close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

20 05 2014 - ТЕНДЕР КЗ: страница

код для вставкиСкачать
ТЕНДЕР КЗ
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
№ 89 (1203)
20 мая 2014 г.
Выходит 5 раз в неделю.
Распространяется на всей территории Казахстана.
Издается с 01 июля 2009 г.
1
www.tendr.kz
Алматы ?., Абылай хан да??ылы, 51-53 мекенжайында орналас?ан
"Нўрбанк" А?-ны? ?имаратында, 5 ?абат, ?лкен м?жіліс залында 2014
жылды? 29 мамырында са?ат 16-00-де ?тетін Бас Банкті? екі IBM Power 750
(модель 8233-E8B) серверді, Storwize v7000 (модель 2076-124) СХД-?а
?осымша екі дискілік с?релерді ж?не НМС бас?ару консолін жа?арту ?шін
жабды?тар сатып алу?а арнал?ан тендерге ?атысу?а ?леуетті жеткізушілерді
ша?ырамыз.
?тінім беру ?шін ?ажетті ?ўжаттарды? тізімі, ?леуетті жеткізушілерге
?ойылатын талаптар, тендерге ?атысу ?тініміні? нысаны ж?не Техникалы?
Тапсырма www.nurbank.kz. "Нўрбанк" А?-ны? сайтында орналастырыл?ан.
АО "Нурбанк" объявляет о проведении открытого тендера по закупу
оборудования для модернизации двух серверов IBM Power 750 (модель 8233E8B), двух дополнительных дисковых полок к СХД Storwize v7000 (модель 2076124) и консоль управления HMC для Головного Банка, и приглашает потенциальных
поставщиков принять участие в тендере на поставку оборудования, который
состоится 29.05.2014 года в 16:00 часов в здании АО "Нурбанк", по адресу: г.
Алматы, пр. Абылай хана 51/53, 5 этаж, большой конференц-зал.
Список документов для подачи заявки, критерии к потенциальным
поставщикам, форма заявки на участие в тендере и Техническое Задание
размещены на сайте АО "Нурбанк" www.nurbank.kz.
"?азфосфат" ЖШС, тіркелген мекен-жайы ?аза?стан Республикасы, Алматы
?аласы, Самал-1 ша?ын ауданы, ?й 1А, ба?а ўсыныстары т?сілімен сатып алу
ж?ргізетіндігі туралы хабарлайды:
Код № 2014.ЦП-6033.
Лот №1: ВА 52-38 автоматты ажырат?ышы, номинальный то?ы 500А.
Лот №2: СЗД-1М УХЛ кі дыбысты дыбысты? дабылда?ыш, 24В, 18Вт тўра?ты
то? реттегішімен.
Лот №3: Номиналды то?ы 9А, АК-11А-4У250Б тўра?ты то?ты ?ысым реттегіші.
Лот №4: ВПВ-41241 электрос?йрегіш орынды?ыны? электроо?шаулау
ажырат?ышы.
Ба?а ўсыныстары бар конверттер Тараз ?аласы, Абай к?шесі 126 ?й,
"?азфосфат" ЖШС-ні? ке?сесіне жеткізілуі тиіс.
Ба?а ўсыныстарын ?абылдау "16" мамыр 2014 ж. 15 са?ат 30 минуттан
басталады. Конкурсты? м?лімдемелерді ўсынуды? со??ы мерзімі "30" мамыр
2014 ж. 15 са?ат 30 минут?а дейін.
Техникалы? тапсырма, барлы? талаптар ж?не сипаттамаларды http://
new.reestr.nadloc.kz/ сайтында к?рсетілген.
ТОО "Казфосфат", зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан,
г.Алматы, мкр. Самал-1, д.1А, объявляет о проведении закупа способом ценового
предложения на следующие ТРУ:
Код № 2014.ЦП-6033.
Лот №1: Выключатели автоматические ВА 52-38, номинальный ток 500А.
Лот №2: Сигнализатор звуковой двухтональный СЗД-1М УХЛ со
стаблизатором постоянного тока 24В-18Вт.
Лот №3:Регулятор давления АК-11А-4У250Б постоянного тока, номинальный
ток 9А.
Лот №4:Выключатель электроблокировки сидения электровоза ВПВ-41241.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются в ТОО
"Казфосфат" по адресу: г.Тараз, ул. Абая, 126, канцелярия.
Начало приема ценовых предложений 15 часов 30 минут "16" мая 2014 года.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 15 часов 30
минут "30" мая 2014 года.
Техническое задание, содержащее характеристики и все требования,
касательно закупа можно получить на сайте http://new.reestr.nadloc.kz/.
"?азфосфат" ЖШС, тіркелген мекен-жайы ?аза?стан Республикасы, Алматы
?аласы, Самал-1 ша?ын ауданы, ?й 1А, ба?а ўсыныстары т?сілімен сатып алу
ж?ргізетіндігі туралы хабарлайды:
Код № 2014.ЦП-6044.
Лот № 1: (27.51.29.000А) БР-1М кедергілер топтамасы.
Ба?а ўсыныстары бар конверттер Тараз ?аласы, Абай к?шесі 126 ?й,
"?азфосфат" ЖШС-ні? ке?сесіне жеткізілуі тиіс.
Ба?а ўсыныстарын ?абылдау "19" мамыр 2014 ж. 09 са?ат 00 минуттан
басталады.
Конкурсты? м?лімдемелерді ўсынуды? со??ы мерзімі "30" мамыр 2014 ж. 18
са?ат 00 минут?а дейін.
Техникалы? тапсырма, барлы? талаптар ж?не сипаттамаларды http://
new.reestr.nadloc.kz/ сайтында к?рсетілген.
ТОО "Казфосфат", зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Самал-1, д.1А, объявляет о проведении закупа способом
ценового предложения на следующие ТРУ:
Код № 2014.ЦП-6044.
Лот № 1: (27.51.29.000А) Блок резисторов БР-1М.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются в ТОО
"Казфосфат" по адресу: г.Тараз, ул. Абая, 126, канцелярия.
Начало приема ценовых предложений 09 часов 00 минут "19" мая 2014
года.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 18 часов 00
минут "30" мая 2014 года.
Техническое задание, содержащее характеристики и все требования,
касательно закупа можно получить на сайте http://new.reestr.nadloc.kz/.
Шы?ыс ?аза?стан облысыны? ?кімдігі Денсаулы? са?тау бас?армасыны?
"Семей ?аласыны? ?ан орталы?ы" коммуналды? мемлекеттік ?азыналы?
к?сіпорны, ?Р, Ш?О, Семей ?аласы, Сеченов к?шесі, 4, e-mail: kgkpcks@mail.ru
мынадай тауарларды сатып алу бойынша тендер ж?ргізу туралы хабарлайды:
- тромбоцитарлы? массадан лейкоциттер жою?а арнал?ан ж?йе;
- Cobas-201аппаратына арнал?ан ба?ылау ерітіндісі ж?не шы?ын
материалдарымен реагенттік таспалар.
- 400 тест ARCHITECT i1000SR аппаратына арнал?ан С гепатиті вирусына
антидене реагенті.
Сатып алынатын тауарларды? толы? тізбесі, оларды? саны мен егжей-тегжейлі
?зіндік ерекшеліктер тендерлік ?ўжаттамада к?рсетілген.
Тауар жеткізілуі тиіс: ?Р, Ш?О, Семей ?аласы, Сеченов к?шесі, 4, "Семей
?аласыны? ?ан орталы?ы" КМ?К ?оймасы.
Тауарларды жеткізуді? талап етілетін мерзімі тендерлік ?ўжаттамада
к?рсетілген.
Тендерге ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2009 жыл?ы "30" ?азанда?ы № 1729
?аулысымен бекітілген Тегін медициналы? к?мекті? кепілдік берілетін к?лемін
к?рсету бойынша д?рілік заттарды, профилактикалы? (иммунды?-биологиялы?,
диагностикалы?, дезинфекциялы?) препараттарды, медициналы? ма?сатта?ы
бўйымдарды ж?не медициналы? техниканы, фармацевтикалы? ?ызметтерді сатып
алуды ўйымдастыру ж?не ?ткізу ережесіні? 8-9-тарма?ында к?рсетілген біліктілік
талаптар?а сай келетін барлы? ?леуетті ?нім берушілер жіберіледі.
Тендерлік ?ўжаттама пакетті 2014 жыл?ы "08" маусым?а дейінгі мерзімді ?оса
ал?анда мына мекен-жай бойынша: 071404, Ш?О, Семей ?аласы, Сеченов к?шесі,
4, "Семей ?аласыны? ?ан орталы?ы" КМ?К, са?ат 16.30-?а дейін ж?не/немесе
мекен-жай бойынша kgkpcks@mail.ru электронды? почтамен ж?не/немесе
бюджеттік ба?дарламалар ?кімшісіні? www.densaulik.gov.kz Интернетресурсынан алу?а болады.
Тендерлік ?тінімдерді беруді? со??ы мерзімі 2014 жыл?ы 09 маусым са?ат
12.00-ге дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2014 жыл?ы 09 маусым
са?ат 14.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: ?Р, Ш?О, Семей ?аласы,
Сеченов к?шесі, 4, Бухгалтерия.
?леуетті ?нім берушілерге тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерді ашу
кезінде ?атысуына болады.
?осымша а?парат пен аны?таманы мына телефондар ар?ылы алу?а
болады: 8(7222) 53-16-64, 53-17-65.
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр крови
г.Семей", РК, ВКО, г.Семей, ул.Сеченова, 4, e-mail: kgkpcks@mail.ru
объявляет о проведении тендера по закупкам следующих товаров:
- "Система для удаления лейкоцитов из тромбоцитарой массы";
- "Реагентные кассеты с контрольными растворами и расходными
материалами для аппарата Cobas-201 в комплекте";
- "Реагент Антитела к вирусу гепатита С для аппарата ARCHITECT i1000SR
400 тестов".
Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная
спецификация указаны в тендерной документации.
Товар должен быть доставлен: РК,ВКО, г.Семей, ул.Сеченова, 4, склад КГКП
"Центр крови г.Семей".
Требуемый срок поставки и подробная спецификация указаны в тендерной
документации.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в пп. 8-9 Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники,
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14.00 часов "08"
июня 2014 г. включительно по адресу 071404, ВКО, г.Семей 4, КГКП "Центр
крови г. с 8.00 до 16.30 часов и/или по электронной почте по адресу
kgkpcks@mail.ru и/или на интернет-ресурсе администратора бюджетных
программ www.densaulik.gov.kz.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 12.00 часов 9
июня 2014 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14.00 часов 9 июня
2014 года по следующему адресу: РК, ВКО, г.Семей, ул. Сеченова 4,
Бухгалтерия.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов
с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
8 (7222) 53-16-64, 53-17-65.
"Те?ізСервис" ЖШС ?орытындысы 05 мамыр 2014ж., ?Р, Ма??ыстау
облысы, А?тау ?., 14-ы?шамаудан, облысты? ?кімшілік пен "Банк Туран Алем"
А? ортасында к?рмелік бизнес орталы?ы мекен-жайында арнайы техниканы
жал?а алу ?ызметтерін сатып алу бойынша ?ткізілген ашы? тендерді тендерлік
?ўжаттаманы? 8.9 тарма?ыны? 2) тарма?шасыны? негізінде, тендерге ?атысу?а
екіден кем ?тінім ўсынылуына байланысты тендерлік комиссияны? ?ткізілмеген
деп таны?анын хабарлайды.
ТОО "ТенизСервис", объявляет, что проведенный ОТ на закупку услуг аренды
спецтехники с экипажем, итоги которого подведены 05 мая 2014г., по адресу:
РК, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 микрорайон, Выставочный
бизнес центр между зданием областного Акимата и АО "БанкТуранАлем" признан
тендерной комиссией несостоявшимся на основания подпункта 2) пункта 8.9
тендерной документации - "представления заявок на участие в тендере менее
двух потенциальных поставщиков".
2
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
?останай облысы, ?останай ?аласы, Киевская к?шесі 28 ?й мекен жайы
бойынша тіркелген "Межрегионэнерготранзит" ЖШС келесі авток?лікті сату
?шін, ашы? тендер т?рінде сауда-сатты?ын ?ткізетінін жариялайды:
Лот № 1 - Ваз 21310 а/к, 2001 ш.ж., т?сі а? - 1 дана;
Лот № 2 - Ваз 21213 а/к, 2001 ш.ж., т?сі а? - 1 дана;
Лот № 3 - Уаз 31512 а/к, 1995 ш.ж., т?сі к?гілдір - 1 дана;
Лот № 4 - Ваз 2120 а/к, 2001 ш.ж., т?сі алтын т?стес металик - 1 дана;
Лот № 5 - Ваз 2131 а/к, 2001 ш.ж., т?сі алтын т?стес металик - 1 дана;
Лот № 6 - Уаз 31512 а/к, 1993 ш.ж., т?сі а? - 1 дана;
Лот № 7 - Уаз 3303 а/к, 1993 ш.ж., т?сі жасыл - 1 дана;
Лот № 8 - Уаз 469Б а/к, 1984 ш.ж., т?сі жасыл - 1 дана.
Авток?лікті? толы? техникалы? сипаттамасы тендер ?ўжаттарында берілген.
Товарды сатып алушы?а беру мерзімі: алдын ала т?лемін т?ленген кезден 2
к?н кешіктірмей.
Сауда-сатты?ына тендер ?ўжаттамаларда к?рсетілген маманды? талаптарына
сай барлы? потенциалды жеткізушілер ?атыса алады.
Тендер ?ўжаттамаларды 2014ж. мамырды? 22-ін ?оса сана?анда 17-30 са?ат?а
дейін,мына мекен жайы бойынша: ?останай ?аласы, Киевская 28, За? б?лімі
кабинетінде са?ат 08-30-дан 17-30-?а дейін алу?а болады.
Тендер ?ўжаттамалар пакеті тегін беріледі.
Конвертте жапсырыл?ан, тендерге ?атысу ?тінімдері потенциалды
жеткізушілерден "Межрегионэнерготранзит" ЖШС ?останай ?аласы, Киевская
28, За? б?лімі кабинетіне ўсынылады.
Тендер ?тінімдерін ўсынуды? со??ы мерзімі 2014ж. мамырды? 26 са?ат 0900 дейін.
Тендер ?тінімдерімен конверттерді 2014ж. мамырды? 26 са?ат 09-00 тендер
комиссия м?шелері ?останай ?аласы, Киевская 28, мекен жайы бойынша За?
б?лімшесінде ашады.
?осымша а?парат пен м?ліметтерді 8(714-2) 56-24-94 телефоны бойынша
алу?а болады.
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Межрегионэнерготранзит" зарегистрированное по адресу: 110 010,
Республика Казахстан, г.Костанай, ул. Киевская, 28 объявляет о проведении
торгов в форме открытого тендера по продаже автотранспортных средств:
Лот № 1 - а/м Ваз 21310, 2001 г.в., цвет бежевый - 1 ед.;
Лот № 2 - а/м Ваз 21213, 2001 г.в., цвет белый - 1 ед.;
Лот № 3 - а/м Уаз 31512, 1995 г.в., цвет голубой - 1 ед.;
Лот № 4 - а/м Ваз 2120, 2001 г.в., цвет золотистый металлик - 1 ед.;
Лот № 5 - а/м Ваз 2131, 2001 г.в., цвет золотистый металлик - 1 ед.;
Лот № 6 - а/м Уаз 31512, 1993 г.в., цвет бежевый - 1 ед.;
Лот № 7 - а/м Уаз 3303, 1993 г.в., цвет зеленый - 1 ед.;
Лот № 8 - а/м Уаз 469Б, 1984 г.в. цвет зеленый - 1 ед.
Подробная информация и техническая характеристика автотранспортных
средств указана в тендерной документации.
Срок передачи товара покупателю: не позднее 2-х дней с момента получения
предоплаты.
К участию в торгах допускаются все потенциальные покупатели, отвечающие
квалификационным требованиям, предусмотренным в тендерной документации.
Пакет тендерной документации можно бесплатно получить в срок до
1730часов "22" мая 2014 г. включительно, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,
28, кабинет ЮО с 08-30 до 17-30 часов.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
представляются
потенциальными
покупателями
в
ТОО
"Межрегионэнерготранзит" по следующему адресу: г. Костанай, ул. Киевская,
28, кабинет ЮО. Окончательный срок представления тендерных заявок до 0900 часов "26" мая 2014г.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в
11-00 часов "26" мая 2014 г. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8
(714-2) 56-24-94.
"?аза?т?рiкмўнай" ЖШС, Ла?тыбай-Ке??ия? мўнай ?ўбырыны? топыра?
?йіндісін ?алпына келтіру жўмыстарыны? ўсынылуы ж?нінде ашы? конкурс
жариялайды.
Конкурс ?ўжаттарын сатып ал?ан ж?не осы ?ўжаттарда?ы біліктілік
талаптарына сай бол?ан барлы? ?леуетті мердігерлер ашы? конкурс?а ?атыса
алады. Сатып алынатын ?ызметті? толы? тізімі мен к?лемі конкурс
?ўжаттарында белгіленген.
Конкурс шарттары: конкурс?а ?атысу ўсыныс ?ўныны? 3% пайызын ?ўрайды.
Конкурс ?ўжаттарыны? ба?асы 5 000 (бес мы?) те?гені ?ўрайды ж?не
т?мендегі деректемелер бойынша шот ?зіндісіз ретінде т?ленеді.
"?аза?т?ркмўнай" ЖШС, ?аза?стан Республикасы
463022, А?т?бе ?аласы
Е/С 012467692 (те?ге) IBAN KZ27319V010000340519 "БТА Банк" А?, А?т?бе
?аласы
РНН: 061800107205
БИН: 980542016087
БИК: ABKZ KZ KX
Т?лем-а?ы жасалын?ан со?, за?ды мекенжайы мен банк реквизиттері
белгіленген сенімхат бойынша тендер ?ўжаттары т?менде берiлген мекенжайынан алу?а болады: 463022, А?т?бе ?аласы, Жамбыл к?шесi, 104. Ўсыныстар
2014ж. 04 маусым к?ні са?ат 14:30 дейін ?абылданады. Ўсыныстары бар
конверттер 2014ж. 04 маусым к?ні са?ат 15:00 463022, А?т?бе ?аласы, Жамбыл
к?шесi, 104, жиналыс залында ашылынады.
?осымша а?парат ж?не аны?тамаларды мына телефондар ар?ылы алу?а
болады: 8(7132) 21-49-83; факс 21-92-33.
ТОО "КазахТуркмунай" проводит открытый конкурс по закупке услуг
на восстановления земляной обваловки нефтепровода Лактыбай-Кенкияк.
К участию в открытом конкурсе допускаются все потенциальные
поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
конкурсной документации и выкупившие конкурсную документацию. Полный
перечень закупаемых услуг и их объемы указаны в конкурсной документации.
Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет 3% от общей стоимости
конкурсной заявки участника конкурса.
Стоимость конкурсной документации 5 000 (пять тысяч) тенге и
оплачивается без выписки счета по следующим реквизитам:
ТОО "Казахтуркмунай", Республики Казахстан
463022, г.Актобе
р/с 012467692 (тенге) IBAN KZ27319V010000340519 АО БТА Банк
г.Актобе
РНН: 061800107205
БИН: 980542016087
БИК: ABKZ KZ KX
Пакет конкурсной документации можно получить после оплаты по адресу:
463022, г.Актобе, ул.Жамбыла-104, при наличии доверенности с указанием
юридического адреса и банковских реквизитов предприятия. Прием
документов осуществляется до 14:30 чмв "04" июня 2014г, включительно.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 15:00 чмв "04" июня
2014 года по адресу: 463022, г.Актобе, ул.Жамбыла-104, конференц зал.
Дополнительная информация и справки по тел. 8(7132) 21-49-83, факс
8(7132) 21-92-33.
"?азфосфат" ЖШС, тіркелген мекен-жайы ?аза?стан Республикасы, Алматы
?аласы, Самал-1 ша?ын ауданы, ?й 1А, ба?а ўсыныстары т?сілімен сатып алу
ж?ргізетіндігі туралы хабарлайды:
Код № 2014.ЦП-6049.
Лот № 1: (25.73.40.800А) Жиында?ы кескіш (80 дана).
Лот № 2: (28.92.61.300А) Кіші тізбек буын.
Лот № 3: (28.92.61.300А) 33352.3.9.02 7-і тісті т?ж.
Лот № 4: (28.92.61.300А) ?с.
Ба?а ўсыныстары бар конверттер Тараз ?аласы, Абай к?шесі 126 ?й,
"?азфосфат" ЖШС-ні? ке?сесіне жеткізілуі тиіс.
Ба?а ўсыныстарын ?абылдау "19" мамыр 2014 ж. 09 са?ат 00 минуттан
басталады. Конкурсты? м?лімдемелерді ўсынуды? со??ы мерзімі "30" мамыр
2014 ж. 18 са?ат 00 минут?а дейін.
Техникалы? тапсырма, барлы? талаптар ж?не сипаттамаларды http://
new.reestr.nadloc.kz/ сайтында к?рсетілген.
ТОО "Казфосфат", зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан,
г.Алматы, мкр. Самал-1, д.1А, объявляет о проведении закупа способом ценового
предложения на следующие ТРУ:
Код № 2014.ЦП-6049.
Лот № 1: (25.73.40.800А) Резцы в сборе (80 шт.).
Лот № 2: (28.92.61.300А) Звено цепи малое.
Лот № 3: (28.92.61.300А) Венец 7-ми зубый 33352.3.9.02.
Лот № 4: (28.92.61.300А) Ось.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются в ТОО
"Казфосфат" по адресу: г.Тараз, ул. Абая, 126, канцелярия.
Начало приема ценовых предложений 09 часов 00 минут "19" мая 2014 года.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 18 часов 00
минут "30" мая 2014 года.
Техническое задание, содержащее характеристики и все требования,
касательно закупа можно получить на сайте http://new.reestr.nadloc.kz/.
"?азфосфат" ЖШС-і, тіркелген мекен - жайы ?аза?стан Республикасы,
Алматы ?аласы, Самал-1 ша?ын ауданы, ?й 1А, ба?а ўсыныстары т?сілімен сатып
алу ж?ргізетіндігі туралы хабарлайды:
Код № 2014.ЦП-6054.
Лот №1: (29.32.30.700) Д-245.9Е2-396В бірінші жина? ?оз?алт?ышы.
Лот №2: (29.32.30.700) 3206.70-1700010 жиында?ы берілісті беру ?орабы.
Лот №3: (29.32.30.700) 4234-2200023 жиында?ы кардан білігі.
Ба?а ўсыныстары бар конверттер Тараз ?аласы, Абай к?шесі 126 ?й,
"?азфосфат" ЖШС-ні? ке?сесіне жеткізілуі тиіс.
Ба?а ўсыныстарын ?абылдау "16" мамыр 2014 ж. 17 са?ат 30 минуттан
басталады.
Конкурсты? м?лімдемелерді ўсынуды? со??ы мерзімі "30" мамыр 2014 ж. 17
са?ат 30 минут?а дейін.
Техникалы? тапсырма, барлы? талаптар ж?не сипаттамаларды http://
new.reestr.nadloc.kz/ сайтында к?рсетілген.
ТОО "Казфосфат", зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан,
г.Алматы, мкр. Самал-1, д.1А, объявляет о проведении закупа способом ценового
предложения на следующие ТРУ:
Код № 2014.ЦП-6054.
Лот №1: (29.32.30.700) Двигатель в сборе первой комплектации Д-245.9Е2396В.
Лот №2: (29.32.30.700) Коробка перемены передач в сборе 3206.70-1700010.
Лот №3: (29.32.30.700) Карданный вал в сборе 4234-2200023.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются в ТОО
"Казфосфат" по адресу: г.Тараз, ул. Абая, 126, канцелярия.
Начало приема ценовых предложений 17 часов 30 минут "16" мая 2014 года.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 17 часов 30
минут "30" мая 2014 года.
Техническое задание, содержащее характеристики и все требования,
касательно закупа можно получить на сайте http://new.reestr.nadloc.kz/
"Сазан?ўра?" ЖШС ( Атырау ?., ?ўлманов, 111 к-сі) 2014.ОК-2982 ашы?
сайыс ар?ылы сатып алу жариялайды: Лот №1 - электржабды?тарын
профилактикалы? сынау. 71.20.13.000 A. Сомасы 7 500 000 те?ге ??С есебінсіз.
Сатып алу коды ж?не ?аламтор-?оры ж?йесі мекен-жайы: 2014.ОК-2982, www.
new.reestr.nadloc.kz.
ТОО "Сазанкурак" (г.Атырау, ул.Кулманова 111): объявляет о проведении
закупа способом открытого конкурса 2014.ОК-2982: Лот №1 - Профилактические
испытания электрооборудования. 71.20.13.000 A. Сумма 7 500 000 тенге без уч.
НДС. Код закупки и адрес интернет-ресурса системы: 2014.ОК-2982, www.
new.reestr.nadloc.kz.
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
3
"Коппер Текнолоджи" ЖШС, мекенжайы: 031104, А?т?бе облысы, Хромтау ауданы, К?ктау с. На?ты мекенжайы: 030012, А?т?бе ?аласы, Маресьев к-сі, 4Г, ба?а
ўсынымы жолымен 14.05.14 ж. №2014.БЎ-4618 (А) сатып алу ?орытындылары туралы ?леуетті жеткізушілерді хабардар етеді:
l
{
№1-№21 ЛОТТАР бойынша - "?ТЖ? сатып алу Ережелеріні?" 3-тарау, 125-т. негізінде сатып алу ?тпеді деп танылды.
Сатып алу Тізілімні? www.new.reestr.nadloc.kz интернет-ресурсында 14.05.14 ж. №2014.БЎ-4618 (А) боп ж?ргізілді.
ТОО "Коппер Текнолоджи", адрес: 031104, Актюбинская обл., Хромтауский район, с. Коктау. Фактический адрес: 030012, г. Актобе, ул. Маресьева, 4Г информирует
потенциальных поставщиков об итогах закупа способом ценовых предложений № 2014.ЦП-4618(А) от 14.05.14г.:
l
{ По ЛОТАМ №1-21- закуп на основании п.125 главы 3 "Правил приобретения ТРУ?" признан несостоявшимся.
Закуп произведен в Интернет-ресурсе Реестра-www.new.reestr.nadloc.kz за № 2014.ЦП-4618(А) от 14.05.14г.
"КАТКО" БК ЖШС тіркелген мекен-жайы ?аза?стан Республикасы, О?т?стік
?аза?стан облысы, Соза? ауданы, Таукент елді мекені, ?ўнды? ўсыныстарына
сўрау сала отырып № 2014.ЦП-5102, жаса?ан сатып алу ?орытындысы туралы
хабарлайды. ?орытынды хаттама 16.05.2014 ж. жасалды. Келесідегідей ТЖК?:
№1 лот: "Генератор?а арнал?ан ?осал?ы б?лшектер" Ережені? 125 тарма?ына
с?йкес ?ўнды? ўсыныстарына сўрау сала отырып жасал?ан сатып алу
орындалма?ан деп табылды.
№2 лот: "?ўрал-сайман" Ережені? 125 тарма?ына с?йкес ?ўнды? ўсыныстарына
сўрау сала отырып жасал?ан сатып алу орындалма?ан деп табылды.
№3 лот: "Шкаф" Ережені? 125 тарма?ына с?йкес ?ўнды? ўсыныстарына сўрау
сала отырып жасал?ан сатып алу орындалма?ан деп табылды.
№4 лот: "?ўлып" ??С-ны ?оспа?анда 42 000,00 те?ге ўсыныс жаса?ан
Шымкент ?аласында?ы "Аст-Шым Холдинг" ЖШС же?імпаз болып табылды.
№5 лот: "Жи?аз" Ережені? 125 тарма?ына с?йкес ?ўнды? ўсыныстарына сўрау
сала отырып жасал?ан сатып алу орындалма?ан деп табылды
№6 лот: "Кілт салатын ж?шік" Ережені? 125 тарма?ына с?йкес ?ўнды?
ўсыныстарына сўрау сала отырып жасал?ан сатып алу орындалма?ан деп табылды.
Жер ?ойнауын пайдалану?а жасал?ан келісім-шарт 03.03.2000 жыл?ы № 414.
ТОО СП "КАТКО" зарегистрированное по адресу: 161003, Республика
Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент, объявляет
об итогах проведения закупа способом запроса ценовых предложений №
2014.ЦП-5102, протокол итогов от 16.05.2014 г. Шымкент на следующие ТРУ:
Лот №1: "Запчасти для генератора" - признать закуп способом запроса ценовых
предложений несостоявшимся согласно пункту 125 Правил.
Лот №2: "Инструменты" признать закуп способом запроса ценовых
предложений несостоявшимся согласно пункту 125 Правил.
Лот №3: "Шкаф управления воздушными клапанами" признать закуп способом
запроса ценовых предложений несостоявшимся согласно пункту 125 Правил.
Лот №4: "Замок навесной" Признать победителем ТОО "Аст-Шым Холдинг"
г.Шымкент, с предложением на сумму 42 000,00 тенге без НДС.
Лот №5: "Мебель" - признать закуп способом запроса ценовых предложений
несостоявшимся согласно пункту 125 Правил.
Лот №6: "Ящик для ключей" - признать закуп способом запроса ценовых
предложений несостоявшимся согласно пункту 125 Правил.
Номер контракта на недропользование № 414 от 03.03.2000.
ТЕНДЕР КЗ
4
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
"Коппер Текнолоджи" ЖШС, А?т?бе обл., А?т?бе ?., Маресьев к-сі, 4Г, 16.05.14 ж. №2014.БК-9401 бір к?зден алу жолымен №2-21 лоттар бойынша тауарларды
сатып алу ?орытындылары туралы жариялайды:
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
5
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Гl
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
($ #Г
Г
'ГГ
%'%Г
Г
($ #Г
Г
Г'Г
%'%Г
Г
($ #Г
Г
!Г!$Г
%'%Г
Г
($ #Г
Г
!Г!$Г
%'%Г
Г
Г
Г Г
$ Г
Гl
!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
{Г
Г
Г
!!! Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
$ Г
Г
Г
Гl
! Г
Г
Г
Г
Г
{Г
Г
Г
Г
%'%Г
Г Г
Гl
!!! Г
Г
Г
Г'Г
$ Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
(Г
Г
($ #Г
{Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
!!! Г
Г
Г
Г
Г
$ Г
Г
Г
Г
Г
'Г
Г
{Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!!! Г
Г
Гl
&Г
Г
Г
!!! Г
Г
{Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
$ Г
Г
Сатып алу Тізілімні? www.new.reestr.nadloc.kz интернет-ресурсында №2014.БК-9401 боп ж?ргізілді.
ТОО "Коппер Текнолоджи", Актюбинская область, г.Актобе, ул.Маресьева 4Г информирует потенциальных поставщиков об итогах закупа товаров способом из
одного источника № 2014.ОИ-9401 от 16.05.14г..по Лотам №2-21:
l
l
{
l
{
l
{
l
{
l
{
{
l
{
l
{
ТЕНДЕР КЗ
6
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
"Г
Г
Г
Г
Г
Г #Г
Г
Г
Г $Г
Гl
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
%Г
Г
Г
Г
Г
Г &Г
Гl
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
'Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г (Г
Г
Гl
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
! Г
Г
($ # Г
!Г!$Г
%'%Г
Г
$ Г
Г
Г
%'%Г
Г
Г
Г
!Г!$Г
{Г
Г
!!! Г
Г
Г
($ # Г
Г
Гl
!Г
Г
%'%Г
$ Г
Г
Г
Г'Г
{Г
Г
!!! Г
Г
Г
($ # Г
Г
$ Г
Г
Г
%'%Г
Г
Г
Г
Г
'ГГ
{Г
Г
Г
Г
($ # Г
Г
Гl
!!! Г
Г
Г
%'%Г
$ Г
Г
Г
Г'Г
{Г
Г
Г
!!! Г
Г
Г
($ # Г
Г
$ Г
Г
Г
%'%Г
Г
Г
Г
Г
!Г!$Г
{Г
Г
Г
Г
($ # Г
Г
Гl
!!! Г
Г
Г
%'%Г
$ Г
Г
Г
Г'Г
{Г
Г
!!! Г
Г
Г
($ # Г
Г
$ Г
Г
Г
%'%Г
Г
Г
Г
Г
Г%Г
{Г
Г
Г
Г
($ # Г
Г
Гl
!!! Г
Г
Г
%'%Г
$ Г
Г
Г
Г'Г
Г
Г
Г
Г
($ # Г
{Г
Г
Г
Г
%'%Г
Г
Гl
!!! Г
Г
Г
Г'Г
$ Г
Г
Г
($ # Г
{Г
Г
Г
Г
%'%Г
Г
Гl
!!! Г
Г
Г
Г'Г
$ Г
Г
Г
($ # Г
Г
Г
Г
%'%Г
{Г
Г
!!! Г
Г
Г
Г'Г
Г
Гl
Г
Г
($ # Г
$ Г
Г
Г
{Г
Г
!!! Г
Г
Г
Гl
Г
Гl
{Г
Г
Г
!!! Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
$ Г
Закуп произведен в Интернет-ресурсе Реестра-www.new.reestr.nadloc.kz за № 2014.ОИ-9401.
120008, ?аза?стан Республикасы, ?ызылорда облысы, ?ызылорда ?аласы,
Ш.Есенов к?шесі, 1А (КАТО Коды - 431010000) мекенжайы бойынша орналас?ан
"ТОР?АЙ-ПЕТРОЛЕУМ" А? келесі жўмыстар, тауарлар мен ?ызметтерді
?айталама сатып алу?а ашы? конкурстарын ?тетіндігін хабарлайды:
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
АО "ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ" расположенное по адресу: (Код КАТО 431010000), 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.
Кызылорда, ул. Есенова 1-а, объявляет о проведении повторного открытого
конкурса на приобретение следующих товаров, работ и услуг:
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
)Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
!Г %Г
Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
!
Г
!Г Г
Г
Г
Г
Г
#
Г
Г
Г
!Г
Г'%%Г
!""!
Г
Г
Г
Г
(Г&("Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
(Г&("Г
&Г !!Г
#Г Г
Г
Г
Г
!Г
Г
!Г Г
"Г
Г
"Г Г
#Г
Г
#Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г'%%Г
????r??rr????hqy?px?Г
&Г !!Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г"&(Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г"&(Г
Г
#
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
!
Г
"Г
#Г
????r??rr????hqy?px?Г
!Г %Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
!""!
"Г Г
Г
0Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
)Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
Г
Г
Г
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
7
Халлибертон Инт.Инк. компаниясыны? А?тау, Атырау, А?т?бе,
?ўлсары, ?ызылорда филиалдарында?ы же?іл, ж?к к?ліктеріне ж?не
арнаулы техника?а т?мендегі к?рсетілген немесе ў?сас жа?армай?а конкурс
жариялайды:
Chevron Delo 400 multigrade 15W-40, CPS 235101
Chevron OIL, TEGRA SYNTHETIC ISO 460, #233916
Chevron OIL, ARIES ISO 46, CHEVRON# 273265
Chevron OIL DELO 400 40, CHEVRON# 235120
Chevron OIL, ATF DEXRON III/MERCON, CPS 226502
Chevron Rando HD ISO 32, CPS 273277
Chevron Supreme AF/C B (green)
Chevron Delo ELC B 100% (orange)
Chevron ANTIFREEZE,DELO ELC, (red)
Chevron Delo Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-90
Chevron OIL,GEAR,SYNTH,SAE 50, CPS 221225
Chevron GREASE, LITHIUM,NLGI 2, CPS 235208
Chevron OIL, SAE 5W-40, DELO 400 LE SYNTHETIC, CPS 235194.
Конкурс?а ?атысу ?шін Сізге конкурс?а ?атысуы?ызды растау ж?ніндегі
хатты (еркін т?рде), ?ўрылтай ?ўжаттарын, мемлекеттік тіркеу ку?лігін
мамыр айыны? 19-шы жўлдызына дейін т?мендегі электронды? мекенжай?а
жіберуі?ізді сўраймыз. Aktau.procurement@Halliburton.com.
Компания Халлибуртон Инт.Инк. объявляет о приеме конкурсных заявок на
участие в тендере на поставку ниже следующих смазочных материалов или
аналогов для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники филиалов Компания
Халлибуртон Инт.Инк. в Актау, Атыру, Актобе, Аксай, Кызылорда:
Chevron Delo 400 multigrade 15W-40, CPS 235101
Chevron OIL, TEGRA SYNTHETIC ISO 460, #233916
Chevron OIL, ARIES ISO 46, CHEVRON# 273265
Chevron OIL DELO 400 40, CHEVRON# 235120
Chevron OIL, ATF DEXRON III/MERCON, CPS 226502
Chevron Rando HD ISO 32, CPS 273277
Chevron Supreme AF/C B (green)
Chevron Delo ELC B 100% (orange)
Chevron ANTIFREEZE,DELO ELC, (red)
Chevron Delo Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-90
Chevron OIL,GEAR,SYNTH,SAE 50, CPS 221225
Chevron GREASE, LITHIUM,NLGI 2, CPS 235208
Chevron OIL, SAE 5W-40, DELO 400 LE SYNTHETIC, CPS 235194.
Для участия в конкурсе и получения тендерной документации Вам необходимо
отправить письменное подтверждение об участии в конкурсе ( в свободной
форме), выслать сканированную копию Устава предприятия, свидетельство о
государственной регистрации на ниже следующий эл.адрес до 19 мая 2014г. для
преквалификационной проверки участника.
Aktau.procurement@Halliburton.com.
?останай ?, ?л-Фараби к-сі, 74, 3 ?абат мекен-жайында орналас?ан
"Варваринское" А? ашы? конкурсты ?ткізу туралы хабарлайды:№1 Т??керме
- 2 дана. СКП Коды 28.92.29.
№2 Лот Бульдозер до??ала?ты - 2 дана СКП Коды 28.92.21.500 A.
Тауарды жеткізу мерзімі: 31.03.2015 ж. Тауарларды жеткізу орны: ?останай
облысы, Таран ауданы, ст. Тобол.
Сатып алынатын тауарларды? толы? а?параты, оларды? сипаттамасы ж?не
саны конкурсты? ?ўжаттамада к?рсетілген.
Конкурсты? ?ўжаттаманы мына мекен-жай бойынша алу?а болады: ?останай
?., ?л-Фараби к-сі, 74, 3-ші ?абат, 310 каб немесе www.new.reestr.nadloc.kz
сайтында.
Конкурсты? ?тінімдерді тапсыруды? орны мен со??ы мерзімі: ?останай ?сы, ?л-Фараби к-сі 74, 3 ?абат, 310 каб. 2014 жылды? "09" маусым айыны?
са?ат 10:00-ге дейін.
Конверттерді? ашуы 2014 жылды? "09" маусым айында са?ат 12:00-де мына
мекен-жай бойынша ж?зеге асырылады: ?останай ?, ?л-Фараби к-сі, 74, 3-ші ?абат.
?осымша а?паратты мына телефон бойынша алу?а болады: 8 714 2 390
225 (?осымша 114) ж?не электронды? поштамен: tkachev.o@aov.polymetal.ru.
АО "Варваринское", расположенное по адресу: г. Костанай, ул. Аль-Фараби
74, 3 этаж объявляет о проведении открытого конкурса по закупу: Лот 1
Самосвал - 2 ед Код СКП 28.92.29.
Лот 2 Бульдозер колесный Код СКП 28.92.21.500 A.
Срок поставки товара: 31.03.2015 год. Место поставки товара: Костанайская
область; Тарановский район; ст. Тобол.
Полная информация закупаемых товаров, их спецификация и количество
указаны в конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: г. Костанай, ул.
Аль-Фараби 74, 3 этаж, 310 каб или на сайте www.new.reestr.nadloc.kz.
Место и окончательный срок представления конкурсных заявок: г. Костанай,
ул. Аль-Фараби 74, 3 этаж, 310 каб. до 10:00 часов "09" июня 2014 г. Вскрытие
конвертов состоится в 12:00 часов "09" июня 2014 г. по адресу: г. Костанай, ул.
Аль-Фараби 74, 3 этаж.
Срок заключения договора в течение 60 рабочих дней с даты подведения итогов
открытого конкурса.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 7142 390 225 (внут.
114) и по электронной почте: tkachev.o@aov.polymetal.ru.
120008, ?аза?стан Республикасы, ?ызылорда облысы, ?ызылорда ?аласы,
Ш.Есенов к?шесі, 1А (КАТО коды - 431010000) мекенжайы бойынша орналас?ан
"ТОР?АЙ-ПЕТРОЛЕУМ" А? келесі тауарлар, жўмыстар мен ?ызметтерді бір
к?зден сатып алу ?орытындысын хабарлайды:
АО "ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ" расположенное по адресу: (Код КАТО 431010000), 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.
Кызылорда, ул. Есенова 1-а, объявляет итоги закупов из одного источника
следующих товаров, работ и услуг:
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
)Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
""!"(Г
Г
Г
Г
{Г
Г
#!! "
Г
Г
Г
Г%!#Г
""Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г!&!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Гl
Г
Г
120008, ?аза?стан Республикасы, ?ызылорда облысы, ?ызылорда ?аласы,
Ш.Есенов к?шесі, 1А (КАТО коды - 431010000) мекенжайы бойынша орналас?ан
"ТОР?АЙ-ПЕТРОЛЕУМ" А? келесі тауарлар, жўмыстар мен ?ызметтерді
сатып алу бойынша ашы? конкурстарды? ?орытындысын хабарлайды:
Г
Г
Г
Г ГИГ
0Г
Г
Г
Г
Г%!#Г
Г
6Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
""!"(Г
Г
Г
Г Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
6Г
Г
Г
ИГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Гl
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
!&!Г
Г
Г ""Г
{Г
Г
#!! " Г
АО "ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ" расположенное по адресу: (Код КАТО 431010000), 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.
Кызылорда, ул. Есенова 1-а, объявляет итоги открытых конкурсов на
приобретение следующих товаров, работ и услуг:
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
0Г
Г
)Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
"Г%Г
Г
Г
!' "" Г
Г
Г
! #
'%"
6Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!' "" Г
! #
Г
!' !((Г
Г
! #
'%$
6Г
Г
Г
Г
Г
6Г
'%"
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!' !((Г
Г
'%$
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
$%!Г
????hqy?px?Г
%'Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
0Г
Г
Г
Г
Г
"(&##Г
0Г
Г
Г
Г6Г
Г #Г
Г
Г
Г
Г
)Г
! !!#&
????r??rr
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
! #
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
АО "ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ" расположенное по адресу: (Код КАТО 431010000), 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.
Кызылорда, ул. Есенова 1-а объявляет итоги закупов следующих товаров, работ
и услуг способом запроса ценовых предложений:
Г
Г
vГ
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
vГГ
Г
Г
Г Г
Г
! #
6Г
Г Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
120008, ?аза?стан Республикасы, ?ызылорда облысы, ?ызылорда ?аласы,
Ш.Есенов к?шесі, 1А (КАТО коды - 431010000) мекенжайы бойынша орналас?ан
"ТОР?АЙ-ПЕТРОЛЕУМ" А? келесі тауарлар, жўмыстар мен ?ызметтерді бір
к?зден сатып алу ?орытындысын хабарлайды:
ГГ
Г
Г
"Г
%Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
Г
Г
Г
????r??rr????hqy?px?Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!
Г
Г
#
Г
!
!!#&
Г
%'Г
r????hqy?px
$%!Г
0Г
Г
????r??r
Г
Г
Г
"(&##Г
Г6Г
Г
?Г
#Г
Г
8
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
"?аза?телеком" А?, Астана ?. Сауран к., 12 мекенжайында орналас?ан"
ба?а т?мендету ?дісін ?олдану ар?ылы тендер т?сілімен электронды? сатып
алу ?ткізілетіндігін хабарлайды.
"Электр жабды?ына арнал?ан ?осал?ы б?лшектер мен жиынты?тар" ба?а
т?мендету ?дісін ?олдану ар?ылы тендер сатып алу.
Сатып алуды? ?ыс?аша сипаттамасы: "Электр жабды?ына арнал?ан
?осал?ы б?лшектер мен жиынты?тар" сатып алу.
Сатып алу ?шін жоспарланатын сома (сауданы? бастап?ы ба?асы) ??Ссыз 8 290 241,20 (Сегіз миллион екі ж?з то?сан мы? екі ж?з ?ыры? бір)
те?ге, 20 тиын.
Лот №1 Кілем резе?ке жас - ??С-сыз 177 408,00 (Ж?з жетпіс жеті мы?
т?рт ж?з сегіз) те?ге 00 тиын;
Лот №2 Бўрауыш индикатор - ??С-сыз 1 320,00 (Бір мы? ?ш ж?з жиырма)
те?ге 00 тиын;
Лот №3 Панель монтажды? электрооборудования ?шін - ??С-сыз 237
600,00 (Екі ж?з отыз жеті мы? алты ж?з) те?ге 00 тиын;
Лот №4 С??гі мысты? луж.опресс. 10мм2 - ??С-сыз 33 000,00 (Отыз ж?з
мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №5 С??гі мысты? луж.опресс. 16мм2 - ??С-сыз 50 160,00 (Елу мы?
ж?з алпыс) те?ге 00 тиын;
Лот №6 С??гі мысты? луж.опресс. 25мм2 - ??С-сыз 66 000,00 (Алпыс
алты мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №7 Авт ажырат?ышы.1Р 16А - ??С-сыз 41 800,00 (?ыры? бір мы?
сегіз ж?з) те?ге 00 тиын;
Лот №8 Авт ажырат?ышы.1Р 25А - ??С-сыз 41 800,00 (?ыры? бір мы?
сегіз ж?з) те?ге 00 тиын;
Лот №9 Авт ажырат?ышы.1Р N 5SQ2170-2YA B 20А - ??С-сыз 44 000,00
(?ыры? т?рт мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №10 Авт ажырат?ышы.3P ND 2370-2 YA 40C 40А - ??С-сыз 19 250,00
(Он то?ыз мы? екі ж?з елу) те?ге 00 тиын;
Лот №11 Авт ажырат?ышы.3P ND 2370-2 YA 63C 63А - ??С-сыз 4 180,00
(Т?рт мы? ж?з сексен) те?ге 00 тиын;
Лот №12 Авт ажырат?ышы.1Р 63А - ??С-сыз 23 760,00 (Жиырма ?ш
мы? жеті ж?з алпыс) те?ге 00 тиын;
Лот №13 Авт ажырат?ышы.1Р N 5SQ2170-2YA40 - ??С-сыз 46 200,00
(?ыры? алты мы? екі ж?з) те?ге 00 тиын;
Лот №14 Авт ажырат?ышы.1Р N 5SQ2170-2YA32 - ??С-сыз 44 000,00
(?ыры? т?рт мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №15 Авт ажырат?ышы.3Р 100А - ??С-сыз 135 300,00 (Ж?з отыз бес
мы? ?ш ж?з) те?ге 00 тиын;
Лот №16 Авт ажырат?ышы.3Р 400А/40кА - ??С-сыз 193 569,00 (Ж?з
то?сан ?ш мы? бес ж?з алпыс то?ыз) те?ге 00 тиын;
Лот №17 То? к?зімні? шы?ыры 19" 1U шкафтар ?шін - ??С-сыз 1 378
080,00 (Бір миллион ?ш ж?з жетпіс сегіз мы? сексен) те?ге 00 тиын;
Лот №18 ЛБ- 40 шамы - ??С-сыз 24 750,00 (Жиырма т?рт мы? жеті ж?з
елу) те?ге 00 тиын;
Лот №19 ДРЛ 250 шамы - ??С-сыз 95 040,00 (То?сан бес мы? ?ыры?)
те?ге 00 тиын;
Лот №20 Шаныш?ы электр мен заземл.байланыспен - ??С-сыз 3 696,00
(?ш мы? алты ж?з то?сан алты) те?ге 00 тиын;
Лот №21 Сал?ылар плавкие б?лек-б?лек - ??С-сыз 72 000,00 (Жетпіс екі
мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №22 Батарея 12V 7.0Ah аккумуляторлы - ??С-сыз 870 000,00 (Сегіз
ж?з жетпіс мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №23 Батарея 12V 4.5Ah аккумуляторлы - ??С-сыз 204 000,00 (Екі
ж?з т?рт мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №24 Батарея 12V 12.0Ah аккумуляторлы - ??С-сыз 369 750,00 (?ш
ж?з алпыс то?ыз мы? жеті ж?з елу) те?ге 00 тиын;
Лот №25 ЛБ- 18 шамы - ??С-сыз 635 520,00 (Алты ж?з отыз бес мы? бес
ж?з жиырма) те?ге 00 тиын;
Лот №26 Шам 28W энергия?немдеуші - ??С-сыз 390 000,00 (?ш ж?з
то?сан мы?) те?ге 00 тиын;
Лот №27 220*80 стартер - ??С-сыз 86 625,00 (Сексен алты мы? алты ж?з
жиырма бес) те?ге 00 тиын;
Лот №28 Шам светодиодная - ??С-сыз 1 751 433,20 (Бір миллион жеті
ж?з елу бір мы? т?рт ж?з отыз ?ш) те?ге 20 тиын;
Лот №29 К?біл бой - ??С-сыз 1 250 000,00 (Бір миллион екі ж?з елу мы?)
те?ге 00 тиын.
№ 28 лот бойынша тендерге сатып алынатын тауарды отанды? тауар
?ндірушілері ?ана ?атысуы рў?сат етіледі.
Тауарларды жеткізу, жўмыстарды орындау, ?ызметтерді к?рсету орны:
Алматы ?.
Тауарларды жеткізу, жўмыстарды орындау, ?ызметтерді к?рсетуді? талап
етілетін мерзімі: шарт?а ?ол ?ой?анан 10 (он) жўмыс к?н ішінде.
?тінімдерді ўсынуды? басталу мерзімі 10:00 са?атта "20" мамар 2014
жыл.
?тінімдерді ўсынуды? со??ы мерзімі 10:00 са?атта "04" маусым 2014 жыл.
?осымша а?параттар мен аны?тамаларды келесі телефон: 8(727) 24424-56, факс: 8(727) 259-82-75, e-mail: tarpabaeva@csa.kz. ар?ылы алу?а
болады.
Ўсынылатын ?ўжаттар тізімдемесі:
1) тендерлік ?ўжаттама;
2) шарт жобасы.
АО "Казахтелеком", расположенное по адресу г. Астана, ул. Сауран, 12
объявляет о проведении электронных закупок способом тендера с применением
торгов на понижение.
Закуп "Запасных частей и комплектующих для энергооборудования" способом
тендера с применением торгов на понижение.
Краткая характеристика закупки: закуп "Запасных частей и комплектующих
для энергооборудования".
Планируемая сумма для закупа (начальная цена торгов) 8 290 241,20 (Восемь
миллионов двести девяносто тысяч двести сорок один) тенге, 20 тиын без учета
НДС.
Лот №1 Коврик резиновый маленький сумма закупа составляет 177 408,00
(Сто семьдесят семь тысяч четыреста восемь) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №2 Отвертка индикаторная сумма закупа составляет 1 320,00 (Одна тысяча
триста двадцать) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №3 Панель монтажная для электрооборудования сумма закупа составляет
237 600,00 (Двести тридцать семь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №4 Наконечник медный луж.опресс.10мм2 сумма закупа составляет 33
000,00 (Тридцать три тысячи) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №5 Наконечник медный луж.опресс.16мм2 сумма закупа составляет 50
160,00 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №6 Наконечник медный луж.опресс.25мм2 сумма закупа составляет 66
000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №7 Выключатель авт.1Р 16А сумма закупа составляет 41 800,00 (Сорок
одна тысяча восемьсот) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №8 Выключатель авт.1Р 25А сумма закупа составляет 41 800,00 (Сорок
одна тысяча восемьсот) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №9 Выключатель авт.1Р N 5SQ2170-2YA B 20А сумма закупа составляет
44 000,00 (Сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №10 Выключатель авт.3P ND 2370-2 YA 40C 40А сумма закупа составляет
19 250,00 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №11 Выключатель авт.3P ND 2370-2 YA 63C 63А сумма закупа составляет
4 180,00 (Четыре тысячи сто восемьдесят) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №12 Выключатель авт.1Р 63А сумма закупа составляет 23 760,00 (Двадцать
три тысячи семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №13 Выключатель авт.1Р N 5SQ2170-2YA40 сумма закупа составляет 46
200,00 (Сорок шесть тысяч двести) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №14 Выключатель авт.1Р N 5SQ2170-2YA32 сумма закупа составляет 44
000,00 (Сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №15 Выключатель авт.3Р 100А сумма закупа составляет 135 300,00 (Сто
тридцать пять тысяч триста) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №16 Выключатель авт.3Р 400А/40кА сумма закупа составляет 193 569,00 (Сто
девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят девять) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №17 Блок розеток для шкафов 19" 1U сумма закупа составляет 1 378
080,00 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч восемьдесят) тенге 00
тиын, без учета НДС;
Лот №18 Лампа ЛБ-40 сумма закупа составляет 24 750,00 (Двадцать четыре
тысячи семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №19 Лампа ДРЛ 250 сумма закупа составляет 95 040,00 (Девяносто пять
тысяч сорок) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №20 Вилка электрическая с заземл.контактом сумма закупа составляет 3
696,00 (Три тысячи шестьсот девяносто шесть) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №21 Вставки плавкие разные сумма закупа составляет 72 000,00
(Семьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №22 Батарея аккумуляторная 12V 7.0Ah сумма закупа составляет 870
000,00 (Восемьсот семьдесят тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №23 Батарея аккумуляторная 12V 4.5Ah сумма закупа составляет 204
000,00 (Двести четыре тысячи) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №24 Батарея аккумуляторная 12V 12.0Ah сумма закупа составляет 369
750,00 (Триста шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын, без
учета НДС;
Лот №25 Лампа ЛБ-18 сумма закупа составляет 635 520,00 (Шестьсот тридцать
пять тысяч пятьсот двадцать) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №26 Лампа энергосберегающая 28W сумма закупа составляет 390 000,00
(Триста девяносто тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №27 Стартер 220*80 сумма закупа составляет 86 625,00 (Восемьдесят
шесть тысяч шестьсот двадцать пять) тенге 00 тиын, без учета НДС;
Лот №28 Лампа светодиодная сумма закупа составляет 1 751 433,20 (Один
миллион семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать три) тенге 20 тиын,
без учета НДС;
Лот №29 Кабель рост сумма закупа составляет 1 250 000,00 (Один миллион
двести пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС.
К участию в тендере по Лоту №28 допускаются только отечественные
товаропроизводители закупаемого товара.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Алматы.
Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 10
(десять) рабочих дней с момента подписания договора.
Срок начала представления заявок 10:00 часов "20"мая 2014 года.
Окончательный срок представления заявок 10:00 часов "4" июня 2014 года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8(727) 244-24-56, факс: 8(727) 259-82-75, e-mail: tarpabaeva@csa.kz.
Перечень прилагаемых документов:
1) тендерная документация;
2) проект договора.
161003, ?аза?стан Республикасы, О?О, Соза? ауданы, Таукент елді мекенжайында тіркелген "КАТКО" БК ЖШС ?ўнды? ўсыныстарына сўрау сала
отырып, т?мендегідей ТЖ?К № 2014.ЦП-6070 сатып алу ж?ргізетіндігі туралы
хабарлайды: №1 Лот: "М?сатір селитралар?а ?лшеуші бункер келісуі ж?не
конструкцияны? ?згерісін жобаны? ?зірлеуі" ?ўнды? ўсыныстарын мамыр
айыны? 20-шы жўлдызы са?ат 09.00-ден 2014 жылды? маусымны? 03-ші
жўлдызы к?ндіз са?ат 09-00-ге дейін т?мендегі мекен-жай бойынша ?ткізуге
болады. Алматы ?. Досты? да??ылы, 282.
Ма?ызды жа?дайлар к?рсетілген сатып алу бойынша шарт жобалары т?мендегі
ТЖК? Реестр сайтына орналас?ан new.reestr.nadloc.kz.
ТОО СП "КАТКО" зарегистрированное по адресу: 161003, Республика
Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент, объявляет
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 2014.ЦП-6070
на следующие ТРУ: Лот №1 "Разработка проекта на изменение конструкции и
согласование дозирующего бункера аммиачной селитры".
Место приема ценовых предложений по адресу г.Алматы, пр.Достык, 282,
срок начала и окончания приема ценовых предложений: с 09:00 ч. 20 мая до
09:00 ч. 03 июня 2014 г.
Проект договора о закупках, с указанием существенных условий, приложен на
сайте Реестра ТРУ new.reestr.nadloc.kz.
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
Информационное сообщение
Акционерное общество "Локомотивный сервисный центр" объявляет, что
аукцион с применением английского метода торгов по реализации запасных
частей локомотивов серии KZ 4А на сумму 18 512 187 тенге, который проводился
15 мая 2014 года в 16.00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 10, 4 этаж, каб.
№ 409 признаны несостоявшимся.
Акционерное общество "Локомотивный сервисный центр" объявляет о
проведении торгов в форме аукциона, который состоится 4 июня 2014 года в
16.00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 10, 4 этаж, каб. № 409.
На аукцион по английскому методу выставляются:
А?паратты? хабарлама
2014 жылды? 15 мамырыны? 16.00 са?атында Астана ?аласы, ?онаев к?шесі,
10, 4 ?абат №409 кабинетінде KZ 4А локомативіні? ?ўрал саймандарын а?ылшын
т?сілімен сату туралы ?тпей ?ал?анын хабарлайды.
"Локомотив сервис орталы?ы" акционерлік ?о?амы 2014 жылы маусым
айыны? 4 жўлдызыны? 16.00 са?атында KZ 4А локомативіні? ?ўрал
саймандарын а?ылшын т?сілімен сату туралы аукцион мына мекен-жайда
?ткізетінін: Астана ?аласы, ?онаев к?шесі, 10, 4 ?абат №409 кабинетте ?тетінін
хабарлайды.
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
9
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
$Г
Г
Г
Г
'%"#%$Г
'#Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
(Г
Г
Г
"#Г&$"Г
E9 Г
(Г
Г
Г
$"#Г#%'Г
Г
ГURB"Г
'Г%"Г#Г%%Г
6I9@SPGГ"$&?Г
Г ГГ
Г
Г
Г
"Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
"%Г
"%Г
Г
Г
#$Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г Г
{Г
Г
Г"!'Г%Г
"Г!" Г(Г
Г
ГГ
Г
Г
"'$Г
Г Г" #Г$' Г
Г
Г
'Г
Г
( #Г" %Г
Г
Г!%Г'#Г
'Г'%#Г
Г
Г
'%Г''!Г
!$Г
l
Г
Г
Г Г
{Г
l
Г
6Г
!Г
Г
Г
ГFIPSSГ
Г
#$%Г
TC8Г&$X(Г
ГTC@GGГFaГ ГГ
Г
Г
"Г(%Г "Г
Г
EE9Г (Г 7Г!$7?Г
Г
'Г%"Г#Г%$Г
Г
ГH?ivyГtrh?Г
Г
Г
Г
#Г$"Г!$ Г
#Г$"Г!$ Г
#Г$"!$ Г
Г
"Г(%Г "Г
Г
"Г(%Г "Г
"(Г% "Г
Г
Г "#Г&$"Г
!Г
Г"#&$"Г
$"#Г#%'Г
Г
$"#Г#%'Г
$Г"##%'Г
( #Г" %Г
Г" #Г$' Г
Г"!'Г%Г
"Г!" Г(Г
( #Г" %Г
Г" #Г$' Г
Г"!'Г%Г
"Г!" Г(Г
Г!%Г'#Г
Г!%Г'#Г
'Г'%#Г
'Г'%#Г
Г
Г
'%Г''!Г
'%Г''!Г
Г
Г!!"$Г
!Г
"Г
Г !Г!"$Г
BI8Г & !Г
'&&%&!Г
Г
Г
ГГ
"#(Г %$Г
Г
"#(Г %$Г
Г
"#(Г %$Г
Г
Г
"Г#( %$Г
Г
$Г
Г
Г
%Г
Г
Г
Г
Г
"Г$!"Г
"Г$!"Г
"Г$!"Г
Г
"$!"Г
Г
Г
Г
(Г 'Г
(Г 'Г
(Г 'Г
Г
( 'Г
Г
Г
Г
&Г'$ ##Г
(Г&&'Г
(Г&&'Г
Г
(&&'Г
Г
l
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
'%"#%%Г
'%Г
Г
Г
Г$"$%"
Г
Г
'%"#%$Г
'#Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
EE9Г (Г 7Г!$7?Г
E9 Г
Г
#Г
Г
(Г
(Г
Г
ГURB"Г
#$%Г
Г
'Г%"Г#Г%$Г
'Г%"Г#Г%%Г
Г
l
{Г
Г
Г
"%Г
Г
Г
#Г$"Г!$ Г
Г
"Г(%Г "Г
Г
"#Г&$"Г
Г
Г
Г
( #Г" %Г
( #Г" %Г
( #Г" %Г
(Г #" %Г
Г
Г
Г" #Г$' Г
Г" #Г$' Г
"Г #$' Г
Г"!'Г%Г
Г"!'Г%Г
"Г!" Г(Г
"Г!" Г(Г
Г!%Г'#Г
Г!%Г'#Г
'Г'%#Г
'Г'%#Г
'%Г''!Г
'%Г''!Г
Г
Г'%''!Г
Г
Г!!"$Г
"%Г
Г
Г
Г Г" #Г$' Г
Г
Г"!'Г%Г
"Г!" Г(Г
Г
#$Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г!%Г'#Г
'Г'%#Г
Г
Г
'%Г''!Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
'Г
Г
Г"#&$"Г
Г
$"#Г#%'Г
Г
!$Г
Г
"(Г% "Г
Г
"#Г&$"Г
Г
Г "#Г&$"Г
$"#Г#%'Г
TC8Г&$X(Г
Г
#Г$"!$ Г
Г
"Г(%Г "Г
$"#Г#%'Г
6I9@SPGГ"$&?Г
Г
#Г$"Г!$ Г
Г
"Г(%Г "Г
Г
ГH?ivyГtrh?Г
Г
Г
Г Г
FIPSSГ6Г
#Г$"Г!$ Г
Г
$Г"##%'Г
Г
"Г!'%Г
Г
"!Г" (Г
!Г%'#Г
Г
''%#Г
Г
"'$Г
A6BГ6?rp??yГG!'Г
' " &%Г
Г
Г
Г
Г
Г !Г!"$Г
Г !Г!"$Г
Г !Г!"$Г
BI8Г & !Г
'&&%&!Г
Г
Г
Г
"#(Г %$Г
Г
"#(Г %$Г
Г
"#(Г %$Г
Г
Г
"Г#( %$Г
G6QQUC@SHГ #$Г Г
'"$!%'%Г
Г
Г
Г
Г
"Г$!"Г
"Г$!"Г
"Г$!"Г
Г
"$!"Г
Г
l
Г
l
{Г
{Г
Г
Г
Г
Г
$Г
Г
Г
Г
Г
Г
(Г 'Г
(Г 'Г
(Г 'Г
Г
( 'Г
%Г
Г
Г
Г
Г
Г
&Г'$ ##Г
(Г&&'Г
(Г&&'Г
Г
(&&'Г
Г
Кепілдік жарна мына есеп шот?а енгізіледі: "?аза?стан Халы? банкі" А?-ны?
Астана ??ірлік филиалында?ы РНН 620300248987, кбе 16, KZ
486010111000023527, БИК HSBKKZKX.
Сауда-сатты??а ?атысушы ретінде тіркелу ?шін:
1) сауда-сатты??а ?атысу?а арнал?ан ?тінімді;
2) жеке тўл?алар?а - жеке ку?лігіні? нотариалды ку?ландырылатын
к?шірмесін
за?ды тўл?алар?а - ?ўрылтай ?ўжаттарды?, за?ды тўл?аны? мемлекеттік
тіркелуі туралы ку?лікті? немесе мемлекеттік тіркелуі (?айта тіркелу) туралы
аны?тама ?аза?стан Респуликасы ?кіметіні? белгілеген формасы бойынша
ку?ландырыл?ан нотариалды к?шірмелерін тапсырады.
?аза?стан Респуликасыны? резиденті емес за?ды тўл?алар ?ўрылтай
?ўжаттарды? орысша аудармасыны? ку?ландырыл?ан нотариалды
к?шірмелерін ж?не ?зіні? ?ызметін с?йкес тўр?ылы?ты тіркелген еліні?
за?намасы боиынша салы? органынан лайы?ты аны?тама тапсырады;
3) салы? т?леушіні? мемлекеттік тіркелуі туралы растау аны?тамасы
(резидентер ?шін)/ за?ды тўл?аны? мемлекеттік тіркелуі туралы ?аза?стан
Респуликасы ?кіметіні? белгілеген формасы бойынша аны?тама тапсыраы;
4) кепілдік жарна енгізуін растайын т?леу ?ўжатты? к?шірмесін, ж?не т?леу
?ўжатты? т?пнўс?асын тапсырады;
5) за?ды тўл?алар?а -сауда саты??а ?атысу?а ж?не ?ўжаттар?а ?ол ?ойю?ў?ы?ы бар у?кіл ?кілге сенімхат ж?не жеке басын растайтын ку?лігіні?
к?шірмесіне тапсырады.
?тінімдерді ?абылдау а?паратты? хабарлама жариялан?ан к?ннен бастап мына
мекен-жайда: Астана ?аласы, ?онаев к?шесі, 10, 4 ?абат, №409 кабинетте
ж?ргізіледі ж?не 2014 жылды? 4 маусымында са?ат 15-00-де ая?талады.
Сауда-сатты?та же?ген ж?не сатып алу-сату шартын жасас?ан сауда-сатты??а
?атысушыны? кепілдік жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі
болатын т?лемдеріні? есебіне жат?ызылады.
Кепілдік жарна мына жа?дайларда ?айтарылмайды:
1) сауда-сатты??а ?атысушы?а - сауда-сатты? ?ткізуіне ?ш к?ннен астам
уа?ыт ?ал?анда бас тарт?ан жа?дайда немесе к?рсетілген Ережелерді? ж?не
?аза?стан Республикасыны? за?дылы?тарыны? ?ойылатын талаптар?а сай
келмейтіндігі туралы аны?тал?аны жа?дайда;
2) Же?імпаз?а - сауда-сатты? н?тижелері туралы хаттама?а ?ол ?оюдан немесе
сатып алу-сату шартын жасаудан бас тарт?ан жа?дайда;
3) Сатып алушы?а - сатып алу-сату шарты міндеттемелеріні? орындалмауы
немесе тиісінше орындалмауы жа?дайында ?айтарылмайды.
Барлы? бас?а жа?дайда кепілдік жарналар сауда-сатты? ая?тал?ан к?ннен
бастап 20 банктік к?н мерзімнен кешіктірілмей, ал егер а?ша "?аза?стан темір
жолы" ўлтты? компаниясы" акционерлік ?о?амыны? шотына сауда-сатты?тан
кейін т?ссе, онда ол т?скен к?ннен бастап 20 банктік к?н ішінде ?айтарылады.
А?ылшынды? ?діс бойынша аукционды ?ткізу ж?не же?імпазды аны?тау
шартыны? т?ртібі:
Аукционшы сатылатын Объектіні? бастап?ы ба?асын ж?не ба?аны? ?су
?адамын жариялайды. Сауда-сатты??а ?атысушы н?мірді к?теруімен бастап?ы
ба?аны, тек ?ана жариялан?ан ?адамнан кем емеске жо?арлатады. Аукционшы
?атысушыларды? аукционды? н?мірін жариялайды, ба?асын бекітеді ж?не оны
жо?арылату?а ўсынады. Объект бойынша сауда-сатты? барынша жо?ары
ўсыныл?ан ба?а?а дейін ж?реді. Е? жо?ары Объектіні сату ба?асын ўсын?ан
сауда-сатты??а ?атысушыны Аукционшы жариялайды. Аукционшы сататын
Объектіні? со??ы ба?асын ?ш рет ?айталайды ж?не де бас?а к?терілген н?мірлер
болма?ан жа?дайда бал?аны? со?уымен к?рсетілген сатылатын Объектіні?
сатыл?аны туралы жариялайды.
Егерде екі ?атысушыны? сатылатын Объектіні? бастап?ы ба?асын кемінде
екі ?адам?а ?сірсе ?ана сауда-сатты? ?ткізілді деп саналады.
Сауда-сатты?ты ?ткізілуі туралы ?осымша а?паратты: 8 (7172) 611958
телефоны бойынша алу?а болады.
Г
Г
Г
ГTC@GGГFaГ ГГ
Г ГГ
Г
Г'%''!Г
Г !Г!"$Г
Г
Г
ГГ
Г(ГГ
ГГ
Г Г
Г
Г !Г!"$Г
Г$"$%"
Г
Г
Г
ГГ
Г'Г
Г
#Г
Г
Г&Г
!Г%'#Г
Г
''%#Г
Г
Г
Г
Г
Г
%Г
Г
"!Г" (Г
Г
Г
Г Г
{Г
Г
$Г
"Г #$' Г
A6BГ6?rp??yГG!'Г
' " &%Г
G6QQUC@SHГ #$Г Г
'"$!%'%Г
Г
#Г
Г
(Г #" %Г
Г
"Г!'%Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
"#Г&$"Г
Г
Г
Г
#Г$"Г!$ Г
"Г
Г
Г
ГГ
Г(ГГ
ГГ
Г Г
Г$"$%"
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г'Г
Г
Г
Г
Г
Г&Г
'%Г
Г
Г
Г
%Г
'%"#%%Г
Г
"Г
#Г
Г
Г$"$%"
Г
Г
Гарантийный взнос вносится на расчетный счет: РНН 620300248987, кбе 16,
ИИК KZ 486010111000023527, БИК HSBKKZKX в Астанинском региональном
филиале АО "Народный банк Казахстана".
Для регистрации в качестве Участника торгов необходимо представить:
1) заявку на участие в торгах;
2) физическим лицам - нотариально засвидетельствованную копию документа,
удостоверяющего личность;
юридическим лицам - нотариально засвидетельствованные копии
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или справку о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, выдаваемую регистрирующим органом
по форме, установленной Правительством Республики Казахстан.
Юридические лица, не являющиеся резидентами Республики Казахстан,
представляют апостилированные учредительные документы с нотариально
заверенным переводом на русский язык, документы, подтверждающие справку
соответствующего налогового органа, что участник торгов зарегистрирован и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством страны
происхождения;
3) справку соответствующего налогового органа о подтверждении
регистрационного номера налогоплательщика (для резидентов)/справку о
регистрации юридического лица по форме, установленной Правительством РК;
4) копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного
взноса, и подлинник платежных документов для подтверждения подлинности копии;
5) юридическим лицам - доверенность уполномоченному представителю на
право участия в торгах и подписания документов от имени Участника торгов,
нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего
личность уполномоченного представителя.
Прием заявок производится со дня опубликования информационного
сообщения по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 10, 4 этаж, каб. № 403/3 и
заканчивается 4 июня 2014 года в 15-00 часов.
Гарантийный взнос участника, победившего на торгах и заключившего договор
купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору куплипродажи.
Гарантийный взнос не возвращается:
1) Участнику торгов - в случае отказа от участия в торгах менее, чем за три дня
до их проведения или в случае обнаружившегося несоответствия его
требованиям, предъявляемым к нему настоящими Правилами и
законодательством Республики Казахстан;
2) Победителю - в случае его отказа от подписания протокола о результате
торгов либо от заключения договора купли-продажи;
3) Покупателю - в случае его неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязательств по договору купли-продажи.
Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не позднее
20 банковских дней со дня окончания аукциона, а если деньги поступили на счет
Акционерного общества "Локомотивный сервисный центр" после торгов, то в
течение 20 банковских дней со дня их поступления.
Порядок проведения и условия определения победителя аукциона по
английскому методу:
Аукционист объявляет стартовую цену Объекта продажи и шаг увеличения
цены. Поднятием номера Участники торга повышают стартовую цену, но не
менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет аукционные номера
участвующих в торгах, закрепляет цену и предлагает её повысить. Торги по
Объекту продажи идут до максимально предложенной цены. Участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену за Объект продажи, объявляется
Аукционистом. Аукционист трижды повторяет последнюю цену Объекта
продажи и при отсутствии других поднятых номеров с ударом молотка объявляет
о продаже данного Объекта продажи.
Торги по Объекту продажи считаются состоявшимися только в том случае,
если хотя бы два участника повысили стартовую цену Объекта продажи не менее
чем на два шага увеличения цены.
Дополнительную информацию о проведении торгов можно получить по
телефону: 8 (7172) 611958.
10
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
Ма??ыстау облысыны? Денсаулы? са?тау бас?армасы ММ, 130000,
А?тау ?аласы, 3 ша?ынаудан, 100 ?имарат, E-mail oblzdrav_kanz@mail.ru
2014 жыл?а медициналы? техниканы сатып алу бойынша тендер ?ткізу туралы
жариялайды.
Сатып алынатын медициналы? техниканы жеткізу уа?ыты, на?ты тізімі,
оларды? к?лемі, ?ыс?аша сипаттамасы тендерлік ?ўжаттамада к?рсетілген.
Тендерге ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2009 жыл?ы 30 ?азан айыны?
№ 1729 ?аулысымен бекітілген "Тегін медициналы? к?мекті? кепілді к?лемін
к?рсету ?шін д?рілік ?ўралдарды сатып алуды ўйымдастыру ж?не ?ткізу
Ережелеріні?" 8,9-тарма?ында к?рсетілген біліктілік талаптарына жауап
бере алатын барлы? ?леуетті жеткізушілер жіберіледі.
Тендерлік ?ўжаттама пакетін ?аза?стан Республикасы, Ма??ыстау облысы,
А?тау ?аласы, 3 ша?ынаудан, 100 ?имарат, 301 б?лме мекен-жайы бойынша
2014 жыл?ы 09 маусым са?ат 18-30-?а дейінгі мерзімде немесе
www.dsb.mangystau.gov.kz сайтынан алу?а болады.
Тендерлік ?тінім ўсынуды? а?ыр?ы мерзімі - 2014 жылды? 10 маусымы
са?ат 13-00-ге дейін.
Тендерге ?атысу туралы тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер
?аза?стан Республикасы, Ма??ыстау облысы, А?тау ?аласы, 3 ша?ынаудан,
100 ?имарат, 205 б?лмеде 2014 жыл?ы 10 маусымда са?ат 15-00-де ашылатын
болады.
?осымша а?парат пен аны?таманы 8 (7292) 302046 телефоны бойынша
алу?а болады.
ГУ Управление здравоохранения Мангистауской области 130000 г. Актау
3 микрорайон, 100 здание E-mail oblzdrav_kanz@mail.ru объявляет о проведении
тендера по закупу медицинской техники в 2014 году.
Полный перечень, краткая характеристика, объем и сроки поставки закупаемой
медицинской техники указаны в тендерной документации.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в п.п 8-9 Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (
иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года №1729.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 18-30 часов 09
июня 2014 года включительно по адресу Республика Казахстан, Мангистауская
область, г. Актау, 3 микрорайон, здание 100, кабинет 303 или на сайте www.
dsb.mangystau.gov.kz.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 часов 00 минут
10 июня 2014 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15-00 часов 10 июня
2014 года, по следующему адресу Республика Казахстан, Мангистауская область,
г. Актау, 3 микрорайон, здание 100, кабинет 205.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8
(7292) 302046.
?аза?стан Республикасы, Алматы ?-сы, Тимирязев к?шесі, 42-?й, 15-павильон,
4-?абат (коды КАТО 751410000) мекен-жайы бойынша орналас?ан "Байкен-U"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тауарды сатып алу бойынша ашы? бай?ау
?тетіндігін жариялайды: 80 орынды? вахталы? кентті? ?ўрылысына жўмыстар.
Жўмыстарды жеткізу мерзімі: 15.12.2014 ж. дейін (алдын ала т?лем с?тінен 5
к?нтізбелік ай ішінде).
Тауарды жеткізу орны: ?аза?стан Республикасы, ?ызылорда облысы,
Жа?а?ор?ан ауданы, "Харасан-2" кеніші.
Хат?алта?а жапсырыл?ан бай?ау ?тінімдері 2014 жылды? 9 маусымы 10:00
жергілікті уа?ытына дейін "Байкен-U" ЖШС-ні? ке?сесіне келесі мекен-жай
бойынша жіберілуі тиіс: ?аза?стан Республикасы, Алматы ?-сы, Тимирязев к?шесі,
42-?й, 15-павильон, 4-?абат, "Байкен-U" ЖШС-ні? ке?сесі, конференц-зал
Хат?алта?а жапсырыл?ан бай?ау ?тінімдері 2014 жылды? 9 маусымы 12:00
жергілікті уа?ытында келесі мекен-жай бойынша ашылады: ?аза?стан
Республикасы, Алматы ?-сы, Тимирязев к?шесі, 42 ?й, 15-павильон, 4-?абат,
конференц зал.
Ашы? бай?ауды дайындау мен ?ткізуге жауапты тўл?а - ?ТБ басты?ыны?
орынбасары Потураев А.А., 8(727) 2-324-324, iшкi 215-24, электронды? мекенжайы: K.Akhmetov@baiken-u.kz.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-U",
расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица
Тимирязева 42, павильон 15 (Код КАТО 751410000), объявляет о проведении
открытого конкурса по закупу работ на строительство жилого здания вахтового
поселка на 80 мест.
Срок выполнения Работ: до 15.12.2014 года (5 календарных месяцев с момента
предоплаты).
Место поставки товара - Республика Казахстан, Кызылординская обл.,
Жанакорганский р-н, рудник "Харасан-2".
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты,
предоставляются в офис ТОО "Байкен-U" до 10-00 местного времени 9 июня
2014 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица
Тимирязева 42, павильон 15, офис ТОО "Байкен-U".
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 12.00 местного
времени 9 июня 2014 года по адресу: Республика Казахстан, город Алматы,
улица Тимирязева 42, павильон 15, офис ТОО "Байкен-U, конференц-зал.
Ответственное лицо за подготовку и проведение открытого конкурса заместитель начальника ПТО Потураев А.А., телефон (727) 2-324-324, вн.
215-24. Электронный адрес: K.Akhmetov@baiken-u.kz.
"?аза?телеком" А?, Астана ?. Сауран к., 12 мекенжайында орналас?ан, тендер
т?сілімен ба?аны т?мендетуді ?олдана отырып, электронды? сатып алу
?ткізілетіндігін хабарлайды.
"Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру" сатып алу.
Сатып алуды? ?ыс?аша сипаттамасы: "Телекоммуникациялы?
инфра?ўрылымды жал?а беру" сатып алу.
Сатып алу ?шін жоспарланатын сома (сауданы? бастап?ы ба?асы) ??С-сыз
52 359 106,31 (елу екі миллион ?ш ж?з елу то?ыз мы? ж?з алты) те?ге, 31 тиын.
Лот №1 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Алматы ?. ??Ссыз 21 677 139,89 (жиырама екі миллион алты ж?з жетпіс жеті мы? ж?з отыз
то?ыз) тенге 89 тиын.
Лот №2 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Астана ?. ??Ссыз 4 969 549,48 (т?рт миллион то?ыз ж?з алпыс то?ыз мы? бес ж?з ?ыры?
то?ыз) те?ге 48 тиын.
Лот №3 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру А?т?бе облысы
??С-сыз 3 056 109,98 (?ш миллион елу алты мы? ж?з то?ыз) те?ге 98 тиын.
Лот №4 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Алматы облысы
??С-сыз 3 365 986,82 (?ш миллион ?ш ж?з алпыс бес мы? то?ыз ж?з сексен
алты) те?ге 82 тиын.
Лот №5 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Жамбыл облысы
??С-сыз 4 662 450,03 (т?рт миллион алты ж?з алпыс екі мы? т?рт ж?з елу)
те?ге 03 тиын.
Лот №6 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Батыст?стік
?аза?стан облысы ??С-сыз 2 014 006,05 (екі миллион он т?рт мы? алты) те?ге
05 тиын.
Лот №7 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру ?ара?анды
облысы ??С-сыз 1 765 953,07 (бір миллион жеті ж?з алпыс бес мы? то?ыз ж?з
елу ?ш) те?ге 07 тиын.
Лот №8 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Ма??ыстау
облысы ??С-сыз 8 727 411,00 (сегіз миллион жеті ж?з жиырма жеті мы? т?рт
ж?з он бір) те?ге 00 тиын.
Лот №9 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру Павлодар облыс
??С-сыз 1 656 749,99 (бір миллион алты ж?з елу алты мы? жеті ж?з кыры?
то?ыз) те?ге 99 тиын.
Лот №10 Телекоммуникациялы? инфра?ўрылымды жал?а беру О?т?стік
?аза?стан облысы ??С-сыз 463 750,00 (т?рт ж?з алпыс ?ш мы? жеті ж?з елу)
те?ге 00 тиын.
Тауарларды жеткізу, жўмыстарды орындау, ?ызметтерді к?рсету орны:
Алматы ?. Панфилов к?ш. 129.
Тауарларды жеткізу, жўмыстарды орындау, ?ызметтерді к?рсетуді? талап
етілетін мерзімі: Шарт?а ?ол ?ой?аннан кейін.
?тінімдерді ўсынуды? басталу мерзімі са?ат 10:30-да "20" мамыр 2014 жыл.
?тінімдерді ўсынуды? со??ы мерзімі са?ат 10:30-да "5" маусым 2014 жыл.
?осымша а?параттар мен аны?тамаларды келесі телефон: 8(727) 244-2592, факс: 8(727) 259-82-75, e-mail: Ssadykov@csa.kz. ар?ылы алу?а болады.
Ўсынылатын ?ўжаттар тізімдемесі:
1) тендерлік ?ўжаттама;
2) техникалы? ?зіндік ерекшелігі.
АО "Казахтелеком", расположенное по адресу: г. Астана, ул. Сауран, 12
объявляет о проведении электронных закупок способом тендера с торгами на
понижение.
Закуп "Аренда телекоммуникационной инфраструктуры".
Краткая характеристика закупки: Закуп "Аренда телекоммуникационной
инфраструктуры".
Планируемая сумма для закупа (начальная цена торгов) 52 359 106,31 (пятьдесят
два миллиона триста пятьдесят девять тысяч сто шесть) тенге, 31 тиын без
учета НДС.
Лот №1 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в г. Алматы 21 677
139,89 (двадцать один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать
девять) тенге 89 тиын без НДС.
Лот №2 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в г. Астана 4 969
549,48 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок
девять) тенге 48 тиын без НДС.
Лот №3 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Актюбинской
области 3 056 109,98 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч сто девять) тенге 98
тиын без НДС.
Лот №4 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Алматинской
области 3 365 986,82 (три миллиона триста шестьдесят пять тысяч девятьсот
восемьдесят шесть) тенге 82 тиын без НДС.
Лот №5 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Жамбылской
области 4 662 450,03 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи
четыреста пятьдесят) тенге 03 тиын без НДС.
Лот №6 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Западно Казахстанской области 2 014 006,05 (два миллиона четырнадцать тысяч шесть)
тенге 05 тиын без НДС.
Лот №7 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Карагандинской
области 1 765 953,07 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот
пятьдесят три) тенге 07 тиын без НДС.
Лот №8 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Мангистауской
области 8 727 411,00 (восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста
одиннадцать) тенге 00 тиын без НДС.
Лот №9 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Павлодарской
области 1 656 749,99 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот
сорок девять) тенге 99 тиын без НДС.
Лот №10 Аренда телекоммуникационной инфраструктуры в Южно Казахстанской области 463 750,00 (четыреста шестьдесят три тысячи семьсот
пятьдесят) тенге 00 тиын без НДС.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Алматы ул.
Панфилова 129.
Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Не более
15 календарных дней с момента подписания договора
Срок начала представления заявок 10:30 часов "20" мая 2014 года.
Окончательный срок представления заявок 10:30 часов "5" июня 2014 года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам:
8(727) 244-25-92, факс: 8(727) 259-82-75, e-mail: Ssadykov@csa.kz.
Перечень прилагаемых документов:
1) тендерная документация;
2) техническая спецификация.
ТЕНДЕР КЗ
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
11
"?аза?телеком" А?, Астана ?. Сауран к., 12 мекенжайында орналас?ан, ба?а
т?мендету ?дісін ?олданусыз ар?ылы тендер т?сілімен электронды? сатып алу
?ткізілетіндігін хабарлайды.
"PR-ма?алаларды ж?не жарнамалы? модульдерді баспа БА?-та
орналастыруды" (?айта) сатып алу.
Сатып алуды? ?ыс?аша сипаттамасы: "PR-ма?алаларды ж?не жарнамалы?
модульдерді баспа БА?-та орналастыруды" сатып алу.
Сатып алу ?шін жоспарланатын сома ??С-сыз 7 500 000,00 (жеті миллион
бес ж?з мы?) те?ге, 00 тиын.
Тауарларды жеткізу, жўмыстарды орындау, ?ызметтерді к?рсету орны:
Алматы ?.
Тауарларды жеткізу, жўмыстарды орындау, ?ызметтерді к?рсетуді? талап
етілетін мерзімі: тендерді? ?ўжаттаманы? техни?алы? специфика?а (2 ?осымша)
с?йкес.
?тінімдерді ўсынуды? басталу мерзімі 10:00 са?атта "20" мамыр 2014 жыл.
?тінімдерді ўсынуды? со??ы мерзімі 10:00 са?атта "04" маусым 2014 жыл.
?осымша а?параттар мен аны?тамаларды келесі телефон: 8(727) 244-2456, факс: 8(727) 259-82-75, e-mail: tarpabaeva@csa.kz. ар?ылы алу?а болады.
Ўсынылатын ?ўжаттар тізімдемесі:
1) тендерлік ?ўжаттама.
АО "Казахтелеком", расположенное по адресу г. Астана, ул. Сауран, 12
объявляет о проведении электронных закупок способом тендера без
применения торгов на понижение.
Закуп "Размещение PR-статей и рекламных модулей в печатных СМИ"
(повторно).
Краткая характеристика закупки: закуп "Размещение PR-статей и
рекламных модулей в печатных СМИ".
Планируемая сумма для закупа 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч)
тенге, 00 тиын без учета НДС.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Алматы.
Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
согласно технической спецификации (Приложение 2) Тендерной
документации.
Срок начала представления заявок 10:00 часов "20" мая 2014 года.
Окончательный срок представления заявок 10:00 часов "04" июня 2014
года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам:
8(727) 244-24-56, факс: 8(727) 259-82-75, e-mail: tarpabaeva@csa.kz.
Перечень прилагаемых документов:
1) тендерная документация.
2014, 2015 ,2016 жылдар?а "?ор?ан-Казатомпром" ЖШС-ні? ?аржылы? есеп?исабыны? аудиты бойынша бір к?зден аудиторлы? ўйымны? ?ызметтерін
келесіде сатып алу ма?саттарында аудиторлы? ўйымды та?дау процедурасын
?ткізу туралы хабарлама.
"?ор?ан-Казатомпром" ЖШС, аудиторлы? ж?не ілеспе ?ызметтерге
Тапсырыс беруші болып табылады, орналас?ан мекенжайы: (индекс 050012,
?аза?стан Республикасы, Алматы ?аласы, Алмалы ауданы, Б?генбай батыр
к?шесі, 168-ші ?й), "Самўры?-?азына" А? Бас?армасыны? 2013 жыл?ы 10
?ыр??йектегі шешімімен бекітілген "Самўры?-?азына" А? (бўдан ?рі - ?ор)
ж?не оларды? дауыс беруші акцияларыны? (?атысу ?лестеріні?( елу пайызынан
астамы "Самўры?-?азына" А?-на меншік немесе сенімгерлік бас?ару ?ў?ы?ында
тура немесе жанама тиесілі ўйымдар ?шін Аудиторлы? ўйымды та?дау бойынша
т?ртіпті (бўдан ?рі - Т?ртіп) басшылы??а ала отырып, т?мендегідей к?лемде
ж?не т?мендегі шарттарда аудиторлы? ж?не ілеспе ?ызметтер к?рсету ?шін
аудиторлы? ўйымды та?дау Процедурасын ?ткізу туралы жариялайды:
Сатып алынатын аудиторлы? ж?не ілеспе ?ызметтерді? ?ыс?аша суреттемесі:
1. Аудит жасал?ан ?аржылы? есеп-?исап пен орыс тіліндегі Т?сініктеме
жазбахат ?оса тіркелген, ?аржылы? есеп-?исапты? халы?аралы? стандарттарына
с?йкес дайындал?ан 2014 жыл?ы 31 желто?сан, 2015 жыл?ы 31 желто?сан ж?не
2016 жыл?ы 31 желто?сан к?ніне ая?талатын кезе?дегі ўлтты? валютада?ы
?аржылы? есеп-?исапты? аудитын ?ткізу бойынша аудиторлы? ?ызметтер
к?рсету талап етіледі.
2. Оларды? ?ўны басшылы??а хаттарда олар бойынша тиісті ўсыныстамалар
берумен бірге ?ызметтерді? жалпы ?ўнына кірген аудиторлы? тексеру
ж?ргізуді? ше?берінде сатып алынатын аудиторлы? ж?не ілеспе ?ызметтерді?
толы? суреттемесі http://www.kazatomprom.kz/zakupka/. веб-сайтында ?леуеттегі
?атысушыларды та?дау процедурасында суреттелген, ол ?атысушылар
?ўпиялы? туралы келісімге ?ол ?ой?аннан кейін оларды? ресми сўратымы
бойынша беріледі.
3. 2014, 2015 ж?не 2016 жылдар?а аудиторлы? ўйымны? ?ызметтерін сатып
алу ?шін б?лінген жалпы сома ??С ?ос?анда 12 900 000 (он екі миллион то?ыз
ж?з мы?) те?гені, ??С ?оспа?анда 11 517 855 (он бір миллион бес ж?з он жеті
мы? сегіз ж?з елу бес) те?гені ?ўрайды, соны? ішінде:
Объявление о проведении процедуры выбора аудиторской организации в целях
последующей закупки услуг аудиторской организации из одного источника по
аудиту финансовой отчетности ТОО "Корган-Казатомпром" за 2014, 2015 ,2016
годы.
ТОО "Корган-Казатомпром", являющееся Заказчиком аудиторских и
сопутствующих услуг, находящееся по адресу: (индекс 050012, Республика
Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168),
руководствуясь Порядком по выбору аудиторской организации для АО "СамрукКазына" (далее - Фонд) и организаций, более пятидесяти процентов голосующих
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "СамрукКазына" на праве собственности или доверительного управления, утвержденным
решением Правления АО "Самрук-Казына" 10 сентября 2013 года, (далее Порядок), объявляет о проведении Процедуры выбора аудиторской организации
для оказания аудиторских и сопутствующих услуг, в следующем объеме и на
следующих условиях:
Краткое описание объема закупаемых аудиторских и сопутствующих услуг:
1. Требуется оказать аудиторские услуги по проведению аудита финансовой
отчетности за период, оканчивающийся на дату: 31 декабря 2014, 31 декабря
2015 и 31 декабря 2016 годы с приложением аудированной финансовой
отчетности и Пояснительной записки на русском языке в национальной валюте,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.
2. Полное описание закупаемых аудиторских и сопутствующих услуг, в рамках
проведения аудиторской проверки, стоимость которых включена в общую
стоимость Услуг с предоставлением соответствующих рекомендаций по ним в
письмах руководству описано в Запросе на участие в Процедуре выбора
потенциальных Участников на веб-сайте http://www.kazatomprom.kz/zakupka/,
которая будет предоставлена по официальному запросу Участников после
подписания ими соглашения о конфиденциальности.
3. Общая сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации на
2014, 2015 и 2016 годы, составляет 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот
тысяч) тенге с НДС, 11 517 855 (одиннадцать миллионов пятьсот семнадцать
тысяч восемьсот пятьдесят пять) тенге без НДС, в том числе:
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
!
#Г
Г#Г"ГГ
Г"Г'"(Г!'$Г
!
#Г
Г#Г"ГГ
Г"Г'"(Г!'$Г
!
$Г
Г#Г"ГГ
Г"Г'"(Г!'$Г
!
$Г
Г#Г"ГГ
Г"Г'"(Г!'$Г
!
%Г
Г#Г"ГГ
Г"Г'"(Г!'$Г
!
%Г
Г#Г"ГГ
Г"Г'"(Г!'$Г
Г
)Г
!Г(ГГ
Г$ &Г'$$Г
4. Аудиторлы? ўйымды та?дау процедурасына ?атысу?а Сўратымны?, сондайа? ресми конкурсты? ўсыныс?а ?ойылатын талапты? к?шірмелерін ?леуеттегі
?атысушыларды? у?кілетті ?кілдері ?ўпиялы? туралы келісімге ?ол ?ой?аннан
кейін электронды? т?рде немесе ?а?аз бетінде т?мендегі мекенжай бойынша ала
алады: (индекс 050012, ?аза?стан Республикасы, Алматы ?аласы, Алмалы ауданы,
Б?генбай батыр к?шесі, 168-ші ?й), 2014 жыл?ы "20" маусым?а дейінгі мерзімде.
5. Та?дау процедурасына ?атысу?а тілек білдірген ?леуеттегі ?атысушы та?дау
процедурасына ?атысу?а Сўратымда к?рсетілген мерзімдерде ж?не талаптар?а
с?йкес т?мендегі мекенжай бойынша ?ызметтер к?рсетуге ресми ўсыныс
тапсыру?а тиіс: индекс 050012, ?аза?стан Республикасы, Алматы ?аласы,
Алмалы ауданы, Б?генбай батыр к?шесі, 168-ші ?й.
6. ?атысушыларды? ресми ўсыныстары Тапсырыс берушіге жабы? конвертте
т?мендегі мекенжай бойынша тапсырылады: индекс 050012, ?аза?стан
Республикасы, Алматы ?аласы, Алмалы ауданы, Б?генбай батыр к?шесі, 168-ші
?й. ?леуеттегі ?атысушылар, не болмаса оларды? у?кілетті ?кілдері ресми
ўсынысты шабарманмен тапсыратын кезде, ?леуеттегі ?атысушылар, не болмаса
оларды? у?кілетті ?кілдері ?леуеттегі ?атысушыны? м?дделерін білдіретін
тўл?алар?а жеке басын ку?ландыратын ?ўжатты? к?шірмесімен бірге ресми
ўсынысты тапсыру ?ў?ы?ына сенімхат беруге тиіс.
Ресми ўсыныстар салын?ан конверттерді тапсыру басталатын мерзім: 2014
жыл?ы 20 мамыр.
Ресми ўсыныстар салын?ан конверттерді тапсыру ая?талатын мерзім: 2014
жыл?ы 20 маусым.
Та?дау процедурасына ?атысу?а ?тінімдер салын?ан конверттер 2014 жыл?ы
20 маусымда са?ат 09-30-да т?мендегі мекенжай бойынша ашылатын болады:
индекс 050012, ?аза?стан Республикасы, Алматы ?аласы, Алмалы ауданы,
Б?генбай батыр к?шесі, 168-ші ?й. Толы? а?паратты мына мекенжай бойынша:
8 (727) 244-70-62 ( вн 20617 ) немесе мына мекенжай бойынша: ?аза?стан
Республикасы, Алматы ?аласы, Б?генбай батыр к?шесі, 168 ж?не/немесе http://
www.kazatomprom.kz/zakupka/. веб-сайтында алу?а болады.
?ўпиялы? туралы келісімні? жобасы ?оса тіркеледі. (http://
www.kazatomprom.kz/zakupka/. сайтында).
Аудиторлы? ўйым, егер ол Сенімсіз ?леуеттегі жеткізушілерді? тізбесіне ж?не
(немесе) Мемлекеттік сатып алу?а жосы?сыз ?атысушыларды? тізіліміне кіретін
болса, Та?дау процедурасына ?атысу?а ?ў?ысыз.
Г
)Г
!Г(ГГ
Г
Г
Г$ &Г'$$Г
4. Копии Запроса на участие в Процедуре выбора аудиторской организации,
а также требования к официальному конкурсному предложению
уполномоченные представители потенциальных Участников могут получить в
электронном виде или на бумажных носителях по адресу: (индекс 050012,
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай
батыра, дом 168) в срок до "20" июня 2014 года , после подписания ими
соглашения о конфиденциальности.
5. Потенциальный Участник, изъявивший желание участвовать в Процедуре
выбора, должен представить официальное предложение на оказание Услуг в сроки
и в соответствии с требованиями, указанными в Запросе на участие в Процедуре
выбора по адресу: индекс 050012, Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168.
6. Официальные предложения Участников представляется Заказчику в
запечатанном конверте по адресу: индекс 050012, Республика Казахстан, город
Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168. При
представлении официального предложения потенциальными Участниками либо
их уполномоченными представителями нарочно, потенциальные Участники либо
их уполномоченные представители должны представить доверенность лицам,
представляющим интересы потенциального Участника на право представления
официального предложения, с копией документа удостоверяющего личность.
Срок начала представления конвертов с официальными предложениями: 20
мая 2014 г.
Срок окончания представления конвертов с официальными предложениями:
20 июня 2014 г.
Конверты с заявками на участие в процедуре выбора будут вскрываться в 0930 часов 20 июня 2014 года по следующему адресу: индекс 050012, Республика
Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 244-70-62 ( вн
20617 ) или по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай
батыра, 168 и/или с веб-сайта http://www.kazatomprom.kz/zakupka/.
Проект соглашения о конфиденциальности прилагается. (на сайте http://
www.kazatomprom.kz/zakupka/.)
Аудиторская организация не вправе участвовать в Процедуре выбора, если
она состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков и (или) Реестре
недобросовестных участников государственных закупок.
Г
ТЕНДЕР КЗ
12
А?паратты? хабарландыру. "Науырзым ауданыны? жер ?атынастары
б?лімі" мемлекеттік мекемесі 2014 жылды? 4 мамырда?ы ?ткізілген ауыл
шаруашылы?ы ?ндірісін ж?ргізу ?шін ауыл шаруашылы?ына арнал?ан жер
учаскелерін жал?а беру ж?ніндегі конкурстын ?орытындысын жариялайды.
Конкурс же?імпазы деп таныл?андар:
l
l
l
l
l
{
{
{
{
{
Байланыс телефон: 8 (71454) 21-5-26.
l
Информационное сообщение. Государственное учреждение "Отдел
земельных отношений Наурзумского района" объявляет итоги конкурса по
предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения в
аренду для ведения сельскохозяйственного производства, проведенного 4 мая
2014 года.
Победителями конкурса признаны:
{
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
161003, ?аза?стан Республикасы, О?О, Соза? ауданы, Таукент елді мекен-жайында
тіркелген "КАТКО" БК ЖШС ?ўнды? ўсыныстарына сўрау сала отырып,
т?мендегідей ТЖК? № 2014.ЦП-6056 сатып алу ж?ргізетіндігі туралы хабарлайды:
№ 1 лот "WURTH Отын шлангы - 420 метр";
№ 2 лот "WURTH М5-М12 бўрандасын бўрын?ы ?алпына келтіру ?шін
жиынты?ы - 1 жина?тылым";
№ 3 лот "WURTH Бўрандалы ты?ыны - 150 дана".
?ўнды? ўсыныстарын мамыр айыны? 20-шы жўлдызы са?ат 11.00-ден 2014
жылды? маусым айыны? 3-ші жўлдызы к?ндіз са?ат 09-30-?а дейін т?мендегі
мекен-жай бойынша ?ткізуге болады. Алматы ?. Досты? да??ылы, 282. Ма?ызды
жа?дайлар к?рсетілген сатып алу бойынша шарт жобалары т?мендегі ТЖК?
Реестр сайтына орналас?ан new.reestr.nadloc.kz.
l
l
l
l
{
{
{
{
l
{
l
{
Телефон для справок: 8 (71454) 21-5-26
ТОО СП "КАТКО" зарегистрированное по адресу: 161003, Республика
Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент, объявляет
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 2014.ЦП-6056
на следующие ТРУ:
Лот № 1 " Шланг топливный WURTH - 420 метров";
Лот № 2 "Набор для восстановления резьбы М5-М12 WURTH - 1 комплект";
Лот № 3 "Втулка резьбовая WURTH - 150 штук".
Место приема ценовых предложений по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 282,
срок начала и окончания приема ценовых предложений: с 11:00 ч. 20 мая до
09:30 ч. 03 июня 2014 г. Проект договора о закупках, с указанием существенных
условий, приложен на сайте Реестра ТРУ new.reestr.nadloc.kz.
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
ТЕНДЕР КЗ
13
"Алатау Жары? Компаниясы" А? (бўдан-?рі - "АЖК" А? ), мекенжайы:
(Алматы ?., Манас 24Б, e-mail: Abaigenzhe@azhk.kz) отанды? тауар
?ндірушілерден ўза? мерзімдік сатып алулар бойынша "Разрядтауыш" тауарын
сатып алу бойынша ?айтадан ашы? тендер ?ткізетінін жариялайды.
Сатып алынатын тауарларды? толы? тізімі, оларды? саны мен егжей-тегжейлі
техникалы? ерекшелігі тендерлік ?ўжатта к?рсетілген.
Тендерлік ?ўжаттар топтамасын мына мекенжайдан: Алматы ?., Манас к?шесі,
24Б, № 505 кабинетте са?ат 08:00-ден бастап 17-00-ге дейін тапсырушыны?
?а?аз т?рінде немесе жеткерушіні? электронды? т?рінде, сондай-а?, "АЖК" А?ны? -www.azhk.kz ресми сайтынан алу?а болады.
Тендерлік ?тінімдерді беруді? со??ы мерзімі 2014 жыл?ы "04" маусымда 09:30
са?. дейін.
Тендерге ?атысу?а арнал?ан ?тінім конверттері тендерлік комиссиямен 2014
жыл?ы "04" маусымны? са?.10:00 ашылады.
?леуетті жеткерушілерде ж?не оларды? ?кілдерінде тендерлік ?ўжат
к?шірмесін алулары ?шін ж?не тендерге ?атысу?а ?тінімдер беруі, сондай-а?
тендерлік ?тінімдері бар конверттерді ашу?а ?атысуы ?шін оларды? ?кілеттілігін
растайтын ?ўжаттары болуы тиіс.
Тендерлік ?ўжаттар тегін беріледі.
Жауапты хатшы: Байгенже Абылайхан.
?осымша а?паратты ж?не аны?тамаларды мына телефон ар?ылы алу?а
болады: 8(727) 376-19-18.
АО "Алатау Жары? Компаниясы" (далее - АО "АЖК"), (по адресу: г. Алматы,
ул. Манаса 24Б, e-mail: Abaigenzhe@azhk.kz.) объявляет о проведении
повторного открытого тендера по долгосрочным закупкам товаров у
отечественных товаропроизводителей: "Разрядник".
Полный перечень закупаемых товаров, их количество, срок и место поставки,
подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Пакет тендерной документации можно получить на бумажном носителе заказчика
или электронном носителе поставщика, по адресу г. Алматы, ул. Манаса 24Б, каб.
505 с 08-00 до 17-00, а также на официальном сайте АО "АЖК" - www.azhk.kz.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
предоставляются потенциальными поставщиками в АО "АЖК" по адресу: РК, г.
Алматы, ул. Манаса 24Б, каб.505.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 09:30 часов "04"
июня 2014 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в
10:00 часов "04" июня 2014 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Манаса
24Б, каб.101.
Потенциальные поставщики и их представители для сдачи конвертов с
тендерными заявками, должны иметь документ, подтверждающий их
полномочия. Тендерная документация предоставляется бесплатно.
Ответственный секретарь Байгенже Аблайхан.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8(727) 376-19-18.
?аза?стан Республикасы, О?О, Соза? ауданы, Таукент елді мекенінде
тіркелген ЖШС "БК "КАТКО" Мойын?ўм кен орныны? Т?рт?ўды? Мойын?ўм
?ндірістік учаскесіндегі 29000 метр к?лемінде технологиялы? бўр?ылау
бойынша жўмыстарды бір к?зден сатып алу ?дісімен жасал?ан сатып алу туралы
хабарлайды.
Бір к?зден сатып алу ?дісімен жасал?ан сатып алуды? негіздемесі - ?аза?стан
Республикасы ?кіметіні? 14.02.2013 жыл?ы № 133 ?аулысымен бекітілген Жер
?ойнауын пайдалану бойынша барыстар ж?ргізу кезінде пайдаланылатын
"Тауарлар, жўмыстар ж?не к?рсетілетін ?ызметтер реестрі" мемлекеттік
а?паратты? ж?йе делдалды?ы ар?ылы Жер ?ойнауын пайдалану бойынша
барыстар кезінде тауарлар, жўмыстар ж?не к?рсетілетін ?ызметтерді сатып
алу ережесіні? 129 тарма?ы 7 тарма?шасы:
129. ТЖК? бір к?зден сатып алу мынадай жа?дайда жасалынады:
7) ?андай болмасын жеткізіп берушіден ТЖК? сатып ал?ан тапсырыс
берушіні? сол жеткізіп берушіден бар ТЖК?-ны с?йкестендіру, стандарттау
немесе ?йлесімділігін ?амтамасыздандыру ма?сатында ТЖК? сатып алу
?ажеттілігі туады.
Бір к?зден сатып алу м?ні ?німні? моделдік статистикалы? классификаторына
с?йкес: 43.12.11.100 A.
Тапсырыс берушіні? ?кімшілік-айма?ты? нысаналарды? классификаторына
с?йкес атауы мен мекен-жайы: "КАТКО" ?аза?-Француз бірлескен к?сіпорыны"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ("КАТКО" БК" ЖШС).
За?ды мекен-жайы: ?аза?стан Республикасы, 161003, О?т?стік ?аза?стан
облысы, Соза? ауданы, Таукент елді мекені, Алматы ?аласында?ы ?кімшілік
ке?сесі: 050020, Алматы ?., Медеу ауданы, Досты? д., 282, тел. 8(727) 244-5252, тел/факс 8(727) 244-52-58.
Жеткізушіні? ?кімшілік-айма?ты? нысаналарды? классификаторына с?йкес на?ты
атауы мен мекен жайы: 050012, ?аза?стан республикасы, Алматы ?аласы, Б?генбай
батыр к?шесі 168 мекен-жайы бойынша "Волковгеология" акционерлік ?о?амы.
Шарт?а ?ол ?ою мерзімі: 2014 жылды? 30 маусым?а дейін.
Жо?арыда к?рсетілетін ?ызметке жеткізіп берушіні? ўсын?ан ба?асы: 259
512 466,00 те?ге ??С-ны ?оспа?анда, оны? ішінде 21 438 416,00 те?ге
болжанба?ан шы?ыс?а есептелген.
Сатып алу жасалынып жат?ан Жер ?ойнауын пайдалану Келісім-шартыны?
н?мірі: № 414 берілген к?ні 03.03.2000 ж.
ТОО "СП "КАТКО", зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан,
Южно-Казахстанская область, Сузакский район, поселок Таукент, объявляет о
закупе способом из одного источника Работ по технологическому бурению на
производственном участке Торткудук Южный месторождения Моинкум ТОО
СП "Катко" в объеме 29000 метров.
Основание для закупа способом из одного источника - подпункт 7 пункта
129 Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций
по недропользованию посредством государственной информационной системы
"Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по
недропользованию, и их производителей", утвержденных Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 133:
129. Закуп ТРУ из одного источника проводится в случаях, если
7) у заказчика, закупившего ТРУ у какого-либо поставщика, возникает
необходимость закупить ТРУ у того же поставщика в целях унификации,
стандартизации или обеспечения совместимости с имеющимися ТРУ.
Предмет закупа способом из одного источника в соответствии с модельным
статистическим классификатором продукции: 43.12.11.100 A.
Наименование и местонахождения заказчика в соответствии с
классификатором административно-территориальных объектов:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско-французское
совместное предприятие "КАТКО" (ТОО "СП "КАТКО").
Юридический адрес: Республика Казахстан, 161003, Южно-Казахстанская
область, Сузакский район, поселок Таукент.
Административный офис в городе Алматы: 050020, город Алматы,
Медеуский район, проспект Достык, 282, тел. +7 (727) 244-52-52, факс +7 (727)
244-52-58.
Наименование и адрес фактического местонахождения поставщика в
соответствии с классификатором административно-территориальных
объектов: Акционерное общество "Волковгеология" по адресу: 050012,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 168.
Срок подписания договора о закупках: до 30.06.2014 г.
Цена, предложенная поставщиком на предлагаемые ТРУ: 259 512 466,00
тенге без НДС, включая 21 438 416,00 тенге на непредвиденные расходы.
Номер контракта на недропользование, в рамках которого осуществляется
закуп: № 414 от 03.03.2000 г.
?аза?стан Республикасы, О?т?стік ?аза?стан облысы, Соза? ауданы, Таукент
елді мекенінде тіркелген "КАТКО" БК ЖШС ?ўнды? ўсыныстарына сўрау
сала отырып, №2014.ЦП-4871(А) №1 Лот: "Жа?атас станциясында вагондарды
ашу?а ру?сатын алуы" бойынша жаса?ан сатып алу ?орытындысы туралы
хабарлайды. ?орытынды хаттама 19.05.2014 ж. са?ат 15:14-те Алматы ?.,
Досты? да??ылда, 282 жасалды. 2013 жыл?ы 14 а?панда?ы №133 ?Р ?кіметімен
бекітілген Ережені? 125 тарма?ына с?йкес ?ўнды? ўсыныстарына сўрау сала
отырып жасал?ан сатып алу орындалма?ан деп табылды. 03.03.2000 жыл?ы Жер
?ойнауын пайдалану?а жасал?ан келісім-шарт № 414.
ТОО СП "КАТКО" зарегистрированное по адресу: 161003, Республика
Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент,
объявляет о подведении итогов закупа способом запроса ценовых
предложений № 2014.ЦП-4871(A) 19.05.2014 г. в 15:14 часов в г. Алматы,
пр. Достык 282 по лоту №1 "Раскредитовка вагонов на ст.Жанатас".
Признать закуп способом запроса ценовых предложений несостоявшимся
согласно пункту 125 Правил утвержденных Постановлением Правительства
РК от 14.02.2013 года №133. Номер контракта на недропользование № 414
от 03.03.2000.
?аза?стан Республикасы, О?О, Соза? ауданы, Таукент елді мекенінде
тіркелген "КАТКО" БК ЖШС, ?ўнды? ўсыныстарына сўрау сала отырып,
Лот №1: К?лік ?ўралдарды? ж?рісін ўйымдастыру бойынша ?ызметі.
?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 14.02.2013 жыл?ы № 133
?аулысыны? жер ?ойнауын пайдалану бойынша операцияларды ?ткізген
кезде ТЖ? сатып алу ережелеріні? 129 тарма?ыны? 7 тарма?шасына
"Торгово-транспортная компания" ЖШС компаниясымен шарт?а
отыр?анды?ы туралы хабарлайды.
ТОО СП "КАТКО", зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан,
ЮКО, Сузакский район, поселок Таукент, объявляет о проведении закупа
способом из одного источника:
Лот №1: Услуги по организации проезда транспортных средств.
Заключить договор с компанией ТОО "Торгово-транспортная компания" в
соответствии с пунктом 129, подпункт 7) Правил приобретения ТРУ при
проведении операций по недропользованию утвержденных постановлением
Правительства РК № 133 от 14.02.2013 года.
"Семсер-?рт с?ндіруші" ЖШС (www.SemserOS.kz Астана ?аласы, VIP-?аласы
ша?ын ауданы, 7-?й) 2014 жыл?ы 12 мамыр са?ат 11.00-де, Астана ?аласы, VIP-?аласы
ша?ын ауданы, 7-?й мекен-жайында, 2014 жыл?а боксты? жалыны? ?ызмет ат?арулар
сатып алу бойынша ашы? тендерді? ?тпеген болып таныл?аны туралы хабарлайды.
?осымша а?паратты ж?не аны?таманы мына телефон ар?ылы алу?а
болады: +7 (7172) 999-723.
ТОО "Семсер - ?рт с?ндіруші" (www.SemserOS.kz. 010000 г. Астана, ул. VIPгородок, д.7) объявляет, что открытый тендер по закупке услуг по аренде бокса
на 2014 год, проведенный 12 мая 2014 года, в 11 ч. 00 мин., по адресу: г. Астана,
ул.VIP-городок, д.7, признан несостоявшимся.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7
(7172) 999-723.
"Алатау Жары? Компаниясы" А? (бўдан-?рі - "АЖК" А? ), мекенжайы:
(Алматы ?., Манас 24Б, e-mail: Abaigenzhe@azhk.kz) отанды? тауар
?ндірушілерден ўза? мерзімдік "Разрядтауыш" тауарын 16.05.2014ж. са?.10:00де сатып алу бойынша ж?ргізілген ашы? тендерді? ?орытындысын жариялайды.
Тендер ?тілмеді деп танылды.
Жауапты хатшы: Байгенже Абылайхан.
?осымша а?паратты ж?не аны?тамаларды мына телефон ар?ылы алу?а
болады: 8(727) 376-19-26.
АО "Алатау Жары? Компаниясы" (далее - АО "АЖК"), (по адресу: г.Алматы,
ул. Манаса 24Б, e-mail: abaigenzhe@azhk.kz) объявляет об итогах открытого
тендера по долгосрочным закупкам товаров у отечественных
товаропроизводителей: "Разрядник", проведенного в 10:00 часов 16.05.2014г.
Тендер признан несостоявшимся.
Ответственный секретарь Байгенже Аблайхан.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8(727) 376-18-26.
ТЕНДЕР КЗ
14
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
?останай ?аласы, ?л-Фараби да??ылы, 74, 3 ?абат мекен-жайында орналас?ан
"Варваринское" А? ба?а ўсыныстары ар?ылы т?менде келтірілген тауарларды
сатып алуды ?ткізу туралы жариялайды:
№ 1 лот. ?осал?ы б?ліктер спецтехники ?шін. СКП коды 25.99.29.490 A.
Ба?а ўсыныстарын беру орны, мерзімі: ?останай ?, ?л-Фараби д-лы, 74, 3
?абат 19.05.14 ж. са?. 10:00 бастап 03.06.14 ж. са?. 10:00 дейін.
Келісімшарт жобасы www.new.reestr.nadloc.kz сайтында орналас?ан.
АО "Варваринское", расположенное по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби
74, 3 этаж, объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых
предложений:
Лот № 1. Запчасти для спецтехники. Код СКП 25.99.29.490 A.
Место и срок приема ценовых предложений: г. Костанай, пр. Аль-Фараби 74,
3 этаж с 10:00 ч. 19.05.2014 г. до 10:00 ч. 03.06.14 г.
Проект договора размещен на сайте www.new.reestr.nadloc.kz.
"Сазан?ўра?" ЖШС ( Атырау ?., ?ўлманов, 111 к-сі) 2014.ОИ-9503 бір
негізден сатып алу ?орытындыларын жариялайды: Лот № 1 - "?Р Е?бек
кодексіндегі ?згерістер мен толы?тыруларды есепке ала отырып е?бек
?атынастарын за?намалы? реттеуді" О?ыту" (бір ?ызмет). 85.52.12.900 A. Сомасы
240 000 те?ге ??С есебінсіз. Жеткізуші: "Career Groups" ЖШС; Жергілікті
мазмўн-100%. 2013 жыл?ы 14 а?пан № 133 ?аза?стан Республикасыны? ?кімет
?аулысыны? 272 тарма? 12 тарма?шасына с?йкес.
ТОО "Сазанкурак" (г. Атырау, ул. Кулманова, 111), объявляет об итогах
закупа способом из одного источника 2014.ОИ-9503: Лот №1 - "Обучение
"Законодательное регулирование трудовых отношений с учетом изменений и
дополнений в Трудовой Кодекс РК"" (одна услуга). 85.52.12.900 A. Сумма 240000
тенге без уч. НДС. Поставщик : ТОО "Career Groups"; Местное содержание 100%. Согласно пп.12 п.272 Постановления Правительства Республики Казахстан
№ 133 от 14 февраля 2013 года.
"Тетис Арал Газ" ЖШС, Алматы ?аласы, Медеу ауданы, Панфилов к?шесі,
98 ?й (Код КАТО 751710000) келесі лоттар бойынша интернет ?ор ж?йесінде:
http://new.reestr.nadloc.kz. ба?алы? ўсыныстарын сўрату ар?ылы т?мендегідей
сатып алу жариялайды:
ТОО "Тетис Арал Газ", находящийся по адресу г.Алматы; Медеуский район;
улица Панфилова, 98 (Код КАТО 751710000) объявляет о проведении
нижеследующих закупов способом запроса ценовых предложений на интернет
ресурсе http://new.reestr.nadloc.kz.
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
#
!
#
%
Г
&Г
&Г$Г
!$
#Г
Г
!&$
#Г
&!"
Г
Г
Г
"
Г
"
Г
"
Г
"
Г
Г
Г
Г
ГГ
! #
)"Г
Г
Г
Г
Г
Г
"#ГГ
!$
#Г
Г
!&$
#Г
)"Г
Г
!$
#Г
Г
!&$
#Г
)"Г
!$
#Г
Г
!&$
#Г
)"Г
Г
!$
#Г
Г
!&$
#Г
)"Г
Г
!$
#Г
Г
!&$
#Г
)"Г
!Г
Г
!
Г
Г
Г
6Г
Г
&Г
! #
(!" Г
Г
&!"
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
&!" " Г
&!" " Г
"Г
Г
Г
ГГ
Г
&!" " Г
ГГ
Г
ГГ
Г
6Г
Г
ГГ
#Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
&Г$Г
!$ #Г Г
!&$ #Г )"Г
"#ГГ
!$ #Г Г
!&$ #Г )"Г
Г
!$ #Г Г
!&$ #Г )"Г
!$ #Г Г
!&$ #Г )"Г
!Г
Г
Г
Г
Г
Г
!$ #Г Г
!&$ #Г )"Г
Г
!$ #Г Г
!&$ #Г )"Г
ГГ
&!" " Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
ГГ
Г
Г
ГГ
ТОО "Тетис Арал Газ", находящийся по адресу г.Алматы; Медеуский район;
улица Панфилова, 98 (Код КАТО 751710000) объявляет о проведении
нижеследующих закупов способом из одного источника на интернет ресурсе
http://new.reestr.nadloc.kz.
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГИГ
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
'Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
%'"! "Г Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
0Г
"AltyntauResources" А? (за?ды мекен-жайы: ?Р, А?мола облысы, К?кшетау
?., Горький к-сі, 29 Б), Тапсырыс беруші: "Орион Минералс" ЖШС (?Р, ?останай
облысы, Жеті?ара ?., Кирзавод, 1а) ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013
жыл?ы 14 а?панда?ы "Жер ?ойнауын пайдалану бойынша операциялар
ж?ргізгенде тауарлар, жўмыстар ж?не ?ызметтер сатып алу ережесін бекіту
туралы" №133 ?аулысыны? 129 тарма?ы 5 тарма?шасы негізінде бір негіз
ар?ылы сатып алу бойынша келісім шарт жасал?анын хабарлайды:
Тапсырыс берушіні? ?АКБ: 394420100.
Г
'$"! !Г6ГГ
Г
Г Г
l9??Г
@q?ph?v??Г
B????{Г
0Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
'$"! !Г6Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
6Г
"ТетисАралГаз" ЖШС, орналас?ан мекен-жайы Алматы ?; Медеу районы;
Панфилов, 98 к-сі (Код КАТО 751710000) интернет-?ор ж?йесінде http://
new.reestr.nadloc.kz. бір негізден сатып алу жариялайды:
Г
Г
Г
6Г
!Г
6Г
Г
Г
6Г
&!"
#Г
Г
Г
Г Г
6Г
6Г
"Г
Г
Г
Г
% Г
&!"
Г
Г
Г
!Г
6Г
!Г
Г
Г
%($Г
(!"
Г
Г
Г
Г
6Г
!Г
!
Г
Г
ГГ
Г
%($Г
Г
Г
Г
Г
Г
!
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г Г
Г
Г
Г
'Г
Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Гl9??Г
@q?ph?v??Г
B????{Г
АО "Altyntau Resources" (юр. адрес: Акмолинская обл. г. Кокшетау, ул.
Горького 29 Б) Заказчик: ТОО "Орион Минералс" (Костанайская обл., г. Житикара,
ул. Кирзавод 1а) сообщает, что на основании пп.5 п.129 Постановления
правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 133 "Об
утверждении правил приобретения товаров работ и услуг при проведении
операций по недропользованию" заключен договор по закупу услуг способом из
одного источника:
КАТО Заказчика: 394420100.
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГИГ
Г
Г
Г
'!ГГ
Г
Г
%'"! "Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
'!ГГ
Жабды?таушы Компания: Нагаев Жаксыбай Абдильдинович Жеке тўл?а,
?останай облысы, Жеті?ара ?., Пушкин, 11 к-сі.
Жабды?таушыны? ?А?Б: 394420100.
Сатып алулар туралы келісім шарт?а ?ол ?ою мерзімі: 20.05.2014 ж.
Компания поставщик: Физическое лицо Нагаев Жаксыбай Абдильдинович,
Костанайская область, г. Житикара, ул. Пушкина, 11.
КАТО Поставщика: 394420100.
Срок подписания договора о закупках: 20.05.2014 г.
"Норс Каспиан Ойл Девелопмент" ЖШС (?аза?стан Республикасы, Алматы
?аласы, Сейфуллин да??ылы, 506/99) келесі лоттар бойынша ба?алы? ўсыныс
ар?ылы сатып алу жариялайды:
ТОО "Норс Каспиан Ойл Девелопмент" (Республика Казахстан, г. Алматы,
пр-т Сейфуллина 506/99) объявляет о проведении запроса ценовых предложений
по следующим лотам:
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
Г
%%Г Г
Г
%Г Г
Г
Г
Г
ГГ
Г
%Г
Г
Г GГ
Г
Г
Г
" Г
Г
Г #Г
Г
Г
Г
Г
Г
!ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
#%Г Г
&#Г Г
Г
Г
ГГ
Г
%Г
Г GГ
Г
Г
Г
Г
Г
%Г Г
%%Г Г
! #Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
Г GГ
Г
Г #Г
Г
ГГ
Г
Г
Г
Г
!ГГ
Г
Г
!#ГГ
Г
Г
Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
!#ГГ
Г
Г
Г
Г
ГГ
#%Г Г
! #Г
Г
Г
Г
&#Г Г
Г
Г
Г
%Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г GГ
" Г
! #Г
Г
Г #Г
Г
Г !Г
Г
Г
Г Г
Г
Г
Сатып алуды ?зірлеуге ж?не ?ткізуге жауапты тўл?а: Тулегенова Г.М., тел:
+7 7122 270996, Gaukhar.tulegenova@ncod.kz.
Сатып алу сайтта орналас?ан: http://new.reestr.nadloc.kz.
Г
" Г
! #Г
Г
Г !Г
!Г
Г
Г Г !Г
Г
Г
Г
Г #Г
Г
" Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
%Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
!Г
Г
Г
Г
Г
Г Г !Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Ответственное лицо за подготовку и проведение закупа: Тулегенова Г.М.,
тел: +7 7122 270996, Gaukhar.tulegenova@ncod.kz.
Закуп размещен на сайте http://new.reestr.nadloc.kz.
Г
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
ТЕНДЕР КЗ
15
ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМРУК-?АЗЫНА" И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЯТЬДЕСЯТ И
БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРИНАДЛЕЖАТ АО "САМРУК?АЗЫНА" НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБЫ ЗАКУПОК
15. Выбор поставщика осуществляется следующими способами:
1) проведения тендера:
открытого;
закрытого;
двухэтапного (открытого, закрытого);
2) запроса ценовых предложений;
3) на организованных электронных торгах;
4) через товарные биржи;
5) из одного источника;
6) на централизованных торгах электрической энергией.
Закупки, осуществляемые способами, предусмотренными подпунктами 1) и 2) настоящего пункта Правил могут проводиться посредством электронных закупок,
на основании настоящих Правил и в соответствии с Инструкцией по организации и осуществлению электронных закупок.
16. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если:
1) потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и
(или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;
2) юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре
недобросовестных участников государственных закупок.
17. Способ закупок выбирается Заказчиком самостоятельно на основании Правил. При определении способа закупок Заказчик должен руководствоваться
необходимостью предоставления приоритета приобретения товаров, работ, услуг, у организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность), состоящих в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность) Холдинга, организаций, входящих в Холдинг, отечественных товаропроизводителей.
В случае наличия на рынке товаров отечественного производства, соответствующих требованиям Заказчика, выявленного на основании мониторинга рынка
отечественных товаров, Заказчик обязан первоначально осуществить закупку среди отечественных товаропроизводителей закупаемого товара.
В случае осуществления долгосрочных закупок товаров, которые не производились на территории Республики Казахстан в течение последних трех лет,
предшествующих проведению закупок, Заказчик обязан осуществить закупку не менее 50 (пятидесяти) процентов объема товаров, предусмотренных планом
долгосрочных закупок способом из одного источника у отечественных товаропроизводителей Холдинга, предусматривающих организацию серийного
производства данных товаров в Республике Казахстан.
В случае наличия на рынке производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, предприятиями города Жанаозен, соответствующих требованиям
АО "Озенмунайгаз", данный Заказчик обязан первоначально осуществить закупку среди предприятий города Жанаозен.
18. При осуществлении закупок способом тендера либо запроса ценовых предложений:
1) неоднородных товаров, работ, услуг Заказчик обязан в тендерной документации либо в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений
разделить такие товары, работы, услуги на лоты по однородности;
2) однородных работ, услуг Заказчик обязан в тендерной документации либо в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений
разделить однородные работы, услуги на лоты по месту их выполнения, оказания;
3) однородных товаров Заказчик обязан в тендерной документации либо в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений разделить
однородные товары на лоты по видам однородных товаров и (или) по месту их поставки.
Требования, установленные настоящим пунктом Правил, не распространяются на закупку комплексных работ и централизованную закупку услуг по аудиту
отдельной и консолидированной финансовой отчетности.
19. Рассмотрение заявок на участие в тендере, ценовых предложений на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, сопоставление и оценка, а
также определение победителя в случаях, указанных в пункте 18 Правил, осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в тендерной документации либо
в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений.
20. Организация, входящая в Холдинг, вправе выступить организатором закупок для организации/организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ей на праве собственности или доверительного управления по согласованию с ними.
Для выполнения процедур организации и проведения закупок Заказчик вправе определить организатором закупок организацию, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия) которой прямо или косвенно принадлежит Заказчику на праве собственности или доверительного управления.
Заказчик вправе определить организатором закупок организацию, входящую в Холдинг, профиль деятельности которой соответствует специфике товаров,
работ, услуг, приобретаемых для Заказчика, либо иное лицо, определяемое в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Определение Заказчиком организатора закупок, осуществляется в случаях проведения закупок способами, определенными подпунктами 1) - 2) и 5) пункта 15
Правил. Условия проводимых закупок, техническая спецификация (при наличии), перечень товаров, работ и услуг, включающий в себя описание, количество
закупаемого товара, работы, услуги, проект договора согласовываются организатором закупок со всеми организациями, для которых проводятся закупки.
По итогам проведенных закупок организации, входящие в Холдинг, обязаны заключить договоры о закупках с поставщиком, выбранным организатором
закупок, либо организатор закупок заключает договоры с выбранными поставщиками от имени Заказчика.
21. При проведении централизованных закупок:
1) Фонд вправе выступить единым организатором закупок для организаций, входящих в Холдинг;
2) Фонд вправе на основании решения Правления Фонда для всех или нескольких организаций, входящих в Холдинг, определить единого организатора закупок.
В этих случаях тендерная документация согласовывается единым организатором закупок со всеми организациями, для которых проводятся закупки.
По итогам проведенных централизованных закупок организации, входящие в Холдинг, обязаны заключить договоры о закупках с поставщиком, выбранным
единым организатором закупок.
ПРАВИЛА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
"САМРУК-?АЗЫНА" И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРИНАДЛЕЖАТ АО "САМРУК-?АЗЫНА" НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКИ СПОСОБОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО ТЕНДЕРА
93. Тендеры могут проводиться с использованием двухэтапных процедур в следующих взаимосвязанных случаях:
1) сложно сформулировать технические характеристики и спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;
2) имеется необходимость ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей и выбрать наилучший из них.
94. Процедура закупок способом двухэтапного тендера предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:
принятие решения Заказчиком о проведении закупок товаров, работ, услуг способом двухэтапного тендера, утверждении состава тендерной комиссии, экспертной
комиссии (эксперта), назначении секретаря тендерной комиссии, утверждении тендерной документации;
публикация объявления о проведении закупок способом двухэтапного открытого тендера, либо направление приглашений потенциальным поставщикам в случае
проведения закрытого двухэтапного тендера;
предоставление потенциальным поставщикам тендерной документации;
приём и регистрация секретарём тендерной комиссии заявок потенциальных поставщиков на участие в первом этапе двухэтапного тендера. Заявки на участие в
первом этапе двухэтапного тендера представляются без ценовых предложений;
заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в первом этапе двухэтапного тендера, оформление
протокола вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков;
рассмотрение тендерной комиссией заявок потенциальных поставщиков на участие в первом этапе двухэтапного тендера, проведение тендерной комиссией
отбора потенциальных поставщиков на основе предложенных технических характеристик и спецификаций закупаемых товаров, работ, услуг, путей удовлетворения
потребностей Заказчика, формирование перечня участников второго этапа тендера, оформление протокола об итогах первого этапа двухэтапного тендера,
информирование потенциальных поставщиков, принявших участие в первом этапе, о его результатах;
2) на втором этапе осуществляются следующие мероприятия:
при необходимости, внесение изменений в тендерную документацию, включая уточнение технической спецификации (технического задания);
направление участникам второго этапа тендера уточнённой тендерной документации и (или) технической спецификации (технического задания) и приглашения
подать ценовые предложения и в случае необходимости, уточненные технические спецификации;
рассмотрение тендерной комиссией ценовых предложений и дополнительных ценовых предложений на понижение цены (в случае их наличия) и уточненных
технических спецификаций (в случае их наличия) участников второго этапа тендера, подведение итогов тендера, оформление протокола об итогах тендера;
информирование участников второго этапа тендера о его итогах, публикация протокола об итогах открытого двухэтапного тендера (в случае проведения закрытого
тендера публикация не производится);
заключение с победителем тендера договора о закупках.
95. Срок начала проведения второго этапа двухэтапного тендера не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подведения итогов первого этапа
двухэтапного тендера.
96. Если иное не предусмотрено Правилами, при проведении двухэтапного тендера используются применимые процедуры открытого тендера.
ТЕНДЕР КЗ
16
Собственник:
ТОО «Издательство БМ»
Свидетельство о постановке на учет
средства массовой информации № 10693-Г
от 26 февраля 2010 года.
Выдано Министерством культуры и
информации Республики Казахстан.
Адрес редакции: Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул.Жубанова 24/1
Тел./ф: 8 (7172) 43 91 07.
E-mail: info@tendr.kz
www.tendr.kz
№ 89 (1203) от 20 мая 2014 г.
Ответственность
за содержание рекламы
и объявлений несет
рекламодатель.
Перевод с государственного языка
на русский и наоборот
осуществляет рекламодатель.
Выходит 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница, суббота). Общий тираж 20000 экз.
Главный редактор
Динара Елемесова
Газета печатается
в типографии
ТОО «Издательство БМ»,
г. Астана, ул. Жубанова, 24/1.
Заказ № 89 TK.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
149
Размер файла
2 065 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа