close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Технології

код для вставки
 В
ІДДІЛОСВІТИСЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
– 2СЕЛИДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І ІІІ СТУПЕНІВ №
. м Селидове
2011.р
Кафедра
Кафедра
вчителів початковихкласів
вчителів початковихкласів
– , Викладання цемист ецт во
– анеремесло
уньомусамийкорінь
… учит ельської справи
, Вічновинаходит и
, вимагат и
– удосконалюват и
от єдинийможливийкурс
.сучасноговчит еля
. . М А Рибникова
, Недосит ь знат и
.необхіднойзаст осовуват и
, .Недосит ь хот іт и необхіднойрост и
ЙоганнГёт е
- Жарновнікова Лариса Тимофіївна керівниккафедри
вчителів початковихкласів
Данілова Валентина Іванівна
Дводненко Людмила Миколаївна
Журбенко Олена Володимирівна
Локошко Людмила Анатоліївна
Налескіна Альвіна Віталіївна
Просоленко Лариса Миколаївна
Роженко Антоніна Володимирівна
Собко Наталія Миколаївна
Тарановська Валентина Володимирівна
Чупріянова Ольга Михайлівна
Матер
. .,іалпідготувалаЖарновніковаЛ Т
керівниккафедривчителів початковихкласів
– . – .Життя це час Час це рух
– , - .Рух постійназміна змінаубудьякійланціжиття
, . – Програє саме та ланка у ланцюгужиття яка не модернізується Освіта найпотужніша та
.найпотрібніша ланка повноцінного життя людини
, В умовах сьогодення дуже важко залишатися потрібнимта цікавимпедагогом що
-: , , “” « – , вчить по старому чітко сумно сухо Канула в минуле архаїчна формула Я вчитель
– ». « + =ти учень На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху Учитель учні
». , партнери Якщо вчитель хоче бути успішним він повинензмінити своє ставлення до
, , . , життя до освіти до учня На уроці вчитель має займатися не самореалізацією а
. ', , , навчанням інших Потрібно памятати що кожен з нас педагогів не тількизнавець в
, , , . , конкретнійгалузі а в першучергу вчитель людськихдуш Багато залежить віднас що
: ' . виросте з того тендітного паростка бурянчипишна троянда Тому коженпедагогповинен
. , відчуватикінцеву мету своєї діяльності Миповинні шукатинові методи нові підходидо
. -викладання науки Тількицікавий учитель може пробудитиінтерес до навчання у будь
.якого за темпераментомта здібностямиучня
, ? ,Як же бути цікавим сучасним та успішним Мимусимо постійно розвиватися
. – . , удосконалюватися Вчитель творча особистість Саме вінкерує навчальнимпроцесом в
, . його компетенції провестицікаві нетрадиційні уроки інколи навіть удовільнійформі На
сьогоднішнійдень є дуже багато рекомендаційщодо застосування інноваційних технологій
. унавчальномупроцесі
Чупріянова
Ольга
Михайлівна
Спеціаліствищої категорії
33 Стажроботи роки
Данілова
Валентина
Іванівна
Спеціаліствищої категорії
37 Стажроботи років
Собко
Наталія
Миколаївна
СпеціалістІ категорії
15 Стажроботи років
Просоленко Роженко
Лариса Миколаївна Антоніна Володимирівна
СпеціалістІ категорії Спеціаліствищої категорії
30 37 Стажроботи років Стажроботи років
Налескіна
Альвіна
Віталіївна
СпеціалістІІ категорії
10 Стажроботи років
Жарновнікова
Лариса
Тимофіївна
Спеціаліствищої категорії
– 28 Стажроботи років
Тарановська
Валентина
Володимирівна
СпеціалістІ категорії
–Стажроботи
31 рік
Дводненко
Людмила
Миколаївна
Спеціаліствищої категорії
34 Стажроботи роки
Федоренко
Локошко
Луіза Леонідівна Людмила Анатоліївна
СпеціалістІІ категорії СпеціалістІ категорії
– 13 23 Стажроботи років Стажроботи роки
угрупі подовженого дня
угрупі подовженого дня
Журбенко
Олена
Володимирівна
Спеціаліст
18 Стажроботи років
Технологія проектного
Технологія проектного
навчання
навчання
Суть методупроектів полягає в досягненні
дидактичної метичерез детальнурозробку
, навчальної проблеми яка повинна
завершитись реальнимпрактичним
. результатом
, ,Проектомможе бутивідеофільм стіннівка
, , альбом доповідь комп
’
ютерна презентація
.тощо
Методпроектів передбачає використання
, , .індивідуальної парної групової роботи
:Проекти
»
Дослідницькі
»
Творчі
»
Рольові
»
Інформаційні
»
Прикладні
Етапироботинадпроектом
•
, Оголошення теми мотивація
•
, Вибіртемита формипроекту прогнозування
результатів
•
, Вибірметодів дослідження розподіл
обов
’
язків міжчленамигрупи
•
Консультація вчителя щодо підборуджерел
інформації та втілення проекту
•
( ), Збірінформації учнями самостійна робота
, , обговорення аналіз висновки
•
Розподіл обов
’
язків щодо представлення
результатів роботи
•
, Оформлення проектів підготовка виступу
Інтерактивне навчання
Інтерактивне навчання
Інтерактивне навчання
– цеспеціальна
,форма організації пізнавальної діяльності
що має за метустворення комфортнихумов
, навчання за якихкоженучень відчуває
своюуспішність та інтелектуальну
.спроможність
:Групиінтерактивнихтехнологій
•
Інтерактивні технології кооперативного
навчання
•
Інтерактивні технології колективно
- груповогонавчання
•
Технології ситуативного моделювання
•
Технології опрацювання дискусійнихпитань
:Формула успішної роботи
+ Творчість школярів
= творчість вчителя
сучаснийурок
:Інтерактивне навчання сприяє
* Формуваннюзагальнонавчальнихнавичокта
вмінь
* Виробленнюжиттєвихцінностей
* , Створеннюатмосфериспівробітництва
взаємодії
* Розвиткукомунікативнихякостей
* Розвиткулогікитакритичногомислення
* Зацікавленнюнавчальнимматеріалом
* Розвиткутворчихздібностей
Орієнтовнийрозподілчасу
:міжетапамиінтерактивногоуроку
–
– 5%;Мотивація
–
– 5 %;Оголошення теми
–
– 10-15%;Інформування учнів
–
– 50-60%;Інтерактивна вправа
–
– 15-20%.Рефлексія
Використання інформаційних
Використання інформаційних
(комп
(комп
’
’
) ютерних технологій
) ютерних технологій
Комп
’
ютерні технології навчання
– цетака
, система навчання однимз технічнихзасобів
якої є комп
’
ютер
Застосування комп
’
ютера
:дозволяє вчителю
•
, , Готуватися до уроків виховнихгодин
, , батьківських зборів виступів на педрадах
засіданняхкафедри
•
Оформлюватидокументацію
•
Відстежуватирезультатинавчання учнів
•
Налагоджуватиспілкування з батькамисвоїх
учнів
•
, Обмінюватися з колегамидосвідомроботи
методичниминадбаннями
•
Обговорюватиз нимиактуальні питання
навчання і виховання учнів
•
Швидко отримуватийсистематизувати
потрібнуінформацію
Братина озброєння комп
’
– ютер це значить
.посилитисвої можливості в кілька разів
– !Беріться і успіх буде
. . О В Фещенко
Впровадження ІКТ дозволяє
* Підвищуватипізнавальнуактивністьучнів
* Впливатинаемоційнусферушколяра
* Активізуватинавчальнудіяльністьучнів
* Розвиватиінтересдопредметата
навчання взагалі
Технологія формування
Технологія формування
критичного мислення
критичного мислення
– Критичне мислення мислення вищого
, ,порядку яке спирається на інформацію
усвідомлене сприйняття власної
інтелектуальної діяльності та діяльності
. інших
:Основні прийомитехнології
* Використання синканів
* Мозковийштурм
* Постановкаучнямизапитань
* , Читанняз коментаремпередбаченням
* Дискусія
:Технологія дає учню
•
Вміння критично мислити
•
Вміння відповідно ставитися до власної
освіти
•
Вміння працюватиу співробітництві з
іншими
•
, Бажання і вміння статилюдиною яка
вчиться протягомвсього свого життя
:Навчання дає вчителюможливість
1.
Чітко виділятицілі навчання
2.
Підвищитимотиваціюнавчання
3.
Забезпечитиактивнунавчальнуактивність
4.
Забезпечитиобробкуінформації
5.
Стимулюватизміни
6.
Стимулюватироздуми
7.
Даватиможливість почутирізні думки
8.
Помагатизадаватипитання учням
9.
Сприятисамовираженню
10. Сприятиактивнійдискусії
Ігрові технології навчання
Ігрові технології навчання
– ,Гра це виддіяльності в умовах ситуацій
спрямованих на відтворення і засвоєння
, суспільного досвіду в якомускладається й
удосконалюється самоврядування
.поведінкою
, Навчальні ігримають за мету окрім
, засвоєння навчального матеріалу вмінь і
, навичок ще йнадання учневі можливості
, самовизначитися розвитоктворчих
, здібностей сприяють емоційному
.сприйманнюзмісту навчання тощо
:Структура гри
•
Ігрова задумка
•
Правила гри
•
Ігрові дії
•
Дидактичні завдання
•
Обладнання
•
Результатгри
Класифікація ігор
:за різнимиознаками
•
, , Навчальні тренувальні узагальнюючі
•
, , Пізнавальні виховні розвивальні
•
, , Репродуктивні продуктивні творчі
Перевагиігрової
:педагогічної технології
•
Ігрове навчання допомагає активізувати
пізнавальнудіяльність на уроці
•
Гра забезпечує високийступінь
задіяності дітейу навчальномупроцесі
•
Посилює емоційнийі творчийхарактер
заняття
•
Вчить самостійності уприйнятті рішень
•
Використання гридає змогууспішно
формуватиі закріплюватипозитивне
ставлення дитинидо навчальної праці
Списоквикористанихджерел
Списоквикористанихджерел
. ., . .Довгопол И И Ивкова Т А
Современные образовательные и
– : педагогические технологии Симферополь
«», 2007Видавнича група Ната
Методична
/ роботавчителяпочатковихкласів
. . . – .: упоряд О В Полєвікова Х Видавнича
“”, 2010група Основа
. . Пономаренко Л В Використання інформаційних
технологійупрактичнійроботі початкової
– .: “”, 2010школи Х Видавнича група Основа
“ ”, 3, 2008Журнал Початкова школа №
“ ”, Журнал Початкова школа №
1
0, 2010
http://
volnroo.ucoz.ua
http://
teacher.at.ua
Автор
qetuo789
Документ
Категория
Образование
Просмотров
289
Размер файла
37 912 Кб
Теги
начальная школа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа