close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Счетоводно отчитане и изготвяне на финансов отчет

код для вставкиСкачать
Счетоводно отчитане и изготвяне
на финансов отчет – проблеми и
решения
Лектор:
Гл. ас. д-р Ст. Панчева
Въведение
Уточняване на използваните понятия
организации, юридически лица, предприятия с
нестопанска цел
нестопанска цел, нестопанска дейност
Изготвяне на индивидуален сметкоплан
Разработване на счетоводна политика
Капитал
Обхват – собствен капитал, провизии,
задължения, финансирания и приходи за
бъдещи периоди.
Акценти
формиране и отчитане на собствения
капитал
отчитане на даренията и финансиранията
Собствен капитал
Имуществените вноски на учредителите
(първоначални и последващи) се отчитат
като собствен капитал на ПНЦ (т. 3.3 от СС 9)
Отчитането на амортизируемите и другите
активи се извършва по общия ред,
предвиден в счетоводните стандарти (т. 3.6
от СС 9)
Отчитане на собствения капитал
Пример 1. В ПНЦ “Х” е направена
последваща
имуществена
вноска
от
учредител И. Петров под формата на
компютър, оценен за 1 200 лв. и пари в брой
300 лв. Акт №.. ПКО №...
Пример 2. В ПНЦ “Х” е закупено офис
обзавеждане за 1 000 лв. Фактура №... Акт
№...
Признаване на дарения
Даренията, които не са обвързани с условия, и членския внос
се признават като текущи приходи за периода (т. 3.4 от СС 9).
Даренията, които са обвързани с условия се отчитат като
финансираните по реда на СС 20 Отчитане на правителствени
дарения и оповестяване на правителствена помощ (т. 3.5 от СС
9) и се признават като отсрочен приход.
Дарения, обвързани с активи – при които главното условие е
получаващото ги предприятие да закупи, създаде или придобие по
друг начин нетекущи (материални или нематериални) активи –
амортизируеми или неамортизируеми.
Дарения, обвързани с приходи – всички други дарения, освен
обвързаните с активи, които се преотстъпват изцяло или частично
на предприятието.
Отчитане на дарения (1)
Пример 3. В ПНЦ “Х” са получени безвъзмездно от
физическо лице 250 лв. ПКО №....
Пример 4. В ПНЦ “Х” е получено дарение – земя,
оценена за 60 000 лв. с условието на нея да се
построи детски център. Акт №... Във връзка с
проектирането на сградата през годината са
изплатени 5 000 лв. от разплащателна сметка.
ПНКП №... Призната е съответната част от
дарението.
Иска се: Да се съставят счетоводните статии.
Отчитане на дарения (2)
Пример 5. На 10.01.2008г. в читалище “Х” е получено целево
дарение от “У” ООД в размер на 9 500 лв., предназначено за
закупуването на вентилационно съоръжение. Със средствата е
закупено съоръжение за 9 500 лв. Фактура №.. Същото е
монтирано в салона на читалището, за което са платени 500
лв. Фактура №.. ПНКП №... На 23. 02 същата година
съоръжението е пуснато в експлоатация, като му е определен
полезен срок на използване 5г. Акт №.. Начислена е
амортизация по линеен метод за първата година от
използването на актива.
Иска се: Да се предложат варианти за отчитане на дарението.
Възстановяване на дарения
Пример 6. В ПНЦ на 20. 02.2008г. е получено финансиране по проект
за закупуване на компютър в размер на 1 600 лв. Сумата е постъпила
по разплащателната сметка на предприятието. На 22.02 същата
година е закупен компютър за 1 200 лв. Фактура №.. Акт №.. Сумата е
изплатена на доставчика съгласно ПНКП №... На актива е определен
полезен срок на използване 2г.
Иска се: 1. Да се съставят счетоводните статии, като се има предвид,
че:
а/ неусвоената част от финансирането е върната в края на годината.
ПНКП №..
б/цялото финансиране е върнато в края на годината поради
неспазване на част от предвидените условия, като междувременно
са извършени и следните операции: на компютъра е начислена
амортизация за годината по линеен метод и е призната съответната
част от финансирането като текущ приход. ПНКП №..
Нетекущи активи
Обхват – нематериални, материални и финансови
активи, отсрочени данъци.
Акценти
Първоначално оценяване
Последващо оценяване
Придобиване/отдаване по договор за лизинг
Замяна
Ликвидация
Други
Първоначално оценяване
Първоначалното оценяване на нетекущите активи
е по тяхната историческа цена:
Цена на придобиване
Себестойност
Справедлива цена
Пример 1. Закупен е принтер за 500 лв. Фактура.
За
транспортиране
на
принтера
до
предприятието са платени 30 лв. РКО №...
Принтера е заприходен цена на придобиване и
пуснат в експлоатация. Акт №..
Оценка след първоначално признаване
След първоначалното признаване отделните нетекущи
активи (без финансовите) се отчитат по цена на придобиване,
намалена с начислената амортизация и натрупаната загуба от
обезценка.
Пример 2. Направена е последваща оценка на машина с отчетна
стойност 1 000 лв. и начислена до момента амортизация 100 лв.
Иска се: Да се съставят счетоводните статии за три последователни
години, като се има предвид, че справедливата цена на машината
за текущата година е 800 лв., за следващата година е 1 200 лв., а
за по-следващата година е 1 100 лв. Годишната амортизация на
машината за всяка от годините е по 100 лв.
Пример 3. Да се направи последваща оценка на терен, като се
ползват данните от пример 2.
Договори за лизинг
Лизингов договор – споразумение, по силата на което наемодателят
предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или серия
плащания (наем) правото на ползване на определен актив за
договорен срок.
Финансов лизинг – лизингов договор, при който наемодателят
прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и
изгоди, свързани с със собствеността върху актива. В крайна сметка
правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено.
Експлоатационен лизинг - всеки друг лизинг, при който не са
налице изискванията за финансов лизинг.
Финансов лизинг - отчитане
Пример 4. Съгласно договор за финансов лизинг
сдружение “Х” дава на сдружение “У” товарен
автомобил при следните данни: отчетна стойност на
автомобила 50 000 лв.; начислена до момента
амортизация 10 000 лв.; справедлива цена на
автомобила 48 000 лв. месечен наем 1 000 лв.; срок
на договора 5 г.
Начислена е и е изплатена сумата на наема за първия
месец от използването на автомобила. ПНКП №...
Иска се: Да се съставят счетоводните статии в двете
сдружения
Експлоатационен лизинг отчитане
Пример 5.
Съгласно договор за оперативен лизинг сдружение “Х” предоставя
на сдружение “У” за срок от три години компютър с отчетна стойност
3 200 лв., начислена до момента амортизация 1 200 лв. и
справедлива цена 2 200лв. Определен е месечен наем в размер на
200 лв. Разходите за ремонт са за сметка на наемодателя.
Начислена е месечната амортизация на компютъра в размер на 50
лв. и застрахователна вноска за 30 лв. Сумата на застраховката е
внесена от разплащателна сметка. ПНКП №...
Предоставена е фактура №.. от наемателя на наемодателя за
извършен ремонт на компютъра в размер на 20 лв.
Постъпил е по разплащателната сметка на наемодателя
предплатения наем за 6 месеца. ПНКП №.. Признат е като текущ
приход наема за текущия месец.
Отчетен е резултата от даването над наем на компютъра.
Ликвидация на актив - отчитане
Пример 6. Бракувана е чрез ликвидация сграда с отчетна
стойност 60 000 лв. и начислена до момента амортизация 50
000 лв. Протокол №.. Във връзка с ликвидацията са извършени
следните разходи: употребени са материали за 70 лв.,
начислени са заплати за 500 лв., начислени са социални
осигуровки 16.3 на сто и здравни осигуровки 3.6 на сто за
сметка на предприятието, изплатени са от касата други
разходи за 5 лв. Искане №.., Ведомост №.., РКО №.. От
ликвидацията на сградата са получени строителни материали
за 1 000 лв. Складова разписка №... Отчетен е резултата от
ликвидацията.
Иска се: Да се предложат варианти за отчитане на процеса
Замяна на сходни активи
Когато ДМА се придобива в замяна на подобен актив, който
има сходна употреба в същата сфера на дейността и сходна
справедлива цена не се признава печалба или загуба за
съответната сделка. Цената на придобиване на новия актив е
балансовата
стойност
на
отдадения
актив.
Когато
справедливата стойност на получения актив представлява
доказателство за намалената стойност на отдадения актив,
първоначално се намалява стойността на отдадения актив и
тази намалена стойност се приписва на новия актив. (т. 5.2 от
СС 16)
Замяна на сходни активи отчитане
Пример 7.
Заменен е компютър Х с отчетна стойност 2 000 лв. и
начислена до момента амортизация 1 000 лв. срещу
компютър У със справедлива стойност 900 лв. (1 200
лв.)
Иска се: Да се съставят счетоводните статии.
Замяна на несходни активи
Когато ДМА е получен в резултат на замяна или
частична замяна срещу друг несходен ДМА или други
активи, цената на придобиване се определя от
справедливата стойност на получения актив, която е
еквивалентна на справедливата стойност на
отдадения актив, коригирана с всички прехвърлени
парични средства. Възникналата разлика между
цената на придобиване на получения актив и сумата
от балансовата стойност на отдадения актив и
всички прехвърлени парични средства се отчита като
печалба или загуба. ( т. 5.1 от СС 16)
Замяна на несходни активи-отчитане
Пример 8.
Заменен е автомобил с отчетна стойност 20 000 лв.,
начислена до момента амортизация 12 000 лв. и
справедлива стойност 9 000 лв. срещу офис
обзавеждане със справедлива стойност 11 000 лв.
Във връзка със замяната са доплатени 2 000 лв. в
брой. РКО №...
Иска се: Да се съставят счетоводните статии.
Текущи активи
Обхват – стоково-материални запаси,
вземания, парични средства, инвестиции
Акценти
Първоначално оценяване на СМЗ
Последващо оценяване на СМЗ
Други случаи, влияещи върху изготвянето на ГФО
Получени СМЗ без фактура
Получена фактура без фактурираните в нея СМЗ
да са пристигнали
Други
Първоначално оценяване
При придобиване СМЗ се оценяват по доставна стойност –
сумата от всички разходи по закупуването и преработката,
както и от други разходи, направени във връзка с доставянето
на СМЗ до сегашното им местоположение и състояние.
Пример 1. Закупени са канцеларски материали за 100 лв. Фактура
№... За доставката им са платени от касата 5 лв. РКО №...
Материалите са дадени в счетоводния отдел за ползване.
Складова разписка №... Искане за материали №...
Последващо оценяване
Оценка на нетната реализуема стойност на СМЗ в края на
периода.
отчетната стойност на СМЗ е по-висока от нетната реализуема
стойност
отчетната стойност на СМЗ е по-висока от нетната реализуема
стойност
Възстановяване изцяло или частично извършено
намаление на отчетната стойност на СМЗ през следващи
отчетни периоди.
Пример 2. Направена е последваща оценка на материал “В” при
следните данни: налично количество – 1 000 бр.; отчетна
стойност – 1.50 лв./бр.; справедлива стойност – 1.4 лв./бр.;
очаквани разходи за продажба – 0.10 лв./бр.
Иска се: Да се съставят счетоводните статии, като се допусне,
че през следващата година нетната реализуема стойност е
900 лв. (1 600 лв.)
Особени случаи
Пример 4. На 26.12.2008г. са получени материали 100 бр.,
които са заприходени по цени от минала доставка 10
лв./бр. Складова разписка №... Фактурата за
материалите е получена на 05.01.2009г. и в нея се
съдържа количеството материали – 100 бр. и покупната
им цена 11 лв./бр.
Пример 5. На 28.12.2008г. е получена фактура за материал
“А” 100 бр. по 10 лв./бр. Посоченото във фактурата
количество от материал “А” е получено реално в
предприятието на 05.01.2009г. Складова разписка №...
Иска се: Да се предложат решения за отчитане на
операциите.
Финансов резултат
Обхват
Разходи и приходи
Финансов резултат
Акценти
варианти за отчитане на разходите и приходите
особености при отчитане на финансовия резултат
Разходи и приходи
Варианти за отчитане
Гр. 60 – гр. 61 – гр.71, гр.70 – сметка 125, сметка 123.
Гр. 60 – гр. 71, гр.70 – сметка 125, сметка 123.
Гр. 60, гр.71, гр.70 – сметка 125, сметка 123.
Разпределение на разходите
Сума нетни приходи от
Частта от разходите
Сума на
стопанска дейност
за стопанска дейност = неразпредел. х ––––––––––––––––––––––
разходи
Сума нетни приходи от
стопанска и нестоп.
дейност
Отчитане на разходи и приходи
Пример 1. Туристически съюз “Х” извършва услуга
(регламентирана дейност), от която реализира
приходи в размер на 300 лв. ПКО №... Във връзка с
извършването на услугата са направени разходи
за материали за 200 лв. Искане за материали №...
Отчетен е резултата от сделката, като са
приключени сметките за разходите и за приходите.
Иска се: Да се съставят счетоводните статии, като
се приложат различни варианти.
Курсови разлики
Курсовите разлики възникват
при промяна във валутния курс между датата на
сделката и датата на разплащането по парични
позиции, възникнали по сделки в чуждестранна валута
при оценка на паричните позиции към датата на
изготвяне на ФО по валутен курс, различен от този, по
който са били счетоводно отразени.
Курсовите разлики се признават и оценяват,
съгласно изискванията на СС 21 Ефекти от
промените във валутните курсове
Отчитане на курсови разлики
Пример 2. 1.По разплащателна сметка на сдружение “Х” са
внесени от учредител 10 000 щатски долара по курс 1.52
лв./долар.
2. Изплатено е от разплащателна сметка във валута задължение
към доставчик 1 000 щатски долара по курс на банката към
датата на плащането 1.53 лв./долар. Задължението е
възникнало при курс 1.52 лв./долар.
3. Получено е по разплащателна сметка във валута вземане от
клиент 10 000 щатски долара по курс на банката за деня 1.51
лв./долар. Вземането е възникнало при курс 1.50 лв./долар.
4. В края на годината е преоценена наличната валута по курс на
банката 1.50 лв./долар (1.60 лв./долар).
Иска се: Да се съставят счетоводните статии.
Финансов резултат - отчитане
Пример 3. Фондация “Х” осъществява нестопанска и
стопанска дейност. Финансовият резултат от стопанската
дейност е печалба в размер на 2 000 лв., а от
нестопанската дейност - печалба в размер на 6 000 лв.
Иска се:
1. Да се начисли и преведе дължимия данък върху
печалбата, като се допуска, че в предприятието не са
установени постоянни и временни данъчни разлики.
ПНКП №...
2. Да се приключат сметките за отчитане на финансовия
резултат от нестопанската и от стопанската дейност.
Същност и структура на ФО
1.
2.
3.
4.
5.
Изготвяне на ФО
Структура на ФО
Счетоводен баланс (СС1)
Отчет за приходите и разходите (СС9, СС1)
Отчет за паричния поток (СС9)
Отчет за собствения капитал (СС1)
Приложение (СС1)
Счетоводен баланс
Промени във формата, структурата и съдържанието
на счетоводния баланс за 2008 г.:
Съставя се само в двустранна форма;
Записаните, но невнесени вноски от учредителите се
посочват в раздел А на актива на баланса;
При представянето на нетекущите активи първо се посочват
нематериалните, а след това дълготрайните материални
активи;
Предвидено е перо за отсрочените данъци в състава на
нетекущите активи;
В раздела на текущите активи отделно се посочват
вземанията, които са със срок на получаване над 12 месеца;
Счетоводен баланс (2)
В раздела на собствения капитал е включено отделно перо
за преоценъчния резерв, извън останалите резерви;
Раздел В на пасива на баланса включва всички задължения
на предприятието (дългосрочни и краткосрочни), като тези
със срок на погасяване над 12 месеца се посочват на
отделен ред към съответното перо;
В статията Други задължения на раздел В на пасива на
баланса са обединени три вида задължения (към персонала,
към осигурители и към данъчни служби), които се посочват
на отделни редове;
Финансиранията и приходите за бъдещи периоди са
обединени в раздел Г на пасива на баланса.
Отчет за приходите и разходите
Запазва се практиката отчетът за приходите и разходите за
стопанската дейност да бъде представен в двустранна или в
едностранна форма;
Въведена е различна структура в сравнение с предишната
двустранна форма;
Заличен е раздел II от старата форма за сумите с корективен
характер;
Намалението на запасите от продукция и незавършено
производство е отнесено в частта за разходи от дейността;
В едно перо на отделни редове са посочени разходите за
суровини и материали и за външни услуги;
Отчет за приходите и разходите (2)
Същият подход е възприет и за представянето на разходите
за възнаграждения и тези за осигуровки, включително
осигуровките, свързани с пенсии;
Разходите за обезценки от “Други разходи” са преместени в
перото “Разходи за амортизация и обезценка” с идентичен
начин на представяне като по-горните две пера;
В перото “Други разходи” остават провизиите и балансовата
стойност на продадените активи;
Финансовите разходи не са отделна част от раздел А
“Разходи за дейността”. Новото перо при тях са разходите за
обезценка на финансови активи;
Разходите за данъци са изведени на един ред, като е
предвиден нов, отделен ред за алтернативното данъчно
облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане;
Отчет за приходите и разходите (3)
В раздел Б “Приходи” са включени корективните
статии “Увеличение на запасите от продукция и
незавършено производство” и “Разходи за
придобиване на активи по стопански начин”;
Създаден е нов ред, на който да бъдат отнесени
приходите от участия в дъщерни, асоциирани и
смесени предприятия;
В общите и специалните изисквания към
съдържанието на отчета за приходите и разходите
са поместени критериите, на които трябва да
отговаря съдържанието на отделните му статии.
Отчет за паричния поток
Отчетът за паричния поток не е променен, но той е пряко
свързан с изискванията на СС 7 - Отчети за паричните
потоци, който се променя така: отпада възможността
предприятията, които прилагат НСФОМСП, да използват
косвения метод за изготвяне и представяне на отчета за
паричните потоци. В тази връзка в СС 7 - Отчети за
паричните потоци, са заличени всички текстове,
отнасящи се до прилагането на косвения метод,
изискванията за изготвянето на отчет за паричните
потоци по този метод, включително и приложението за
формата и съдържанието на този отчет.
Отчет за собствения капитал
Новата структура на отчета за собствения капитал е изцяло
съобразена с новата структура на раздел А на пасива на
баланса;
Премиите от емисии и преоценъчния резерв са посочени
извън обхвата на резервите, в отделни колони;
За финансовия резултат за текущия период е създадена
отделна колона от неразпределените печалби и непокритите
загуби от предходни отчетни периоди;
Резултата от стопанската и от нестопанската дейност на
предприятията с нестопанска цел се отразяват по статията
Други резерви;
Увеличението на резултата от нестопанската дейност за
сметка на отписан резерв от последваща оценка на активи и
пасиви (ако има такъв) се посочва в статията Други изменения
в собствения капитал.
Приложение
В СС 1 Представяне на финансови отчети е
предвидено само едно приложение в
табличен вид под номер 5 за измененията в
нетекущите (дълготрайни) активи. Всички
останали статистически приложения (форми)
вече не са част от неговата нова версия.
Последователност на изготвяне
Съставя се отчет за приходите и разходите за стопанската
дейност, като преди да бъде окончателно попълнен се
преобразува финансовия резултат за данъчни цели; изготвя се
отчет за приходите и разходите за нестопанската
(специфичната) дейност, в който се представя информация и за
финансовия резултат от стопанската дейност след данъчното
облагане; съставя се счетоводен баланс въз основа на
информацията от годишната оборотна ведомост и от главната
книга за синтетичните сметки; съставя се отчет за паричния
поток и отчет за собствения капитал; изготвя се приложение
към годишния финансов отчет.
Пример
за изготвяне на ГФО за 2008г.
на предприятие с нестопанска
цел, извършващо нестопанска
и стопанска дейност
Анализ на финансовия отчет (1)
Коефициент за
Приходи
ефективност на =––––––––––––––
разходите
Разходи
Коефициент за
Разходи
ефективност на = ––––––––––––––
приходите
Приходи
Анализ на финансовия отчет (2)
Коефициент
Парични средства
на абсолютна = –––––––––––––––––
ликвидност
Текущи пасиви
Коефициент
Текущи активи
на обща = ––––––––––––––
ликвидност
Текущи пасиви
Анализ на финансовия отчет (3)
Коефициент Нетекущи задължения +
на
Текущи задължения
задлъжня- = –––––––––––––––––––––
лост
Собствен капитал
Коефициент
Собствен капитал
на финансова= ––––––––––––––––––––
автономност
Сума нетек. и тек. задълж.
Анализ на финансовия отчет (4)
Коефициент Размер на усвоените
на
парични средства
усвояемост= –––––––––––––––––
Общ размер на
паричните средства
Благодаря за вниманието!
Лектор:
Гл.ас. д-р Ст. Панчева
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
213
Размер файла
359 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа