close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

results odno

код для вставкиСкачать
Форма №
7
Вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати виборів депутатів
Чернівецької обласної виборчої комісії
в одномандатних мажоритарни
х виборчих округах
Номер однома
н-
дат
ного мажор
и-
тарного
виборчого округу
Прізвище, вл
а
сне ім’я (всі власні ім
е-
на), по бат
ь
кові (за наявності) обраного депутата
Число, м
і
сяць,
рік нар
о
д
же
н-
ня
Освіта (загальна
середня, вища)
Парт
ій
ність
Місце роб
о
ти
(заняття)
Посада
Суб’єкт висування (назва місцевої орган
і-
зації партії)
1
Унгурян Олег Мик
о-
лайович
12 вересня 1975 р.
Вища
Член партії регіонів
Винницька райо
н-
на державна адм
і-
ністрація
голова
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії
регіонів
2
Шевчук Іван Вас
и-
льович
04.07.1959
Вища
Політична партія «Н
а-
ша Україна
»
Вашківецьке ССТ
Голова правління
Політичн
а партія «Наша Україна»
3
Герасимов Сергій Леонідович
04.07.1959
Вища
Член Пол
і-
тичної па
р-
тії «Фронт змін»
Спільне підприє
м-
ство ВКФ «Саторі»
Директор
Член Політичної партії «Фронт змін»
4
Ткачук Василь М
и-
колайович
15.12.1954
Вища
ВО «Батьк
і-
вщина»
Чернівецька обл
а-
сна рада
Начальник упра
в-
ління з питань забезпечення по
в-
новажень щодо управління об’єктами спільної власності.
ВО «Батьківщина»
5
А
п
етрій Георгій Іванович
15.02.1955
Вища
Член Н
а-
родної па
р-
тії Тернавське л
існи
ц-
тво ДП «Чернів
е-
цький лісгосп»
Лісничий Терна
в-
ського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп»
Чернівецька обласна організація Народна партія
6
Кришмару Віктор Костянтинович
8.06.1969
Вища
Член партії регіонів
Герцаївська райо
н-
на державна адм
і-
ністрація
голова
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регі
онів
7
Никифор Лівія Вас
и-
лівна
13.07.1966
Вища
безпартійна
Чернівецька
ОДА, голова управління охорони здоров’я
Головний спеці
а-
ліст з акушерства та генікології
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
8
Жар Михайло М
и-
хайлович
04.01.1989
Вища
Безпарті
й-
ний Чернівецький М
В ДАЇ УМВС Черн
і-
вецької області
Старший інспектор
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
9
Шкробанець Іван Васи
льович
11.09.1957
Вища
Безпарті
й-
ний
Глибоцька центр
а-
льна районна лік
а-
рня.
Головний лікар
Чернівецької обла
с-
ної організа
ції Партії регіонів
10
Придій Георгій В
а-
сильович
9.05.1962
Вища
Член пол
і-
тичної па
р-
тії «Фронт змін»
Приватний підпр
и-
ємець
Приватний підпр
и-
ємець
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
11
Бауер Михайло Й
о-
зефович
8.11.1952
Вища
Член Партії регіонів
Чернівецька ОДА, головне управління освіти і науки
начальник
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
12
Біччер Василь Гео
р-
гійович
26.08.1962
Вища
Член Партії рег
іонів
ТзОВ «Надія»
Генеральний дир
е-
ктор
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
13
Березовський М
и-
хайло
Михайлович
15.04.1971
Вища
Безпарті
й-
ний
ВАТ «Електро
н-
маш»
Голова правління
Чернівецької обла
с-
но
ї організації Партії регіонів
14
Спіжавка Степан Георгійович
11.11.1955
Вища
ВО «Своб
о-
да»
Чернівецька обл
а-
сна клінічна ліка
р-
ня
Лікар травматолог –
ортопед
Чернівецька обласна організація всеукр
а-
їнського об’єднання «Свобода»
15
Столяр Сергій Іван
о-
вич
21.10.1964
Вища
Безпарті
й-
ний
КП МТК «Кал
и-
новський ринок»
Заступник ге
нер
а-
льного директора
Політична партія «Наша Україна
16
Бурдейний Юрій Іванович
11.09.1977
Вища
Член пол
і-
тичної па
р-
тії «Фронт змін»
Приватн
ий нотар
і-
ус
Приватний нотар
і-
ус
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
Номер однома
н-
дат
ного мажор
и-
тарного
виборчого округу
Прізвище, вл
а
сне ім’я (всі власні ім
е-
на), по бат
ь
кові (за наявності) обраного депутата
Число, м
і
сяць,
рік нар
о
д
же
н-
ня
Освіта (загальна
середня, вища)
Парт
ій
ність
Місце роб
о
ти
(заняття)
Посада
Суб’єкт висування (назва місцевої орган
і-
зації партії)
17
Смотр Олександр Антонійович
21.02.1960
Вища
Член Партії регіонів
директор
Чернівецька Філія УСК «Княжа»
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
1
8
Телешман Василь Григорович
10.06.1950
Вища
Безпарті
й-
ний
директор
ТВО «Дністрові
роси
»
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
19
Андрущак Юлія Василівна
16.07.1967
Вища
ВО «Батьк
і-
вщина»
Відділення «Рос
о-
шани» Чернівец
ь-
кої обласної дир
е-
кції «Райфайзен Бану Аваль»
Касир
ВО «Батьківщина»
20
Вдовічен Анатолій Миколайович
31.031953
Вища
Безпарті
й-
ний
Обласний меди
ч-
ний діагностичний центр
Головний лікар
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
21
Фищук Олександр Георгійович
12.01.1958
Вища
Член пол
і-
тичної па
р-
тії «Фро
нт змін»
Тимчасово не пр
а-
цюю
Тимчасово не пр
а-
цюю
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
22
Мисевич Василь Михайлович
17.01.1957
Вища
Член пол
і-
тичної па
р-
тії «Фронт змін»
Кіцманські райо
н-
на лікарня
Завідувач відд
і-
ленням, хірург
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
23
Захарюк
Віталій Іванович
15.10.1987
Вища
Член пол
і-
тичної па
р-
тії «Фронт
Змін"
Державна податк
о-
ва адміністрація м Кельм
е
нці
Податковий інсп
е-
ктор
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної п
артії «Фронт змін»
24
Шемчук Василь Миколайович
03.01.1969
Вища
Член Пол
і-
тичної Па
р-
тії "Фронт Змін"
Директор
Агрофірма "Кал
и-
на"
Чернівець
к обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
25
Калараш Валерій Олексійович
09.04.63
Вища
Член Партії регіонів
Новоселицька центральна райо
н-
на лікарня
Головний лікар
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
26
Надточій Олег М
и-
хайлович
2.06.72
Вища
Член Партії регіонів
Чернівецька ОДА, головне управління агропромислового розвитку
начальник
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
27
Семенюк Іван Вас
и-
льович
12.02.68
Вища
Член Партії регіонів
ТВО «Роднічок»
Генеральний дир
е-
ктор
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
28
Турун Григорій Порфірійович
27.02.61
Вища
Безпарті
й-
ний
ТВО «Агрофірма ім. Суворова»
голова
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
29
Сафроняк Василь Танасійович
12 червня 1959 р
Вища
Безпарті
й-
ний
Путивльська р
а-
йонна державна адміністрація
голова
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
30
Воробчук Василь Дмитрович
05.11.1950
Вища
Безпарті
й-
ний
Обласне управлі
н-
ня лісового та мисливського господарства
Начальник
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
31
Майор Роман Кост
я-
нтинович
22.11.1957
Вища
Безпарті
й-
ний Служба автомоб
і-
льних доріг у Че
р-
нівецькій області
Начальник
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
32
Гребєнщиков Вол
о-
димир Олександр
о-
вич
04.10.1959
Вища
Член Партії регіонів
Путильська райо
н-
на держадмініс
т-
рація, відділ освіти
Начальник
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
33
Коваль Микола В
а-
сильович
03.04. 1953
Вища
Безпарті
й-
ний
Центральна райо
н-
на аптека №28
Завідуючий
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
34
Дімітрюк Василь Степанович
08.01.1963
Вища
Член Пол
і-
тичної Па
р-
т
ії «Фронт Змін»
Білоусівьска ЗОШ Вчитель
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
35
Бабій Михайло Ол
е-
ксійович
23.10.1959
Вища
Чле
н Партії Регіонів
Корпорація «Дні
с-
тер»
Генеральне дире
к-
тор
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіо
нів
36
Ширінга Петро Ол
е-
ксандрович
27.08.1954
Вища
Член Партії Регіонів
Сокирянське ВПУ
Директор
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
37
Федорович Франц Карлович
31.10.1956
Вища
Член Партії Регіонів
Чернівецька обл
а-
сна державна адм
і-
ністрація
Заступник голови
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
Номер однома
н-
дат
ного мажор
и-
тарного
виборчого округу
Прізвище, вл
а
сне ім’я (всі власні ім
е-
на), по бат
ь
кові (за наявності) обраного депутата
Число, м
і
сяць,
рік нар
о
д
же
н-
ня
Освіта (загальна
середня, вища)
Парт
ій
ність
Місце роб
о
ти
(заняття)
Посада
Суб’єкт висування (назва місцевої орган
і-
зації партії)
38
Ротар Георгій Дми
т-
рович
07.08.1953
Вища
Член Партії
Регіонів
Сторожинецький Держлісгосп
Директор
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
39
Плегуца Матвій Дмитрович
27.01.1950
Вища
Безпарті
й-
ний Сторожинецька центральна райо
н-
на лікарня
Головний лікар
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
40
Мельник Руслан Васильович
30.06.1977
Вища
Безпарті
й-
ний
ТОВ «Сі нон»
Директор
Чернівецької обла
с-
ної організації гр
о-
мадянської позиції
41
Малімонік Ярослав Васильович
14.10.1966
Вища
Член Пол
і-
тичної Па
р-
тії «Фронт Змін»
Приватний підпр
и-
є
мець
Приватний підпр
и-
ємець
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
42
Гончар Віктор Вас
и-
льович
01.01.1961
Вища
Політична па
ртія «Н
а-
ша Україна» ПОГ «Центр інн
о-
вацій та сприяння регіонального розвитку»
Директор
Політична партія «Наша Україна
43
Юзва Юрій Миха
й-
лович
14.06.1969
Вища
Член Партії регіонів
Хотинська районна
державна адмініс
т-
рація
Голова
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії р
егіонів
44
Палій Валерій М
и-
хайлович
31.07.1951
Вища
Безпарті
й-
ний
УМВС України в Чернівецькій обл
а-
сті
Помічник начал
ь-
ника
Чернівецько
ї обла
с-
ної організації Соц
і-
алістичної партії України
45
Карилюк Марія В
а-
силівна
15.11.1981
Вища
Член Пол
і-
тичної Па
р-
тії «Фронт Змін»
Приватне підпр
и-
ємство «Західна маркетингова ко
м-
панія»
Директор
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
46
Лунін Сергій Серг
і-
йович
24.07.1959
Вища
Безпарті
й-
ний
ВАТ «Дністровс
ь-
ка ГАЕ
С»
Голова ліквідаційні комісії
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
47
Шевчук Володимир Миколайович
15.05.19
50
Вища
Безпарті
й-
ний
Дністровська ГЕС ВАТ «Укргідро
е-
нерго»
Директор
Черн
івецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
48
Добровольський В‘ячеслав Іванович
29.07.1965
Вища
Безпарті
й-
ний
Компанія «Техно»
Президент
Політична партія «Наша Україна
49
Ушаков Володимир Іванович
03.09.1947
Вища
Безпарті
й-
ний ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Голо
вний лікар
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
50
Бурбак Максим Юрійович
13.01.197
6
Вища
Член Пол
і-
тичної Па
р-
тії «Фронт змін»
РГО «Перший аграрний кластер»
Голова
Чернівецька
обласна організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
51
Харабара Микола Дмитрович
02.06.1955
Вища
Безпарті
й-
ний УМВС України в Чернівецькій обл
а-
сті
Начальник
Чернівецька
обласн
а організація Політи
ч-
ної партії «Фронт змін»
52
Шешур Ярослав Миколайович
11.10.1962
Вища
ВО «Батьк
і-
вщина»
Директор
Круп‘янський цегельний завод Герцаївського району
Чернівецької обла
с-
ної організації Партії регіонів
Голова ___________________________________________________
(назва територіальної виборчої комісії)
МП
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Секретар
___________________________________________________
(назва територіальної виборчої комісії)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
«___» ___________________2010 року
Автор
or
or9   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Законы, постановления
Просмотров
467
Размер файла
124 Кб
Теги
results_odno
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа