close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

додаток - Skydeck

код для вставкиСкачать
ДОГОВІР № на виготовлення поліграфічної продукції
м. Київ "__" _________ 20__ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "СКАЙДЕК" надалі - "Виконавець", в особі директора Левик Анни Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, та _____________________________, надалі - "Замовник", в особі директора ________________________, який діє на підставі Статуту, разом в подальшому - "Сторони", уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виготовити поліграфічну продукцію (далі - Продукція) у відповідності з її описом і на умовах, які викладаються в додаткових угодах до цього договору, що є його невід'ємними додатками, та передати її Замовнику у власність.
1.2. Якщо інше не погоджено Сторонами в Додаткових угодах та за відсутності затвердженого Сторонами графіку подання оригінал-макету та/або виготовлення Продукції, Замовник зобов'язується подавати Заявки на виготовлення Продукції за 24 години до надання Виконавцеві оригінал-макета. В Заявці зазначається асортимент, кількість, вартість Продукції, терміни її виготовлення, папір, з якого виготовлятиметься Продукція та інші необхідні умови. Заявка приймається до друку за згодою Сторін із врахуванням виробничих можливостей Виконавця. 1.3. Виготовлення Продукції, у тому числі її тиражування поліграфічними та іншими технічними засобами, здійснюється лише після затвердження оригінал-макета посадовою особою Замовника чи його уповноваженим представником. В разі необхідності Замовник підписує еталонні друковані аркуші Продукції чи/або кольоропробу. Уповноваженою Замовником особою на таке підписання є: _______________________________
1.4. Відповідальність за помилки в оригінал-макеті, після його затвердження уповноваженою особою Замовника, несе Замовник. Через це, будь-які зміни, переробки, доробки Продукції чи оригінал-макету можливі лише після відшкодування (оплати) Замовником понесених витрат Виконавця.
2. ВАРТІСТЬ ТА ЦІНА
2.1. Вартість та ціна Продукції викладається в додаткових угодах до даного Договору. Ціни на продукцію можуть пропорційно змінюватися в зв'язку із зміною цін і тарифів на матеріальні ресурси, а також у випадках, передбачених чинним законодавством. Про зміну цін Виконавець зобов'язується повідомити Замовника не пізніше, ніж за 10 календарних днів до застосування нових цін. 2.2. Вартість та ціна визначаються в українських гривнях (грн.).
2.3. У зв'язку з тим, що Виконавець використовує імпортне обладнання, сировину, комплектуючі, витратні матеріали та інше, вартість та ціна пов'язуються з офіційним курсом української гривні до Євро або доллара США, що встановлений Національним банком України на день виставлення рахунку. В разі відхилення курсу УМВБ від курсу НБУ більше, ніж на 5% оплата здійснюється по поточному значенню продажу ЄВРО або доллара США на УМВБ (bin.com.ua) на момент виставлення рахунку. 2.4. Загальна вартість та ціна у випадку виготовлення продукції на прохання Замовника у скорочені строки ("терміново") збільшується на відсоток, розмір якого прописується в Додатковій угоді.
2.5. За умови відсутності додаткових угод, невід'ємною частиною договору є рахунки-фактури та накладні. 3. ПЛАТЕЖІ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
3.1. Умови платежів і порядок взаєморозрахунків визначаються додатковими угодами та рахунками-фактурами. Якщо інше не передбачено додатковими угодами, Замовник зобов'язується до моменту отримання Продукцції оплатити її на умовах 100% передплати. В разі неооплати Замовникам отриманої Продукції на зазаначених в данному пункті Договору умовах (якщо інше не зазаначено в додатковій угоді) Замовник вважається таким, що прострочив виконання грошового зобов'язання з дня отримання Продукції.
3.2. Набуття чинності додатковими угодами є підставою для здійснення платежів.
3.3. За згодою сторін Виконавцем можуть додатково виписуватися рахунки на оплату з посиланням на цей Договір та відповідну додаткову угоду.
3.4. Датою сплати рахунку є момент зарахування коштів на рахунок Виконавця.
3.5. Несплата рахунків у вказані в них строки свідчить про односторонню відмову від виконання взятих на себе обов'язків по даному Договору.
4. ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ, ПРИЙМАННЯ РОБІТ
4.1. Якість Продукції визначається її описом, а також відповідністю затвердженого Замовником оригінал-макета чи/та кольоропроб. Усі вимоги, які Замовник висуває до робіт по виготовленню Продукції повинні бути оформлені в письмовому вигляді та передані Виконавцю до початку виконання робіт. Якщо вимоги, в тому числі відносно якості Продукції, не оформлені Замовником в письмовому вигляді, то роботи виконуються Виконавцем за якістю, яка за звичай вимагається до ідентичної Продукції. За таких умов Замовник втрачає право висувати будь-які заперечення до якості Продукції. 4.2. Кількість Продукції визначається Додатковими угодами, а у випадку їх відсутності - товарною накладною. 4.3. Передача-прийняття Продукції за якістю і кількістю здійснюється шляхом оформлення і підписання сторонами товарної накладної чи Акту прийому-передачі виконаних робіт. В Акті чи у товарній накладній вказуються всі претензії до Продукції. 4.4. Якщо при передачі Продукції було виявлено істотні недоліки, дефекти, брак, які виключають можливість використання якостей Продукції і/та самої Продукції і які виникли з вини Виконавця, Замовник не повинен приймати таку Продукцію до моменту усунення Виконавцем недоліків, дефектів та браку та має право затримати оплату за неякісно виконану Продукцію. У такому випадку Сторони повинні підписати Протокол, вказавши в ньому усі недоліки, дефекти, брак, причини їх виникнення (кожна Сторона може вказати свою позицію окремо) та строки їх усунення.
4.5. Якщо Сторони не дійшли згоди відносно якості виконаних робіт, повинна бути проведена незалежна експертиза. Претензії щодо якості робіт в разі призначення експертизи, з врахуванням експертного висновку, приймаються в 10-денний строк з моменту отримання Продукції Замовником.
4.6. Продукція за товарною накладною приймається уповноваженим (довіреність) представником Замовника.
4.7. Якщо Замовник протягом одного календарного місяця необґрунтовано відмовляється чи ухиляється прийняти виготовлену Продукцію згідно умов Договору, а Додатковою угодою до даного Договору передбачено, що часткова чи повна післяплата послуг Виконавця відбувається після отримання Замовником Продукції, то Виконавець набуває права вимагати та отримати від Замовника повну оплату послуг по виготовленню Продукції незалежно від факту прийняття Виконавцем Продукції.
4.8. Якщо Замовник протягом одного календарного місяця необґрунтовано відмовляється чи ухиляється прийняти виготовлену Продукцію згідно умов Договору, то Виконавець по сплину даного терміну звільняється від обов'язку зберігати виготовлену Продукцію.
5. ТЕРМІНИ ВИГОТОВЛЕННЯ
5.1. Терміни виготовлення Продукції визначаються додатковими угодами. 5.2. Дострокове виготовлення допускається.
5.3. При достроковій подачі оригінал-макету або його затримці Замовником, термін виготовлення не змінюється пропорційно, а Сторонами погоджується новий термін виготовлення. 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1.Замовник вправі:
- бути присутнім під час виготовлення кольоропроби, вносити при цьому корективи;
- за згодою Виконавця, бути присутнім під час виготовлення, у тому числі тиражування продукції поліграфічними чи будь-якими іншими засобами.
6.2.Замовник зобов'язаний: - розміщувати замовлення на виготовлення Продукції згідно затвердженого Сторонами графіку (в разі його наявності). - у встановлені терміни сплатити вартість виготовлення Продукції, прийняти і забрати виготовлену продукцію;
- протягом 2-х робочих днів, з моменту надання Виконавцем, перевірити та затвердити кольоропробу;
- якщо оригінал-макет чи/та кольоропроба надаються Замовником, то він повинен надати її не пізніше строку, обумовленого в Додатковій угоді;
- відповідати на письмові звернення та листи Виконавця
6.3. Замовник несе відповідальність за якість, якості, характеристики матеріалів, що передаються ним Виконавцеві для використання їх у роботі щодо виготовлення Продукції.
6.4. Замовник повинен у письмовому вигляді попередити Виконавця про якість, якості та характеристики матеріалів, що можуть негативно вплинути на якість виконання робіт з виготовлення Продукції. Якщо Замовник не попередив Виконавця про це, то Виконавець звільняється від відповідальності за невиконані або неналежно виконані у зв'язку з цим роботи.
6.6. Виконавець має право: 6.6.1. самостійно визначати технологічний процес виготовлення Продукції;
6.6.2. вносити Замовникові пропозиції щодо покращення якості і споживчих особливостей Продукції;
6.6.3. вимагати від Замовника оформляти свої вказівки у письмовому вигляді;
6.6.4 відмовити Замовнику у виготовленні Продукції в разі невиконання Замовником своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем.
6.7. Виконавець зобов'язаний:
- якісно і у встановлений термін виготовити Продукцію у відповідності з її описом, затвердженим Замовником оригінал-макетом, а в необхідних випадках і кольоропробою;
- своєчасно передати Продукцію Замовникові у відповідності з її кількістю і в належній упаковці. 6.8. Виконавець є юридичною особою, яка належним чином створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". 6.9. Особа, яка підписує цей Договір від імені Виконавця, є належним чином уповноваженою.
6.10.Замовник заявляє і гарантує, що:
6.10.1. Замовник є юридичною особою, яка належним чином створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.
6.10.2.Особа, яка підписує цей Договір від імені Замовника, є належним чином уповноваженою для цього.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За порушення термінів виготовлення Продукції з вини Виконавця останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не виготовленої продукції за кожен день прострочки. При недотриманні Замовником затвердженого графіку подачі оригінал-макету та/або неоплати робіт Виконавця згідно умов Договору, Виконавець не несе відповідальності за термін виготовлення Продукції чи надання послуг. 7.2. У разі виготовлення зі своєї вини неякісної продукції Виконавець зобов'язаний за свій рахунок, в узгоджений із Замовником термін, усунути виявлені недоліки.
7.3. За порушення термінів сплати вартості чи строку прийняття Продукції Замовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не оплаченої Продукції за кожен день прострочки. 7.4. Якщо Замовник необґрунтовано відмовився прийняти Продукцію (всю або частину), то у такому випадку Продукція вважається такою, що знаходиться у Виконавця на відповідальному зберіганні. За кожен день відповідального зберігання Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцеві плату, яка складає 0,1% від вартості Продукції. 7.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст оригінал-макету (текст, графічне зображення, об'єднання кольорів тощо), що передається йому Замовником.
7.6. Відповідальність за порушення права власності, авторських та суміжних прав, прав на винахід, корисну модель, права на знак для товарів та послуг, раціоналізаторську пропозицію, права третіх осіб, пов'язані з використанням видаткових матеріалів, порушення вимог законодавства України про рекламу при виготовлення Продукції за даним Договором несе Замовник.
7.7. Замовник несе відповідальність у повному обсязі (включаючи збитки та недоотриманий прибуток), за шкоду, яка може бути спричинена устаткуванню, машинам та механізмам Виконавця матеріалами, що були надані Замовником.
7.8. Замовник, після отримання Продукції, несе відповідальність за її розповсюдження, розміщення та демонстрацію.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань щодо договору, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).
8.2. Такими обставинами сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, прийняття законодавчих чи нормативних актів органів державної та місцевої влади і управління, а також пожежі, паводки, землетруси, інші екстремальні погодні умови, раптове або планове вимкнення електроенергії, тепло- та водопостачання, раптове чи/та умисне виведення з ладу поліграфічного обладнання Виконавця, які роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов'язань щодо цього Договору.
Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово інформує про це іншу сторону, підтвердивши настання таких обставин документально (Акт торгово-промислової палати чи компетентного державного органу) 9. УПАКОВКА
9.1. Упаковка Продукції повинна виключати можливі пошкодження під час нормального процесу її завантаження, перевезення та вивантаження. 9.2. Вид упаковки визначається додатковими угодами.
10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 10.1. Всі спірні питання і розбіжності усуваються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в господарському суді відповідно до чинного законодавства.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Даний Договір діє з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін з поставленням печатки і до 31 грудня 20__р., а стосовно розрахунків - до повного розрахунку Сторін. Якщо за 14 календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не виявить наміру його припинення, договір вважається таким , що діє протягом такого же терміну на тих же умовах. 11.2. Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках (один - Замовника, другий - Виконавця), які мають однакову юридичну силу.
11.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.
11.4. З моменту підписання Сторонами цього Договору усі попередні угоди, листування, домовленості втрачають силу.
11.5. Все листування, документи, матеріали, передані за допомогою факсимільного зв'язку є невід'ємною частиною Договору та мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами.
11.6. У випадку виникнення протиріч між положеннями Договору та прийнятих до нього Додаткових угод, застосовуються положення Додаткових угод.
11.7. Відсутність відповіді на офіційний лист, запит, повідомлення, в якому виражено прохання відносно здійснення певної дії (чи утримання від здійснення певної дії) більше 20 календарних днів, розглядається Стороною, яка направила подібний лист (чи інший документ) як згода таких дій Стороною, яка не відповіла. Відповідь повинна бути тільки в письмовій формі.
11.8. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти календарних днів.
11.9. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку шляхом відправлення відповідного листа (рекомендованого або цінного чи вручення під розписку) за 60 календарних днів до розірвання. У випадку одностороннього розірвання Договору сторона-ініціатор зобов'язана відшкодувати іншій стороні щодо цього Договору видатки, які вже здійснені у зв'язку з виконанням зобов'язань згідно умов Договору. В разі не дотримання Стороною 60-денного терміну при розірванні Договору, Сторона - ініціатор розірвання Договору виплачує протилежній Стороні штраф в розмірі 10000,00 грн. Текст та зміст даного Договору, вся в цілому і будь-яка часткова інформація, надана однією Стороною іншій, що стосується предмета, ціни, а також інших істотних умов договору - є конфіденційною та не підлягає розголошенню Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавство або за наявності згоди протилежної Сторони.
12. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "СКАЙДЕК" ЄДРПОУ 38197229, тел. 0442296560 Р/р 26003387913300 в Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" МФО 351005 ІПН 381972226536, номер свідоцтва 200051174 Є платником податку на прибуток на загальних підставах Адреса м.Київ, вул.Туманяна ,буд.8 ,кв.173 Директор _______________ /Левик А.А./
ЗАМОВНИК
ДОДАТОК № до ДОГОВОРУ № ____ від ______ 20___ р.
м. Київ"___" _________ 20____ року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Скайдек ", надалі - "Виконавець", в особі директора Романченко Романа Миколайовича, який діє на підставі Статуту, та _____________________________, надалі - "Замовник", в особі директора ________________________, який діє на підставі Статуту, разом в подальшому - "Сторони", склали цей Додаток до Договору № від 20 р. 1. ПРЕДМЕТ ДОДАТКУ
1.1. Керуючись положеннями п. 1.1. - 1.4. Договору №___ від __.20__р., ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання виготовити поліграфічну Продукцію / надати Послуги:
№Найменування Строки виконанняСума, грн.1,00Разом без ПДВ,00ПДВ,00Всього до сплати,00
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
2.1 Вартість Послуг становить: ____ гривень __ копійок, в т.ч. ПДВ (20%) __ грн. __ коп.
3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Оплата Послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється ЗАМОВНИКОМ, на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ протягом 2 банківських днів від дня отримання рахунку у розмірі 100% вартості продукції, але не пізніше початку її виготовлення.. 4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Термін надання послуг - ____ робочих днів з моменту здійснення Замовником Виконавцеві 100 % (відсоткової) попередньої оплати її вартості і затвердження та надання Замовником оригінал-макета продукції.
5. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ ТОВ "СКАЙДЕК"
ЮР. АДРЕСА: М. КИЇВ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 12 В, К. 134
Р/Р: 26000000016110 МФО: 300023 В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М.КИЄВІ
ЄДРПОУ: 34646709 СВІДОЦТВО № 100345445
ІПН: 346467026534
E-mail: info@skydeck.com.ua
тел./факс: +380 44 2234313
Пошт. адреса:
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59, оф. 37
Директор _______________ /Романченко Р.М./
ЗАМОВНИК
3
5
________________________ ВИКОНАВЕЦ ________________________ЗАМОВНИК
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
37
Размер файла
42 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа