close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗРАЗОК

код для вставкиСкачать
ЗРАЗОК
ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ
на підготовку в докторантурі Національної академії державного управління
при Президентові України (далі – Національна академія)
від “ 7 ” вересня 2010 року
№ 94
Міністерство освіти і науки України
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації, на які
______________________________________________________________________________
поширюється дія законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
державної наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації державної форми власності
(далі – органи, установи, організації, заклади)
в особі
Міністра освіти і науки України Табачника Д.В.
______________________________________________________________ (далі – Замовник)
(посада, прізвище та ініціали керівника)
та Шевченка Петра Миколайовича
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка направляється на підготовку)
уклали договір про направлення на підготовку в докторантурі за спеціальністю
25.00.03 –
державна служба
.
1. Замовник зобов’язується:
1) надати випускнику після закінчення підготовки в докторантурі Національної
академії посаду не нижче четвертої категорії або ту, на якій він перебуває в кадровому
резерві згідно з договором-направленням, або не нижче тієї, яку він займав до вступу в
Національну академію, рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також
можливість реалізації переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по
службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування його до кадрового резерву
на посади першої – четвертої категорій;
2) забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника
Національної академії також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи
зміни керівника органу, установи, організації, закладу;
3) надіслати в місячний термін повідомлення Національній
працевлаштування особи, яка направлялася на підготовку;
академії
про
4) у разі невиконання умов договору-направлення в частині працевлаштування
особи, яка направлялася на підготовку, відшкодувати повну вартість її підготовки в
докторантурі Національної академії.
2. Особа, яка отримала направлення на підготовку, зобов’язується:
1) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;
2) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій
раді Національної академії;
3) прибути після закінчення навчання на роботу до органу, організації, установи,
закладу та відпрацювати термін, передбачений чинним законодавством (Положення про
підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), Положення про прийом
слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 468
(зі змінами));
4) у разі відрахування з Національної академії, неявки на службу або відмови
приступити до неї без поважних причин відшкодувати витрати, пов’язані з підготовкою, у
встановленому порядку.
3. Прикінцеві положення.
Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.
Спори, що виникають між сторонами, вирішуються у судовому порядку.
Договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє
до “15” листопада 2018 року* (визначається відповідно до терміну підготовки з
урахуванням терміну відпрацювання на державній службі (службі в органах місцевого
самоврядування) не менш як п’ять років, на наукових (науково-педагогічних) посадах – не
менш як три роки).
Договір укладається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі, установі,
організації, закладі, що направляє особу на підготовку в докторантурі, другий – в особи,
яка направляється на підготовку в докторантурі. Кожний з примірників має однакову
юридичну силу.
4. Адреси сторін:
Замовник: 01135, м.Київ, просп.Перемоги, 10
Особа, яка направляється на підготовку: 01016, м. Київ, вул. Свободи, 29, кв. 185
_______________________________________________________________________
(місце постійного проживання)
паспорт СМ 123456, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС у м. Києві 02.07.1992
(серія та номер, ким і коли виданий)
Замовник
Міністр освіти і науки України
Особа, яка направляється на підготовку
________________________________
(посада керівника та найменування органу,
установи, організації, закладу)
Д.В. Табачник
П.М. Шевченко
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)
______________ “ 7 ” вересня 2010 року
(підпис)
(дата)
____________ “ 7 ” вересня 2010 року
(підпис)
(дата)
М.П.
*Термін дії договору-направлення становить 8 років для органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій,
на які поширюється дія законів України “Про державну службу”, “Про
службу в органах місцевого самоврядування”.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
13
Размер файла
193 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа