close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Медиа-кит Нового Калининград.Ru

код для вставкиСкачать
 Медиакит 2010
Д
о
б
р
о
п
о
ж
а
л
о
в
а
т
ь
н
а
?
Н
о
в
ы
й
К
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
?
!
?
Н
о
в
ы
й
К
а
линин
гр
а
д
?
?
ве
ду
щи
й
р
е
г
и
он
а
л
ь
н
ы
й
и
н
т
е
р
н
е
т
-
п
о
р
т
а
л
К
а
линин
гр
а
д
а и
о
б
л
а
ст
и
П
о
р
т
а
л
р
а
б
от
а
е
т
с
2
0
0
1
г
од
а
и
я
в
л
яетс
я
са
мы
м
по
п
у
л
ярны
м
и
п
о
с
е
щ
а
е
м
ы
м
и
н
т
е
р
н
е
т
-
п
р
о
е
к
т
о
м
К
а
линин
гр
а
д
с
к
о
й
о
б
л
а
ст
и
М
ы
у
чи
тыв
ае
м
и
нте
р
е
с
ы ж
и
т
е
л
е
й
р
е
г
и
о
н
а
,
п
р
е
д
ста
ви
т
е
л
е
й
б
и
зне
са
и
в
л
а
ст
и
,
к
о
м
м
е
р
ч
е
с
к
и
х
с
тр
у
к
т
у
р
и
н
е
к
о
м
ме
р
че
с
к
и
х
о
р
г
а
н
и
з
аци
й
.
Б
ы
л
о
С
т
а
л
о
В
о
к
т
яб
р
е
2
0
0
9
го
д
а
по
р
т
а
л
с
м
е
н
и
л
дом
е
н
н
о
е
им
я
, п
ере
й
д
я
с
а
ре
н
д
у
е
мо
г
о
в
те
ч
е
н
и
е
се
м
и
л
е
т
а
д
р
е
с
а k
a
l
i
n
i
n
g
r
a
d
.
r
u
н
а
нов
ы
й
дом
е
н
n
e
w
r
a
l
i
n
i
n
g
r
a
d
.
r
u
.
Т
е
п
ер
ь
в
е
с
ь
п
р
е
ж
ни
й
и
нов
ы
й
к
о
н
т
е
н
т
н
а
х
о
д
и
т
с
я
п
о
а
д
р
е
с
у
n
e
w
k
a
l
i
n
in
g
r
a
d
.
r
u
.
М
ы
с
у
дово
л
ь
с
т
ви
е
м о
т
м
е
ч
а
е
м
,
ч
т
о
н
а
х
о
д
и
м
с
я п
о
-
п
р
е
ж
н
е
м
у
н
а
п
р
и
в
ычн
ы
х
д
л
я
се
б
я
и
н
а
ш
и
х
к
л
и
е
н
т
о
в
и
па
рт
не
р
о
в
л
и
д
и
р
у
ю
щ
и
х
п
о
з
и
ц
и
я
х в
ре
йт
ин
га
х
р
е
г
и
о
н
а
л
ь
н
ы
х
са
й
т
о
в
.
В
ы
р
а
жа
е
м
б
л
а
го
д
арн
о
с
т
ь
вс
е
м
,
к
т
о
помо
г
на
м
т
е
х
ни
ч
е
с
к
и
и
мор
а
л
ьн
о
в
кр
а
т
ч
а
й
ши
й
с
р
о
к
о
с
у
щ
е
с
т
в
ит
ь
?
пе
ре
е
зд
?
н
е
т
о
л
ь
к
о
б
е
з
п
о
т
е
р
ь
,
н
о
и
с
нов
ым
и
пол
е
з
ным
и п
р
и
о
б
р
е
т
е
н
ия
м
и
.
М
ы
с
нов
ым
и
с
и
л
а
м
и
п
р
о
до
лж
и
м
разв
и
в
ат
ь
на
ш
?
Н
ов
ы
й
К
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
?
.
Е
ж
е
д
н
е
в
н
о
?
Н
о
в
ы
й
К
а
линин
г
р
а
д
?
п
о
с
е
щ
а
е
т
3
0
00
0
ч
е
л
ов
е
к
Е
ж
е
н
е
д
е
л
ьн
о
?
1
4
0
00
0
ч
е
л
ов
е
к
Е
ж
е
м
е
с
я
ч
н
о
?
6
0
0
00
0
(
з
а
м
а
й
2
0
1
0
г
.
)
Д
ем
о
гра
ф
и
че
с
к
ая
с
и
т
у
аци
я
н
а
?
Н
ово
м
К
а
ли
н
и
н
г
р
а
д
е
?
35
00
0
3
000
0
2
5
00
0
2
00
0
0
1
5
00
0
1
000
0
5
00
0
0
2
0
04
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
Н
а
п
р
о
т
я
ж
е
н
и
и
в
о
с
ь
м
и
ле
т
и
н
т
е
р
н
е
т
-
п
о
р
т
а
л
д
е
м
о
с
т
р
ир
у
е
т
ст
а
б
и
л
ь
н
ы
й р
о
с
т
а
у
д
и
тор
и
и
и
з
г
од
а
в
г
о
д
.
2
0000
1
5
000
2
0
000
1
2
5
0
0
1
000
0
7
5
0
0
5
00
0
2
5
0
0
0
1
5
0
0
2
5
0
0
3
5
0
0
my39.ru
rug
r
ad.eu
klops.ru
newkalining
r
ad.ru
?
Н
о
вы
й
К
а
линин
гр
а
д?
?
са
м
ы
й
п
о
с
ещае
м
ы
й
са
й
т
К
а
линин
гр
а
д
с
к
о
й
о
б
л
а
ст
и
.
С
о
св
о
е
й
а
у
д
и
т
о
р
и
е
й
?
Н
о
вы
й
К
а
ли
н
ин
гр
а
д
?
р
асп
о
л
а
г
ае
тс
я
в
д
е
с
ят
к
е
са
м
ы
х
п
о
с
ещаем
ы
х
р
е
г
и
он
а
л
ь
н
ы
х
са
й
то
в
Р
о
сси
и
.
1
4
т
е
мат
и
че
с
к
и
х р
а
з
д
е
л
о
в с
о
д
е
р
ж
а
т
н
о
в
о
ст
и
,
опе
р
атив
н
у
ю и
н
ф
о
р
м
аци
ю
,
т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
е
с
п
р
а
в
оч
н
и
к
и
,
ф
о
р
у
м
ы
и
д
р
у
г
и
е
у
д
о
бны
е
с
е
р
в
и
с
-
ны
е
р
а
з
д
е
л
ы
,
о
х
ватыв
ающи
е
в
с
ю
с
ф
е
р
у
и
н
т
е
р
е
с
о
в
г
о
р
о
ж
а
н
.
Д
л
я
г
о
ст
е
й
К
а
лини
н
гр
а
д
а
п
р
е
до
ста
в
л
е
н
а
п
о
л
е
зн
а
я
с
п
р
ав
оч
н
а
я и
н
ф
о
р
-
м
аци
я
:
к
а
к
д
о
б
р
ат
ь
с
я
д
о
г
о
р
о
д
а
,
г
д
е
п
о
с
е
л
и
т
ь
с
я
,
г
д
е
п
о
е
ст
ь
,
п
о
л
е
зны
е
т
е
л
е
ф
о
н
ы
,
р
а
с
писани
е т
р
а
н
с
п
о
р
т
а
,
и
м
но
г
о
е
д
р
у
г
о
е
.
Бо
л
ьшо
й
по
п
у
ля
рн
о
с
т
ь
ю
у
п
о
с
е
тит
е
л
е
й ре
с
у
р
с
а
по
л
ьз
у
ю
т
с
я
р
е
г
у
ля
рн
о
ор
г
а
н
и
з
у
е
м
ы
е
и
н
т
е
р
н
е
т
-
к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
и
и
(
ра
з
д
е
л
?
О
н
л
а
й
н
?
)
с
и
зв
е
с
т
ным
и ч
и
н
о
в
н
и
к
а
м
и
,
п
о
л
и
-
т
и
к
а
м
и
,
э
к
с
п
е
р
т
а
м
и
,
п
о
зво
ля
ю
щ
и
е
к
а
ж
до
м
у
ж
е
ла
ю
щ
е
м
у
по
л
у
ч
ит
ь
о
т
в
е
т
и
м
е
н
н
о
н
а
и
нт
е
ре
с
у
ю
щ
и
й
е
г
о
в
о
п
ро
с
.
Н
а
т
е
м
ат
и
ч
е
с
к
и
х
ф
ор
у
м
а
х
n
e
w
K
a
l
i
n
i
n
g
r
a
d
.
r
u
к
а
линин
г
р
а
д
ц
ы
обм
е
ни
в
а
ю
т
с
я
и
н
ф
орма
ц
и
е
й и
с
во
и
м
м
н
е
н
и
е
м
н
а
са
м
ы
е
раз
н
ы
е т
е
м
ы
.
В
с
р
е
д
н
е
м
в
б
у
д
н
и
н
а
ф
ор
у
-
м
а
х
о
д
нов
ре
м
е
н
н
о н
а
х
о
д
и
т
с
я
т
ы
с
яч
а
п
о
с
е
т
и
т
е
л
е
й
.
Н
а
ф
ор
у
м
а
х
г
о
р
о
жан
е
и
ме
ю
т
в
о
зм
о
ж
н
о
с
т
ь обм
е
н
ятьс
я
само
й
с
в
е
ж
е
й
и
н
ф
ор
м
а
ц
и
е
й
,
а
мар
к
е
т
оло
г
и
к
о
м
па
ни
й
?
у
в
и
д
е
т
ь
и
нт
е
ре
с
ы
а
у
д
и
т
ор
и
и
,
м
н
е
ни
я
л
ю
д
е
й
о
с
в
о
и
х
к
о
м
п
а
н
и
я
х
,
о
п
е
р
а
т
и
в
н
о
и
бе
с
п
л
ат
н
о
по
л
у
ч
ит
ь
обр
ат
н
у
ю
с
в
я
з
ь
с
п
о
т
е
н
ц
и
а
л
ь
ным
и
п
о
к
у
п
а
т
е
л
я
м
и
.
5
0
н
а
5
0
С
о
г
л
а
с
н
о
в
н
у
т
ре
н
н
е
й
с
т
ат
и
с
т
и
к
е по
р
т
а
л
а
п
р
и
мерн
о полов
и
н
а
по
л
ь
зов
а
т
е
л
е
й
н
ачи
н
а
е
т
п
р
о
с
м
о
т
р
с
г
л
авно
й нов
о
с
т
ной
л
е
н
т
ы
,
в
т
о
р
а
я
полов
и
н
а
о
т
д
а
е
т
п
р
е
д
п
о
ч
те
н
и
е
ж
и
в
о
м
у
общ
е
ни
ю
н
а
те
м
ат
и
ч
е
с
к
и
х
ф
ор
у
м
а
х
?
Н
о
в
о
г
о
К
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
а
?
.
5
00
0
по
л
ь
зов
а
т
е
л
е
й
в
м
е
с
я
ц
а
к
т
и
вн
о у
ч
а
с
т
в
у
ю
т
р
е
г
у
ля
р
н
ы
х
о
п
рос
а
х общ
е
с
т
в
е
н
но
г
о
м
н
е
н
и
я
,
п
р
о
в
о
д
и
м
ы
х п
о
р
т
а
л
о
м
.
Р
е
з
у
л
ь
т
ат
ы
о
п
росо
в д
о
с
т
у
пн
ы
ра
з
д
е
л
е
с
а
й
т
а
h
t
t
p
:
/
/
ww
w
.
ne
w
k
a
l
i
n
in
g
r
a
d
.
r
u
/
v
o
t
e
Пользователей зарегистрировано на сайте newkaliningrad
.
ru
72 000
С
л
у
ж
б
а
и
н
ф
орм
аци
и
?
Н
о
во
г
о
К
а
линин
гр
а
д
а
?
о
с
в
е
щ
а
е
т а
к
ту
а
л
ь
ны
е
в
о
п
р
о
с
ы
э
к
о
н
о
м
и
к
о
-
п
о
л
и
т
и
ч
е
с
к
о
й
и
с
о
ц
и
а
л
ь
но
й
ж
и
з
н
и
р
е
г
и
о
н
а
.
М
ы
у
чи
тыв
ае
м
и
нте
р
е
с
ы ж
и
т
е
л
е
й
р
е
г
и
о
н
а
,
п
р
е
д
ста
ви
т
е
л
е
й
б
и
зне
са
и
в
л
а
ст
и
,
к
о
м
м
е
р
ч
е
с
к
и
х
с
тр
у
к
т
у
р
и
н
е
к
о
м
ме
р
че
с
к
и
х
о
р
г
а
н
и
з
аци
й
.
М
ы
п
у
б
ли
к
у
е
м
т
о
л
ь
к
о п
ро
ве
р
ен
н
у
ю и
н
ф
о
р
м
аци
ю
,
и
с
к
л
ю
ч
а
я ф
о
р
м
у
л
и
-
ро
в
к
у
?
п
о
с
л
у
х
а
м
?
.
М
ы
д
ае
м
в
о
з
м
о
ж
н
о
ст
ь
вы
с
к
а
зат
ь
с
я
в
се
м
сто
р
он
а
м
и
п
у
б
ли
к
у
е
м
р
а
з
-
ны
е
т
оч
к
и
з
р
е
н
и
я
.
Н
а
сай
т
е
за
п
р
е
щ
е
н
ы э
к
с
т
р
еми
ст
к
и
е т
е
м
ы
,
р
а
з
ж
и
г
ающ
и
е
м
е
ж
н
аци
о
-
н
а
л
ь
ны
е
и
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
е
к
о
н
ф
л
и
к
т
ы
.
В
нов
о
с
тя
х
и
п
у
б
лик
а
ц
и
я
х ?
Н
ово
г
о
К
а
линин
г
р
а
д
а
? п
ре
об
л
а
д
а
е
т
ре
г
ион
а
л
ьна
я
т
е
-
м
а
т
и
к
а
,
в
о
п
ро
с
ы
,
п
р
о
д
и
к
т
о
в
а
нн
ы
е
о
соб
ы
м
г
е
опо
л
ит
и
ч
е
с
к
и
м
пол
ож
е
н
и
е
м
об
л
а
с
т
и и
ж
и
з
н
и
в
о
с
о
б
о
й
э
к
оно
ми
ч
е
с
к
о
й
з
о
н
е
.
Ос
в
е
щ
а
ю
т
с
я
в
а
ж
н
ы
е
д
л
я
ж
ит
е
л
е
й
ре
г
ион
а соб
ыт
и
я
в
с
о
с
е
д
н
и
х
с
т
ран
а
х
и
н
а
ф
е
д
ер
а
л
ьно
м
у
р
овн
е
в
Р
о
с
с
и
и
.
Р
е
д
ак
ц
и
я ?
Н
ово
г
о
К
а
линин
г
р
а
д
а
? ра
бо
т
а
е
т
н
а
д
т
е
м
,
ч
т
об
ы
п
у
б
лик
а
ц
и
и
э
к
с
п
е
р
т
о
в
, и
нт
ервь
ю
с
п
р
е
д
с
т
ав
ит
е
лям
и
б
и
зн
е
с
а
с
п
о
со
б
с
т
во
в
а
л
и
к
а
ч
е
с
т
в
е
н
но
м
у
о
с
в
е
щ
е
ни
ю
и
п
о
н
и
м
а
н
и
ю
с
о
ц
и
а
л
ь
н
о
-
э
к
о
н
о
м
и
ч
е
с
к
и
х и
по
л
ит
и
ч
е
с
к
и
х
п
р
о
ц
е
сс
о
в
, к
от
оры
е
п
р
о
-
и
с
х
о
д
я
т
в
ре
г
ион
е
и
в
лия
ю
т
н
а
ж
и
з
н
ь
к
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
ц
е
в
.
П
р
и
мерн
о
е
с
о
отнош
ени
е
т
е
мат
и
к
и м
ат
ер
и
а
л
о
в
Р
е
г
ио
н
а
л
ь
н
а
я т
е
м
а
т
и
ка
Ф
е
д
е
р
а
л
ь
н
а
я т
е
м
а
т
и
ка
П
риб
а
л
т
и
й
с
к
ая т
е
м
а
т
и
ка
6
0
%
2
0
%
2
0
8
600
000
пос
е
ти
т
е
лей
увидя
т
ваш
у
рекламу
в
т
ечени
и ме
с
яца
И
н
т
ер
н
е
т
-
р
е
к
л
ама
Р
о
ссий
с
к
и
й
р
ыно
к
и
н
т
е
р
н
е
т
-
р
е
к
л
а
м
ы
в
2
0
0
9
г
о
д
у
в
первы
е о
б
о
г
н
а
л
п
о
о
б
ъе
м
а
м
р
е
к
л
а
м
у
н
а
р
а
д
и
о
и
в
ж
у
р
н
а
л
а
х
.
П
о м
н
ени
ю
р
аз
л
чи
н
ы
х
э
к
спе
р
т
о
в р
о
с
т
р
ы
н
к
а
и
н
т
е
р
н
е
т
-
р
е
к
л
а
м
ы в
2
0
1
0
г
о
д
у
с
о
ст
а
в
и
т
2
5
-
5
0
%
.
С
о
во
ку
п
н
ы
й
о
б
ъ
ё
м
р
ы
н
к
а
ме
д
ий
но
й
и
н
т
е
р
н
е
т
-
р
е
к
л
а
м
ы
,
п
о
м
н
ени
ю
э
к
спе
р
т
о
в A
d
W
a
t
c
h
,
в
2
0
1
0
г
о
д
у
до
ст
и
г
не
т
1
0
м
л
р
д
.
р
у
б
л
е
й
.
О
тнош
ени
е
к
сай
т
у
о
т
р
а
ж
а
е
тс
я
н
а
в
о
с
п
р
и
ят
и
и р
е
к
л
а
м
ы
,
о
п
у
б
л
и
-
к
о
в
ан
но
й н
а
н
е
м
.
И
н
т
е
р
н
е
т
-
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
е
л
и
б
о
ле
е
п
о
л
о
ж
и
т
е
л
ь
н
о
о
т
-
н
о
сятс
я к
р
е
к
л
а
м
е
,
у
ви
д
ен
но
й
н
а
сай
т
а
х
С
М
И
,
ч
е
м
н
а
по
р
т
а
л
а
х
и
л
и
в
с
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
х с
е
т
я
х
.
О
б
э
то
м
сви
д
ет
е
л
ь
ст
в
у
ю
т
д
ан
ны
е
ис
с
л
е
д
о
в
а
н
и
я
, п
ро
ве
д
ен
но
г
о O
n
l
i
n
e
P
ub
l
i
s
h
e
r
s
A
ss
o
c
i
a
t
i
o
n
и
H
a
r
r
i
s
I
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
(
h
t
tp
:
/
/
a
c
t
w
e
b
-
i
p
a
r
t
n
e
r
.
l
i
v
e
j
o
u
r
n
a
l
.
c
o
m
/
9
7
8
2
9
.
h
t
ml
).
С
ай
т
ы
и
ф
о
р
у
м
ы
п
о
чи
с
л
у
п
о
с
ет
и
т
е
л
е
й
п
р
ев
о
с
х
о
д
я
т т
и
р
а
ж
и
б
у
м
а
ж
-
н
ы
х
и
з
д
а
н
и
й
.
Ж
у
рн
а
ли
ст
ы
с
е
р
ь
е
зн
ы
х
г
л
ян
цев
ы
х и
з
д
а
н
и
й
,
п
р
и
д
я
н
а
п
р
е
з
е
нт
аци
ю
н
о
во
г
о
п
р
о
д
у
к
т
а
A
pp
l
e
,
о
б
н
а
р
у
ж
и
л
и
,
чт
о
в
с
е
мест
а
д
л
я
п
р
е
сс
ы
з
а
н
я
-
т
ы
б
л
о
г
г
е
р
а
м
и
,
п
о
л
у
ч
и
вшим
и
а
кк
р
е
д
и
т
аци
и
,
к
а
к
п
р
е
д
ста
ви
т
е
л
и н
е
з
а
-
виси
м
ы
х
С
М
И
.
В
2
0
0
8
г
о
д
у
к
о
л
и
честв
о
п
о
л
ь
з
о
ват
е
л
е
й
и
нтернет
а
б
ы
л
о
1
м
ил
л
иа
р
д
ч
е
л
о
в
е
к
.
В к
о
нц
е
2
0
1
0
г
о
д
а
э
т
о
ч
и
с
л
о
д
о
ст
и
гн
е
т
2
м
ил
л
иа
р
д
о
в
ч
е
л
о
в
е
к
.
И
н
т
ер
н
е
т
дока
з
а
л с
во
ю
эффе
к
т
и
вн
о
с
т
ь ка
к
с
р
е
д
с
т
в
о
с
в
я
з
и
с
п
о
т
е
н
ц
и
а
л
ь
ным
и
п
о
к
у
п
а
т
е
л
ям
и
!
Ч
т
о
м
ы
о
б
е
с
п
е
чи
в
а
е
м
?
?
Са
м
у
ю
вы
с
о
к
у
ю
п
осе
щ
а
е
м
о
с
т
ь
с
р
е
д
и
к
а
линин
г
р
а
д
с
к
и
х
са
й
т
о
в
и
с
а
мы
й
бо
л
ьшо
й
о
х
в
а
т
и
н
т
е
р
н
е
т
-
а
у
д
и
т
о
р
и
и
К
а
линин
г
р
а
д
с
к
о
й
о
б
л
а
с
т
и
?
О
п
е
р
ат
и
вн
о
е опов
е
щ
е
н
и
е п
от
е
н
ц
и
а
л
ь
н
ы
х п
о
т
ре
б
и
т
е
л
е
й о
п
р
е
д
л
о
ж
е
н
и
я
х
к
о
м
п
а
нии
?
Ст
ат
и
с
т
и
к
а
р
е
с
у
р
с
а
н
а
в
н
у
т
ре
н
н
и
х
и
н
а
н
е
з
ави
сим
ы
х
с
ч
ё
т
чи
к
а
х
о
т
кр
ы
т
а
?
М
ы
п
р
е
д
о
с
т
а
в
ля
е
м
д
о
с
т
у
п
в
з
о
н
у
а
д
мин
и
с
т
р
и
р
о
в
а
н
и
я
б
а
н
н
е
р
а
,
г
д
е
в
ы
с
м
ож
е
т
е
к
о
нт
ро
ли
р
о
в
ат
ь показ
ы
б
а
н
н
е
р
а
,
в
и
д
е
т
ь
о
т
ч
ё
т
ы
в
р
е
ж
и
м
е
о
н
-
л
а
й
н
п
о
с
т
а
т
и
с
т
и
к
е
п
ок
а
з
о
в
,
к
л
и
к
о
в
,
C
T
R
,
п
о
л
у
ч
ат
ь
д
а
нн
ы
е
в
в
и
д
е
г
ра
ф
и
к
о
в
и
т
а
б
л
и
ц
?
До
с
т
у
п
н
а
л
юба
я
ф
о
к
у
си
р
о
в
к
а
:
ра
з
д
е
л
п
о
р
т
а
л
а
,
в
р
е
м
я
,
к
о
нт
ро
л
ь
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
а
пока
з
о
в
д
л
я
у
ни
к
а
л
ьно
г
о
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
е
л
я
На
ш
и
п
о
с
т
о
янн
ы
е
к
л
и
е
нты
И
е
щ
е
бо
л
е
е
2
0
0
к
о
м
п
а
н
и
й
!
Мы
п
р
е
д
л
а
г
а
е
м ре
к
л
а
мн
ы
е п
р
о
д
у
к
т
ы
,
п
о
з
в
о
л
я
ю
щ
и
е
р
е
а
ли
з
о
в
ат
ь
раз
н
ы
е
з
а
д
а
ч
и
,
д
л
я
раз
н
ы
х
б
ю
д
ж
е
т
о
в
!
Н
аш
е
р
е
к
л
а
м
н
о
е
м
е
ню
Ба
н
н
е
р
-
р
а
с
т
я
ж
к
а
,
с
к
в
о
з
н
о
й
,
ши
р
и
н
а
1
0
0
%
э
кр
а
н
а
,
выс
о
т
а
6
0
и
л
и
9
0
p
x
90px:
14
0
?
100
0
показов
60px:
12
0
?
1
00
0
показов
Ба
н
н
е
р 7
2
8
х
9
0
,
с
к
в
о
з
н
о
й
*
,
в
ша
п
к
е
с
а
й
т
а
100
?
100
0
показов
Ба
н
н
е
р
2
4
0
х
2
4
0
,
с
к
в
о
з
н
о
й
,
в
п
раво
й
к
о
л
о
н
к
е
70
?
100
0
показов
Ба
н
н
е
р
2
4
0
х
4
0
0
,
с
к
в
о
з
н
о
й
,
в
п
раво
й
к
о
л
о
н
к
е
4
120
?
100
0
показов
Ба
н
н
е
р
2
4
0
х
4
0
0
,
с
т
ат
и
к
а
**
,
в
п
раво
й
к
о
л
о
н
к
е
5
65
000
?
1
ме
с
яц
**
*
Ба
н
не
р
2
1
0
х
1
50
,
с
т
ат
и
к
а
**
,
в
л
е
во
й
к
о
л
о
н
к
е
6
65
000
?
1
ме
с
яц
**
*
Кно
п
к
а
в
г
л
а
в
но
м
м
е
н
ю
с
с
ы
л
к
а
н
а
в
а
ш
са
й
т
в
г
лавно
м
м
е
ню
п
о
р
т
а
л
а
,
вып
о
л
н
е
н
а
я
в
ф
и
р
м
е
н
но
м
д
и
з
а
й
н
е
О
н
-
л
а
й
н
к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
и
я
в
о
зм
о
ж
н
о
с
т
ь на
п
р
я
м
у
ю
об
щ
атьс
я
с
а
у
д
и
т
ор
и
е
й
,
з
а
д
а
-
в
ат
ь
т
е
м
у
д
л
я
к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
и
и
,
о
т
в
е
ч
ат
ь
н
а
во
п
ро
с
ы
п
о
л
ь
-
з
о
в
а
т
е
л
е
й
,
ра
бо
т
ат
ь
с
об
щ
е
с
т
в
е
нны
м м
н
е
н
и
е
м
П
р
е
с
с
-
р
е
л
и
з
ы
в
г
л
авно
й но
в
о
с
т
но
й
л
е
н
т
е
П
уб
ли
к
ац
и
и
к
о
м
м
е
р
ч
е
с
к
и
х
м
а
т
е
р
и
а
л
о
в
фо
т
о
р
е
п
о
р
т
а
ж
,
и
н
т
е
р
в
ь
ю
,
с
т
а
т
ь
и
П
уб
ли
к
ац
и
и
о
б
ъя
в
л
е
ни
й
в
р
а
з
д
е
л
а
х
?
О
б
ъя
в
л
е
н
и
я
?
и
?
Р
а
б
о
т
а
?
П
р
ов
е
д
е
н
и
е
о
п
р
о
с
а
7
4
0
00
0
?
1
м
е
с
я
ц
*
*
*
8
1
5
000
9
2
00
0
?
1
п
у
б
л
и
к
ц
и
я
1
0
5
00
0
?
1
п
у
б
л
и
к
ц
и
я
5
00
0
?
1
ме
с
яц, неограниченное
число
1
0
00
0
?
1
нед
е
ля
цифрами и цветом показано расположение рекламы, смотрите схему в конце раздела
стоимость в рублях, НДС не предусмотрен
П
р
ов
е
д
е
н
и
е
к
о
н
к
у
р
с
о
в и
а
к
ц
и
й
п
р
и
д
у
ма
йт
е
к
о
н
к
у
р
с
и
л
и
а
к
ц
и
ю
,
вы
б
ер
ит
е
п
р
и
з
ы
, м
ы
п
р
ов
е
д
е
м
и
о
с
в
е
т
и
м
и
х
н
а
наш
е
м
п
о
р
т
а
л
е
о
т
1
0
000
В
ы
м
о
ж
е
т
е
ст
а
т
ь
па
р
т
н
е
р
о
м
од
но
г
о
и
з
к
о
н
к
у
р
с
о
в
,
р
е
г
у
л
я
р
-
н
о
п
р
о
в
о
д
и
м
ы
х
н
а
ш
и
м
п
о
р
т
а
л
о
м
.
С
в
я
ж
и
т
е
с
ь
с
н
а
м
и
,
ч
т
о
б
ы
у
з
н
а
т
ь
п
о
д
р
о
б
н
о
с
т
и
.
*
?
присутствует во всех разделах сайт
*
*
?
присутствует только на главной странице сайта
**
*
?
12
-
14 млн. показов в месяц
С
х
е
м
а
р
а
с
по
л
ож
е
н
и
я
р
е
к
л
а
м
ы
н
а
г
лав
но
й
с
т
р
а
ни
ц
е
п
о
р
т
а
л
а
Д
оп
о
лн
и
т
е
льны
е
у
с
л
у
г
и
Р
а
б
о
т
а
ж
у
р
н
а
л
и
с
т
а
пресс
-
релиз
от 500
статья
от 2
000
фоторепортаж
от 2
500
интер
вью
от 1
000
У
с
л
о
в
и
я
раз
м
е
щ
е
ни
я
и
б
о
н
у
с
ы
?
М
ы
п
р
ини
ма
е
м д
л
я
разм
е
щ
е
н
и
я
ба
н
н
ер
ы
и
к
о
д
ы
б
а
н
н
е
р
о
в
,
к
от
о
р
ы
е
д
а
ю
т
в
о
з
м
о
ж
н
о
с
т
ь
к
л
и
е
н
т
у
п
о
л
ь
з
о
в
ат
ьс
я
е
г
о
с
о
б
с
т
в
е
нным
и
с
ч
е
т
ч
и
-
ка
м
и
п
о
ка
з
о
в
?
О
т
с
у
т
с
т
в
у
е
т
нац
е
н
к
а з
а
п
о
з
и
ц
и
о
н
и
р
о
в
а
н
и
е
?
Ц
е
н
а
ре
к
л
а
м
ы
о
к
о
н
ч
а
т
е
л
ь
н
а
я
,
у
на
с
н
е
т
доп
о
лн
и
т
е
л
ь
н
ы
х
н
а
ц
е
н
о
к
?
М
ы
ра
б
о
т
а
е
м б
е
з
Н
Д
С
?
Су
щ
е
с
т
в
у
е
т
с
и
с
т
е
м
а б
о
н
у
с
о
в
д
л
я
нов
ы
х
к
л
и
е
н
т
о
в
,
и
д
л
я
т
е
х
,
с
к
е
м
м
ы
с
о
т
р
у
д
ни
ча
е
м
у
ж
е
д
а
в
н
о
?
Е
с
л
и
в
аш
е
й к
о
м
па
ни
и
у
добн
е
й
с
о
т
р
у
д
ни
ч
ат
ь
ч
ер
е
з
ре
к
л
а
м
н
о
е а
г
е
н
т
-
с
т
в
о
?
м
ы
со
об
щ
и
м в
а
м
п
ер
е
ч
е
н
ь
а
ккр
е
д
и
т
о
в
а
нн
ы
х
у
на
с
р
е
к
л
а
м
-
н
ы
х
а
г
е
н
т
с
тв
?
К
о
г
д
а
в
а
м
пон
а
доб
и
т
с
я
помо
щ
ь
п
о
разра
б
о
т
к
е
э
фф
е
к
т
и
в
н
о
г
о
,
?
р
а
б
о
-
т
ающ
е
го
?
ба
н
н
е
р
а
?
м
ы
п
ос
ов
е
т
у
е
м
в
а
м
на
ш
и
х
п
а
р
т
н
е
р
о
в
,
т
во
р
ч
е
с
к
и
х
и
г
рам
о
т
н
ы
х
д
и
з
а
й
н
е
р
о
в
,
и
м
е
ю
щ
и
х
в
п
о
р
т
фо
л
и
о
в
н
у
ш
и
т
е
л
ь
ны
й
б
а
-
г
а
ж
р
а
б
о
т
,
к
от
о
р
ым
и
о
с
та
л
и
с
ь
дов
о
л
ь
н
ы
З
а
к
а
з
ч
и
к
и
?
В
с
е
на
ш
и
к
л
и
е
нт
ы п
о
л
у
ча
ю
т
ос
обы
е
п
р
е
ф
е
р
е
н
ц
и
и
,
обра
щ
ая
с
ь к
н
а
-
ши
м
па
р
т
н
е
ра
м
д
и
з
а
й
н
е
рам
Р
е
к
л
ам
а в
с
е
т
и
и
м
е
е
т
с
во
ю
с
п
е
ц
и
ф
и
к
у
.
П
ос
е
ти
т
е
с
т
ра
ни
ц
у
наш
е
г
о
са
й
т
а
о
р
е
к
л
а
м
е
.
Т
а
м
в
ы
на
й
д
е
т
е
о
т
в
е
т
ы
н
а
бо
л
ь
ши
н
с
т
в
о
с
во
и
х
в
о
п
р
о
с
о
в
,
в
о
з
ни
к
а
ющих
у
п
от
е
н
ц
и
а
л
ьно
г
о р
е
к
л
а
м
о
д
а
т
е
л
я
.
К
о
н
т
а
к
т
ы
О
т
д
е
л
р
е
к
л
а
м
ы
?
Н
о
в
о
г
о К
а
линин
г
р
а
д
а
?
(
4
0
1
2
)
9
9
2
-
1
7
6
,
c
1
0
:
0
0
д
о
1
9
:
0
0
(
G
M
T
+
2
)
eva
@
newkaliningrad
.
ru
IC
Q :
1
6
8
3
6
2
7
4
1
S
k
y
p
e
:
k
a
l
i
n
i
n
g
r
a
d
-
r
u
Св
яж
и
те
с
ь
с
н
а
м
и
,
ч
т
об
ы
п
ер
в
ым
и
у
зна
в
ат
ь
о
б
о
б
но
в
л
е
ни
я
х и
нов
ы
х
в
о
зм
о
ж
н
о
с
тя
х п
о
п
р
о
д
в
и
ж
е
нию
в
а
ш
и
х
т
о
в
а
р
о
в
и
у
с
л
у
г
.
И
з
г
о
т
а
в
ли
в
а
й
т
е б
ан
н
е
р
ы
,
с
о
з
д
а
в
а
й
т
е и
п
ланир
у
й
т
е
р
е
к
ла
мн
ы
е
к
а
мп
а
ни
и
:
С
т
у
д
и
я
F
ab
r
i
c
a
1
9
+
7
9
0
6
2
1
2
?
0
9
?
1
9
S
k
y
p
e
:
m
o
n
s
te
k
m
a
i
l
@
f
a
b
r
i
c
a
1
9
.
c
o
m
ww
w
.
f
a
b
r
i
c
a
1
9
.
c
om
2010 г.
Автор
kel14
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
201
Размер файла
1 209 Кб
Теги
newkaliningrad, 2010, mediakit
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа