close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обробка документів та особливості їх класифікації

код для вставкиСкачать
Материалы к лекции
Обробка документів та особливості їх класифікації
Крижко Людмила Володимирівна, методист ЦПО КЗ ³ЗОІППО´ ЗОР, e
-
mail: bibl.zoippo@gmail.com
; р.т. (061)
-
236
-
18
-
44
План лекції
1.
Технічна
обробки
документів
.
2.
Класифікація
документів
в
каталогах
за
ББК
3.
Бібліографічна
обробка
документів
.
Бібліографічний
опис
документів
:
правила
складання
.
Література
•
Бібліотечно
-
бібліографічна
класифікація
для
шкільних
бібліотек
//
Шкільна
бібліотека
.
-
2002
.
-
№
8
.
±
С
.
73
-
82
.
•
Давидова,
Л
.
Бібліотечні
каталоги
/
Л
.
Давидова
//
Шкільна
бібліотека
.
±
2003
.
-
№
10
.
±
С
.
88
-
92
..
•
Зупарова,
Л
.
Б
.
Библиотечная
обработка
документа
:
учебно
-
метод
.
пособие
/
Л
.
Б
.
Зупарова,
Т
.
А
.
Зайцева,
Л
.
И
.
Сазонова
;
под
науч
.
ред
.
Ю
.
Н
.
Столярова
.
±
М
.
:
Либерея,
2003
.
±
208
с
.
•
Організація
роботи
бібліотеки
загальноосвітнього
навчального
закладу
//
Шкільний
світ
.
-
2003
.
-
№
13
.
•
Упровадження
в
практику
роботи
бібліотек
освітянської
галузі
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
«Бібліографічний
запис
.
Бібліографічний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»
та
«ДСТУ
ГОСТ
7
.
80
:
2007
«Бібліографічний
запис
.
Заголовок
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»
:
практичний
посібник
/
НАПН
України,
ДНПБ
України
ім
.
В
.
О
.
Сухомлинського
;
[уклад
.
:
І
.
Г
.
Лобановська,
О
.
Г
.
Помчалова,
І
.
С
.
Хибник
;
наук
.
ред
.
І
.
Г
.
Лобановська]
//
Шкільна
бібліотека
плюс
.
±
2010
.
-
№
15
/
16
.
Бібліотечна обробка документа
±
сукупність
процесів
підготовки
документів
і
бібліографічних
записів
щодо
їх
подальшого
використання
та
збереження
в
бібліотеці
або
інформаційному
центрі
.
Бібліотечна обробка документа (д
еякі поняття)
•
Індивідуальна
бібліотечна
обробка
²
метод
бібліотечної
обробки,
за
якою
обробляється
кожний
екземпляр
кожної
назви
документу
.
•
Групова
бібліотечна
обробка
²
метод
бібліотечної
обробки,
за
якою
обробляється
група
документів,
однорідних
за
змістом,
споріднених
за
видом
або
іншою
ознакою
.
•
Централізована
бібліотечна
обробка
²
бібліотечна
обробка
документів
в
одному
закладі
для
декількох
бібліотек
або
інформаційних
центрів
;
а
також
для
декількох
філій
в
одній
бібліотеці
або
одному
інформаційному
центрі
.
Склад
Бібліотечна обробка
Бібліографічна
Технічна
1. Технічна бібліотечна обробка
-
сукупність
процесів
підготовки
документа
щодо
подальшого
збереження
і
використання
.
Складові
технічної
бібліотечної
обробка
:
-
штемпелювання
(розмір
штемпеля
10
х
40
мм)
;
-
проставляння
інвентарного
номера
та
шифру
збереження
документа
;
-
наклеювання
кишеньки
;
-
листка
терміну
повернення
;
-
оформлення
формуляра,
необхідних
службових
реквізитів
Формуляр
документа (книги)
У
формулярі
зазначаються
основні
відомості
про
книгу
:
шифр
книги,
автор,
заголовок,
жанр,
видавництво,
рік
видання,
номер
тому
або
випуску,
тощо
.
Шифр збереження документа
Умовне
позначення
місця
збереження
документа
:
74.202
К 89
±
класифікаційні
індекси
(УДК
та
ББК,
н
-
р,
74
.
202
)
;
±
авторський
знак
(н
-
р,
К
89
)
Авторський
знак
²
один
з
основних
елементів
вихідних
відомостей
друкованого
видання,
введений
відомим
спеціалістом
бібліотечної
справи
Любов
’
ю
Борисівною
Хавкіною
в
1916
році
.
Складається
з
літери
і
двох
цифр
.
Літера
-
перша
літера
прізвища
автора
або
заголовка
книги
.
Цифри
визначають
за
спеціальними
таблицями,
в
яких
кожній
послідовності
з
декількох
перших
літер
прізвища
автора
або
заголовка
книги
співставлено
двозначне
число
.
(
1871
-
1949
)
ББК 78
Бібліотечна справа. Бібліографія
78.303 Читання. Робота з книгою
Авторський знак
О
-
83
(Отк83)
Откр
ывая книгу…
Шифр збереження документа
78.303
О
-
83
Бібліотечно
-
бібліографічна класифікація (ББК)
Робочі
таблиці,
які
призначені
для
організації
бібліотечних
фондів,
систематичних
каталогів
і
картотек
.
Основні
зміни
і
доповнення
до
таблиць
ББК
для
дитячих
та
шкільних
бібліотек
.
63
Історія
.
Історичні
науки
63
-
7
Культура
.
Ідеологія
.
Побут
.
63
-
8
Персоналії
державних
і
громадсько
-
політичних
діячів
74
Освіта
.
Педагогічна
наука
77
Дозвілля
та
відпочинок
86
Релігія
.
Містика
.
Вільнодумство
та інші
1.
Включено
ряд нових ділень у розділи
:
2.
Деталізовано
ряд розділів:
20
Природничі
науки
в
цілому
.
Природознавство
в
цілому
±
20г
Історія природничих наук в цілому. Життя та діяльність учених
±
20я92
Цікаве природознавство
±
20.1
Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому
±
20.18
Раціональне природокористування. Охорона природи
±
20.19 Аномальні явища у довкіллі. Уфологія
28
Біологічні науки
60
Суспільні
науки
в
цілому
63
Історія
.
Історичні
науки
74
Освіта
.
Педагогічна
наука
та інші
3.
Змінено методику систематизації ряду ділень
:
всі
розділи
з
типовим
визначником
±
я
92
±
20
.
1
Людина
і
довкілля
.
Екологія
людини
.
Екологія
в
цілому
та інші
4.
Значно деталізовані:
спеціальні
типові
ділення
(СТД)
в
розділі
±
63
Історія
.
Історичні
науки
територіальні
типові
ділення
(ТТД)
я
7
Навчальні
видання
я
70
Навчальні
видання
для
дошкільників
я
71
Навчальні
видання
для
початкової
школи
я
72
Навчальні
видання
для
середньої
школи
я
721
Навчальні
видання
для
середньої
загальноосвітньої
школи
я
721
.
6
Навчальні
видання
для
поглибленого
вивчення
окремих
предметів
в
середній
загальноосвітній
школі
я
722
Навчальні
видання
для
закладів
професійно
-
технічної
освіти
я
729
Навчальні
видання
для
підготовки
до
вступу
у
вищу
школу
я
78
Навчальні
видання
для
самоосвіти
я
79
Навчальні
видання
для
інших
форм
навчання
та
категорій
учнів
Введено нові індекси
для ряду ділень, що існували в попередньому виданні "Таблиць...":
28
.
7
Біологія
людини
.
Антропологія
(
28
.
8
Анатомія
людини)
74
.
27
Діти
.
Дитячий
рух
та
організації
(
74
.
22
Діти
в
СРСР
та
зарубіжних
країнах
.
Всесоюзна
піонерська
організація
імен
і
В
.
І
.
Леніна)
84
я
92
Літературна
творчість
дітей
(
83
я
92
Літературна
творчість
дітей
.
Літературні
ігри
та
вікторини)
85
...
я
92
Художня
самодіяльність
...
87
.
703
.
7
Моральні
проблеми
кохання,
сім
'
ї,
сексу
87
.
774
Культура
поведінки
.
Етикет
та інші.
•
В
шкільній
бібліотеці,
зважаючи
на
обсяг
і
склад
фонду,
визначають,
які
індекси
використовуватимуть
при
розстановці
фонду
,
які
±
у
систематичному
каталозі
.
•
Розстановка
фонду
потребує
меншої
деталізації,
ніж
каталоги
.
Наприклад,
(індекси
³П´
±
поличний,
³К´
±
каталожний)
±
на
полиці
-
роздільник
"
24
Хімічні
науки",
±
в
каталозі
-
ділення
:
"
24
.
1
Загальна
та
неорганічна
хімія",
"
24
.
2
Органічна
хімія"
і
т
.
д
.
•
В
СК
картки
розташовані
за
галузями
знань
у
відповідності
до
визначеною
системи
ББК,
за
каталожними
індексами,
незалежно
від
шифру
книги
.
•
Каталожний
індекс
вказує
на
відділ
каталогу
.
•
В
СК
відділи
розташовуються
в
послідовності,
яка
подана
в
таблицях
ББК
за
порядком
їх
індексів
.
СК -
головний орієнтир в книжному фонді
Основні розділи
систематичного каталогу за ББК
1. Загальнонаукові і міждисциплінарні знання
2. Природничі науки
3. Техніка. Технічні науки 4. Сільське та лісове господарство 5.
Охорона здоров’я та медицина
6 –
8. Суспільні та гуманітарні науки
60. Суспільні науки в цілому 63. Історія. Історичні науки 65. Економіка. Економічні науки
66. Політика. Політична наука 67. Право. Юридичні науки
68. Військова справа. Військова наука
70 –
79. Культура. Наука. Освіта 80 –
84. Філологія (мовознавство, фольклористика, літературознавство). Художня література 80. Філологічні науки в цілому
81. Мовознавство
82. Фольклористика 83. Літературознавство
84. Художня література 85. Мистецтво 86. Релігія. Містика. Вільнодумство 87. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. 88. Психологія
9. Література універсального змісту
Рекомендується спочатку вмішувати розділи з індексами без типових ділень
, а потім послідовно розділи із загальними
, територіальними і спеціальними типовими діленнями
.
Наприклад
:
63
.
3
Історія
63
.
3
я
2
Довідкові
видання
з
історії
63
.
3
(
4
Укр
)
Історія
України
63
.
3
(
4
Укр
)
я
7
Підручники
та
навчальні
посібники
з
історії
України
63
.
3
(
4
Укр
)
-
8
Персоналії
державних
та
громадсько
-
політичних
діячів
України
28
.
0
Загальна
біологія
28
.
5
Ботаніка
(
наука
про
рослини
)
28
.
6
Зоологія
(
наука
про
тварин
)
28
.
7
Біологія
людини
.
Антропологія
2. Бібліографічна обробка -
сукупність
процесів
формування
бібліографічного
запису
документу
для
представлення
його
в
бібліотечних
каталогах,
бібліографічних
покажчиках,
списках
і
картотеках
.
До складу бібліографічної обробки входить: -
складання
бібліографічного
опису
;
-
вибір
першого
елементу
бібліографічного
запису
;
-
формування
заголовку
;
-
індексування
:
систематизація
і
предметизація
;
-
анотування
та
реферування
;
-
оформлення
інших
додаткових
елементів
бібліографічного
запису
.
Бібліографічний опис документів
: правила складання
•
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
Бібліографічний
запис
.
Бібліографічний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
•
ДСТУ
ГОСТ
7
.
80
:
2007
Бібліографічний
запис
.
Заголовок
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
•
ДСТУ
3582
-
97
.
Скорочення
слів
в
українській
мові
у
бібліографічному
описі
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
•
ГОСТ
7
.
12
-
93
.
Библиографическая
запись
.
Сокращение
слов
на
русском
языке
.
Общие
требования
и
правила
Основні відміни в бібліографічному описі
Відповідно
до
нового
стандарту,
пунктуація
в
бібліографічному
описі
виконує
2
функції
:
звичайних
граматичних
розділових
знаків
та
розділових
знаків,
які
мають
розпізнавальний
характер
для
областей
і
елементів
бібліографічного
опису
(
знаки
приписної
пунктуації
)
.
Області опису:
1.
Область заголовку та відомостей про відповідальність
2.
Область видання
3.
Область специфічних відомостей
4.
Область вихідних даних
5.
Область фізичної характеристики
6.
Область серії
7.
Область примітки (факультативно)
8.
Облас
ть стандартного номера
1. Область заголовку та відомостей про відповідальність
Однотомне видання
(одного автора)
Философия
:
итог
тысячелетий
.
Философская
психология
[
Текст
]
/
В
.
В
.
Семенов
;
Рос
.
акад
.
наук,
Ин
-
т
биофизики,
Акад
.
проблем
сохранения
жизни
.
–
Пущино
:
ПНЦ
РАН,
2000
.
–
64
с
.
–
Библиогр
.
:
с
.
60
-
65
.
–
200
экз
.
–
ISBN
5
-
201
-
1443
-
0
.
Семенов
,
В. В.
1. Область заголовку та відомостей про відповідальність
Однотомне видання
(двох або трьох авторів)
Кипренский
[Текст]
/
Иван
Бочаров,
Юлия
Глушакова
;
под
общ
.
ред
.
Н
.
И
.
Тихонова
.
–
2
-
е
изд
.
–
М
.
:
Молодая
Гвардия,
2001
.
–
390
с
.
,
ил
.
-
(Жизнь
замечательных
людей
:
ЖЗЛ)
.
–
ISBN
5
-
235
-
02408
-
7
.
Бочаров, И. Н.
1. Область заголовку та відомостей про відповідальність
Запис під заголовком
(чотирьох і більше авторів або без автора)
История
России
[Текст]
:
у
чеб
.
пособие
для
вузов
/
В
.
Н
.
Быков
[и
др
.
]
;
отв
.
ред
.
В
.
Н
.
Сухов
;
М
-
во
образования
Рос
.
Федерации
[и
др
.
]
.
–
СПб
.
:
Нева,
2001
.
–
231
с
.
–
10000
экз
.
–
ISBN
5
-
230
-
1056
-
5
.
1. Область заголовку
В документі В описі География мира
Материки
Страны
География мира. Материки. Страны
1000 великих битв
XI
–
XX
вв.
1000 великих битв, Х
I
–
XX
вв.
Энциклопедия
Театр
Театр : энциклопедия
1. Область заголовку
Позначення матеріалів
[Відеозапис]
[Звукозапис]
[Ізоматеріал]
[Карти]
[Комплект]
[Кінофільм]
[Мікроформа]
[Мультимедіа]
[Ноти]
[Предмет]
[Рукопис]
[Текст]
[Шрифт Брайля]
[Електронний ресурс]
У джерелі В описі Паралельний заголовок
(рос., фр.)
Пишеться через =
Підзаголовні дані Пишуться через :
(двокрапку)
Информатика : учебник
Декілька елементів підзаголовних даних
Запорожье : география, история : путеводитель 1. Область заголовку
2. Область видання
.
-
Перепеч
.
с
изд
.
1925
г
.
.
-
2
-
е
изд
.
.
-
Изд
.
5
-
е
.
-
2
-
я
ред
.
.
-
[Переизд
.
]
.
-
Изд
.
2
-
е
/
перераб
.
с
1
-
го
изд
.
П
.
Агафошин
3. Область
специфічних відомостей
Оригиналы
газетных
полос
для
передачи
по
каналам
связи
.
Технические
требования
[Текст]
:
ГОСТ
25805
-
2000
.
–
Взамен
ГОСТ
25805
–
83
;
введ
.
01
.
01
.
02
.
1) Нормативні документи із стандартизації :
2
) В картах :
Карта
Европы
[Карты]
/
Ин
-
т
геодезии
.
–
Масштаб
1
:
22000
,
220
км
в
1
см
.
-
К
.
:
Картография,
2008
.
–
1
л
.
3)
Нот
и
:
Трио
[Ноты]
:
для
кларнета,
виолончели
и
фп
.
/
Б
.
С
.
Гецелов
.
–
Партитура
и
голоса
.
4. Область вихідних даних
Місце видання :
. -
Запорожье
. -
[Запорожье]
. -
В Мелитополе
. -
[Запорожье?]
. -
СПб. [и др.]
. -
[Б. м.] . -
М. ; СПб. ; К.
Ім’я видавця
В документі В описі
Издательство ³
Наука
´
Наука Издательский дом
³
Новый учебник
´
Новый учебник
ЗАО Евро ±
Адрес
Евро ±
Адрес
Издательство Запорожского университета
Изд
-
во Зап. ун
-
та
ЗГУ
ЗГУ
Издатель А.В.Поливода
Изд. А. В. Поливода Наука : Питер
[б. и.]
[ЗГУ]
Дата видання
: (пишеться через кому ,
)
, 2009
, [б. г.]
, [2009?]
, [1898 или 1899]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [19
-
-
] , [конец ХХ –
нач. ХХ
I
в.] , [199
-
]
5. Область фізичної характеристики
. -
1 к. (4 л.)
. -
1 дф., (70 кадров) : цв.
. -
2 к. (4 л.) : цв.
. -
1 зв. кассета (50 мин.)
. -
186 с., 8 с. ил.
. -
XII
, 283 с.
. -
379 [4] с.
. -
86 с. : ил. ; 21 см.
. -
64 с. : ил. + 2 электрон. опт. диска
. -
2 электрон. опт. диска
. -
1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео
. -
1 электрон. опт. диск (
CD
-
ROM
) ; 12 см + Инструкция для пользователя
6. Область серії
(як нова обл. пишеться через
. –
( )
в круглих дужках)
.
-
(Жизнь
замечательных
людей
:
ЖЗЛ
:
сер
.
биогр
.
:
осн
.
в
1890
г
.
Ф
.
Павленковым)
.
-
(Практические
рекомендации
для
бухгалтера
и
руководителя
/
под
общ
.
ред
.
Г
.
Ю
.
Касьяновой),
ISSN
0202
-
7636
;
вип
.
або
т
.
серії
.
-
(Б
-
ка
“Первого
сентября”)
(Серия
“Я
иду
на
урок”
;
вып
.
3
),
ISSN
0202
-
7636
.
-
(
Вища
освіта
в
Україні
.
Математика)
7. Область примітки (факультативно)
.
-
Авт
.
указаны
на
7
-
й
с
.
-
Прил
.
содерж
.
норматив
.
акты
.
-
Содерж
.
:
стихотворения,
поэмы,
пьесы
.
-
Систем
.
требования
:
WINDOWS
95
;
16
Mb
RAM
;
VIDEO
2
Mb
.
-
Выходные
данные
установлены
по
справ
.
:
подробный
словарь
русских
портретов
/
Д
.
А
.
Ровинский
.
СПб
.
,
1888
.
Т
.
3
.
-
Загл
.
и
текст
парал
.
рус
.
,
нем
.
.
-
Парал
.
тит
.
л
.
фр
.
.
-
Тираж
30000
экз
.
8. Область стандартного номера
.
–
ISBN
5
-
7975
-
0063
-
9
(Т
.
1
)
Додаткові
відомості
приводять
в
круглих
дужках
до
любого
елементу
області
.
Ціна
, 67 грн. 35 к.
Однотомне видання
(одного автора)
День
рождения
вверх
ногами
:
рассказы
и
сказки
/
Олег
Кургузов
;
худож
.
В
.
Гальдяев
.
–
М
.
:
Дрофа,
2001
.
–
80
с
.
:
ил
.
–
(Сказки
нашего
двора)
.
Кургузов, О.
Однотомне видання
(двох або трьох авторів)
Очумелые ручки / Андрей Бахметьев, Тимур Кизяков ; худож.
Д. Брусов. –
М. : РОСМЭН, 2002. –
94 с. : ил.
Бахметьев
,
А.
Однотомне видання
(двох або трьох авторів)
Кипренский
[Текст]
/
Иван
Бочаров,
Юлия
Глушакова
;
под
общ
.
ред
.
Н
.
И
.
Тихонова
.
–
2
-
е
изд
.
–
М
.
:
Молодая
Гвардия,
2001
.
–
390
с
.
,
ил
.
-
(Жизнь
замечательных
людей
:
ЖЗЛ)
.
–
ISBN
5
-
235
-
02408
-
7
.
Бочаров, И. Н.
Ізовидання
Александровский
дворец
[Изоматериал]
:
комплект
из
открыток
/
фото
А
.
Милина
;
текст
Н
.
Тарасовой,
С
.
Ивановой
;
Гос
.
музей
–
заповедник
“Цар
.
Село”
.
–
[Б
.
м
.
]
:
Изд
-
во
Зимина,
2002
.
–
1
обл
.
916
отд
.
л
.
:
цв
.
офсет
;
14
х
10
см
.
–
Загл
.
парал
.
англ
.
,
рус
.
–
Текст
англ
.
–
10000
экз
.
–
ISBN
5
-
93522
-
007
-
5
.
Нотні видання
Петровские
звоны
[Ноты]
:
(Юность
Петра)
:
муз
.
ил
.
к
рус
.
истории
времен
Петра
Первого
:
ор
.
36
/
Ростислав
Бойко
;
[крат
.
предисл
.
И
.
Мартынова
и
Е
.
Светланова]
.
–
Партитура
.
–
М
.
:
Композитор,
2001
.
–
96
с
.
;
30
см
.
–
Н
.
д
.
9632
.
Картографічні видання
Мир
.
Политическая
карта
мира
[Карты]
:
полит
.
устройство
на
1
янв
.
2001
г
.
/
сост
.
и
подг
.
к
изд
.
ПКО
“Картография”
в
2001
г
.
;
гл
.
ред
.
Н
.
Н
.
Полункина
;
ред
.
О
.
И
.
Иванцова,
Н
.
Р
.
Монахова
;
рук
.
проекта
М
.
Ю
.
Орлов
.
–
1
:
25000000
.
–
М
.
:
Картография,
2001
.
–
1
к
.
(
2
л
.
)
:
цв
.
;
98
х
71
см
.
–
250
экз
.
Аудіовидання
Как
львенок
и
черепаха
пели
песню
и
другие
сказки
про
Африку
[Звукозапись]
/
Геннадий
Гладков
;
исп
.
:
Г
.
Вицин,
В
.
Ливанов,
О
.
Анофриев
[и
др
.
]
.
–
М
.
:
Экстрафон,
2002
.
–
1
опт
.
диск
.
Відеовидання
От
Заката
до
рассвета
[Видеозапись]
/
реж
.
Роберт
Родригес
;
в
ролях
:
К
.
Тарантино,
Х
.
Кейтель,
Дж
.
Клуни
;
Paramount
Films
.
–
М
.
:
Премьер
-
видеофильм,
2002
.
–
1
вк
.
–
Фильм
вышел
на
экраны
в
1999
г
.
Електронні ресурси
(під автором)
Даль,
Владимир
Иванович
.
Толковый
словарь
живого
великорусского
языка
[Электронный
ресурс]
:
подг
.
по
2
-
му
печ
.
изд
.
1880
-
1882
г
.
г
.
–
М
.
:
АСТ
[и
др
.
],
1998
.
–
1
электрон
.
опт
.
диск
(
CD
-
ROM
)
.
–
(Электронная
книга)
.
–
Систем
.
требования
:
IBM
PC
с
процессором
486
;
ОЗУ
8
Мб
;
операц
.
система
Windows
.
Багатотомний документ в цілому або група томів (з обов’язковим зазначенням відомостей про обсяг –
кількість томів)
Сказки
и
истории
[Текст]
:
в
2
т
.
:
пер
.
с
дат
.
/
Ханс
Кристиан
Андерсен
;
рис
.
Г
.
А
.
В
.
Траугот
.
–
СПб
.
:
Светлячок,
2000
.
–
2
т
.
;
17
см
.
–
(Серия
«Библиотека
библиофила»)
.
–
5000
экз
.
–
ISBN
5
-
89735
-
019
-
1
(в
пер
.
)
.
Народные
русские
сказки
А
.
Н
.
Афанасьева
[Текст]
:
в
5
т
.
–
М
.
:
Терра,
2000
–
.
Т
.
4
:
Русские
народные
легенды
.
–
2000
.
–
316
,
[
3
]
с
.
:
ил
.
–
В
кн
.
также
:
Русские
народные
легенды
/
А
.
Н
.
Пыпин
.
Из
воспоминаний
А
.
Н
.
Афанасьева
.
–
ISBN
5
-
300
-
02821
-
5
.
або
Народные
русские
сказки
А
.
Н
.
Афанасьева
[Текст]
.
В
5
т
.
Т
.
4
.
Русские
народные
легенды
.
–
М
.
:
Терра,
2000
.
–
316
,
[
3
]
с
.
:
ил
.
–
В
кн
.
также
:
Русские
народные
легенды
/
А
.
Н
.
Пыпин
.
Из
воспоминаний
А
.
Н
.
Афанасьева
.
–
ISBN
5
-
300
-
02821
-
5
.
Завдання
для самостійної роботи:
1.
Проаналізувати
зміни
в
бібліографічному
описі
документів
за
новими
держстандартами
.
2.
Порівняти
бібліографічний
і
аналітичний
описи
документів
за
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
«Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальнi
вимоги
та
правила
складання»
:
спільне
і
відмінності
.
3.
Скласти
бібліографічний
опис
різних
видів
документів
(книги,
періодику,
аудіо
-
,
відеодокументи,
електронні
видання,
сайти
тощо)
.
Питання для самоконтролю:
1.
Обробка
документів
та
о
собливості
їх
класифікації
2.
Бібліотечна
обробка
документа
Технічна
обробки
документів
.
-
сукупність
процесів
підготовки
документа
щодо
подальшого
збереження
і
використання
.
Складові
технічної
бібліотечної
обробка
:
У
формулярі
зазначаються
основні
відомості
про
книгу
:
Основні
зміни
і
доповнення
до
таблиць
ББК
для
дитячих
та
шкільних
бібліотек
.
1.
Класифікація
документів
в
каталогах
за
ББК
Основні
розділи
систематичного
каталогу
за
ББК
2.
Бібліографічна
обробка
документів
.
Бібліографічний
опис
документів
:
правила
складання
.
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
-
сукупність
процесів
формування
бібліографічного
запису
документу
3.
для
представлення
його
в
бібліотечних
каталогах,
бібліографічних
покажчиках,
списках
і
картотеках
.
4.
До
складу
бібліографічної
обробки
входить
:
Бібліографічний опис документів
: правила складанняОсновні
відміни в бібліографічному описіОбласті
опису
1.
Обробка
документів
та
о
собливості
їх
класифікації
2.
Бібліотечна
обробка
документа
Технічна
обробки
документів
.
-
сукупність
процесів
підготовки
документа
щодо
подальшого
збереження
і
використання
.
Складові
технічної
бібліотечної
обробка
:
У
формулярі
зазначаються
основні
відомості
про
книгу
:
Основні
зміни
і
доповнення
до
таблиць
ББК
для
дитячих
та
шкільних
бібліотек
.
1.
Класифікація
документів
в
каталогах
за
ББК
Основні
розділи
систематичного
каталогу
за
ББК
2.
Бібліографічна
обробка
документів
.
Бібліографічний
опис
документів
:
правила
складання
.
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
-
сукупність
процесів
формування
бібліографічного
запису
документу
3.
для
представлення
його
в
бібліотечних
каталогах,
бібліографічних
покажчиках,
списках
і
картотеках
.
4.
До
складу
бібліографічної
обробки
входить
:
•
Бібліографічний опис документів
: правила складанняОсновні
відміни в бібліографічному описіОбласті
опису:
•
Техніка прийому і обробки документів. Структура видавничого оформлення документів.
•
Класифікація документів в
каталог
ах
. Методика класифікації за ББК. Основні зміни і доповнення до таблиць ББК для дитячих та шкільних бібліотек. Систематизація літератури і
з суспільних і гуманітарних наук, літератури розділу 74 -
Освіта. Педагогічна наука.
•
Бібліографічний опис документів (книг, аудіо
-
, відеодокументів, електронних видань). Правила бібліографічного опису документів. Державні стандарти системи СІБВС. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання.
•
Список літератури
•
Библиографическое описание для каталогов и картотек : примеры и комментарии / сост. О. П. Монахова ; конс. Г. П. Калинина. -
М. : Чистые пруды, 2005. –
32 с. –
(Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Библиотека в школе» ; вып. 5).
•
Библиотечно
-
библиографическая классификация : рабочие таблицы для мас. библиотек. –
М. : Либерия, 1997. –
688 с.
•
Бібліотечно
-
бібліографічна класифікація для шкільних бібліотек // Шкільна бібліотека. -
2002. -
№ 8. –
С. 73
-
82.
•
Давидова, Л.
Бібліотечні каталоги / Л. Давидова // Шкільна бібліотека. –
2003. -
№ 10. –
С. 88
-
92.
•
Доповнення і виправлення до таблиць бібліотечно
-
бібліографічної класифікації для дитячих і шкільних бібліотек : інструктивно
-
метод. рекомендації. Вип. 2 / скл. Н. І. Дзюба, Н. В. Полуня. -
К., 2000. –
88 с.
•
Зупарова, Л. Б.
Библиотечная обработка документа : учебно
-
метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова ; под науч. ред. Ю. Н. Столярова. –
М. : Либерея, 2003. –
208 с.
•
Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу // Шкільний світ. -
2002. -
№ 42/43 ; № 46/47 ; 2003. -
№ 13.
•
Савина, И. А.
Библиографическое описание документов: семиотический поход : учебно
-
метод. пособие / И. А. Савина ; под. ред. Н.
Б
.
Зиновьевой. -
М. : Либерея, 2004. –
88 с.
•
Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та «ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» : практичний посібник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. : І. Г. Лобановська, О.
Г.
Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська] // Шкільна бібліотека плюс. –
2010. -
№ 15/16
.
Питання для самоконтролю:
1.
Що
таке
бібліографічний
опис
документів?
2.
Назвіть
державні
стандарти,
що
регламентують
бібліографічний
опис
документів
.
3.
Які
області
має
бібліографічний
опис?
4.
Які
зміни
в
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
.
«Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»
ви
можете
відмітити?
5.
Що
спричинило
появу
нового
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
?
6.
Що
таке
аналітичний
опис
документа?
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
ГОСТы
Просмотров
2 275
Размер файла
10 706 Кб
Теги
класифікація, документы, особливості, обробки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа