close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОТЧЕТ - Българска Национална Телевизия

код для вставкиСкачать

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
1 април 2008г. - 30 септември 2008г.
Съдържание
Въведение............................................................................................................................... 4
I.Програмна политика на БНТ 1....................................................................................... 6 1.Нова програмна схема......................................................................................................... 6
2.Пазарни показатели и рейтинги.......................................................................................... 6
3.Развитие на прайм-тайма БНТ 1......................................................................................... 8
4.На фокус: "Голямото четене"...........................................................................................11 5.Премиери извън прайм-тайм БНТ..................................................................................... 13
6.Киното на екрана на БНТ....................................................................................................14
7.Главни редакции...................................................................................................................18
Дейност, редовни рубрики и извънредни проекти
7.1.ГР "Кино и ОЧП"..................................................................................................... ..18
7.2.ГР "Култура и образование"..................................................................................... 21
7.3.ГР "Общество"........................................................................................................... 22
7.4.ГР "Детски и младежки програми".......................................................................... 24
7.5.ГР "Музика и забава"................................................................................................. 24
II.Дирекция "Информация"............................................................................................... 26
Дейност и развитие в новата програмна схема - нови предавания, нова опаковка, ЛОИ Пекин, рейтинги
III.Програмни насоки на БНТ САТ ................................................................................. 31 Приоритети,редовни рубрики, нови рубрики спорт, извънредни програми IV.Регионални телевизионни центрове............................................................................ 33 Програмна дейност, новини, актуални предавания, техника и техническо обезпечаване, финансово обезпечаване
1.Програма "БНТ Море"........................................................................................................ 33
2.Програма "БНТ Север"....................................................................................................... 35
3.Програма "БНТ Пирин"...................................................................................................... 38
4.Програма "БНТ Пловдив".................................................................................................. 39
V.Обществени инициативи на БНТ.................................................................................. 43
1.Ден на отворените врати - фокус "Екология".................................................................. 43
2.Кампания "Живей на чисто"............................................................................................... 45
3.Кампания "Да засадим дърво"............................................................................................ 46
4.Кампания "Училище без бариери"..................................................................................... 46
VI. Подготовка за отбелязване на 50-годишния юбилей на БНТ................................ 47
Инициативи и програмни намерения.
VII.Дейност на дирекция "Тв производство".................................................................. 49
Основни акценти. Нов начин на отразяване на ЛОИ. Извънредни предавания
VIII.Дейност на дирекция "ТТС"...................................................................................... 54 1.Система за производство и излъчване на новини............................................................. 54
2.Изграждане система за комутация и разпределение на видео, звукови......................... 54 и управляващи сигнали в БНТ
3.Система за цифровизация на архива на БНТ.................................................................... 54
4.Тв олимпийско студио на БНТ - Пекин............................................................................ 55
5.Трикамерна подвижна тв станция ДПТС 1....................................................................... 55
6.Устройство за повторение на сцени при отразяване на спортни събития................................................................................................................ 55
7.Проект на Студио 1 в НРТЦ.............................................................................................. 55
8.Изграждане на тв студио на БНТ в зала 2 на НДК.......................................................... 55
IХ.ГР "Интернет, мултимедия и информационно осигуряване".............................. 57
Структурни промени.Сайт на ЛОИ - Пекин. Мултимедийни досиета.
Статистика за посещенията.Сайтове за гласуване.
Х.Дейност на Финансово-стопанска дирекция............................................................. 62
Управление на бюджета. Стопанска дейност. Политика на доходите
ХI.Дейност на дирекция "Маркетинг и реклама"....................................................... 64
Промяна в управлението. Промяна в рекламните тарифи.
Приходи от реклама, спонсорство и телепазар.
Придобити права за спортни събития.
ХII. Дейност на дирекция "Международно сътрудничество и фестивали"........................70
1.Европейски съюз за радио и телевизия EBU...............................................................................70
2.CIRCOM..........................................................................................................................................71
3.Регионално и двустранно сътрудничество................................................................................. 72
4.Визити и преговори...................................................................................................................... 72
5.Евровизия...................................................................................................................................... 73
6.Фестивали..................................................................................................................................... 73
ХIII.Правен отдел ......................................................................................................................... 76
1.Договорна дейност....................................................................................................................... 76
2.Колективно управление на авторски
и сродни на тях права...................................................................................................................... 77
3.Процесуално представителство на БНТ..................................................................................... 78
4.Организиране и провеждане на процедури по
възлагане на обществени поръчки................................................................................................. 78
ХIV.Дейност на отдел "УЧР и КК"........................................................................................... 80
Обща численост на персонала, длъжностни характеристики, атестации, квалификационни курсове, трудови правоотношения, намаляване числеността на БНТ
Заключение..................................................................................................................................... 83
ВЪВЕДЕНИЕ
Чрез цялостната си дейност Българската национална телевизия се стреми да насърчава развитието на гражданското общество, да излъчва ясни послания към него като медия на стабилните ценности, да преодолява социалната и политическа отчужденост и да популяризира сплотеност и интеграция на всички индивиди, групи и общности в новия за страната ни период на пълноправно европейско членство. Именно тези приоритети са залегнали в концепцията за развитието на БНТ във втория мандат на нейното ръководство, стартирал миналата година през септември. За периода от април до септември 2008 г. Българска национална телевизия започна подготовката за реализацията на мащабната промяна в своята визия, програмно съдържание и пазарно присъствие. В резултат на осъществената промяна БНТ започна да си връща стабилно и пазарните позиции по гледаемост. В последващото изложение ще се спра на отделните модули в стратегията за развитие на националния обществен телевизионен оператор на България, които не само затвърдиха неговото първенството като лидер по общественото доверие, но го върнаха на полето на голямото състезание с конкурентните медии. По този начин БНТ се вписа адекватно в тенденцията, отбелязвана нееднократно на международните срещи на Европейския съюз за радио и телевизия - именно обществените медии да бъдат генератори на нови идеи и добри стандарти.
През отчетния период БНТ реализира програмните си намерения чрез програмите на "Канал 1" /"БНТ 1"/, Сателитния канал ТВ "България" "/"БНТ Сат"/ и Регионалните телевизионни програми.
Конкретните измерения на програмната политика бяха насочени към:
> преструктуриране и обновяваване на програмната схема и визията на "Канал 1" /"БНТ 1"/;
> стабилизиране на 24-часова програма на сателитния канал "ТВ България" /"БНТ Сат"/;
> стабилизиране на 8-часовата програмна схема на Регионалните телевизионни центрове;
> подготовка за отбелязване на 50-годишнината на БНТ през 2009г., както чрез инициативи, проекти и програми, които ще намерят място в нашите програми, така и чрез инициирани от нас обществени събития и проекти.
Приоритет за БНТ през изминалите шест месеца беше активната работа по смяната и актуализирането на нейната визия - нова опаковка, лого, декори, кашове. Реализацията на промяната започна в Деня на отворените врати - 14 септември, когато бе поставено началото на новата програмна схема и новата визия на БНТ. Междувременно БНТ инициира пред СЕМ промяна на наименованията на всички свои програми и частична промяна на лицензиите на регионалните телевизионни програми, продиктувани от увеличението на часовете програма, излъчвани от тях. Крайната цел беше да се избегне еклектиката на наследените във времето имена от различни периоди на развитието на телевизията. Така, след положителна санкция от СЕМ, Канал 1, Сателитен канал "ТВ България", "Програма "Море", "Програма "Север", "Тв канал Пловдив" и " Канал Пирин" се превърнаха в "БНТ 1", "БНТ Сат", "БНТ Море", "БНТ Север", "БНТ Пловдив" и "БНТ Пирин" и затвърдиха своята принадлежност към един цялостен организъм с общи ясни правила за развитие. Промяната на опознавателните знаци на БНТ и цялостната й опаковка ще продължи поетапно в търсене на единен облик на нашите програми, точна и недвусмислена разпознаваемост от нашите зрители, единна насоченост и стилистика към зрителя и потребителя, която да доведе до утвърждаване на доброто име на институцията, а програмите на БНТ да се отъждествяват с производство на високохудожествен продукт. I. ПРОГРАМНА ПОЛИТИКА НА БНТ 1
1. Нова програмна схема
Новата програмната схема на БНТ 1 беше подготвена в периода април - септември тази година и след старта си в Деня на отворените врати, влезе окончателно в сила до края на месец октомври. Изпълнението на обществените функции на телевизията е толкова по-успешно, колкото по-мотивирана е аудиторията. БНТ си постави ясната цел да работи за разширяване на своята аудитория на основата на приоритетите и форматите, присъщи на силните и влиятелни европейски обществени телевизии и да постигне баланс между своя обществен характер и разширяването на своя пазарен дял.
На 14 септември 2008г. беше премиерата на първото ново предаване в програмната схема - "В неделя с...", на 29 септември 2008г. стартираха новите рубрики или нови позиции на утвърдени заглавия на "БНТ 1".
1.1 Концептуални цели
> По-ясно съдържателно и структурно очертаване на програмните пояси;
> Стриктно изпълнение на програмните позиции и вписване в тях и на извънредните програми, пряко свързани с обществения ангажимент, който БНТ стриктно и сама изпълнява на телевизионния пазар;
> Извеждане в прай-тайм позиция на нова публицистична, телевизионно-документална и развлекателна оригинална продукция - "Референдум", "Животът на другите", "Бъди звезда";
> По-силни, постоянни позиции в уикенд програмата на оригиналното документално кино /продукции на БНТ, копродукции на БНТ, български независими продукции, чужди продукции/ - художествена документалистика, репортажна документалистика, портрети;
> По-силни програмни позиции за европейско и световно класическо, авторско и алтернативно игрално кино;
> Увеличаване на обема на социално насочени програми като "Здраве" - трансформация от седмична рубрика на запис в ежедневно 30-минутно продължение на информационния сутрешен блок;
> Нови следобедни позиции на рубрики и шоу-формати, с които да се засили възможността за рекламен приход, съчетан с обществения профил на програмата;
> Ясно очертани късни пояси за по-тесен сегмент аудитория, търсеща алтернатива на комерсиалните програми;
> Осигуряване на програмен "квадрат" за студентско и/или късометражно кино;
> По-активно включване на фондова програма, с каквато разполага единствено БНТ, като любимите български сериали в делниците и любимата кино класика в събота и неделя.
2. Пазарни показатели - рейтинги
Въпреки сериозната конкуренция на телевизионния пазар, БНТ се радва на постоянна лоялна зрителска аудитория. С променената си програмна схема, със закупуването на интересни спортни събития, филми и програми, БНТ започна да си връща стабилното второ място по гледаемост и нерядко да има рекордни пазарни позиции като пазарен дял по предавания.
Дори през летните месеци аудиторията на БНТ не отбелязва сериозни изменения и загуба на аудитория, за разлика от bTV, където зрителската аудитория варира от 5,1% среден месечен рейтинг до 3,8%. В периода от месец май до месец октомври 2008 г., общата тв аудитория (среден месечен рейтинг) варира от 14,6% до 11,7%.
Април 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %14.81.95.62.60001,092140414190Reach %94.78891.687.1Share10012.837.917.4 Май 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %13.11.75.12.1000967128373154Reach %9586.991.885.8Share10013.338.615.9
Юни 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %12.71.64.42000931116324145Reach %93.685.590.785Share10012.534.915.6
Юли 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %12.11.84.41.8000887132324136Reach %92.384.888.682.4Share10014.936.515.3
Август 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %11.72.23.81.5000860159278110Reach %92.384.688.981.3Share10018.532.312.8
Септември 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %131.84.62.2000956136340164Reach %93.886.79084.9Share10014.235.517.2
Октомври 2008TOTALBNT 1 (Channel 1)bTVNovaRtg %13.61.95.12.70001,003139375195Reach %92.585.388.684.4Share10013.937.419.5
За посочения период пазарният дял на БНТ варира от 15,5% до 12,5%.
Националната телевизия се намесва в битката за внимание на тв аудиторията с добре организирана програмна схема (обхваща всички жанрове). В рейтинга й не се забелязват циклични промени (както при bTV и Нова тв , благодарение на предавания от рода на Survivor Bg и Big Brother).
3. Развитие на програмния "прайм-тайм" на БНТ1 На първо място "реабилитация" получиха оригиналните журналистически и развлекателни продукции. 3.1 "Референдум"
В прайм-тайм освен емблематичното предаване на БНТ "Панорама" е вече "Референдум" -едночасово публицистично шоу с публика и реални социологически данни по време на предаването. Предаването разработва основните теми от обществения живот и представя гледните точки към тях в условие на реално състезание. Още със заглавието се търси директния намек за най-натовареното време на деня - пренесено в политическия и социален контекст като най-актуалния проблем от седмицата или месеца. Форматът е на телевизионния диспут. Темите са както от политическата действителност, така и от социалната, икономическата или културната сфера, стига да има две конкретно оформили се противоположни тези в публичното пространство. Канят се най-изявените им носители /или лица, припознавани от хората като такива/, които пред публика да докажат предимството на идеите си и практическите им последици. Стремежът е да се избегне традиционното им поднасяне, каквато е обикновено практиката в обзорните политически предавания. Сблъсъкът на идеи се оценява на момента чрез директно гласуване. Методът на гласуване и оценка е коренно различен от досега съществуващите телевизионни модели. Няма SMS-и, няма случайно подбрани хора в залата - гласуването се осъществява от определена част от публиката и от подбрана зрителска аудитория, които са формирани на базата на представителна социологическа извадка. Така се гарантира максимално възможната обективност при избора на победител и се показват реалните нагласи в обществото по дискутирания проблем в рамките на самия дебат. Подобно проучване се вписва във функциите на една обществена медия, чиято задача е да регистрира важните теми в дневния ред на хората и тяхното преобладаващото мнение по въпроса. От друга страна, самите носители на спора също имат възможността да получат обратна връзка и да разберат как се приемат собствените им идеи за решение. Крайният резултат води до победа на една конкретна теза, утвърдена от хората, от чиито данъци се финансират политическите и социални мероприятия и които в крайна сметка са потребителите на политическите действия. Така на практика по най-пиковите теми, вълнуващи гражданското общество, по време на всяко издание се случва един телевизионен мини-референдум!
Тази своеобразна публицистична "игра" с публиката, която обаче сериозно изследва мнението на определени извадки от гражданството върху актуални теми от деня с помощта на професионалистите от социологическа агенция "Алфа рисърч", веднага си спечели завиден рейтинг за своя жанр, който се движи между пет и шест процента при различните си издания. През последните години се забелязва промяна в поведението на тв аудитория. Фаворити на зрителите продължават да бъдат спортните предавания, новините и игралните филми. Налице е и засилен интерес към реалити програмите и тв игри. БНТ направи първото авторско българско реалити - "Животът на другите". 3.2 "Животът на другите"
Риалити формат в прайм-тайм, който по необикновено изобретателен начин изследва възможността за съжителство на представители на различни социални групи, като разменя ситуационно обичайната си житейска среда. Ще цитирам само едно от мненията от редовния мониторинг на зрителското мнение, който БНТ изготвя: "Не съм редовен зрител и съвсем случайно попаднах на изданието на "Животът на другите" в сряда, 5 ноември, с Мария-Силвестър на гости при младо ромско семейство. Удивена съм от усета, от пронизващия поглед за нещата около нас, за хората, с които сме едно общество днес! Бих казала свежо, но няма да съм точна, защото сте единствени, с нетрадиционен маниер в тази мъглявина от еднотипни реалити формати! Зрителят гледаше и мислеше. Не натрапвахте послания, нямаше клишета, нямаше лозунги, а това,че липсваше шумният моден детайл със SMS-и, е върхът!".
В допълнение ще кажа, че рейтингът на цитираното от наш зрител издание е достигнал 9%, а пазарният му дял е 25%, при това в конкуренция с комерсиалните "отличници" "Dancing stars" и "Big brother", които вървят в същия часови пояс. 3.3 "Бъди звезда"
Сред новостите в прайм-тайма е и новата вътрешна продукция на Главна редакция "Музика и забава" - "Бъди звезда". Зад това заглавие стои трайният ангажимент на БНТ за българско участие в Евровизия, чието организиране и финансиране не се изчерпва с осигуряване на максимално отворен достъп за кандидатстване за всички, които представят професионален звукозапис на изпълненията си. Всяка година БНТ продуцира изцяло минимум три песни на изявени композитори и изпълнители, които във финалната класация в България заемат челните места. Този музикален формат продължава традицията на "Евро БГ визия" от миналата година, но няма да се изчерпи само с избора на българската песен за състезанието в Москва, а ще се развива през цялата година като представя най-новото, най-интересното и най-сензационното на музикалния пазар у нас и по света и ще следи събитията около големите звезди на българската популярна музика. Убедена съм, че това ще вдигне нивото на обществената програма и ще култивира вкус и стандарт, който да изчисти плевелите на халтурата и кича. Намерението за такова развитие на "Евро БГ Визия" беше заложено в концепцията за втория мандат на ръководството на БНТ. Освен това БНТ за втора година осигурява българско представителство и на детската Евровизия, като продуцира и излъчва целия национален конкурс, както и международното му издание впоследствие.
3.4 Рейтинги на предаванията в прайм-тайм
Рейтингите на новите предавания в програмата на БНТ показват, че те постепенно привличат нови зрители. Все още е рано за по-задълбочени прогнози, но с удовлетворение можем да отбележим, че всички те се радват на своя публика.
"Животът на другите"
08.10.0815.10.0822.10.0829.10.086,43,24,13,34,1
"Референдум"
30.09.0807.10.0814.10.0821.10.0828.10.08565,45,64,8
"Бъди звезда"
02.10.0809.10.0816.10.0823.10.0830.10.083,93,12,62,32,8
През тези шест месеца се наблюдава и увеличение на рейтинга на "Шоуто на Канала". Предаването стабилизира своя рейтинг и увеличава бавно, но сигурно зрителската си аудитория. Въпреки стартиралите по bTV и Нова - Survivor Bg и Big Brother, "Шоуто на Канала" стои твърдо на своите позиции и е в челните места на Топ 50 на предаванията сред националните ефирни телевизии.
МайЮниЮлиАвгустСептемвриОктомври6,85,56,27,27,49,3Средно месечен рейтинг
4. На фокус: "Голямото четене"
4.1 Описание на проекта
Кампанията "Голямото четене" е проект, с чиято реализация БНТ има всички професионални основания да се гордее. Това е е уникален телевизионен проект, с доказан творчески, маркетингов и обществен ефект. Британската обществена телевизия BBC предостави формата на БНТ след успешното сътрудничество на двете медии в проекта "Великите българи" през 2006 година. "Голямото четене" е и своеобразен мениджърски подвиг - финансирането на една кампания в подкрепа на високите културни стойности е осигурено с привличане на спонсор - ОББ. Българската национална телевизия обезпечи финансово реализацията на проекта "Голямото четене" като успя да привлече вниманието и интереса на една от водещите български банки ОББ, със значимостта на този некомерсиален, но зареден с голям обществен потенциал проект.
Националната кампания на БНТ "Голямото четене", трябва да отговори на въпроса: КОЙ Е ЛЮБИМИЯТ РОМАН НА БЪЛГАРИТЕ?
Отговорът на този въпрос ще дойде пряко чрез гласуването и участието в класацията, в обществените дебати, с атрактивните инициативи, които ще бъдат организирани из цялата страна и чрез поредицата от телевизионни програми, излъчвани в прайм тайма на БНТ.
Паралелната обществена кампания, която ще протича във всички региони на България, ще се осъществи благодарение на подкрепата от всички български институции, които заявиха одобрението си и желанието си за участие и партньорство в това начинание - общините, министерствата, университетите, училищата, библиотеките, книжарниците, книгоиздателите и медиите, на които Българската национална телевизия сърдечно благодари. Като "застъпници" на идеята за утвърждаване на "българското общество на четящите", ще бъдат привлечени и българските държавници, интелигенцията и популярните личности на страната.
Вярата, че това е възможно да се случи, идва от успеха на оригиналния проект на BBC, предизвикал огромен обществен резонанс - над 1 млн. британци са участвали в кампанията, а продажбата на книги се е увеличила 4 пъти.
4.2 Начало на кампанията Проектът на Българската национална телевизия стартира на 5 октомври, с голямо, 90-минутно телевизионно предаване на живо и с участието на десетки значими и популярни фигури от различните сфери на българското общество.
Също на 5 октомври, беше открит и сайта на кампанията, в който веднага хиляди българи гласуваха за своя любим роман, или - романи. За улесняване при избора на заглавие, в сайта беше публикуван предварителния списък на социологическата агенция "АЛФА РИСЪРЧ", съставен в резултат на професионалното проучване на интереса към подобна кампания.
4.3 Реализация на проекта
Форматът се реализира на три основни нива:
* Телевизия
* Интернет
* Събития, прояви, съпътстващи инициативи
4.3.1 Телевизионната линия на реализация, се развива по адаптираната за България схема на оригиналния формат и включва 3 големи телевизионни предавания на живо, 10 ежеседмични неделни ревюта, излъчване на дванайсет 27-минутни документални филма за всяко от водещите в класацията 12 заглавия /които ще бъдат определени от зрителите с гласуване/, 25 призивни промоционални клипа, популяризиращи "Голямото четене"; 50 анимационни миниатюри "Знаете ли че...", в които по оригинален начин - остроумно и забавно, се представя любопитна информация за прочутите писатели от световната литература.
На практика, с мащаба си, "Голямото четене" се интегрира в целия програмен ресурс на БНТ, обхващайки и всички предавания за култура и образование, както и новинарските, и публицистичните пояси.
4.3.2 Интернет сайтът, създаден с основно предназначение - място за гласуване, дава възможност и за осъществяване на реален литературен дебат в открития форум, в който стотици хора споделят възгледите си, спорят и размишляват по темите, които кампанията провокира. Сайтът представя актуалните събития около книгите, четенето, информира за актуалните новини около развитието на класацията и кампанията, анотира заглавията на включените в списъка със заглавия произведения, отразява обществения отзвук и функционира като успешен проект на популярна интернет социална мрежа.
Линията на събитията, свързани и съпътстващи кампанията, започна с представяне на проекта пред партньори, издатели, спонсори и приятели на идеята, в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", на 15 септември 2008 година.
4.3.3 Следва проектът "Пътуваща библиотека", който получи подкрепата на големите български издателства и чиято идея е да покрие в национален мащаб целите на кампанията, чрез събития, организирани в 28-те областни градове на България. Книгите, които ни свързват - това е идеята на Пътуващата библиотека. Репортаж от посещението на "Пътуващата библиотека" във всеки град, ще бъде излъчен в централната емисия на "По света и у нас", а негов разширен вариант - в Сутрешния блок "Денят започва" на следващия ден. Проектът ще се огласява и отразява масирано във всички регионални медии на 28-те области на България. Някои от общините ще реализират инициативи, свързани с кампанията "Голямото четене", които ще обхващат системата на училищата, читалищата, библиотеките и други културни сфери на регионално ниво - масови четения в "Часът на класния ръководител", с присъствие на обществени личности, които ще четат пасажи от любимите си романи пред учениците; учебни задачи за написване на съчинения и есета по теми от любими романи; откриване на библиотеки за свободно посещение на граждани.
4.3.4 "Голямото четене" ще посети и Центъра за култура и дебат "Червената къща", където ще бъде организиран маратон за публично четене на 12-те водещи в класацията книги като възможност за вдигане на градуса и паралелен дебат, преди обявяване на финалния резултат от кампанията.
4.4 Вече са обявени и конкурси за "Голямото четене":
* Конкурс за написване на оригинално есе на тема: "Романът на бъдещето", с награда, изтеглена на случаен принцип между предварително подбраните от комисията есета - литературно пътешествие до Ню Йорк, САЩ с участие в ексклузивно литературно събитие и покупка на книги в книжарница Barnes & Noble. Най-добрите есета ще бъдат издадени в книга.
* Конкурс за фотография на тема "Моят фотографски образ на любим роман", с награда - дигитален фотоапарат. Най-добрите фотографии ще бъдат представени в интернет сайта на "Голямото четене" и в ефирните предавания на БНТ.
* Конкурс за късометражен видеофилм, до 3 минути, с награда - дигитална видеокамера. Най-добрите видеофилми ще бъдат представени също в сайта на кампанията и в ефирните предавания на БНТ.
4.5. Участие на РТВЦ
Съществено е и участието на четирите РТВЦ на Българската национална телевизия, които работят по самостоятелни проекти за организиране и отразяване на регионалните събития, свързани с популяризацията на четенето в България.
4.6 Медийни партньори на "Голямото четене" са БТА, БНР, в. "24 часа", в. "Капитал", в. "Монитор", сп. "Л'еуропео", радио "Дарик".
"Голямото четене" е формат, който предполага постоянно развитие и независимо от съществуващата основна схема за неговата реализация, проектът реагира на ежедневните прояви на интерес от страна на институциите, медиите, обществените организации и гражданите, които подсказват нови и нови възможности за разширяване на инициативите, свързани с кампанията.
"Голямото четене" е формат, който създава двустранна връзка и зависимост между тези, които го реализират и аудиторията, която се включва в него. Това прави кампанията в известна степен непредвидима като заряд и обществен ефект - предизвикателство, което безспорно повдига ентусиазма и удовлетворението от постигнатото от Българската национална телевизия. Българската версия на "Голямото четене" трябва да завърши на 15 март 2009 година с финално телевизионно шоу, когато ще бъде обявен победителят и ще дойде време за равносметка на "обществото на четящите".
5. Премиери извън прайм-тайм
Новата програмна схема включва и други нови проекти на Програмна дирекция - шоуто "В неделя с...", рубриката за документално кино "Портрети", новото детско образователно предаване "Добър ден, господин Жасмин", новата семейна игра "седмо чувство", ново социално и икономическо предаване, ново образователно предаване "Голямото междучасие" / последните три са в процес на подготовка/, късна вечерна и алтернативна на комерсиалните програми линия, която да се излъчва след 23.00 ч. и да подрежда в един пояс утвърдени предавания като "Библиотеката", "Кино по ноти", "Джаз", "Едни от нас" и новата рубрика "Свидетели" - също в процес на разработване. Именно от нея се очаква да обедини студентско и/или късометражно кино, редуващо се с продукции на прохождащата студентска телевизия "Алма матер" за младежка култура и субкултура и университетски живот.
Тук ще акцентирам върху предаванията, които вече са в ефир.
5.1 "Седмо чувство" Започна новата семейна игра - "Седмо чувство", която също завзема стабилни позиции сред зрителската аудитория с непрекъснато покачващ се рейтинг. Това е семейно състезание, което се излъчва всеки делничен ден веднага след новините в 18.00ч. Неговото създаване е продиктувано както от последователната политика на БНТ за разширяване на дела на оригинална българска продукция в програмата, така и на желанието за търсене на развлекателни формати с добро качество, очаквани от българската аудитория и разчитащи на повече креативност и визуална фантазия. Предаването се наложи сравнително бързо на телевизионния пазар и само за един месец рейтингът му плавно нарастна, за да достигне един твърде добър за своя часови пояс показател - близо 4% рейтинг и 13% пазарен дял. 5.2 Неделна премиера: "В неделя с..."
Предаването "В неделя с..." беше замислено и реализирано като "блокбастър" в "заспалия" неделен следобед. То стартира в Деня на отворените врати на БНТ на 14 септември с времетраене 6 часа в новото студио на БНТ в зала 2 на НДК. "В неделя с..." предвиждаше завръщането на екран на едно известно телевизионно лице на БНТ - Димитър Цонев, като водещ на неделното шоу, предавано "на живо" и вдъхновено от италианските развлекателни формати, с оркестър и танцьори на живо от формацията на големия професионалист Нешка Робева и ко-водещи на забавни игри и лайф-стайл рубрики. Концепцията на предаването с автори Димитър Цонев и Михаил Пандурски включва шоу, музика, игри, кулинарно шоу, всеобхватна развлекателна и сериозна информация, дискусии на различни теми, гости от България и света чрез телевизионни мостове, постоянна интерактивна връзка със зрителите, за да се създаде неповторима атмосфера за съвместно емоционално преживяване, в което зрителят от пасивен наблюзател ще се превърне в активен участник. Предаването си постави амбициозната задача да превърне зала 2 на НДК в постоянно модерно оборудвано студио на БНТ, откъдето да се излъчват и останалите големи предавания на прайм-тайм-а, които предвиждаха живо участие на публика - "Референдум" и "Бъди звезда". След първоначален период на структуриране с оглед на повече динамика и гъвкавост в програмната схема, предаването мина в 4-часов формат, но запази основните си характеристики. Приемано или оспорвано, "В неделя с ..." наистина се излъчва в един "заспал" часови пояс, но въпреки това не рядко прави БНТ най-гледаната телевизия в определен часови интервал и се радва на постоянна аудитория. Последните данни сочат 3,7% рейтинг за предаването и близо 20% пазарен дял на 9.11.2008г. за времето между 12.00 и 16.00 ч. в неделния следобед. 6. Киното на екрана на БНТ
В атрактивни часове в програмата на БНТ са разположени различни видове и жанрове кино - максимално широк спектър заглавия от европейско, холивудско, независимо американско и световно игрално кино, документално и научнопопулярно кино. Присъствието на българското кино - най-новата оригинална продукция, в огромната си част копродуцирана или изцяло финансирана от БНТ, заедно с българско кино от "Златния фонд" заемат все повече и по-възлови програмни позиции. 6.1 "БНТ представя"
Утвърденият проект "БНТ представя", който от създаването си представя новото българско кино, продуцирано или копродуцирано от БНТ, получи интересно развитие през периода април - септември 2008 г. Тъкмо тогава беше замислена и подготвена новата поредица "Българските игрални филми на прехода", която стартира на 24 май и ще се развива до края на календарната година. Екипът на предаването заедно с именити филмови критици направи селекция на емблематичните за българския преход заглавия и започна тяхното представяне всеки понеделник, следвайки хронологията на преживяното от всички нас през последните вече близо две десетилетия. Последният месец на 2008-ма - декември, ще бъде посветен на новите игрални премиери през изминалата година, а документалните премиери ще се излъчват в специални издания в късния неделен следобед.
6.2 Студия за телевизионни филми "Екран"
В своята работа Българската национална телевизия и Студия за телевизионни филми "Екран" винаги са се ръководили от мисията за подкрепа на новото българско кино. Ще подчертая още веднъж, че българското кино получава субсидии единствено от Българската национална телевизия в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията и от Националния филмов център в съответствие със Закона за филмовата индустрия. Отчетният шестмесечен период април-септември 2008 година беше изключително пълноценен за СТФ "Екран", след извършеното преструктуриране на студията и създаването на Художествено-творчески и Филмо-производствен отдел с главни продуценти доказани професионалисти като Митко Новков и Румен Митов. Програмната необходимост от български филми се прецизира от Програмен съвет за кино, в който общественото мнение има значимо представителство чрез външни експерти, а селекцията на проектите се извършва от Художествен съвет за кино според Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на българските телевизионни филми в БНТ, който е в сила от 2007г. В изпълнение на решение на УС на БНТ в момента се изготвя проект за актуализиране на тарифите на СТФ"Екран" в съответствие с промените в икономическата ситуация в страната. Проектът ще бъде съгласуван с Финансовия директор и Главния юрисконсулт на БНТ. Приемането на нови тарифи на СТФ "Екран" ще доведе и до частични изменения в Правилника за филмопроизводство, които ще бъдат отразени в нов Правилник в сила от 01.01.2009 г. 6.2.1 Игрални филми
През тази година СТФ "Екран" продуцира изцяло игралните филми "Военен кореспондент" - 85 мин. реж. Костадин Бонев, "Преследвачът" - 54 мин. /дебют/ реж. Лъчезар Аврамов, "Последното пътуване" - 54 мин. реж. Васил Барков, които вече са завършени и имаха своите премиери.
Тук е задължително да споменем наградите от тази година - "Военен кореспондент", реж. Костадин Бонев, сц. Влади Киров бе отличен с наградата "Бронзов витяз", беше селектиран за най-големия телевизионен фестивал "При Европа", на Международния фестивал "Златната ракла" получи отличието на Мосфилм, а на фестивала "Златна роза" във Варна изпълнителят на главната роля Пенко Господинов бе отличен с наградата за изгряваща звезда. Дебютният филм "Преследвачът" също е сред заглавията, с които БНТ взе участие в "Златна роза", където той бе посрещнат като интересен експеримент. В процес на производство са "Светото семейство" - 85 мин. реж. Красимир Крумов, "Корави старчета" - 85 мин. реж. Ивайло Джамбазов, "Братът на охлюва" - 54 мин. /дебют/ реж. Иван Панев, "Броячът на трафик" - 54 мин./дебют/ реж. Владимир Шишков, "Марти" - 54 мин. /дебют/ реж. Милко Лазаров
6.2.2 Копродукции - игрални филми
Българската национална телевизия участва като копродуцент в производството на по-голямата част от най-новите български игрални филми. На първо място ще споменем "Дзифт" на режисьора Явор Гърдев, който не просто събра престижни награди на български и чужди кинофестивали, включително наградата за режисура на фестивала в Москва, но разби и касовите постижения на българското кино от времето на прехода, изпреварвайки по брой зрители филми на световни авторитети като Люк Бесон, влезли в разпространение в българските киносалони по едно и също време с "Дзифт". Успехът на филма, чиито копродуцент е БНТ, предизвика още една сензация - за първи път в историята на наградите "Мъж на годината" личност от арт елита беше номинирана за голямата награда и това беше режисьорът Явор Гърдев.
Другата изключително успешна копродукция на БНТ е лентата "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" на режисьора Стефан Командарев. Тя също обиколи световните киносцени и донесе на създателите си многобройни награди. Високи оценки от критиката и от публиката получиха също "Единствената любовна история, която Хемингуей не описа" на режисьора Светослав Овчаров, "Кратки разговори" на Врадимир Краев, "А днес накъде"на Рангел Вълчанов, "Прогнозата" на нашумялата млада режисьорка Зорница - София. Във всички тях БНТ има значително копродуцентско участие.
С договори за копродукции от тази година и в процес на производство са още филмите "Козел" на режисьора Георги Дюлгеров, "Стъклената река" на Станимир Трифонов, "Пустинният бегач" на Григор Лефтеров, "Зад кадър" на Светослав Овчаров, "Тилт" - реж. Виктор Чучков.
Завършени са и новите четири серии на анимационния "Вълкът и седемте козлета" на режисьора Владислав Томов.
6.2.3Сериали
Обществената телевизия се нуждае от тв сериали, в чиито герои зрителите да видят себе си, проблемите си, ежедневието си, радостите си и да започнат да харесват българското кино, а не само безспорните успехи от отминалите години.
В началото на тази година на екран излязоха два нови сериала на БНТ. Първият - "Приключенията на един Арлекин" на режисьора Иван Ничев по сценария на Юри Дачев и с Тодор Колев в главната роля, участва в състезателната програма на престижния телевизионен фестивал в Монте Карло, след като беше номиниран в официална селекция от организаторите на фестивала. Вторият - "Людмил и Руслана" на режисьорката Мариана Евстатиева - Биолчева по сценарий на Пенчо Ковачев, предизвика бурни обсъждания в зрителския форум на БНТ и също беше селектиран за участие в международни фестивали.
Одобрени и в различни етапи на реализация са "Хъшове" - 4 х 54 мин. на режисьора Александър Морфов, "Английският съсед" - 8 х 27 мин. на режисьора Дочо Боджаков по сценарий на Михаил Вешим, чиито едноименен роман беше номиниран за европейска литературна награда, "Секънд хенд"- 6 х 27 мин. /ситком/ на режисьора Григор Лефтеров / в предподготвителен период за производство на пилотна серия/, "Образцов техникум за закриване"- 6 х 54 мин. /очаква договор за разработване на сценарий с художествен ръководител Светослав Овчаров/.
Тук е мястото да отбележа копродукциите на БНТ с подкрепата на ИА"НФЦ" в съответствие с Договора за сътрудничество от 29.01.2008 г. Това са "Хъшове" - реж. Александър Морфов, "Денят за независимостта" - реж. Христо Живков /очаква потвърждение на сесията за документално кино - 06.11.2008 г./, "Отвъд бариерата" - реж. Галина Кралева /предложен за копродукция в ИА"НФЦ" и очаква потвърждение на сесията за док. кино - 06.11.2008 г./, "IN SITU " - реж. Атанас Димитров /предложен за копродукция в ИА"НФЦ" и очаква потвърждение на сесията за док. кино - 06.11.2008 г./.
Продължаваме да очакваме като събитие окончателното завършване на сериала "Хъшове" на режисьора Александър Морфов. На "Златна ракла"2008 беше показана третата серия "Смъртта на Странджата", която потвърди високите художествени намерения на творческия екип. Надяваме се, че за годишнината от Руско-турската освободителна война - на 3 март 2009 г., зрителите на БНТ ще могат да видят сериала на малкия екран. 6.2.4 Документално кино
В цяла Европа се покачва делът на документалните филми на обществените оператори, както и взаимодействието на новините и документалните форми. И нещо повече, в търсене на гледаемост и човешко докосване в телевизионните проекти все повече навлизат документални изразни средства и дори смесване на фикция и документалистика. От документалните филми е необходимо да откроим поредиците "Български хроники" - 5 х 54 мин., сцен. Стефан Цанев, реж. Дамян Петров и Дочо Боджаков и "Предисторията: Богове и поклонници" - 6 х 27 мин., сцен. Невена Андонова, реж. Атанас Димитров. На "Златна ракла" 2008 двете документални поредици бяха посрещнати с интерес, публиката ги гледаше с любопитство, а отзивите на критиката бяха благоприятни. От другите документални филми бихме посочили като успешни: "Марго и приятели" - сц. и реж. Иван Росенов, който взе наградата за документално кино на фестивала "Осмата муза" и "Между маските" - сц. и реж. Огнян Гелинов, за режисьора Вили Цанков и "Денят на независимостта" - 54 мин. на режисьора Христо Живков - с този изключително професионално направен филм, посветен на 100-годишнината на независимостта на България, беше открито юбилейното издание на тазгодишния фестивал "Златната ракла".
През изминалия период СТФ "Екран" продуцира също документалните филми "Групата" - 54 мин. реж. Станислава Калчева, "Трима мъже край водата" - 54 мин. реж. Ралица Димитрова, които вече са завършени и имаха своите публични прожекции на фестивала "Златната ракла". В процес на подготовка са още " Свети Иван Рилски" - 54 мин. реж. Иван Трайков, "Културното наследство на България" - ІІ част, 4 х 27 мин. реж. Бойчо Божиновски, както и копродукциите с ИА НФЦ "За театралния спектакъл" - реж. Лилия Абаджиева и "Българското позорище" - реж. Ралица Димитрова.
БНТ предлага тотална алтернатива на така наречените риалити формати в комерсиалните телевизии, а доколко този ход е успешен и непредвиден от конкурентите го доказват резките промени в рейтинг-стойностите за БНТ1. Оказва се, че социалната тематика, прекият дебат, телевизионната документалистика и образци на европейското кино могат да са реален конкурент по пазарни показатели, а не пълнеж на гърба на жълтата чалга-култура. 7. Главните редакции на БНТ. Дейност, редовни рубрики и извънредни проекти.
7.1. Главна редакция "КИНО И ОБРАБОТКА НА ЧУЖДИ ПРОГРАМИ"
Основната дейност на Главна редакция "Кино и обработка на чужди програми" се състои в обезпечаването на филмовата програма на БНТ 1 и Регионалните телевизионни центрове. Положителен факт е присъствието сред чуждите програми на всички основни жанрове - игрални филми и сериали, ситкоми, детски филми, документални и научно-популярни поредици. Стремежът ни е да предложим на нашите зрители максимално разнообразие не само от гледна точка на произхода - английски, френски, италиански, немски и испаноезични продукции, но също и по отношение на тематиката. Спазвайки тези принципи, в периода април - септември 2008г., сме излъчили редица стойностни заглавия като повече от половината са били европейски. Обръщам специално внимание на този факт, защото към настоящия момент БНТ е без конкуренция, когато става дума за обем европейски и неамерикански заглавия: "Държавата отвътре" /Великобритания/; "Статски съветник" /Русия/; "Ватерло роуд" /Великобритания/; "Гордост" /Италия/; "Азазел" /Русия/; "Влюбени и тайни" /Италия/. Такъв е бил репертоарът в 21.00 часа като последното заглавие се излъчва и в момента. През същия период, само че от 19.00 часа, вървеше френският семеен сериал "СЕН ТРОПЕ". Той е достатъчно популярен, за да не се нуждае от допълнително аноносиране. Можем да добавим само, че снимките на нови епизоди продължават и че във Франция се излъчва по същата схема - с начален час 19.00.
От игралните филми, излъчени между 21.00 и 23.00 часа в петък, събота и неделя, където са основните пояси за игрално кино на БНТ, специално внимание бе отделено на творческите портрети. Това са поредици, включващи между три и пет заглавия, обединени около личността на режисьори и актьори от световна величина. През разглеждания период сме представили на по-любознателните зрители някои от най-добрите постижения на Франсоа Трюфо, Клод Шаброл, Алън Паркър, Еторе Скола, Алексей Балабанов. Предстоят портретите на Емир Костурица, Ален Рене, Федерико Фелини, Елдар Рязанов и др. От великите актьори на световното кино през последните шест месеца сме показали Луи Дьо Фюнес, Ален Делон, Жан Рено, Марчело Мастрояни, Жан Габен.
Макар и в ранните следобедни часове, когато средната гледаемост намалява, детският и научно-популярният пояс също не са за пренебрегване. През последните шест месеца там са излъчвани предимно европейски заглавия от Франция и Германия като преобладават екранизациите по класически литературни произведения /"Пипи дългото чорапче", "Карлсон, който живее на покрива", "Чудното пътуване на Нилс Холгерсон с дивите гъски", "Приключенията на черния красавец"/. На практика БНТ не излъчва детско кино съдържащо насилие под каквато и да е форма, което съвсем не е така при останалите телевизии. По отношение на научно-популярните поредици, спокойно може да се каже, че те не отстъпват по качество на заглавията от специализираните в тази област канали.
Освен чуждоезичното кино, Главна редакция "Кино и ОЧП" програмира за излъчване и български игрални филмови заглавия. В рамките на периода, който отчитаме, стартира поредицата "Българските филми на прехода". Специално в този случай репертоарът беше определен от експертна комисия.
7.1.1. Договорени филмови пакети
С оглед разширяването на своята аудитория Програмна дирекция, Главна редакция "Кино и обработка на чужди програми" и Дирекция "Маркетинг и реклама" предприеха закупуването на стойностни филмови пакети, които да обогатят програмата със стойностно европейско и американско кино, както и да осигурят стабилен рейтинг на БНТ и рекламни приходи.
7.1.1а Европейско кино
ПРОФИЛМС - Пакетът съдържа 71 нови европейски кино заглавия и копродукции. Изключително прецизната селекция с реномирани заглавия от европейското и световното кино, спечелили престижни награди в последните години ще са в основата на петъчната рубрика за европейско кино, но някои заглавия са подходящи и за прайм тайма през уикенда. Умело структурираният подбор съчетава сериозни постижения в комерсиалните жанрове като комедията, романтиката и костюмната драма, с наистина престижни заглавия, носители на "Златна палма", "Златен лъв" и "Златна мечка", чието присъствие в програмата на всяка телевизия носи не само престиж, но и солиден зрителски интерес.
Ето някои от акцентите: "Моят най-добър приятел", "Династията на Борджиите", "Градът на бога", "Man to Man", "Стаята на сина" на Нани Морети, филми на Майкъл Уинтърботъм, Ерик Ромер, пълнометражна анимация.
Би Би Си - Игралните филми, които купуваме от BBC са съвсем ограничен брой, но наистина с високо качество. В настоящия случай това са: "Максуел" - биографична драма за Робърт Максуел и най-новата версия на "Оливър Туист" и "Разум и чувства". Пакетът съдържа качествени документални заглавия на различна тематика - политика, история, изкуство подходящи за неделния пояс ("Планетата земя", "Изкуството на Испания", "Човешкото тяло") и на политико-историческа тема за съботните следобеди като например "Историята на международния тероризъм".
За централното време от вторник до четвъртък от 21.30 часа са новите сезони на сериалите "Хотел Вавилон", "Фантоми", "Училище Вателро", ´Робин Худ", както и новият сериал "Метреси".
Съобразно програмната схема на Регионалните центрове, където всеки делничен ден се излъчва ситком, част от обема за 2009 година ще бъде осигурен от BBC (II сезон на "След като ти замина"), както и от селекцията на Медиасет ("Довиждане!").
Пакетът на Телевизия РАЙ не е посветен само на игралното кино, а и на семейните и централни сериали. Включва 8 игрални филма и 8 минисерии италиански класически заглавия с режисьори Еторе Скола ("Римляните"), Марио Моничели, Лукино Висконти, подходящи за рубриката за европейско кино, както и за късния пояс. Минисериалите "Баронеса Карини", "От любов", "Майки" ще бъдат позиционирани в централно време в последователни уикенди през годината, а новият сезон на " Комисар Монталбано" е подходящ за късния филмов пояс. Водещата италианска продукционна и дистрибуторска компания Mедиасет предлага по-комерсиално италианско кино, а малкият пакет на БНТ включва качествени телевизионни филми за централно време, 2 минисерии за дневна програма и един ситком. Заглавията, подходящи за централно време са 30 на брой. Между тях са програми от различни жанрове - от костюмни драми до модерни и заплетени криминални и политически трилъри и биографични епоси. Акцентите от селекцията са "Мерлин и Боби" (биографичен трилър за Кенеди и Мерлин Монро), "Всички мои деца", "Операция Одисей", "Желязната лейди" и "Мария Монтесори".
7.1.1 б Американски филмови студия
БНТ постигна договорености за закупуването на хитови заглавия с две от най-големите мейджърски компании Дисни и Парамаунт, което е безспорен успех. ДИСНИ - Пакетът съдържа 304 часа програма, от които 71 игрални филма, 2 сериала, детски игрални и анимационни сериали. Подбрани са комерсиални заглавия от най-новата продукция на студиото.
Сред сериалите се откроява току-що номинираният за няколко награди "Еми", "Братя и сестри". Другите игрални заглавия ще захранят предимно прайм тайма през уикенда, с акцент върху криминалните и романтични филми в събота и комедиите в неделя. Обособеният анимационен пояс "Чудният свят на Дисни" ще се излъчва всяка събота и неделя в рамките на 1 година. В него са включени двата най-нови анимационни продукта на студиото - "Моите приятели Тигър и Мечо Пух" и "Клуб Мики Маус".
Детските игрални сериали ще се излъчват също в обособен едночасов пояс в неделя в ранния прайм тайм, наречен " Уолт Дисни представя". В него ще бъдат показани хитовите детско юношески продукции "Хана Монтана" и "Магьосникът от Уивърли Плейс ".
Сред подбраните игрални филми са заглавия с изключително висок програмен и пазарен потенциал като "Всемогъщият Брус" с Джим Кери, Морган Фрийман, Дженифър Анистън, "Съкровището" с Никълъс Кейдж, Джъстин Барта, Даян Крюгер и Харви Кайтел. "Урагана", спечелил "Златен глобус", "Сребърна мечка" за главна мъжка драматична роля на Дензъл Уошингтън, и номинация за "Оскар"` и от гилдията на филмовите актьори, "Фермата" с Ал Пачино и Колин Фарел, "Шанхайски рицари" - с Джаки Чан, Оуен Уилсън, "Гърлото на дявола" с Денис Куейд и Шарън Стоун, "Ще танцуваме ли" музикална комедия със Сюзън Сарандън, Дженифър Лопес и Ричард Гиър, "Обществен враг" на режисьора Тони Скот с Уил Смит, Джийн Хекман, Джон Войт, "Скалата" с Шон Конъри, Никълъс Кейдж и Ед Харис, номинираният с 3 Оскара "Аленият прилив" с Дензъл Уошингтън, Джийн Хекман, Мат Крейвън, Джордж Дзъндза, Виго Мортенсен и др.
ПАРАМАУНТ ПИКЧЪРС - Пакетът съдържа 161 игрални филма, предимно комерсиални, от една от водещите холивудски компании. Най-силните ленти в пакета притежават огромен рейтингов потенциал, които са изцяло насочени към обезпечаване на съботно-неделния прайм тайм. Само за 2009 година от него можем да разчитаме на 70 безспорни хита. Тези филми ще се превърнат в едно от най-сигурните средства за привличане на рекламодатели. Освен че включва филми на популярна компания, която лесно се асоциира в съзнанието на зрителя, пакетът съдържа наистина качествено комерсиално кино. Тук са хитове от класата на трилъра на Майкъл Ман "Съучастникът" с Том Круз и Джейми Фокс, екшънът "Еон Флукс" с Чарлийз Терон, комедията "Алфи" с Джуд Лоу, "Манджурският кандидат" с Дензъл Уошингтън и Мерил Стрийп. В пакета са включени и комерсиални класики като "Ченгето от Бевърли Хилс", "Крокодила Дънди и Топ Гън", както и едни от най-нашумелите филми в последните 10 години: "Всички страхове", "Американски прелести", "Изкуствен интелект" и "Терминалът" на Спилбърг.
Не са за подценяване и същинските класически заглавия като "Булевардът на залеза" на Били Уайлдър, "Да заловиш крадец" на Хичкок и "Китайски квартал" на Роман Полански.
7.2. Главна редакция "КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ" 7.2.1 Редовни рубрики: > "Иде нашенската музика" - фолклорно шоу с участието на популярни изпълнители на български фолклор - певци, инструменталисти, ансамбли и танцьори; > Фолклорът през седмицата - осемте предавания в месеца позволяват жанрово многообразие на формите - портрети и рецитали на певци и инструменталисти, фолклорна обредност, фолклорни репортажи от събори, конкурси и музикални форуми;
> "Атлас" - предаването разкрива географски, природни и културно исторически забележителности в рубриките си "Непознатата България" и "Един мъж, една камера"; > "Очи в очи с животните" - предаването ни запознава с животинския и растителния свят в различни кътчета на България. Опитва се да даде пълна картина за живота на отделни групи животни - видове, местообитание, хранене, размножаване; 7.2.2 Образователен блок:
> "В час ли си?" - образователно магазинно предаване, което има за цел да дава знания и информация. Допълвайки и обогатявайки това, което се предава в часовете и пише в учебниците. Включват се всички, свързани с образователния процес; > "Език мой" - предаване за българския език, правопис и правоговор; > "В неделя с..." - първо предаване на 14.09.2008 г.; > "БНТ представя" - рубрика, която представя български филмови продукции, с основен акцент - продукциите и копродукциите на СТФ "Екран"; > "Библиотеката" - предаване за нови книги; > "Знаци по пътя" - портрети на личности, оставили следа в културния живот на България; > "Памет българска" - предаване за старата и нова история на България, на живо, с водещ проф. Божидар Димитров.
Може би жаждата на тв аудитория за културни предавания предизвиква постоянен интерес към тях. В тв мониторинга има само три предавания от жанр Култура и всички те се излъчват по БНТ. ПрограмаРейтинг %в `000Покритие%БНТ представя..3.62644.9Голямото четене21444.5Кино по ноти1.51113.9Език мой1.1791.7Библиотеката0.5381.8 7.2.3 Извънредни проекти
Освен редовните рубрики ГР "Култура и образование" подготви и излъчи много извънредни програми по повод чествания, годишнини и обществено значими събития с партньорството на държавни и културни институции: "Лаборатория за слава" - 4 предавания съвместно с Министерството на образованието и Британския съвет, Церемония по връчване на награди за театрално изкуство на Съюза на артистите в България - "ИКАР" 2008, Церемония по връчване на награди за театрално изкуство - "АСКЕЕР" 2008, Национални награди "Алианц" България 2008 за живопис, скулптура и графика, "Осмата муза" - национален фестивал за телевизионно и радио творчество, "Българските символи"- като основен медиен партньор на общонационалната кампания "Българските символи" БНТ реализира две предавания от Националния исторически музей, в които беше "разиграна" на живо, с включвания от цялата страна, финалната фаза за избор на българския национален символ, Церемония по връчване на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата - съвместно със Столична община, "Живи човешки съкровища"- съвместна инициатива с Министерство на културата - 25 броя кратки телевизионни форми. 7.2.4 Документални филми
През отчетния период ГР "Култура и образование" е реализирала следните документални филми:
"В Златната ракла" - филм, посветен на 40-годишния юбилей на Международния телевизионен фестивал; "Балканската война"- филм за триумфа на българската кауза за национално и териториално обединение в началото на 20-и век - последният опит на българите да възвърнат миналото си величие и слава; "Междусъюзническата война" - филм за превръщането на Балканската война в Междусъюзническа и фиаското на българските надежди за национално обединение; за сложните отношения между Изтока и Запада, в които, както винаги, Балканите са разменна монета и заложник на Великите сили; "90 години Сливенски драматичен театър" - филм за историята на Сливенския театър в три века. 7.2.5 Външни и съвместни продукции
"Акция"- копродукция. Предаването е възстановка на истински случаи от полицейската практика - обири, грабежи, убийства и др. от криминалната хроника; "Кино по ноти"- външна продукция за историята и новостите в седмото изкуство; "Умно село" - външна продукция - документални филми-портрети на популярните личности от българския артистичен елит;
"Непозната земя" - копродукция - предаване за последните археологически находки.
7.3 Главна редакция "ОБЩЕСТВО" 7.3.1 Редовни рубрики: > "Здраве" - екипът се включи в кампанията "Живей на чисто". Всеки месец един от броевете бе посветен на лекари и болници от различни краища на страната. > "Тв бебе" - телевизионния реалити експеримент, в който се проследява израстването на едно дете от раждането му, вече ще се излъчва веднъж седмично - всеки петък; > "Едни от нас" - социално предаване, обхващащо всички групи в неравностойно положение, техните проблеми и пълноценната им интеграция в обществото; > " Вкусът на живота" - авторското предаване на Васа Ганчева е отправено предимно към хората от третата възраст, към милионната пенсионерска аудитория и цели повдигане и съхраняване духа им в златно-есенните години; > "Бразди" е седмично информационно - публицистично предаване за земеделие и агробизнес с времетраене 27 мин.; > "Законът и ние" - предаване с юридическа тематика, ориентирано към информиране и анализ на динамично променящата се правна и законодателна тематика в нашата страна; > "Зала №3" е социално предаване, което изяснява проблемите, с които всеки от нас се сблъсква в ежедневието си - в програма до началото на лятната схема; > "Вяра и общество" - предаване за православна култура и религия, което има амбицията да представи православието с всичко това, което то предлага или ни се иска да предложи на съвременния българин; > "Национален календар" - рубрика /5 мин/, отбелязваща значимите дати, събития и личности в българската история, култура и обществен живот.
7.3.2 Извънредни програми
Освен редовните рубрики ГР " Общество " подготви и излъчи много извънредни програми, за да изпълнява пълноценно своите задачи и да прави българския зрител пряк свидетел на значими събития от обществения календар. Бяха реализирани 12 директни предавания в периода 01.04 - 30.09.2008 г.
"Празнично богослужение по случай Вход Господен в Йерусалим" /Цветница/ - пряко предаване от патриаршеския катедрален храм "Св. Ал. Невски" - 20.04.08г.; "Слизане на Благодатния огън в църквата при Божи гроб" - студио с водещ и гост, с подготвени по-рано сутринта вставки от прякото излъчване на събитията, предшестващи самото слизане на Огъня в Йерусалим, с директни включвания от Йерусалим по време на самото слизане на Благодатния огън - 26.04.08г.; "Празнично богослужение по случай Възкресение Христово" - пряко предаване от патриаршеския катедрален храм "Св. Ал. Невски" - в нощта срещу 27.04.08г.; "Празнично богослужение по случай Второ Възкресение" - пряко предаване от катедралния храм "Св. Неделя" - 27.04.08г.; "Тържествена заря-проверка по случай 132-та годишнина от Априлската епопея" - пряко предаване от Панагюрище - 01.05.08г.; "Тържествена заря-провекра по случай подвига на Ботев и неговата чета" - пряко предаване от Враца - 01.06.08г.; "Тържествена заря-проверка по случай 171-та годишнина от рождението на Васил Левски" - пряко предаване от Карлово- 18.07.08г.; "Празнично студио "100 г. от провъзгласяването на независимостта на България" - с двама водещи и гости, репортажи и преки включвания, свързани с честваното събитие - пряко предаване от х-л "Янтра" във Велико Търново - 22.09.08г.; "Празнично богослужение с освещаване на Националния трибагреник и откриване на паметна плоча по случай 100-годишнината от Независимостта" - пряко предаване от църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново - 22.09.08г.; "Издигане на Националния трибагреник в чест на 100-годишнината от Независимостта" - пряко предаване от хълма Царевец във Велико Търново - 22.09.08г. "Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Независимостта" - пряко предаване от хълма Царевец във Велико Търново - 22.09.08г.; "Тържествена заря-проверка по случай 100-годишнинато от провъзгласяването на Независимостта" - пряко предаване от площад "Цар Асен" във Велико Търново.
7.3.3 Документални филми
През изминалия период редакцията реализира 5 документални филма.
"Присъда: смърт" - филм за отмяната на смъртната присъда, основанията и вредите от това, в който своите позиции защитават осъдени "на доживотна присъда", съдия, издавал смъртна присъда /Димитър Попов/ и изпълнител на смъртна присъда; "Невидимите пестициди" - документален филм за проблемите и вредата от пестицидите за здравето на човека, както и за мерките на ЕС при използването им.
"Дар от природата" - филм за взаимоотношенията между Човека и Природата;
"Отвъд" - филм-размишление, който пресъздава усещането за полет и преживяването му отвъд границите на собственото "аз"; "Самодеецът" - филмов разказ за житейския път на 90-годишния Иван Сирашки от Лесидрен. 7.3.4 Външни и съвместни продукции
"Заедно"- седмично телевизионно предаване, което се занимава с проблемите, културните и етническите особености на различните традиционни малцинства в България. Посветено е на етническата толерантност;
"Светът на ромите" - предаване, което ни разкрива богатия свят на ромското малцинство и ни запознава с негови известни и обикновени представители; "Жените" с Марта Вачкова - предаванията в посочения период разглеждат вечните теми, свързани с жените и тяхното светоусещане; "Цветно" - запознава аудиторията с най-интересното от страниците на женските списания - в програма до началото на октомври.
7.4 Главна редакция "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ" 7.4.1 Редовни рубрики
> "Яко" - забавно-образователно предаване за деца от 9 до 12 години; > "13+" - тийнейджърско магазинно предаване; > "Под дъгата" - публицистично предаване за деца от домовете за деца лишени от родителски грижи; > "За животните с любов" обединено с рубриката "Очи в очи с животните" - предаване за любителите на животни; > "Като лъвовете" - забавно - музикално предаване за деца; > "Лека нощ, деца" - приказки за най-малките.
7.4.2 Извънредни програми
Освен редовните рубрики ГР " Детски и младежки програми" подготви и излъчи много извънредни програми: "Фестивал на детската книга" - Сливен /среща с детски автори от цяла България, литературни състезания, изложби на детски рисунки/; Международен детски фолклорен фестивал "Приятелство без граници" - Сливен; "Сладкопойна чучулига" - национален конкурс за детска песен;
Инициатива "Училище без бариери" - съвместно със Столична община, клипове с участие на репортери от "13+" за набиране на средства за построяване на рампи и асансьори за деца с увреждания в столичните училища; Международен детски фестивал на изкуствата "Лачени обувки" - Берковица /включва 4 раздела - музика, детска рисунка, театър и танцово изкуство/; Детски конкурс за песен на "Евровизия"- 2008 г. - съвместно с ГР "Музика и забава"; 7.4.3 Филми
"Серенада"- детска новела, копродукция с EBU. Срещу финансирането и реализирането й БНТ получава 10 игрални и документални филми от останалите страни-членки на EBU с права за излъчване за 10 години.
7.5 Главна редакция "МУЗИКА И ЗАБАВА"
7.5.1 Редовни рубрики
> "Всички пред екрана"; > "Бъди звезда"
> "Хит минус едно" - в програма до 1.06.2008 г.; > "Музикални следи"- в програма до 21.06.2008 г.; > "Къщата на музиката"- в програма до 29.06.2008 г.; > "Нощни птици"; > "БНТ музика" - в порграма до 11.07.2008 г.; > "Полет над нощта" и "Полет над нощта 2" /или "Шоу по всяко време"/;
> "Неделно матине" - уникално в българския тв ефир предаване за класическа музика.
7.5.2 Извънредни програми
ГР "Музика и забава" подготви и излъчи много извънредни програми. Особен приоритет за редакцията бяха подготовката и представянето на нашите участници в конкурсите на Евровизия за възрастни и за деца. * "Детска Евровизия - 2008", съвместно с Главна редакция "Детски и младежки предавания"; * "Открито студио" за разгръщане на широка дискусия по темата Евровизия в България; филм за представянето ни на финалите на Евровизия в Белград; * Джаз фестивалите в Банско, Смолян и Варна; * Фестивал за изкуства "Аполония" - 20 броя предавания; * Международен балетен конкурс - Варна; * Първи мото рок събор - Велико Търново; * Концерт на Дует Шик и Тото Котуньо в зала 1 на НДК.
7.5.3 Документални филми
Три филма за гостуването на групата "Дийп Зоун и Балтазар" в различни страни на Европа;
7.5.4 Външни продукции
"Бързо, лесно, вкусно"
"Минута е много"
"Шоуто на Канала"
"Шоу Елит"
II. ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ"
ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ В НОВАТА ПРОГРАМНА СХЕМА
Новинарският отчет за пролетните и летните месеци е богат и интересен. Ще се опитаме да Ви убедим, че става дума за сериозни усилия, които заслужават внимателен анализ и положителна оценка. Българската национална телевизия и нейните журналисти не отстъпват лидерството в областта на информацията и работиха задълбочено, за да стартират промените в дейността на дирекцията, както и да развият формата "БНТ такси", който се утвърди като една от най-рейтинговите рубрики на телевизията.
1. Дългосрочно планиране
Дирекция "Информация" работеше по две основни направления, свързани с дългосрочното планиране - нови предавания и промяна на опаковката на предаванията на дирекцията.
2. Нови предавания Стартирането на нови предавания - през целия период дирекцията работеше упорито върху новото седмично предаване "Референдум" - радикален и дългосрочен нов проект за обществен дебат с прякото участие на зрителите. Разчитаме много на това предаване, което работи с реална обществена извадка и истинска социология: то в най-пълна степен ще включи обществото в нашата ежедневна работа. "Референдум" стартира на 30-ти септември.
3. Подмяна на опаковката на предаванията, реализирани от дирекцията В последните месеци свършихме огромна по обем работа по промяна на опаковката /основни цветове, т.н. "шапки" и "кашове"/ и декорите на предаванията в дирекция "Информация" - процес, който тече в цялата телевизия и в който дирекцията активно участва. Решенията са наистина радикални - промяна на основния цвят в новините /по-активното и по-ярко червено/, нови шапки и кашове за новинарските емисии, сутрешния блок и публицистичните програми /с внушение за повече динамика и интерактивност/, нови амбициозни декори за всички предавания в дирекцията, сред които се открояват съвременното решение за "По света и у нас" и "Денят започва". Променената опаковка влиза в експлоатация поетапно. В обобщение можем да кажем, че предаванията в дирекция "Информация" вече имат европейска визия, която загатва амбиции за ново качество и ново съдържание в бъдеще.
4. Позициониране на информационните емисии в програмата
През последните три години бяха структурирани нови информационни пояси за емисиите "По света и у нас", подчинени на логиката на деня: анонс - обзор - анализ /18.00 - 20.00 - 22.00 ч./. Значимата промяна, която беше направена в новинарските емисии с въвеждането на новата програмна схема от 29 септември, беше изтеглянето на късната емисия новини от 22.00ч. в 22.30ч. с оглед разширяването на прайм-тайма за нови оригинални български продукции и/или излъчване на български и чужди рейтингови сериали.
5. Лятна схема на работа
Трябва да отбележим още, че оптимизирането на лятната програмна схема е традиция в БНТ, но във връзка с актуалните събития (докладът на ЕС, вотът на недоверие, протестите), а и заради установилия се нов дух на работа в дирекцията, работата през лятото беше доста по-интензивна, отколкото при нашите частни конкуренти. > Нито една новинарска емисия не беше свалена, въпреки лятната схема.
> През цялото лято работеше сутрешният блок "Денят започва".
> Обзорното политическо предаване "Панорама" осъществи допълнителни излъчвания през юли и август.
> Дежурствата и натоварванията запазиха своята интензивност.
Новините и публицистиката бяха задълбочени, балансирани и коректни. Събитията намериха своето почтено отражение на екран. 7. Рейтинги
Новините на БНТ се радват на нарастваща зрителска аудитория след летните месеци. През месец септември се наблюдава пик в техният рейтинг. Това определено може да се обясни с променената визия, присъствие на екран на водещите, начина на поднасяне на новините на зрителите, подчертаните разлики в новинарските емисии - като декори, коментар или чисто информационен формат.
МайЮниЮлиАвгустСептемвриОктомври8,666,36,28,47,9Средно месечен рейтинг
8. Летните олимпийски игри "Пекин 2008"
Най-важното събитие от новинарска гледна точка през този отчетен период беше Олимпиадата в Пекин. Колегите от спортна редакция и цялата дирекция "Информация" отдавна се готвеха за август 2008. Инвестирахме сили и средства, обмисляхме внимателно и трябва да кажем, че сме горди с резултата. Това, което обществените телевизии по света правят с няколко програми, БНТ направи само с една - и по скромното ни мнение от това българският зрител ни най-малко не загуби. С гъвкави и компетентни включвания, с качествените коментари на нашите специални пратеници, с акцент върху българския спорт, неговите постижения и проблеми, редакция "Спорт" вдигна летвата високо. Новият подход избран от БНТ към отразяването на това мащабно и престижно спортно събитие показа, че ние вече можем да мерим сили с останалите европейски телевизии. Първите крачки:
* наемането на стандартен тв модул - студио /32 кв.м/, апаратна, офис, монтаж, кабина за коментар и т.н;
* наемането на 11 коментаторски места;
* цялостно излъчване от Пекин чрез 24 часов сателитен канал.
Изнасянето на целия процес по реализацията на Игрите в Пекин бе предизвикателство за БНТ и за нейния екип на място. От една страна - 14 часа дневно коментар + 90 минути студио, а от друга страна - постоянна необходимост от хора за поддържане на връзка с коментаторите на 5-те муликанала. Тази дейност се извършваше както от свободните журналисти в момента, така и от всеки свободен в момента член на екипа. Така, че натоварването на екипа беше голямо.
Разбира се, не сме се и надявали на дружелюбни коментари в пресата; парадоксът е, че критиките към нас бяха за противоположни неща. Но като цяло обективните и безпристрастни анализи бяха в наша полза. Всеки, който разбира от телевизия, ще признае, че с Олимпиадата БНТ се справи блестящо.
9. Рейтинги на спортните събития
2008 година е особено интересна по отношение на отразяване на Летните олимпийски игри в Китай. Игрите дадоха допълнителен тласък на БНТ. Националната телевизия привлече зрители във всички часови пояси, като най-голям зрителски интерес предизвикаха атрактивните церемонии по откриване и закриване на Олимпийските игри. Интересът на зрителите към отделните дисциплини зависеше до голяма степен от българското участие и класиране. Именно по време на церемониите по откриването и закриването на игрите БНТ постигна наистина внушителене пазарен дял от 45-47 % БНТ 1
ДатаСъбитиеЧасВреметраенеРейтингв `000Пазарен дял08. 08. 2008Откриване ЛОИ15:00210`7,2%51545%24. 08. 2008Закриване ЛОИ15:00120`7%51438,3%
Рейтингът на спортните новини е тясно обвързан с предпочитанията на зрителите към определен новинарски блок. С оглед на това, че жените доминират в гледането на новинарските емисии, не е изненада и високият дял на женската аудитория, който дори е по-висок от мъжката аудиторияи в този сегмент на емисиите, възприеман по принцип като "по-мъжки" насочен.
Април - Октомври 2008 жени мъже PROGRAM NAMEDAYSFROMTORating %ShareRating %ShareСпортни новиниMon-Sun8:27:00 PM9:44:00 PM6.519.6622.1Спортни новиниSat7:53:00 PM7:58:00 PM3.421.33215.8Спортни новиниMon-Sun1:12:00 PM1:53:00 PM318.93.223.8Спортни новиниThu12:56:00 PM1:04:00 PM3.118.42.521.9Спортни новиниTue,Thu11:09:00 AM11:25:00 AM2.624.22.422.1Спортни новиниMon-Sun12:12:00 PM12:40:00 PM2.215.52.219.4Спортни новиниThu2:00:00 PM2:11:00 PM1.17.31.511.9 Футболът е най-популярният и гледан спорт у нас. Обяснимо е, че най-голям интерес привличат срещите на българския отбор. Така например, по време на срещата България - Италия, част от квалификациите на българския национален отгобр по футбол за Световното пърпвенство през 2010, пред екрана са били 17,2%, осигурявайки на БНТ 1 269 000 зрители и 49,3% пазарен дял. Почти същото е положението и по време на срещата България - Грузия: рейтинг 14,2%, около 1 043 000 зрители и 37,1% пазарен дял. Затова трябва да подчертаем успешното пазарно поведение на БНТ относно закупуването на лицензните права за тези състезания. Това осигурява на телевизията рекорден пазарен дял, интерес от страна на зрителите и засилен интерес от страна на рекламодателите. БНТ се намесва сериозно в битката за вниманието на спортно ориентираната тв публика с предаването "Спортна треска". Това предаване заема силни позиции в Топ 50 на най-гледаните предавания в 3-те национални ефирни телевизии.
МайЮниЮлиАвгустСептемвриОктомври1,22,21,92,32,62,7Средно месечен рейтинг
10. Обществено-значими проекти в дирекция "Информация" БНТ беше единствената телевизия, която предаде на живо от Брюксел и след това подробно коментира представянето на важния доклад на ЕС за България. В емисиите и коментарните предавания бяха застъпени всички гледни точки по това събитие, дало отражение върху цялостния политически живот в страната. Политическите му последствия (включително вотът на недоверие) също бяха предавани директно и подробно коментирани.
Подходихме със сериозност и въображение и по отношение на 100-годишнината от Деня на българската независимост. Новинарският ден беше уплътнен подобаващо - сутринта с преки студиа, през деня с документални филми и новинарски емисии, а вечерта - с венеца на нашите усилия, специалната емисия от Велико Търново и София, с по един водещ и в двата града. Веднага трябва да кажем, че и репортерите, и водещите се постараха максимално да не пласират обичайните за подобни чествания клишета. Напротив, репортажите бяха добре обмислени и неочаквани, водещите Добрина Чешмеджиева и Даниел Чипев се държаха като журналисти, а не като конферансиета, и в крайна сметка отразяването на годишнината получи висока оценка от професионалисти и обикновени зрители. Не се притеснихме, че в същия момент, навръх 22-ри септември, нашите частни конкуренти избраха да стартират своите скъпи риалити-формати. Точно обратното, смятаме, че срещу тях ние предложихме на зрителя качествена, интересна и патриотична алтернатива.
Зрителите ще запомнят и прякото предаване на първата пресконференция на родна земя на Димитър Бербатов веднага след трансфера в "Манчестър Юнайтед". Бързият рефлекс при директни включвания на живо се превърна в запазена марка на новинарската дирекция на БНТ. Дирекция "Информация" участва и популяризира две значими обществени инициативи на БНТ. "Живей на чисто" е призив да изчистим улицата, блока, града си. "Училище без бариери", съвместно със Столичната община, дава шанс на децата с увреждания. Работим по тези инициативи чисто новинарски, с репортажи, които имат истинска информационна стойност. С тях БНТ реализира и важна част от обществената си функция.
И още едно важно участие на дирекция "Информация", с репортажи, хора и идеи: поредният Ден на отворените врати, който за втори път буквално и успешно вкара зрителите в телевизията. 11. Вътрешна организация Звената в дирекцията работят без промяна и ефектът от ежедневната ни работа е видим. Организацията става все по-прозрачна и носи качество. БНТ1 продължава да има най-логично структурираните и разположени във времето новини - анонс /12 и 16 часа/, персонализирани новини /18 часа/, основна емисия /20 часа/, новини с коментар /22:30/. Публицистиката поддържа стабилно ниво, привлича престижни гости, развива актуални теми. Продължаваме да даваме път на млади хора в новините, публицистиката, сутрешния блок; от тази гледна точна БНТ е истинска школа за репортери, редактори и водещи.
Завърши период, в който дирекция "Информация" на БНТ търсеше баланса между традицията и радикалното новаторство. Засега този баланс е постигнат - с нова визия и богато съдържание новинарите на националната телевизия започват поредната трудна есен и вече мислят за пролетта, когато настъпващата предизборна кампания ще ни изправи пред нови, сериозни професионални предизвикателства. III. ПРОГРАМНИ НАСОКИ НА "БНТ САТ"
/СК "ТВ БЪЛГАРИЯ"/
През отчетния период Сателитният канал на БНТ направи важна крачка в своето развитие - започна излъчването на 24-часова програма, която е в сила от 31 март 2008г. Тя се състои от два модула - предишния 18 часов + 6 часов нощен, в който се излъчват повторения на оригинални предавания и новини. Схемата включва собствени рубрики, повторения на рубрики и филми от БНТ1 и най-доброто, което се съхранява във Фонда на БНТ. 1. Приоритети
В програмната схема приоритет са българските игрални филми, създадени през годините. Наред с тях Сателитният канал представя и образци на европейското кино. Българското игрално кино е разположено в два часови пояса: в ранния следобед през делничните дни и събота, като се прилага тематичен, портретен и жанров принцип на планиране, и времето след централните новини, когато се включват главно съвременни постижения.
В новата схема на Сателитния канал, която стартира през второто тримесечие на 2008 г., специално позиционирани са и рубрики, произведени от Регионалните телевизионни центрове на БНТ. Рубриките на Регионалните телевизионни центрове, намерили място в програмната схема на БНТ САТ, са "Изкуството да живеем" и "Още за риболова" /РТВЦ Благоевград/, "Гласовете на рока", "По брега", "Паметта ни" /РТВЦ Варна/, "Реката", "Ентер", "Подиум" /РТВЦ Русе/ и "Еко" и "Знаете ли, че..." /РТВЦ Пловдив/.
2. Редовни рубрики
През второто и третото тримесечие на 2008 г. по ТВ "България" /от 14 септември - БНТ САТ/ продължиха да се излъчват собствените рубрики "Рецепта за култура", "Най-доброто от...", "Ретро спорт", фолклорните "Български уроци", "Ленти и документи", музикалната класация "5 от 5" и копродукциите със субтитри на английски език "И ние го можем" и "Пътеводител БГ".
Продължава заснемането на поредица от златни български народни приказки "България на длан в приказки". Бяха произведени още два броя от целогодишния образователен проект. Премиерата на приказката "Белият старец" е на 21 септември, а в началото на октомври ще бъде излъчена приказката "Устните й - трендафили, очите - бисери". 3. Нови рубрики
> "Аз се върнах" - информационен магазин, даващ конкретни отговори на въпросите /административни, образователни, здравни, пенсионно-осигурителни и др./, с които се сблъскват българите, завърнали се от чужбина и оставащи да живеят в България. Седмично се излъчват три кратки форми и един 30-минутен обобщителен брой;
> "Часът на зрителите" е рубрика, която стартира през месец май т.г. и се излъчва всеки петък. Чрез средствата на модерната комуникация /skype и интернет/ предаването осигурява реална връзка с българите по света и показва как живеят българските общности в чужбина;
> "Европейски дневник" - ежеседмична 10-минутна рубрика, която информира широката публика за решенията на европейските институции през седмицата и последиците от тях за всекидневния живот на гражданите на ЕС. Рубриката се подготвя съвместно с Дирекция "Новини и актуални предавания";
> "Гледайте" - седмична авторекламна рубрика, което представя акцентите в програмата на БНТ САТ. Форматът е монтажно предаване с водещ, който представя клипови анонси на предаванията, предвидени за излъчване през следващата седмица.
> "Моят ден"
През второто тримесечие на 2008 г. рубриката "Моят ден" се преструктурира от кратка портретна форма 4 пъти седмично във формат разширен репортаж, който се излъчва веднъж седмично. Екипът търси интересни събития, типични за даден регион, и показва как живеят хората на България извън политиката.
> "Български уроци - аз уча български" /за напреднали/
След успешното излъчване на първия курс по български език /2005 - 2006 г./ и с оглед удовлетворяване интересите на аудиторията БНТ САТ започна продуцирането на втория курс. Премиерата на "Български уроци - аз уча български" /за напреднали/ е на 17 септември тази година.
4. Спорт
През второто и третото тримесечие на 2008 година БНТ САТ беше предпочитаният канал за излъчване на няколко важни спортни състезания, като сред тях се открояваха срещите от Националната волейболна лига /април - май/, квалификационните срещи за Европейското първенство по волейбол /мъже/ - май 2008, срещите от Държавното първенство по баскетбол /мъже и жени/ - април - май 2008; Международният турнир по шахмат "М'тел мастърс" - 8 - 17 май; Международният турнир по тенис за купа "Дейвис" - 8 - 12 април; Международният турнир по тенис за световната ранг листа "Bulgaria open" - 9 - 15 юни; Световната купа по конен спорт - 13 - 15 юни и 20 - 22 юни, Международният турнир по тенис "Алианц къп 2008" /16 - 21 септември/, домакинските срещи на националните отбори по баскетбол /мъже и жени/ - квалификации за Европейското първенство /м. септември/.
5. Извънредни програми
Сателитният канал на БНТ отрази най-пълно програмата на Празниците на изкуствата "Аполония 2008" от 31-ви август до 10-и септември, като показа директно и на запис от Созопол 13-те най-значими концерта.
През юни т.г. БНТ САТ отрази още едно културно събитие - Международния музикален фестивал "Варненско лято".
IV. РЕГИОНАЛНИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ
1. РТВЦ Варна. Програма "БНТ МОРЕ"
1.1 Програмна дейност
През изтеклия период усилията на колектива в РТВЦ - Варна бяха насочени в посока изпълнение на творческите задачи, свързани с програмните задължения към БНТ - София и излъчването на Регионална програма "Море".
За периода 20.03.- 06.07.2008 година регионалната програма бе излъчвана по есенно-зимна програмна схема, а от 08.07.08 до 08.09.2008 година и по лятна програмна схема.
1.2 Новини Програма "БНТ Море" излъчва три емисии новини всеки ден - в 17.00, 18.30 и 21.30 часа. Емисията в 17.00 часа е кратка - 5 мин., и в нея акцентът е на най-важното от страната, света и региона. Емисиите в 18.30 и 21.30 часа са с времетраене 20 мин. и в тях почти 100 % от новините са от региона. Освен случващото се във Варна и областта, в новините следим и събития от регионите на Бургас и Добрич, където имаме кореспонденти. Новините са изключително важна част от програмата и усилията на екипа са съсредоточени в непрекъснатото им развитие - както по отношение на съдържанието, така и във формата и визията. Стремим се, колкото е възможно, към по-тясна специализация в конкретни области на отделните репортери, които работят в новините. Периодът на този отчет включва и летните месеци, когато с решение на УС на БНТ програмните схеми на Телевизионните центрове бяха запазени като продължителност, но отпаднаха актуалните предавания. През този период, обаче, новините в програма "БНТ Море" се излъчваха в същия обем, както през останалите месеци от годината.
1.3 Актуални предавания Най-силният часови пояс на РП "БНТ Море" след новините в 18.30 е информационно-коментарният блок "Вечерно море", който започва в 18.50 ч. и завършва в 20.00 ч. Това е сравнително нов модул в програмата - стартира с началото на 8-часовата схема от септември 2007 г. В рамките на вечерния блок от 19.00 до 19.30 се редуват различни тематични предавания: "Избрани от нас", "Европа-моят адрес", "Бизнес море", "На пазар", "Темата", "На училище", "Доктор", "Седмицата", а до 20.00 часа репортажите и коментарите в студио отразяват събитията и проблемите на деня в цялото им тематично разнообразие. "Вечерно море" се оказа успешна формула за регионалната програма, която събира в един часови пояс актуалните за аудиторията ни теми. Много се разчита на обратната връзка със зрителите ни, които имат възможност за пряка телефонна връзка със студиото - за мнения, въпроси и коментари. Предаването се развива непрекъснато по отношение на съдържание и визия. В отделните модули на вечерният блок се въвеждат нови рубрики, според актуалните събития и теми, които засягат много хора. В събота и неделя програма "БНТ Море" залага на предавания с тематична насоченост спорт, култура, история, музика, фолклор, за децата. Предаванията "По брега" - за културни събития и изявени творци от региона, и "Паметта ни..." - за исторически събития, обекти и личности, са утвърдени от няколко творчески сезона и от тази година вече се излъчват и в програмата на сателитен канал "ТВ България". "Тихо!" е предаване за детската аудитория, което се излъчва на живо всяка неделя и е с времетраене 45 минути. През септември започна вторият му творчески сезон. Предаването се утвърди като желано и търсено от най-малките ни зрители, с които е създадена и пряка връзка чрез телефонна игра и кореспонденция по електронна поща. В неделната програма утвърдено предаване е и "Спорт МОРЕ", в което се коментират спортните събития от изминалата седмица. "Гласовете на рока"е 30-минутно предаване за рок и метъл музика, което е съвместна продукция на телевизионните центрове Варна и Русе. То представя концертите и участията във фестивали у нас на известни чужди и български групи и музиканти. Предаването се излъчва и в програмата на сателитния канал "ТВ България". Част от проблемите, които има програма "БНТ Море", за съжаление са от години и все още не намират решение. Това са технически проблеми, които обаче се отразяват на възможността програмата да се гледа на по-голяма територия, както и на възможността за по-високи рекламни приходи. Както е известно, програма "Море" се излъчва ефирно само за Варна и Бургас, и то с влошени параметри. Това често прави безпредметни командировките ни в региона на Добричка област - по северното черноморие и на юг към Несебър, Поморие. Всички, за които правим репортажи и по-големи публицистични форми искат "да се видят", а до тях не достига програма "Море". Освен това и в много от общините вече има сериозни производства и фирми, които биха могли да рекламират, но се въздържат по същите причини.
Въпреки направените постъпки пред КРС, съгласно получента лицензия, за предоставяне на канал от честотния спектър за ретранслиране на програма "БНТ Море" от Варна до Добрич още през есента на 2007 година, решаването на проблема се намира все още е в сферата на добрите намерения. Проблемът ни с разпространението на програма "МОРЕ" от кабелните оператори отчасти бе решен. След продължителни консултации и разговори с ръководството на кабелния оператор "М-Сат" бе постигнато споразумение. Положен бе оптичен кабел до техническите съоръжения в района на РТВЦ - Варна и регионалната програма вече се разпространява в един обширен район по Черноморието, включена като пакет на оператора "М-Сат".
1.4 Техника, техническо и ресурсно обезпечаване
Извършена дейност - "ВМА, компютърна графика и нелинейни системи"
През визирания период във ВМА и КГ бе извършена реорганизация и обновяване на компютърния парк породени от по-високата степен на натовареност в монтажния процес според изискванията на 8-часовата програмна схема.
Създадена бе нова компютърна апаратна за нелинеен монтаж.
Извършена бе цялостна оптимизация на компютърната мрежа. С оглед осигуряването на максимална сигурност и надежност в работата, бяха обособени технологична и административна компютърни мрежи с конкретен външен достъп и ограничени права за ползване на интернет.
С нови 3 броя компютри бяха подменени и унифицирани компютрите в двата нюз-рума на "Новини" и Регионална програма "БНТ - Море". Със собствени сили бе извършено резервиране на станцията за приемане на филми и други видеоматериали от завеждащия ТВ-фонд в РТВЦ.
1.5 Ежемесечен, текущ и авариен ремонт и профилактика на технологичен тракт.
РТС - Извършена подмяна на динамичните микрофони, съоръжаване на репортажните станции с радиомикрофони и съоръжаване на РТС и ДПТС с 2 бр. дистанционни чувствителни микрофони за външен звукозапис.
Реконструкции, профилактика и текущи ремонти - Изграждане на кабелно стопанство - звукови , телефонни и силови линии . Ремонт и монтаж на аудио смесител, звукови разделителни усиватели сигнализация и нов телефонен хибрид. Радиорелейни системи - Реконструкция и монтаж на механични системи за укрепване на радиорелейни линии. Инсталиране на 2 бр. нови релейни системи за предаване и приемане на тв сигнал, с оглед осигуряване на необслужваем тракт между РТВЦ и ТВ кула "Франгата".
Капитално строителство - Частичен ремонт на покрива в техническия корпус, подмяна на двоен под в блок в BETACAM апаратна, частична подмяна на осветлението в техническия и административния корпус, основен ремонт на пароотоплителната инсталация и пароцентралата.
1.6 Финансово и ресурсно обезпечаване
През отчетния период финансовите резултати и текущи проверки показват, че няма наличие на преразход, а разходите по различните параграфи от бюджета се извършват планомерно, като в някои отношения се реализираха и икономии. Реализираните приходи съгласно касови отчети за периода април - септември 2008г. са:
Приходи от реклама 77 319, 00 лева
Приходи от спонсори - 1 278, 00 лева
Технически услуги - 1 724, 00 лева
Други приходи: - 2 328, 00 лева
в. т. ч.:
- платени репортажи - 528, 00 лева
- поръчкови филми - 1 800, 00 лева
Наеми от имущество - 1 066, 00 лева
2. РТВЦ Русе. Програма "БНТ СЕВЕР" 2.1 Програмна дейност
Редовни рубрики с регионална тематика от обществения и политически живот в региона се излъчват в:
2.2 Новини
"Север информира" - три емисии в 17:00 - 5 минути, 18:30 - 20 минути и 21:30 - 20 минути в делнични дни, а от 18:00 - 10 минути и 22:00 - 10 минути в празнични дни. Насочени са към региона на Русе, Велико Търново, Силистра и Разград. Разполагаме с кореспонденти в съответните градове и следим изцяло политическия, икономически и културен живот. А репортерите в РТВЦ - Русе са с обособени ресори.
2.3 Актуални предавания - излъчват се всеки делничен ден от 19:00 часа и се повтарят на следващия ден от 16:00 часа.
> "Седмицата" - седмичен коментарен обзор по политически и обществено значими теми, 90 минути (4 пъти месечно); > "Спортен калейдоскоп" - публицистично предаване за спортния живот в региона, 90 минути седмично (4 пъти месечно и 4 повторения); > "Тема на деня" - актуална публицистика по "парещи" теми от обществения живот 90 минути (2 пъти месечно); > "Репортер" - актуална публицистика по теми, предизвикани от зрители или находки на журналистите от РТВЦ с елементи на разследваща журналистика, 90 минути седмично (2 пъти месечно);
> "Бизнес навигатор" - проследява развитието на бизнеса в региона, показва положителни примери и успехи на фирми и предприятия, 90 минути (2 пъти месечно); > "Параграф" - занимава се с въпроси, случаи и казуси от съдебната система, нелогични административни решения, 90 мин. (2 пъти месечно);
> "Реката" - предаване за живота край реката във всичките му измерения - бизнес, туризъм, препитание, култура, 90 мин. (2 пъти месечно);
> "Агросвят" - месечен журнал за селското стопанство, 60 мин. (2 пъти месечно).
2.4 Образователни предавания
> "Здраве за всички" - предаване за здравето и неговото опазване в много аспекти, варира от образователно-информационна рубрика до дискусионно студио, 60 мин. (2 пъти месечно); > "Школа за потребители" - предаване за потребителите, техните права и борбата срещу некоректните производители и търговци, 100 мин. (1 път месечно); > "Часът на ветеринаря" -предаването представя проблеми по отглеждането и развъждането на домашни, стопански и редки животни, домашни любимци, полезни съвети, 120 минути (2 пъти месечно);
> "Старите фамилии" - за родовото наследство и фамилиите с традиции, запазени и развити през вековете, 60 минути, (2 пъти месечно);
> "Лутурки" - фолклор от региона, 60 минути, (2 пъти месечно);
> "Архитектурно наследство" - 60 минути, (2 пъти месечно) предаване за архитектурните стилове и паметниците на архитектурата от региона с национално и местно значение.
> Други образователни предавания от фонда на РТВЦ и БНТ.
2.5 Кулинарен журнал
> "Време за готвене" е познавателно и забавно предаване за приготвянето на храната като философия и мироглед.
2.6 Културни, научни, религиозни и други предавания > "Клуб "Култура" - предаване за театър, опера, литература и художествено майсторство, отразява постиженията и проблемите на творческата интелигенция в региона.
> "Подиум" - предаването представя постиженията на сцената на млади и по-възрастни творци от областта на изпълнителското изкуство.
> "Един е Бог" - предаване за религиозното многообразие на етносите в региона и за уникалното съжителство на различните религии. > "Гласовете на рока" - рубрика за рок и метъл групи и почитатели от България и чужбина.
Освен тази продукция в РП "БНТ Север" се излъчват документални филми и продукция от фонда на РТВЦ и БНТ, свързани с изискванията на лицензията.
2.7 Детски и младежки предавания
> "Ентер" - предаване за хората и компютрите с насоченост към младежката аудитория, 120 минути (четири пъти месечно) > Излъчват се и детски програми от фонда на БНТ. Предавания подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение и на рискови групи - "Бариери"- предаване за хората в неравностойно положение.
Предавания, предназначени, за български граждани за които българският език не е майчин - "Наследството на Канети" - предаване за хора с етнически произход, различен от българския, за уникалното съжителство на етноси, култура и религии в региона, 90 минути (2 пъти месечно).
2.8 Предавания на независими продуценти
В регионалната програма "БНТ Север" се излъчват външните продукции: > "Ентер" - излъчва се четири пъти месечно, общо 2 часа месечно;
> "Време за готвене" - излъчва се в делничните дни - общо 20 часа месечно.
2.9 Продукции от фонда на БНТ и чужди продукци:
Продукцията, предоставяна за излъчване от фонда на БНТ София, представлява приблизително 50% от времето на излъчваната продукция в РП "БНТ - Север". Включва български и чужди игрални филми и тв сериали, научнопопулярни и документални филми, музикални филми, анимация за деца, външни продукции и образователни програми по различна тематика.
2.10 Обществено значими събития, отразени от РТВЦ в периода април-август 2008 в РП "БНТ Север": Награди Русе, директно включване от тържествата послучай 24 май, ежемесечно директно излъчване на Общинските сесии на местния парламент, директно излъчване на баскетболни срещи от републиканското първенство, директно излъчване на две футболни срещи на "Дунав" - Русе.
2.11 Нови предавания (в процес на реализация):
> "Готови... старт!" - детско телевизионно предаване със състезателен характер.
> "Час свободен" - младежко предаване по проект на тийнеджърската публика на РП БНТ Север.
> "Мотосвят" - предаване за автомобилите.
2.12 Техника, техническо и ресурсно обезпечаване на програмата
РТВЦ - Русе разполага със следната техника и ресурси: Студио с три камери, Трикамерен ПТС, 5 бр РТС, 6 бр видеомонтажни, от които 5 бр за нелинеен монтаж и една за линеен и осветителна техника
2.13 Финансово обезпечаване и ресурсно обезпечаване
Субсидия от БНТ за периода 01.04.-31.08.2008 е общо: 513 021 лева, както следва:
- Трансфери - 425 668.00 лева
- Трансфери за осигуровки - 87 353.00 лева
Реализираните приходи април - септември 2008 са общо: 59 608 лева както следва:
Приходи от реклама - 43 675.50 лева Приходи от спонсори - 150.00 лева Технически услуги - 4 545.00 лева Други приходи - 8 666.67 лева Наеми от имущество - 2 570.83 лева
3. РТВЦ Благоевград. Програма "БНТ ПИРИН"
3.1 Програмна дейност
За периода 1.04.-30.09.2008 г. са излъчени общо 1 464 часа регионална програма, разпределена по месеци като средномесечния обем програма е между 240 ч. - 248 ч. 3.2 Новини - 15 % - само новини
- 17% - ако прибавим и спорта
100% от новините са с регионална тематика
3.3 Актуални предавания - 9%
"Делови делник", "Между събитията", "Врати", "Развръзката", "Общината", "Избери здравето", "В наше село", "Евроспектър", "Ракурси", "Дело", "ТВ консултант", "ТВ компас", "Евроспектър", "Повикани срещи", "В обектива".
3.4 Образователни предавания - 15% Документални и научно-популярни филми и фондови предавания.
3.5 Културни, научни, религиози предавания -13% "Изкуството да живеем", "Повикани срещи", "Тук и сега", "Фолклорен магазин", "Музикална везеница", "Тв календар", както и Фондови предавания на БНТ.
3.6 Детски и младежки предавания - 12% "Детски свят", "ТВ семестър", "По пътя", както и предавания от фонда на БНТ.
3.7 Предавания подпомагащиинтеграцията на групи в неравностойно положение - 1.3% "Съдби човешки", "Различните", "Дело", както и други предавания от актуалната публицистика.
3.8 Външни продукции - 6% "Музикален блиц", "Време за готвене", "Ентер".
За периода 1.04.-30.09.2008 Регионален телевизионен център - Благоевград е излъчил за БНТ - 58 часа 03 мин. - в т.ч.
КАНАЛ 1 - 16 часа 36 мин.:+ спорт
- новини - 5 часа 05 мин.
- сутрешен блок - 1 час 20 мин - спорт - 4 часа 00 мин. - трайни предавания К1 - 6 часа 11 мин. ТВ БЪЛГАРИЯ - 41 часа 27 мин. 3.9 Техника, техническо и ресурсно обезпечаване на програмата
За обезпечаване на програмата през периода 01.04.2008 - 30.09.2008 г., БНТ предостави на РТВЦ Благоевград технически съоръжения, което доведе до оптимизиране както в Нюз рум, така и в монтажните апаратни.
През този период се промени изцяло визията на двете студиа - СТ 200 и Ст 40 чрез новите декори, отговарящи на различните жанрове на предаванията.
РТВЦ Благоевград участва активно в сутрешния блок и новинарските емисии на БНТ чрез директни включвания от и извън студиата. За реализация на трайната продукция за БНТ и регионалната програма основно техническо съоръжение е ДПТС, което е с технически и морално остарели видеокамери. Същото важи и за ПРРС, чрез които осъществяваме директните включвания за БНТ и РП, заедно с ДПТС. 3.10 Финансово и ресурсно обезпечаване
През второ и трето тримесечия на 2008 година в РТВЦ Благоевград бяха реализирани приходи в размер общо на 107136 лева, както следва: Приходи от реклама - 76 949 лв
Приходи от спонсорство - 1 505 лв
Технически услуги - 14 487 лв
Наеми от имущество - 8 247 лв
Други приходи - 5 948 лв
3.11 Капиталово строителство - основен ремонт на водопроводната мрежа на РТВЦ.
4. РТВЦ Пловдив. Програма "БНТ ПЛОВДИВ" 4.1 Програмна дейност
За периода 01.04.-30.09.2008 г. са излъчени общо 1713ч.53мин. регионална програма, разпределена по месеци като средномесечния обем програма е между 240 ч. - 248 ч. 4.2 Жанрово разпределение:
Новини - 61:30:00
Спортни новини- 07:15:00
Спортни предавания/студио/ и спорт. поредици- 40:00:00
Актуални предавания - 111:15:00
Детско-младежки предавания- 05:15:00
Музика и забава /+ предавания от РТВЦ-та/ - 81:13:00
Религия - "Духовна обител", преки предавания, - 30:45:00
слова на Пловдивски Митрополит
Реклама + телепазарен прозорец - 223:14:00
Независими продуценти - 37:20:00
В момента "БНТ Пловдив" произвежда и разпространява осемчасова, политематична програма, с всекидневно, вечерно излъчване. Началният час е 16.00 часа, крайният - 24.00 часа. Поредица нови заглавия в програмата отразяват стремежа на телевизията да утвърди в региона имиджа си на най-коректната обществена електронна медия. Канал Пловдив се ползва с максимално висока степен на доверие в новинарските и актуални предавания, отразяващи темите от региона. Затова основният замисъл на обновената програмна схема е разширяването на територията на всички теми, свързани с местните икономически, комунални, управленски, културни и образователни политики. Целта на този проект - популяризиране на региона като добро място за живеене и възможност за реализация. Основният способ,чрез който се осъществява тази програмна стратегия- прекият контак със зрителите. В голяма част от предаванията те са основен източник на информация, проблематика и преки участници в дискусии.
4.3 Новини Съгласно утвърдената програмна схема БНТ Пловдив излъчва всекидневно, от понеделник до петък, три новинарски емисии :
17.00- 17.05 - "Денят"- кратки новини
19.00- 19.20- "Денят"- централни новини
21.00-21.20 - "Денят"- късни новини
събота и неделя:
19.00 - 19.10 - "Денят" -централни новини
21.00 - 21.10 - "Денят"- късни новини
4.4 Актуални предавания
"Вечерен магазин" - предаването е най-успешното от новите заглавия, свързани с осемчасовата програмна схема. То на практика доказа интереса към местните проблеми, коментирани и показвани чрез прекия контакт със зрителите.
4.5 Образователни предавания
Информационно образователна рубрика - Съвместно с регионалния инспекторат на МОН - подробна информационно-разяснителна кампания за ученици и студенти, на които предстои подготовка и кандидатствуване за следващо ниво на образование - не по-малко от 10 на сто от седмичното програмно време;
> "Информационна рубрика за селските стопани" - разяснителна кампания по проблемите, свързани с възстановеното право на събственост върху земите и управлението на имотите;
> "Информационна здравна рубрика" - Подпомагаща интеграцията на групи в неравностойно положение и риск съвместно с ЕМБАЛ Пловдив;
4.6 Други собствени предавания
> "Стадион" - обзор на най-интересните спортни събития, коментар;
> "Еко" - специализирано предаване за екология и селско стопанство; включва и рубрика разследваща журналистика;
> "100%"- икономическо тоук шоу - специализирано предаване за бизнес, икономика, пазари и потребители. 4.7 Културни, научни, религиозни и др. предавания
> "Арт клуб Канал Пловдив" - представя музикалната, танцова и други видове сценична продукция от фонда на РТВЦ Пловдив и останалите тв центрове. Рубрика включва излъчването на оперни, балетни, джаз и други музикални жанрове - концерти, фестивални и други събитийни изяви, отразени в по-голям формат.
> "Духовна обител" - представя най-значимите знаци на Християнството в региона - манастири, църкви ,икони свързаните с тях светци, ктитори, зографи и други личности. > "Знаете ли че..." - всекидневна рубрика, представяща малко известни научни, образователни, културни факти, ориентирани тематично в региона на БНТ Пловдив. Излъчва се и БНТ Сат.
> "Плетеница" - предаване за фолклор, което представя богатата танцова и музикална фолклорна палитра на региона.
4.8 Детски и младежки предавания
> "Бързи, смели, сръчни"- детско спортно състезание, подпомага училищата в региона в популяризиране на необходимостта от създаване на добри спортни материални бази; създаване на позитивна мотивация и отношение към спорта у децата, по пътя на забавлението и удоволствието от играта.
4.9 Външни предавания
> "Време за готвене"- кулинарно предаване;
> "Ентер"- предаване за компютърна грамотност и образование.
Това са основните акценти в изпълнението на програмните изисквания. Те очертават профила на собствената продукция на БНТ Пловдив. Останалите 50 на сто от осемчасовата програмна схема са предавания, предоставени и включени в програмата от редакция "Кино", "Култура и образование", "Музика и забава" на БНТ, както и собствена и на центровете документална филмова продукция. При програмирането се спазва изискването за не по-малко от 70 на сто европейска и българска продукция.
4.10 Техника, техническо и ресурсно обезпечаване на програмата
Програмата на БНТ Пловдив и произвежданите от нея материали и предавания за БНТ София се обезпечава от : а) Студийна техника:
- информационно студио; / 60 м2/
- студио за актуални предавания, магазинни и развлекателни;/200м2/
- студийни камери- 5бр, mini DV;/общо за двете студиа/
- излъчващ комплекс с автоматизиран файл сървър;
- видеомикшер- 2бр./1 аналогов + 1 цифров PANASONIC MX-70/;
- звукови микшери- 2 бр;
- ефирен звуков микшер ТЕSLA/год. Производство 1972/
- художествено осветление с тиристорно управление.
б) Постпродуционни апаратни - 4бр, нелинеен монтаж
в) Универсална апаратна- запис, излъчване; комбинира всички видове предходни лентови технологии-1 бр;
г) Нюз рум
- Седем работни места- редакторски РС- 7бр.
- Репетиционен магнетофон- mini DV- 1бр.
д) Извънстудийна техника
- ДПТС5- три камери
- Видеомикшер- аналогов, 1бр;
- Записващ и излъчващ повторение аналогов видеомагнетофон- BETA-SP
- Звуков микшер- 12 канален, аналогов; 1бр
- ПРРС- 1 бр с над тридесетгодишни радио-релейни линии / TFT/
- РТС - BETA-SP- 1бр
- РТС - mini DV - 6бр.
През посочения период няма закупени ДМА.Техническата база на РТВЦ Пловдив е обезпечена със следните активи, прехвърлени от БНТ София:Компютърна с-ма DELL - 2 бр.; Принтер - 1 бр.; Компютърна с-ма " Леново" - 4 бр.; Видеокасетофон Сони mini DV - 1 бр.; Компютърна с-ма HP монтажна - 3 бр.
Така посочената техника и техническо обезпечаване осигурява нормално новинарските емисии на БНТ Пловдив и тези за София, но не съответства на изискванията за тв производство на филми, програми за ОТК и художествени предавания. 4.11 Финансово и ресурсно обезпечаване
Реализираните приходи съгласно касови отчети за периода април - септември 2008г.са в размер на 87 480 лв както следва:
Приходи от реклама - 58 350 лв.
Приходи от спонсори - 180 лв.
Приходи от технически услуги - 408 лв.
Други приходи - 11 256 лв.
Наеми от имущество - 17 286 лв.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ НА БНТ
> Второ издание на Деня на отворените врати на 14.09.2008г. > Кампания "Живей на чисто"
> Кампания "Да засадим дърво"
> Кампания "Училище без бариери"
1. Ден на отворените врати
За втора поредна година Българската национална телевизия организира Ден на отворените врати, за да покаже на своите зрители и приятели, че е диалогична и съвременна обществена медия. Този път на фокус беше темата за опазването на околната среда. Стотици бяха гостите на БНТ и те бяха дошли от цялата страна. Въпреки че денят ни изненада с дъжд, събитието стартира в 10.00 часа на 14 септември на специалната открита сцена, построена на площада пред централния вход на БНТ на "Сан Стефано" 29. Началото даде Боби Кокера - репортер на предаването "13+". Той написа специална песен за телевизионния "Open day" и за новите предавания в програмата на БНТ. Генералният директор Уляна Пръмова откри Деня на отворените врати и награди трите отличени проекта в кампанията на БНТ - "Живей на чисто".
1.1. Олимпийската шампионка по академично гребане Румяна Нейкова връчи наградите на победителите в конкурса за любителска фотография или клип на тема "Най-красивото място в България", обявен специално за Деня на отворените врати на БНТ. Целта на инициативата бе да покаже, че всяко кътче от България има своя чар и всички ние сме длъжни да се грижим за нея, както каза и победителят- пловдивският адвокат Славчо Първанов. Снимките на победителите в конкурса бяха изложени в коридорите на "Сан Стефано". Програмата на сцената продължи до 14.00 часа с участието на Дует "Ритон", Deep Zone & Balthazar, Мариана Попова , Айвън и "Boys 2 D Max", Аксиния , Дани, Николай Манолов, Иван и Стани , Боряна Бонева и децата-финалисти от конкурса за детска песен на "Евровизия" 2008. Водещ на празничния концерт беше Драгомир Драганов. 1.2. До откритата сцена имаше зелен щанд на инициативата "Да засадим дърво", от който посетителите си тръгваха с подаръци - млади фиданки на зелена туя "смарагд", осигурени от Държавната агенция по горите.
1.3. Детски забавления - "Яко" В ефира на популярния детски блок "Яко" в Деня на отворените врати бяха поканени гости-деца и техните родители. Специалното издание на предаването започна в 7.50 и завърши в 9.00, но екипът посрещаше гости в студиото до 12.00. Те видяха как се работи в БНТ, запознаха се с водещите, играха на популярните компютърни игри на "Яко", отговаряха на въпроси и спечелиха много "яки" награди. Основен акцент в предаването бе гостуването на деца с увреждания, на които беше посветена кампанията "Училище без бариери". Идеята за нея се роди на първото издание на Деня на отворените врати в партньорство със Столична община. 1.4. "Зелен" Сутрешен блок
Сутрешният блок на БНТ "Денят започва" беше в извънреден "зелен" формат. От 9.00 до 11.00 ч. зрителите се запознаха с екологичните инициативи, в които участваме като обществена медия. Гост в студиото беше Магдалена Малеева - известната наша тенисистка. Тя е създател на сайта "gorichka.bg"- медиен партньор на БНТ в инициативата "Живей на чисто". В разговорите участваха студенти- еколози и алпинисти, както и изпълнителният директор на фондация "Биоразнообразие" Росен Василев. В Сутрешния блок бяха поканени и победителите от конкурса "Най-красивото място в България". Г-жа Катя Генова - директор на БНТ САТ обяви, че за местността, където е направена фотографията, спечелила първо място, ще бъде направен филм в рубриката на сателитния канал "Пътеводител БГ". Целта му е да превърне това прекрасно кътче от България в популярна туристическа дестинация. 1.5. Рубриката "БНТ такси" със Спас Кьосев този път беше от Сандански. Водещият беше на гости на възрастна двойка, която сподели, че животът им е преминал с програмите на БНТ и досега продължават да я смятат за най-добрата телевизия. 1.6. Разходка из студията на БНТ
Този път БНТ култовото Студио 6, където се правят новините, беше в процес на смяна на стария и новия декор на "По света и у нас". Затова поканихме гостите си в студио 5, където бяха монтирани новинарските модули на Сутрешния блок. Там ги посрещаха водещите и помагаха на всички да се опитат да четат пред камера. Новинарите Радинела Бусерска, Григори Недялков, Радина Червенкова, Добрина Чешмеджиева и спортния журналист Камен Алипиев бяха в центъра на вниманието, срещнаха се с безброй свои почитатели и отговориха на много въпроси. Четвърто студио посрещна ентусиастите, които имаха желание да представят прогнозата за времето с помощта на синоптиците. 1.7. ПР прожекции
БНТ показа своите най-нови продукции по БНТ 1 и Сателитния канал БНТ САТ. В специално създадено за целта пространство бяха показани клипове от предстоящата програма на юбилейното издание на "Златната ракла" , кратки презентации на старите предавания , както и новата визия на БНТ. Най-интересните моменти от олимпиадата в Пекин можеха да бъдат видени в едночасов филм, подготвен от екип на Спортна редакция.
През целия ден на входа на БНТ стояха репортери и сътрудници на тийнейджърското предаване "13+" и раздаваха подаръци на всеки, пожелал да пристъпи през прага на най-старата телевизия в България. Гостите, които искаха да видят коридорите и студията, откъдето се излъчват нашите програми, бяха посрещани още в началото от опитни гидове. Водещата на рубриката "Всички пред екрана" и PR на БНТ Лара Береану се включваше от най-горещите точки на събитието през цялото време, а журналистката Ралица Филипова изненадваше гостите с неочаквани въпроси за бъдещия си филм, посветен на втория пореден Ден на отворените врати в БНТ.
С тази инициатива БНТ се постара да покаже на своите зрители, че те са най-важни за нея и тя се стреми, непрекъснато обновявайки се, да им бъде същевременно полезна и интересна. Надяваме се, че успяхме да предадем празничното настроение на всички наши гости, решили да ни посетят в този важен за нас ден! 2. "Живей на чисто" Кампанията стартира тази година по повод Деня на земята - 22 април и се развиваше през целия отчетен период на екраната на БНТ. Тя имаше свой анимационен герой и клип, по темата бяха излъчени десетки репортажи в неделните емисии на "По света и у нас". Поканени за участие в конкурса на кампанията бяха ученици между 7 и 12 клас, както и цели класове и училища от цялата страна. Целта на конкурса беше да провокира мисленето на учениците и те сами да предложат работещи и ефективни начини как да водим екосъобразен начин на живот. Първата награда бе присъдена на учениците от 26 СОУ "Йордан Йовков"- София за екопроекта "Изграждане на информационен учебен екоцентър "Зеленото училище 21 век". Втората награда отиде при ОУ "Иван Хаджийски"- Троян за проекта "Фантазии (една интересна история за тайнствената ценност на нещата, наричани боклук)", а третата заслужи СОУ "Никола Й. Вапцаров"- Генерал Тошево с проекта "За да не кажем "сбогом" на последния снежен човек". Трите най-успешни проекта бяха избрани от жури, включващо представители на медийните партньори на кампанията - вестник "24 часа", списание "Тема", "Дарик" радио, радио "ФМ плюс", Инвестор.бг. Реализацията им ще бъде финансирана от БНТ.
3. "Да засадим дърво"
БНТ е участник в инициативата на Парламентарната комисия по околна среда и водите "Да засадим дърво". През отчетния период екип на БНТ изработи клип на инициативата, чиито лица станаха Елица и Стунджи. Клипът беше излъчван три месеца в програмата.
4. Кампания "Училище без бариери", съвместно със Столична община
Основни задачи, които кампанията си постави бяха изграждане на достъпна архитектурна среда в училищата и детските градини на София, както и промяна в нагласите и мисленето на обществото по отношение разбирането, че мястото на всяко дете е в училище, тъй като достъпът на децата с увреждания в масовите училища все още е сериозен проблем, въпреки първите стъпки в тази посока чрез възможностите на медийното партньорство. Идеята за кампанията се роди на първото издание на Деня на отворените врати на 16.09.2007г. Реално кампанията стартира на 14.02.2008г., когато стотици детски рисунки опаковаха 73-то СОУ в София, за което вече писахме в предишния си отчет. Но дейностите по кампанията набираха сила и се развиваха и по време на новия отчетен период. 4.1 Развитие
* Стартираха благотворителните телефони.
* Бяха изработени три клипа за кампанията от журналисти и режисьори на БНТ. Единият от тях беше специалната "Песен за асансьора", посветена на "Училище без бариери" и написана от репортера на предаването "13 плюс" - Боби Кокера.
* Застъпници на кампанията станаха спортисти, пара атлети и известни личности.
* Лица на кампанията бяха журналистката от сутрешния блок "Денят започва" Валя Войкова и известният актьор Христо Мутафчиев. Те също участваха в изпълнението на песента на кампанията и в нейните клипове. * В интернет пространството "Училище без бариери" си имаше страница и и-мейл. * Всеки ден в Сутрешния блок за посочения период до край на юли се излъчваха клипове, репортажи или разговори със специални гости по темата "архитектурна достъпност". * 25 репортажа бяха излъчени в новинарските емисии. Застъпниците параатлети бяха гости на емисиите в 18.00 часа, а за съдби и проблеми на децата разказвахме в 20.00ч. * Беше разработена специална програмна линия след новините в 18.00 часа: "Деца помагат на деца" - деца от училищата и детските градини на София пяха, танцуваха и рецитираха, за да подкрепят каузата на своите връстници с увреждания.
* Бяха излъчени специални издания на предаванията "Едни от нас", "Под дъгата", "Тринайсет плюс", "Всички пред екрана", "Жените с Марта Вачкова", "Спортна треска".
4.2. Специални събития
Специални събития на кампанията освен детските рисунки за откриването, станаха благотворителният мач в Борисовата градина с участието на общинари и кмета Б.Борисов, журналисти и футболисти-национали, пролетно засаждане на цветя в 18-то училище с участието на деца с увреждания, изработването на мартеници с благотворителна цел.
Кулминация стана благотворителен търг с детските рисунки в края на учебната година, който се проведе в галерията на Националната художествена академия. Само от този търг бяха събрани около 5 000 лв. , а общо в сметката на кампанията постъпиха близо 40 000 лв. Те са предназначени за детска градина в столичния квартал "Младост" след провеждането на обществена поръчка за фирмата-изпълнител. 4.3.Партньори на кампанията
Неправителствени организации - партньори на кампанията бяха Съюзът на артистите в българия и Център за психологически изследвания.
VI. ПОДГОТОВКА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 50-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА БНТ
В ход е подготовката за 50-та година на БНТ. Юбилеят ще присъства в програмите на БНТ през цялата 2009 година със стил, професионално и далеч от архивното самолюбуване. Има сформирана активно работеща група за подготовката на юбилея. Подготвя се и юбилейна опаковка за програмите на БНТ.
1. "50 любими български филма"
Може би една от най-важните инициативи, свързани с предстоящия 50-годишен юбилей на телевизията, е тази за избора на 50 любими български филми. От началото на 2009-та година те ще се излъчват всеки понеделник в рубриката "БНТ представя...". Още със стартирането на сайта на проекта, той породи голям зрителски интерес и активност: много зрители питаха защо липсва едно или друго заглавие, без да правят разлика между игрални и телевизионни филми и сериали. В резултат на това, към първоначалния списък бяха добавени нови игрални филми, а на сайта бяха качени списъци с най-добрите телевизионни сериали и телевизионни театри. В крайна сметка, вече са публикувани над 400 заглавия с подробни анотации, чието излъчване реално може да бъде осигурено при заявен зрителски интерес.
Премиерните игрални заглавия, изцяло продуцирани или копродуцирани от БНТ ще останат част от вечерната програма. 2. Петдесет филъра /filler- пълнеж, който придава определено качество на продукта/
Първата част от оригиналната юбилейна продукция, по която вече се работи, включва триминутни филъри за всяка от петдесеттте години в досегашната българска телевизионна история. Всяка седмица в програмата на БНТ в различни часови пояси ще се върти един от филърите, проследяващ хронологично най-интересното от живота на телевизията и на света през съответната година с помощта на емблематични архивни кадри от фонда, но вписани в съвременен контекст.
Освен документалните, предвиждаме в програмата да се въртят и музикални филъри с вечните песни на България в жанровете на популярната и народна музика, които съществуват в Златния фонд на БНТ.
3. Пет документални филма за юбилея
Този проект ще бъде менажиран от СТФ "Екран" и предвижда създаването на пет 27-минутни документални ленти за медийните образи на всяко едно от последните пет десетилетия. Авторите и режисьорите на петте филма ще бъдат различни, ще ги търсим сред започналите да се утвърждават млади имена на българското кино. Например: "Началото" /1959 - 1969 / - може би най-богатото десетилетие от историята на 20-ти век: "свещените" години в музиката, в киното, в политиката, в литературата, в спорта и всичко това чрез уникалния архив на БНТ. Първите сериали, ТВ театър, мюзикъл, "Златен Орфей"...Дори само "вариото" към 68-ма е достатъчен повод за няколко филма във всички жанрове...
Идеята за тези 5 филма с различни автори съдържа добра художествена енергия за един неочакван поглед към този респектиращ юбилей на БНТ. Може да се помисли и за един обобщаващ 6-ти филм "Спомени от бъдещето" за телевизията на бъдещето или поне за следващите 10 години, който да предскаже "бъдещето - безвъзвратно като миналото"...
4. "Златният Орфей"
Чрез гласуване в интернет сайта на БНТ зрителите ще изберат петдесет любими български песни, повечето от тях тръгнали от телевизионния фестивал "Златния Орфей". Хитовите отрязъци ще влязат като филъри в програмите на БНТ от самото начало на 2009 година. Така по-възрастните поколения ще си ги припомнят, а по-младите - ще ги открият, за да могат всички заедно да изберат до април 2009 година петнайсет от тях. БНТ ще поръча и продуцира техни съвременни кавъри в изпълнение на актуалните най-силни поп и рок музиканти. Техните първи изпълнения ще прозвучат на гала концерта на 7 ноември 2009 година в зала 1 на НДК - на датата, която е приета за рожден ден на БНТ. 5. Юбилейна изложба
Юбилейната програма ще присъства целогодишно, но без да е за сметка или да размества и ощетява редовната актуална програма. Силни като заложен обществен отзвук са и планираните инициативите извън телевизионния екран. Такава, например, е идеята за организиране на конкурс за млади художници на тема "За медиите и хората". Той ще стане част от голяма юбилейна изложба на БНТ, чието представяне планираме да бъде в Националната художествена галерия. Селекцията и журирането ще са поверени на изявени съвременни български творци на изобразителните изкуства.
6. БНТ САТ
Екипът на БНТ САТ ще издири и заснеме 50 десет минутни интересни истории на българи, които са родени в годината на създаване на БНТ. Те ще разказват от първо лице, единствено число за себе си и за мястото на медията в техния живот.
7. Регионални телевизионни центрове
Всеки от четирите тв центъра ще участва в юбилея със специален свой ден в програмата на БНТ 1. Тогава тя ще се излъчва основно от съответния град или област, ще бъде свързана със знакови за тази област събития, организирани специално от екипите на центровете в съдействие с общините на Варна, Русе, Пловдив и Благоевград. Сред инициативите за честването ще посочим още създаването на програмни линии с най-добрите мюзикъли на БНТ, най-смешните предавания през годините, най-значимите достижения на българския спорт, най-доброто от детските програми, специален юбилеен брой на "Панорама", поредица от гостувания в "Денят започва", "Знаци по пътя", "Вкусът на живота" и "Полет над нощта" на известни лица, чиито живот е свързан с историята на БНТ, валидирането на пощенска марка за юбилея, изработването на плакет и значка, юбилеен алманах, юбилеен диск, специално издание на Деня на отворените врати.
VII. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ТВ ПРОИЗВОДСТВО"
1. Основните задачи на структурните звена в Дирекция "ТВ Производство" са свързани с производството на собствена телевизионна продукция за програмните нужди на БНТ и с рационално и ефективно разпределение на ресурсите, обезпечаващи цялостната дейност на БНТ.
2. Основна функция - производство на телевизионни предавания в съответствие с програмните задачи, осъществяващо се в следните форми:
• Производство на собствени продукции - пилотни, форматни и извънредни предавания
• Участие в производството на копродукции и филмопроизводство;
Канал1 и Сателитен канал "ТВ България" включват общо 50 рубрики. Месечно се произвеждат над 70 различни по обем, сложност и продължителност предавания /без Дирекция "Информация", ГР "Кино", извънредни по организаторски договори/
3. Основни акценти
* извършена оптимизация в Дирекция "ТВ Производство"
* нов начин на излъчване на Олимпийските игри
* смяна на основни декори на Новини и Сутрешен блок
* смяна на опаковката на БНТ
* Квалификация на служителите от Дирекцията
* стартиране на мащабен проект Студио на БНТ в НДК През периода Дирекция "ТВ Производство" е реализирала и изпълнила всички поръчки на Програмна дирекция и дирекция "Информация". Обезпечила е изцяло и своевременно програмната схема на Канал 1 и Сателитен канал "ТВ България", като е произвела заявената телевизионна продукция с мощностите и ресурсите, с които разполага.
4. На фокус: нов начин на излъчване на Олимпийските игри
За реализиране на ЛОИ в Пекин бе сформирана работна група, която след продължително и обстойно анализиране на изискванията, даденостите, детайлите и най-вече на рисковете, излезе с предложение, което e заимствано от практиките на големите европейски телевизии: екипът на БНТ в Пекин да поеме изцяло изработването на програмата, която ще бъде транслирана до София по специално заявен чрез Евровизия "ексклузивен 24-часов сателитен канал. По него да се излъчват преките предавания, записи, студия, унилатерали, преки включвания в новините и актуалните предавания, което спестява разходите по получаването на 5 до 12 мултиканала и 1-2 унилатерала дневно. Нещо повече, по всяко време на денонощието ще има връзка и трасе за нуждите на новините и актуалните предавания без допълнителни разходи. Без заявен ексклузивен 24-часов сателитен канал цената за реализацията на 18 унилатерала /само по един на ден/ и тв мостове /средно по 5 включвания дневно/, е около130 000 евро. Като прибавим и цената на евровизионните мултиканали до София от 127 000 евро общата стойност възлиза на 260 000 евро, както е било досега. Цената на ексклузивния 24 часов сателитен канал до София плюс съответните мултиканали до офиса на БНТ в Пекин е около 202 000 евро, т.е. значително по-евтино от стария вариант и много по-ефективно. Искам да изтъкна и много важния факт, че апаратурата, закупена за студиото и апаратната на БНТ в Китай бе така подбрана, че след завръщането й в България да бъде оборудван изцяло един нов цифров трикамерен ПТС.
4.1. Основни изводи Новият начин на излъчване на Олимпийските игри по БНТ е по-съвременен, централизиран в един екип и по-гъвкав програмно. Експериментът с изнесеното извън БНТ реализиране на игрите бе напълно успешен и ефективен, считам че това е бъдещето и връщане назад е недопустимо.
5. Извънредни предавания
В отчетния период допълнително се реализираха и множество извънредни предавания с различен обем, сложност и продължителност на реализационния период, както и допълнителни включвания в информационните емисии, наложени от екстремни политически и други събития.
5.1 По предложение на ГР Спорт бяха реализирани множество преки предавания:
1.04волейбол-"Левски"-"Пирин"5.04футбол; "ЦСКА"-"Славия"6.04Волейбол 07-12.04тенис-купа "Дейвис", Пловдив09.04футбол-Локо Сф-Литекс9,10.04Волейбол 13.04футбол "Литекс"-"Славия"13.04волейбол-з.ЦСКА; 15-17.04"купа България"-Каварна18.04Волейбол 19-21.04футбол-"Черно море"-"ЦСКА"20,21.04футбол "Ботев" Пд-"Литекс";16.3020-23.04волейбол Бургас/25,26.04футбол;"Литекс"- "Локо" пд; 18.0026.04баскетбол-Плевен28.04-02.05Волейбол-ВАРНА29.04Баскетбол 30.04-1.05"Ботев" Пд-"ЦСКА "4.05футбол-"Левски"-"Локо" сф3,4.05Троян-мотори4.05"Левски" -"Локо" Сф;5.05Баскетбол7 - 18.05Шахматен турнир "Мобилтел"9.05Баскетбол 10.05футбол "ЦСКА"-"Левски"10,12.05СП мотори, Севлиево13.05Баскетбол 14.05"Купа на България" по футбол-финал15-19.05ЕК по волейбол, Варна17,18.05футбол -"Левски"-"Славия"; финал20.05Баскетбол-Правец25.05финал - баскетбол 24.05"Мач на звездите"27,28.05баскетбол/ Русе/5-9.06Габрово-воейбол8.06Супермото; ЕК9-15.06Тенис 13-15.06конен спорт14,15.06СП;мх-Самоков13-16.06СЛ. Вол.-България-Испания/Варна21-23.06Хасково-ЕК по картинг29,30.06Лека атлетика/ст.В.Левски5,6.07ЕК мотори, Плевен5,6.07Межд-н турнир -борба11-14.07СЛ. Вол.-България-Финландия/Варна17-20.07СЛ. Вол.-България-САЩ/Варна20.07Спортни танци-Албена24,25.07Межд-н турнир по художесвена гимнастика03,08Супер купа "ЦСКА" -"Литекс"9,08футбол-"Славия"-"Литекс"15-17,.08Футбол "Сливен"-"ЦСКА"20.08Бълг.-Унгария-ЕКв-я/Баскетбол м23,.08"ЦСКА"-"Локо" Пд27.08Бълг.-Белгия-ЕКв-я ж30.08Бълг.-Италия-ЕКв-я м31.08,1.09Футбол "Локо" Пд-"Левски"5-8.09Състезателни танци-Бургас10.09Бълг.-Финландия-ЕКв-я/Баскетбол м10.09Бълг.-Гърция-ЕКв-я/Баскетбол ж13.09Бълг.-Сърбия-ЕКв-я/Баскетбол ж20.09Баскетбол-България Сърбия14.09футбол "Славия"-"ЦСКА"20,21.09ЕК мотори, Севлиево21.09Футбол "Локо" СФ-"Левски "20,21.09Тенис-Алианц къп27.09Футбол "Левски-Литекс"
5.2 Допълнителни спортни предавания /студийни; репортажи, филми/:
Мачове от УЕФА и ТОТНЪМ, Байерн-Хетафе; Хетафе-Байерн; Бенит-Байерн; УЕФА-финал, ЕП по вдигане на тежести, Босна и Херцеговина - България, ЕП по шахмат-Пловдив, България-Ирландия-младежи; Международна колоездачна обиколка-репортажи, Световен шампионат по пожарно приложен спорт-репортажи, Филм "60г ЦСКА" в две части, филм "ЕК по рафтинг", филм за Пламен Константинов "Капитанът".
5.3 Извънредни предавания, които не са включени в програмната схема по организаторски договори:
2.04з. България-квартет7.04камерна зала -България16.04"Нова българска музика"17.04"Златна пролет"18.04Неделен концерт -"Георги Черкин"26.04муз. "Земята и хората"05.05з. България07.05Концерт 60г ЦСКА з. 1;НДК09.05Неделен концерт "Л.Ангелов"13.05К-т за П.Владигеров25.04Концерт на БТР05.05Дамски камерен оркестър17,18.05Джаз концерти-з. България 22.05Ансамбъл "Игор Мойсеев"22.05БНТ музика-"Лакме"22 - 23.05"АСКЕЕР"24-26.05Фолклорен фестивал/Сливен25.05"Рок концерт"27.05Неделен концерт "Мила Георгиева"28.05СМС-"Сътворено"29.05"Васко Кръпката"30.05"Осма муза"30.05-02.06"Сладкопойна чучулига"08.06"Тото Котуньо и дует "Шик"09.06Музикално училище "Л.Пипков"10.06СМС-"Музика Иберика"11.06"Софийски солисти"13.06"Заедно на сцената"-СМС15.06,29"Българските символи"-НИМ16.06"Вечер на Сарасате"-СМС23.06"Салон на изкуствата-акустична музика"25.06"Концерт италиански канцонети"-СМС27.06"Клавирно дуо"-СМС2.07Закриване на СМС9-11.07Смолян-джаз15-20.07Смолян-джаз15.07-30.08"Межд. Балетен конкурс"-закриване и филм2,3.08Предела07-14.08Банско-джаз ф-л19.08"Концерт на ученици на Гюзелев"20-24.08Рок концерти-Търново28.08-11.09"Аполония" - 22 концерта+ Сутрешен блок17.09"Награди на София"25.09"Райна Кабаиванска"
5.4 Реализирани извънредни вътрешни предавания на БНТ
26 - 27.04Патриаршеска литургия - "Св. Неделя"19 - 20.04Литургия - "Цветница"26 - 27.04Патриаршеска литургия - "Св. Неделя"01 - 02.05Панагюрище-годишнина от "Априлското въстание" 05 - 06.05Гергьовденски водосвет05 - 06.05Гергьовденски парад8,9.05фенклуб "Евровизия"9.05Британски съвет/"Лаборатория за слава"+ 4 филма10,11.05Разлог-среща на коалицията17-21.05Поморие-среща на министрите24.05Програма за 24.05 + извънредно студио1.06Враца-"Ботеви тържества"18;19.07Карлово-рождението на Левски23-26.07Варна-художествена г-ка26,27.07ПКФ Банско-коалиция6;7.09"Съединение на България"-Пд13,14.09Отворени врати14.09В неделя с...16,17,18.09"Детска Евровизия"20-23.09Търново-"100г Независимост"-студио+4 директни обекта21-28.09"Златна ракла" конкурс+закриване
VIII. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА"
Дейностите на Дирекция ТТС през цитирания период отново бяха насочени към завършване на крупни за мащабите на БНТ инвестиционни проекти. 1. Система за производство и излъчване на новини.
Системата за производство и излъчване на новини е част от цялостния проект за нелинеен монтаж на AVID. Освен с изградената и пусната в действие през 2007 г. производствена система за нелинеен монтаж, БНТ ще разполага и с аналогична по възможности система за нелинеен монтаж за новини. На IV етаж на сградата на БНТ на ул. "Тулово" беше завършен новинарския монтажен комплекс. Инсталирани и оживени са монтажните станции за новини. Проведе се обучение на монтажисти и журналисти от специалисти на AVID. В момента се строи бъдещия Нюзрум на БНТ - надстройката над прехода между двете сгради на БНТ. Обектът ще бъде покрит до началото на октомври 2008, след което ще започнат довършителните дейности по вътрешното оформление. Нюзрумът ще има около 40 работни места за журналисти. С неговото завършване технологията на новинарския производствен процес в БНТ по нищо няма да се отличава от този във водещи световни телевизионни организации като CNN и BBC. 2. Изграждане на система за комутация и разпределение на видео, звукови и управляващи сигнали в БНТ(Централна и Международна апаратни)
Реализацията на най-крупният технически проект за БНТ през последните 25 години е вече факт. От 27 юли 2008 г. в редовна експлоатация са новите Централна и Международна апаратни на БНТ. С това на практика се слага край на разпространението на аналогови сигнали между техническите мощности и апаратни на БНТ. Сигналите от студията-източници са цифрови и запазват качествените си характеристики до входовете на системите за наземно или сателитно разпространение. В действие са нова модерна разговорна уредба, позволяваща качествени връзки с всички прилежащи в даден момент обекти на БНТ, включително подвижните телевизионни станции и регионалните телевизионни центрове в провинцията. Работи и GPS система за точно време, с която се синхронизира автоматизацията на излъчването на телевизионните програми. 3. Система за цифровизация на архива на БНТ През септември 2008 г. в изцяло обновено и климатизирано помещение на старата Централна апаратна се инсталира роботизираната система на SONY Peta Site, част от реализиращия се голям проект на AVID за цифровизация на архива на БНТ. След пускането на архивиращия комплекс в действие на практика се открива пътя за изцяло безлентово движение на продукцията на БНТ - от създаването й до излъчването. Поставя се и началото на създаване на качествено нов тип архив, на единен файлов формат, който ще обедини многообразието от лентовите видео и звукови формати и филмовите формати. По този начин целият телевизионен фонд на БНТ, отразяващ историята на България през последните пет десетилетия, ще бъде съхранен на качествен и траен носител. Достъпът на потребителите до материалите на фонда ще се осъществява с модерни информационни системи. 4. Телевизионно олимпийско студио на БНТ в Пекин
Закупената в началото на 2008 г. техника за телевизионно студио на БНТ в Китай беше интегрирана, монтирана и оживена месец преди Олимпиадата в Пекин. Проведе се обучение на всички обслужващи екипи. Техниката беше транспортирана и отново оживена в Пекин, където с нейна помощ Летните олимпийски игри бяха отразени на високо професионално ниво. При това направените разходи бяха по-малки в сравнение с тези при отразяване на други олимпиади. След завръщането на техниката от Пекин предстои монтажа й в нов трикамерен ПТС, на нов автомобил.
5. Трикамерна подвижна телевизионна станция ДПТС 1
Пусната беше в експлоатация нова техническа подвижна мощност - трикамерен ПТС - ДПТС1, с нова техника, в нов автомобил Iveco Daily. Така подвижните цифрови мощности на БНТ са вече три - ПТС9, ПТС10 и ДПТС 1. Само една година преди това ПТС10 беше единствената подвижна цифрова мощност на БНТ.
6. Устройство за повторение на сцени при отразяване на спортни събития
Беше пуснато в действие устройство за повторения на сцени на водещата в тази област фирма EVS. Устройството е шестканално, с 3 пулта и замества амортизираното старо четириканално устройство с един пулт. С това значително ще се подобри качеството на излъчваните на живо спортни програми. Устройството е цифрово, с възможност да работи и в стандарт на телевизия с висока разрешаваща способност (HD).
7. Проектиране на Студио1 - НРТЦ
Завърши проектирането на най-големия студиен комплекс на БНТ - Студио 1 в НРТЦ. След узаконяването на проекта на практика може да се пристъпи към строителни дейности и комплексът да бъде готов към края на 2009 г. Със завършването на студиото ще бъдат готови за експлоатация и всички прилежащи към комплекса помещения - гримьорни, технически и режисьорски апаратни и пр. В България това ще бъде единственото телевизионно студио на високо професионално ниво с такива размери - 700 кв. м. 8. Изграждане на телевизионно студио на БНТ в зала 2 на НДК
Поради нарасналия обем на собствена телевизионна продукция, особено от музикално-развлекателен характер, БНТ изпитваше остра нужда от подходящи за целта студийни площи. Съгласно изготвен анализ се оказа, че през изтеклата 2007 година, БНТ е използвала Зала 2 на НДК повече от 100 дни, а в Зала 1 са реализирани около 36 броя телевизионни предавания. За задоволяване на тези свои потребности БНТ сключи дългосрочен договор с НДК за ползване на Зала 2 и проведе процедури по Закона за възлагане на обществени поръчки за закупуване на техника за озвучаване, ефектно осветление и мултимедийни екрани. Изготвена бе технология за реализация на телевизионни предавания в Зала 2. Техниката, каквато до момента БНТ не е притежавала, вече е инсталирана в Зала 2 на НДК и е в редовна експлоатация от 10 септември 2008 г. Паралелно с монтирането на техниката в залата се изградиха и нова система за електрозахранване, 30 канална вътрешна мониторна система. Беше изградена Интернет мрежа като част от интегрираната компютърна мрежа на БНТ. Изнесени бяха 30 телефонни поста по оптически кабел на автоматична телефонна централа на БНТ. С включването на мощностите на ПТС 9 Зала 2 се превръща в модерно студио с големи възможности за реализация на шоу-програми и други мащабни предавания на БНТ, които в момента представляват гръбнака на новата програмна схема и ще спомогнат на медията да изпълнява още по-добре обществените си функции. Към момента залата ефективно се използва за реализацията на музикалните формати на БНТ: "Бъди звезда", детски конкурс за песен на "Евровизия", конкурс за песен на Евровизия. Също така и за реализацията на живо на актуално публицистичното дискусионно предаване с публика и вотинг "Референдум" и за блоковото забавно уикенд предаване "В неделя с...".
Предстои залата да бъде дооборудвана с напълно окомплектовани камерни канали, което ще създаде възможност за освобождаване на ангажираната в момента подвижна телевизионна станция. По този начин ще могат да бъдат реализирани и други извънредни предавания в други зали на НДК, като се използват възможностите на конфигурираната до момента техника - специални студиа и предавания, концерти, рецитали и други значими национални прояви и чествания, делови и политически събития провеждани на територията на НДК. IХ. ДЕЙНОСТ НА ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ
"ИНТЕРНЕТ, МУЛТИМЕДИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" От началото на 2008 година "Интернет, мултимедия и ИО" продължи развитието и разширяването на присъствието на БНТ в интернет. Въпреки, че сайтовете на БНТ са създадени през 2004 година, уебмастерите на главната редакция успяха да подобрят значително дизайна и функционалността. В момента на сайта има качени 28 предавания, включително новините и актуалните предавания. Има и архив на всяко едно предаване, който се съхранява на сайта един месец. 1. Структурни промени
През тази година бяха направени вътрешни структурни промени и част от редакция "Информационно осигуряване", бившата "Справочна редакция", беше прехвърлена към Редакция "Интернет и мултимедия". Четирима от редакторите на "Информационно осигуряване" след проведено обучение и преквалификация се включиха в дейностите по актуализиране на страниците в портала www.bnt.bg. Това позволи на сайтовете на БНТ да има повече информация с текст, снимки и видео. Разработиха се и се оптимизираха страниците на актуалните предавания "Денят започва", "Панорама", "Частен случай", "Вижте кой....", "Открито", "Законът и ние", които вече са представени с текст, видео и снимки на адрес: http://news.bnt.bg/
2. Сайт на Олимпийските игри в Пекин.
През м.август за отразяването на летните Олимпийски игри в Пекин беше разработен специален сайт. Всички важни моменти в Олимпиадата бяха отразени с текстове и видеорепортажи. От 25.07. до 25.08 бяха регистрирани 152 299 уникални посещения и 891 925 импресии. Екипът на ГР "Интернет, мултимедия и ИО" редовно актуализира спортната страница http://sport.bnt.bg/ не само с видео емисии, но и с много снимки и текстова информация.
3. Мултимедийни досиета.
През текущата година продължи работата по сайта Мултимедийни досиета, който представя важни обществено значими теми в тяхното развитие, онагледени с видеообекти и снимки от архива на БНТ. От януари до октомври 2008 година са публикувани 17 нови тематични досиета и повече от 20 са актуализирани с възникналите през годината събития. 4. Статистика за посещенията www.bnt.bg ; http://programata.bnt.bg ; http://news.bnt.bg/; http://sport.bnt.bg/; http://infocenter.bnt.bg/
www.bnt.bgпосещенияимпресииЯнуари140 188218 637февруари189 747290 236Март229 254353 640Април197 307307 940Май209 001330 840Юни175 570279 834Юли190 504303 339Август337 287515 157Септември212 344351 680Октомври211 609341 634Ноември--Общо2 092 8113 292 937
programata.bnt.bgпосещенияимпресииЯнуари76 559278 732февруари95 890346 777Март116 649401 265Април95 134348 167Май104 273373 665Юни88 689338 327Юли82 502339 611Август151 359491 749Септември105 220383 321Октомври107 753389 800Ноември--Общо1 024 0283 691 414
news.bnt.bgпосещенияимпресииЯнуари99 684402 755февруари141 906554 795Март161 908617 252Април147 277545 735Май143 410519 821Юни141 742509 964Юли174 017637 522Август159 994535 567Септември145 801512 615Октомври148 521537 452Ноември--Общо1 464 2605 373 478
sport.bnt.bgпосещенияимпресииЯнуари12 30551 980февруари14 73761 913Март24 062109 738Април17 50782 444Май22 533101 237Юни27 837113 973Юли21 36788 131Август66 911258 599Септември28 390119 308Октомври26 294112 892Ноември--Общо261 9431 100 215
pekin.bnt.bgпосещенияимпресииЮли--Август152 299904 294Септември--
infocenter.bnt.bgпосещенияимпресииЯнуари12 53133 285февруари13 87935 080Март11 60728 445Април12 59031 228Май11 93927 919Юни10 10223 013Юли9 47322 052Август9 89023 346Септември10 57328 105Октомври12 44228 717Ноември--Общо115 026281 190
5. Излъчване он-лайн. Въпреки техническите трудности и липсата на възможност за достигане на голям брой потребители, много от важните събития в България бяха излъчвани on-line. За първи път по мрежата за територията на България "на живо", бяха излъчвани летните олимпийски игри, футболното първенство на "А" група и мачовете от финалната фаза за турнира за Купата на УЕФА. 6. Сайтове за гласуване
Продължи и разработването на собствени сайтове за кампании и важни събития. Създаден беше сайт за гласуване за петдесетте най-популярни български филми- http://bgfilmi.bnt.bg bgfilmi.bnt.bg посещенияимпресииАприл--Май9306 539Юни8 82974 447Юли7 73561 024Август8 99570 748Септември8 51959 471Октомври10 11279 657Ноември--Общо45 120351 886
Освен това продължи развиването на сайта за конкурса Евровизия - eurovision.bnt.bg. Продължи развитието на специализирания сайт на международния ТВ фестивал "Златната ракла" - goldenchest.bnt.bg. За втора година активно се включихме и за инициативата "Ден на отворените врати" - welcome.bnt.bg. 6.1. Статистика за посещенията на eurovision.bnt.bg ; bgfilmi.bnt.bg
eurovision.bnt.bg посещенияимпресииЯнуари14 141110 096февруари20 477142 381Март7 67340 090Април5 27624 131Май32 907176 851Юни4 63722 340Юли3 66617 443Август3 51813 407Септември5 50622 618Октомври10 24661 838Ноември--Общо108 047631 195
bgfilmi.bnt.bg посещенияимпресииАприл--Май9306 539Юни8 82974 447Юли7 73561 024Август8 99570 748Септември8 51959 471Октомври10 11279 657Ноември--Общо45 120351 886
7. Нов сайт на БНТ
През месец ноември ще бъде инсталиран изцяло нов сайт на БНТ. Той се разработва от ГР "Интернет, мултимедия и ИО" и MAG Studio. Сайтът е с изцяло нова графична концепция, с лесна навигация и висока ползваемост от потребителите. Посетителите ще имат възможност да пишат свои коментари и мнения за всяко предаване и новина, ще могат и да оценяват продукциите. Създава се специална секция "моята новина". В новия сайт на БНТ сме предвидили отделна секция за on-line излъчване на цялата програма на БНТ1 и на БНТ Сат. Това ще стане възможно при окончателното завършване на втория етап от разработването на сайта и когато се вземе окончателно решение за принципа на он-лайн излъчванията. Водени са предварителни разговори със специализирани фирми за стрийминг и с доставчиците на интернет на БНТ. В момента БНТ излъчва директно по мрежата мачовете от вътрешното футболно първенство, финалната фаза от турнира за Купата на УЕФА /на територията на стрната/, за които има пълни права, както и отделни събития от важен национален характер, които се излъчват в ефира на БНТ. Х. ДЕЙНОСТ НА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ
През този отчетен период дейността на Финансово - стопанска дирекция бе подчинена изцяло на основните й функции по финансово и административно-стопанско осигуряване на производствения процес в БНТ. Основната ни цел бе законосъобразно и целесъобразно усвояване на бюджетните средства в зависимост от приоритетите на телевизионното производство, в условията на строга бюджетна дисциплина, анализ и контрол на паричните потоци и опазване имуществото на БНТ.
1. Основни аспекти
В организационен план, през отчетния период, следва да бъдат отбелязани два аспекта:
> след структурните промени през първото тримесечие на годината, довели до разширяване дейността на дирекцията и увеличаване числеността на служителите й и структурните единици, усилията бяха насочени към утвърждаване на ефективни връзки и комуникации, с оглед на своевременно и качествено изпълнение на поставените задачи;
> същевременно в изпълнение изискванията на § 23 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008г., числеността на дирекцията трябваше да бъде намалена с 16,84%, т.е. 31 бройки. До момента са съкратени 30 бройки, от които 16 заети и 14 свободни, като предстои от първи октомври да бъде съкратена още 1 заета бройка. Тази значителна промяна в числеността на персонала в посока на намаление наложи преразпределение на работата и увеличаване на обема й за всички служители.
През отчетния период, в резултат на гъвкаво управление на паричните потоци, бяха обезпечени финансово:
> редовните предавания на БНТ Значителен финансов ресурс бе заделен във връзка със стартирането на новата програмна схема от месец септември. Утвърени за реализация бяха три нови вътрешни предавания - "В неделя с...", "Референдум", "Бъди звезда", промени се облика на информационните емисии и се сключиха нови договори за външни продукции - детско образователно предаване, риалити шоу, тв игра. Освен за програмните промени, финансов ресурс изискваше и промяната във визията на БНТ - ново лого и цялостна опаковка. > летните олимпийски игри в Пекин - осигурена бе необходимата техника за
отразяване на събитието. Новият начин по който БНТ отразяваше олимпийските игри осигури на зрителя едно по добро качество на продукта.
1.1. Управление на бюджета
Финансирането на тези нови проекти се постигна благодарение на ефективното управление на бюджета на БНТ. В рамките на общия бюджет, чрез вътрешни промени и благодарение на въведените контролни процедури се създаде възможност за преструктуриране на средствата между отделните позиции, с цел обезпечаване и реализиране на целите ни. В подкрепа на тези изводи са резултатите от приключилите одити от Сметната палата. Годишният финансов отчет на БНТ за 2007 г. е заверен без резерви, а в доклада от одита за финансовото управление на бюджета на Българската национална телевизия за 2007 г. е изразено положително становище по отношение на въведените системи за финансово управление и контрол в телевизията. Направените изводи от одиторския екип са, че въведените контролни процедури при управлението на бюджета спомагат за ефективното, ефикасното и икономично изразходване на средствата.
1.2. Стопанска дейност
Постигането на програмните цели е пряко свързано с необходимостта от ресурс - човешки и материален. Отговорност на дирекцията е доброто управление на активите. С цел опазване имуществото се предприеха действия за застраховане на всички дълготрайни активи. Извършиха се основни ремонти на обекти, пряко свързани с телевизионната дейност:
> ремонт и обновяването на: Централна и Международна апаратна, монтажни апаратни "Новини" /IV етаж, Техническа сграда/, помещенията за цифровизация на архивния фонд на БНТ /II етаж, Техническа сграда/;
> изготвяне и съгласуване на технически проект за надстройка на ниското тяло на административната сграда на БНТ, като в момента проектът е в процес на реализация;
> изготвяне на работен проект за завършване на сградата на Студио 1 в НРТЦ;
> текущи ремонти и поддръжка на работни и технологични помещения в сградите на БНТ.
> с цел реализиране социалната политика на ръководството на БНТ бяха осъществени ремонт и обзавеждане на почивния дом в гр. Китен.
1.3. Политика на доходите
Важен фактор при изпълнение на поставените цели е човешкият ресурс. Ето защо привличането и задържането на квалифициран персонал е от особено значение за нас. Политиката на доходите, която Ръководството на БНТ е приела, позволява добра мотивация на служителите при спазване на принципите за определяне на възнагражденията според ценза, квалификацията и индивидуалния принос на всеки един служител. Действащите Вътрешни правила за работната заплата позволяват на всеки един ръководител на структурно звено да прилага тези принципи спрямо своите служители и, спазвайки законовите разпоредби, да ги стимулира.
1.4. Транспортно обслужване
В периода април - септември 2008г. транспортното обслужване на БНТ бе свързано с изпълнение на рутинните дейности по поддръжка на автомобилния парк от 207 броя МПС, профилактика по график на всички системи, възли и агрегати на автомобилите, както и задължителните годишни технически прегледи. Чрез ведомствената бензиностанция бе обезпечено зареждане на автомобилите на БНТ с горива, масла, антифриз и др. За автопарка на БНТ бяха осигурени 14 нови автомобила.
Дейността на отделите "Административен" и "МТС и складово стопанство" изцяло бе подчинена на административното и стопанско обслужване на всички структури в БНТ.
Въпреки ограничените финансови възможности, чрез ефективното и икономично изразходване на бюджетните средства Финансово - стопанска дирекция допринесе за изпълнение програмните цели и инвестиционните проекти на БНТ през отчетния период.
ХI. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА"
Сред основните задължения на Дирекция "Маркетинг и реклама" е да следи и анализира пийпълметричните данни на телевизионния пазар, с които вече ви запознахме при представянето на програмната схема на БНТ.
Както бе отбелязано, БНТ като обществена медия изпълнява своите социални функции и отговорности. Тя има своя постоянна аудитория и показателите за активността на хората пред екрана са стабилни. Целта на обществената медия не е максимизиране на всяка цена, а повишаване на своята аудитория чрез пълно задоволяване на потребностите на зрителите.
Публичното поведение и присъствие на БНТ е предпоставка за конкурентни предимства с оглед на факта, че от БНТ не се очаква само да води конкурентна борба, но и да влага всички иновации в тази борба, както и да се печелят зрители чрез позитивен корпоративен имидж.
В условията на силна конкуренция и запазване и разширяване на позиции на тв пазара, особено внимание заслужава представителната публична дейност на БНТ. Доброто функциониране и дългосрочните стратегии на БНТ, както и следването на основните корпоративни цели са предпоставка за стабилни конкурентни предимства на тв пазар.
1. Промяна в управлението
През този период бе извършена промяна и в управлението и структурата на Дирекция "Маркетинг и реклама". Политиката, която бе предприета е гъвкава и отворена към всички потенциални рекламодатели. Ежедневно се организират срещи, изготвят се оферти и се водят преговори с потенциални клиенти, като същевременно целим и повишаване на приходите от съществуващи клиенти. Именно през този период Дирекция "Маркетинг и реклама" успя да привлече и да подпише голям договор на стойност 1 млн. лева за подпомагането на уникалния проект "Голямото четене" с една от трите най-големи банкови институции в страната - Обединена българска банка АД, член на най-динамично развиващата се финансова група в Югоизточна Европа - Национална Банка на Гърция. 2. Промени в рекламната тарифа
С цел привличането на рекламодатели и предлагането на по-атрактивни условия за тях, БНТ промени и рекламната си тарифа. От средата на месец септември бе изготвена и въведена нова рекламна тарифа, в която цените за отделните пояси са напълно съобразени с рейтинга на предаванията в съответния часови пояс. Това допринесе за привличането на нови големи рекламодатели като Техномаркет, Домо, БТК, магазини Зора, Застрахователна компания Армеец, Централна кооперативна банка, Сосиете женерал банк и др.
3. Постъпили приходи от реклама, спонсорство и телепазар.
* Постъпилите нетни приходи от реклама, спонсорство и телепазар са в размер на 4 183 047.26 лв. без включен ДДС. * Нетните приходи от платена реклама и спонсорство са 2 517 343.88 лв. без включен ДДС.
* Нетните приходи от телепазар са 256 320 лв. без включен ДДС.
* Нетните приходи от излъчена реклама и спонсорство по бартери са 1 409 383.38 лв., без включен ДДС.
Сключените договори за реклама и/или спонсорство с клиенти са около 20, като 15 от тях касаят излъчване на платена реклама и спонсорство, а останалите са бартери. През месец септември се финализираха преговорите по подписването на договор за продажбата на "платинен пакет" за реклама и спонсорство на нетна стойност 5 млн. лв.
4. Рекламните агенции, реализирали най-големи нетни рекламни обеми през отчетния период, са:
* РА "Маркетингови комуникации" с общ обем от 237 184.17 лв., клиентите, които са рекламирали, са: Мтел, Виктория и др.;
* РА "Киви", които са реализирали обем от 123 242.90 лв., като техни клиенти са били Първа инвестиционна банка;
* РА "Медия клуб" са постигнали обем от 188 977.56 лв., като клиенти са им били Хилд, Прокредит банк и др. 5. Част от директните рекламодатели, реализирали по-голям нетен обем от реклама и/или спонсорство са:
* Лев Инс - 226 101.97 лв. без ДДС;
* Евроинс - 131 508.09 лв. без ДДС;
* Си Банк - 124 775.56 лв. без ДДС;
* ОББ - 216 785.71 лв. без ДДС;
* Чайкафарма - 199 315.20 лв. без ДДС,
Показателен факт за доверието в БНТ и ефективността от провежданата рекламна политика е постигнатото споразумение с Първа инвестиционна банка, за реклама през следващата 2009 година, като директен рекламодател - за сумата от 500 хиляди лева.
6. Приходите от спонсорство за периода април - септември 2008 г, възлизат на 1 629 256.84 лв. * Летните олимпийски игри - 351 691.25 лв., * Прогноза за времето - 252 541.20 лв. * Спортни новини - 89 037 лв. * Други предавания, които са били спонсорирани са: Елит, Шоуто на канала, Бързо, лесно, вкусно, Акция и др.
Трябва да отбележим, че с оглед предприетите промени в маркетинговата политика на БНТ за месец октомври
* постъпленията от платена реклама и спонсорство възлизат на 878 000 лева, * излъчените реклама и спонсорство по бартерни договори - на 145 146 лева. * Постъпленията от телепазр възлизат на 44 хиляди лева.
7. Приходи от други дейности ФИРМА/ ВИД ПРОДАЖБАсума в лева с ДДСсума в евро с ДДС Технически презапис програми596.00 Вестник "Стандарт"28875.00 Сдружение "Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово"390.00 Интерснак - България12960.00 bTV - "Опасен чар"4107,60 BESTSELLER TV MEDIA 1489.20Общо:46928.601489.20
8. Лицензи
Мнението, че обществената телевизия трябва да отразява най-важните и значими спортни прояви задължава, но в същото време не взема под внимание коренно променените позиции на спортния пазар. Обществените телевизии в Европа са подложени под силния натиск на спортните агенции, за които програма максимум е постигането на възможно най-високи приходи без отчитане на нуждите на аудиторията и обикновения зрител. Последица от такива действия бе сделката на Спортфайв, оторизирана от УЕФА, с Диема Вижън за излъчването на ЕВРО 2008.
Международния олимпийски комитет също избра спортната агенция IMG за консултант при провеждане на търга за правата за следващия пакет олимпийски игри 2014 -2016 год. Евровизия участва с единно предложение за териториите на всички страни членки, но засега не е известно дали IMG ще приемат. Подходът и действията им е чрез сегментирането на териториите на пазар на големите пет, на източно-европейски блок и т.н., да се стигне до индивидуално наддаване за всеки отделен пазар и по този начин да се постигне значително увеличение на сумите от лицензионни права. Вече са подписани договори за териториите на Италия и Турция от канали на News Corp. за изключително високи суми. Разбива се схемата обществените тeлевизии (чрез Евровизия) да отразяват олимпийските игри и значими футболни първенства. Дава се приоритет и възможност силни медийни групировки като News Corp, CME, MTG, RTL и други да закупуват правата в пакет за многобройни територии. Със стъпването им и на българския медиен пазар, тази тенденция много силно ще повлияе върху пазара на спортни права. Очакват се комбинирани оферти - Нова тв и Диема, ТВ 2 и Ринг в предстоящите договаряния за Шампионска лига и Купа Европа по футбол, а също и централизирано договаряне.
Всичко това налага нов подход при договарянето на спортни права. Перспективното планиране в дългосрочен план, изпреварващото договаряне на права и агресивно присъствие на пазара в момента са определящи при покупките на спортни лицензи. Запазването на високо рейтингови продукти като футбол, волейбол и баскетбол са от ключово значение за задържане и привличане на широка аудитория.
Показателен факт за изключително пазарно поведение на БНТ е сключването на договори за излъчването на ключовите състезания в областта на волейбола и баскетбола. БНТ ще излъчва Световната купа по волейбол, Европейското първенство по волейбол, национална волейболна и баскетболна лига. БНТ е заявила участие в няколко от дългосрочните договори на Евровизия за традиционно силни, с българско участие, спортове:
* Световна федерация по борба за ЕП и СП по борба - свободен и класически стил 2009 - 2012 год.;
* Европейска федерация по гимнастика за ЕП по художествена и спортна гимнастика- 2009 -2012год.;
* Европейска федерация по вдигане на тежести за ЕП по вдигане на тежести- 2009 -2012год..
БНТ участва с оферта и в колективното договаряне на пакет олимпийски игри 2014 - 2016 година и за Купата на конфедерациите през 2014 година.
9. Придобити права за тв отразяване в програмите на БНТ на спортни сълития с национално и международно значение. По предложение на Дирекция "Информация" и Програмна дирекция и със съдействието на дирекция "Маркетинг и реклама" и Правния отдел, БНТ придоби права от различни видове спорт, за да осигури интересна спортна програма за 2009-а година. Приоритетът са изявите на националните отбори по колективните видове спорт, които традиционно са най-гледаеми.
> Футбол
Договарянето на пакет от мачовете на националния отбор по футбол - квалификации за Световно първенство'2010 е една от най-значимите сделки за отчетния период, тъй като мачовете на футболните национали винаги са отчитали висок зрителски интерес, не само сред мъжете, но и сред женската аудитория и са имиджов, атрактивен продукт за потенциални рекламодатели.
Националната медия държи правата върху домакинските мачовете на националния отбор в квалификациите за Световното първенство в Южна Африка 2010 година:
01. 04. 2009 България - Кипър 06. 06. 2009 България - Ейре 05.09. 2009 България - Черна гора 14.10.2009 България - Грузия По същия договор БНТ ще предава всички домакински контролни мачове на отбора на Пламен Марков. През 14 - 28 юни 2009 год., в периода, когато няма големи спортни прояви, БНТ ще излъчи първенството на ФИФА - Купата на конфедерациите, с участието на Италия, Бразилия, ЮАР, САЩ, Ирак, Египет. Събитието ще се проведе на същите стадиони и градове в ЮАР, където след една година ще се играят световните финали.
Във футбола БНТ има права още и върху:
- мачовете от четвъртфиналите до финалите в турнира за купата на УЕФА ;
- най-интересните 17 дербита от А група и 1/2 -финалите и финалите за купата на България > Волейбол БНТ ще излъчва срещите на националните отбори от ЕП по волейбол, мъже в Турция септември'2009 г., ЕП по волейбол, жени в Полша септември'2009 г. квалификационните турнири за СП в Габрово 15 - 17 май 2009 г. и 14-16 август 2009 г. във Варна, както и срещите на Националната волейболна лига сезон 2008/2009 год. Договорирани са и мачовете на ЦСКА (мъже) в турнира на CEV Шампионска лига.
Зрителите на БНТ, че ще видят за 12-и път най-атрактивния волейболен продукт - мачовете на националния отбор в Световната лига /12 юни - 18 юли 2009/.
> Баскетбол Договорирани са правата за следващите три сезона 2008/09, 2009/10 и 2010/11 за излъчване на срещите от Национална баскетболна лига мъже, Балканската баскетболна лига, квалификации за ЕП - жени, Купа "България" - полуфинали и финали (мъже и жени), Еврокъп (мъже), Купа ФИБА Европа - мъже и жени. Предстои сключване на договор за ФИБА Европейски първенства - мъже и жени за 2009 и 2011 год. и Световни първенства- мъже и жени за 2010 год.
> Ски
БНТ държи правата, чрез договор с Българска федерация по ски върху сезона 2008/09 по ски- алпийски дисциплини 25 октомври 2008 - 1 февруари 2009 год. Финалите (мъже и жени) в Оре Швеция - 11 -15 март 2009г. Световното първенство по ски алпийски дисциплини, Вал д"Изер 3 - 15 февруари 2009-та и на 28 февруари 2009-та - СК в Банско.
> Лека атлетика БНТ ще излъчва Световното първенство по лека атлетика: 15 - 23 август 2009 г. в Берлин. > Други спортове
БНТ има дългосрочно правата и за най-важните състезания в спортовете, в които имаме добро представяне на олимпийския подиум - европейско и световното първенство по борба, световните първенства по художествена и спортна гимнастика.
10. Продажба на спортни лицензи
Съществена част от експлоатацията на спортните права е тяхното сублицензиране. За първи път БНТ сублицензира права за излъчване чрез мобилни платформи и компютърни мрежи. Бяха сключени договори с Мобилтел и Нет инфо за излъчване на Летните олимпийски игри Пекин'2008. Въпреки че БНТ не генерира приходи от сделките, тъй като те се изплащат на МОК, това е решителна стъпка в разработването на полето на новите медийни права и потенциално бързо развиващ се пазар за спортни права.
Наша цел при договарянето на условията по договорите е да се включват по възможност всички технически способи на разпространение - чрез интернет и мобилни платформи, което дава възможност за допълнителни финансови постъпления.
За излъчване чрез мобилни платформи бяха сублицензирани и срещите от А "ПФЛ" сезон 2008/2009 г., за които БНТ притежава изключителните права. Сключен е договор с фирма "Войском".
В момента се договаря блокова сделка - за всички големи спортни събития, за които БНТ притежава мобилни и интернет права с един от големите мобилни оператори.
Част от спортовете на Летните олимпийски игри Пекин'2008 (50 часа) бяха сублицензирани и за традиционно кабелно излъчване на Ринг СВ. На практика БНТ не може да излъчи целия обем олимпийска програма и преотстъпването на част от правата дава възможност за по-ефективното им оползотворяване.
От спортната агенция "IEC in Sports" проявиха интерес към СК по художествена гимнастика, юни 2008 - Варна. Те оферираха състезанията пред свои клиенти от Европа, Азия и Америка, като в замяна получените приходи от лицензи бяха разпределени в съотношение 30:70 в полза на БНТ. Въпреки, че приходите не бяха големи, този договор положи основите на добро партньорство. За предстоящата 2009 год. БНТ ще предостави списък на международните прояви в България, за които има международни права и "IEC in Sports" ще ги включат към своето портфолио от програми.
10.1 Приходи от продажба на спортни права за периода април - октомври 2008 г.
Общо без ДДСс ДДСЛева104,376.00125,251.20Евро33,000.0039,600.00 В заключение можем да отбележим, че периодът от април до септември е добро и успешно начало на промени за Българската национална телевизия и в частност на рекламната политика на дирекция "Маркетинг и реклама". Като потвърждение на предприетите промени по отношение на визията и съдържанието на програмата на БНТ бе получената награда на традиционното изложение Реклама експо 2008. БНТ бе отличена с голямата награда в категория тв реклама. ХII. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ФЕСТИВАЛИ"
През изминалия период дейността на дирекция "Международно сътрудничество и фестивали" бе насочена към осъществяване на основните приоритети и задачи, поставени от ръководството на БНТ, свързани с членството на България в Европейския съюз, променената медийна обстановка в света, както и със засилването на двустранното сътрудничество с обществените телевизии на страните извън Европа. Една от основните страни на дейността на дирекцията бе сътрудничеството в рамките на международните организации, в които БНТ членува, двете най-важни от които са Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Асоциацията на европейските и регионални телевизии (CIRCOM).
1. EBU
Необходимо бе сътрудничеството с EBU да бъде разширено и значително променено. БНТ трябваше активно да се включи в дейността на EBU в областта на забавните програми, документалистиката, игралните филми, копродукциите.
1.1. Участието ни в Песенния конкурс на Евровизия, както и в Конкурса за детска песен на Евровизия се превърна в един от най-смелите и успешни проекти на БНТ. Вече четвърта година БНТ е част от този уникален телевизионен формат, който постепенно се превръща в институция за българската популярна песен. Отличен резултат дава и продуцирането на песни от страна на БНТ за конкурса. Конкурсите в Хелзинки и Белград през май 2007 и 2008 затвърдиха авторитета ни сред колегите от Евровизия, и на БНТ бе предложено да стане домакин на Детския конкурс през 2009 година. В момента се проучват възможностите и необходимите финансови средства за това. 1.2. БНТ от няколко години е редовен участник в работата на Детската група на Евровизия и успява да защити своите сценарии за детски игрални и документални филми. Филмите "Монета във въздуха", "Серенада", "Мой скъпи жабчо", "Снежко, "Надникни", "Бръмбарчето", бяха излъчени в 20 страни-членки на EBU. Дирекция "Международно сътрудничество и фестивали" съвместно с Детска редакция вече работи над проектите за 2009 г. - "Мами" - игрален и "Латина" - документален.
1.3. През 2007 г. за първи път предаване на БНТ бе селектирано за участие в Творческия форум на Евровизия за телевизионни формати, 22 септември, Берлин. "Телевизионното бебе" достойно представи БНТ, а през септември 2008 г. ръководителката на Отдела за ТВ формати на Евровизия пристигна в Пловдив за да запознае широката българска аудитория и телевизионните специалисти с най-новите европейски формати.
1.4. За първи път през 2008 г. проект на БНТ за документален филм бе приет за участие в сесията на Групата за документалистика на EBU. Проектът на Севда Шишманова и Невена Андонова "Любов в зелено" ще бъде представен през ноември в Амстердам. Ако бъде одобрен, той би могъл да получи финансиране от EBU. 1.5. Представители на БНТ активно участваха в работните групи на EBU - Технически семинар на EBU в Женева, януари 2008; Първата зимна генерална асамблея на EBU, Женева, декември 2007; Международна конференция "Дигитални новини 2008", Брюксел, март 2008; Телевизионен форум на ЕБУ - Люцерн, 05-10.05.2008; Генералната асамблея на ЕБУ - Будапеща 1-6 юли 2008; Финансова асамблея, 22-26.09 2008 Казан, Русия; 106-та редовна сесия на Правния комитет на EBU 16-17.10.2008, Гърция и др.
1.6. БНТ затвърди авторитета си в EBU и като израз на това бе избрана за домакин на два от най-важните форума на организацията - Спортната асамблея през 2008 г. и Финансовата асамблея през 2009 г.
1.7. Спортната асамблея (8 и 9 октомври 2008) събра в София над 100 участници - ръководителите на Спортните редакции на обществените телевизии от Европа и Северна Африка - членки на Евровизия, както и изтъкнати спортни журналисти и специалисти в областта на спортните телевизионни и радиопредавания. Правата за излъчване на големи спортни първенства и турнири, отношенията с Международния олимпийски комитет, въпросите за допинга и възможностите на електронните медии да участват в борбата срещу него, новите медии и мястото на обществените оператори в тях - това бяха част от въпросите, които бяха дискутирани на срещата, преминала при много добра организация, високо оценена от EBU. 1.8. Бързото развитие на технологиите, появяването на най-различни видове медии и оператори, промяната на цялата медийна обстановка в света принудиха EBU да търси нови пътища за развитие и за запазване на влиянието си. Една от промените, които бяха предприети, бе създаването на съвършено нова структура на управление на Съюза. На генералната асамблея в Женева през 2007 г. участниците създадоха Група по статута, която трябваше да обсъди и предложи промени в статута и структурата на EBU. За член на тази група от девет души единодушно бе избрана г-жа Уляна Пръмова, което отново показа нарасналия авторитет на БНТ. В резултат от усилената и напрегната работа на групата, на асамблеята в Будапеща през юли т.г. бе предложен и приет нов статут на Съюза.
2. CIRCOM Aсоциацията на европейските и регионални телевизии CIRCOM в която членува БНТ, провежда политика на отваряне към страните от Централна и Източна Европа, която включва разнообразни курсове за обучение на млади журналисти, запознавайки ги с най-новите въведения в телевизионната видеожурналистика.
На участниците се предоставя модерна телевизионна техника, с която те трябва да направят кратки филмирани упражнения, интервюта и създаване на тяхна собствена история. За стимулиране на по-ефективен обмен на опит се сформират и международни екипи, които на място реализират репортажи на избрана от тях тема. През 2008 г. представители на БНТ участваха в следните курсове за обучение: * Курс за квалификация на финансови експерти - Бристол, Великобритания, 8- 12 януари 2008 г. * Семинар за спортни журналисти - Любляна, Словения, 10-14 Март 2008 * Университет по кино и телевизия, организиран от КОПЕАМ /Постоянна конференция на телевизиите на средиземноморските страни/ в Алжир, 5-12 април 2008 г. * Европейска лятна академия - Нюрнберг, Германия, 14 юни - 12 юли 2008 г.
* Семинар за управление на нюз рума / предстоящо/ - Старсбург, Франция, 3. Регионално и двустранно сътрудничество
3.1. Балкански телевизионен магазин
От 1994г. БНТ е членка на Консорциума "Балкански телевизионен магазин". Обществените ТВ организации от балканските страни произвеждат копродукция, с една тема и под общо лого. Всяка телевизия подготвя програма с продължителност до 6 мин. Страните, които участват в Консорциума са Албания, България, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция, а от 2007-ма и Босна и Херцеговина. Формат на програмите - изключително удобен - от 5 до 10 минути. Темите не засягат проблеми, които биха били разделителна линия в междудържавните отношения - религия, политика и други, а разглеждат различни аспекти в чисто човешки план.
Досега са произведени и излъчени повече от 80 програми.
БНТ е била и и в момента е главен координатор на програмата. Предвид изключително подходящата кратка форма, програмите и видеоклиповете се излъчват многократно от всички регионални телевизионни центрове.
3.2 Международна конференция на медиите от Югоизточна Европа "50 години Европейски Парламент през погледа на медиите"
БНТ заедно с БТА бе съорганизатор на срещата, в която взеха участие представители на обществените телевизиите и държавните телеграфни агенции от балканските страни. Тя се проведе от 12 до 15 октомври 2008 г. в София под патронажа на президента на ЕП г-н Ханс-Герт Пьотеринг и председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински. Повече от 100 журналисти от 12 страни взеха участие в конференцията, която премина при отлична организация с голям успех.
3.3. Договор с Радио-телевизия Цариброд
Продължава действието на сключения през декември 2007 година договор между БНТ и Общественото информационно предприятие Радио и ТВ Цариброд. Регионалната медия, излъчваща на български език в Сърбия можеше да загуби лиценза си, ако не можеше да докаже, че има достатъчно часове програма за да запълни необходимото време. Сключването на договора с БНТ помогна на РТВ Цариброд да запази лиценза си и да продължи да излъчва своите програми. От наша страна ние до този момент сме предоставили над 150 часа телевизионна програма - фолклор, детски и документални филми, забавни предавания, "Великите българи" и др.
4. Визити и преговори През 2008 г. на посещение в БНТ бяха представители на обществената Радио-телевизия Беларус. Сътрудници на дирекцията предоставиха логистична подкрепа на делегацията, начело със зам.-председателя на компанията, организираха срещи с български министри, политици, икономисти в София и в страната. С колегите от Беларус обсъдихме въпросите на нашето участие в структурите на EBU, както и възможностите за размяна на програми.
Предстои подписване на договор с РАИ, Италия, в който се визират рамките на сътрудничеството между двете организации, преди всичко в областта на копродукциите и осигуряване на техническа и логистична подкрепа на екипите на РАИ, които снимат в България.
В началото на септември 2008 г. започнахме преговори с Иранската обществена телевизия, като се надяваме в началото на следващата година да подпишем договор за двустранно сътрудничество.
5. Евровизия
Една от най-важните дейности на дирекцията е съсредоточена в отдел "Евровизия" - звеното, което осъществява програмната координация (заявяване на трасета, сателитни и звукови канали, коментаторски места и др.) на всички телевизионни предавания от чужбина за БНТ и от БНТ за чужди телевизии.
През изминалия период отделът е работил по реализирането на следните предавания: отразяване на президентските избори в Сърбия - януари 2008; отразяване на парламентарните избори в Пакистан; отразяване на едностранното обявяване на независимостта на Косово; репортажи за празничното студио на 3-ти март 2008 от Одрин и Истанбул, преки включвания; отразяване на парламентарните избори в Испания, март 2008, изборите за президент на САЩ - ноември 2008 и др.
Голяма част от предаванията, за които работи отдел "Евровизия" са спортните турнири и първенства. Сред тях през изминалия период се открояват:
Футбол за купата на UEFA - април-май 2008; световно първенство по вдигане на тежести 2008; Балкански шампионат по мотокрос, срещите от Световната шампионска лига/волейбол/ юни - юли 2008, срещите от финалния кръг на Световната лига по волейбол, Европейско първенство по волейбол 2008, Европейско първенство по баскетбол 2008, Световното първенство по борба 2008, Световното първенство по лека атлетика 2008, Световното първенство по художествена гимнастика 2008, Европейското първенство по баскетбол, жени е др. Разбира се, най-важната част от работата през 2007 и 2008 г. в отдела бе посветена на подготовката на участието на БНТ при отразяването на Олимпийските игри в Пекин 2008. За отразяването им бе създадена нова организация, която се различаваше съществено от досегашната практика, което вече беше описано подробно при отчетите на колегите от Дирекция "Информация", дирекция "ТТС", Дирекция "ТВ Производство". Пекинското студио бе изключителен успех за БНТ.В отдел "Евровизия" вече тече подготовката на заявките и акредитациите за подобно отразяване на Олимпийските зимни игри във Ванкувър, Канада през 2010 година.
6. Фестивали
6.1. "Златната ракла"
През изминалия период дирекцията координира цялата дейност на БНТ по провеждането на международния фестивал "Златната ракла". Фестивалът е сред най-старите и авторитетни телевизионни фестивали в Европа - основан е през 1968 г. от редакция "ТВ театър" на БНТ. Стремежът на организаторите бе да се акцентира върху авторитета и популярността, извоювани през годините, да се подчертае значимостта на това голямо международно културно събитие. 33-я МТФ "Златната ракла" се проведе в Пловдив от 21 до 27 септември 2008 г. Конкурсната програма включи 86 програми в четири конкурсни раздела: 29 игрални филмa и сериалa, 7 детски филмa, 50 документални филмa и репортажa. Те бяха селектирани от общо 121 програми, заявени от 61 организации (20 български и 41 чужди) от 27 държави. Броят на обществените телевизии е 27, а 34 са независими продуцентски къщи и частни тв организации. Гости на "Раклата" бяха над 200 българи и чужденци. Присъстваха 58 чуждестранни гости от 22 страни, сред които програмни експерти, делегирани продуценти, специалисти по сценарии, главни редактори, изтъкнати режисьори, продуценти, актьори, координатори, журналисти, оператори, кино критици, висша администрация на кино и телевизионни организации и др. Сред останалите над 150 български участници имаше политици, медийни експерти, критици, актьори, режисьори, оператори, продуценти, кино критици, филмови специалисти, журналисти и др. Прожекциите на конкурсната програма вървяха в продължение на 5 дни (от 22 до 25 септември). Съпътстващата програма включи следните основни събития:
* Ново руско кино - прожекции на съвременни руски филми, сред които "12" на Михалков, "Островът" на Павел Лунгин, "Не ме боли" на Алексей Балабанов, "Изчезналата империя" на Карен Шахназаров и други;
* Отворен клас на тема Продуцентската дейност, с водещи Тронг Бин (известен филмов критик) и Патрик Сандрен (продуцент, Софилм) и и Среща с екипа на КОРИДОР №8 на продуцентска къща АГИТПРОП, като целият екип на филма, вкл. режисьорът Борис Десподов, дойдоха в Пловдив, за да представят филм; * Представяне на новата продукция на СТФ "ЕКРАН" и дискусия на тема "25-я квадрат на българското кино" с водещ Коста Биков, Директор на СТФ "Екран";
* Творческия форум за формати на EBU: Мюриел Мажияс от Европейския съюз за телевизия и радио представи най-новите и успешни телевизионни формати в Европа, селектирани на форума в Берлин през м. септември тази година. Нашият стремеж е да запазим и разширим влиянието на фестивала в света и търсим нови форми за провеждането му, с което искаме да отговорим на променената медийна обстановка. От телевизионен театър, през телевизионните филми и сериали, фестивалът търси своя път към съвременните медии - интернет, мобилна телевизия, кросмедия. Досега в състезателната програма подобни продукти не се включваха, но в извънконкурсната програма бяха показвани различни форми на съвременните комуникации, организираха се панорами, продуцентски класове и семинари, на които се обменяха идеи, мисли за бъдещето на телевизията. В отдел "Фестивали" в дирекцията вече тече подготовката за изданието на "Златната ракла" през 2009 г. и усилията на колегите са насочени преди всички към промяна на регламента, включване на нови форми в конкурса, разширяване на границите на фестивала.
6.2. БНТ на международни фестивали
Освен организирането на МТФ "Златната ракла", отдел "Фестивали" е звеното, което следи големите международни форуми за телевизионна продукция, като предлага за участие програми, филми и предавания продуцирани или копродуцирани от БНТ. Изпращаните материали се субтитрират на езика, който се изисква от организаторите, попълват се заявки за участие, пишат се и се превеждат анотации към програмите. Звеното изпраща материали за продукцията на БНТ чрез интернет в различни популярни сайтове и често организаторите на международните фестивали се свързват с нас за да поискат определен филм или програма да бъде изпратена за участие в техния фестивал. През изминалия период десетки наши програми бяха селектирани за участие в международни фестивали като голяма част от тях получиха престижни награди.
6.3. Справка за получените награди през 2008г. * МТФ "Златната ракла", Пловдив:
"Военен кореспондент" - Специалната награда на "Мосфилм"
"Дзифт" - Специалната награда на журито; Награда за най-добър оператор на Емил Христов от името на Съюза на българските филмови дейци; Награда от името на Галя Бъчварова, награда за телевизионен оператор на Цветан Недков
* Европейски екологичен фестивал "Зелена вълна - 21 век", Долна баня: "Атлас - Великодушната земя" - Диплом за осмислянето на конкретните екологични проблеми на българското Черноморие през погледа на един поет и философ * "Златен ритон", Пловдив:
"Военен кореспондент" - Награда за млад актьор на името на Апостол Карамитев - Пенко Господинов за ролята му във филма, фестивал"Златен Ритон", гр. Пловдив
* Медиен фестивал "Осмата муза", София:
"Найджъл Кенеди в София" - първа награда в категория "Реализация на музикални форми"
"Марго и приятели" - Голямата награда на фестивала * "Медиамикс - Източноевропейски фестивал и пазар", Албена:
"Homo Ludens" - Специална награда на журито за документален филм "По света и у нас" - Награда в раздел "ТВ новини"
"Коледната уличка" - Награда в раздел "Забавни предавания за деца до 10 години и тийнейджъри"
* Международен телевизионен фестивал "DetectiveFEST", Москва за филми и телевизионни програми, тематично свързани с прилагането на законите: "Законът и ние" - Специалната награда в категория "Борба с корупцията и мръсните пари" * Международно Изложение "Културен туризъм", Велико Търново:
"Атлас" и "Пътеводитер БГ" - Цялостен принос за туризъм на БНТ 1 и БНТ САТ "Преспа - сълзите на Бога" - Награда в категория " Тв предаване, представящо културно-историческото наследство и туристическия потенциал на България" * Международен фестивал за туризъм, екология MEFEST'08, Сърбия:
Атлас - "Великодушната земя" - номинация за най-добър филм в категория "Екология"
Атлас - "Чудеса и потайности на Рилския манастир" - Специалната награда на Колежа по туризъм в Белград * Международен фестивал "Златен Витяз", Москва:
"Военен кореспондент" - награда "Сребърен Витяз"за игрални филми
"Светителят" - награда "Бронзов витяз" за документален филм
* Международен телевизионен фестивал "Златната нимфа", Монте Карло:
"Приключенията на един Арлекин" - Специална номинация и диплом за участие в конкурсната програма. От 200 заявени филми, мини сериалът на БНТ беше избран и взе участие в конкурсната програма на фестивала, която включва само 12 филма!
* Международен фестивал за късометражно кино "Двореца", Балчик: "Реката" - награда за най-добър анимационен филм, * Международен фестивал "Радонеж", Русия: "Светителят" - Специален диплом * Международен телевизионен, радио и интернет фестивал "Prix Europa", Берлин: "Развод по албански" - второ място за най-добър документален филм. ХIII. ПРАВЕН ОТДЕЛ
ДЕЙНОСТ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В изпълнение на своите функции и задачи юрисконсултите в отдела осигуряват с правни средства спазването на законността и ефективното протичане на основната дейност на БНТ и другите, свързани с нея дейности. Останалите служители, включени в структурата на отдел "Правен", в изпълнение на своите функции осигуряват законосъобразното организиране, провеждане и отчитане на ползването на аудиовизуални произведения, включени в програмите на БНТ, и провеждане на процедури за възлагане изпълнението на обществените поръчки на БНТ и действия по управление на имуществото на БНТ. При осъществяване на функциите си служителите на отдел "Правен" действат само въз основа на закона, възложените им пълномощията и разпорежданията на Генералния директор на БНТ.
Отдел "Правен" участва в разработването и решаването на правните проблеми, свързани с осъществяваната от БНТ дейност по продуциране и излъчване на телевизионни програми, международната дейност, следи за правилното прилагане на нашето и чуждото законодателство, работи активно и отговаря съвместно с другите звена за най-рационална организация на договорните връзки, участват при съставянето и сключването на договори и задължително дават мнение по законосъобразността им.
1. Договорна дейност
В изпълнение на своите функции и задачи през отчетния период са изготвени и сключени следните видове договори:
> Договори за придобиване на права за заснемане и излъчване на събития от обществен интерес - над 52 броя;
> Договори, с които БНТ отстъпва права за използване на аудиовизуални произведения /за излъчване, възпроизвеждане, разпространение и др./ - 9 броя;
> Граждански договори за предоставяне на услуги - 13 броя;
> Бартерни договори - 5 броя;
> Договори, с които на БНТ са отстъпени права за използване на аудиовизуални произведения /излъчване, преработване и др./ - 14 броя;
> Договори за създаване на съвместни предавания - 4 броя;
> Договори за извършване на услуга, изработка и доставка - 18 броя;
> Договор за придобиване на права за излъчване на спортни събития - 11 броя;
> Договори възлагане на обществени поръчки по проведени от БНТ процедури - над 50 броя;
> Лицензионни и сублицензионни договори - 8 броя;
> Договори за закупуване на предавиния, създадени от независими външни продуценти - 3 броя;
> Договори, свързани с филмопроизводствената дейност на БНТ - над 32 броя;
> Договори, свързани с регламентирането и остъпване на авторските и сродните права върху песните, участвували в Детския конкурс за песен на Евровизия 2008г. - над 40 броя;
> Редица договори, свързани с реализацията на проекта "Голямото четене";
Правният отдел осъществява постоянен контрол върху договорите, изготвяни по утвърден от УС на БНТ типов образец за реализация на предаванията, включени в постоянната програмна схема;
2. Дейност, свързана с колективното управление на авторските и сродните на тях права.
Връзката между БНТ, в качеството й на телевизионна организация и организациите за колективно управление на права е от първостепенна важност, както за организациите, така и за БНТ. Принципно положение е, че телевизионните организации не могат да издирват и преговарят на индивидуална основа с твърде многобройните носители на права върху закриляните от авторското право обекти, поради което наличието и безпроблемното действие на необходимите договори с организациите за колективно управление на права се явява изключително важно за БНТ. И през отчетния период БНТ продължи действието, актуализира условията и постигна нови договорености със следните организации за колективно управление на права:
> Музикаутор
Подписаният между БНТ и Музикаутор на 11.07.2003 г. Договор, продължава да е в сила и към настоящия момент. Действието на този договор е от изключителна важност за БНТ, тъй като негов предмет е уреждането на правото за използване на музикалните произведения, което право, обичайно се администрира колективно. > Профон
През 2008г. бе сключен нов договора, между БНТ и Профон, тъй като изтече действието на предходния, който урежда отношенията между страните за годините 2005, 2006 и 2007 г. Договорен бе нов размер на дължимито от БНТ възнаграждение за сродните музикални права - на продуцентите на звукозаписи и музикални аудиовизуални произведения, както и на артистите изпълнители. Действието на този договор е не по-малко важно за БНТ, тъй като негов предмет са правата за излъчване на комерсиалните звукозаписи, а в практиката правата на продуценти и изпълнители обичайно се администрират чрез организации за колективно управление на права.
> Филмаутор
Без съмнение, за функционирането на телевизията, най-важно значение има действието на договора с организацията Филмаутор за колективно управление правата на авторите аудиовизиални произведения- режисьори, сценаристи, оператори и художници-аниматори. Сключеният договор и продължава действието си към настоящия момент. През годините от неговото подписване са сключвани допълнителни споразумения и в момента са в ход преговори за подписване на допълнително споразумение, касаещо увеличение на дължимото от БНТ възнаграждение за тази категория автори.
> Артистаутор
Продължава действието на скючения между нас договор, уреждащ отношенията по повод допълнителното възнаграждение на артистите-изпълнители в главни роли във филми или други аудио-визуални произведения. Бе подписано и допълнително споразумение, уреждащо отношения ни по повод продуцирените от БНТ звукозаписни дублажни верисии на български език на излъчваните от БНТ чужди игрални филми и сериали.
В изпълнение на поетите с тези договори задължения от страна на БНТ, отдел "Правен" изготвя справки за излъчените аудиовизуални произведения във всички програми на БНТ и отговаря за тяхното своевременно и точно подаване до дружествата за колективно управление на права. Ежедневно подсигурява необходимите документи, отчитащи излъчването на всяко аудиовизуално произведение, което е обект на авторски и сродни на тях права. Изготвя ежемесечни отчети за излъчените аудиовизуални произведения и осъществява ежедневен контакт с дружествата за колективно управление на права.
3. Дейност по процесуално представителство на БНТ
По повод осъществяваното от отдел "Правен" процесуално представителство на БНТ пред съдилищата, арбитражните и особените юрисдикции, следва да отбележим някои трудни съдебни победи на БНТ: > по делото с "ВИКОМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД вече е в сила окончателно решение на Върховния касационен съд № 547/10.06.2008г., с което са отхвърлени предявените срещу БНТ искове за сумата общо от 995 990 лв., от които 345 990 лв. главница и 650 000 лв. пропуснати ползи, за разликата над 4 374,52 лв.;
> по делото с "Видео Интернешънъл - България" ЕООД срещу БНТ - на 02.07.2008г. състав на Върховния касационен съд потвърди всички предишни съдебни решения и отхвърли исковата претенция в размер на 1 069 366 лв. С решението на Върховния касационен съд се слага окончателно точка на този правен спор и се доказва по безспорен начин, че искът срещу БНТ е незаконосъобразене и недоказан;
> по делото, образувано от "Всяка неделя" ЕООД - решенията на съдебните инстанции, разглеждали спора до настоящия момент, изцяло потвърджават законосъобразното поведение на БНТ.
4. Дейност по организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
През периода от април до септември 2008 г. са проведени 59 процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и 3 процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/:
4.1 По ЗОП:
> 10 процедури по рамково споразумение за обществена поръчка /открита през 2007 г./ с предмет: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини,многофункционални машини и факсове; канцеларски материали и хигиенни материали със следните позиции: 1. Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални машини и факсове и канцеларски материали; 2. Доставка на хигиенни материали". > 44 процедури по рамково споразумение за обществена поръчка /също открита 2007 г./ с предмет: "Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Камерни канали, камкордери, обективи, стативи, батерии и резервни части за всички тях; 2. Микрофони и резервни части за тях; 3. Видеомикшери, периферия и резервни части за тях; 4. Звукосмесителни пултове, периферия и резервни части за тях; 5. Офис оборудване, консумативи и резервни части за тях; 6. Софтуер; 7. Видеокасетофони и резервни части за тях; 8. Халогенни и металхалогенни лампи; 9. Климатици, консумативи и резервни части за тях; 10. Инструменти, материали и резервни части за тях; 11. Електронни елементи; 12. Комутационна апаратура; 13. Видео и звуков кабел; 14. Осветителни тела, светлоизточници, ел. инсталационни материали, ел. кабели, проводници, PVC кабелни канали и батерии; 15. Филтри за специално и ефектно осветление; 16. Прожектори и резервни части за тях".
4.2 Сключените договори по ЗОП:
> договор № 2993 /23.04.2008 г. с фирма "БУЛКОМП" ООД, по позиция 1: "Устройство за забавени повторения на спортни събития" на стойност 252 105 лв. без ДДС;
> договор № 4273/04.06.2008 г. с фирма "АУДИО ВИДЕО КОНСУЛТ" ООД, по позиция 1: "Камерни канали за изграждане на телевизионно студио за отразяване на Летните олимпийски игри в Пекин" на стойност 309 550.93 лв. без ДДС;
> договор № 6276/26.08.2008 г. с фирма "ТЕХНО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" ООД - по позиция 7: "Видеокасетофони" на стойност 172 761 лв. без ДДС;
> договор № 6441/09.09.2008 г. с фирма "АУДИО ВИДЕО КОНСУЛТ" ООД - по позиция 3: "Видеомикшери, периферия и резервни части за тях" на стойност 89 170 лв. без ДДС;
> договор № 6185/12.08.2008 г. с фирма "ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ" ЕООД - по позиция 2: "Микрофони" на стойност 728 307.70 лв. без ДДС за оборудване на телевизионно студио в Зала 2 на НДК;
> договор № 6186/12.08.2008 г. с фирма "ВАХС" ЕООД - по позиция 16: "Прожектори" за оборудване на телевизионно студио в зала 2 на НДК; > договор № 6188/13.08.2008 г. с фирма "АУДИО ВИДЕО КОНСУЛТ" ООД - по позиция 3: "Видеомикшери, периферия и резервни части за тях", на стойност 428 898.70 лв. без ДДС за оборудване на телевизионно студио в Зала 2 на НДК > 1 процедура по рамково споразумение за обществена поръчка / открита 2006 г./ с предмет "Доставка на магнитни носители"
> Открита процедура по ЗОП - договор № 5609/17.07.2008 г. с фирма "ТЕКТОНИС" ЕООД за обществена поръчка с предмет: "Избор на проектантски колектив за изграждане на Апаратно-студиен комплекс в НРТЦ" на стойност 347 500 лв. без ДДС.
4.3 По НВМОП:
> Договаряне с покана по НВМОП- договор № 5363/08.07.2008 г. с фирма "МУЛТИ МЕДИИЙНА ГРУПА" ЕООД за обществена поръчка с предмет: "Разширение на телефонната централа на БНТ за нуждите на новата централна апаратна" на стойност 25 166.66 лв. без ДДС;
> Договаряне с покана по НВМОП - договор № 6582/19.09.2008 г. с фирма "СИНЕРГОН ХОТЕЛИ" АД за обществена поръчка с предмет: "Избор на фирма за предоставяне на хотелски и ресторантьорски услуги за провеждане на ХХХІІI-я Международен телевизионен фестивал "Златната ракла" в град Пловдив от 21 септември до 27 септември 2008 г." на стойност 89 990 лв. без ДДС;
> Открит конкурс по НВМОП - договор № 4584/12.06.2008 г. с фирма ЕТ "ПЕТРИ Тома Захов" за обществена поръчка с предмет: "Инсталация и интеграция на технически съоръжения за обект "Изграждане на системи за комутация, разпределение, пренос и контрол на видео, звукови, координационни и управляващи сигнали в БНТ" на стойност 88 500 без ДДС;
ХIV. ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ
"УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ"
1. Общата численост на персонала в Българската Национална Телевизия през периода април-септември 2008 г. е 1540 служители в началото и 1429 служители в края на посочения период. От тях 673 служители са с висше образование, 732 - със средно образование и 22 служители са с основно образование.
С цел ефективното функциониране на БНТ, в основата на управление на човешките ресурси е залегнало прилагането на утвърдените класификации на професиите и длъжностите на заетите служители, в резултат на което БНТ разполага със 160 служители с ръководни функции /ръководители/, 582 служители - аналитични специалисти /АС/, 496 служители -техници и други приложни специалисти /ТПС/, 37 служители - административен персонал /АП/, 53 служители - квалифицирани производствени работници /КПР/, 87 служители - оператори на машини, съоръжения и работници по монтаж /ОМСМИ/ и 14 служители по професии, неизискващи специална квалификация /ПНСК/.
2.Разделението на труда е организирано в рамките на конкретните длъжности. Длъжностните характеристики определят границите, характерните особености на длъжността /работното място/, трудовите задължения и отговорностите на работника и служителя, условията за работа, изискванията към работника и служителя за нейното заемане. През отчетния период са актуализирани и приети от Управителния Съвет на Българската Национална Телевизия десет длъжностни характеристики. Управлението на изпълнението на дейността продължава с подбора и назначаването на най- подходящите кандидати за съответната овакантена длъжност, което е вече практика в БНТ след приетите "Правила за подбор и назначаване ". През отчетния период са проведени 10 конкурса за подбор за назначаване в дирекциите и структурните звена. Назначени са 30 служители, мотивирани да работят в медията с необходимата квалификация, умения и опит. 3. Атестация
В периода 01.04.2008 г. - 30.09.2008 г. бе проведена атестация на всички служители в БНТ, която измерва изпълнението на работата спрямо изведения компетентностен профил на всяка длъжност. В резултат на оценките от атестацията бяха продължени някои от изтичащите трудови договори, а други бяха прекратени. Служители, получили висока оценка от атестирането бяха преназначени на по-висока позиция /длъжност/. Атестационното интервю даде възможност за обратна връзка за резултатите от трудовата дейност на служителите и при необходимост им беше оказване помощ, за да се мотивират и да подобряват изпълнението на задачите си. 4. Обучение и квалификация на служителите
Организираха се курсове, както и семинари за повишаване квалификацията на служителите във връзка с новите моменти в съответната област. 4.1 Квалификация на служителите от дирекция "ТВ Производство"
Основни акценти, по които се работи: > Предстоящото стартиране на "Нюз-рум", като изцяло нова технология на работа,която изисква задължително обучение на режисьорите на ВСП - относно изцяло новата технологията на излъчване на новините
> на монтажистите за работа с AVID, който ще е основен софтуер в новата технология в Информация
> на операторите и репортерите - все по-често се налага при командировки в чужбина репортерите да монтират сами на преносим компютър и в тази връзка се налага обучение за повишаване на компютърните умения включително и познаване на монтажен софтуер
> на звукорежисьорите - навлизат нови звукови съоръжения, изискващи не само музикална, а и висока компютърна грамотност 4.2 Квалификация на служителите във Финансово-стопанска дирекция
Динамиката в процесите изисква едно непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на персонала. Провеждането на квалификационни курсове се реализира съобразно заявените нужди от отделните структурни звена в съответствие със спецификата на дейността им. В тази сфера Финансова дирекция реализира следните дейности:
> през месец май, съвместно със служители на Сметната палата, бе проведен семинар по теми, свързани с финансовото управление и контрол в публичния сектор. На срещата бе поканен и експерт от EBU, който направи три изключително полезни презентации в сферата на финансовото управление и оценката и управлението на риска. > приключи тестването на новата Информационна система за финансово управление и контрол /ИСФУК/ и започна процеса на внедряването й, като в момента се извършва обработка на данните за прехвърляне от съществуващите информационни системи в новата. След прехвърляне на данните ще бъде направена съпоставка и изравняване на информацията в старата и новата системи. Предстои обучение на персонала за оперативна работа със софтуера на новата ИСФУК;
5. Трудови правоотношения. Намаляване числеността на БНТ.
Във връзка с изпълнение на разпоредбите на § 23, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008г. за намаляване на числеността на персонала в системата на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити бяхя предприети и осъществени следните действия:
Със заповед № 44/26.02.2008г. на Генералния директор на БНТ бе назначена работна група със задача да извърши функционален анализ на дейността на структурните звена в БНТ. Работната група по изготвен от нея график извърши събеседване и анализара предложенията за редуциране на числеността на персонала на всички ръководители на основните структурни звена в БНТ. Анализът бе съобразен с програмните насоки на развитие на телевизията и предстоящото техническо и технологично обновление. Предложенията на ръководителите на основни структурни звена бяха направени след отчитане на действителната трудова заетост на персонала, дублирането и припокриването на длъжности и фукции, предстоящото освобождаване на работни места като следвствие от придобиване право на пенсия, както и незаетите щатни длъжности към настоящия момент. Вземайки предвид известните към момента програмни насоки, които предстоят за реализация /нов кабелен канал, 24-часова сателитна програма, нова програмна схема на БНТ1/, бе отчетено, че оптимизирането може да се проведе в звена, които имат резерв в числеността; звена, които имат намалена натовареност като следствие от нова или променена технология на работа; звена, които могат да се категоризират като спомагателни.
Докладът на работната група бе представен най-напред на заседание на Постоянната комисия за социално партньорство за предварителна консултация и информация по смисъла на процедурата за масови уволнения, предвидена в КТ и ЗНЗ. Бе извършено обстойно обсъждане на доклада и бе постигнато съгласие между представителите на синдикалните организации и представителите на работодателя за следното:
> да не се съкращава щатната бройка "видеоинженер" - Студийни комплекси, Производствен комплекс, дирекция "ТТС;
> от предложените за съкращаване 3 щатни бройки от длъжността "видеотехник"- Студио 1, Производствен комплекс, дирекция "ТТС да бъдат съкратени 2 щатни бройки .
> от предложените за съкращаване 5 щатни бройки "видеотехник" от "Ефирен комплекс К-1", Излъчващ комплекс, дирекция "ТТС, да бъдат съкратени 2 бройки.
На свое заседание на 16.04.2008г. Управителния съвет разгледа доклада на работната група и изслуша информацията на председателя й - Валери Яков, за проведената на 15.04.2008 год. среща с представителите на синдикалните организации в БНТ в рамките на Постоянната комисия за социално партньорство. Одобрено бе становището, че звената "Осветители" в сектор "Репортажни телевизионни станции - Информация" и "Художествено и ефектно осветление" в "Производствен сектор БНТ - НРТЦ" следва да бъдат групирани в едно звено и преструктурирането да се извърши след общ подбор.
В съответствие с предоставената информация бяха взети следните решения:
> УС прие Доклада на работната група, назначена със заповед № 44 от 26.02.2008 год. на Генералния директор на БНТ за извършения функционален анализ на дейността на структурните звена в БНТ.
> УС прие Протокола от проведената на 15.04.2008 год. среща с представителите на синдикалните организации в БНТ в рамките на Постоянната комисия за социално партньорство.
> УС одобри намаляване на числения състав на БНТ общо със 165 /сто шестдесет и пет/ бройки. Намаляването на числеността да се извършва поетапно със заповед на Генералния директор на БНТ.
> УС прие да бъдат закрити 35 /тридесет и пет/ свободни щатни длъжности към настоящия момент.
> Считано от 01.05.2008 год. да бъдат закрити 16 /шестнадесет/ щатни длъжности във Финансово-стопанска дирекция.
> Считано от 01.06.2008 год. да бъдат закрити останалите 96 /деветдесет и шест/ щатни длъжности във всички останали структурни звена.
> Да бъдат прекратени трудовите договори с работниците и служителите, придобили вече право на пения. Поетапно, да бъдат прекратявани тези, по които служителите придобиват право на пенсия до края на 2008г., като съответно определените длъжности да бъдат закривани.
> УС възложи на директорите и ръководителите на основни структурни звена в БНТ в срок до 30 април 2008 год. да предложат за утвърждаване от Генералния директор на комисии за подбор и критерии за подбор, изработени съвместно с представители на съответните синдикални организации.
> УС възложи на Председателя на Постоянната комисия за социално партньорство да запознае представителите на синдикалните организации в БНТ с решенията на УС, отнасящи се до намаляването на числеността на персонала на БНТ, както и че изказаните от тях мнения, предложения и съображения, отразени в протокола, са взети предвид. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През изминалия отчетен период Българската национална телевизия продължи целенасочено да работи за развитието на своята програма, за създаване и развитие на стабилна технологична база и гъвкав финансов мениджмънт, както и по всички задачи, произтичащи за БНТ от функциите й на национален обществен оператор като част от голямото европейско семейство на обществените медии. Нека припомня приоритетите, които си поставих в концепцията за втория мандат от ръководството на БНТ.
> БНТ да работи не за икономически изгодна, а за социално легитимна аудитория. Със старта на новите предавания в областта на културата, образованието, развлекателния жанр и публицистиката, които цитирах в изложението си, високите стандарти, които си поставяме при селекцията на европейско, балканско и независимо световно кино, новите програмни линии за документалистика и късната линия за алтернативни културно-информационни предавания, както и инициирането на обществено-значими кампании като "Живей на чисто" и "Училище без бариери" и на проекти като "Голямото четене", БНТ реално работи за интеграцията на различни социални групи и за трайната тенденция те да бъдат лоялна аудитория на обществената медия на България. През изминалия период БНТ не се боеше да експериментира в името на по-полезни и по-умни програми.
> БНТ да запази лидерското си място в областта на информацията.
Считам, че високият рейтинг по отношение на общественото доверие, който неизменно сочат социологическите изследвания, е най-доброто доказателство, че дирекция "Информация" осъществява пълноценно своите функции, защото именно в нейната работа се фокусира най-ярко общественият интерес. През изминалия период журналистите от дирекцията съвместно с колегите си от главна редакция "Общество" дадоха начало на предаването "Референдум" - тази своеобразна публицистична "игра" с публиката набра висок рейтинг, при това в конкуренция с комерсиалните риалити формати на други телевизии. Така освен емблематичното за БНТ предаване "Панорама", още един публицистичен формат влезе в прайм-тайм на БНТ. Дирекция "Информация" осъществи редица, понякога "инфарктни" преки предавания в търсене на гъвкава политика по отношение на всички обществено-значими събития. Новите информационни пояси, които бяха структурирани за емисиите "По света и у нас" /18 - 20 - 22.30 часа/ доказаха своята ефективност и затвърдиха своята ниша в аналитичното и плуралистично представяне на новинарските гледни точки. Могат да бъдат цитирани още много професионално направени, информиращи, разследващи или коментарни материали на журналистите от дирекцията, които намериха място в новинарските емисии и това се превърна в трайна тенденция - не просто да се съобщава темата, а да се търси контекст и коментар. Сутрешният блок също спечели от категоричната промяна на своята визия и екип и усилено работи за навлизането в една нова територия на представяне на събитията от деня - по-наситено и с повече картина. Именно в Сутрешния блок на БНТ се развиват пълноценно всички обществено-значими инициативи и проекти, в които медията участва.
Дирекция "Информация" работи успешно за още един голям приоритет на БНТ - спортните събития. Въпреки загубата на футболните права за Евро 2008, успяхме да компенсираме с представянето на други атрактивни и значими за България спортове и най-вече с излъчването на Олимпиадата от Пекин. Предложението за нов начин на отразяване на Летните олимпийски игри се оказа успешно и се реализира професионално съвместно с дирекция "Тв производство" и "ТТС". Развитието по заложените новинарски приоритети продължава - освен стартирането на нов интернет сайт, който да отговори на повишения интерес на младежката аудитория към информация он-лайн, в момента се подготвя ново икономическо предаване, което да отговаря на заложената в концепцията на генералния директор идея за акцент върху "икономиката на всекидневието", върху онези икономически мерки и стратегии, които опират до джоба на гражданина.
> Документалното кино като приоритет на всяка обществена телевизия. БНТ му обръща сериозно внимание като избира доказано най-добрите автори и обръща своя интерес и камера към общности и региони, загърбени от българските телевизии. Добър пример за това е производството на СТФ "Екран" и наградите, които филмите на студията носят от престижни фестивали като "Марго и приятели" с награда от "Осмата муза", "Homo ludens" - отличен на "Медиамикс" - Албена, "Развод по албански" - отрупан с призове на международни фестивали. Ще подчертая и вътрешните продукции на документални филми на БНТ, които бяха реализирани според правилата за вътрешно филмопроизводство от журналисти, режисьори и оператори на БНТ. Ще цитирам "Светителят" - с две международни награди, "База: Афганистан/Пакистан", поканен за участие за наградата на Асоциацията на международните радио и телевизионни оператори в Лондон - IAB Media excellent awards, "Преспа - сълзите на Бога" - с награда от Международното изложение за културен туризъм във Велико Търново, "Пътепис с елементи на оптимизъм...по Иван Хаджийски" - с награда от Международния фестивал "Златната ракла".
Тук е мястото да отбележа, че документалните изразни средства, които са своеобразен "хит" в развитието на телевизионния език през последните години, са "хит" и в продукцията на дирекция "Информация" - в рейтинговата рубрика "БНТ такси", в големите репортажи като "100 въпроса за Европейския съюз", които се излъчваха доскоро и в новото предаване, което предстои да стартира - "Евробългари".
> Подкрепа за българската култура
"Голямото четене" е голямата новост на фокус, която работи за каузата на културата в обществената медия. Но трябва да се подчертае още, че БНТ е единствената телевизия, която пълноценно популяризира културното многообразие - от една страна с рубриките за "различните" социални групи като "Едни от нас", "Заедно", "Под дъгата - различните наши деца" и "Светът на ромите" /всички те са нееднократно награждавани на различни форуми/. От друга страна чрез специализираните си предавания за образование, култура, история и религия като "Библиотеката", "Кино по ноти", "Джаз", "Неделно матине", "Атлас", "Непозната земя", "Вяра и общество". > Нов, оригинален български риалити формат
Считам, че със старта на "Животът на другите" БНТ изпълнява успешно този приоритет, залегнал в концепцията за втория мандат и заедно с новата българска семейна игра "Седмо чувство" задава нов висок стандарт на развлекателния жанр. Ще подчертая още, че конкурса за българска песен в Евровизия даде начало на "музикално риалити", което през тази година се разви в целогодишен формат - предаването "Бъди звезда".
> Развитие на БНТ САТ и Регионалните телевизионни центрове
По време на изминалия период започна и се утвърди излъчването на 24-часова програма на БНТ САТ и това беше най-голямото предизвикателство за сателитния канал на обществената телевизия, обърнат към сънародниците ни в чужбина. Новите рубрики "Часът на зрителя", "Аз се върнах" и "Европейски дневник", развитието на проекта "България на длан в приказки" като целогодишен образователен проект, многото извънредни културни и спортни събития, които имат запазено място на екрана на БНТ САТ, го превърнаха в един пълноценен тв канал, който се гледа с интерес и на територията на България. Утвърди се и осемчасовата програмна схема на Регионалните телевизионни центрове. Трябва да се подчертае, че приоритет в новите програми схеми на регионалните телевизионни програми са 20-минутните информационни емисии с фиксиран начален час, посветени изключително на регионални теми и ориентирани към събития, свързани с местното управление, комунална политика, икономика, култура, екология, религия. По този начин, заложеният в концепцията ми стремеж - произвежданите от нашите телевизионнни центрове регионални новини и информационни предавания да запазят високата степен на доверие сред зрителите си, да затвърдят лидерското си положение сред конкурентите си в регионалния ефир, да стабилизират професионалното качество при реализирането и излъчването на новинарските и информационни регионални програми, се осъществява в действие. > Технологично обновление
Започнаха и се развиха важни за модерната телевизионна технология проекти.
Тяхното значение и етап на реализация е подробно описано в отчета за дейността на дирекция "Технологии и технически средства" - система за производство и излъчване на новини, изграждане система за комутация и разпределение на видео, звукови и управляващи сигнали в БНТ, система за цифровизация на архива на БНТ, телевизионно олимпийско студио на БНТ - Пекин,, трикамерна цифрова подвижна тв станция ДПТС 1, устройство за повторение на сцени при отразяване на спортни събития, проект на Студио 1 в НРТЦ, изграждане на тв студио на БНТ в зала 2 на НДК. Работата по посока на новите технологии е зависима от средствата за инвестиционни проекти, с които разполага БНТ и ще продължи активно през следващите години, за да отговорим на изискванията на предстоящата "цифрова" епоха в развитието на телевизионните оператори. Предстои изборът на нова система на цифрови камкордери.
> Финансово управление
Заложеният в концепцията ми метод на гъвкаво финансиране намира приложение
чрез въведените вътрешни механизми в работата на управителния орган и ръководни структури в БНТ /Управителния съвет, Директорския съвет, Съвета за технологично развитие, Комисията за реализация на телевизионна продукция и Контролната комисия/. Извършваният от тях периодичен анализ на нуждите от техническо и технологично обновяване, отчитането на ефективността и обществения отзвук на програмите на БНТ, оценката на работата по повод реализирането и излъчването предаванията, включени в програмните схеми на БНТ, в т.ч. координацията, взаимодействието и обмена на информация между отделните структурни звена на БНТ, създават нужните предпоставки за своевременно идентифициране на краткосрочните приоритетни задачи, стоящи пред медията. Тяхното финансиране и реализиране се извършва чрез преразпределение на реализирания вътрешен бюджетен резерв, както и чрез преотреждане на собствените приходи, реализирани от БНТ, за осъществяване на най-важните текущи задачи на БНТ. Пример в тази насока е реализацията на проекта ни по изграждане на телевизионно студио в Зала 2 на НДК. Анализът на приключилите дейности и процеси чрез съпоставка на очакваните и постигнатите резултати извършван в последствие от изборените по-горе структури води до подобряване на бъдещата работа и недопускане на повтаряемост на грешки.
В заключение искам да ви уверя, че БНТ ще продължи да работи и да изпълнява своите приоритети във всички области за изграждането на един модерен обществен телевизионен оператор.
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
УЛЯНА ПРЪМОВА
85
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
320
Размер файла
870 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа