close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договір

код для вставкиСкачать
Договір №________
про надання послуг автокраном
м. Кіровоград "___" _____________ 20__ р.
Приватне акціонерне товариство "Кіровоградська Транспортна Компанія" іменоване надалі "Виконавець", є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно положень Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями, в особі голови правління - виконавчого директора Бородавкіна Віктора Олексійовича, що діє на підставі Статуту підприємства з однієї сторони, та ___________________________________________________________________________ іменоване надалі "Замовник", є платником податку на прибуток __________________________________________________________________________, в особі_________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________з іншої сторони, надалі разом іменуються "Сторони", уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надавати послуги автокраном Замовнику, а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати вартість фактично наданих послуг на умовах цього Договору.
1.2. Послуги надаються Виконавцем на підставі прийнятих до виконання заявок Замовника в яких будуть визначатися найменування робіт та кількість годин.
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість послуг визначається у відповідності з тарифами на послуги автокрана вказаних в Додатку № 1 до даного Договору.
2.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються як в безготівковій формі, так і готівковими платежами, за погодженням сторін, згідно з чинним законодавством України. 2.3. Днем оплати та моментом виконання зобов'язання Замовником з оплати послуг Виконавця вважається день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця.
2.4. Замовник здійснює 100% попередню оплату зазначених у заявці робіт по виставленому Виконавцем рахунку на оплату за тарифами згідно Додатку № 1.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Замовник зобов'язаний:
3.1.1. У встановлені цим Договором строки оплатити послуги автокрана.
Виконавець зобов'язаний:
3.2.1. Надати послуги, зазначені в п. 1.2. цього Договору з належною якістю.
3.2.2. Надати послуги, зазначені в п. 1.2. цього Договору, власними силами або із залученням третіх осіб, за дії яких він відповідає, як за свої власні.
3.2.3. За фактом надання послуги надати акт виконаних робіт.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір укладений на термін з "___" ____________ 20__р. до " 31" грудня 20__р. і може бути продовжений Сторонами за взаємною згодою.
4.2. Кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір, попередивши про це іншу сторону не пізніше, ніж за три дні до початку робіт. Припинення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, встановлених цим Договором.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього Договору складають його невід'ємну частину.
5.2. Даний Договір складено у двох примірниках українською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову юридичну силу для кожної зі Сторін.
6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія"
25006, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5
П/р 26001010164901 в АТ "УкрСиббанк" м. Харків
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 33254343
Свідоцтво ПДВ №100277262 ІПН 332543411236
Тел./факс: (0522) 39-12-00
e-mail: ktkn@ukr.net
Голова правління-виконавчий директор
_________________________ В. О. Бородавкін
МП ЗАМОВНИК _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_______________________ /______________________/ МП
Додаток № 1
до Договору № ______
від "____" _____________ 20__ р.
Узгодження тарифів на послуги автокраном
Найменування послугВартість
1 години роботи з ПДВ
(грн.)Послуги автокрануПодача автокрану
Цей Додаток є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів, і є невід'ємною частиною Договору № _______ від "____" _______________ 20___ р.
Додаток складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
Від ВИКОНАВЦЯ:
ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія"
Голова правління-виконавчий директор
___________________ В. О. Бородавкін
М.П.Від ЗАМОВНИКА:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________/___________________/
М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
267
Размер файла
50 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа