close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

договор - Министерство на икономиката и енергетиката

код для вставкиСкачать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ДОГОВОР
№ BG161PO003-2.3.03-0001/Se-......./............... 2014 г.
за възлагане на услуга
"ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ ПО ТРАСЕТО НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ"
Днес, ............................... 2014 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между Министерство на икономиката и енергетиката, представлявано от Иван Айолов, заместник-министър на икономиката и енергетиката и Станка Стоименова - главен експерт в отдел "Финансов", дирекция "Финанси и управление на собствеността", упълномощени със Заповед № РД-16-987/19.07.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката, с адрес гр. София 1050, ул. "Славянска" № 8, IBAN BG79 BNBG 9661 3000 1026 01, във връзка с изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" (проекта), за който проектното предложение е одобрено със Заповед № РД-16-1816/21.12.2012 г., посл. изм. със Заповед № РД-16-536/22.04.2014 г., на ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност", за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., с конкретен бенефициент Министерство на икономиката и енергетиката, наричан по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,
и ............................................................., със седалище и адрес на управление: ..................................................................................... БУЛСТАТ...................................................................., ЕИК..............................................................; идентификационен номер по ДДС........................, банкова сметка - IBAN ..................................................., код - BIC ................................... при банка........................................................................., тел./факс: ......................................, представлявано от ........................................................................................................., наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга,
като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на цената за изпълнение на договора да извърши услуга с предмет, включващ следните дейности по отношение на археологическите обекти и засегнатите от тях имоти - посочени в Приложение 2 към поканата:
1.1.1. Трасиране на границите на 10 бр. археологически обекта в рамките на сервитута на газопровода (2 x 15 m) по координати, определени от проектанта на обекта и предоставени от Възложителя;
1.1.2. Набиране на информация за правоимащите лица - собственици, арендатори и др. ползватели на поземлени имоти, засегнати от археологическите разкопки, разположени в сервитута на газопровода. 1.1.3. Определяне площта на частта от всеки имот, засегнат от археологически разкопки, определяне на засетите култури върху засегнатите имоти, изготвяне на оценка на щетите, нанесени на засетите култури върху засегнатите части от имотите. Оценките на щетите и определените обезщетения следва да бъдат одобрени от Възложителя.
1.1.4. Подписване на писмено съгласие от собствениците/арендаторите/ ползвателите на засегнатите имоти за извършване на археологически разкопки.
1.1.5. Сключване на писмени споразумения със собствениците/арендаторите/ ползвателите на поземлените имоти за изплащане на обезщетенията за нанесени щети по време на археологическите разкопки.
1.1.6. Организиране на изплащането на обезщетенията. Обезщетенията се заплащат от Министерство на икономиката и енергетиката по посочена от правоимащото лице банкова сметка или чрез възстановяване на заплатена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни дейностите по т. 1.1. в обхват и съдържание, съответстващи на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1), предписаното в научен доклад от 04.07.2013 г. на НАИМ-БАН по чл. 153, ал. 1, т. 7 от Закона за културното наследство и изискванията в Поканата за участие в процедурата за възлагане на настоящата услуга (Приложение № 2), неразделни части от настоящия договор. 1.3. Договорът с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влиза в сила от датата на подписването му.
1.4. Дейностите по изпълнението на предмета на договора се считат за извършени след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните документи:
1.4.1. Писмени съгласия от собствениците/арендаторите/ползвателите на засегнатите имоти за извършване на археологически разкопки.
1.4.2. Писмени споразумения по т. 1.1.5.
1.4.3. Всички други документи, необходими за изпълнението на услугата предмет на договора (декларации, констативен протокол и др.)
1.4.4. Проектите на документите по т. 1.4.1. - 1.4.3. ще бъдат предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.5.1. На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права страните се съгласяват, че изключителните имуществени и неимуществени авторски права (с изключение на неотчуждимите по чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 от същия закон) за България и чужбина върху всички разработки с включените в тях данни, информация и др., получени при изпълнението на всяка една от дейностите, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по и/или във връзка с изпълнението на настоящия договор, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги използва, усъвършенства, възпроизвежда и разпространява за целта, за която са поръчани- изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", без да са необходими допълнителни разрешения за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да се дължи допълнително възнаграждение.
1.5.2. За избягване на съмнения, правата по т. 1.5.1. включват ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/упълномощени от него лица на създадената по време на изпълнението документация, за целите на проектирането, конструирането, доставянето, монтирането, въвеждането в експлоатация, организиране на оперирането, експлоатацията, поддръжката, ремонта и увеличаването на капацитета на съоръженията и др. действия и процедури, необходими за изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", както и последващи дейности.
II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА.
2.1. Изпълнението на договора започва от деня на подписването му и представяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на необходимите данни и копия от документи, а крайният срок за изпълнение на дейностите по раздел I от договора е 01.08.2014 г., до която дата дейностите следва да са изпълнени, както е предвидено в т. 1.4. 2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава при изпълнението на дейностите по договора от уговорения срок, когато забавата е в резултат от настъпване на непреодолима сила. 2.3. Срокът, уговорен в т. 2.1. от договора, се удължава съответно с броя на дните, с които е забавено изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, в случаите по т. 2.2.
2.4. Сроковете за изпълнение на дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, зависещи от изпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се удължават с периода на забава на изпълнението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ
3.1. Общата стойност на възложената с настоящия договор услуга е в размер на .......................................................(словом.................................................................................................................................................) лева, без ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2. Разпределена по дейности цената по т. 3.1. е, както следва:
3.2.1. Цена за дейността по т. 1.1.1. е в размер на ................. лв. без ДДС, образувана в съответствие с описаните археологически обекти в Приложение № 2 и Приложение № 3 към поканата).
3.2.2. Цена за дейността по т. 1.1.2. е в размер на ................. лв. без ДДС, образувана като произведение на единична цена по имот ............... лв. без ДДС и на броя имоти (55 бр. съгласно Приложение № 2 към поканата).
3.2.3. Цена за дейността по т. 1.1.3. е в размер на ................. лв. без ДДС, образувана като произведение на единична цена по имот ............... лв. без ДДС и на броя имоти (55 бр. съгласно Приложение № 2 към поканата).
3.2.4. Цена за дейността по т. 1.1.4. е в размер на ................. лв. без ДДС образувана като произведение на единична цена по имот ............... лв. без ДДС и на броя имоти (55 бр. съгласно Приложение № 2 към поканата).
3.2.5. Цена за дейността по т. 1.1.5. е в размер на ................. лв. без ДДС, образувана като произведение на единична цена по имот ............... лв. без ДДС и на броя имоти (55 бр. съгласно Приложение № 2 към поканата).
3.2.6. Цена за дейността по т. 1.1.6. е в размер на ................. лв. без ДДС, образувана като произведение на единична цена по имот ............... лв. без ДДС и на броя имоти (55 бр. съгласно Приложение № 2 към поканата).
3.3. В цената по т. 3.1. не е включен ДДС, който се начислява допълнително и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащанията по договора. Посочените единични цени в т. 3.2.2-3.2.6. ще бъдат използвани с оглед разплащане единствено на реално извършени дейности.
3.4. Цената по т. 3.1. е окончателна и не подлежи на увеличение за срока на договора и включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на услугата.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в т. 3.1. възнаграждение в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на представяне на следните документи:
- документите по т. 1.4;
- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимата сума.
4.2. Плащанията ще се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкови реквизити:
Банка ......................, клон "......................"
BIC код: .......................
IBAN: ........................... 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава данъчни фактури за платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор суми, за всички плащания по договора. Задължителен реквизит на фактурата е изразът: "Разходът се извършва по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 за възлагане на услуга "Осигуряване на достъп до поземлени имоти за провеждане на спасителни археологически разкопки по трасето на българска територия на междусистемна газова връзка България - Сърбия".
V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪЗДАДЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Цялата документация за дейностите, включени в предмета на договора, трябва да се изработи в обхват и съдържание в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и приложенията към него, и на всички приложими към обекта на услугата и действащи в страната нормативни актове.
5.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки един обект и всеки от засегнатите поземлени имоти събраните документи и данни за извършените справки и др., във връзка с установяването на правоимащите лица и изплащането на обезщетенията, както и подписаните от него и/или съгласувани/издадени от специализирани органи/администрации в изпълнение на този договор документи в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на електронен носител.
5.2.2. Предаването се извършва на адрес - ул. "Триадица" № 8 с придружително писмо, а приемането се удостоверява с двустранно подписан приемно-предавателен протокол (Приложение № 3), като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият се подписва от ръководителя на проекта. Подписването на приемо-предавателен протокол и извършването на плащания не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за пълното, точно и качествено изпълнение. 5.3. В случай че има разминаване между съдържанието на хартиения и на електронния носител, предимство има хартиеният носител. Електронната версия на всички доклади се предоставя на CD-ROM в pdf формат и във форматите, посочени по-долу:
Вид документЕлектронен формат Текстов документMS Word, 2000, XP, или по-висока версия. ТаблициMS Excel, 2000, XP, или по-висока версия. База данни файлове MS Access, 2000, XP, или по-висока версия.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да изисква и получава информация за хода на изпълнението предмета на договора, включително да проверява представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора.
6.1.2. Да проверява изпълнението по предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1.3. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи по реда и при условията на настоящия договор, касаещи извършването на дейностите по т. 1.
6.1.4. Да прави възражения по изпълнението на дейностите и работите от предмета на договора, в случай на непълно, неточно или некачествено изпълнение.
6.1.5. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялата цена за изпълнение на договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от услугата, от указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или работата му е с недостатъци.
6.1.6. С цел изпълнение/съобразяване с развитието или дейностите по проекта "Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", включително при необходимост от съобразяване с изисквания, произтичащи от Оперативната програма, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да дава писмени указания във връзка с изпълнението, които не противоречат на нормативен акт. 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
6.2.1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната изходна информация и документация необходима за изпълнението на договора.
6.2.2. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението в случаите, когато това съдействие се изисква от приложимата нормативна уредба или без него изпълнението на задачите би било невъзможно.
6.2.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение - в размера, сроковете и при изпълнение на условията, предвидени в него.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
7.1.1. Да получи договорената цена при условията и в сроковете, предвидени в договора.
7.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие, когато такива са необходими за изпълнение на възложената му работа.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора - пълно, точно и качествено, в обхвата, в сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него, и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности.
7.2.2. Да извърши всички необходими проучвания и набере всички изходни данни, необходими за пълното, точно и качественото изпълнение. 7.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.
7.2.4. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, получена в хода на изпълнение на договора, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи и/или след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
7.2.5. Когато за изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ангажирал трети лица, той отговаря за извършената от тях работа като за своя.
7.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора.
7.2.7. По покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участва в срещи с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Договарящия орган по Оперативната програма/нейни структури, представители на Европейската комисия и на др. органи и лица, при обсъждане на въпроси, касаещи изпълнението на сключения договор и представяне на резултатите.
7.2.8. При изпълнението на услугата създава такава организация на работа, която да не възпрепятства изпълнението на други дейности по проекта, като работи в сътрудничество с изпълнителите на тези дейности. 7.2.9. Участникът следва да определи едно лице, което ще бъде отговорно за организацията на изпълнението на възложените задачи и е в качеството на лице за контакт с Възложителя. 7.2.10. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.
7.2.11. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.
7.2.12. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация - изготвена или получена в изпълнение на настоящия договор.
7.2.13. Да предостави възможност на одитори, наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Договарящия орган и/или упълномощени от него лица, Сертифициращия орган, одитиращи органи и/или органи и представители на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметната палата и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 години след приключването на оперативната програма.
7.2.14. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, съгласно т. 7.2.13.
7.2.15. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 години от датата на приключване и отчитане на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.
7.2.16. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, публикувани на интернет адрес http://www.opcompetitiveness.bg.
7.2.17. Да следи и докладва за нередности и измами при изпълнението на договора, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведомяват незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелства, които предизвикват или може да предизвикат нередност или измама. В случай на установена нередност, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
7.2.18. Да не нарушава авторски или сродни права на трети лица при изпълнение на договора. 7.2.19. Декларира, че при сключването на договора са налице обстоятелствата, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури и при неговото изпълнение: никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия договор или от неговото възлагане. 7.2.20. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 7.2.21. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, както и по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7.2.22. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови представители достъп до обектите при извършване на проверки и/или изпълнението на задълженията му по договора.
7.2.23. Да осигури надеждна и достатъчна информация, в съответствие с нормативните изисквания, която да послужи за пълното, точно и качествено изпълнение на договора. 7.2.24. Да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава отговори на поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въпроси, касаещи изпълнението и резултатите от дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. VIII. САНКЦИИ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при всяко неточно, некачествено или непълно изпълнение, за която забава се дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената по т. 3.1. за всеки ден от периода на забавата, но не повече от 20 % от тази цена.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор: когато изпълнението не отговаря на договореното и в посочения от Възложителя срок (до 3 работни дни) несъответствията не бъдат отстранени и/или когато в случаите по т. 8.1. забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продължи повече от 10 календарни дни..
8.3. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение. 8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми за начислени неустойки от дължимо плащане.
8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира по общия ред обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка, както и в случай на основателни претенции на трети лица срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, породени от непълно, неточно или некачествено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се прекратява с изпълнение предмета на договора и на задълженията на страните по него.
9.2. Настоящият договор се прекратява и по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, както и в случаите, изрично предвидени в договора.
9.3.1. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение: а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012;
б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;
г) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
е) ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Системно неизпълнение е налице, когато за едно и също по вид задължение по договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;
9.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения.
9.4. Настоящият договор може да бъде развален по реда и при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите от всяка от страните. 9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за услуга, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 3 (три) дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 (четиринадесет) дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със сертификат от БТПП. Потвърждение от страна на БТТП не се изисква, когато непреодолимата сила се изразява в разпореждане на държавен орган и/или промяна в нормативната база в страната. Страната е длъжна да уведоми в 3 (три) дневен срок и за прекратяване действието на непреодолимата сила. 10.3. Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила, като срокът за изпълнение се счита за съответно продължен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи изпълнението на всички дейности по предмета на договора, които не са пряко зависими от действието и продължителността на непреодолимата сила. 10.4. Ако вследствие възникването на обстоятелство, имащо характер на непреодолима сила, или отпадане на финансирането на част или на всички дейности по проекта отпадне необходимостта или възможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на договора, за което той писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или стане невъзможно изпълнението му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с писмено предизвестие. В този случай неустойки не се дължат, а възнаграждение за извършената работа за времето до прекратяване на договора подлежи на заплащане, съответно на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва предоставената му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация само за целите на изпълнението на задълженията си по настоящият договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя, при каквито и да било обстоятелства, информацията или части от нея на трети лица. Задължението за конфиденциалност не се прилага, когато предоставянето на информацията следва по силата на закон или е част от изпълнението на договора.
11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазване на задължението за конфиденциалност по т. 11.1. от страна на служителите си, както и от всяко друго лице, включително подизпълнител, ангажирано от него при или във връзка с изпълнението на договора. 11.3. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс, от писмено определените представители на страните.
11.4.1. Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:
- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................................................................
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Триадица" № 8.
11.4.2. При промяна на данните посочени в т. 12.1. всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.
11.4.3. Когато някоя от страните е променила адреса/факса си/електронната поща, без да уведоми за новия си адрес/факс/електронна поща другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес/факс/електронната поща.
11.4.4. Изпратено съобщение по електронна поща или факс следва да бъде потвърдено писмено в предвидените в договора срокове, а когато такива не са предвидени - в срок до 3 дни от изпръщането им на съответния факс/електронна поща.
11.5. Изменения в договора се допускат само след писмено съгласие на Договарящия орган на Оперативната програма.
11.6. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
11.7. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали във връзка с изпълнението или тълкуването му, неговата недействителност или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие - въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд.
11.8. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 - Оферта и приложенията към нея;
Приложение № 2 - Покана за участие в процедурата за възлагане на настоящата услуга;
Приложение № 3 - Образец на приемо-предавателен протокол;
Приложение № 4 - Координати на археологическите обекти;
Приложение № 5 - Извадка от ПУП.
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:И З П Ъ Л Н И Т Е Л:
..................................................................
.................................
СТАНКА СТОИМЕНОВА
Главен експерт в отдел "Финансов",
дирекция "Финанси и управление на собствеността"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
www.eufunds.bg
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg
11
Този документ е създаден по проект: № BG161PO003-2.3.03 "Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
43
Размер файла
217 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа