close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кримський юридичний інститут

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Кримський юридичний інститут
Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Чернікова Л.Ф.
Навчально-методичний посібник
з дисципліни
«Українська мова за професійним спрямуванням»
Сімферополь, 2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням»/Л.Ф.Чернікова. – Сімферополь; Кримський юридичний
університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. –
Рецензенти: Регушевський Є.С., доктор філологічних наук, професор
Розумейко М.С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Таврійського університету ім. В.І.Вернадського
В посібнику вміщено практичний матеріал, який охоплює основні питання курсу
«Українська мова за професійним спрямуванням». Практичні завдання допоможуть
закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятимуть і тести, призначені для
самоперевірки. Тренувальні вправи мають закріпити матеріал і дати змогу викладачеві
оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу.
Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів, а також тих, хто цікавиться питанням
культури українського слова.
ВСТУП
Підготовка професійних юристів вимагає не тільки поглибленого,
повного, всебічного засвоєння спеціальних дисциплін, а й мовних, до яких
передусім і належить «Українська мова за професійним спрямуванням». Адже
тільки систематичне, послідовне, вдумливе вивчення законів української мови,
осягнення її тонкощів і специфіки допомагає точно висловити власну думку,
передати зміст певного явища. Тому постійно постає проблема в удосконаленні
мовленнєвої культури, збагаченні словникового запасу, умілому використанні
мови у судочинстві.
Практична діяльність юристів постійно пов’язана з обміном інформацією
в усній і письмовій формах, підготовкою та складанням правознавчих
документів. Усе це потребує знань стилів сучасної української мови, зокрема
офіційно-ділового стилю викладу матеріалу різноманітно-правових актів,
управлінських, процесуальних (кримінальних і цивільних), адміністративноправових документів, а також правил і норм літературної мови в юридичній
сфері.
Як засвідчує практика, студенти-юристи потребують особливих знань
саме в царині судочинства: укладанні документів, належним володінням
термінологією, стилем викладу тощо.
Професія юриста передбачає необхідність точного вираження правових
понять, категорій, правильного їх застосування. І тільки мова як засіб
спілкування та пізнання сприяє цьому.
Отже, предметом вивчення є:
- стильова різноманітність української мови як «інструмент» діяльності
юристів;
- специфіка мовних засобів;
- документ як матеріальне втілення, реалізація письмової форми
офіційно-ділового стилю.
- специфіка мовних засобів;
- документ як матеріальне втілення, реалізація письмової форми
офіційно-ділового стилю.
Умови і специфіка існування професії юристів обов’язково передбачає
майстерне володіння не лише спеціальними знаннями, а й українською
мовою, уміння вправно її використовувати. Ось чому конкретним
завданням навчальної дисципліни є:
- викласти теоретичні засади мови і стилю судочинства;
- визначити специфічні особливості мовних норм, сприяти виробленню
міцних умінь і навичок вільно послуговуватися саме літературною
мовою, уміло використовувати її виражальні засоби;
- поглибити і закріпити основні знання стилістики української мови;
- систематизувати знання зі складання документів відповідно до норм
мови і права;
- виробити навички вмілого та правильного вибору мовних засобів
через їх зіставлення з наявними варіантами.
ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
1.
Розкриваючи дужки, запишіть правильно слова (разом, окремо чи
через дефіс).
Вище (згаданий), історико (культурний), інженер (механік), науково
(технічний), пів (Африки), культурно (освітній), віце (адмірал), ткацько
(обробний), буряко (збиральний), рожево (золотий), жовто (гарячий), пів
(олівця), міні (спідниця), лікар (еколог), генерал (майор), приватно
(власницький), військово (зобов’язаний), стоп (кран), водно (спортивний),
давно (минулий), нафто (сховище), суспільно(корисний), сила (силенна), легко
(крилий), пів (відра), вище (зазначений), жар (птиця), бор (машина), унтер
(офіцер), темно (шоколадний), радіо (фізик).
2.
Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –
ськ(ий) і запишіть.
Викладач, Рига, чех, брат, Калуга, студент, Дрогобич, Іртиш, Париж, Кривий
Ріг, Ладога, Запоріжжя, Золотоноша, Буг, Сиваш, волох, Кавказ, Лейпциг,
Цюрих, Балхаш, гігант, Гаага, солдат.
3.
Чи правильно ми говоримо? Запишіть правильні варіанти.
Вести себе добре, прийняти участь, моральний облік, підписка газет, через пару
місяців, обеззброїти злочинця, угон автомобіля, не хватає сил, недієспособні
особи, органи самоуправління.
4.
Розкрийте значення термінів.
Офіційно-діловий стиль мовлення, рецидив, легалізація, досьє, кодифікація.
5.
Запишіть подані іншомовні слова українською мовою та поясніть їх
значення.
Ажиотаж, амнистия, толерантный, авторалли, аффект, апелляция,
субординация, кауистика, приоритет, альтернатива, легализация, рейтинг,
спикер, пиар, круиз, инвестиция, патент, менталитет.
6.
За поданим початком утворіть речення (продовжіть речення) і
запишіть.
а) Питання мовної політики в Україні…
б) Серед ділової кореспонденції важливе місце …
в) Ми маємо пам’ятати, що мову береже не тільки закон…
г) Розкриття злочинів – це здійснення міліцією…
7.
Запишіть, добираючи з дужок потрібний прийменник.
(По, після) отримання, (на, по) бажання, (по, через) непорозуміння, (на, за)
вимога, (у, по) справа, (по, через) хвороба, (по, з) ініціатива, (по, після) приїзд,
(по, у) будні, (по, у) напрямок, (по, на) адреса, (по, на) замовлення, (по, з)
питання, (по, за) масштаб.
8.
Перекладіть текст українською мовою і запишіть.
Основные особенности красноречия
Красноречие в Древней Греции рассматривалось как один из видов
искусства. Однако в его классификации непосредственная связь проводилась
лишь между красноречием, с одной стороны, и поэзией и актерским
творчеством – с другой.
В высказываниях некоторых античных мыслителей можно встретить
также уподобление риторике, живописи, скульптуре и даже архитектуре. Но
такие высказывания весьма резки и часто неубедительны. Чаще же всего
ораторское искусство рассматривалось как родная сестра поэзии и
сценического искусства. И если, например, Аристотель в «Риторике» и
особенно в «Поэтике», сравнивая красноречие и поэзию, находил нечто общее
между ними, то Цицерон в своих публичных выступлениях прибегал к
актерским приемам.
В позднейшие времена также устанавливались связи между ораторским
искусством и поэзией, между красноречием и актерским творчеством.
Например, М.В.Ломоносов в «Кратком руководстве к риторике на пользу
любителей
красноречия»первостепенное
значение
придавал
именно
художественным компонентам публичной речи.
Выдающийся русский судебный оратор и теоретик красноречия
А.Ф.Кони много писал об ораторском искусстве как истинном творчестве, не
лишенном художественности и даже элементов поэзии. Кони писал:
«Красноречие – это и литературное творчество, но в устной форме. Оратор так
же, как и поэт, обладает творческим воображением, и разница между ними та,
что они к одной и той же действительности подходят с разных точек зрения».
9.
Поясніть значення термінів.
Правоохоронний орган, громадський порядок, трансплантація, самоправство.
10.
Як ми говоримо:
ОПЛАТИТИ ПРОЇЗД – ПЛАТИТИ ЗА ПРОЇЗД.
У транспорті останнім часом чуємо: «Оплатіть за проїзд!» Та чи правильно це?
Поясніть.
11.
Відредагуйте речення.
1.Повернувшись з командировки, я лічно вмішався в це діло і вніс предложення
припинити оказувати допомогу тим підприємствам, що стали банкрутами.
2.Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на
засіданні співпали.
12.
Запишіть подані слова й словосполучення відповідно до норм сучасної
української літературної мови.
Працювати по сумісництву, заходи по поліпшенню умов праці, по прізвищу
Литвин, йти по вулиці, заступник по госпчастині, по проханню друга, інспекція
по справам неповнолітніх, по питанню комерційної торгівлі, бюро по
працевлаштуванню, юрист по покликанню, надіслати по адресу, надіслати по
пошті.
13. Поясніть значення термінів.
Презумпція, лексикографія, мовне кліше, комунікативна деонтика, преюдиція,
адекватний, ідентичний.
14.
Відредагувати речення.
а) На протязі другої половини засідання виступило по крайній мірі десять
делегатів і всі вони іскреннє підтримали ідею будівництва нових кирпічних
заводів.
б) Ми все-таки настоюємо на голосуванні і просимо проголосувати за всі
перечислені нами предложення.
в) Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до
порядку денного пленарного засідання.
15.
Які іменники треба вживати у цих словосполученнях?
І. Підбивати підсумки/ підводити підсумки, позбутися шкідливих звичок /
позбавитися шкідливих звичок, привести до падіння виробництва / призвести
до падіння виробництва, взяти участь / прийняти участь, затвердити доповідь /
ухвалити доповідь, піднімати питання / висувати питання.
ІІ. Опиратись на досвід / спиратись на досвід, присвоїти кошти / привласнити
кошти, попасти в ціль / потрапити в ціль / влучити в ціль, присвоїти чергове
звання / надати чергове звання, доказати причетність / довести причетність,
заказати квиток / замовити квиток, віддавати перевагу / надавати перевагу,
проблема заключається в / проблема полягає, рахувати недійсним / вважати
недійсним.
16.
Запишіть слова разом або через дефіс.
Теле/прес/центр, електро/поїзд, двох/сот/ліття, двадцяти/п’яти/поверховий,
грам/молекула, джерело/знавство, газо/мотор, лісо/смуга, віце/адмірал,
борт/інженер, кіно/репортаж, пів/Криму, фото/журналіст, пів/відра,
сніго/убирання, член/кореспондент, пів/овал, унтер/офіцер, кіно/зйомка,
хліб/сіль.
17.
Подані розмовні форми замініть офіційними зворотами:
Обіймати дуже високу посаду, бухгалтерів звіт, Пономаренків паспорт,
продукція доброї якості, день для роботи, щонайкраще виразити думку,
точнісінько так, найцінніша річ, величезна споруда.
18.
Перекладіть текст українською мовою і запишіть.
Искусство убеждать и воздействовать в суде
Все древние ораторы подчеркивали, что ораторское искусство по сути
дела есть искусство убеждения. Так, Аристотель определял риторику как
способность находить возможные способы убеждения относительно каждого
данного предмета; способы убеждения, по мнению Аристотеля, находятся в
зависимости от характера говорящего, от настроения слушателей, от самой
речи.
Таким образом, чтобы судебная речь прозвучала действительно
убедительно, оратор должен иметь определенные качества, знания, уметь
учитывать психическое и физическое состояние аудитории и произносить
содержательные речи, в которых есть ответы на все важные вопросы
рассматриваемого дела.
Для судебной речи характерно широкое использование логических
доводов, аргументов, доказательств; при этом оратор стремится с помощью
убедительных фактов оказать нужное воздействие на сознание слушателей.
Убедить аудиторию – значит заставить её согласиться с мнением, взглядами,
выводами оратора и, более того, заставить принять взгляды оратора как свои
собственные. «Технология»убеждения сводится к тому, чтобы сделать
аудиторию соучастницей процесса формирования вывода, которым на неё
хотят повлиять, принятие которого от неё требуется. Судебный оратор
располагает части своей речи, а также процессуальные и логические
доказательства таким образом, чтобы убедительность речи возрастала по мере
развёртывания её содержания.
19.
Поясніть значення термінів.
Інтернаціоналізм, офіційна мова, держава, кримінальна відповідальність.
20.
Відредагуйте речення.
а) Серед міроприемств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи
музичних колективів, конкурси, вікторини.
б) Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити зовсім
другий підхід.
в) Мені впало на думку домовитись за зустріч з тобою.
Апостроф, закономірності вживання.
21.
Замість рисок поставте, де потрібно, апостроф.
Без/ядерний, Лук/янчук, без/ідейний, валер/янка, повір/я, кар/єр, всер/йоз,
матір/ю, В/ячеслав, возз/єднання, сім/янин, міжгір/я, Лук/янов, необ/єктивний,
дріб/язковий, присв/ята, дерев/яний, мавп/ячий, в/єтнамка, пом/якшити,
в/юнкий, львів/янин, зв/язок.
22. Запишіть слова українською мовою.
Свекровью, льёт, солью, предъявить, имя, верфью, объединение, посвященный,
племя, интервью, Заполярье, Вьетнам, пьют, кровью, Пятигорск, объезжать,
вьёт, безыдейный, трехъярусный, матерью, безымянный, пядь, дезинформация.
23. Знайдіть помилки в словосполученні й запишіть правильно.
а) За наказом директора – по наказу директора – згідно наказу директору.
б) По закону – за законом – згідно з законом.
в) Три громадянина – три громадянини.
г) Два тижня – два тижні.
24. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники.
Шантаж, симптом, імідж, менталітет, рейтинг, пріоритет, екстраординарний,
спікер, кон’юнктура, спонсор, ваучер.
З поданими словами складіть речення, в яких кожне іншомовне слово
було замінено українським.
Інтер’єр, круїз, інтеграція, меценат, субсидія, консиліум, конвенція, цейтнот,
прерогатива, брокер, шеф, координувати.
25.
Користуючись «Словником іншомовних слів», визначте походження й
значення поданих слів.
Ревю, феєрія, пунш, рандеву, штамп, брутто.
26.
27.Запишіть українські відповідники до слів іншомовного походження.
а) Адвокат, дегустація, приватизація, адекватний, дебют, ефект, ідентичний,
компенсація, лаконічний, репрезентація;
б) полеміка, експерт, корекція, дискусія, конгрес, проект преамбула, ізоляція,
реєстр, альтернатива, символ, фіксація, вакансія, патент, домінувати.
28.Відредагуйте речення.
а) Заходяче сонце залило обрій червоною барвою.
б) По долинам, низинам стелився густий клубочучийся хмарами туман.
в) У найближчий час зустрінемось.
г) Необхідно придержуватись мір пожежної безпеки.
д) Купаючи люди поспішили на берег.
е) Дивлячись на картину вона нам подобається.
29.Поставте правильно наголос у словах.
а) Твердий, каталог, квартал, олень, циган, завдання, гуртожиток, загадка,
перевертень, веретено, дочка, сільськогосподарський, подруга, приятель,
решето, договір, пасти, одноліток, бавовняний, липкий, кидати, кілометр,
випадок, одинадцять рукопис, вітчим, абиякий, кропива;
б) чотирнадцять, верба, соломина, п’ятниця, житло, середина, легкий, читання,
спина, межа, смачний шофер, завжди, видання, крейдяний, урочисто, мабуть,
навчання, дослідний, черговий, хутряний, граблі, коромисло, вимова.
30.Перекласти українською мовою.
а) – угрожать огнестрельным оружием,
- совещание отменяется,
- принимать во внимание,
- снижение уровня общественной нравственности,
- глубокие преобразования,
- лицо, совершившее преступление,
- содержание в заключении,
- уголовное наказание,
- пожизненное содержание,
- доказать непричастность.
б) – депутаты подняли вопрос,
- выпал удобный случай,
- подавляющее большинство,
- мне пришло в голову,
- сочли целесообразным,
- пришло около 20 человек,
- юрист по призванию,
- встречный иск,
- право собственности на наследство,
- заявление по делам особого производства.
в) – нижеподписавшийся,
- вышеизложенный,
- упомянутый,
- внедряемый,
- непригодный,
- непредвиденный,
- первостепенный,
- заинтересованный,
- председательствующий,
- хозрасчетный.
31.Згідно правил графічних скорочень скоротить подані слова.
Товариш, рік (роки), гривня, область, корпус, розрахунковий рахунок, том
(томи), частина, абонентська скриня, міністерство, сторінка, південно-західний,
видавництво, та інше, цього року, основний, глава, година, збірник, стаття,
факультет.
32.Знайдіть помилки у реченнях (словосполученнях). Запишіть
правильно.
а) – виголошувати порядок денний,
- саме найдоцільніше слово,
- передовий авангард,
- взаємно допомагати один одному,
- гармонічний розвиток особи,
- на протязі лекції,
- відтворити у своїх творах,
- дисциплінарний робітник,
- у січні місяці 2012 року,
- затрати на соціальне забезпечення
а) – півтора кілограма,
- математична дріб,
- гостра біль,
- наукова ступінь,
- сезонна продаж,
- два місяці,
- двадцять чотири депутата,
- розчинний кофе,
- три килима,
- чотири брата.
33.Від поданих слів утворіть форму орудного відмінка.
Бар’єр, звір, мир, якір, Ігор, оратор, пісняр, Назар, яр, школяр, явір, пекар,
бондар, газетяр, ліхтар.
34.Доберіть до поданих дієслів відповідні слова і запишіть у формі
словосполучень.
Затвердити, забезпечити, виконати, внести, подавати, зазначити, підкреслити,
наголосити, підтримати, запобігти.
35.Перекласти текст українською мовою.
Слушателям и прежде всего суду должно быть ясно, как формируется
мысль, доказательство оратора, почему он одни доказательства отвергает,
другие считает достоверными, третьи – сомнительными, противоречивыми.
Судебный оратор как бы ведёт за собой аудиторию в поисках истины,
единственно верного вывода по делу, делает её своим попутчиком на этом
трудном пути. Таким образом, в основании судебного красноречия, как
правильно указывал А.Ф.Кони, лежит необходимость доказывать и убеждать.
Для того, чтобы судебная речь была убедительной, необходимо
соблюдать определенные условия. Юрист должен превосходно знать
материалы дела, разбираться во всех обстоятельствах, доказательствах,
правильно оценивать все факты, имеющие отношение к делу. Судебному
оратору необходимо почувствовать все материалы к делу, уметь представить
себе картину преступления, обстановку, в которой оно было совершено и т.п.
А.Ф.Кони в ночь перед заседанием по делу об утоплении крестьянки
Емельяновой её мужем ходил по своей квартире и обдумывал доводы
обвинения. Он настолько ясно представил себе события совершённого
преступления, все его детали, что, входя в среднюю комнату квартиры,
«увидел» лежавшую в воде ничком, с распущенными волосами, несчастную
Лукерью Емельянову, и ему стало жутко. Следовательно, юрист должен
обладать сильным и художественным воображением для того, чтобы
воздействовать на слушателей образами, должен быть глубоко убежденным в
том, о чем он говорит, в чем желает убедить судей. А.Ф.Кони отмечал, что
искренность по отношению к чувству и деловому выводу и утвержденному
положению должна составлять необходимую принадлежность хорошей,
т.е.претендующей на влияние речи. Искренность судебного оратора привлекает
к себе внимание аудитории, вызывает уважение и расположение к нему, ибо
искренний оратор глубоко убежден в правоте своих мыслей и действительно
чувствует, то, что он выражает словами. Прокурор и адвокат приходят в суд не
лицедействовать, а честно, прямо, аргументировано высказать своё мнение по
делу и тем самым помочь суду в правильном осуществлении правосудия.
36. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою. Із
словосполученням складіть речення.
- Исполняющий обязанности оперуполномоченного…
- Интересуясь проблемами уголовного права…
- Всегда поступай, обдумывая свои действия…
- Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время…
- Слушатель, старательно конспектирующий все лекции…
37. Поясніть значення термінів і складіть з ними речення.
Правосвідомість, функціональний стиль, мовне кліше.
38. Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому
мовленні, уведіть їх у речення.
Вчинити злочин, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали
уряду, приймати участь, заключати договір, на цей рахунок, за моєю думкою,
одержувати перемогу, відігравати значення, підтвердити підсумки, терпіти
поразку.
М’який знак, закономірності вживання.
39.Поставте де потрібно, м’який знак. Поясніть його вживання.
Осінн…ого, л…ох, л…отчик, гал…орка,
хол…одний, літн…ого,
кіл…це,учител…ський, їдал…ня, бат…ко, дон…чин, дивуєт…ся, у бан…ці, на
голівон…ці, милуєш…ся, вдивляєт…ся, на сопіл…ці, рибал…чин, шіст…десят,
п’ят…сот, зозул…чин, у люл…ці, вісім…десят, сіл…ю, ал…танка.
Подані словосполучення перекласти українською мовою, пояснюючи
використання чи не використання м’якого знаку.
а) Запорожская Сечь, грузинская песня, парижские улицы, выпекается на углях,
узкая тропинка, приспосабливаться к обстоятельствам, монгольская юрта,
турецкая шаль, медицинский журнал, прикарпатские ели.
б) Посыпать солью, бороться с болезнью, поделиться радостью, напишешь
доклад, отличается храбростью, пожелтевшие листья, резкая статья, колосья
пшеницы, волнистые волосы.
40.
41.Перекладіть українською мовою і поясніть правопис.
Счастливый, шестнадцать, радостный, беседка, завистливый, солнечный,
солдатский, гигантский, честный, каждый, костлявый, устный, областной,
качественный, полезный, проездной, доблестный, редкостный.
42.Поставте іменники в орудному відмінку.
Осінь, любов, гуаш, сіль, заповідь, мідь, туш, мати, міць, лінь, мужність, ніч,
піч, деталь, зелень, смерть, жовч, життя, ворожіння.
Правопис префіксів.
43.На місці крапок поставте літери Е, И або І.
Пр…брежний, пр…берегти, пр…зидент, пр…краси, Пр…азов’я, пр…солити,
пр…бій, пр…амбула, пр…дставити, Пр…амур’я, пр…близно, пр…давній,
пр…боркати,
пр…своїти,
пр…права,
пр…буток,
пр…балтійський,
пр…старкуватий, пр…зирство, пр…хилити, пр…мат, пр…цуркувати.
44.Замість крапок вставте пропущені З або С.
Бе…культурний,
бе…соння,
бе…посередній,
…цідити,
…шити,
ро…формувати, …фотографувати, …казати, бе…карний, бе…перечний,
бе…силля, бе…коштовний, …хвалити, …ховати, …кріпити, …тягнути,
…косити.
45.Від поданих дієслів утворіть слова з різними префіксами.
Клеїти, просити, копати, рити, сіяти, класти, тягти, нести, чавити, сунути,
везти, горіти, терти, плести, нищити, гуртувати, творити, дати, говорити.
46.Напишіть твір на тему «Весняний ранок», використавши такі слова:
дозвілля, курликання, цвітіння, проміння, тепло, радість, гілля, спросоння,
пташиний, піднебесся, сонячний, вітерець, листя, бруньки, щастя.
Правопис та відмінювання прізвищ
47.Подані прізвища перекласти українською мовою.
Косачёв, Воробьёв, Меркурьев, Лебедев, Белинский, Луговской, Тимофеев,
Лаптев, Семенов, Николаев, Филиппов, Малиновский, Алябьев, Марьин,
Столетов, Сичкарь, Седых, Лесков, Федоров, Белкин, Бедняк, Бегляков, Ильин,
Шишкин, Медведев, Калинкин, Грачёв.
48.Утворіть, де це можливо, форми знахідного й орудного відмінка.
Любов Тимченко, Надія Литвин, Мирослава Федьків, Катерина Покотило,
Людмила Шевченко, Микола Рухайло, Марина Голуб, Олексій Білий, Василина
Білецька, Надія Лагода.
49. Від наведених власних імен утворіть чоловічі та жіночі імена по
батькові.
Євген, Сава, Йосип, Левко, Ілля, Тимофій, Вадим, Захар, Микола, Григорій,
Ярослав, Пантелій, Василь, Олексій, Панас, Яків.
50. Поставте імена по батькові у родовому, давальному й орудному
відмінках. Зіставте особливості відмінювання чоловічих та жіночих
форм імен по батькові.
Зоя Леонідівна, Марія Петрівна, Лідія Євгенівна, Оксана Михайлівна, Ілля
Петрович, Віра Миколаївна, Олена Віталіївна, Максим Сидорович, Євген
Семенович, Олександр Антонович, Захар Любомирович, Матвій Прохорович,
Петро Ілліч, Сидір Романович.
51.Запишіть імена та імена по батькові українською мовою. Зіставте їх
правопис в українській та російській мовах.
Алла Владимировна, Василий Алексеевич, Анатолий Егорович, Игорь
Михайлович, Татьяна Валерьевна, Наталья Мироновна, Мария Станиславовна,
Тамара Войцеховна, Виктор Афанасьевич, Руслана Геннадиевна, Петр
Анастасович, Борис Григорьевич.
52.Подані прізвища, імена та імена по батькові перекладіть українською
мовою.
Суховей Дарья Григорьевна, Федосеев Артем Миронович, Цвелых Луиза
Евгеньевна, Тренёв Демид Арсентьевич, Семёркин Юлиан Андронович,
Матвеева Нона Андреевна, Каневский Юрий Федосеевич, Калужская Жанна
Захаровна.
53.Відредагуйте речення та правильно запишіть.
- Нам потрібно об’єднати воєдино усі свої палкі зусилля.
- Звільнити Спасенко О.П. з посади у зв’язку з невиконанням ним своїх
прямих і непрямих службових обов’язків.
- Мені треба подати до відділу кадрів свою власну автобіографію.
- Кошти мають бути використані за цільовим призначенням.
- Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити
зовсім другий підхід.
- Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у Вінницьку
область на фольклорну практику.
- На цьому засіданні слід привести коротке резюме висловленого .
54.Перекладіть наведені слова та словосполучення українською мовою.
Долг, вероятность, безработица, льготы, отчет, ходатайство, проникать
взглядом, с глазу на глаз, итог, надзор, разбирательство, преимущество,
высказать свою точку зрения, дальновидный политик, невзирая на…,
обнадёживать, ошибочный взгляд, опрометчивый поступок, взаимодействие,
заявление в прокуратуру, излагать суть дела, испытательный срок, личное дело,
принимать во внимание, жалоба, следующий по списку, напоминать об оплате,
проверке подлежит, текучесть кадров, работа по совместительству, налоговая
проверка.
55.Утворіть форму місцевого відмінку.
а) Авіаполк, друк, Артек, верх, відпустка, перевага.
б) Стяг, Санкт-Петербург, колега, скарга, Лейпциг.
56.Утворіть іменники чоловічого і жіночого роду, які називають мешканців
таких міст:
Чернігів, Київ, Яготин, Варшава, Біла Церква, Полтава, Дніпропетровськ,
Ужгород, Одеса, Ірпінь, Тернопіль, Івано-Франківськ, Прага, Золотоноша,
Черкаси, Москва, Керч, Луцьк, Донецьк, Павлоград.
57.Складіть 10 речень, уживаючи правильно словосполучення.
Говорити (писати) українською мовою – говорити по-українському – говорити
по українськи; з допомогою – за допомогою; з ініціативи – за ініціативою; з
участю – за участю; відносини – взаємини; відношення – ставлення, стосунки;
багато – чимало; більшість студентів пройшло – більшість студентів пройшла;
вітер три метри за секунду – вітер три метри на секунду.
58..За поданим початком складіть речення і запишіть українською мовою.
-
Юрист, интересующийся проблемами гражданского права…
Исполняющий обязанности заместителя по хозчасти…
Абитуриент, прибывший на вступительные экзамены…
Почерневшее небо покрылось огромными тучами…
- Волнующая мелодия заставила вспомнить военное лихолетье…
- Интересуясь достижениями науки в области юриспруденции…
- Завершив обучение на первом курсе, курсанты поехали…
59.Перекладіть українською мовою та запишіть.
Основные преступные классификации.
К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой
распространенной, за последние 20 лет, относятся кражи личного имущества с
проникновением в жилище.
Постоянные навыки и специализация в способах преступлений
наблюдались у половины обследованных воров, при этом свыше 25 из них
совершали кражи тождественным способом, вплоть до деталей.
К основным криминальным специальностям квартирных воров относятся
кражи, совершаемые с помощью воровского инструмента; с подбором ключей;
путем взлома либо выбивания дверей и дверных коробок; через форточку; под
видом посещения квартиры должностным лицом; оказание помощи и т.п.;
использование виктимологического фактора (открытие окон, дверей).
60.Запишіть подані словосполучення українською мовою, передаючи
короткі пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами
на – но, -то.
Комиссия избрана. Книга прочитана. Статья напечатана. Связь налажена.
Задача решена. Завод награжден. Фабрика построена. Дверь открыта. Вещи
собраны. Перевод сделан.
Числівник.
61.Запишіть цифри словами – українською і російською мовами. Зіставте
правопис числівників в обох мовах і зробіть відповідні висновки.
5, 7, 8, 9, 16, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 700 800, 900.
62.Провідміняйте за відмінками числівники.
Тисяча, триста сорок чотири, чотириста вісімдесят сім, шістсот шістдесят
шість, мільйон.
63.Запишіть цифри словами і формулювання завдань подайте українською
мовою.
К 5 прибавить 17 (равняется 22); от 22 отнять 16; сложите 55 и 97; разделить
168 на 14; умножить 6 на 6; как называется число с тремя нулями.
64.Знайдіть помилки в поданих реченнях і запишіть правильно.
- Скінчивши академію, мене призначили на посаду
оперуповноваженого обласного управління міліції.
- Не дивлячись на погодні умови, ми вирушили у подорож.
- Невгасаючий ентузіазм молоді треба підтримувати й розвивати.
- Повернувшись із командировки, йому вдалося відкрити власну фірму.
65.Складіть речення, використовуючи подані конструкції.
Вжити заходів, притягти до відповідальності, порушити кримінальну справу,
надолужити прогаяне, особа, яка вчинила злочин, фабула обвинувачення,
правоохоронна діяльність, робота за сумісництвом, компромісне рішення,
мотив злочину.
66.Відредагуйте речення.
- Співавший ще довго мене не помічав.
- Кружляв в останньому вальсі падаючий лист.
- Студенти, віддавші експозиції музею, були у захваті від побаченого.
- На вечорі виступили з читанням своїх творів початкуючі
письменники.
- Чоловік, наближавшийся до нас, зупинився.
- Мене вразили її збліднівші вуста, змарнівше обличчя, посивівше
волосся.
67.Утворіть і запишіть дієслова від іменників і прикметників, виділіть
словотворчі дієслівні суфікси.
Група, диво, марний, торг, телефон, сума, адреса, гомін, приятель, хвиля,
мандри, синтез, газифікація, мітинг, борона, старші, зелений, крок, глибший,
мудрий, веселий, знайомий, іспит, допомога, майстер.
68.Утворіть складені форми вищого і найвищого ступенів порівняння.
Молодий, милий, тугий, солоний, добрий, жирний, злий, суворий, ніжний,
рідкий, кислий, густий, м’який, повний, охайний, працьовитий, дотепний,
пахучий, жвавий, сміливий, ясний, старий, солодкий, гіркий, дешевий,
дзвінкий, гарний, темний, русявий, холодний, бадьорий.
69.Перекладіть наведені слова українською мовою і запишіть. Порівняйте
написання і вимову в обох мовах.
Глубокий, синее, ласковый, опаснее, гуще, ярче, шире, богаче, крепче, строже,
твёрже, толще, тоньше, меньше, громкий, дорогой, свежий, бодрый.
70.За поданим початком складіть речення і запишіть.
- Українські поети та письменники прагнуть…
- Демократичне суспільство має ознаки…
- Сьогодні українська мова, на жаль…
- Нині молоді українці – це люди…
- Дотримання та виконання законів…
- Особа, яка скоїла злочин…
71.Розкрийте значення термінів і складіть з ними речення.
Нотаріус, ділове мовлення, нормативний акт, реєстр, кримінал, юрисконсульт.
72.Від дієслів утворіть дієприкметники. Декілька з них введіть у текст
запрошення.
Зразок: підписаний документ; укладена угода; проголошений закон.
Будувати, постачати, обирати, супроводжувати, застосовувати,
проголошувати, друкувати, використовувати, підписувати, укладати.
73.Запишіть слова у три колонки: разом, окремо і через дефіс. Поясніть їх
правопис.
Коли (б) то, будь (що), (ні) скільки, казна (з) яким, (будь) коли, (аби) коли, так
(то), (що) правда, тому (таки), (де) хто, тільки (що), тому (що), наче (б) то, куди
(небудь), вже (ж) таки, де (в) кого, аби (куди), (що) хвилини, (все) таки , дарма
(що), (що) до, (будь) (як), поки (що), де (в) чому, як (небудь), коли (сь), (де)
інде, казна (як), (де) далі, (аби) то, (аби) тільки, як (таки), де (на чому).
74.Поставте пропущені літери. Поясніть вживання м’якого знака.
Порівняйте правопис слів в українській та російській мовах.
П’ят…сот, рибал…чин, на сопіл…ці, п’ят…надцят…, шіст…десят, л…єш,
зозул…чин, сіл…ю, у люл…ці, кров…ю, у бал…ці, л…яний, вугіл…я,
Л…одовитий, молодец…кий, пам’ят…ю, весіл…я, шерст…ю, ател…є,
безліч…ю.
75.Розкриваючи дужки, правильно запишіть слова.
Право(охоронний), міжнародно(правовий), історико(культурний), само(повага),
давньо(руський), блідо(рожевий), генерал(майор), народно(поетичний),
екс(чемпіон), темно(блакитний), пів(Європи), прес(бріфінг), коротко(зорість),
рівномірно(розподілений),
пів(дороги),
національно(культурний),
світло(захисний), військово(полонений), вельми(шановний), прес(центр).
76.Відредагуйте словосполучення, речення та запишіть їх.
Займатися в інституті, гостра необхідність, вірне рішення, він являється членом
колективу, діюче законодавство, довгий час, доказати вину, заключити договір,
звідси витікає висновок, доглядати за хворим, завідувач відділом, на протязі
двох днів, півтори відсотка, надати перевагу, надолужити пропущене.
77.Відредагуйте речення відповідно до норм сучасної української
літературної мови.
1) Порушити по матеріалам справи Петренка Василя Йосиповича
кримінальну справу по ознакам злочину, передбаченому ст. 140 ч.3 КК
України.
Оперуповноважений ВКР Дарницького РВВС Литвин М.П. розглянув
матеріали кримінальної справи №1112 по факту крадіжки речей із
квартири Казакевич Василя Петровича по ст…. При ошуку вилучено
ювелірних виробів на 145 тис. гривень: 15 (п’ятнадцять) золотих кілець
обручальних, 28 (двадцять вісім) цепочок, 5 (п’ять) пар сережок, 3 (три)
браслета.
Громадянинові Л.довелось скриватись від вимагачів майже місяць.
Дальше перебування на свободі було невиправдане.
2) Суб’єктом даного злочину являється фізична осудна особа. При огляді
міста події від учасників осмотра заяв по поводу порядку проведення
осмотру, змісту протоколу, плану не поступало. З моїх слів записано
вірно. Розбійний напад здійснили випивші підлітки. Розроблений план
передбачав також захоплення заложників, які працювали як
обслужуючий персонал лікарні. В дальнійшому нам доведеться
звертатися до свідків у цій справі.
3) У приведеному документі містяться докази злочинної діяльності
спільного підприємства ще з 1999 р. Вилучений ніж являється доказом
вини Рухайло І.Ф. у скоєному злочині. Дані рахуються обґрунтованими,
якщо одержана інформація в результаті перевірки підтверджена
окремими фактами. Митний контроль проходить люба фізична особа.
Головна задача слідчого: встановити осіб, задіяних у процесі купліпродажу металу. У процесі вивчення справи в повному об’ємі охоплено
весь круг обставин, які є предметом доказування.
78.Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме,
запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих
документів.
Робота по сумісництву, по закінченню, приймати участь, працюючи по даній
посаді, підвищення в посаді, урядові винагороди, вдосконалив знання по
роботі.
79.Від поданих слів утворіть іменники. Поясніть їх правопис.
Підписати, порушити, пояснити, попередити, припинити, застосувати,
перетворювати, настати, укладати.
80.Поясніть значення термінів.
Аргумент, дискусія, канцеляризм, афект.
81.Чи правильно ми говоримо? Поясніть, як правильно.
Займати посаду – обіймати посаду,
згідно з рішенням – відповідно до рішення,
їх обов’язки – їхні обов’язки,
зняти з посади – усунути від роботи,
опанувати професію – освоювати професію,
попереджати про небезпеку – застерігати від небезпеки,
щодо проблеми – стосовно проблеми – стосовно до проблеми,
торкатись справи – стосуватись справи – відноситися до справи,
припускатися помилки – допускати помилку.
82.Перекласти текст українською мовою та записати.
Мы можем согласиться с мнением, что возможны речи, когда судебный
оратор убежден в том, что его позиция будет не воспринята аудиторией. Если
оратор заранее настроен на это, то какой смысл в его выступлении?
Во-первых, такая речь никому не нужна; во-вторых, когда судебный
оратор занимает подобную позицию, его речь не будет ни искренней, ни
убедительной. Зачем высказывать такое мнение, в котором сам оратор не
уверен? Только собственная уверенность оратора и доказательность речи
порождают её убедительность, ибо в этом случае трудно не согласиться с
доводами, выводами судебного оратора и не увлечься его идеей.
Для того чтобы воздействовать на суд, надо отыскивать в первую очередь
верные доводы и облечь их в такую форму выражения, которая была бы
наиболее убедительной. Неправильно поступают те ораторы, которые надеются
убедить судей комплиментами типа «не стану обосновывать свои выводы перед
таким квалифицированным составом суда, как ваш», «не буду задерживать
вашего внимание на обстоятельствах дела, в которых вы прекрасно
разобрались» и т.п.
Зная психологию и умело пользуясь её приемами, судебный оратор
усиливает убедительность речи и её воздействие на судебную аудиторию. Для
убеждения и воздействия юрист должен привлекать прежде всего те факты,
которые влияют на сознание слушателей – так называемые логические
доказательства. Кроме того, судебный оратор умело пользуется и такими
фактами, которые воздействуют главным образом на чувства слушателей.
Таким образом, судебная речь является важным средством в осуществлении
ораторами своих процессуальных функций, ибо в ней концентрируются
выводы по делу, позиция оратора, которую он стремится донести до суда и
других слушателей и в правильности которой он их хочет убедить. Правильное
и умелое сочетание рационального и эмоционального, психологических и
логических приемов в речи, знание аудитории, позволяют судебному оратору в
нужном направлении воздействовать на суд и судебную аудиторию.
83.Проаналізуйте зміст тексту. Виправте недоліки у використанні
фактичного матеріалу. Відредагуйте текст. Поставте та поясніть
розділові знаки.
1) Весняно-польові роботи почалися 10 квітня на 6 днів пізніше минулого
року. Станом на 30 квітня висіяно 130 т пшениці на площі 470 га.
Використано передпосівну обробку на 420 га. Посаджено 25 га картоплі, що
становить 35% загальної площі.
2) У порівнянні з 1960 роком зросло виробництво тракторів до 18 000 одиниць
з 12 300, що становить приріст 25%.
Комплектуючі поставляють різні підприємства ХТЗ, «Світоч», «Юність»,
«Колос».
Сівалок та причепів випущено на 10% менше (500 одиниць до 450 у 1960
році).
84.Замініть складні речення простими.
А. 1.До уваги жителів Києва, які мешкають на вул..Великій Васильківській та
Антоновича!
2.Студенти, що навчаються на 1 курсі юридичного факультету, запрошують
на вечір знайомства «А ось і ми!».
3.Книжка стане у пригоді учням, студентам і всім, хто небайдужий до
юриспруденції.
4.Навчання в групах англійської мови пожвавилося, коли прийшов новий
викладач.
5.Шоферу автобази №1 м.Львова Литвиненку І.П. було повідомлено про те,
що його звільнено згідно з наказом директора автобази Кулика О.І.
Б. 1.Курс американського долара, який ще тиждень тому був малим, почав
зростати.
2.Переговори, під час яких розглядалися найактуальніші питання співпраці
між двома країнами, успішно завершились.
3.Представники підприємств, що виробляють м’ясо-молочну продукцію,
зібралися на щорічну конференцію.
4.На свято «Києвознавець» запрошує його організатор, який відтепер має
назву «Спілка дитячих та юнацьких організацій м.Києва».
5.В олімпіаді з біології, що проводилася за допомогою національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, брали участь не лише
учні загальноосвітніх шкіл, а й слухачі підготовчого відділення цього
університету.
85.Визначте семантику (групу за значенням) вставних компонентів.
Як мені здається; пробачте мені; власне кажучи; чи то згідно з волею долі, чи
всупереч їй; може; майже; до того ж; отже; нехай не буде це прийнято як
тривіальність; нарешті; взагалі; між іншим; з одного боку…, а з другого…; поза
сумнівом; в усякому разі; напевно; зрозуміло; ніде правди діти; на жаль; одне
слово.
86.Утворіть варіанти звертань з поданими назвами осіб і формулами
звертання. Складіть з ними речення. Поясніть розділові знаки.
Шановний, поважний, добродій, вельмишановний, високоповажний, високо
преподобний, Ваше Блажество, Ваша святість, Ваша високодостойність,
Патріарх, Надзвичайний і повноважний посол, Президент, професор, лікар,
Радник, Мітрополіт, ректор, директор, дружина Президента.
87.Випишіть із рекламних оголошень десять речень з недоліками і
каламбурами у використанні однорідних членів речення та узагальнювання
слів.
Наприклад: фірма реалізує срібні ложки, ножі, виделки, меблі та сантехніку.
88.Перепишіть речення, виправте в них стилістичні і граматичні помилки.
1.Прошу вас, два квіточки на вечір.
2.Зважте мені двоє шпикачичок.
3.Черговенька, мені довідочку завірте, будь ласочка.
89.Перекладіть українською мовою.
Бабочка, бахча, бархатцы, бусы, боярышник, ветка, весы, василек, вещь,
включатель, галстук, георгина, жемчуг, клад, кормушка, крючок, скворец,
хищник, ясновидец, беседка, палатка, ступеньки, переулок.
90.Відредагувати речення.
1.Насвистуючи веселу пісеньку, ноги несли його все далі й далі.
2.Позавчора я отримав повідомлення про грошовий перевод, але до цих пір не
можу його отримати із-за поганої роботи пошти.
3.Привернувша мою увагу книга виявилася дуже цікавою.
4.Постовий міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода.
91.Від поданих слів утворіть прикметники, використовуючи суфікс –ськ (зьк-, -цьк).
Прилуки, Острог, волох, Оболонь, козак, Бахмач, Кобеляки, Кагарлик, солдат,
Ніжин, чумак, латиш, Воронеж, Сиваш, калмик, комендант, Норвегія, таджик,
турок, кріпак, словак, Калуш, Овруч, Черкаси, Гадяч.
92. Складіть три речення із лексемою слово у таких значеннях.
А. 1.Основна значуща одиниця мови.
2.Зобов’язання виконати щось і обіцянка, запевнення.
3.Право виступити з промовою.
Б.Складіть три речення зі словом доводити у таких значеннях:
1.Вести, супроводжувати до певного місця.
2.Підтверджувати яке-небудь положення фактами або незаперечними
доказами.
3.Викликати в когось певний стан.
93.Запишіть іменники у формі кличного відмінка.
Колега Микола, Петро, Ілля Васильович, Софія Анатоліївна, студент Петренко,
Дмитро, відповідач, свідок, адвокат, Яків Михайлович, товариш, завідувач
відділу, Василь, прокурор, виконавець, службовець, Любов Олексіївна, козак.
94.Перекладіть українською мовою і запишіть.
Закон – важнейший элемент правовой системы любого государства. Обычно в
юридической литературе он определяется как нормативный акт высшего органа
государственной власти. Точное соблюдение и исполнение законов – основа
правопорядка в любой стране. Закон, понимаемый как юридический акт, не
идентичен закону в философском смысле. Первое – дело рук людей, выражение
воли народа или социального класса.
Второе – объективная связь явлений, не зависящая от познающего её субъекта.
И вместе с тем между обеими категориями есть глубокая внутренняя связь. Эту
взаимосвязь должна вскрыть и проанализировать юридическая наука, внося
свои рекомендации по разработке и дальнейшему совершенствованию
законодательства в интересах общественной практики.
95.Запишіть, де треба, слова з малої чи великої літери:
день незалежності України, апеляційний суд міста Києва, автономна республіка
Крим, обласний суд, міністерство юстиції України, прем’єр-міністр України,
комісія верховної ради України з питань правової політики і судово-правової
реформи, акціонерний комерційний банк «континент», прес-служба при
президентові України, велика вітчизняна війна, товариство червоного хреста,
генеральний прокурор України, європейське економічне співтовариство,
збройні сили України, республіка Білорусь, конституційний суд України,
національний банк України, російська федерація, національна академія служби
безпеки України, харківський державний університет, національна академія
України імені Ярослава Мудрого.
96.Запишіть 20 слів з подвоєними буквами на позначення подовження
приголосних звуків та збігу кінцевих і початкових приголосних різних
частин слова.
Зразок: життя, безвинний.
97.Складіть 3 речення зі словом ДЕНЬ у таких значеннях:
1.Частина доби, проміжок часу від сходу до заходу сонця, від ранку до вечора.
2.Календарна дата, число місяця, присвячене якій-небудь події, особі.
3.у мн. Час, період у житті людини, народу.
98.Відредагуйте речення.
а) Річка, кривуляючи поміж берегами, несла свої води до моря.
б) Від духмяних пахощів сіна у мене, лежачи на горищі, паморочилася голова.
в) Захопившись цікавим детективом, йому здалося, що час минув дуже
швидко..
г) Постовий міліціонер зупинив перебігаю чого на червоне світло пішохода.
д) Ароматичні добавки різних лікарських трав надають чаю дуже приємного,
неповторного привкусу.
99.Запишіть наведені сполуки слів, вибравши з дужок потрібні сполучники і
прикметники.
Був (у, в) Києві; виняток (з,зі,зо,із) правила; нависає (над,наді) мною; зайти (й,ї)
повідомити; зустрічатися (з,із,зі,зо) колегою; сховати (у,в) скриню; Олеся (і,й)
Катерина; зліпити (з,із,зі,зо) снігу; сидіти (під,піді) вербою; зазирати (у,в) очі;
небо (і,й) земля; світло (у,в) вікні; сніг (з,із,зі,зо) вітром; зберігати (у,в) погребі;
ти (і,й) я; прибрати (з,із,зі,зо) столу.
100.Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники, складіть з ними
речення.
Будувати, приймати, спирати, постачати, споруджувати, посилати,
проголошувати, друкувати, клеїти, зав’язувати, затухати, підписувати.
101.Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники.
Сіяти, застосовувати, білити, терти, обирати, висувати, підбити, збирати,
виготовляти, бажати, прочитати, використовувати.
102.Утворіть від поданих дієслів форми наказового способу та складіть з
ними речення.
Заробляти, вирішувати, додавати, нагадувати, виконувати, планувати,
відокремити, перекинути, доручати, закінчувати, депонувати, держати,
замащувати, наводити, обсівати, обсихати, обробляти, цікавити, обшивати,
крокувати, викликати, їхати, вибачити, передбачати, переходити.
103.Запишіть наведені сполуки, вибравши з дужок потрібні частки.
Почитав (би,б); починай (же,ж); знайшли (би,б); сховав (би,б); слухайте (ж,же);
працюймо (ж,же); перескочила (би,б); знайшли (би,б); забудь (ж,же);
переконалася (би,б); повідомив (б,би); порадь (ж,же); зайшли (би,б); їдь (ж,же);
відчула (би,б); звідки (же,ж); переконався (би,б).
104.Запишіть подані сполуки у формі звертання.
Пан президент, пані господиня, колега Панасюк, голубка Катруся, добродій
Максим, Майя Олексіївна, товариш генерал, панна Олена, Петро Михайлович,
студентка Настуня, Яна Сергіївна, Микола.
105.Запишіть правильні варіанти речень. Зверніть увагу на родовий
відмінок множини.
1.На дану тему написано багато статтів.
2.Молодому фахівцеві бракує ще знаннів.
3.Тут продається література з різних галузів техніки.
4.У клубі багато солдат.
5.Київська Русь гуртувала слов’янів.
106.Утворіть форму родового відмінка однини.
Дніпро, обрій, протокол, прапор, міністр, бакалавр, магістр, оптимізм, Буг,
Кавказ, споживач, термін, попит, спонсор, погляд, буклет, бартер, застава,
суспільство, сніг, листопад, валюта, колгосп, ринок, кредит, реферат, візит,
телефон, розрахунок, Київ.
107.Запишіть числівники словами.
3/4 склянки; 4/9 метра; 2/5 виграшу.
З 367 постраждалими; на 285 місцях; у 1654 виборців; 34 депутатами; 848
коп’ютерів; 173 кілограми; на 3700 гектарах; 915 студентів.
108.Розкрийте дужки, запишіть числа словами. Обґрунтуйте зв’язок
числівника з іменником.
Розвантажити 465 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон гривня);
замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 2 (будинок); записалося 1020
(громадянин); купили 28 (комп’ютер); залишилося 16 (акція); 42 (орендні
підприємства); 21 (замовлення); виписалося 3 (пацієнт).
109.Запишіть словосполучення символами відповідно до вимог, що
ставляться до запису цифрової інформації.
Три літри, п’ятнадцять градусів Цельсія, сімдесят тисяч тонн, двісті п’ятдесят
три тисячі вісімсот сорок шість гривень, відеомагнітофони першого класу,
стопроцентний, вироби першого, другого і третього сортів, п’ятдесяти
кілометровий, чотири міліметри, дванадцять квадратних метрів.
110.Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідмінявши їх.
А. 2000; 1996; 7253015; 340; 5700; 584; 37200; 811.
Б. 3390; 8950; 21; 19,4; 927,79; 446,502; 0,5.
111.Подані цифрами числівники запишіть у називному, давальному,
орудному відмінку.
7,16; 328; 1930; 60; 245; 816; 715; 2721; 3624.
112.Провідміняйте числівники.
Вісімдесят; дев’ять десятих; восьма; шістнадцять; п’ятеро; двісті; сьомий;
третє; чотирнадцятеро.
113.Перекладіть українською мовою.
Один киевлянин, пятнадцать окон, одиннадцать суток, двое ножниц, семь
автомобилей, двадцать семей, три тысячи семьдесят пять гектаров, 89 книжек,
четырнадцать адвокатов, шесть братьев, четверо подозреваемых, триста
пятьдесят компьютеров.
114.Відредагуйте текст.
І.
Кабінет Міністров України
Розпорядження
№18- р
від 20 червня 2010 р.
м.Київ
Про схвалення концепції
державної програми економічного розвитку України на 2011 рік
На основі аналіза результатів гострих проблем соціально-економічного
розвитку країни за попередній та поточний роки, цілей економічного і
соціального розвитку України в 2010 році, дій Кабінету міністрів України,
котрі забеспечать їх досягнення, а також формування відповідної взаємо
узгодженої та комплексної системи заходів, що здійснюватимуться органами
законодавчої і виконавчої влади,
Пропоную:
Схвалити Концепцію Державної программи економічного і соціального
розвитку України на 2010 рік.
Прем’єр-міністр України
(підпис)
ІІ. Начальнику
ЦОСПП КД ВАТ «Укртелеком»
Коваленку В.І.
Шановний Володимир Іванович!
В зв’язку з відсутністю технічної можливості для організації цифрового потока
по лінії безпосереднього звязку між КФ УТЕЛ та нашим підприємством, прошу
Вас дозволити використання лінії із телефонним номером 57-49-40. Номер
зарезервувати. Абонентську плату за телефон гарантую.
З повагою
Генеральний директор
Литвиненко С.П.
115.Запишіть правильні варіанти словосполучень.
1.З матеріалу заказчика.
2.Це пройшло по всім газетам.
3.Підписка на газети.
4.Сборочний цех.
5.Почасова оплата.
6.Я лишаю Вас слова.
7.Збори відбудуться в три години.
8.Міністерство дає добро.
9.У цьому питанні ми розберемось.
10.Редакція приносить свої вибачення.
11.Ми прийняли усі міри…
12.Не зрозуміли друг друга.
13.Рахуйтеся з думкою людей.
14.Можемо привести слідуючі приклади.
15.Моє заключення слідуюче.
116.Уведіть у речення подані конструкції. Запам’ятайте словосполучення і
надалі уникайте помилок.
1.Нехтувати Конституцією.
2.Оволодіти зброєю.
3.Завдати удару.
4.Дякувати (комусь).
5.Нанести непоправної шкоди.
6.Додержуватися законодавчих норм.
7.Знущатися з молодших.
8.Зазнати катастрофи.
9.Опанувати знання.
10.Повідомити (сповістити) родичів.
117.Поясніть, яке з речень правильно побудоване щодо порядку слів.
1.Під час затримання злочинної групи «Мерседес» пошкодив «Опель».
2.Першочергове завдання – виявлення і припинення порушень та притягання
винних до відповідальності.
3.Будинок на околиці міста, який оточив «Беркут», був непомітним.
4.Активну діяльність Горбачук розпочав, як не прикро, будучи на підпитку.
5.Літак збив парашут.
6.Керівництво позитивно характеризує СБУ.
118.Поміркуйте, чи однакові значення мають словосполучення.
Трагічні обставини – обставини трагедії,
сильний удар – удар з усієї сили,
робоче місце – місце роботи,
міліцейське авто – авто міліції,
прокурорський нагляд – нагляд прокурора,
контрабандні постачання – постачання контрабанди,
обласне ДАІ – ДАІ області,
пішохідний перехід – перехід для пішоходів.
119.Виправте (відредагуйте) текст. Поясніть помилки.
- Цей район Харкова найкримінальніший.
- Справа вирішилася самим несподіваним способом.
- Найпрекрасніший час для злочинців – літо, коли люди розслабляються,
втрачаючи свою пильність.
-Громадянин В. відбував покарання у найпівнічніших районах.
-Найбільш вдалішу і продуманішу операцію провела група на чолі з
підполковником К.
120.Утворіть всі можливі ступені порівняння від таких прикметників.
Аварійний, зелений, небезпечний, потенційний, злодійський, бойовий,
правоохоронний, цікавий, серйозний, швидкий.
121.Поєднайте числівники з іменниками, розкривши дужки.
336 (стаття), 897 (затриманий), 124 (набій), 232 (тонна), 249 (метр), 798 (стіл),
549 (корова), 3,5 (кілограм), 0,5 (сантиметр), 1/2 (відро), 42 (теля), 23 (окуляри).
122.Назвіть недоліки наведених речень і усуньте їх.
1.Директор підготував наказ бухгалтеру списати на його рахунок 7 тисяч штук
цегли, що той і зробив.
2.Командир наказав підлеглим узяти собі по 10 патронів.
3.Назавтра ними були вивезені з території заводу всі матеріали.
4.З пістолетом брата, якого не виявили, мали б розпочинати побудову версій
убийства.
5.Своєї сестри вона не пам’ятає. Вона померла у ранньому віці.
6.Мною затриманий громадянин С.
7.Дівчина вже не пізнавала своєї мами.
8.Стеценко І. взяв мотоцикл Усика П. для вирішення його справ.
9.Склад заводу, який згорів, давно потрапив у поле зору злочинної групи.
10.Свідок стверджував, що потерпілий встиг добігти до його автомобіля.
11.Як стверджували односельчани, для нього нічого святого не існувало.
123.Розкрийте дужки і поясніть вибір прийменників.
1.Плани (щодо,по,в,з) (захоплення злочинців).
2.Можливості (у,по,щодо) (одержання засобів для виробництва
наркосировини).
3.Вирішити питання (про,по,щодо,із) (застосування прийомів нейтралізації
сировини).
4.Відмовити (по,із-за,через,у зв’язку з) (відсутність доказів).
5.Прийняти заяву (згідно з,по,через,із-за) (чинне законодавство).
6.Подати інформацію (по,про,в) (перетин кордону).
7.Заходи (щодо,по,у) (виробництво взуття).
8.Дії (по,щодо,у зв’язку з) (обмін квартири).
9.Звітувати (по,про,з) (перебувати у відрядженні).
10.Ув’язнений (згідно з,по,за,зі) (статті).
11.Подання прокурора (про,по,у справі) (звільнення з посади).
12.(Згідно з,по,відповідно до) (Конституція України).
124.Виправте помилки, пов’язані з неправильним уживанням прийменника
ПО.
- Державна політика вимагає виконання заходів по управлінню житловим
фондом країни.
- Часто по вихідним він навідувався до сина.
- Обов’язки по доставці продукції не виконувались.
- Закон діє по 31 грудня 2011 року.
- По факту скоєння злочину порушена кримінальна справа.
- Усі справи по спорах передані до арбітражного суду.
- Потребує уточнень стаття №106 Водного кодексу «Проведення спеціальних
робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воді».
- Державний комітет по гідрометеорології провів заходи по забезпеченню
підйому рівня води на засушливих територіях.
- Приватне підприємство займається проведенням робіт по благоустрою міст і
сіл.
- Негайне прийняття заходів по поліпшенню експлуатації житлового фонду
допоможе зберегти національні пам’ятки культури XVIII ст..
- Відпустка громадянина К тривала в 18 по 29 вересня цього року.
РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ
125. Відредагуйте речення, звертаючи особливу увагу на порушення
словотвірних норм:
Вчора я не ходив на каток і просидів дома весь день. Я так рахую,
що ти рискуєш: а вдруг він зробить після перериву провірку. Я
зупинився на обочині перед перехрестком. Хтось неожидано позвонив,
що ТЮГ замінірований, і всіх евакуіровали звідти, так як опасалися, що
він взірветься. Цього року були сплошні перебої зі снабжанням топлива,
бо наші поставщики постоянно бастували. Я і сам догадався, що треба
приміняти цей спосіб: по другому рішити цю задачу ніяк не получається.
Стьопа задержується в командировці, так як несподівано появилися
термінові задачі. Жінко, ви не під скажете, як проїхати на Лівандовку.
Таможенник зібрав у всіх паспорта для провірки і приказав пред'явити
речі для досмотра. Чому ви відказуєтесь прийняти участь у цих
міроприємствах?
126. Відредагуйте слова та словосполучення, уникаючи
росіянізмів:
артезіанська скважина, не хватає часу, мені прийдеться так поступити
з ним, вибрось цю грязну тряпку в мусорник, аренда, грузчик, мені все
рівно, смотрова площадка, почтова відкритка, вирішили єдинодушно,
жемчуг, жестянка, жолудок, забастовка, залізнодорожний технікум, здача,
карочє, кісточка для малювання, командировка, коньки, лезвіє для
бриття, лента для волосся, лишній раз, податкові льготи, мягкий,
молодожони, мраморний підвіконник, напиток, осторожно, іти пішком,
пограничник, таможенник, полоска, смілий поступок, прививка,
бодрий, виключатель, возмущатись, горбушка хліба, одинаковий,
позвоночник, багажна полка, ділити пополам, попугай, резина, рижий,
ричаг, роща, склон, суматоха, тормоз, чуть-чуть, заколоти булавку,
добавити води, стояти впритик, кірпіч, тоже, ловкий хлопець,
мусорозвалка, тазо-бедрений сустав.
127. Відредагуйте речення:
На мене сьогодні вліяють звьозди. На дитячій площадці
покрасили качелі і карусель. Я вийшов трохи подишати свіжим
воздухом в бєсєдці і насипати зерна в кормушку для пташок. Не
дьоргай мене, дай віддихнути хоч трохи. Осторожно, не обірви лєску,
вона запуталась в водорослях, прийдеться лізти в воду. Забастовщики
возмущались по тому поводу, що не погашені задолженості ще за
прошлий рік. Вона вроді би розумна жінка, але в цьому случаї поступає
неправильно. Я так і не вспів висказатися по цьому поводу: мене
лишили слова. Вона дуже любить готовити. Її любиме блюдо —
говядина, запечена з овочами в глиняних горшках. Учбовий кабінет був
неуютний, так як тут давно вже не було уборки. Стихія, що бушувала
на протязі трьох днів, нанесла відчутний урон народному господарству.
Тут настоящий безпредєл. Ну ладно. Ми спішим. Щасливо! На почті
можна здійснити грошовий перевод. Вчора я получив заказний лист з
Венгрїї і почтовий перевод з Польші. Ну ладно, тобі що, важко лиш ній
раз зайти в деканат і взнати, чи буде пара?
128. Відредагуйте речення, звертаючи особливу увагу на
порушення морфологічних норм:
Тепер по вулицям ходити опасно: всюди сосульки і ужасний
голольод. Не шуткуй з цим, піди до лікара, хай тобі випише якесь
обезболююче лікарство. Не хватає ще, щоб у тебе зробилася язва
жолудка. Тобі любий скаже, що легше попередити хворобу, ніж лічити
її. Раніше я думав, що то пустяк, але біль була така сильна, що
прийшлось просити обезболююче лікарство. Давайте обговоримо
питання про відстрочку виплати платежів. Він рахується самим
сильним студентом в нашій групі. На протязі трьох днів на мій адрес
надійшло два листа і відкритка. На площадці перед вежою ми
побачили мраморних львів. У нас три дня була провірка.
129. Відредагуйте речення, звертаючи особливу увагу на
порушення синтаксичних норм:
Більша половина студентів поступила в Національний Університет "Львівська Політехніка" по результатам екзаменів, які вони здавали
після підготовчих курсів. Скінчивши універсетет, мене назначили на
посаду коректора областної газети. Від 2000 року я вч ився у середній
школі м. Червоноград № 2. В адрес директора були сказані багато
хороших слів. Карл Вілад був людиною дуже енергійною, який
намагався внести щось нове в культурне життя Львова. Переконавши її
в своїй правоті, вона почала мені більше довіряти. Приймала участь у
читанні віршів, на яких займала призові місця. В одній з квар тир на
вулиці Зеленій у Львові, яка належить 21 -річному безробітному
львів'янину, спалахнула пожежа. Мерія планує фарбувати фасади
будинків у центрі Львова разом з власниками перших поверхів. У 1995
пішла до першого класу середньої школи № 77 з поглибленим ви вченням економіки міста Львова.
Винайму квартиру. Наявність телефону і цілодобо вого
водопостачання є обов'язковим.
Оголошення. Завтра, 5.10.2009, відбудеться дискотека. Дискотека
відбудеться в студенському клубі в 19 год. Вхід — 20 гривнів.
Оргкомітет.
Оголошення. 9 березня 2009 року о 7 годині відбудеться
святковий вечір присв'ячений творчості Т. Г. Шевченка у актовому залі
НУЛП. Вхід вільний. Оргкомітет.
130. Відредагуйте словосполучення:
прийняти міри, приймати участь, приймати до відома, і так даль ше, соблюдати порядок, заключати договір, заключати угоду, заключне
рішення, згідно правил, відповідно плану,згідно закону, повістка дня,
заказати що-небудь, заказний лист, по хворобі, по цьому поводу,
поставити в приклад, поступають пропозиції, по приказу, працювати по
сумісництву, всі без виключення, по вказівці, відповід но приказу, по
проханню, по замовленню.
131. Відредагуйте подані речення:
Молода сім'я з двох чоловік зніме квартиру у любому районі. На
сьогоднішній день самим складним питанням є працевлаштування
випускників. Бувші студенти Національного Університети "Львівської
політехніки" гордяться тим, що вони отримували освіту в цьому вузі.
На дверях інституту висіла об'ява, що заняття починаються в вісім
годин. Вивчивши матеріал, всі мої відповіді на тести були зараховані
як вірні. На прошлому тижні Україна заключила договір з Росією
стосовно поставок газу. Міністерство освіти України прийняло міри по
вдосконаленню освітньої системи. Ця контрольна є самою важною на
протязі семестру, так як по її результатах викладачем виставляється
модуль. Ректор мого інститута завірив своїм підписом, що я дійсно
отримую освіту в цьому учбовому закладі. Він задержується в
відпуску, хоча на роботі появилися невідкладні задачі. В нашому
мінішопі ви можете купити товари в розстрочку. Я дуже вибачаюсь, але
чи не могли б ви мені підсказати, які дні є прийомними? Люба людина
має право виразити свою власну думку. Він хоче прийня ти участь у
змаганнях, що відбудуться в слідуючу середу.
ОФОРМЛЕННЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ
СТИЛЬ
МОВЛЕННЯ.
ЛЕКСИЧНІ
ЗАСОБИ
ДІЛОВОГО
МОВЛЕННЯ
132. Відредагуйте або цілком перебудуйте речення з
документів, враховуючи вимоги офіційно-ділового стилю і норми
українського правопису:
Перший іспит, який я здавала, видався мені самим тяжким, хоча
ніхто не казав мені, що буде легко, коли прийшли ре зультати, я була
задоволена, адже мої перші бали дали надію на навчання в цьому
учбовому закладі. У 2004 році у мене народилася дитина, яку назвали
Сергій. У 1986 році батьки віддали мене в садік. Також в мене є ще два
брата і сестричка Катя (з автобіографії).
Об'ява. Завтра, 20.4.2009, у студенській столовій відбудиться
дискотека. Вхід — 5 гривнів. Запрошуються всі бажаючі.
Об'ява. Сім'я з трьох людей зніме трьох-кімнатну квартиру.
Срочно.
Я не відвідав останню пару в п'ятницю у зв'язку з тим, що мені
терміново треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не
відвідавши лекції по історії. Я не був на парах по тій причині, що був
хворий і лежав на стаціонарі. Я не прийшов на пару у зв'язку з тим, що
я був хворий і сидів у дома (із пояснювальних записок).
133. Відредагуйте речення згідно з вимогами до офіційно ділового стилю, уникаючи росіянізмів, кальок з російської мови та
розмовних зворотів:
Вас тоже задіють у цих міроприємствах, не відказуйтесь. Його
виступ торкався проблеми самоврядування університету. Відповідно
плану робота буде завершена на слідуючій неділі. Ми були в ЖЕК ще
прошлої неділі, але попали на неприйомний день. Оголошується
слідуюча повістка дня. Ми прийняли всі можливі міри, щоб наша група
стала самою першою по результатам конкурсу. Касирша не знала, в
чому заключається суть проблеми. Всі студенти без виключення
прийняли участь у запланованих міроприємствах. Учбова частина
підготовила слідуючий матеріал для проекту нового наказа. Наші
думки по цьому поводу співпадають. Богдана Кузьмінічна тоже
приймає активну участь у літературних вечорах, не відказується і від
других міроприємств тіпа конкурсів, олімпіад, де виступає в якості
члена журі. Якщо стикнетеся з трудностями, звертайтеся до нас по
такому адресу: м. Ровно, вул. О. Довженко, 2.
134. Відредагуйте речення згідно з вимогами до офіційно ділового стилю, уникаючи росіянізмів, кальок з російської мови та
розмовних зворотів:
Сьогодні створюється проблема охорони оточуючого середовища.
Складання договору про зачислення робітника на роботу оформляється
по вказівці керівника. Інформація на рахунок працевлаштування
надається по середам і п'ятницям кожної неділі. Кожен має право на
тайну переписки згідно діючих законів України. Повернувшись із
короткострочного відпуску, директор зібрав у себе завідуючих
відділами і об'явив, що самим ближчим часом необхідно підняти всім
заробітню плату. Ми повинні співставляти думки різних людей,
рахуватися з думкою колективи. Мені кажеться, що іменно ця
обставина сама важлива в цій обстановці. Я настоюю на тому, що на
збори повинні прийти всі без виключення. В продажу поступили нові
якісні товари. Подорожання бензина — це саме важливіше питання, яке
на сьогоднішній день хвилює всіх шоферів. На протязі п'ятидесяти
хвилин ви получите інтересуючу вас інформацію.
135. Відредагуйте речення, які містять слова, вжиті в
неправильному значенні. Вкажіть, у якому значенні можна
вживати виділені слова:
Те, що церква вмішується в політику, приносить їй тільки шкоду.
Як ти дивишся на те, щоб я приїхав у середу. На протязі слідуючого
учбового року ми маєм виконати великий об'єм роботи. Легше
попередити хворобу, ніж лічити її. Треба спокійно відноситися до
любих стресів. Ми вчора договорилися, що він напише довіреність. Я
так рахую, що ця відповідь невірна. На рахунок нього ти неправ, він
настоящий друг. Криша, покрашена зеленою краскою, гарно дивиться.
Заглянь туда, за шкаф, там ззаді дверка відкривається. Я до цієї
людини відношуся добре, мені повезло, що ми познакомились ще в
прошлому році. Вияснилось, що машина нуждається в ремонті.
Відкрийте форточку, бо у вас тут ужасно воняє угарним газом.
Положення його було незавидним. Ми стикнулися з серйозними
проблемами, але дякуючи йому нам вдалося справитися з ними. Перед
виконанням роботи познайомтеся з правилами.
136. Відредагуйте подані речення:
По наказу ректора його відчислили з університету. Я зроблю це
другим разом. Люба людина може прийняти участь у розіграші призів.
У мене нема вредних привичок. На протязі двох неділь я знімала
квартиру в центрі міста. Для приготування цього блюда потрібно дві
літри молока. Скільки ще буде продовжуватися його командіровка.
Його свідчення було значним для рішення суду. Я навчаюсь в
університеті, щоб поглибити рівень знань. Людина подала свої
свідчення по поводу цьої справи. Освітлені вулиці є одною з основних
проблем Львова. Ця проблема вимагала срочного прийняття рішення.
Для рішення цієї задачі потрібно було використати такий самий анало гічний метод, що й для попередньої. Цей засіб здібний вивести любу
пляму на вашій одежі. Мій брат в прошлому році закінчив музикальну
школу. На рахунок цього питання я хочу зупинитися більш докладніше.
Як і любий інший об'єкт, інформація володіє слідуючими вла стивостями.
137. Відредагуйте словосполучення і речення, звертаючи увагу
на правильне вживання паронімів:
виборча компанія; сфальшивити документ; я забув його адрес;
ефектні ліки; музикальний інструмент; розбалувана дитина;
матеріальний стан; поверхнева рецензія; громадянський транспорт;
пам'ятник архітектури. Зачекай пару мінуток, я запишу її адрес і
телефон. Консультації по юридичним питанням проводяться по ві вторках і п'ятницях в першу і третю неділю місяця. Лікар назначив
мені наружне лікарство, але воно оказалось неефектним. Ця у гроза
звучала в твій адрес.
138. Відредагуйте речення, уникаючи тавтологій і плеоназму:
У читальному залі читачі можуть прочитати свіжі газети. Я був і
остаюсь прихильником і сторонником того, щоб Президента України
обирать всенародно. Він мав необмежені потенційні можливості, щоб
досягти свого. На мою думку, у моїй роботі є ряд наявних недоліків. Ця
високоелітна косметика дуже ефектно устраняє морщини і помягшує
шкіру. У битком набитому автобусі мені вкрали кошельок. Я зробила
свій власний вибір і не шкодую. Іншомовні слова є засобом збагачення
української лексики. Відбувається поступовий перехід термінів до
загальновживаної лексики. Він був приватним підприємцем у сфері
власного бізнесу. Всі ці роки у школі я старалась бути старанною. На
даний час він тимчасово не працює. Організацію туристичних походів
можна довіряти тільки досвідченим організаторам. Досвідчений лікар
приймав обстеження хворих пацієнтів. Зазначені системи призначені
для проведення фінансових операцій.
139. Поясніть значення фразеологізмів:
набити руку; вдарити по руках; клеїти дурня; впадати у вічі;
білим світом нудити; боком вилізло; відвести душу; відлягло від серця;
давати відкоша; взяти на зуби; й за холодну воду не братися; мати зуб
на когось; стати на ноги; намотати на вус; моя хата скраю; скрутити в
баранячий ріг; зводити кінці з кінцями; загрібати жар чужими руками;
не кидати слів на вітер; не святі горшки ліплять; пасти задніх; не чути
під собою землі; оббивати пороги; взятися за розум; сушити голову; ви носити сміття з хати; комар носа не підточить.
140. Відредагуйте фразеологізми і речення з ними:
терпіння луснуло, в кінці кінців, залишитися в дурнях, бреше і не
червоніє, вселяти надію, в порядку речей, всіх благ, кидатися в очі,
кинути погляд, куди очі дивляться, не в обіду будь сказано, ні гугу (або
ні звука), для видимості.
У випадку чого я тобі допоможу, не хвилюйся. Мені відразу
кинулося в очі, що він сів за руль випивший. Зміни, які відбулися,
вселяють надію на покращення ситуації. Я беру свої слова назад, не
обіжайся. У випадку необхідності ми задіємо всіх працівників. Ну
просто диву даєшся, як Катя вспіває все зробити. Закон вступив у
силу ще прошлого місяця. Реклама кидалась в очі дякуючи написові
"Будь особливим!"
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА
141. Сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних
відповідників:
уподібнення;
неоднорідний;
легітимний;
узгодження;
гетерогенний; відшкодування; сепаратизм; координація; право;
обізнаність; юстиція; відокремлення; законний; уніфікація; компен сація;
вада;
переважний;
хаотичний;
взаємодоповнювальний;
домінантний; компетентність; дефект; безладний; комплементарний.
142. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів:
адаптувати; адекватний; акумулювати; аналогічний; аномалія;
апелювати; аргумент; варіація; вертикальний; глобальний; гомогенний;
деструктивний; дефініція; домінувати; евентуальний; експеримент;
експліцитний; екстраординарний; імітувати; імпліцитний; імпульс;
інтенсивний;
квантитативний;
класифікація;
компонент;
конфіденційний; конфронтація; концентрувати; корекція; кореляція;
критерій;
лімітувати;
моніторинг;
нейтралітет;
об'єктивний;
ординарний; оренда; паралельний; персона нон ґрата; пропор ція;
регулярний; релевантний; синхронний; соціум; стабільний; структу ра;
субординація; токсичний; унітарний; утилітарний; фальсифікація;
фіксувати; хронічний.
143. Поясніть значення паронімів:
унітарний, утилітарний; дискваліфікація, декваліфікація; деф ектний, дефективний; дискримінація, дискредитація, дискретний;
категорійний,
категоричний;
градація,
гравітація;
стимуляція,
симуляція.
144.
Користуючись
словником
іншомовних
слів
або
термінологічними словниками, розкрийте значення термінів, які
набувають багатозначності у різних галузях науки:
конструкція, реконструкція, автохтони, агент, адаптація, аерація,
акт, активний, актуальний, корінь, елемент, валентність, нейтралітет.
145. Доберіть іншомовні антоніми до термінів:
активний, мінімальний, гомогенний, регулярний, горизонтальний,
суб'єктивний, аналіз, дедуктивний, макросистема, динаміка, прогрес.
146. Поясніть значення іншомовних слів. Утворіть від них
антоніми за допомогою іншомовних префіксів.
Логічний, експліцитний, імпортер, іммігрувати, ординарний,
конструктивний, еволюція, симпатія, теза, ритмічний, симетричний,
організувати, мобілізація, монтаж, націоналізація, анонсувати,
інфляція, централізація, соціальний, гармонічний, типовий, варіант,
конформізм, гармонія, пропорція, баланс, інтеграція.
147. Спростіть і скоротіть речення:
Наявна в людини вимогливість до себе дає їй змогу
мобілізуватись для виконання потрібного завдання, допомагає знаходи ти нові способи роботи, щоб досягти кращих наслідків у своїй
діяльності.
148. Відредагуйте речення, звертаючи особливу увагу на
правопис власних назв:
Ви, Оля, невірно мене зрозуміли. Марія Петрівна, ви така ранима!
Хіба ж можна обіжатися на такі безобідні жарти. Сєрьожка сьогодні
дуже капризний, може, його жмуть сапожкі. Для мене це була така
неожиданість, коли Пєтя рішив поступати в вищий учбовий заклад. В
цьому случаї Констянтин Андрієвич по свому прав, так що не будем
спорити. Сьогодні якийсь сирий воздух, я думаю, що Олежика треба
одіти в ще один світерок. На протязі місяця між Андрійом Па вловичем
і Галиною Олексієвною тривала переписка. Галя, подай мені Юліну
книжку. Знайдене мною посвідчення належало Іванченко Петру
Петровичу.
ІНШОМОВНІ СЛОВА
149. Доберіть українські синоніми до іншомовних слів:
автентичний, адміністратор, анальфабет, анархія, антипатія,
апатія, аплодисменти, апогей, атеїст, банальний, бібліотека, біографія,
вето, гігант, горизонт, дебати, дефект, дискусія, експорт, ерудиція,
ефектний,
ефективний,
журнал,
імпорт,
індустрія,
інтелект,
компенсація, конфлікт, кредит, лаконізм, ліквідувати, менеджмент,
мізантроп,
модернізувати,
модифікувати,
екстраординарний,
нівелювати, нова генерація, оригінальний, орфографія, парадокс,
пейзаж, пріоритет, прогноз, прогрес, регрес, симпатія, спонсор,
стандартний, стимул, стрес, суверенітет, територія, тет-а-тет, фаворит,
фактор, фальшивий, фіаско, фіктивний, філантроп, фонтан, фотографія,
фрагмент, хаотичний, юстиція.
150.
Виправте
помилки
в
іншомовних
словах
та
словосполученнях з ними:
джентельмен;
пріорітет;
константувати
факт;
він
скомпроментував її; зібрались менеджери, адміністратори, управлінці;
прикрий інциндент; сплошний комбінензон; такий прецендент уже був;
безпрецендентний поступок; диканат; деригент; деректор; універсетет;
степендія; бугалтерія; регістратура; орфографічні і пр авописні правила;
п'ять недійсних бюлетнів.
ВИМОВА І ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ И ПРИГОЛОСНИХ
151. Утворіть прикметники на -ський- від слів:
Городок; Кривий Ріг; Кавказ; Овруч; Таганрог; Золото ноша; Буг;
Люксембург; Черкаси; Гамбург; Бахмач; словак; Гадяч; г ірник; Великі
Луки; узбек; Гринвіч; Тбілісі; тунгус; латиш; таджик; Карабах; Волга;
скіф; кріпак; викладач; університет; Донбас; Лейпциг; Париж; Ост рог;
Рига; парубок; Воронеж; робітник; товариш; Прилуки; Казбек;
Кременчук; Галич; Винники; Судова Вишня; Турка; Криворівня;
Дрогобич.
152. Утворіть іменники з суфіксом -ин-(а) від прикметників:
прилуцький; полтавський; дніпропетровський; дрогобицький;
донецький; херсонський; вояцький; козацький; плоский; кріпацький;
вінницький; черкаський та іменника віск.
153. Утворіть від іменників прикметники з суфіксом -ськ(ий):
референт;
інтелігент;
журналіст;
президент;
аспірант;
пропагандист; центрист; індивідуаліст; парламент; кореспондент;
комендант.
154. Перекладіть українською мовою:
скоростной, контрастный, счастливый, проездной, участник,
солнце, шестнадцать, сердце, областной, гигантский, завистливый,
целостный,
свистнуть,
честный,
компостный,
костлявый,
безжалостный, агентство, поздно.
АКЦЕНТОЛОГІЧНІ НОРМИ І ЗАСОБИ МИЛОЗВУЧНОСТІ
155. Поставте наголоси в іменниках:
аристократія, бюрократія, вигнанець, вигнання, видання, ви падок,
вікон, гідрометр, громадянин, гуртожиток, демократія, дециметр,
діалог, добуток, довідник, донька, дочка, дрова, Екзюпері, живопис,
загадка, запитання, зібрання, знахідка, зобов'язання, каталог, килим,
кілометр, листопад, літопис, міліметр, монолог, мотлох, ненависть,
новина, нонсенс, Ньютон, олень, п'яниця, перекуска, перепис, пізнання,
площина, плутократія, подруга, показник, правопис, приятель,
прогулянка, псевдонім, рукопис, сантиметр, середина, симетрія,
термометр, течія, феномен, читання, човен, шофер, яловичина.
156. Поставте наголоси в прикметниках:
батьківський, брудний, виразний, громадський, корисний,
новенький, новий, оптовий, порядковий, пришкільний, приятельсь кий,
прогулянковий, сільськогосподарський, теперішній, український,
цілий, черговий.
157. Поставте наголоси в прислівниках і прислівникових
словосполученнях:
боляче, високо, всередині, гаряче, глибоко, доверху, заввишки,
завдовжки, завжди, попереду, сповна, широко, за сумісництвом,
зокрема.
158. Поставте наголоси в дієсловах:
була, було, в'яжу, ведемо, ведете, взяла, взяли, досліджу, занесу,
захворіти, захоплю, зачиню, здійснити, ідете, кажу, кидати, люблю,
нескінчений, нести, образитися, пишу, підкреслю, принести, роблю,
ствердити, ходжу.
159. Поставте наголоси в займенниках, числівниках та
словосполученнях з числівниками:
дванадцять, два дуби, вісьмома, одинадцять, два сини,
одинадцятьома, три шляхи, одного, п'ятдесятьома, сімома, три
товариші, мого, твого, цього, чотирнадцять, сьома година, сьома
друзями.
160. Запишіть речення, вживаючи правильні форми чергування
у/в.
Про останні події у(в) світі ми дізнаємося з преси, радіо,
телебачення. Він прибув з відпустки в(у) четвер у(в)вечері. Я навчаюся
в(у) Військовому інституті при Національному університеті "Львівська
політехніка". В(у) разі вашої згоди контракт буде продовжено. У(в)
атмосфері планети відбулися зміни. Я працював в(у) відділі реклами.
В(у)вечері в(у) приміщенні актового залу відбудеться концерт.
Виробництво у(в)же існує кілька років. У(в) українській мові слово
"біль" належить до чоловічого роду. Проводиться набір в(у) групу
аеробіки.
161. Виправте, де потрібно, порушення правил милозвучності:
справа йде на лад; лунає у вухах; прийшов в вівторок; Інститут
будівництва і інженерії довкілля; пішов в перший клас; ідуть в ногу;
оце й усе; в усій красі; далось взнаки; над всяке сподівання; в глибині
душі; один в один; мірялись силою; лікар в спеціалізованій поліклініці;
над нами; наді мною; так і сказали би; раз у раз; з щирою душею;
спеціаліст з страхування; раніше й тепер; в зв'язку з тим; в приміщенні
актового залу; навчання в школі.
ІМЕННИК У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
162. Доберіть до іменників прикметники:
насип, ступінь, степінь, резюме, шампунь, інтерв'ю, Делі, леді,
амплуа, пенсне, шосе, алібі, Сочі, містер, Сибір, пюре, УПА, фойє,
алое, біль, воєвода, кредо, гуаш, бароко, ретуш, нежить, тюль.
163. Узгодьте абревіатури та складноскорочені слова з
дієсловами в минулому часі:
ДПА
(встановити);
ГРЗ
(тривати);
МОЗ
(розробити);
Держкомзв'язку (організувати); МОН (оновити); ГЕС (працювати);
ТзОВ (оголосити); ВАТ (зібратися); МП (розвиватися); ПП
(розробляти); НБУ (встановити); США (погодитися); військкомат
(оголосити); СБУ (забезпечити); УПА (боротися); Кабмін (зазначити);
МНС (запобігти); МЗС (домовитися); УНІАН (повідомити); ТСН
(відзначити);
ООН
(прийняти);
КРУ
(перевірити);
СОТ
(співпрацювати); рагс (працювати); ДАІ (контролювати); БТІ
(встановити);
АТС
(працювати);
АЕС
(виробляти);
ГТС
(забезпечувати); зав кафедри (виступити); ЄС (прийняти), виконроб
(керувати); страйкком (оголосити); завгосп (відзвітувати); міськрада
(прийняти); ОУН (боротися); МВК (встановити); ЦВК (підрахувати);
АЗС (забезпечувати).
164. Поставте іменники в родовому відмінку. Наведіть
правило, згідно з яким вони набувають закінчення -а(-я) або -у(-ю):
абрикос, атлас, Буг, виняток, вихор, відгук, відмінок, вітер, Вітер,
вокзал, гвинт, гектар, грам, гуртожиток, Дніпро, Дністер, долар, Дон,
евкаліпт, екзамен, екземпляр, життєпис, залік, інвентар, інститут,
каталог, кисень, кілограм, клен, кодекс, колектив, комбайн, коментар,
комплект, компонент, коридор, листопад, Луцьк, магазин, малюнок,
Марс, мед, метр, мороз, Мороз, опис, Париж, підручник, поїзд, пра вопис, принтер, проїзд, процент, рукопис, сад, семестр, сир, сніг,
спирт, Стамбул, тигр, товар, торт, університет, фактор, четвер, ясен.
165. Поставте в родовому й орудному відмінку слова :
абонемент, абонент, Андрій Віталійович, аптекар, аукціон, біль,
викладач, гуаш, дефіцит, дилер, добродій, друкар, експорт, завідувач,
звір, Ігор Петрович, імпорт, інвентар, інститут, касир, квартал, комар,
коментар, комітет, користувач, лікар, маркетинг, межа, мережа, муляр,
нежить, перекис, пластир, прем'єр-міністр, продаж, проект, путь,
репертуар, ретуш, Роман, рояль, секретар, секретаріат, семінар, слухач,
слюсар, снігур, стаціонар, степінь, столяр, ступінь, туш, тюль, формат,
формуляр, хабар, четвер, школяр, шофер, ювелір, ювіляр.
166. Поставте іменники в кличному відмінку:
дружина, Андрій, душа, мрія, бабуся, сестра, світ, зірка, зоря,
Марія, студент, Катруся, Ганна Михайлівна, перемога, воля, земля,
Соломія, доня, матуся, Львів, Київ, товариш, козак, читач, лікар,
місяць, голуб, Богдан, друг, Петро, хлопець, бандурист, сусідка, кінь,
Галя, Ігор, Сергій, Олег, матір, Юрій, слухач, сторож, Геннадій.
167. Поставте словосполучення у кличному відмінку:
Павло Іванович, Захар Петрович, пані Галина, Людмила Юріївна,
пан Віктор, пан директор, пані Сосновська, пан лікар, панна В ікторія,
пан Петренко, Василь Семенович, пан Присяжнюк, пан адвокат, Андрій
Олексійович,
Валерій
Степанович,
пан
професор,
Микола
Геннадійович, Софія Андріївна, Наталя Олександрівна, Галина
Петрівна, пан викладач.
168. Подані іменники запишіть у давальному відмінку однини:
звістка, донька, брат, артистка, Петро, вимикач, Сергій, викладач,
картотека, книга, книжка, працівник, читач, дошка, стрічка, смуга,
смужка, Ірина Богданівна, Степан Олексійович, Литвин Василь
Семенович, лікар, пан лікар, туристка, директор інституту професор
Іваненко Богдан Олександрович, завідувач відділу Вербовський Петро
Михайлович, доцент кафедри прикладної лінгвістики Якимчук Оксана
Василівна, старший викладач кафедри української мови Національ ного
університету "Львівська політехніка".
169. Утворіть форми орудного відмінка від слів:
адміністратор, Андрій Васильович, біль, вежа, велич, височінь,
відстань, гнучкість, звір, Ігор Петрович, інвентар, їжа, каша, клич,
коментар, мати, медаль, межа, насип, нежить, паморозь, папороть,
пасажир, печаль, пластир, радість, ремінь, ретуш, секретар, Сибір, сіяч,
слухач, степ, степінь, столяр, ступінь, суміш, терен, токар, цибуля,
школяр, щебінь, ювелір, ювіляр.
170. Відредагуйте речення і словосполучення, виправте
лексичні, орфографічні та морфологічні помилки:
Я не здавав екзамена по тій причині, що був на больничному. Всі
вагони потягу мають свої номера. Ходять слухи, що до інститути знову
будуть пускати тільки по пропускам і студенським. З слідуючого тижня
очікується підняття тарифа на міжгородні перевозки в півтора рази.
Шофер, остановіться біля мебельного. Галина Петрівна, можна мені
сходити в столову і заказати обіди на весь клас? У магазині
"Канцелярські приладдя" був прийом товара. Ми розійшлися по
робочим місцям. Я проживаю у місті Львів. У магазині є у наявності
широкий асортимент садово-городного інвентаря: лопати, вили, сапки,
граблі, секатори. Дошок товщиною 40 мм у продажі не має.
171. Утворіть родовий відмінок множини від іменників:
багаття, береза, болгарин, бюлетень, весілля, відкриття, відро,
вість, вісь, вчення, галузь, гасло, гастроль, громадянин, грузин, дно,
дорога, дошка, заняття, засідання, знання, знаряддя, колесо, коло,
львів'янин, море, обличчя, осердя, пальто, паралель, питання, плече,
поле, полотно, посвідчення, почуття, путь, рілля, роздоріжжя, село,
серце, стаття, сторіччя, суддя, татарин, тонна, тунель, угіддя,
узбережжя, узвишшя, хитрощі.
172. Відредагуйте речення. Напишіть правильно складні
іменники:
При прийомі на роботу робото/давці віддають перевагу
досвідченим працівникам з великим стажом роботи. Що/вечора ми
ходили в центр і любувалися освіченою ялинкою, біля якої зробили
каток з світло/музикою. Ключевим питанням в шоу/бізнесі є вміло
організована рекламна компанія. Обшукавши офіс, право/охоронц ями
так і не/виявлено акту купівлі/продажу, який би доказав право фірми/
переможця аукціону на володіння цією дільницею землі. Сервісне
обслуговування автомобілів у "Авто/сервісі" здійснюється досвід ченими фахівцями.
ПРИКМЕТНИК У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
173. Котрі з поданих прикметників утворюють ступені
порівняння? Утворіть їх.
Зимовий, важкий, навчальний, важливий, дорогий, сталевий,
добрий, широкий, низький, гуманний, здоровенний, високий,
військовий, цифровий, довгий, буланий, веселий, даремний , недобрий,
глибокий, дужий, всесильний, щирий, залізний, білуватий, лаконічний,
гіпсовий, токсичний, короткий, нешвидкий, лікарський, старезний,
надчутливий, широчезний, сліпий, здібний.
174. Виправте помилки у словах і словосполученнях:
найменьший,
більш
темніший
колір,
самий
головний,
зеленуватіший, саме головне, самий крайній, самий найкращий, саме
важне, самий близький друг.
175. Відредагуйте речення:
Я не міг повірити, що сама близька людина могла так підставити.
Катя .тала, що екзамен по фізиці все рівно буде самим тяжчим. Більш
детальніша інформація при співбесіді. Хотя зовнішність тоже важлива,
самим найголовним для мене с духовна близькість. Вона краща всіх.
Відповідь мого бувшого однокласника була найбільш змістовнішою. До
самого молодшого сина Мішеньки батьки відносяться більш
поблажливіше, ніж до старших. У нас ціни нижчі базарних. Іван
Франко — один із самих визначніших письменників України.
176. Вставте пропущену букву в прикметниках:
природн...й, мужн...й, колоритн...й, вечірн...й, внутрішн…й,
габаритн...й, автоматичн...й, всесвітн...й, городн...й, міжнародн...й,
дальн...й, самобутн...й, свійськ...й, хатн...й, дорожн...й, самотн...й,
дочірн…й,
завтрашн...й,
суботн...й,
легендарн...й,
зовнішн...й,
придорожн...й, одноманітн...й, ефективн…й, сусідн...й, закономірн...й,
нижн...й, нинішн...й, обідн...й, безпросвітн…й, освітн...й, лаконічн...й,
пізн...й, подружн...й, непереможн...й, безпомічн...й, сьогод нішн…й,
народн...й, теперішн...й, тодішн...й, торішн...й, тутешн...й, художн...й,
безробітн...й, заробітн…й.
177. Відтворіть підрядні словосполучення, на основі яких було
утворено прикметники:
висококваліфікований,
енергоощадний,
широкоформатний,
гостросюжетний,
високоерудований,
давньоруський,
західноукраїнський,
східнослов'янський,
карколом ний,
болезаспокійливий, швидкоплинний, нижчепідписаний, маловживаний,
густонаселений, семиразовий, багатоповерховий, загальновідомий,
малопомітний,
широкодоступний,
важкодоступний,
своєчасний,
загальноприйнятий, вищезгаданий, довготривалий, повсякденний,
паронепроникний,
двоярусний,
морозостійкий,
двофракційний,
всеєвропейський, одноосібний, сільськогосподарський, малоймовірний,
односторонній.
178. Запишіть правильно складні слова:
три/кімнатна квартира, все/європейське що/місячне видання,
сонце/захисні окуляри, торгово/розважальний комплекс, сумно/звісний,
соціально/економічні
проблеми,
транс/європейський,
транспортно/енергетичні вузли, південно/західний, чотири/смугова
магістраль,
само/відданий,
одно/осібний,
проти/законний,
культурно/масові
заходи,
261
/кілометрова
магістраль,
давно/очікуваний, інформаційно/аналітичний центр, науково/технічна
інформація,
науково/дослідний,
все/український,
про ектно/будівельний,
готельно/ресторанний
комплекс,
товаро/знавчо/комерційний
факультет,
високо/каліфікований,
національно/патріотичне виховання, ново/збудований чотири/зірковий
готель,
4/зірковий
готель,
нормативно/правові
акти,
спортивно/оздоровчий табір, максимально/можливе використання,
українсько/польський словник, загально/відома акція, торгово/сервісна
мережа, піщано/гальковий пляж, лікувально/діагностичний комплекс,
дво/партійна система, широко/форматний друк, навчально/виховний
процес, контрольно/ревізійне управління, інтер/активне опитування
179. Відредагуйте оголошення. Запишіть правильно складні
слова.
Оголошення.
Студент/першокурсник
зніме
квартиру
у
залізничному районі міста Львів. Жила площа не більше 40м. Наявність
телефону і кругло/добового водо/постачання є обов'язковою.
Контактний телефон...;
Орендую квартиру на вулиці "Зеленій" двох/кімна ту у
ново/будівлі із євро/ремонтом, з наявністю телефону, з душевою
кабінкою, гаряча вода ціло/добово. Контактний телефон...;
Зніму двох/поверховий котедж за містом у лісо/парковій зоні, з
виглядом на озеро. Контактний телефон...;
Продам аудіо/систему "Sony", минулий термін використання — 2
роки, у гарному вигляді, не/дорого. Контактний телефон...;
Куплю три/кімнатну квартиру з усіма зручностями і з
євро/ремонтом за любу ціну. На/рахунок ціни пого воримо під/час
зустрічі. Контактний телефон...
180. Відредагуйте речення, у тому числі складні слова, і
запишіть їх правильно. Вставте пропущені букви.
Цей район має добре/облаштовану інфра/струк туру. На
розпродажі
товарів
є
у
наявності
широкий
ас...ортимент
високо/якісного одягу і костюмів. На протязі трьох років він працював
бу…галтером на нафто/переробному заводі. Не/вірні свідчен..я у суді є
проти/законними. На цій трас…і є багато аварійно/небезпечних ділянок
і один залізно/дорожний переїзд. Наявність телефону і ціло/добового
водо/постачання є обов'язковим. Посвідчення воєнно/службовця дає
право на безплатний проїзд у громадянському транспорті.
Студент/першо/курсник зніме квартиру на довго/строковий термін.
Свідчення потерпівшого в авто/катастрофі були зане сені в протокол.
Він вже багато років працює водієм/дально/бійниісом на/у приватній
фірмі.
ДІЄСЛОВО У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
181. Утворіть заперечні конструкції до словосполучень:
вивчаю кодекс, бачу університет, купую хліб, беру телефон,
люблю Оксану, бачу будинок, роблю записи, печу торт, їм бутерброд,
шукаю помилки, прочитав статтю, зібрав інформацію, чекаю групу,
складаю дошки, читаю рукопис, розкидаю сніг, бачив Світязь, читаю
текст, замовляю товар, маю інвентар, складаю екзамен, роблю ремонт,
веду заняття, згрібаю листя, роблю обчислення, воджу автомобіль,
роблю відкриття, відчуваю прогрес, роблю стрибок, відчуваю біль,
роблю капіталовкладення, розглядаю атлас, має деякі обмеження, має
незначні пошкодження, має певні досягнення, навів суттєві
доповнення, впровадив
виправлення.
численні
нововведення,
зробив
важливі
182. Утворіть дієприслівники від дієслів:
купувати,
купити,
пригадати,
пригадувати,
відзначати,
відзначити,
потрапляти,
потрапити,
обмежити,
обмежувати,
газифікувати, імітувати, пристосувати, пристосовувати, відмічати,
відмітити, записати, записувати, гарантувати, обіцяти, згадати,
згадувати,
прийти,
робити,
зробити,
переробляти,
переробити,авансувати,
веліти,
женити,
мовити,
розслідувати,
наслідувати,
інтенсифікувати,
аргументувати,
рекомендувати,
атакувати,
асигнувати,
атестувати,
акредитувати,
адресувати,
відпочивати, відпочити, потребувати, екранізувати, випробувати,
випробовувати, проводити, провести, аналізувати, проаналізувати,
говорити, сказати.
183. Відредагуйте речення, уникаючи пасивних конструкцій:
Нами будується Україна. Це питання буде розглянуте деканатом
на слідуючій неділі. Поема була написана автором ще в 19 столітті. Це
завдання достроково виконане нашим колективом. В цьому році нами
побудовані три нових завода. На слідуючій неділі нами буде проведена
пара міроприємств. Відомість була віднесена викладачем у деканат. За
перший учбовий семестр нами пройдено більшу частину матеріала.
Протоколи зборів підписуються головуючим і секретарем зборів.
184. Відредагуйте словосполучення, замінюючи невластиві для
української мови активні дієприкметники:
ворогуючі сторони; постійно діюча комісія; в слідуючий раз;
існуючий устрій; заспокоюючий препарат; бувший директор;
вимірюючий прилад; стояча вода; бажаючий; знаюча людина;
початкуючий водій; зібралися всі працюючі; хвилюючі слова;
домінуючий світогляд; оточуюче середовище; правлячий клас;
поступати слідуючим образом; головуючий на зборах; шокуючий
випадок; переважаюча більшість; потрясаючий ефект; слідуюча
остановка; підчинятися завідуючому кафедрою; наступаючий Новий
рік; вітаємо вас з наступаючими святами.
185. Відредагуйте речення:
Вислухавши виступ нашого заввідділенням про об'єми перевозки
грузів за прошлий рік, ми прийшли до слідуючих висновків. На
повістку дня було поставлено слідуючі питання. Він вміє настоят и на
свому і рахує, що любий починаючий вчений у своїй дисертації
повинен вияснити суть проблеми до кінця. Погляди виступаючих
співпали, особливо по питанню економічних зв'язків. Виробництво ско -
ротилося із-за нехватки сировини, але в слідуючому році воно буде
збільшене. Мною написаний твір, дуже сподобався вчительці.
186. Перекладіть українською мовою:
военнослужащий, текущий счет, наболевший вопрос, текущий
ремонт, в текущем году, текущие дела, отдыхающий, поступать
следующим образом, в следующий раз, он предложил следующее, в
последующем надо сделать, последующие поколения, устаревшая
методика, обнадеживающий результат, обслуживающий персонал,
потрясающая новость.
187. Відредагуйте речення з дієприслівниковими зворотами:
Тепер повертаючись додому, надворі уже темно. Познайомившись
з симпатичним хлопцем, він мені обіцяв золоті гори. Повернувшись
додому, у мене знову появився добрий настрій. Не дивлячись на те, що
місцеві власті заборонили проведення мітинга, забастовщики все рівно
зібралися рядом з облрадою. Допомагаючи один одному, в нашій групі
нема відстаючих. Відправившись на прогулку, з нами трапилась
пригода. Сидівши біля столу, я читаю цікаву книгу. Вивчаючи
маршрути Карпат, ми влітку поїдемо туди віддихати. Не дивля чись на
дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива. Продається мебель
(виробництво Германія), бувша у використанні, недорого. Побачивши
його, моє серце закалатало. Написавши книжку поезій, його визнали як
видатного поета. Дякуючи йому, ми прекрасно провели час.
Відійшовши від каси, претензії про нестачу грошей не приймаються.
188. Відредагуйте речення:
Будинок заселяється у вказаний термін згідно домовленості.
Товари поставляються продавцем по місцю призначення безкоштовно.
Інструкція виконується працівниками відділу на належному рівні.
Інформація приймається до уваги і передбачається, що вона буде
врахована. Підготовка конференції здійснюється згідно положення про
проведення конференції. Механізм включається при допомозі
дистанційного керування. Любі проблеми вирішуються по мірі їх
виникнення. Рівень освітлення регулюється в залежності від потреби.
Всі інструкції по техніці безпеки приводяться у відповідність до
діючого законодавства. Получається, що відсутність на нараді по
любим причинам, навіть і дуже важним, карається одинаково строго. У
нашій країні посилено ведеться робота по знешкодженню ор ганізованої
злочинності. Виплата заробітньої плати буде продовжуватися до
сімнадцяти годин. В нові будинки жителями вже завозиться мебель,
облаштовуються квартири, перевозяться домашні речі. Получивши
задоволення від міроприємства, ми відправилися додому.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧИСЛІВНИКА У ПРОФЕСІЙНОМУ
СПІЛКУВАННІ
189. Провідміняйте кількісні, дробові, збірні числівники та
словосполучення з ними:
1/8 кг; 856; 770; 1/7 м; 1007; 0,8 г; 1,5 кг; 545; 5,6 л; 610 млн; 71
%; 1448; 15,7 %; 20 348; 0,83; 8,34 %; 289 120 (громадянин); 0,6 м; 4/7
(об'єм); обидва; двоє; 97 км; 893 (особа); кільканад цять; одинадцятеро;
13 609 (виборець); півтора; 45,5 %; 32км; 236 (аркуш); кількасот; 468
(примірник); 1 млн (мешканець); кількадесят; 1/4 (розчин); два з
половиною (гектар); 0,9 %; 1/2 (площа); 3,5 л; 39,25 %; 1,3 (градус); 1/8
кг; обоє; 1275км; 22 млн; півтораста; 99,9 %; 34 (селянин); 0,04 т.
190. Запишіть словами, провідміняйте:
1997 рік; 2000 рік; 2003 рік; 10.01.1960; 24.02.2002; 10 січня; 20
лютого; 8 березня 2009 року.
191. Запишіть словами оголошення:
Продам терміново автомобіль "Форд-Ескорт", 1989 р. в., дизель,
4-дверний, 6000 у.о. Або поміняю на ВАЗ 2107. Тел.: 64-96-21 (від 9 до
21 год.).
192. Запишіть словами порядкові числівники:
22 001 ий; 22 000-ий; 300-ий; 315-ий; 11 456-ий; 2 000 000-ий; 40ий; 4000-ий; 4020-ий; 4043-ій; 5 000-ий; 2 000-ий; 2 009-ий; 700-ий;
761-ий; 7 000 000-ий; 770 000 ий; 770 775-ий; 721-ий; 21 000-ий.
ЗВ’ЯЗОК ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ
193. Запишіть словами кількісні числівники, узгоджуючи їх з
іменниками:
33т, 38т, 14мг, 550г, 541га, 1265км, 19см, 5 год., 5г,2г, 100м,
1000л, мільйон (гривня), кілька (сотня), 2 (болгарин), 4 (громадянин),
163 (виборець), 3 (кошеня); купив 2 (плоскогубці); виготовили 5 (двері)
і 2 (ворота); купили 2 (ножиці) й 8 (ложка); 2 (киянин), 5 (татарин), 2
(львів'янин).
194. Утворіть зі словосполучень складні прикметники і
запишіть їх:
5 кілометрів (відстань); вісім років (дівчина); 30 градусів (мороз);
1,5 метра (ширина); 150 метрів (відстань); 12 весел (човен); 19років
(юнак); 60 кілограмів (вага); 48 мільйонів (народ); 4 поверхи
(будинок); 21 поверх (будинок); 2 кімнати (квартира); 1 день (відгул);
100 годин (курс); 197років (проміжок); 65 хвилин (заняття); 1,5 години
(заняття); 1,5 місяць (термін); 3 (місяці) курси; 10 хвилин (перерва);
135 років (ювілей); 5 кімнат (квартира); 2 яруси (будова).
195. Відредагуйте речення:
Налоги вроді би зменьшились, але я все рівно получив зарплат у
більшу тільки на пару гривень. У нього там удобне і просторне жиле
приміщення, навіть прихожа має площу біля десяти квадратних метрів.
Ми знаємо друг друга вже півтори роки, але я все рівно не поняв, як у
нього получається так швидко рахувати в умі. Я хтів позичити в нього
на пару днів вісімдесять гривнів, але він відказався. Обидвох
товаришів було зараховано на перший курс вищого учбового закладу.
На зустрічі глав держав були присутні троє міністрів. Стьопа невірно
рішив цю задачу, так як в умові не дописав ноля. Я тоже притримуюсь
думки, що все це дуже добре виглядає на бумазі, а в житті все по другому. Згідно наказу директора заступник начальника цеха на два
дня поїхав у командировку. Я працюю тут по сумісництву на четверть
оклада. Ми поздравили його з п'ятидесятирічним ювілеєм і вручили
вітальну адресу. Двісті п'ятдесят трьом працюючим видані премії.
Нашою організацією здано в експлуатацію три нових будинка. Ви
рахуєте, що вєси у вас точні? Тут нема півкіло сира. Два роки тому
назад я переїхав у новий трьохповерховий будинок, розположений у
лісопарковій зоні. Другим разом я детальніше розповім про цю
проблему. Директор школи привітав учнів і вчителів з першим
вересням. Другим разом я розповім про це більш детальніше.
РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
196. Відредагуйте речення:
Провірка у підрозділах буде здійснюватися за слідую чою схемою:
в першу чергу буде проводитися інвентаризація, потім будуть звірятися
плани робіт з їх фактичним виконанням, і в кінці кінців буде
перевірятися документація. Нами зібрані й аналізуються всі заува ження
і пропозиції громадян по удосконаленню роботи міського
електротранспорта. Всі матеріали звозяться на будову своєчасно, тому
будівельникам не приходиться даремно тратити час. Товари ввозяться
до країни, лише сплативши мито. До роботи по упорядкуванню вулиць
залучаються всі бажаючі. На зборах піднімалося питання про
необхідність підвищення заробітньої плати. Всі працюючі зібрані тут
до послідуючих розпоряджень керуючого відділом. В законі про
вибори зазначається, що кожний бажаючий, котрий досяг 18-річного
віку, може прийняти участь у виборах.
197. Відредагуйте текст:
Операції на відкритому ринку мають наступні переваги над
іншими методами монетарної політики:
1. Об'єм
операцій
на
відкритому
ринку
контролюється
Федеральною резервною системою (ФРС). Цей контроль не
знаходиться в залежності ні від кого, як, наприклад, у випадку
дисконтних операцій, при яких банки заохочуються ФРС брати
дисконтні займи, але об’єм цих займів не контролюється.
2. Операції
не
відкритому
ринку
являються
гнучкими
і
точними;
вони
можуть
застосовуватися
до
любої
межі.
3. Операції
на
відкритому
ринку
можуть
бути
легко
замінені на протилежні. У випадку припущення помилки у
проведенні певної операції ФРС може срочно поміняти умови
продажі.
4. Операції на відкритому ринку можуть здійснюватися швидко;
вони не супроводжуються адміністративними проволочками.
198. Відредагуйте речення:
На прошлій неділі я не відвідував пари із-за хвороби. Дякуючи йому
ми придбали квитки і не спізнилися до поїзду. Два роки тому назад я
переїхав. Через дві неділі прийшли результати, що я поступив у
вищий учбовий заклад. По цьому поводу виступаючий добавив ще
пару слів. Слідуючий учбовий тиждень по наказу ректора буде
скорочений на три дня. Тут є всі наявні признаки того, що він
терпить на це захворювання. По крайній мірі, мені це одразу
кинулося в очі. Львівський національний Універсетет "Львівська
Політехніка" знаходиться на вулиці Степана Бандери. Магазин
працює круглосуточно вже на протязі двох місяців і представля є
широкий асортимент товара. Любий бажаючий може прийняти
участь в багаточисленних акціях.
199. Відредагуйте речення:
Потерпівший дав розгорнуте свідчення по поводу інцинденту.
Університет забезпечений осві…ченими кадрами, це забезпечує
високий рівень всіх студентів. Давайте проаналізуємо оптимальніші
шляхи вирішення проблеми. Кожний покупець при покупці більше
п'ятсот гривень отримає подарок. Я настоюю на тому, щоб на
слідуючому тижні були відпрацьовані всі без виключення пропущені
заняття. На протязі вже двох місяців мені постоянно не хватає часу.
Завоювавши довіру селян, він став головою сільради. До
періодичних видань відноситься газета, журнал, календар, збірник,
бюлетні. Товари розповсюджуються компанією по самим низьким ці нам.
Програма включає розпізнавання біля сто сімдесяти мов та
провірки орфографій для сімдесяти мов. Її особливість є можливість
розпізнавання штрихових рисунків. У результаті верстки програмою
створюється оригінал-макет майбутнього видання.
Точність — це степінь наближення інформації у відповідності до
певного еталона, а в якості цього еталона використовуються різні
величини в залежності від області його застосування.
200. Відредагуйте речення.
Штриховка геометричної фігури, друкувати текст врозрядку,
включити світло, стержень економічної політики, по ліву сторону,
залишитися в стороні, протирічить програмі, згортання крові,
перебувати в лікарні, вирішувати задачу, в самий раз, органи
самоуправління, розписатися у відомостях, користуватися льготами,
відпала необхідність, в силу закону, в строгому смислі слова,
попереджати хворобу, служити підставою, у цьому відношенні, це не
має відношення до справи, явна помилка, це не рахується.
201. До поданих ненормативних слів та словосполучень, які
вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні.
Висновки по викладеному, відмінити, відзив, між тим, в
залежності, добавити, доказувати, досвід по розробці, навик, мова
йде про, намітити, перечислити, підготовити, не дивлячись на, по
крайній мірі, поступати, приймати до уваги, рішити проблему,
рахувати що, протирічити, здача літньої сесії, купаючи люди,
команда лідирує, запальна дискусія, текучий момент, текучість
кадрів.
Відредагуйте тексти документів:
202.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про зняття дисциплінарного стягнення
До Солом'янського районного суду м.
Києва
позивач: Тихоненко Леонід Борисович,
який мешкає за адресою: м. Київ — 321,
вул. Індустріальна буд. 45, кв. 13
відповідач: Київський деревообробний
комбінат, юридична адреса: м. Київ - 123,
вул. Мокра, 87
третя особа: директор деревообробного
комбінату Соломін Вадим Петрович,
адреса: м. Київ - 123, вул. Мокра, 87.
Позовна заява
Я працюю столяром на Київському деревообробному комбінаті з
1 липня 1980 р.
Наказом № 157 від 4 лютого 2002 р. на мене накладено
дисциплінарне стягнення - догану за запізнення па роботу на 30 хв.
Накладене дисциплінарне стягнення вважаю безпідставним і
незаконним, позаяк 18 лютого 2002 р. я прибув на КПП де ревообробного комбінату о дев'ятій годині, але контролер ВОХР не
пропустив мене на територію підприємства, оскільки у мене була
відсутня перепустка. І тільки через 30 хв, після оформлення
тимчасової перепустки, я зміг дістатись робочого місця.
Комісія по трудових спорах Київського деревообробно го
комбінату не задовольнила мою скаргу на безпідставне накладення
дисциплінарного стягнення.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 4, 136, 137 ЦПВ
України та ст. 231 КЗпП України,
ПРОШУ:
1. Скасувати
накладене
на мене наказом № 157 від
4 лютого 2002 р. дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
2.У судове засідання викликати свідка Семенця Віктора
Степановича, який мешкає за адресою: м. Київ - 044 вул. Зелена
буд. 8 кв. 9.
Додаток:
наказу про прийняття на роботу.
наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
рішення комісії по трудових спорах.
позовної заяви.
Підпис (Тихоненко Л.Б.)
21 лютого 2002 р.
1.
2.
3.
4.
Копія
Копія
Копія
Копія
203.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заробітної плати
за роботу у вихідні дні
До Шевченківського районного суду м. Києва
позивач: Марченко Павло Іванович,
який мешкає за адресою: м. Київ - 135
вул. Гарматна буд. 56 кв. 94
відповідач: НДІ "Укрдормаш",
юридична адреса: м. Київ - 324
вул. Металістів, 193
вартість позову: 150 (сто п'ятьдесят) грн.
Позовна заява
Я працюю слюсарем-сантехніком в НДІ "Укрдормаш" з 12 квітня 1991 р.
При виплаті заробітної плати за березень 2002 р. мені не виплачено за роботу у
вихідні дні 150 (сто п'ятьдесят) грн, а було запропоновано адміністрацією
компенсувати роботу у вихідні дні наданням мені інших днів відпочинку, з чим
я не згоден.
Комісія по трудових спорах мені відмовила у стягненні неоплаченої
частини зарплати.
Згідно зі ст. 72, п. 1 ст. 231 КПзП України
ПРОШУ:
Стягнути з НДІ "Укрдормаш" на мою користь 150 (сто п'ятьдесят) грн.
Додаток:
1. Довідка про тарифну ставку і середній заробіток.
2. Грошовий розрахунок, що належить сплатити за роботу у вихідні дні.
3. Копія рішення комісії по трудових спорах.
4. Виписка з табелю (копія наказу, розпорядження чи інші докази, які
підтверджують роботу позивача у вихідні дні).
5. Копія позовної заяви.
20 травня 2002 р.
Підпис (Марченко П.І.)
204.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
з приводу відмови у прийнятті на роботу
До Старокиївського районного суду м. Києва
позивач: Андрієнко Тетяна Миколаївна, яка
мешкає за адресою: м. Київ - 144 вул.
Пушкіна буд. 99 кв. 45 відповідач: Київська
фабрика шкіряно-галантерейних виробів,
юридична адреса: м. Київ - 231, вул.
Жилянська, 77.
Позовна заява
23 січня 2002 р. я звернулась до відділу кадрів Київської фабрики
шкіряно-галантерейних виробів із заявою про працевлаштування на вакантну
посаду бухгалтера. Але адміністрація фабрики, дізнавшись про наявність у
мене дворічної дитини, відмовила мені у прийнятті на роботу.
Відмову в прийнятті на роботу вважаю незаконною, позаяк я маю
відповідний фах та досвід роботи і на фабриці є дві вакантні посади бухгалтера.
Відповідно до ст. 184, 232 КЗпП України
ПРОШУ:
Зобов'язати адміністрацію Київської фабрики шкіряно-галантерейних
виробів прийняти мене на роботу на посаду бухгалтера.
1.
2.
3.
4.
5.
Додаток:
Письмова відповідь адміністрації про відмову у прийнятті на роботу.
Копія диплому (іншого документа про фах).
Виписка з трудової книжки.
Копія свідоцтва про народження дитини.
Копія позовної заяви.
25 січня 2002 р. ______________________ Т.М. Андрієнко
підпис
205.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення на попередній роботі
та про оплату вимушеного прогулу
в разі переведення працівника
без його згоди на іншу роботу
До Старокиївського районного суду м. Києва
позивач: Жильський Михайло Михайлович,
який мешкає за адресою: м. Київ - 132
вул. Берлінського буд. 54 кв. 64.
відповідач: Київський завод побутової техніки
юридична адреса: м. Київ - 202 вул. Шкільна, 90
третя особа: директор заводу побутової техніки
Захаров Степан Гнатович, адреса: м. Київ - 202
вул. Шкільна, 90.
Позовна заява
Я працював на Київському заводі побутової техніки економістом
планового відділу з 15 квітня 1986 р. Наказом № 23 від 3 лютого 2002 р. я
переведений без моєї згоди на посаду економіста заводу.
Таке переведення вважаю безпідставним і незаконним, оскільки
змінюється характер і обсяг роботи і вона не обумовлена трудовим договором.
Комісія по трудових спорах заводу мою скаргу на безпідставне
переведення мене на іншу роботу не задовольнила.
З 4 лютого 2002 р. я не працюю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 136, 137 ЦПК України та ст. 32,
231 КЗпП України,
ПРОШУ:
1. Поновити мене на попередній роботі на посаді економіста планового
відділу Київського заводу побутової техніки.
2. Стягнути з Київського заводу побутової техніки на мою користь
середній заробіток за час вимушеного прогулу з 4 лютого 2002 р. по день
поновлення на попередній роботі.
Додаток:
1.
2.
3.
4.
5.
Копія наказу про прийняття на роботу.
Копія наказу про переведення на іншу роботу.
Копія рішення комісії по трудових спорах.
Довідка про заробітну плату позивача за два останні місяці.
Копія позовної заяви.
15 лютого 2002 р.
Підпис
(Жильський М.М.)
206.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування моральної шкоди,
завданої внаслідок нещасного випадку на виробництві
До Шевченківського районного суду м. Києва
Позивач: Рибальський Олексій Юрійович, мешкає за
адресою: м. Київ 60, вулиця Грекова буд. 22-а, кв. 77.
Відповідач: Відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
і професійних захворювань України
Святошинського району м. Києва
юридична адреса: м. Київ — 124
вулиця Виборгська, 70
Третя особа: Київський авіаційний завод АВІАНТ
юридична адреса: м. Київ - 122 проспект Перемоги, 101/1.
Позовна заява
12 березня 2001 року під час проходження мною виробничої практики, як
учня ПТУ-7, в слюсарно-зварювальному цеху № 2 Київського авіаційного
заводу АВІАНТ стався нещасний випадок, внаслідок якого я отримав травму:
уламковий перелом дистального кінця обох кісток правої гомілки зі зміщенням.
Стосовно вказаного нещасного випадку було проведено розслідування та
складено акт за формою Н-1 від 12 березня 2001 р. № 02. В пункті 10 цього
акту зазначено, що особами, які допустили порушення законодавства про
охорону праці є посадові особи заводу: в.о. начальника цеху Штокаленко А.К.
та механік цеху Карпенко О.Я.
В наслідок отриманої травми я тривалий час перебував на стаціонарному
та амбулаторному лікуванні з дотриманням постільного режиму, при цьому
переніс дві операції і зазнавав значних фізичних страждань. Неможливість
самостійно пересуватись позбавила мене можливості належним чином пройти
виробничу практику та набути необхідних навичок за професією. По закінченні
терміну навчання в ПТУ-7 м. Києва я змушений був відмовитись від
направлення на роботу, як молодий робітник, і змушений був отримувати
вільний диплом, так як на той час я проходив у відділенні реабілітації курс
лікувального масажу і фізтерапії та за станом здоров'я не міг працювати на
постійній роботі на набутою спеціальністю слюсаря-ремонтника та слюсаря
механоскладальних робіт. Так як іншої спеціальності я не маю, а виконувати
фізичну некваліфіковану роботу не можу за станом здоров'я, я не можу
працевлаштуватися і в теперішній час.
Таким чином, внаслідок отриманої травми на виробництві я був
позбавлений можливості в подальшому мати постійну роботу та матеріально
себе забезпечувати. І тому змушений перебувати на утриманні батьків. Крім
того, внаслідок отриманої травми, мене не взяли на військову службу. Все це
постійно мене гнітить, викликає відчуття неповноцінності, внаслідок чого я
терплю значні моральні страждання. Таким чином, внаслідок ушкодження
здоров'я мені завдано моральної шкоди, яку я оцінюю в 10 000 гривень.
Враховуючи, що відповідно до ст. 6, п. 2 ст. 8, ст. 10 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату
працездатності від 23 вересня 1999 року, який вступив в силу з 1 січня 2001 року,
я віднесений до категорії осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню від
нещасних випадків, та керуючись ст. 18, 21, п. З ст. 34 вищезазначеного
Закону, ст. 4, 136, 137 ЦПК України,
ПРОШУ СУД:
1. Зобов'язати відповідача відшкодувати мені завдану внаслідок ушкодження
здоров'я моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.
Додаток:
1. Копія акта про нещасний випадок від 12.03.01 р. №02 (форма Н-1);
2. Копія виписки з історії хвороби;
3.
4.
5.
6.
Копія лікувальної картки призовника;
Копія акта обстеження стану здоров'я призовника № 6590;
Копія довідки ПТУ № 7 м. Києва від 18.04.2002 р.;
Копія позовної заяви.
20 червня 2002 р.
підпис Рибальський О.Ю.
207.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування працівникові моральної шкоди,
завданої роботодавцем
До Шевченківського районного суду м.
Києва
позивач: Гетьман Лідія Вікторівна, мешкає
за адресою: м. Київ - 04111, вул. Саратівська
буд. 25, кв. 17.
відповідач: Виробниче об'єднання Агат
юридична адреса: м. Київ - 04102
вул. Олександрова буд. 75/15
третя особа: Заступник Генерального
директора з кадрових питань
Третяк Володимир Миронович
адреса: м. Київ - 04102
вул. Олександрова буд. 75/15
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування моральної шкоди
З 20 серпня 1992 року я працювала у виробничому об'єднанні "Агат" на
посаді головного бухгалтера.
10 квітня 2000 року за наказом від 9 квітня 2000 року № 34-к,
підписаним Заступником Генерального директора Третяком Володимиром
Мироновичем, я була звільнена із займаної посади за одноразове грубе
порушення трудових обов'язків, відповідно до п. 1 ст. 41 КЗпП України.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 15 травня 2002
року мене поновлено на роботі.
В період з 11 квітня 2000 року до дня поновлення на роботі я не могла ніде
працевлаштуваїпсь в зв'язку із занесеним до трудової книжки зазначеного
формулювання підстав звільнення, в результаті цього я втратила кваліфікацію та
навички в роботі бухгалтера. Крім того, протягом вказаного періоду я не мала
коштів для утримання своєї сім'ї, і щоб вижити, я змушена була продати
коштовності, відеомагнітофон-двійку та комп'ютер, чим позбавила можливості
ведення звичного для моєї сім'ї способу проживання. В зв'язку з відсутністю
коштів я не мала можливості придбати для своїх дітей в достатній кількості
продуктів харчування, предмети першої необхідності, ліки тощо. Після
звільнення мене з роботи погіршилось ставлення до мене з боку колег по
роботі. Все це призводило до значних моральних страждань, втрати нормальних
життєвих зв'язків і вимагали від мене додаткових зусиль для організації мого
життя та життя моєї сім'ї.
Таким чином, внаслідок незаконного звільнення мене з роботи мені завдано
моральної шкоди, яку я оцінюю в 10 000 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 136, 137 ЦПК України,
ПРОШУ:
1. Стягнути з відповідача на мою користь відшкодування завданої мені
моральної шкоди в сумі 10 000 грн.
2. Викликати в судове засідання свідків:
- Сокуренка
Петра
Яковича,
який
мешкає
за
адресою:
м. Київ, вул. Саратівська, 25, кв. 7.
- Василенка
Олега
Івановича,
який
мешкає
за
адресою:
м. Київ, вул. Саратівська 27, кв. 12.
Додаток:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Копія наказу про прийняття на роботу.
Копія наказу про звільнення.
Копія рішення суду про поновлення на роботу.
Копія наказу про поновлення на роботу.
Довідка ЖЕД про склад сім'ї.
Копія трудової книжки.
Дві копії позовної заяви.
18 червня 2002 року
підпис
Л.В.Гетьман
208. Заповніть документ.
_________________ районному суду м.____________
Позивач: ______________________________________
(п.і.п., місце проживання)
Відповідач: ____________________________________
(п.і.п., місце проживання)
Ціна позову ___________грн
ПОЗОВНА ЗАЯВА
(викласти зміст позовних вимог, обставини, що обґрунтовують позов,
а також зазначити докази, що підтверджують кожну обставину)
На підставі статей _________________ ЦК України (ЖК, СК, ЗК і т.п.),
ПРОШУ:
1. ______________________________________________________________
(чітко і зрозуміло викласти зміст вимог)
2. Викликати свідків: _____________________________________________
______________________________________________________________
(зазначити прізвища, адреси)
3. Витребувати ___________________________________________________
_______________________________________________________________
(найменування письмових, речових доказів та зазначити, чому ці докази
позивач не може надати)
До позовної заяви додаю:
1. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(найменування засобів доказування)
2. Квитанції про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи.
3. Копію позовної заяви для відповідача.
Дата
Підпис
209. Відредагуйте текст клопотання.
_________________ районному суду м.__________
____________________________________________
(п.і.п., адреса)
____________________________________________
(процесуальне положення у справі:
____________________________________________
позивач, відповідач, 3-а особа і т.п.
КЛОПОТАННЯ
Ухвалою судді ________________ районного суду _________________
області від «____» ____________ 20____ р. моя позовна заява до відповідача
___________________________ (п.і.п.) про ____________________________
залишена без руху. Усунути недоліки позовної заяви я повинен у строк до
«____» ____________ 20____ р. У встановлений судом строк усунути недоліки
позовної заяви не представляється можливим, оскільки (зазначити поважні
причини, наприклад, запізно отримав ухвалу суду про залишення позову без
руху, навівши і надавши докази, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.73 ЦПК України суд продовжує строк, встановлений
судом, пропущений з поважних причин.
На підставі викладеного, керуючись ст.73 ЦПК України,
ПРОШУ СУД:
Задовольнити моє клопотання, продовжити процесуальний строк,
встановлений судом для усунення недоліків моєї позовної заяви, залишеної без
руху.
Про розгляд зазначеної справи повідомити осіб, які беруть участь у
справі.
Дата
Підпис
Відредагуйте тексти документів:
210.
Справа № 2-124/200____ р.
УХВАЛА
про відкриття провадження у справі
«___»________________ 200___ р.
Суддя _____________ районного (міського, міськрайонного) суду
___________ області Пивоваров Д.Р., розглянувши позовну заяву Петрова Івана
Миколайовича до Копилова Дмитра Івановича про відшкодування матеріальної
та моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою,
В С Т А Н О В И В:
Петров І.М., звернувся до суду з позовною заявою до Копилова Д.І., в
якій зазначає, що _______________ 200___ р. скоїлася ДТП з вини відповідача.
У результаті цієї пригоди його автомобілю ___________, який належить йому
на праві власності, завдані технічні пошкодження, вартість ремонту якого з
урахуванням втрати товарного вигляду становить _____ грн. Вказує, що
зазначеними діями відповідача йому завдана моральна шкода, яку він оцінює в
_______ грн. У зв’язку з наведеним позивач просить позов задовольнити.
Позовна заява подана з додержанням вимог статей 119-120 ЦПК України.
Керуючись статтями 11, 122 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у справі за позовною заявою Петрова І.М. до
Копилова Д.І. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди,
спричиненої дорожньо-транспортною пригодою.
Призначити попереднє судове засідання на _____________ 200___р.
Направити відповідачеві копію позовної заяви з копіями доданих до неї
документів та запропонувати подати у строк до _____________ 200_р.
письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони
обґрунтовуються.
Копію ухвали направити сторонам у справі.
Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил
підсудності у встановлений законом строк і порядок, в іншій його частині
ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя
(підпис)
211.
УХВАЛА
про повернення позовної заяви
у зв'язку з непідсудністю
справи даному суду
«_____» _________________ 20____ р.
Суддя __________________ районного
(міського,
міськрайонного)
суду_________________області Ніконов В.Д., розглянувши позовну заяву
Яресько Ніни Павлівни до Яреська Дмитра Миколайовича про визнання права
власності на 1/2 частину житлового будинку в порядку поділу спільного майна
подружжя,
В С Т А Н О В И В:
Яресько ПЛІ. звернулася до ________________районного (міського,
міськрайонного) суду з позовом про визнання за нею права власності на 1/4
частину житлового будинку в порядку поділу спільного майна подружжя, що
знаходиться в с. Червоне ________________району ______________області,
який зареєстрований на ім'я відповідача, але нажитий ними за час шлюбу.
Відповідно до ст. 114 ЦПК України, яка визначає виключну підсудність,
позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за
місцезнаходженням майна або основної його частини.
Житловий будинок, щодо якого виник спір про право власності
в
позовній заяві Яресько Н.П., знаходиться в ________________ районі
______________ області. У зв'язку з цим справа, яка стосується права
власності на зазначений житловий будинок, даному суду не підсудна і підлягає
поверненню позивачеві.
Приєднання
Яресько
Н.П.
до
позовної
заяви
письмової
згоди відповідача про розгляд справи за місцем його проживання в
м.___________________, де й вона проживає, не може бути підставою для
відкриття
провадження
у
справі,
тому
що
виключна
підсудність не може бути змінена згодою сторін, про що зазначено в ст. 112
ЦПК України.
Керуючись п. 4 ч. З ст. 121 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Позовну заяву Яресько Ніни Павлівни про визнання права власності на
1/2 частину житлового будинку повернути позивачці, роз'яснивши, що для
вирішення цього спору потрібно звернутися до суду за місцезнаходженням
житлового будинку.
Ухвала
може
бути
оскаржена
в
апеляційному
порядку
до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеляційне оскарження і
поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії
до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.
Суддя
підпис
212.
УХВАЛА
про забезпечення позову
«_____» ________________ 20___ р.
Суддя ______________________ міськрайонного суду ______________
області Іванін Г.Р., розглянувши у попередньому судовому засіданні заяву
Романкова Петра Тодоровича про забезпечення позову,
В С Т А Н О В И В:
Романьков П.Т. звернувся до суду з позовом до Романкової П.Д. про
поділ майна, придбаного за період спільного проживання і ведення спільного
господарства з 1989 по 2004 роки. За твердженням позивача, за цей період
ними спільно було придбано: __________________________________________
(дати чіткий перелік майна)
на загальну суму ___________ грн. Добровільно поділити майно відповідач
відмовляється.
Романьков П.Т. у поданій до суду належним чином оформленій заяві
просить у порядку забезпечення позову накласти арешт на зазначене майно,
стверджуючи, що відповідачка може це майно приховати або вивезти, оскільки
між ними склалися неприязні відносини і вона не раз про це йому говорила.
Заява Романькова П.Т. підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.. 151 ЦПК України забезпечення позову за заявою осіб,
які беруть участь у справі, допускається на будь-якій стадії розгляду справи,
якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити
неможливим виконання рішення суду.
Майно у вигляді предметів домашньої обстановки і побуту, про поділ
якого позивач просить, знаходиться, за його твердженням, за місцем
проживання відповідачки. При проведенні попереднього судового засідання і
під час її опиту вона категорично відмовлялася передавати будь-які речі
позивачеві.
Усе зазначене дає підстави припускати, що невжиття заходів
забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання
рішення суду. Тому на спірне майно, зазначене позивачем, яке знаходиться за
місцем проживання відповідачки, необхідно накласти арешт.
Керуючись статтями 151-153 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити заяву Романькова П.Т. про забезпечення позову.
Накласти арешт на наступне майно, що знаходиться за місцем
проживання Романькової Пелагеї Дмитрівни за адресою: м. ____________,
вул..Зелена, 5, кв.7: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
(чітко зазначити майно, на яке накладено арешт)
Копію ухвали для виконання направити відділу Державної виконавчої
служби _________________ міського управління юстиції.
Копію ухвали суду після її виконання направити Романьковій П.Д.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________ через
суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення
ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10
днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в
порядку ч.24 ст.295 ЦПК України.
Суддя
(підпис)
213.
УХВАЛА
про призначення справи до розгляду
" __________ " _______________ 200__ р.
Суддя ______________________районного (міського, області Іванов Р.Д.,
міськрайонного) суду ________________ області Іванов Р.Д., розглянувши
позовну заяву Тихонова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди
Володимирівни про визнання договору купівлі-продажу квартири недійним і
відшкодування моральної шкоди, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору - приватний нотаріус ________________нотаріального
округу Зінов'єва Ірина Петрівна,
ВСТАНОВИВ:
Справа підготовлена для розгляду в судовому засіданні. У ході підготовки
справи до судового розгляду проведені наступні дії:
1) уточнені позовні вимоги позивача та заперечення проти позову
відповідача;
2) вирішено питання про склад осіб, які беруть участь у справі;
3) визначено факти, які необхідно встановити для вирішення спору: які
визнаються стороною і які підлягають доказуванню:
4) з'ясовано, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувані свої
доводи і заперечення щодо невизнаних обставин, і вони подані у встановлений
судом строк;
5) за клопотанням позивача і відповідача витребувані докази та
викликані за їх заявами свідки;
6) за клопотанням позивача вирішено питання про забезпечення позову
шляхом накладення арешту на квартиру.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. 156 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Цивільну справу за позовною заявою Тиховнова Владислава Петровича
до Петрової Зінаїди Володимирівни про визнання договору купівлі-продажу
квартири недійним і відшкодування моральної шкоди, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - приватний нотаріус
__________ нотаріального округу Зінов'єва Ірина Петрівна, призначити до
судового розгляду у відкритому судовому засіданні на "___"_________ 200___р.
на ________ год. у залі судового засідання № 2 у приміщенні суду.
Про час і місце судового засідання повідомити сторони у справі, третю
особу та викликати свідків.
Суддя
(підпис)
214.
УХВАЛА
про залишення позовної заяви без рогляду у зв'язку з
повторною неявкою позивача в судове засідання
" __ " _______________ 200 _ р.
_______________ районний суд м.________________ у складі: судді
Іванової Н.Г., при секретарі Воропаєвій З.Б., розглянувши у відкритому
судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Петренко Олени
Павлівни до Патової Наталії Анатоліївни, Патова Віктора Дмитровича про
встановлення земельного сервітуту,
ВСТАНОВИВ:
У вересні 200_ р. Петренко О.П. Звернулася до суду зі вказаним вище
позовом, зазначаючи, що проживає по вул. Енгельса, 2 в м. __________, відповідачі
є власниками суміжного будинку. Для проведення газифікації будинку вона
одержала письмову згоду від Патовой Н.А., оскільки запроектований газопровід
має пройти через земельну ділянку останньої, на проведення цих робіт нею
витрачені значні кошти. Пізніше відповідачі заборонили встановлювати на їх
земельній ділянці опори для газопроводу, у зв’язку з чим вона просила встановити
постійний земельний сервітут, тобто використати земельну ділянку відповідачів
для прокладання і експлуатації газопроводу.
Позивачка Петренко О.П. у судове засідання на «___» ___________ 20__ р.
не з’явилася, про час і місце судового засідання їй було повідомлено належним
чином, про що свідчать розписки про одержання судових повісток.
На «___» ___________ 20__ р. позивачка повторно у судове засідання не
з’явилася, будучи належним чином повідомленою про час і місце судового
засідання, причини своєї неявки суду не повідомила, заяви про розгляд справи за її
відсутності не подавала.
Таким чином, в силу ч.2 ст.77 ЦПК України, суд визнає, що позивачка
повторно не з’явилася до суду без поважних причин.
Відповідно до вимог ч.3 ст.169, п.3 ч.1 ст.207 ЦПК України суд постановляє
ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином
повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання без поважних
причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не
надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.
Керуючись ч.3 ст.169 та п.3 ч.1, ч.2 ст.2087 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Позовну заяву Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатоліївни,
Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту залишити без
розгляду.
Роз’яснити позивачці її право на повторне звернення до суду після усунення
умов, що були підставою для залишення справи без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________ через
суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали
заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів
апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.4
ст.295 ЦПК України.
Суддя
215. Відредагуйте документ.
(підпис)
Справа №2-н-23/20___ р.
СУДОВИЙ НАКАЗ
«____» ________________ 20___ р.
Суддя ________________ районного (міського, міськрайонного) суду
______________ області Ларіонов В.Д., розглянувши заяву Попова Бориса
Петровича, який проживає за адресою: м. ____________, вул.. __________, 12,
про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з боржника Настасєва
Ігоря Дмитровича, який проживає у м. __________, по вул.. _________, 31,
боргу в розмірі ____________ грн. за договором позики.
Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов’язаний
повернути позикодавцеві позику у строк та і порядку, що встановлені
договором.
Керуючись статтями 96, 102, 103 ЦПК України, статтями 1047, 1049 ЦК
України,
НАКАЗУЮ:
Стягнути на користь Попова Бориса Петровича з Настасєва Ігоря Дмитровича
суму позики в розмірі _____ грн.., витрати по сплаті судового збору в розмірі
_________________________ грн та на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи в розмірі ____ грн.
Заперечення проти вимог стягувача можуть бути подані в заяві про
скасування судового наказу протягом 10 днів з дня його отримання судді, який
видав наказ.
Суддя
(підпис)
216. Відредагуйте документи.
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про задоволення позову про стягнення позики у зв'язку
з його визнанням у попередньому судовому засіданні
" ___ "__________ 200 _ р. "
___________ районний
(міський,
міськрайонний)
суд
_______________області в складі: головуючого судді Макарова О.П., при
секретарі Івановій О.Г., розглянувши в попередньому судовому засіданні
цивільну справу за позовною заявою Каца Ігоря Васильовича до
Сидорчука Петра Павловича про стягнення суми за договором позики,
ВСТАНОВИВ:
Кац І.В. _________________ 200 ____ р. звернувся до суду з позовом
про стягнення з Сидорчука П.П. _____ грн. за договором позики,
посилаючись на те, що ___________200___р. передав йому зазначені грошові
кошти на термін півроку, про що позивальник надав йому розписку. Однак у
зазначений термін відповідач свої зобов'язання не виконав, грошові кошти не
повернув.
Відповідач позов визнав, про що надав суду письмову заяву, при цьому
пояснив, що дійсно спірний договір з позивачем укладався, на даний час
повернути позикодавцеві грошові кошти не може через їх відсутність.
Виходячи з наведеного суд вважає, що рішення у справі можливо
постановити при проведенні попереднього судового засідання.
відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні позову ухвалюється
судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 цього ж Кодексу. Згідно з ч. 4
ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для
того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.
УХВАЛИВ:
Суддя
(підпис)
217.
Судовій палаті у цивільних справах
Апеляційного суду__________області
Особа, яка подає скаргу, Іванов Василь Петрович,
проживаю в м. ______ ________, вул._______________
№ 45 кв. 4, контактний тел. _______________________
Особи, які беруть 1. Васильєв Леонід Тимофійович,
участь у справі, проживає в м.___________, вул._____________
№ 45 кв. 4, телефону немає
2. Іванова Марина Тимофіївна
проживає в м.________________, вул. ______________
№ 45 кв. 4, телефону немає
3. _____________ виконком м. ____________________
м. _________________, вул.. ______________________
телефон ________________.
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
«_____» ________________ 20___ р.
__________________районним судом м. __________________ ухвалено
рішення у справі за позовом Васильєва Леоніда Тимофійовича, Іванової Марини
Тимофіївни до мене, Іванова Василя Петровича, про визнання таким, що
втратив право користування жилим приміщенням, третя особа ______________ райвиконком м. _____________, яким позов задоволений.
Вважаю рішення суду незаконним и необґрунтованим, яке підлягає
безумовному скасуванню як таке, що ухвалене з порушенням норм
матеріального та процесуального права.
Я проживає в квартирі №4 по вул.. ________, 45 м. __________ більше
п’яти років, зареєстрований в ній зі згоди його колишнього основного наймача,
мого тестя Васильєва Тимофія Петровича, який помер у ______ році.
У квартирі знаходяться мої речі: меблі, одяг, книги, телевізор та ін.
Останні два роки я, дійсно, у квартирі буваю рідко, оскільки працюю
вахтовим методом за межами міста, про що відповідачі: син померлого
основного наймача та його дочка, а моя колишня дружина, знали. У них була
моя адреса тимчасового проживання. З квартирою я зв’язків не втрачав, на
зазначену адресу надходить для мене поштова кореспонденція, я передавав
Васильєву Л.Т. кошти для оплати комунальних послуг. Зазначені обставини
судом враховані не були, чим порушені вимоги статей 71,72 ЖК України,
оскільки визнати особу такою, що втратила право користування жилим
приміщенням можливо лише у випадку її не проживання у цьому приміщенні
визначений законом час без поважних причин. Моє тимчасове непроживання у
спірній квартирі викликано поважними причинами.
Крім того, суд позбавив мене належних мені за законом процесуальних
прав: брати участь у судовому засіданні, надавати докази, брати участь у
дослідженні доказів, давати пояснення, виступати у судових дебатах тощо. Я не
був у порядку, передбаченому ст..76 ЦПК України, належним чином
повідомлений про час і місце судового засідання, судових повісток не
одержував, у зв’язку з чим зазначені вище доводи судом не спростовані і не
оцінені в сукупності з іншими доказами.
На підставі ст..292, 294, 295, 296, п.5 ч.1 ст.307, п.3 ст.311 ЦПК України
ПРОШУ:
1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.
2. Скасувати рішення _____________ районного суду м. __________ і
передати справу на новий розгляд до того ж суду іншим суддею.
3. У порядку підготовки справи до апеляційного розгляду прошу:
1) вирішити питання про виклик свідків, згідно з доданою до скарги
заявою про забезпечення доказів; 2) вжити заходів щодо
забезпечення позову шляхом заборони відповідачам, Центру
приватизації оформляти документи про приватизацію спірної
квартири, які вже підготовлені.
4. Копія апеляційної скарги Апеляційному суду _________ області
надіслана.
Додаток: заява про забезпечення доказів; довідка про роботу вахтовим
методом; довідка поштового відділення про одержання кореспонденції; копія
зазначених документів і апеляційних скарг відповідно до кількості осіб, які
беруть участь у справі; квитанція про сплату судового збору та витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Дата
Підпис
218.
Справа № 22-ц-123/20___р.
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про скасування рішення суду першої інстанції
у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення
нового рішення
" __________ " _______________ 200__ р.
Судова колегія судової палати у цивільних справах Апеляційного
суду ________________області в складі: головуючого - судді Гапоненка І.Д.,
суддів - Орлова О.Д., Панченко Л.Д., при секретарі Міщенко В.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою
Рідченка Василя Кириловича
на
рішення _______________районного
суду __________ області від "____ "_____________ 200 _ р. по цивільній
справі за позовом Самсонова Віктора Петровича до Радченка Василя Кириловича
про відшкодування моральної шкоди,
ВСТАНОВИЛА:
У липні 200____ р. Самсонов В.П. звернувся до суду зі вказаною
позовною
заявою.
У
обґрунтування
своїх
вимог
він
посилався на те, що відповідач "____"________200___р. звернувся до
____________райвідділу міліції ___________області з безпідставною заявою, у
якій звинуватив Рідченка В.К. у ______________________________________
Керуючись статтями 301, 303, 304, п. 2 ст. 307,пп. З і 4 ст. 309, статтями
316, 317, 319 ЦПК України, судова колегія судової палати,
ВИРІШИЛА:
Рідченка
Василя
Апеляційну
скаргу
Кириловича задовольнити
частково.
Рішення _______________ районного суду ______________ області від
«____» _________________ 200___ р. скасувати.
У задоволенні позовної заяви Самсонова Віктора Петровича до Рідченка
Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди в розмірі___ грн
відмовити.
Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його
проголошення, однак може бути оскаржено шляхом подачі касаційної скарги
протягом двох місяців з дня набрання законної сили до суду касаційної
інстанції.
Головуючий суддя
(підпис)
Судді колегії
(підпис)
219.
Справа №6-123 кс/200___р.
УХВАЛА
про відкриття касаційного провадження у справі,
зупинення виконання рішення
" __________ " _______________ 200 _ р.
Суддя Верховного Суду України Петров Г.Д., розглянувши касаційну
скаргу Полтавченко Наталії Петрівни на рішення _____________ районного
суду м._____________ від "_____ "_____________200____р. та ухвалу судової
колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ________області
від "_ " ______ 200 __ р. та її ж заяву про зупинення виконання рішення по
цивільній справі за позовом Полтавчанко Наталії Петрівни до Власової Галини
Олексіївни про визнання права власності на частину будинку, встановлення
порядку користування будинком та земельною ділянкою,
ВСТАНОВИВ:
Касаційна
скарга
Полтавченко
Натапії
Петрівни
на рішення
_______________ районного суду м. ____________ від " __"_________ 200__р. ,
залишена без змін ухвалою апеляційного суду ____________ області
від
«___»____________ 200___р., якими їй в позові відмовлено, оформлена
відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України, подана в установлений законом строк
на касаційне оскарження.
У зв'язку з цим касаційне провадження у справі підлягає відкриттю
Заява Полтавченко Н.П. про зупинення виконання рішення суду підлягає
задоволенню, оскільки вона посилається на те, що відповідач має намір
продати спірний будинок, а наведені нею в касаційній скарзі доводи містять
ознаки неправильного застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права.
Керуючись ст. 328 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Відкрите
касаційне
провадження
за
касаційною
скаргою
Полтавченко Наталії Петрівни на рішення ____________районного суду м.
________ від " __ " 200 __ р . та ухвалу судової колегії судової палати у
цивільних
справах
Апеляційного
суду
___________області
від
"___"________200___р.
Витребувати із суду першої інстанції вказану цивільну справу, направити
копію касаційної скарги особам, які беруть участь у справі, та надати їм 10 днів
для подання можливих заперечень на касаційну скаргу.
Зупинити виконання зазначених судових рішень.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя
(підпис)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Номер відповіді, яку ви вважаєте правильною, обведіть кружечком.
1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.
З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.
Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.
Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.
Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний.
2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?
Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.
Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.
Рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.
Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.
Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.
3. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці. Парасці, Гал..ці,
Натал..ці, т..мяний, веселит..ся. Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр,
добровол..ці. Вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис.тіти, батьківський.
Батьківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці.
4.У якому рядку всі слова написано правильно?
Просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка.
Розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка.
Ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка.
Молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати.
Казка, дуб, лошка, діжка, юшка.
5.У якому рядку допущено орфографічну помилку?
Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.
З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.
Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.
Рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний.
М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять.
6.У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Донецький, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця.
Багатьма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні.
Кіл..це, вдал..ня, учительство, німец..кий, доч„ці.
Ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці.
Т..мяний, радіст.., користю, брен..кати, сім..десят.
7.У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?
С..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат.
Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но, в..кінг.
Р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон.
В..мпел, г..гант, в..траж, ф..рма, к..моно.
Ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут.
8.У якому рядку допущено орфографічну помилку?
Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.
Дев'ять, воз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.
Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.
Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.
П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.
9.У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні.
Тьмяний, різ..бяр, радіст.., сміх, корис..тю.
Снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.
Київ..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин.
Ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар...
10.У якому рядку допущено орфографічну помилку?
Акумуляція белетристика, грип, ідилія, колектив.
Бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра.
Імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голландія.
Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна.
Марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа.
11. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
З-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре.
Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма.
Мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити.
Голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла.
Духм-яний, прислів-я, полум-я, зв-язковий.
12. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.
Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.
Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.
Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.
Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.
13. У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?
З..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог.
Д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет.
В..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго.
Р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія.
Рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к.
14. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.
Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.
Тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути.
Рискнути, зап’ясний, хвастнути, провісник, шістнадцять.
Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.
15. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Прияз..нь, вічніс..ть, кіл..це, намороз.., Ткач..ов.
Вмивают..ся, присяд..те, майбутн..ого, миш..як, стан..те.
Кур...йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший.
С..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити.
Міс..кий, суспіль..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці.
16.У якому рядку всі слова слід писати з ь?
Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин.
Постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко.
В'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац...
Палец.., Хар..ків, сім..сот, с.огодні, утр..ох.
Одес.кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об.
17. У якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними
приголосними?
Повідь, міць, одіж, честь, молодість.
Сіль, тінь, піч, папороть, кров.
Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.
Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.
Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.
18.У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо?
Л..н, л..довик, тр..ох, льотчик, Мурав..в.
Син..го, кол-.ру, сер..зно, бад..рий, с.годні.
Вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти.
Ді..вий, нижн..го, с.мого, с.рбати, т..хкати.
Верхн..ого, л..х, тін..вий, д..готь, л..дяник.
19.У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
Ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін.
Арт..кль, Снгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф.
Л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма.
С.гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог.
Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія.
20.У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
1.
2.
3.
4.
5.
Черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний.
Бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд.
Голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий.
Матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст.
Сузір-я, з-юрмити, роз-ятрити, ін-єкція, п-єдистал.
21.У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
Пір-їна, Лук-ян, черв-як, мавп-ячий, б-язь.
Верф-ю, сузір-я, торф-яний, духм-яний, зв-язківець.
Ін-єкція, п-єдистал, миш-як, верб-я, об-єкт.
3-єднати, під-язичний, дит-ясла, б-юро, моркв-яний.
Монтеск-є, Руж-є, кур-єр, ф-юзеляж, р-юкзак.
22.У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Нанівец.., котит..ся, дніровс.кий, болгар..ський, уманський.
Вихован..ці, стіл..ці, бан..щик, зачісці, рибал..ці.
Брун..ці, шпил..ці, нян..ці, лял..ці, хустин..ці.
Рибон..ці, хат..ці, сон..ця, бул..йон, міл..йон.
Різ..бяр, нен..чин, виховател..чин, порт..єра, їдал..ня.
23. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
Р..туал, диспетчер, Вели кобр..танія, ц..фра, в..кінг.
Д..весант, д..ктор, б..льярд, Р..м, д..ригент.
Р..нг, континент, експеримент, К..тай, біографія.
Кред..т, гард..на, ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка.
З..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма.
24. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?
Незбагнен..ий, прикордон..ий, над..ністрянський, сон..ий, спален..ий.
Ускладнен..я, умовлян..я, вікон..иця, качен..я, століт..я.
Облич..я, стат..я, вугіл..я, наріч..я, спросон„я, спересерд..я.
Намагання, Іл..я, Ал..а, Ін..а, терт..я.
Юн..ат, спів..ітчизник, туман..ність, розріс.я, від..аний.
25. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох.
Ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці.
Встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер.
Кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці.
Черешень..ці, виріз..блюється, с..омий, павіл..йон, кіцьман..ський.
26. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?
Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм.
Ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, ф..рма.
Д..зель, с..мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа.
В..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, реж..м.
Ц..клон, ід..лія, т..тан, ф..ніш, Ч..каго.
27. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?
Угід..я, ворон..я, від..ти, щоден..о, впевнен..о.
Подорож..ю, тін..ю, ніс.я, пас.я, бадьоріст..ю.
Без..убий, ден..ий, хвилин..ий, роз..броїти, об..ігти.
Годин..икар, широче..ий, числен..ий, щаст..я, насін..я.
Священ..ий, старан..й, шале..ий, цін..ий, родин..ий.
28. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Брен..кіт, мід.., тес..ляр, т..мяний, ред…ці.
Нян..чити, знан.., дівчинон..ці, стан..те, рибал..ці.
Дон..чин, різ..бяр, місяц.., сердец.., сон..ця.
С..огодні, ган..ба, вос.мий, лял..чин, кул..ці.
Порт..єра, павіл..йон, міл..ярд, на гіл..ці, черешен..ці.
29. У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням йо?
Ра..н, кра..вий, га..вий, павіл..н, кол..ровий.
Ма..рить, медал..н, ма..р, Мурав..в, Пушкар..в.
Сер..зно, буль..н, міль..н, Вороб..в, зна..мий.
Ді..вий, ма..нез, ма..ріння, Солов..в, л..х.
Во..вничий, га..чок, л..тчик, д..готь, бо..вий.
30.У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Памороз.., сіл..ський, нян..чин, дон..ка, куз..ня.
Брун..ці, шпил..ці, перепіл..чин, виховател..чин, стіл..ці.
Сяд..те, порад..ся, смієт..ся, кін..ця, кіл..це.
Нен..чин, павіл..йон, рибал..ці, лял..чин, віл..но.
Поділ..ський, праз..кий, їдал..ня, колодяз.., несет..ся.
31.У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Порт..єра, кар..єра, ател..е, Монтеск..є, п..юре.
Фел..єтон, б..юджет, біл..ярд, комп..ютер, В..єтнам.
Міл..йон, павіл..йон, бул..йон, барел..єф, філ..м.
Н..ютон, ал..батрос, міл..ярд, конферанс.е, комп..ютер.
Б..юджет, б..юро, Мол..єр, компан..йон, шин..йон.
32. У якому рядку всі слова власне українські?
Вікно, тролейбус, штани, депо, вогонь.
Праска, ганчірка, квітка, громада, січкарня.
Сокира, телевізор, хата, рука, шапка.
Воля, телефон, каса, дім, готель.
Автобус, театр, страх, телефон, м'яч.
33.У якому рядку всі слова запозичені?
Денді, гай, гурт, шарф, зона.
Дебют, вахта, декада, декларація, гумор.
Плаття, коса, буряк, совість, воля.
Шоу, один, брат, фауна, залп.
Гуща, автор, клоун, портфель, квітка.
34.В якому рядку всі слова є термінами?
Суцвіття, святиня, мудрість, біоніка, сепсис.
Весна, рушник, лахміття, мармелад, абстракціонізм.
Синтез, антоніми, гіпербола, конгломерат, синус.
Менеджер, політика, троянда, маклер, варення.
Професія, кельти, обрамлення, морфема, пошта
35. У якому рядку всі слова є діалектизмами?
Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.
Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.
Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.
Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.
Лист, коромисло, предикат, бараболя, сумка.
36. В якому рядку всі слова є термінами?
Гороскоп, календула, префікс, трансмісія, груша.
Бюлетень, делегація, корінь, аташе, атом.
Суфікс, гастрит, тонометр, косинус, катет.
Рондо, геометрія, традиція, синус, кут.
Інженер, місія, конферансьє, демократ, амбіції.
37. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя рибалок?
1. Дати дьору; показувати зуби; не покладаючи рук; малювати темними
фарбами.
2. Ляпати язиком; брати за горло; загвинчувати гайки; заздрощі хапають.
3. Увірвалася вудка; ловити окунів; клювати на живця; змотувати вудки.
4. Бути під каблуком; прокладати дорогу; приший кобилі хвіст; серце співає.
5. Язиком не поверне; шукати вчорашнього дня; шкірити зуби; працювати як
мокре горить.
38. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя спортсменів?
1. Клепку загубити; сіяти ворожнечу; краєм вуха чути; з дорогою душею.
2. Брати бар’єр; нічийним рахунком; дати сто очок вперед.
3. Перед самим носом; пере ти дорогу; пролити кров; лізти в душу.
4. Переливати з пустого в порожнє; довга пісня; пускати півня; пекти раків.
5.Хоч греблю гати; не за горами; драти горло; давати жару.
39. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя моряків?
1. Закладати гачок; задніх пасти; устромляти пальці в колеса; припирати до
стіни.
2. Замовляти зуби; з вогню та в полум’я; замовити словечко; приховувати
правду.
3. Запустити пазурі; засукати рукави; западати в душу; зелена вулиця.
4. Читати нотацію; гнути спину; зуби гострити; каламутити воду.
5. Мчати на всіх парусах; брати на буксир; мертвий штиль; кинути якір.
40. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя кравців?
1. Пустити на дно; ну пуху ні пера; рятівне коло; ударити лихом об землю.
2. Не ликом шитий; тріщать по всіх швах; білими нитками шитий; як нитка за
голкою.
3. На всіх парусах; наставляти вуха; виходити на фінішну пряму; на
ловця і звір біжить.
4. Мертва точка; на хвості сидіти; мчати на всіх парах; хід конем.
5. Пустити на дим; плести сіті; бути на сьомому небі.
41.У якому рядку всі іменники II відміни мають у родовому відмінку
однини закінчення -а (-я)?
1. Вік, синтаксис, вітер, грам, понеділок.
2. Кілок, замок, Київ, пес, відмінок.
3. Склад (слова), вид, рід, борщ, спосіб.
4. Пісок, рій, парк, горох, лід.
5. Колекс, малюнок, хліб, бузок, сир.
42.У якому рядку всі іменники II відміни мають у родовому відмінку
однини закінчення -у (-ю)?
1.
2.
3.
4.
5.
Вік, Лондон, стіл, тиждень, учень.
Мед, університет, вітер, розум, сміх.
Гараж, жаль, камінь, Ужгород, рік.
Олівець, квадрат, штаб, театр, характер.
Зошит, ключ, інститут, парник, коридор.
43.У якому рядку при утворенні вищого ступеня порівняння у всіх
прикметників відбуваються звукові зміни приголосних основи г, ж, з у
словосполученні з суфіксом -ш-?
1.
2.
3.
4.
5.
Легкий, боязкий, слизький, ковзкий, різний.
Довгий, сторожовий, в'язкий, кавказький, тугий.
Дорогий, близький, низький, дужий, вузький.
Вологий, важкий, грузький, довший, старезний.
Свіжий, довжилезний, порожній, важкий, дорожній.
44.У якому рядку всі прикметники творять вищий, найвищий ступені
порівняння від інших основ?
1.
2.
3.
4.
5.
Прозорий, страшний, скромний, рішучий, вдалий.
Свіжий, молодий, дешевий, блідий, дерев'яний.
Великий, малий, поганий, гарний, добрий.
Щирий, високий, гіркий, сміливий, радісний.
Страшний, розумний, хитрий, кривий, холодний.
45.У якому рядку від усіх прикметників не можна утворити ступені
порівняння?
1.
2.
3.
4.
5.
Далекий, довгий, гострий, рідний, сухий.
Високий, близький, здоровезний, дорогий, німий.
Твердий, низький, босий, холодний, смисловий.
Кам'яний, прадавній, ясен, хворий, предобрий.
Сучасний, дужий, науковий, солодкий, сивий.
46.Спілкування - це:
А один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками,
почуттями, волевиявленнями з метою інформування;
Б не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений
століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних
звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;
В найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів
суспільної діяльності.
47. Що таке техніка спілкування?
А сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у
використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;
Б сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання;
В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які
закріплюються у процесі суспільної комунікації.
48. Культура усного і писемною мовлення полягає в тому, щоб...
А досконало знати мовні норми;
Б послідовно дотримуватись мовних норм;
В вивчати мовні норми;
Г використовувати мовні варіанти.
49. Мовний етикет — це:
А сукупність речень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність за
правилами певної мовної системи;
Б правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;
В модель побудови однотипних документів.
50. Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною
має таку послідовність:
А вітання, вибачення, прохання, подяка, вибачення, прощання;
Б вітання, знайомлення, прохання, вибачення, прощання;
В вітання, комплімент, прохання, подяка, прощання.
51. Відповідь адресата на зауваження може бути такою:
А вибачення, докір, з'ясування;
Б вибачення, заперечення, з'ясування;
В заперечення, пропозиція, подяка.
52.Яка словесна формула знайомлення без посередника є порушенням
мовної норми?
А Давайте знайомйтись!
Б Дозвольте відрекомендуватися!
В Пробачте, а Ви хто (будете)?
53.
Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою:
А я рахую, що цю книжку варто придбати;
Б я вважаю, по цю книжку варто придбати;
В я пропоную вам придбати цю книжку.
54. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:
А якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути
тактовним;
Б вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись
правил спілкування;
В вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним.
55. Що потрібно робити, щоб розповідь була цікавою:
А підібрати цікаву тему розмови, розповіді, має бути стислою й зрозумілою,
залучити слухачів до дискусії;
Б дібрати цікаву гему розмови, цікавитись людьми, які присутні, усміхатися;
В залучити слухачів до дискусії, наводити захопливі факти, вітатися першим.
56. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити
людину, то:
А вказуйте на її помилки у присутності інших, робіть це по-дружньому;
Б критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий
робить, як слід;
В вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене
зауваження.
57. Бесіда-це:
А спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень;
Б розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації,
вирішення важливих проблем;
В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які
закріплюються у процесі суспільної комунікації.
58. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:
А ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я»,
говорити швидко;
Б ретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди
співрозмовника;
В ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно
перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.
59. Яких вимог слід дотримуватись під час прийому відвідувачів?
А скласти графік прийому, суворо регламентувати час прийому відвідувачів,
обладнати відповідним чином приймальню, відповідати на телефонні
дзвінки;
Б призначити на посаду секретаря компетентну, виховану особу, прийом
здійснювати за потребою відвідувачів, слухати співбесідника уважно, з
розумінням;
В послуговуватися нормативною лексикою, не порушувати графік прийому
відвідувачів, виявляти витриманість і доброзичливість: не перебивати
відвідувача «на півслові».
60. Під час підготовки наради голова повинен:
А проконтролювати виконання поставлених завдань, подбати про запрошення,
визначити тему й дату проведення наради, враховуючи її актуальність;
Б визначній коло обговорюваних питань, визначити регламент, враховуючи
можливість виникнення дискусії, визначити коло учасників, продумати
механізм проведення дискусії;
В підготувати вступ, надіслати запрошення, вказавши тему наради, день, час і
місце проведення, створити доброзичливу атмосферу для спілкування і
прийняття рішень.
61. Яка найкраща цінність оратора?
А не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;
Б не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;
В говорити багато.
62. Доповідач мас знати таку попередню інформацію:
А тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на
зібранні; місце й час проведення;
Б тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час
проведення;
В програму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання,
круглого столу.
63. Вступ доповіді повинен містити:
А причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб
привернути увагу аудиторії;
Б переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування; В стисле
викладення суті проблеми.
64. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:
А суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;
Б висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;
В теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення
переконливих прикладів.
65. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:
А коли хочете когось переконати;
Б коли хочете відповісти на запитання;
В коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.
66. Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:
А говорити надто голосно;
Б говорити тихо;
В пристосовувати свій голос до обстановки, де відбувається спілкування.
67. Що таке телефонна розмова?
А розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення
важливих проблем;
Б різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками,
зумовленими екстрамовними причинами;
В одна з найпоширеніших форм публічного виступу.
68. Якщо телефонуєте Ви, то:
А насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для
бесіди;
Б насамперед запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;
В насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також
своє прізвище, ім'я та по батькові.
69. Якщо телефонують Вам, то:
А запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;
Б привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові;
В зніміть слухавку й назвіть організацію, яку Ви представляєте.
70. Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні:
А покласти слухавку й ще раз зателефонувати;
Б з'ясувати причину своєї невдачі;
В перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.
71. Зустрічні методи дебатування використовують на етапі:
А формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми;
Б обмін аргументами й запитаннями із залу;
останнє слово промовців.
72. Заспокійливий протест, умовне схвалення, підміна понять - це:
А способи дебатування;
Б зустрічні методи дебатування;
В помилки під час дебатів.
73. Помилками під час дебатів є:
А повторення аргументів з використанням різних мовних засобів;
Б намагання примусити опонента втратній орієнтацію;
В постійне вираховування незначних помилок опонента.
74. Перемовини мають такі стадії:
А визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування
мети; обмін думками та пропозиціями; закінчення перемовин.
Б визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування
мети; обмін думками та пропозиціями; підбиття підсумків перемовин та
виконання досягнутих домовленостей;
В аналіз ситуації, визначення позицій під час переговорів та можливих
варіантів вирішення проблеми; перемовини; підбиття підсумків перемовин
та виконання досягнутих домовленостей.
75. Фахівці з проблем усного ділового спілкування виділяють такі
принципи ведення перемовин:
А протистояння крайніх позицій сторін, сторони займають дружні позиції,
розуміння сторонами необхідності пошуку прийнятного для обох сторін
рішення;
Б розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин, визначення
інтересів сторін, розгляд взаємовигідних варіантів, застосування об'єктивних
критеріїв;
В формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, протистояння
крайніх позицій сторін, розгляд взаємовигідних варіантів.
76. Сімейна візитна картка містить наступну інформацію:
А ім'я та прізвище власника картки, адреса, номери телефонів;
Б ім'я, по батькові, прізвище, адреса, номери службових й домашніх телефонів;
В ім'я, по батькові, прізвище, номер телефону.
77. Документ- це:
А друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять
постійну інформацію;
Б основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність;
В сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.
78. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить
про його вірогідність та надає йому юридичної сили - це:
А резолюція;
Б віза;
В гриф затвердження.
79. На бланках дату підписання документа ставлять:
А під текстом зліва;
Б у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;
В у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього
місці.
80. Виберіть правильний варіант написання дати.
А 12.07.09; 12.07.2009 року; 12 липня 2009 року;
Б 2.01.2009; 2 січня 2009 року; 12.5.2009;
В 25.08.2009.; 25 січня 2009 року; 2009.02.21.
81. Виберіть правильний варіант оформлення грифа затвердження.
А ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи
підпис Г. В. Хижняк
23.09.2004.
Б «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом загальних зборів колективу
12.12.2001. №7.
В ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Педагогічного
коледжу
підпис Шеремет І.Д.
12.7.2003 р.
Г ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра освіти і науки України
18.01.2006. №75.
82. Правильно оформлено текст заяви в рядку:
А У зв'язку з написанням дипломної роботи прошу Вас надати мені відпустку
за власний кошт терміном на один місяць;
Б У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з
занять з 01.04 по 10.04.2009;
В Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію.
83. До трудової книжки заносяться такі відомості про працівника:
А прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження;
Б прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, стаж роботи;
В прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження, посада.
84. У якому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей характеристики?
А студентки І курсу Інституту української філології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ковальчук Олени
Ігорівни, 1987 року народження, освіта вища незакінчена;
Б Коваленка Олександра Івановича, учня 11 класу ЗОШ № 245 м. Києва, 1989
року народження, українця;
В Мельник Світлани Вікторівни, аспірантки кафедри англійської мови.
85. Виберіть правильний варіант оформлення тексту наказу.
А ПРИЗНАЧИТИ:
Микитенко Марію Іванівну на посаду вчителя історії з тижневим
навантаженням 16 годин, встановити посадовий оклад 2500 гривень;
Б ЗВІЛЬНИТИ:
з посади головного лікаря Сидоренко Вікторію Миколаївну за власним
бажанням згідно з поданою заявою від 25.07.2009 року;
В НАДАТИ:
Сірому Дмитру Ярославовичу, заступнику директора школи, чергову
відпустку з 1 липня по 28 серпня 2009 року па 48 робочих днів, за період
роботи.
86. Укажіть істинне твердження:
А трудова угода - це документ, яким регламентують стосунки між установою
та штатним працівником;
Б контракт - це документ, яким регламентують стосунки між установою та
позаштатним працівником;
В контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною в
письмовій формі.
87. Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку:
А про результати заліково-екзаменаційної сесії за 2008 рік;
Б студентки II курсу Кравець Ірини
про соціолінгвістичну практику;
В про навчально-виховну роботу за 2008-2009 н.р.
доцента кафедри фізіології та вищої нервової діяльності
Карплюка Сергія Вадимовича.
88. Довідка - це:
А обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки,
пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
Б письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому
описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих
завдань, службових доручень;
В документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і
діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ,
організацій, підприємств.
89. Заголовок до тексту службового листа оформлюють:
А посередині рядка з великої літери;
Б від межі лівого берега без відступу з великої літери;
В від межі лівого берега з відступом з великої літери.
90. Правильно оформлено адресу в рядку:
А
Б
В
Климчук Микола Михайлович
вул. Возз'єднання, 11, кв. 171,
м. Чернігів
Григораш Марії Сергіївні
с. Білилівка, Ружипський р-н
Житомирська область
34575
Савченко Оксана Володимирівна
вул. Космічна, 18, кв. 144,
м. Київ, 223, Україна,
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ РЕЧЕНЬ
Виберіть правильні визначення виділених понять.
Номер відповіді, яку ви вважаєте правильною, обведіть кружечком.
1. а) важке положення хворого
б) важкий стан хворого
в) Важке становище хворого
2. а) Виключно обдарована дитина
б) Винятково обдарована дитина
3. а) Особистий склад підрозділу
б) Особовий склад підрозділу
в) Особливий склад підрозділу
4. а)Діяти відповідно наказу
б)Діяти відповідно до наказу
в)Діяти відповідно з наказом
5. а) Пам'ятка архітектури
б) Пам'ятник архітектури
6. а) Підбивати підсумки
б)Підводити підсумки
в)Визначати підсумки
7. а) Чергування здійснюється круглу добу
б)Чергування здійснюється цілу добу
в)Чергування здійснюється цілодобово;
г)Чергування здійснюється круглодобово
8. а)Не дивлячись на метеорологічні умови
б)Незважаючи на метеорологічні умови
9. а)Звідси випливають такі висновки
б)Звідси витікають такі висновки
в)Звідси випливають слідуючи висновки
г)Звідси витікають слідуючи висновки
д)Звідси випливають наступні висновки
є) Звідси витікають наступні висновки
10. а) Дійсне законодавство
б)Діюче законодавство
в)Чинне законодавство
11.а) Проблема полягає у відсутності державного фінансування
б) Проблема заключається у відсутності державного фінансування
12. а) Комісія по справах неповнолітніх
б) Комісія в справах неповнолітніх
13. а) По вказівці деканата
б)За вказівкою деканату
в)По вказівці деканату
г)За вказівкою деканата
14.а) Діяти відповідно наказу
б)Діяти відповідно до наказу
в)Діяти відповідно з наказом
15. а) Звільнений по наказу директора
б) Звільнений за наказом директора
16. а) По вині керівництва
б) 3 вини керівництва
17. а) По новому методу
б) За новим методом
18. а) Завідуючій відділу
б)Завідуючій відділом
в)Завідувачу відділом
19. а) Звільнити по власному бажанню
б) Звільнити за власним бажанням
20. а) Відпустка по хворобі
б)Відпустка через хворобу
в)Відпустка у зв'язку з хворобою
21. а) Присвоїти чергове звання
б)Надати чергове звання
в)Привласнити чергове звання
22. а) Останніми часом в області збільшилась кількість суспільних
організацій
б) останнім часом в області збільшилась кількість громадських
організацій
в) останнім часом в області збільшилась кількість громадянських
організацій
23.а) Відігравати велике значення
б)Відігравати велику роль
в)Це має велике значення
г)Це має велику роль
24.а) Заслуговувати увагу
б)заслуговувати на увагу
в)заслуговувати уваги
25. а) Була проведена наукова конференція по підсумках конкурсу
б) Була проведена наукова конференція за підсумками конкурсу
26. а) Ввести в склад ректората
б)Ввести до складу ректората
в)Ввести в склад ректорату
г)Ввести до складу ректорату
27. а) виходячи з вищевикладеного, наказую
б) виходячи з вищевідзначеного, наказую
в) виходячи з вищезазначеного, наказую
г) виходячи з вищезгаданого, наказую
д) виходячи з вищеописаного, наказую
е) виходячи з вищевказаного, наказую
є) виходячи з вищенаведеного, наказую
28. а) Більшість студентів прийшла
б) більшість студентів прийшли
в) більшість студентів прийшло
29. а) згідно з розпорядженням
б) згідно розпорядження
в) згідно розпорядженню
30. а) Затвердити доповідь
б) Ухвалити доповідь
31. а) Підіймати питання
б) Висувати питання
в) Порушити питання
32. а) Ухвалити рішення
б) Схвалити рішення
в) Прийняти рішення
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в
Українській РСР» // Відом.Верхов.Ради – 1989. - №45. – Ст..631.
Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. –
Чинний від 01.01.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 33 с.
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990. – 231 с.
Боголюбов С.А. Язык закона / С.А.Боголюбов, И.Ф.Казьмин, М.Д.Локшина
и др.; Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Юрид. лит., 1990. – 192 с.
Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове
провадження. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 560с.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навч.посіб. –
Тернопіль: Підручники та посібники, 2004. – 255 с.
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч.посіб. –
К.: «А.С.К.», 2000. – 395 с.
Гринчишин Д. Словник-довідник з культури української мови /
Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2006. –
368 с.
Дрозд Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. –
Дніпропетровськ, «Пороги», 2008. – 206 с.
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч.посіб. – К.: Академія, 2005. –
368 с.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Л.: Бак,
2008. – 512 с.
Караванський С. Секрети української мови. - Л.: Бак, 2009. – 344 с.
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.
Конституція України. – Х.: Одіссей, 1997. – 48 с.
Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Навч.посіб. – К.: 2002. – 172
с.
Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та
редагування: Посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Парлам. вид-во, 2006. –
528 с.
Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підруч./ Л.І.Мацько,
О.М.Сидоренко, О.М.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.
Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калачник Ю.І. Ділова українська мова:
Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с.
Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч.посіб. – К.:
Либідь, 1999. – 240 с.
Російсько-український словник / За ред. В.В.Жайворонка. – К.: Абрис, 2003.
– 1402 с.
Словник іншомовних слів / За ред.. Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 1018
с.
Словник синонімів української мови: В 2 т./ А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк,
С.І.Головащук та ін. – К.: Наук.думка, 1999-2000.
Савицька Л.Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови.
– К.: Критика, 2005. – 464 с.
Савицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.:
Критика, 2003. – 336 с.
Сучасна українська мова / За ред.. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2005. – 487
с.
Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника: Навч.посіб. /
А.С.Токарська, І.М.Кочан. – Л.: Світ, 2003. – 312 с.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для
юристів: Навч. посіб. – К.: «Знання», 2008. – 413 с.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім..О.О.Потебні НАН України, Інт укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – 288 с.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до
оформлення документів. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 24 с.
Анти суржик: / За ред.. О.Сербенської. – Л., 1994. – 145 с.
Документ
Категория
Политология
Просмотров
1 251
Размер файла
526 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа