close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Документ Microsoft Office Word

код для вставкиСкачать
saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro
satyeo deparatamenti
mcxeTa_mTianeTis regionaluri satyeo sammarTvelos marTvas
daqvemdebarebuli TianeTis (axalsoflis da art
anis) satyeo ubanSi
S.p.s. “jorjia vud end industrial develofmenT ko”-ze gacemuli xe-tyis
damzadebis specialuri licenziiT (#100002) gaTvaliswinebuli farTobis
(7554 ha)
t y i T s a r g e b l o b i s g e g m a
wigni I
mcxeTa_mTianeTis regionaluri satyeo sammarTvelos marTvas
daqvemdebarebuli TianeTis (axalsoflis da artanis) satyeo ubnis
zogadi daxasiaTeba
Tbilisi
2009
1
damtkicebulia
saqarTvelos garemos dacvisa da
bunebrivi resursebis ministris 2009
wlis “____””_____________”
#________ brZanebiT
mcxeTa_mTianeTis satyeo sammarTvelos marTvas
daqvemdebarebuli TianeTis (axalsoflis da art
anis) satyeo ubanSi
S.p.s. “jorjia vud end industrial develofmenT ko”-ze gacemuli xe-tyis
damzadebis specialuri licenziiT (#100002) gaTvaliswinebuli farTobis
(7554 ha)
tyiT sargeblobis gegma
wigni – 1
mcxeTa_mTianeTis regionaluri satyeo sammarTvelos marTvas daqvemdebarebuli
TianeTis (axalsoflis da artanis) satyeo ubnis zogadi daxasiaTeba
Tbilisi 2009
2
sarCevi
#
Sinaarsi
gverdi
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.
1
18.
2
18.
3
18.
4
18.
5
18.
6
18.
7
19
Sesavali
Tavi I
zogadi debulebani
tyiTsargeblobis obieqtis dasaxeleba, adgilmdebareoba, farTobi
obieqtis teritoriis organizacia, arsebuli struqturuli erTeulebis
dasaxeleba da farTobi
tyeTmcenareulobis zona
geologiuri agebuleba, reliefi, orografiuli barierebi da derefnebi
niadagebi
hidrografia, hidrologiuri qseli
klimati (hava)
mcenareuli safari da cxovelTa samyaro
tyeebis dayofa tyis kategoriebad da funqcionaluri daniSnulebis
ubnebad
tyis fondis daxasiaTeba
socialur-ekonomikuri pirobebi
adgilobrivi moTxovnileba merqanze da tyis sxva resursebze
tyeebis mniSvneloba adgilobrivi biujetisaTvis
satransporto gzebi
kulturul-istoriuli da sxva mniSvnelovani adgilebi
cnobebi bolo tyeTmowyobis Sesaxeb Tavi II
tyis fondSi momxdari cvlilebebi da warsulSi ganxorcielebuli
saqmianobebi
tyis fondis dinamika
ganxorcielebuli saqmianobebis analizi
mTavari sargeblobis Wrebi
movliTi Wrebi
specialuri Wrebi
tyeebis sanitariuli mdgomareoba, tyis dacvis RonisZiebebi
tyis aRdgeniTi RonisZiebebi
aramerqnuli resursebi da tyis meorexarisxovani produqtebi sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis gamoyenebis Sefaseba
saerTo daskvnebi warsul meurneobaze Tavi III
sarevizio periodSi dasamzadebeli xe-tyis moculobis
(maT Soris saangariSo tyekafis) gansazRvra
tyiT mTavari sargebloba
tyis farTobebis ganawileba mTavari sargeblobis Wrebis
gaangariSebaSi CarTul da gaangariSebidan gamoricxul ubne-bad
mTavari sargeblobis Wris gaangariSeba
tyis movliT Wrebs daqvemdebarebuli teritoriebis nusxa
movliTi Wrebis xnovanebaSi arsebuli koromebis ganawileba
sixSireebis mixedviT
5
7
8
12
13
14
15
17
27
29
49
51
52
53
54
56
59
67
67
69
69
70
71
73
74
75
76
82
3
20
20.
1
20.
2
21
21.
1
21.
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
sanitariuli Wrebi da Caxergilobis gawmenda
specialuri WrebiT xe-tyis damzadebis moculobiTi maCve-neblebi
yvela saxis Wrebis yovelwliuri moculobis gansazRvra
Wris obieqtebis ganawileba gziT misadgomobis da resursebis
aTvisebis sirTulis mixedviT
Tavi IV
tyis dacvisa da Rdgenis RonisZiebebi
tyeebis sanitariuli mdgomareoba, mavneblebiT da daavadebiT
dazianebis sawinaaRmdego profilaqtikuri da salikvidacio
RonisZiebebi
xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebi
teritoriis sareinjeroebad (samcveloebad) dayofa
tyis aRdgena-gaSenebisaTvis rekomendirebuli saxeebi, Ronis-
Ziebebi da maTi moculobebi
tyis aramerqnuli da meorexarisxovani resursebiT sarge-blobis
dasaSvebi saxeebis dadgena
Tavi V
satyeo infrastruqtura
informacia mosawyobi gzebis da sxva infrastruqturis Sesa-xeb
Tavi VI
biomravalferovnebis dacvisa da garemosdacviTi RonisZiebebi
tyeebis ekologiuri mdgomareoba, biologiuri mravalfe-rovnebis,
garemos unikaluri da mowyvladi ekosistemebis, landSaftebis da
„wiTeli nusxiT“ daculi mcenareebis da cxovelTa samyaros
obieqtebis habitatebis dacvisa da gaumjobesebis RonisZiebebi
danarTebi
samuSaoTa teqnikuri davaleba
Zveli da axali kvartlebis nomrebis SedarebiTi uwyisi
mcenareuli safaris da cxovelTa samyaros saxeobebis nusxa
mTavari sargeblobis gaangariSebaSi CarTuli da gaangari-Sebidan
gamoricxuli farTobebi da maragebi merqniani saxeobebis
mixedviT
SemuSavebuli masalebis nusxa
83
95
95
97
98
99
100
101
102
103
105
107
109
110
116
127
4
3
4
5
5
Sesavali
Sps „jorjia vud end industrial develofmenT kom“ saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli
wesiT moipova merqniT sargeblobis grZelvadiani specialuri licenzia mcxTa-mTianeTis regionaluri
satyeo sammarTvelos TianeTis satyeo ubanSi. tyiTsargeblobisTvis licenziiT ganisazRvra teritoria
farTobiT 7706 ha.
licenziis pirobebiT licenziants daevala licenziiT gansazRvrul teritoriaze inventarizaciis
ganxorcieleba da tyiTsargeblobis gegmis SemuSaveba. es gamowveuli iyo SemdegiT: bolo
tyeTmowyoba (inventarizacia da marTvis gegmis Sedgena) aRniSnul teritoriaze ganxorcielda 1991
wels. ganvlil periodSi tyis fondSi merqnis sargeblobis kuTxiT moxda mniSvnelovani cvlilebebi
(gansakuTrebiT arastrabilurobis wlebSi), adgili hqonda unebarTvo Wrebs didi raodenobiT da
yovelive es srulyofilad ver aRiricxa. merqniT sargeblobis yovelwliuri optimaluri odenobis
dadgenisaTvis saWiroa tyis fondis raodenobrivi da xarisxobrivi maCveneblebis Sesaxeb sarwmuno
monacemebis arseboba. es monacemebi SeiZleba miRebul iqnes mxolod tyis inventarizaciis
Sedegad. ganaxlebul informacias tyis fondis Sesaxeb iTvaliswinebs saqarTvelos tyis kodeqsi.
samuSaoebis dawyebamde mcxTa-mTianeTis regionalur satyeo sammarTveloSi sammarTvelos
TanamSromlebis, TianeTis satyeo ubnis specialistebis, Sps-s warmomadgenlebis, xe-tyis
damamzadeblebis da tyis inventarizaciis ganmaxorcielebeli jgufis monawileobiT Catarda teqnikuri
TaTbiri momaval samuSaoTa miznebze, amocanebze da Sinaarsze. monawileTa winadadebebi da
mosazrebebi gaTvaliswinebul iqna marTvis gegmis Sedgenisas. raionis mosaxleobis sxva da sxva fenebSi specialuri baraTis SevsebiT ganxorcielda
gamokiTxva tyiTsargeblobis, garemosdacviT da marTvis gegmis SedgenasTan dakavSirebul
sakiTxebze. mosazrebebi gaTvaliswinebul iqna marTvis gegmis Sedgenisas.
Sedgenil iqna specialuri sainformacio furceli tyis inventarizaciis da marTvis gegmis SedgenasTan
dakavSirebul sakiTxebze, romelic darigebul iqna sxvadasxva uwyebebSi. saWiro dokumentaciis mopovebaSi aqtiurad monawileobda municipalitetis
TanamSromlebi, regionaluri satyeo sammarTvelos da satyeo ubnebis
TanamSromlebi da specialistebi.
tyis inventarizaciisa da marTvis gegmis Sedgenisas gamoyenebul iyo wina
tyeTmowyobis da miwaTmowyobis masalebi, qveyanaSi moqmedi
kanonmdebloba, teritoriebis landSaftur-ekologiuri kvlevis masalebi, - qarTuli sabWoTa enciklopedia (1985);
- a. gegeWkori, g. qajaia. mwvane universiteti, (Tbilisi 1995);
- r. qvaCakiZe - saqarTvelos tyeebi, ZiriTadi asociaciebi – tyis tipebi (Tbilisi
2004);
- T. jafariZe - m
cenareTa ekologia (Tbilisi 2003);
6
- d. ukleba – aRmosavleT saqarTvelos mTiani mxareebis landSaftebi da fizikur-
geografiuli raionebi – „mecniereba“ (Tbilisi 1974);
_ Л
Махатадзе
, И
. Попов
– типи
лесов
закавказья
(
Тбилиси
1964);
_ municipalitetis
statistikuri
monacemebi
, satyeo
meurneobebis
angariSebi
da
sxva
wyaroebi
.
simartivisa
Tvis ganmartebiTi baraTis mTel teqstSi „licenziiT gaTvaliswinebuli
teritoriis“ aRsaniSnavad gamoyenebul iqneba termini “sakvlevi teritoria”. 7
Tavi I
zogadi debulebani
1. tyiTsargeblobis obieqtis dasaxeleba, adgilmdebareoba, farTobi
sakvlevi teritoria mdebareobs TianeTis raionis Crdilo-dasavleT nawilSi. TianeTis raioni mdebareobs saqarTvelos Crdilo-aRmosavleT nawilSi da
Sedis mcxeTa-mTianeTis mxaris SemadgenlobaSi. raions CrdiloeTiT da
dasavleTiT esazRvreba duSeTis raioni, aRmosavleTiT axmetis raioni, samxreTiT
mcxeTisa da sagarejos raionebi, raionis farTobia 9
062 km
2
. administraciuli
centria daba TianeTi, raionis SemadgenlobaSi Sedis 10 sakrebulo 81 sofeli.
sakvlevi teritoria Sedis garemos dacvisa da bunebrivi resursebis
saministros satyeo departamentis mcxeTa-mTianeTis regionalur satyeo
sammarTvelos TianeTis satyeo ubanSi. bolo (1991 wlis) tyeTmowyobis
monacemebiT aRniSnuli teritoria warmoadgens yofili TianeTis satyeo
meurneobis artanis satyeos kvartlebs #65-68, 73, 74, 92-99, 103-109, 112, 113,
117-120, 124-127 da axalsoflis satyeos kvartlebs #1-26, 29-34, 37-45, 50, 58,
59 saerTo farTobiT 7706 ha. dasavleTiT teritorias kaxeTis qedis wyalgamyofiT esazRvreba axmetis
raioni (yofili axmetis satyeo meurneoba). moqceulia mdinare ivris auzSi, mis
marcxena mxares, kaxeTis qedis (romelic warmoadgens mTavari kavkasionis
samxreTul Stoqeds) dasavleT ferdobs.
kaxeTis qedi, romelic ebmis kavkasionis mTavar wyalgamyof qeds
CrdiloeTiT da samxreT-aRmosavleTiT grZeldeba gomboris qediT, warmoadgens
erT-erT umniSvnelovanes ekologiur derefans mTels aRmosavleT saqarTveloSi. is
ivris Walebis naxevrad udabnoebis zonas akavSirebs mTavar kavkasionTan.
8
2. obieqtis teritoriis organizacia, arsebuli struqturuli erTeulebis dasaxeleba da farTobi
TianeTis satyeo meurneobis tyis masivebi saqarTveloSi sabWoTa
xelisuflebis damyarebamde imyofeboda nawilobriv kerZo mflobeloaSi,
nawilobriv saxelmwifos gankargulebaSi. saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg moxda miwis
nacionalizacia, ris Semdeg dRevandeli TianeTis satyeo meurneobis tyeebi
gadaeca saqarTvelos miwaTmoqmedebis saxalxo komisariats, romlis
gamgeblobaSic iyo 1930 wlamde.
1930 wlidan 1947 wlamde satyeo meurneobis tyeebi eqvemdebareboda
satyeo mrewvelobis saministros, xolo 1947 wlidan axlad Camoyalibebul satyeo
meurneobis saministros.
2007 wlis 01 martidan TianeTis satyeo meuneobis tyeebi imyofa
saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros satyeo
departamentis mcxeTa_mTianeTis regionaluri satyeo sammarTvelos
daqvemdebarebaSi rogorc TianeTis satyeo ubani.
TianeTis satyeo meurneobis tyeebi pirvelad Seswavlili iqna 1929-30
wlebSi. Seswavla atarebda gamokvlevis xasiaTs.
satyeo meurneobis Semdgomi tyeTmowyoba Catarda 1981 wels
amierkavkasiis tyeTmowyobis sawarmos mier 1964 wlis tyeTmowyobis
instruqciiT da misi Semdgomi Sesworebebisa da damatebebis Sesabamisad
mTel farTobze /46225 ha/ tyeTmowyobis pirveli TanrigiT.
satyeo meurneobis mTliania farTobi dayofili iqna 7 satyeod da 426
kvartlad.
tyeTmowyobis samuSaoebis dros gamoyenebeuli iyo Semdegi sagegmo
masalebi:
1.
aerofotosuraTebi masStabiT 1:15000
2.
topografiuli rukebi masStabiT 1:25000
3.
saxelmwifo aqtebi saqarTvelos ssr soflis meirneobis saministros miwebis
sakolmeurneo miwebis saxelmwifo tyis fondidan gamijvnis sesaxeb.
4.
warsuli tyeTmowyobis masalebi.
TianeTis satyeo meurneobis Semdegi tyeTmowyobis samuSaoebi Catarda
mTel farTobze – 46225 ha-ze. savele samuSaoebi daiwyo 1991 wlis 15 ivniss da
damTavrda 30 noembers.
tyeTmowyobis samuSaoebi Catarda amierkavkasiis tyeTmowyobis
sawarmos ZalebiT, romelsac awarmoebda tyeTmowyobis 2 partia 10 traqsatoris,
1 teqnikosis monawileobiT.
tyeTmowyobis I TaTbiris gadawyvetilebiT tyeTmowyoba Catarda I TanrigiT
da IV kategoriis sirTuliT 1986 wlis tyeTmowyobis instruqciis da misi Semdgomi
Sesworebebisa da damatebebis Sesabamisad.
tyeTmowyobis samuSaoebis
paralelurad Catrda tyeebis, tyis kulturebis da sanergeebis paTologiuri
gamokvleva, romelic agreTve Catarda amierkakasiis tyeTmowyobis sawrmos
ZalebiT.
tyeTmowyobis moqmedi instruqciis safuZvelze Tbilisis samTo metyeveobis
institutisa da a/k tyeTmowyobis sawarmos mier SemuSavebuli koromebis
xnovanebiT Taobebad danawilebis sqemebis gamoyenebiTa da satyeo
meurneobis saministros 1977 wlis 13 ivnisis teqniokuri TaTbiris 9
monacemebis gaTvaliswinebiT Mmowifari, mwife da gadaberebuli koromebis
taqsacia Catarda maTSi xnovanebiTi Taobebis gamoyofiT.
Kkvartlebis sazRvrebi tyeTmowyobis I TaTbiris gadawyvetilebis
Sesabamisad SenarCunebuli iqna ucvlelad.
aerofotosuraTebze kameralurad stereoskopis saSualebiT xdeboda ubnebis
gamoyofa, romelTa konturebi zustdeba mopirdapire ferdobebidan da
samarSruto svlebiT TiToeul ubanSi SesvliT, sataqcsacio elemenetebis dadgena
xdeboda Tvalzomurad. Tvalzomuri taqsacia zustdeboda azomviTi taqsaciis
sanimuSo farTobebis monacemebiT.
sataqsacio ubnebis xnovanebis jgufze mikuvneba xdeboda gabatonebuli
Taobis xnovanebis mixedviT.
sataqsacio svlebi 1000 ha-ze fotosuraTebis gamoyenebiT Seadgens 60
km-s.
tyeTmowyobis I TaTbiris oqmis Sesabamisad koromTa maragebis da
sixSireebis dadgenisas gamoyenebuli iqna wiflisa da rcxilis koromebisaTvis prof.
n.s. margvelaSvilis mier Sedgenili cxrilebi. naZvisaTvis – prof. tiurinis cxrilebi, danarCeni jiSebisaTvis standartuli cxrilebi.
Kkvartlebis sazRvrebad miCneul iqna bunebrivi mijnebi, mdinareebi,
qedebi, xevebi da mudmivi gzebi.
saxelmwifo tyis fondis sazRvrebi sxva miwaTmosargebleebTan aRdgenili
iqna Tanaxmad saxelmwifo aqtebis mosamzadebeli da savele samuSaoebis
Catarebis dros.
10
sakvlevi teritoriis Seswavla cxrili 2. (debulebiT 31) farTobi ha
#
yofili
satyeoebis
dasaxeleba
w
e
l
i
s
ae
r
T
o
f
ar
T
ob
i
Seswavlis saxeebi
tyeTmowyoba
inventa-
rizacia
ae
r
ot
aq
s
ac
i
a
ae
r
o
vi
z
u
al
u
r
i
d
a ae
r
ot
aq
s
ac
i
u
r
i
am
ok
vl
e
va
gam
ok
vl
e
va d
i
s
t
an
c
i
u
r
i
m
e
T
od
i
T
T
an
r
i
gi
f
ar
T
ob
i
am
or
C
e
vi
T
i
f
ar
T
ob
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
Yyofili
artanis
1981
14380
I
14380
1991
14380
1
14380
sakvlevi
teritoria
2009
3435
3435
2.
yofili axalsoflis
1981
6414
I
6414
1991
6414
I
6414
sakvlevi
teritoria
2009
4119
4119
11
sakvlev teritoriaze arsebuli struqturuli erTeulebis
dasaxeleba da farTobi mocemulia qvemoT
moyvanil cxrilSi
cxrili 2.1.
(debulebiT 2)
satyeo
ubani
yofili satyeo
ubani
sareinjeros
#
kvartali,
#
farTobi, ha
reinjeris
beWdis #
1
2
3
4
5
6
TianeTi
artani
1
65-
68,73,74,92-
99,103-
109,112,113,
3435
1
axalsofeli
4
1-26,29-
34,37-
4119
4
sul
7554
rogorc cxrilidan Cans, sareinjeros saSualo farTobi Seadgens 3833 ha.
administraciuli raionis tyianoba
cxrili 2.1.1 (debulebiT 4)
farTobi, aTasi ha
ad
m
i
n
i
s
t
r
ac
i
u
l
i
r
ai
on
i
s
d
a
s
axe
l
e
b
a
r
ai
on
i
s
f
ar
T
ob
i
m
i
w
i
s
b
al
an
s
i
s
m
i
xe
d
vi
T
tyis fondi
tyeTmosargebleebis mixedviT
t
yi
an
ob
i
s
%
mricxvelSi – tye
mniSvnelSi – tyis fondis miwebi
s
axe
l
m
w
i
f
o
or
gan
oe
b
i
s
gam
ge
b
l
ob
aS
i
ar
s
e
b
u
l
i
t
ye
e
b
i
ad
gi
l
ob
r
i
vi
t
ye
e
b
i
s
xva t
ye
e
b
i
s
u
l
1
2
3
4
5
6
7
TianeTis
906.2
53.5
1.4
_
_
55.5
1.4
57.5
moyvanili cxrilidan Cans raionebis tyianobis procenti sakmaod maRalia
12
3. tyemcenareulobis zona
akademikos v.z. gulisaSvilis mier tyemcenareulobis mixedviT saqarTvelo
dayofilia 6 bunebriv olqad, sakvlevi teritoria ganlagebulia centraluri da
aRmosavleT amierkavkasiis olqSi.
am olqs CrdiloeTiT esazRvreba kavkasionis mTavari wyalgamyofi qedi,
dasavleTiT – qarTlis qedi da pirobiTi xazi, romelic gadis q. kaspis meridianze
javaxeTis qedamde, samxreTiT sazRvari miuyveba amierkavkasiis zegans,
aRmosavleTiT sazRvari gadis mdinareebis alaznis da iltos wyalgamyofebze.
hava aq SedarebiT mSrali da kontinentaluria. am olqis mcenareuloba
gamoirCeva maRali mravalferovnebiT: naxevradudabnoebis sartyelis
mcenareulobiT, sadac tye izrdeba mxolod mdinareTa WalebSi (tugais tyeebi),
ariduli meCxerebis sartylis mcenareulobiT, naZvis saerTod ar arsebobiT, kargad
aris Camoyalibebuli maRalmTis muxis (Quercus macranthera) tyeebi samxreT
eqspoziciis fardobebze muxisa da wiflis sartyelSi, sadac danarCen ferdobebs
ikavebs wifeli. am olqSi gamoiyofa eqvsi sartyeli. 1. naxevradudabnoebis sartyeli 400 metramde zRvis donidan, ris zemoTac
ganlagebulia tyis formaciebi.
2. naTeli tyeebis anu ariduli tyeebis sartyeli (400 dan 600 metramde zRvis
donidan) warmoadgens gardamaval sartyels naxevrad udabnoebidan qarTuli
muxis (Quercus iberica) sartylamde. meCxerebi warmodgenilia rogorc
foTlovanebiT (saRsaji – Pistacia mutica, beryena – Pyrus georgica da sxva),
aseve wiwvovanebiT (xisebri Rviebi – mravalnayofiani, myrali).
ariduli meCxerebi anu naTeli tyeebi ar aris adamianis mier gamoxSirvis
Sedegebi. is aris bunebrivi mdgomareoba tenis ukmarisobis gamo. am
sartyelisaTvis damaxasiaTebelia qserofituli mcenareuloba, maT Soris glerZebi.
unda aRiniSnos, rom Rviis meCxerebi mSral, qvaRorRian niadagebze
zogjer adian zRvis donidan 1200 m. simaRlemde.
am tyeebis mudmivi Tanamgzavria ZeZvi, romlis arseboba miuTiTebs, rom
am adgilebSi iyo ariduli meCxerebi.
3. qarTuli muxis sartyeli (600dan 1200 metramde zRvis donidan) 4. wiflis tyeebis sartyeli (1000dan 1600 metramde zRvis donidan), wiflis
tyeebi aq gvxvdeba mxolod Crdilo eqspoziciis ferdobebze. samxreT eqspoziciis
ferdobebi ukavia muxnar an Sereul muxnar-rcxilnar tyeebs (ufro Crdilian
ferdobebze). amasTan 1300 metramde – qarTuli muxiT. zemoT – maRalmTis
muxiT. aqve dasavleT, samreT-dasvleT da iSviaTad samxreT ferdobebze
foTlovani tyeebis fonze fragmentebad gafantulia fiWvis pirveladi tyeebi.
5. maRalmTis muxis sartyeli (1600dan 1900 metramde zRvis donidan).
zogjer muxnarebSi fragmentebad gvxvdeba wiflis da nekerCxlis Sereuli tyeebi.
6. subalpuri meCxeri da tanbrecili tyeebi (1900dan 2300 metramde zRvis donidan). meCxeri tyeebi warmodgenilia maRalmTis muxiT, maRalmTis
nekerCxliT, meWeWebiani da litvinovis aryiT, WnaviT, ieliT da sxva. tanbrecili
tyeebi metwilad ganlagebulia tyeebis gavrcelebis zeda sazrvarze Crdilo
eqspoziciis cicabo ferdobebze da warmodgenilia aryis, Wnavis da iSviaTad wiflis
tyeebiT. deka aq ar aris. meCxeri tyis saburveli warmodgenilia wiflis tyeebiT,
maRalbalaxeulobiT. ufro zeviT ganlagebulia subalpuri da alpuri mdeloebi.
13
4. geologiuri agebuleba, reliefi, orografiuli barierebi da derefnebi
teritoria ZiriTadad ganlagebulia iuriuli, carculi da mesameulis fliSur
wyebebze gamomu
Savebuli eroziuli qedebis da ganivi xeobebis reliefSi.
TianeTis raioni gaSlilia kavkasionis samxreT kalTaze da moicavs mdinare
ivris zemo dinebis auzs saTavidan sofel boWormamde. aqvs saSualo da
maRalmTiani reliefi. mxolod samxreT nawilSi ukavia mcire farTobi vakeebs
(TianeTisa da erwos qvabulis Zirze) da gorak-borcvebs. raionis Crdilo nawili
agebulia qvedaiuriuli qviSaqvebiT, mergelovani fiqlebiTa da kirqvebiT (fliSuri
wyeba), kidev ufro samxreTiT gavrcelebulia qveda da zeda carculi kirqvebi,
mergelebi da qviSaqvebi, agreTve mesameuli qviSaqvebi, mergelebi, Tixebi,
konglomeratebi. TianeTisa da erwos qvabulebi agebulia meoTxeuli riynariT,
qviSebiT, TixebiT.
raionis ZiriTadi orografiuli erTeulebia kavkasionis meridianuli da
submeridianuli mimarTulebis samxreTuli gantotebebi – qarTlisa da kaxeTis
qedebi, agreTve gomborisa da sabaduris qedebi. qarTlis qedis mniSvnelovani
mwvervalebia: WiCo (3076m), sasoveTavi (2781m), eliasniSi (2263m).
aRmosavleTidan raions esazRvreba kaxeTis qedi da gomboris qedis Crdilo-
dasavleTi nawili. kaxeTis qedis mTavari mwvervalebia: laRis mTa (2595m),
gareja (2496m), muxaTi (2042m). kaxeTis qedis samxreT-aRmosavleTi
gagrZelebaa gomboris saSualo simaRlis qedi (mTa civi 1991m, mTa gombori –
1839m). raionis samxreT nawilSi qarTlis qedsa da ivris xeobas Soris
ganeduradaa gawolili sabaduris qedi, romelic erwos qvabuls samxreTidan
esazRvreba. raionis mniSvnelovani orografiuli erTeulia ivris xeoba, romelic
raionis samxreT nawilSi gafarToebulia da 17 km sigrZis TianeTis qvabuls qmnis,
romlis Ziri vakea, mis samxreTiT sionis qvabulia, romlis Ziri amJamad mTlianad
sionis wyalsacavs ukavia. ufro samxreTiT ki erwos qvabulia, romlis Ziri sakmaod
ganieri vakea.
regioni
s ZiriTad orografiul derefans warmoadgens mdinare ivris xeoba.
sakvlevi teritoria hipsometriulad zRvis donidan 1200-2000 metris
intervalSia moqceuli. ZiriTadi orografiuli erTeulia kaxeTis qedi mwvervalebiT:
mwveTa gora (1661.0 m), didi velebi (1648.0 m), damasti (1948.9 m), muxaTi
(2042.7 m). kaxeTis qedis gverdiTa qedia Wiauris qedi mwvervalebiT korsa
(2171.0 m), lartuSi (2064.0 m). es qedi warmoadgens wyalgamyofs mdinareebis
ioris da saRames Soris. teritorias CrdiloeTiT esazRvreba korsavis mTiani masivi
(2000 m), romelic warmoadgens Wiauris qedis marcxena ganStoebas (marjvena
ganStoebiT Wiauris qedi uerTdeba kaxeTis qeds). kaxeTis, Wiauris qedebis da korsas masivis Txemuri nawilebi (1900-2000
metrs zeviT) warmodegnilia mdeloebiT (m.S. meoradi). ZiriTadi landSaftebi
:
raionis teritoriaze gavrcelebulia zomierad notio haviani
mTa-tyis da mTa-mdelos landSaftebis tipebi, romlebSic gamoiyofa landSaftebis
saxeebi: 1. dabali mTebi muxnariTa da rcxilnar-muxnariT, tyis yomrali da tyis
yavisferi niadagebiT. 2.saSualo mTebi wiflnariT, rcxilnar-wiflnariT (kolxuri
qvetyis elementebiT). tyis yomrali niadagebiT. 3. saSualo mTebi wiflnari tyeebiT,
tyis yomrali da neSompala – karbonatuli niadagebiT. 4. mTaTaSorisi qvabulebi
rcxilnar-muxnariT, tyis yomrali, aluviuri da neSompala-karbonatuli niadagebiT,
5. subalpuri mdeloebi mTis melos kordian-torfiani niadagebiT, 6. alpuri
mdeloebi.
14
5. niadagebi
raionis dabal nawilSi tyis yavisferi niadagebia.
erwosa da TianeTis qvabulebSi gavrcelebulia
ukarbonato aluviuri niadagi., qedebis kalTebze – tyis Ria da gaewerebuli tyis yomrali niadagi,
romelsac ufro maRla kordiani da kordian-torfiani mTis mdeloTa niadagi cvlis. qarTlisa da kaxeTis
qedebis Crdilo nawilis Txemebze, mcire ferdobebze, gvxvdeba mcire sisqis primitiuli kordian-
torfiani mdelos niadagi. cxrili 5.1.
(debulebiT 6)
niadagis
datenianebis
xarisxi
niadagis siRrmis kategoriebi farTobi ha
kldovani
Txeli
saS. siRrmis
Rrma
sul
1
2
3
4
5
6
mSrali
22
270
530
822
grili
480
785
1265
teniani
392
3405
590
4387
Warbteniani
460
620
1080
sveli
sul
22
1142
5180
1240
7554
15
6. hidrografia, hidrografiuli qseli
hidrografiuli qselidan aRsaniSnavia mdinare iori, romelic sakvlev teritoriaze
ar gaedineba, magram am teritoriaze gamdinare mdinareebi da nakadulebi
warmoadgenen md. ioris Senakadebs. sakvlvei teritoriidan md. ioris ZiriTadi
Senakadia md. saRame, romelic saTaves iRebs Wiauris qedis samxreT ferdobze.
es mdinaree iors uerTdeba daba TianeTTan. misi saerTo sigrZea 18 km, aqedan
10 km gaedineba sakvlev teritoriaze. mdinare miedineba samxreT-dasavleTis
mimarTulebiT, misi wyalSemkrebi auzi SemosazRvrulia aRmosavleTidan
(marcxena mxare) kaxeTis qediT, CrdiloeTidan da dasavleTidan (marjvena
mxare) Wiauris qediT. masSi Caedineba mravalricxovani patara mdinareebi da
nakadulebi, romelTa sigrZe 3 km-s ar aRemateba. maTgan mniSvnelovania:
gogolaurebis xevi, areuni (marjvena Senakadebi), kaSos xevi, kaSos Rele,
Taumastura (marcxena Senakadebi). Wiauris qedis dasavleT ferdobidan
mdinareebi da nakadulebi uSualod md. iors erTvian, maTi sigrZe 4 km-s ar
aRemateba. maTgan mniSvnelovania: malamuris xevi, sxlovanis xevi,
larTulSoulas xevi, saxevis xevi, korsavis xevi (md. ioris marcxena Senakadebi). raionis mTavari mdinarea iori, romelsac saTave kaxeTis da qarTlis qedebis
SesarTavTan aqvs. misi Senakadebia qusno, sagami, aZeZi. iori da misi
Senakadebi Tovlis, wvimisa da miwisqveSa wyliT sazrdoobs. wyaldidoba –
gazafxulzea, wyalmciroba – zamTarSi. mdinare ivris wylis bazaze agebulia sionis
wyalsacavi, romelic asazrdovebs zemo samgoris sarwyav sistemas da samgoris
wyalsacavs, aregulirebs mdinare ioris Camonadens. wyalsacavis kaSxalTan
agebulia sionhesi, raionSi ramodenime
tbaa, maTgan udidesia “uZiro tba,”
gomboris qedze, sofel grZelvelebTan. mdinareebis da wyalsatevebis daxasiaTeba
cxrili 6.1. (debulebiT 7)
mdinareebis da
wyalsatevebis
dasaxeleba
sad Caedineba
mdinare
s
i
g
r
Z
e
,
k
m
.
a
n
f
a
r
T
o
b
i
,
h
a
(
w
y
a
l
s
a
t
e
v
i
s
)
h
a
.
d
i
n
e
b
i
s
s
i
C
q
a
r
e
,
m
/
w
m
s
i
g
a
n
e
,
m
s
i
R
r
m
e
,
m
akrZaluli zolebis
sigane
n
o
r
m
a
t
i
v
i
T
f
a
q
t
i
u
r
i
1
2
3
4
5
6
7
8
md. korsavis xevi
md. iori
6.5
4.0
1.8
2
0.3
md. larTuSoulas
xevi
md. iori
6.5
5.0
1.8
2
0.3
16
md. sxlovanis xevi
md. iori
5.2
4.0
1.6
2
0.3
md
. sagami
md. iori
21
11
2.0
3
0.4
17
cxrili 6.1. (debulebiT 7)-is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
md. saxevis
xevi
md.
larTuSoulas
xevi
3
1.5
1.6
2
0.3
md.
gogolaurebis
xevi
md
. sagami
3
2.5
1.6
2
0.3
md. areuni
md
. sagami
3
3
1.6
2
0.3
md. gildani
md
. sagami
3
3
1.6
2
0.3
md. kaSos xevi
md
. sagami
10
7
1.8
3
0.3
SeniSvna: me-3 svetSi mricxvelSi mocemulia saerTo sigrZe da farTobi, mniSvnelSi – maCveneblebi administraciuli raionis teritoriaze.
18
7. klimati (hava)
raionis yvelaze dabal nawilSi notion havaa, icis zomierad civi zamTari da
xangrZlivi Tbili zafxuli, ufro zemoT (1100m-dan 1900m-mde) zomierad notio
havaa, icis civi zamTari da xanrZlivad grili zafxuli. kidev ufro maRla zomierad
notio havaa, icis xangrZlivi civi zamTari da mokle zafxuli. qedebis Txemebze
2400-2500 m zemoT namdvil zafxuls moklebuli maRalmTis zomierad notion
havaa. haeris saSualo wliuri temperatura dabal nawilSi 8.5 0
C, 2400 m.
simaRleze igi 0
0
C-mde Camodis, xolo qedebis Txemebze gacilebiT ufro dabalia.
ianvris saSualo temperatura dabal nawilSi -2 0
C-mdea, maRalmTian nawilSi ki
-10
0
ze dabla ecema. ivlisis temperatura dabal zonaSi 19
0
, mTaSi ki 8-10
0
ar
aRemateba. absoluturi minimumi -26-40
0
Soris meryeobs, absoluturi maqsimumi
20-22-dan 35-36
0
mdea. naleqebi raionis dabal nawilSi 620mm-ia weliwadSi,
maRal nawilSi 1300-1500mm, zamTarSi Tovli mTel raionSi icis, Tovlis saburvelis
sisqe 20sm-dan (daba sioni) 2 m-de aRwevs (maRla mTebSi).
klimatis maCveneblebi
cxrili 7.1.
(debulebiT 5)
maCveneblis dasaxeleba
erTeuli
mniSvneloba
TariRi
1
2
3
4
1. Hhaeris temperatura
gradusi
saSualo wliuri
gradusi
11
absolituri maqsimaluri
gradusi
38
absolituri minimaluri
gradusi
- 26
2. wliuri naleqebis odenoba
mm
1100
3. savegetacio periodi
dRe
180
4. gviani yinvebi
TariRi
15.04
5. adreuli yinvebi
TariRi
15.09
6. niadagis gayinvis saSualo TariRi
TariRi
ar iyineba
7. wyaldidobis dawyebis saSualo TariRi
TariRi
15.05
8. Tovlis safari
sisqe
sm
12
mosvlis dro
TariRi
Nnoemberi
Tovlis aReba tyeSi
TariRi
Mmarti
19
cxrili 7.1.
(debulebiT 5)-is gagrZeleba
1
2
3
4
9. niadagis gayinvis siRrme
sm
-
10. gabatonebuli qarebis mimarTuleba
sezonebis mixedviT
zamTari
rumbi
Ca
gazafxuli
rumbi
Ca
zafxuli
rumbi
Ca
Semodgoma
rumbi
Ca
11. gabatonebuli qarebis siCqare
sezonebis mixedviT
m.wami
zamTari
m.wami
2.9
gazafxuli
m.wami
3.5
zafxuli
m.wami
3.3
Semodgoma
m.wami
3.5
12.Hhaeris fardobiTi tenianoba
%
56
20
8. mcenareuli safari da cxovelTa samyaro
mcena
reuli safari
:
raionis qedebis kalTebis qvemo nawilSi gavrcelebulia
muxnar-rcxilnari. kaxeTis, qarTlisa da gomboris qedebis kalTebi da Txemebis
didi nawili ukavia wiflnars. sabaduris qedzec wiflnarebia kolxuri qvetyis
elementebiT. qarTlisa da kaxeTis qedebis Crdilo nawilSi da gomboris qedze mTis
tyeTa sartyels zemoT cvlis subalpuri mdeloebi, mcire farTobze aris alpuri
mdeloebic.
cxovelTa samyaro
: raioni mdidaria cxovelTa samyaros obieqtebiT, romelTa
nusxa mocemulia cxrili #8-Si.
21
mcenareuli safaris da cxovelTa samyaros saxeobebis nusxa
merqniani saxeobebis nusxa
cxrili 8 (debulebiT 3)
##
merqniani saxeobebis dasaxeleba
maxasiaTeblebi
qarTuli
laTinuri
w
i
T
e
l
i
n
u
s
xi
s
r
e
l
i
e
q
t
i
e
n
d
e
m
i
w
i
w
vovan
i
m
ar
ad
m
w
van
e
1
2
3
4
5
6
7
8
xeebi
1
ailanTusi rkinisebri
Ailantus altissima
2
akacia TeTri
Robinia pseudoacacia
3
aryi litvinovis
Betula litwinowii
4
balamwara
Cerasus avium
5
verxvi mTrTolavi
Populus tremula
6
verxvi ofi (Savi)
Populus nigra
7
verxvi xvalo
Populus alba
8
Tela Cveulebrivi
Ulmus carpinifiolia
9
Teladuma patara
Ulmus minor
+
10
Teladuma SiSveli
Ulmus glabra
+
11
TuTa TeTri
Morus alba
12
Txmela nacara
Alnus incana
13
Txmela Cveulebrivi
Alnus barbata
14
ifani Cveulebrivi
Fraxinus excelsior
15
kaklis xe
Juglans regia
+
22
1
2
3
4
5
6
7
8
16
leRvi Cveulebrivi
Ficus carica
17
maJalo
Malus orientalis
18
muxa maRalmTis
Quercus macrantera
+
+
19
muxa qarTuli
Quercus iberica
20
nekerCxali boyvi
Acer psevdoplatanus
21
nekerCxali leka
(maxvilfoTlovani)
Acer platanoides
22
nekerCxali maRalmTis
Acer trautvetteri
23
nekerCxali Cveulebrivi
Acer campestre
24
nekerCxali qorafi
Acer laetum
+
+
25
panta
Pyrus caucasica
26
rcxila kavkasiuri
Carpinus caucasica
27
tirifi Txis (mdgnali)
Salix caprea
28
tirifi Zewna
Salix alba
+
29
tyemali
Prunus divaricata
30
uTxovari
Taxus baccata
+
+
+
+
31
fiWvi kavkasiuri
Pinus hamata
32
fiWvi Savi
Pinus nigra
33
cacxvi kavkasiuri
Tilia caucasica
34
cacxvi wvrilfoTlovani
Tilia cordata
35
circeli ampura
Sorbus graeca
36
circeli Wnavi
Sorbus caucasica
37
wifeli aRmosavluri
Fagus orientalis
39
jagrcxila
Carpinus orientalis
40
xurma Cveulebrivi
Diospipyrus lotus
23
1
2
3
4
5
6
7
8
buCqebi
41
askili
Rosa canina
42
broweuli Cveulebrivi
Punica granatum
43
deka
Rhododendron caucasicum
+
+
44
didgula Savi
Sambucus nigra
45
zRmartli
Mespilus germanica
46
Tagvisara
Ruscus ponticus
+
47
Trimli Cveulebrivi
Cotinus coggigria
48
Txili Cveulebrivi
Corylus avellana
49
ieli
Rhododendron luteum
+
50
kvido Cveulebrivi
Ligustrum vulgare
51
kowaxuri Cveulebrivi
Berberis vulgaris
52
kuneli
Crataegus microphylla
+
53
kuneli yambro
Crataegus pontica
54
kuneli Savi
Crataegus pentagina
55
kuneli wiTeli
Crataegus microphylla
56
mayvali kavkasiuri
Rubus caucasicus
57
mayvali Cveulebrivi
Rubus caesius
58
majaRveri
Daphne caesius
59
mocvi kavkasiuri
(maRali)
Vaccinium arctostaphylos
+
60
mocxari maRalmTis
Ribes alpinum
61
mocvi Cveulebrivi
Vaccinium myrtillus
62
mocxari kldis
Ribes biebersteinii
63
Jolo
Rubus idaeus
24
1
2
3
4
5
6
7
8
64
tyis cocxi kavkasiis
Cytissus caucasisus
65
ucveTela kavkasiuri
Phyladelphus caucasicus
+
66
fiTri Cveulebrivi
Viscum album
+
67
qacvi
Hypopphae pseudonivea
+
68
Rvia garTxmuli
Juniperus depresa
+
+
69
Rvia qondara
Juniperus pigmala
+
+
70
Sindanwla
Svida australis
71
Sindi
Cornus mas
72
SoTxvi
Padus racemosa
73
CitavaSla
Puracantha coccinea
74
cxratyava
Lonicera iberica
75
cxratyava
Lonicera caucasica
76
Zaxveli
Viburnum opulus
77
Zaxveli molozana
Viburnum orientalis
78
Zaxveli uzani
Viburnum lantana
79
Zmerxli
Ruscus hypopyllum
80
Zmerxli kolxuri
Ruscus colchicus
+
81
WanWyati
meWeWebiani
Evonymus verrucosa
+
+
82
xeSavi Cveulebrivi
Rhamnus cathartica
83
xeSavi Savjaga
Rhamnus pallasii
84
xeWreli Cveulebrivi
Frangula alnus
85
jonjoli Cveulebrivi
Staphylea pinnata
25
1
2
3
4
5
6
7
8
lianebi
86
ekalRiWi Cveulebrivi
Smilax excelsa
87
vazi tyis
Vitis silvestris
88
katabarda
Clematis vitalba
89
svia
Humulus lupulus
90
suro Cveulebrivi
Hedere helix
+
91
Rvedkeci
Periploka graeca
92
gvimra mdedrobiTi
Athyrium filix femina
93
gvimra Savi
Matteuccia struthiopteris
94
Tivaqasra
Poa nemoralis
95
mJavela
Oxsalis ocetosella
96
qristesbeWeda
Sanicula evropaea
97
Caduna
Driopteris filix mas
98
CitisTvala
Asperula oborata
99
wivana mTis
Festuca montana
cxovelTa samyaros obieqtebis ZiriTadi saxobebis nusxa
#
saxeobebis dasaxeleba
SeniSvna
qarTuli
laTinuri
1
2
3
4
ZuZumwovrebi
1
arCvi
Rupicarpa rupicarpa
wiTeli nusxis
2
daTvi mura
Ursus arctos
wiTeli nusxis
3
dedofala
Mustela nivalis
4
virTagva
Rattus
5
zRarbi
Erinaclus consolor
6
Tagvi
Apodemus fulvipectus
7
Txunela
Talpa caucasia
8
kata tyis
Felis silwesteis
9
kverna
Maries maries
10
kurdReli
Leporida curopaous
26
1
2
3
4
11
maCvi
Meles meles
12
mgeli
Canis lupus
13
mela
Vulpes vulpes
14
memindvria
Microtinae
15
tura
Canis aureus
16
focxveri
Lynx lynx
wiTeli nusxis
17
Rori gareuli
Suida
18
Sveli
Capreolus capreolus
19
ciyvi kavkasiuri
Sciurus anomalus
wiTeli nusxis
20
wavi
Lutra lutra
wiTeli nusxis
21
jixvi aRmosavleT kavkasiuri
Carpa caucasia
wiTeli nusxis
frinvelebi
22
arwivi
Aquila crifaetas
wiTeli nusxis
23
bu
Strixaluco
24
gvriti
Streptopelia turtur
25
kodala
Desndrocaposmajer
26
mtredi gareuli
Kolumba livia
27
molaRuri
Oriolus oriolus
28
mwyeri
Coturnix coturnix
29
orbi
Gyps fulvus
wiTeli nusxis
30
ofofi
Upupidea
31
roWo kavkasiuri
Tetrao mlokosiewiczi
wiTeli nusxis
32
svavi
Aegypius monachus
wiTeli nusxis
33
qedani
Columba palumbus
34
qori
Accipiter gentilis
35
SaSvi
Turdus merula
36
CxarTvi
Turdus silvestris
37
Cxikvi
Garrulus glandarius
38
Zera
Milivus migrans
39
Woti
Aegolius funereus
wiTeli nusxis
40
xoxobi
Phasianus colchicus
41
SurTxi kavkasiuri
Tetraogalus Tevzebi
42
kalmaxi
Saimo fario
wiTeli nusxis
43
murwa
Barbus mursa
44
nafota
Rutilus frisii
wiTeli nusxis
45
tobi mtkvris
Xondrostoma cyri
46
farga mdinaris
Lucioperca lucioperca
47
cimori mtkvris
Gobio perca
48
Wanari
Barbus capito
49
xramuli mtkvris
Varicorhinus capoeta
qvewarmavlebi da amfibiebi
50
ankara
Natrixnatrix
51
gvelgesla kavkasiuri
Vipera kaznakowi
wiTeli nusxis
52
gvelxokera
Ophysaurus apodus
53
gombeSo
Bufo werrucosissimus
54
xvliki zolebiani
Lacerta media
55
xvliki kavkasiuri
Lacerta rudis
sakvlev teritoriaze gavrcelebuli saqarTvelos
“wiTeli nusxiT” daculi mcenareebi 27
cxrili 8.1
(debulebiT 11)
#
r
i
g
z
e
mcenareTa dasaxeleba
maxasiaTeblebi
mokle
daxasiaTeb
qarTuli
laTinuri
r
e
l
i
e
q
t
i
e
n
d
e
m
i
w
i
w
v
o
v
a
n
i
m
a
r
a
d
m
w
v
a
n
e
1
2
3
4
5
6
7
xeebi
1.
kaklis xe
Juglas regia
+
2.
muxa maRalmTis
Quercus macrantera
+
3.
Teladuma patara
Ulmus minor
4.
teladuma SiSveli
Ulmus glabra
+
5.
uTxovari
Taxus Baccata
+
+
+
sakvlev teritoriaze mobinadre saqarTvelos “wiTeli nusxiT” daculi cxoveleTa samyaros
warmomadgenlebi cxrili 8.2
(debulebiT 12)
#
saxeobebis dasaxeleba
migraciis derefani SeniSvna
qarTuli
laTinuri
1
2
3
4
ZuZumwovrebi
1
ciyvi kavkasiuri
Sciurus anomalus
ar aqvs derefani
2
zazunela nacris feri
Cricetulus migratorius
ar aqvs derefani
3
focxveri
Lynx lynx
tyis farglebSi yvelgan
4
daTvi mura
Ursus arctos
zeviT da qveviT tyis safaris
farglebSi
5
arCvi
Rupicarpa rupicarpa
zeviT da qveviT Tovlis
safaridan tyis sazRvramde
frinvelebi
6
arwivi mTis
Aquila criysaetus
budobs da gadamfreni
7
batkanZeri
Gypaetus barbatus
gadamfreni
8
orbi
Cyps fulrus
gadamfreni
9
Woti
Aegolias funereus
budobs
Tevzebi
10
kalmaxi
Saimo fario
mdinaris aRma mimarTulebiT
28
9.
tyeebis dayofa tyis kategoriebad da funqcionaluri daniSnulebis ubnebad
wina tyeTmowyobis mier sakvlei teritoria mTlianad mikuTvnebuli iyo garemos dacviTi
mniSvnelobis sxva tyeebis – tyis kategorias.
saqarTvelos respublikis bunebriv-istoriuli, socialur-ekonomikuri da sxva Taviseburebebis
gaTvaliswinebiT saqarTvelos satyeo meurneobis departamentis 1992 wlis 18 dekembris #114
brZanebiT moxda respublikis tyeebis mTis da baris tyeebad da tyis kategoriebad dayofa. mimdinare
tyeTmowyobam ixelmZRvanela am brZanebiT, ris safuZvelzec sakvlevi teritoriis tyeebi
mikuTvnebulia mTis tyeebs da Camoyalibda tyis erTi niadagdacviTi da wyalmaregulirebeli tyeebis
kategoria.
yovelive es dafiqsirebulia 2003 wlis 01 ianvris mdgomareobiT Sedgenil tyis fondis aRricxvis
masalebSi, romelic damtkicebulia saqarTvelos satyeo meurneobis saxelmwifo departamentis 2003
wlis 2 oqtombris #10/183 brZanebiT.
tyeebis calkeuli ubnebis mdgomareobis, maTi dacviTi da sameurneo Rirebulebebis, funqcionaluri
daniSnulebis gaTvaliswinebiT moxda teritoriebis mikuTvneba gansakuTrebuli funqcionaluri da
sameurneo daniSnulebis ubnebze, romlis drosac gamoyenebul iqna adgilobriv mosaxlobaSi
specialurad ganxorcielebuli gamokiTxvebis Sedegad miRebuli mosazrebebi da winadadebebi.
ekologiuri derefani gamoyofilia kaxeTis qedis wyalgamyofis gaswvriv 500 m siganis zolSi.
is warmoadgens gomboris da kaxeTis qedebis satranzito ekologiuri derefnebis nawils, romelic
erTmaneTTan akavSirebs vaSlovanis saxemwifo nakrZals da did kavkasions. am derefnis gamoyofa
rekomendirebulia garemos dacvisa da biunebrivi resursebis saministros winadadebiT bunebis dacvis
msoflio fondis (
WWF
) kavkasiis warmomadgenlobis mier Sedgenili daculi teritoriebis gafarToebis
sarezervo fondis nusxiT.
ekologiuri derefani xels Seuwyobs bioravalferovnebis SenarCunebas.
tyeebis kategoriebad, gansakuTrebul funqcionalur ubnebad dayofa, maTi miznobrivi
daniSnulebidan gamomdinare, pasuxobs raionis bunebriv-istoriul, ekonomiur mdgomareobas da
moTxovnebs, romelic Tavis mxriv mimarTulia tyeebis dacviTi da sxva sasargeblo Tvisebebis
amaRlebisaken, agreTve uzrunvelyofen merqanze moTxovnilebis dakmayofilebas.
yovelive zemoT aRniSnuli ganxorcielebulia saqarTvelos tyis kodeqsis moTxovnaTa Sesabamisad
da gaTvaliwinebulia saerTaSoriso gamocdileba aRniSnul sakiTxebSi.
tyis meurneobis reJimis dadgena, misgan sargeblobis odenobis gansazRvra da sxvadasxva satyeo-
sameurneo RonisZiebebis daproeqteba warmoebs tyis kategoriis miznobrivi daniSnulebis
gaTvaliswinebiT. tyis kategoria miRebulia saorganizacio-sameurneo erTeulad.
29
tyis farTobebis ganawileba funqcionaluri daniSnulebis ubnebad cxrili 9.1.
(debulebiT 16)
tyeebis funqcionaluri
daniSnulebis kategoriebi
t
y
i
s
f
a
r
T
o
b
i
,
h
a
.
s
u
l
funqcionaluri daniSnulebis
mizani
daculi da dacviTi
tyeebi kategoriebi
M
CPFE
klasifikaciiT
1
2
3
4
sameurneo tyeebi
5550
tyis resursebis mopoveba
ekologiuri wonasworobis
SenarCunebiT
subalpuri tyeebi
520
subalpuri tyeebis dacva da
SenarCuneba
II
mdinaris napirdamcavi
zoli
116
ioris da sagamis mdinareebis
napirdamcavi tyis zolebis dacva
III
wiTeli nusxis
saxeobebiT
gabatonebuli tyis
ubnebi
172
muxis da nekerCxalis merqniani
saxeobis dacva
I,3
35
0
-ze meti daqanebis
ferdobebze mdebare
tyis ubnebi
6
ekologiuri bunebrivi
mdgradobis SenarCuneba
III
sasmeli wylis
wyalSemkrebi auzis
zonis tyeebi
479
axalsiflisa da Jebotis sasmeli
wyliT momarageba
III
kulturul-istoriuli
sakulturo, sulieri
dasvenebis tyis
ubnebi
161
sarekreacio infrastruqturis
Seqmna II
ekologiuri derefnebi
381
sameurneo meurneobis
teritoriidan gareuli
cxovelebisaTvis alpur
saZovrebTan SemaerTebeli
derefani
I,2
sul
7554
30
10. tyis fondis daxasiaTeba
tyeTmowyobis obieqtis samoqmedo zonaSi gangalebuli tyis fondis mflobelebis mokle
daxasiaTeba
cxrili 10.1.
SeniSvna: tyis fondis mflobelebis mixedviT miRebulia Semdegi kodebi – 01 – saxelmwifo organoebis daqvemdebarebaSi arsebuli tyeebi;
02 – adgilobrivi mmarTvelobis organoebis daqvemdebarebaSi arsebuli tyeebi;
03 – sxva tyeebi.
ZiriTadi maCveneblebi
zomis
erTeuli
moculoba
m.S. tyis fondis mflobelebis
mixedviT
01
02
03
1
2
3
4
5
6
TianeTis raion
i
1. raionis teritoriis farTobi
ha
90624
2 tyis fondis saerTo
farTobi
ha
53483
53483
m.S. tyis kategoriebis
mixedviT
2.1 erovnuli parki
ha
5003
5003
2.2 mwvane xona
5820
5802
2.2niadagdacviTi da
wyalmaregulirebeli
ha
42660
42660
3. tyeebis farTobi
ha
52082
52082
maT Soris
3.1 mwife da uxnesi
ha
21840
21840
4. tyianobis %
57.5
5. saerTo maragi
aTasi m
3
8489.0
84820
maT Soris
5.1 mwife da uxnesi
aTasi m
3
4149.0
4149.0
6. wliuri saangariiSo
tyekafi sul
likvidi
aTasi m
3
10.7
10.7
7.faqtiurad
damzadebulia
(saSualo ukanaskneli
2 wlis)
likvidi
aTasi m
3
-
-
8. faqtiurad
aRdgenilia tye
ha
9. bolo tyeTmowyobis weli
weli
1991,19
92
31
-
maCveneblebi mocemulia 1991-92 wlebis tyeTmowyobis safuZvelze
Semdgom momxdari cvlilebebis gaTvaliswinebiT (tyeebis
kategoriebis da simwifis xnovanebebis cvlilebebi, 2009 wlis tyis
inventarizaciis monacemebi). wliuri saangariSi tyekafi mocemulia
mxolod saxelmwifo organoebis daqvemdebarebaSi arsebuli
tyeebisaTvis.
wliuri saangariSo tyekafi, mwife da mwifeze uxnesi koromebis farTobebi da
maragebi sakvlevi obieqtisaTvis axali monacemebis mixedviT mocemulia
marTvis gegmis Sesabamis paragrafebSi
sakvlevi teritoriis saerTo farTobis ganawileba tyis kategoriebis mixedviT
cxrili 10
.1.1
(debulebiT 13) farTobi, ha
tyis kategoriebi
tyeebi
p
r
o
c
e
n
t
i
s
a
e
r
T
o
f
a
r
T
o
b
i
d
a
n
gamoyofis
safuZveli
(dadgenilebis da
gankargulebis
nomeri)
mTi
s
baris
sul
1
2
3
4
5
6
niadagdacviTi da
wyalmaregulirebeli tyeebi
7554
_
7554
100
s
atyeo
meurneobis sax.
depart. brZaneba
# 114
18.12.1992 w
kolegiis
oqmi
#8 17.12 1992
sul
7554
_
7554
100
32
tyis fondis ganawileba tyis katego
riebisa da miwis ZiriTadi kategoriebis mixedviT
farTobi, ha
cxrili 10.
1.2 (debulebiT 15)
tyis kategoria
t
y
i
s
f
o
n
d
i
s
s
a
r
T
o
f
a
r
T
o
b
i
tye
tyis fondis miwebi
s
u
l
t
yi
s
f
on
d
i
s
m
i
w
e
b
i
s
ae
r
T
o
f
ar
T
ob
i
d
an
gac
e
m
u
l
i
a
i
j
ar
i
T
satyeo miwebi
sasoflo sameurneo
specialuri daniSnulebis miwebi
gamouyenebeli miwebi
s
u
l
m
.S
. xe
l
ovn
u
r
i
var
j
S
e
u
k
vr
e
l
i
k
u
l
t
u
r
e
b
i
s
an
e
r
ge
e
b
i
n
axan
Z
r
e
l
e
b
i
,
d
a
R
u
p
u
l
i
k
or
om
e
b
i
n
a
k
af
e
b
i
ve
l
ob
e
b
i
,
m
i
n
d
vr
e
b
i
, u
t
ye
o s
i
vr
c
e
e
b
i
s
u
l
s
axn
ave
b
i
s
aT
i
b
e
b
i
s
aZ
ovr
e
b
i
b
aR
e
b
i
, ve
n
axe
b
i
d
a s
xva
s
u
l
w
yl
e
b
i
t
b
or
e
b
i
,s
agu
b
r
e
b
i
,
m
d
i
n
ar
e
e
b
i
d
a s
xva
e
l
e
q
t
r
o
d
a k
av
S
i
r
gab
m
u
l
ob
i
s
xaz
e
b
i
, n
avT
ob
d
a gaz
s
ad
e
n
e
b
i
m
k
vr
i
vs
af
ar
i
an
i
gz
e
b
i
d
as
xvad
a
s
xva d
an
i
S
n
u
l
e
b
i
s
ol
e
b
i
w
i
aR
i
s
e
u
l
i
m
i
w
i
s
m
i
n
a
k
u
T
vn
e
b
i
, s
at
ye
o s
am
e
u
r
n
e
o d
an
i
S
n
u
l
e
b
.
e
z
oe
b
i
s
u
l
Waob
e
b
i
q
vi
S
e
b
i
m
yi
n
var
e
b
i
k
l
d
e
e
b
i
,
r
i
ye
e
b
i
d
a s
xva
s
u
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
niadagdacviTi da
wyalmaregulirebeli
tyeebi
7554
7385
8
9
9
17
1
18
87
33
120
22
22
169
sul
7554
7385
8
9
9
17
1
18
87
33
120
22
22
169
33
merqnianis saxeobebis farTobebis da maragebis ganawileba xnovanebis klasebis mixedviT
mricxvelSi farTobi- ha
mniSvnelSi maragi - aTasi kbm.
cxrili 10.2 (debulebiT 17)
merqniani saxeoba
xnovanebis klasebi
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII >
sul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
sul
25
9
22.4
1605
353.
6
2212
595.
3
2377
531.
0
306
83.1
308
88.0
318
119.
3
7385
1792
.7
%
3.5
21.8
30
32.2
4.1
4.1
4.3
100
m.S. fiWvi
8
0.9
8
0.9
w
ifeli
130
15.4
1005
271.
4
2078
575.
3
2171
497.
3
306
83.1
308
88.0
318
119.
3
6316
1649
.8
maRalmTis muxa
71
7.1
90
10.7
161
17.8
rcxila
122
6.9
505
71.0
63
12.9
690
90.8
nekerCxali
116
23.0
116
23.0
Txmela
7
0.1
83
10.3
90
10.4
verxvi
4
4
34
_
_
35
tyis farTobebis ganawileba
merqninai saxeobebis xnovanebis jgufebis da ferdobTa daqanebis
mixedviT
cxrili 10.3 (debulebiT 18)
merqniani
saxeobebi D
d
aq
an
e
b
i
s
j
gu
f
e
b
i
axalgazr
da
S
u
axn
ovan
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da
mwifeze uxnesi
sul
s
aS
u
al
o xn
ob
an
e
b
a
s
a
S
u
a
l
oS
e
m
at
e
b
a aT
as
k
b
m
I
II
s
u
l
m
.
S
.
m
w
i
f
e
z
e
u
xn
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
fiWvi
0-10
1
1
11-20
3
3
21-30
4
4
jami
8
8
45
0.1
wifeli
0-10
20
38
20
78
11-20
110
500
780
499
1889
21-30
2306
1293
575
318
4174
31-35
84
78
162
36<
13
13
jami
130
2941
2171
1074
318
6316
103
16.1
maRalmTis
muxa
0-10
4
4
11-20
22
22
21-30
131
131
31-35
4
4
jami
161
161
90
0.2
36
cxrili 10.
3 (debulebiT 18)-is gagarZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rcxila
0-10
5
5
11-20
117
17
134
21-30
505
34
539
31-35
9
9
35<
3
3
jami
122
505
63
690
50
1.8
nekerCxali
11-20
26
26
21-30
88
88
31-35
2
2
jami
116
116
90
0.3
Txmela
0-10
34
34
11-20
7
44
51
21-30
4
4
31-35
1
1
jami
7
83
90
29
0.4
verxvi
11-20
1
1
21-30
3
3
jami
4
4
30
_
sul
259
3702
2350
1074
318
7385
99
18.8
37
tyis farTobebis ganawileba bonitetis klasebis mixedviT
farTobi
, ha
%
cxrili 10.
4 (debulebiT 19)
merqniani
saxeoba
bonitetis klasebi
sul
bonitetis
saSualo klasi
I
a
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
fiWvi
8
8
III
100
100
wifeli
42
1299
2173
2770
32
6316
II.2
1
21
34
43
1
100
maRalmTis
muxa
161
161
IV
100
100
rcxila
2
285
184
219
690
I.9
41
27
32
100
nekerCxali
116
116
III
100
100
Txmela
7
83
90
II.9
8
92
100
verxvi
4
4
II
100
100
sul
44
1584
2368
3196
193
7385
II.3
1
21
32
43
3
100
38
tyis farTobebis ganawileba sixSiris jgufebis mixedviT
farTobi, ha
%
cxrili 10.
5 (debulebiT 20)
merqniani saxeoba
sixSiris jgufebi
sul
saSualo sixSire
0.1-0.2
0.3-0.4
0.5-0.6
0.7<
1
2
3
4
5
6
7
fiWvi
8
8
0.85
100
100
wifeli
7
567
3192
2550
6316
0.65
9
51
40
100
MmaRalmTis
muxa
161
161
0.55
100
100
rcxila
19
280
391
690
0.71
3
41
56
100
nekerCxali
116
116
0.55
100
100
Txmela
71
19
90
0.61
79
21
100
verxvi
4
4
0.55
100
100
sul
7
586
3824
2968
7385
0.65
8
52
40
100
39
tyeebis ganawileba gabatonebuli merqniani saxeobebis da xnovanebis jgufebis mixedviT
cxrili 10.
6
(debulebiT 15)
gabatonebuli merqniani saxeobebi
Wr
i
s
xn
ovan
e
b
i
s
q
ve
d
a z
R
var
i
tyis farTobebi, ha
koromebis saerTo maragi kb.m.
s
ae
r
T
o s
aS
u
al
o S
e
m
at
e
b
a,aT
as
k
b
.m
.-
S
i
s
a
S
u
al
o x
n
ovan
e
b
a (
m
ar
agi
T
)
,
w
e
l
i
s
u
l
maT Soris xnovanebis jgufebis mixedviT
s
u
l
maT Soris xnovanebis jgufebis mixedviT
axal
gaz
r
d
a
S
u
axn
ova
n
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da uxnesi
axal
gaz
r
d
a
S
u
axn
ova
n
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da uxnesi
s
u
l
m
.S
. u
xn
e
s
i
s
u
l
m
.S
. u
x
n
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I ZiriTadi tyis Semqmneli
saxeobebi
wiwvovani
fiWvi
(Pinus hamata)
101
8
8
0.9
0.9
45
sul wiwvovani
8
8
0.9
0.9
magarmerqniani foTlovanebi
wifeli
(Fagus orientalis)
121
6316
130
3083
2171
932
318
1649.8
15.4
846.7
497.3
290.4
119.3
16.5
100
muxa maRalmTis
(Quercus macranthera)
121
161
161
17.8
17.8
0.2
90
rcxila
(Carpinus caucasica)
81
690
122
505
63
90.8
6.9
71
12.9
1.8
50
nekerCxali
(Acer trautvetteri)
101
116
116
23
23
0.3
90
sul magarmerqniani
foTlovanebi
7283
252
3749
2350
932
318
1781.4
22.3
935.5
533.2
290.4
119.3
18.8
maT Soris amonayariT
rbilmerqniani foTlovanebi
Txmela
(Alnus barbata)
41
90
7
83
10.4
0.1
10.3
0.4
29
verxvi
(
Populus)
41
4
4
sul rbilmerqniani foTlovanebi
94
7
87
10.4
0.1
10.3
0.4
maT Soris amonayriT
sul ZiriTadi tyis Semqmneli
saxeobebi
7385
259
3844
2350
932
318
1792.7
22.4
946.7
533.2
290.4
119.3
19.2
II. buCqebi
sul buCqebi
III lianebi
sul lianebi
sul I+II+III
7385
259
3844
2350
932
318
1792.7
22.4
946.7
533.2
290.4
119.3
19.2
97
tyeebis ganawileba Semadgeneli merqniani saxeobebis da xnovanebis jgufebis mixedviT
40
cxrili 10.
7
(debulebiT 15)
gabatonebuli merqniani saxeobebi
Wr
i
s
xn
ovan
e
b
i
s
q
ve
d
a z
R
var
i
tyis farTobebi, ha
koromebis saerTo maragi kb.m.
s
ae
r
T
o s
aS
u
al
o S
e
m
a
t
e
b
a,
aT
as
k
b
.
m
.
-
S
i
s
aS
u
al
o xn
ovan
e
b
a (
m
ar
ag
i
T
)
,
w
e
l
i
s
u
l
maT Soris xnovanebis jgufebis mixedviT
s
u
l
maT Soris xnovanebis jgufebis mixedviT
axa
l
gaz
r
d
a
S
u
axn
ovan
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da
uxnesi
axal
gaz
r
d
a
S
u
axn
ovan
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da uxnesi
s
u
l
m
.
S
.
u
xn
e
s
i
s
u
l
m
.
S
.
u
xn
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I ZiriTadi tyis Semqmneli saxeobebi
wiwvovani
fiWvi
(Pinus hamata)
101
X
X
X
X
X
X
100
100
1.1
X
uTxovari
(Taxsus baccata)
201
X
X
X
X
X
X
13
13
X
sul wiwvovani
X
X
X
X
X
X
113
100
13
1.1
X
magarmerqniani foTlovanebi
wifeli
(Fagus orientalis)
121
X
X
X
X
X
X
13703
9
1338
77724
3143
2
2654
5
10888
1347.3
X
muxa maRalmTis
(Quercus macranthera)
121
X
X
X
X
X
X
1351
29
1228
94
23.5
X
rcxila
(Carpinus caucasica)
81
X
X
X
X
X
X
23905
779
14360
7308
1458
657
278
X
wabli
(Castanea sativa)
101
X
X
X
X
X
X
58
56
2
0.5
X
nekerCxali
(Acer trautvetteri)
101
X
X
X
X
X
X
6951
7
366
5983
595
249
135.2
X
ifani
(Fraxinus excelsior)
101
X
X
X
X
X
X
429
199
171
59
3.3
X
Tela
(Ulmius carpinifiolia)
101
X
X
X
X
X
X
6166
413
5646
107
63
56.1
X
balamwara
(Cerasus avium)
81
X
X
X
X
X
X
321
17
254
50
20
3.7
X
bali
(Cerasus avium)
81
X
X
X
X
X
X
X
maJalo
(
Malus orientalis)
81
X
X
X
X
X
X
X
panta
(Pyrus caucasica)
81
X
X
X
X
X
X
3161
68
482
2526
85
57.7
X
Wnavi
(Sorbus caucasica)
21
X
X
X
X
X
X
X
sul magarmerqniani foTlovanebi
X
X
X
X
X
X
179381
2221
94789
53470
28901
11877
1905.3
X
41
cxrili 10.
7
(debulebiT 15)-is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
maT Soris amonayariT
X
X
X
X
X
X
X
rbilmerqniani foTlovanebi
T
xmela
(Alnus barbata)
41
X
X
X
X
X
X
932
16
916
15.6
X
aryi
(Betula litwinowii)
61
X
X
X
X
X
X
X
verxvi
(Populus alba)
41
X
X
X
X
X
X
389
52
337
8
7.7
X
cacxvi
(Tilia caucasica)
101
X
X
X
X
X
X
28
28
0.1
X
mdgnali
(Salix caprea)
41
X
X
X
X
X
X
100
25
56
19
3
0.4
X
sul rbilmerqniani foTlovanebi
X
X
X
X
X
X
1449
41
1024
28
356
11
23.8
X
maT Soris amonayriT
X
X
X
X
X
X
X
sul ZiriTadi tyis Semqmneli saxeobebi
X
X
X
X
X
X
180943
2262
95913
53498
29270
11888
1930.2
X
maT Soris amonayriT
X
X
X
X
X
X
X
II. buCqebi
sul buCqebi
X
X
X
X
X
X
X
III lianebi
sul lianebi
X
X
X
X
X
X
X
s
ul I+II+III
7385
X
X
X
X
X
180943
2262
95913
53498
29270
11888
1930.2
2.6
SeniSvna
: 2 da 2 a formebSi jamur maragebSi gansxvaveba gamowveulia damrgvalebis sxvadasxva meTodebis gamoyenebiT
42
tyis farTobebis da saerTo maragebis ganawileba ferdobTa daqanebis mixedviT
farTobi ha
maragi aTas kbm
cxrili 10.
8
gabatonebuli
merqniani
saxeoba
ferdobis daqaneba (gradusi)
sul
0-10
11-20
21-30
31-35
35<
1
2
3
4
5
6
7
fiWvi
1
3
4
8
0.1
0.3
0.5
0.9
wifeli
78
1889
4174
162
13
6316
15.3
455.7
1130.9
44.3
3.6
1649.8
maRalmTis
muxa
4
22
131
4
161
0.4
2.2
14.7
0.5
17.8
rcxila
5
134
539
9
3
690
0.5
14.6
74.7
0.7
0.3
90.8
nekerCxali
26
88
2
116
5.1
17.5
0.4
23
Txmela
34
51
4
1
90
3.5
6.3
0.5
0.1
10.4
verxvi
1
3
4
sul
122
2126
4943
178
16
7385
19.8
484.2
1238.8
46
3.9
1792.7
43
sasoflo sameurneo daniSnulebis miwebis ganawileba zRvis donidan simaRleebis mixedviT
cxrili 10.
9 (debulebiT 21)
miwis ZiriTadi kategoriebi
simaRle zRvis donidan – metrebSi
0-250
251-500
501-750
751-
1000
1001-
1250
1251-
1500
1501-
1750
1751-
2000
2001-
2250
2251 >
sul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
bunebrivi tye
farT, ha
23
2134
3836
1376
8
7377
farT, %
29
52
19
100
xelovnuri tye
farT, ha
5
2
1
8
farT, %
63
25
12
100
velobebi, mindvrebi da
utyeo sivrceebi
farT, ha
6
3
9
farT, %
67
33
100
saZovrebi
farT, ha
4
6
2
5
17
farT, %
24
35
12
29
100
baRebi, venaxebi da
sxva
farT, ha
1
1
farT, %
100
100
sul
farT, ha
27
2146
3846
1385
8
7412
farT, %
29
52
19
100
m.S. tye merqniani saxeobebis mixedviT
fiWvi
farT, ha
5
2
1
8
wifeli
farT, ha
1845
3379
1092
6316
maRalmTis muxa
farT, ha
153
8
161
rcxila
farT, ha
260
400
30
690
nekerCxali
farT, ha
15
101
116
Txmela
farT, ha
19
29
42
90
verxvi
farT, ha
4
4
44
tyis farTobebis ganawileba ferdobis eqspoziciis mixedviT
farTobi, ha
%
cxrili 10.10
merqniani
saxeobebi
ferdobis eqspoziciebi
sul
D
C
r
d
i
l
oe
T
i
C
r
d
i
l
o-
aR
m
os
avl
e
T
i
aR
m
os
av
l
e
T
i
s
am
xr
e
T
-
aR
m
os
avl
e
T
i
s
a
m
xr
e
T
i
s
a
m
xr
e
T
-
d
as
avl
e
T
i
d
as
av
l
e
T
i
C
r
d
i
l
o_d
as
av
l
e
T
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fiWvi
3
2
1
2
8
38
25
12
25
100
wifeli
1275
740
362
466
737
863
850
1023
6316
20
12
6
7
12
14
13
16
100
m
uxa
maRalmTis
4
4
1
18
67
58
9
161
2
2
1
11
42
36
6
100
rcxila
7
8
11
138
247
192
50
37
690
1
1
22
20
36
28
7
5
100
nekerCxali
19
14
1
4
10
35
24
9
116
16
12
1
3
9
30
21
8
100
Txmela
16
1
11
3
1
30
28
90
18
1
12
3
1
34
31
100
verxvi
1
1
2
4
25
25
50
100
sul
1321
771
375
637
1067
1152
963
1099
7385
18
10
5
9
14
16
13
15
100
45
tyiT dafaruli miwebis ganawileba tyis tipebis mixedviT
cxrili 10.11 (debulebiT 22)
tyis
tipebis
jguf
farTobebi gabatonebuli merqniani saxeobebis mixedviT
f
i
Wv
i
w
i
f
e
l
i
m
aR
al
m
T
i
s
m
u
xa
R
c
xi
l
a
n
e
k
e
r
C
xal
i
T
xm
e
l
a
ve
r
xvi
s
u
l
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sul
8
6316
161
690
116
90
4
7385
100
mayvliani
1116
14
1130
15.3
gvimriani
280
76
356
4.8
wivaniani
1270
180
1450
19.6
Hnairbalaxovani
8
1780
161
500
110
4
2563
34.7
mkvdari safari
1870
10
6
1886
25.6
46
koromTa maragebis maCveneblebi
cxrili 10.12
gabatonebuli
merqniani
saxeoba
tyis
farTobi,
ha
koromis maragi
xis Reroebi
fi
to masa
fauti
zexmeli
nayari
saerTo
m.S. mwife da
uxnesi
saerTo
m. S.
miwis zeda
s
u
l
aT
as
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
s
u
l
aT
a
s
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
s
u
l
aT
as
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
s
u
l
aT
a
s
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
s
u
l
aT
a
s
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
s
u
l
aT
a
s
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
s
u
l
aT
a
s
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
m
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
fiWvi
8
0.9
112
1.1
138
1
125
wifeli
6316
1649.
8
261
290.4
312
2411.5
382
2083.9
330
7.6
25
5.4
17
8.7
14
MmaRalmTis
muxa
161
17.8
111
25.5
158
21.2
132
rcxila
690
90.8
132
150.7
218
120.8
175
nekerCxali
116
23
198
31.7
273
28.7
247
Txmela
90
10.4
116
13.9
164
11.9
140
verxvi
4
0.4
100
0.4
100
sul
7385
1792.
7
243
290.4
312
2634.8
357
2267.9
307
7.6
25
5.4
17
8.7
14
47
gabatonebuli merqniani saxeobebis ganawileba simsxos jgufebis mixedviT
cxrili 10.13
gabatonebuli
merqniani
saxeoba
simwifis jgufi
farTobi,
ha
xis Reroebis maragi,
sul
maT Soris simsxos jgufebis mixedviT
s
u
l
s
am
as
a
l
e
<17
17-24
25-40
41-80
>80
s
u
l
s
am
as
a
l
e
s
u
l
s
a
m
as
al
e
s
u
l
s
a
m
as
al
e
s
u
l
s
am
as
a
l
e
s
u
l
s
a
m
as
al
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
fiWvi
sul
7
0.8
0.6
0.1
0.7
0.6
Suaxnovani
7
0.8
0.6
0.1
0.7
0.6
wifeli
sul
4942
1318.
7
613.7
98.2
29.4
277
104.5
463.4
243.7
223.6
223.6
46.3
12.5
axalgazrda
120
14.1
3.2
8.2
1.7
5.9
1.5
Suaxnovani
2332
651.9
312.1
74
25.7
199.5
76.1
208.7
115.4
148.7
89.6
21
5.3
momwifari
1789
415
184.5
11.7
1.3
60.6
23.6
213.6
108.6
129.1
51
mwife
398
122.4
56.7
2.3
0.3
7
1.5
23.5
11
79.4
41.3
10.2
2.6
uxnesi
303
115.3
57.2
2
0.4
4
1.8
17.6
8.7
76.6
41.7
15.1
4.6
rcxila
sul
563
74
19.2
18.4
1.4
40.5
13.5
12.6
3.4
2,2
0.9
0.3
axalgazrda
113
6.2
1.1
4.2
0.7
2
0.4
Suaxnovani
394
56
12.8
13.7
0.7
33.9
11.1
8.3
1
0.1
momwifari
56
11.8
5.3
0.5
4.6
2
4.3
2.4
2.1
0.9
0.3
Txmela
sul
34
3.9
0.7
0.5
2.8
0.7
0.6
Suaxnovani
34
3.9
0.7
0.5
2.8
0.7
0.6
verxvi
sul
4
Suaxnovani
4
sul 5550
1397.4
634.2
117.2
30.8
321
119.3
476.6
247.1
436
224.5
46,6
12.5
48
momwifari, mwife da mwifeze uxnesi tyeebis saburvelqveS arsebuli mozardis daxasiaTeba
CarTulia gaangariSebaSi
cxrili 10.14
gab
at
on
e
b
u
l
i
s
axe
ob
a
f
ar
T
ob
i
,
h
a
mozardiT uzrunvelyofili farTobebi,
ha
farTobebi, romlebic mozardiT ar
aris uxrunvelyofili, ha
m.S. simaRlis jgufebis mixedviT
m.S. simaRlis jgufebis mixedviT
sul
0.1-
05
06-
1.5
1.6<
sul ha
sul
0.1-
05
06-
1.5
1.6<
sul
ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
wifeli
2490
263
62
164
27
531
3
462
2
1445
929
7
581
3
273
6
748
100
7
rcxila
56
546
1
288
6
257
5
56
sul
meurneobaSi
2546
2636
2
1642
7
5313
4622
1445
8873
5395
2730
748
1063
49
saSualo sataqsacio maCveneblebi
cxrili 10.15
sameurneo
seqcia
gabatonebuli
merqniani
saxeoba
saSualo sataqsacio maCveneblebi
xn
ova
n
e
b
a w
e
l
i
(
m
ar
agi
T
)
b
o
n
i
t
e
t
i
s
k
l
as
i
s
i
xS
i
r
e
k
or
om
i
s
(
R
e
r
os
)
s
aS
u
al
o m
ar
agi
1 h
a-
z
e
k
b
m
m
w
i
f
e
d
a u
x
n
e
s
i
k
or
om
i
s
s
aS
u
al
o
m
ar
agi
1 h
a-
z
e
k
b
m
k
or
om
i
s
s
aS
u
al
o s
i
m
aR
l
e
m
k
or
om
i
s
s
aS
u
al
o s
at
aq
s
ac
i
o
d
i
am
e
t
r
i
s
m
saSualo Semadgenloba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
fiWvi
45
III.0
0.85
112
12
20
10 fW
wifeli
100
II.0
0.64
261
312
24
37
4.7 wf 3.5wf2 1rc 0.3Tl
0.3nk 0.2pnt
maRalmTis
muxa
90
IV.0
0.55
111
17
26
6.1mxm 1.9rc 1if 1nk
rcxila
50
1.9
0.71
132
16
19
6.8rc 1.7wf 0.5pnt 0.5Tl
0.2mx 0.2nk 0.1wb
nekerCxali
90
III.0
0.55
198
22
40
5.3nk 4.7wf
Txmela
29
II.9
0.61
116
18
21
8.2Txm 1.3rc 0.5mdg
ve
rxvi
II.0
0.55
10vrx
50
sul meurneobaSi
97
II.3
0.65
243
312
23
36
4.3wf 3.3wf2 1.3rc 0.4nk 0.3Tl
0.2pnt 0.1mxm 0.1Txm
51
tyis fondis maxasiaTebeli cxrilebis analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT Semdegi:
tyeebis saerTo farTobidan 85% dakavebuli aqvs wifliT gabatonebul koromebs. rcxiliT
gabatonebuli koromebis Pwili Seadgens tyeebis farTobis 9.0%_s. umniSvneli farTobebi ukavia
sxva merqniani saxeobebiT (muxa, nekerCxali, Txmela) gabatonebul koromebs. Kkoromebis
adgilmdebareobis Seswavlis da saTanado analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom
merqniani saxeobebis gavrceleba savsebiT Seesabameba adgilsamyofelis pirobebs da merqnian
saxeobaTa biologiur Taviseburebebs.
koromebis saSualo boniteti sakvlev teritoriaze aris II.3. yvelaze meti farTobi ukavia III
bonitetis tyeebs (43%) dabali (IV-V) bonitetis tyeebs ukaviaT mxolod 2.6 %. es ZiriTadad didi
daqanebis ferdobebze da Txel niadagebze ganlagebuli koromebia, tyeebis bonitetis klasebad
aseTi ganawileba erTxel kidev mowmobs adgilsamyofelis optimalur pirobebze.
sakvlevi obieqtis koromebis saSualo sixSire aris 0.65. es sakmaod kargi maCvenebelia, rac
mowmobs xeluxlebeli koromebis arsebobas da Wragavlili ubnebis karg mdgomareobas. 0.7 da
meti sixSiris koromebis farTobebi Seadgens 40%_ze mets. yuradRebas iqcevs 0.4_mde sixSiris
koromebis arseboba, rac upiratesad gamowveulia WrebiT.
rogorc cnobilia, sakvlevi obieqtis tyeebi miekuTvneba mTis tyeebs, reliefi aq sakmaod
daserilia. yvelaze meti koromebi (67%) ganlagebulia 21-30
0
daqanebis ferdobebze, 35
0_
ze
meti daqanebis ferdobebze (sadac Wrebis ganxorcieleba akrZalulia)
ganlagebulia koromebis 2%.
sakvlevi obieqtis koromebi mTlianad ganlagebulia zRvis donodan 1000-
2000 metramde.
cnobilia, rom sakvlevi obieqtis tyeebi ganlagebulia kaxeTis qedis
aRmosavleT Stoqedebze, rac aisaxeba maT gaadgilebaze qveynis mxareebis
(ferdobTa eqspoziciebis) mixedviT. samxreTis rumbebze (sa, s, sd, d)
ganlagebulia koromebis 44%, danarCeni koromebi ganlagebulia CrdiloeT
rumis ferdobebze (Ca, C, Cd, a,) koromebis sxvadasxva eqspoziiciis
ferdobebze ganlageba ganapirobebs merqniani saxeobebis Sesabamis
ganlagebas. sakvlevi teritoriis bunebriv- istoriuli pirobebis Taviseburebebi, tyis
zrdisTvis opti maluri pirobebi, vertikaluri sartylianoba da sxva ganapirobebs
koromTa maRal saSualo sataqsacio maCveneblebs, yovelive amas
adasturebs cxrilebSi moyvanili maCveneblebi: bonitetis klasi - II,3, sixSire –
0.65, koromebis saSualo maragi 1 ha-ze 243 m
3 , mwife da mwifeze uxnesi
koromebis saSualo maragi 1-ha-ze 312 m
3
, saSualo xnovaneba Seadgens 97
wels, saSualo simaRle - 23 metrs, saSualo diametri - 36 santi metrs.
koromebis 44% uzrunvelyofilia saimedo mozardiT, ar aris uzrunvelyofili 42%,
xolo 14%- ze saerTod ar aris mozardi.
52
11
. socialur-ekonomikuri pirobebi
soflis meurneobis maprofilebeli dargebia: msxvilfexa rqosani saqonlis
moSeneba, mecxvareoba, meRoreoba da mefrinveleoba. memindvreobaSi
wamyvania marcvleulisa da sakvebi kulturebis moyvana. mexileoba
SezRudulia maRali mdebareobis gamo; raionis teritoris 43% tyeebs uWiravs,
xolo 44% - savargulebs, maT Soris sami meoTxedi saTib-saZovaria./
meeqvsedi – saxnav-saTesi. maravlwliani nargavebis farTobi Seadgens 6.5%
mravalwliani nargavebidan wamyvania mexileoba, moyavT marcvleuli –
xorbali, qeri, simindi. mexileoba (ZiriTadad vaSli) adgilobrivi mniSvnelobisaa.
ganviTarebulia momTabare mecxoveleoba. cnobilia TuSuri jiSis cxvari. mrewvelobidan mniSvnelovania: sionis mcire simZlavris hesi,
adgilobrivi mniSvnelobis sawarmoebi; xe-tyis gadamamuSavebeli sawarmo..
raionis teritoriaze aris mineraluri wylebi, romelTa bazaze Seqmnilia
sakurorto adgilebi (CamonaTvali mocemul;ia cxrilSi) kurortebi da sakurorto adgilebi
cxrili 11.1
d
as
axe
l
e
b
a
ad
m
i
n
i
s
t
r
ac
i
u
l
i
r
ai
on
i
k
u
r
or
t
i
s
d
a
s
ak
u
r
or
t
o
ad
gi
l
i
s
t
i
p
i
s
i
m
aR
l
e
z
R
vi
s
d
on
i
d
an
,
m
m
i
n
e
r
a
l
u
r
i
w
yl
i
s
t
i
p
i
p
r
of
i
l
i
1
2
3
4
5
6
sakurorto adgilebi
artani
TianeTis
klimaturi
118
0
meTanuri
profilaqtikuri,
pulmonologiuri
veZaTxev
i
TianeTis
klimatur-
balneologiuri
100
meTanuri
profilaqtikuri,
arTrologiuri, TianeTi
TianeTis
klimaturi
110
0
meTanuri
profilaqtikuri,
pulmonologiuri
sabaduri
TianeTis
klimaturi
140
0
meTanuri
profilaqtikuri,
pulmonologiuri,
nevrologiuri
sioni
TianeTis
klimaturi
105
0
meTanuri
profilaqtikuri
xaciri
TianeTis
klimaturi
130
0
meTanuri
profilaqtikuri,
pulmonologiuri,
nevrologiuri
53
socialuri kvleviT mosaxleobis wliuri piradi moTxovnileba tyis resursebze
cxrili 11.2 (debulebiT 26,27,28)
##
raionis sakrebulos
dasaxeleba
m
u
d
m
i
vi
k
om
l
T
a r
aod
e
n
ob
a
m
os
axl
e
T
a r
aod
e
n
i
b
a
r
e
s
p
od
e
n
t
T
a
r
aod
e
n
ob
a
sakvlev teritoriaze yovlewliuri moTxovnileba
k
om
l
T
a m
i
e
r
S
e
S
i
s
S
e
Z
e
n
az
e
s
aW
i
r
o d
an
axar
j
e
b
i
,
l
a
r
i
s
aa
m
S
e
n
e
b
l
o m
as
al
a
z
e
,
m
3
w
vr
i
l
m
as
al
az
e
,
m
3
S
e
S
az
e
,
m
3
t
ye
S
i
Z
ove
b
az
e
s
ok
oz
e
k
g
k
e
n
k
r
az
e
k
g
gar
e
u
l
x
i
l
z
e
s
am
k
u
r
n
al
o n
e
d
l
e
u
l
z
e
m
d
i
n
ar
i
s
T
e
vz
z
e
gar
u
l
c
xove
l
e
b
z
e
r
e
k
r
e
ac
i
az
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TianeTis raioni
1
daba TianeTi
1856
4083
95
95
95
570
X
0
+
+
*
*
300
2
daba sioni
1200
2390
3
sakr. Aartanis
181
400
4
sakr. Aaxalsoflis
168
266
5
sakr. zariZeebis
280
560
6
sakr.
Nnaqalaqaris
75
150
7
sakr. Jebotas
355
784
8
sakr.
simonianTxevis
580
1160
9
sakr. tuSurebis
680
1360
10
sakr. LRulelebis
700
1410
25
25
25
150
X
0
+
+
*
*
300
11
sakr.
CekuraanTgoris
165
320
12
sakr.
xevsurTsoflis
140
220
sul
6388
13103
120
120
120
720
X
0
+
+
*
*
*- atarebs umniSvnelo (3%) samoyvarulo xasiaTs; + - moixmars mosaxleobis 1%; 0 - moixmars mosaxleobis 1%; X -
moixmars mosaxleobis 12%;
moTxovna tyeSi Zovebaze aqvs mxolod 33 ojaxs, romelic daxloebiT aZovebs 120 sul pirutyvs.
54
12
. adgilobrivi moTxovnileba mrqanze da tyis sxva resursebze
nebismieri teritoriuli erTeulis (municipaliteti, Temi, qalaqi, sofeli da sxva)
mosaxleobis xe-tyeze (samasale, wvrili sortimenti, saTbobi SeSa)
moTxovnilebis odenoba damokidebulia sxva da sxva faqtorebze. maTgan
mTvaria mowodebis SesaZlebloba, alternatiuli saSualebebi, mopovebisaTvis
saWiro danaxarjebis odenoba da mosaxleobis komlTa (m.S. mudmivad
macxovrebeli) raodenoba. Tanamedrove sabazro ekonomikis damkvidrebis, sazogadoebrivi
ganviTarebis gardamaval periodSi yofnis dros, rodesac adgili aqvs
mosaxleobis migraciis maRal dones, saTbobis alternatiuli saSualebebis
miwodebis pirobebis da resursebis mopovebis Rirebulebis sistematiur
cvlilebebs, faqtiurad SeuZlebelia Tundac moklevadiani perspeqtivisaTvis
ganisazRvros xe-tyeze mosaxleobis moTxovnilebis odenobis gansazRvra. es
saqmianoba unda ganaxorcielon adgilobrivi mmarTvelobis da
TviTmmarTvelobis organoebma yovelwliurad zemoTCamoTvlili faqtorebis
gaTvaliswinebiT.
mosaxleobis xe-tyeze moTxovnilebis dakmayofilebis saqmeSi sakvlevi
teritoriis tyeebis wili umniSvneloa maTi dasaxlebuli punqtebidan moSorebiT
mdebareobis gamo.
tyeTmowyobis mier adgilobrivi moTxovnileba tyis resursebze Seswavlili
iqna adgilobrivi mosaxleobis gamokiTxvis da satyeo uwyebaSi arsebuli
statistikuri monacemebis analizis safuZvelze. dadginda, rom adgilobrivi
sawarmoebi saTbobad da mosaxleoba saTbobad da saWmlis dasamzadeblad
upiratesad iyenebs SeSas, romelic moipoveba arasakvlevi zonis teritoriaze
arsebul tyeebSi. tyis ZiriTadi resursi, romelic moixmareba adgilobrivi
organizaciebis da mosaxleobis mier aris merqani. rogorc iTqva is
gamoiyeneba SeSad. merqani gamoiyeneba agreTve samSeneblo masalad
da wvril samasale sortimentebad (sari, Wigo, boZi da sxva.) gamokiTxvis
Sedegebma aCvena rom TiToeuli kom
li saSualod weliwadSi moixmars 7kbm.
SeSas da 1 kbm. samasale merqnas .(maT Soris 0.5 kbm samSeneblo
masalad).
tye da tyis saZovrebi mosaxleobis mier gamoiyeneba saqonlis saZovrad.
Zovebis sakiTxi araregulirebulia.
umniSvnelo raodenobiT gamoiyeneba tyis merqnian mcenareTa nayofebi.
da samkurnalo mcenareebi. naklebad aris gamoyenebuli tyis fondi sxva
saxiT: rekreacia, turizmi, wylis sporti.
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi tyis fondSi warmodgenilia
saZovrebiT – 17 ha, rogorc aRiniSna maTi gamoyeneba araregulirebulia.
municipalitetebis monacemebiT SeSaze yovelwliuri moTxovnileba
Seadgens: 35000m
2
. 55
13
. tyeebis mniSvneloba adgilobrivi biujetisaTvis
.
. sakvlelev teritoriaze arsebul tyeebs garda ekologiuri, rekreaciuli, mosaxleobis tyis resursebiT
uzrunvelyofis daniSnulebisa, gaaCniaT garkveuli ekonomikuri mniSvneloba – adgilobrivi
biujetis Sevseba. adgilobrivi tyis resursebiT sargeblobis Sesaxeb mosaxleobis gamokiTxvis Sedegebi
tyeebis funqcionaluri daniSnulebis mixedviT dayofis da satyeo-sameurneo saqmianobaTa
daproeqtebis sakiTxebSi adgilobrivi mosaxleobis gaTviTcnobierebis, maTi mosazrebebis da
winadadebis satyeo proeqtSi gaTvaliswinebis mizniT savele periodis ganmavlobaSi ganxorcielda
mosaxleobis gamokiTxva specialuri gamokiTxvis baraTis Sevsebis gziT.
sul gamokiTxul iqna 120 kaci gamokiTxvis Sedegebi ZiriTadad Semdegia: -
gamokiTxulTa 90% procenti saTbobad da saWmlis mosamzadeblad iyenebs SeSas.
maTgan amavdroulad 35% iyenebs Txevad gazs 85% SeSas TviTon amzadebs da moaqvs,
xolo 15% yidulobs da TiToeuli ojaxi weliwadSi saSualod ixdis 350 lars (250-dan 700 laris
farglebSi). erTi ojaxi saSualod weliwadSi moixmars 7 kbm. SeSas -
SeSad gamoiyeneba upiratesad foTlovani merqniani saxeobebi wifeli-
65%, rcxila-25%, Txmela 10%. -
gamokiTxulTa 40% moixmars samasale merqans, maTgan 10%
moixmars samSeneblo masalas (erTi ojaxi weliwadSi saSualod 0.5kbm-
s), xolo 15% wvril samasale merqans (sari, Wigo, boZi da sxva). – erTi
ojaxi saSualod weliwadSi 0.5 kbm-s. wvril samasale merqans amzadeben
TviTon, xolo samSeneblo masalas yiduloben.
-
gamokiTxulTa 40%-isaTvis tye warmoadgens sulier da kulturul
faseulobas da midis tyeSi sulieri da kulturuli dasvenebis mizniT.
-
gamokiTxulTa 10% awarmoebs Tafls.
-
gamokiTxulTa 45% tyeSi aZovebs saqonels. bolo wlebis monacemebiT
erT ojaxze saqonlis raodenoba saSulaod Seadgens 4 suls. tyeSi saqonlis
Zovebis xangrZlivoba Seadgens 265 dRes.
-
mosaxleobis saerTo mosazrebaa, rom tyeebis daniSnuleba da
gamoyeneba iyos mravalfunqciuri- socialuri, rekreaciuli, dacviTi da
komerciuli daniSnulebis gamokiTxulTa 10% emxroba tyeebis ijariT
gacemas.
56
-
14
. satransporto gzebi
sakvlevi teritoriis farglebSi saerTo sargeblobis gzebi ar gadis. saavtomobilo gzebs udidesi mniSvneloba aqvT xe-tyis da tyis sxva resursebis
transportirebis saqmeSi. sakvlevi teritoriis tyis fondis teritoriaze arsebobs satyeo-sameurneo, tyesazidi da
xanZarsawinaaRmdego daniSnulebis gzebi romelTa saerTo sigrZe Seadgens 109 km-s, aqedan
centraluri gzebis sigrZea 34 km xolo damxmare gzebis – 75 km. centraluri da damxmare gzebi
gruntisaa. sakvlev teritoriaze aris agreTve saurme gzebi da mudmivi bilikebi, romelTa saerTo
sigrZe Seadgens 41 km-s. tyis gzebi gamoiyeneba saqonlis sazafxulo saZovrebze gadasarek
trasad.
sakvlevi teritoriis yovel 1000 ha-ze tyis centraluri da damxmare gzebis saerTo sigrZe saSualod
Seadgens 14.8 km-s. satransporto gzebiT uzrunvelyofilia: TianeTis 6452 ha. gziT uzrunvelyofilad iTvleba teritoria,
Tu gza gadis sataqsacio ubanSi an misgan 0.5 km-Si.
transporti:
raionSi rkinigza ar aris. uaxloesi rkinigzis sadguria Tbilisi (80km). aris
saavtomobilo gzebi Tbilisis, Jinvalisa da gomboris mimarTulebiT. yvela sofeli raionis centrTan
dakavSirebulia saavtomobilo gzebiT.
sakvlev teritoriaze satransporto gzebis daxasiaTeba
cxrili 14 (debulebiT 8, 29, 66)
dasaxeleba
km
daxasiaTeba
mdgomareoba
SeniSvna
1
2
3
4
5
6
1
saerTo sargeblobis
2
saavtomobilo gzebi sul
109
Aa) tyis centraluri
34
gruntis
saremonto
b) tyis damxmare
saavtomobilo da
morsaTrevi
75
gruntis
saremonto
3
saurme gzebi da
mudmivi bilikebi
41
gruntis
57
15
. kulturul-istoriuli da sxva mniSvnelovani adgilebi
administraciuli erTeulebis teritoriebze arsebuli kulturul-saganmanaTlebo, samkurnalo-
samecniero da religiuri dawesebulebebi
cxrili 15.1. (debulebiT 30)
#
obieqtis dasaxeleba
TianeTis administraciuli
erTeuli
SeniSvna
1
2
3
4
1.
sajaro skolebi
13
2.
sabavSvo baRebi
2
3.
saavadmyofoebi
1
4.
ambultoria-poliklinikebi
7
5.
sasporto skola
1
6.
Teatrebi
1
7.
Eeklesia monastrebi
24
58
tyis fondis teritoriaze arsebuli kulturul-istoriul memorialuri da sakulto obieqtebis nusxa
cxrili 15.2 (debulebiT 30)
#
#
obiqtis
dasaxeleba
adgilmdebareoba
(satyeo ubani,
sareinjero kvartali,
ubani)
m
i
w
i
s
k
a
t
e
g
o
r
i
a
f
a
r
T
o
b
i
,
h
a
miznobrivi
daniSnuleba
S
e
n
i
S
v
n
a
1
2
3
4
5
6
7
1
wminda
giorgis
salocavi
TianeTis satyeo
ubani, pirveli
sareinjero, kvartali
– 126, ubani - 11
tye
1.8
kulturul-
istoriuli,
memorialuri,
sakulto, sulieri
dasvenebis
adgilebi
2
wminda
giorgis
salocavi
TianeTis satyeo
ubani, pirveli
sareinjero, kvartali
– 105, ubani - 21
tye
2.4
3
damastis
salocavi
TianeTis satyeo
ubani, meoTxe
sareinjero, kvartali
– 26-is
mimdebared
alpuri
saZovari
-
SeniSvna: sakvlevi teritoriis gareT arsebuli kulturul-istoriuli Zeglebi datanilia
tyis kartografiul masalebze.
59
16
. cnobebi bolo tyeTmowyobis Sesaxeb
mimdinare tyeTmowyoba ganxorcielda saqarTvelos “tyis fondis
aRricxvis wesis” (damtkicebulia saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi
resursebis ministris 2007w 2oqomberis #1440 brZanebiT), “tyiTsargeblobis
gegmis SemuSavebisa da damtkicebis wesis Sesaxeb” debulebis
(damtkicebulia saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resurebis ministris
2008 w 26 seqtembris # 672 brZanebiT) da samuSaoTa Sesrulebaze
teqnikuri davalebis (ganmartebiT baraTs Tan erTvis) Sesabamisad. samuSaoTa dawyebamde Sedgenil iqna momaval samuSaoTa teqnikuri
davaleba, romelic damtkicebuli iqna garemos dacvisa da bunebrivi
resursebis saministros satyeo departamentis mier. inventarizaciis
samuSaoebi ganxorcielda 2009w 1 aprilidan 1 oqtombramde.
Tanaxmad teqnikuri davalebis moTxovnebisa samuSaoTa Sesasruleblad,
rogorc teqnikuri safuZveli, moZiebul iqna Semdegi masalebi: 2007 wels
gadaRebuli aerofotomasalebis safuZvelze Sedgenili orTofotogegmebi,
topografiuli rukebi, wina tyeTmowyobis kartografiuli masalebi, raionebis
miwaTsargeblobis gegmebi, teritoriebis ladSafturi gamokvlevis masalebi,
sxvadasxva saxis teqnikuri da sacnobaro literatura, sakanonmdeblo
dokumentacia. moxda geografiuli situaciis, sakvlevi teritoriis da kvartlebis
cifruli (eleqtronuli) safuZvlebis Seqmna tyis rukebis Sesadgenad. specialuri
kompiuteruli programis meSveobiT orTofotogegmebze gamoyofili iqna
moqmedi Wris wesebiT gaTvaliswinebuli gansakuTrebuli funqcionaluri
daniSnulebis ubnebi (35 gradusze meti daqanebis ferdobebze ganlagebuli
tyis ubnebi, dacviTi zolebi mdinareTa da subalpuri zonis gaswvriv, ubnebi
sadac moqmedi kanonmdeblobiT ikrZaleba mTavari sargeblobis Wrebi). am
saxiT damuSavebuli orTofotogegmebi amobeWdili iqna 1:10000 masStabSi
da gadaeca taqsatorTa 3 jgufs. taqsatorebis mier orTofotoebis analitikuri
deSifrirebis, mosaxleobis, monadireebis, mwyemsebisa da tyis dargis
specialistebis gamokiTxvis safuZvelze dadgenili iqna is savaraudo adgilebi,
sadac SeiZleba yofiliyo tyis saeqspulatacio ubnebi. taqsatorTa jgufebi im adgilobriv mosaxleTa aucilebeli TanxlebiT,
romlebmac kargad icodnen teritoriebi, gadaadgiledebodnen im savarudo
adgilebSi, sadac mdebareobda tyis saeqspluatacio ubnebi.
50 tyis saeqpluatacio ubanSi ganxorcileda gadaTvliTi taqsacia mudmivi
radiusis wriuli sanimuSo farTobis aRebiT. sanimuSo farTobebi Tanabrad
ganlagdeboda sataqsacio ubnis teritoriaze. sanimuSo farTobebis saerTo
farTobebi Seadgens 10--has. da aranaklebia 2%-isa sataqsacio ubnis mTliani
farTobidan. wriuli sanimuSo farTobis centri adgilze damagrebulia
(moniSnulia) xelsawyo GPS
-iT. specialuri manZilmzomiT (
DME 201
) wriuli
farTobis gansazRvris Semdeg xorcieldeboda am farTobze arsebuli 6 sm-ze
meti taqsaciuri diametris mqone yvela xis diametris azomva mkerdis
simaRleze. 6sm-ze naklebi taqsaciuri diametris mqone xeebi
miekuTvneboda mozardis 60
kategorias da maTi aRricxva xdeboda mcire zomis (4m radiusis mqone wre)
nakveTebze. sataqsacio ubnisTvis ganisazRvreboda ferdobis daqaneba
specialuri xelsawyoTi. yovel sanimuSo farTobze 8-12 xisTvis simaRlmzomiT ganisazRvreboda simaRle, xolo specialuri burRis meSveobiT –
xnovaneba da bolo 5 da 10 wlis radialuri namati (zrda). gadaTvliTi taqsacia
xasiaTdeba ± 5%-is sizustiT. sataqsacio svlaze (tyeSi sataqsacio ubnebis dasaxasiaTeblad
gadaadgileba) Tanaxmad samuSao wesebisa xorcieldeboda Tvalzomuri
taqsacia arasaeqspluatacio tyis ubenbisa, romlis drosac ganisazRvreboda
tyeebis sanitariuli mdgomareoba, gzebis mdgomareoba, adgilebi, romelTac
gaaCniaT maRali ekologiuri da istoriuli mniSvneloba (iSviaTi saxeobebi,
adgilebi, nagebobebi da sxva.) amavdroulad taqsatorebis mier xdeboda
arasaeqspluatacio tyis ubnebis konturuli deSifrireba. arasaeqspluatacio tyis
ubnebi erTiandeboda (jgufdeboda) stratebSi. mTlianad sakvlev teritoriaze
gamoyofili 2333 arasaeqsploatacio sataqsacio ubani gaerTianebulia 44
stratSi.
TiToeuli stratisaTvis maTSi aRebuli mudmivi radiusis wriuli sanimuSo
farTobebis meSveobiT da Tvalzomuri taqsaciiT (sataqsacio svlaze)
ganisazRvreboda saSualo taqsaciuri maCveneblebi ± 10-15% sizustiT, rac
Seesabameba tyis aRricxvis moqmedi wesebis moTxovnebs.
savele samuSaoTa paralelurad taqsatorebis mier xdeboda adgilobrivi
mosaxleobis gamokiTxva tyis meurneobis warmoebis, garemos dacviT da
sxva sakiTxebze specialuri gamokiTxvis baraTis meSveobiT. gamokiTxvis
ZiriTadi mizani iyo mosaxleobis tyis resursebze moTxovnilebaTa da tyis
ekologiur mniSvnelobaze maTi Sexedulebis gansazRvra.
gamokiTxvis Sedegad miRebuli winadadebebi gamoyenbul iqna
sarekreacio adgilebis, mdinareTa dacviTi zolebis, sasmeli da mineraluri
wylebis irgvliv zolebis, ekologiuri derefnebis da sxva maRali sakonservacio
Rirebulebis tyis ubnebis gamoyofisas. Seswavlil iqna ubnebi, sadac adre ganxorcielebuli iyo Wrebi da am ubnebSi
bunebrivi ganaxlebis mdgomareoba, eroziuli procesebis ganviTareba.
kvartlis sazRvrebis, saerTo sargeblobis da ZiriTadi tyesazidi gzebis
gadakveTaze dasmulia maCvenebeli boZebi.
savele periodis ganmavlobaSi Catarebul iqna teqnikuri da
saganmanaTleblo TaTbirebi da Sexvedrebi samTavrobo da arsamTavrobo
organizaciebTan, adgilobriv mosaxleobasTan. Segrovil iqna masalebi
administraciuli raionebis socialur-ekonomikuri da demografiuli
mdgomareobis Sesaxeb.
savele masalebis kameraluri damuSaveba moxda kompiuterSi specialuri
programiT. Tanaxmad teqnikuri davalebis moTxovnebisa ganxorcielebul iqna
analizi da gaangariSebebi, Sedgenil iqna ganmartebiTi baraTi (tyis aRricxvis
moqmedi wesebiT damtkicebuli programis moTxovnTa Sesabamisad). 61
cnobebi orTofoto suraTebis Sesaxeb
cxrili
16.1. (debulebiT 31)
#
anabeWdebi
/SavTeTri,
feradi/
gad
aR
e
b
i
s
T
ar
i
R
i
f
ot
o
s
u
r
aT
e
b
i
s
z
om
e
b
i
,
s
m
m
as
S
t
ab
i
or
T
of
o
t
o s
u
r
aT
e
b
i
T
f
ar
T
ob
i
s
d
af
ar
u
l
ob
i
s
%
orT
ofoto
suraTebis xarisxi
d
am
ak
m
ayof
i
l
e
b
e
l
i
aradamakmayo-
filebeli
s
u
l
mizezebi
C
r
d
i
l
e
b
i
s
xva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
feradi
2007
w
40X30
1:1000
0
100
97
3
1
2
62
Tavi II
tyis fondSi momxdari cvlilebebi 17. tyis fondis dinamika
mimdinare tyeTmowyobis monacemebi Sedarebulia wina tyeTmowyobis identuri
farTobebis monacemebTan.
farTobebis cvlilebebi sarevizio periodSi
miwis kategoriebis mixedviT
farTobi, ha
cxrili 17.1. (
debulebiT 32,33)
miwis kategoria
w
i
n
a t
ye
T
m
o-
w
yob
i
T
19
94
%
m
i
m
d
i
n
ar
e
t
ye
T
m
ow
-
yo
b
i
T
200
9
w
.
%
c
vl
i
l
e
b
e
b
i
±
%
1
2
3
4
5
6
7
tyiT dafaruli miwebi sul
7536
97.8
7385
97.8
-151
-2
m.S. tyis kulturebi
8
0.1
8
0.1
kronaSeukvreli tyis kulturebi
satyeo sanergeebi da plantaciebi
meCxerebi
naxanZralebi da daRupuli koromebi
gautyevebeli nakafebi
velobebi da utyeo sivrceebi
16
0.2
9
0.1
-7
-44
sul tyiT daufaravi miwebi
16
0.2
9
0.1
-7
-44
sul satyeo miwebi
7552
98.0
7394
97.9
-158
-2
saxnavebi
saTibebi
saZovrebi
25
0.3
17
0.2
-8
-25
wylebi
85
1.1
87
1.2
+2
+2
baRebi
1
1
eleqtrotrasebi, navTob da
gazsadenebi
63
cxrili 17.1. (debulebiT 32,33)-is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
gzebi da sironebi
20
0.3
33
0.4
+13
+65
sakarmidamo nakveTebi da sxva
Waobebi
qviSebi
myinvarebi
kldeebi sxva miwebi
23
0.3
22
0.3
+1
+4
sul arasatyeo miwebi
154
2.0
160
2.1
+6
+4
saerTo farTobi
7706
100
7554
100
-152
+2
SeniSvna: miwis kategoriebis dasaxeleba (grafa 1) mocemulia wina tyeTmowyobis
monacemebiT
64
gabatonebuli merqniani saxeobebis farTobebis cvlilebebi
farTobi, ha
cxrili 17.2.
(debulebiT 35)
gabatonebuli
merqniani saxeoba
1991 wlis
tyeTmowyobiT
2009 wlis
tyeTmowyobiT
sxvaoba
+, _
1
2
3
4
fiWvi
8
8
-
wifeli
6497
6316
-181
muxa 152
161
+9
rcxila
695
690
-5
nekerCxali
102
116
+14
Txmela
82
90
+8
verxvi
4
+4
sul
7536
7385
-151
65
tyis
fondis
dinamika
miwis
ZiriTadi
kategoriebis
mixedviT
farTobi
, ha
cxrili
17.3. (
debulebiT
37)
wina
tyeTmowyobis
gadaangariSebuli
monacemebiT
aRricxulia mimdinare tyeTmowyobiT
ga
m
or
i
c
xu
l
i
a s
axe
l
m
w
i
f
o s
am
e
u
r
n
e
o t
yi
s
f
on
d
i
d
an
tye
tyis fondis miwebi miwis kategoriebi
t
yi
s
f
on
d
i
s
s
a
e
r
T
o
f
ar
T
ob
i
%
satyeo miwebi
sasoflo-sameurneo
daniSnulebis miwebi
specialuri daniSnulebis miwebi
gamouyenebeli miwebi
s
u
l
m
.
S
.
x
e
l
ovn
u
r
i
var
j
S
e
u
k
vr
e
l
i
k
u
l
t
u
r
e
b
i
s
an
e
r
ge
e
b
i
n
axan
Z
r
al
e
b
i
d
a
d
aR
u
p
u
l
i
k
or
om
e
b
i
n
ak
af
e
b
i
ve
l
ob
e
b
i
,
m
i
n
d
vr
e
b
i
d
a
s
at
y
e
o s
a
m
e
u
r
n
e
o d
an
i
S
n
u
l
e
b
i
s
e
z
oe
b
i
s
axn
ave
b
i
s
aT
i
b
e
b
i
s
aZ
ovr
e
b
i
b
aR
e
b
i
,
ve
n
axe
b
i
d
a s
xva
w
yl
e
b
i
,
t
b
or
e
b
i
,
s
agu
b
r
e
b
i
,
m
d
i
n
ar
e
e
b
i
d
a s
xva
e
l
e
q
t
r
o k
avS
i
r
ge
b
m
u
l
ob
i
s
xaz
e
b
i
,
n
avT
ob
d
a gaz
s
ad
e
n
e
b
i
m
k
vr
i
v
s
af
ar
i
an
i
gz
e
b
i
d
a s
xva-
d
as
xva d
an
i
S
n
u
l
e
b
i
s
z
ol
e
b
i
w
i
aR
i
s
e
u
l
i
s
m
i
w
i
s
m
i
n
ak
u
T
vn
e
b
i
,
s
am
e
u
r
n
e
o
d
an
i
S
n
u
l
e
b
i
s
e
z
oe
b
i
Waob
e
b
i
q
vi
S
e
b
i
m
yi
n
var
e
b
i
k
l
d
e
e
b
i
,
r
i
ye
e
b
i
d
a s
xva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
tyiT dafaruli
miwebi
7536
97.8
7521
2
13
m.S. xelovnuri
8
0.1
8
8
kronaSeukvreli
kulturebi
sanergeebi
meCxerebi
naxanZralebi da
daRup. kult.
gautyevebeli
nakafebi
velobebi da
utyeo sivrceebi
16
0.2
7
9
saxnavebi
saTibebi
saZovrebi
25
0.3
8
17
66
67
cxrili 17.3-is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
wylebi
85
1.1
85
baRebi, venaxebi, TuTis
planta-ciebi
1
1
gzebi da sironebi
20
0.3
20
sakarmidamo miwebi da
sxva
qviSebi
kldeebi da sxvadasxva
miwebi
23
0.3
1
22
sul wina tyeTmowyobis
farglebSi
770
6
100
saxelmwifo tyis fondSi
konturebis dazustebiT
daklebuli farTobi
152
152
sul mimdinare
tyeTmowyobiT
755
4
738
5
8
9
17
1
87
33
22
%
100
97.8
0.1
0.1
0.2
1,2
0.4
0.3
68
merqniani saxeobebis farTobebis dinamika sarevizio periodSi farTobi, ha
cxrili 17.4 (debulebiT 38)
aRricxulia warsuli tyeTmowyobis
identuri farTobis monacemebiT
a R r i c x u l i a m i m d i n a r e t y e T m o w y o b i T gad
avi
d
a s
xva k
at
e
gor
i
aS
i
g a b a t o n e b u l i m e r q n i a n i s a x e o b e b i gabatone-buli
merqniani saxeobebi
f
ar
T
ob
i
,
h
a
f
i
Wvi
w
i
f
e
l
i
m
u
xa
r
c
xi
l
a
n
e
k
e
r
C
xal
i
T
xm
e
l
a
ve
r
xvi
s
u
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
fiWvi
8
8
8
wifeli
6497
6167
9
14
3
4
6497
muxa
152
152
152
rcxila
695
690
5
695
nekerCxali
102
102
102
Txme
la
82
82
82
Semcirda
konturebis
dazustebiT
151
151
mimdinare
tyeTmowyobiT
7536
8
6316
161
690
116
90
4
7385
69
saSualo sataqsacio maCveneblebis dinamika
cxrili 17.5
tyis kategoria
t
ye
T
m
ow
yob
i
s
w
e
l
i
saSualo
koromebis maragi
saSualo Semateba
m
w
i
f
e
d
a m
w
i
f
e
z
e
u
xn
e
s
i
k
or
om
e
b
i
s
f
ar
T
ob
i
,
h
a
xn
ovan
e
b
a, w
e
l
i
b
on
i
t
e
t
i
s
i
xS
i
r
e
s
ae
r
T
o
mwife da
mwifeze uxnesi
koromebis
s
u
l
,
a
T
a
s
i
k
b
m
t
yi
s
f
ar
T
ob
i
s
1 h
a-
z
e
,
k
b
m
s
u
l
,
a
T
as
i
k
b
m
1 h
a-
z
e
,
k
b
m
s
u
l
,
a
T
as
i
k
b
m
t
yi
s
f
ar
T
ob
i
s
1 h
a-
z
e
,
k
b
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
niadagdacviTi
wyalmaregulirebeli
199
2
95
III,1
0.53
1281.1
170
167.2
185
13.4
1.8
904
200
9
97
II,3
0.65
1792.7
243
290.4
312
19.2
2.6
932
cvlileba + _
+2
+0.
8
+0.12
+511.
6
+73
+123.2
+12
7
+5.8
+0.8
+28
70
SeniSvna: wina tyeTmowyobis monacemebSi aRebulia yofili TianeTis satyeo meurneobis saerTo saSualo sataqsacio
maCveneblebi. 71
tyis fondis da taqsaciuri maCveneblebis cvlilebebi da dinamika 1991-92 da
2009 wlebis tyeTmowyobis monacemebis mixedviT ganxorcilda tyeTmowyobas
daqvemdebarebuli identuri teritoriebisaTvis Zveli tyeTmowyobis sataqsacio
masalebidan iqna kvartlebisa da sataqsacio ubnebis amokrebiT da dajamebiT.
tyis fondis farTobebis ganawilebaSi moxda garkveuli cvlilebebi, saxeldobr:
-
tyis fondis saerTo farTobis Semcireba 151 ha-Ti, rac gamowveulia
orTofoto gegmebze konturebis dazustebiT da farTobebis kompiuteruli
programiT gamoTvliT;
-
velobebis (7ha) da saZovrebis (83ha) Seizarda tyiT;
-
tyeebis farTobi Semcirda 13 ha-Ti, rac ZiriTadad gamowveulia maTSi
mkvrivsafariani gzebis gayvaniT umniSvnelo cvlilebebi ganicada tyeebis farTobebma gabatonebuli
merqniani saxeobebis mixedviT, rac gamowveulia mimdinare tyeTmowyobis
farTobebis dazustebiT.
koromTa saSualo taqsaciuri maCveneblebidan mniSvnelovani cvlileba
ganicada tyis farTobis (rogorc saerTo aseve mwife da mwifeze uxnesi
koromebis) erT ha-ze maragma. saerTo maragi 1 ha-ze gaizarda 73 kbm-iT, xolo
mwife da mwifeze uxnesi koromebis maragi 1 ha-ze – 127 kbm-iT. es cvlileba
gamowveulia mimdinare tyeTmowyobiT tyis inventarizaciisas aRricxviTi
meTodebis gamoyenebiT. wina tyeTmowyobis dros ZiriTadad gamoyenebuli iyo
tyis taqsaciis Tvalzomuri meTodi, romelic, rogorc Cans, naklebad zusti
monacemebiT xasiaTdeboda. koromis maragis 1 ha-ze matebis Sedegia saSualo
sixSiris 0.12 erTeuliT, koromTa saerTo maragis 511.6 aTasi kbm-Ti, mwife da
mwifeze uxnesi koromebis maragis 123.2 aTasi kbm-iT, maragis saerTo saSualo
Sematebis 5.8 aTasi kbm-iT mateba. rac Seexeba koromTa saSualo
xnovanebas, cvlileba umniSvneloa, xolo bonitetis klasi gaizrdeba 0.8-iT
72
18. ganxorcielebuli saqmianobebis analizi
wina tyeTmowyobiT (1992 w.) daproeqtebuli RonisZiebebis uwyisebis,
agreTve satyeo meurneobebis saaRricxvo masalebis (forma 10 L
X, 3 L
X da
sxva) ar arsebobis gamo satyeo meurneobis mier saqmianobis Sefaseba,
Sedareba da analizi, momqmedi debulebiT ver xerxdeba.
Cvens mier Sesrulebuli ganxorcielebuli saqmianobis analizi dafuZnebulia
sataqsacio svlaze da sanimuSo farTobebze mopovebul monacemebze.
18. 1. mTavari sargeblobis Wrebi
tyis Wra rogorc 1990 wlamde miT umetes arastabilurobis da Semdgom periodSi, xorciledeboda
moqmedi Wris wesebis darRveviT, usistemod.
RonisZiebaTa Sesrulebis angariSebSi naCvenebi iyo, rom Wrebi xorciledeboda saangariSo
tyekafis farglebSi da tyeTmowyobiT gansazRvrul adgilebSi da Wris saxeebiT, xorciledeboda
mxolod nebiT amorCeviTi Wrebi maragis 10-25% gamoRebiT, gavliTi Wrebi 10-20 %is
gamoRebiT da sanitariuli Wrebi, romlis drosac xdeboda zexmeli, xmobadi da Zlier fauti xeebis
moWra, ris Sedegadac xdeboda mosaxleobis SeSaze moTxovnilebis dakmayofileba.
saangariSo tyekafis gaTvla nebiT-amorCeviTi WrebisaTvis xdeboda saeqspluatacio maragis erT
jerze mosaWreli moculobis (romelic mTeli maragis 20-25 % Seadgenda) Wris ganmeorebis
periodze (20-30 weli) gayofiT. am saxis Wrebze modioda yvela saxis Wrebis, 70 %-ze meti.
gaangariSebaSi ar iyo gaTvaliswinebuli momwifari tyeebi. profesiuli analizi gviCvenebs, rom aseT
gaangariSebas mivyavarT saangariSo tyekafis mniSvnelovan Semcirebamde.
Wrebi faqtiurad tardeboda mxolod im adgilebSi, sadac gzebi iyo gayvanili (garkveul manZilze
gzis orive mxares, gansakuTrebiT ferdobis zeda mxares). mTis tyeebSi rTuli reliefis da kldovani
qanebis arsebobis pirobebSi, sadac ferdobTa daqaneba 25-30 graduss Seadgens. 1990 wlis Semdeg
tyeSi gzebis gayvanas saxelmwifo ar afinansebda, gzebis mSenebloba xorcieldeba kerZo iuridiuli da
fizikuri pirebis mier, romlebsac mopovebuli aqvT am teritoriaze tyiTsargeblobis ufleba. maT mier
xorcieldeba samasale xeebis moWra gzebis gaswvriv 100-200 metris siganis zolSi gzis orive
mxares. Wris zolis sigane damokidebulia bagiris sigrZeze, romliTac xdeba morTreva. 2000-ani
wlebidan umetesad gamoiyeneba 200 metris sigrZis bagirebi.
samasale xeebis da Sesabamisad moWrili maragis procenti koromTa saerTo maragis 50-60 %-s
Seadgens. koromis darCenili nawili, romelic warmodgenili iyo naxevrad samasale, xolo Semdgom
saSeSe xeebiT, 10 wlis ganmavlobaSi TandaTabobiT iWreboda adgilobrivi mosaxleobis mier
SeSaze da samasale merqanze moTxovnilebis dasakmayofileblad.
moWrili xe-tyis moculoba aranairad ar iyo damokidebuli yovelwliur saangariSo tyekafze, is
damokidebuli iyo komerciul da mosaxleobis moTxovnilebaze merqnis resursebze.
73
rasTan mivyavarT Wris wesebSi, normatiul bazaSi da saangariSo dokumentaciaSi aseT gaorebas
xe-tyis faqtiur damzadebasTan dakavSirebiT. aseT midgomas mivyavarT saxelmwifo da adgilobriv biujetSi Tanxebis arasrulyofilad asaxvamde,
korufciamde da SeuZlebels xdis tyis fondze da mis resursebze sarwmuno informaciis arsebobas da
realuri monitoringis ganxorcielebas. ekologiuri maCveneblebidan xels uwyobs wylis maregulirebeli
Tvisebebis Semcirebas. sakvlevi obieqtis teritoriaze Catarebuli Wrebis analizis safuZvelze
ESiZleba iTqvas, rom uSualod tyis Wra eroziuli procesebis ganviTarebaze ar moqmedebs. rogorc ukanaskneli 10,15,20 wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli Wris adgilebis analizi
gviCvenebs, bunebrivi ganaxleba im farTobebze, sadac adgili ara aqvs saqonlis Zovebas,
mimdinareobs warmatebiT da arasasurveli saxeobaTa cvlis gareSe.
gasuli saukunis 50-ian - 70-ian wlebSi satyeo meurneobaSi muSaobda tyemrwvelmeurneoba.
tyeebSi tardeboda nebiT-amorCeviTi Wrebi. iWreboda arsebuli maragis 20-30%. xelsayreli
bunebrivi pirobebis gamo tyis bunebrivi ganaxleba ZiriTadi tyis Semqmneli saxeobebiT (wifeli)
mimdinareobda warmatebiT, ris Sedegadac amJamad es tyebi warmodgenilia maRali sixSiris
Suaxnovani (40-70 wlis) nairxnovani koromebiT. am koromebSi darCenilia erTeulad didi xeebi (40
dan 120 sm-mde taqsaciuri diametris), romelTa maragi Seadgens koromebis pirvandeli maragis 10-
20% (1 haze 60 kbm-mde). es xeebi xels uSlian ZiriTadi koromebis normalurad zrda-ganviTarebas.
Mmoqmedi wesebis mixedviT koromi eqvemdebareba movliT Wrebs (gamoxSirva, gavliTi Wra).
Wrebi unda ganxorcieldes zemoT aRniSnuli didi xeebis gamoRebiT (biomravalferovnebis
SenarCunebis mizniT farTobis TiToeul ha-ze datovebuli unda iqnes 3-4 cali didi, asakovani xe).
es RonisZieba unda ganxorcieldes sarevizio periodSi, vinaidan amJamad koromis Semqmneli
ZiriTadi axalgazrda xeebi ufro elastiurebi arian da advilad itanen didi xeebis waqcevisagan
dazianebas. asakis zrdasTan erTad elastiuroba mcirdeba da xeTa dazianebis albaToba izrdeba,
agreTve mosaWreli xeebi kargaven Tavis teqnikur Tvisebebs.
zemoTmoyvanil naklovanebaTa aRmosafxvrelad aucilebelia Seicvalos saangariSo tyekafis
gaTvlis wesebi, tyis Wris wesebi da xsva normatiuli sakanonmdeblo dokumentacia, SezRudul da
dadgenil iqnes gzebiT dakavebuli farTobebis odenobis procenti kvartlebis (farTobis erTeulis) da
mdinareTa auzebis farglebSi. sakvlev teritoriaze bolo 5 weliwadSi mTavari sargeblobis Wrebi mniSvnelovaniDSemcirda.
Semcireba gamowveulia mkacri monitoringis Catarebis da licenziis gaucemlobis Sedegad. 2007 -
2008 wlebSi mTavari sargeblobis Wrebi ar Catarebula. 74
18. 2. movliTi Wrebi
wina tyeTmowyobis mier sakvlevi teritoriis tyeebSi ZiriTadad daproeqtebuli iyo sanitariuli Wrebi.
umniSvnelo raodenobiT iyo daproeqtebuli gamoxSirva da gavliTi Wrebi. sanitariuli Wrebi
ZiriTadad xorcieldeboda mosaxleobis SeSiT uzrunvelyofis mizniT. tardeboda es Wrebi umTavresad
arsebuli satyeo gzebis mimdebared, ukve mTavari sargeblobiT Wra gavlil ubnebSi. 2007 wlis
Semdgom movliTi (m.S. sanitariuli) Wrebi ar Catarebula.
18. 3. specialuri Wrebi cneba “specialuri Wrebi” dakanonebul iqna saqarTvelos tyis kodeqsiT (1999w) da gulisxomobs
Wrebis ganxorcielebas sxvadasxva xazebisa da infrastruqturis mosawyobad Sesabamis teritoriebze,
agreTve tyis Wras mosaxleobis SeSiT uzrunvelyofis mizniT. adre am Wrebs ewodeboda “sxva
Wrebi”. aRniSnuli Wrebi wina tyeTmowyobis mier sakvlev teritoriaze ar daproeqtebula. 2000 wlidan sakvlev teritoriaze specialuri Wrebi xorcieldeboda ZiriTadad mosaxleobis SeSiT
uzrunvelyofis mizniT. saWiroebis SemTxvevaSi es Wrebi xorcieldeboda tyesakafebamde tyesazidi
gzebis mSeneblobisaTvis.
mosaxleobis SeSiT uzrunvelyofis mizniT Wrebi xorcieldeboda arsebuli tyesazidi gzebis
mimdebare teritoriebze gzidan 100-150 metri siganis zolSi. arsebuli wesis mixedviT iWreboda
saSeSe xeebi.
2007 wels sakvlev teritoriaze specialuri WrebiT moiWra 767 kbm. xolo 2008 wels - 1639 kbm
SeSa. saerTo moTxovnileba SeSaze ZiriTadad kmayofildeboda regionis sxva tyeebidan.
75
18. 4. tyeebis sanitariuli mdgomareoba, tyis dacvis RonisZiebebi
sakvlev teritoriaze teqnikuri davalebiT ar yofila gaTvaliswinebuli specialuri satyeo
paTologiuri gamokvleva da arc Catarebula.
tyeebis sanitariuli mdgomareobis Sefaseba ganxorcielda mudmivi radiusis wriul sanimuSo
farTobebze da Tvalzomiurad sataqsacio svlebze, kerZod mzardis, zexmelis, fautis da nayaris
maragebi, rogorc saeTro, aseve 1-ha-ze moyvanilia cxrilSi, (#10.12) aqedan gamomdinare tyeebis
sanitariuli mdgomareoba damakmayofilebelia. tyeebSi safrTxis Semcveli mavnebel-daavadebaTa kerebi ar arsebobs. SeiniSneba mavne
mwerebis da daavadebebis arsebobis erTeuli SemTxvevebi, rac bunebriv procesebTan
SesabamisobaSia da tyeebisTvis safrTxes ar moicavs. aRniSnulis gaTvaliswinebiT am droisaTvis
specialuri paTologiuri gamokvlevis ganxorcielebis aucilebloba ar arsebobs.
tyiTsargeblobis wesebis darRvevidan umTavresia ukanono Wrebi. bolo wlebSi SeiniSneba
maTi Semcirebis tendecia, magram garkveuli odenobiT mainc aqvs adgili. regionaluri satyeo
samsaxuris monacemebiT ukanasknel sam weliwadSi ukanono Wris odenobam saSualod weliwadSi
Seadgina 0.1 aTasi kbm.
mcxeTa-mTianeTis regionaluri satyeo sammarTvelos TianeTis satyeo ubnis sakvlev
teritoriaze 2007-2008 wlebSi aRricxuli ukanono Wrebis jumli
uwyisi
cxrili 18.4.1
(debulebiT 51)
#
#
yofili satyeo
aRricxulia moculoba (kbm)
SeniSvna
m
as
al
a
S
e
S
a
s
u
l
1
2
3
4
5
6
2007 w.
1.
pirveli sareinjero
24
38
62
2.
meoTxe sareinjero
36
50
86
jami
60
88
148
2008 w.
1.
pirveli sareinjero
6
38
44
2.
meoTxe sareinjero
4
42
46
jami
10
80
90
sul
70
168
238
76
18. 5. tyis aRdgeniTi RonisZiebebi
wina tyeTmowyobis mier tyis aRdgeniTi RonisZiebebidan daproeqtebuli iyo
tyis kulturebis gaSeneba da bunebrivi ganaxlebis xelSewyoba. qveyanaSi
arsebuli arastabilurobis da finansuri deficitis gamo 90- iani wlebidan tyis
aRdgeniTi RonisZiebebi ar ganxorcielebula. aqve unda aRiniSnos,. rom
aRdgeniTi RonisZiebebis im masStabebiT dagegmva, rac tyiTmowyobiT iyo
gaTvaliswinebuli aSkarad gadaWarbebuli iyo. xelsayreli bunebrivi pirobebis
wyalobiT am regionSi bunebrivi ganaxleba mimdinareobs warmatebiT. yovelive
es daadastura mi mdi nare tyeTmowyobis dros ganxorcielebul ma kvlevebma.
warsuli tyeTmowyobis mier sakvlev teritoriaze aRricxuli iyo 8 ha kronaSekruli
kulturebi, mi mdi nare tyeTmowyobiT aRniSnuli kulturebi karg mdgomareobaSia.
sakvlevi obieqtis tyeebSi xorcieldeboda amorCeviTi Wrebi. utyeo teritoriebi
warmodgenilia saZovrebiT da velobebiT. am kategoriis miwebis calkeuli
nakveTebis farTobebi 0.1 dan 3 ha-mde meryeobs. amis gamo tyeebis
xelovnurad gaSeneba araefeqturia da es meTodi arcaa danergili.
inventarizaciis periodSi Seswavlil iqna tyis bunebrivi ganaxlebis
mdgomareoba 51
sxvadasxva nakveTze. analizis gansaxorcieleblad koromebi
dayofil iqna Semdeg jgufebad:
1.
koromebi, romelSic 20- 30 wlis winaT Catarda amorCeviTi Wrebi;
2.
koromebi, romlSic 5-15 wlis winaT Catarda amorCeviTi Wrebi;
3.
saeqsploatacio tyis ubnebi.
77
1.
cxrili 18.5
k
or
om
T
a j
gu
f
e
b
i
m
i
z
n
ob
r
i
vi
s
axe
ob
a
s
ai
m
e
d
o m
oz
ar
d
i
s
r
aod
e
n
o
b
a
aT
as
i
c
/
h
a,
s
i
m
a
R
l
e
m
.
e
r
oz
i
u
l
i
p
r
oc
e
s
e
b
i
q
ve
t
yi
s
m
d
gom
ar
e
ob
a
gan
axl
e
b
i
s
gavr
c
e
l
e
b
a
S
e
s
w
avl
i
l
i
u
b
e
n
b
i
s
r
aod
e
n
o
b
a
1
2
3
4
5
6
7
1.
wifela
wifela 5-10 aTas cali H
H
– 5 metri
ar aris
saS.
sixSiris.
ar aris
mTel
teritoriaze
19
wifela 1-3 aTas cali H
H –
1 metri
ar aris
xSiri
fanjrebSi,
sadac ar
aris qvetye
7
2.
wifela
wifela 2-5 aTas cali H
H –
1 metri
ar aris
saS.
sixSiris.
ar aris
mTel
teritoriaze
10
wifela 0.-2 aTas cali H
H
–
1 metri
ar aris
xSiri
fanjrebSi,
morsaTre-
vebze 15
3.
wifela
wifela 0.5-5 aTas cali H
H
– 1.5 metri
ar aris
saS.
sixSiris.
.ar aris
mTel
teritoriaze
92
wifela 0..5-1.0 aTas cali
H
H – 1.5 metri
ar aris
xSiri
fanjrebSi
76
ganxorcielebuli gamokvlevebis da analizis Sedegad SeiZleba davaskvnaT: 1.
bunebrivi ganaxlebis warmatebul msvlelobas xels uSlis mayvlis xSiri safaris
arseboba Ria adgilebSi da wiflis tyeebisaTvis damaxasiaTebeli mkvdari safaris
sqeli fenis arseboba maRli sixSireebis tyeebSi;
2. bunebrivi ganaxlebis warmatebulad msvlelobas xels uwyobs mayvlis safaris
mocileba da niadagis mineralizacia. es ukanaskneli dasturdeba xSiri mozardis
arsebobiT tyeSi arsebul morsaTrevebze da ukve mitovebul tyesazid gzebze.
78
18. 6 aramerqnuli resursebi da tyis meorexarisxovani produqtebi
wina (1992 w.) tyeTmowyobis mier sakvlevi teritoriis tyeebSi
daproeqtebuli iyo askilis nayofis Segroveba da Tivis damzadeba tyis kulturebis
farTobebSi. 90-iani wlebidan tyis Teslebze, aramerqnuli da meore xarisxovani
resursebis arc gegmiur da arc samewarmeo sargeblobas adgili ar qonia.
adgilobrivi mosaxleobis mier adgili qonda piradi saWiroebisaTvis gareuli xilis
da kenkris mopovebas. maTi aRricxva ar warmoebula, umniSvnelo raodenobiT
xdeboda samkurnalo mcenareebis mopoveba. mosaxleobis gamokiTxvis
monacemebiT, mosaxleobis mxolod 1-2% moipovebs tyeSi arsebul gareul xils,
nayofebs da samkurnalo mcenareebs. 79
18. 7 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis gamoyenebis Sefaseba
wina (1992 w.) tyeTmowyobis proeqtiT tyis fondSi arsebuli saZovrebi
gaTvaliswinebuli iyo sakrebulos fondSi.
qveynis mier damoukideblobis mopovebis da sabazro ekonomikaze gadasvlis
Semdeg tyis fondSi arsebul saZovrebs iyenebs adgilobrivi mosaxleoba
yovelgvari gadasaxadebis gareSe.
tyis fondSi arsebuli saZovrebis miznobrivad da racionalurad gamoyenebis
TvalsazrisiT mizanSewonilad iqnes miCneuli maTi gadacema adgilobrivi
TviTmarTve-lobis daqvemdebarebaSi. miTumetes, rom es farTobebi
mikuTvnebulia sakrebulos fonds.
cnobebi tyeSi darRvevebis Sesaxeb
cxrili 18.7
(debulebiT 51)
tyis darRvevebi
farTobi
mosaxleobis
gamokiTxvis
monacemebiT
ha
tyis fondis mdgomareoba
g
a
n
i
c
d
i
s
e
r
o
z
i
a
s
,
h
a
d
a
t
k
e
p
n
i
l
i
a
s
a
q
o
n
l
i
s
m
i
e
r
m
T
l
i
a
n
a
d
h
a
d
a
t
k
e
p
n
i
l
i
a
s
a
q
o
n
l
i
s
m
i
e
r
3
0
-
9
0
%
d
a
t
k
e
p
n
i
l
i
a
s
a
q
o
n
l
i
s
m
i
e
r
3
0
%
-
z
e
n
a
k
l
e
b
i
d
a
s
x
v
a
1
2
3
4
5
6
7
1. saqonlis
unebarTvo Zovea
1.1 dasaxelebuli
punqtebis
mimdebared
35
35
1.2 sazafxulo
saZovrebis
mimdebared
15
15
1.3 gadasareki
trasebis
mimdebared
20
20
80
19. saerTo daskvnebi warsul meurneobaze
warsuli meurneobis analizidan SeiZleba gamovitanoT Semdegi daskvnebi:
uaryofiT mxares miekuTvneba – yvela saxis Wrebis usistemod da wesebis
darRveviT ganxorcieleba, ramac gamoiwvia tyeebis mdgomareobis degradacia
Wra gavlil ubnebSi (upiratesad iWreboda mxolod saukeTeso samasale xeebi);
ukanono Wrebis arseboba; Wra gavlil ubnebSi sixSiris normaze metad dawevis
gamo mayvlis xSiri safaris arseboba, romelic xels uSlis bunebrivi ganaxlebis
msvlelobas.
dadebiT mxares miekuTvneba ukanono Wrebze da sxva darRvevebze
saTanado zedamxedvelobis daweseba.
.
81
Tavi III
sarevizio periodSi dasamzadebeli xe-tyis moculobis (maT Soris saangariSo tyekafis) gansazRvra
20. tyiT mTavari sargebloba
mTavari sargeblobis Wrebi
xe-tyisa da tyis resursebis xangrZliv vadian sargeblobaSi gadacemisaTvis
auqcionebis Catarebis sakiTxis aqtualuroba, sazogadoebriobis da arasamTavrobo organizaciebis gazrdili
daintereseba tyeTmowyobis proeqtebisadmi, agreTve satyeo kanonmdeblobis da noramtiuli bazis
Seusabamoba socialur-ekonomikur moTxovnilebebTan da ganxorciele-bul reformebTan moiTxovs
ganmartebebs mTavari sargeblobis gaangariSebis ZiriTadi maCveneblebis Teoriis Sesaxeb da Sesabamisi
rekomendaciebis SemuSavebas.
tyeebis maRali warmadobis uzrunvelyofa da merqnuli, aramerqnuli resursebis da tyis sasargeblo
funqciebis efeqturi gamoyeneba SesaZlebelia tyiT sargeblobis regulirebis sworad Sedgenili Teoriis
safuZvelze.
tyiT sargeblobis problema uaRresad rTuli da mravalferovania, is warmoadgens tyeTmowyobis
proeqtirebis umTavres sakiTxs da misi optimaluri gadawyvetileba ki tyis meurneobis organizaciis da
marTvis umniSvnelovanes pirobas.
msoflios yvela qveyanaSi regulirebis Teoriul princips warmoadgens tyis resursebiT uwyveti, ulevi da
Tanabari sargeblobis principi. am principebis ZiriTadi Sinaarsi mdgomareobs tyis Wris yovelwliuri
moculobis regulirebaSi merqnis maragis yovelwliur namatTan mimarTebaSi.
am principis Sesrulebis teqnikur instruments warmoadgens gaangariSebiT dadgenili tyis Wris
yovelwliuri optimaluri norma (saangariSo tyekafi).
meurneobis warmoebis formasTan dakavSirebiT saangariSo tyekafis gaangariSeba xdeba farTobis,
maragis da maragis namatis mixedviT, magram saboloo jamSi yovelive es emsaxureba tyis merqnis
maragis sargeblobis odenobis dadgenas.
meurneobis warmoebis forma damokidebulia tyis Wris saxeze da tyis ganaxlebaze da iyofa or ZiriTad
formad – pirwminda da amorCeviTi.
pirwminda meurneobis wesis obieqts da produqts warmoadgens erTxnovani koromebisgan Semdgari
tye, xolo amorCeviTi meurneobis wesisaTvis – nairxnovani koromebisagan Semdgari tye. saangariSo tyekafi pirwminda meurneobis dros gaiTvleba farTobis mixedviT., xolo amorCeviTi
meurneobisTvis – koromis maragisa da maragis namatis mixedviT.
saWiroa mokled ganmartebul iqnes pirwminda da amorCeviTi meurneobis formebis upiratesobebi da
naklovanebebi. dava meurneobis formis efeqturobis da sworad dadgenis Taobaze dasavleT evropis qveynebSi, romlebic
am sakiTxSi warmoadgenen mowinave qveynebs, saukuneze metia mimdinareobs. upiratesoba xan erT,
xan meore mxarezea.
mecnierebi gerhardi, maieri, Suberi, biollei, antanaitasi, svalovi, orlovi da sxva Tvlian, rom amorCeviTi
meurneoba ufro miesadageba tyis bunebas da am formis SemTxvevaSi drois erTeulSi farTobis erTeulidan
miiReba 25-50%-iT meti merqnis maragi, vidre pirwminda meurneobis dros.
82
amorCeviTi meurneobis dros Wris saxe aris ara pirwminda, aramed TandaTa-nobiTi, xangrZliv
TandaTanobiTi, jgufur-amorCeviTi, amorCeviTi, romlis dro-sac Wris intensivoba warmoadgens arsebuli
maragis 20 dan 80%-mde, xolo Wris gameoreba 5-dan 40 wlamde.
amorCeviTi meurneobis naklovanebas warmoadgens xe-tyis damzadebis maRali TviTRirebuleba,
romelic Wris intensivobasTan dakavSirebiT 30-60%-iT metia, vidre meurnebis pirwminda formis dros.
tyiTsargeblobis odenobis gaangariSebis dadgena damokidebulia meurneobis marTvis sistemaze –
centralizebuli Tu aracentralizebuli.
administraciuli raionebis doneze decentralizebuli sistema saSualebas iZleva gaTvaliswinebuli iqnes
xe-tyeze adgilobrivi moTxovnileba da resursebi.
tyeebs gaaCniaT mravalfunqciuri daniSnuleba. funqcionaluri daniSnule-bis da dacviTi
mniSvnelobis mixedviT tyeebi iyofa tyis kateogiriebad da gansakuTrebuli funqcionaluri daniSnulebis
ubnebad (gfdu). tyis kategoriebi da gfdu warmoadgenen tyeTmowyobis obieqtis gansakuTrebul nawils,
romelTac gaaCniaT garkveuli strategiuli miznobrivi daniSnuleba da tyiTsargeblobis reJimi.
tyis is kategoriebi, romlTac miznobriv daniSnulebas ar warmoadgens merqnis miReba,
gamoiTiSeba merqnis sargeblobis gaangariSebidan.
tyis im kategoriebSi, sadac tyis miznobriv daniSnulebas warmoadgens merqnis miReba, tyeebi
mravalferovania merqniani saxeobebis, aRnagobis da warmadobis mixedviT. es mravalferovneba
ganapirobebs sameurneo RonisZiebebis da teqnikuri gaangariSebis diferencirebas.
yovelive es aisaxeba pirveladi sameurneo erTeulebis organizaciaSi. CvenTan am sameurneo erTeuls
ewodeba meurneoba, germaniaSi –sawaarmoo klasebi, safrangeTSi – seriebi.
meurneoba warmoadgens teritoriulad gancalkavebul koromTa erTobliobas, romlebic meurneobaSi
gaerTinebulni arian bunebriv-ekologiuri da teqnikuri faqtorebis safuZvelze.
tyis meurneobaSi merqnis mopovebisaTvis koromis mdgomareobis Sesabamisobis xarisxis
gansazRvrisaTvis arsebobs cneba tyis simwife, xolo merqnis maragis gamoyenebis da aRdgenis
samqianobis organizaciisaTvis miRebulia cneba Wris xnovaneba – Wris brunva.
drois im monakveTs, romelSic Wris Semdeg tye aRdgeba im struqturamde, rom SesaZlebeli iqneba
tyis Semdegi jeris ganxorcieleba ewodeba Wris gameorebis periodi.
arsebobs Wris bunebrivi da samomxmareblo simwifeebi. bunebrivi simwife asaxavs xis an koromis
ganviTarebis ZiriTad sasicocxlo etapebs – kvdoma, msxmoiaroba, gamravleba da sxva.
samomxmareblo simwifes ganekuTvneba raodenobrivi da teqnikuri simwifeebi, xSirad maTi
kombinacia.
raodenobrivi simwife aris is mdgomareoba xis an koromebisa, rodesac merqnis saSualo namatis
odenoba aRwevs maqsimums. am asakSi Wra uzrunvelyofs drois erTeulSi farTobis erTulidan merqnis
yvelaze meti moculobis miRebas.
teqnikuri simwife ewodeba xis an koromis im mdgomareobas, rodesac % miznobrivi sortimentis
maragis saSualo wliuri namati aRwevs maqsimalur mniSvnelobas.
satyeo meurneobis strategiidan, tyiT sargeblobis regulirebis organizaciuli sistemidan, monitoringis
sistemidan, tyis meurneobis warmoebis formebidan gamomdinare xdeba saangariSo tyekafis gaTvlis
formulis dadgena.
83
msoflio praqtikaSi arsebobs sxvadsxva avtorebis mier SemoTavazebuli saangariSo tyekafis
gaTvlis sxvadsxva variantebi, magram amorCeviTi meurneobis dros ZiriTad maCvnebels
wrmoadgens merqnis maragis mimdinare namati.
zemoTaRniSnulidan da agreTve tyis mdgomaroebis da tyis ganaxlebis analizidan
gamomdinare sakvlevi obieqtisaTvis rekomendacias vaZlevT tyis meurneobis warmoebis
amorCeviT formas. 10 wliani periodis saangariSo tyekafi ganisazRvros saeqspluatacio ubnebis
mimdinare namatis farglebSi.
saangariSo tyekafis koreqtireba unda moxdes adgilobrivi da centraluri xelisuflebis
dasabuTebuli moTxovnebis safuZvelze. saeqspluatacio teritoriisaTvis miRebul unda iqnes teqnikuri simwife, an is saSualo diametri,
romelic Seesabameba damamzadeblis mier gansazRvrul sortiments. miRebuli Wris xnovaneba ar
unda iyos raodenobrivi simwifis xnovanebaze naklebi.
Wris saxed miRebul iqnes orjeriani TandaTanobiTi Wrebi, Wris gameorebis periodad
miRebul iqnes is dro, romelic uzrunvlyofs moqmedi Wris wesebiT gansazRvruli saimedo mozardis
1.5-is jerad raodenobis miRebas.
sakvlevi teritoriis tyeebSi mTavari sargeblobis Wrebi tardeba garemos dacviTi,
niadagdacviTi-wyalmaregulirebeli, koromebis mdgomareobis gaumjobe-sebis, tyis sasargeblo
Tvisebebis gaumjobesebis, mwife da mwifeze uxnes koromebSi merqnis racionalurad da
gegmazomierad gamoyenebisaken mimarTuli meTodebiT.aq Catarebulma Wrebma unda
uzrunvelyon tyis SesaZleblobebis Tanabari, ulevi sargebloba da unarCeno teqnologiis gamoyeneba.
amasTan, satyeo meurneobis tyeebSi gamoyofilia gansakuTrebuli dacviTi mniSvnelobis tyis
ubnebi tyiT sargeblobis SezRuduli reJimiT.
Tanaxmad moqmedi Wris wesebisa sakvlev obieqtze daprpeqtebulia nebiT-
amorCeviTi Wrebi. mTavari sargeblobis Wris gaangariSeba ganxorcielebulia moqmedi wesebis
Sesabamisad. mTavari sargeblobis Wra xorcieldeba mxolod niadagdacviT-wyalmare-gulirebeli kategoriis
mwife da mwifeze uxnes ubnebSi da iWreba wifeli (
Fagus orientalis)
.
tyis kategoriebSi ZiriTadi merqniani saxeobebis, aseve danarCeni merqnia-ni saxeobebis da
buCqebis Wris xnovanebebi miRebuli iqna saqarTvelos satyeo meurneobis departamentis 1992 wlis
3 seqtembris kolegiis oqmi #2-is safuZvelze. qvemoT cxrilSi moyvanilia mimdinare tyeTmowyobiT miRebuli Wris xno-vanebebis
Sedareba ganvlil sarevizio periodSi momqed Wris xnovanebebTan
. 84
mimdinare tyeTmowyobiT miRebuli Wris xnovanebis Sedareba ganvlil sarevizio
periodSi momqmed Wris xnovanebebTan
cxrili 20.1
gabatonebuli
merqniani
saxeobebi
t
yi
s
k
at
e
gor
i
a
simwifis (Wris) xnovanebebi
gan
vl
i
l
s
ar
e
vi
z
i
o
p
e
r
i
od
S
i
t
ye
T
m
ow
yo
b
i
s
w
e
l
s
2005 w
l
i
s
t
yi
s
f
on
d
i
s
a
R
r
i
c
xvi
s
m
on
ac
e
m
e
b
i
T
m
i
m
d
i
n
ar
e
t
ye
T
m
ow
yob
i
T
1
2
3
4
5
6
wifeli
n
i
a
d
a
g
d
a
c
v
i
T
i
–
w
y
a
l
m
a
r
e
g
u
l
i
r
e
b
e
l
i
141-160
VIII
121-140
VII
121-140
VII
121-140
VII
rcxila
71-80
VIII
81-100
V
81-100
V
81-100
V
nekerCxali
121-140
VII
101-120
VI
101-120
VI
101-120
VI
Txmela
51-60
VI
41-50
V
41-50
V
41-50
V
85
Wrebis intensivoba daqanebis mixedviT da maTi ganmeorebis periodi
cxrili 20.2
(debulebiT 75)
gabatone
-buli
merqnian
i saxeoba
W
r
i
s
s
a
x
e
f
e
r
d
o
b
T
a
d
a
q
a
n
e
b
a
k
o
r
o
m
T
a
s
a
w
y
i
s
i
s
i
x
S
i
r
e
e
r
T
j
e
r
z
e
g
a
m
o
s
a
R
e
b
i
m
a
r
a
g
i
s
%
W
r
i
s
g
a
n
m
e
o
r
e
b
i
s
p
e
r
i
o
d
i
W
r
i
s
S
e
m
d
e
g
S
e
n
a
r
C
u
n
e
b
u
-
l
i
s
i
x
S
i
r
e
tyekafis
maqsimaluri
farTobi, ha
1
2
3
4
5
6
7
8
wifela
rcxila
n
e
b
i
T
-
a
m
o
r
C
e
v
i
T
i
0-30
0
0,8<
25
30
0.60
s
a
t
a
q
s
a
c
i
o
u
b
n
i
s
s
i
d
i
d
i
s
m
i
x
e
d
v
i
T
wifela
31-
35
0
0,8<
20
25
0.60
wifela
0
-30
0
0.
7
20
24
0.50
wifela
31-
35
0
0.
7
15
18
0.50
wifela
0
-30
0
0.5
25
30
0.30
wifela
31-
35
0
0.5
20
25
0.30
wifela
rcxila
0
-
20
0
0.4
50
-
-
Txmela
0-30
0
0,8<
25
10
0.60
86
87
tyis farTobebisa da maragebis ganawileba xnovanebis jgufebis mixedviT
mricxvelSi – farTobi, ha mniSvnelSi – maragi, aTas. kbm
cxrili 20.3
merqniani saxeobebis
jgufi
axalgazrda
S
u
axn
ovan
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da mwifeze
uxnesi
sul
I
II
s
u
l
m
.
S
.
m
w
i
f
e
z
e
u
xn
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
wiwvovani
8
0.9
8
0.9
magarmerqniani
foTlovanebi
252
22.3
3749
935.5
2350
290.
4
932
290.4
318
119.3
7283
1781.
4
rbilmerqniani
foTlovanebi
7
0.1
87
10.3
94
10.4
sxva merqniani
saxeobebi
buCqebi
sul
259
22.4
3844
946.7
2350
533.2
932
290.4
318
119.3
7385
1792.7
cxrilis
monacemebi
gviCvenebs
, rom
yvelaze
metad
aris
warmodgenili
Suaxnovani
koromebi
– farTobiT
52 %, da
maragiT
53 % da mwife 88
20. 1. tyis
farTobebis
ganawileba
mTavari
sargeblobis
Wrebis
gaangariSebaSi
CarTul
da
gaangariSebidan
gamoricxul
ubnebad
/farTobi – ha; maragi – aTasi kbm./ cxrili 20.1.1 (debulebiT 69)
gabatonebuli merqniani
saxeobebi
t
yi
s
f
ar
T
ob
i
tyis farTobebis ganawileba xnovanebis jgufe
bis
mixedviT
axal
gaz
r
d
a
S
u
axn
ova
n
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da mwifeze uxnesi
sul
m.S. mwifeze
uxnesi
f
ar
T
ob
i
m
ar
agi
f
ar
T
ob
i
m
ar
agi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. niadagdacviTi wyalmaregulirebeli tyeebi
sul
7385
259
3844
235
0
932
290.
4
318
119.3
I gamoricxulia gaangariSebidan
1. subalpuri
tyeebi
520
9
202
167
142
31.6
_
_
2. mdinaris napirdamcavi tyis zolebi
116
7
77
8
24
4.9
_
_
3. wiTeli nusxis saxeobebiT gabatonebuli tyis ubnebi
172
105
67
_
_
_
_
4. sasmeli wylis wyalSemkrebi auzis zonis tyeebi
479
9
346
107
17
4.5
15
4.0
5. kulturul istoriuli memorialebi, sakulto, sulieri dasvenebis tyis ubn
ebi
161
_
142
19
_
_
_
_
6. ekologiuri derefnebi
381
1
195
137
48
11.7
_
_
7. 35 –ze meti daqanebis ferdobzebze mdebare tyis ubnebi
6
6
s
ul gamoricxulia gaangariSebidan
1835
26
1073
505
231
52.7
15
4.0
III CarTulia gaangariSebaSi
5550
233
2771
184
5
701
237.
7
303
115.3
89
20. 2 mTavari sargeblobis Wris gaangariSeba
tyis namati:
mxedvelobaSi iqna ra miRebuli ekologiuri profilis
arasamTavrobo organizaciebis mzardi monawileobis mniSvneloba
proeqtirebaSi da sazogadoebis mosazrebebi, aq dawvrilebiT aris ganxiluli tyis
namatis Teoria, mniSvneloba da praqtikuli gamoyeneba.
xis Reroebis da totebis kambialuri fena yovelwliurad savegetacio periodis
ganmavlobaSi imatebs merqnis axal fenas, xolo meristemuli ujredebi zrdian
xis simaRles da totebis sigrZes. Sedegad Rero da totebi imateben zomebSi.
xis zomebis am bunebriv zrdas uwodeben namats.
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs xis Reros namats. mdgradi tyis
marTvaze orientirebuli tyeebis formirebis, merqniTi resursebis racionaluri da
Tanabari sargeblobis uzrunvelyofisaTvis didi mniSvneloba aqvs maTi merqnis
maragis namats. tyis merqnis namati Sedgeba arsebuli tyis namatisa da
xeebis maragisagan, romlebic gamoaklda koroms (kleba). mravali
gamokvlevebi aCveneben, rom tyis bunebrivi kleba Seadgens mTeli maragis
2-3%-s.
tyeTmowyobasa da tyis meurneobaSi upiratesad gansazRvraven da
iyeneben arasrul namats. maragis saSualo cvlilebas bunebrivi klebis
gauTvaliswineblad, romelsac uwodeben koromis maragis namats.
ganasxavaeben mimdinare da saSualo namats. saSualo namati miiReba
arsebuli maragis gayofiT koromis xnovanebaze, mas aqvs arsebiTi
naklovanebebi. saSualo namatis gansazRvrisas mxedvelobaSi ar miiReba
moWrili xe-tyis maragi. amrigad is ar axasiaTebs tyis faqtiur namats da
amitom mis gamoyenebas aqvs SezRuduli mniSvneloba, gansakuTrebiT
amorCeviT meurneobaSi. magaliTad, mwifeze uxnes koromebSi, sadac maragi
ukve mcirdeba, saSualo namati yovelTvis dadebiTi mniSvnelobiT xasiaTdeba.
koromis merqnis faqtiur moculobas gviCvenebs mimdinare namati.
tyis taqsaciis Teoriasa da praqtikaSi msoflio masStabiT dagrovda tyis
namatis gansazRvris mravali wesi, romlebic SeiZleba dajgufdes moWrili
xeebisaTvis da zrdadi xeebisaTvis, cxrilebi calkeuli xeebisaTvis, koromisaTvis,
namatis procentis mixedviT.
tyis masivebis mimdinare namatis gansazRvrisaTvis karg Sedegs iZleva
statistikuri meTodi. es araerTxel aRiniSna IUFRO
-s kongresze. tyis
maTematikur-statistikuri meTodiT inventarizaciis dros tyis fondis
daxasiaTebisaTvis saWiro yvela maCvenebeli miiReba gadaTvliTi da aRricviTi
taqsaciis monacemebiT sanimuSo farTobebze. mimdinare namatis
gansazRvras safuZvlad udevs radialuri namatis gazomva da xis simaRlis da
taqsaciur diameters Soris urTierTkavSiris dadgena.
miRebul iqna ra mxedvelobaSi zemoT naTqvami tyis inventarizaciis dros
sanimuSo farTobebze TiToeuli Semadgeneli merqniani saxeobisaTvis
specialuri xelsawyoTi (presleris burRi) mkerdis simaRleze (1.3 m) gazomili
iqna radialuri namati ukanaskneli 5 da 10 wlisaTvis. xeebis diametrebi
izomeboda 1sm sizustiT. azomvebi xorcieldeboda xeebis simsxos yvela
safexurze.
90
monacemebi muSavdeboda specialuri kompiuteruli programiT, romelic
asworebda grafikul monacemebs formuliT:
P
G
*
P
HF
P
M
=P
G
+P
HF
― _______, sadac 100
P
M
-aris maragis namatis procenti;
P
G
- kveTis farTobebis namatis procenti;
P
HF
- saxis simaRlis namatis procenti;
P
G
= 2 Pd
da-da-n 100
Pd= ___________ * __________ , sadac da n
Pd
– aris taqsaciuri diametris namatis procenti;
da
– taqsaciuri diametri;
n – daTvlili wliuri rgolebis ricxvi;
Z
Hc
* 100
P
HF
= _____________ , sadac
HF
Z
Hc
– saxis simaRlis Semateba;
HF – saxis simaRle.
maragebis yovelwliuri mimdinare da saSualo namatebi
91
mricxveli - sul
mniSvneli – mTavri sargeblobis gaangariSebaSi CarTuli koromebi
cxrili 20.
2.1
maragebis mimdinare namati
maragebis saSualo namati
Semadgeneli
merqniani saxeoba
sul,
aTasi kbm
gabatonebuli
merqniani saxeoba
sul,
aTasi kbm
1 ha-ze kbm
1
2
3
4
5
fiWvi
_
fiWvi
_
_
uTxovari
_
wifeli
13.5
10.6
wifeli
16.5
13.1
2.6
2.6
maRalmTis muxa
0.2
_
maRalmTis muxa
0.2
_
1.2
_
rcxila
2.8
2.2
rcxila
1.8
1.5
2.6
2.7
nekerCxali
1.3
0.9
nekerCxali
0.3
_
2.6
_
ifani
_
Txmela
0.4
0.1
4.4
4.0
Tela
0.6
0.5
verxvi
_
_
balamwara
_
maJalo
_
panta
0.6
0.5
Wnavi
_
Txmela
0.2
0.1
92
cxrili 20.
2.1-is gagrZeleba
1
2
3
4
5
verxvi
0.1
0.1
cacxvi
_
m
dgnali
_
sul
19.3
14.9
19.2
2.7
1 ha-ze kbm
2.6
2.7
2.6
2.6
93
yovelwliuri saangariSo tyekafis gansazRvra nebiT-amorCeviTi WrisaTvis
cxrili 20.2.2
sameurneo
seqcia,
®®©
merqniani
saxeobebi
gaangariSebis
maCvenebeli
mwife da
mwifeze uxnesi
koromebi
maT Soris sixSireebis mixedviT
1.0-0.
8
0.7-0.5
0.4-0.3
0.2-0.1
f
ar
T
ob
i
h
a m
ar
.agi
aT
as
k
b
m
f
ar
T
ob
i
h
a
m
ar
.agi
aT
as
k
b
m
f
ar
T
ob
i
h
a
m
ar
.agi
aT
as
k
b
m
f
ar
T
ob
i
h
a
m
ar
.agi
aT
as
k
b
m
f
ar
T
ob
i
h
a
m
ar
.agi
aT
as
k
b
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
wifeli
0-30-mde
E
eqvemdebareba
gaangariSebas sul
688
234.7
489
184.9
161
45.5
4.3
gamosaRebi maragis %
25
20
25
erT jerze mosaWreli maragi
56.4
46.2
9.1
1.1
Wris ganmeorebis periodi
30
25
30
Yyovelwliuri saangariSo
tyekafi
24.0
1.94
16,3
1,54
6.4
0.36
1.3
0.04
wifeli
31-35- mde
E
eqvemdebareba
gaangariSebas sul
13
3
10
2.6
3
0.4
gamosaRebi maragis %
20
erT jerze mosaWreli maragi
0.8
0.8
Wris ganmeorebis periodi
25
Yyovelwliuri saangariSo
tyekafi
0.1
0.03
0.1
0.03
sul kat egori aSi
701
237.7
489
184.9
171
48.1
41
4.7
94
mTavari sargeblobis yovelwliuri odenoba sarevizio periodSi
(farTobi _ ha, maragi _ aTas kbm)
cxrili 20.2.3
gab
at
on
e
b
u
l
i
m
e
r
q
n
i
an
i
s
axe
ob
e
b
i
t
yi
s
f
ar
T
ob
e
b
i
s
u
l
tyis farTobebis ganawileba xnovanebis
jgufebis mixedviT
m
w
i
f
e
d
a m
w
i
f
e
z
e
u
xn
e
s
i
k
or
om
e
b
i
s
m
ar
agi
.
(
s
ae
q
s
p
l
oat
ac
i
o f
on
. m
ar
agi
)
m
w
.
d
a m
w
i
f
e
z
e
u
xn
e
s
i
k
or
.s
aS
. m
ar
agi
1h
a-
z
e
k
b
m
-
S
i
(
s
ae
q
s
p
l
oat
ac
i
o f
on
. m
ar
agi
1 h
a-
z
e
k
b
m
-
S
i
)
s
aS
u
al
o S
e
m
at
e
b
a,
s
u
l
m
.
S
. gaan
g. C
ar
T
u
l
i
k
or
om
e
b
i
Wr
i
s
x
n
ovan
e
b
a x
n
ovan
e
b
i
s
k
l
as
i
m
i
m
d
i
n
ar
e
S
e
m
at
e
b
a,
s
u
l
m
.S
. gaa
n
gar
i
S
e
b
aS
i
C
ar
T
u
l
i
k
or
om
e
b
i
gamoTvlili tyekafebi n
e
b
i
T
-
am
or
C
e
vi
T
i
Wr
e
b
i
s
aT
vi
s
miRebuli saangariSo tyekafi
w
e
l
T
a r
aod
e
n
o
b
a, r
om
l
i
s
d
r
os
ac
aT
v
i
s
e
b
. i
q
n
a s
ae
q
s
p
l
oat
.ac
i
o
f
on
d
i
mosalo-
dneli naSTi
2018 wlisa-
Tvis
farTobi
axal
gaz
r
d
a
S
u
axn
ovan
i
m
om
w
i
f
ar
i
mwife da
mwifeze
uxnesi
T
an
ab
ar
i
s
ar
ge
b
l
o
b
i
s
m
i
m
d
i
n
ar
e
S
e
m
at
e
b
i
T
T
an
d
aT
a
n
ob
i
T
i
j
gu
f
u
r
-
am
or
C
e
vi
T
i
Wr
e
b
i
s
aT
vi
s
f
ar
T
ob
i
m
ar
agi
m.S. likviduri
s
u
l
m
.S
. m
w
i
f
e
z
e
u
x
n
e
s
i
s
u
l
aq
e
d
a
n
s
am
as
al
e
s
am
as
al
i
s
% l
i
k
vi
d
i
d
an
m
om
w
i
f
ar
i
m
w
i
f
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
tyis kategoria – niadagdacviTi wyalmaregulirebeli tyeebi
a) nebiT - amorCeviTi Wrebi
fiWvi
7
7
wifeli
4811
120
2250
1753
688
303
234.7
341
12.7
101-
120
VI
12,.2
34
12,.
2
7.8
1,.9
4
24
1.,9
4
1.80
0.90
50
120
120
0
148
8
rcxila
555
112
387
56
1.5
121-
140
VII
2,2
5
2.,2
95
Txmela
34
34
0.1
81-
100
V
0.1
1
0.1
verxvi
4
4
41-50
V
sul
5411
232
2682
1809
688
303
234.7
341
14.3
14,5
40
14.,
5
7.8
1.,9
4
24
1,.9
4
1.80
0.90
50
120
120
0
148
8
garda amisa 31.35
0
–mde nebiT amorCeviTi Wrebi
wifeli
131
22
36
13
3.0
230
0.4
121-
140
VII
0.4
1
0.4
2.8
0.03
0.03
0.03
0.02
50
100
30
39
rcxila
8
1
7
41-50
V
sul
139
1
89
36
13
3.0
230
0.4
0.4
1
0.4
2.8
0.03
0.03
0.03
0.02
50
100
30
39
jami
5550
233
2771
1845
701
303
237.7
339
14.7
14.9
41
14.9
10.6
1,.9
7
24
1,.9
7
1.83
0.92
123
0
152
7
96
miRebuli saangariSo tyekafis ganawileba Wris saxeebis mixedviT
mniSvnelSi – maragi-likvidi aTasi kbm
samasale – aTasi kbm
cxrili 20.2.4 (debulebiT 73)
Wris saxeebi
wiwvovani
magarmerqniani
foTlovani
rbilmerqniani
foTlovani
sul
1
2
3
4
5
nebiT-amorCeviTi
wifeli
-
24
1.83
0.92
-
24
1.83
0.92
Wrebis ganxorcieleba yovelwliurad gaTvaliswinebulia sakvlevi teritoriis
mxolod 3-ze da es farTobebi gaadgilebulia teritoriis mTel farTobze. amasTan
inventarizaciis periodSi am teritoriaze cxovelebis mudmivi sabinadro adgilebi
ar dafiqsirebula. amdenad RonisZiebis ganxorcieleba cxovelTa samyaros
SeSfoTebas, sabinadro garemos, wyalTan misasvleli adgilebis da wylis
gauaresebas ar gamoiwvevs. 97
merqniT mTavari sargeblobis odenobis SedarebiTi daxasiaTeba
maragi likvidi aTas m
3
cxrili 20.
2.5 (debulebiT 68)
maCveneblebi
sul
maT Soris
w
i
w
vovan
e
b
i
m
agar
m
e
r
q
n
i
an
i
f
oT
l
ovan
e
b
i
r
b
i
l
m
e
r
q
n
i
an
i
f
oT
l
ovan
e
b
i
1
2
3
4
5
1 saangariSo tyekafi
1.83
1.83
1,1 dadgenilia tyeTmowyobiT
1.83
1.83
1,1,1 momavali sarevizio
(2009_2019 wlebi)
1.83
1.83
1,1,2 Semdgomi periodi
1.83
1.83
1,2 gacemulia licenziiT
9.1
9.1
1,2 moqmedi tyeTmowyobis
wels
9.1
9.1
2 merqnis faqtiuri gacema
2007 wlis
ar aris 2008 wlis ar aris
3 merqnis gacema gegma
2009 wlis
10.1
10.1
4. maragis saSualo cvlilebis
odenoba aTas m
3
14.7
14.6
0.1
5. maragis mimdinare cvlileba
aTas m
3
14.9
0.1
0.1
maragis cvlilebebi moyvanilia gaangriSebaSi CarTul (sameurneo)
tyeebisaTvis.
98
mTavari sargeblobis WrebSi daniSnuli koromebis farTobebi, maragebi da tyekafiTi fondis
mokle daxasiaTeba cxrili 20.
2.6 (debulebiT 67)
gabatonebuli
merqniani
saxeobebi
mricxveli - farTobi – ha
mniSvneli - maragi aTasi kbm.
saSualo maragi 1 ha-ze kbm
10
wli
ani
saangariSo
tyekafi
faqtiurad
daniSnulia WraSi
saeqsploatacio
fondis
tyekafiTi
fondis
1
2
3
4
5
sul niadagdacviTi - wyalmaregulirebeli
wifeli
240
19.7
479
41.8
82
87
sul
240
19.7
479
41.8
82
87
99
koromTa maragebis ganawileba gabatonebuli
merqniani saxeobebis mixedviT
CarTulia gaangariSebaSi
cxrilis 20.2.7
(debulebiT 70)
Semadgeneli
merqniani saxeoba
zrdadi tyis, aTasi kbm
z
e
xm
e
l
i
s
ae
r
T
o m
ar
agi
saerTo maragidan
saSualo
40 s
m
-
z
e
m
e
t
i
t
aq
s
ac
i
u
r
i
d
i
am
e
t
r
i
s
f
au
t
i
likvidi
d
i
am
e
t
r
i
,
s
m
s
i
m
aR
l
e
,
m
s
am
as
al
e
s
aS
e
S
e
s
u
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fiWvi
0.8
0.6
0.2
0.8
2
0
12
wifeli
1318.7
226.1
5.6
613.
7
572
.4
1195.
7
3
7
24
5
rcxila
74
19.2
46.
4
70.3
1
9
16
Txmela
3.9
0.7
2.7
3.8
2
2
19
verxvi
sul
1397.4
226.1
5.6
634.2
621.
7
1270.6
36
23
5
100
koromTa maragebis ganawileba Semadgeneli
merqniani saxeobebis mixedviT
CarTulia gaangariSebaSi
cxrilis 20.
2.8 (debulebiT 70)
Semadgeneli
merqniani saxeoba
zrdadi tyis, aTeuli kbm
z
e
xm
e
l
i
s
ae
r
T
o
m
ar
agi
saerTo maragidan
saSualo
40 s
m
-
z
e
m
e
t
i
t
a
q
s
ac
i
u
r
i
d
i
am
e
t
r
i
s
f
au
t
i
likvidi
d
i
am
e
t
r
i
,
s
m
s
i
m
aR
l
e
,
m
s
am
as
al
e
s
aS
e
S
e
s
u
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fiWvi
88
44
35
80
20
12
uTxovari
wifeli
107836
34350
607
5529
0
4319
7
9849
7
41
24
586
maRalmTis
muxa
183
56
100
169
25
15
rcxila
18821
7
4
3331
1365
2
1700
8
27
18
3
wabli
42
42
42
42
84
28
nekerCxali
4597
3473
2319
1883
4232
44
20
45
ifani
195
82
109
190
29
19
Tela
5184
46
2842
1761
4647
27
17
3
Txmela
362
179
142
326
22
19
aryi
134
134
43
84
127
41
31
verxvi
389
329
30
352
382
60
26
cacxvi
21
15
1
17
29
27
mdgnali
65
1
45
47
18
11
1
balamwara
279
29
157
36
194
26
17
67
maJalo
1
1
1
12
6
panta
2652
1299
1020
2364
26
16
Wnavi
21
21
21
22
27
sul
140870
38410
611
65688
62481
128344
38
23
705
101
saeqspluatacio ubnebSi Wrebisa da tyis aRdgenis balansi sarevizio periodSi
farTobi ha
cxrili 20.
2.9 (debulebiT 74)
#
maCveneblebi
w
i
w
v
o
v
a
n
e
b
i
m
a
g
a
r
m
e
r
q
n
i
a
n
i
f
o
T
l
o
v
a
n
e
b
i
r
b
i
l
m
e
r
q
n
i
a
n
i
f
o
T
l
o
v
a
n
e
b
i
s
u
l
1
2
3
4
5
6
1.
mTavari sargebloba
240
240
maT Soris
uzrunvelyofilia mozardiT
134
134
ar aris uzrunvelyofili mozardiT
106
106
2.
bunebrivi ganaxlebis
xelSewyoba aCiCqvniT
106
106
3.
Wris Sedegad mozardis
SenarCuneba 90%
134
134
102
21. tyis movliT Wrebs daqvemdebarebuli teritoriebis nusxa
21.1 movliTi Wrebis xnovanebaSi arsebuli koromebis
ganawileba sixSireebis mixedviT
(mricxvelSi – movliTi Wrebis xnovanebaSi arsebuli;
mniSvnelSi – metyevuri TvalsazrisiT WraSi daniSnuli)
farTobi, ha
cxrili 21.1 (debulebiT 78)
movliTi Wris
saxeebi
s i x S i r e
sul
0.1-0.2
0.3-0.4
0.5-0.6
0.7 >
1
2
3
4
5
6
ganaTeba-
gawmenda
7
226
233
gamoxSirv
a-gavliTi
545
2008
1340
1140
3893
1140
jami
7
545
2234
1340
1140
4126
1140
cxrilis monacemebi gviCvenebs, rom movliTi Wrebi daniSnulia 0.7 da meti
sixSiris koromebSi, rac Seesabameba moqmed wesebs. rac Seexeba
sxvaobas 0.7 da meti koromebis gamoxSirva-gavliTi Wris xnovanebaSi
arsebul farTobebsa (1340) da metyevuri TvalsazrisiT WraSi daniSnul (1140
ha) farTobebs Soris 200 ha-s, is warmodgenilia iseTi koromebiT, romlebSic
moqmedi Wris wesebis mixedviT movliTi Wrebi ar tardeba, saxeldobr:
ekologiuri derefnebi – 194 ha;
35°-ze meti daqanebis ferdobebze arsebuli koromebi – 6 ha
103
movliTi Wrebis yovelwliuri odenobis gaangariSeba cxrili 21.
1.1 (debulebiT 77, 81)
movliTi
Wris saxe
g
a
b
a
t
o
n
e
b
u
l
i
m
e
r
q
n
i
a
n
i
s
a
x
e
o
b
e
b
i
k
o
r
o
m
T
a
f
a
r
T
o
b
e
b
i
,
r
o
m
l
e
b
i
c
s
a
W
i
r
o
e
b
e
n
m
o
v
l
i
T
i
W
r
e
b
i
s
C
a
t
a
r
e
b
a
s
movliT Wre
bSi
daniSnuli farTobi da
maragi
W
r
i
s
g
a
n
m
e
o
r
e
b
i
s
v
a
d
a
movliTi Wris yovelwliuri
odenoba
l
i
k
v
i
d
u
r
i
m
a
r
a
g
i
s
%
s
a
e
r
T
o
m
a
r
a
g
i
d
a
n
mosaWreli
maragi 1
ha-dan
f
a
r
T
o
b
i
,
h
a
maragi kbm-Si
f
a
r
T
o
b
i
,
h
a
maragi kbm-Si
s
a
e
r
T
o
likviduri
k
b
m
%
p
i
r
v
a
n
d
e
l
i
m
a
r
a
g
i
d
a
n
s
a
e
r
T
o
m
a
r
a
g
i
,
k
b
m
m
o
s
a
W
r
e
l
i
m
a
r
a
g
i
,
k
b
m
s
u
l
m
.
S
.
s
a
m
a
s
a
l
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
tyis kategoria _ niadagdacviTi wylamaregulirebeli tyeebi 0-30
0
gavliTi
wifela
903
903
305.6
45.8
10
90
4.6
4.2
2.5
54
51
15
rcxila
237
237
43.8
6.6
10
24
0.6
0.6
0.1
21
25
15
sul
1140
1140
349.4
52.4
114
5.2
4.8
2.6
104
21.2.
sanitariuli Wrebi da Caxergilobis gawmenda
sanitariuli Wrebisa da
Caxergilobis gawmendis gansazRvruli odenoba
farTobi – ha, maragi – aTasi kbm
cxrili 21.2
(debulebiT 85)
Wris
saxe
g
a
b
a
t
o
n
e
b
u
l
i
m
e
r
q
n
i
a
n
i
s
a
x
e
o
b
a
tyeTmowyobis
mier
gamovlenili
fondi
sarevizio
periodSi
gansazRvrulia
W
r
i
s
g
a
n
m
e
o
r
e
b
i
s
p
e
r
i
o
d
i
Wris yovelwliuri odenoba
m
o
s
a
W
r
e
l
i
m
a
r
a
g
i
1
h
a
-
z
e
k
b
m
f
a
r
T
o
b
i
m
a
r
a
g
i
f
a
r
T
o
b
i
m
a
r
a
g
i
f
a
r
T
o
b
i
maragi
s
u
l
likvidi
s
u
l
m
.
S
.
s
a
m
a
s
a
l
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tyis kategoria – niadagdacviTi wyalmaregulirebeli tyeebi 0-30
0
fauti xeebis Wra
wifela
304
7.6
zexmeli xeebis Wra
wifela
318
5.4
Caxergilobisagan
gawmenda
wifela
621
8.7
SeniSvna: sanitariuli Wrebi (fauti da zexmeli xeebis Wra) da Caxergilobisagan gawmendis RonisZiebebi ar
iniSneba Sedeg garemoebaTa gamo:
- fauti da zexmeli xeebi da Caxergiloba warmoSobilia bunebrivi mdgomareobiT, gafantulia tyeebis mTel
teritoriaze, sanitaruli mdgomarebisaTvis saSiSroebas ar warmoadgenen, maTi sargebloba ararentabeluria
da amave dros isini warmoadgenen mniSvnelovan obeqtebs biomravalfervnebisavis. mTavari sargeblobis
Wrebis dros gaTvaliswinebulia 0.3 aTasi kbm zexmeli xeebis moWra. 105
22. specialuri WrebiT xe-tyis damzadebis moculobiTi maCveneblebi
specialuri Wrebis yovelwliuri odenoba
maragi aTas kbm.
cxrili 22.1. (debulebiT 83)
Wris saxeebi
g
a
b
a
t
o
n
e
b
u
l
i
m
e
r
q
n
i
a
n
i
s
a
x
e
o
b
a
t/m mier
gamovleni-
li fondi
W
r
i
s
g
a
n
m
e
o
r
e
b
i
s
v
a
d
a
yovelwliuri
odenoba
m
o
s
a
W
r
e
l
i
m
a
r
a
g
i
1
h
a
-
z
e
k
b
m
-
S
i
f
a
r
T
o
b
i
maragi f
a
r
T
o
b
i
m
a
r
a
g
i
s
a
e
r
T
o
likvidi
s
u
l
m
.
S
.
s
a
m
a
s
a
l
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9.5 gzis
mSeneblobis
dros
mosaWrli
maragi
wifeli
(
Fagus orientalis)
7
1.9
10
0.
7
0.
2
0.
2
0.
1
289
gzis sigane gaTvaliswinebulia 7 m, maT Soris savali nawili - 5 m.
gzis mSeneblobisaTvis unda SemuSavdes specialuri miznobrivi proeqti,
romelSic dazustdeba mosaWreli merqniani saxeobebi da maTi maragebi. sakvlev teritoriidan yovelwliurad mosaxleoba dakmayofildeba SeSiT mTavari
sargeblobis Wridan _ 0.9 aTasi kbm, movliTi Wridan 2.2 aTasi kbm, gzebis
mSeneblobidan 0,1 aTasi kbm, sul 3.2 aTasi kbm-Ti. rac Seexeba specialur Wrebs, mosaxleobis SeSiT uzrunvelyofis mizniT,
tyeTmowyoba rekomendacias iZleva, rom isini SeiZleba ganxorcieldes mTavar
sargeblobaSi CarTul tyis ubnebSi mTel teritoriaze arsebuli moTxovnilebisa da
tyis mdgomareobis mixedviT momqmedi Wris wesebis Sesabamisad.
specialuri Wrebis moculoba mosaxleobis SeSiT dakmayofilebis mizniT
ganisazRvreba adglobrivi mmarTvelobis organoebis da regionaluri satyeo
sammarTvelos mier da Tanxmdeba licenziantTan.
106
23. yvela saxis Wrebis yovelwliuri moculobis gansazRvra
mricxvelSi – saerTo maragi mniSvnelSi – likviduri
(farTobi _ ha, maragi _ aTas kbm)
cxrili 23.1 (debulebiT 84, 85)
merqniani
saxeobebis
jgufebi
mTavari
sargeblobis
Wrebi
movliTi Wrebi
Caxergilobis
gawmenda
specialuri (gzis
mSenebloba)
Wrebi
sul
f
ar
T
ob
i
m
ar
agi
ganaTeba -
gawmenda
gavliTi Wra
sanitariuli Wra
f
ar
T
ob
i
m
ar
ag
i
f
ar
T
ob
i
m
ar
ag
i
f
ar
T
ob
i
m
ar
agi
f
ar
T
ob
i
m
ar
ag
i
f
ar
T
ob
i
m
ar
ag
i
f
ar
T
ob
i
m
ar
ag
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
wifeli
24
1.97
1.83
90
4.6
4.2
0.3
0.2
1
0.2
0.2
115
7.07
6.43
rcxila
-
24
0.6
0.6
24
0.6
0.6
sul
24
1.97
1.83
114
5.2
4.8
0.3
0.2
1
0.2
0.2
135
7.67
7.03
107
24. Wris obieqtebis ganawileba gziT misadgomobis da resursebis aTvisebis sirTulis
mixedviT
im koromebis gziT misadgomobis da sirTulis mixedviT
ganawileba, romlebic saWiroebs Wrebis ganxorcielebas
farTobi, ha
maragi aTas. kbm
cxrili 24
Wris saxe,
gabatonebuli
m
erqniani
saxeoba
s
u
l
f
a
r
T
o
b
i
m
a
r
a
g
i
maT Soris
gziT
uzrunve-
yofili
saWiroa
umniSvnelo
kapitaluri
danaxarjebi
saWiroa
kapitaluri
danaxarjebi
saWiroa
mniSvnelovani
kapitaluri
danaxarjebi
FfarT.
marag
i
%
farT.
marag
i
%
farT.
maragi
%
farT.
maragi
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nebiT-
amorCeviTi
479
450
94
29
6
172.7
163.2
94
9.5
6
wifeli
479
450
94
29
6
172.7
163.2
94
9.5
6
gavliTi
1142
944
83
198
17
347.5
286.5
82
61
18
wifeli
909
740
81
169
19
306.5
250.3
82
56.2
18
rcxila
233
204
88
29
12
41
36.2
88
4.8
12
sul regionSi
1621
1394
86
227
14
520.2
449.7
86
70.5
14
108
Tavi IV
tyis dacvisa da aRdgenis RonisZiebebi
25. tyeebis sanitariuli mdgomareoba, mavneblebiT da daavadebiT dazianebis sawinaaRmdego
profilaqtika da salikvidacio RonisZiebebi
tyeebis sanitariuli mdgomareobis Sesaxeb informacia mocemulia
ganmartebiTi baraTis II Tavis paragrafi 18.4-Si. tyeebSi safrTxis Semcveli mavnebel-daavadebaTa kerebi ar arsebobs.
SeiniSneba mavne mwerebis da daavadebebis arsebobis erTeuli
SemTxvevebi, rac bunebriv procesebTan SesabamisobaSia da tyeebisTvis
safrTxes ar Seicavs. aRniSnulis gaTvaliswinebiT am droisaTvis specialuri
paTologiuri gamokvlevis ganxorcielebis aucilebloba ar arsebobs. momavalSi tyeebis mavneblebiT da daavadebiT dazianebis Tavidan
acilebis mizniT aucilebelia ganxrocieldes brZolis da profilaqtikis Semdegi
RonisZiebebi: -xe-tyis damamzadeblebis da mosaxleobis mier tyeSi yofnisas
sanitariu-li minimumis da tyekafebis narCenebisagan gawmendis dros
moqmedi wesebis dacva.
-mudmivi monitoringis daweseba mavnebel-daavadebaTa kerebis
gamovlenisa da Sesabamisi RonisZiebebis SemuSavebis mizniT.
109
26. xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebi
tyis saerTo farTobebis ganawileba xanZris saSiSroebis klasebis mixedviT
farTobi
%
cxrili 26.1. (debulebiT 47)
satyeo meurneoba
xanZarsaSiSroebis klasebi
sul
saSualo
klasi
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
TianeTi sakvlevi
teritoria
3
779
3069
3470
233
7554
3.4
10
41
46
3
100
sakvelevi teritoria xasiaTdeba niadagis da haeris saSualo tenianobiT. aq
umniSvnelod aris warmodgenili fiWvis da muxis koromebi, romlebic advilad
eqvemdebarebian tyis xanZars. tyis fondis teritoriaze ar aris samrewvelo
obieqtebi da saerTo sargeblobis gzebi, romlebic SeiZleba iyos xanZris
gamowvevis mizezi. yovelive zemoT aRniSnulis da sxva pirobebis gamo
regionis tyeebi miekuTvneba xanZris saSiSroebis sakmaod dabal klass. e.i.
aq xanZris warmoSobis albaToba Zalian dabalia. amas adasturebs
monadireebis, mwyemsebis da adgilobrivi mosaxleobis gamokiTxvis
Sedegebi.: maT ar axsovT Tu tyeSi xanZari rodisme yofila. satyeo
meurneobis monacemebiT aTeuli wlebis ganmavlobaSi tyeSi xanZari ar
yofila, iyo umniSvnelo xanZris erTeuli SemTxvevebi, romelTac araviTari ziani
ar moutaniaT. gamomdinare zemoaRniSnulidan momavalSi sakvlev teritoriaze
xanZarsawinaaRmdego infrastruqturis Seqmna, xanZarsawinaaRmdego
meqanizmebis da satransporto saSualebebis SeZena da sxva aqtiuri
RonisZiebebi ar igegmeba. rekomendacia eZleva momuSave xe-tyis
damamzadeblebs daicvan kanonmdeblobiT dadgenili usafrTxoebis wesebi
xe-tyis damzadebisas, xolo adgilobriv mosaxleobas, mwyemsebs da
monadireebs tyeSi yofnisas daicvan xanZris warmoSobis sawinaarmdego
martivi wesebi. 110
27. teritoriis sareinjeroebad (samcveloebad) dayofa
tyeTmowyoba iZleva rekomendacias, rom SenarCunebul iqnas satyeo
ubnebis sarenjeroebad dayofa, romelic moyvanilia cxrili #2.1
tyis dacvis rekomendirebuli meTodebi
1.
mniSvnelovani datvirTvis satyeo-sameurneo gzebze sadarajo
punqtebis mowyoba;
2.
arasaeqsploatacio satyeo sameurneo gzebze Txrilebisa da sxva
xelisSemSleli barierebis mowyoba;
3.
reinjerebis mier samoqmedo teritoriaze perioduli patrulirebis
ganxorcieleba;
4.
samarTaldarRvevis faqtis dafiqsirebis SemTxvevaSi swrafi reagirebis
ganxorcieleba moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
111
tyiTsargeblobas daqvemdebarebuli obieqtis maTvisaTvis rekomendirebuli Statebi da
marTvis saStato sqema
dasaqmebuli personalis Sromis anazRaurebis principi
menejeris xelfasi _ gamomuSavebis Sesabamisad;
dacvis samsaxuri da reinjerebi _ yovelTviuri (saxelSekrulebo);
xe-tyis damzadebaSi dasaqmebuli personali _ gamomuSavebis
Sesabamisad;
administracia _ yovelTviuri (saxelSekrulebo);
daqiravebuli muSa-xeli _ saxelSekrulebo.
menejeri
tyis dacvis samsaxuris ufrosi
xe tyis damzadebis samsaxuris ufrosi
reinjeri
buRalteri
iuristi
xe-tyis damamzade
beli jgufis muSa personali
xe-tyis damamzade
beli jgufis xelmZRvane
li
TanaSemwe
sxvadasxva samuSaos Sesasrulebl
ad droebiT daqiravebuli personali
Sida monitoringis samsaxuri
RonisZiebebis dagegmvis samsaxuri
112
113
28. tyis aRdgena-gaSenebisaTvis rekomendirebuli saxeebi, RonisZiebebi da maTi moculobebi
tyis aRdgeniTi RonisZiebebisaTvis gankuTvnili farTobebis ganawileba aRdgeniTi samuSaoebis Catarebis SesaZleblobis ganmsazRvreli pirobebis mixedviT
farTobi, ha
cxrili 28.1.
tyis aRdgeniTi samuSaoebis
farTobebis kategoria
a
R
d
g
e
n
i
T
i
R
o
n
i
s
Z
i
e
b
e
b
i
s
s
a
e
r
T
o
f
a
r
T
o
b
i
farTobebi, romlebSic ar proeqtdeba aRdgeniTi RonisZiebebi
iniSneba tyis aRdgeniTi RonisZiebebi
s
u
l
b
u
n
e
b
r
i
v
i
g
a
n
a
x
l
e
b
a
d
a
m
a
k
m
a
y
o
f
i
l
e
b
e
l
i
a
s
a
b
u
r
v
e
l
q
v
e
S
S
e
r
g
u
l
i
a
k
u
l
t
u
r
e
b
i
3
6
0
d
a
m
e
t
i
d
a
q
a
n
e
b
i
s
m
q
o
n
e
f
e
r
d
o
b
e
b
i
s
a
q
o
n
l
i
s
g
a
d
a
s
a
r
e
k
t
r
a
s
e
b
T
a
n
a
x
l
o
s
g
a
n
l
a
g
e
b
u
l
i
u
b
n
e
b
i
m
c
i
r
e
z
o
m
i
s
f
a
r
T
o
b
e
b
i
b
i
o
l
o
g
i
u
r
i
m
e
C
x
e
r
e
b
i
m
e
t
y
v
u
r
i
T
v
a
l
s
a
z
r
i
s
i
T
a
R
d
g
e
n
i
s
R
o
n
i
s
Z
i
e
b
e
-
b
i
s
a
T
v
i
s
m
i
z
a
n
S
e
u
w
o
n
e
l
i
u
b
n
e
b
i
s
u
l
f
a
r
T
o
b
e
b
i
,
r
o
m
l
e
b
S
i
c
t
y
e
T
m
o
w
y
o
b
a
a
R
d
g
e
n
i
T
R
o
n
i
s
Z
i
e
b
e
b
s
a
r
a
p
r
o
e
q
t
e
b
s
t
y
i
s
k
u
l
t
u
r
e
b
i
s
g
a
S
e
n
e
b
a
bunebrivi
ganaxlebis
xelisSewyoba
b
u
n
e
b
r
i
v
i
T
v
i
T
g
a
n
a
x
l
e
b
a
a
r
a
d
a
m
a
k
m
a
y
o
f
i
l
e
b
e
l
i
k
u
l
t
u
r
e
b
i
s
S
e
v
s
e
b
a
a
C
i
C
q
v
n
a
S
e
R
o
b
v
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
velobebi da utyeo sivrceebi
9
9
9
9
dabali sixSiris koromebi sul
593
394
394
199
593
maT Soris
a) bunebrivi warmoSobis
394
394
394
394
b) gavlili ubnebi
aradamakmayofilebebli
ganaxlebiT
199
199
199
mTavari sargeblobis tyekafebi
240
134
106
240
sul aRdgeniTi samuSaoebis
farTobebi
842
528
403
305
842
114
SeniSvna:L bunebrivi ganaxlebis xelisSewyoba gaTvalisiwnebulia gasul wlebSi
Wragavlil ubnebSi, dabali sixSiris koromebSi, sadac ar aris sakmao
raodenobis saimedo mozardi mayvlis da gvimris safariT dafarul
utyeo teritoriebze da momaval sarevizio periodis tyesakafebze. bunebrivi ganaxlebis xelisSewyoba gulisxmobs mayvlis da gvimris
safaris mocilebas, niadagis mineralizacias da saWiroebis
SemTxvevaSi sasurveli merqniani saxeobis Teslis SeTesvas. safaris
mocilebas da niadagis mineraliazcias eqvemdebareba teritoriis
20%. 115
29. tyis aramerqnuli da meorexarisxovani resursebiT da sasargrblo TvisebebiT sargeblobis
dasaSvebi saxeebis dadgena, tyis aramerqnuli da meorexarisxovani resursebiT sargeblobis
dasaSvebi saxeebi tyeebis funqcionaluri daniSnulebis mixedviT cxrili 29.1
#
#
t
yi
s
m
e
or
e
xar
i
s
xovan
i
d
a ar
am
e
r
q
n
u
l
i
r
e
s
u
r
s
e
b
i
s
s
ax
e
e
b
i
tyeebis funqcionaluri daniSnuleba
s
u
b
al
p
u
r
i
t
ye
e
b
i
520 h
a
m
d
i
n
ar
i
s
n
ap
i
r
d
am
c
av
i
z
ol
i
116 h
a
k
u
l
t
u
r
u
l
-
i
s
t
or
i
u
l
i
m
e
m
or
i
a
l
e
b
i
s
ak
u
l
t
o
,
s
a
s
u
l
i
e
r
o
d
as
ve
n
e
b
i
s
t
y
i
s
u
b
n
e
b
i
161 h
a
e
k
ol
og
i
u
r
i
d
e
r
e
f
an
i
381 h
a
w
i
T
e
l
i
n
u
s
xi
s
s
axe
ob
i
T
gab
at
on
e
b
u
l
i
t
yi
s
u
b
n
e
b
i
172 h
a
35
0
-
z
e
m
e
t
i
d
aq
an
e
b
i
s
f
e
r
d
ob
e
b
z
e
m
d
e
b
ar
e
t
y
i
s
u
b
n
e
b
i
6
h
a
s
a
s
m
e
l
i
w
yl
i
s
w
yal
m
ar
e
gu
l
i
r
e
-
b
e
l
i
au
z
i
s
z
on
i
s
t
ye
e
b
i
479
h
a
k
om
e
r
c
i
u
l
i
t
ye
e
b
i
0-
30
0
-
m
d
e
7246
h
a
k
om
e
r
c
i
u
l
i
t
ye
e
b
i
31
-
35
0
-
m
d
e
139h
a
s
u
l
aT
as
i
h
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
fiCxis mopoveba
520
11
6
161
172
6
479
724
6
13
9
8.8
2.
totebis
mopoveba
11
6
724
6
13
9
7.5
3.
bunebrivi
plantaciebis
Seqmna
724
6
7.3
4.
xelovnuri
plantaciebis
Seqmna
724
6
7.3
5.
samkurnalo
produqtis
mopoveba
520
11
6
161
172
6
479
724
6
13
9
8.8
6.
Teslebis
mopoveba
11
6
161
172
6
724
6
13
9
7.8
7.
gareuli
mcenareebis
nayofis
mogroveba
520
11
6
161
172
6
479
724
6
13
9
8.8
8.
kenkris
mopoveba
520
11
6
161
172
6
479
724
6
13
9
8.8
9.
balaxeuli
sakvebis
mopoveba
520
11
6
161
6
479
724
6
13
9
8.7
116
10
..
sokoebis
mopoveba
520
11
6
161
172
6
479
724
6
13
9
8.8
117
cxrili 29.1-is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
.
Tibva saTibebze
11
6
161
6
724
6
13
9
7.7
12
.
Zoveba
saZovrebze
11
6
161
6
724
6
13
9
7.7
13
.
Tibva tyeebSi
161
6
724
6
7.4
14
.
Zoveba tyeebSi
161
6
724
6
7.4
15
.
baRebis
gaSeneba
11
6
724
6
7.4
16
.
xavsebis
mopoveba
724
6
7.3
17
.
samonadireo
meurneobis
mowyoba
520
161
38
1
172
6
724
6
13
9
8.6
18
nadiroba,
Tevzaoba
520
11
6
161
172
6
724
6
13
9
8.4
19
.
inertuli masis
karieris mowyoba
724
6
13
9
7.4
20
.
rekreaciuli
gamoyeneba
520
11
6
172
724
6
13
9
8.2
21
.
satyeo da
saxanZro gzebis
mowyoba
520
11
6
172
724
6
13
9
8.2
22
.
eleqtro da
kavSirgabmulobis
xazebis mowyoba
520
11
6
172
724
6
13
9
8.2
23
.
sapiknike
adgilebis
mowyoba
520
11
6
172
724
6
13
9
8.2
24
.
samecniero
kvleviTi da
saswavlo
saqmianoba
520
11
6
161
38
1
172
6
724
6
13
9
9.2
25
.
xelovnuri tyeebis
Seqmna
520
11
6
724
6
13
9
8.0
cxrilSi mocemulia tyis meore xarisxovani da aramerqnuli resursebiT
sargeblobis is dasaSvebi saxeebi da maTi teritoriebis saorientacio
moculobebi, romlebic gamovlenil iqna sakvlev obieqtze, resursebis calkeuli
saxeebiT sargeblobis konkretuli moculobebi da konkretuli adgilebi SeiZleba
ganszRvrul iqnes mxolod specialuri gamoklevebis monacemebis mixedviT,
romelTa safuZvelze SeiZleba Sedgenil iqnes konkretuli miznobrivi proeqtebi.
118
Tavi V
satyeo infrastruqtura
30. informacia mosawyobi gzebis da sxva infrastruqturis Sesaxeb
gzis mSenebloba sirTuleebis mixedviT
cxrili 30.1.
(debulebiT 66)
dasaxeleba
s
u
l
s
a
W
i
r
o
e
b
s
,
maT Soris sirTulis mixedviT
saWiroa
umniSvnelo
danaxarjebi
saWiroa
kapitalur
danaxarjebi
saWiroa
mniSvnelovan
i kapitaluri
danaxarjebi
m.S.
afeTqebis
samuSaoe
bi
1
2
3
4
5
6
gzebi
9.5
8.5
1 0.5
gzebis mSeneblobis rekomendaciebis ganxorcilebisaTvis aucilebelia teritoriis
Seswavla da mSeneblobis konkretuli miznobrivi proeqtis Sedgena.
tyeTmowyobis mier dasaxuli yvela satyeo-sameurneo saqmianobaTa
Sesasruleblad savaraudod saWiro iqneba yovelwliurad 50 muSaxeli, es ki
uzrunvelyofs xe-tyis damamzadebeli kompaniis mier licenziiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesrulebas adgilobrivi mosaxleobis dasaqmebis Taobaze.
Tavi VI
119
biomravalferovnebis dacvisa da garemosdacviTi RonisZiebebi
31. tyeebis ekologiuri mdgomareoba, biologiuri mravalferovnebis, garemos unikaluri da
mowyvladi ekosistemebis, landSaftebis da „wiTeli nusxiT“ daculi mcenareebis da cxovelTa
samyaros obieqtebis habitatebis dacvisa da gaumjobesebis RonisZiebebi
sakvlev obieqtze sanimuSo farTobebis monacemebis da Tvalzomuri
taqsaciis Sedegad miRebuli raodenobrivi da xarisxobrivi maCveneblebis,
satyeo meurneobebis statistikuri monacemebis, mosaxleobis, mwyemsebis,
monadireebis, specialistebisa da sxva dainteresebuli pirebis gamokiTxvis
Sedegebis analizis mixedviT SeiZleba davaskvnaT, rom ekologiuri da
biomravalferovnebis mdgomareoba araerTgvarovania, rac damokidebulia
anTropogenuli datvirTvis xarisxze da sxvadasxva bunebriv procesebze.
negatiuri movlenebidan aRsaniSnavia saqonlis araregulirebuli Zoveba.
saqonlis Zoveba tyeSi mimdinareobs dasaxlebuli punqtebis mimdebared,
sazafxulo saZovrebze gadasarek trasebis da tyeSi arsebuli saZovrebis
mimdebare tyis ubnebSi, agreTve sazafxulo saZovrebis mimdebare tyis
ubnebSi. saqonlis Zoveba am adgilebSi uaryofiTad moqmedebs foTlovani
merqniani saxeobebis bunebrivi ganaxlebis mdgomareobaze. rogorc cnobilia
sakvlevi obieqtis koromebi mTlianad foTlovani saxeobebiT aris warmodgenili. araregulirebulia nadiroba da Tevzaoba. am sakiTxTan dakavSirebiT
monacemebi ar arsebobs.
ar aris warmoebuli sxva ukanono da wesebis darRveviT ganxorcielebuli
qmedebebis (maT Soris Wrebis) zusti aRricxva. warsulSi moqmedi kanonmdeblobis moTxovnaTa Sesabamisad, yvela saxis
Wrebis dros pirvel rigSi xdeboda an igegmeboda merqniani saxeobebis
asakovani, fauti, xmobadi da xmeli xeebis egzempliarebis gamoReba da
Caxergilobisagan gawmenda, rac uaryofiTad moqmedebs
biomravalferovnebze.
uaryofiTi Sedegebi gamoiwvia Wrebis Sedegad koromebis sixSiris
normaze dabla dawevam. mayvlian da gvimrian tyis tipebSi, xelsayreli
bunebrivi pirobebis meSveobiT ganviTarda gvimris da mayvlis xSiri safari. am
adgilebSi bunebrivi ganaxlebis xelisSewyobis (safaris mocileba, niadagis
mineralizacia) gareSe aRmonicen-mozardis ganviTareba da koromis
Camoyalibeba praqtikulad SeuZlebelia. arsebuli mdgomareobis analizis safZvelze ekologiuri mdgomareo-bis da
biomravalferovnebis dacvis da gaumjobesebis, arsebul normativebTan da
saerTaSoriso standartebTan SesabamisobaSi moyvanis mizniT, tyeTmowyoba
gegmavs Semdeg RonisZiebebs:
120
- Wrebis daproeqtebuli saxeebi uzrunvelyofen nairxnovani da rTuli
Semadgenlobis koromebis SenarCunebas, rasac udidesi mniSvneloba aqvs
garemosdacviTi da biomravalferovnebis TvalsazrisiT;
- daproeqtebuli Wris moculobebi ar aRemateba koromebis saSualo namats,
rac uzrunvelyofs fitomasis raodenobis SenarCunebas da zrdas. am
ukanasknels ki didi mniSvneloba aqvs naxSirorJangis STanTqmaSi da es
scildeba regionalur farglebs da aqvs globaluri mniSvneloba (koromebSi
naxSirorJangis STanTqmis Sesaxeb cxrili Tan erTvis).
- tyis aRdgenis daproeqtebuli RonisZiebebi isaxavs miznad bunebrivi
ganaxlebis xelSewyobas mxolod adgilobrivi merqniani saxeobebiT;
-arc erTi daproeqtebuli RonisZieba ar gamoiwvevs tyeebis farTobebis
Semcirebas da merqniani saxeobebis arasasurvel cvlas;
- yvela saxis WraSi aRniSnul ubnebSi datovebul iqnes asakovani, fauti,
xmobadi da zexmeli xeebi, saSualod 4-5 cali 1 ha-ze;
- gamoyofil iqna gansakuTrebuli funqcionaluri daniSnulebis ubnebi,
romelTac aqvT garemosdacviTi, biomravalferovnebis SenarCunebis da sxva
daniSnuleba. maTi saerTo farTobi Seadgens 1835 ha-s, rac mTelií tyeebis
24.8 %-s Seadgens. - ganxorcieldes mudmivi monitoringi ganxorcielebul RonisZiebaTa
Sesabamisobaze da xarisxze, mavnebel daavadebaTa gavrcelebaze, bunebis
stiqiuri movlenebis Sedegebze moqmedi normativebis da saerTaSoriso
gamocdilebis gaTvaliswinebiT, SemuSavdes da ganxorcieldes Sesabamisi
RonisZiebebi.
tyeTmowyobis mier daproeqtebuli RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad
sarevizio periodis bolosaTvis (2019w) mosalodnelia tyeebis raodenobrvi da
xarisxobrivi maCveneblebis zrda, saxeldobr:
-
dabali sixSiris koromebis 199 ha gadava saSualo da maRali sixSiris
koromebSi;
-
sakvlevi obieqtis koromebis saerTo Mmaragi gaizrdeba daxloebiT
115.3 aTasi kbm-iT, maT Soris mTavari sargeblobis Wris gaangariSebaSi
CarTuli koromebis – 70.0 aTasi kbm-iT.
-
koromebis saSualo Mmaragi 1 ha-ze gaizrdeba daaxloebiT 15 kbm-iT.
marTvis gegmiT gaTvaliswinebuli tyiT sargeblobis, tyis dacvis da tyis
aRdgenis RonisZiebebi biologiuri mravalferovnebis mdgomareobis
gauaresebas ar gamoiwvevs. zog SemTxvevaSi ki daproeqtebuli RonisZiebebi
(gansakuTrebuli funqcionaluri ubenbis da ekologiuri derefnebis gamoyofa,
RonisZiebebis teqnologiebi) uzrunvelyofs dadebiTi Sedegebis miRebas.
bilogiuri mravalferovnebis SenarCunebis, misi mdgomareobis gaumjobesebis
da konservaciisaTvis sarezervo fondis Seqmnis kuTxiT.
RonisZiebaTa ganxorcielebis dros daculi unda iqnes kanonebi “cxovelTa
samyaros Sesaxeb”, “garemos dacvis Sesaxeb” da saqarTvelos tyis kodeqsis
moTxovnebi.
sakvlevi obeiqtis 121
tyis fondis ekologiuri maCveneblebi saqarTve-los da
sxva qveynebis maCveneblebTan SedarebiT Tan erTvis.
121
sakvlevi obieqtis tyis fondis ekologiuri maCveneblebi saqarTvelosa da sxva qveynebTan SedarebiT
cxrili 31.1
.
##
maCveneblebi
z
om
i
s
e
r
T
e
u
l
i
sakvlevi obieqti
s
aS
u
al
od
s
a
q
ar
T
ve
l
oS
i
xor
vat
i
a
C
e
xe
T
i
s
af
r
an
ge
T
i
l
at
vi
a
b
r
i
t
an
e
T
i
01.01. 2010
w
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
tyis resursebis dacva da gamdidreba
1.1
administraciuli raionebis saerTo farTobi
aTasi ha
906.2
6949.4
5592
7728
55010
6715
24088
1.2
tye saerTo farTobze
aTasi ha
53.4
2822.5
2135
2648
15554
2941
2845
1.3
tyianobis procenti
%
57.5
40.6
38.2
34.3
28.3
47.4
11.8
1.4
sakvlev teritoriaze
1.4.
1
tye
aTasi ha
7.4
1.4.
2
tyianobis procenti
%
97.8
1.4.
3
satyeo miwebi, sxva tyiani miwebi
aTasi ha
7.2
185.4
346
1708
115
20
1.5
saerTo maragi
1.5.
1
ReroTa merqnis
aTasi m
3
1792.7
454500
352000
736000
2465000
599000
341400
1.5.
2
miwiszeda fitomasis
milioni t
1.23
334
304
612
1850
357
190
1.5.
3
miwisqveSa fitomasis
milioni t
0.21
86
80
113
602
105
34
1.6
saSualo maragi 1 ha-ze
1.6.
1
ReroTa merqnis sul
m
3
243
161
165
278
158
204
120
1.6.
2
ReroTa merqnis mwife da uxnesi koromebis
m
3
312
289
1.6.
3
miwiszeda fitomasis
tona
167
118
142
231
119
121
67
1.6.
4
miwisqveSa fitomasis
tona
29
30
37
43
39
36
12
1.6.
5
koromTa saSualo sixSire
0.1
0.65
0.60
1.6.
6
komerciuli saeqsploatacio maragis % saerTodan
%
78
26.0
83.0
96.7
93.5
85.3
88.2
122
1.7
maragebis saSualo cvlileba
1.7.
1
ReroTa merqnis maragis saSualo cvlileba 1 ha-ze
±
m
3
2.6
123
cxrili 31.1.–is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.8
naxSirbadis Semcveloba tyeebis ekosistemebSi
milioni t
0.67
167.0
152.0
276.0
879.0
178.0
95.0
2
tyeebis ekosistemebis saRi mdgomareobis da sicocxlis unarianobis
SenarCuneba
2.1
daRupuli koromebi sarevizio periodSi sul m.S.
ha
1000
31000
29000
45000
2000
8000
2.1.
1
mavneblebiT da sxva bioturi faqtorebiT
ha
-
1000
21000
19000
1000
2.1.
2
xanZrebiT
ha
-
6000
1000
22000
1000
2.1.
3
qartexilebi da qarqceulebi
ha
-
2.1.
4
TovliT
ha
-
2.1.
5
sxva
ha
4000
9000
23000
2000
6000
2.2
daRupuli koromebis maragi
m
3
/ha
3.
tyeebis sasaqonlo funqciis SenarCuneba da gaZliereba
3.1
merqnis yovelwliuri saSualo namati saerTo farTobze aTasi m
3
19.2
2740/0.97
2800/1.31
7360/2.78
42200/2.7
1
10600/3.6
0
6400/2.25
3.2
m.S. im farTobebze, sadac daSvebulia mTavari sargeblobis Wrebi
aTasi m
3
14.7
712
2324
7117
39457
9042
5645
3.3
zezeuri merqnis Rirebuleba
3.3.
1
wiwvovanis samasalis
lari
22
22
120
131
94
3.3.
2
magarmerqniani foTlovanis samasalis
lari
47
47.0
120
131
94
3.3.
3
SeSis
lari
47
3.0
27
28
47
3.4
tyis aRdgenis samuSaoTa yovelwliuri moculobebi
3.4.
1
xelovnuri ganaxleba
ha
ar aris 67.0
3.4.
2
bunebrivi ganaxlebis xelisSewyoba
ha
ar aris
3.5
movliTi Wrebis saSualo wliuri moculoba
ha
ar aris
330
3.6
sarekonstruqcio Wrebis saSualo wliuri moculoba
ha
ar aris
3.7
gzebis mSeneblobis saSualo wliuri moculoba
km
3.8
xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebi
ha
ar aris
3.10
gzebis sigrZe saerTo farTobis 1000 ha-ze
km
14.8
20
25
25
25
25
4.
tyis ekosistemebSi biomravalferovnebis SenarCuneba, dacva da
gamdidreba
4.1
bunebrivi warmoSobis koromeSi
ha
7377
124
cxrili 31.1.–is gagrZeleba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.2
xelovnuri warmoSobis koromebi
ha
2
4.3
nairxnovan koromeb
i
ha
7000
4.4
erTgvarovan koromeb
i
ha
377
4.5
tyenakafebi sul
-
4.5
1
maT Soris amorCeviTi Wrebis
%
100
4.6
axalgazrda koromebis farTobebi
ha/%
259/3.5
188861/6.7
4.7
mwife da uxnesi koromebis farTobebi
ha/%
1074
/145
881286/31.2
4.8
xeluxlebeli koromebis farTobebi
ha/%
4.9
produqtiuli tyeebis (sadac maragi erT ha-ze aris 40 m
3
-ze meti)
farTobebi
aT. ha/%
7.3/100
2772.5/98.3
5.0
araproduqtiuli tyeebis (sadac maragi erT ha-ze aris 40 m
3
-ze
naklebi) farTobebi
aT. ha/%
-
50.0/1.7
5.1
degradirebuli WrebiT
ha
3000
92737
5.2
degradirebuli saqonlis ZovebiT
ha
-
5.3
degradirebuli rekreaciuli datvirTviT
-
5.4
eroziuli farTobebi
ha
-
5.5
kldeebis, qvis nayrebis, dedaqanebis zedapirze gamosvlis farTobebi
ha/%
22
5.6
saTesle ubnebis farTobebi
ha
-ar aris
5.7
xe-buCqnar mcenareTa saxeobebi, romlebic eqvemdebarebian
dacvas
cali
2
5.8
saerTo farTobi tyeebisa, sadac daSvebulia mTavari sargeblobis
Wrebi
ha/%
5550/75.1
5.9
saerTo farTobi tyeebisa, sadac akrZalulia mTavari sargeblobis
Wrebi
ha/%
1835/24.9
SeniSvna: ekologiuri mdgomareobis Sefasebis kriteriumebisa da parametrebis ar arsebobis gamo cxrilSi analizi moyvanilia Sedarebis meTodiT. 125
naxSiroJangis CO
2
Semcveloba da yovelwliuri STanTqma aRricxul koromebSi
cxrili 31.2
#
#
koromis
Semadgeneli
saxeobebi da
nawilebi
moculoba
aTasi kbm
fitomasa tonebSi
CO
2 Semcveloba
mcenareebSi tonebSi
yovelwliuri CO
2
STanTqma
tonebSi
m
i
w
i
s
z
e
d
a
n
aw
i
l
S
i
f
e
s
ve
b
i
s
m
i
w
i
s
z
e
d
a
n
aw
i
l
S
i
f
e
s
ve
b
i
s
m
i
w
i
s
z
e
d
a
n
a
w
i
l
S
i
f
e
s
ve
b
i
s
s
u
l
m
i
w
i
s
z
e
d
a
n
aw
i
l
S
i
f
e
s
ve
b
i
s
s
u
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ZiriTadi
koromi
D
1/3
>8sm
2228
.1
347
.1
11959
1935
10
5680
93
9191
6600
10
56
41
91
655
4
2
mozardi
D
1/3
8<=sm
31.4
16.
31.4
1322
15
6283
6298
62
62
3
qvetye
8.4
3.7
12027
6636
5713
3152
8865
57
31
88
4
niadagis
cocxali
safari
(balaxeuli
mcenareebi
)
sul
meurneobaSi
2267
.9
366
.9
12347
23
2133
73
5864
94
1013
52
6751
73
56
98
10
06
670
4
126
d a n a r T e b i
127
teqnikuri davaleba
Sps “jorjian vud end industrial develofmenT ko ltd”-ze gacemuli xe-tyis damzadebis
specialuri licenzia #100002-iT gaTvaliswinebul teritoriaze tyis fondis detaluri inventarizaciisa
da tyiTsargeblobis gegmis SemuSavebis Sesaxeb
“tyiTsargeblobis licenziebis gacemis wesisa da pirobebis Sesaxeb”
debulebiT (saqarTvelos mTavrobis dadgenileba#132 11.08.2005) gansazRvruli
salicenzio pirobebis Tanaxmad Sps “jorjian vud end industrial develofmenT ko
ltd” valdebulia ganaxorcielos xe-tyis damzadebis specialuri licenzia #100002-iT
gansazRvruli tyis fondis teritoriis inventarizacia (mcxeTa-mTianeTis regionaluri
satyeo sammarTvelo, TianeTis satyeo ubani, yofili satyeoebi _ artaani,
axalsofeli), SeimuSaos tyiTsargeblobis gegma, romelic dadebiTad iqneba
Sefasebuli ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis (OECD)
wevr nebismier qveyanaSi akreditebuli Sesabamisi organizaciis mier.
salicenzio farTobi sul _ 7
706 ha
maT Soris: yofili artaanis satyeo _ 1
447 ha
yofili axalsoflis satyeo _ 6 259 ha
samuSaoTa mizania tyis inventarizaciis monacemTa safuZvelze tyiTsargeblobis
miznobrivi gegmis Sedgena, romelic efuZneba tyis mdgradi ganviTarebis
principebs da iTvaliswinebs ekologiur, ekonomikur da socialur komponentebs.
aRniSnul saqmianobaTa ganxorcielebis procesSi gamoyenebuli iqneba
qveyanaSi moqmedi sakanonmdeblo noramtiuli dokumentebi, agreTve OECD
qveynebSi miRebuli tyeebis mdgradi ganviTarebis principebi, normatiuli
maCveneblebi, 2006 wels satyeo proeqtis farglebSi ganxorcielebuli landSaftur-
ekologiuri kvlevebis masalebi.
Sedgenili dokumentebi warmoadgenen sxvadsxva teqnikuri dagegmarebisaTvis
(tyekafebis gamoyofa, tyis movla-dacvis, aRdgenis samuSaoebi, sxvadasxva
resursebis gamovlena, gzebis gayvana da sxva) specialuri kvlevis safuZvels.
samuSaoTa saxeebi da etapebi
1.
mosamzadebeli samuSaoebi. 2.
tyis inventarizaciis ganxorcieleba da sataqsacio maCveneblebis dadgena;
3.
cifruli rukebis Sedgena geoinformaciuli sistemebis (gis) teqnologiebis
gamoyenebiT;
4.
adgilobriv mosaxleobaSi, samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebSi
saubrebisa da gamokiTxvebis Catareba tyis mimdinare sainventarizacio
samuSaoebTan dakavSirebiT;
5.
moqmedi kanonmdeblobisa da gamokiTxvis monacemTa safuZvelze garemos
dacviTi mniSvnelobis da biomravalferovnebiT gamorCeuli tyis ubnebis
gamovlena, sadac aikrZleba an SeizRudeba tyis ama Tu im resursis mopoveba;
6.
warsulSi ganxorcielebuli
RonisZiebebis analizi da Sefaseba;
7.
merqnis yovelwliuri mimdinare namatis (maragis cvlilebebis) dadgena;
128
8.
saangariSo periodSi (10 weli) xe-tyis damzadebis optimaluri moculobis
gansazRvra satyeo ubnebis, kvartlebisa da literebis mixedviT;
9.
tyis movlis, aRdgena-gaSenebisa da dacvis RonisZiebaTa moculobebis dadgena;
10.
koromTa satyeo paTologiuri da sanitaruli mdgomareobis Sefaseba;
11.
tyis meorexarisxovani da aramerqniTi resursebiT sargeblobis dasaSvebi saxeebis
dadgena;
12.
monacemTa bazis Sedgena tyis fondze, resursebze da mdgomareobaze jamuri
monacemebis miReba, tyiTsargeblobis axsna-ganmartebiTi baraTis SemuSaveba;
13.
sakvlev obieqtze sareinjeroebis (samcveloebis) gansazRvra.
amocanebis Sesasruleblad gasatarebeli samuSaoebis meTodologiebi, programebi,
sakanonm
deblo normatiuli sacnobaro baza
tyis inventarizacia ganxorcieldes saqarTvelos garemos dacvisa da
bunebrivi resursebis ministris 02.10.2007w #1440 brZanebiT damtkicebuli
“saqarTvelos tyis fondis aRricxvis wesis” Sesaxeb debulebis moTxovnaTa
Sesabamisad.
1. mosamzadebeli samuSaoebi moicavs
: sakvlevi obieqtis sazRvrebis orTofoto
gegmebze datanas, deSifrirebas, sakvlevi obieqtis sxva miwaTmosargebleebTan
sazRvrebis dadgenas da maT SeTanxmebas Sesabamis uflebamosil
organoebTan, Sedarebas sakadastro monacemebTan, wina tyeTmowyobis
rukebTan, SeTanxmebuli sakvartale qselis datanas da teritoriebis sareinjeroebad
dayofas. sakvartale qselis numeracia ganxorcieldes yofili satyeo ubnebis numeraciis
mixedviT da ZiriTadad SenarCunebul iqnes arsebuli sakvartale qseli.
ganxorcieldes orTofoto gegmebis deSifrireba sataqsacio ubnebis gamoyofis
mizniT, sataqsacio ubnebis gamoyofisaTvis kriteriumebi da parametrebi miRebul
iqnes zemoTaRniSnuli debulebis (“tyis fondis aRricxvis wesi”) mixedviT.
2. tyis inventarizaciis ganxorcieleba da sataqsacio maCveneblebis dadgena:
2.1 tyis inventarizaciis meTodi:
saeqspluatacio sataqsacio ubanSi, sadac moqmedi Wris wesebis Sesabamisad
daSvebulia Wrebi, inventarizacia xorcieldeba ubanSi SesvliT da mudmivi radiusis
wriuli sanimuSo farTobis aRebiT. sanimuSo farTobis sidide unda Seadgendes
sataqsacio ubnis farTobis 2-3 procents. gansakuTrebiT garemosdacviTi tyis
ubnebSi da agreTve tyis ubnebSi, sadac uaxloes 10 weliwadSi
merqniTsargebloba ar ganxorcieldeba, inventarizacia ganxorcieldes analitikuri
deSifrirebis da arsebuli monacemebis aqtualizaciis meTodebis gamoyenebiT.
sataqsacio ubnebi erTiandebian stratebSi. sataqsacio svlaze azomviTi meTodiT
(romelic moicavs Tvalzomur da azomviT meTodebs) aRiwereba stratSi Semavali
ara nakleb 20 sataqsacio ubani. stratSi 50ze naklebi sataqsacio ubnis
SemTxvevaSi unda aRiweros ubnebis ara nakleb 10%. miRebuli sataqsacio
monacemebi stratSi gasaSualdeba da gavrceldeba stratSi Semaval yvela
sataqsacio ubanze. stratebi Camoyalibdes gabatonebuli merqniani saxeobebis,
xnovanebis da sixSiris jgufebis mixedviT (v. gulisaSvilis mier Sedgenili
saqarTvelos tyemcenareobis olqebis farglebSi):
129
-
xnovanebis mixedviT koromebi daiyos axalgazrda, Suaxnovan, momwifar,
mwife da mwifeze uxnes jgufebad;
-
sixSiris mixedviT koromebi daiyofa Semdeg jgufebad 0,1-0,2 (meCxeri
dabali saixSiris); 0,3-0,4 (dabali sixSiris); 0,5-0,6 (saSualo sixSiris) 0,7 da
meti (maRali sixSiris) sixSireebi.
2.2 sataqsacio ubnis maCveneblebi detaluri inventarizaciisaTvis da
stratificirebisTvis:
1. administraciuli raioni;
2. satyeo organizacia (regionaluri);
3. satyeo ubani;
4. samcvelos (sareinjeros) nomeri; 5. kvartlis nomeri;
6. sataqsacio ubnis nomeri;
7. farTobi, ha;
8. gansakuTrebuli funqcionaluri daniSnulebis ubani
;
9. ferdobis eqspozicia;
10. ferdobis daqaneba;
11. simaRle zRvis donidan;
12. mdebareoba gzebTan mimarTebaSi;
13. mdebareoba dasaxlebul adgilebTan mimarTebaSi;
14. miwis kategoria;
16. eroziuli procesebi;
17. boniteti;
18. tyis tipi;
19. merqnian saxeobaTa Semadgenloba 20. koromis xnovaneba Semadgeneli saxoebebisaTvis;
21. koromis saSualo simaRle Semadgeneli saxeobebisaTvis;
22. koromis saSualo diametri Semadgeneli saxeobebisaTvis; 23. warmoSoba Semadgeneli saxeobebisaTvis; 24. merqnis sasaqonlo klasi Semadgeneli saxeobebisaTvis; 25. sixSire Semadgeneli saxeobebisaTvis; 26. zrdadi koromis maragi Semadgeneli saxeobebisaTvis; 27. fautis maragi, sanitariuli mdgomareoba;
28. saeqspluatacio ubnebSi maragis ganawileba samasaled da saSeSed;
29. koromSi zexmeli merqnis maragi;
30. koromSi Caxergilobis maragi;
31. xeebis maragis yovelwliuri namati;
32. mozardis daxasiaTeba; 33. qvetyis daxasiaTeba;
34. monacemebi cxovelTa samyaros obieqtebis Sesaxeb;
35. aramerqnuli resursi;
stratebSi Semavali ubnebisaTvis 1-dan_16 maCveneblebi axasiaTebs konkretul
sataqsacio ubans, xolo 17-dan_35 axasiaTebs stratebs.
2.3 sataqsacio ubnis maCveneblebis dadgenis meTodebi, kriteriumebi,
parametrebi miRebul iqnas saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi
resursebis ministris 2007 wlis 2 oqtombris #1440 brZanebiT damtkicebuli
‘’saqarTvelos tyis fondis aRricxvis wesisa’’ da am teqnikuri davalebis mixedviT 2.3.1 gamovlenili iqnas saqarTvelos "wiTeli nusxaSi" Setanili gadaSenebis
safrTxis winaSe myofi iSviaTi, reliqturi, endemuri da SezRuduli gavrcelebis
arealis mqone mcenareebis ubnebi.
2.3.2 tyis fondis sazRvrebi alpur saZovrebTan gatarebul iqnas tyis gavrcelebis
konturze. kanonmdeblobis gaTvaliswinebiT tyis fondSi CarTul iqnes buCqnarebiT
130
dakavebuli teritoriebi. tyis fondis tyed da tyis fondis miwebad dayofa moxdes
saqarTvelos tyis kodeqsis Sesabamisad.
2.3.3 koromTa maragebisa da sixSireebis dadgenisas gamoyenebuli iqnas:
a) wiflis da rcxilis koromebisaTvis – n. margveliSvilis mier Sedgenili cxrilebi;
b) muxis, nekerCxlis, ifnis, wablis koromebisaTvis – cxrilebi g. ZebisaSvilis mier
Sedgenili cnobaris mixedviT;O
koromTa maragis da sixSiris gansazRvrisas mxedvelobaSi iqnas miRebuli
Sesworebebi ferdobTa daqanebis mixedviT (SefardebiTi formulis mixedviT);
m
−
0
0
α
sadac, m-maragi 1-ha. ze 0
0
cos
α
α
m
−
0
0
α
-daqaneba 0-gradusze
0
α
-ferdobis daqaneba gradusebSi
2.3.4 koromis produqtiuloba – boniteti dadgindes:
wiflis koromebisaTvis – prof. n. margvelaSvilis SkaliT, mxolod cal-calke TesliTi,
amonayriTi koromebisaTvis, swrafmzardi merqniani, buCqnari koromebisaTvis –
g. ZebisaSvilis tyis cnobarSi moyvanil prof. m. orlovis SkalebiT;
2.3.5 tyeebis tipologiuri gamokvlevisas saxelmZRvanelod miRebul iqnas prof. l.
maxaTaZis da inJiner d. popovis mier SemuSavebuli tyis tipebis sqemebi;
2.3.6 Wrebis saxeebis da intensivobis daproeqteba moxdes rogorc moqmedi
Wris wesebis Sesabamisad (‘’ saqarTvelos tyeebSi mTavari sargeblobis Wris
wesi’’, ‘’saqarTvelos tyeebSi movliTi Wris wesi’’), agreTve alternatiuli variantad
OECD qveynebSi miRebuli standartebis safuZvelze; 2.3.7. saeqspluatacio ubnebis 30-dan 35
0
-mde daqanebis ferdobebze
tyiTsargeblobis aucilebeli moTxovnebi dagdenili iqnas moqmedi kanonmdeblobis
Sesabamisad.
2.3.8 tyis taqsaciis dros rTuli nairxnovani koromebis aRwera moxdes koromis erT
iarusSi Semadgenlobis 10 koeficientebis farglebSi moqmedi aRricxvis wesebSi
moyvanili parametrebiT da kriteriumebiT;
2.3.9 miRebul iqnas gzis Semdegi tipebi: saerTo sargeblobis gza, tyis
saavtomobilo centraluri gza, tyis saavtomobilo damxmare gza, morsaTrevi gza,
saurme gza da biliki;
2.3.10 Wris xnovaneba da xnovanebis klasis xangrZlioba miRebul iqnas
moqmedi Wris wesebSi mocemuli cxrili #1-is mixedviT; 3. tyis cifruli rukebis Sesadgenad gamoyenebuli iqnas 1:25000 masStabis
toporukebi da orTofoto gegmebi. im teritoriaze, sadac orTofoto gegmebi ar aris,
gamoyenebul iqnas kosmosuri suraTebi.
tyis rukebis datvirTva da Sinaarsi Sesruldes moqmedi ‘’tyis fondis aRricxvis
wesis’’ Tanaxmad. Tematur rukebze hidrografia, sxvadasxva obieqtis sazRvrebi,
gzebis qseli unda iyos asaxuli sakvlevi pbieqtis sazRvrebs gareTac. tyis rukebze
datanil iqnas koordinatTa bade WGS
-84 sistemiT, rac saSualebas miscems tyis
meurneobis muSakebs GPS
-is gamoyenebiT daadginos nebismieri obieqtis
adgilmdebareoba +/- 10m sizustiT. 131
zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT tyis fondis teritoriaze mowyobil iqnas mxolod
saCvenebeli sakvartale boZebi kvartlis sazRvrebis ZiriTad gzebTan gadakveTaze.
pirobiTi aRniSvnebi Tematur rukebze Sesruldes qvemoT mocemuli legendis
mixedviT. 4. samTavrobo, arasamTavrobo organizaciebis, adgilobrivi mosaxleobis
(respodentebis ojaxebis saerTo raodenobis 5-10%) gamokiTxva. gamokiTxviT gamovlindes moTxovnileba saTbob SeSaze, samasale merqanze,
saTbobis tradiciuli wyaroebis alternatiuli saSualebebis gamoyenebis
SesaZlebloba, tyeebis mniSvneloba ZovebisaTvis, kenkris, sokoebis, gareuli xilis,
wablis nayofze, samkuranlo nedleulis damzadebisaTvis, nadirobisaTvis,
TevzaobisaTvis, tyeebis mniSvneloba adgilobrivi mosaxleobis ojaxuri
biujetisaTvis,
gamovlindes adgilobrivi mosaxleobis winadadebebi tyeebis zonirebis Sesaxeb;
mopovebul iqnes monacemebi demografiul mdgomarebaze, komlebis da
macxovrebelTa, sakrebulebis, skolebis, organizaciebis raodenobaze.
masmediis saSualebebiT da mosaxleobis gamokiTxvis dros gaSuqdes
samuSaoebis mizani da amocanebi.
132
5. moqmedi sakanonmdeblo bazis, saerTaSoriso standartebis (
MCPFF
),
adgilobrivi mosaxleobis gamokiTvis monacemebis safuZvelze. Catardes zonireba
tyis funqcionaluri da garemosdacviTi daniSnulebis mixedviT.
funqcionaluri daniSnulebis da garemosdacviTi zonebis savaraudo CamonaTvali
Semdegia:
1. dasaxlebuli punqtebis mimdebare dacviTi tyeebi;
2. sasmeli wylis wyalSemkrebi auzis tyeebi;
3. subalpuri tyeebi;
4. wylis obieqtebis napirdamcavi zolebi;
5. damewyrili adgilebis da CamonaSlebis mimdebare tyis ubnebi;
6. 35
0
-ze meti daqanebis ferdobze mdebare tyis ubnebi;
7. wiTeli nusxis, reliqturi, endemuri saxeobebiT gabatonebuli tyis ubnebi;
8. mineraluri da samkurnalo wylebis irgvliv arsebuli tyeebi;
9. kulturul-istoriuli, memorialuri, sakulto, sulieri dasvenebis tyis ubnebi;
10. maRali sakonservacio Rirebulebis tyeebi;
11. ekologiuri derefnebi;
12. ekologiurad kritikul mdgomareobaSi myofi tyis ubnebi;
(buCqebi,dabali sixSiris koromebi da a.S.)
13. samrewvelo tyeebi mdgrad mmdgomarebaSi;
14. samrewvelo tyeebi saSualo mdgradobis mdgomareobaSi;
15. samrewvelo tyeebi dabali mdgradobis mdgomareobaSi;
gamovlenili iqnas
garemosdacviTi da biomravalferovnebis TvalsazrisiT
gamorCeuli teritoriebi, unikaluri da mowyvladi ekosistemebi da landSaftebi,
sadac aikrZaleba, an SeizRudeba tyis resursebiT sargebloba. 6. gaanalizebul iqnas sakvlev obieqtze (regionaluri satyeo sammarTvelos farglebSi) Catarebuli
sameurneo RonisZiebebi. Seswavlil iqnes eroziuli procesebi, mozardis mdgomareoba, koromis
ekologiuri mdgradoba, Wris wesebis dacva. Seswavlil iqnas tyis kulturebis mdgomareoba, Catarebuli
bunebrivi ganaxlebis xelis Sewyobis ubnebSi mozardis mdgomareoba, bunebrivi ganaxlebis
mimdinareoba. tyis fondis dinamikis da sameurneo saqmianobis analizi Catardes evropis qveynebis
ministrTa konferenciaze (lisaboni 1998 weli)
miRebuli rekomendaciebiT da Sefasdes ekologiuri
mdgomareoba.
7. merqnis yovelwliuri mimdinare namatis dadgena.
izomeba xeebis radialuri namati specialuri xelsawyoTi (presleris burRi). burRi Seyvanili unda iqnes
xeSi 1,3 m simaRleze ferdobis zeda mxridan. TiToeul stratSi unda iyos azomili ara nakleb 20 xisa
(xeebis azomva unda moxdes v. gulisaSvilis mier Sedgenili saqarTvelos tyemcenareobis olqebis
farglebSi).azomvebi unda moicavdes proporciulad yvela Semadgenel saxeobas, romelic
ganisazRvreba Semdegi formuliT:
PM
=
PC+PHF , sadac
P
M - aris maragis namatis procenti,
P
C - kveTis farTobis namatis procenti,
PH
F - saxis simaRlis namatis procenti. Semdeg saerTo maragis gamravlebiT maragis namatis procentze miviRebT
mimdinare namatis +/- 3-10% sizustiT. samuSaos warmoebis dros gamoyenebuli
unda iqnes tyis ganviTarebis proeqtis mier SemuSavebuli kompiuteruli
programa.
133
8. yovelwliuri tyekafi ganisazRvros moqmedi wesebiT administraciuli raionis
farglebSi da yovelwliuri mimdinare namatis mixedviT (maragis cvlileba). yovelwliuri tyekafi ar unda aRematebodes koromis maragis yovelwliur
mimdinare namats saeqspluatacio fondis teritoriaze (tyis teritoria sadac
amJamad an momavalSi SesaZlebelia mTavari sargeblobis Wrebis Catareba).
9. savele samuSaoebis dros Seswavlili unda iqnes mozardis mdgomareoba
ZiriTadad Wra gavlil ubnebSi.
(v. gulisaSvilis mier Sedgenili saqarTvelos
tyemcenareobis olqebis farglebSi)
bunebrivi ganaxleba unda aRiricxos Wra gavlili ubnis ara nakleb 1% teritoriaze.
sarwmuno analizis misaRebad aRricxva unda Catardes wiwvovanebSi,
wiflnarebSi, rbilmerqnianebSi, rogorc xSiri qvetyiT dafarul da mis gareSe,
agreTve eqspoziciebis da zRvis donidan simaRlis gaTvaliswinebiT.
TiToeul jgufSi Seswavlili unda iqnas ara nakleb 5 ubnisa. analizis safuZvelze
WraSi daniSnul ubnebSi saWiroebis SemTxvevaSi dainiSnos tyis aRdgenis
RonisZiebebi.
inventarizaciis dros sataqsacio svlaze gamovlindes niadagis eroziis
SemTxvevebi
maT Soris: gamowveuli tyis WriT (morTreviT) da gzis mSeneblobiT.
gamovlindes eroziis gamomwvevi risk-faqtorebi, romelic gaTvaliswinebuli unda
iyos momavalSi tyis Wris da gzis mSeneblobis dros. agreTve daisaxos
Sesabamisi RonisZiebebi.
dadgenil iqnas sakvlev tritoriaze arsebul (mobinadre) gareul cxovelTa
(ZuZumwovarebi, frinvelebi, reptiliebi, amfibiebi, Tevzebi) nusxa; teritoriaze
mobinadre faunis saqarTvelos `wiTel nusxaSi~ Setanili saxeobebis nusxa da
RonisZiebebi daigegmos gareul cxovelTa sabinadro garemos, samigracio da
wyalTan misasvleli gzebis, gamravlebis arealebis, gadarCenis staciebisa da
wylis sasmeli adgilebis SenarCunebas gaTvaliswinebiT
10. tyeebis paTologiuri da sanaitaruli mdgomareobis Sefaseba ganxorcieldes
saqarTvelos tyis kodeqsis 27-e muxlis "T" qvepunqtisa da saqarTvelos garemos
dacvisa da bunebrivi resursebis ministris 2007 wlis 2 oqtombris #1440
brZanebiT damtkicebuli "saqarTvelos tyis fondis aRricxvis wesis" Sesaxeb
debulebis me-8 muxlis 44-e punqtis moTxovnebis mixedviT;
11. gansakuTrebuli funqcionaluri daniSnulebis da garemosdacviTi zonirebis,
adgilobrivi mosaxleobis gamokiTxvis da tyis inventarizaciis safuZvelze
dadgindes teritoriebi, sadac dasaSvebia ama Tu im tyis resursis mopoveba da
romels gaaCnia samrewvelo mniSvneloba. aramerqnuli, meorexarisxovani
resursebiT sargeblobis da sxvadasxva saqmianobaTa saxeebis savaraudo
CamonaTvali: Zirkvebis, qerqis, lafnis, fiCxis, totebis, nekeris mopoveba,
bunebrivi da xelovnuri satyeo plantaciebis Seqmna, Caxergilobis gawmenda,
samkurnalo nedleulis mopoveba, Teslebis (merqniani saxeobebis) mopoveba,
gareuli mcenareebis nayofis (xilis), kenkris mopoveba, balaxeuli sakvebis,
sokoebis mopoveba, Tibva saTibebze, Zoveba saZovrebze, Tibva tyeSi, Zoveba
tyeSi, tborebis mowyoba Tevzebisa da frinvelebisaTvis, samonadiro meurneobis
mowyoba, nadiroba, Tevzaoba, satyeo da saxanZro gzebis mowyoba, eleqtro da
kavSirgabmulobis xazebis mowyoba, wyalsadenebis mowyoba, sameurneo
ezoebis mowyoba, samecniero, kvleviTi da saswavlo saqmianoba, xelovnuri
tyeebis Seqmna.
12. tyis inventarizaciis savele dokumentaciis – sataqsacio baraTis da sanimuSo
farTobebis baraTis monacemebi Seyvanil unda iqnas kompiuterSi. tyis
inventarizaciis monacemTa damuSaveba xdeba specialuri programiT, romelic
SemuSavebulia saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis
saministros mdgradi ganviTarebis proeqtebis ganmaxorcielebeli saagentos mier.
xdeba monacemTa bankis Seqmna, sabaziso tyis rukasTan Serwyma,
134
gaangariSebebis warmoeba da jamuri cxrilebis miReba. monacemebi jamdeba
administraciuli raionebis da sul sakvlevi obieqtisaTvis. axsna-ganmartebiT baraTSi bunebriv-istoriuli pirobebi aRiweros sakvlevi obieqtis
teritoriis farglebSi, socialur-ekonomikuri mdgomareoba da tyis resursebze
moTxovnileba ganisazRvros im dasaxlebuli punqtebisaTvis romlebic sargebloben
am teritoriidan. administraciuli raionisaTvis (samoqmedo zonisaTvis)
moyvaniliqnas zogadi monacemebi.
tyiTsargeblobis gegma SemuSavdes licenziiT gansazRvruli teritoriis farglebSi.
14.
tyiTsargeblobis gegmis SemuSavebis safuZvels warmoadgens
saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris 2008 wlis
26 seqtembris #672 brZanebiT damtkicebuli "tyiTsargeblobis gegmis
SemuSavebisa da damtkicebis wesis Sesaxeb" debuleba 15.
axsna-ganmartebiTi baraTi unda moicavdes: N
Sinaarsi
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.
1
18.
2
18.
3
18.
4
18.
Sesavali
Tavi I
zogadi debulebani
tyiTsargeblobis obieqtis dasaxeleba, adgilmdebareoba, farTobi
obieqtis teritoriis organizacia, arsebuli struqturuli erTeulebis dasaxeleba
da farTobi
tyeTmcenareulobis zona
geologiuri agebuleba, reliefi, orografiuli barierebi da derefnebi
niadagebi
hidrografia, hidrologiuri qseli
klimati (hava)
mcenareuli safari da cxovelTa samyaro
socialur-ekonomikuri pirobebi
adgilobrivi moTxovnileba merqanze da tyis sxva resursebze
tyeebis mniSvneloba adgilobrivi biujetisaTvis
satransporto gzebi
kulturul-istoriuli da sxva mniSvnelovani adgilebi
cnobebi bolo tyeTmowyobis Sesaxeb tyeebis dayofa tyis kategoriebad da funqcionaluri daniSnulebis ubnebad
tyis fondis daxasiaTeba
Tavi II
tyis fondSi momxdari cvlilebebi da warsulSi ganxorcielebuli
saqmianobebi
tyis fondis dinamika
ganxorcielebuli saqmianobebis analizi
mTavari sargeblobis Wrebi
movliTi Wrebi
specialuri Wrebi
tyeebis sanitariuli mdgomareoba, tyis dacvis RonisZiebebi
tyis aRdgeniTi RonisZiebebi
aramerqnuli resursebi da tyis meorexarisxovani produqtebi sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis gamoyenebis Sefaseba
saerTo daskvnebi warsul meurneobaze 135
5
18.
6
18.
7
19
20
20.
1
20.
2
21
21.
1
21.
2
22
23 24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Tavi III
sarevizio periodSi dasamzadebeli xe-tyis moculobis
(maT Soris saangariSo tyekafis) gansazRvra
tyiT mTavari sargebloba
tyis farTobebis ganawileba mTavari sargeblobis Wrebis gaangariSebaSi
CarTul da gaangariSebidan gamoricxul ubne- bad
mTavari sargeblobis Wris gaangariSeba
tyis movliT Wrebs daqvemdebarebuli teritoriebis nusxa
movliTi Wrebis xnovanebaSi arsebuli koromebis ganawileba sixSireebis
mixedviT
sanitariuli Wrebi da Caxergilobis gawmenda
specialuri WrebiT xe-tyis damzadebis moculobiTi maCve-neblebi
yvela saxis Wrebis yovelwliuri moculobis gansazRvra
Wris obieqtebis ganawileba gziT misadgomobis da resursebis aTvisebis
sirTulis mixedviT
Tavi IV
tyis dacvisa da Rdgenis RonisZiebebi
tyeebis sanitariuli mdgomareoba, mavneblebiT da daavadebiT
dazianebis sawinaaRmdego profilaqtikuri da salikvidacio RonisZiebebi
xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebi
teritoriis sareinjeroebad (samcveloebad) dayofa
tyis aRdgena-gaSenebisaTvis rekomendirebuli saxeebi, Ronis-Ziebebi da
maTi moculobebi
tyis aramerqnuli da meorexarisxovani resursebiT sarge-blobis
dasaSvebi saxeebis dadgena
Tavi V
satyeo infrastruqtura
informacia mosawyobi gzebis da sxva infrastruqturis Sesaxeb
Tavi VI
biomravalferovnebis dacvisa da garemosdacviTi RonisZiebebi
tyeebis ekologiuri mdgomareoba, biologiuri mravalfe-rovnebis, garemos
unikaluri da mowyvladi ekosistemebis, landSaftebis da „wiTeli nusxiT“
daculi mcenareebis da cxovelTa samyaros obieqtebis habitatebis
dacvisa da gaumjobesebis RonisZiebebi
danarTebi
samuSaoTa teqnikuri davaleba
Zveli da axali kvartlebis nomrebis SedarebiTi uwyisi
mcenareuli safaris da cxovelTa samyaros saxeobebis nusxa
mTavari sargeblobis gaangariSebaSi CarTuli da gaangari-Sebidan
gamoricxuli farTobebi da maragebi merqniani saxeobebis mixedviT
SemuSavebuli masalebis nusxa
136
3
4
5
137
sakvlevi obieqtisaTvis Sesadgeni dokumentaciis nusxa:
dokumentis dasaxeleba
egzemplarebis raodenoba
qaRaldze
dabeWdili da
dakompleqtebu
li
eleqtro
matarebelze
1 tyiTsargeblobis axsna-ganmartebiTi baraTi mTlianad
sakvlevi obieqtebisaTvis
3
1
2. jamuri cxrilebi tyis fondze da resursebze satyeo ubnebis
mixedviT 3
1
3. daproeqtebul RonisZiebaTa uwyisebi satyeo ubnebis
mixedviT 3
1
4. taqsaciuri aRwerebi satyeo ubnebis mixedviT
3
1
5. sataqsacio informaciisa da geomonacemTa
baza(Sesabamisi eleqtronuli proeqtebiT)
-
1
6. Tematuri rukebi
6.1 SeRebili Tematuri rukebi
6.1.1 koromTa saxeobrivi da asakobrivi struqturis mixedviT
(1:25000) masStabis
3
1
6.1.2 daproeqtebuli RonisZiebebis mixedviT (1:25000)
masStabis
3
1
6.1.3 zonirebis mixedviT (1:50000) masStabis
3
1
6.1.4 sareinjeroebis mixedviT (1:25000) masStabis
1
1
6.2 SeuRebavi tyis rukebi (1:25000) masStabis 3
1
7. sqema rukebi
7.1 gabatonebuli merqniani saxeobebis mixedviT (1
:100000)
masStabis
3
1
7.2 daproeqtebuli RonisZiebebis mixedviT (1
:100000)
masStabis 3
1
7.3 xanZris saSiSroebis klasebis mixedviT (1
:100000)
masStabis
3
1
138
Автор
ninenino
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 124
Размер файла
1 973 Кб
Теги
word, office, документы, microsoft
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа