close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 13 от 29 марта 2014 г.

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 13 ОТ 29 МАРТА 2014 Г.
сельский
труженик
29 марта
2014 года
СУББОТА
? 13 (7393)
Газета основана в декабре 1942 года
?асиетт? Наурыз ? Жыл басы келд?
Наурызды? шарапаты
?МДБ
Бас
м?фти?
Ержан?ажы
М?л?ажы?лыны? тапсырмасымен
Наурыз мейрамы к?н? Осакаровка кент?ндег?
То?а Бай?озы?ажы меш?т? кенттег? 20 т?рмысы
т?мен, к?пбалалы отбасылар?а ?айырымдылы?
ж?рдем?н к?рсетт?. ?р отбасы?а 5 литр с?йы?
май, 5 кг к?р?ш, 20 кг нан-макарон кеспелер?н
меш?т демеуш?с? Н?рболат ?алым?лы Кокишев
таратты.
?. АХИНОВ,
Осакаров ауданыны? бас имамы
Наурыз
дастарханы
?аза? хал?ыны? салт - д?ст?р?н
к?неден б?г?нг? ?рпа??а жетк?зуш?,
ежелден мерекелен?п келе жат?ан
ырымы мен ырысы мол - Наурыз
мерекес? де кел?п жетт?.
?лкен к?ш? болып ??рмет т?татын
б?л мерекен?, б?р атаны? баласындай болып кеткен, 56 ?лттан
т?ратын осакаровты? т?р?ындар,
?аза? хал?ыны? м?дениет? мен
салт д?ст?р?н б?рге д?р?птеп,
?уанышты к???л ? к?ймен ?аз ?
?атар ки?з ?й?н т?г?п, ?ш?н ке?
дастархан?а толтырып, ег?н б?т?к,
а? мол болсын деген ниетпен
ерекше ?арсы алды.
Мереке
алдында
?Тойды?
бол?анынан, боладысы ?ызы??
деп ?аза? бекер айтпаса керек.
Мереке басталар алдында ?Б?з б?р
елм?з, М??г?л?к елм?з? шеру?не
?атысушы топ, тойды? к?рк?н аша,
?олдарына безенд?р?лген т?рл? т?ст? г?л шо?тарын ?стап ала??а
жиналды.
Аудан ?к?м? Сержан Айма?ов
т?р?ындарды ?лысты? ?лы к?н?
Наурыз мерекес?мен ??тты?тап,
ел?м?зге тынышты?, ?р отбасына
береке - б?рл?к, татулы? т?лед?.
Сондай ? а? б?л к?нн?? м?н? мен
с?н?н келт?рер ауданды? м?дениет
?ызметкерлер?, барын салып, мерекел?к к?нн?? ?ызуын келт?р?п,
?аза?ты? ?н мен к?й?н т?г?лтт?.
?ызыр ата батасымен тойды?
бет?н ашып, шашу шашып, ырым
жорал?ыларды ?ад?р т?татын ?аза?
хал?ыны? наным, сен?мдер?н,
театрландырыл?ан
к?р?н?стер?н,
?лтты?
салт
д?ст?р?м?зд?? ?лг? - ?негел?
т?старын ?ызы?ты ет?п к?рсете
б?лд?.
А? ша??ай ки?з ?йлерд??
жанында?ы Алтыба?анда тербет?л-
?з - Наурыз?а тарту
?лысты? ?лы к?н? ?арса?ында
?ара?анды облысы бойынша жас
таланттарды? балалар музыка
мектеб? аралы?ында облысты?
?ара?анды
?аласыны?
80жылды?ына арнал?ан бай?ауы
?тк?з?лген. ?з ?нер?мен Осакаров
ауданыны? намысын ?ор?ау?а
Осакаровка кент?н?? Балалар музыка
мектеб?нен
бай?ау?а
?атысып, би?ктен к?р?нген жас
?нерпаз
таланттарымыз
С?лейменова
Аяулым
Данияр?ызы дипломант атанып,
Оспанова ?нель Ерлан?ызы
м?ртебем?зд? к?кке к?тер?п лауреат атанып, мойнына ал?а
та?ты. Б?л б?з ?ш?н ?лкен
ма?таныш.
?стаздарымыз
?араж?г?това Ба?дат С?лдеш?ызы,
А?ылбекова
?семг?л
Рахметолла?ызы, баян сыныбынан Шабалова Ольга Викторовна
ж?не
фортепианода
с?йемелдеген Ямковая Елена
Анатольевнаны? ?лкен ?лес?н
айта кетк?м кел?п отыр. Жас талант балаларды дайында?ан
?стаздар?а ж?не атсалысып ?ызы?та?ан
ата-аналарына мектеп басшысы рет?нде
ризылы?ымды б?лд?рем?н.
ген жастарды ж?не ??лысты? ?лы
к?н? келд??,деп ат?а м?нген
ж?г?ттерд?? жар салып ж?рген? сол
б?р к?не заман?а саяхат жасатып,
?аза?ы салт д?ст?рд?? ерекше
жа?ымды т?старын ер?кс?з еске
т?с?ред?. К?з??е к?шпенд? ?аза?
?м?р? елестейд?. О?ан ?оса ки?з
?йд?? жабы?ынан, ?лысты?
?лы к?н? жасалатын ?асиетт?
ас - наурыз к?же мен к?ктемг?
мерекеге арнайы ?ыс?ы
та?амнан са?тал?ан ?азы ?
?артаны? и?с? б?р?ырайды.
Та?ы б?р жерде ?лтты? ойын,
то?ыз??мала?
ойнатылып,
?аза?
к?рес?нен
?нер
к?рсет?луде, той?а келген
бала ? ша?алар?а тойып
?айтсын
деген
ниетпен
?айырымдылы? дастарханынан ас таратылуда.
Осыны? б?р? ?з?н?? ерекше
м?н? мен ма?ынасымен ?аза?
хал?ыны?
дарханды?ын,
ке?д?г?н сыйпаттап т?р?андай.
Б?л ?лы мерекен?? ?асиет?
мен ерекшел?г? осылай болса
керек.
?. ХАПАН
Осакаров ауданды? м?слихатты? жиырма
то?ызыншы сессиясы 2014 жыл?ы 9 с?у?рде
са?ат 11 -00-де ша?ырылсын
Б. Нурканов,
сессия т?ра?асы
ХАБАРЛАМА
2014 жылды? 9 с?у?р к?н? ?тет?н ауданды?
м?слихатты? кезект? 29 сессиясыны? ?арауына
келес? м?селелер ?сынылады:
1. ?Осакаров ауданды? т?р?ындар?а т?р?ын ?й к?мек беру Ережес?н бек?ту туралы?
ауданды? м?слихатыны? 2011 жыл?ы 25
?азанда?ы ? 414 шеш?м?н орындау барысы туралы.
2. Осакаров ауданында аудан, округ ж?не
учаск?л?к сайлаушы комиссиясын ??ру туралы.
3. Бас?а м?селелер.
К.Саккулаков,
ауданды? м?слихатты? хатшысы
Созвать очередную двадцать девятую сессию районного маслихата 9 апреля 2014 года
в 11-00ч.
Б. Нурканов,
председатель сессии
СООБЩЕНИЕ
Т. МОМЫНБЕКОВ,
КМ?К Осакаровка кент? балалар
музыка мектеб?н?? директоры
На рассмотрение очередной 29 сессии районного маслихата 9 апреля 2014 года вносятся следующие вопросы:
1. О ходе выполнения решения районного
маслихата от 25 октября 2011 года ? 414 ?Об
утверждении Правил оказания жилищной помощи населению Осакаровского района?.
2. Об образовании районной, окружных и
участковых избирательных комиссий в Осакаровском районе.
3. Другие вопросы.
К. Саккулаков,
секретарь районного маслихата
Наурыз мейрамында е? к?п таратылатын
та?ам-Наурыз к?же. М?ны айтып отыр?анымыз
жыл?ы жылы молшылы? болсын деген ырыммен Халы??а ?ызмет к?рсету орталы?ы
облысты? филиалыны? Осакаров б?л?м? Ахат
Ермек?лы Ахметовты? басшылы?ымен м?нда
келгендерге наурыз к?же ?сынды. К?рш?-к?лем,
ту?ан-туыс, ??да-жекжат, ауыл айма? болып
б?л?се ?шет?н Наурыз к?жен? б?рге ?шкен адамдар жыл бойына жарасты?ы ажырамай, ренж?су
болмайды деген хал?ымызда ??ым орны??ан.
Сый ?ылса? сыпыра ?ыл дегендей,
орталы?та арнайы жайыл?ан Наурыз дастарханынан ?лтты? та?амдарды? да д?м?н татыс?ан
т?р?ындар?а Марат Т?ребеков, Ба?ыт Ес?мжанова, Г?лшара Омаровалар т?к т?рып, ?ызмет
к?рсетт?.
Халы??а ?ызмет м?нс?з болсын, деп Елбасы
Жолдауында атап ?т?лгендей, ?лемн?? дамы?ан
отыз ел? ?атарына адал б?секелест?к,
?д?летт?л?к, м?дениетт?л?к, ?арапайымдылы?
ар?ылы жетуд? к?здеген осындай ?жымдар
к?бейе берс?н.
Кенетаевтар ?улет?нен
Экономический союз
Брендовые товары
могут подешеветь
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан
Алдабергенов встретился в Алматы с представителями
казахстанских общественных объединений и индивидуальными предпринимателями в целях разъяснения работы, проводимой ЕЭК в области антимонопольного
регулирования.
На встрече обсуждались проблемы ввоза товаров, на
которые право интеллектуальной собственности было
исчерпано через каналы, являющиеся альтернативными
авторизованной дистрибуции. По мнению экспертов, легализация так называемого ?параллельного импорта? за
счет развития конкуренции между независимыми поставщиками и официальными дилерами позволит значительно снизить цены на импортируемые брендовые
товары: на автозапчасти - на 60-80%, спортивные товары - на 30-45%, парфюмерию - на 20-60%, фотоаппараты - до 20%, велосипеды - до 40%, автокресла - до
50%.
Как сказал министр, учитывая важность для потребителей и существенное влияние на состояние конкуренции на товарных рынках запрета ?параллельного
импорта?, вопрос о его легализации уже обсуждался антимонопольной службой России, где принято решение:
соответствующие нормы будут приняты, но для иностранных производителей в некоторых отраслях экономики, инвестировавших значительные средства на
перенос производств в РФ, предоставится коридор до
2018 года - это тот срок, к которому все смогут адаптироваться, и можно будет легализовать параллельный
импорт.
По словам Н. Алдабергенова, в 2014 году ЕЭК планирует провести масштабное исследование по этому вопросу в Беларуси, Казахстане и России.
(?Казахстанская правда?).
2 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
Наурыз ? праздник мира и добра
С первым пробуждением земли
приходит к нам древний, красивый и
вечный праздник ? Наурыз, который
жители Осакаровского района всегда
встречают дружно, широко, весело,
щедрыми благотворительными акциями, приветствуя так приход
весны. Год от года Наурыз приобретает все новые и новые оттенки,
охватывает более широкий круг народных традиций и обычаев, которые
связаны с этим днем. Атмосфера
праздника и радости с самого утра
царила на традиционном месте проведения торжества ? на площади у
районного
культурно-досугового
центра п.Осакаровка, украшенной по
центру импровизированной сценой,
вокруг которой располагались щедро
накрытые столы и напротив красовались семь юрт, оформленные в соответствии
с
казахскими
национальными традициями, где хозяева , одетые в праздничные национальные костюмы, гостеприимно
встречали гостей. В казанах варилось аппетитное мясо для бесбармака, жарились баурсаки, кипел в
самоварах душистый чай, столы в
буквальном смысле ломились от раз-
личных национальных блюд, сладостей и фруктов, но непременным атрибутом здесь был напиток ?
наурыз-коже. Открылось весеннее
новогоднее торжество праздничным
шествием учащихся школ и трудовых
коллективов райцентра, после чего
танцевальные ансамбли ?Арман-би?
и ?Ханиса? исполнили хореографическую многонациональную композицию ?Достык? с участием девушки
Весны. Как вечный гимн весне,
любви, труду и счастью звучали поздравления представителей этнокультурных объединений. Тепло
поздравил жителей аким района Сержан Аймаков с прекрасным весенним
праздником Наурыз и пожелал крепкого здоровья, спокойствия, дружбы,
счастья, любви и изобилия. Национальный праздник Наурыз в этот замечательный день всенародного
торжества соединил добрые традиции гостеприимства и милосердия,
увлекательную концертную программу, включающую в себя задорные
веселые
песни,
музыку,
развлекательные игры, спортивные
состязания и щедрые угощения. Повосточному календарю Новый год
вступил в свои права. Так пусть принесет он всем счастье, мир и благоденствие, а нашей стране и всем
казахстанцам - процветание.
Т. ТАТЬЯНИНА.
?ЛЫСТЫ? ?ЛЫ К?Н? НАУРЫЗ
?аза?станда ресми т?рде Наурыз 1988 жылдан бер? тойланып
келед?. Б?л мерекен? Шы?ыс елдер? ?збекстан, ?ыр?ызстан,
Ау?анстан, Т?ж?кстан ерте кезден
?тк?зед?. Таби?ат пен адамны?
?ндес?п, к?н мен т?нн?? те?елген
к?н?нен бастап к?н ?зарып т?н
?ыс?арады.
Наурыз - жыл басы. Парсы т?л?нде "нау" - "жа?а", "руз" - "к?н"
деген ??ымдарды б?лд?ред?. Халы?
наурыз мерекес?не алдын - ала дайындалады. Д?ст?р бойынша ?йге
?ос шыра? жа?ылады, ыдыстар ер-
неу?не дей?н айранмен, с?тпен немесе б?ла? суымен толтырылады.
Б?л - то?шылы? белг?с?. Наурыз досты?, е?бек, бейб?тш?л?к мерекес?. Дастар?анны? басты асы
наурызк?же бол?ан. Наурызк?же
жет? т?рл? та?амнан жасал?ан.
"Наурызк?жен? тойып ?шу керек,
сонда жыл бойы то?шылы? болады!" деген сен?м бар. Дастар?ан
басында жастар ?лкендерд?? батасын ал?ан. "?лыс о? болсын! А?
мол болсын, ?айда барса жол болсын!" - деп ?лкендер бата берген.
Д?ст?р бойынша Наурыз айтыс
?тк?з?лед?. Б?л жа?сылы? пен
жаманды?ты?, суы? пен жылыны?,
жаз бен ?ысты? айтысы.
Шы?ыс хал?ына орта? б?л мейрамда араздас?андар татуласып,
д?й?м халы?, ел ауызб?р?шл?кте болады. Ынтыма?ы жарас?ан к?п
?лтты ел?м?зд?? осы б?рл?г?н?? нег?з?нде Елбасымызды? ты? бастамасы ?М??г?л?к Ел? идеясы
б?к?лхалы?ты?
?олдау?а
ие
болма?.
?. Т?ЛЕУОВ,
Осакаров ауданы ?д?лет
бас?армасыны? басшысы
Наш досуг
ОТДОХНУЛИ
Думаю, не ошибусь, если скажу, что абсолютное
большинство жителей района провели выходной
день и праздник Наурыз либо за праздничным дастарханом, либо в семейном кругу перед телевизором. Ну и зря! День-то выдался таким теплым и
солнечным, что в самый раз было проводить его на
улице. Именно с такой инициативой выступил директор Карагандинского участка по эксплуатации канала
имени К. Сатпаева Дулат Турсунович Экзеков, предложив своему коллективу провести Наурыз? на рыбалке! Нужно сказать, что единожды, а именно на
День Независимости, такое предложение от него уже
поступало, и поддержавшие его получили массу впечатлений от зимней рыбалки. На этот раз желающих
провести день на рыбалке оказалось еще больше.
Для поездки был организован автобус, многие поехали на собственных машинах.
К девяти часам одиннадцатый гидроузел был в
буквальном смысле усыпан рыбаками, но для канальцев было заранее отведено определенное
место. Дулат Турсунович провел своего рода открытие конкурса рыбаков, познакомил с его условиями и
пожелал всем удачи. Разойдясь по отведенной территории, рыбаки стали активно бурить лунки, устанавливать палатки, стульчики и через несколько
минут с удочками в руках застыли в ожидании улова.
Первой рыбкой стал малюсенький пескарик, которого
поймал гость конкурса. Кстати, гостям ? работникам
и пенсионерам из угольного разреза, везло в этот
день гораздо больше. Именно они вытаскивали изпод более чем метрового ледяного покрова водоема
одного карася за другим. Канальцам везло меньше.
КЛЕВО!
Однако это никого не огорчало. Все были в хорошем
настроении, шутили, переговаривались, подшучивали друг над другом. Здесь, на льду, все чувствовали себя в одном, равноправном статусе. Рабочие,
начальники участков, главный инженер, начальник
предприятия, жены и дети работников ? все были рыбаками-любителями, увлеченными этим нехитрым, и
как оказалось, таким интересным занятием.
После двух часов рыбалки прямо на лед работниками столовой был доставлен перекус ? горячий чай,
баурсаки, пирожки. А еще через час подведены итоги
конкурса. Самый большой улов оказался у мальчика
? племянника одного из сотрудников канала Сергея
Шарыпова. Он и занял первое место, получив приз,
диплом, а кроме того, еще два приза ? за самый
большой улов и за самую маленькую пойманную
рыбку.
Второе место было присуждено аккумуляторщику
насосной станции ? 17 Татьяне Шарыповой, третье
механизатору участка УТТиМ Николаю Николаевичу
Цурикову. Они также получили ценные призы и дипломы. Дипломами и призами были поощрены также
самый юный участник, рыбак, поймавший самую
большую рыбу. Гости конкурса были поощрены бесплатными путевками на рыбалку. После подведения
итогов рыбалка продолжилась, домой никто не собирался, азарт сделал свое дело. И не важно, сколько
кто рыбы наловил, а у кого она так и не клюнула.
Главное, отдых удался и общение было очень приятным. Вот уж поистине идея и отдых оказались клевыми.
Е. ВРОНА.
? 13 (7393) 29 марта 2014 года
Пришла весна, весне ? дорогу
21 марта день выдался теплым и
солнечным, поэтому с раннего утра
на площади у культурно-досугового
центра, где обычно проводится
праздник Наурыз, было многолюдно
и весело. Молодежненцы шли на
праздник целыми семьями, с друзьями и коллегами, дружелюбно приветствовали друг друга, желали
добра, здоровья, радости. На площади еще накануне были установлены юрты. Их хозяева ? коллективы
угольного разреза ?Молодежный?,
участка по эксплуатации канала
имени К. Сатпаева, национального
парка ?Буйратау? уже были готовы к
встрече гостей. Напротив уже дымились мангалы. Ребятишки обосновались возле качелей алтыбакан.
Праздничное настроение придавала
звучавшая музыка.
По традиции праздник открылся
театрализованным представлением,
подготовленным участниками художественной самодеятельности КДЦ.
В ходе представления были продемонстрированы казахские народные
традиции, связанные с празднованием Наурыза. Приход весны объявил сам Кыдыр-ата, явившийся на
праздник на коне. Его встретили посланницы весны ? девушки в нарядных костюмах. Собравшихся тепло
поздравили с праздником заместитель акима района Н. Ш. Абильдин,
аким поселка Молодежного С. М. Жакина, директор угольного разреза
?Молодежный? П. В. Луцук, директор
по эксплуатации канала имени К.
Сатпаева Д. Т. Экзеков.
Пока в зале шла подготовка к конкурсу коллективов художественной
самодеятельности, на улице были
организованы спортивные соревнования, конкурс ?Достань приз!? для
взрослых и детей, гостеприимно распахнули двери для гостей юрты, в
холле КДЦ были накрыты благотворительные столы. Разнообразные и
вкусные угощения приготовили для
всех желающих коллективы детских
садов ?Уголек? и ?Айголек?, средней
школы ? 26, поселковой больницы и
аппарата акима поселка. На улице
можно было отведать традиционное
праздничное угощение ? наурызкоже.
В конкурсе коллективов художественной самодеятельности приняли
участие семь коллективов ? угольного разреза ?Молодежный?, средних школ ? 23 и ? 26 , детских
садов ?Айголек? и ?Уголек?, больницы и ?Буйратау?. Конкурс был посвящен не только празднику Наурыз,
но и 80-летию Караганды. Все участники подготовились к конкурсу основательно и потому прошел он на
высоком уровне, интересно. В ходе
конкурса прозвучали стихи и песни о
Караганде, были исполнены народные танцы. От души повеселили публику
самодеятельные
артисты
поселковой больницы проведенным
конкурсом ?Один в один?. Порадовали зрителей и заставки между выступлениями
конкурсантов,
в
которых приняли участие оркестр
домбристов ? учащихся музыкальной
школы, участники художественной
самодеятельности КДЦ и особенно
малышки из детского сада ?Айголек?
с танцевальным представлением
?Ангелы?. Победителем конкурса по
единодушному мнению жюри и при
поддержке публики стал коллектив
больницы. Второе место разделили
коллективы детского сада ?Айголек?
и ?Буйратау?, третье ? средней
школы ? 26 и детского сада ?Уголек?. Не остались без поощрительных призов и коллективы средней
школы ? 23 и угольного разреза
?Молодежный?. Благодаря спонсорской помощи предпринимателей поселка, призами и подарками были
поощрены все, кто принял участие в
подготовке и проведении праздника,
а также все участники конкурсов и состязаний.
Е. ВРОНА.
??????????? ????
Март - месяц, когда появляется первое
тепло, начинает ярче светить солнышко,
в воздухе пахнет приближающейся весной ? это время обновления. И, наверное, не удивительно поэтому, что март
богат на праздники - это всеми любимые
Женский день и Наурыз. Вот и в районной библиотеке в этом месяце было
оживленно и людно. Библиотекари постарались и подготовили праздники для разных групп наших пользователей.
Для молодежи прошла развлекательная программа ?Любовь с первого
взгляда? по аналогии с известной в прошлом телевизионной передачей. Лицом к
лицу встретились пять девушек и пять
парней. Задавая друг другу вопросы, и
отвечая на каверзные вопросы ведущих,
молодые люди смогли лучше узнать друг
друга и подробно рассмотреть личные качества. На подмогу участникам пришли
?эксперты?: сваха, психолог и астролог.
В результате у нас образовались четыре
пары. Все участники получили шуточные
подарки. Мы надеемся, молодые люди
приятно и с пользой провели свое время.
Это мероприятие было проведено в рамках одного из направлений работы библиотеки - работа с молодежью.
Представители старшего поколения
встретились в библиотеке за чашкой чая
в теплой, почти домашней обстановке на
праздничную программу "Наурыз - праздник весны и мира". Они узнали, что оказывается
праздник
весеннего
равноденствия празднуется не только на
Востоке. У древних народов этот день
считался Днем Силы, как и дни осеннего
равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Украинцы в это время праздновали Сороки. По обычаю пекли из
теста печенья в виде жаворонков. Существовала вера в то, что в этот день из
тёплых стран прилетают первые жаворонки и приносят с собой весну. Несколько птичек сажали на подоконник, а
окно открывали. Птичек раздавали
детям, и те с криком и звонким смехом
бежали закликать жаворонков, а с ними
и весну. Для этого печёных жаворонков
прикрепляли к длинным палкам и выбегали с ними на пригорки или насаживали
птичек на плетни и, сбившись в кучу,
кричали:
Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите.
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
На Руси день весеннего равноденствия тоже был связан с проводами
зимы. В это время праздновали Масленицу. Это ? древний славянский праздник, посвященный приходу весны и
проводам зимы. Другими словами, Масленица ? это веселые проводы зимы.
Ну, а для детишек библиотекари детской библиотеки подготовили и провели
праздник "Наурыз - к?ктем мейрамы".
Участники продемонстрировали национальный казахский обряд, традиционно
проводимый на свадьбе - Беташар. Беташар - это открытие лица невесты. Невесту вводили в дом жениха и усаживали за
ширму. При этом лицо ее закрывала
шаль. После того, как собирались все
приглашенные, торжественно выводили
нарядную невесту и проводили обряд Беташар. Весь этот обряд проходил под
песню, которая так и называется "Беташар". Певец-импровизатор, характеризуя
в стихах почтенных родственников, призывал невесту поклониться каждому, в
ответ на это близкие родственники мужа
дарили подарки. Песня заканчивается
наставлениями, пожеланиями, советами.
В качестве певца-импровизатора на
празднике выступила преподаватель детской музыкальной школы п. Осакаровка
Нурсолтан Галия.
На этом празднике участник поэтического клуба ?Бота?ан? центральной детской библиотеки Ермахан Шайкен читал
стихи собственного сочинения, посвященные Наурызу. Слушали кюй в исполнении автора А. Рахимова. Девочки из
хореографического ансамбля ?Ханиса?
СШ ? 1 подарили нам красивейший
танец ?К?ктем?, под чудесную весеннюю
мелодию.
Надо признать, в коллективе районной
библиотеки работают люди c творческим
потенциалом, их работа не ограничивается выдачей книг и поиском информации. Мы готовы и стараемся внести свою
лепту в культурную жизнь поселка, организуя интересный и полезный досуг
наших односельчан. Поэтому приглашаем всех на наши мероприятия. Добавляйтесь в друзья на нашей страничке в
?Одноклассниках? http://www.odnoklassniki.ru/profile/557125251663 , в контакты в
Агенте Mail.ru osak.lib@mail.ru и вы всегда будете в курсе наших новостей,
новых поступлений изданий и анонсов
мероприятий. Там же, а также на нашем
сайте http://cbs-osakarovka.kz/ можно в
любое рабочее время задать вопрос библиотекарям и оперативно получить нужную информацию.
Е. ПОПОВА,
методист Осакаровской ЦБС
? 13 (7393) 29 марта 2014 года
МОЁ РОДНОЕ СЕЛО
Скоро нашему селу Садовое исполняется 60 лет. Мне захотелось
узнать, как возник этот красивый и
уютный уголок. Я спросила об
этом маму, и она рассказала мне
историю рождения нашего села,
услышанную ею от своей мамы,
т.е. от моей бабушки.
Ранней весной 1954 года в нашу
местность приехало много людей из
разных республик бывшего Советского Союза, чтобы поднимать целину. Выбрали место возле речки
между холмами, вбили колышек здесь будет село. Разбили палатки,
чтобы было, где жить, а к зиме уже
построили первые несколько теплых
домов. С каждым годом маленькое
поселение становилось всё больше и
краше, в нём появились парки, сады,
клумбы с цветами. И назвали село
Садовое, от слова ?сад?. А совхоз
назвали ?Темиртауский?, потому что
больше всего людей приехало из города Темиртау. Когда-то здесь были
большая свиноферма, маслозавод,
теплица, овощехранилище, птицефабрика, разводили крупный рогатый скот, село славилось большими
территориями зерновых культур. У
нас и сейчас имеется большое хозяйство и сеют зерно для хлеба и кормов.
Вокруг нашего села много сопок
разной высоты, и, если забраться на
самую высокую из них, то можно увидеть всё село, утопающее в зелени.
Оно, действительно, как большой
сад, в котором живут маленькие человечки и ухаживают за ним. А вокруг
этого ?сада? - бескрайние поля.
Недалеко от села есть плотина,
подпитывающая нашу речку Кундузду своими водами. А какое красивое зрелище можно наблюдать
весной, когда начинает таять лед!
Плотина как будто оживает и бурлящими потоками даёт новую жизнь
нашей речке. А в степи расцветают
первые подснежники и сон-трава
такой красоты, что глаз не оторвать.
Люди в нашем селе живут доброжелательные и отзывчивые. Они готовы помочь друг другу в беде и
радуются вместе, если у кого-то радость. За 60 лет здесь выросло не
одно поколение, но от этого отношения людей не изменились.
Когда-то сюда, на целину, из Краснодарского края приехали мой прадед
Демьянченко
Василий
Андреевич с прабабушкой Еленой
Митрофановной, которая ему была
поддержкой во всём. А вместе с ними
по комсомольским путевкам приехали мои бабушка Валентина Васильевна и дедушка Ласьков Иван
Фёдорович. Прадед был бригадиром
полеводческой бригады, впоследствии заведовал садом, где выращивали ягоды, овощи. Дед работал
шофёром, трактористом. За добросовестный труд его не раз поощряли и
в районе, и в области. Бабушка в первые годы целины работала поваром
в полеводческой бригаде. Приходилось ездить на дальние расстояния и
надолго, поэтому воспитывать детей,
первый из которых родился здесь в
1955 году, помогала ей прабабушка.
Потом бабушка работала на птицефабрике птичницей, в больнице поваром, завхозом в детском саду, а
закончила свою трудовую деятельность в отделении связи начальником почтового отделения села.
Я очень горжусь тем, что мои
предки вместе с такими же молодыми людьми строили наше замечательное село и оставили такой след
после себя. И ещё благодарна им за
то, что я живу именно здесь, на этой
земле, которая является моей малой
родиной. И, наверное, не зря так
манит наше село людей, уехавших
когда-то отсюда. Они вновь и вновь
возвращаются сюда, чтобы ещё раз
пройти по его уютным улочкам, взобраться на самую высокую сопку, помочить ноги в речке, прикоснуться к
родной земле. А ещё вдохнуть полной грудью знакомый с детства воздух с запахом полыни, потому что
нигде больше нет такого воздуха, наблюдать такое звёздное небо, какого
нет нигде и увидеть такое яркое
солнце, какое есть только у нас! Я
счастлива, что живу в селе, под названием Садовое. Это мой дом, моя
Родина! С днём рождения, Садовое!
ПОДТЕРЕБА Алена,
ученица 7класса.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
3 стр.
К сведе н и ю н а с е ле н и я!
С момента девальвации тенге в районе создано 29 рабочих групп по отслеживанию цен на социально-значимые
продукты питания. В группу социально-значимых продуктов питания входит 31 наименование. Ежедневно рабочими
группами проводятся рейды по торговым точкам района. В районной газете размещена таблица цен, которая будет
публиковаться еженедельно.
Право выбора за вами, уважаемые покупатели!
К. ШАЛАБАЕВА,
руководитель отдела предпринимательства и промышленности
Средние цены на социально-значимые продукты питания на 27 марта
2014 год в сельских округах Осакаровского района
?
п/п
с. Сес. Родников- с. Акбулак
с. Шидерты с. Трудовое нокосс. Мирное
ское
ное
"Горя- "Асем "Чай
"У
"У
"Ува- "ИП
ИП ИП "Ах"
ка" Раисы тёти" рова Идри- "Уша- мадияИП ИП Ко- чий
"
В.Ф." сов" кова" рова"
"Аме- за- хлеб"
ед.изм. лина" ченко
Наименование
мука пшеничная 1
1 сорта
кг
2 сахар
кг
3 рис
кг
4 вермишель
кг
5 лапша
кг
6 рожки
кг
масло подсолнеч7 ное
литр
8 хлеб 1-сорт
1 булка
9 яйца
10 шт
10 молоко сырое
литр
молоко пастеризо11 ванное
литр
масло сливочное
12 несоленое
кг
говядина лоп.
13 грудн. часть
88
185
180
125
125
125
90
185
180
110
110
110
80
140
180
130
130
130
0
150
160
120
120
120
0
190
200
135
135
135
130
185
186
135
135
135
80
150
180
125
0
100
0
180
180
95
0
95
100
180
160
135
0
135
0
175
0
130
130
130
0
180
160
130
130
130
270
45
230
0
260
45
250
0
280
45
180
0
240
45
0
0
320
45
250
280
350
45
250
0
260
48
200
0
230
48
220
0
300
45
220
0
290
45
210
0
300
45
200
0
300
260
260
190
155
175
0
0
170
0
0
720
780
600
350
0
0
580
580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450
100
0
0
500
110
0
0
400
0
0
0
320
0
0
0
495
135
0
0
495
120
0
0
0
85
0
0
0
120
0
0
500
105
115
0
420
100
100
0
0
100
100
100
100
30
0
110
0
30
0
0
0
40
0
70
70
35
0
0
0
45
0
100
0
50
0
80
0
35
0
0
0
35
0
105
90
50
0
90
80
35
0
90
80
38
0
350
180
1600
0
150
0
120
100
110
350
190
1600
0
110
100
105
70
90
250
160
1400
0
130
0
130
100
130
230
230
1400
0
0
70
115
80
0
400
0
0
0
165
0
115
115
115
400
0
0
0
185
0
115
120
0
300
0
0
0
130
0
100
100
0
250
0
0
0
145
0
120
95
100
420
0
0
120
130
0
120
0
0
330
0
0
130
130
105
115
0
100
345
0
0
130
130
0
115
100
100
кг
14 свинина
баранина с ко15 стями
кг
16 окорочка
кг
17 лук репчатый
кг
18 картофель
кг
капуста белоко19 чанная
кг
20 морковь
кг
21 соль
кг
22 творог
кг
чай черный байхо23 вый
250 гр
24 кефир
литр
25 сыр сычужный
кг
26 свекла
кг
27 крупа гречневая
кг
28 овсяная крупа
кг
29 манная
кг
30 перловка
кг
31 пшено
кг
НОВШЕСТВА В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
Во
исполнение
поручений
Главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 27
января 2012 года ?Социально-экономическая модернизация-главный вектор развития Казахстана?
в Казахстане проводится поэтапная модернизация пенсионной системы.
Целью модернизации является
формирование целостной государственной политики в области пенсионного
обеспечения
граждан
с
сохранением многоуровневой модели пенсионного обеспечения, повышением
ставки
замещения
утраченного дохода пенсионной выплатой, а также обеспечение финансовой устойчивости пенсионной
системы.
На первом этапе модернизации
принят Закон РК ?О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан? (далее - Закон) предусматривающий:
1) создание Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), что
позволит не только сохранить пенсионные накопления, но и обеспечить
их
прирост
за
счет
контролируемого и эффективного инвестирования пенсионных активов в
экономику страны, в проекты наиболее перспективных отраслей экономики;
2) унификация пенсионного возраста женщин в целях увеличения
стажа участия в накопительной пенсионной системе и, соответственно,
роста пенсионных накоплений женщин;
3) переход от добровольных к обязательным профессиональным пенсионным взносам для лиц, занятых
во вредных (особо вредных) условиях труда. Это создаст дополнительные возможности формирования
необходимых пенсионных накоплений для более раннего выхода на
пенсию для этой категории граждан.
Касательно введения обяза-
тельных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ)
Постановлением Правительства
утвержден соответствующий Перечень производств, работ, профессий
работников, занятых во вредных
(особо вредных) условиях труда
(утверждено постановлением Правительства РК ?1562 от 31.12.2013г.).
ОППВ устанавливаются в размере
5 процентов от ежемесячного дохода
работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов.
Порядок исчисления, удержания
(начисления) и перечисления ОППВ
аналогичен порядку исчисления,
удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных
взносов, установленному Правилами
и сроками исчисления, удержания
(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных
пенсионных взносов, утвержденными
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября
2013 года ? 1116.
Работодатели при перечислении
ОППВ должны руководствоваться
вышеуказанным Перечнем, и производить перечисление ОППВ только
по тем видам производств, которые
отнесены к вредным (особо вредным), и за лиц, которые заняты в них.
При этом, отчисления будут производиться независимо от того, временно работник переведен на эту
работу или постоянно, с начала учетного периода или нет.
Таким образом, с введением ОППВ
на индивидуальные пенсионные
счета лиц, занятых во вредных
(особо вредных) условиях труда,
будут поступать 10% обязательные
пенсионные взносы, удерживаемые
из зарплаты работника, и 5% ОППВ
за счет средств работодателя.
При этом, нагрузка на работодателя не увеличится, так как сумма
взносов в профессиональную пенсионную систему будет отнесена на
вычеты при осуществлении налоговых платежей.
Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты ОППВ
и (или) пени возложен на налоговые
органы.
В случае улучшения условий труда
и устранения вредных (особо вредных) условий труда, подтвержденного
результатами
аттестации
производственных объектов, вкладчики (работодатели) освобождаются
от уплаты ОППВ.
Касательно введения субсидирования обязательных пенсионных взносов для работающих
женщин в период нахождения их в
отпусках по рождению и уходу за
детьми
Глава государства в обращении к
народу Казахстана по вопросам пенсионной реформы поручил Правительству
проработать
вопросы
обеспечения за счет государства дополнительных выплат ОПВ для работающих
женщин
в
период
нахождения их в отпусках по рождению и уходу за детьми.
Во исполнение данного поручения
Законом РК ?О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам социального обеспечения? ?156-V от 10 января 2014 внесены изменения и дополнения в
Закон.
Введенная норма предусматривающая введение с 1 января 2014
года субсидирования ОПВ женщин,
находящихся в отпусках по уходу за
ребенком по достижении им возраста
одного года обеспечит непрерывность осуществления ОПВ и увеличение
объема
пенсионных
накоплений работающих женщин участниц системы обязательного социального страхования в период их
нахождения в отпусках по уходу за
детьми.
Субсидирование ОПВ будет осуществляться ежемесячно с тем,
чтобы совокупные ОПВ составляли
10% от дохода, учтенного в качестве
объекта исчисления социальных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об
обязательном социальном страховании.
Из предполагаемых 10% отчислений 4% будут обеспечиваться за счет
удержаний из социальных выплат
(средств обязательного социального
страхования), а 6% - из бюджетных
средств.
В рамках второго этапа модернизации пенсионной системы будет подготовлена Концепция дальнейшей
модернизации пенсионной системы
Республики Казахстан до 2030 года,
предусматривающая реализацию поручений Главы государства в части:
введения дополнительных пяти
процентов обязательных отчислений
от работодателей;
поэтапного увеличения ставки обязательных профессиональных пенсионных взносов еще на пять
процентов;
разработки механизмов эффективного инвестирования пенсионных активов
в
проекты
наиболее
перспективных отраслей экономики.
Эти меры позволят повысить солидарную ответственность и государства, и работодателей, и самих
работников за уровень социальной
защиты граждан и как следствие позволит предупредить бедность и повысить адекватность пенсионного
обеспечения.
Касательно повышения с 1
апреля 2014 года размеров пенсионных выплат до 14%, государственных социальных выплат
- до 12%
14 февраля 2014 года на расширенном заседании Правительства
Республики Казахстан Главой Государства
Республики
Казахстан
Н. Назарбаевым было озвучено, что
в комплексе мер по социальной поддержке населения наряду с повыше-
нием должностных окладов гражданских служащих (работников образования, науки, здравоохранения,
культуры, спорта, социальной защиты) предусматриваются и дополнительные меры по повышению
размеров пенсий и пособий.
Так, с учетом повышения с начала
текущего года поручено Правительству довести размеры пенсионных
выплат до 14%, государственных социальных выплат - до 12%.
Как известно, с 1 января 2014 года
уже производилось повышение пенсионных выплат всем получателям
на 9% от получаемого размера пенсий. Эта мера коснулась более 1,8
млн. человек, включая пенсионеров
по линии силовых структур. В результате повышения средний размер пенсионных выплат составил 35183
тенге.
С учетом уже проведенной работы,
размеры пенсионных выплат всех получателей будут с 1 апреля текущего
года повышены таким образом, что
общее повышение размеров пенсий
в 2014 году составит 14%.
Повышение пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и
по возрасту с 1 апреля 2014 года составит до 12 %, с учетом уже произведенного
с
начала
года
повышения их размеров на 7 %.
В целом, предпринятые меры, наряду с мерами по обеспечению стабильности цен на основные виды
продовольственных и социально
значимых товаров, ГСМ, лекарственных средств, недопущению дефицита продукции и необоснованного
роста тарифов на услуги монополистов, позволят обеспечить покупательскую способность пенсий и
пособий в связи с недавней корректировкой обменного курса тенге.
А. КОШКИМБАЕВА,
начальник Осакаровского
РО ГЦВП
4 стр.
Борьба
с коррупцией
в налоговых
органах
Коррупция сегодня - это получение
материальных и юридических преимуществ путем обхода законов в
своих интересах, решение локальных частных проблем за счет
?своих? людей, это и использование
государственных функций в частных
интересах, которые, как правило,
идут вразрез с интересами общества, интересами национальной безопасности государства.
29 декабря 2010 г. принят Закон
Республики Казахстан ?Об изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам дальнейшего
усиления борьбы с коррупцией? направленного на:
-усиление ответственности должностных лиц за совершение коррупционных
преступлений
путем
увеличения штрафных санкций и
введения конфискации имущества;
-возложение на руководителей государственных органов, государственных организаций с долей
государственного участия непосредственной обязанности по противодействию
коррупции
с
установлением за это персональной
ответственности;
- установление мер по стимулированию антикоррупционности граждан,
включающие
механизм
поощрения деятельности, направленной на оказание содействия, пресечение и раскрытие коррупционных
правонарушений.
В органах налоговой службы для
борьбы с коррупцией существует несколько направлений. Соблюдение
сроков оказания государственных
услуг с целью исключения бюрократических проволочек и необходимости поиска налогоплательщиком
путей ?ускорения? получения услуги.
Минимизация контактов работников
органов налоговой службы с налогоплательщиками путем увеличения
количества электронных налоговых
услуг, создания и развития современных Центров приема и обработки информации
по
обслуживанию
налогоплательщиков. На сегодняшний день более девяноста процентов
действующих налогоплательщиков
переведены на электронный обмен
документами с налоговым органом. В
результате, предприниматель, не выходя из своего офиса, отправляет налоговую отчетность, просматривает
свои лицевые счета, получает уведомления от нас. Все это также решило
проблему
очередей
в
налоговых комитетах. Существенное
значение в сфере борьбы с коррупцией придается повышению имиджа
органов налоговой службы и налоговой культуры налогоплательщиков, а
также взаимодействию и активизации сотрудничества в сфере борьбы
с коррупцией с правоохранительными органами и институтами гражданского общества.
В целях обеспечения доверия у общественности, защиты законных
прав и интересов граждан, организаций и государства при исполнении
налогового и иного законодательства, а также профилактики и предупреждения
коррупционных
правонарушений в Налоговом управлении по Осакаровскому району
функционирует телефон доверия 414-04, установлены ?ящики для жалоб
и предложений? и имеются ?книги
жалоб и предложений?. Проведение
в комплексе вышеуказанных антикоррупционных мероприятий позволяют
эффективно
и
целенаправленно противостоять коррупционным проявлениям в налоговых отношениях, повысить имидж
органов налоговой службы и рост доверия налогоплательщиков.
Налоговое управление.
? 13 (7393) 29 марта 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
Отбасы-т?рмысты? ?атынастар саласында?ы
?к?мш?л?к ???ы? б?зушылы? ?ш?н жауаптылы?
10.03.2014 жылы са?ат 14.00 шамасында, аз.М мас к?й?нде ?з ?й?нде ай?айшу шы?арып, анасына былапыт с?з с?йлеген.
10.03.2014 жылы М.-?а ?атысты ??Бт?РК-н?? 79-5 бабыны? 2 б?л?г?мен (отбасы-т?рмысты? ?атынастарда сыйламай, былапыт с?йлеу, ?орлап ти?су, кемс?ту, ж?не оларды? тынышты?ын б?затын, жеке, п?терде немесе ?зге де
т?р?ын жайда бас?а да ?рекеттерд?, ?к?мш?л?к жаза ?олдан?аннан кей?н б?р
жыл ?ш?нде ?айталап жасал?ан ?рекет) ?к?мш?л?к ???ы? б?зушылы? туралы хаттама толтырылды.
12.03.2014 жылы аз. М. ??Бт?РК-н?? 79-5 бабыны? 2 б?л?г?мен ?к?мш?л?к
???ы? б?зушылы? жаса?аны ?ш?н к?н?л? деп танылып, о?ан 15 (он бес) т?ул?к
?к?мш?л?к ?амау жазасы та?айындалды.
?аулы за?ды к?ш?не енген жо?.
Осакаров ауданды? сотыны? баспас?з ?ызмет?
Ответственность по административным делам
в сфере семейно-бытовых отношений
10.03.2014 года около 14.00 часов, гражданин М., находясь у себя дома, в
состоянии алкогольного опьянения, устроил в доме скандал и дебош, выражался нецензурной бранью в адрес своей матери.
10.03.2014 года в отношении гражданина М. составлен протокол об административном правонарушении по статье 79-5 ч.2 КРКоАП. (т.е. противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений, выразившееся в
нецензурной брани и действиях, выражающих неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающих их
спокойствие, совершенное в индивидуальном жилом доме, квартире или ином
жилище, совершенное повторно в течение года, после наложения административного взыскания).
Судом, 12.03.2014 года вынесено постановление в отношении гражданина
М., который признан виновным в совершении административного правонарушения, по ст. 79-5 ч.2 КРКоАП и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Пресс- служба Осакаровского районного суда
Электронное
правительство
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Весна пришла и все кругом ожило.
Солнечные лучи пробиваются сквозь
тучи, прогоняя холод. Снег сходит с
пригорков веселыми ручейками. Отовсюду слышится их журчание. Весна
пришла и принесла новую жизнь.
Зима пытается еще удержаться на
своем троне, однако с каждым днем
силы ее тают, она не может противостоять весне. Повсюду слышится
голос весны: капель, журчание ручейков, веселое щебетание птиц.
Когда весна уже заняла свои владения, начинают прилетать птицы.
Как они истосковались по родной
земле, и возвращаются каждый год
из теплых стран, преодолевая огромные расстояния. Именно перелетные
птицы говорят о том, что пришла
весна. Зимнее царство разрушено и
теперь будет тепло. Начинает просыпаться природа. На деревьях начинают
распускаться
листья.
Просыпаются и первые весенние
цветы - подснежники, которые,
словно снег, устилают землю.
Именно эти цветы являются символом весны. Дни становятся длиннее,
и от этого становится веселее. Так и
хочется целыми днями гулять по
улице.
Много работы у зверей и птиц. Они
должны вырыть норы, построить
гнезда. Также много работы и у
Онлайн подача заявления на регистрацию
заключения брака, расторжения брака,
перемены ФИО и выдача архивных справок и
повторных свидетельств
Уважаемые
налогоплательщики!
Налоговое управление по Осакаровскому
району доводит до вашего сведения, что в соответствии с пунктом 1 статьи 68 Кодекса Республики Казахстан ?О налогах и других
обязательных платежах в бюджет? (Налоговый Кодекс) налоговая отчетность представляется налогоплательщиком (налоговым
агентом) в налоговые органы в порядке и
сроки, установленные Налоговым кодексом.
В этой связи в разделе ?Настройки?/ ?Подписка на рассылку сообщений? в web-приложения
?Кабинет
налогоплательщика?
реализована возможность получения информации по электронной почте и (или) SMS сообщения
на
мобильный
телефон
о
наступлении срока представления налоговой
отчетности. Для подключения к рассылке необходимо указать адрес электронной почты и
(или) номер мобильного телефона.
Обращаем внимание, что согласно статье
206 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, за непредставление налогоплательщиком в налоговый
орган отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан
влечет штраф.
Во избежание нарушения срока представления налоговой отчетности рекомендуем подключиться к данной рассылке.
Налоговое управление.
Функция предназначена для подачи заявления на регистрацию брака, расторжения брака, перемены Ф.И.О., выдача архивных справок и повторных свидетельств через портал
?электронного правительства? Республики Казахстан (ПЭП).
Заявители, имеющие действующую электронную подпись
(ЭЦП), которые намерены заключить брак между собой, расторгнуть брак (по взаимному согласию не имеющих общих несовершеннолетних детей и имущественных и иных претензий,
подать электронное заявление на регистрацию перемены фамилии, имени, отчества (возможна только по причине заключения или расторжения брака), получение архивных справок (о
рождении, о заключении брака, о расторжении брака, о перемене фамилии, имени, отчества), и повторных свидетельств (о
рождении, о заключении брака, о расторжении брака, о перемене фамилии, имени, отчества, об установлении отцовства,
об усыновлении\удочерении) могут подавать заявление посредством ПЭП. Подавать заявление может любой заявитель,
необходимым условием для осуществления услуги является
наличие электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и оплата услуги.
Оплата производится с помощью платежных карт VISA, Mastercard и Maestro. Перевод денег на счет Казначейства осуществляется банком не позднее дня, следующего за днем
проведения оплаты.
В результате оказания услуги заявитель получает уведомление с указанием даты и адреса органа ЗАГС, который необходимо посетить в указанное время. При себе необходимо иметь
распечатанное уведомление и документ, удостоверяющий личность.
Г. УЛЖАРТЕГ?,
главный специалист службы ЗАГС УЮ
Осакаровского района
людей. Весна пора работы.
Так и у нас, государственных инспекторов РГУ ?ГНПП ?Буйратау?,
весной стартует природоохранная
акция ?Марш парков?, призванная
привлечь внимание общественности,
представителей власти, средств массовой информации, к проблемам
особо охраняемых природных территорий. В рамках Марша парков в
учебных заведениях запланировано
проведение бесед, лекций, различных конкурсов на природоохранную
тематику.
Марш парков дает возможность
каждому человеку открыть для себя
национальные парки, заповедники,
как уникальную часть национального
природного достояния своей страны
и своими конкретными действиями
внести личный вклад в их сохранение и развитие. Ведь заповедники и
национальные парки - это гордость и
сокровищница природных богатств
нашего государства, и они вправе
рассчитывать на внимание и поддержку всего общества. Маршируйте
и вы вместе с нами, ведь в наших
силах - помочь сохранению казахстанской природы!
Ж. ИБРАЕВА,
и.о. начальника отдела
экопросвещения и туризма.
Железная дорога ? не
место для прогулок!
По станциям Карагандинского отделения дороги за два месяца 2014 года произошло два случая наезда на посторонних
людей со смертельным исходом.
Основной причиной несчастных случаев является хождение людей по путям
и переход железнодорожного полотна в
неустановленных местах.
Рельсовая колея - не тропа для пешеходов и не место для прогулок. Многие
очень слабо представляют себе опасность, которой они подвергаются, идя по
шпалам.
Пассажирские поезда, электропоезда
курсируют со скоростью 100-120 км/ч, а
тормозной путь при этой скорости составляет не менее 1000 метров с момента начало торможения.
Нахождение человека ближе 2 метров
от пути, по которому идет поезд, опасно.
Особую тревогу вызывает то, что под
железнодорожный состав попадают дети.
Пользуясь отсутствием контроля со стороны родителей и взрослых, дети устраивают игры вблизи железнодорожного
полотна, чем подвергают себя смертельной опасности.
Необходимо всегда помнить, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности.
Д. ДАУЛЕТЖАНОВ,
заместитель начальника
станции Осакаровка
ОПМ ?БЫТ?
СА? БОЛАЙЫ?!
В целях стабилизации криминогенной обстановки, профилактики правонарушений, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений и в состоянии алкогольного опьянения, выявления
и
постановки
на
профилактические учеты лиц, склонных к совершению правонарушений,
в период с 18 по 25 марта 2014 года
на территории Осакаровского района
проведена оперативно-профилактическая отработка ?БЫТ?.
Проведена проверка лиц, состоящих на профилактических учетах в
ОВД (алкоголики, семейные дебоширы, неблагополучные семьи,
ранее судимые, осужденные без изоляции от общества). Проведены лекции и беседы в средних учебных
заведениях района. Подготовлены 3
материала в специализированное лечебно-профилактическое учреждение.
Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле у
руководства ОВД.
Б. КАРЖАСПЕКОВА,
инспектор по защите женщин
от насилия ОВД,
капитан полиции
?ртке ?арсы шараларды ?олдана б?лу, ?рт ?ауп?н жою?а к?мектесед?. Оны?
?ш?нде ?с?ресе, мектептерде ж?не халы? к?п жиналатын орындарда ер?кт? ?рт
с?нд?ру ??рылымдарыны? ат?аратын р?л? ?те зор. ?имараттарда ?рт
?ау?пс?зд?г? ережелер?н?? талаптары ?ата? орындалуы шарт. К?рнект? жерлерде
?рт орын ала ?ал?ан кезде адамдарды эвакуациялау сызбалары ?л?ну?,
ал?аш?ы ?рт с?нд?ру ??ралдарымен ?амтамасыз ет?лу? ти?с.
Мекемелерд?? ?нд?р?с орындары мен т?р?ын ?йлерд??, мектептерд?? аулалары к?л-?о?ыстан, тез т?тан?ыш заттардан тазартылып, баспалда?тар,
ала?шалар, сырт?а шы?атын ес?ктер б?гет болатын заттардан тазартылуы
керек.
То? ?тк?зет?н сымдарды? талап?а сай орнатылмауы, адам ?м?р?не малм?л?кке ?ау?п т?нд?ред?. К?б?не ?йлерде ?рт, то? сымдарыны? д?рыс тартылмауы мен ?ыс?ы маусымда ?йд? жылыту пештер?н?? д?рыс салынбауынан
шы?ады. ?йлердег? пештер уа?тылы к?лденбеу?н?? салдарынан и?с тию
жа?дайлары да жи? кездесуде.
?рб?р шаруашылы? басшылары мен отбасы м?шелер? ?рт ?ауп? ж?н?ндег?
Осакаров ауданды? ТЖ б?л?м?н?? инспекторларыны? к?рсеткен кемш?л?ктер?н
тез арада жойып отыр?аны д?рыс.
Са? болайы?.
Сен?м телефондары: 87212/51-89-37/, 872149/42312/.
Б. АРЫСТАНБЕКОВ,
Осакаров ауданыны? ТЖБ-н?? басты?ы ??? капитаны
Уважаемые жители!
Предлагаем вам принять активное участие в обустройстве и наведении порядка на улицах родного поселка, а также заранее позаботиться о собственной безопасности и во избежание подтоплений весной на своих частных
подворьях провести работы по беспрепятственному пропуску паводковых вод,
очистить ближайшие ручьи, арыки от мусора и сухой травы, создать обвалования вокруг домов, запастись инертным материалом.
Отдел по ЧС Осакаровского района
Нотариус Мудрагель Галина
Николаевна
(лицензия
?
0001541 от 05.08.2003 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Юрченко
Сергея Дмитриевича, умершего
16.11.2013 года.
Всем
заинтересованным
лицам следует обращаться по
адресу: Карагандинская область,
Осакаровский район, п. Молодежный, ул. Ленина, 24-а, тел.
21745.
*Частный учкомбинат ?Акжол?
(свидетельство о госрегистрации
серия 08915 ? 0016514 от 23 декабря 2011 г., выданное на имя
Турмаганбетова М. Н.) объявляет
о прекращении своей деятельности.
*Утерянные акт приемочной
комиссии о приемке легализованного объекта строительства в
эксплуатацию ? от 08.10.2007 г.
и решение комиссии по легализации недвижимого имущества
? 2229 от 02.03.2007 г. на имя
Мукашевой Айгуль Сайрановны,
считать недействительными.
? 13 (7393) 29 марта 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
5 стр.
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Уважаемую
Елену Марьяновну ВРОНА
сердечно поздравляем с днем рождения!
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам счастливой жизни,
И будет пусть она такой!
Коллектив редакции.
* * *
Уважаемого
Николая Николаевича КОШЕВЦА
от всей души поздравляем с днем рождения!
Пусть будет все, как может быть, мечталось:
В работе уваженье и почет,
Чтоб все хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везет!
Пусть все Ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!
Коллектив редакции.
* * *
Дорогого мужа, папу, бабая
Юсупа Юнусовича БИКМАЕВА
поздравляем с юбилеем!
Прими от нас: жены, детей
Поздравленья в славный юбилей!
70 ? для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь как дорог нам, любим!
Как нам нужен заботливый твой взгляд,
Юмор твой ? ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья
В юбилейный, славный день рожденья!
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, добром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!
Жена, сыновья, снохи и Ваши внуки.
Дорогую маму
Валентину Павловну ЛИПЧАНСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая, Радости, надежды и мечты.
80 лет ? это мудрость и опыт,
80 лет ? успех и почет!
80 лет ? это дети и внуки,
И поздравлениям прекрасным не знаешь ты счет!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
С любовью, твои дети.
* * *
Уважаемую
Валентину Павловну ЛИПЧАНСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот славный юбилей
Отличного здоровья, доброты,
Счастливых и благополучных дней,
Любви родных, сердечной теплоты,
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
С улыбкой молодой на мир смотреть,
Пусть не иссякнет бодрости заряд,
Чтоб никогда душою не стареть!
Семья Петцольд.
* * *
Дорогого мужа и папу
Николая Сергеевича ЗАДВОРНОГО
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тридцать лет пролетели уже!
Теплых слов для тебя не жалеем,
Чтобы радость царила в душе.
В этот день мы желаем здоровья,
Счастья, радости, новых побед!
И еще мы желаем сегодня
Жить сто лет и прожить их без бед!
Жена Людмила, сын Кирилл.
Уважаемого
Игоря Валентиновича РОДИОНОВА
поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
* * *
Куралай Канашевну ТАЙШУБЕКОВУ
поздравляем с 55-летием!
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов в
работе, благополучия в семье!
Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды ? прочь и прочь ? беда!
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Подруги Батима, Ира.
с. Сункар.
* * *
Наталью ОСПАНОВУ
от всей души поздравляем с днем рождения!
Искренне желаем тебе
Удачи, счастья в день рожденья,
Любви, здоровья, теплоты!
Пусть сердце наполняет радость
И все сбываются мечты!
Супруг Ерлан, дети Анель, Жанель.
* * *
Уважаемого
Николая Сергеевича ЗАДВОРНОГО
поздравляем с юбилеем!
Ваш юбилей ? совсем немного,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Коллектив КГКП ДО ??арлы?аш?.
Экспресс-курс предпринимательства
В области в текущем году реализуется программа нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса ?Бизнес-Советник?, которая предполагает проведение бесплатного
краткосрочного тренинг-обучения населения с предпринимательской инициативой и действующих предпринимателей в городах и районах области посредством предоставления
комплекса унифицированных и доступных знаний по созданию
и эффективному ведению бизнеса.
Согласно утвержденного графика курсы будут проводиться 12 апреля 2014 года в п. Осакаровка.
Желающих принять участие в данном тренинг-обучении заявки направлять в отдел предпринимательства и промышленности по тел. 42247.
ПРОДАЮТСЯ
*цыплята, утята, гусята,
корм, ракушка, лен, доски,
брус, стропила, бревна, столярные изделия на заказ,
профлист, жесть, уголок,
трубы, котлы отопления, шестигранник, OSB, крагис, сетка
рабица, минвата, пенопласт,
рубероид, битум и т . д. Обращаться: п. Осакаровка, ул.
Сельхозснабская, 65, тел.
41925, 50828, 87056139309.
*земельный участок 20
соток, вдоль трассы; а/м ВАЗ2104, 2002 г. в., белый. Тел.
87017549126, 87051833364.
*больш. дом (ванная, нов.
водопр., все хозпостр.). Обращаться: с. Батпак, ул. Садовая, 16, тел. 33733.
*благоустр. 2-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Театральная, 1, кв. 9. Тел 43406,
87014705740.
*автокемпинг. Цена 150000
у. е. Тел. 87015552708,
87013163726.
*грабли поперечные, КУНы,
косилка, стогомет. Новые. Россия. Тел. 87028491110.
*цыплята-бройлеры.
п.
Осакаровка, ул. Охотская, 10,
кв. 1 тел. 50709, 87017114860.
*Т-40, лопата на бульдозер
ДТ-75, двигатель по запчастям
ДТ-75. Тел. 87712859016.
*прессподборщики тюковые немецкого производства.
Астана. Тел. 87079988777.
*благ. дом (тел., интерн.,
водопр., санузел), 25 соток,
малинник, гараж, 2 сеновала.
Обращаться: с. Батпак. Тел.
33748, 87021974371.
*оборудование, формы для
изготовления изделий из бетона и гипса для заборов,
плитки тротуарной, камня фасадного, вазонов, балюстрад и
т. д. Тел. 42717, 87789415717.
*ДТ-75 бульдозер, 4500 у.
е.
(варианты).
Тел.
87771427378, 43253.
*корова, 1 отел, с теленком,
молочной породы, цена договорная. Тел. 87022819378,
87755938926, 41495.
*дом в п. Осакаровка, 2
сарая, погреб, огород 6 соток,
водопр., спутн. антенна, вода
пост., по ул. Шахматная, 126,
тел. 42662.
* а/м Mitsubishi Lancer,
2007 г. в., Седан, V-2, бензин,
КПП, типтроник, с пробегом,
черн. металлик, привод передн., литые диски, тонировка,
спойлер, ветровики, хрустальн. оптика, противотуманки,
велюр.
шторки,
квадросистема, СD, МР3,
USB, DVD, ГУР, ABS, спорт.
режим, сигнализация, автозавод, полн. электропакет, центрозамок,
кондиционер,
навигац. система, камера
задн. вида, все опции, кроме
кожи.
Тел.
87013753834,
87003228524, 35168.
*3-комн. квартира на 1
этаже в п. Осакаровка, ул. Гагарина или ОБМЕН на 1-комн.
кв-ру.
Тел.
42661,
+777572998466.
*коровы, годовалые телки,
телята в п. Осакаровка, тел.
42439, 87026809798.
*куры-несушки бел. и коричн. браун., утята, лохмоногие крупн. цыплята, бройл. 2
мес., гусята, перепелки, павлины козы, бараны. Тел.
87214943384, 87214943584,
87059722162.
*куры-молодки
несушки
(красные) ? 550 тг/шт. Тел.
41405,
87776781435,
87073372570.
*корова с 1-мес. теленком,
годовалая телочка, овцематка.
Обращаться: п. Осакаровка,
переулок Советский, 15, кв. 2,
тел. 42501.
*недорого торговое оборудов. под одежду, бильярдн.
стол, кафе совместно с квартирой, кассов. аппарат. Тел.
87051088412.
*4-комн. квартира в 2-кв.
доме (пласт. окна, водопр.,
кочегарка отд., санузел, гараж,
сарай) в п. Осакаровка, ул. Целинная, 42, тел. 42041 (после
? ?? ?????·??? ?? ????? ????? ???????
?????? ? ??????? ?·???. ? ????? ??????? ??≈?????? ?????????? ? ?????? ????????. ???.
87017031009, 87019721026.
От всей души!
В ТД ?Октябрь? ОТКРЫЛСЯ бутик ? 13
Ковры, столы TV, журн. столики, ковры на заказ. Возможна
рассрочка! Тел. 87027569985.
Уважаемые жители и гости п. Осакаровка!
Открылся новый отдел ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ И КНИГ.
У нас вы сможете найти халаты, сорочки, пижамы, бюстгалтера, плавки, носки, колготки, лосины, тапочки и др., а также
книги, газеты, журналы, открытки, детскую литературу.
Мы рады видеть вас в ТД ?Октябрь? на 2 этаже, бутик ? 10.
РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, микроволн., телевиз., стир. маш. автомат. С выездом. Тел. +77771073962.
??????? ??????????? ???????? ?? ?????? ??????: ??.
????????, 106.
????????? ??????????! ? ??? ???????? ????? ???????
?? ??????! ? ???????: ?????????? ·???? (? ????????????),
?????????, ???. ??·???, ????????, ?????, ?????????, ??????, ????. ???????. ????? ??????????? ?? ???????
?????!
???≈??? ? ?????? ??????? ·????? ??????????? ?? ??????: ??. ????·??????, 79, ???. 87014051350
Выражаю огромную благодарность Королевым Светлане и
Александру за оказание материальной помощи работнику
мечети, семье Оспановых. Спасибо вам, счастья, крепкого здоровья, благополучия в семье!
Наиб-имам мечети Оспан Ардак.
***
Выражаем сердечную благодарность главам КХ Летута В. Н и
Горяеву Н. Н., а также соседям, друзьям, родным, всем, кто оказал поддержку и помог в организации похорон нашего дорогого
мужа, отца, дедушки Кожекенова Андрея Тойгуловича. Желаем
всем доброго здоровья.
Мар??м ?кем?зд?? рухына арнап ??дайы ас С???ар
ауылында?ы асханада 2014 ж. 12 с?у?рде са?ат 13.00. бер?лед?.
Ж?байы, балалары, немерелер?.
ЕСКЕ АЛУ
С?у?рд?? т?рт? к?н? на?ашымыз
?ожекенов Андрей Тойгуловичты?
?м?рден аз?анына б?р ай болады.
Б?з б?г?н на?ашымызды? аруа?ына
д??а ба?ыштап, жиендер? мына
жыр жолдарын рухына арнаймыз.
Б?р ай болды ?з??д? жо?та?алы,
Б?р
ай
болады
ж?рег??
то?та?алы,
?здейм?з са?ынышпен к?ндер
санап
Болмай отыр к???л?м?зге то?тау ?л?.
Жан ед?? жадыра?ан жаны? ?зг?,
?иял ? м???а б?лед?? б?р?м?зд?.
Жайлы жат, топыра?ы? болсын тор?а.
Арнаймыз к?нде са?ан д??амызды.
Са?ынышпен еске алушылар: Альфия та?ы
бас?а жиендер?.
Собственник:
ТОО ?Районная
газета ?Сельский
труженик?
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО ?Арко?
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО ?Районная газета ?Сельский труженик?,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 13 Тираж 3800
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за ? 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Другие
Просмотров
182
Размер файла
2 865 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа