close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація ШСЗ

код для вставкиСкачать
 Школа сприяння здоров
’
ю
Дошкільний навчальний заклад № 5 Олімпійський”
Школа сприяння здоров
’
ю
В усі часи здоров’я людини розглядалося, як одна з найвищих цінностей суспільства,
що становлять основу економічного та духовного розвитку держави. Ще стародавні римляни проголошували: “ Здоров’я –
найвище благо ”.
Школа сприяння здоров
’
ю
З метою модернізації системи фізичного виховання ДНЗ №5 “Олімпійський ” створив “ Школу сприяння здоров'ю” –
школу активного зміцнення здоров’я, яка базується на соціальній моделі здоров’язберігаючих, здоров’язміцнюючих та здоров’яформуючих технологій. У 2009 році роботу “Школи сприяння здоров
’
ю” відзначено Дипломом обласного УОіН та
занесено до державної мережі . Сьогодні наша Школа сприяння здоров
’
ю набуває подальшого розвитку.
Колектив закладу є модератором “Школи сприяння здоров’ю”, що охоплює фізичне, психічне та духовне здоров
’
я дошкільнят,
робота якої спрямована у таких напрямах:
-
співпраця з педагогами;
-
співпраця з дітьми;
-
співпраця з батьківським колективом і громадськими установами міста.
Школа сприяння здоров
’
ю
Школа сприяння здоров
’
ю
Школа сприяння здоров’ю
Просвітницька робота
Практична робота
з колективом ДНЗ
вихователі, спеціалісти з фізкультури, медперсонал, психологічна служба
методоб’єднання
??? ???!????????
-
практикуми з участю фахівців
консультативно
-
методична допомога
педради
самоосвіта
відвідування колективних переглядів
Озна
йомл
ення з нови
нкам
и мето
дичн
ої літер
атури
відвід
уван
ня інфо
рмаці
йно
-
навч
альн
их захо
дів
методичні рекомендації
з педагогами НВК № 3
та громадськими організаціями
взаємо відвідування уроків та занять
спільні заходи
з сім’єю
круглі столи
диспути
усні журнали
групові консультації
інформаційно
-
просвітницькі стенди
індивідуальні консультації
з дітьми
навчально
-
пізнавальна діяльність
гурткова робота
фізично
-
оздоровчі свята, заходи
з педагогами
участь у спільних нарадах
спортивно
-
оздоровчі заходи
колективні перегляди
самооздо
-
ровлення
індивідуальні консультації
з педагогами НВК № 3 та громадськими організаціями
взаємо відвідування уроків та заходів
взаємо відвідування спортивно
-
оздоровчих заходів
відвідування культурно
-
массових заходів
з сім’єю
індивідуальна допомога
облаштування спортмайдан
-
чиків та бассейнів
збір лікарських рослин
виготовлення інвентарю для спортивних куточків
участь у спіль
-
них з дітьми фізкультурно
-
оздоровчих заходів
з дітьми
спортивно
-
оздоровча робота
безпека життєдіяль
-
ності
медико
-
педагогіч
-
ний контроль
діагностична робота
корекційна робота
Школа сприяння здоров
’
ю
Робота з дитячим колективом
Комплексний підхід до оздоровлення
Оздоровчі заходи:
повітряні та сонячні ванни, ходіння босоніж, ходіння по доріжці Здоров
’
я, точкові масажі, сухе та вологе обтирння махровою рукавичкою тощо.
Профілактичні заходи:
комплекси корегу
-
ючих вправ на профілактику плоскостопо сті та сколіозу, захворювань носа і горла.
Ранкову гімнастику та заняття з фізкультури проводимо з використанням методів М.Єфіменка та Е.Вільчковського.
Школа сприяння здоров
’
ю
З 1982 року у дошкільному закладі функціонує басейн, в якому проводяться акватерапевтичні заняття, ігри, розваги. В басейні діти не лише оздоровлюються,
а й навчаються плавати, що є унікальним засобом впливу на організм дитини, вдосконалення рухів та розвитку фізичної витривалості, самостійності, наполегливості.
Школа сприяння здоров
’
ю
У закладі обладнано спортивну та тренажерну зали, де командою фахівців проводяться фізкультурні та психогімнастичні заняття, Дні Здоров’я, спортивні свята та розваги, релаксаційні паузи, працює гурток «Здоров’ятко», який дає змогу розвивати у дошкільників спортивні здібності (спортивні ігри, вправи гімнастичного та акробатичного характеру).
Школа сприяння здоров
’
ю
Педагоги
закладу
плануючи
навчально
-
виховний
процес,
практикують
проведення
комплексних,
інтегрованих,
міні
занять
терапевтичного
характеру
(етнотерапія,
кольоротерапія,
казкотерапія,
ігротерапія,
сміхотерапія,
музикотерапія,
піскотерапія
тощо)
Школа сприяння здоров
’
ю
Ми створюємо всі необхідні умови для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, а саме, предметно
-
ігрове середовище -
розвивальне, раціонально облаштоване, відповідно насичене, яке не лише слугує фоном для епізодичних рухових дій, а й стимулює, спонукає до розгортання та активізації дитячої рухової діяльності (організованої педагогом та самостійної). Школа сприяння здоров
’
ю
У кожному груповому приміщенні створено осередок фізкультурно
-
оздоровчої діяльності: драбинка, гімнастична лава, куби, м’ячі, обручі, «Доріжка Здоров’я», різні іграшки тощо). О
бладнання розміщено так, що забезпеч
ує
вільний доступ до нього та сприя
є
руховій активності дітей, закріпленню у них набутих умінь та навичо
к.
Школа сприяння здоров
’
ю
Важливий складник фізкультурно
-
оздоровчої роботи з діт
ьми
–
прогулянки. Неодмінн
ою
умов
ою
їх проведення є
збалансування педагогами програмових вимог з бажаннями вихованців
. На свіжому повітрі малюки із задоволенням виконують фізичні вправи, грають у рухливі та спортивні ігри, займаються трудовою діяльністю, здійснюють пішохідні переходи та туристично
-
краєзнавчі екскурсії
Школа сприяння здоров
’
ю
У закладі працює Координаційна Рада Школи сприяння здоров’ю. До її складу входять: завідувач ДНЗ, вихователь
-
методист, практичний психолог, старша медсестра, медсестра басейну, вихователь з фізкультури, а також для надання необхідних рекомендацій залучаємо до співпраці і лікаря
-
педіатра, який обслуговує наш дошкільний заклад. Рада проводить інформаційно
-
роз’яснювальну роботу, слідкує за дотриманням температурного режиму приміщень ДНЗ, проведенням С
-
вітамінізації страв, проводить моніторинг відвідування та захворюваності в закладі.
Школа сприяння здоров
’
ю
Провідне місце у вирішенні поставлених здоров’ятворчих, здоров’язміцнюючих та здоров’яформуючих заходів належить практичному психологу, так як психічне здоров’я дітей є одним із складових здоров’я в цілому. Практичний психолог Анфьорова О.В. має власні напрацювання з проблеми подолання страхів і тривожності у дітей дошкільного віку.
Школа сприяння здоров
’
ю
Всі ми добре знаємо, що працювати над питаннями зміцнення здоров’я дітей не можливо без медперсоналу. У нашому закладі лікар
-
педіатр, який закріплений за нашим мікрорайоном, старша медсестра, медсестра басейну проводять відповідну роботу з фізичного виховання, слідкують за організацією харчування, проводять медико
-
профілактичну та медико
-
просвітницьку роботу
Школа сприяння здоров
’
ю
Робота з педагогами
Питання зміцнення та збереження здоров’я дітей закладу займають провідне місце в методичній роботі закладу: засідання педрад, семінари, консультації, диспути, ділові ігри тощо Школа сприяння здоров
’
ю
Робота
з
батьками
Успішне
вирішення
проблеми
формування
здорового
способу
життя
можливе
за
умови
тісної
співпраці
з
батьками
.
Основними
формами
взаємодії
з
батьківською
громадою
виступають
індивідуальні
та
групові
консультації,
диспути,
засідання
за
круглим
столом,
усні
журнали,
участь
у
спільних
фізкультурно
-
оздоровчих
заходах
та
святах,
облаштування
спортивних
майданчиків
тощо
.
Школа сприяння здоров
’
ю
ДНЗ №5 “Олімпійський”
Співпраця Школи сприяння здоров
’
ю
Дитяча бібліотека
ЦДТ
Міська дитяча поліклініка
ЕНЦУМ
Ботанічний сад
Служба сприяння сім
’
ї та молоді міськвиконкому
Педагогічний факультет К
-
ПНУ ім. Івана Огієнко
Дошкільні заклади міста
Батьківська громада
Краєзнавчий музей
ЗОШ № 7
НВК № 3
Школа сприяння здоров
’
ю
Дошкільний навчальний заклад № 5 –
Школа сприяння здоров’ю має тісні зв'язки з ЗОШ № 7 та НВК № 3, ЕНЦУМом, Ботанічним садом, дитячою поліклінікою, дошкільними навчальними закладами міста, педагогічним факультетом К
-
ПНУ ім.І.Огієнко, дитячою бібліотекою, краєзнавчим музеєм, ЦДТ, ДЮСШ № 1. З деякими із них укладені Угоди про
співпрацю та розроблено план спільних заходів.
Плідною та ефективною є співпраця нашого дошкільного
навчального закладу з педагогічним та учнівським колективами навчально
-
виховного комплексу № 3
, проводяться спільні заходи, засідання за круглим столом, екскурсії.
Школа сприяння здоров
’
ю
Результативність роботи всього колективу залежить від кожного члена та скоординованої роботи всіх компонентів. Для того, щоб зайняти гідне місце на ринку освітніх послуг колектив ДНЗ № 5 –
Школа сприяння здоров
’
ю прагне перетворити дитячий садок на будинок радості, а тому девізом нашої роботи є: «Усе виховання будується на пошані до особи дитини. Головна турбота –
ДИТИНА, забезпечення її здорових інтересів та потреб».
І ми постійно дбаємо про те, щоб зробити навколишній світ різноманітним, безпечним, щоб надати реальну можливість для вільного вибору і прояву ініціативи, щоб розвивати і виховувати дитину. 
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 066
Размер файла
131 055 Кб
Теги
шсз, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа