close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

економика

код для вставкиСкачать
1 Раздел ПКК
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
ВСТУП
В курсовому проекті необхідно виконати розрахунки економічної
ефективності модернізації або заміни обладнання основного виробничого
призначення в умовах діючого підприємства промисловості житлово-
комунального господарства для очищення стічних вод методом
центрифугування.
Перший етап розрахунків – визначення річного обсягу випуску
продукції за проектним варіантом і показників використання обладнання.
Другий етап – побудування графіка виконання робіт з модернізації
(заміни) обладнання.
Третій етап – розрахування величини додаткових капітальних
вкладень.
Четвертий етап – складання калькуляції проектної собівартості
продукції.
П’ятий етап – визначення величини економічного ефекту від
модернізації обладнання, висновок про доцільність модернізації (заміни)
обладнання.
Економічний ефект від модернізації (заміни) обладнання виражається в
прирості чистого приведеного доходу, обумовленого зростанням прибутку
від реалізації продукції.
В цьому розділі наводяться результати техніко-економічних
розрахунків удосконалення системи мулового господарства очисних споруд
м. Харкова пов’язана з механічним зневодненням осадів на
високопродуктивному обладнанні фірми «Вестфалія Сепаратор
Умвельттехнік ГмбХ».
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
1.
1 Визначення річного обсягу витрати осаду за проектним варіантом і
показників використання обладнання
Обсяг витрати осаду V
не може бути більшим за виробничу потужність
обладнання М
об
:
V
≤
М
об
,
де М
об
-
виробнича потужність обладнання (максимально припустимий
обсяг витрати осаду при заданому режимі роботи), м
3
.
Виробнича потужність насоса розраховується за формулою:
М
об
=
U
*Ф
н
,
де U
– годинна продуктивність обладнання, м
3
/год. (з паспорту
обладнання);
Ф
н
– номінальний фонд робочого часу обладнання, год. на рік;
Ф
н = [
365 – (В + С) -
Д
рем
]
*
n
зм
*
t
зм
*К
и
,
де В,С
– кількість вихідних та святкових днів на рік, протягом яких
підприємство не працює;
Д
рем
- кількість днів протягом яких виконуються планові ремонти;
n
зм
– кількість змін роботи обладнання на добу;
t
зм
- тривалість зміни, год.;
К
и
– коефіцієнт ефективного використання обладнання.
Враховуючи специфіку роботи підприємств будівельної галузі в
сучасних умовах, номінальний фонд робочого часу обладнання можна
розрахувати як:
Ф
н
=
[
365–(В+С)
]
*
t
доб
*К
и
-
Т
рем
,
де t
доб
- нормативна тривалість робочого часу обладнання за добу, год.;
Т
рем
– тривалість запланованих простоїв у ремонті, год. на рік.
Обсяг витрати осаду, на відміну від виробничої потужності,
розраховується за формулою:
V
=
U
* Ф
еф
,
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
де Ф
еф
– ефективний фонд робочого часу обладнання (насосної станції),
год.;
Ф
еф
=Ф
н
-
Т
непл
,
де Т
непл
– тривалість непланових простоїв обладнання як з
технологічних причин, год. на рік.
Після модернізації обладнання (монтаж та наладка перетворювача
частоти) можуть скоротитися заплановані простої у ремонті внаслідок
спрощення ремонтів, зменшення їх трудоміскості і/або кількості на рік.
Також можуть скоротитися неплановані простої з технічних причин (у
непланових ремонтах) внаслідок підвищення надійності обладнання, що
приведе до збільшення ефективного фонду часу роботи обладнання.
Складові ефективного фонду часу роботи обладнання за базовим
варіантом беруться зі звітност
і підприємства, а за проектним -
розраховуються самостійно у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Розрахунок ефективного фонду часу роботи насосної станції за
проектним варіантом
Показники
Значення показника
до
впровадження
після
впровадження
1. Календарні дні
365
365
2. Нормативна тривалість робочого часу, год.
24
24
3. Календарний фонд робочого часу, год.
k
=2 – коеф. змінності
17520
17520
4. Заплановані простої, год. на рік
-
-
5. Коеф. використання обладнання
0.98
0.98
6. Номінальний фонд робочого часу, год. на
рік
17169,6
17169,6
7. Неплановані простої, год. на рік
- з технологічних причин
858,48
858,48
8. Ефективний фонд робочого часу
обладнання, год. на рік
16311,12
16311,12
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Обсяг витрати осаду за базовим варіантом береться зі звітності
підприємства (фактичне значення попереднього року), а годинна
продуктивність насосної станції розраховується за формулою:
U
баз
=
баз
еф
баз
Ф
V
,
Після модернізації годинна продуктивність насосної станції може
зрости на величину Δ
U
, тоді: U
проект
=
U
баз
+ Δ
U
Величину приросту Δ
U
треба обгрунтувати і в разі необхідності
навести відповідні розрахунки.
У випадку, коли модернізація призводить до зростання годинної
продуктивності та (або) ефективного фонду часу, може збільшитися обсяг
витрати осаду. Але тільки за умови, що пропускна спроможність інших агрегатів
технологічної лінії це дозволяє:
V
проект
=
(
)
(
)
еф
баз
еф
баз
Ф
Ф
U
U
Δ
+
Δ
+
Результати розрахунків в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Визначення обсягу
витрати осаду за проектним варіантом
Показники
Базовий Проектний
1 Годинна продукти
вність носасної станції, м
3
120
120
2 Ефективний фонд часу роботи обла
днання,
год.
16311,12
16311,12
3 Обсяг перекачаного осаду за рік, м
3
1957334,4
1957334,4
Показники використання модернізованого обладнання визначаються за
формулами:
-
коефіцієнт використання обладнання за потужністю:
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
проект
пот
К
= проект
проект
проект
Ф
U
V
*
= 0,95
;
-
коефіцієнт використання обладнання за часом:
проект
час
К
= н
проект
еф
Ф
Ф
= 0,95
;
-
інтегральний коефіцієнт використання обладнання:
проект
інт
К
=
проект
пот
К
·
проект
час
К
= 0,9025
Після модернізації обладнання ці показники мають зрости (пр
инаймні
два з них).
1.
2
Графік виконання робіт з модернізації
Модернізація діючого обладнання потребує розробки графіка
пров
едення всього комплексу робіт в умовах діючого підприємства, цеха,
дільниці з урахуванням можливої зупинки безперервно діючого обладнання і
зменшення випуску продукції.
Графік виконання робіт з модернізації розробляється на базі труд
омісткості
робіт, складу бригади, визначення тривалості виконання кожного виду робіт.
Тривалість кожного етапу робіт з модернізації визначається за формулою:
бр
см
см
ij
ij
Ч
К
t
Q
t
*
*
=
,
де Q
ij
- трудомісткість і-го виду робіт, люд. - год.;
t
см
- тривалість зміни, год.;
К
см
- кількість змін за добу;
Ч
бр
- склад бригад, чол.
У залежності від складності та трудомісткості робіт розрахунок їх
тривалості можна виконувати у годинах, або змінах. Виходячи з тривалості і послідовності виконання робіт роздроблюється
графік виконання робіт з модернізації з урахуванням можливого суміщення
робіт у часі, мінімальної тривалості зупинки діючого обладнання.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Графік розробляється сітьовий або лінійний з наступною
календаризацією.
Розрахунки тривалості етапів заходів щодо модернізації і побудування
лінійного графіка наведений нижче (табл. 1.3 та рис. 1.1).
Таблиця 1.3
Розрахунок тривалості етапів робіт з модернізації обладнання
Показники
Вихідні дані
1 Т
рудомісткість видів робіт, люд./д
оба
.:
- розробка проектної документації
;
- засоби енергозабезпечення
;
- монтаж засобів автоматизації
;
- монтаж шаф і пультів
;
- монтаж КВПіА
;
- введення в експлуатацію;
- приймально-здавальні випробування
14
4
4
2
2
2
2
2 С
клад бригад, чол.
5
3
Тривалість етапів, доба
.
:
- розробка проектної документації
;
- засоби енергозабезпечення
;
- монтаж засобів автоматизації
;
- монтаж шаф і пультів
;
- монтаж КВПіА
;
- введення в експлуатацію;
- приймально-здавальні випробування
2,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
ᅧ ᅧ ᅧ 
ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ 
ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ - ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ 
ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ 
ᅧ ᅧ - ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ 
ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ - ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ ᅧ Рис. 1.1. Графік виконання робіт модернізації обладнання
1.3 Розрахунок додаткових капітальних вкладень
Собівартість роботи насосної станції визначається шляхом ділення суми
річних експлуатаційних витрат на річну кількість осадів на виході.
Експлуатаційні витрати складаються з:
-
утримання обслуговуючого персоналу;
-
відрахування на соціальне страхування;
-
вартість електроенергії;
-
амортизаційні відрахування;
-
поточний ремонт;
-
інші витрати.
Додаткові капітальні вкладення КВ
на модернізацію обладнання
розраховуються методом прямого підсумовування витрат за видами робіт.
КВ= КВ
об
+КВ
і
н = 28265,1 + 1095,21 = 29360,31
,
де КВ
об
-
вартість модернізації обладнання з урахуванням вартості
демонтажу, виготовлення вузлів та деталей, монтажу і випробування, яка
визначається прямими розрахунками, грн; Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
КВ
ін
– інші витрати, пов`язані з експлуатацією і введенням нової техніки
в період освоєння, впливом на навколишнє середовище, умовами праці та
іншими чинниками, грн.
Вартість модернізації обладнання КВ
об
розраховується шляхом
складання кошторису, в якому містятся витрати на придбання обладнання З
об
,
на його демонтаж, монтаж і налагодження З
дмн
:
КВ
об
=З
об
+З
дмн
Витрати на придбання обладнання визначаються за формулою:
З
об
=Ц
об
+Ц
тр
+Ц
зс
,
де Ц
об
- ціна придбання обладнання (встановлюється за прейскурантом
без ПДВ), грн;
Ц
т
р
- витрати, пов
`
язані з доставкою обладнання до станції призначення,
а від станції - на склад, включаючи вантажно-розвантажувальні роботи, грн;
Ц
зс
- заготівельно-складські, постачальницько-збутові витрати, витрати з
комплектації, а також витрати, пов
`
язані з упаковкою і тарою (якщо вони не
враховані у відпускній ціні обладнання), грн.
Ц
об
= Ц
пч
+Ц
сд
,
де Ц
пч
– ціна перетворювача частоти Lenze 8200 Vector, грн.;
Ц
сд
– ціна на сітьовий дросель Lenze.
Витрати на демонтаж, монтаж і налагодження обладнання включають
заробітну плату робітників, виконуючих ці роботи, відрахування на соціальні
заходи, витрати на експлуатацію машин і механізмів та інші витрати. В
укрупнених розрахунках З
дмн
приймається у розмірі 10-15% від Ц
об
.
Якщо модернізація обладнання проводиться силами ремонтно-
механічної служби обладнання, то вартість модернізації обладнання КВ
об
може бути визначена укрупненою з урахуванням витрат на матеріали М
,
основну і додаткову заробітну плату робочих ЗП
, відрахування на соціальні
заходи В
ідр
(39,5% від ЗП
), вартості експлуатації машині механізмів З
експл
і
загальновиробничих витрат З
заг. вир
. (у розмірі 110-130% від ЗП
):
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
К
об
=М+ЗП+В
ідр
+З
експл
+ З
заг. вир
Витрати на матеріали М
розраховують виходячи з норм витрат
матеріалів N
i
і ціни матеріалів Ц
мі
з урахуванням транспортно-заготівельних
витрат (5-15% від Ц
мі
):
М=
∑
=
−
n
i
Wmi
Ni
1
)
15
.
1
05
.
1
(
*
,
де n
- кількість видів матеріалів, які використовуються для модернізації
(виготовлення нових деталей, вузлів тощо).
Основна заробітна плата робочих розраховується за даними про
трудомісткість робіт з модернізації (виготовлення нових деталей, вузлів
тощо) за формулою
:
ЗП
осн
=
Q
м
*ГТС
,
де Q
м
- трудомісткість комплексу робіт з модернізації, чол.- год;
ГТС
– середня годинна тарифна ставка робочих, які виконують
модернізацію, грн.
Додаткова заробітна плата ЗП
дод
.
складає 20-40% від основної.
Таким чином, заробітна плата робочих визначається як
:
ЗП=ЗП
осн +ЗП
дод
Вартість експлуатації машині механізмів З
експл
, які використовуються під
час модернізації обладнання (засувок, транспортних засобів та ін.),
визначають виходячи з проектної потреби їх послуг У
м
у машино-годинах
(машино-змінах) та ціни машино-години (машино-зміни) експлуатації Ц
мг
:
З
експл
= У
м*
Ц
мг
Розрахунки додаткових капітальних вкладень виконуються в табл. 1.4.
Таблиця 1.4
Розрахунок додаткових капітальних вкладень
Показники
Позначення
Розрахунок
Значення
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
1 Вартість модернізації
обладнання
КВ
об
З
об + З
дмн
28265,1
2 Витрати на придбання
обладнання
- ціна придбання обладнання
- витрати на транспортування - заготівельно-складські та ін.
З
об
Ц
об
Ц
тр
Ц
зс
Ц
об + Ц
тр + Ц
зс
-
10% Ц
об
10% Ц
об
26285,04
21904,2
2190,42
2190,42
2 Витрати на монтаж, демонтаж і
налагодження обладнання
З
дмн
18% Ц
об
3942,756
3 Інші витрати
КВ
ін
5% Ц
об
1095,21
Разом
КВ
об + КВ
ін
29360,31
1.4 Електроенергія на технологічні цілі
Ця ста
ття включає витрати на електроенергію, яка безпосередньо
використовуються в процесі роботи насосної станції.
Витрати на
електроенергію на технологічні цілі розраховуються за формулою:
ãîä
ãðí
Ö
N
c
Çn
i
i
/
32
,
16
02
,
1
*
16
*
,
=
=
=
,
де N
i
– норми витрат енергії, на 1м
3
перекачаного осаду, натур. од.
(кВт);
Ц
і
- ціна одиниці електроенергії, грн.;
N
і
– споживна потужність одного насосу Tecflow
1451
за годину.
Витрати на електроенергію на технологічні цілі після модернізації
розраховуються аналогічно, у разі незмінних цін. Використання перетворювачів частоти дозволяють економити 25%
споживаної
електроенергії.
Потреби електроенергії
в натуральному обсязі до впровадження:
З
ее
= 16 * 1,02 * 24 * 365 * 3 = 428889,6 кВт
Потреби електроенергії в натуральному обсязі після впровадження:
З
е
= 16 * 1,02 * 24 * 365 * 3 * 0,25 = 107222,4 кВт
Економія електроенергії: 321667,2 кВт
Вартість електроенергії: 1,02 грн./кВт
Економічний ефект: 328100,54 грн.
1.5 Основна заробітна плата
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
До цієї статті відносяться витрати на виплату основної заробітної
плати, розрахованої згідно з прийнятими на підприємстві системами оплати
праці, у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робочих,
що зайн
яті модернізацією обладнання:
1.
інженер КВПіА -
4000 грн./місяць;
2.
оператор обладнання – 3500 грн./міс.;
3.
технолог – 3000 грн./міс.;
4.
механік – 2500 грн./міс.;
5.
електрик – 2500 грн./міс.
На модернізацію обладнання потрібно 3
0 днів (місяць).
Витрати на основну заробітну плату, які включаються до вартості
модернізації обладнання осн
од
ЗП
при одно номенклатурному виробництві
можна спрощено розрахувати за формулою:
.
15500
ãðí
ÇÏ
ÇÏ
îñí
ì³ñ
îñí
îä
=
=
∑
,
д
е
∑
îñí
ì³ñ
ÇÏ
- сума
основних заробітних плат робочих за місяць,
зайнятих при модернізації обладнання, грн;
Відрахування на соціальне страхування: Із заробітної плати працівника в бюджет утримується:
1.
Прибутковий податок – 15%;
2.
Страховий внесок – 2%;
3.
ФСС тимчасової втрати працездатності – 1%;
4.
ФСС на випадок безробіття – 0,6%.
Підприємство виплачує до бюджету з фонду заробітної плати наступні
нарахування:
1.
ПФ – 33,2%;
2.
ФСС тимчасової втрати працездатності – 1,4%;
3.
ФСС на випадок безробіття – 1,6%;
4.
ФСС від нещасних випадків візьмемо 0,8%.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Розраховуємо податки для кожного робітника та для підприємства:
Податкова соціальна пільга – 434,5 грн
База для оподаткування:
•
інженер КВПіА: 4000 – 434,5 = 3565,5 грн.
•
оператор обладнання: 3500 -
434,5 = 3065,5 грн.
•
технолог: 3000 – 434,5 = 2565,5 грн.
•
механік: 2500
– 434
,
5
=
2065,5 грн.
•
електрик: 2500
– 434
,
5
= 2065,5 грн.
Розрахунок податків та зборів інженера КВПіА:
ПФ = 3565,5 * 0,02 = 71,31 грн.
ФСС
вп
= 3565,5 * 0,01 = 35,66 грн.
ФСС
безр. = 3565,5 * 0,006 = 21,39 грн.
Σ = 71,31 + 35,66 + 21,39 =128,36 грн.
Прибутковий податок:
П
п
= (4000 – 128,36)*0,15=580,75 грн.
На руки інженер КВПіА отримає:
4000 – 128,36 – 580,75 =3290,89 грн.
Розрахунок податків та зборів оператора обладнання:
ПФ = 3065,5 * 0,02 = 61,31 грн.
ФСС
вп
= 3065,5 * 0,01 = 30,66 грн.
ФСС
безр. = 3065,5 * 0,006 = 18,39 грн.
Σ = 61,31+30,66+18,39 = 118,36 грн.
Прибутковий податок:
П
п
= (3500 – 118,36)*0,15=507,25 грн.
На руки оператор обладнання отримає:
3500 – 118,36 – 507,25 =2874,39 грн.
Розрахунок податків та зборів технолога:
ПФ = 2565,5 * 0,02 = 51,31 грн.
ФСС
вп
= 2565,5 * 0,01 = 25,66 грн.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
ФСС
безр. = 2565,5 * 0,006 = 15,39 грн.
Σ = 51,31 + 25,66+ 15,39 =92,36 грн.
Прибутковий податок:
П
п
= (3000 – 92,36)*0,15=436,15 грн.
На руки технолог отримає:
3000 – 92,36 – 436,15 =2471,49 грн.
Розрахунок податків та зборів механіка та електрика:
ПФ = 2065,5 * 0,02 = 41,31 грн.
ФСС
вп
= 2065,5 * 0,01 = 20,66 грн.
ФСС
безр. = 2065,5 * 0,006 = 12,39 грн.
Σ = 41,31 + 20,66 + 12,39 =74,36 грн.
Прибутковий податок:
П
п
= (2500 – 74,36)*0,15=363,85 грн.
На руки механік та електрик отримують по:
2500 – 74,36 – 363,85 =2061,79 грн.
Розрахунок внесків, які заплатить підприємство за 5 робітників:
∑
îñí
ì³ñ
ÇÏ
=
4000+3500+3000+2500+2500 = 15500 грн.
.
5146
%
100
%
2
,
33
*
15500
ãðí
ÏÔ
=
=
.
271
%
100
%
4
,
1
*
15500
ãðí
ÔÑÑâï
=
=
.
248
%
100
%
6
,
1
*
15500
.
ãðí
ÔÑÑáåçð
=
=
.
124
%
100
%
8
,
0
*
15500
ãðí
ÔÑÑíâ
=
=
Σ = 5146+271+248+124 = 5789 грн.
Після модернізації обладнання величина відрахувань на соці
альні
заходи може змінитися лише у тому випадку, якщо зміняться витрати на
основну і додаткову заробітну плату, а процентні ставки необхідно залишити
незмінними для забезпечення порівнянності розрахунків.
1.6 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання
:
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
А
мортизаційні відрахування визначені статтею 8 Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» та складають:
•
по будівлям та спорудам – 8%;
•
по обладнанню – 40%;
•
по іншим витратам – 24%.
Розрахунок річних сум затрат амортизаційних відрахувань показано в
таблиці 1.5
Р
озрахунки наведені в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Розрахунок річних сум витрат амортизаційних відрахувань
Найменування
Вартість, тис. грн.
Норматив, %
Сума витрат,
тис. грн.
Будівлі і споруди
2515,57
8
201,25
Обладнання
9335,93
40
3734,37
Інші
753,39
24
180,8
Разом
12604,89
4116,42
Необхідно використовувати той метод, який прийнятий на д
аному
підприємстві. У разі відсутності такої інформації можна скористатися
лінійним методом, за яким річна сума амортизаційних відрахувань
визначається як:
А=
100
Íà
ÎÂÔ
îáë
,
де ОВФ
обл
- первісна вартість основних виробничих фондів (у даному
випадку - обладнання), тис. грн;
Н
а
– річна норма амортизації, %.
Сума амортизаційних відрахувань, яка включається до собівартості одиниці
продукції, при однономенклатурному виробництві може бути розрах
ована як:
А
од
=
V
A
,
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
де V
- річний об
`
єм витрати осаду, натур. од. Після модернізації вартість обладнання зросте на величину додаткових
капітальних вкладень, і суму амортизаційних відрахувань в собівартості
одиниці продукції можна буде визначити наступним чином:
100
*
*
проект
a
проект
проект
од
V
Н
А
A
=
100
*
проект
обл
V
КВ
ОВФ
+
=
.
- витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-
транспортного обладнання, цехового транспорту, інструментів та приладів зі
складу основних виробничих засобів (технічний огляд, технічне
обслуговування). Розрахунки наведені в таблиці 1.6
;
- витрати на ремонт вище переліченого обладнання;
- витрати на утримання цехових транспортних засобів;
- інші витрати.
Таблиця 1.6
Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію обла
днання за
проектним варіантом, грн
Статті витрат
1-й рік
2-й рік
3-й рік
1 Вартість обладнання
29360,31
17616,19
10569,71
2 Амортизаційні відрахування
11744,12
7046,48
4227,88
3 Кінцева вартість
17616,19
10569,71
6341,83
1.
7 Визначення економічного ефекту від модернізації обладнання
Економічний ефект від модернізації обладнання визначається як
різниця між величинами чистого приведеного доходу (
NPV
), за проектним і
базовим варіантами за період Т
:
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
áàç
T
ïðîåêò
T
T
NPV
NPV
Å
−
=
.
Період розрахунків приймається два роки, тому що вихідною умовою є
швидка (не більш ніж за два роки) окупність додаткових капітальних
вкладень в модернізацію обладнання.
Величина чистого приведеного доходу NPV
за проектним та базовим
варіантами дорівнює різниці між величиною дисконтованих чистих
грошових надходжень (ЧГН) та величиною додаткових капіталовкладень
(КВ
дод
). Звісно, за базовим варіантом додаткових капіталовкладень немає,
тому:
NPV
баз
=ЧГН
баз
;
NPV
проект
=ЧГН
проект
– КВ
дод
.
Чисті грошові надходження представляють собою суму чистого
пр
ибутку ЧП
та амортизаційних відрахувань А
:
ЧГН =ЧП+А
.
Чистий прибуток визначається як різниця між прибутком від реалізації
проду
кції П
та величиною податку на прибуток П
приб
:
ЧП =П– П
приб
Ставка податку на прибуток станом на 1.11.05 в Україні складає 25%.
Розрахунки дисконтованих чистих грошових надходжень за базовим
варіантом і проектом виконують виходячи з умови, що реалізується весь
обсяг виробленої продукції, тобто доходи від реалізації продукції Д
визначаються множенням обсягу продукції у натуральному вираженні V
на
ціну одиниці продукції Ц
:
Д=
V
·Ц
.
Розрахунки виконуються в табл. 5.1.
Термін окупності додаткових капіталовкладень Т
о
к
можливо
розрахувати двома методами:
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
1)
методом прямого підрахунку, коли дисконтовані чисті грошові
надходження зростаючим підсумком перекриють додаткові капітальні
вкладення;
2)
за формулою:
Т
ок
=
баз
проект
дод
дод
ЧГН
ЧГН
КВ
ЧГН
КВ
−
=
Δ
.
Другий метод є більш точним, тому що дозволяє розраховувати строк
окупності до будь-якого знаку після крапки, на відміну від пе
ршого, згідно з
яким строк окупності може приймати лише цілі значення.
Якщо величина економічного ефекту Е
т
О
і при цьому строк
окупності додаткових капітальних вкладень не перевищує 2 роки, можна
вважати модернізацію обладнання ефективною.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Таблиця 1.7
Розрахунок дисконтова них чистих грошових надходжень
Показники
До впровадження
Після
впровадження
Відхилення
Витрати електроенергії, кВт
428889,6
107222,4
-
321667,2
Витрати електроенергії, грн.
437467,39
109366,85
-
328100,54
Тариф електроенергії, грн/кВт
1,02
1,02
-
Амортизаційні відрахування,
грн.
-
11744,12
11744,12
Капітальні вкладення, грн
-
29360,31
29360,31
Економічний ефект, грн./рік
-
-
-328100,54
Грошовий потік, грн
-
-
339844,66
Строк окупності, рік
-
-
0,086
Строк окупності
, міс.
-
-
1
Автор
galanova.alex
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
142
Размер файла
296 Кб
Теги
економика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа