close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аттестация Натарова Ю.О.

код для вставкиСкачать
Натарова
Юлія
Олександрівна
вчитель
англійської мови
НВО – ліцею НІТ
Творчий портрет учителя
Натарова Юлія Олександрвна, 19.03.1970 року
народження
Вчитель англійської мови НВО –ліцею НІТ
Загальний трудовий стаж – 22 роки
Стаж педагогічної роботи – 22 роки
Освіта – вища
- Ростовський – на – Дону педагогічний інститут,
1992 рік, спеціальність – викладання англійської
мови, кваліфікація – вчитель англійської мови
Курси підвищення кваліфікації
Курси підвищення кваліфікації педагогічних
працівників ЗНЗ “ Соціальні сервіси WEB – 2 ” у
навчальному виховному процесі, 2012 рік
Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської
мови, 2009 рік
Курси за програмою Microsoft “ Партнерство в
навчанні ”, 2007 рік
Документи
Технології, за якими я працюю
Ігрові форми
навчання
Рольові ігри
Використання
комп´ютерних
технологій
Проблемне
навчання
Метод
проектів
Метод
портфоліо
Самоосвіта
1. Розвиток комунікативних здібностей учнів з
використовуванням інтерактивних методів навчання на 2009-2010 н.р.
уроках англійської мови
2.Вивчення видів комунікативного підходу на уроках
іноземної мови
2010-2015 н.р.
3. Нестандартні форми організації роботи у групах
співпраці на уроках англійської мови
2010-2011 н.р.
4. Створення добірки з культури, історії, традицій та
мови
2011-2012 н.р.
5. Упровадження стратегій критичного мислення для
розвитку навичок аудіювання та створення ситуації
успіху на уроках англійської мови
2012-2015 н.р.
Участь в методичній роботі
1.Проведення відкритих уроків та участь у
виставках під час проведення предметних тижнів
2. Участь в проекті “Відкритий світ”
3. Член журі в шкільних та міських олімпіадах
4. Виступи на шкільному методоб´єднанні та
педрадах
Тема, над якою я працюю
“ Розвиток комунікативних
здібностей учнів з використанням
інтерактивних методів навчання
на уроках англійської мови “
З досвіду роботи
“I never teach my pupils, I only attempt to
provide the conditions in which they can
learn”.
Основною метою навчання іноземної мови в середній школі є
розвиток комунікативних здібностей учнів, уміння використовувати
іноземну мову як інструмент у діалозі культур сучасного світу.
Комунікативний підхід до навчання потребує відкритої
атмосфери співпраці й активної участі учнів у процесі навчання.
Ключові принципи комунікативно-орієнтованого навчання:
- в учнів стимулюються когнітивні процеси;
- учні – активні учасники процесу навчання;
- учнів заохочують висловлювати свої думки, виявляти свої почуття і
використовувати свій досвід;
- учні беруть участь у навчальному процесі, який імітує або створює
реальну ситуацію;
- учнів заохочують працювати разом;
- учнів заохочують брати на себе відповідальність за власне навчання
і розвивати вміння навчатися.
З досвіду роботи
З позиції комунікативного підходу методичний
зміст уроку іноземної мови визначається п’ятьма
основними принципами:
1. Орієнтація на особистість.
2. Мовленева спрямованість.
3. Ситуативність.
4. Функціональність.
5. Новизна.
Результатом роботи над проблемою має стати:
досягнення учнями такого рівня комунікативної
компетенції, який був би достатнім для здійснення
спілкування в усній та писемній формах у межах
комунікативних сфер.
Приклади інтерактивних вправ
Make up a story
(dialogue).
1. Робота в групах:
Клас поділено на групи. Кожна група
отримує розрізаний на речення текст або
діалог. Завдання учням: розмістити речення
в правильному порядку та зачитати класу.
2. Робота в парах:
За складеним із розрізаних стрічок
діалогом учні складають свої власні діалоги
та інсценують їх перед однокласниками
Розробки уроків
Тема: Урок домашнього читання
Підтема: О’Генрі. «Останній листок»
Вид уроку: урок комплексного застосування
ЗЗааггааллььннооооссввііт
тнніійй ллііццеейй ннооввиихх ііннф
фооррммааццііййнниихх т
тееххннооллооггіійй №
№22
ЗУН
Тип уроку: комбіновано-мовний
Цілі та задачі:
УУччиит
теелльь::
ННаат
таарроовваа Ю
Ю..О
О..
мм.. ДДннііппррооддззеерржжииннссьькк
•
Практична: узагальнити та розширити
знання
учнів
з
вивченої
лексики.
Практикувати
учнів в діалогічному та
монологічному мовленні та аудіюванні.
•
Навчальна: тренувати учнів в читанні
тексту з метою повного і точного розуміння
інформації. Підготувати
дітей до усного
висловлювання
за
темою
на
основі
прочитаного тексту.
•
Розвиваюча: розвивати вміння самостійно
працювати з книгою, словником. Розвивати
логічне мислення, пам’ять.
•
Виховна: виховувати в учнів інтерес до
читання
іноземною мовою, любов до
літератури.
Розробки уроків
Урок
у 7-му класі
по темі «Travelling»
(подорож)
вчитель:
Натарова Ю.О.
Тема: Дозвілля. Життя суспільства
Підтема: Подорожування різними видами транспорту
Вид уроку: Урок комплексного використання ЗУН.
Урок підсумкового контролю.
Тип уроку: Комбіновано-мовний
Задачі
Практична мета: Закріпити в мові учнів лексику
теми
“Подорож”.
Удосконалювати
навики
монологічного мовлення на основі вивченого
матеріалу по темі. Практикувати дітей в діалогічному
мовленні (діалог-запрос інформації). Практикувати
учнів в розумінні прослуханого тексту з вилученням
основної думки.
Навчальна мета: Сприяти виробленню
комунікативної компетенції, культури мовної
поведінки.
Виховна мета:
Уміння працювати в колективі.
Виховувати інтерес до здорового та корисного
способу відпочинку. Виховувати пізнавальний
інтерес до засвоєння матеріалу.
Розвиваюча мета:
Розвивати мовну
здогадку, довгочасну пам′ять, мислення, інтуіції.
Розробки уроків
TEMA: Світ кіно та театру “The World of Cinema
and Theatre”
ПІДТЕМА: Кіно та театр у нашому житті “Cinema
and Theatre in our Life”
ВИД УРОКУ: комбіновано – мовний.
ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ:
Повторити та активізувати лексику теми.
Удосконалювати техніку читання; розвивати
мовну здогадку та мовленнєву реакцію учнів.
Практикувати учнів в аудіюванні. Розвивати
комунікативні здібності учнів; активізувати
навички і вміння говоріння за темою. Розвивати
граматичні навички. Прививати учням почуття
прекрасного.
Виховувати
поняття
раціонального використання часу, поняття
цікавого та здорового способу життя та
відпочинку.
НАОЧНІСТЬ ТА ОБЛАДНАННЯ:
Картки для індивідуальної роботи,картки для
роботи в парах та роботи в групах.
Використання аудіо та відео записів. Завдання з
комп’ютерною підтримкою.
Розробки уроків
Натарова Ю.О.
вчитель вищої категорії
м.Дніпродзержинськ, 2011
ПРАКТИЧНА ЦІЛЬ: Активізувати вивчену лексику,
вчити умінню використовувати її і мовленій
ситуації, у діалогічному та монологічному
мовленні. Познайомити учнів із країнознавчими
реаліями Великобританії, Лондона, розширити
кругозір учнів. Вчити умінню працювати із
країнознавчою інформацією.
РОЗВИВАЮЧА ЦІЛЬ: Розвивати пізнавальні і
творчі здібності учнів, розвивати пам’ять,
мислення навички діалогічного та монологічного
мовлення,
аудіювання,
мовну
здогадку,
пізнавальний інтерес.
ВИХОВНА
ЦІЛЬ:
Виховувати
дбайливе
ставлення, інтерес до пам‘яток культури.
ТИП УРОКУ: урок-подорож.
ВИД УРОКУ: Урок комплексного застосування
ЗУН. Урок повного контролю.
ОБЛАДНАННЯ: Карта Великобританії, ілюстрації
визначних місць Лондону, королівської сім’ї,
картки з завданнями, кросворд, аудіозаписи
пісні та мікротекстів.
Я – класний керівник
Зустріч з
ветеранами
Відкриття
ліцейної
спартакіади
Я – класний керівник
Подорож містами
України
Результативність
фахової діяльності
1. Побережний Максим 11-А – захист курсової
роботи 2014 рік IV місто
2. Попова Дар´я 11-А клас – міська олімпіада 2014
рік IV місто
3. Попова Дар´я 10-А клас – міська олімпіада 2013
рік IV місто
Позакласна діяльність
1. Додаткові заняття з учнями, що потребують
допомоги
2. Підготовка учнів до шкільної та міської олімпіад
3. Участь в “ Тижні педмайстерності “ в ліцеї:
- підготовка виставки учнівських творчих робіт,
науково-дослідницьких робіт;
- підготовка та проведення позакласного заходу з
предмету з учнями 5-6 класів;
- підготовка та проведення відкритого уроку в 7-10
класах
Позакласна діяльність
Творчі роботи учнів
Матеріальна база кабінету
1.Накопичення дидактичного
матеріалу з предмету по
класах
2.Підготовка матеріалу для
семестрових контрольних
робіт по класах з усіх видів
мовної діяльності
3.Оформлення методичного
куточка:
- графік індивідуальної роботи
- графік тематичного оцінювання
- графік контрольних робіт
Навчитись
спілкуватись можна
тільки спілкуючись.
Завдання вчителя на
уроці – організовувати
спілкування так, щоб
учням було цікаво це
робити, щоб завдання
якнайбільше відповідали
реальним ситуаціям. При
цьому вчитель повинен
виховувати культуру
спілкування своїх учнів.
Дякую за увагу!
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
229
Размер файла
6 777 Кб
Теги
натарова, аттестации
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа