close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

инструкции за ползване на цифров мултиметър ms

код для вставкиСкачать
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР MS-8221С
1
№030822
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Този уред е изработен в съответствие със стандарта за електронни измервателни уреди IEC-61010-1 и
има степен на защита от претоварване CAT III 600V. Моля, следвайте инсрукциите за безопасност и
правилна употреба.
1.1 ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.1.1 Моля, спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди.
1.1.2 След закупуване на уреда, проверете за евентуални повреди при транспортирането му.
1.1.3 Проверете за следи от неправилно съхраняване - например висока влажност.
1.1.4 Проверете измервателните сонди за наранявания по изолацията им.
1.1.5 Пълна гаранция за безопасност може да имате само ако ползвате оригиналните сонди или други, но
от същия модел.
1.2 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
1.2.1 Преди измерване трябва да изберете правилната входна букса, функция и обхват.
1.2.2 Никога не измервайте ток или напрежение със стойности по-високи от максимално допустимите,
указани в техническата документация на уреда.
1.2.3 Никога не докосвайте върховете на измервателните сонди по време на измерване. Това може да бъде
опасно за Вашия живот.
1.2.4 При ръчен режим, когато измерваната стойност не е известна, поставете селекторния ключ на найвисокия обхват.
1.2.5 Не измервайте напрежения със стойност надвишаваща 600V спрямо земя.
1.2.6 Работете с повишено внимание с напрежения по-високи от 60VDC или 30VAC.
1.2.7 Никога не свързвайте измервателните сонди към източник на напрежение, когато селекторният ключ е
поставен на положение за измерване на ток, съпротивление, температура, проверка на диоди и
непрекъснатост на верига (зумер).
1.2.8 Преди да завъртите селекторния ключ, за да смените обхвата или функцията, разединете
измервателните сонди от тестваната верига.
1.2.9 Никога не измервайте съпротивление, температура, диоди и непрекъснатост на вериги под
напрежение.
1.2.10 Не правете измервания в помещения с повишена взривоопасност. Пазете от висока влажност и
запрашеност.
1.2.11 Ако забележите неправилно функциониране на уреда, преустановете измерването и внимателно
проверете изправността му, без да правите опит за ремонт.
1.2.12 Не включвайте уреда ако задният му капак е свален.
1.2.13 Моля, не съхранявайте уреда на места, изложени на директна слънчева светлина, висока
температура или висока влажност.
1.3 ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ
!
Важна информация, Моля, направете справка с ръководството за ползване.
Двойна изолация
CAT III
Защита от претоварване
CE
Съответствие с европейските директиви
Заземяване
Предпазител
AC
Променлив ток
DC
Постоянен ток
Диод
o )) )
Зумер
AC / DC
≅
Измерване с токови клещи - приставка
Градус Целзии
C°
Градус Фаренхайт
F°
Максимална стойност - памет
MAX-H
Временна памет
DATA-H
Автоматичен
режим на измерване
AUTO
Съобщение
за
подмяна на батерията
+ 1.4 ПОДДРЪЖКА
1.4.1 Моля, не отваряйте задния капак на уреда по време на измерване.
1.4.2 Преди да отворите капака на отеделението за батерята, отстранете измервателните сонди от
тестваната верига.
+ 1.4.3 За да избегнете грешно отчитане, подменете батерията веднага след появата на символ
1.4.4 Не използвайте абразивни материали за почистване на уреда.
1.4.5 Винаги поставяйте бутона за включване на позиция OFF, ако няма да ползвате уреда за по-дълго
време.
1.4.6 Ако дълго време няма да използвате уреда, извадете батерията му.
1.4.7 При замяна на предпазител, използвайте само такива с номинал 200mA/250V – бързодействащ.
2
ОПИСАНИЕ
Това е портативен, професионален уред с удобен LCD дисплей с подсветка.
Има:
- вградени защити срещу претоварване
- автоматични и ръчни обхвати
- автоматично изключване
- временна памет
- максимална стойност
2.1 ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
1. LCD дисплей
2. ON / OFF – бутон за вкл. / изкл.
3. RANGE – бутон за избор на обхват
4. FUNC. – бутон за избор на функция
5. Селекторен ключ
6. Входна букса ≅ 10A
7. Входна букса
8. Букса COM
9. Лицев панел
10.
– бутон за вкл. на подсветката на дисплея
11. DATA-H – бутон временна памет
12. MAX-H – бутон максимална стойност
2.2 КЛЮЧ, БУТОНИ И ВХОДНИ ГНЕЗДА
•
ON / OFF
•
RANGE
•
FUNC.
•
DATA-H
•
MAX-H
•
подсветка
•
Селектор
•
Букса 10А
•
Входна букса INPUT
•
Букса COM
З
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Точността е гарантирана за период от 1 година след калибриране при температура 18÷28°С и
относителна влажност до 75%.
3.1 ОСНОВНИ ДАННИ
3.1.1 Автоматични и ръчни обхвати
3.1.2 Максимално напрежение между вх. букси и земя 600VDC или AC
3.1.3 Токова защита F 200mA/250V бърз.
3.1.4 Надморска височина: 2000 m
3.1.5 Дисплей: LCD 16 mm
3.1.6 Максимална показвана стойност: 1999 (разрядност 3 1/2)
3.1.7 Показва полярност /показва (-)/
3.1.8 Индиказия за надвишен обхват OL
3.1.9 Скорост на измерване: 0.4 за секунда
3.1.10 Показва функция и капацитет
+ 3.1.11 Индикатор за изтощена батерия
3.1.12 Автоматично изключване след 15 минути
3.1.13 Захранване: 3 х 1.5V AAA батерии
3.1.14 Работна температура: 0÷40°С
3.1.15 Съхранение при: -10÷50°С
3.1.16 Размери: 158 х 74 х 32 mm
3.1.17 Тегло: 250 g
3.2 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Моля, разгледайте страници от 8 до 12 от оригиналното ръководство. Там са дадени обхватите,
точностите и защитите за всеки от режимите на уреда. Точността се дава като ±(% от измерената
величината + цифрата от младшия разряд).
4
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
4.1 ВКЛЮЧВАНЕ – натиснете бутон ON/OFF, за да включите или изключите уреда.
4.2 ВРЕМЕННА ПАМЕТ – натиснете DATA-H , за да запаметите временно текущата отчетена стойност.
4.3
МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ – натиснете MAX.H и уредът ще покаже максималната измерена
стойност.
4.4 ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ – превключва м/у AC и DC при измерване на ток и напрежение и м/у градус
Целзии и градус Фаренхайт при измерване на температура, проверка на диод и зумер (непрекъснатост
на верига).
4.5 ПРОМЯНА НА ОБХВАТА – натиснете този бутон, за да изберете ръчно желания от Вас обхват.
4.6 ПОДСВЕТКА – натиснете бутон
, за да вкл. подсветката на дисплея.
ЗАБЕЛЕЖКА !
Светодиодната подсветка на дисплея се изключва автоматично след 15 секунди. Целта е да се
пестят батериите. Възможно е при вкл. на подсветката да се появи индикацията за изтощена
батерия. След изгасване на подсветката индикацията изчезва.
4.7 АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ – след 15 минути неактивност уредът се изключва автоматично.
Уредът се вкл. автоматично при завъртане на селекторния ключ или натискане на някой от бутоните.
За да изкл. функцията за автоматично изк. , задръжте бутон DATA-H натиснат при вкл. на уреда.
4.8 ПОДГОТОВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
4.8.1 Натиснете бутон ON/OFF. Ако напрежението на батерията е по-ниско от 3,8V на дисплея ще се появи
индикация за изтощена батерии.
4.8.2 Знакът ! до входните букси показва, че измерваното напрежение трябва да бъде по-ниско от
указаното в техническата документация на уреда.
4.8.3 Изберете функция и обхват за предстоящото измерване. Ако не сте сигурни за стойността, задайте повисок обхват.
4.8.4 При измерване свързвайте първо черната измервателна сонда към „масата” на тестваната верига
4.9 ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!
!
Не измервайте напрежение по-високо от 600VDC
4.9.1 Свържете черната измервателна сонда към входна букса COM, а
червената към букса INPUT.
4.9.2 Завъртете селекторния ключ на положение V.
4.9.3 Натиснете бутон FUNC. за да изберете DC режим. Автоматичен или
ръчен режим може да изберете с натискане на бутон RANGE.
4.9.4 Свържете сондите към тестваната от Вас верига.
4.9.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
При измерване на малки по стойност напрежение е възможно уреда да отчита, когато сондите не са
свързани към измерваната верига. Това се дължи на високата чувствителност на уреда.
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При ръчен режим избирайте по-висок начален обхват.
4.10 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ
! ВНИМАНИЕ!
Не измервайте напрежение по-високо от 600VАC
4.10.1 Свържете черната измервателна сонда към входна букса COM, а
червената към букса INPUT.
4.10.2 Завъртете селекторния ключ на положение V.
4.10.3 Натиснете бутон FUNC., за да изберете АC режим. Автоматичен
или ръчен режим може да изберете с натискане на бутон RANGE.
4.10.4 Свържете сондите към тестваната от Вас верига.
4.10.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
При измерване на малки по стойност напрежение е възможно уреда да отчита, когато сондите не са
свързани към измерваната верига. Това се дължи на високата чувствителност на уреда.
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При ръчен режим избирайте по-висок начален обхват.
4.11 ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ТОК
4.11.1 Свържете черната измервателна сонда към входна букса
COM, а червената към букса 10А.
4.11.2 Завъртете селекторния ключ на положение А.
4.11.3 Натиснете бутон FUNC., за да изберете DC режим.
Автоматичен или ръчен режим може да изберете с
натискане на бутон RANGE.
4.11.4 Свържете сондите към тестваната от Вас верига.
4.11.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойнос.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При ръчен режим избирайте по-висок начален обхват.
! Внимание! Максималната стойност на тока е 10А! Този вход няма защита!
•
4.12 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВ TOK
4.12.1 Свържете черния проводник на приставката към COM, а червения към букса 10А.
4.12.2 Завъртете селекторния ключ на положение ≅А.
4.12.3 Натиснете бутон FUNC., за да изберете АC режим.
Автоматичен или ръчен режим може да изберете с
натискане на бутон RANGE.
4.12.4 Свържете сондите към тестваната от Вас верига.
4.12.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При ръчен режим избирайте по-висок начален обхват.
! Внимание! Максималната стойност на тока е 10А!
•
Този вход няма защита
4.13 ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ТОК С ТОКОВИ КЛЕЩИ - ПРИСТАВКА
4.13.1 Свържете черния проводник на приставката към COM, а червения към букса INPUT.
4.13.2 Завъртете селекторния ключ на положение
.
4.13.3 Натиснете бутон FUNC., за да изберете DC режим. Автоматичен
или ръчен режим може да изберете с натискане на бутон RANGE.
4.13.4 Проводникът трябва да минава през ухото, образувано от челюстите
на токовата приставка.
4.13.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При ръчен режим избирайте по-висок начален обхват.
•
При 200А уредът измерва 200mV, а при 2000А съответно 2V.
При други токови приставки е възможно коефициентът да е различен.
4.14 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВ ТОК С ТОКОВИ КЛЕЩИ - ПРИСТАВКА
4.14.1 Свържете черния проводник на приставката към COM, а червения към букса INPUT.
4.14.2 Завъртете селекторния ключ на положение
.
4.14.3 Натиснете бутон FUNC., за да изберете АC режим. Автоматичен
или ръчен режим може да изберете с натискане на бутон RANGE.
4.14.4 Проводникът трябва да минава през ухото, образувано от челюстите
на токовата приставка.
4.14.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При ръчен режим избирайте по-висок начален обхват.
•
При 200А уредът измерва 200mV, а при 2000А съответно 2V.
При други токови приставки е възможно коефициентът да е различен
4.15 ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!
!
Не измервайте съпротивление на елементи във верига под напрежение.
Убедете се, че всички кондензатори са разредени.
4.15.1 Свържете черния проводник на приставката към COM, а червения към букса INPUT.
4.15.2 Завъртете селекторния ключ на положение Ω.
Автоматичен или ръчен режим може да изберете с
натискане на бутон RANGE.
4.15.3 Свържете сондите към тестваната от Вас верига.
4.15.4 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
Ако дисплеят покаже OL - изберете по-висок обхват.
•
При измерване на съпротивления над 1 МΩ са необходими няколко
секунди за преустановяване на колебанията.
•
Ако сондите не са свързани към веригата - дисплеят показва OL.
4.16 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА
ВНИМАНИЕ!
!
Не докосвайте с термосондата части под напрежение.
4.16.1 Поставете селекторния ключ на положение TEMP.
4.16.2 Натиснете бутон FUNC., за да изберете измерване в градус Целзий.
4.16.3 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност /това е в случай, че
използвате вградения датчик/.
4.16.4 Когато използвате термодвойка, свържете черния проводник към входна
клема COM, а червения към клема INPUT.
4.16.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
4.17 ИЗМЕРВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
ВНИМАНИЕ!
!
Винаги разреждайте кондензаторите преди да пристъпите към
измерване.
4.17.1 Свържете черния проводник към COM, а
червения към букса INPUT.
4.17.2 Завъртете селекторния ключ на положение nF, 20µF или 2000µF.
4.17.3 Автоматичен или ръчен режим може да изберете с
натискане на бутон RANGE.
4.17.4 Преди измерване свържете 2-та края на кондензатора, за да се
разреди
4.17.5 Отчетете резултата.
ЗАБЕЛЕЖКА!
При малки стойности на измерваните кондензатори, влияние може да оказва и собственият
капацитет на измервателните сонди.
4.18 ПРОВЕРКА НА ДИОДИ
4.18.1 Свържете черната сонда към входна букса COM, a червената към INPUT.
4.18.2 Завъртете селекторния ключ на положение
.
4.18.3 Натиснете бутон FUNC., за да изберете
.
4.18.4 Свържете червената сонда към анода , а черната към катода.
4.18.5 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА!
•
При правилно свързване уредът ще отчете напрежението на диода в права
посока.
•
Ако сондите са свързани обратно дисплеят ще покаже OL.
•
Ако сондите не са свързани или диодът е прекъснат - дисплеят ще покаже OL.
4.19 ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ (ЗУМЕР)
ВНИМАНИЕ!
!
Никога не тествайте непрекъснатост на верига под напрежение.
Убедете се, че всички кондензатори са разредени.
4.19.1 Свържете черната сонда към входна букса COM, a червената към INPUT.
.
4.19.2 Завъртете селекторния ключ на положение о)))
4.19.3 С натискане на бутон FUNC. изберете режим о))).
4.19.4 Отчетете на дисплея измерената от Вас стойност.
4.19.5 При съпротивление под 50Ω ще чуете звуков сигнал.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако съпротивлението е над 200Ω
Ω или веригата е отворена дисплеят ще покаже OL.
4.20 ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНЗИСТОРИ
4.21 Завъртете селекторния ключ на положение hFE.
4.22 Свържете допълнителния мултифункционален слот към входни
букси COM и INPUT.
4.23 Определете вида на транзистора PNP или NPN и свържете към слота.
4.24 Отчетете резултата.
5
ПОДДРЪЖКА – преди да отворите задния капак, изключете уреда
и отстранете сондите.
5.1 СМЯНА НА БАТЕРИЯ - преди да смените батериите, изключете уреда
и отстранете сондите.
5.1.1 При поява на символ
сменете батериите с нови.
+ 5.1.2 Отвийте винтовете на капака и го отстранете.
5.1.3 Подменете батериите с нови.
5.1.4 Върнете капака на мястото му и завийте винтовете.
5.2 СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ
ВНИМАНИЕ!
!
Преди да пристъпите към подмяна, изключете уреда и отстранете измервателните сонди.
Подменяйте с бързодействащ предпазител 200mA/250V.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
!
6
1.
2.
3.
4.
Предпазители изгарят най-често в резултат на грешка при измерване.
Отвийте винтовете фиксиращи капака и го отстранете.
Подменете изгорелия предпазител с нов.
Върнете капака и завийте винтовете.
СМЯНА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ СОНДИ
ВНИМАНИЕ!
Пълна безопасност при работа гарантират само измервателните сонди от комплекта или други
от същия модел.При подмяна търсете измервателни сонди 600V 10A.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Измервателни сонди
Батерии: 3 х 1,5V ААА
Инструкции за ползване
Термодвойка (К тип)
Документ
Категория
Техническая литература
Просмотров
27
Размер файла
935 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа