close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обґрунтування актуальності проблеми

код для вставкиСкачать
Обґрунтування
актуальності та прийняття
колективом доцільності
роботи над упровадженням
нової науково-методичної
теми школи
ФУНТІКОВА ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА
Заступник директора з НВР
Курахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22
М. Селидового
Метою навчання має бути не тільки
отримання знань як сукупності
фактів, теорій тощо, але й
удосконалення особистості учня
внаслідок уміння самостійно
навчатися.
Завдання школи – надати можливості
для розвитку, саморозвитку
особистості, сприяти розвитку власної
індивідуальності, самореалізації.
Основні напрямки діяльності:
робота над єдиною науково-методичною
проблемою «Формування особистості учня на
основі якісної освіти, розвитку його творчих
можливостей, самовдосконалення через
підвищення рівня компетентності педагогів»;
удосконалення внутрішньошкільної методичної
роботи, цілеспрямоване моделювання
перспективного педагогічного досвіду, побудова
науково-методичної роботи на діагностичній
основі.
Визначено:
близьку мету – вимоги до рівня
професійно-педагогічних знань учителя
кінцеву мету – вимоги до рівня знань та
вихованості учнів.
Було враховано:
актуальність теми для педагогічного розвитку
колективу;
відповідність рівню педагогічного розвитку
колективу;
суголосність теми із сучасними педагогічними
теоріями;
колегіальний вибір теми;
зв’язок теми з наявним передовим педагогічним
досвідом;
охоплення темою як навчальної, так і виховної
роботи.
Брали до уваги:
завдання, поставлені перед школою, учителями,
державою;
кількісний і якісний склад педагогічного
колективу;
результати діагностичного вивчення особистості
та діяльності вчителів;
традиції, накопичений досвід;
порівняльну ефективність різних форм
методичної роботи;
передовий педагогічний досвід, наукові
рекомендації щодо організації методичної роботи.
ЗАВДАННЯ:
оволодіти сучасними психолого –
педагогічними діагностиками
вивчення особистості;
упровадити сучасні педагогічні та
управлінські технології з метою
підвищення професійної
компетентності педагогічних кадрів;
ЦІЛІ:
1. Формування індивідуальної,
авторської ефективної системи
педагогічної діяльності вчителя:
збагачення знань педагогів (предметних,
методичних, дидактичних, психологічних);
розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що
відповідають завданням школи;
розвиток мотивів творчої діяльності (потребу
у нововведеннях, у творчому характері
роботи).
2. Формування цілісного
педагогічного колективу:
вироблення єдиного педагогічного кредо,
традицій;
організація діагностики реальних навчальних
можливостей, потреб, запитів учителів;
контроль та аналіз навчально-виховного процесу
та його результатів;
виявлення, узагальнення, поширення
педагогічного досвіду, обмін педагогічними
знахідками;
стимулювання творчості та ініціативи членів
педагогічного колективу;
залучення вчителів до науково-експериментальної
роботи.
3. Забезпечення зв’язків школи як
системи з педагогічною наукою:
творче осмислення соціального замовлення,
нових нормативних актів, доведення їх змісту
до свідомості кожного педагога;
упровадження передового педагогічного
досвіду в педагогічну діяльність;
впровадження та використання досягнень
психолого-педагогічної науки.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної
методичної роботи.
Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу
членів колективу.
Використання наукового досвіду на практиці.
Поширення за межами школи кращого педагогічного досвіду.
Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку
учнів.
Створення сприятливих умов для навчання і розвитку учнів.
Збільшення кількості призових місць в міських олімпіадах,
учнівських творчих конкурсах, забезпечення участі
старшокласників у захисті науково - дослідницьких робіт - членів
МАН.
Розвиток творчих можливостей учнів та вчителів.
Збільшення кількості друкованих учительських та учнівських робіт.
Етапи та термін
реалізації науковометодичної теми
школи:
І етап
діагностикопрогностичний
( 2013 - 2014 н. р.)
Завдання:
вивчення літератури з проблеми (члени педагогічного
колективу);
визначення мети і конкретних завдань (методичний кабінет);
прогнозування результатів і можливого ризику (методичний
кабінет);
розробка стратегічних напрямків та пріоритетної роботи
методичної діяльності (творча група вчителів школи);
проведення діагностичного інструментарію (творча група
вчителів школи);
аналіз стану навчально-виховного процесу в
навчальному закладі (адміністрація);
виявлення протиріч (голови МО, ДГ);
визначення рівня готовності (професійної та
психологічної) педагогічного колективу до інновацій (заст.
директора з НВР);
активізація діяльності шкільних методичних підструктур
та вдосконалення системи роботи вчителів у контексті
роботи над проблемою (голови МО, ДГ).
Очікувані результати:
отримання діагностичних даних та їх
аналіз;
належний рівень теоретичної
підготовки колективу до реалізації
науково-методичної проблеми
школи.
ІІ етап
конструктивно –
моделюючий ( 2014 2015 н. р.)
Завдання:
розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя та
впровадження результатів наукових досліджень у
практику своєї роботи ( члени педагогічного колективу);
підготовка матеріально-технічної бази кабінетів
відповідно до обраної теми (керівники навчальних
кабінетів);
підготовка методичного забезпечення відповідно до
обраної теми ( методичний кабінет, творча група
вчителів школи, педагогічні працівники школи);
впровадження інноваційних методик, технологій у
навчально-виховний процес (педагогічні працівники
школи);
моніторинг проміжних результатів ( заст. директора з
НВР);
складання програми конкретних заходів з реалізації
проблеми (творча група вчителів школи).
Очікувані результати:
створення пакету освітніх технологій,
відповідних визначеному змісту шкільної
освіти;
покращення матеріально-технічної бази
кабінетів та методичного забезпечення школи
відповідно до обраної теми;
отримання та аналіз проміжних результатів;
створення програми конкретних заходів з
реалізації проблеми ( методичні ( колективні та
індивідуальні) проекти).
ІІІ етап
апробаційновпроваджувальний
( 2015 - 2017 н. р.)
Завдання:
проектування моделі функціонування та розвитку школи на основі
компетентнісно - орієнтованого підходу ( творча група вчителів
школи);
розвиток професійної компетентності педагогів, розробка моделі
нестандартних форм і методів роботи (педагогічні працівники
школи);
визначення змісту діяльності кожного члена педагогічного
колективу з реалізації науково-методичної проблеми (вибір,
аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи,
застосування їх на практиці) (адміністрація школи);
обговорення запропонованих ідей, рекомендації на засіданнях
МО, ДГ, вироблення заходів щодо їх реалізації (керівники МО,ДГ);
створення комплексу навчально-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу школи покликане вдосконалити і
систематизувати науково-методичну роботу, що дозволить
підвищити ефективність процесу навчання (адміністрація,
педагогічні працівники).
Очікувані результати:
використання наукового досвіду на практиці;
створення власних авторських програм вчителями школи;
підвищення професійної компетентності, творчого
потенціалу членів колективу;
поширення за межами школи кращого педагогічного
досвіду (збільшення кількості друкованих учительських та
учнівських робіт);
підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості,
розвитку учнів;
створення сприятливих умов для навчання і розвитку
учнів;
збільшення кількості призових місць в міських олімпіадах,
учнівських творчих конкурсах, забезпечення участі
старшокласників у захисті науково - дослідницьких робіт членів МАН;
розвиток творчих можливостей учнів та вчителів.
ІV етап
стабільного
функціонування та
ре флексійної
аналітики
( 2017 - 2018 н. р. )
Завдання:
узагальнення, аналіз отриманих даних,
вироблення практичних рекомендацій (творча
група вчителів школи);
проведення звітів шкільних методичних
підструктур, творчої групи вчителів про
результати опрацювання проблеми (керівники
МО, ДГ);
оформлення результатів дослідження у вигляді
методичних порад, випуску методичного
бюлетеня, публікація статей із досвіду роботи у
фахових журналах (педагогічні працівники);
проведення науково-практичної конференції
педагогів (аналіз якості знань учнів)
(адміністрація).
Очікувані результати:
підвищення педагогічної майстерності, творчого
потенціалу педагогів, якості освіти в школі;
використання набутого досвіду більшістю
педагогів школи;
удосконалення змісту, форм і методів
внутрішньошкільної наукова-методичної роботи;
високий рівень навчальних досягнень,
вихованості, розвитку учнів;
сприятливий психологічний клімат у колективі.
Успішного навчального
року, міцного здоров’я,
щастя, невичерпної
енергії та творчих
здобутків
Автор
shcool22
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
141
Размер файла
579 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа