close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ВВП 2 кв. 2010

код для вставкиСкачать
 30.09.2010 № 238 ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД УКРАЇНИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2010 РОКУ ВИПУСК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ І ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ У постійних цінах 2007 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року У фактичних цінах, млн.грн. зміна обсягу зміна дефлятора випуск товарів та послуг валова додана вартість
випуск товарів та послуг валова додана вартість випуск товарів та послуг валова додана вартість Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 26095 10625 3,2 3,4 14,1 14,2
Добувна промисловість 28413 14175 8,9 8,7 56,2 63,7
Переробна промисловість 199632 45072 15,1 14,7 21,8 6,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 21268 9055 11,2 10,3 9,3 13,0
Будівництво 16585 5512 -14,2 -15,5 17,9 17,3
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 59519 35406 3,8 4,2 13,0 16,2
Діяльність транспорту та зв'язку 49804 30141 4,5 5,0 14,0 19,0
Освіта 22245 15111 3,1 2,9 13,4 9,9
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 14274 9736 1,5 1,4 13,5 15,9
Інші види економічної діяльності 92213 60958 -0,3 0,1 3,6 3,1
з них фінансова діяльність 22962 16402 -3,4 -3,5 -0,4 1,1
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 40019 25288 0,6 1,4 2,2 1,0
державне управління 15432 12167 1,8 1,7 7,9 6,7
Оплата послуг фінансових посередників x -9769 x 0,3 x -21,5
Усього в основних цінах 530048 226022 6,8 5,5 15,8 13,7
Податки на продукти 36742 36742 7,8 7,8 29,5 29,5
Субсидії на продукти -399 -399 -13,3 -13,3 -56,2 -56,2
Випуск у ринкових цінах 566391 х 6,9 х 16,8 х
Валовий внутрішній продукт х 262365 х 5,9 х 16,0
ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЗА ІНСТИТУЦІЙНИМИ СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ 2 СТРУКТУРА ВИПУСКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ І ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У фактичних цінах, відсотків до підсумку випуск товарів та послуг валова додана вартість Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 4,9 4,7
Добувна промисловість 5,4 6,3
Переробна промисловість 37,7 19,9
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 4,0 4,0
Будівництво 3,1 2,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 11,2 15,7
Діяльність транспорту та зв'язку 9,4 13,3
Освіта 4,2 6,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2,7 4,3
Інші види економічної діяльності 17,4 27,0
з них фінансова діяльність 4,3 7,3
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг
підприємцям 7,6 11,2
державне управління 2,9 5,4
Оплата послуг фінансових посередників х -4,3
Усього в основних цінах 100,0 100,0
У фактичних цінах млн.грн. відсотків до підсумку Нефінансові корпорації 144795 64,1
Фінансові корпорації 16188 7,1
Сектор загального державного управління 38954 17,2
Домашні господарства 34566 15,3
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 1288 0,6
Оплата послуг фінансових посередників -9769 -4,3
Усього в основних цінах 226022 100,0
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА ДОХОДАМИ (у фактичних цінах; млн.грн.) У тому числі Валова додана вартість
оплата праці найманих працівників податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт валовий прибуток, змішаний доход Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 10625 2675 94 7856
Добувна промисловість 14175 9644 -1139 5670
Переробна промисловість 45072 27416 1186 16470
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 9055 6675 59 2321
Будівництво 5512 4154 116 1242
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 35406 13481 832 21093
Діяльність транспорту та зв'язку 30141 15607 348 14186
Освіта 15111 14103 26 982
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 9736 8749 33 954
Інші види економічної діяльності 60958 33546 119 27293
з них фінансова діяльність 16402 6052 118 10232
операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 25288 10888 271 14129
державне управління 12167 11606 17 544
Оплата послуг фінансових посередників -9769 х х -9769
Усього в основних цінах 226022 136050 1674 88298
Податки на продукти 36742 х 36742 х
Cубсидії на продукти -399 х -399 х
Валовий внутрішній продукт 262365 136050 38017 88298
Структура ВВП (у відсотках) 100,0 51,8 14,5 33,7
3 ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ У фактичних цінах У постійних цінах 2007 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року млн.грн. у відсотках до підсумку зміна обсягу зміна дефлятора Валовий внутрішній продукт 262365 100,0 5,9 16,0
Кінцеві споживчі витрати 213047 81,2 3,4 10,2
домашніх господарств 158994 60,6 5,1 9,3
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 2249 0,9 -6,0 15,6
сектору загального державного управління 51804 19,7 -0,7 12,3
індивідуальні споживчі витрати 35700 13,6 0,1 15,6
колективні споживчі витрати 16104 6,1 -2,5 5,9
Валове нагромадження 46941 17,8 51,1 9,5
валове нагромадження основного капіталу 39402 15,0 -5,7 11,4
зміна запасів матеріальних оборотних коштів 7464 2,8 х х
придбання за виключенням вибуття цінностей 75 0,0 -60,9 6,6
Сальдо експорту-імпорту товарів і послуг 2377 1,0 х х
експорт товарів і послуг 133160 50,8 14,9 21,5
імпорт
товарів і послуг (-) 130783 49,8 24,9 8,0
4 КІНЦЕВІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЗА ЦІЛЯМИ У фактичних цінах У постійних цінах 2007 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року млн.грн. у відсотках до підсумку зміна обсягу зміна дефлятора Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 158994 100,0 5,1 9,3
Продукти харчування та безалкогольні напої 65575 41,2 4,9 8,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики 10900 6,9 -6,4 25,2
Одяг і взуття 10150 6,4 22,1 3,9
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 16926 10,6 2,4 7,5
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 6564 4,1 13,9 3,3
Охорона здоров’я 7621 4,8 6,1 6,9
Транспорт 18387 11,6 8,0 16,5
Зв’язок 4445 2,8 6,6 -6,0
Відпочинок і культура 6247 3,9 17,2 2,4
Освіта 2453 1,5 -12,8 15,2
Ресторани та готелі 4561 2,9 4,4 7,4
Різні товари та послуги 5165 3,3 -9,8 10,5
5 КІНЦЕВІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ СЕКТОРУ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ФУНКЦІЯМИ У фактичних цінах млн.грн. у відсотках до підсумку Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління 51804 100,0
Державні послуги загального характеру 4739 9,1
Діяльність та послуги у галузі оборони 1934 3,7
Діяльність по забезпеченню громадського порядку та безпеки 5611 10,8
Економічна діяльність 2729 5,3
Охорона навколишнього середовища 148 0,3
Діяльність та послуги у галузі житлово-комунального господарства 889 1,7
Діяльність та послуги у галузі охорони здоров’я 10135 19,6
Діяльність та послуги у сфері відпочинку
, культури та релігії 1433 2,8
Діяльність та послуги у галузі освіти 19790 38,2
Діяльність та послуги у галузі соціального забезпечення та соціальної допомоги 4396 8,5
6 КІНЦЕВІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА, ЗА ЦІЛЯМИ У фактичних цінах млн.грн. у відсотках до підсумку Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 2249 100,0
Житлові послуги 488 21,7
Охорона здоров’я 329 14,6
Відпочинок і культура 99 4,4
Освіта 217 9,7
Соціальний захист 82 3,7
Релігія 210 9,3
Політичні партії, профспілкові та професійні організації 824 36,6
Охорона навколишнього середовища ... ...
Послуги, не віднесені до інших категорій ... ...
7 ВАЛОВЕ НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В РОЗРІЗІ ВИДІВ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ У фактичних цінах У постійних цінах 2007 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року млн.грн. у відсотках до підсумку зміна обсягу зміна дефлятора Валове нагромадження основного капіталу 39402 100,0 -5,7 11,4
Матеріальні основні засоби 37844 96,0 -6,0 11,1
житлові будівлі 8725 22,2 60,2 15,2
інші будівлі та споруди 14667 37,2 -21,0 16,3
машини та обладнання 14084 35,7 -11,0 3,9
культивовані активи 368 0,9 34,1 -6,3
інші матеріальні основні засоби − − − −
Нематеріальні основні засоби 1281 3,3 -10,4 15,6
витрати на розвідування корисних копалин 502 1,3 76,6 15,5
засоби програмного забезпечення 588 1,5 -17,3 16,9
інші нематеріальні основні засоби 191 0,5 -55,5 12,1
Витрати на покращення матеріальних невироблених активів, включаючи землю 256 0,6 х 14,1
Витрати, пов’язані з передачею прав власності на невироблені активи 21 0,1 25,0 5,0
8 СЕЗОННО СКОРИГОВАНИЙ ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ Зміна обсягу у відсотках до попереднього кварталу (у постійних цінах 2007 року) Валовий внутрішній продукт 3,8
з нього валова додана вартість за видами діяльності сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0,1
добувна промисловість 5,1
переробна промисловість 7,7
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 5,9
будівництво 5,7
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 0,1
діяльність транспорту та зв'язку 3,3
освіта 3,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0,5
інші види економічної діяльності 0,7
категорії кінцевого використання кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 3,7
кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства -2,6
кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління -1,3
валове нагромадження основного капіталу 5,1
експорт товарів і послуг 3,1
імпорт товарів і послуг 3,2
9 
Автор
Документ
Категория
Статьи
Просмотров
426
Размер файла
172 Кб
Теги
2010, ввп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа