close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Odstranjevanje starih naprav

код для вставкиСкачать
SI
HR
SRB - MNE
EN
SK
PL
HU
RO
RU
Navodila za uporabo ....................... 3
Upute za uporabu ......................... 10
Uputstva za upotrebu ................... 18
Instruction manual ........................ 26
N?vod na obsluhu ........................ 34
Instrukcja obs?ugi .......................... 42
Haszn?lati utas?t?s ........................ 50
Manual de instruc?iuni .................. 58
Инструкция по эксплуатации ..... 66
2
NAVODILA ZA UPORABO
SI
Odstranjevanje starih naprav
Simbol na izdelku oz. embala?i pomeni, da se s tem izdelkom ne ravna kot z navadnimi
gospodinjskimi odpadki, temve? ga je potrebno oddati na zbirnem mestu za recikliranje
elektri?nih in elektronskih naprav. Z ustreznim odstranjevanjem tega izdelka varujete okolje in
zdravje soljudi. Z neustreznim odlaganjem odpadkov ogro?ate okolje in zdravje. Ve? informacij glede
recikliranja tega izdelka lahko dobite pri pristojnem lokalnem organu, v komunalnem podjetju ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Ustrezna uporaba
Kuhali??e uporabljajte samo za pripravo jedi v gospodinjstvu. Uporaba v druge namene ni dovoljena.
Tukaj lahko najdete?
Prosimo, da pred uporabo kuhali??a pozorno preberete informacije v tem zvezku. Tukaj boste na?li
pomembne napotke za va?o varnost ter za uporabo, ?i??enje in vzdr?evanje naprave, da boste z njo
dolgo ?asa zadovoljni. ?e bi kdaj pri?lo do motenj, najprej preberite poglavje ?Kaj narediti v primeru
te?av??. Majhne okvare lahko pogosto odpravite sami in tako prihranite nepotrebne stro?ke servisiranja.
Ta navodila skrbno shranite. Navodila za uporabo in monta?o predajte za informacijo in varnost tudi
novim lastnikom naprave.
VARNOSTNI NAPOTKI
Za priklju?itev in delovanje
?
?
?
?
Naprave so izdelane po veljavnih varnostnih dolo?bah.
Aparat je izdelan v skladu z vsemi predpisanimi varnostnimi standardi, kljub temu pa ne
priporo?amo, da bi ga brez posebnega nadzora uporabljale osebe z zmanj?animi ? zi?nimi, gibalnimi ali
mentalnimi zmogljivostmi ali osebe s pomanjkanjem izku?enj ali znanja,. Enako priporo?ilo velja tudi glede
uporabe aparata s strani mladoletnih oseb.
Priklju?itev na omre?je, vzdr?evanje in popravila naprave lahko izvaja le poobla??en strokovnjak po
veljavnih varnostnih dolo?bah. Neustrezno izvedena dela ogro?ajo va?o varnost.
Raven hrupa: Lc < 70 dB(A)
Za kuhali??e
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Indukcijsko kuhali??e se pri visoki kuhalni stopnji zelo hitro segreje, zato ga vedno uporabljajte
pod nadzorom!
Pri kuhanju upo?tevajte zelo hitro segrevanje kuhalnih povr?in. Prepre?ite kuhanje s praznimi posodami, saj
pri tem obstaja nevarnost pregretja posode!
Ne polagajte praznih loncev in ponev na vklopljene kuhalne povr?ine.
Bodite previdni pri uporabi posod z dvojnim dnom. Tak?ne posode lahko neopazno ostanejo brez vode!
Posledi?no nastanejo po?kodbe na posodi in na kuhalni plo??i. Za to ne moremo prevzeti odgovornosti!
Kuhalno povr?ino po uporabi obvezno izklopite.
Pregreta olja in ma??obe se lahko sama v?gejo. Jedi z ma??obo in oljem pripravljajte le pod nadzorom.
Vnetega olja in ma??obe nikoli ne gasite z vodo! Posodo pokrijte s pokrovko in izklju?ite plo??o.
Steklokerami?na povr?ina je zelo odporna. Vendarle pa prepre?ite, da bi na plo??o padli trdi predmeti.
To?kasti udarci lahko povzro?ijo, da kuhali??e po?i.
Pri razpokah na povr?ini steklokerami?nega kuhali??a napravo takoj prenehajte uporabljati. Takoj izklopite
glavno varovalko in pokli?ite servisno slu?bo.
V kolikor kuhali??a zaradi okvare senzorskega upravljalnika ne bi bilo mogo?e izklopiti, takoj izklopite
glavno varovalko in pokli?ite servisno slu?bo.
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bodite pozorni pri delu z gospodinjskimi aparati! Priklju?ni vodi ne smejo priti v stik z vro?imi kuhalnimi
povr?inami.
Steklokerami?nega kuhali??a ni dovoljeno uporabljati kot odlagalno povr?ino.
Na kuhalno povr?ino ne polagajte alufolije oz. plastike. Od vro?e kuhalne povr?ine odstranite vse, kar bi se
lahko stopilo, npr. plastiko, folijo, posebej pa sladkor in mo?no sladkane jedi. Sladkor v vro?em stanju takoj
popolnoma odstranite s steklokerami?nega kuhali??a s posebnim strgalom za steklo zato, da bi prepre?ili
po?kodbe na plo??i.
Kovinskih predmetov (kuhinjska posoda, pribor ?) nikoli ne odlagajte na indukcijsko kuhali??e, ker lahko
postanejo vro?i. Nevarnost opeklin!
Gorljivih, lahko vnetljivih in plasti?nih predmetov ne odlagajte neposredno pod kuhali??e.
Nakit, ki ga nosite, lahko v neposredni bli?ini indukcijskega kuhali??a postane vro?. Pozor, nevarnost
opeklin. Ne gre za nakit, ki nima magnetskih lastnosti (npr. zlati ali srebrni prstani).
Nikoli ne pogrevajte zaprtih plo?evink in ovojne embala?e na kuhalni povr?ini. Z dodajanjem energije se
lahko razpo?ijo!
Senzorske tipke naj bodo vedno ?iste, saj naprava lahko zazna umazanijo kot pritisk s prstom. Na
senzorske tipke nikoli ne postavljajte predmetov (posode, kuhinjskih krp, itd.)! ?e iz posode prekipi na
senzorske tipke priporo?amo, da plo??o izklopite.
Vro?i lonci in ponve ne smejo pokrivati senzorskih tipk. V tem primeru se naprava sama izklopi.
?e imate v stanovanju ?ivali, ki bi lahko pri?le do kuhali??a, vklopite varovalo za otroke.
?e pri vgradnih pe?icah poteka proces pirolize, indukcijskega kuhali??a ni dovoljeno uporabljati.
Naprave ne morete upravljati z lo?enim daljinskim upravljalcem ali zunanjo napravo za nastavitev ?asa.
Po?ene ali zlomljene plo??e ne uporabljajte. ?e se na njej pojavi razpoka, jo takoj izklju?ite in izvlecite vti? iz
vti?nice, da se izognete elektri?nim ?okom. Za popravilo pokli?ite poobla??enega serviserja.
Za osebe
Pozor!
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vklju?no z otroki) z omejenimi ? zi?nimi, ?utilnimi ali mentalnimi
sposobnostmi ali osebe brez znanja in izku?enj, razen pod nadzorom izku?ene osebe, zadol?ene za
njihovo varnost, ki jim je natan?no razlo?ila delovanje in uporabo naprave ali pri uporabi naprave ponudila
pomo?. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Pozor!
Povr?ine grelnih in kuhalnih delov se pri uporabi segrejejo. Zato naj se otroci ne pribli?ujejo.
? Osebe s sr?nim vzpodbujevalnikom ali z inzulinsko ?rpalko se morajo prepri?ati, da indukcijsko kuhali??e
(frekven?no obmo?je indukcijskega kuhali??a je 20-50 kHZ) na njihove vsadke ne vpliva.
Opis naprave
Kuhali??e
Kuhalna plo??a je opremljena z indukcijskim kuhali??em. Indukcijska tuljava pod steklokerami?no
povr?ino ustvari elektromagnetsko izmeni?no polje, ki prodira skozi steklokerami?no plo??o in v dno
posode inducira segreti tok. Pri indukcijski kuhalni povr?ini se toplota ne prena?a ve? iz grelnega telesa
preko kuhinjske posode na jedi, ki se pripravljajo, temve? se razpolo?ljiva toplota prenese neposredno na
posodo s pomo?jo indukcijskih tokov.
Prednosti indukcijskega kuhali??a
?
?
?
?
Energijsko var?no kuhanje zaradi neposredne prevodnosti energije na posodo (potrebna je primerna
posoda iz magnetskega materiala),
ve?ja varnost, saj prenos energije poteka le, ko je pristavljena posoda,
prenos energije med indukcijsko kuhalno povr?ino in dnom posode z visokim izkoristkom,
zelo hitro segrevanje,
4
?
?
nevarnost opeklin je majhna, saj se kuhalna povr?ina segreje le zaradi toplega dna posode, prevreta
hrana se ne prime,
hitro, natan?no uravnavanje dovajanja energije.
UPRAVLJANJE
Posoda za indukcijsko kuhali??e
Posoda za indukcijsko kuhali??e mora biti iz kovine, imeti magnetne lastnosti in imeti dovolj veliko
povr?ino.
Preveritev posode
?e na vklopljeni kuhalni povr?ini ni posode ali pa je ta premajhna, prevajanja energije ne bo. ?e na
kuhalno povr?ino postavite primerno posodo, se nastavljena stopnja samodejno vklju?i. Dovajanje
energije seprekine, ?e posodo odstranite.
Druge funkcije
Pri dalj?i oz. isto?asni uporabi ene ali ve? senzorskih tipk (npr. zaradi posode, ki ste jo pomotoma
postavili na senzorske tipke) se ne izvede nobena funkcija upravljalnika.
Uporabljajte samo posode z dnom, primernim za indukcijsko kuhanje.
Primerne posode
Neprimerne posode
Emajlirane kovinske posode s debelim dnom
Posode iz bakra, nerjave?ega jekla, aluminija,
ognjevarnega stekla, keramike oz. lon?evine
Lito?elezne posode z emajliranim dnom
Posode iz nerjave?ega ve?plastnega jekla,
nerjave?ega feritnega jekla oz. aluminija s
posebnim dnom
Primernost posode lahko ugotovite tako:
Izvedite v nadaljevanju opisani magnetni test ali pa se prepri?ajte, da je na posodi znak, da je posoda
primerna za kuhanje z indukcijsko elektriko.
Magnetni test:
Magnet pribli?ajte dnu posode. ?e ga pritegne, posodo lahko uporabljate na ndukcijski kuhalni povr?ini.
Napotek:
Pri uporabi posod, ki so primerne za indukcijsko kuhanje, se lahko pojavijo dolo?eni zvoki. To je odvisno
od proizvajalca posode in od na?ina izdelave posode.
5
Bodite previdni pri uporabi posod z dvojnim dnom. Tak?ne posode lahko neopazno ostanejo brez vode!
Posledi?no nastanejo po?kodbe na posodi in na kuhalni plo??i. Za to ne moremo prevzeti odgovornosti!
Nasveti za var?evanje z energijo
?
?
?
?
?
?
?
V nadaljevanju boste na?li pomembne napotke za energijsko var?no in u?inkovito ravnanje z va?im novim
indukcijskim kuhali??em in s posodami.
Premer dna posode naj bo enak premeru kuhalne povr?ine.
Pri nakupu posode bodite pozorni na to, da je pogosto naveden zgornji premer posode. Ta je ponavadi
ve?ji od dna posode.
Lonci na pritisk so zaradi zaprtega prostora za kuhanje in nadtlaka ?e posebej var?ni, tako glede ?asa kot
energije. S kraj?im ?asom kuhanja se ohranijo vitamini.
Bodite pozorni na to, da je v loncu na pritisk vedno zadostna koli?ina teko?ine, saj se pri praznem loncu
zaradi pregretja lahko po?kodujeta kuhalna povr?ina in lonec.
Lonce oz. posodo po mo?nosti vedno pokrijte s primerno pokrovko.
Za vsako koli?ino jedi uporabljajte ustrezno posodo. Velika, a komaj napolnjena posoda, porabi precej
energije.
Kuhalne stopnje
Grelno mo? kuhalnih povr?in lahko nastavite na ve? stopenj. V tabeli so prikazani primeri uporabe za
posamezne stopnje.
Kuhalna stopnja
Primerno za
1-2
Nadaljevanje kuhanja majhnih koli?in hrane (najni?ja zmogljivost)
3
Nadaljevanje kuhanja
4-5
Nadaljevanje kuhanja ve?jih koli?in hrane, nadaljevanje pe?enja ve?jih kosov
6
Pe?enje, priprava pre?ganke
7-8
Pe?enje
9,10
Pogrevanje, pope?enje, pe?enje (visoka zmogljivost)
KUHALNA PLO??A
Dekor se lahko razlikuje od
prikazanega na slikah.
1.
1.
2.
2.
6
Indukcijska kuhalna plo??a
Senzorski upravljalnik
UPRAVLJANJE S SENZORSKIMI TIPKAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
tipka za vklop/stanje pripravljenosti
tipka za izklop (TIMER)
tipka za nastavitev temperature
tipka za nastavitev mo?i
tipka minus
tipka plus
prikazovalnik mo?i, temperature in timerja.
Uporaba tipk
Opisani upravljalnik zahteva, da pritisnete dolo?eno (izbirno) tipko nato pa pritisnete ?e naslednjo tipko.
Uporaba naslednje tipke mora na?eloma slediti v 10-tih sekundah, sicer se izbira izbri?e.
Tipki PLUS/MINUS lahko pritiskate samo posami?no.
Upravljanje kuhali??a in kuhalnih povr?in
1.
2.
3.
4.
5.
Pri priklju?itvi elektri?ne energije se vam prika?e indikator pripravljenosti On/Standby in na prikazovalniku
izpi?e temperatura kuhalne plo??e:
a) ?e je temperatura kuhalne plo??e manj?a kot 50°C, se na prikazovalniku prika?e ?-L-?
b) ?e je temperatura kuhalne plo??e ve?ja kot 50°C, se na prikazovalniku prika?e ?-H-?.
Primerno posodo postavite na sredino kuhalne plo??e.
Ponovno pritisnite On/Standby tipko za vklju?itev plo??e. Podatki na LED prikazovalniku izginejo. Pri?ne
utripati prikazovalnik HEAT in TEMP ter zasli?i opozorilni zvok. Aparat je s tem pripravljen za nadaljno
nastavitev funkcij. (opomba: ?e v naslednjih 30sekundah ne dolo?ite katerekoli funkcije, se aparat izklopi
(zasli?ali boste zvo?ni signal)).
Nato pritisnite tipko HEAT kuhali??e za?ne avtomatsko delovati z mo?jo 5. Z tipkama +/- lahko poljubno
nastavite mo? (1-10).
Z izbirno tipko TEMP kuhali??e za?ne segrevati, da dose?e prednastavljeno temperaturo 120°C. Z tipkama
+/- lahko poljubno nastavite temperaturo na 60°C - 240 °C.
Da bi isto?asno kuhali tudi na drugi kuhalni povr?ini, ponovite celoten postopek opisan v to?kah 1 do 5.
Avtomatika za izklop (Timer)
Zaradi avtomatike za izklop se vsaka vklopljena kuhalna povr?ina po preteku
nastavljenega ?asa samodejno izklopi. Nastavite lahko kuhalne ?ase od 01 do 180 minut.
Vklopite kuhalno povr?ino. Vklopite eno ali ve? kuhalnih povr?in in izberite ?elene kuhalne stopnje.
Pritisnite izbirno tipko TIMER. To?ka pripravljenosti sveti.
Takoj zatem vnesite ?as kuhanja s tipkama +/- .
7
Pomembno:
? S pritiskom tipke TIMER se za?ne prikaz vrednosti pri 0.
? Po preteku ?asa se kuhalna povr?ina izklopi. Zasli?i se kratek zvo?ni signal, ki ga lahko prekinete s
pritiskom na poljubno tipko (razen tipke za on/standby).
?I??ENJE IN ZA??ITA
Pred ?i??enjem kuhali??e izklopite in pustite, da se ohladi.
?
?
Steklokerami?nega kuhali??a pod nobenim pogojem ni dovoljeno ?istiti s parnim ?istilnikom ali podobno
napravo!
Pri ?i??enju pazite, da tipko za On/Standby samo rahlo obri?ete. Tako prepre?ite, da bi napravo pomotoma
vklopili!
Steklokerami?no kuhali??e
Pomembno! Nikoli ne uporabljajte agresivnih ?istilnih sredstev, kot so groba sredstva za ?i??enje,
?istilne gobice, odstranjevalci rje in made?ev itd.
?i??enje po uporabi
1. Celotno kuhali??e o?istite vedno, ko je umazano - najbolje po vsaki uporabi. Za to uporabite vla?no
krpo in malo detergenta za ro?no pomivanje posode. Nato kuhali??e s ?isto krpo obri?ite do suhega,
tako da s povr?ine odstranite ostanke detergenta.
Tedensko ?i??enje
2. Enkrat tedensko temeljito o?istite celotno kuhali??e z obi?ajnimi ?istili za steklo in keramiko.
Obvezno upo?tevajte napotke proizvajalca. ?istilna sredstva ustvarijo za??itni film, ki deluje
vodoodporno in odbija umazanijo. Vsa umazanija ostane na filmu in se kasneje
la?je odstrani. Nato s ?isto krpo povr?ino obri?ite do suhega. Ostanki detergenta ne smejo ostati na
povr?ini, ker pri segrevanju delujejo agresivno in povr?ino spremenijo.
Posebna umazanija
Mo?no umazanijo in made?e (made?i od apnenca, vodni made?i) je najbolje odstraniti, ko je kuhali??e
?e mla?no. Za to uporabite obi?ajna ?istilna sredstva. Pri tem ravnajte tako, kot je opisano v to?ki 2.
Prevrete jedi najprej razmeh?ajte z mokro krpo, nato pa ostanke umazanije odstranite s posebnim
strgalom za steklo, namenjenim za steklokerami?na kuhali??a. Nato o?istite povr?ino tako, kot je opisano
v to?ki 2.
Zape?eni sladkor in stopljeno plastiko takoj odstranite - ?e v vro?em stanju - s strgalom za steklo. Nato
o?istite povr?ino tako, kot je opisano v to?ki 2.
Neustrezni posegi in popravila na napravi so nevarni, ker obstaja nevarnost elektri?nega udara in
kratkega stika. Prepre?ite telesne po?kodbe in po?kodbe na napravi. Tak?na dela lahko opravi le
elektrikar, kot npr. tehni?na servisna slu?ba.
Upo?tevajte
?e na va?i napravi zaznate motnje, v teh navodilih za uporabo preverite, ali lahko sami odpravite vzrok.
8
Zrnca peska, ki pri lupljenju krompirja ali ?i??enju solate padejo na kuhalno povr?ino, lahko pri
premikanju posode povzro?ijo praske. Zato pazite, da zrnca peska ne ostanejo na povr?ini.
Sprememba barve steklokerami?ne povr?ine ne vpliva na delovanje in stabilnost povr?ine. Pri tem ne
gre za po?kodbo kuhali??a, temve? za neo?i??ene in za?gane ostanke hrane.
Svetle?a mesta nastanejo z ribanjem dna posode, ?e posebej pri uporabi posode z aluminijastim dnom
ter zaradi neustreznih ?istilnih sredstev. Z obi?ajnimi ?istili jih je te?ko odstraniti. ?i??enje eventualno
ve?krat ponovite. Zaradi uporabe agresivnih ?istil in drgnjenja dna posod se dekor s ?asom obriba in
nastanejo temni made?i.
KAJ NAREDITI V PRIMERU TE?AV
V nadaljevanju najdete nasvete za odpravo motenj
Varovalke ve?krat pregorijo?
Pokli?ite tehni?no servisno slu?bo ali elektrikarja!
Indukcijskega kuhali??a ni mogo?e vklopiti?
? Ali varovalka ustreza hi?ni napeljavi (elektri?na omarica)?
? Ali je omre?ni kabel priklju?en?
? Ali so senzorske tipke deloma pokrite z mokro krpo, teko?ino ali kovinskim predmetom? Odstranite jih.
? Ali uporabljate neustrezno posodo? Glej poglavje ?posoda za indukcijsko kuhali??e?.
Uporabljena posoda oddaja zvoke?
To je tehni?no pogojeno; ni nevarnosti za indukcijsko kuhali??e oz. za posodo.
Ventilatorsko hlajenje dela tudi po izklopu?
To je obi?ajno, saj se elektronika ohlaja.
Kuhali??e oddaja zvoke (klik oz. pokanje)?
To je tehni?no pogojeno in tega ni mogo?e prepre?iti.
Kuhali??e ima praske ali razpoke?
Pri razpokah na povr?ini steklokerami?nega kuhali??a napravo takoj prenehajte uporabljati. Takoj
izklopite glavno varovalko in pokli?ite servisno slu?bo.
Napaka:
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E01.
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E02.
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E03.
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E5.
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E6.
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E7.
Na prikazovalniku se prikaze
sporo?ilo o napaki E8.
Mo?ni vzrok:
Napetost elektri?nega
toka je prenizka.
Napetost elektri?nega
toka je previsoka.
IGBT odprt ali v
kratkem stiku.
Plo??a se je pregrela
>150°C.
Temperaturni senzor v
kratkem stiku.
Temperaturna za??ita
>240°C.
Napaka pri senzorju
temperature.
Re?itev:
Preverite ali je aparat priklju?en na napetost,
ki je navedena na napisni tablici
Preverite ali je aparat priklju?en na napetost,
ki je navedena na napisni tablici
Pokli?ite servisno slu?bo.
Pustite, da se plo??a ohladi, nato pa
uporabite ni?jo stopnjo mo?i kuhanja.
Pokli?ite servisno slu?bo.
Pustite, da se plo??a ohladi, nato pa
uporabite ni?jo stopnjo mo?i kuhanja.
Pokli?ite servisno slu?bo.
Garancija i servis
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomo? korisnicima u va?oj dr?avi
(telefonski broj na?i ?ete u me?unarodnom garancijskom listu). Ako u va?oj dr?avi nema takvog centra,
obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male ku?anske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Pridr?ujemo si pravico do sprememb!
GORENJE
VAM ?ELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI APARATA!
9
UPUTSTVA ZA UPORABU
HR
Zbrinjavanje starih ure?aja
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambala?i ozna?uje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti
kao s otpadom iz doma?instva. Umjesto toga treba biti uru?en prikladnim sabirnim to?kama za
recikliranje elektroni?kih i elektri?kih aparata. Ispravnim odvo?enjem ovog proizvoda sprije?it ?ete
potencijalne negativne posljedice na okoli? i zdravlje ljudi, koje bi ina?e mogli ugroziti neodgovaraju?im
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Va? lokalni gradski ured, uslugu za odvo?enje otpada iz doma?instva ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Pravilna uporaba
Plo?u za kuhanje potrebno je koristiti samo za pripremu jela u doma?instvu. Ne smije se koristiti u druge
svrhe.
Ovdje mo?ete prona?i...
Prije nego po?nete koristiti svoju plo?u za kuhanje, pa?ljivo pro?itajte informacije u ovoj knji?ici. Ovdje
?ete na?i va?ne naputke za Va?u sigurnost, uporabu, njegu i odr?avanje ure?aja kako biste dugo u?ivali u
spremanju jela na svom ure?aju. Ako do?e do kvara, najprije prou?ite poglavlje ??to u?initi u slu?aju
problema??. Manje kvarove ?esto mo?ete sami ukloniti i time ?tedite nepotrebne tro?kove servisa.
Pa?ljivo ?uvajte ove Upute. Ove Upute za uporabu i monta?u radi potrebnih informacija proslijedite
novom vlasniku.
SIGURNOSNE NAPOMENE
Za priklju?ak i rad ure?aja
?
?
?
?
Ure?aji su proizvedeni u skladu s primjenjivim sigurnosnim odredbama.
Aparat je izra?en sukladno svim propisanim sigurnosnim standardima. Usprkos tome ne
preporu?ujemo da ga bez potrebnog nadzora koriste osobe smanjenih ? zi?kih, motori?kih ili umnih
sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja. Ista preporuka glede uporabe aparata va?i i
za maloljetne osobe.
Mre?ni priklju?ak, odr?avanje i popravak ure?aja smije izvr?iti samo ovla?teni stru?njak u skladu s va?e?im
sigurnosnim odredbama. Nestru?no izvedeni radovi ugro?avaju Va?u sigurnost.
Razina buke: Lc < 70 dB (A)
Za plo?u za kuhanje
?
?
?
?
?
?
?
Zbog vrlo brze reakcije kod pode?enja visokog stupnja za kuhanje, indukcijsku plo?u za kuhanje nemojte
ostavljati da radi bez nadzora!
Kod kuhanja pazite na visoku brzinu zagrijavanja zona za kuhanje. Izbjegavajte kuhanje na prazno u
loncima, jer pritom nastaje opasnost od pregrijavanja lonaca!
Ne stavljajte prazne lonce i tave na uklju?ene zone za kuhanje.
Oprez prilikom uporabe lonaca s dvostrukom stjenkom punjenom vodom. Mogu neprimije?eno kuhati
prazni! To posljedi?no uzrokuje o?te?enja na loncu i plo?i za kuhanje. Za ovaj slu?aj ne preuzimamo
nikakvu odgovornost!
Zonu za kuhanje nakon uporabe obvezno isklju?ite.
Pregrijane masno?e ili ulja mogu se same zapaliti. Jela s mastima i uljima pripremajte samo pod nadzorom.
Zapaljene masti i ulja nikad nemojte gasiti vodom! Spustite poklopac, isklju?ite zonu za kuhanje.
Ova staklokerami?ka povr?ina je jako otporna. Ipak, izbjegavajte da tvrdi predmeti padnu na
staklokerami?ku povr?inu. To?kasta udarna optere?enja mogu dovesti do pucanja plo?e za kuhanje.
10
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
U slu?aju pukotina, napuknu?a ili loma staklokerami?ke plo?e ure?aj odmah isklju?ite. Odmah isklju?ite
osigura? za doma?instvo i nazovite slu?bu za korisnike.
Ako se plo?a za kuhanje zbog kvara senzorskog upravljanja vi?e ne da isklju?iti, odmah isklju?ite osigura?
za doma?instvo i nazovite slu?bu za korisnike.
Oprez kod rada s ku?anskim aparatima! Priklju?ni vodovi ne smiju do?i u kontakt s vu?im zonama za
kuhanje.
Staklokerami?ka plo?a za kuhanje ne smije se koristiti kao povr?ina za odlaganje.
Na zone za kuhanje ne stavljajte aluminijsku foliju odn.plastiku. Sve ?to se mo?e rastaliti, npr. umjetni
materijali, folija, naro?ito ?e?er i jela koja u ve?oj koli?ini sadr?e ?e?er, dr?ite dalje od vru?ih zona za
kuhanje. ?e?er, odmah u vru?em stanju, posebnim strugalom za staklo u potpunosti uklonite sa
staklokerami?ke plo?e za kuhanje kako biste izbjegli o?te?enje.
Metalni predmeti (kuhinjskog posu?e, pribor za jelo ...) se nikad ne smiju odlagati na indukcijsko polje za
kuhanje, jer mogu postati vru?i. Opasnost od opeklina!
Zapaljive i lako zapaljive predmete ili predmete koji se mogu deformirati nemojte stavljati direktno ispod
plo?e za kuhanje.
Metalni predmeti koji se nose na tijelu u neposrednoj blizini indukcijske plo?e za kuhanje mogu postati
vru?i. Oprez, opasnost od opeklina. To se ne odnosi na predmete koji se ne mogu magnetizirati (npr. zlatni
ili srebrni prsteni).
Na plo?i za kuhanje nikad nemojte zagrijavati zatvorene limenke i pakiranja od razli?itih materijala u vi?e
slojeva. Mogu eksplodirati uslijed dovoda energije!
Senzorske tipke dr?ite ?istima, jer bi se prljav?tina s ure?aja mogla prepoznati kao dodir prsta. Na
senzorske tipke nikad nemojte stavljati predmete (lonce, krpe za su?e itd.)! Ako lonci iskipe po senzorskim
tipkama, savjetujemo Vam da pritisnete tipku za isklju?ivanje.
Vru?i lonci i tave ne smiju prekrivati senzorske tipke. U tom slu?aju ure?aj se odmah isklju?uje.
Ako se u stanu nalaze ku?ni ljubimci koji mogu dospjeti na plo?u za kuhanje, aktivirajte za?titu za djecu.
Kad kod ugradbenih ?tednjaka radi piroliza, ne smije se koristiti indukcijska plo?a za kuhanje.
Ure?ajem ne mo?ete upravljati pomo?u vanjskog vremenskog prekida?a ili odvojenog daljinskog
upravlja?a.
Ne upotrebljavajte napuknutu ili slomljenu staklokerami?ku plo?u. Ako se pojavi kakva vidljiva pukotina,
odmah prekinite dovod elektri?ne energije u aparat.
Za osobe
Oprez!
Ure?aj ne smiju koristiti osobe (uklju?iv?i i djecu) smanjenih ? zi?kih, motori?kih ili umnih sposobnosti,
odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako ih nadziru osobe zadu?ene za njihovu
sigurnost i pru?e im potrebnu pomo? i upute za rad ure?aja. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne
bi igrala s aparatom.
? Pozor!
? Povr?ine na grija?im mjestima i poljima za kuhanje kod rada postaju vru?e. Iz tog razloga mala djeca se
strogo moraju dr?ati dalje od plo?e za kuhanje.
? Osobe s elektrostimulatorom srca (pacemaker) ili ugra?enim inzulinskim pumpama moraju provjeriti ne
utje?e li indukcijska plo?a za kuhanje ?tetno na implantante (frekvencijsko podru?je plo?e za kuhanje je 2050 kHz) pe?icah poteka proces pirolize, indukcijskega kuhali??a ni dovoljeno uporabljati.
Opis ure?aja
Plo?a za kuhanje
Plo?a za kuhanje opremljena je indukcijskim poljem za kuhanje. Induktivni svitak ispod staklokerami?ke
plo?e za kuhanje stvara elektromagnetsko izmjeni?no polje koje probija staklokeramiku i u dnu posude
inducira struju koja stvara toplinu. Kod indukcijske zone za kuhanje toplina se vi?e ne prenosi od grija?eg
elementa preko posude za kuhanje na jelo koje se kuha, nego se potrebna toplina pomo?u induciranih
struja stvara direktno u posudi za kuhanje.
Prednosti indukcijske plo?e za kuhanje
11
?
?
?
?
?
Kuhanje koje ?tedi energiju pomo?u direktnog prijenosa energije na lonac (potrebno je odgovaraju?e
posu?e od materijala koji se mogu magnetizirati),
ve?a sigurnost, jer se energija prenosi samo kad je postavljen lonac,
prijenos energije izme?u indukcijske zone za kuhanje i dna lonca s visokim stupnjem u?inka, velika brzina
zagrijavanja,
opasnost od opeklina je mala, budu?i da se plo?a za kuhanje zagrijava samo putem dna lonca, hrana koja
je iskipjela se ne mo?e zape?i,
brzo, fino pode?avanje dovoda energije po stupnjevima.
Poslu?ivanje
Posu?e za indukcijsku plo?u za kuhanje
Posuda koja se koristi za kuhanje na indukcijskoj plo?i za kuhanje mora biti od metala, imati magnetska
svojstva i dovoljno veliko dno. Koristite samo lonce s dnom koje je prikladno za kuhanje pomo?u
inducirane struje.
Na ovaj na?in mo?ete utvrditi je li posu?e prikladno:
Odgovaraju?a posuda za
kuhanje
Neodgovaraju?a posuda za kuhanje
Posu?e od bakra, ner?aju?eg ?elika,
aluminija, vatrostalnog
stakla, drva, keramike odn. terakote
Emajlirano posu?e od ?elika s ?vrstim dnom
Posu?e od lijevanog ?eljeza s emajliranim dnom
Posu?e od ner?aju?eg vi?eslojnog ?elika,
er?aju?egferitnog ?elika odn. aluminija sposebnim dnom
Izvedite u nastavku opisani test pomo?u magneta ili provjerite postoji li na posudi oznaka prikladnosti za
kuhanje s induciranom strujom.
Test pomo?u magneta:
Dnu posude za kuhanje pribli?ite magnet. Ako ga dno privu?e, posudu mo?ete koristiti na indukcijskoj
plo?i za kuhanje.
Napomena:
Kod uporabe lonaca prikladnih za kuhanje pomo?u inducirane struje nekih proizvo?a?a, mogu se javiti
zvukovi, ?iji je uzrok na?in izvedbe ovih lonaca. Oprez prilikom uporabe lonaca s dvostrukom stjenkom
punjenom vodom. Mogu neprimije?eno kuhati prazni! To posljedi?no uzrokuje o?te?enja na loncu i plo?i
za kuhanje. Za ovaj slu?aj ne preuzimamo nikakvu odgovornost!
Oprez prilikom uporabe lonaca s dvostrukom stjenkom punjenom vodom. Mogu neprimije?eno kuhati
prazni! To posljedi?no uzrokuje o?te?enja na loncu i plo?i za kuhanje. Za ovaj slu?aj ne preuzimamo
nikakvu odgovornost!
Savjeti za u?tedu energije
U nastavku su navedeni va?ni napuci za u?inkovito postupanje s Va?om novom indukcijskom plo?om i
posu?em za kuhanje koje ?tedi energiju.
? Promjer dna lonca treba biti iste veli?ine kao i promjer zone za kuhanje.
12
?
Prilikom kupnje lonaca obratite pa?nju na to da je ?esto naveden gornji promjer lonca. Ovaj promjer je u
ve?ini slu?ajeva ve?i od dna lonca.
Ekspres lonci zahvaljuju?i zatvorenom prostoru za kuhanje i nadtlaku naro?ito ?tede vrijeme i energiju.
Kratkim vremenom kuhanja ?uvaju se vitamini.
Uvijek pazite na to da u ekspres loncu bude dovoljno teku?ine, jer u slu?aju da se kuha s praznim loncem
uslijed pregrijavanja mo?e do?i do o?te?enja na zoni za kuhanje i loncu.
Lonce, prema mogu?nosti, uvijek poklopite odgovaraju?im poklopcem.
Za svaku koli?inu jela treba upotrijebiti odgovaraju?i lonac. Veliki, premalo napunjen lonac treba mnogo
energije.
?
?
?
?
Stupnjevi za kuhanje
Snaga grijanja zona za kuhanje mo?e se podesiti u vi?e stupnjeva. U tabeli su navedeni primjeri za
uporabu pojedini stupnjeva.
Stupanj za kuhanje
Prikladan za
Dokuhavanje manjih koli?ina
1-2
(najni?a snaga)
3
Dokuhavanje
4-5
Dokuhavanje velikih koli?ina, nastavak pe?enja ve?ih komada
6
Pe?enje, pravljenje zapr?ke
7-8
Pe?enje
9,10
Zakuhavanje, zape?enost jela, pe?enje (najvi?a snaga)
OPIS URE?AJA
1.
Dekor mo?e odstupati od slika.
1. Indukcijska zona za kuhanje
2.
Touch-Control polje za
upravljanje
2.
13
UPRAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ON / Standby
Odbrojavanje izbor
Temperatura izbor (temp)
Odabir snage (topline)
+ Senzor za pode?avanje topline, temp i odbrojavanjem izbor
Senzor - za pode?avanje topline, temp i odbrojavanjem izbor
LED display (VRU?INA, temp, Odbrojavanje)
Pritisak na tipke
Ovdje opisano upravljanje nakon pritiska tipke (za odabir) o?ekuje i pritisak na jednu od sljede?ih tipki.
Sljede?a tipka mora se prtisnuti u roku od 10 sekundi, u suprotnom se poni?tava odabir.
Tipke plus/minus mogu se pritiskati malo po malo ili stalno dr?ati pritisnute.
Upravljanje plo?om i zonom za kuhanje
1.
2.
3.
4.
5.
Pri priklju?ivanju elektri?ne energije ?e vam se prikazati indikator spremnosti On/Standby i na ekranu ?e se
ispisati temperatura plo?e za kuhanje
a) Ako je temperatura plo?e za kuhanje manja od 50°C, na ekranu ?e se prikazati ?-L-?
b) Ako je temperatura plo?e za kuhanje ve?a od 50°C, na ekranu ?e se prikazati ?-H-?.
Primjernu posudo postavite na sredini plo?e za kuhanje.
Ponovno pritisnite On/Standby tipku za uklju?enje plo?e. Podatci na LED ekranu ?e nestati. Kontrolne
?arulje prikaziva?a HEAT i TEMP ?e po?eti treperiti te ?e se ?uti zvuk upozorenja. Aparat je sa tim pripremljen
za daljnje biranje funkcija (upozorenje: ako se u slijede?ih 30 sekundi ne odlu?ite niti za jednu funkciju, aparat
?e se isklju?iti (?uti ?ete zvu?ni signal)).
Pritisnite HEAT prekida? za uklju?ivanje u jednom hotplate na indukciju. Kontrolna svjetiljke od "VRU?INA"
treperi. Pritisnite Funkcija Klju?ne topline. U unaprijed mo? pozornica "5" je odabrana i uklju?uje ure?aj. S
dugme, mo?ete promijeniti postavke u bilo koje vrijeme u rasponu od 1 do 10.
Pritisnite Funkcija Klju?ne temp. za odabir temperature. U unaprijed temperatura fazi "120 ° C" je odabrana i
uklju?uje ure?aj. S dugme, mo?ete promijeniti postavke u bilo koje vrijeme u rasponu od 60 do 240 ° C.
Da bi istovremeno kuhali i na drugoj kuhalnoj povr?ini, ponovite postupak opisan u to?kama od 1 do 5.
Automatski prekida?-off (broja?)
Automatska sklopka-off ure?aj ?e isklju?iti bilo koju zonu kuhanja nakon odre?enog vremenskog
razdoblja. Vrijeme rada plo?e mo?emo namjestiti u rasponu od 1 minute do 180 minuta .
Nakon odabira temperature pritisnite tipku Odbrojavanje. Na zaslonu se pokazuje broj "0". S gumbom,
sada mo?ete odabrati vrijeme rada od 1 do max. 180 minuta.
Tada se na zaslonu broji trajanje u minuti. Nakon ?to je isteklo vrijeme za?uje se zvu?ni signal i ure?aj
automatski prelazi u stanje ?ekanja.
14
Napominjemo:
? Sa pritiskom gumba TIMER ?e po?eti sa vrijedno??u 0.
? Po isteku vremena plo?a za kuhanje ?e se isklju?iti. Signal za isklju?ivanje ?e se ?uti neko vrijeme i mo?e
se isklju?iti pritiskom na bilo koju tipku (osim za uklju?ivanje / isklju?ivanje).
?I??ENJE I ODR?AVANJE
?
?
?
Prije ?i??enja isklju?ite plo?u za kuhanje i ostavite da se ohladi.
Staklokerami?ka plo?a za kuhanje se ni pod kojim uvjetima ne smije ?istiti ure?ajem za ?i??enje pomo?u
pare ili sli?nim ure?ajima!
Kod ?i??enja vodite ra?una o tome da tipku za uklju?ivanje/ isklju?ivanje samo brzo prebri?ete. Time se
spre?ava slu?ajno uklju?ivanje!
Staklokerami?ka plo?a za kuhanje
Va?no! Nikad nemojte upotrebljavati agresivno sredstvo za ?i??enje, kao ?to je npr. grubo sredstvo za
ribanje, sredstvo za ?i??enje lonaca koje ostavlja ogrebotine, sredstvo za uklanjanje r?e i mrlja itd.
?i??enje nakon uporabe
1. O?istite cijelu plo?u za kuhanje uvijek kad je prljava ? najbolje nakon svake uporabe. U tu svrhu
upotrijebite vla?nu krpu i malo deterd?enta za ru?no pranje su?a. Zatim ?istom krpom osu?ite plo?u za
kuhanje tako da na povr?ini ne ostanu ostaci deterd?enta.
Tjedno odr?avanje
2. Cijelu plo?u za kuhanje jednom tjedno temeljito o?istite pomo?u sredstva za ?i??enje staklokeramike
koje se mo?e kupiti u trgovini.
Obvezno postupajte u skladu s napucima odnosnog proizvo?a?a.
Sredstva za ?i??enje kod nano?enja stvaraju za?titni film koji djeluje tako da odbija vodu i prljav?tinu.
Sva prljav?tina ostaje na filmu i poslije se mo?e lak?e ukloniti. Nakon toga ?istom krpom osu?ite
povr?inu. Na povr?ini ne smiju ostati ostaci sredstva za ?i??enje, jer kod zagrijavanja djeluju agresivno i
mijenjaju povr?inu.
Posebna prljav?tina
Tvrdokornu prljav?tinu i mrlje (mrlje od kamenca, sedefaste sjajne mrlje) najbolje je odstraniti dok je
plo?a za kuhanje jo? mlaka. U tu svrhu upotrijebite sredstvo za ?i??enje koje se mo?e nabaviti u trgovini.
Pritom postupajte kako je opisano u to?ki 2.
Iskipjela jela najprije namo?ite pomo?u mokre krpe, a zatim pomo?u posebnog strugala za
staklokerami?ku plo?u uklonite ostatke prljav?tine. Zatim o?istite povr?inu kako je opisano u
to?ki 2.
Zape?eni ?e?er i rastaljenu plastiku odmah uklonite - jo? u vru?em stanju - pomo?u strugala za staklo.
Zatim o?istite povr?inu kako je opisano u to?ki 2.
Zrnca pijeska, koja mogu pasti na plo?u za kuhanje prilikom guljenja krumpira ili ?i??enja salate, mogu
uzrokovati ogrebotine kod pomicanja lonaca. Stoga pazite na to da zrnca pijeska ne ostanu na povr?ini.
15
Promjene boje plo?e za kuhanje ne utje?u na funkciju i stabilnost staklokeramike. Pritom se ne radi o
o?te?enju plo?e za kuhanje, nego o neuklonjenim i stoga zape?enim ostacima.
Sjajna mjesta nastaju uslijed habanja trenjem dna lonca, naro?ito kod uporabe posu?a za kuhanje s
aluminijskim dnom, ili zbog kori?tenja neodgovaraju?eg sredstva za ?i??enje. Mogu se ukloniti samo vrlo
te?ko pomo?u sredstva za ?i??enje koje se mo?e nabaviti u trgovini. Ako je potrebno, ?i??enje ponovite
nekoliko puta. Uporabom agresivnog sredstva za ?i??enje i zbog lonaca koji stru?u po plo?i dekor se s
vremenom skine i nastaju tamne mrlje.
?TO U?INITI U SLU?AJU PROBLEMA?
U nastavku su navedeni savjeti za uklanjanje gre?aka.
Nestru?ni zahvati i popravci na ure?aju su opasni, jer postoji opasnost od strujnog udara i kratkog spoja.
Takvi zahvati odn. popravci ne smiju se vr?iti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede i ?teta na ure?aju. Stoga
pustite da takve radove izvr?i stru?ni elektri?ar kao ?to je npr. tehni?ka slu?ba za korisnike.
Obratite pa?nju
Ako do?e do kvara na Va?em ure?aju, pomo?u ovih uputa za uporabu provjerite mo?ete li sami ukloniti
uzroke.
Osigura?i se vi?estruko aktiviraju?
Nazovite tehni?ku slu?bu za korisnike ili elektroinstalatera!
Indukcijska plo?a za kuhanje se ne mo?e uklju?iti?
? Je li se aktivirao osigura? ku?nih instalacija (ormari? za osigura?e)?
? Je li priklju?en mre?ni kabel ?
? Jesu li senzorske tipke djelomi?no prekrivene vla?nom krpom, teku?inom ili metalnim predmetom? Uklonite
ih.
? Koristi li se neodgovaraju?e posu?e? Vidi poglavlje ?posu?e za indukcijsku plo?u za kuhanje?.
Kori?teno posu?e radi zvukove?
To je tehni?ki uvjetovano; nema opasnosti za indukcijsku plo?u za kuhanje odn. posu?e.
Puhalo za hla?enje radi nakon isklju?ivanja?
To je normalno, jer se hladi elektronika.
Plo?a za kuhanje ispu?ta zvukove ("klik" odn. Zvuk krckanja)?
To je tehni?ki uvjetovano i ne mo?e se izbje?i.
Na plo?i za kuhanje ima pukotina ili lomova?
U slu?aju pukotina, napuknu?a ili loma staklokerami?ke plo?e ure?aj odmah isklju?ite. Odmah isklju?ite
osigura? za doma?instvo i nazovite slu?bu za korisnike.
16
Gre?ka:
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E01.
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E02.
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E03.
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E5.
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E6.
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E7.
Na ekranu ?e se prikazati
poruka o gre?ki E8.
Mogu?i uzrok:
Preslabo elektri?no
napajanje.
Prejako elektri?no
napajanje.
IGBT otvoren ali u
kratkom spoju.
Plo?a se je pregrijala
>150°C.
Temperaturni senzor
je u kratkom spoju
Temperaturna
za?tita>240°C.
Gre?ka na senzoru
temperature.
Rje?enje:
Provjerite da li je aparat priklju?en na
napajanje, koje je navedeno na tablici
Provjerite da li je aparat priklju?en na
napajanje, koje je navedeno na tablici
Pozovite servisnu slu?bu.
Pustite da se plo?a ohladi i zatim uporabite
ni?u snagu kuhanja.
Pozovite servisnu slu?bu.
Pustite da se plo?a ohladi i zatim uporabite
ni?u snagu kuhanja..
Pozovite servisnu slu?bu...
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomo? korisnicima u va?oj dr?avi
(telefonski broj na?i ?ete u me?unarodnom garancijskom listu). Ako u va?oj dr?avi nema takvog centra,
obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male ku?anske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
GORENJE
VAM ?ELI OBILJE ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VA?EG
APARATA!
Pridr?avamo pravo promjena!
17
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
SRB - MNE
Uklanjanje potro?enog aparata
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambala?i ozna?ava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao
sa otpadom iz doma?instva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovaraju?im sabirnim centrima za
recikla?u elektronskih I elektri?nih aparata. Ispravnim odvo?enjem ovog proizvoda spre?i?ete
potencijalne negativne posledice na ?ivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi ina?e mogli biti ugro?eni
neodgovaraju?im rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju
I ponovnom kori??enju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, slu?bom za
sakupljanje ku?nog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Po?eljna upotreba
Plo?u upotrebljavajte samo pripremu jela u doma?instvu. Upotreba u u druge svrhe nije dozvoljena.
U ovom ?ete priru?niku na?i ...
Molimo vas da pre upotrebe pa?ljivo prou?ite informacije iz ovog priru?nika. Na?i ?ete va?ne savete i
upute u vezi va?e bezbednosti, kori??enja, nege i odr?avanja aparata, pomo?u kojih ?e vam aparat slu?iti
dugi niz godina. Ako se pojavi smetnja ili kvar, najpre pogledajte poglavlje "Otklanjanje kvarova". Manje
smetnje ili kvarove ?esto ?ete mo?i otkloniti sami i tako u?tedeti nepotrebne tro?kove servisiranja.
Priru?nik pomno sa?uvajte. Tako?e vas molimo da uputstva za upotrebu i monta?u izru?ite eventualnom
slede?em vlasniku aparata i time mu omogu?ite potrebne informacije i njegovu bezbednost.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Bezbednost kod priklju?enja i u toku rada
?
?
?
?
Aparati su izra?eni u skladu s va?e?im bezbednosnim propisima.
Aparat je izra ?en u skladu s svim propisanim bezbednosnim standardima. Uprkos tome ne
preporu?ujemo da ga bez potrebnog nadzora koriste lica smanjenih ? zi?kih, motori?kih ili umnih
sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja. Ista preporuka u vezi kori??enja aparata va?i i
za maloletne osobe.
Priklju?enje na elektri?nu mre?u, odr?avanje, i eventualne popravke aparata sme uraditi samo ovla??eno
lice, koje mora pritom po?tovati va?e?e bezbednosne propise. Nestru?no ura?eni zahvati ugro?avaju va?u
bezbednost.
Nivo buke: Lc < 70 dB (A)
Bezbednost zona za kuvanje (ringli)
?
?
?
?
?
?
?
Zbog brzog reagovanja na visokim pozicijama snage kuvanja (a naro?ito stepena za intenzivno delovanje),
indukcionu ringlu nikad ne ostavljajte bez nadzora.
Prilikom kuvanja obratite naro?itu pa?nju brzom zagrevanju ringle za kuvanje. Ne zagrevajte praznu
posudu, jer bi mogla da se pregreje.
Na uklju?enu ringlu ne postavljajte prazne ?erpe ili ?inije.
Prilikom kori??enja posude za paru budite naro?ito pa?ljivi, jer iz nje neopa?eno mo?e da uzavri sva voda i
posuda ostane prazna. Posledica toga je o?te?enje, kako posude tako i ringle. U tom slu?aju garantne
zahteve nije mogu?e ostvariti.
Nakon upotrebe ringlu uvek isklju?ite tipkom "minus", a ne samo pomo?u funkcije prepoznavanja posude.
Pregrejana mast ili zejtin mogu da se upale. Kad pripremate jela s ma??u ili zejtinom stalno kontroli?ite
ringlu za kuvanje. Ako se mast ili zejtin zapale, ne gasite vatru vodom, nego posudu pokrijte, te isklju?ite
ringlu.
Staklokerami?ka povr?ina je veoma otporna, no uprkos tome pazite da na plo?u ne padnu tvr?i predmeti.
Ako na plo?u padne ?iljat ili te?ak predmet, plo?a mo?e i da pukne.
18
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ako je staklokerami?ka plo?a za kuvanje izgrebana ili puknuta, smesta isklju?ite aparat. Isklju?ite osigura?
instalacije, na kojeg je priklju?en aparat, i pozovite servisnu slu?bu.
Ako zbog kvara kontrolne table ringlu ne mo?ete isklju?iti dodirom, smesta isklju?ite osigura? instalacije, na
kojeg je priklju?en aparat, i pozovite servisnu slu?bu.
Pazite prilikom upotrebe susednih ku?anskih aparata. Priklju?ni gajtani ne smeju da do?u u dodir s vru?im
zonama za kuvanje.
Staklokerami?ku plo?u za kuvanje ne upotrebljavajte kao povr?inu za odlaganje.
Na ringle ne stavljajte aluminijumsku foliju ili plasti?ne predmete. Pazite da u blizini plo?e nema predmeta,
koji bi mogli da se istope ili prilepe na nju, npr. plasti?ni predmeti, folija, ?e?er ili ja?e za?e?erena jela. Ako
se po vru?oj plo?i raspe ?e?er, smesta ga odstranite strugalicom (?iletom), dok je jo? vru?. Time ?ete
spre?iti trajna o?te?enja ?tednjaka.
Na povr?inu indukcione ringle ne stavljajte metalne predmete, npr. kuhinjske sudove ili pribor za jelo, jer se
ti predmeti mogu ugrejati.
Neposredno pod plo?om za kuvanje ne dr?ite gorljive ili lako zapaljive tvari, odnosno predmete koji se na
visokoj temperaturi mogu deformisati.
Metalni predmeti, koje nosite na telu, mogu se u neposrednoj blizini indukcione plo?e ja?e zagrejati. Ovo ne
va?i za predmete koji ne mogu da se namagneti?u (npr. zlatni ili srebrni prsteni) to ne velja.
Na plo?i ne zagrevajte zatvorene konzerve ili zatvorene paketi?e s hranom, jer ambala?a mo?e da se
raspukne.
Tipke, odnosno senzori za upravljanje neka budu uvek ?isti, jer bi u suprotnom aparat mogao prljav?tinu na
senzoru osetiti kao dodir prstiju. Na tipke nikad ne stavljajte nikakve predmete (sudovi, kuhinjske krpe, i sl.).
Ako sadr?aj posude prekipi i prospe se preko senzorske tipke, preporu?ujemo da isklju?ite aparat.
Ne prekrivajte senzore vru?im sudovima, jer ?e se u tom slu?aju aparat sam isklju?iti.
Ako u stanu dr?ite ku?ne ?ivotinje, koje bi mogle da do?u u dodir s plo?om za kuvanje, koristite funkciju
bezbednosnog zaklju?avanja zbog dece.
Ako ugradna piroliti?ka rerna izpod kuhalne plo?e ima uklopljenu pirolizu, upotreba indukcijske plo?e nije
dozvoljena.
Aparatom ne mo?ete upravljati i pomo?u spoljnog tajmera ili odvojenog daljinskog upravlja?a.
Ne upotrebljavajte napuknutu ili slomljenu staklokerami?ku plo?u. Ako se pojavi kakva vidljiva
pukotina, odmah prekinite dovod elektri?ne energije u aparat.
Bezbednost lica
Pa?nja!
Aparat ne smeju koristiti lica (uklju?iv?i i decu) smanjenih ? zi?kih, motori?kih ili umnih sposobnosti,
odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, osim pod kontrolom lica zadu?enih za njihovu
bezbednost, koja moraju da im pru?e potrebnu pomo? i uputstva za rad aparata. Deca moraju da budu
pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
Pa?nja!
Povr?ine grejnih zona i zona za kuvanje ugreju se u toku upotrebe, stoga spre?ite maloj deci dostup do
aparata.
? Lica s pejsmejkerom ili ugra?enim insulinskim pumpicama neka se najpre uvere da indukciona plo?a za
kuvanje ne ?teti ili ne uti?e na delovanje tih aparata (frekventno podru?je indukcione plo?e za kuvanje je 2050 kHz).
Upotreba
Plo?a za kuvanje
Povr?ina plo?e za kuvanje opremljena je indukcionim zonama za kuvanje. Indukcioni kalem, odnosno
navoj pod staklokerami?kom povr?inom tvori izmeni?no elektromagnetsko polje, koje prodre kroz
staklokerami?ku povr?inu i u dnu ?erpe ili lonca inducira struju, i pritom nastaje toplota. Kod indukcione
ringle za kuvanje nema vi?e prenosa toplote sa grejnog elementa preko posude do jela, nego potrebna
toplota pomo?u indukcione struje nastaje neposredno u dnu posude.
19
Prednosti indukcione plo?e za kuvanje
?
?
?
?
?
?
energetski ?tedljivo kuvanje, s neposrednim prenosom toplote na posudu (potrebno je koristiti sudove iz
materijala koji mogu da se namagneti?u);
ve?a bezbednost, jer do prenosa energije dolazi samo kad je na plo?u postavljena posuda;
visoka efikasnost prenosa energije izme?u indukcione ringle i dna posude;
veoma brzo zagrevanje;
manja opasnost opekotina, jer se povr?ina za kuvanje zagreva samo zbog zagrejanog dna posude; tako
se hrana koja prekipi, ne zagori tako jako za povr?inu;
brzo i precizno regulisanje dovoda energije.
UPRAVLJANJE
Upute za pravilan izbor sudova
Sudovi koje ?ete koristiti na indukcionim plo?ama za kuvanje moraju da budu metalni, magnetskih
svojstava i dovoljnim pre?nikom dna. Koristite samo sudove, ?ije dno je namenjeno upotrebi na
indukcionim plo?ama.
Prepoznavanje posude
Ako nakon uklju?enja ringle za kuvanje na njoj nema ?erpe, ili je na ringlu postavljena premalena ?erpa,
ne?e do?i do prenosa energije, a displej za stepen snage kuvanja izmenjuju?e treperi.
Kad na ringlu za kuvanje postavite odgovaraju?u ?erpu ili lonac, ringla zapo?ne delovati izabranom
snagom, a displej za snagu kuvanja zasvetli.
Dovod energije prekida se ako skinete posudu, a displej snage kuvanja ponovno treperi.
Kad koristite manje ?erpe ili lonce, ali da ih aparat ipak prepozna, upotrebi?e upravo onoliko snage, koliko
je potrebno za zagrevanje hrane u tim sudovima.
Upute za pravilan izbor sudova
Sudovi koje ?ete koristiti na indukcionim plo?ama za kuvanje moraju da budu metalni, magnetskih
svojstava i dovoljnim pre?nikom dna. Koristite samo sudove, ?ije dno je namenjeno upotrebi na
indukcionim plo?ama.
Prikladni sudovi
Neprikladni sudovi
Emajlirani ?eli?ni sudovi s jakim (debelim) dnom;
Sudovi iz livanog ?elika s oja?anim, odn. debelim
dnom;
Sudovi iz ner?aju?eg vi?eslojnog ?elika odnosno
aluminijuma, s posebnim dnom
Sudovi iz bakra, ner?aju?eg ?elika, aluminijuma,
vatrostalnog stakla, drveta, keramike, odnosno gline
Prikladnost sudova mo?ete jednostavno da proverite na
slede?i na?in
Uradite pokus s magnetom, koji je opisan u nastavku, ili proverite dali se na ?erpi nalazi oznaka, koja
ka?e da je prikladna za upotrebu na indukcionim plo?ama za kuvanje.
Pokus s magnetom
Magnet povucite po dnu posude. Ako se magnet uhvati na ?erpu, ova je prikladna za indukcionu ringlu za
kuvanje.
20
Savet
Sudovi odre?enih proizvo?a?a, koji su ina?e namenjeni upotrebi na indukcionim ringlama za kuvanje,
mogu da se pojave neki zvukovi, odnosno ?umovi. To je posledica na?ina izrade takvih sudova.
Prilikom kori??enja posude za paru budite naro?ito pa?ljivi, jer iz nje neopa?eno mo?e da uzavri sva voda
i posuda ostane prazna. Posledica toga je o?te?enje, kako posude tako i ringle. U tom slu?aju garantne
zahteve nije mogu?e ostvariti.
Budite oprezni prilikom upotrebe posuda sa dvojnim dnom. Takve posude neprimjetno ostaju bez vode !
Kao posledica nastaje steta na posudi i na ploci za kuvanje. Za to ne mozemo preuzeti odgovornost !
Saveti za ?tednju energije
U nastavku ?ete da na?ete nekoliko va?nih uputa za ?to efikasnije i ?tedljivije delovanje Va?e nove
indukcione plo?e za kuhanje.
? Pre?nik dna neka uvek bude jednak pre?niku ringle za kuvanje.
? Prilikom kupovine pazite na ?injenicu, da je na sudovima obi?no naveden pre?nik gornjeg dela, odnosno
poklopca, koji je ?esto ve?i od pre?nika dna ?erpe.
? Lonci na pritisak (tzv. pretis-lonci), koji koriste pove?an pritisak u ?vrsto zatvorenoj unutra?njosti, naro?ito su
?tedljivi, bilo s vremenom ili energijom. Zbog kra?eg vremena kuhanja, u hrani ostaje vi?e vitamina.
? Pazite da je u loncu na pritisak uvek dovoljno te?nosti. Ukoliko je na ringli prazan lonac, do?i ?e do
pregrevanja, koje ?e o?tetiti i lonac i ringlu.
? Sudove po mogu?nosti uvek zatvorite poklopcem odgovaraju?e veli?ine.
Koristite sudove, koji odgovaraju koli?ini hrane koju pripremate. Ako koristite preveliku, delimi?no
napunjenu ?erpu ili lonac, potro?i?ete dosta vi?e energije.
Stepen snage kuvanja
Snagu zagrevanja ringli mo?ete da reguli?ete i izaberete jedan od 9 stepeni. Donja tabela navodi primere
pravilnog kori??enja pojedinih faza, odnosno snage kuvanja:
Stepen
1-2
3
4-5
6
Prikladan za:
Odr?avanje toplote, nastavak kuvanja manje koli?ine hrane
(najni?i nivo)
Nastavak kuvanja
Nastavak kuvanja ve?ih koli?ina, nastavak pr?enja ve?ih komada
Pr?enje, zape?enost
7-8
Pr?enje
9-10
Zagrevanje do vreli?ta, pr?enje (najvi?i nivo snage)
21
POVR?INA ZA KUVANJE
Proizvod se moze razlikovati od onog
prikazanog na slici.
1. Indukciona ringla
2. Modul za upravljanje indukcione
plo?e
UPRAVLJANJE INDUKCIONE PLO?E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tipka za paljenje/standby
Tipka za ga?enje (TIMER)
Tipka za pode?avanje temperature
Tipka za pode?avanja ja?ine
Tipka minus
Tipka plus
Pokaziva? ja?ine, temperature i tajmera.
Upotreba tipki
Opisani upravlja? zahtijeva, da pritisnete odre?enu (izabranu) tipku, zatim da pritisnete jo? jednu tipku.
Upotrebe slede?e tipke mora uslijediti u slede?ih 10-tak sekundi, jer se u suprotnom izbor bri?e.
Tipke PLUS/MINUS mo?ete pritiskati posebno ili ih pritiskate za du?i period.
Upravljanje plo?om i povr?inom za kuvanje
1.
2.
3.
Pri priklju?enju na el. mre?u ?e vam se upaliti indikator On/Standby i na displeju ?e se pojaviti temperatura
plo?e za kuvanje:
a) Ako je temperatura plo?e za kuvanje manja od 50°C, na displeju ?e se prikazati ?-L-?
b) Ako je temperatura plo?e za kuvanje ve?a odt 50°C, na displeju ?e se prikazati ?-H-?.
Adekvatnu posudu postavite na sredinu plo?e za kuvanje.
Ponovno pritisnite On/Standby dugme za uklju?enje plo?e. Podatci na LED displeju se poajve. Po?e?e da
treperi indikator HEAT i TEMP kao i upozoravaju?i zvuk. Aparat je tada pripremljen za dalja pode?avanja
22
4.
5.
funkcija. (napomena: ukoliko u slede?ih 30 sekundi ne izaberete neke funkcije, aparat ?e se automatski
isklju?iti (?u?ete zvu?ni signal)).
Pritisnite tipku za On/ Standby I na prikaziva?u ?e vam se upliti lampica upozorenje HEAT. Zatim pritisnite
tipku HEAT plo?a automatski po?ne da radi na ja?ini 5. sa tipkama +/- mozete podesiti ja?inu(1-10).
Sa odabirom tipke TEMP plo?a po?inje zagrijavati, i dostize automatski pode?enu temperaturu 120°C. sa
tipkama +/- temperaturu mo?ete podesiti na 60°C-240°C.
Da bi istovremeno kuvali I na drugoj povr?ini, ponovite cijeli postupak opisan u ta?kama 1 i 5.
Automatika za isklju?enje (Timer)
Zbog automatike za isklju?enje svaka uklju?ena povr?ina za kuvanje po isteku pode?enog vremena,
samostalno se isklju?i. Vrijeme kuvanja mo?ete podesiti od 01 do 180 min.
Uklju?ite povr?inu za kuvanje. Uklju?ite jednu ili vise povr?ina za kuvanje i izaberite zeljene stepene
kuvanja. Pritisnite izbirnu tipku TIMER. Pripremna ta?ka svijetli.
Odmah nakon toga unesite vrijeme kuvanja sa tipkama +/-.
Va?no:
Sa pritiskom tipke TIMER po?inje prikaz vrijednosti 0.
Po isteku vremena plo?a za kuvanje se isklju?i. Za?uje se kratak zvu?ni signal, kojeg mo?ete prekinuti sa
pritiskom na bilo koju tipku (sem tipke za uklju?i/isklju?i).
Va?ne upute u vezi vremena aktiviranja, odnosno dr?anja
tipke / senzora
Postupci za upravljanje aparata, opisani u ovim uputstvima pretpostavljaju da nakon pritiska jedne od
tipki smesta pritisnete slede?u. Slede?u tipku morate u principu pritisnuti najkasnije 10 sekundi nakon
pritiska na prvu, ina?e je izbor opozvan (poni?ten).
?I??ENJE I ODR?AVANJE
Pre ?i??enja aparata isklju?ite plo?u za kuvanje i pri?ekajte da se ohladi.
Staklokerami?ku plo?u nikako ne smete ?istiti aparatom za ?i??enje na paru ili nekim
drugim sli?nim aparatom. Kod ?i??enja pazite, da du?im pritiskom na tipku za
uklju?enje/isklju?enje gre?kom ne uklju?ite aparat.
Staklokerami?ka plo?a za kuvanje
Va?no: Nikad ne upotrebljavajte agresivna sredstva za ?i??enje, npr. gruba ili abraziona polirna
sredstva, grube ?i?ane sun?ere za ?i??enje sudova, sredstva za uklanjanje r?e ili mrlja, i sli?no.
?i??enje nakon upotrebe
1.
Celokupnu plo?u za kuvanje o?istite svaki puta kad se zaprlja ? najbolje nakon svake upotrebe.
Pritom koristite vla?nu krpu i ne?to sredstva za ru?no pranje sudova. Zatim suvom krpom obri?ite
plo?u da bude suva i time s povr?ine odstranite sve ostatke deterd?enta.
Nedeljna nega
2.
Jedared nedeljno temeljito o?istite celu plo?u za kuvanje koriste?i uobi?ajena sredstva za ?i??enje
staklokerami?ke plo?e. Pritom se dosledno pridr?avajte uputstava proizvo?a?a sredstva za ?i??enje. Ta
sredstva, nanesena na plo?u, naprave za?titnu naslagu, koja omogu?ava lak?e skidanje mrlja ubudu?e. Na
kraju ?i??enja suvom krpom obri?ite plo?u da bude suva.
Na povr?ini ne sme ostati nikakav trag sredstva za ?i??enje, jer kod slede?eg zagrevanja plo?e ono
deluje agresivno i uzrokuje promene na povr?ini plo?e.
23
Tvrdokorna prljav?tina
Ja?e zaprljanu plo?u (vapnene mrlje, svetle?e mrlje) najlak?e o?istite kad je plo?a jo? topla (ali dovoljno
ohla?ena da ju mo?ete dodirivati). Za ?i??enje koristite uobi?ajeno sredstvo. Postupite kao ?to je opisano
pod ta?kom 2.
Prekipelu hranu najpre obri?ite vla?nom krpom, a zatim preostalu prljav?tinu odstranite posebnom
(staklenom) strugalicom za staklokerami?ke plo?e. Kad ste strugalicom uklonili ostatke hrane, ponovite
postupak opisan pod ta?kom 2.
Zape?en ?e?er te plastiku smesta ? dok je jo? vru? ? odstranite staklenom strugalicom. Zatim o?istite
povr?inu plo?e kao ?to je opisano pod ta?kom 2.
Zrnca peska koja padnu na plo?u za kuvanje, npr. prilikom guljenja krompira ili pranja salate, mogu kod
pomeranja posude izgrebati povr?inu plo?e, stoga pazite da pesak ne ostane plo?i za kuvanje.
Promene boja na povr?ini plo?e ne uti?u na delovanje i stabilnost staklokerami?ke plo?e, jer se u tom
slu?aju ne radi o o?te?enjima, nego zape?enim ostatcima hrane.
Svetle?e mrlje na povr?ini nastaju zbog struganja dna posude o plo?u, naro?ito ako koristite sudove s
aluminijumskim dnom, ili ako koristite neprikladna sredstva za ?i??enje. Uklanjanje tih mrlja veoma je
te?ko, koriste se uobi?ajena sredstva. Po potrebi vi?e puta ponovite postupak ?i??enja. Kori??enjem
abrazionih ili agresivnih sredstava za ?i??enje, te struganjem sudova po povr?ini plo?e, ukrasne linije na
plo?i mogu se vremenom izbrisati, i tamo uzrokovati tamne mrlje.
OTKLANJANJE GRE?AKA I KVAROVA
Zahvati na aparatu i popravke koje izvr?e neovla??ena lica opasni su, jer postoji rizik
elektri?nog udara ili kratkog spoja. U cilju spre?avanja ozleda i ?tete na aparatu,
izbegavajte takve zahvate i popravke prepustite samo odgovaraju?e osposobljenom
stru?njaku za elektriku, npr. tehni?koj servisnoj slu?bi.
Pa?nja!
Ako u toku delovanja aparata do?e do smetnji, proverite pomo?u ovog priru?nika dali mo?ete problem da
re?ite sami.
U nastavku su navedeni saveti za otklanjanje gre?aka
Osigura?i se ?e??e iskop?avaju:
Pozovite servisnu slu?bu ili stru?no lice za elektri?ne instalacije.
Indukcionu plo?u za kuvanje nije mogu?e uklju?iti.
?
?
?
?
Dali je osigura? ku?ne instalacije (u ormari?u s osigura?ima) iskop?an?
Dali je elektri?ni priklju?ni gajtan ukop?an?
Dali su senzorske tipke delimi?no prekrivene vla?nom krpom, te?no??u ili metalnim predmetom? Ako jesu,
odstranite predmet koji ih prekriva.
Dali koristite nepravilne sudove? Vidi poglavlje "Sudovi za indukcionu plo?u za kuvanje".
Kori??ena ?erpa emituje zvukove:
Radi se o tehni?ki uslovljenoj pojavi, koja ne zna?i nikakvu opasnost za indukcionu plo?u ili za sudove.
24
Rashladni ventilator deluje i nakon isklju?enja aparata:
To je uobi?ajeno, po?to elektronika tako?e mora da se ohladi.
Na plo?i za kuvanje pojavile su se ogrebotine ili pukotine:
Ako se na povr?ini plo?e za kuvanje pojave ogrebotine ili pukotine, smesta ugasite aparat i isklju?ite ga iz
elektri?ne mre?e. Isklju?ite i osigura? ku?ne instalacije te pozovite servisnu slu?bu.
Gre?ka:
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E01.
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E02.
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E03.
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E5.
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E6.
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E7.
Na displeju se pojavi ?ifra
gre?ke E8.
Mogu?i uzrok:
Napon elektri?ne
mre?e je nedovoljan.
Napon elektri?ne
mre?e je previsok.
IGBT otvoren ili u
kratkom spoju
Plo?a se pregreva
preko >150°C.
Temperaturni senzor u
kratkom spoju.
Temperaturna za?tita
>240°C.
Gre?ka kod senzora
temperature
Re?enje:
Proverite da li je aparat priklju?en na napon
koji je naveden na natpisnoj tablici
Proverite da li je aparat priklju?en na napon
koji je naveden na natpisnoj tablici
Pozovite servis.
Pustite da se plo?a ohladi, nakon toga
koristite ni?i stepen snage kuvanja.
Pozovite servis
Pustite da se plo?a ohladi, nakon toga
koristite ni?i stepen snage kuvanja.
Pozovite servis.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomo? korisnicima u va?oj dr?avi
(telefonski broj na?i ?ete u me?unarodnom garantnom listu). Ako u va?oj dr?avi nema takvog centra,
obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male ku?anske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
MNOGO U?ITAKA U KORI??ENJU
VA?EG APARATA ?ELI VAM
GORENJE
25
INSTRUCTION MANUAL
EN
Disposing of old appliances
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it must be handed over to a collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring that this product is disposed of correctly you will help to protect the environment and human
health, which could otherwise be harmed through the inappropriate disposal of this product. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Correct use
The hob is to be used solely for preparing food in the home. It may not be used for any other purpose.
For your information...
Please read this manual carefully before using your appliance. It contains important information on safety
and on how to use and look after your appliance so that it will provide you with many years of reliable
service.
Should your appliance develop a fault, please first consult the section on ?What to do if trouble occurs??
You can often rectify minor problems yourself, without having to call in a service engineer. Please keep
this manual in a safe place and pass it on to new owners for their information and safety.
SAFETY INSTRUCTIONS
Connection and operation
?
?
?
?
The appliances are constructed in accordance with the relevant safety regulations.
The appliance is manufactured in compliance with the relevant effective safety standards.
Nevertheless, we strongly recommend that persons with impaired physical, motoric, or mental capacity, or
persons with inadequate experience or knowledge, do not use the appliance unless attended by a quali? ed
person. The same recommendation applies when the appliance is used by persons of less-than-legal age.
Connecting the appliance to the mains and repairing and servicing the appliance may only be carried out by
a qualified electrician according to currently-valid safety regulations. For your own safety, do not allow
anyone other than a qualified service technician to install, service or repair this appliance.
Noise level: Lc < 70 dB(A)
Concerning the hob
?
?
?
?
?
?
?
?
Never allow the induction hob to operate unattended, as the high power setting (power max.)
results in extremely fast reactions.
When cooking, pay attention to the heat-up speed of the cooking zones. Avoiding boiling the pots dry as
there is a risk of the pots overheating!
Do not place empty pots and pans on cooking zones which have been switched on.
Take care when using simmering pans as simmering water may dry up unnoticed, resulting in damage to
the pot and to the hob for which no liability will be assumed.
It is essential that after using a cooking zone you switch it off.
Overheated fats and oils may spontaneously ignite. Always supervise the preparation of food with fats and
oils. Never extinguish ignited fats and oils with water! Put the lid on the pan and switch off the cooking zone.
The glass ceramic surface of the hob is extremely robust. You should, however, avoid dropping hard
objects onto the glass ceramic hob. Sharp objects which fall onto your hob might break it.
If cracks, fractures or any other defects appear in your glass ceramic hob, immediately switch off the
appliance. Disconnect fuse immediately and call Customer Service.
26
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
If the hob cannot be switched off due to a defect in the sensor control immediately disconnect your
appliance and call Customer service.
Take care when working with home appliances! Connecting cables must not come into contact with hot
cooking zones.
The glass ceramic hob should not be used as a storage area.
Do not put aluminium foil or plastic onto the cooking zones. Keep everything which could melt, such as
plastics, foil and in particular sugar and sugary foods away from hot cooking zones. Use a special glass
scraper to immediately remove any sugar from the ceramic hob (when it is still hot) in order to avoid
damaging the hob.
Metal items (pots and pans, cutlery, etc.) must never be put down on the induction hob since they may
become hot. Risk of burning!
Do not place combustible, inflammable or heat deformable objects directly underneath the hob.
Metal items worn on your body may become hot in the immediate vicinity of the induction hob. Caution!
Risk of burns! Non-magnetisable objects (e.g. gold or silver rings) will not be affected.
Never use the cooking zones to heat up unopened tins of food or packaging made of material compounds.
The power supply may cause them to burst!
Keep the sensor buttons clean since the appliance may consider dirt to be finger contact. Never put
anything (pans, tea towels etc.) onto the sensor buttons! If food boils over onto the sensor buttons, we
advise you to activate the OFF button.
Hot pans should not cover the sensor buttons, since this will cause the appliance to switch off automatically.
Activate the childproof lock if there are any pets in the home which could make contact with the hob.
The induction hob may not be used when pyrolysis operation is taking place in a built-in oven.
The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control
system.
Do not use the glass ceramic hob if it is cracked or broken. If any visible crack appears,
immediately unplug disconnect the appliance from the power supply.
Concerning persons
Caution!
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Attention:
The surfaces of the heating and cooking zones become hot during use. Keep small children away at all
times.
? Persons with cardiac pacemakers or implanted insulin pumps must make sure that their implants are not
affected by the induction hob (the frequency range of the induction hob is 20-50 kHz).
Appliance description
The hob
The hob is equipped with an induction cooking mode. An induction coil underneath the glass ceramic hob
generates an electromagnetic alternating field which penetrates the glass ceramic and induces the heatgenerating current in the pot base. With an induction cooking zone the heat is no longer transferred from
a heating element through the cooking pot into the food being cooked but the necessary heat is
generated directly in the container by means of induction currents.
27
Advantages of the induction hob
?
?
?
?
?
?
Energy-saving cooking through the direct transfer of energy to the pot (suitable pots/pans made of
magnetisable material are required).
Increased safety as the energy is only transferred when a pot is placed on the hob.
Highly effective energy transfer between an induction cooking zone and the base of a pot.
Rapid heat-up.
The risk of burns is low as the cooking area is only heated through the pan base; food which boils over
does not stick to the surface.
Rapid, sensitive control of the energy supply.
OPERATION
Cookware for induction hobs
Cookware for induction cooking zones must be made of metal and have magnetic properties. The base
must be sufficiently large.
Only use pots with a base suitable for induction.
This is how to establish the suitability of a pot:
Suitable cookware
Unsuitable cookware
Enamelled steel pots with a thick base
Pots made of copper, stainless steel, aluminium,
ovenproof glass, wood, ceramic and terracotta
Cast iron pots with an enamelled base
Pots made of multi-layer stainless steel, rustproof
fermite steel or aluminium with a special base
Conduct the magnet test described below or make sure that the pot bears the symbol for suitability for
cooking with induction current.
Magnet test:
Move a magnet towards the base of your cookware. If it is attracted, you can use the cookware on the
induction hob.
Note:
When using pans suitable for induction from certain manufacturers, noises may occur which are
attributable to the design of these pans.
Take care when using simmering pans as simmering water may dry up unnoticed, resulting in damage to
the pot and to the hob for which no liability will be assumed.
How to cut power consumption
?
?
?
The following are a few useful hints to help you cut your consumption of energy and use your new
induction hob and the cookware efficiently.
The base of your cooking pots should be the same size as the
cooking zone.
28
?
When buying cooking pots, note that it is frequently the diameter of the top of the pot that it indicated. This
is usually larger than the base of a pot.
Pressure cookers are particularly low on energy and time required thanks to the pressure and the fact that
they are tightly closed. Short cooking times mean that vitamins are preserved.
Always make sure that there is sufficient fluid in your pressure cooker since the cooking zone and the
cooker may be damaged as a result of overheating if the pressure cooker boils dry.
Always close cooking pots with a suitable lid.
Use the right pot for the quantity of food you are cooking. A large pot which is hardly filled will use up a lot
of energy.
?
?
?
?
Power settings
The heating power of the cooking zones can be set at various power levels. In the chart you will find
examples of how to use each setting.
Cooking level
Suitable for
Keeping food warm
1-2
Simmering small quantitiey (lowest power setting)
3
Simmering
4-5
Simmering larger quantities or roasting larger pieces of meat until they are
cooked through.
6
Roasting, getting juices
7-8
Roasting
9,10
Roasting (highest power output)
INDUCTION COOKER PANEL
1.
The decorative design may deviate
from the illustrations.
1.
2.
2.
29
Cooking zone
Touch-control operating panel
OPERATING THE HOB WITH THE SENSOR BUTTONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ON/Standby sensor
TIMER selection
Temperature selection (temp)
Power selection (heat)
Sensor + to adjust the heat, temp and timer selection
Sensor - to adjust the heat, temp and timer selection
LED display (HEAT, TEMP, TIMER)
Operating the buttons
The controls described here expect the pressing of a (selection) button to be followed by the pressing of
a subsequent button.
The next button will need to be pressed within 10 seconds, otherwise the selection will be deleted.
The plus/minus buttons can be touched individually or be permanently pressed.
Switching on the hob and cooking zones
1.
2.
3.
4.
5.
Plug the power plug into a suitable outlet. The control lamp of ON/STANDBY switch lights up and the
temperature of the cooker plate surface displayed:
a) if the temperature of the surface of the induction cooker is lower than 50°C, the display shows ?-L-?.
b) if the temperature of the surface of the induction cooker is over 50°C, the display shows ?-H-?.
Place suitable cookware in the centre of the hotplate.
Now press the ON/STANDBY switch once to turn the induction cooker on. LED displays disappear. The
control lamps of ?HEAT? and? TEMP? start blinking and you will hear an acoustic signal sound. Product is now
ready for cooking function selecting (NOTE: should no further operation in 30 seconds after pressing
ON/STANDBY key, the product will go back to standby position (you will hear an acoustic signal sound).
Press the ON/ STANDBY switch once to turn the induction hotplate on. The control lamps of ?HEAT? start
blinking. Press the Function Key HEAT. The preset power stage ?5? is selected and the device turns on. With
the knob, you can change the settings at any time in a range from 1 ? 10.
Press the Function Key TEMP. to select the temperature. The preset temperature stage ?120°C? is selected
and the device turns on. With the knob, you can change the settings at any time in a range from 60 ? 240°C.
In order to simultaneously cook on the other cooking surface, repeat the entire procedure described in
paragraphs 1 to 5.
30
Automatic switch-off (timer)
The automatic switch-off device is used to automatically switch off any cooking zone after a stipulated
period of time. Cooking times ranging from 1 minute to 180 minutes can be set.
After the selection of the temperature mode press the key TIMER. The display shows the number ?0?.
With the knob, you can now select the operating time in 5-minute intervals (up to max. 180 minutes).
Then the display counts down the duration in minute. Once the time is up, an acoustic signal sounds and
the device automatically goes into standby mode.
Please note:
? If you press TIMER button it will be switched off.
? The cooking zone will be switched off when the time has lapsed. A signal will sound or a while and can be
switched off by pressing any button (except for the on/off button).
CLEANING AND CARE
?
?
?
Before cleaning, switch off the hob and let it cool down.
Never clean the glass ceramic hob with a steam cleaner or similar appliance!
When cleaning make sure that you only wipe lightly over the on/off button. The hob may otherwise be
accidentally switched on!
Glass ceramic hob
Important! Never use aggressive cleaning agents such as rough scouring agents, abrasive saucepan
cleaners, rust and stain removers etc.
Cleaning after use
1. Always clean the entire hob when it has become soiled. It is recommended that you do so every time
the hob is used. Use a damp cloth and a little washing up liquid for cleaning. Then dry the hob with a
clean dry cloth to ensure that there is no detergent left on the surface of the hob.
Weekly clean
2. Clean the entire hob thoroughly once a week with commercial glass ceramic cleaning agents.
Please follow the manufacturer's instructions carefully.
When applied, the cleaning agent will coat the hob in a protective film which is resistant to water and
dirt. All dirt remains on the film and can be removed easily. Then rub the hob dry with a clean cloth.
Make sure that no cleaning agent remains on the surface of the hob since this will react aggressively
when the hob is heated up and will change the surface.
Specific soiling
Heavy soiling and stains (limescaling and shiny, mother-ofpearl- type stains) can best be removed when
the hob is still slightly warm. Use commercial cleaning agents to clean the hob.
Proceed as outlined under Item 2.
First soak food which has boiled over with a wet cloth and then remove remaining soiling with a
special glass scraper for glass ceramic hobs. Then clean the hob again as described under Item 2.
31
Burnt sugar and melted plastic must be removed immediately, when they are still hot, with a glass
scraper. Then clean the hob again as described under Item 2.
Grains of sand which may get onto the hob when you peel potatoes or clean lettuce may scratch the
surface of the hob when you move pots around. Make sure that no grains of sand are left on the hob.
Changes in the colour of the hob will not affect the function and the stability of the glass ceramic
material. These colour changes are not changes in the material but food residues which were not
removed and which have burnt into the surface.
Shiny spots result when the base of the cookware rubs on the surface of the hob, particularly when
cookware with an aluminium base or unsuitable cleaning agents are used. They are difficult to remove
with standard cleaning agents. You may need to repeat the cleaning process several times. In time, the
decoration will wear off and dark stains will appear as a result of using
aggressive cleaning agents and faulty pan bottoms.
32
WHAT TO DO IF TROUBLE OCCURS
Please note
If your appliance is faulty, please check whether you can rectify the problem yourself by consulting these
instructions for use.
But there are some problems described below that you can fix yourself.
The fuses blow regularly?
Contact a technical customer service or an electrician!
You can't switch you induction hob on?
? Has the wiring system (fuse box) in the house blown a fuse?
? Has the hob been connected to the mains?
? Are the sensor buttons partly covered by a damp cloth, fluid or a metallic object? Please rectify.
? Are you using unsuitable cookware? See the section on ?Cookware for induction hobs?.
Is the cookware you are using making noises?
This is due to technical reasons; the induction hob and the pot are not at risk.
Does the cooling fan still operate after it has been switched off?
This is normal since the electronic unit is being cooled down.
Is the hob making noises (clicking or cracking sounds)?
This is for technical reasons and cannot be avoided.
Does the hob have tears or cracks?
If cracks, fractures or any other defects appear in your glass ceramic hob, immediately switch off the
appliance. Disconnect fuse immediately and call Customer Service.
SYMPTOM
Fault code E01.
Fault code E02.
Fault code E03.
Fault code E5.
Fault code E6.
Fault code E7.
Fault code E8.
POSSIBLE CAUSE
Electronic control of low voltage.
(<160V).
Electronic control of excess
voltage (>270V).
IGBT open or short circuit.
Overheating protection on power
mode (>150°C).
Temperature sensor open or short
circuit.
Overheating protection on TEMP.
mode (>240°C).
Temperature sensor fault.
SOLUTION
Make sure the appliance is connected to the
voltage indicated on the rating label.
Make sure the appliance is connected to the
voltage indicated on the rating label.
Contact the service department.
Eliminate the course of overheating. Once the
cooktop has cooled, the appliance can be put
into operation again.
Contact the service department.
Eliminate the course of overheating. Once the
cooktop has cooled, the appliance can be put
into operation again.
Contact the service department.
GUARANTEE & SERVICE
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care
Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
For personal use only!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR
APPLIANCE
We reserve the right to any modifications!
33
N?VOD NA OBSLUHU
SK
Likvid?cia star?ch pr?strojov
Symbol na v?robku alebo na jeho obale upozor?uje na to, ?e s t?mto v?robkom sa
nezaobch?dza ako s norm?lnym dom?cim odpadom, ale mus? sa odovzdat? v zbernom
stredisku pre recykl?ciu elektrick?ch a elektronick?ch pr?strojov. Svoj?m prispen?m k spr?vnej likvid?cii
tohto v?robku chr?nite ?ivotn? prostredie a zdravie svojich bl?zkych. Nespr?vna likvid?cia ohrozuje
?ivotn? prostredie a zdravie. ?al?ie inform?cie o recykl?cii tohto v?robku dostanete na Va?om
obecnom/mestskom ?rade, u Va?ej organiz?cie odpadov?ho hospod?rstva alebo v predajni, kde ste
v?robok k?pili.
Pou?itie za stanoven?m ??elom
Varn? panel sa pou??va len na pr?pravu jed?l v dom?cnosti. Nesmie sa pou??vat? mimo stanoven?ho
??elu.
Tu n?jdete...
Pre??tajte si pros?m starostlivo inform?cie v tomto zo?ite predt?m, ne? uvediete svoj varn? panel do
prev?dzky. N?jdete tu d?le?it? pokyny pre Va?u bezpe?nost?, pou??vanie, starostlivost? a ?dr?bu pr?stroja,
aby ste z V??ho pr?stroja mali dlho trvaj?ce pote?enie. Ak by sa niekedy vyskytla porucha, najprv si
pros?m pozrite kapitolu ??o robit? pri probl?moch??. Men?ie poruchy ?asto m??ete odstr?nit? sami a
u?etrit? t?m zbyto?n? servisn? n?klady. Tento n?vod starostlivo uschovajte. Odovzdajte pros?m tento
n?vod na pou?itie a mont?? nov?m majite?om pre inform?ciu a bezpe?nost?.
BEZPE?NOSTN? POKYNY
Pre zapojenie a ?innost?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Spotrebi? je vyroben? v s?lade s d?le?it?mi platn?mi bezpe?nostn?mi normami. Napriek tomu
odpor??ame, aby osoby so zn??enou fyzickou, pohybovou, alebo ment?lnou schopnos?ou, alebo osoby s
nedostato?n?mi sk?senos?ami, alebo znalos?ami nepou??vali spotrebi? bez dozoru kvali? kovanej osoby.
Rovnak? odpor? ?ania platia, ke? spotrebi? pou??vaj? osoby s n?zkym vekom.Pr?stroje s? kon?truovan?
pod?a pr?slu?n?ch bezpe?nostn?ch ustanoven?.
Pripojenie na siet?, ?dr?bu a opravy pr?strojov smie vykon?vat len autorizovan? odborn?k pod?a platn?ch
bezpe?nostn?ch ustanoven?. Neodborne vykonan? pr?ce ohrozuj? Va?u bezpe?nost?. Pre varn? panel
Kv?li ve?mi r?chlej reakcii pri nastaven? vysok?ho varn?ho stup?a neprev?dzkujte induk?n? varn? panel bez
dozoru!
Pri varen? si uvedomte vysok? r?chlost? ohrevu varn?ch z?n. Zabr??te vyvareniu obsahu z hrncov, preto?e
pritom doch?dza k nebezpe?enstvu prehriatia hrncov!
Nekla?te pr?zdne hrnce a panvice na zapnut? varn? z?ny.
Pozor pri pou??van? dvojstenn?ch hrncov. Z dvojstenn?ch hrncov sa m??e obsah nepozorovane vyvarit?!
Toto n?sledne vedie k po?kodeniu hrnca a varn?ho panelu. Za tak?to po?kodenia sa nepreber? z?ruka!
Po pou?it? varn? z?nu bezpodmiene?ne vypnite.
Prep?len? tuky a oleje sa m??u samy vznietit?. Jedl? s tukmi a olejmi pripravujte len za dozoru. Zap?len?
tuky a oleje nikdy nehaste vodou! Prikryte pokrievkou, varn? z?nu vypnite.
Sklokeramick? plocha je ve?mi odoln?. Zabr??te v?ak p?du tvrd?ch predmetov na sklokeramick? plochu.
Bodov? r?zov? zat?a?enia m??u viest? k prasknutiu varn?ho panela.
Pri puklin?ch, prasklin?ch alebo lomoch na sklokeramickom varnom paneli pr?stroj ihne? vyra?te z
prev?dzky. Ihne? vypnite domov? poistku a zavolajte Slu?by z?kazn?kom.
Ak by sa varn? panel pre poruchu senzorov?ho riadenia u? nedal vypn?t?, ihne? vypnite domov? poistku a
zavolajte Slu?by z?kazn?kom.
Pozor pri pr?ci s dom?cimi spotrebi?mi! Nap?jacie vedenia nesm? pr?st? do styku s hor?cimi varn?mi
z?nami.
34
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Sklokeramick? varn? panel sa nesmie pou??vat? ako odkladacia plocha.
Nekla?te na varn? z?ny hlin?kov? f?liu, resp. umel? hmotu. Ned?vajte do bl?zkosti hor?cej varnej z?ny ni?,
?o sa m??e topit?, napr. umel? hmoty, f?liu a najm? cukor a jedl? s vysok?m obsahom cukru. Na
zabr?nenie po?kodeniam cukor e?te v hor?com stave ihne? ?plne odstr??te zo sklokeramick?ho varn?ho
panelu ?peci?lnou ?krabkou na sklo.
Kovov? predmety (kuchynsk? riad, pr?bor ...) sa nikdy nesm? odkladat? na induk?n? varn? panel, lebo by
mohli zostat? hor?ce. Nebezpe?enstvo pop?lenia!
Nekla?te priamo pod varn? panel hor?av?, ?ahko z?paln? alebo deformovate?n? predmety.
Kovov? predmety, ktor? sa nosia na tele, m??u v bezprostrednej bl?zkosti induk?n?ho varn?ho panela
zostat? hor?ce. Pozor, nebezpe?enstvo pop?lenia.
Net?ka sa to nemagnetizovate?n?ch predmetov (napr. Zlat? alebo strieborn? prstene).
Na varn?ch z?nach nikdy nezohrievajte zatvoren? plechovky konzerv a viacvrstvov? obaly. V d?sledku
pr?vodu energie by mohli explodovat?!
Senzorov? tla?idl? udr?iavajte v ?istote, preto?e pr?stroj by mohol ne?istoty rozpoznat? ako prstov? kontakt.
Nikdy nekla?te na senzorov? tla?idl? predmety (hrnce, utierky na riad at?.)!
Ak z hrncov vykyp? obsah a? na senzorov? tla?idl?, rad?me V?m stla?it? vyp?nacie tla?idlo.
Hor?ce hrnce a panvice nesm? prekr?vat? senzorov? tla?idl?. V takomto pr?pade sa pr?stroj automaticky
vypne.
Ak sa v byte nach?dzaj? dom?ce zvierat?, ktor? by sa mohli dostat? k varn?mu panelu, je potrebn?
aktivovat? detsk? poistku.
Ak sa zabudovan? spor?ky prev?dzkuj? s pyrol?zou, nesmie sa pou??vat? induk?n? varn? panel.
Deklarovan? hodnota emisie hluku je < 70 dB(A)
Spotrebi? nie je ur?en? na ovl?danie pomocou extern?ch ?asova?ov alebo oddelen?ch syst?mov
dia?kov?ho ovl?dania.
Ak sa pri paneli nach?dza elektrick? z?suvka, do ktorej je zapojen? in? spotrebi?, zabezpe?te, aby sa
sie?ov? k?bel nedostal do kontaktu s hor?cimi varn?mi z?nami.
Pre osoby
Pozor!
? Tento spotrebi? nie je ur?en? na pou?itie osobami (vr?tane det?) so zn??en?mi fyzick?mi, zmyslov?mi alebo
du?evn?mi schopnos?ami, alebo s nedostatkom sk?senost? a znalost?, iba pod doh?adom alebo ak s?
pou?en? oh?adom pou?itia spotrebi?a osobami zodpovedn?mi za ich bezpe?nos?. Deti musia by? pod
dozorom, aby sa nehrali so zariaden?m.
? V?straha:
? Povrchy ohrievac?ch a varn?ch miest sa pri prev?dzke zohrievaj?. Z tohto d?vodu je z?sadne potrebn?
zamedzit? pr?stup mal?m det?om.
? Osoby s kardiostimul?tormi alebo implantovan?mi inzul?nov?mi pumpi?kami sa musia uistit?, ?e ich
implant?ty nie s? nepriaznivo ovplyv?ovan? induk?n?m varn?m panelom (frekven?n? p?smo induk?n?ho
varn?ho panela je 20-50 kHz).
Popis pr?stroja
Varn? panel
Varn? plocha je vybaven? induk?n?m varn?m panelom. Induk?n? cievka pod sklokeramickou varnou
plochou vytv?ra elektromagnetick? striedav? pole, ktor? prenik? sklenou keramikou a na dne riadu
indukuje pr?d, produkuj?ci teplo. Pri induk?nej varnej z?ne sa teplo nepren??a z ohrievacieho
prvku cez varn? n?dobu na pripravovan? jedlo, ale potrebn? teplo sa pomocou induk?n?ch pr?dov vyr?ba
priamo vo varnej n?dobe.
V?hody induk?n?ho varn?ho panelu
?
?
Varenie, ?etriace energiu priamym prenosom energie na hrniec (je nevyhnutn? vhodn? riad z
magnetizovate?n?ho materi?lu),
zv??en? bezpe?nost?, preto?e energia sa pren??a len pri postavenom hrnci,
35
?
?
?
?
prenos energie medzi induk?nou varnou z?nou a dnom hrnca s vysokou ??innost?ou,
vysok? r?chlost? ohrevu,
nebezpe?enstvo pop?lenia je mal?, preto?e varn? plochu zohrieva len dno hrnca, vykypen? strava
sa neprip?li,
r?chla, jemn? regul?cia pr?vodu energie.
Ovl?danie
Riad pre induk?n? varn? panel
Varn? n?doba, pou??van? na induk?nej varnej ploche, mus? byt? z kovu, mat? magnetick? vlastnosti a
dostato?n? plochu dna.
Pou??vajte len hrnce s dnom vhodn?m na induk?n? ohrev.
Takto m??ete zistit? vhodnost? n?doby:
Vhodn? varn? n?doby Nevhodn? varn?
Vhodn? varn? n?doby Nevhodn? varn?
n?doby
n?doby
Emailov? oce?ov? n?doby s hrub?m dnom
N?doby z medi, nehrdzavej?cej ocele,
Liatinov? n?doby s emailov?mi dnami
hlin?ka, ?iaruvzdorn?ho skla, dreva, keramiky,
resp. terakoty
N?doby z nehrdzavej?cej viacvrstvovej ocele,
Nehrdzavej?cej feritovej ocele, resp. hlin?ka so
?peci?lnymi dnami
Vykonajte dolu pop?san? magnetick? test alebo sa uistite, ?e n?doba m? zna?ku o vhodnosti na varenie s
induk?n?m pr?dom.
Magnetick? test:
Pribl??te magnet ku dnu Va?ej varnej n?doby. Ak je prit?ahovan?,
m??ete varn? n?dobu pou??vat? na induk?nej varnej ploche.
Upozornenie:
Pri pou??van? hrncov, vhodn?ch na induk?n? ohrev, od niektor?ch
v?robcov, sa m??u vyskytn?t? zvuky, ktor? vypl?vaj? z
kon?trukcie t?chto hrncov.
Pozor pri pou??van? dvojstenn?ch hrncov. Z dvojstenn?ch hrncov sa m??e obsah nepozorovane vyvarit?!
Toto n?sledne vedie k po?kodeniu hrnca a varn?ho panelu. Za tak?to po?kodenia sa nepreber? z?ruka!
Tipy na ?etrenie energiou
?alej n?jdete nieko?ko d?le?it?ch pokynov na efekt?vne zaobch?dzanie s Va??m nov?m induk?n?m
varn?m panelom a riadom na varenie z h?adiska ?etrenia energiou.
?
Priemer dna hrnca by mal byt? rovnak? ako priemer varnejz?ny.
36
?
Pri n?kupe hrncov si uvedomte, ?e ?asto sa ud?va horn? priemer hrnca. Tento je v???inou v???? ako dno
hrnca.
Tlakov? hrnce s? pre uzavret? priestor na dusenie a pretlak obzvl??t? ?asovo a energeticky nen?ro?n?. Z
d?vodu kr?tkeho ?asu dusenia sa ?etria vitam?ny.
Dbajte v?dy na dostatok tekutiny v tlakovom hrnci, preto?e pri vyvaren? obsahu z hrnca by sa varn? z?na a
hrniec mohli po?kodit? v d?sledku prehriatia.
Hrnce na varenie pod?a mo?nosti v?dy prikryte vhodnou pokrievkou.
Na ka?d? mno?stvo jedla by sa mal pou?it? spr?vny hrniec. Ve?k?, sotva naplnen? hrniec si vy?aduje ve?a
energie.
?
?
?
?
Varn? stupne
Ohrevn? v?kon varn?ch z?n sa d? nastavit? vo viacer?ch stup?och. V tabu?ke n?jdete pr?klady pou?itia
jednotliv?ch stup?ov.
Varn? stupe?
Vhodn? na
1-2
Pokra?uj?ce varenie mal?ch mno?stiev (najni??? v?kon)
3
Pokra?uj?ce varenie
4-5
Pokra?uj?ce varenie ve?k?ch mno?stiev, pokra?uj?ce pra?enie v????ch kusov
6
Pra?enie, pr?prava z?pra?ky
7-8
Pra?enie
9,10
Po?iato?n? f?za varenia, po?iato?n? f?za pra?enia, pra?enie (najvy??? v?kon)
POPIS PR?STROJA
1.
Dek?r sa m??e od vyobrazen?
odli?ovat?.
1. Varnej z?ny
2. Dotykov? ovl?danieprev?dzkov? panel
2.
37
OVL?DANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ON / STANDBY senzora
TIMER v?ber
Teplota v?ber (temp)
Moc v?ber (teplo)
Senzor + upravi? teplo, teplota a ?asova? v?ber
Sn?ma? - sl??i na nastavenie teplo, teplota a ?asova? v?ber
LED displej (teplo, TEMP, ?asova?)
Ovl?danie tla?idiel
Ovl?danie, ktor? je tu pop?san?, o?ak?va po stla?en? tla?idla (v?beru) n?sledn? stla?enie ?al?ieho
tla?idla. Stla?enie ?al?ieho tla?idla sa mus? uskuto?nit? z?sadne do 10 sek?nd, inak v?ber zhasne.
Tla?idl? plus / m?nus sa m??u stl??at? jednotlivo alebo dr?at? permanentne stla?en?.
Zapnut? varn? dosky a varn? z?n
1.
2.
3.
4.
5.
Po pripojen? spotrebi?a k elektrickej sieti sa uk??e indik?tor zapnutie ON/Standby a na ukazovateli sa zobraz?
teplota varnej z?ny:
a) Ak je teplota varnej z?ny ni??ia ako 50 C sa na ukazovateli uk??e ?Lb) Ak je teplota varnej zony vy??ia ako 50 C sa na ukazovateli objav? ?HN?dobu s priemerom podobn?m ako vybran? varn? z?na umiestnime na stred varnej zony.
Opatovne pritla?te na ON/Stanby tla??tko pre zapnutie platne. Udaje na LED ukazovateli zmizn?. Za?ne sa
ukazova? HEAT a TEMP a tktie? budete po?u? upozor?uj?ci zvuk. Spotrebi? je takto pripraven? pre da??ie
pou??vanie, nastavenia funkcii.(UPOZORNENIE: ak v nasleduj?cih 30 sekund?ch nevyberiete jednu z funkcii
spotrebi? sa vypne a budete po?u? zvukov? signaliz?cju)
Stla?te tla?idlo ON / STANDBY switch raz obr?ti? na induk?n? platni. Kontroln? svetiel "HEAT" blik?. Stla?te
funk?n? tla?idlo tepla. Prednastaven? moc etapa "5" je vybrat? a pr?stroj zapne. S gomb?kom, m??ete zmeni?
nastavenia kedyko?vek v rozmedz? 1 - 10.
Stla?te funk?n? tla?idlo TEMP. zvoli? teplotu. Prednastaven? teplotn? stupne "120 ° C" je vybrat? a pr?stroj
zapne. S gomb?kom, m??ete zmeni? nastavenia kedyko?vek v rozmedz? 60 a? 240 ° C.
Aby sa s??asne vari? na varenie ostatn? plocha, zopakujte cel? postup pop?san? v odsekoch 1 a? 5.
Automatycznego wy??czenia (zegar)
Automatycznego wy??czenia urz?dzenia jest u?ywana automatycznie wy??czy si? po ka?dym gotowaniu,
strefa okre?lona okres czasu. Gotowanie razy pocz?wszy od 1 min do 180 minut mo?na ustawi?.
Po wyborze temperatury w trybie naci?nij klawisz minutnik. Na wy?wietlaczu pojawia si? numer "0". Z
pokr?t?a, mo?esz teraz zaznaczy? obs?uguj?cego czas w 5-minutowych odst?pach czasu (do max. 180
minut). Nast?pnie wy?wietlacz liczby okre?laj?ce czas w minut?. Gdy czas min??, sygna? akustyczny i
d?wi?k?w urz?dzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowo?ci.
38
Prosimy pami?ta?:
? Je?li naci?niesz przycisk Timmer b?dzie wy? ? czony.
? Do gotowania strefa zostanie wy??czony, kiedy czas ju? min??. A sygna? d?wi?ku lub chwil? i mo?na
wy??czy?, naciskaj?c dowolny przycisk (za wyj?tkiem w??czania / wy??czania).
?ISTENIE A STAROSTLIVOST?
?
?
?
Pred ?isten?m varn? panel vypnite a nechajte vychladn?t?.
Sklokeramick? varn? panel sa nesmie v ?iadnom pr?pade ?istit? pr?strojom na parn? ?istenie alebo
podobn?m!
Pri ?isten? dbajte na to, aby sa zap?nacie/vyp?nacie tla?idlo utieralo len kr?tko. T?m sa zabr?ni
nechcen?mu zapnutiu!
Sklokeramick? varn? panel
D?le?it?! Nikdy nepou??vajte agres?vne ?istiace prostriedky, ako napr. hrub? prostriedky na drhnutie,
abraz?vne ?isti?e hrncov, odstra?ova?e hrdze a ?kv?n at?.
?istenie po pou?it?
1. Cel? varn? panel ?istite v?dy vtedy, ke? je zne?isten? - najlep?ie po ka?dom pou?it?. Na to pou??vajte
vlhk? handru a trochu prostriedku na ru?n? um?vanie riadu. Potom vytrite varn? panel ?istou utierkou
do sucha tak, aby na povrchu nezostali ?iadne zvy?ky ?istiaceho prostriedku.
T??denn? starostlivost?
2. Raz za t??de? vy?istite a o?etrite cel? varn? panel d?kladne be?n?mi ?istiacimi prostriedkami na
sklokeramiku. Bezpodmiene?ne dodr?te pokyny pr?slu?n?ho v?robcu. ?istiace prostriedky vytv?raj? pri
nan??an? ochrann? film, ktor? p?sob? odpudivo na vodu a ne?istoty. V?etky ne?istoty zost?vaj? na filme
a n?sledne sa daj? ?ah?ie odstr?nit?. Potom plochu vytrite do sucha ?istou utierkou. Na povrchu nesm?
zostat? ?iadne pozostatky ?istiacich prostriedkov, preto?e pri zohriat? p?sobia agres?vne a menia
povrch.
?peci?lne zne?istenia
Siln? zne?istenia a ?kvrny (v?penat? ?kvrny, perlet?ovo leskl? ?kvrny) sa daj? najlep?ie odstr?nit?, ke?
m? varn? panel e?te teplotu pr?jemn? na dotyk. Za t?mto ??elom pou??vajte be?n? ?istiace prostriedky.
Pritom postupujte tak, ako je pop?san? v bode 2.
Vykypen? jedl? najprv namo?te vlhkou handrou a n?sledne odstr??te zvy?ky ne?ist?t ?peci?lnou
?krabkou na sklo pre sklokeramick? varn? panely. Potom plochu vy?istite, ako je pop?san? v bode 2.
Prip?len? cukor a roztaven? umel? hmotu odstr??te ihne? - e?te v hor?com stave - ?krabkou na sklo.
Potom plochu vy?istite, ako je pop?san? v bode 2.
Zrnk? piesku, ktor? pr?padne padn? na varn? plochu pri ?kraban? zemiakov alebo ?isten? ?al?tu, m??u
pri pos?van? hrncov sp?sobit? ?krabance. Preto dbajte na to, aby na povrchu nezost?vali ?iadne zrnk?
piesku.
39
Farebn? zmeny varn?ho panela nemaj? ?iaden vplyv na funk?nost? a stabilitu sklokeramiky. Nejde
pritom o po?kodenie varn?ho panela, ale o neodstr?nen? a preto prip?len? zvy?ky.
Leskl? miesta vznikaj? oderom dna hrncov, najm? pri pou??van? riadu na varenie s hlin?kov?m dnom
alebo nevhodn?mi ?istiacimi prostriedkami. Daj? sa len nam?havo odstr?nit? be?n?mi ?istiacimi
prostriedkami. ?istenie pr?padne viackr?t opakujte. Pou??van?m agres?vnych ?istiacich prostriedkov a
oderom dnami hrncov sa dek?r ?asom obr?si a vznikn? tmav? ?kvrny.
?O ROBIT? PRI PROBL?MOCH?
?alej n?jdete tipy na odstra?ovanie por?ch.
Nekvalifikovan? z?sahy a opravy pr?stroja s? nebezpe?n?, preto?e hroz? nebezpe?enstvo zasiahnutia
elektrick?m pr?dom a nebezpe?enstvo skratu. Nevykon?vajte ich v z?ujme zamedzenia telesn?ch ?razov
a po?koden? pr?stroja. Tak?to pr?ce preto nechajte vykon?vat? len odborn?ka na elektriku, ako napr.
Technick? slu?by z?kazn?kom.
V?imnite si pros?m
Ak by sa na Va?om pr?stroji vyskytli poruchy, preverte pros?m pod?a tohto n?vodu na pou?itie, ?i
nedok??ete pr??iny odstr?nit? sami.
?alej n?jdete tipy na odstra?ovanie por?ch.
Poistky opakovane vypad?vaj??
Zavolajte Technick? slu?by z?kazn?kom alebo elektroin?talat?ra!
Induk?n? varn? panel sa ned? zapn?t??
Neaktivovala sa poistka domovej in?tal?cie (poistkov? skrinka)?
? Je zapojen? nap?jac? k?bel?
? Nepou??va sa nespr?vny riad? Pozri kapitolu ?Riad pre induk?n? varn? panel?.
Vyd?vaj? pou?it? varn? n?doby zvuky?
Je to technicky podmienen?; nepredstavuje to ?iadne nebezpe?enstvo pre induk?n? varn? panel, resp.
n?dobu.
Chladiaci ventil?tor dobieha aj po vypnut??
To je norm?lne, preto?e sa chlad? elektronika.
Varn? panel vyd?va zvuky (klikanie, resp. praskanie)?
Toto je technicky podmienen? a ned? sa vyl??it?.
M? varn? panel trhliny alebo praskliny?
Pri puklin?ch, prasklin?ch alebo lomoch na sklokeramickom varnom paneli pr?stroj ihne? vyra?te z
prev?dzky. Ihne? vypnite domov? poistku a zavolajte Slu?by z?kazn?kom.
40
??slo chybi
Chyba E01.
Chyba E02.
Predpokladan? dovod chybi
N?zke nap?tie.
Vysok? nap?tie(>270V).
Chyba E03.
IGTB otvoren? alebo skrat
Chyba E5.
Platna sa prehriala
Chyba E6.
Teplotn? senzor v skrate
Chyba E7.
Teplotn? ochrana
Chyba E8.
Chyba na senzore teploty
Rie?enie
Ktor? je uvedena na ?t?tku
Preverte ?i je spotrebi? zapojen? na nap?tie
podal tabu?ky
Volajte servis
Dovolte aby platna vychladla a n?sledne zvolte
ni??iu teplotu varenia
Volajte servis
Dovolte aby platna vychladla a nastavte ni??iu
teplotu varenia
Volajte servis
Z?RUKA & SERVIS
Ak potrebujete inform?cie, alebo ak m?te probl?m, sa spojte so strediskom pre starostlivos? o z?kazn?kov
Gorenje vo va?ej krajine (??slo telef?nu n?jdete na z?ru?nom liste). Ak sa vo va?ej krajine nenach?dza
stredisko pre starostlivos? o z?kazn?kov, nav?t?vte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisn?
oddelenie spolo?nosti Gorenje dom?ce spotrebi?e.
Len pre pou?itie v dom?cnosti!
Vyhradzujeme si pr?vo ak?chko?vek zmien!
GORENJE
V?M ?EL? MNOHO RADOSTI PRI POU??VAN? V??HO
SPOTREBI?A
41
INSTRUKCJA OBS?UGI
PL
Usuwanie starych urz?dze?
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ?e tego produktu nie wolno traktowa? tak,
jak innych odpad?w domowych. Nale?y odda? go do w?a?ciwego punktu skupu surowc?w
wt?rnych zajmuj?cego si? z?omowanym sprz?tem elektrycznym i elektronicznym. W?a?ciwa
utylizacja i z?omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp?ywu z?omowanych produkt?w na
?rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska? szczeg??owe dane dotycz?ce mo?liwo?ci recyklingu
niniejszego urz?dzenia, nale?y skontaktowa? si? z lokalnym urz?dem miasta, s?u?bami oczyszczania
miasta lub sklepem, w kt?rym produkt zosta? zakupiony.
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
P?yt? kuchenn? nale?y u?ywa? wy??cznie do przygotowywania potraw w gospodarstwie domowym. P?yty
kuchennej nie wolno u?ywa? niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Tu znajd? Pa?stwo...
Przeczytajcie Pa?stwo dok?adnie informacje znajduj?ce si? w tym zeszycie, zanim zaczniecie u?ywa?
niniejsz? p?yt? kuchenn?. Znajdziecie tu Pa?stwo wa?ne wskaz?wki zwi?zane z Pa?stwa
bezpiecze?stwem, z u?ytkowaniem, utrzymaniem i konserwacj? urz?dzenia, aby mogli si? Pa?stwo z
niego jak najd?u?ej cieszy?. W razie nast?pienia usterki, przejrzyjcie Pa?stwo najpierw rozdzia? ?Co robi?
w razie problem?w ??. Niewielkie zak??cenia mog? Pa?stwo cz?sto usun?? samodzielnie i zaoszcz?dzi?
poprzez to niepotrzebne koszty serwisu. Nale?y starannie przechowywa? niniejsz? instrukcj?. Dla
informacji i bezpiecze?stwa prosz? przekaza? instrukcj? obs?ugi i monta?u jej nowym w?a?cicielom.
WSKAZ?WKI BEZPIECZE?STWA
Dotycz?ce pod??czenia i funkcjonowania
?
?
?
?
Urz?dzenia s? budowane wed?ug odno?nych regulacji dotycz?cych bezpiecze?stwa.
Urz?dzenie jest wyprodukowane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i standardami bezpiecze?stwa,
mimo to nie zaleca si? aby osoby niepe?nosprawne lub niedo???ne oraz osoby nie posiadaj?ce praktyki i
wiedzy do tego niezb?dnej, u?ytkowa?y urz?dzenia bez odpowiedniego nadzoru. Podobnie nie zaleca si?
m?odzie?y u?ytkowania urz?dzenia bez nadzoru.
Pod??czenie do sieci, konserwacj? i reparacj? urz?dze? mo?e przeprowadza? jedynie autoryzowany
specjalista wed?ug obowi?zuj?cych regulacji dotycz?cych bezpiecze?stwa. Prace wykonywane
nieodpowiednio nara?aj? Pa?stwa bezpiecze?stwo.
Poziom ha?asu: Lc < 70 dB (A)
Dotycz?ce p?yty kuchennej
?
?
?
?
?
?
Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki poziom grzania, nie nale?y u?ywa? p?yty
indukcyjnej bez nadzoru!
Podczas gotowania nale?y uwzgl?dni? du?? pr?dko?? nagrzewania si? stref grzejnych. Prosz? unika?
gotowaniapustych garnk?w, poniewa? mo?e to spowodowa? niebezpiecze?stwo przegrzania si? garnk?w!
Nie nale?y stawia? na w??czone strefy grzejne pustych garnk?w i patelni.
Ostro?nie podczas u?ywania specjalnych garnk?w do gotowania mleka. W garnkach tych mo?e
niepostrze?enie
wygotowa? si? woda! Mo?e to doprowadzi? do uszkodzenia zar?wno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie
bierzeodpowiedzialno?ci za tego rodzaju uszkodzenia!
Po zako?czeniu gotowania od??czy? stref? grzejn? za pomoc?.
42
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
T?uszcze i oleje ogrzane na zbyt wysok? temperatur? mog? si? ?atwo zapali?: potrawy zawieraj?ce t?uszcze
i oleje nale?y przygotowywa? tylko pod nadzorem. Pal?cych si? t?uszczy i olei nie nale?y nigdy gasi? wod?!
Nale?y na?o?y? pokrywk? i wy??czy? stref? grzejn?.
Powierzchnia ze szk?a ceramicznego jest bardzo odporna. Mimo tego nale?y unika? upuszczania twardych
przedmiot?w na powierzchni? ze szk?a ceramicznego. Punktowe obci??enie udarowe mo?e spowodowa?
p?kni?cie powierzchni p?yty kuchennej.
W przypadku rys, p?kni?? albo z?amania p?yty ze szk?a ceramicznego nale?y niezw?ocznie wy??czy?
urz?dzenie.
Nale?y niezw?ocznie wy??czy? bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi? serwis obs?ugi klienta.
Je?li nie mo?na wy??czy? p?yty kuchennej w wyniku popsucia si? sterowania sensorowego, nale?y
niezw?ocznie wy??czy? bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi? serwis obs?ugi klienta.
Uwaga podczas prac z urz?dzeniami gospodarstwa domowego! Przewody tych urz?dze? nie mog? mie?
styczno?ci z gor?cymi strefami grzejnymi.
P?yty ze szk?a ceramicznego nie mo?na u?ywa? jako miejsca do odk?adania przedmiot?w!
Nie nale?y k?a?? na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Nale?y trzyma? z daleka od
gor?cej strefy grzejnej wszystko, co mog?oby si? stopi?, na przyk?ad: tworzywa sztuczne, folia, w
szczeg?lno?ci cukier i potrawy zawieraj?ce du?e ilo?ci cukru. Cukier nale?y natychmiast ? jeszcze w
gor?cym stanie ? podwa?y? z powierzchni p?yty kuchennej specjalnym skrobakiem z ?yletk?, aby w ten
spos?b unikn?? uszkodze?.
Na powierzchni p?yty kuchennej nie mo?na pozostawia? przedmiot?w metalowych, (np. naczynia
kuchenne, sztu?ce...), poniewa? mog? si? one zbytnio nagrza?. Niebezpiecze?stwo poparzenia!
Nie nale?y wk?ada? tu? pod p?yt? grzejn? ?adnych ?atwopalnych przedmiot?w lub przedmiot?w ?atwo
odkszta?caj?cych si?.
Nale?y mie? na uwadze, ?e przedmioty metalowe, kt?re noszone s? na ciele, mog? si? zbytnio nagrza?,
gdy znajd? si? w pobli?u p?yty indukcyjnej. Uwaga, niebezpiecze?stwo poparzenia. Nie dotyczy to
przedmiot?w, kt?re nie wykazuj? cech magnetycznych (np. z?ote lub srebrne pier?cionki).
W ?adnym wypadku nie wolno podgrzewa? zamkni?tychpuszek konserwowych lub opakowa?
wielowarstwowych na strefach grzejnych. Dop?yw energii mo?e spowodowa? ich p?kni?cie!
Przyciski sensorowe nale?y utrzymywa? w czysto?ci, poniewa? zanieczyszczenia na urz?dzeniu mog?
zosta? rozpoznane jako dotkni?cie palcem. Nigdy nie wolno k?a?? ?adnych przedmiot?w (garnki, ?ciereczki
itp.) na przyciski sensorowe! Je?eli garnki wykipi? i przyciski sensorowe zostan? obj?te przez p?yn, radzimy
nacisn?? na przycisk wy??cz.
Gor?ce garnki i patelnie nie mog? przykrywa? przycisk?w sensorowych. W takim przypadku urz?dzenie
wy??czy si? automatycznie.
Je?eli w domu obecne s? zwierz?ta domowe, kt?re mog?yby dosta? si? do p?yty kuchennej, w?wczas
nale?y aktywowa? zabezpieczenie przed w??czeniem przez dzieci.
Je?li w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza, w?wczas nie mo?na u?ywa? p?yty
indukcyjnej.
Urz?dzeniem nie mo?na sterowa? za pomoc? oddzielnego przyrz?du do zdalnego sterowania lub
zewn?trznego urz?dzenia do nastawiania czasu.
Je?li w pobli?u urz?dzenia znajduje si? gniazdko wtykowe do kt?rego pod??czone jest inne urz?dzenie,
nale?y uwa?a?, by kabel przy??czeniowy nie dotyka? nagrzewaj?cych si? element?w ? p?l grzejnych.
Dotycz?ce os?b
Uwaga!
Urz?dzenia nie powinny u?ytkowa? osoby (w??cznie z dzie?mi) o ograniczonych mo?liwo?ciach ?
zycznych, emocjonalnych lub psychicznych b?d? osoby bez koniecznej wiedzy i do?wiadcze?, chyba ?e
pozostaj? one pod nadzorem do?wiadczonej osoby, odpowiadaj?cej za ich bezpiecze?stwo, kt?ra
dok?adnie wyt?umaczy?a im spos?b dzia?ania i zastosowanie urz?dzenia lub zaoferowa?a swoj? pomoc
przy u?ytkowaniu urz?dzenia.
Uwaga!
Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze bardzo gor?ca. Dlatego ma?e dzieci nale?y
trzyma? w bezpiecznej odleg?o?ci od urz?dzenia.
43
?
Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami insuliny musz? si? upewni?, ?e praca ich
implantat?w nie zostanie zak??cona poprzez p?yt? indukcyjn? (obszar cz?stotliwo?ci p?yty indukcyjnej
wynosi 20-50 kHz).
Opis urz?dzenia
P?yta kuchenna
Powierzchnia do gotowania wyposa?ona jest w indukcyjn? p?yt? grzejn?. Szpulka indukcyjna poni?ej
powierzchni p?yty ze szk?a ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne, kt?re przenika
przez szk?o ceramiczne i w dnie naczy? indukuje wytwarzaj?cy ciep?o pr?d. W przypadku p?yty
indukcyjnej ciep?o nie jest przenoszone z elementu grzewczego poprzez naczynie do maj?cej gotowa?
si? potrawy, lecz potrzebne ciep?o wytwarzane jest za pomoc? pr?d?w indukcyjnych bezpo?rednio w
naczyniu.
Zalety p?yty indukcyjnej
?
Gotowanie oszcz?dzaj?ce energi? poprzez bezpo?rednie przenoszenie energii na garnek (konieczne s?
odpowiednie garnki z magnetycznego materia?u)
?
Wzmo?one bezpiecze?stwo, poniewa? energia przekazywana jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje
postawiony na stref? grzejn?
?
Przekazywanie energii pomi?dzy indukcyjn? stref? grzejn? a dnem garnka przebiega z du??
skuteczno?ci?
?
Du?a pr?dko?? nagrzewania
?
Niebezpiecze?stwo przypalenia jest niskie, poniewa? powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie
poprzez dno garnka i dlatego potrawy, kt?re wykipia?y nie przypalaj? si?
?
Szybka, doskonale wypoziomowana regulacja dop?ywu energii.
OBS?UGA
Wskaz?wki dotycz?ce odpowiednich garnk?w
Garnek do gotowania u?ywany na p?ycie indukcyjnej musi by? z metalu, posiada? w?a?ciwo?ci
magnetyczne i dostateczn? powierzchni? dna.
U?ywajcie Pa?stwo jedynie garnk?w z dnem nadaj?cym si? przy indukcji.
Zdatno?? naczynia do gotowania na p?ycie ceramicznej mog? Pa?stwo stwierdzi? w nast?puj?cy
spos?b:
Naczynia nadaj?ce si? do gotowania
Naczynia nie nadaj?ce si? do gotowania
Naczynia emaliowane ze stali z mocnym dnem
Naczynia do gotowania z miedzi, ze stali
nierdzewnej, z aluminium, ze szk?a
?aroodpornego, z ?aroodpornego drewna i
ceramiki, wzgl?dnie z terrakoty
Naczynia do gotowania z odlewu stali z
emaliowanym dnem
Naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej
wielowarstwowej, z nierdzewnego ferrytu,
wzgl?dnie z aluminium ze specjalnym dnem
Nale?y przeprowadzi? nast?puj?cy test magnetyczny lub upewni? si?, ?e garnek posiada znak zdatno?ci
do gotowania przy pr?dzie indukcyjnym.
Test magnetyczny:
Prosz? zbli?y? magnez do dana garnka. Je?eli zostanie on przyci?gni?ty, mog? Pa?stwo u?ywa? dany
garnek na p?ycie indukcyjnej.
Wskaz?wka:
Podczas u?ywania garnk?w niekt?rych producent?w, kt?re nadaj? si? do gotowania na p?ycie
indukcyjnej, mog? da? si? s?ysze? szmery, kt?re zwi?zane s? ze sposobem budowy tych garnk?w.
44
Ostro?nie podczas u?ywania specjalnych garnk?w do gotowania mleka. W garnkach tych mo?e
niepostrze?enie wygotowa? si? woda! Mo?e to doprowadzi? do uszkodzenia zar?wno garnka,
jaki i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialno?ci za tego rodzaju uszkodzenia!
Wskaz?wki jak oszcz?dza? energi?
Poni?ej znajd? Pa?stwo wa?ne wskaz?wki jak obchodzi? si? z now? p?yt? indukcyjn? w spos?b wydajny i
jak oszcz?dza? energi?.
?
?rednica dna garnka powinna by? taka sama jak ?rednica strefy grzejnej.
?
Przy zakupie garnk?w nale?y uwa?a? na to, ?e producent cz?sto podaje g?rn? ?rednic? garnka. Jest ona
cz?sto wi?ksza ni? ?rednica dna garnka.
?
Szybkowary pozwalaj? oszcz?dza? czas i energi? dzi?ki zamkni?temu pomieszczeniu do gotowania i
wysokiemu ci?nieniu. Dzi?ki kr?tkiemu czasowi gotowania zachowane zostaj? witaminy.
?
Nale?y zawsze uwa?a? na to, aby w szybkowarze znajdowa?a si? odpowiednia ilo?? p?ynu, poniewa? przy
gotuj?cym si? na pusto garnku, mo?e zosta? uszkodzona zar?wno strefa grzejna jak i garnek wskutek
przegrzania.
?
Garnki nale?y przykrywa? w miar? mo?liwo?ci zawszepasuj?c? pokrywk?.
?
Do ka?dej ilo?ci potraw nale?y u?ywa? w?a?ciwego garnka.
?
Du?y a niepe?ny garnek zu?ywa du?o energii.
Poziomy grzania
?
Moc grzewcza stref grzejnych mo?e zosta? nastawiona na wiele poziom?w. W tabeli znajd? Pa?stwo
przyk?ady zastosowania poszczeg?lnych poziom?w grzania
Stopie?
gotowania
Nadaje si? do
3
Gotowanie ma?ych ilo?ci
(najni?sza moc)
Dalsze gotowanie
4-5
Dalsze gotowanie wi?kszych ilo?ci, dalsze sma?enie wi?kszych kawa?k?w
6
Sma?enie, przygotowywanie zasma?ki
7-8
Sma?enie
9,10
Podgotowywanie, podsma?anie, sma?enie (najwi?ksza moc)
1-2
45
KUCHENKA P?YT INDUKCYJNYCH
1.
Wz?r mo?e odbiega? od ilustracji.
1.
2.
Strefa grzejna indukcyjna
Pole obs?ugi Touch-Control
2.
OBS?UGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ON / STANDBY czujnik
TIMER wyboru
Wyboru temperatury (temp.)
Moc wyboru (ciep?a)
+ czujnik do regulowania ciep?a, temp i minutnik wyboru
- czujnik do regulowania ciep?a, temp i minutnik wyboru
Diod LED (ciep?o, TEMP, timer)
Uruchomienie przycisk?w
W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego przycisku (przycisku
wyboru) a nast?pnie uruchomienie kolejnego przycisku. Uruchomienie kolejnego przycisku musi zosta?
wykonane z zasady w przeci?gu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikn?.
Na przyciski plus i minus mo?na naciska? pojedynczo lub trzyma? na nich palec bez odrywania.
W??czanie p?yty kuchennej i p?l grzejnych
1.
2.
3.
Po pod??czeniu urz?dzenia do sieci elektrycznej, w??czy si? wska?nik gotowo?ci On/ Stand by, a na
wy?wietlaczu uka?e si? temperatura p?yty kuchennej:
a) je?eli temperatura p?yty kuchennej jest ni?sza od 50 °C, na wy?wietlaczu uka?e si? ?-L-?
b) je?eli temperatura p?yty kuchennej jest wy?sza od 50 °C, na wy?wietlaczu uka?e si? ?-H-?.
Odpowiednio dobrane naczynie nale?y postawi? na ?rodku pola grzejnego.
W celu w??czenia pola grzejnego, nale?y ponownie przycisn?? przycisk On/ Stand by. Znikn? dane,
wy?wietlone na wy?wietlaczu LED. Pulsowa? zaczn? wska?niki HEAT i TEMP, w??czy si? ostrzegawczy
sygna? d?wi?kowy. Urz?dzenie jest teraz gotowe do ustawienia kolejnych funkcji. (Uwaga: je?eli w ci?gu
46
4.
5.
najbli?szych 30 sekund nie zostanie wybrana jakakolwiek funkcja, urz?dzenie si? wy??czy (s?ycha? b?dzie
sygna? d?wi?kowy).
Nast?pnie nale?y przycisn?? przycisk HEAT, pole grzejne zacznie automatycznie dzia?a? z ustawieniem
mocy grzejnej 5. Za pomoc? przycisk?w +/- mo?na dowolnie ustawi? moc (1-10).
Za pomoc? przycisku TEMP pole grzejne zacznie si? nagrzewa?, a? do momentu osi?gni?cia wst?pnie
ustawionej temperatury 120 °C. Za pomoc? przycisk?w +/- mo?na dowolnie ustawi? temperatur? w
przedziale od 60 °C do 240 °C.
Aby m?c jednocze?nie gotowa? r?wnie? na drugim polu grzejnym, nale?y powt?rzy? ca?? procedur?, opisan? w
punktach od 1 do 5.
W celu jednocze?nie gotowa? na inne gotowanie powierzchni, nale?y powt?rzy? ca?? procedur? opisan?
w pkt 1 do 6.
Automatycznego wy??czenia (zegar)
Automatycznego wy??czenia urz?dzenia jest u?ywana automatycznie wy??czy si? po ka?dym gotowaniu,
strefa okre?lona okres czasu. Gotowanie razy pocz?wszy od 1 min do 180 minut mo?na ustawi?.
Po wyborze temperatury w trybie naci?nij klawisz minutnik. Na wy?wietlaczu pojawia si? numer "0". Z
pokr?t?a, mo?esz teraz zaznaczy? obs?uguj?cego czas w 5-minutowych odst?pach czasu (do max. 180
minut). Nast?pnie wy?wietlacz liczby okre?laj?ce czas w minut?. Gdy czas min??, sygna? akustyczny i
d?wi?k?w urz?dzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowo?ci.
Prosimy pami?ta?:
Je?li Timmer naci?nij przycisk zostanie wy??czony.
Gotowania strefy b?dzie wy? ? czony, kiedy czas ju? min??. A sygna? d?wi?ku lub chwil? i mo?na
wy??czy?, naciskaj?c dowolny przycisk (za wyj?tkiem w??czania / wy??czania).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
?
?
?
Przed czyszczeniem p?yty kuchennej nale?y wy??czy? j? z pr?du i zostawi?, aby wystyg?a.
P?yty ceramicznej w ?adnym wypadku nie nale?y czy?ci? przy pomocy urz?dzenia do czyszczenia par?
wodn? lub innego urz?dzenia tego typu!
Podczas czyszczenia nale?y zwr?ci? uwag? na to, ?e przycisk w??cz/wy??cz mo?e zosta? jedynie
ostro?nie i kr?tko przetarty. W ten spos?b mo?na unikn?? nieopatrznego w??czenia p?yty!
Ceramiczna p?yta kuchenna
Wa?ne! Nie wolno stosowa? ?rodk?w o agresywnym dzia?aniu, jak np. szorstkie ?rodki czyszcz?ce,
rysuj?ce ?rodki do czyszczenia garnk?w, ?rodki do usuwania rdzy, plam, itd.
Czyszczenie po u?yciu
1. Nale?y czy?ci? ca?? p?yt? w?wczas, gdy jest ona zabrudzona ? najlepiej po ka?dym u?yciu. Do
zyszczenia powinno u?ywa? si? wilgotnej ?ciereczki i niewielkiej ilo?ci p?ynu do mycia naczy?.
Nast?pnie p?yt? kuchenn? nale?y wypolerowa? do sucha czyst? ?ciereczk? tak, aby na powierzchni
p?yty nie pozosta?y ?adne ?lady po p?ynie do mycia naczy?.
Piel?gnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu nale?y czy?ci? i piel?gnowa? ca?? p?yt? kuchenn? przy pomocy dost?pnych w
47
sprzeda?y ?rodk?w do czyszczenia powierzchni ze szk?a ceramicznego. Prosz? stosowa? si? do
wskaz?wek danego producenta. ?rodki czyszcz?ce wytwarzaj? po ich na?o?eniu film ochronny, kt?ry
tworzy pow?ok? wodoodporn? i dzia?aj?c? przeciw zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia
pozostaj? na powierzchni tej pow?oki, dzi?ki czemu mo?na je bardzo ?atwo usun??. Nast?pnie
powierzchni? nale?y wypolerowa? do sucha czyst? ?ciereczk?. Na powierzchni p?yty nie mog?
pozosta? ?adne ?lady po ?rodkach czyszcz?cych, poniewa? podczas nagrzewania ich dzia?anie staje
si? agresywne i mog? one tym samym zmieni? powierzchni?.
Specjalne zanieczyszczenia
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o per?owym po?ysku) daj? si? najlepiej usun?? w
momencie gdy p?yta jest jeszcze ciep?a w dotyku. Do tego celu prosz? u?ywa? dost?pnych w sprzeda?y
?rodk?w do czyszczenia i post?powa? wed?ug wskaz?wek zawartych w punkcie 2.
Potrawy, kt?re wykipia?y nale?y najpierw zmi?kczy? mokr? ?ciereczk? i nast?pnie usun?? pozosta?e
zanieczyszczenia za pomoc? specjalnego skrobaka do p?yt kuchennych ze szk?a ceramicznego. Na
koniec nale?y oczy?ci? powierzchni?, post?puj?c wed?ug wskaz?wek zawartych w punkcie 2.
Przypalony cukier i stopione tworzywo sztuczne nale?y natychmiast usun?? ? jeszcze w gor?cym stanie
? za pomoc? skrobaka do szk?a. Na koniec nale?y oczy?ci? powierzchni?, post?puj?c wed?ug wskaz?wek
zawartych w punkcie 2.
Ziarenka piasku, kt?re ewentualnie mog? spa?? na p?yt? kuchenn? podczas obierania ziemniak?w lub
mycia sa?aty, mog? porysowa? powierzchni? na wskutek przesuwania garnk?w. Dlatego nale?y zwraca?
uwag? na to, by na p?ycie nie pozostawia? ziarenek piasku.
Przebarwienia p?yty kuchennej nie maj? wp?ywu na funkcjonowanie i stabilno?? szk?a ceramicznego. W
tym przypadku nie chodzi o uszkodzenie p?yty kuchennej, lecz o nieusuni?te a tym samym przypalone
resztki potraw.
B?yszcz?ce si? miejsca powstaj? na wskutek zarysowa? od dna garnk?w, szczeg?lnie je?li u?ywane s?
naczynia do gotowania z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie ?rodki czyszcz?ce. Miejsca te z
trudem daj? si? usun?? za pomoc? dost?pnych na rynku ?rodk?w czyszcz?cych. Czyszczenie
nale?y ewentualnie powt?rzy? wielokrotnie. U?ywanie agresywnych ?rodk?w do czyszczenia oraz naczy?
z dnem rysuj?cym powierzchni?, prowadzi do zdzierania si? oznacze? stref grzejnych i powstawania na
ich miejscu ciemnych plam.
CO ROBI? W RAZIE PROBLEM?W?
Poni?ej znajd? Pa?stwo wskaz?wki dotycz?ce usuwania
zak??ce?
Amatorskie naprawy i reparacje urz?dzenia s? niebezpieczne, poniewa? istnieje niebezpiecze?stwo
pora?enie pr?dem lub zwarcia. Aby unikn?? szk?d na zdrowiu i szk?d w sprz?cie nale?y ich zaniecha?.
Dlatego wszelkiego rodzaju prace nale?y pozostawi? do wykonania specjali?cie np. Serwisowi
technicznemu obs?ugi klienta.
Prosimy mie? na uwadze
Je?eli dojdzie do awarii Pa?stwa sprz?tu, prosimy aby na podstawie niniejszej instrukcji obs?ugi
sprawdzi?, czy nie mog? Pa?stwo sami usun?? przyczyn awarii.
Bezpieczniki wysadzane s? wielokrotnie?
48
Prosz? wezwa? serwis techniczny obs?ugi klienta lub elektryka!
U?ywane naczynia do gotowania wydaj? d?wi?ki?
Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje ?adne niebezpiecze?stwo dla p?yty indukcyjnej lub dla
naczynia.
Ch?odzenie chodzi nadal po wy??czeniu?
To jest normalne, poniewa? elektronika zostaje ch?odzona.
P?yta kuchenna wydaje d?wi?ki (trzeszczenie, trzaskanie)?
To jest uwarunkowane technicznie i nie da si? tego unikn??.
P?yta kuchenna ma rysy lub p?kni?cia?
W przypadku rys, p?kni?? albo z?amania p?yty ze szk?a ceramicznego nale?y niezw?ocznie wy??czy?
urz?dzenie. Nale?y niezw?ocznie wy??czy? bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi? serwis
obs?ugi klienta.
Usterka:
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E01.
Mo?liwa przyczyna:
Zbyt niskie napi?cie w
sieci elektrycznej.
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E02.
Zbyt wysokie napi?cie
w sieci elektrycznej.
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E03.
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E5.
IGBT zosta? otwarty
lub nast?pi?o zwarcie.
P?yta uleg?a
przegrzaniu >150 °C.
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E6.
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E7.
Nast?pi?o zwarcie w
czujniku temperatury.
Zabezpieczenie
temperaturowe >240
°C.
B??d czujnika
temperatury.
Na wy?wietlaczu uka?e si?
informacja o b??dzie E8.
Rozwi?zanie:
Nale?y sprawdzi?, czy urz?dzenie znajduje
si? pod napi?ciem, zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej.
Nale?y sprawdzi?, czy urz?dzenie znajduje
si? pod napi?ciem, zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej.
Nale?y wezwa? serwis naprawczy.
Nale?y odczeka?, a? p?yta si? och?odzi, a
nast?pnie ustawi? ni?szy stopie? mocy
grzejnej.
Nale?y wezwa? serwis naprawczy.
Nale?y odczeka?, a? p?yta si? och?odzi, a
nast?pnie ustawi? ni?szy stopie? mocy
grzejnej.
Nale?y wezwa? serwis naprawczy.
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problem?w z urz?dzeniem, zwr?ci? si? do centrum pomocy
u?ytkownikom Gorenja w danym pa?stwie (numer telefonu znajduje si? na mi?dzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Je?eli w danym kraju nie ma takiego centrum, nale?y zwr?ci? si? do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Dzia?u ma?ych urz?dze? AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany!
GORENJE
?YCZY PA?STWU WIELE SATYSFAKCJI Z U?YTKOWANIA
ZAKUPIONEGO URZ?DZENIA!
49
HASZN?LATI UTAS?T?S
HU
R?gi k?sz?l?kek ?rtalmatlan?t?sa
A term?ken vagy a csomagol?s?n tal?lhat? szimb?lum azt jelzi, hogy a term?ket nem szabad
h?ztart?si hullad?kk?nt kezelni. Ehelyett az elektromos ?s elektronikus k?sz?l?kek
?jrahasznos?t?si gy?jt?hely?n kell leadni.
A term?k helyes ?rtalmatlan?t?s?val seg?ti a k?rnyezet ?s az emberi eg?szs?g v?delm?t, ami a term?k
nem megfelel? ?rtalmatlan?t?sa r?v?n egy?bir?nt k?rosodhatna. A term?k ?jrahasznos?t?s?val
kapcsolatos tov?bbi r?szletes inform?ci?k?rt forduljon a helyi hivatalos szervekhez, a h?ztart?si
hullad?kot ?rtalmatlan?t? szolg?lathoz vagy az ?zlethez, ahol a term?ket v?s?rolta.
Helyes haszn?lat
A t?zhelylapot kiz?r?lag otthoni ?telk?sz?t?sre szabad haszn?lni. M?s c?lra tilos haszn?lni.
Tov?bbi t?j?koztat?s...
A berendez?s haszn?latba v?tele el?tt gondosan olvassa el a jelen haszn?lati utas?t?st. Fontos
inform?ci?kat tartalmaz a biztons?gra, valamint a berendez?s haszn?lat?ra ?s gondoz?s?ra
vonatkoz?an, hogy a k?sz?l?k sok ?ven kereszt?l megb?zhat?an szolg?lhassa ki ?nt.
Amennyiben a berendez?s meghib?sodik, el?sz?r olvassa el a "Mit tegy?nk meghib?sod?s eset?n?"
c?m? fejezetet. A kisebb hib?k gyakran h?zilag is orvosolhat?k a szervizszakember kih?v?sa n?lk?l. A
haszn?lati utas?t?st tartsa biztons?gos helyen ?s az esetleges ?j tulajdonosnak adja ?t t?j?koztat?si ?s
biztons?gi c?lokb?l.
BIZTONS?GI UTAS?T?SOK
Csatlakoztat?s ?s m?k?dtet?s
?
?
?
?
A berendez?sek a vonatkoz? biztons?gi el??r?soknak megfelel?en vannak ?ssze?ll?tva.
A k?sz?l?k a vonatkoz? biztons?gi szabv?nyok ? gyelembe v?tel?vel k?sz?lt. Ennek ellen?re
nem javasolt, hogy cs?kkent ? zikai vagy ment?lis k?pess?g?, vagy megfelel? tapasztalatokkal ?s tud?ssal
nem rendelkez? szem?lyek fel?gyelet n?lk?l haszn?lj?k. Ugyanez vonatkozik a k?sz?l?k kiskor?ak r?sz?r?l
t?rt?n? haszn?lat?ra is.
A berendez?s villamos h?l?zathoz csatlakoztat?s?t, jav?t?s?t ?s szervizel?s?t csak k?pzett villanyszerel?
v?gezheti el a hat?lyos biztons?gi el??r?soknak megfelel?en. Saj?t biztons?ga ?rdek?ben a k?pzett
szerviz-technikuson k?v?l m?snak ne engedje a berendez?s beszerel?s?t, szervizel?s?t vagy jav?t?s?t.
Zajszint: Lc < 70 dB(A)
A t?zhelylapr?l
?
?
?
?
?
?
?
Ne hagyja az indukci?s t?zhelyet fel?gyelet n?lk?l ?zemelni, mivel a magas h?fokra ?ll?tott
(maximum energia) t?zhelyen az ?tel rendk?v?l gyorsan felmelegszik.
F?z?skor ?gyeljen a f?z?si z?n?k felmeleged?si sebess?g?re. Ker?lje az ed?nyek sz?raz felforr?s?t?s?t,
mert az az ed?nyek t?lmeleged?s?t okozza!
Ne helyezzen ?res ed?nyt vagy serpeny?t a bekapcsolt f?z?si z?n?kra.
Forral? ed?nyek haszn?latakor ?vatosan j?rjon el, mert a forr?sban l?v? v?z ?szrev?tlen?l elp?rologhat az
ed?ny ?s a f?z?lap k?rosod?s?t okozva, amire nem vonatkozik a garancia.
Elengedhetetlen, hogy haszn?lat ut?n a f?z?si z?n?t kikapcsolja.
A t?lhev?tett zsirad?kok ?s olajok spont?n l?ngra kaphatnak. Mindig tartsa fel?gyelet alatt a zs?rban ?s
olajban k?sz?l? ?teleket. A l?ngra kapott zs?rt vagy olajat ne oltsa v?zzel! Tegye a fed?t a serpeny?re, ?s
kapcsolja ki a f?z?si z?n?t.
A f?z?lap ?vegker?mia fel?lete rendk?v?l szil?rd. Ennek ellen?re ker?lje el, hogy kem?ny t?rgyak essenek
az ?vegker?mia lapra. A f?z?lapra es? ?les t?rgyak elt?rhetik azt.
50
?
Amennyiben reped?s, t?r?s vagy egy?b meghib?sod?s jelenik meg az ?vegker?mia f?z?lapon, azonnal
kapcsolja ki a berendez?st. Azonnal kapcsolja le a biztos?t?kot ?s h?vja az ?gyf?lszolg?latot.
? Ha az ?rz?kel?s vez?rl? hib?ja miatt a f?z?lapot nem lehet kikapcsolni, azonnal csatlakoztassa le a
berendez?st a villamos h?l?zatr?l, ?s h?vja az ?gyf?lszolg?latot.
? H?ztart?si k?sz?l?kekkel val? munka sor?n ?vatosan j?rjon el! A csatlakoz? k?belek ne ?rintkezzenek a
forr? f?z?si z?n?kkal.
? Az ?vegker?mia f?z?lapot ne haszn?lja t?rol?ter?letk?nt.
? A f?z?si z?n?kra ne helyezzen aluf?li?t vagy m?anyagot. Tartson a forr? f?z?si z?n?kt?l t?vol minden olyan
anyagot, ami elolvadhat mint p?ld?ul m?anyag, f?lia, valamint k?l?n?sen cukor ?s cukros ?telek.
Haszn?ljon speci?lis ?vegkapar?t az esetleges r?olvadt cukor azonnali elt?vol?t?s?hoz a ker?mia f?z?lapr?l
(m?g forr? ?llapot?ban), hogy elker?lje a f?z?lap s?r?l?s?t.
F?m t?rgyakat (ed?nyeket ?s serpeny?ket, ev?eszk?z?ket stb.) ne tegyen le az indukci?s f?z?lapra, mivel
azok felforr?sodhatnak, ?g?si vesz?lyt okozva!
? Ne helyezzen ?ghet?, gy?l?kony vagy h?re eldeform?l?d? t?rgyakat k?zvetlen?l a f?z?lap al?.
? A testen viselt f?m t?rgyak az indukci?s f?z?lap k?zvetlen k?zel?ben felforr?sodhatnak. Vigy?zat!
?g?svesz?ly! A nem m?gneses t?rgyakra (pl. arany vagy ez?st gy?r?) nincs hat?ssal.
? Ne haszn?lja a f?z?si z?n?kat bontatlan konzerv?telek, illetve kever?k anyagokb?l ?ll? csomagol?s? ?telek
meleg?t?s?re. Az ?ramell?t?s sz?trepesztheti ezeket!
? Az ?rz?kel? gombokat tartsa tiszt?n, mert a berendez?s az elszennyez?d?st ?rint?snek ?rz?kelheti. Ne
helyezzen semmit (serpeny?, konyharuha stb.) az ?rz?kel? gombokra! Ha felforrt ?tel kifut az ?rz?kel?
gombokra, javasoljuk, hogy kapcsolja ki a berendez?st az OFF gomb seg?ts?g?vel.
? Ne takarja el forr? serpeny?vel az ?rz?kel? gombokat, mivel ez a berendez?s automatikus kikapcsol?s?t
eredm?nyezi.
? Kapcsolja be a gyerekz?rat, ha olyan kis?llatok vannak lak?s?ban, amelyek hozz??rhetnek a gombokhoz.
? Az indukci?s f?z?lapot nem szabad haszn?lni, ha a be?p?tett s?t? haszn?latban van.
? A k?sz?l?k nem m?k?dtethet? k?ls? id?z?t?vel vagy k?l?n t?vir?ny?t?val.
Ha a f?z?laphoz k?zeli fali aljzatba egy m?sik k?sz?l?ket csatlakoztatunk, ?gyelj?nk arra, hogy a
? csatlakoz? k?bel ne ?rintkezzen a forr? f?z?si mez?kkel.
M?sok biztons?ga
Vigy?zat!
Ha a h?l?zati k?bel meghib?sodott, a kock?zatok elker?l?se ?rdek?ben Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cser?lni. A k?sz?l?k m?k?dtet?s?ben j?ratlan szem?lyek, gyerekek, nem
besz?m?that? szem?lyek fel?gyelet n?lk?l soha ne haszn?lj?k a k?sz?l?ket. Vigy?zzon, hogy a gyerekek
ne j?tszanak a k?sz?l?kkel. M?k?d?s k?zben soha ne hagyja a k?sz?l?ket fel?gyelet n?lk?l.
Figyelem:
A meleg?t? ?s f?z?si z?n?k fel?lete haszn?lat k?zben felforr?sodhat. Ne engedjen gyerekeket a f?z?lap
k?zel?be.
? A pacemakerrel vagy be?ltetett inzulinpump?val rendelkez? szem?lyeknek meg kell gy?z?dni?k arr?l, hogy
a be?p?tett k?sz?l?kekre az indukci?s f?z?lap nem gyakorol hat?st (az indukci?s f?z?lap
frekvenciatartom?nya: 20-50 kHz).
A berendez?se le?r?sa
A f?z?lap
A f?z?lap indukci?s elven m?k?dik. Az ?vegker?mia f?z?lap alatt elhelyezked? indukci?s tekercs
v?ltakoz? elektrom?gneses teret kelt, ami ?thatol az ?vegker?mi?n ?s h?termel? ?ramot induk?l az
ed?ny alj?n. Az indukci?s f?z?si z?n?val a h? nem egy f?t?elemt?l jut a f?z?ed?nyen kereszt?l a f?z?tt
?telbe, hanem az induk?lt ?ram fejleszti a sz?ks?ges h?t k?zvetlen?l a t?rol?ban.
51
Az indukci?s f?z?lap el?nyei
?
?
?
?
?
?
Energiatakar?kos f?z?s az energia k?zvetlen ?tad?sa r?v?n az ed?nynek (ehhez megfelel?,
m?gnesezhet? anyagb?l k?sz?lt fazekak/serpeny?k sz?ks?gesek).
Fokozott biztons?g, mivel az energia csak akkor tov?bb?t?dik, ha ed?nyt helyeznek a f?z?lapra.
Rendk?v?l hat?kony energia?tvitel az indukci?s f?z?si z?na ?s az ed?ny alja k?z?tt.
Gyors felmeleged?s.
Alacsony az ?g?si s?r?l?sek kock?zata, mivel a f?z?si ter?let csak az ed?ny alj?n ?t melegszik. A felette
lobogva f?v? ?tel nem tapad a fel?lethez.
Az energiaell?t?s gyors, ?rz?keny szab?lyoz?sa.
M?K?DTET?S
Indukci?s f?z?lapokhoz haszn?latos ed?nyek
Az indukci?s f?z?lapokhoz haszn?latos ed?nyeknek f?mb?l kell k?sz?lni?k ?s m?gneses
tulajdons?gokkal kell b?rniuk. Az aljuknak elegend?en nagynak kell lenni?k.
Csak az indukci?s f?z?lapokhoz megfelel? alj? ed?nyeket haszn?ljon.
Az ed?nyek megfelel?s?g?nek meg?llap?t?sa:
Megfelel? ed?ny
Nem megfelel? ed?ny
Zom?ncozott ac?led?nyek vastag fen?kkel
R?zb?l, rozsdamentes ac?lb?l, alum?niumb?l,
t?z?ll? ?vegb?l, f?b?l, ker?mi?b?l ?s terrakott?b?l
k?sz?lt ed?nyek
?nt?ttvas ed?nyek zom?ncozott fen?kkel
Speci?lis fenek?, t?bbr?teg? rozsdamentes
ac?lb?l, rozsda?ll? ac?lb?l vagy alum?niumb?l
k?sz?lt ed?nyek
V?gezze el az al?bb le?rt m?gnes-vizsg?latot, vagy gy?z?dj?n meg r?la, hogy az ed?nyen megtal?lhat?
az indukci?s ?rammal val? f?z?shez a megfelel?s?get jelz? szimb?lum.
M?gnes-vizsg?lat:
Helyezzen egy m?gnest az ed?ny alj?hoz k?zel. Ha az vonzza, haszn?lhatja az ed?nyt az indukci?s
f?z?lapon.
Megjegyz?s:
Ha indukci?s f?z?shez megfelel?, bizonyos gy?rt?kt?l sz?rmaz? ed?nyeket haszn?l, zajok lehetnek
hallhat?k, amelyek az adott ed?ny kialak?t?s?nak tulajdon?that?k.
Forral? ed?nyek haszn?latakor ?vatosan j?rjon el, mert a forr?sban l?v? v?z ?szrev?tlen?l elp?rologhat az
ed?ny ?s a f?z?lap k?rosod?s?t okozva, amire nem vonatkozik a garancia.
52
Az energiafogyaszt?s cs?kkent?se
?
K?vetkezz?k n?h?ny hasznos tan?cs, amelyek seg?tenek az energiafogyaszt?s cs?kkent?s?ben, valamint
az ?j indukci?s f?z?lap ?s az ed?nyek hat?kony haszn?lat?ban.
A f?z?ed?nyek alj?nak ugyanakkora m?ret?nek kell lennie mint a f?z?si z?na.
A f?z?ed?nyek v?s?rl?sakor vegye figyelembe, hogy gyakran az ed?ny tetej?nek ?tm?r?j?t adj?k meg. Ez
?ltal?ban az ed?ny alj?n?l nagyobb m?ret?.
A kukt?k k?l?n?sen kev?s energi?t ?s id?t ig?nyelnek a nyom?snak ?s annak a t?nynek k?sz?nhet?en,
hogy szorosan le vannak z?rva. A r?vid f?z?si id? azt is jelenti, hogy az ?telek meg?rzik a vitaminokat.
Minden esetben gy?z?dj?n meg r?la, hogy elegend? folyad?k legyen a kukt?ban, mivel a f?z?si z?na ?s a
kukta s?r?lhet a t?lhev?t?s hat?s?ra, ha a kukt?b?l elforr a folyad?k.
A f?z?ed?nyeket mindig takarja le egy megfelel? fed?vel.
A f?zni k?v?nt ?tel mennyis?g?nek megfelel? m?ret? ed?nyt haszn?lja. Egy alig felt?lt?tt nagy ed?ny sok
energi?t haszn?l fel.
?
?
?
?
?
?
H?fokbe?ll?t?sok
A f?z?si z?n?k f?z?si h?foka k?l?nb?z? fokokra ?ll?that?. A t?bl?zat az egyes be?ll?t?sok haszn?lat?ra ad
egy-egy p?ld?t.
F?z?si h?fok
A k?vetkez?kre alkalmas
?tel melegen tart?s?ra
1-2
Kis mennyis?g lass? t?z?n f?z?se (legalacsonyabb fokozat)
3
Lass? t?z?n f?z?s
4-5
Nagyobb mennyis?gek f?z?se vagy nagyobb h?sdarabok s?t?se, am?g
?ts?lnek.
6
S?t?s, szaftokhoz
7-8
S?t?s
9,10
S?t?s (legmagasabb fokozat)
INDUKCI?S F?Z?LAP
A berendez?s val?di kivitele elt?rhet
az ?br?n l?that?t?l.
1.
1.
2.
2.
53
F?z?si z?na
?rintkez?s vez?rl? panel
A F?Z?LAP M?K?DTET?SE AZ ?RZ?KEL? GOMBOKKAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BE/STANDBY ?rz?kel?
ID?Z?T? (TIMER) kiv?laszt?sa
H?m?rs?klet kiv?laszt?sa (temp)
Fokozatkijelz?s kiv?laszt?sa (heat)
?rz?kel? + a fokozatkijelz?s (heat), h?m?rs?klet (temp) ?s az id?z?t? (timer) be?ll?t?sa
?rz?kel? ? a fokozatkijelz?s (heat), h?m?rs?klet (temp) ?s az id?z?t? (timer) be?ll?t?sa
LED-es kijelz? (HEAT, TEMP, TIMER)
A gombok kezel?se
Az itt le?rt ir?ny?t?shoz a (kiv?laszt?) gomb megnyom?sa ut?n egy k?vetkez? gomb megnyom?s?ra van
sz?ks?g.
A k?vetkez? gombot 10 m?sodpercen bel?l kell megnyomni, m?sk?ppen a kiv?lasztott ?rt?k t?rl?dik.
A plusz/m?nusz gombok lenyomhat?k egyszeri alkalommal vagy folyamatosan nyomva tarthat?k.
A f?z?lap ?s a f?z?si z?n?k bekapcsol?sa
1.
2.
3.
4.
5.
Dugja be a csatlakoz? dug?t egy megfelel? konnektorba. Az ON/STANDBY (Bekapcsol?s/K?szenl?t)
kapcsol?j?nak jelz?l?mp?ja kigyullad ?s a f?z?lap felsz?ne jelzi:
a) ha az indukci?s f?z?lap felsz?n?nek h?m?rs?klete alacsonyabb 50°C-n?l, a kijelz? ?-L-?-t mutat.
b) ha az indukci?s f?z?lap felsz?n?nek h?m?rs?klete magasabb 50°C-n?l, a kijelz? ?-H-?-t mutat
Helyezzen megfelel? ed?nyeket a f?z?lap k?zep?re.
Most nyomja meg az ON/STANDBY (Bekapcsol?s/K?szenl?t) kapcsol?t egyszer a f?z?lap bekapcsol?s?hoz.
A LED kijelz?sek elt?nnek. A ?HEAT? (meleg?t?s) ?s a ? TEMP? (h?m?rs?klet) elkezd villogni ?s egy
hangjelz?st fog hallani. A term?k most m?r k?szen ?ll a f?z?si funkci? kiv?laszt?s?ra (MEGJEGYZ?S:
amennyiben az ON/STANDBY gomb megnyom?s?t k?vet? 30 m?sodpercen bel?l nem hozz?k m?k?d?sbe,
a term?k visszat?r k?szenl?ti ?llapotba (hangjelz?st ad ki).
Nyomja meg egyszer a BE/Standby kapcsol?t az indukci?s f?z?lap bekapcsol?s?hoz. Ekkor a ''HEAT''
visszajelz? l?mp?k villogni kezdenek. Nyomja meg a ''HEAT'' funkci?gombot. Az el?re be?ll?tott ''5'' fokozat
kiv?laszt?sra ker?l ?s k?sz?l?k bekapcsol. A gomb seg?ts?g?vel b?rmikor m?dos?thatja a be?ll?t?st 1 ? 10
k?z?tt.
Nyomja meg a ''TEMP'' funkci?gombot a h?m?rs?klet be?ll?t?s?hoz. Az el?re be?ll?tott ?120°C? kiv?laszt?sra
ker?l ?s a k?sz?l?k bekapcsol. A gomb seg?ts?g?vel b?rmikor m?dos?thatja a be?ll?t?st 60 ? 240°C k?z?tt.
Ahhoz, hogy egyid?ben a m?sik f?z?fel?leten is f?zhessen, ism?telje meg a 1-5 bekezd?sekben le?rt
l?p?seket.
Automatikus kikapcsol?s (id?z?t?)
Az automatikus kikapcsol? m?d b?rmelyik f?z?si z?na automatikus kikapcsol?s?ra haszn?lhat? egy el?re
be?ll?tott id?tartam ut?n. A f?z?si id?k 1 perc ?s 180 perc k?z?tti id?tartamokra ?ll?that?k be.
54
A h?m?rs?kleti m?d kiv?laszt?sa ut?n nyomja meg a ''TIMER'' (id?z?t?) gombot. A kijelz?n megjelenik a
''0'' sz?m. Ekkor a gomb seg?ts?g?vel megadhatja a m?k?d?si id?t 5 perces intervallumokkal (maximum
180 percig). Ekkor a kijelz?n a h?tral?v? id? percekben visszasz?ml?l?dik. Amikor letelik a be?ll?tott id?,
egy hangjelz?s hallhat? ?s a k?sz?l?k automatikusan k?szenl?ti ?llapotba v?lt.
Megjegyzend?:
? A ''TIMER'' (id?z?t?) gomb megnyom?s?ra kikapcsol.
? Ha letelik a be?ll?tott id?, a f?z?si z?na kikapcsol. Egy hangjelz?s lesz hallhat? egy ideig, ami b?rmely
gomb megnyom?s?val kikapcsolhat? (kiv?ve a be/ki gombot).
TISZT?T?S ?S KARBANTART?S
?
?
?
Tiszt?t?s el?tt kapcsolja ki a f?z?lapot ?s hagyja kih?lni.
Soha ne tiszt?tsa az ?vegker?mia f?z?lapot g?ztiszt?t?val vagy hasonl? berendez?ssel!
A tiszt?t?s sor?n gy?z?dj?n meg r?la, hogy a be/ki gomb f?l?tt csak gyeng?den t?r?lje le. Egy?b esetben a
f?z?lapot v?letlen?l bekapcsolhatja!
?vegker?mia f?z?lap
Fontos! Ne haszn?ljon olyan agressz?v tiszt?t?szereket mint durva mos?szerek, ed?nys?rol?k, rozsda?s foltelt?vol?t?k stb.
Tiszt?t?s haszn?lat ut?n
1. Minden esetben tiszt?tsa le az eg?sz f?z?lapot, ha beszennyez?dik. Javasoljuk, hogy ezt a f?z?lap
minden egyes haszn?lata ut?n tegye meg. A tiszt?t?shoz haszn?ljon egy nedves ruh?t ?s kis foly?kony
mosogat?szert. Ezut?n t?r?lje sz?razra a f?z?lapot egy sz?raz ruh?val, hogy biztosan ne maradjon
tiszt?t?szer a f?z?lap fel?let?n.
Hetenk?nti tiszt?t?s
2. Hetente egyszer alaposan tiszt?tsa meg a f?z?lapot a kereskedelmi forgalomban kaphat?
?vegker?mia-tiszt?t?szerrel.
Gondosan tartsa be a gy?rt? utas?t?sait.
A tiszt?t?szer az alkalmaz?s sor?n egy v?d?r?teggel vonja be a f?z?lapot, ami ellen?ll a v?znek ?s
piszoknak. A kosz a v?d?r?tegen marad ?s k?nnyen elt?vol?that?. Ezut?n egy tiszta ruh?val t?r?lje
sz?razra a f?z?lapot. Gy?z?dj?n meg r?la, hogy nem maradt tiszt?t?szer a f?z?lap fel?let?n, mivel az a
f?z?lap felmeleg?t?sekor agressz?van reag?l ?s megv?ltoztatja a fel?letet.
K?l?nleges szennyez?d?s
Az er?s szennyez?d?s ?s a foltok (v?zk? ?s csillog?, gy?ngyh?zszer? foltok) legk?nnyebben akkor
t?vol?that?k el, amikor a f?z?lap m?g kiss? meleg. A f?z?lap megtiszt?t?s?hoz haszn?ljon a kereskedelmi
forgalomban haszn?lhat? tiszt?t?szert.
Folytassa a 2. pontban le?rtak szerint.
A kiforrt ?telt el?sz?r ?ztassa be egy nedves ruh?val, majd a marad?k szennyez?d?st t?vol?tsa el egy
?vegker?mia f?z?lapokhoz haszn?latos speci?lis ?vegkapar?val. Ezut?n ism?t tiszt?tsa meg a f?z?lapot a
2. pontban le?rtak szerint.
55
Az oda?gett cukrot ?s a megolvadt m?anyagot egy ?vegkapar?val azonnal el kell t?vol?tani, amikor m?g
forr?. Ezut?n ism?t tiszt?tsa meg a f?z?lapot a 2. pontban le?rtak szerint.
A homokszemek, amelyek burgonyapucol?s vagy k?posztatiszt?t?s sor?n a f?z?lapra ker?lhetnek,
megkarcolhatj?k a f?z?lap fel?let?t, ahogyan az ed?nyt mozgatja rajta. Gy?z?dj?n meg r?la, hogy a
f?z?lapon nem maradtak homokszemek.
A f?z?lap sz?n?nek v?ltoz?sa nem befoly?solja az ?vegker?mia anyag m?k?d?s?t ?s stabilit?s?t. Ezek
a sz?nv?ltoz?sok nem az anyagban v?gbement v?ltoz?sok, hanem ?telmarad?kok, amelyek nem lettek
elt?vol?tva ?s r??gtek a fel?letre.
F?nyes foltok keletkeznek, ha az ed?ny feneke d?rzs?l?dik a f?z?lap fel?let?n, k?l?n?sen alum?nium
fenek? ed?ny vagy nem megfelel? tiszt?t?szer alkalmaz?sa eset?n. Ezeket szok?sos tiszt?t?szerrel neh?z
elt?vol?tani. El?fordulhat, hogy t?bb alkalommal meg kell ism?telni a tiszt?t?st. Id?vel a d?sz?t?s elkopik ?s
fekete foltok jelennek meg az agressz?v tiszt?t?szerek ?s hib?s alj? ed?nyek haszn?lata
eredm?nyek?ppen.
MIT TEGY?NK MEGHIB?SOD?S ESET?N?
Megjegyzend?
Ha a berendez?s hib?s, ellen?rizze, hogy a haszn?lati utas?t?s alapj?n k?pes-e ?n orvosolni a
probl?m?t.
Az al?bbi probl?m?kat ?n is ki tudja jav?tani.
A biztos?t?kok rendszeresen ki?gnek?
Forduljon m?szaki ?gyf?lszolg?lathoz vagy egy villanyszerel?h?z!
Nem tudja bekapcsolni az indukci?s f?z?lapot?
? A vezet?krendszer (biztos?t?kdoboz) a h?zban ki?getett egy biztos?t?kot?
? A f?z?lapot csatlakoztatta az elektromos h?l?zathoz?
? Az ?rz?kel? gombokra nedves ruha, folyad?k vagy f?mt?rgy ker?lt? T?vol?tsa el.
? Nem megfelel? ed?nyeket haszn?l? L?sd az "Ed?nyek indukci?s f?z?lapokhoz" c?m? fejezetet.
Az ed?nyek f?z?s k?zben hangot adnak ki?
Ennek m?szaki okai vannak. Az indukci?s f?z?lapot ?s az ed?nyt nem fenyegeti vesz?ly.
A h?t?ventil?tor kikapcsol?s ut?n is m?k?dik?
Ez norm?lis, mivel az elektromos egys?get m?g h?ti.
A f?z?lap hangokat ad ki (kattog? ?s recseg? hangok)?
Ennek m?szaki okai vannak, ami nem ker?lhet? el.
A f?z?lapon kop?s vagy reped?sek vannak?
Ha reped?sek, t?r?sek vagy egy?b hib?k jelennek meg az ?vegker?mia f?z?lapon, azonnal kapcsolja ki a
berendez?st. Azonnal kapcsolja le a biztos?t?kot ?s h?vja az ?gyf?lszolg?latot.
56
JELENS?G
E01 hibajelz?s
LEHETS?GES OK
Alacsony fesz?lts?g elektromos
szab?lyoz?sa (<160V).
E02 hibajelz?s
Magas fesz?lts?g elektromos
szab?lyoz?sa (>270V).
E03 hibajelz?s
E5 hibajelz?s
Az IGBT nyitott vagy r?vidz?rlat.
E6 hibajelz?s
Temperature sensor open or short
circuit.
L?pjen kapcsolatba a szervizzel.
T?lmeleged?s-v?delem TEMP
?zemm?dban (>240°C).
Sz?ntesse meg a t?lmeleged?s ok?t. Amint a
f?z?lap leh?lt, a k?sz?l?ket ?jra m?k?d?sbe
lehet hozni.
H?m?rs?klet?rz?kel?
meghib?sodott.
L?pjen kapcsolatba a szervizzel.
E7 hibajelz?s
E8 hibajelz?s
T?lmeleged?s-v?delem
bekapcsolva (>150°C).
MEGOLD?S
Bizonyosodjon meg, hogy a k?sz?l?k az
adatt?bl?n jel?lt fesz?lts?gre van
csatlakoztatva.
Bizonyosodjon meg, hogy a k?sz?l?k az
adatt?bl?n jel?lt fesz?lts?gre van
csatlakoztatva.
L?pjen kapcsolatba a szervizzel.
Sz?ntesse meg a t?lmeleged?s ok?t. Amint a
f?z?lap leh?lt, a k?sz?l?ket ?jra m?k?d?sbe
lehet hozni.
J?T?LL?S ?S SZERVIZ
Ha inform?ci?ra van sz?ks?ge, vagy forduljon az adott orsz?g Gorenje vev?szolg?lat?hoz (a
telefonsz?mot megtal?lja a vil?gszerte ?rv?nyes garancialev?len). Ha orsz?g?ban nem m?k?dik
vev?szolg?lat, forduljon a Gorenje helyi szak?zlet?hez vagy a Gorenje h?ztart?si kisg?pek ?s
sz?ps?g?pol?si term?kek ?zlet?g?nak vev?szolg?lat?hoz.
Csak szem?lyes haszn?latra!
A m?dos?t?s jog?t fenntartjuk!
A GORENJE
SOK ?R?MET K?V?N A K?SZ?L?K HASZN?LAT?HOZ
57
MANUAL DE INSTRUC?IUNI
RO
Eliminarea aparatelor vechi
Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul s?u indic? faptul c? acest produs nu poate fi
considerat de?eu domestic. Acesta trebuie ?nm?nat unui punct de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice ?i electronice.
Prin asigurarea c? acest produs este eliminat corect, ve?i ajuta la protec?ia mediului ?nconjur?tor ?i a
s?n?t??ii umane, care ar putea s? afectat? ?n urma elimin?rii necorespunz?toare a acestui produs. Pentru
mai multe informa?ii detaliate despre reciclarea acestui produs, v? rug?m contacta?i biroul local din ora?ul
dumneavoastr?, service-ul de eliminare a de?eurilor casnice sau magazinul de unde a?i achizi?ionat acest
produs.
Utilizarea corect?
Plita trebuie utilizat? doar pentru preg?tirea de feluri de m?ncare ?n cas?. Nu poate fi folosit ?n alt scop.
Pentru informarea dumneavoastr?...
V? rug?m s? citi?i acest manual cu aten?ie ?nainte de a utiliza aparatul. Manualul con?ine informa?ii
importante despre siguran?a aparatului ?i despre cum trebuie s? utiliza?i ?i s? ave?i grij? de aparatul
dumneavoastr? ca s? v? confere c?t mai mul?i ani de zile de func?ionare fiabil?.
?n cazul ?n care aparatul dumneavoastr? va dezvolta o defec?iune, v? rug?m s? consulta?i mai ?nt?i
sec?iunea ?Ce s? face?i dac? ave?i probleme cu aparatul?? Pute?i rectifica adesea singur problemele
minore ale aparatului, f?r? s? fi?i nevoit s? aplea?i la un inginer service. V? rug?m s? p?stra?i acest
manual ?ntr-un loc sigur ?i s? ?l recomanda?i noilor proprietari ai aparatului pentru informarea ?i siguran?a
acestora.
INSTRUC?IUNI DE SIGURAN??
Conectare ?i func?ionare
?
?
?
?
Aparatele sunt construite ?n concordan?? cu reglement?rile de siguran?? corespunz?toare.
Aparatul este fabricat ?n conformitate cu standardele relevante de siguran??. Cu toate acestea,
v? recomand?m ca persoanele cu capacit??i ? zice, motrice sau mentale reduse sau persoanele care nu au
experien?? sau cuno?tin?e despre acesta, s? nu foloseasc? aparatul dac ? nu sunt supravegheate de o
persoan? cali? cat?. Aceea?i recomandare se aplic? dac? aparatul este folosit de persoanele minore.
Conectarea aparatului la sursa principal? de alimentare ?i repararea, precum ?i ?ntre?inerea aparatuluii, pot
fi efectuate doar de c?tre un electrician calificat conform reglement?rilor de siguran?? valabile ?n prezent.
Pentru siguran?a dumneavoastr?, nu permite?i nim?nui, ?n afar? de tehnicianul calificat de service s?
instaleze, s? ?ntre?in? sau s? repare acest aparat.
Nivelul de zgomot: Lc < 70 dB(A)
Referitor la plit?
?
?
?
?
?
?
Nu permite?i niciodat? ca plita cu induc?ie s? func?ioneze nesupravegheat?, ?ntruc?t setarea puterii
mari (power max. - max. putere) va rezulta ?n reac?ii extrem de rapizi.
Atunci c?nd g?ti?i, fi?i atent la viteza de ?nc?lzire a zonelor de g?tit. Evita?i fierberea oalelor p?n? ce se
termin? apa din ele ?ntruc?t exist? riscul supra?nc?lzirii oalelor!
Nu a?eza?i oale goale ?i tig?i pe zonele de g?tit care au fost pornite.
Ave?i grij? atunci c?nd folosi?i tig?i care fierb la foc mic, c?ci apa care fierbe se poate reduce pe
neobservate, put?nd avaria oalele ?i plita, fapt pentru care nimeni nu-?i va asuma nicio r?spundere.
Este esen?ial ca dup? utilizarea unei zone de g?tit, s? o opri?i.
Gr?simile ?i uleiul supra?nc?lzit pot lua foc instantaneu. Supraveghea?i preg?tirea m?nc?rii cu gr?sime ?i
ulei. Nu stinge?i niciodat? gr?simile ?i uleiul ars cu ap?! A?eza?i capacul pe tigaie ?i opri?i zona de g?tit.
58
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Suprafa?a sticlei ceramice a plitei este extrem de tare. Cu toate acestea, trebuie s? evita?i s? sc?pa?i
obiecte tari pe sticla ceramic? a plitei. Obiectele ascu?ite care cad pe plit? o pot sparge.
Dac? plita se crap?, se fisureaz? sau apar alte defecte pe sticla ceramic? a plitei dumneavoastr?, opri?i
imediat aparatul. Deconecta?i imediat siguran?a ?i suna?i la Serviciul Clien?i.
Dac? plita nu poate fi oprit? din cauza unei defect?ri a controlului senzorului, deconecta?i imediat aparatul ?i
suna?i la Serviciul Clien?i.
Ave?i grij? c?nd folosi?i aparate de uz casnic! Cablurile de conectare nu trebuie s? ?ntre ?n contact cu zonele
de g?tit.
Plita cu sticl? ceramic? nu trebuie utilizat? ?ntr-o zon? de depozitare.
Nu pune?i folie de aluminiu sau plastic pe zonele de g?tit. ?ine?i departe de zonele de g?tit fierbin?i ale plitei
tot ce s-ar putea topi, precum plasticul, folia ?i ?n special zah?r ?i alimente ?ndulcite. Folosi?i un burete
r?zuitor special pentru sticl? pentru a ?ndep?rta imediat zah?rul de pe plita ceramic? (atunci c?nd aceasta
nu este ?nc? fierbinte) pentru a evita avarierea plitei.
Articolelel din metal (oale ?i tig?i, tac?muri etc.) nu trebuie s? fie niciodat? puse pe plita cu induc?ie
deoarece s-ar putea ?ncinge. Risc de arsuri!
Nu a?eza?i combustibil, obiecte inflamabile sau deformabile la c?ldur? direct sub plit?.
Articolele din metal purtate pe corpul dumneavoastr? pot s? se ?ncing? ?n imediata vecin?tate a plitei cu
induc?ie. Aten?ie! Risc de arsuri! Obiectele ne-magnetizabile (de ex. inele din aur sau argint) nu vor fi
afectate.
Nu utiliza?i niciodat? zonele de g?tit pentru a ?nc?lzi conservele nedeschise de m?ncare sau ambalajul
f?cut din compuse materiale. Curentul electric ar putea s? cauzeze o explozie!
P?stra?i butoanele senzorului curate deaoarece murd?ria poate fi confundat? cu o atingere cu degetul. Nu
pune?i nimic (tig?i, prosoape etc.) pe butoanele senzorului! Dac? m?ncarea fierbe ?i d? ?n foc peste
butoanele senzorului, v? sf?tuim s? activa?i butonul OFF (OPRIRE).
Tig?ile fierbin?i nu trebuie s? acopere butoanele senzorului, aceasta poate cauza o oprire automat? a
aparatului.
Activa?i func?ia de blocare acces copii dac? ave?i animale de cas? care ar putea veni ?n contact cu plita.
Plita cu induc?ie nu se poate folosi atunci c?nd func?ionarea pirolizei are loc ?ntr-un cuptor incorporabil.
Aparatul nu este conceput pentru a ? pus ?n func?iune cu ajutorul unui timer extern sau al unui sistem cu
telecomand? separat.
Dac? l?ng? plit? exist? o priz? de perete la care este conectat un alt aparat, asigura?i-v? c?
zonele ? erbin?i pentru g?tit nu intr? ?n contact cu cablul de alimentare.
Persoanele avizate
Aten?ie!
Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea de c?tre persoane (inclusiv copii) cu abilit??i psihice,
senzoriale sau mentale reduse, sau cu lips? de experien?? ?i cuno?tin?e, cu excep?ia situa?iei ?n care sunt
supravegheate sau li s-a acordat o instruc?ie privitor la utilizarea aparatului de c?tre o persoan?
responsabil? de siguran?a lor. Copiii trebuie supraveghea?i pentru a se asigura c? nu se joac? cu
aparatul.
Precau?ie:
Suprafe?ele zonelor de g?tit ?i zonelor de ?nc?lzit se pot ?ncinge pe durata utiliz?rii. ?ine?i copiii mici
mereu departe de aparat.
? Persoanele cu stimulatoare cardiace sau pompe de insulin? implantate trebuie s? se asigure c?
implanturile lor nu sunt afectate de plita cu induc?ie (gama de frecven?? a plitei cu induc?ie este de 20-50
kHz).
59
Descrierea aparatului
Plita
Plita este prev?zut? cu un mod de g?tit cu induc?ie. O bobin? de induc?ie de sub plita cu sticl? ceramic?
genereaz? un c?mp alternativ electromagnetic care p?trunde ?n sticla ceramic? ?i induce curentul
generator de c?ldur? la baza oalei. La o zon? de g?tit cu induc?ie c?ldura nu mai este transferat? de la un
element de ?nc?lzire prin oale de g?tit ?n m?ncarea care este g?tit?, ci c?ldura necesar? este generat?
direct ?n container prin intermediul curen?ilor de induc?ie.
Avantajele plitei cu induc?ie
?
?
?
?
?
?
G?titul cu economisire de curent electric prin transferul direct al curentului electric spre oal? (sunt
necesare oale/tig?i potrivite din material magnetizabil).
Siguran?? m?rit?, deoarece curentul electric este transferat doar atunci c?nd este a?ezat? o oal? pe plit?.
Transfer foarte eficient de curent electric ?ntre zona de g?tit cu induc?ie ?i baza unei oale.
?nc?lzire rapid?.
Riscul de arsuri este minim, ?ntruc?t zona de g?tit este ?nc?lzit? prin baza tig?ii; m?ncarea care fierbe ?i d?
?n foc nu se lipe?te de suprafa??.
Control rapid, precis al aliment?rii cu curent electric.
FUNC?IONARE
Vasele de g?tit pentru plitele cu induc?ie
Vasele de g?tit pentru zonele de g?tit cu induc?ie trebuie s? fie din metal ?i s? aib? propriet??i magnetice.
Baza vaselor trebuie s? fie suficient de mare.
Folosi?i doar vase de g?tit cu o baz? potrivit? pentru fenomenul de induc?ie.
Cum pute?i stabili dac? un vas este potrivit sau nu pentru plita dumneavoastr? cu induc?ie:
Vase de g?tit potrivite
Vase de g?tit nepotrivite
Oale din o?el emailate cu o baz? groas?
Oale f?cute din cupru, o?el inoxidabil, aluminiu,
sticl? neinflamabil?, lemn, ceramic? ?i teracot?
Oale din font? cu o baz? emailat?
Oale f?cute din o?el inoxidabil stratificat, o?el
incorodabil fermite sau din aluminiu cu o baz?
special?
Efectua?i testul cu magnetul descris mai jos sau asigura?i-v? c? oala are simbolul potrivit pentru g?titul cu
curent de induc?ie.
Testul cu magnetul:
Apropia?i un magnet de baza vasului dumneavoastr?. Dac? magnetul este atras de vas, pute?i folosi
vasul respectiv de g?tit pe plita cu induc?ie.
Observa?ie:
Atunci c?nd utiliza?i tig?i potrivite pentru induc?ie de la anumi?i produc?tori, se pot auzi zgomote care pot fi
atribuite designului acestor tig?i.
60
Ave?i grij? atunci c?nd folosi?i tig?i care fierb la foc mic, ?ntruc?t apa care fierbe se poate reduce pe
neobservate, put?nd avaria oalele ?i plita pentru care nimeni nu-?i va asuma nicio r?spundere.
Cum s? reduce?i consumul de curent electric
?
Urmeaz? c?teva sfaturi utile care v? pot ajuta s? reduce?i consumul de curent electric ?i s? folosi?i eficient
noua plit? cu induc?ie ?i vasele de g?tit.
Baza vaselor dumneavoastr? de g?tit trebuie s? fie de aceea?i m?rime ca zonele de g?tit.
Atunci c?nd cump?ra?i vase de g?tit, observa?i c? diametrul oalei este frecvent indicat. Acesta este de
obicei mai mare dec?t baza oalei.
Oalele sub presiune consum? ?n special pu?in curent electric ?i timp necesar pentru g?tit, datorit? presiunii
?i faptului c? ele sunt ?nchise ermetic. Timpul scurt de g?tit ?nseamn? c? se p?streaz? vitaminele
alimentelor.
Asigura?i-v? mereu c? exist? suficient lichid ?n oala dumneavoastr? sub presiune deoarece zona de g?tit ?i
oala pot fi avariate, ca rezultat al supra?nc?lzirii, dac? oala sub presiune fierbe p?n? se termin? toat? apa.
Acoperi?i ?ntotdeauna oalele de g?tit cu un capac potrivit.
Folosi?i oala potrivit? pentru cantitatea de m?ncare pe care o g?ti?i. O oal? mare care nu este plin? va
folosi mult curent electric.
?
?
?
?
?
?
Set?ri ale puterii
Puterea de ?nc?lzire a zonelor de g?tit poate fi setat? la diferite niveluri de putere. ?n tabel ve?i g?si
exemple de cum s? utiliza?i fiecare setare.
Nivelul de g?tit
Potrivit pentru
Men?inerea m?nc?rii calde
1-2
Fierberea unei cantit??i mici la foc mic (setarea puterii celei mai mici)
3
Fierbere
4-5
Fierberea cantit??ilor mai mari sau pr?jirea unor buc??i de carne mai mari
p?n? ce acestea sunt bine g?tite
6
Pr?jire, ob?inerea de sucuri
7-8
Pr?jire
9,10
Pr?jire (cea mai mare putere furnizat?)
61
PANOUL PLITEI CU INDUC?IE
1.
Designul decorativ poate devia pu?in de la imaginea din
figur?.
1. Zona de g?tit din st?nga
2. Panoul de func?ionare al senzorului de comenzi
electronic din st?nga
2.
FUNC?IONAREA PLITEI CU AJUTORUL BUTOANELOR PE
SENZOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Senzor ON/STANDBY (PORNIRE/OPRIRE)
Selectare TIMER
Selectare temperatur? (temp)
Selectare putere (?nc?lzire)
Senzor + pentru reglarea c?ldurii, temperaturii ?i pentru selectarea timer-ului
Senzor ? pentru reglarea c?ldurii, temperaturii ?i pentru selectarea timer-ului
Display LED (HEAT(C?LDUR?), TEMP, TIMER)
Func?ionarea butoanelor
Comenzile descrise ?n aceast? sec?iune cer ca ap?sarea (selectarea) unui buton s? fie urmat? de
ap?sarea butonului urm?tor.
Butonul urm?tor trebuie ap?sat ?n maxim 10 secunde, altfel selectarea se va ?terge.
Butoanele plus/minus pot fi atinse individual sau pot fi permanent ap?sate.
Pornirea plitei ?i a zonelor de g?tit
1.
Conecta?i produsul la o priz? corespunz?toare.Ledul de control ON/STANDBY se aprinde ?i temperatura
plitei este afi?at?:
a) daca temperatura suprafe?ei plitei este mai mica de 50°C, display-ul va afi?a ?-L-?.
62
2.
3.
4.
5.
b) daca temperatura suprafe?ei plitei este mai mare de 50°C, display-ul va afi?a ?-H-?.
Pune?i vasul potrivit ?n mijlocul zonei de ?nc?lzire.
Acum ap?sa?i o dat? butonul ON/STANDBY pentru a porni plita. LED-ul se stinge. Lumina de control pentru
?HEAT? ?i ? TEMP? va ?ncepe s? clipeasc? ?i ve?i auzi un semnal sonor. Produsul este acum gata pentru ca
dumneavoastr? s? alege?i func?ia de g?ti?i (NOT?: dac? nu se face nici o opera?iune ?n 30 de secunde de la
ap?sarea butonului ON/STANDBY, produsul va intra automat ?n modul standby ?i ve?i auzi un semnal sonor).
Ap?sa?i butonul ON/STANDBY o dat? pentru a porni plita cu induc?ie. Lampa de control ??NC?LZIRE? va clipi.
Ap?sa?i butonul func?iei de ?NC?LZIRE. Nivelul ?5? al puterii presetate este selectat, iar aparatul se va porni.
Pute?i schimba set?rile plitei oric?nd de la 1 la 10.
Ap?sa?i butonul de func?ionare TEMP. pentru a selecta temperatura. Nivelul temperaturii presetate ?120°C?
este selectat, iar aparatul porne?te. Pute?i schimba set?rile plitei oric?nd de la 60 la 240°C.
Pentru a g?ti simultan pe alt? suprafa?? a plitei, repeta?i ?ntreaga procedur? descris? ?n paragrafele 1 - 5.
Oprire automat? (timer)
Dispozitivul de oprire automat? se utilizeaz? pentru a opri automat orice zon? de g?tit dup? o perioad?
stipulat? de timp. Pute?i seta timpul de g?tit, de la 1 minut la 180 minute.
Dup? selectarea modului temperatur? ap?sa?i butonul TIMER. Display-ul va indica num?rul ?0?. Pute?i
selecta timpul de func?ionare al plitei ?n intervale de 5 minute (p?n? la max. 180 minute). Apoi display-ul
va face num?r?toarea invers? a duratei ?n minute. Imediat ce a expirat timpul, se va auzi un semnal
sonor, iar dispozitivul va intra automat ?n modul standby.
V? rug?m remarca?i:
? Dac? a?i ap?sat butonul TIMER, func?ia timer se va opri.
? Zona de g?tit se va opri atunci c?nd timpul expir?. Se va auzi un semnal sonor ?i acesta poate fi anulat prin
ap?sarea oric?rui buton (cu excep?ia butonului on/off).
CUR??ARE ?I ?NGRIJIRE
?
?
?
?nainte de cur??are, opri?i plita ?i l?sa?i-o s? se r?ceasc?.
Nu cur??a?i niciodat? plita de sticl? ceramic? cu un aparat de cur??at cu aburi sau un aparat similar!
Atunci c?nd cur??a?i plita, asigura?i-v? c? ve?i ?terge u?or butonul on/off. Plita poate fi de altfel pornit?
accidental!
Plita cu sticl? ceramic?
Important! Nu utiliza?i niciodat? agen?i de cur??are agresivi, cum ar fi agen?i aspri de sp?lare, produse
abrazive de cur??are a tig?ilor, produse de ?ndep?rtare a ruginii ?i a petelor etc.
Cur??area dup? utilizare
1. Cur??a?i ?ntotdeauna plita ?n ?ntregime atunci c?nd s-a murd?rit. Se recomand? s? face?i acest lucru de
fiecare dat? c?nd folosi?i plita. Utiliza?i o c?rp? umed? ?i pu?in lichid de sp?lare pentru a o cur??a. Apoi
usca?i plita cu o c?rp? curat? uscat? pentru a v? asigura c? nu r?m?ne nicio urm? de detergent pe
suprafa?a acesteia.
Cur??area s?pt?m?nal?
2. Cur??a?i plita ?n ?ntregime o dat? pe s?pt?m?n? cu agen?i de cur??are pentru sticl? ceramic? din
comer?.
V? rug?m urma?i instruc?iunile produc?torului cu aten?ie.
Atunci c?nd este aplicat, agentul de cur??are va ?mbr?ca plita ?ntr-un strat protector rezistent la ap? ?i
murd?rie. Toat? murd?ria va r?m?ne ?n stratul respectiv ?i poate fi ?ndep?rtat? u?or. ?terge?i apoi plita
cu o c?rp? curat? ?i uscat?. Asigura?i-v? c? nu a r?mas nicio urm? de agent de cur??are pe suprafa?a
63
plitei, deoarece acesta poate reac?iona agresiv atunci c?nd plita este ?nc?lzit? ?i ?i va schimba
suprafa?a.
Murd?ria specific?
Murd?ria puternic? ?i petele (petele lucioase ?i ?nt?rite, de tipul sidefului) pot fi ?ndep?rtate cel mai bine
atunci c?nd plita este u?or cald?. Folosi?i agen?i de cur??are din comer? pentru a cur??a plita.
Proceda?i a?a cum este eviden?iat ?n figura de la Punctul 2.
Mai ?nt?i umezi?i m?ncarea care a dat ?n foc cu o c?rp? ud? ?i apoi ?ndep?rta?i murd?ria care a r?mas
cu un produs de r?zuire special pentru sticla ceramic? a plitelor. Apoi cur??a?i plita din nou a?a cum este
descris la Punctul 2.
Zah?rul ars ?i plasticul topit trebuie ?ndep?rtate imediat, atunci c?nd sunt ?nc? fierbin?i, cu un produs de
r?zuire pentru sticl?. Apoi cur??a?i din nou plita cum este descris la Punctul 2.
Gr?un?ii de nisip care pot intra ?n plit? atunci c?nd cur??a?i cartofi sau cur??a?i salata verde pot zg?ria
suprafa?a plitei atunci c?nd muta?i oalele. Ave?i grij? s? nu r?m?n? gr?un?i de nisip pe plit?.
Modific?ri ale culorii plitei nu vor afecta func?ia ?i stabilitatea materialului de sticl? ceramic?. Aceste
modific?ri de culoare nu sunt modific?ri ale materialului, ci r?m??i?ele de m?ncare care nu au fost
?ndep?rtate ?i care s-au ars pe suprafa?a plitei.
Petele lucioase apar atunci c?nd baza vaselor de g?tit se freac? de suprafa?a plitei, ?n special atunci
c?nd sunt folosite vase de g?tit cu o baz? din aluminiu sau agen?i de cur??are neadecva?i. Acestea sunt
dificil de ?ndep?rtat cu agen?i de cur??are standard. Va trebui s? repeta?i procesul de cur??are de mai
multe ori. ?n timp, decorarea se va ?terge, ?i vor ap?rea pete ?nchise la culoare ca urmare a utiliz?rii
agen?ilor de cur??are agresivi ?i a bazelor neadecvate ale vaselor.
CE S? FACE?I DAC? APAR PROBLEME
V? rug?m remarca?i
Dac? aparatul dumneavoastr? are defec?iuni, v? rug?m s? verifica?i dac? pute?i rectifica singur problema
prin consultarea acestor instruc?iuni de utilizare.
?ns? exist? unele probleme descrise mai jos pe care nu le pute?i rezolva singur.
Siguran?ele se ard ?n mod regulat?
Contacta?i un tehnician serviciu clien?i sau un electrician!
Nu pute?i pune ?n func?iune plita cu induc?ie?
? Sistemul de cablare (tabloul de siguran?e) din cas? a ars o siguran???
? Plita a fost conectat? la sursa principal? de alimentare?
? Butoanele pe senzor sunt acoperite par?ial de o c?rp? umed?, un obiect lichid sau metalic? V? rug?m
rectifica?i acest lucru.
? Folosi?i vase de g?tit neadecvate? Vezi sec?iunea despre ?Vasele de g?tit pentru plitele cu induc?ie?.
Vasele de g?tit pe care le utiliza?i scot zogomote?
Aceasta se datoreaz? motivelor tehnice; plita cu induc?ie ?i oala nu sunt supuse riscului.
Ventilatorul de r?cire este ?nc? ?n func?iune dup? ce a fost oprit?
Acest lucru este normal din moment ce unitatea electronic? este ?n procesul de r?cire.
Plita face zgomot (pocnituri sau sunete de cr?pare)?
Acest lucru se ?nt?mpl? din motive tehnice ?i nu poate fi evitat.
Plita are fisuri sau cr?p?turi?
64
Dac? plita se crap?, se fisureaz? sau apar alte defecte pe sticla ceramic? a plitei dumneavoastr?, opri?i
imediat aparatul. Deconecta?i imediat siguran?a ?i suna?i la Serviciul Clien?i.
SIMPTOM
Cod eroare E01
CAUZ? PROBABIL?
Tensiune joas? (<160V).
Cod eroare E02
Tensiune mare (>270V).
Cod eroare E03
Cod eroare E05
IGBT deschis sau scurt-circuit.
Cod eroare E06
Senzor de temperatur? deschis
sau scurt- circuit.
Cod eroare E07
Supra?nc?lzirea protec?iei ?n
func?ia TEMP (>240°C).
Cod eroare E08
Eroare senzor de temperatur?
Supra?nc?lzirea protec?iei ?n timpul
func?ion?rii (>150°C).
SOLU?IE
Asigura?i-v? c? aparatul este conectat la
tensiunea indicat? pe eticheta.
Asigura?i-v? c? aparatul este conectat la
tensiunea indicat? pe eticheta.
Contacta?i service-ul autorizat.
Elimina?i cauza supra?nc?lzirii. Dup? ce plita sa r?cit , aparatul poate fi pus din nou ?n
func?iune
Contacta?i service-ul autorizat.
Elimina?i cauza supra?nc?lzirii. Dup? ce plita sa r?cit , aparatul poate fi pus din nou ?n
func?iune
Contacta?i service-ul autorizat.
GARAN?IE & SERVICE
Dac? ave?i nevoie de informa?ii sau ave?i o problem?, contacta?i Centrul Rela?ii Clien?i Gorenje din ?ara
dumneavoastr? (ve?i g?si num?rul de telefon ?n bro?ura de garan?ie tradus? ?n mai multe limbi). Dac? nu
exist? niciun Centru de Rela?ii Clien?i ?n ?ara dumneavoastr?, merge?i la dealer-ul local Gorenje sau
contacta?i Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje
Numai pentru uz personal!
Ne rezerv?m dreptul s? facem orice modific?ri!
GORENJE
V? DORE?TE S? FOLOSI?I APARATUL CU PL?CERE!
65
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU
Утилизация старого прибора
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в
качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который возможен в противном случае вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия
просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в
котором вы приобрели изделие.
Правильное использование
Эту варочную панель следует использовать только для приготовления пищи в домашних
условиях.
Важная информация
Внимательно прочтите данную инструкцию, прежде чем начать пользоваться прибором. Она
содержит важную информацию о технике безопасности и о том, как пользоваться прибором и как
ухаживать за ним, чтобы он служил вам долгие годы.
В случае сбоя в работе варочной панели, прежде всего, прочтите раздел ?Что делать при
возникновении неисправности??. Нередко мелкие неполадки можно устранить самостоятельно, не
обращаясь в сервисную службу. Храните данную инструкцию в надежном месте, а при передаче
прибора новому пользователю передайте ему и инструкцию.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка и подключение
?
?
?
?
Наши приборы отвечают всем требованиям техники безопасности.
Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования . Для этого отсоедините
варочную панель от электросети и обрежьте присоединительный кабель, так как он может
представлять опасность для играющих детей .
Подключение прибора к сети, его ремонт и обслуживание должны производиться только
квалифицированным специалистом в соответствии с действующими предписаниями. Для
собственной безопасности не позволяйте никому, кроме специалистов сервисной службы,
устанавливать, обслуживать и ремонтировать прибор.
Уровень шума: Lc = 70 дБ (A)
Важные замечания по работе варочной панели
?
?
?
?
?
Не оставляйте включенную варочную панель без присмотра, поскольку при установке
высокого уровня мощности (power max.) скорость нагрева очень высока.
Во время приготовления следите за скоростью нагревания конфорок во избежание испарения
жидкости из посуды, это может привести к ее перегреву!
Не ставьте пустые кастрюли и сковородки на включенные конфорки.
Во время приготовления на медленном огне следите за тем, чтобы жидкость не испарилась,
поскольку это может привести к повреждению посуды или варочной панели, которые не подпадают
под гарантийные обязательства.
По окончании приготовления обязательно выключайте прибор.
66
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Жир и растительное масло при перегреве легко загораются, поэтому не оставляйте варочную
панель без присмотра, когда готовите блюда на жире и растительном масле. Если возгорание
произойдет, не пытайтесь потушить огонь водой! Закройте посуду крышкой и выключите конфорку.
Стеклокерамическая поверхность варочной панели очень прочная, тем не менее, не роняйте на нее
твердые предметы, их острые края могут разбить покрытие.
При появлении трещин, разломов или других повреждений на варочной панели незамедлительно
выключите прибор. Отсоедините его от сети и обратитесь в сервисную службу.
Если варочная панель не включается из-за неисправности панели сенсорного управления,
незамедлительно выключите прибор и обратитесь в сервисную службу.
При использовании других кухонных приборов следите за тем, чтобы шнуры питания не
соприкасались с конфорками.
Не оставляйте посуду и другие предметы на варочной панели.
Не кладите на конфорки фольгу и предметы из пластика. Не допускайте соприкосновения с
горячими конфорками предметов, которые могут расплавиться или растаять (фольга, пластик и,
особенно, сахар и продукты, содержащие сахар). Во избежание повреждения варочной панели
немедленно удалите пригоревший сахар с поверхности (пока она еще теплая) с помощью
специального скребка для стекла.
Не оставляйте пустые металлические предметы (кастрюли, сковородки, столовые приборы) на
варочной панели, поскольку они могут сильно нагреться. Опасность ожога!
Не следует хранить предметы из легко воспламеняющихся и деформируемых под воздействием
тепла материалов непосредственно под варочной панелью.
Когда вы находитесь в непосредственной близости от варочной панели, металлические предметы
на одежде или на теле могут сильно нагреться. Будьте осторожны! Берегитесь ожога! Это не
относится к серебряным и золотым кольцам.
Никогда не нагревайте на варочной панели консервы в банках или продукты в упаковках из
композиционных материалов. Они могут взорваться!
Содержите сенсорную панель управления в чистоте, прибор может воспринять загрязнение как
прикосновение пальца. Никогда не помещайте ничего (сковородок, кухонных полотенец) на панель
управления! Если выкипевшие продукты попали на сенсорные датчики, рекомендуем нажать на
кнопку OFF.
Горячие сковородки не должны соприкасаться с сенсорными датчиками, иначе прибор
автоматически выключится.
Включайте защитную блокировку, если дети или домашние животные могут оказаться без
присмотра рядом с включенной варочной панелью.
Не включайте индукционную варочную панель во время пиролитической очистки встроенной
духовки.
Прибор не предназначен для подключения к внешнему таймеру и внешнему блоку
дистанционного управления .
Важные предупреждения по безопасности людей
Осторожно!
Использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими
способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его
использования, и детьми допускается только под присмотром. Держите детей под присмотром,
чтобы они не играли с прибором.
Внимание
Во время работы варочной панели ее поверхность нагревается. Следите, чтобы дети не
подходили к ней слишком близко.
?
Больные с электрокардиостимуляторами и дозаторами инсулина должны убедиться в
том, что имплантированные приборы не подвергаются воздействию индукции (частотный
диапазон индукционной варочной панели составляет 20-50 кГц).
67
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Варочная панель
Варочная панель оснащена системой индукционного нагрева. Индуктор, расположенный под
стеклокерамической поверхностью, создает переменное электромагнитное поле, в результате
этого в дне посуды индуцируется ток, что и приводит к нагреву. Тепло образуется
непосредственно в дне посуды без промежуточного нагрева конфорки.
Преимущества индукционной варочной панели
?
?
?
?
?
?
Экономия энергии при приготовлении благодаря непосредственному поступлению тепла в посуду
(необходимо использовать посуду из намагничиваемых материалов).
Повышенная безопасность благодаря тому, что энергия вырабатывается, только когда на
конфорке находится посуда.
Высокоэффективная подача энергии от конфорки к днищу посуды.
Ускоренный нагрев.
Пониженный риск ожогов, поскольку конфорка нагревается только под днищем посуды. В случае
выкипания пища не пригорает на поверхности.
Быстрая регулировка подачи энергии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
Посуда для индукционной варочной панели
Для приготовления на индукционной панели следует использовать металлическую посуду с
ферромагнитными свойствами. Дно посуды должно быть достаточного диаметра.
Используйте только такие кастрюли, дно которых пригодно для приготовления на
индукционной панели.
Как определить, пригодна ли посуда для индукционной панели:
Подходящая посуда
Неподходящая посуда
Посуда из эмалированной стали с толстым
основанием.
Посуда из меди, нержавеющей стали,
алюминия, жаропрочного стекла, дерева,
керамики и терракоты.
Чугунная посуда с эмалированным
основанием.
Посуда из многослойной нержавеющей стали,
ферромагнитной стали или алюминия со
специальным основанием.
Проведите магнитный тест, приведенный ниже, или проверьте наличие на посуде обозначения
пригодности для приготовления с помощью индукции.
Тест с магнитом
Поднесите магнит к основанию посуды. Если он притягивается, посуду можно использовать на
индукционной панели.
68
Примечание
При использовании пригодной для индукции посуды некоторых производителей могут возникать
шумы, связанные с конструкцией данной посуды.
Будьте осторожны при приготовлении на медленном огне, поскольку жидкость может незаметно
испариться, что проведет к повреждению посуды или индукционной панели, которые не подпадают
под гарантийные обязательства
Экономия электроэнергии
Несколько полезных советов по экономии электроэнергии и эффективному использованию
индукционной панели и посуды.
?
Диаметр дня посуды должен соответствовать размеру конфорки.
?
При покупке посуды учитывайте, что изготовители обычно указывают верхний диаметр посуды.
?
Для приготовления блюд в скороварке требуется значительно меньше энергии и времени
благодаря приготовлению под давлением и герметичности. Кроме того, при быстром
приготовлении сохраняется больше витаминов.
?
Всегда следите за тем, чтобы в скороварке было достаточно жидкости, поскольку конфорка и
кастрюля могут получить повреждения из-за перегрева в случае испарения всей жидкости.
?
Всегда накрывайте посуду соответствующей крышкой.
?
Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством приготовляемых продуктов.
Приготовление в большой, наполовину заполненной кастрюле приводит к большому расходу
электроэнергии.
Выбор мощности нагрева
На варочной панели можно устанавливать различные уровни мощности нагрева конфорок. В
таблице, приведенной ниже, содержится несколько примеров использования различных уровней.
Уровень нагрева
Назначение
Поддержание температуры блюда.
1-2
Продолжение приготовления небольшого количества пищи
(минимальная мощность).
3
Приготовление на медленном огне.
4-5
Приготовление на медленном огне большого количества продуктов или
тушение больших кусков мяса до готовности.
6
Жарение с выделением сока.
7-8
Жарение.
9, 10
Жарение (максимальная мощность).
69
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
1.
Дизайн вашей варочной панели
может отличаться от рисунка.
1. Левая конфорка
2. Сенсорная панель управления
левой конфоркой
2.
УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬЮ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Сенсор вкл./выкл. (On/Standby)
Таймер (Timer)
Установка температуры (Temp.)
Установка мощности нагрева (Heat)
Сенсор ?+? регулировки мощности нагрева, температуры и времени таймера
Сенсор ??? регулировки мощности нагрева, температуры и времени таймера
Дисплей (мощность нагрева, температура, таймер)
Сенсоры управления
Для управления панелью надо нажать на сенсор выбора функции, а затем нажать следующий
сенсор в течение 10 секунд, в противном случае выбор функции отключится.
Сенсоры ?+? и ??? можно нажимать прерывисто или постоянно.
Включение панели и конфорок
1.
2.
3.
После подключения к электросети загорится индикатор On/Stanby, дисплей покажет
температуру конфорки:
a. Если температура конфорки ниже 50°С, на дисплее высветится ?-L-?;
b. Если температура конфорки выше 50°С, на дисплее высветится ?-H-?.
Поставьте посуду в центр конфорки.
Нажмите сенсор On/Stanby для включения варочной панели. Символы на дисплее погаснут.
Начнут мигать индикаторы HEAT и TEMP и раздастся звуковой сигнал. Варочная панель
70
4.
5.
готова к работе. Примечание: Если в течение 30 секунд не производить дальнейших
установок, варочная панель автоматически выключится.
Нажмите сенсор On/Standby для включения конфорки. Лампочка-индикатор Heat начнет
мигать. Нажмите сенсор Heat. Выбран уровень мощности нагрева ?5?, и прибор начинает
работать. С помощью сенсоров ?+? и ??? можно в любое время изменить установку, выбрав
уровень от 1 до 10.
Нажмите сенсор Temp. для установки температуры. Выбран температурный режим ?120°C?,
который можно в любой момент изменить с помощью сенсоров ?+? и ??? в диапазоне 60240°C.
Для того чтобы одновременно готовить и на второй конфорке, повторите действия, описанные в
пунктах 1-5.
Автоматическое выключение (таймер)
Функция автоматического выключения используется для автоматического отключения конфорки по
истечении заданного времени. Можно установить время приготовления в диапазоне от 1 до 180
минут.
После установки температурного режима нажмите сенсор Timer. На дисплее отобразится ?0?. С
помощью сенсоров ?+? и ??? установите время приготовления до 180 минут с шагом 5 минут.
После установки таймера прибор производит обратный отсчет времени по минуте. По истечении
заданного времени раздается звуковой сигнал, и прибор автоматически переходит в режим
ожидания.
Важное замечание
? При нажатии на сенсор Timer эта функция отключается.
? Конфорка выключается по истечении заданного времени. Сигнал звучит некоторое время, его
можно выключить нажатием на любой сенсор (кроме сенсора On/Off).
ОЧИСТКА И УХОД
?
?
?
Перед началом очистки выключите варочную панель и подождите, пока она остынет.
Никогда не чистите стеклокерамику пароочистителем и подобными приборами.
Во время очистки осторожно протирайте поверхность вокруг сенсора On/Off. В противном случае
панель может включиться!
Стеклокерамическая поверхность
Важно! Никогда не используйте сильнодействующие и абразивные чистящие средства,
растворители, жесткие щетки и т.д.
Чистка после использования
1. Всегда очищайте загрязнившуюся варочную панель целиком. Рекомендуется делать это после
каждого использования. При очистке пользуйтесь влажной тканью и мягким моющим
средством, а затем вытрите панель чистой сухой тканью, чтобы на поверхности не осталось
следов чистящего средства.
Еженедельная чистка
2. Тщательно очищайте варочную панель раз в неделю специальными средствами для
стеклокерамики.
Пожалуйста, внимательно следуйте указаниям производителя.
71
Нанесенное на панель чистящее средство образует на ее поверхности защитную пленку,
предохраняющую от воды и загрязнения. Вся грязь остается на пленке и легко удаляется.
Затем вытрите панель насухо чистой тканью. Убедитесь в том, что на поверхности панели не
осталось следов чистящего средства, поскольку в противном случае при нагревании панели
происходит химическая реакция, в результате которой поверхность получает повреждения.
Некоторые виды загрязнений
Сильное загрязнение и пятна (накипь и участки с металлическим блеском) лучше всего
очищаются, когда панель еще чуть теплая. Для очистки используйте специальные чистящие
средства. Далее действуйте, как описано в пункте 2.
Сначала удалите остатки выкипевших продуктов влажной тканью, а затем удалите оставшиеся
загрязнения с помощью специального скребка для стеклокерамических панелей. Далее
действуйте, как описано в пункте 2.
Пригоревший сахар и расплавившийся пластик необходимо удалить незамедлительно, пока они
еще горячие, с помощью специального скребка. Далее действуйте, как описано в пункте 2.
Песчинки, которые могут попасть на варочную панель, например, при очистке картофеля,
поцарапают ее поверхность, когда вы будете передвигать кастрюли. Поэтому следите за тем,
чтобы на панели не было песчинок.
Изменение цвета панели не влияет на ее работу и прочность стеклокерамики. Оно связано не с
материалом, а с остатками пищи, которые не были удалены и пригорели к поверхности.
Участки с металлическим блеском образуются в результате трения дна посуды, особенно если
используется посуда с алюминиевым дном или неподходящие чистящие средства. Возможно, вам
придется чистить панель несколько раз. Со временем декор сотрется, и появятся темные пятна изза использования посуды с неподходящим дном или сильнодействующих чистящих средств.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ
Важное замечание
При возникновении неполадок попробуйте решить проблему самостоятельно с помощью указаний,
приведенных ниже.
Некоторые неисправности, перечисленные ниже, вы можете устранить самостоятельно!
Постоянно срабатывают предохранители?
Обратитесь в сервисный центр или вызовите электрика.
Варочная панель не включается?
? Проверьте, не сработал ли предохранитель в распределительном щите?
? Проверьте, подключена ли варочная панель к сети?
? Проверьте, не накрыты ли панель управления влажной тканью, не попала ли на них жидкость, не
находится ли на них металлический предмет? Если да, устраните, пожалуйста.
? Возможно, вы используете неподходящую посуду? См. раздел ?Посуда для индукционной варочной
панели?.
72
Посуда, которую вы используете, издает шумы?
Причины имеют технический характер, при этом варочная панель и посуда не подвергаются риску.
Охлаждающий вентилятор продолжает работать после выключения?
Это нормально, так как блок электроники продолжает охлаждаться.
При работе панели возникают шумы (щелчки или треск)?
Причины имеют технический характер и не могут быть устранены.
На панели появились трещины или разломы?
Если на стеклокерамической поверхности образуются трещины, разломы или другие подобные
повреждения, немедленно выключите варочную панель. Отсоедините ее от сети и обратитесь в
сервисный центр.
Неисправность
На дисплее высвечивается
ошибка Е01.
На дисплее высвечивается
ошибка Е02.
На дисплее высвечивается
ошибка Е03.
На дисплее высвечивается
ошибка Е5.
На дисплее высвечивается
ошибка Е6.
На дисплее высвечивается
ошибка Е7.
На дисплее высвечивается
ошибка Е8.
Возможная причина
Слишком низкое
напряжение в
электросети.
Слишком высокое
напряжение в
электросети.
Транзистор IGBT
открытый или
короткое замыкание
транзистора IGBT.
Варочная панель
перегрелась >150°C.
Короткое замыкание
температурного
датчика.
Защита от перегрева
>240°C.
Неисправен
температурный
датчик.
Устранение неисправности
Проверьте, совпадает ли напряжение в
электросети с напряжением, указанным в
заводской табличке.
Проверьте, совпадает ли напряжение в
электросети с напряжением, указанным в
заводской табличке.
Обратитесь в сервисный центр.
Дайте прибору остыть, далее готовьте
при более низкой температуре.
Обратитесь в сервисный центр.
Дайте прибору остыть, далее готовьте
при более низкой температуре.
Обратитесь в сервисный центр.
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в
Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую
организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances. д
Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре ?Гарантийные
обязательства? или в гарантийном талоне.ы
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!
CHO1
GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!
1102004
73
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
93
Размер файла
1 611 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа