close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Rules2010

код для вставкиСкачать
 Зміни внесено на підставі Наказу МОН України ві д 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією
КУ і мені Бориса Грінченка
( Протокол від 07.02.2010р.
№4)
Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 26.03.2010р. № 243 та затверджено Приймал
ьною комі сі єю КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 08.04.2010р.
№8)
Проведення освітньої діяльності у Київсько
му університеті імені Бориса
Грінченка
(надалі Університет)
здійс
нюється відповідно до ліцензії М
іністерства освіти і нау
ки серія АВ № 498246
від 27.10.2009 р., термін дії 01.07.2014 року.
Перший абзац змінено згідно рішення Приймальної комісії, протокол №4 від 07.02.2010 р.
Правила прийому до Університету
р
озроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджени
х наказом Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 200
9
р. №
873 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня
2009 році за №930/16946
, Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України від 21
.12.2009 року № 1158, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 р. за №1258/17274.
Другий
абзац змінено згідно
рішення Приймальної комісії, протокол №4 від 07.02.2010 р.
І
. Загальні положення
1.1
. К
иївський університет імені Бориса Грінч
енка оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо
-
кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах лі
цензованого обсягу (дивись додаток 1).
1.2.
До Університету пр
и
ймаються громадяни Украї
ни, які виявили бажання здобути вищу освіту та мають відповідний освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень. 1.3. Прийом громадян до Університету на всі освітньо
-
професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра прово
диться на конкурсній основі незалежно від джерел ф
і
нансування навчання.
1.4.
Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішує приймальна комісія Університету.
1.5.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для вида
ння відповідного наказу
ректором
Університету.
1.6.
Університет створює умови для ознайомле
н
ня вступників і
з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.
Університет забезпечує до
тримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гла
с
ність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.
ІІ
. Вимоги до рівня освіти вступників
2
.
1. До участі в конкурсі щодо зара
хування на перший курс Університетського коледжу допускаються особи з базовою загальною середньою освітою для навчання за освітньо
-
професійними програмами підготовки молодшого спеціаліст
а з одночасним здобуттям повної
загальної середньої освіти. 2
.2. На н
авчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодш
ого
спеціаліст
а
приймаються особи з повною загальною середньою освітою на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця
, додаток 2
).
2
.3. На навчання для здобуття освітньо
-
кваліфік
аційного
рівня молодшого
спеціаліст
а
приймаються особи, які здобули освітньо
-
кваліфікаційний рівень
кваліфікованого робітника
,
на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця
, додаток 2
).
2
.4.
На навчання для здо
буття освітньо
-
кваліфікаці
йного
рівня бакалавра приймаються
особи
з повною загальною середньою
осві
тою
. 2
.5. Особи, які мають освітньо
-
кваліфікаційний рівень моло
д
шого спеціаліста
, мають право вступати на другий (
третій)
курс Університету для продовже
н
ня навчання за освітньо
-
профе
сійними програмами підготовки бакалавра (з нормативним
терміном підготовки
на вакантні місця
, додаток 3
)
за умови вступ
у на споріднений
н
а
прям підготовки.
2
.6.
Особи, які мають освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра, мають право вступати в Університет д
ля здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра.
2
.7.
Особи, які мають освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліста
,
мають право вступати в Уніве
р
ситет для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня магістра.
2
.8.
Особи, що мають академічну довідку встановленого зразка
,
можуть бути з
араховані на другий та наступні
курси Університету в
межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
,
затвердж
еного Наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року № 245. 2
.9.
При прийомі на навчання за освітньо
-
професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра
осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах
освітній
(
освітньо
-
кваліфікаційний
)
рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо
-
кваліфікаційний
(
освітній
)
рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація таких документів здійс
нює
ться впродовж
першого року навчання. ІІІ
. Фінансування підготовки фахівців 3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:
-
за рахунок коштів бюджету м. Києва –
за державним замо
в
ленням;
-
за рахунок довгострокових кредитів;
-
за рахун
ок коштів фізичних (юридичних) осіб.
3.2. Громадянин України має право
безоплатно
здобу
ва
ти вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо
-
кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безопл
атно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’зки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико
-
соціальної експертної комісії.
3.
4. Обсяги підготовки фахівців за освітньо
-
кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та м
а
гістр
за рахунок коштів місцевого бюджету визначаються Головним управлінням освіти і науки
–
в
иконавчим органом Київради (Київської міської д
ержавної адміністрації).
3.5. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» понад установл
е
ні обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, Університет здійснює прийом
студентів на
навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб у межа
х чи
сельності, що обумовлена чинною
ліцензією.
3.6. Особи, які
зараховані на місця, що фінансуються за рахунок коштів бюджету м. Києва (місця державного замовлення)
,
укладають тристоронню угоду (студент, Університет, Головне управління освіти і науки м. К
и
єва), згідно з якою випускник зобов’язується
відпрацювати в закладах освіти м
. Києва 3 роки після закінчення
Університету.
І
V
.
Терміни
прийому заяв та документів, вступних екзаменів
,
конкурсно
го відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв та доку
ментів від вступників на денну та заочну форми навчання розпочинається 15 липня
.
4.2.
Прийом документів від вступників на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня
, крім випадків, передбачених пунктам
и 4.3 та 4.4 цього розділу.
4.3.
Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени відповідно до пунктів 7
.1, 7
.2 роз
ділу V
II
цих Правил, закінчується 22 липня
.
Вступні екзамени проводят
ься з 23 до 31 липня. 4.4. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творч
і конкурси відповідно до пункту 6.1, розділу VI цих Правил, закінчується 22 липня
. Творчі конкурси проводяться з 23 до 31 липня.
4.5. Прийом за
яв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі
базової загальної середньої освіти, закінчується 22 липня.
Вступні випробування проводяться з 23 до 31 липня
.
4.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання за освітньо
-
квал
іфікаційним
и
рівням
и
спеціаліст, магістр, а також за скороченим терміном в
ідповідно до пунктів 2
.2, 2
.3, 2
.5 розділу ІІ
цих Правил, закінчується 22 липня.
Фахові / вступні випробування проводяться з 23 до 31 липня.
Примітка. Для випускників Університету (
л
ютий
2010 р.) освітньо
-
кваліфікаційного рівня «бакалавр
»
здійснюється прийом заяв та документів на навчання за заочною формою за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з 01 березня по
31 березня.
Конкурсний відбір і зарахування проводиться з 01 квітн
я по
10 квітня.
Особи, які не зар
ахован
і на навчання в зазначені терміни,
можуть брати участь у ко
нкурсному відборі відповідно
до
п.4.1
-
4.10. 4.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазн
аченням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не
пізніше 1 серпня. 4.8. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання за освітньо
-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра, а також за скороченими термінами відповідно до пунктів 2
.2
, 2
.3, 2
.5 розділу ІІ
цих правил
,
із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 5 серпня.
4.9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання за державним замовлення
м здійснюється не пізніше 10 серпня
, за кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.
4.10
. Зарахування вступників
, які вступають на навчання за освітньо
-
кваліфікаційними рівнями спеціаліст
а
, магістр
а
, а також за скороченими термінами відповідно до п
унктів 2
.2, 2
.3, 2
.5
розділу ІІ
цих правил на місця державного замовлення
,
здійснюється не пізніше 15 серпня.
За кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.
Інформацію п.
п.
4.1
-
4.10 у зведено
му вигляді подано у таблицях 1, 2.
Таблиця 1
. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти:
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву
від
виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої
повної загальної
середньої
повної загальної середньої Початок прийому заяв та документів
15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування
22 липня 2010 року
Закінчення прий
о
му заяв та документів від осіб, які н
е складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2010 року
31 липня 2010 року
Терміни
проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів
23 –
31 липня 2010 року
Термін оприлюднення рейтингового спи
ску вступників
1 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників
За державним замовленням
–
не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб
–
після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) –
не п
ізніше 25 серпня
Таблиця 2.
П
рийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву
від
виробниц
тва
вступники на основі освіти
базової вищої освіти
повної вищої освіти
базової
або повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів
15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування
22 л
ипня 2010 року
Строки проведення вступних
/ ф
ахових
екзаменів та творчих конкурсів
23 –
31 липня 2010 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Не пізніше 5 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників
За державним замовленням
–
не пізн
іше 15 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб
–
після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) –
не пізніше 25 серпня
V
.
Порядок прийому заяв та документів для вступу
5.1. Вступники особисто подают
ь заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціал
іста, магістра) та форму навчання. 5.2. До заяви вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором
–
оригінали або завір
ені копії; медичну довідку за формою 086
-
о або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. При прийомі в порядку переведення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
5.3. Вступники, які вступають на осн
ові повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), з оцінками з предметів, що визначені цими П
равилами для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціа
льність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються
(
крім випадків, передбачених абзацом 2
пунк
т
у 6.1
розділу VI
цих Правил)
.
Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.
Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п
’
яти вищих навчальних закладів України та не більше
ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу. Зміни внесено на під
ставі Наказу МОН України від 2
6
.
03
.20
10
р. № 243
та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 0
8
.0
4
.2010р. №
8
)
.
5.4. Особи, зазначені у пунктах 7.1, 7.2
, 7.3
розділу VII
цих Правил, які не проходили зовнішнє незалежне оцінюва
ння з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів. 5.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центр
у. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). 5.6. Приймальна комісія розглядає документи всту
пників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання. 5.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також на
дання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом. 5.8. Паспорт громадянина України, п
аспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.
5.9. Інші документи подаються вступником, якщо це викликано обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами
підготовки (спеціальностями), в
становленими чинним зак
онодавством, у терміни, визначені для прийому документів.
5.10.
При прийнятті на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Зміни до п
ункт
у
5.10 розділу V
внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінченка (П
ротокол від 07.02.2010р. №4)
.
5.11. Усі копії документів завіряються за оригіналами безпосередньо в Університеті, або в установленому законодавством порядку. 5.12. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прий
о
му, поза конкурсом, за резул
ьтатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів.
Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові
документи
, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному від
борі.
VI
. Організація і проведення конкурсу
6.1.
Для конкурсного відбору осіб, я
кі на основі повної загальної сер
едньої освіти вступають до Університету для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сер
тифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (
дивись д
одат
ки
4
,6
), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети
, а також
м
інімальна кількість балів сертифікатів та вступних випробувань з профіль
них та непрофільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.
За рішенням Приймальної комісії допускається для участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступник, який п
одає серттифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами, нижча 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предм
етів (предмета), визначених цими Правилами, становить не нижче 170 балів з кожного предмета.
Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 26.03.2010р. № 243 та затверджено Приймальною комі сі єю КУ імені Бориса Грінч
енка (Протокол від 08.04.2010р.
№8)
6
.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням д
о десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту
, обрахованого за 12
-
бальною шкалою
, значенням 200
-
бальної шкали, встановленою додатком 5 до цих Правил)
шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5
-
бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перера
хунку визначає приймальна комісія. 6.
3. Конкурсний бал особи, що вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів
,
визначених цими Правилами предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту
(див. пункт 6.1)
, результатів творчих к
онкурсів та вступних екзаменів передбачених цими Правилами. 6.4. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів та результатів творчих конкурсів, що оцінюються за 12
-
бальною шкалою.
6.5.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на веб
-
сайті Універс
итету.
6.6. При прийомі на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра при проведенні конкурсного відбору враховуються результати вступних випробувань
(додаток 4)
, результати державної атестації за попередній освітньо
-
кваліф
ікаційний рівень, середній бал додатка документу про освітньо
-
кваліфікаційний рівень, на підставі якого здійснюється вступ, рекомендація кафедри (ДЕК, Вченої ради) тощо.
Зміни до п
ункт
у
6.6
розділу V
I
внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р
. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
.
Для
вступників
,
щ
о здобули освітньо
-
квал
іфікаційний рівень бакалавра в У
ніверситеті в поточному році і виявили бажання продовжити
навчання за освітньо
-
к
валіфікаційним рівнем
«спеціаліст», результати державної атестації, можуть бути зараховані в якості результатів фахового випробування.
6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання
за скороченим
терміном підготовки бакалавра враховуються
результати вступних/фахових випробувань та середній бал додатка до документа про освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Для вступників, що здобули освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в Університеті в поточному році
і виявили бажання продовжувати навчання за освітньо
-
кваліфіка
ційним рівнем бакалавр
, результати держаної атестації можуть бути зараховані в якості результатів фахового випробування.
6
.
8.
Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про органі
зацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026. 6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі к
онкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня
,
а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються
.
6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, тв
орчих конкурсів, що проведенні У
ніверситет
ом
,
розглядає апеляційна комісія.
6.11.
При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання я
кості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов
’
язковим, крім передбачених пунктами 7.1, 7.2
, 7.3
розділу VII
цих Правил випадків.
Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 26.03.2010р. № 243 та затверджено Приймальною комі сі єю
КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 08.04.2010р.
№8)
6
.12. Для осіб, які не атестовані з української мови і літератури, приймальна комісія може вст
ановлювати вступний іспит з російської мови і літератури. Для цього вступник при подачі документів щодо вступу подає заяву на ім
’
я Голови приймальної комісії. Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 26.03.2010р. № 243 та затверджено Приймальною к
омі сі єю КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 08.04.2010р.
№8)
VII
. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти 7.1.
Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з кон
курсних предметів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти
-
інваліди). 7.2. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних ек
заменів з конкурсн
их предметів в Університеті
в разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають: громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу;
Зміни до пункту 7.2 внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затв
ерджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
.
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом –
при вступі на заочну форму навчання; особи, що мають
захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український цент
р оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
7.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів в Університеті за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.
Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 26.03.2010р. № 243 та затверджено Прийм
альною комі сі єю КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 08.04.2010р.
№8)
VIII
. Проведення вступних екзаменів і
творчих конкурсів
8.1.
Для проведення відповідно до пунктів 2
.1, 2
.2, 2
.3
, 2.4 розділу ІІ
цих
Правил вступних екзаменів для вступників на осн
ові базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань для інших категорій вступників створюються атестаційні комісії. 8.2.
Результати вступних екзаменів і
творчих конкурсів для вст
упників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12
-
бальною шкалою. 8.3.
Результати вступних екзаменів і
творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою ві
д 100 до 200 балів. IX
. Цільовий
прийом до вищих навчальних закладів
9.1
. Цільовий прийом організовується: відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
:
осо
би з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не ниж
че встановленого цими Правилами;
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
9.2.
Особи, які всту
пають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I
–
II рівнів акредитації –
відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчо
ї влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 9.3.
В
с
тановлена квота не по
винна перевищувати 50 відсотків державного замовлення на підготовку ф
ахівців з кожної спеціальності (напряму).
9.4.
Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста,
бакалавра
.
Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів. 9.5.
Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах. 9
.
6
. З метою вирішення кадрових проблем м. Києва при вступі до У
ніверситету організовується цільовий прийом: особи, що направлені на навчання Головним управлінням освіти і науки м. Києва згідно з планом цільової підготовки
,
мають переваги при поданні оригіналів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
з кількістю балів від
повідно
до
встановленого в пункті 6.1
цих Правил
, документ
а
про попередню освіту та медичної довідки.
Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати
50%
з кожного напряму підготовки (спеціальності)
.
X
. Зарахування
за співбесідою
10.1.
За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської к
атастрофи» надане таке право. 10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії. 10.3.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на з
агальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. XI
.
Зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти
вступників
, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предмет
ів 11.1.
Зараховуються до Університету відповідно до розділу XV цих Правил за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнаро
дних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I
-
III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I
-
III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів –
захистів науково –
дослідних робіт учнів –
членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
основи інформатики –
при вступі на напрям «прикладна матема
тика»;
історія –
при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України».
Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грін
ченка
(Протокол від 07.02.2010р. №4)
.
11.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських
, учасникам міжнародних олімпіад
та призерам III
етапу Всеукраїнських конкурсів –
захистів науково –
дослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук України
, що відб
улися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
Зміни внесено на підставі Наказу МОН України від 26.03.2010р. № 243 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінч
енка (Протокол від 08.04.2010р
.
№8)
XII
.
Зарахування поза конкурсом
12.1.
Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право; діти
-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей
-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського п
іклування» (зі змінами); інваліди I та II груп та діти
-
інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; особи, яким відпо
відно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими сп
еціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; діти військовослужбовців Збройних Си
л України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни
, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово
-
патріотичного виховання молоді»; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови
Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення прести
жності шахтарської праці» нада
но
таке право. 12.2.
З
азначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить Університет) не нижче встановленої цими Пра
вилами прийому мінімальної кількості балів (124 бали) та інших документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом. 12.3
Кількість місць для осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, становить 25 % обсягу державного замовлення з кожного напряму
(спеціальності) підготовки.
Пункт 12.3 внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса
Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
XIII
. Право на першочергове
зарахування
13.1. Право на перш
очергове зарахування мають: особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення т
урботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово
-
патріотичного виховання молоді» надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право; особи, яким відповідно до Указ
у Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
особи
, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право (при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів
)
; випускники старшої шк
оли (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на базі повної загальної середньої освіти; особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пун
ктів в Україні» надано статус гірського
;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).
Останній абзац пункту 13.1 внесено на підставі На
казу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
.
13.2.
Зазначене право надається за інших рівних умов за ч
ерговістю, визначеною пунктом 13
.1 цього розділу. XIV
.
Формува
ння
та оприлюднення рейтингового списку вступників
14.1
. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахув
ання відповідно до виділеної квоти. 14.2.
Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: особи, які мають право на зарахування поза конкурсом; особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; о
соби, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів; особи, які зараховуються за конкурсом. До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. 14.3.
У меж
ах кожної зазначеної в
пункті 14
.2 категорії рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття. 14
.4. У рейти
нговому списку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника; бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну зага
льну середню освіту; результати творчих конкурсів, якщо такі передбачені; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди; наявність визначних успіхів у вивченні
профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади; наявність права на першочергове зарахування. 14
.5.
Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб
-
сайті Університету
із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. XV
.
Надання рекомендацій для зарахування 15.1 Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця де
ржавного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. 15.2.
Офіційним повідомленням про надання реко
мендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. 15.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб
-
сайті Університету.
15.4.
За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту н
аселення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а та
кож створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою. XVI
.
Реалізація права вступників на вибір місця навчання
16.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декі
лька напрямів підготовки (спеціальност
ей) чи на різні форми навчання
впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали д
окумента про освітній (освітньо
-
кв
аліфікаційний) рівень та додатк
у
до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії. 16
.2.
При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо
-
професі
йними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінал
и сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокови
х кредитів протягом усь
ого термін
у н
авчання. При одночасному на
вчанні за двома освітньо
-
професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рів
ень державного зразка та дода
тк
а
до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчально
му закладі протяг
ом термін
у навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів. 16
.3.
Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної (відбірков
ої) комісії оригінали документів про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не ви
конали вимог для зарахування), в
трачають право зарахува
ння на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів. XVII
. Коригування списку рекомендованих до зарахування
17.1
. Післ
я завершення встановленого термін
у вибору вступниками місця навчання
(п’
ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування; відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не викон
али вимог для зарахування; формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця. 17.2.
Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на нав
чання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бут
и рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Терміни
виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Університету, але не пізніше 25 серпня. 17.3.
Коригування реком
ендацій до зарахування може здійснюватися приймальною коміс
ією протягом встановленого термін
у зарахування відповідних категорій вступників. 17.4.
Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійсн
юється відповідно до розділу 15
цих Умов.
XVIII
. Нака
з про зарахування 18.1.
Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб
-
сайті Університету.
18.2.
Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України
.
Зміни
до пункту 18.2
внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Гр
інченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
.
XIX
.
Додаткове зарахування до вищих навчальних закладів та зберігання робіт вступників 19.1.
Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з У
ніверситету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводить Університет) до цього чи іншого вищог
о навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання. 19.2.
Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які
не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надси
лаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом. XX
.
Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів 20.1.
На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів мас
ової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів в Університеті здійснюється за офіційним зверненням
засо
бом
масової інформації, який представляє журналіст. Звернення
щодо акредитації журналіста надається голові приймальної ко
місії (ректору) до 15 липня.
20.2.
Гром
адські організації, яким надано
Міністерством освіти і науки України право вести спостереження за роботою приймальної комісії
,
можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні коміс
ії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання. 20.3.
Голова приймальної комісії, як правило, оголошує
про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках –
не пізніше ніж за
три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
20.4.
Подання вступником недостовірних персона
льних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування
поза конкурсом, права на першо
чергове зарахування, права на зарахування за співбесідо
ю
, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для в
ідрахування студента.
20.5 Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до Університету здійснюється за допомогою інформаційної системи “Конкурс”. Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи “Конкурс”.
Ректор
В.О. Огнев’
юк
Додаток 1 до Правил прийому до КУ імені Б.Грінченка
Перелік освітньо
-
кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень
магістра
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання
Вартість одного року навчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
За
очна форма навчання
0101
Педагогічна освіта
8.010101
Дошкільне виховання
30
30
1 рік
1 рік 2 міс.
Вартість навчання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
8.010102
Початкове навчання
30
30
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
8.010105
С
оціальна педагогіка
25
25
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
8.010107
Практична психологія
25
25
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література
35
2
0
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література
25
10
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. 25
15
1 рік
1 рік 2 міс.
Історія
0101
Педагогічна о
світа
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво
25
15
1 рік
1 рік 2 міс.
Вартість навчання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура
25
1 рік
0101
П
едагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Музика
25
1 рік
0802
Прикладна математика
8.080201
Інформатика
25
1 рік
Специфічні категорії
8.000009
Управління навчальним закладом
50
1 рік 2 міс.
Освітньо
-
кваліфікаційний рі
вень спеціаліста
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання
Вартість одного року навчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навч
ання
Заочна форма навчання
0101
Педагогічна освіта
7.010101
Дошкільне виховання
100
100
1 рік
1 рік 2 міс.
Вартість навчання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
7.010102
Початкове навчання
100
100
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
7.010105
Соціальна педагогіка
50
50
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
7.010107
Практична психологія
50
1 рік
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література
100
100
1 рік
1 рік 2 міс.
Ва
ртість навчання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література
50
50
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
75
1 рік
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво
50
50
1 рік
1 рік 2 міс.
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Музика
25
15
1 рік
1 рік 2 міс.
0802
Прикладна ма
тематика
7.080201
Інформатика
25
1 рік
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знань
Напрями підготовки
Галузі знань
Напрями підготовки
Вартість одного року навчання, грн.
Шифр
Найменування
Шифр
Найменування
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
0101
Педагогічна освіта
6
.010101
Дошкільн
а
освіта
375
375
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
Вартість навчання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
6
.010102
Початк
ов
а
освіта
265
75
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
Вартість навчання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
6
.01010
6
Соціальна педагогіка
50
50
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
0301
Соціально
-
політичні науки
6.030103
Практична психологія
50
25
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
0203
Г
уманітарні науки
6.020302
Історія 75
4
р
о
к
и
0203
Гуманітарні науки
6.020303
Філологія (англійська мова та література) 150
100
4
р
о
к
и
4 р. 6 міс
.
0203
Гуманітарні науки
6.020303
Філологія (українська мова та література)
50
50
4
р
о
к
и
4 р. 6 міс
.
02
02
Мистецтво
6.02020
5
Образотворче мистецтво
50
50
4
р
о
к
и
4 р. 6 міс
.
0202
Мистецтво
6.02020
4
Музи
чне мистецтво
30
15
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
0202
Мистецтво
6.020207
Дизайн
50
4
р
о
к
и
0403
Системні науки та кібернетика
6.040302
Інформатика 50
4
р
о
к
и
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
6.010201
Фізичне виховання
50
25
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань
Спеціальності
Галузі знань
Напрями підготовки
Вартість одного року навчання, грн.
Ш
ифр
Найменування
Шифр
Найменування
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
0101
Педагогічна освіта
5
.010101
01
Дошкільн
а
освіта
150
150
4
р
о
к
и
4
р
.
6
міс.
Вартість нав
чання буде оголошена додатково
0101
Педагогічна освіта
5
.010102
01
Початков
а
освіта
190
4
р
о
к
и
0202
Мистецтво
5
.02020
501
Образотворче мистецтво
3
0
4
р
о
к
и
0202
Мистецтво
5
.02020
401
Музи
чне мистецтво
30
4
р
о
к
и
0202
Мистецтво
5
.020207
01
Дизайн
3
0
4
р
о
к
и
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
5
.010201
01
Фізичне виховання
3
0
4
р
о
к
и
5.03040101
Правознавство
50
4 роки
Зміни внесено на підставі рішенням
Приймально
ї
комісі
ї
КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 08.04.2010р. №8)
Додаток 2 до Правил прийому КУ імені Б.Грінченка
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які мають повну загальну середню освіту, для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
За денною формою навчання
Спеціальності освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Курс
Термін
навчан
-
ня
Кількість місць
За кошти
Держав
ного бюджету
За кошти фізичних, юридич
-
них осіб
Код
Назва
5
.010101
01
Д
ошкільна освіта
2
3 роки
Буде оголошено після завершення 2009
-
2010 навчального року
97
5
.010102
01
Початкова освіта
2
3 роки
110
5
.02020
501
Образотворче мистецтво
2
3 роки
20
5
.02020
401
Музичне мистецтво
2
3 роки
18
5
.020207
01
Дизайн
2
3 роки
10
5
.
010201
01
Фізичне виховання
2
3 роки
15
5.03040101
Правознавство
2
3 роки
-
50
Додаток 3 до Правил прийому до КУ імені Б.Грінченка
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на старші курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місц
я) осіб, які здобули освітньо
-
кваліфі
к
аційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
За денною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньо
-
кваліфікаційног
о рівня молодшого спеціаліста
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра
Курс
Термін
навчання
Кількість місць
За кошти
Держав
ного бюджету
За кошти фізичних, юридич
-
них осіб
Назва
Код
Код
Назва
Дошкільна освіта
5
.010101
01
6.0101
01
Дошкільна освіта 3
2 роки
Буде оголошено після завершення 2009
-
2010 навчального року
268
Початкова освіта
5
.010102
01
6.010102
Початкова освіта 3
2 роки
93
Образотворче мистецтво
5
.02020
501
6.020205
Образотворче мистецтво 3
2 роки
29
Дизайн
5
.02
0207
01
6.020207
Дизайн
3
2 роки
25
Фізичне виховання
5
.010201
01
6.010201
Фізичне виховання
3
2 роки
13
Початкова освіта
5
.010102
01
6.020303
Філологія (українська мова та література)
3
2 роки
27
Соціальна педагогіка
5.01010601
6.010106
Соціальна педаг
огіка 3
2 роки 12
Обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010101
6.040302
Інформатика 2
3 роки
16
Обслуговування систем баз даних
і знань
5.05010102
6.040302
Інформатика 2
3 роки
Обслуговування комп
’
ютерних систем і мереж
5.05010201
6.
040302
Інформатика 2
3 роки
Буде оголошено після завершення 2009
-
2010 навчального року
Розробка програмного забезпечення
5.05010301
6.040302
Інформатика 2
3 роки
Прикладна математика
5.04030101
6.040302
Інформатика 3
2 роки
За заочною формою на
вчання
Споріднені спеціальності освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра
Курс
Термін
навчання
Кількість місць
За кошти
Держав
-
ного бюджету
За кошти фізичних, юридич
-
них осіб
На
зва
Код
Код
Назва
Дошкільна освіта
5
.010101
01
6.010101
Дошкільна освіта 4
1 рік 6 міс
Буде оголошено додатково
375
Початкова освіта
5
.010102
01
6.010102
Початкова освіта 2
2 роки 6 міс
56
Образотворче мистецтво
5
.02020
501
6.020205
Образотворче мис
тецтво 2
2 роки 6 міс
50
Додаток 4 до Правил прийому КУ імені Б.Грінченка
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Для вступників на основі повної загальної сер
едньої освіти
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Дошкільна освіта Початкова освіта Соціальна педагогіка
6.010101
6.010102
6.010105
1
)
. Українська мова та література
Профільний
124
2
)
.
Історія України
Непрофільний
124
3
)
. Біологія
, Географія,
Іноземна мова
, Математи
ка,
Хімія, Фізика (один з перелічених)
Непрофільний
124
Фізичне виховання
6.010201
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2)
Історія України
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з фізичного виховання
Профільний
124
Музичне мистецтво
6.0
20204
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2)
Історія України
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з музики
Профільний
124
Образотворче мистецтво
6.02020
5
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2)
Історія України
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з рисунка
Профільний
124
Дизайн
6.02020
7
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2)
Історія України
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з рисунка
Профільний
124
Історія
6.020302
1)
Українська мова та література
Неп
рофільний
124
2)
Іс
торія України
Профільний
124
3)
Хімія, Фізика, Географія, Математика, Іноземна мова, Біологія (один з перелічених)
Неп
рофільний
124
Філологія ( англійська)
6.02030
3
1) Українська мова та література
Неп
рофільний
124
2) Історія України
Неп
рофільний
1
24
3) Іноземна мова
Профільний
124
Філологія (українська мова і література)
6.02030
3
1) Українська мова та література
Профільний
124
2)
Історія України
Непрофільний
124
3) Іноземна мова, Біологія, Хімія, Фізика, Математика
, Географія (один з п
ерелічених)
Непрофільний
124
Практична психологія
6.030103
1) Українська мова та література
Профільний
124
2) Історія України
Непрофільний
124
3) Біологія, Географія, Іноземна мова, Хімія, Математика
, Фізика (один з перелічених)
Непрофільний
124
Інформатика
6.040302
1) Українська мова та література.
Неп
рофільний
124
2) Математика Профільний
124
3) Іноземна мова, Біологія, Історії України, Хімія, Фізика, Географія (один з перелічених)
Неп
рофільний
124
Спеціальності освітньо
-
кваліфікаційн
ого рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Дошк
ільна освіта
Початкова освіта
5.01010101
5.01010201
1
) Українська мова та література
Профільний
124
2)
Математика, Історія України, Географія, Фізика, Хімія, Біологія, Іноземна мова (один із перелічених)
Непрофільний
124 Фізичне виховання
5.01020101
1
) Українська мова та література
Непрофільний
124 2) Творчий конкурс з фізичної культури
Профільний
124
Музичне мистецтво
5.02020401
1
) Українська мова та література
Непрофільний
124 2) Творчий конкурс з музики
Профільний
124
Образотворче мист
ецтво
Дизайн
5.02020501
5.02020701
1) Українська мова та література
Непрофільний
124 2) Творчий конкурс з рисунка
Профільний
124
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Дошкільна освіта
5.01010
101
1
) Українська мова (диктант)
2) Математика
Зміни до переліку
внесено на підставі Наказу МОН України від 21.12.2009р. № 1158 та затверджено Приймальною комісією КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
Профільний
Непрофільний
124
124
По
чаткова освіта
5.01010201
1
) Українська мова (диктант)
Профільний
124
2) Математика
Непрофільний
124 Фізичне виховання
5.01020101
1
) Українська мова (диктант)
Непрофільний
124 2) Творчий конкурс з фізичної культури
Профільний
124
Музичне ми
стецтво
5.02020401
1
) Українська мова (диктант)
Непрофільний
124 2) Творчий конкурс з музики
Профільний
124
Образотворче мистецтво
5.02020501
1) Українська мова (диктант)
Непрофільний
124 Дизайн
5.02020701
2) Творчий конкурс з рисунка
Профільний
124
Правознавство
5.03040101
1) Українська мова (диктант)
Непрофільний
124 2) Основи прав
ознавства
Профільний
124
О
світньо
-
кваліфікаційний рівень магістра
Для вступників на основі освітньо
-
кваліфікаційного рівня спеціаліста і бакалавра
Напрями під
готовки
Спеціальності
Перелік вступних (фахових) випробувань
Статус
предмету
0101
Педагогічна освіта
8.010101
Дошкільне виховання
Іноземна мова
П
рофільний
0101
Педагогічна освіта
8.010102
Початкове навчання
0101
Педагогічна освіта
8.010105
Соціальна п
едагогіка
0101
Педагогічна освіта
8.010107
Практична психологія
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Українсь
ка мова і література
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і мет
одика середньої освіти. Фізична культура
0101
Педагогічна освіта
8.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Музика
0802
Прикладна математика
8.080201
Інформатика
Зміни до Додатку 4
внесено
згідно рішення
Приймально
ї
комісі
ї
КУ імені Бориса Г
рінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень магістра
Для вступників на основі повної вищої освіти
Напрями підготовки
Спеціальності
Перелік вступних (фахових) випробувань
Статус
предмету
Специфічні категорії
8.000009
Управлі
ння навчальним закладом
Фахове випробування
Профільний
Зміни до Додатку 4
внесено
згідно рішення
Приймально
ї
комісі
ї
КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліста
Для вступників на основі освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра
Напрями підготовки
Спеціальності
Перелік вступних (фахових) випробувань
Статус
предмету
0101
Педагогічна освіта
7.010101
Дошкільне виховання
Фахове випробування
Профільний
0101
Педагогічна освіта
7.010102
Початкове навча
ння
0101
Педагогічна освіта
7.010105
Соціальна педагогіка
0101
Педагогічна освіта
7.010107
Практична психологія
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література
0101
Педагогічна освіта
7.0101
03
Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво
0101
Педагогічна освіта
7.010103
Педагогіка і методика середньої освіти. Музика
0802
Прикладна математика
7.080201
Інформатика
Зміни до Додатку 4
внесено
згідно рішення
Приймально
ї
комісі
ї
КУ імені Бориса Грінченка (Протокол від 07.02.2010р. №4)
Додаток 5
до Правил
прийому КУ імені Б.Грінченка
Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12
-
бальною шкалою, значенням 200
-
бальної шкали
1
106
5,1
134,5
9,2
173,4
1,1
106,6
5,2
135,4
9,3
174
,3
1,2
107,2
5,3
136,4
9,4
175,3
1,3
107,8
5,4
137,3
9,5
176,2
1,4
108,4
5,5
138,3
9,6
177,2
1,5
109
5,6
139,2
9,7
178,1
1,6
109,6
5,7
140,2
9,8
179,1
1,7
110,2
5,8
141,1
9,9
180,0
1,8
110,8
5,9
142,1
10
181,0
1,9
111,4
6
143,0
10,1
181,9
2
112
6,1
144,0
10,2
182,9
2,1
112,6
6,2
144,9
10,3
183,8
2,2
113,2
6,3
145,9
10,4
184,8
2,3
113,8
6,4
146,8
10,5
185,7
2,4
114,4
6,5
147,8
10,6
186,7
2,5
115
6,6
148,7
10,7
187,6
2,6
115,6
6,7
149,7
10,8
188,6
2,7
116,2
6,8
1
50,6
10,9
189,5
2,8
116,8
6,9
151,6
11
190,5
2,9
117,4
7
152,5
11,1
191,4
3
118
7,1
153,5
11,2
192,4
3,1
118,6
7,2
154,4
11,3
193,3
3,2
119,2
7,3
155,4
11,4
194,3
3,3
119,8
7,4
156,3
11,5
195,2
3,4
120,4
7,5
157,3
11,6
196,2
3,5
121
7,6
158,2
11,7
197,1
3,6
121,6
7,7
159,2
11,8
198,1
3,7
122,2
7,8
160,1
11,9
199,0
3,8
122,8
7,9
161,1
12
200,0
3,9
123,4
8
162,0
4
124,0
8,1
163,0
4,1
125,0
8,2
163,9
4,2
125,9
8,3
164,9
4,3
126,9
8,4
165,8
4,4
127,8
8,5
166,8
4,5
128,8
8,6
167,7
4,6
129,7
8,7
168,7
4,7
130,7
8,8
169,6
4,8
131,6
8,9
170,5
4,9
132,6
9
171,5
5
133,5
9,1
172,4
Додаток 6 до Правил
прийому КУ імені Б.Грінченка
Перелік вступних екзаменів для вступників, яким Правилами прийому дозволен
о
складання вступних екзаменів
(на основі повної загальної середньої освіти).
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Статус
предмет
у
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Дошкільна освіта Початкова освіта Соціальна педагогіка
6.010101
6.010102
6.010105
1
)
. Українська мова та література
П
рофільний
124
2
)
.
Історія України
Непрофільний
124
3). Біологія
Непрофільний
124
Фізичне виховання
6.010201
1). Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2). Історія України
Неп
рофільний
124
3).Творчий конкурс з фізичного виховання
Профі
льний
124
Музичне мистецтво
6.020204
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2)
Історія України
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з музики
Профільний
124
Образотворче мистецтво
6.02020
5
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2)
Історія У
країни
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з рисунка
Профільний
124
Дизайн
6.02020
7
1)
Українська мова та літератур
а
Неп
рофільний
124
2
2)
Історія України
Неп
рофільний
124
3)
Творчий конкурс з рисунка
Профільний
124
Історія
6.020302
1)
Українська мова та літерат
ура
Неп
рофільний
124
2)
Історія України
Профільний
124
3)
Іноземна мова
Неп
рофільний
124
Філологія ( англійська)
6.02030
3
1) Українська мова та література
Неп
рофільний
124
2) Історія України
Неп
рофільний
124
3) Іноземна мова
Профільний
124
Філ
ологія (українська мова і література)
6.02030
3
1) Українська мова та література
Профільний
124
2)
Історія України
Непрофільний
124
3
) Іноземна мова
Непрофільний
124
Практична психологія
6.030103
1) Українська мова та література
Профільний
124
2
) Історія України
Непрофільний
124
3
) Біологія
Непрофільний
124
Інформатика
6.040302
1) Українська мова та література.
Неп
рофільний
124
2) Математика Профільний
124
3)
Іноземна мова
Неп
рофільний
124
Автор
kokosik6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
282
Размер файла
542 Кб
Теги
rules2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа