close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗМІСТ

код для вставкиСкачать
ЗМІСТ
Актуальна тема номера:
«ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ
У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»
I. Загальні положення про цивільний договір
КУЗНЄЦОВА Н. Договір у механізмі регулювання цивільно правових
відносин ........................................................................................................................... 12
ЛУЦЬ В. Договір як регулятор цивільних відносин ...................................................... 19
ПОГРІБНИЙ С. Регулювання договірних відносин у цивільному
праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання)
і зовнішнього (державного) регулювання ...................................................................... 26
КНІПЕР Р. Власність, володіння та їх відображення в договірному праві .................. 37
ВІТРЯНСЬКИЙ В. Нові категорії цивільно правових договорів у змінах
до Цивільного кодексу Російської Федерації................................................................. 44
СУЛЕЙМЕНОВ М. Цивільно правовий договір за законодавством
Республіки Казахстан...................................................................................................... 53
ГОНГАЛО Б., КРАШЕНІННІКОВ П. Відоме про договір ........................................... 66
ВЕНЕДІКТОВА І. Реалізація охоронюваних законом інтересів
у договірних правовідносинах......................................................................................... 78
КОХАНОВСЬКА О. Інформація у договірних відносинах .......................................... 85
КОТ О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними
правочинів, які порушують публічний порядок ........................................................... 95
СПАСИБО ФАТЄЄВА І. Розірвання договору: підстави, порядок, наслідки ........... 102
БОДНАР Т. Одностороння відмова від зобов’язання (договору)
у контексті самозахисту цивільного права та інтересу................................................. 110
II. Окремі види цивільних договорів
ДІКОВСЬКА І. Добросовісність — принцип регулювання міжнародних
приватних договірних відносин .................................................................................... 118
МАКОДА В. Договори щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності.............................................................................................. 128
ХАРИТОНОВА О., ХАРИТОНОВ Є. Ліцензійний договір, ліцензія
та деякі проблеми правового регулювання пов’язаних з ними відносин ................... 143
БЕЗКЛУБИЙ І. Ознаки банківського правочину ....................................................... 156
ЛІЧМАН Л. Процесуальне значення способів судового захисту
цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві
(на прикладі договору найму (оренди) житла) ............................................................. 167
ОТРАДНОВА О. Договори між суб’єктами деліктних зобов’язань:
принципи, можливості, межі ........................................................................................ 174
СТЕФАНЧУК Р. Перспективи договірного регулювання
особистих немайнових відносин................................................................................... 185
III. Договори в інших галузях права
ІНШИН М. Трудовий договір крізь призму сьогодення:
сутність, значення, особливості.................................................................................... 192
БЕЛЯНЕВИЧ О. Договори у сфері господарювання .................................................. 197
ЖИЛІНКОВА І. Сфера застосування та класифікації договорів
у сучасному сімейному праві......................................................................................... 206
МАЙДАНИК Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом:
питання теорії та практики ........................................................................................... 215
ДОВГЕРТ А. Договір у міжнародному приватному праві ........................................... 226
Висновки та рекомендації з актуальної теми................................................................ 236
На допомогу молодим викладачам
Лекція професора А. Довгерта: Вступ до курсу «Міжнародне приватне право» ........ 238
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
3
ЗМІСТ
Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць
256
з питань договірного права .................................................................................
Конституційна Асамблея: хроніка подій
Рішення Конституційної Асамблеї від 21 вересня 2012 р. № 5
«Про Регламент Конституційної Асамблеї» ................................................................. 257
Рішення Конституційної Асамблеї від 21 вересня 2012 р. № 7
«Про пропозиції щодо внесення змін до статті 98 Конституції України» .................. 267
Актуальні питання інтеграції України в європейський правовий простір
МАКАРУХА З. Співробітництво між Україною та ЄС
у сфері протидії незаконному переміщенню наркотиків: правовий аспект ............... 268
Загальна теорія права і держави
КОСОВИЧ В. До визначення поняття «нормативно правовий акт»:
практична необхідність і теоретична можливість уточнення...................................... 274
Конституційне право України
СКРИПНЮК О., ФЕДОРЕНКО В. Категорії «народний суверенітет»,
«народне волевиявлення», «безпосередня демократія»,
«форма безпосередньої демократії»: теоретико методологічні аспекти ..................... 281
ЩЕРБАНЮК О. Проблема реалізації народного суверенітету
в умовах конституційної модернізації .......................................................................... 291
МЕДВЕДЧУК В. Доктринальні ідеї федералізму:
ретроспектива і перспектива українського вибору ...................................................... 302
КАМПО В., НІКІТІНА І. Принципи офіційного тлумачення Конституції
та законів України: перспектива конституціоналізації................................................ 310
ГУЛЬТАЙ М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права ....................... 316
Цивільне право
БІРЮКОВ І. Природне право вибору та його взаємозв’язок
із цивільним законодавством ........................................................................................ 325
Адміністративний процес
АПАРОВ А. Дослідження предмета адміністративно процесуального права ............ 334
Фінансове право
ГАВРИЛЮК Р. Причинність у податковому праві:
антропологічно соціологічний підхід........................................................................... 340
ВДОВІЧЕН В. Регулятивні юридичні форми податково правового
компромісу..................................................................................................................... 350
Питання кримінології
КОРНЯКОВА Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки
України в паливно енергетичному комплексі України ............................................... 357
Судово правова реформа
КАПУСТИНСЬКИЙ В., ХОТИНСЬКА НОР О. Взаємозв’язок
понять «судова влада», «правосуддя» і «судочинство»
у контексті сучасного реформування ........................................................................... 363
Кримінальний процес
БАГАНЕЦЬ О. Доказування обставин, що впливають
на ступінь тяжкості службового злочину...................................................................... 369
Порівняльне правознавство
ЛУК’ЯНОВ Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології
правових систем............................................................................................................. 376
Історико правові дослідження
ПАЦУРКІВСЬКИЙ П., ГАВРИЛЮК Р. Методологія правопізнання
Євгена Ерліха: некласична парадигма.......................................................................... 383
ВОЛИНЕЦЬ В. Вчення Л. Дюгі про функції держави і реалізацію права.................. 392
4
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
ЗМІСТ
Правове наукознавство
РАБІНОВИЧ П. Протидія плагіату в юриспруденції — актуалізована
функція правового наукознавства (роздуми у зв’язку із новітньою
монографією академіка В. Зеленецького) .................................................................... 401
Дискусії та обговорення
ОПРИШКО В. Міжнародне економічне право: концепції та поняття ...................... 407
Молодим правознавцям – слово
ЦЮРА А. Теоретико прикладні проблеми визначення об’єкта злочину
«умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України)
небезпечної продукції» .................................................................................................. 416
КОРНІЄНКО І. Наукова спадщина Є. В. Васьковського з питань адвокатури......... 425
Судова практика
Європейський суд з прав людини
Справа «Єлоєв проти України»: часткова ухвала щодо прийнятності
від 25 вересня 2006 р. ..................................................................................................... 430
Вищий господарський суд України
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України
від 23 березня 2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права
інтелектуальної власності» ............................................................................................ 434
Визначні юристи
Вчений правознавець, знаний фахівець у сфері договірного права —
Володимир Васильович Луць ........................................................................................ 443
Євген Ерліх — основоположник соціологічного праворозуміння
(до 150 річчя від дня народження) ............................................................................... 445
Правова хроніка
ПОЛЕШКО А. Обговорення реформи законодавства про банкрутство
(нотатки з семінару) ...................................................................................................... 455
САВЧУК С. Велике бачиться на відстані ..................................................................... 457
Матвєєвські цивілістичні читання — 2012 ................................................................... 461
Ювіляри
Ювілей Голови Верховного Суду України у відставці
Віталія Федоровича Бойка (до 75 річчя від дня народження)..................................... 463
Рецензії
СКРИПНЮК О. Громадянське суспільство як фундаментальна основа
демократичного розвитку України ............................................................................... 465
Провідні юридичні вищі навчальні заклади України
Юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка ........................................................................................................ 472
Пам’яті вчених правознавців
Пам’яті відомого цивіліста — професора Ірини Володимирівни Жилінкової ........... 479
До уваги читачів журналу «Право України»!
Актуальною темою наступного номера видання буде:
«Новий Кримінальний процесуальний кодекс України».
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
5
СОДЕРЖАНИЕ
Актуальная тема номера:
«ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОЙ ДОГОВОР И ЕГО ФУНКЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»
I. Общие положения о гражданском договоре
КУЗНЕЦОВА Н. Договор в механизме регулирования гражданско правовых
отношений ....................................................................................................................... 12
ЛУЦЬ В. Договор как регулятор гражданских отношений ........................................... 19
ПОГРЕБНОЙ С. Регулирование договорных отношений в гражданском
праве Украины: соотношение их внутреннего (саморегулирование)
и внешнего (государственного) регулирования............................................................. 26
КНИПЕР Р. Собственность, владение и их отражение в договорном праве ............... 37
ВИТРЯНСКИЙ В. Новые категории гражданско правовых договоров
в изменениях к Гражданскому кодексу Российской Федерации .................................. 44
СУЛЕЙМЕНОВ М. Гражданско правовой договор
по законодательству Республики Казахстан .................................................................. 53
ГОНГАЛО Б., КРАШЕНИННИКОВ П. Известное о договоре.................................... 66
ВЕНЕДИКТОВА И. Реализация охраняемых законом интересов
в договорных правоотношениях ..................................................................................... 78
КОХАНОВСКАЯ Е. Информация в договорных отношениях..................................... 85
КОТ А. Теоретические и практические проблемы признания
недействительными сделок, нарушающих публичный порядок .................................. 95
СПАСИБО ФАТЕЕВА И. Расторжение договора:
основания, порядок, последствия ................................................................................ 102
БОДНАР Т. Односторонний отказ от обязательства (договора) в контексте
самозащиты гражданского права и интереса ............................................................... 110
II. Отдельные виды гражданских договоров
ДИКОВСКАЯ И. Добросовестность — принцип регулирования
международных частных договорных отношений ....................................................... 118
МАКОДА В. Договоры относительно распоряжения имущественными
правами интеллектуальной собственности .................................................................. 128
ХАРИТОНОВА Е., ХАРИТОНОВ Е. Лицензионный договор, лицензия
и некоторые проблемы правового регулирования связанных
с ними отношений......................................................................................................... 143
БЕЗКЛУБЫЙ И. Признаки банковской сделки ......................................................... 156
ЛИЧМАН Л. Процессуальное значение способов судебной защиты
гражданских прав и интересов в гражданском судопроизводстве
(на примере договора найма (аренды) жилья) ............................................................. 167
ОТРАДНОВА О. Договоры между субъектами деликтных обязательств:
принципы, возможности, границы .............................................................................. 174
СТЕФАНЧУК Р. Перспективы договорного регулирования
личных неимущественных отношений ........................................................................ 185
III. Договоры в других отраслях права
ИНШИН Н. Трудовой договор сквозь призму настоящего:
сущность, значение, особенности ................................................................................ 192
БЕЛЯНЕВИЧ Е. Договоры в сфере хозяйствования................................................... 197
ЖИЛИНКОВА И. Сфера применения и классификации договоров
в современном семейном праве .................................................................................... 206
МАЙДАНИК Р. Договор суррогатного материнства по украинскому праву:
вопросы теории и практики .......................................................................................... 215
ДОВГЕРТ А. Договор в международном частном праве ............................................. 226
Выводы и рекомендации по актуальной теме ................................................................ 236
6
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
СОДЕРЖАНИЕ
На помощь молодым преподавателям
Лекция профессора А. Довгерта: Введение в курс
«Международное частное право».................................................................................. 238
Избранная библиография современных монографических работ
по вопросам договорного права ........................................................................
256
Конституционная Ассамблея: хроника событий
Решение Конституционной Ассамблеи от 21 сентября 2012 г. № 5
«О Регламенте Конституционной Ассамблеи» ............................................................ 257
Решение Конституционной Ассамблеи от 21 сентября 2012 г. № 7
«О предложениях по внесению изменений в статью 98 Конституции Украины»...... 267
Актуальные вопросы интеграции Украины в европейское правовое
пространство
МАКАРУХА З. Сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере противодействия
незаконному перемещению наркотиков: правовой аспект......................................... 268
Общая теория права и государства
КОСОВИЧ В. К вопросу об определении понятия «нормативно правовой акт»:
практическая необходимость и теоретическая возможность уточнения.................... 274
Конституционное право Украины
СКРИПНЮК А., ФЕДОРЕНКО В. Категории «народный суверенитет»,
«народное волеизъявление», «непосредственная демократия», «форма
непосредственной демократии»: теоретико методологические аспекты ................... 281
ЩЕРБАНЮК О. Проблема реализации народного суверенитета в условиях
конституционной модернизации.................................................................................. 291
МЕДВЕДЧУК В. Доктринальные идеи федерализма:
ретроспектива и перспектива украинского выбора ..................................................... 302
КАМПО В., НИКИТИНА И. Принципы официального толкования
Конституции и законов Украины: перспектива конституционализации................... 310
ГУЛЬТАЙ М. Конституционная жалоба как проявление действия
верховенства права ........................................................................................................ 316
Гражданское право
БИРЮКОВ И. Естественное право выбора и его взаимосвязь с гражданским
законодательством......................................................................................................... 325
Административный процесс
АПАРОВ А. Исследование предмета административно процессуального права ...... 334
Финансовое право
ГАВРИЛЮК Р. Причинность в налоговом праве:
антропологически социологический подход............................................................... 340
ВДОВИЧЕН В. Регулятивные юридические формы налогово правового
компромисса .................................................................................................................. 350
Вопросы криминологии
КОРНЯКОВА Т. Криминологическое обеспечение национальной безопасности
Украины в топливно энергетическом комплексе Украины ........................................ 357
Судебно правовая реформа
КАПУСТИНСКИЙ В., ХОТИНСКАЯ НОР О. Взаимосвязь понятий «судебная
власть», «правосудие» и «судопроизводство» в контексте современного
реформирования............................................................................................................ 363
Уголовный процесс
БАГАНЕЦ А. Доказывание обстоятельств, которые влияют
на степень тяжести служебного преступления............................................................. 369
Сравнительное правоведение
ЛУКЬЯНОВ Д. Современные взгляды на проблему классификации
и типологии правовых систем....................................................................................... 376
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
7
СОДЕРЖАНИЕ
Историко правовые исследования
ПАЦУРКИВСКИЙ П., ГАВРИЛЮК Р. Методология правопознания
Евгения Эрлиха: неклассическая парадигма................................................................ 383
ВОЛЫНЕЦ В. Учение Л. Дюги о функциях государства и реализации права .......... 392
Правовое науковедение
РАБИНОВИЧ П. Противодействие плагиату в юриспруденции —
актуализированная функция правового науковедения
(размышления в связи с новейшей монографией академика В. Зеленецкого) .......... 401
Дискуссии и обсуждения
ОПРИШКО В. Международное экономическое право: концепции и понятия ........ 407
Молодым правоведам — слово
ЦЮРА А. Теоретико прикладные проблемы определения объекта
преступления «умышленное введение в обращение на рынке Украины
(выпуск на рынок Украины) опасной продукции» ...................................................... 416
КОРНИЕНКО И. Научное наследие Е. В. Васьковского по вопросам адвокатуры .... 425
Судебная практика
Европейский суд по правам человека
Дело «Елоев против Украины»: частичное решение о приемлемости
от 25 сентября 2006 г. ..................................................................................................... 430
Высший хозяйственный суд Украины
Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины
от 23 марта 2012 г. № 5 «О некоторых вопросах практики назначения
судебных экспертиз по делам по спорам, связанным с защитой права
интеллектуальной собственности» ............................................................................... 434
Выдающиеся юристы
Ученый правовед, известный специалист в сфере договорного права —
Владимир Васильевич Луць .......................................................................................... 443
Евгений Эрлих — основоположник социологического правопонимания
(к 150 летию со дня рождения)..................................................................................... 445
Правовая хроника
ПОЛЕШКО А. Обсуждение реформы законодательства о банкротстве
(заметки с семинара) ..................................................................................................... 455
САВЧУК С. Большое видится на расстоянии.............................................................. 457
Матвеевские цивилистические чтения — 2012 ............................................................ 461
Юбиляры
Юбилей Председателя Верховного Суда Украины в отставке
Виталия Федоровича Бойко (к 75 летию со дня рождения) ....................................... 463
Рецензии
СКРИПНЮК А. Гражданское общество как фундаментальная основа
демократического развития Украины........................................................................... 465
Ведущие юридические высшие учебные заведения Украины
Юридический факультет Львовского национального университета
имени Ивана Франко .................................................................................................... 472
Памяти ученых правоведов
Памяти известного цивилиста — профессора Ирины Владимировны Жилинковой ......479
К вниманию читателей журнала «Право Украины»!
Актуальной темой следующего номера издания будет:
«Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины».
8
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
CONTENTS
Topic of the Issue:
«CIVIL CONTRACT AND ITS FUNCTIONS IN REGULATION OF SOCIAL
RELATIONS»
I. General Provisions on the Civil Contract
KUZNETSOVA N. Contract in the Regulation of Civil Relations...................................... 12
LUTZ V. Contract as a Regulator of Civil Relations ........................................................... 19
POHRIBNYI S. Regulation of Contractual Relations in the Civil Law of Ukraine:
the Ratio of Internal (Self) and External (State) Regulation of Contractual Relations......... 26
KNIЕPER R. Ownership, Possession and their Projection in Contract Law ....................... 37
VITRIANSKYI V. New Categories of Civil Contracts in Amendments
to the Civil Code of the Russian Federation ....................................................................... 44
SULEIMENOV M. Civil Contract According to Legislation of the Republic
of Kazakhstan .................................................................................................................... 53
GONGALO B., KRASHENINNIKOV P. What is Known about the Contract ................... 66
VENEDIKTOVA I. The Realization of Interests Protected by Law
in Contract Relations ......................................................................................................... 78
KOKHANOVSKA O. Information in Contractual Agreements .......................................... 85
KOT O. Theoretical and Practical Issues of Invalidation Transactions
which Contradict to the Public Order................................................................................. 95
SPASYBO FATEEVA I. Termination of Contract: Reasons, Order, Consequences........... 102
BODNAR T. The One sided Refuse from Obligation (Contract)
in the Context of Self defense of Civil Right and Interest ................................................ 110
II. Different Kinds of Civil Contracts
DIKOVSKA I. Good Faith — Regulative Principle of International Private
Contractual Relationships ............................................................................................... 118
MAKODA V. Contracts on Disposal of Property Rights of Intellectual Property............... 128
KHARYTONOVA O., KHARYTONOV Ye. License Contract, License
and some Basic Problems of Legal Regulation of Related Relations.................................. 143
BEZKLUBYI I. Features of Bank Transaction ................................................................. 156
LICHMAN L. Judicial Value of Methods of Judicial Defense of Civil Laws
and Interests in the Civil Legal Proceeding
(on the Example of Agreement Habitation Leases ) .......................................................... 167
OTRADNOVA O. Contracts Between the Subjects of Tort Liabilities:
Principles, Possibilities, Limits ......................................................................................... 174
STEFANCHUK R. The Prospects of Contractual Regulation of Personal
Non property Relations ................................................................................................... 185
III. Contracts in other Fields of Law
INSHYN M. Labour Contract through the Prism of Modern Approach:
Essence, Significance, Features ........................................................................................ 192
BELIANEVYCH O. Contracts in the Commercial Sphere ............................................... 197
ZHYLINKOVA I. The Sphere of Appliance and Classifications of Contracts
in Modern Family Law..................................................................................................... 206
MAIDANYK R. The Agreement of Surrogate Motherhood in the Ukrainian Law:
Theory and Practice ......................................................................................................... 215
DOVGERT A. Сontract in Private International Law....................................................... 226
Conclusions and Recommendation on the Topic of the Issue.................................................. 236
Materials for Young Lecturers
The Lecture of Professor A. Dovgert: Introduction to the Course of Lectures
«International Private Law».............................................................................................. 238
Selected Bibliography of Modern Monographic Works
256
on the Issues of Contract Law ...............................................................................
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
9
CONTENTS
The Constitutional Assembly: Chronicle
The Judgment of the Constitutional Assembly since 21st of September, 2012, № 5
«On the Regalement of the Constitutional Assembly» ...................................................... 257
The Judgment of the Constitutional Assembly since 21st of September, 2012, № 7
«On the Propositions about Amending the Article 98 of the Constitution of Ukraine» ...... 267
Current Issues of the Integration of Ukraine into European Legal Space
MAKARUHA Z. Cooperation between Ukraine and the EU in Combating
Illegal Drugs Transfering: Legal Aspect............................................................................. 268
General Theory of Law and State
KOSOVYCH V. On the Definition of «Normative Legal Act»: a Practical Necessity
and Theoretical Possibility of Adjustment ......................................................................... 274
Constitutional Law of Ukraine
SKRYPNIUK O., FEDORENKO V. The «National Sovereignty»,
«National Will Expression», «Direct Democracy», «The form of the Direct
Democracy»: Theoretical and Methodological Aspects..................................................... 281
SHCHERBANIUK О. The Problem of Realization of People’s Sovereignty
in the Conditions of Constitutional Modernization .......................................................... 291
MEDVEDCHUK V. Doctrinal Ideas of Federalism: Retrospective and Perspective
of Ukrainian Choice......................................................................................................... 302
KAMPO V., NIKITINA I. The Principles of the Official Interpretation
of the Constitution and Laws of Ukraine: the Prospect of the Constitutionalization.......... 310
HULTAI M. Constitutional Complaint as a Display of Action of the Rule of Law ............ 316
Civil Law
BIRIUKOV I. The Natural Right of Choice and its Interconnection
with the Civil Legislation.................................................................................................. 325
Administrative Procedure
APAROV A. Research of the Article of Administratively Judicial Law .............................. 334
Financial Law
HAVRYLIUK R. Causality in Tax Law: Anthropological and Sociological Approach ....... 340
VDOVICHEN V. Regulative Legal Forms of the Tax and Legal Compromise ................... 350
Criminology Issues
KORNIAKOVA T. Criminological Securing of the National Security of Ukraine
in Fuel and Energy Complex ............................................................................................ 357
Judicial Reform
KAPUSTYNSKYI V., KHOTYNSKA NOR O. Interrelation of «Judicial Power»,
«Justice» and «Judicial Proceeding» Notions in Context of Contemporary Reforming ...... 363
Criminal Procedure
BAGANETS O. Proofing Circumstances, which Affect the Degree of Severity
of the Crimes Committed in Service Activity .................................................................... 369
Comparative Jurisprudence
LUKIANOV D. Current Views on the Issue of Classification
and Typology of Legal Systems ......................................................................................... 376
Historical and Legal Studies
PATSURKIVSKYI P., HAVRYLIUK R. Methodology of Law cognition
by Eugen Ehrlich: Nonclassical Paradigm......................................................................... 383
VOLYNETS V. L. Duguint’s Theory of State Functions
and the Implementation of Law ....................................................................................... 392
Legal Science of Science
RABINOVYCH P. Opposition to Plagiarism as an Actualized Function
of Legal Science of Science (Reflections on Latest Monograph
by Academician V. Zelenetskyi)........................................................................................ 401
10
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
CONTENTS
Discussions and Debate
OPRYSHKO V. International Economic Law: Concepts and Definitions......................... 407
Young Lawyers Tribune
TSIURA A. Theoretical and Applied Issues of Determination of the Object of Crime
«Premeditated Issuing of Dangerous Products to the Market of Ukraine» ......................... 416
KORNIENKO I. Ye. Vaskovskyi’s Legacy on the Issues of Advocacy .............................. 425
Court Practice
European Court of Human Rights
Case «Yeloiev v. Ukraine»: Partial Decision of Admissibility
since 25th of September, 2006 .......................................................................................... 430
High Commercial Court of Ukraine
Resolution of the Plenum of the High Commercial Court of Ukraine
since 23d of March, № 5 «On some Practical Issues of Forensic Enquiry Assignment
in the Cases on the Defence of the Right of Intellectual Property».................................... 434
Prominent Lawyers
Scientist and Legal Scholar, Known Expert in the Contract Law Sphere
Volodymyr Lutz’ .............................................................................................................. 443
Eugen Ehrlich as a Founder of the Sociological Comprehension
of Law (to the 150th Birthday Anniversary) ...................................................................... 445
Legal Chronicle
POLESHKO A. Discussion of the Legislation Reform on the Bankruptcy
(the Notes from the Seminar)........................................................................................... 455
SAVCHUK C. Big Things are better seen from a Distance................................................ 457
Matveyev Civil Readings — 2012...................................................................................... 461
Jubilees
Jubilee of the Supreme Court of Ukraine Head (Retired) Vitaly Boyko
(to the 75th Birthday Anniversary).................................................................................... 463
Reviews
SKRYPNIUK O. Civil Society as a Fundamental Base of the Democratic
Development of Ukraine .................................................................................................. 465
Leading Legal Higher Education Institution in Ukraine
Law Faculty of the Ivan Franko National University of L’viv ............................................ 472
In Memoriam
In Memoriam of the Prominent Civilian Iryna Zhylinkova ............................................... 479
For the attention of the readers!
The topic of the upcoming issue is:
«The New Criminal Procedural Code of Ukraine».
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • № 9 •
11
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
30
Размер файла
124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа