close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методика за техническа политика за просеки

код для вставкиСкачать

Глава І
Обща част
Методиката определя вътрешните правила при почистването на трасето на въздушните линии от дървета и храсти, като се подържа определена ширина на просеката, съобразена с размера на сервитутните зони. Целта на процеса по оформяне на просеки е повишаване на сигурността и безопасността на електрическите мрежи високо средно и ниско напрежение.
Методиката не е предназначена за изграждане на нови въздушни линии и отсичане на дървета извън зоната на сервитутите на въздушните линии.
Глава ІІ
Дефиниции и съкращения
Сервитут на въздушните линии - по трасето на въздушната линия ивица с широчина:
Определена от Наредба 16 чл.7 ал1 за сервитута на електроенергийните обекти. Подържа се определена ширина на тази ивица с цел спазване на противопожарните норми, повишаване надеждността при експлоатация, осигуряване на безопасността на електропроводите.
Контролни органи - за целите на тази методика са държавните лесничейства, общинските лесничейства, националните паркове, екоорганизации и други, които са пряко свързани с дейността по поддържането на просеките, включително издаването на позволителни и разрешително за сеч.
Изпълнител - юридическо или физическо лице, получили разрешение от контролните органи да извършват дейност по изпълнение на сечта на дървета, храсти издънки саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 сантиметра, както и оформянето на короната на единични дървета въз основа на договор с разпределителното дружество.
РОЦ - Ръководител оперативен център ЗРН - Зам. Ръководител Направление експлоатация и поддържане СрН/НН
СМУК - Сектор методическо управление и контрол
ДЕП - Дирекция експлоатация и поддръжка Глава ІІI
Ширина на просеките Просеките трябва да отговарят на следните изисквания :
1. Въздушни електропроводни линии високо напрежение.
По трасето на въздушна линия ивица с ширина:
1.1 При трасе през населени места и селищни образувания: > За ВЛ 110 - 400 kV; хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение, плюс: > 8 m за ВЛ 110 kV, по 4 m от двете страни; 1.2 При трасе в земеделски земи - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 6 m, по 3 m от двете страни;
1.3 При трасе в земи от горския фонд, просеки с широчина: > В нискостеблени насаждения с височина до 4 m: - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни, виж скицата:
- при големи разстояния между крайните проводници - над 20 m, осигуряват се монтажни просеки с широчина до 4 m под всяка фаза; - при преминавания 1,5 пъти над средните междустълбия в опъвателното поле, осигуряват се монтажни просеки с широчина до 4 m под всяка фаза;
> В насаждения с височина над 4 m виж скицата:
> За ВЛ с напрежение до 400 kV - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4,5m; При взаимно съгласуване между организациите, експлоатиращи ВЛ и горските масиви, се допуска намаляване на широчината на просеката до: разстоянието на крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс следното най-малко разстояние до короните на дърветата: 6 m за ВЛ 110 kV, по 3 m от двете страни; > При трасе през големи дерета, скатове и оврази:
За ВЛ с напрежение до 400 kV - разстоянието между крайните неотклонени проводници плюс 2 m от всяка страна, но общо не повече от 10 m, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до проводниците е по-голямо от 5 м. 1.4 При трасе на ВЛ през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс 6 m за ВЛ 110 kV, по 3 m от двете страни; 1.5 При трасе на ВЛ през овощни градини: > При височина на дърветата до 4 m: - за ВЛ с напрежение до 400 kV При изграждане: осигуряват се монтажни просеки (за сглобяване и изправяне на стълбовете и разстилане и регулиране на проводниците);
- при експлоатация: просеки не се правят, а чрез изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените по т. 1.4 за трасе през ценни насаждения. 1.6 При трасе на ВЛ с напрежение до 750 kV във/до полезащитни пояси, насаждения край пътищата, жп линии, канали и др.: При изграждане: осигуряват се монтажни просеки;
> При експлоатация: осигуряване на вертикален габарит от 8 m над короните на дърветата чрез периодично изсичане на единични дървета и клони. 2. Въздушни електропроводни линии средно напрежение с голи проводници
Нормална ширина на просеките: По трасето на ВЛ, ивица с широчина:
2.1 При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4лm, по 2 m от двете страни;
2.2 При трасе през паркове, зелени зони и други ценни насаждения: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2 m, по 1 m от двете страни - виж скицата:
2.3 При трасе в земеделски земи: общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна;
2.4 При трасе в земи от горския фонд, просеки с широчина: - при едностранно обслужване на ВЛ: общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване, и 2,5m от другата страна, виж скицата: Подрастта в зоната на електропровода се изсича на височина 18 сантиметра от земята - при двустранно обслужване на ВЛ: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници (Д), плюс 6 m, по 3 m от двете страни, но общо не повече от 10m, виж скицата:
2.5 При трасе през овощни градини се осигуряват монтажни просеки: При експлоатация: просеки не се правят, а чрез изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените по трасе през ценни и паркови насаждения.
Подрастта в зоната на електропровода се изсича на височина 18 сантиметра от земята. 3. Въздушни електропроводни линии с усукани проводници (ВЛУП) до 20 kV окачени на стълбове.
3.1 При трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.;
3.2 При трасе извън населени места: общо 5,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 4,5m от едната страна и 1 m от другата страна; 4. Въздушни електропроводни линии с изолирани проводници до до 20 kV
4.1 При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни;
4.2 При трасе през земеделски земи, паркове, зелени зони и др. ценни насаждения: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни;
4.3 При трасе в земи от горския фонд, просеки с широчина: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни;
4.4 При преминаване на ВЛИП през овощни градини с височина на дърветата до 4 m: просеки не се правят. Чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони се осигурява минималното разстояние от 1,25 m;
5. Ветрило на ВЛ пред електрически подстанции и възлови станции.
Ивици, успоредни на крайните проводници на ветрилото, широки 10 m, мерено навън от проекциите на най-крайните за ветрилото проводници. 6. Електрическа мрежа ниско напрежение
Ивици по трасето на ВЛ с размери: 4,5 m от едната страна и 1,5 m от другата страна - към сгради.
7. Общи изисквания при намелена ширина на просеките Намалена ширина на просеките се допуска по споразумение между организацийте, които експлоатират електропроводите и стопанисват насажденията, когато трябва да се съхранят особено ценни насаждения:
7.1 намалена ширина на просеката се допуска и при пресичане на ж.п. линии - избягва се изсичането на лесозащитните насаждения покрай ж.п. линията;
7.2 при преминаване на електропровода през овощни градини с височина до 4 m просека не се прави, а над 4 m се допуска изсичане на и подкастряне на единични дървета за разстилане и регулиране на проводниците. След регулирането и по време на експлоатацията дърветата да се подкастрят, така че да са спазени минималните вертикални и хоризонтални разстояния до проводниците:
> 2,0 m - за ВЛ с напрежение до 20 kV;
> 1,0 m - за ВЛ с напрежение до 1 kV, виж скицата:
Глава IV
Правила за прилагане на премахването на дървета и подраст в зоните на трасетата на въздушните линии.
І-ви етап:
1. Извършва се планов годишен обход на въздушен електропровод СрН (или МНН) от ел.монтьора на когото са зачислени съоръженията;
2. Ел. монтьорът изготвя обходен лист за състоянието на мрежата с отбелязани участъци подлежащи на кастрене на дървета, или цялостна просека. Посочва се обема и вида (изсичане на единични дървета, изсичане на кв. м храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см, оформяне на корона на единично дърво;
3. Ел.монтьорът изготвя еднолинейни схеми на въздушния електропровод (МНН) с указани по номера междустълбия за просека. Посочва се обема и вида (изсичане на единични дървета, изсичане на кв. м храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см, оформяне на корона на единично дърво). РОЦ изготвя доклад до ЗРН с предложение за възлагане на просеки с приложени еднолинейни схеми;
4. ЗРН на основание доклади на РОЦ изготвя обобщено предложение до р-л Направление;
5. Р-л Направление съгласува предложенията на ЗРН, обобщава ги и внася в СМУК на ДЕП, които ги предлагат за одобрение от Директор ДЕП за стартиране на процедура за изпълнение;
6. СМУК подготовя заявка за процедура по избор на изпълните;
7. СМУК внася документите в дирекция "Доставки" за провеждане процедура по избор на външна организация - изпълнител на просеките;
ІІ-ри етап
1. След приключване на процедурата по избор на външна организация - изпълнител на просеките и сключване на договор за изпълнение, СМУК изпраща копие от него до ЗРН за изготвяне на възлагателни протоколи за поетапно изпълнение на договора по обекти;
2. ЗРН подготвя и предоставя възлагателни протоколи (с приложени към тях еднолинейни схеми) в СМУК за утвърждаване от директор на ДЕП;
3. Утвърдените възлагателени протоколи се изпращат от СМУК до фирмата изпълнител и съответния регион за създаване организация и график за работа;
4. Ръководител ОЦ в което се работи, съставя акт обр. 2 за предоставяне на съответния обект за работа, изготвя необходимите заявки за извеждане на съоръженията от работа и определя допускащ за безопасното извършване на просеката;
5. Изпълнителя от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осъществява комуникацията с контролните органи, като Държавните лесничейства, Общинските лесничейства, Националните паркове, екоорганизациите и други, пряко свързани с дейностите по предмета на поръчката, включително издаване на позволително и/или разрешително за сеч;
6. Ел.монтьорът отговарящ за безопасната работа, ежедневно отбелязва на еднолинейната схема на въздушния ел.провод СрН/НН обема на извършената работа по вид и количество;
7. При необходимост от спиране на работа поради неподходящи атмосферни условия се съставя протокол за спиране на работа, като Изпълнителят е длъжен преди това да е предал уведомително писмо за удължаване на срока по ВП;
8. РОЦ калкулира текущите разходи за контрол на средствата по възлагателните протоколи;
9. При приключване на всеки отделен възлагателен протокол, от Изпълнителя уведомяват с писмо р-л Направление с искане за приемателна комисия. 10. Директор ДЕП назначава приемателна комисия с председател ЗРН;
11. Приемателната комисия е съставена от членове на ДЕП и членове от други дирекции;
12. Комисията извършва огледи и замервания на извършената работа, съставя протоколи обр.16 и обр.19, и оформя досието на обекта (съгл.приложения образец);
13. Замерванията се извършват посредством калибрирано въже, ролетка или електронен измерителен уред;
При замерването се спазват следните правила:
> Отчитат се отсечените единични дървета с диаметър на стеблото по голям от 8 см.;
> Отчитат се оформените единични корони на дървета с диаметър на стеблото по голям от 8 см.;
> посредством калибрирано въже, ролетка или електронен измерителен уред се отчитат квадратните метри храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см;
При наличие на единични храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см в междустълбието се отчита площа около изсечената част, а не площа на цялото междустълбие.
В зависимост от разположението на единичните участъци, площа се измерва в правоъгълник, триъгълник или квадрат, виж скицата:
14. ЗРН прави проверка на оформянето и изпраща досието в СМУК на ДЕП за изготвяне на фактура от Изпълнителя;
15. ЗРН и СМУК на ДЕП контролират текущото изпълнение на финансовите параметри на договора с Изпълнителя;
16. РОЦ отразява в досието на звеното (на сървъра) настъпилите промени в състоянието на съответното съоръжение;
17. Препоръчително е да се осъществява последващ контрол, на обема и качеството, на извадка от участъци по произволно избрани просеки;
Глава V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените работи качествено, при спазване на необходимата технологична последователност и нормативните правила за безопасност и здраве;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури за изпълнение на съответните дейности персонал с необходимия опит и квалификация и ръководители;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен през целия срок на действие на договора да има на разположение лице, отговарящо на изискванията на чл. 235 от Закона за горите, вписано в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите минимум за дейностите по чл. 233, ал. 1 т. 2 и т. 4 от Закона за горите;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изнася незабавно извън /отстрани на/ сервитутната зона на въздушната електропроводна линия всички отсечени храсти, клони и др. за своя сметка, както и да отстранява всички нанесени повреди и/или щети на водопроводите, каналните, електропроводните и телефонни съоръжения, когато информация за същите му е била представена по надлежния ред, съгласно предоставения му план за подземните и надземни комуникации. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на работите по предмета на договора да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута;
1. Всички работи трябва да се извършват така, че да не се създават излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на които и да били други лица. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични задължения произтичащи от това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва съответната работа при строго спазване изискванията на всички правилници и нормативни актове, имащи отношение към предмета на договора;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постигне такава степен на завършеност на работите при изпълнение на всеки отделен обект, предмет на настоящата поръчка, че да осигури окончателното приемане на обекта;
8. Преди започване на обекта работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително следвада преминат инструктаж по безопасност на труда;
9. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на графика за изпълнение на възложената му работа.
10. При подписване на протокола за завършване на работите и предаване на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали и отпадъци;
11. Съгласно чл.18 от ЗЗБУТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подпише и спазва клаузите от споразумение за координиране на мерките за безопасност на труда, което е неразделна част от договора;
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работните площадки по всяко време и да изпълнява негови нареждания по отношение технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност и здраве;
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица;
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта до съставяне на протокол от приемателна комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а също така за действията на персонала си и за всички други задължения като работодател;
15. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
15.1. Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
15.2. Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделни елементи или видове работи не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност;
15.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен винаги, когато бъде поискано от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя подробни данни за мерките по безопасност; организационните и технологични решения, които ще предприема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да прави промени в тези мерки и в други уточнени решения без да съгласува тези промени с упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
15.4. Изпълнителя от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осъществява комуникацията с контролните органи, като Държавните лесничейства, Общинските лесничейства, Националните паркове, екоорганизациите и други, пряко свързани с дейностите по предмета на поръчката, включително издаване на позволително и/или разрешително за сеч;
Глава VI
Свързани документи В методиката за "Техническа политика за просеки" е направено позоваване на следните документи c йерархична съподчиненост, които са неразделна част от документа, както следва:
Номер на Документа Наименование на документа 1Обходен лист за състоянието на мрежата с отбелязани участъци подлежащи на кастрене на дървета, или цялостна просека: 2Доклад от РОЦ до ЗРН с предложение за възлагане на просеки с приложени еднолинейни схеми:
3ЗРН на основание доклади на РОЦ изготвя обобщено предложение до р-л Направление 5Възлагателни протоколи (с приложени към тях еднолинейни схеми):
6Акт обр.2 за предоставяне на съответния обект за работа
7Протокол за спиране на работа
8 9Протоколи обр.16 и обр.19
Методика за техническа политика за просеки30 200 500-П
Стр. 12 от 12
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
20
Размер файла
624 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа