл
организованный ИСПОЛНИТЕЛЕМ торг,
объекты недвижимости не будут нести
обременения. При изменении указанных
обстоятельств,
ПОРУЧИТЕЛЬ
должен
незамедлительно
сообщить
об
этом
ИСПОЛНИТЕЛЮ также как и в случае
продажи
ПОРУЧИТЕЛЕМ
объектов
недвижимости, описанных в Приложении
№1 к настоящему договору, самостоятельно
или через третьих лиц покупателям путем
заключения с ними предварительного или
окончательного договора купли-продажи.
12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
информира незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
всички настъпили промени, които засягат
недвижимите имоти, предмет на този
Договор, както и за всеки
сключен
предварителен или окончателен договор с
купувач, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан незамедлительно
информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех
наступивших изменениях, которые касаются
недвижимого
имущества,
предмета
настоящего Договора, а также о всех
заключенных
предварительных
и
окончательных договорах с покупателем
предоставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
13.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има
правото
самостоятелно да променя условията за
продажба на недвижимите имоти, при
съблюдаване интересите и правата на
купувача, а така също и условията на
настоящия Договор, за което е задължен
незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
13.
ПОРУЧИТЕЛЬ
имеет
право
самостоятельно изменить условия продажи
недвижимого имущества, при соблюдении
интересов и прав покупателя, а также
условий настоящего Договора, о котором он
должен
незамедлительно
уведомить
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
14. За участието си в организирания от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
аукцион,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за всеки предлаган
на търга недвижим имот в размер на
...............(................................................) лева.
14.
За
участие
в
организованном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
аукционе,
ПОРУЧИТЕЛЬ
оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ
таксу
за
каждый
предлагаемый на торги объект недвижимости
в размер на ..............(..............................) лева.
IV. САНКЦИИ
IV. САНКЦИИ
15. При забава на изплащане на
възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
определено в чл.3 от настоящия договор с
повече от 10 работни дни, Възложителят
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в
размер на 2% /два процента/ от сумата на
възнаграждението за всеки ден от забавата,
но не повече от 10% от стойността на
съответното възнаграждение по чл.3.
15.1. Във всички случаи на пълно
неизпълнение или неточно изпълнение на
задълженията си по договора, неизправната
страна дължи на изправната обезщетение за
всички претърпени вреди.
15. При просрочки платежа вознаграждания
ИСПОЛНИТЕЛЯ, определенного в ст.3
настоящего договора более чем на 10
рабочих
дней, ПОРУЧИТЕЛЬ должен
оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойка в
размере 2% (два процента) от суммы
вознаграждения за каждый день просрочки,
но не более 10% от соответствующей суммы
вознаграждения по ст..3.
15.1. Во всех случаях полного неисполнения
или
неточного
исполнения
своих
обязательств по договору, виновная сторона
должна компенсировать другой стороне весь
причиненный ущерб.
V.ДРУГИ УСЛОВИЯ
V.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
16. Настоящият договор е със срок до 16. Настоящий договор заключен на срок до
................................... и влиза в сила от датата ................................... и вступает в силу с даты
его подписания двумя сторонами.
на неговото подписване от двете страни.
16.1. Настоящий договор может
16.1. Настоящият договор може да се
прекрати, както следва:
прекратиться,
по
следующим
основаниям:
16.1.1. По взаимно писмено съгласие
16.1.1. По взаимному письменному
между страните.
согласию между сторонами.
16.1.2. С едностранно 30-дневно
16.1.2. С односторонним письменным
писмено предизвестие от която и да е
не позднее, чем за 30 дней,
от страните.
уведомлением от какой-либо из
16.1.3. При виновно неизпълнение на
сторон.
задълженията по договора, като
изправната страна дава подходящ
16.1.3. При виновном неисполнении
срок, като след изтичането му в
одной из сторон обязательств по
случай на неизпълнение, договорът се
договору, если другая сторона дала
счита за развален.
достаточный срок и в случае
неисполнения по истечении этого
16.1.4. При прекратяване на договора,
срока,
договор
считается
с изключение на случаите на виновно
расторгнутым.
неизпълнение, всяка от страните е
16.1.4. При прекращении договора, с
длъжна да довърши при действащите
условия вече поетите по това
исключением
случаев
виновного
споразумение
ангажименти.
С
неисполнения, каждая из сторон
должна завершить при действущих
прекратяване
на
този
договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
условиях уже принятые по этоу
договору
обязательства.
При
върне на Възложителя цялата
документация, получена във връзка с
прекращении настоящего договора
изпълнението по настоящия договор.
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен вернуть
ПОРУЧИТЕЛЮ всю документацию,
полученную в связи с исполнением
настоящего договора.
17. Всякакви промени по настоящия Договор 17. Всякое изменение настоящего Договора
могат да бъдат направени с изричното может быть внесено по письменному
съгласие на страните в писмена форма.
согласию сторон.
18. За неуредените в този договор въпроси се 18. По вопросам неурегулированным в
прилагат
правилата
на
българското настоящем договоре применяется правила
гражданско законодателство.
болгарского гражданского законодательства.
19.
Евентуални
спорове,
относно
тълкуването и изпълнението на Договора,
могат да бъдат уреждани по взаимно
съгласие единствено в писмена форма. Ако
такова не бъде постигнато, спорът следва да
бъде разрешен от компетентния български
съд.
19. Возникающие споры относительно
различных
толкований
и
исполнения
Договора, могут быть урегулированы по
взаимному согласию в письменной форме.
Если согласие не будет достигнуто, спор
дожжен быть разрешен компетентным
болгарским судом.
20. При изпълнението на договора страните
са длъжни да спазват конфиденциалност
относно условията на този договор, както и
да опазват търговската тайна на другата
страна, дори и след прекратяване на договора
по каквато и да било причина.
20. При исполнении договора стороны
должны сохранять конфиденциальность
относительно условий договора, а также
сохранять коммерческую тайну другой
стороны даже после окончания договора
какой бы ни была причина.
21. Ако някоя клауза от този договор е или
стане недействителна или противоречи на
друга клауза, то от това не се засяга
останалата част от договора. В този случай
страните се договарят, че ще заменят
недействителната клауза или противоречието
в нея с правно валидна договорка или ще
допълнят клаузата така, че да е приемлива и
за двете страни и в съответствие с
действащото
в
страната
гражданско
законодателство.
21. Если какие-либо положения настоящего
договора станут недействительными или
противоречат друг другу, то это не касается
стальной части договора. В этом случае
стороны договариваются что заменят
недействительное
положение
или
противоречие правильной действующей
договоренностью
или
дополнят
это
положение так, что оно станет приемлемым
для двух сторон и будет соответствовать
действующему
гражданскому
законодательству.
Правата и задълженията на страните по Права и обязанности сторон по настоящему
настоящия договор са кумулативни на договору
являются
кумулятивными
произтичащите по закон.
происходящими по закону.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
..............................
ПОРУЧИТЕЛЬ:
..............................
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
63
Размер файла
131 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа