close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедра

код для вставкиСкачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ
МЕКТЕБІ
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ КАФЕДРАСЫ
«БЕКІТЕМІН»
Экономика, бизнес және әлеуметтік
ғылымдар Жоғары мектебінің
директоры Сабыров А.С.
_____________________________
«___» _________________ 2013 ж.
МОДУЛЬДЕГІ ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Экономикалық информатика
_____________inf 1105___________
(модуль шифры)
__Жалпы міндетті_____
(модуль түрі)
BA, 5В050900 - Қаржы, 5В050800 – Есеп және аудит, 5В050600 - Экономика,
5B050507 - Менеджмент
(модуль деңгейі (ВА/МА/Phd), мамандық шифры)
Кредит саны: 3
Оқыту түрі: Күндізгі
Семестр: 1, 2
Студенттер саны:
Астана 2013 жыл.
1
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін гуманитарлық және жаратылыстану
пәндері кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.м. Анетова А.Ж., оқытушы
Абильдина А.А. дайындады.
Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедра отырысында
талқыланды
Хаттама № ____ «_____» ______________________________ ___________ж.
Кафедра меңгерушісі Құсайынова Ж.Д.
______________ «_____» _____________________________ ___________ ж.
Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің оқуәдістемелік кеңесімен мақұлданған.
Хаттама № ____ «_____» ______________________________ ___________ж.
Төрайымы Сабыров А.С.
__________________ «_____» _________________________ ___________ж.
Жаңарту мерзімі «___» _________________________ 20___ ж.
2
ПОӘК мазмұны
1. Модуль пәнінің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компоненттен
болса);
2. Модуль пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы (таңдау бойынша компонент);
3. Модуль пәнінің бағдарламасы (Syllabus);
 Модуль пәнінің бағдарламасының (Syllabus)титульдік беті;
 Оқытушы туралы мағлұмат және байланыс ақпараты;
 Модуль пререквизиттері (Prerequisite module);
 Модуль мазмұны;
 Модуль пәнінің тәжірибелік, семинарлық, лабораториялық
сабақтарының тақырыптық жоспары;
 МБСӨЖ және СӨЖ орындаудың тақырыптық жоспары;
 Әдебиеттер тізімі;
 Студенттердің бағалары жөнінде ақпарат;
 Бағалау критерийлері;
 Аппеляция процедурасы.
 ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРЫЛУ КАРТАСЫ
4. Тәжірибелік және лабораториялық сабақтарды жүргізуге арналған
әдістемелік нұсқаулар;
5. Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулар (дәстүрлі, интерактивті
және инновациялық әдістер);
6. БТМ (Hand-outs)– белсенді таратпа материалдар;
7. Студенттердің оқу жетістіктерінің бағасы мен бақылаулар бойынша
материалдар (емтиханға дайындық сұрақтарының тізімі);
8. Мамандандырылған аудиториялар тізімі
3
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ
«БЕКІТЕМІН»
Экономика, бизнес және әлеуметтік
ғылымдар Жоғары мектебінің
директоры Сабыров А.С.
_____________________________
«___» _________________ 2013 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(syllabus)
Модуль пәнінің атауы: «Информатика»
Оқу нысаны: күндізгі болім
Барлығы - 3 кредит
Курс - 1
Семестр – 1
Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат
Лабораториялық сабақтар – 15 сағат
СОӨЖ - 23 сағат
Емтихан - 1 семестр
Жалпы көлемі – 135 сағат
А С Т А Н А – 2013 ж.
4
Пән оқытушысы туралы мәліметтер: Анетова Айжан Жакановна, техника
ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы, 330
каб., Абильдина Айгуль Аманжоловна, техника ғылымдарының магистрі, 325 каб.,
гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедрасы.
Ғылыми қызығушылығы: студенттердің ойлау қабілетін дамыту және студенттердің
шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту барысында ақпараттық технологияның көмегіне
жүгіну жолдарын арттыру.
Реквизит алды (пререквизиты): Оқытылатын пәнді меңгеру үшін информатика және
АЕТ, математика, физика пәндері бойынша базалық білімдер қажет.
Модуль пәнінің мазмұны: Ақпараттық технологиялар туралы жалпы мағлұматтар,
жаңа ақпараттық технологиялар, ақпараттық технологиялардың жіктелуі, негізгі
компьютерлік технологиялар, экономикалық объектілерді басқарудағы ақпараттық
жүйелердің орны мен ролі, қазіргі ақпараттық жүйелердің негізгі қамтамасыздандыру
бөліктері.
Пән мақсаты: информатика дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық
және тәжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика
элементтерін таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен
желілер туралы түсінік беру: студенттерге алгоритмдер мен блок схемаларды құруды үйрету;
компьютерлік графика негіздерімен және желілік қосымшаларды құрудың негізгі
концепцияларымен таныстыру.
Пән мәселесі: студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді
құруды және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту; қазіргі ақпараттық
технологиялар мүмкіндіктерін және олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік
желілер мен компьютердің программалық және ақпараттық жабдықтарының
перспективалары мен жағдайларын игеру.
Білім, дағды және қабілет минимумы: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесіні
меңгеруі керек:
- дербес компьютерде жұмыс әдістерін, операциялық жүйелерді, программалық
қамтамаларды, әртүрлі редакторларды, кестелік процессорларды, деректер қорын басқару
жүйелерін, қолданбалы программалар пакеттерін білу;
- компьютер көмегімен экономикалық және басқару мәселелерін шешуге алгоритмдер
мен программаларды құрастыру;
- экономиканың салаларындағы информациялық жүйелерді, деректер қорын жобалауды
және құруды үйрену;
- экономикалық ақпаратты талдау әдістерін, құрылымдауын, өңдеуін көрсете білу;
- арнайы экономикалық және басқару есептерді шешуге қолданбалы программалық
қамтамаларды қолданып үйрену;
- компьютерлік желілердің қызметтерін қолдану және дүниежүзілік ауқымды Internet
желісінің, E-mail, WWW,телекоммуникациялар қызметтерін қолдану;
- компьютерлік жүйелердің және информациялық технологиялардың жиі кездесетін
өзгерістерін қадағалау.
5
ПӘН МАЗМҰНЫ
Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
№
1.
2.
Модуль пәнінің тақырыптары мен мазмұны
Информатика және ақпараттық технологиялар.
1.1 Информатика пәні, объектісі және құрамдас бөліктері.
1.2 Ақпарат және оның түрлері, қасиеттері.
Санау жүйелері
2.1 Сандарды аудару әдістері.
2.2 Екілік арифметика.
Сағат саны
2
2
3.
Бульдік алгебра
3.1 Бульдік алгебра және компьютердің логикалық схемасы.
3.2 Графтар және ағаштар.Логикалық схемалар және логикалық машиналар.
2
4.
ЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері
4.1 Фон-Нейман типті ЭЕМ-нің құрылымдық сұлбасы. Тьюринг машинасы мен Пост машинасы.
4.2 Қазіргі заманғы есептеу техникасының архитектурасы
2
5.
Алгоритмдер теориясы
5.1 Алгоритмдер.Типтері мен қасиеттері, ұсыну формалары.
5.2 Алгоритмдік структуралар.
2
6.
Компьютердің программалық қамсыздандырылуы
6.1 ПҚ-ның құрамы және жіктелуі. Утилиттер. Драйверлер.
6.2 Операциялық жүйелер және олардың тарихы.
2
7
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
7.1 MS Office пакеті.
7.2 Мәтіндік редакторларға шолу. MS Word бағдарламасында мәтінді форматтау.
2
8
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
8.1 MS Word бағдарламасында Microsoft Equation 3.0. формулалар редакторымен жұмыс.
8.2 MS Word бағдарламасының қосымша мүмкіндіктері: мазмұн құрастыру, гиперсілтеме қою.
2
6
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
9.1 Кестелік процессорларға шолу. MS Excel бағдарламасының интерфейсі. Ұяшықтарды форматтау.
9.2 Ұяшық адрестері. MS Excel бағдарламасының функцияларын қолдану.
Диаграммаларды экономикалық статистикалық талдауларда қолдану
Кейс тақырыбы: Инвестициялық жобалардың таза ағымдық құнын қалай есептеу қажет?
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
10.1 MS Excel бағдарламасындағы қаржылық, статистикалық функцияларын қолдана отырып экономикалық
есептерді шешу.
10.2 MS Excel бағдарламасының көмегімен кредиттер мен займдарды талдау амалдары
Кейс тақырыбы:Қаржылық функциялар арқылы кредиттік пайызды қалай өлшейміз?
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
11.1 Деректер базасын басқару жүйелері. MS Access бағдарламасының интерфейсі.
11.2 MS Access бағдарламасында кесте құру.
2
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
12.1 Ms Access бағдарламасында кесте арасында байланыс орнату.
12.2 MS Access бағдарламасында форма құрудың әдістері.
Компьютерлік желілер.
13.1 Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар.
13.2 Желілер жөнінде жалпы мағлұмат, компьютерлердің желілік қарым-қатынасының қажеттілігі.
Экономикалық желілік бағдарламалық қамсыздандыру.
2
14
Компьютерлік графика негіздері
14.1 Компьютерлік графика түсінігі, түрлері. Растрлы және векторлы графикалық редакторларға шолу.
14.2 Растрлық графикалық редактормен жұмыс.
2
15
Ақпаратты қорғау негіздері
15.1 Ақпараттық қауіпсіздік және оның құрамалары.
15.2 Ақпараттық процестерге заңсыз енуден қорғау.
Барлығы – 30 сағат
2
9
10
11
12
13
2
2
2
30
7
Лабораториялық сабақтардың тақырыптық жоспары
№
1.
Тақырыптар мен мазмұны
1.3 Компьютерде ақпаратты ұсыну формалары
Объем в часах
1
2.
Дискретизация ұғымы, белгіленген және жылжымалы үтірлі сандармен арифметикалық амалдарды
орындау.
1
3.
Логикалық амалдармен жұмыс. Логикалық схемалар құру
1
4.
Дербес компьютердің негізгі құрылғылары.
1
5.
Жалпы мақсаттағы программалау тілдері.
1
6.
Антивирусты қорғау. Архиваторлар.
1
7.
MS Word программасында кесте құру және оны өңдеу.
1
8.
MS Word программасының графикалық мүмкіндіктері.
1
9.
MS Excel бағдарламасының қаржылық функцияларын қолдану.
1
10.
MS Excel бағдарламасының логикалық функцияларын қолданып экономикалық есептерді шешу.
1
11.
MS Access. Деректерді іздеу, фильтрлеу.
1
12.
MS Access бағдарламасында есеп құру.
13.
Желілер топологиясы.
1
14.
Растрлық графикалық редактормен жұмыс.
1
15
Локалді компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.
1
Барлығы
15
8
ОБСӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын орындау мен тапсырудың тақырыптық жоспары
Модуль пәнінің атауы: Экономикалық информатика
Та
қы
ры
п
№
СӨОЖ (контактілік және консультативті)
1.
Ақпараттың өлшем бірліктері. Компьютер 1 с.,
тарихындағы ұлы танымал ғалымдар.
1 апта
Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары
мен сұрақтары
СӨЖ
Тапсыру
мерзімі
(апта
және
сағат
көлемі)
Өткізу
формас
ы
Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары
мен сұрақтары
Тапсыру
мерзімі
(апта
және
сағат
көлемі)
Контак
тілі
Әлемдегі ақпараттық технологиялардың даму
деңгейі бойынша бәсекелестікке шолу.
1 с, 1-апта Реферат,
ауызша
сұрау
ҚР-да компьютерлік сауаттылықтың деңгейі,
тарихы.
1 с, 2-апта ауызша
Электрондық үкіметтің инфрақұрылымы.
1 с, 3-апта Презента
ция,
2.
3.
Компьютердің логикалық
Логикалық есептер шығару.
элементтері. 1 с,
3 апта
Контак
тілі
Өткізу
формасы
баяндама
4.
5.
6.
Программалау тілдерінің даму тарихы.
1с,
5 апта
Контак
тілі
Компьютердің аппараттық жабдықтамасын
өндіруші әлемдік компаниялар.
1 с, 4-апта реферат
Компьютердің перифериялық
құрылғыларының сипаттамасы және оларды
өндіруші әлемдік компаниялар
1 с, 5-апта Реферат,
ауызша
сұрау
Unix, Linux, Macintosh ОЖ туралы жалпы
түсінік. Даму тарихы мен нұсқалары.
1с, 6-апта
Презента
ция құру
9
7.
Баспалық жүйелер.
1 с,
7 апта
консул Adobe InDesign, Adobe PageMarker
ьтативт бағдарламалары туралы жалпы түсінік.
і
Текстік редакторлардың шығу тарихы,
форматтары. Текстік форматтарды
конвертациялау.
Кестелік процессор көмегімен
амортизациялық активтердің параметрлерін
есептеу
5 с, 8-апта реферат
Prezi.com онлайн жүйесінде презентация
құрудың жолдары.
5 с, 10апта
ауызша
консул Prezi.com онлайн жүйесінде презентация
ьтативт құрудың жолдары.
і
Құжаттарды тану негіздері мен
бағдарламалық қамсыздандырылуы.
4 с, 11апта
ауызша
1 с, 12апта
реферат
консул Эксперттік жүйелер.
ьтативт
і
Әлемдік IT компаниялардың экономикалық
дағдарысқа төтеп беруі
1 с, 13апта
реферат
1 с, 14апта
баяндама
контак
тілі
1 с, 15апта
Ауызша
сұрау
8.
9.
Мультимедиялық бағдарламаларға шолу 1 с,
жасау.
9 апта
контак
тілі
10.
11. “E-learning” электрондық оқыту жүйесі. 1 с,
Электронды оқыту әдістері.
11 -апта
12.
13. Web қосымшалар және оларды жасақтау
технологиялары.
1 с,
13 апта
14.
15. Антивирустық
жіктелуі, рейтингісі.
бағдарламалардың 1 с,
15 апта
8 сағат
3 с, 7-апта баяндама
5 с, 9-апта ауызша
15сағат
Барлығы: 23 с.
10
ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер
1. Аяжанов С.С. Информатика: оқу құралы. Аст.2011.- 236б.
2. Аяжанов С.С. Компьютерлік желілер: оқулық. Алм.2011.- 240б.
3. Көксеген Ә.Е. Алгоритмдеу және программалау тілдері: оқулық. Алм.2011.- 192б.
4. Хакімова Т. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері: оқу құралы. Алм.2009.- 196б.
5. Демидчик Н.Н. Использование MS Excel и MS Access в экономических
информационных системах: Учебное пособие.- Астана, 2012. – 118 с.
6. Н. В. Макарова, В. Б. Волков. Информатика: Учебное пособие. Изд.: Питер, 2011. –
576с.
7. Грошев А.С. Информатика: Учебник для вузов. Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та,
2010. – 460с.
Қосымша әдебиеттер:
1. Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Р.Дүзбаева, Г.Мадьярова, Windows 95/98 операциялық
жүйесі. Лабораториялық практикум. Алматы 2002 ж.
2. Информационный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – М. :
ИНФРА-М, 2012. – 400 с. – ISBN 978-5-16-003814-8.
3. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е. А. Кандрашина.
– М.: Дашков и К, 2012. – 220с. –ISBN 978-5-394-01579-3.
4. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере
[Текст] : учеб. пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. – М. : Дашков и К, 2012. –
304 с. – ISBN 978-5-394-01213-6.
5. Гуда, А. Н. Информатика. Общий курс [Текст] : учебник / А. Н. Гуда и др.; под ред.
В. И. Колесникова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 400 с. – ISBN 978-5-39401088-0.
6. Демидов, И. В. Логика [Текст] / И. В. Демидов; под ред. Б. И. Каверина. – 7-е изд. –
М. : Дашков и К, 2012. – 348 с. – ISBN 978-5-394-01624-0.
7. Калабухова, Г. В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные
технологии [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Калабухова, В. М. Титов. – М. : ФорумИнфра-М, 2011. – 336 с. – ISBN 978-5-8199-0321-6.
8. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] :
учеб. пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. – М. : Дашков и К, 2012. – 304 с. ISBN 978-5-394-01730-8.
9. Пауэлл Т. Web-дизайн. - 2-е изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. - СПб.: БХВПетербург, 2004. – 1072 с.
10. Сергеева И.М., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: Учебник. –
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 336 с.
11
Глоссарий
Ақпарат термині латынның түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымдарды білдіретін
“information” сөзінен шыққан. Ақпарат – бұл қоршаған орта туралы анықталмағандықты
білдіретін мәліметтер.
Ақпараттық үрдіс - ақпаратты қабылдау, алмастыру, өңдеу және қолдану үрдісі.
Ақпаратты қорғау – ақпараттың сыртқа шығуын, оның ұрлануын, жоғалуын,
рұқсатсыз жойылуын, өзгертілуін, рұқсатсыз көшірмеленуін болдырмау үшін жүргізілетін
шаралар кешені.
Ақпараттандыру – адам қызметінің қоғамдық мәні бар барлық түрлерінде ақиқат
білімдердің толық және дер кезінде пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған
шаралар кешенін іске асыру.
Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету жолында ақпаратты сақтау, өңдеу
және басқаларға беру үшін пайдаланылатын құралдардың, әдістердің және адамдардың
өзара байланысты жиыны.
Ақпараттық ресурстар – кітапханаларда, мұрағаттарда, қорларда, мәліметтер
банкілерінде және басқа да ақпараттық жүйелерде жеке құжаттар немесе олардың
жиымдары түрінде шоғырланған мағлұматтар жиынтығы.
Алгоритм - орындаушының белгіленген мақсатқа жетуіне бағытталған түсінікті
ұйғарым.
Алмасу буфері – құжаттар мен қосымша программалар арасында мәтіндік немесе
графикалық информация алмасуға арналған жад аймағы.
Антивирустық программа – компьютер программаларына зақым келтіретін
вирустарды табатын, әрі олардың кері әсерін жоятын программа.
Архивтеу – файлды немесе файлдар тобын тығыздау процесі.
Аппараттық жасақтама – компьютерлік жүйенің жҗмыс істеуіне қажетті барлық
аппараттық құралдар жиынтығы.
Байт – 8 биттен тұратын ЭЕМ жадының немесе ондағы мәліметтердің бірлігі.
Бейнеадаптер – монитордағы бейнені басқару үшін бас тақшаға орнатылған немесе
кеңейтуге арналған қосқыштарға жалғанатын схемалық тақша.
Бейнекарта – бейнекамера, бейнемагнитафон немесе кез-келген басқа композитті
сигнал көзінен алынатын бейнемәліметтерді дисплей экранына шығаруға мүмкіндік
беретін, компьютерлік графикамен және бейнемәліметтермен жұмыс істеуге арналған
құрылғы
Гипермәтін - экранда ашық тҗрған құжаттың бір бөлігінен екінші бөлігіне жылдам
ауысуды жүзеге асырады.
Дербес компьютер – жеке пайдаланушыға арналған кіші өлшемді жөн бағалы,
өмбебап микропроцессор; үстелге қоятын, ықшамды, қалтаға салып жүретіндей етіп
жасалған, жеке пайдаланушыға арналған компьютер.
Десте – желі арқылы тасымалданатын мәліметтерді сипаттайтын жалпы аталым.
Домен – бір бір компьютерден басқарылатын немесе желілік түйіннің жалпы
басшылығымен жұмыс істейтін қатынастар әрекетінің немесе желілік ресурстардың тобы.
Драйвер – сыртқы құрылғылармен байланыс жасайтын жүйелік программа.
Жад – мәліметтерді қабылдауға, сақтауға және беруге арналған ЭЕМ-нің
функционалдық бөлігі.
Жедел жад – берілген мезетте атқарылатын программалар мен оларға дер кезінде
қажетті мәліметтерді сақтайтын электрондық жад.
Жергілікті желі (локальная сеть) – жалпы мақсаттағы байланыс құралдарын
пайдаланбайтын, бір-біріне жақын орналасқан компьютерлердің есептеу желісі.
Компьютерлік желі – мәліметтерді компьютер арасында жеткізетін бір-бірімен
телеқатынас құру құралдары.
12
Конструктор – мәліметтер қоймасы нысандарының (кестелер, сұраныстар,
формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтап, құрастыру
режимі.
КЭШ жад – процессор мен жедел жад арасында буфер ретінде қолданылатын
мәліметтер алу уақыты жедел жадқа қарағанда өте жылдам жад түрі.
Информатика - адам өмірінің әр түрлі салаларында ақпараттың құрылымы мен
жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және қолдану мәселелерін
зерттейтін жас ғылыми пән.
Программалық жасақтама – белгілі бір типтегі есептеуіш машиналарға арналған
программалар жиынтығы; компьютерлерге арналған алгоритмдер мен программаларды
әзірлеу.
Санау жүйесі – сандық мәліметтерді көрсету үшін керек тәсілдер мен ережелердің
келісілген жиынтығы.
Қолданбалы программалық жасақтама – қолданушының нақты есептерін шешуге
арналған программалар жиынтығы.
Сыртқы жад – мәліметтерді ұзақ сақтауға арналған алынып-салынатын жад
құралдары (магниттік диск, иілгіш магниттік диск т.с.с.).
Слот – компьютердің жүйелік тақтасында кеңейтудің алып-қосу ойығы.
Стример – қатқыл дискідегі мәліметтерді резервке сақтап қоюға арналған көлемді
мәліметтер жинақтайтын магниттік таспадағы компьютерлік магнитофон.
Мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ) – мәліметтер қорымен жҗмыс
істеуге арналған, оны басқару мен түрлендіруді жүзеге асыратын программалар
тобы.
Мәліметтер қоры (МҚ) – бір-бірімен байланысқан әртүрлі ақпарат көздерінен
алынған мәліметтерді бір жерге жинақтап сақтау.
Модем – компьютерлік желілері жүйесінде цифрлық сигналдарды аналогты түрге
және керісінше түрлендіретін модулятор және демодулятор құрылғылары.
Операциялық жүйе – компьютер мен қолданушы арасындағы диалогты
ұйымдастыратын, компьютерді және оның ресурстарын басқаратын, компьютердің
барлық аппараттық құралдарының жұмысын үйлестіретін өзара байланысқан жүйелік
программалардың жиынтығы.
Файл - белгілі бір атаумен аталып, реттеліп жазылған байттар тізбегі, дискідегі
аталған аймақ.
Файл пішімі – файл мәліметтерін дискілрде сақтау, экранда немесе қағазда бейнелеу
тәсілдерін анықтайтын оның құрылымы.
Электрондық почта – компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелтуді,
хабарларды оқу мен сақтауды жасақтайтын қызметтік программалар жүйесі.
Шебер (Мастер) – белгілі бір мақсатта шектеулі әрекеттер жиынын біртіндеп
орындайтын программа.
Утилиттер – операциялық жүйенің мүмкіндіктерін кеңейтетін көмекші
программалар.
Форма – мәліметтерді экранда бейнелеу жолы немесе оларды басқару
мүмкіндіктері.
13
Білімді бағалаудың жалпы шкаласы
Аттестациялы
қ әріптік баға
Балдардың
сандық
эквиваленті
Оқу пәнін меңгеру
дәрежесінің %-дық
мөлшері
Дәстүрлі жүйе
бойынша
баға
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60,64
55-59
50-54
0-49
Өте жақсы
Жақсы
Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз
Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық мөлшері төмендегідей анықталады:
Егер де модуль бір пәннен құралса, онда сол пән бойынша қорытынды
бақылаудың нәтижесі модуль бойынша қорытынды баға болып табылады.Мұнда пәннің
оқу бағдарламасында қарастырылған жұмыс түрлері (практикалық, зертханалық, есепграфикалық, курстық) бойынша бағалар да қорытынды бағаға кіреді және төмендегі
формула бойынша есептеледі:
ИМ 
Р1  Р2
 0,6  Э  0,4
2
мұндағы:
Р1 және Р2 – бірінші және екінші аралық бақылау бағалары;
Э – емтихан бағасы;
ИМ – пән модуліне қорытынды емтихан бағасы;
0,4 және 0,6 – сәйкесті емтихан бағасы мен аралық бақылау бағасының салмақ
коэффиценті.
Егер модуль бірнеше компоненттерден тұратын болса, онда емтихан негізгі
компоненттен (Эок) болады, ал басқа компонентердің қорытынды бақылау түрі реферат,
эссе, жобалық жұмыс, курстық жұмыс (Эдк) болып табылады және төмендегі формула
бойынша есептеледі:
ИМ 
Эок  Эдк(ККМ)
 0,6  Э  0,4
2(ККМ)
мұндағы:
Эок – негізгі компонент бойынша емтихан;
Эдк – басқа компоненттер бойынша емтихан;
ККМ – модульдің компоненттер саны;
0,4 және 0,6 – сәйкесті емтихан бағасы мен аралық бақылау бағасының салмақ
коэффиценті.
ИМ – пәндер модуліне қорытынды емтихандық баға.
Студенттердің бiлiмдерiн бағалау шкаласы
14
«Өте жақсы» бағасы (А; 4,0;95-100%; А-; 3,67;90-94%) егер студент бағдарлама
материалын толық меңгергенін көрсетсе және қандай да қателіктер, дәлсіздік жібермеген
болса, жұмыстың бақылау тапсырмаларын, коллоквиумдарды, үй жұмыстарын өз
уақытында және дұрыс орындаса, егер ерекше ойлау қабілетін көрсетсе, ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен айналысса, пәнді оқу барысында өз бетімен қосымша ғылыми
әдебиеттерді қолданса, өз бетімен бағдарлама материалдарын жүйелей алатын болса
қойылады.
«Жақсы» бағасы (В+;3,33; 85-89%; В; 3,0; 80-84%; В-; 2,67; 75-79%) егер студент
бағдарлама материалының 75% -нан төмен емес бөлігін меңгерген, есептеулерде
(жауаптарда) өрескел қате жібермеген, бақылау жұмыстарын, тапсырмаларды,
коллоквиумдарды, үй тапсырмаларын өз уақытында орындаған және оларды
принципиалды ескертулерсіз тапсырған, оқытушылардың нұсқаулары бойынша қосымша
әдебиеттерді қолданған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысқан, жіберілген
принципиалды емес дәлсіздікті немесе принципиалды қателіктерді студенттің өзімен
түзетілген, оқытушының көмегімен бағдарлама материалын жүйелей алатын болса
қойылады.
«Қанағаттанарлық» бағасы (С+; 2,33; 70-74%; С – ;2,0; 65-69%; С-; 1,67; 60-64%;
D+; 1,33; 55-59%; D; 1,0;50-54%) егер студент бағдарлама материалының 50% -нан төмен
емес бөлігін меңгерген болса, бақылау және лабораториялық жұмыстарын, үй
тапсырмаларын орындау барысында оқытушының көмегін қажет етсе, коллоквиум
тапсыру барысында дәлсіздік және принципиалды емес қателіктер жіберсе, зерттеу
жұмыстарында белсенділік көрсетпесе, тек оқытушы көрсеткен оқу әдебиеттерімен ғана
шектелсе, материалды жүйелеуде ауыр қиыншылық көрген жағдайда қойылады.
«Қанағаттанарлық емес» бағасы (F; 0; 0-49%) егер студент бағдарламада
қарастырылған
негізгі материал білімінде кемшіліктерді байқаса, бағдарламамен
қарастырылған материалдың жартысынан көбін меңгермеген, пән бағдарламасының
жартысынан көбін меңгермеген, жауаптарда принципиалды қателіктер жіберген болса,
ағымдық, аралық және қорытынды бақылау түрлерімен қарастырылған жеке
тапсырмаларды орындамаған, бағдарламамен қарастырылған барлық негізгі әдебиетпен
жұмыс істемеген болса қойылады.
Апелляцияға беру тәртібі. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген студент
емтихан өткізілген соң келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияға береді. Емтихан
сессиясы кезінде (аралық аттестаттау) ректордың бұйрығымен біліктілігі апеллирленетін
пәннің профиліне сәйкес келетін оқытушылардан тұратын апелляциялық комиссия
құрылады.
Берілген күннен бастап екі күн ішінде арызды студент пен оқытушының қатысында
апелляциялық комиссия қарайды.
Апелляция нәтижелері хаттамамен оформляется және оның шешімі негізінде
студентке жеке емтихандық ведомості жасалады. Ол негізгі емтихандық ведомостіге қоса
тіркеледі.
Апелляция нәтижелері хаттамамен рәсімделеді және оның шешімі негізінде
студентке жеке емтихан ведомостісі жасалады да, ол негізгі емтихан ведомостісіне қоса
тіркеледі.
Студент апелляция нәтижелерімен таныстырылуы (ауызша немесе жазбаша) қажет.
Апелляция пәні болып табылмайтын емтихандар бойынша бағаны өзгертуге рұқсат
етілмейді.
15
3.ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРЫЛУ КАРТАСЫ
Информатика және есептеуіш техникасы.
Оқулықтармен қамтамасыздандыру - 2011-2012ж.
Авторлары
Беркинбаев К.М.,
Нуруллаев А.Н.
Беркінбаев К.М.
Беркінбаев К.М.и др
Брелсфорд Г.
Вершинин М.С.
Васильева В.С.
Власов К.П.
Гаврилов О.А.
Гусев В.С.
Гусев В.С.
Демидчик Н.Н.
Джапарова Г.А.
Дубовиченко С.Б.
Демина О.А.
Еремин Е.А.
Жапарова Г.Ә.
Жданов А.
Каймин В.А.
Козырев А.А.
Кушниренко А.Г.
Кушниренко А.Г.
Левин А.
Линд Д.
Ловери, Джозеф В.
Макарова Н.В.
Макарова Н.В.
Мамаев Е.
Мэрдок К.А.
Мак-Клар С. и др.
Остерлох Х.
Пауэлл Т.
Попов А.
Попов В.
Праг К.Н. и др.
Праг К.Н. и др.
Полонская Е.Л.
Рандал Н. и др.
Семенов М.В.
Сергеева И.И.
Степанов А.Н.
Симонян Р.В.
Стивенс Р.
Сарсенбиева Н.Ф.
Симонович С.В.
Атауы
Шығ.жылы
Практикум по программированию (СД-диск)
2006
Информатика: Оқулық
Компьютерлік модельдеу негіздері
Секреты Windows 2000 Server
Политическая коммуникация в интернете . . .
Обслуживание ПК своими руками.
Теория автоматического упарвления.
Курс правовой информатики.
Освоение Internet. Самоучитель.
Поиск в Internet. Самоучитель.
Использование MS Excel и MS Acces в экономических системах.
Основы информатики. Уч. пос.
Компьютерные сети и интернет
Экзамен по информатике.
Популярные лекции об устройстве компьютера.
Информатика негіздері: Оқу құралы
Flash 5: Краткий курс.
Информатика для юристов и экономистов/ Под. ред. С.В.Симонова.
Информатика и ЭВМ: Учебная программа / Сост.: Б.Б.Оразбаев и др.
Информатика негiздерi ж„не ЭЕМ
Интернет - это интересно/Лозовский Л.Ш.
Информатика/ А.Н.Данчула. Учебник.
Информатика.
Информатика. Учебник
Информатика мен есептеуіш техника негіздері
Основы информатики и вычислительной техники.
Самоучитель работы на компьютере.
Лотес нотес и Домино 5/6 Энциклопедия
Библия пользователя.
Информатика
Информатика
Для профессионалов Microsoft, SQL, Server
3ds max 4: Библия пользователя.
Секреты хакеров
Осваиваем микрокомпьютер в 2-х кн. Кн.2/Б.Р.Смит
ТСР/Семейство протоколов передачи данных
WЕВ – дизайн.
Excel: Практическое руководство.
Практикум по интернет – технологиям: учебное пособие.
Access 2000: Библия пользователя
Ассеss 2000. Библия пользователя.
Правовая информатика и кибернетика
Язык НТМL. Самоучитель.
Использование Microsoft Front Page 2002: Спец. издание.
Информатика: Экзаменационные ответы.
Информатика. Учебник.
Информатика. Учебник.
Компьютер для юристов.
Тестирование и отладка программ.
Windows ортасында жұмыс істеу
Справочное пособие для администраторов LOTUS
Самоучитель работы на компьютере/ Левин А.
Компьютер и уход за ним: практическое руководство по эффективному
2005
2006
2000
2001
2004
2007
2000
2004
2004
2002
2004
2001
2004
2003
2006
2001
2001
1998
2001
2000
2004
2000
2002
1998
1993
2001
2003
2003
2002
2007
2001
2002
2001
1989
2002
2004
2001
2002
2002
2004
1993
2004
2002
2001
2006
2006
1998
2001
2004
Дана
.
2
100
100
1
1
3
3
14
1
2
3
10
5
3
3
1
2
2
6
5
30
10
30
2
8
1
5
1
2
3
97
1
1
1
1
1
2
1
2
1
85
3
3
1
10
2
1
5
1
21
1
1
3
2000
2004
16
Симонович С.В.
Фигурнов В.
Фигурнов В.
Фигурнов В.
Фигурнов В.
Фридланд А.Я.
Хелворсон М. и др.
Хэлворсон М. и др.
Шафрин Ю.А.
обслуживанию компьютера.
Информатика для юристов
IBM PC для пользователя
IВМ РС для пользователя
IВМ РС для пользователя
IВМ РС для пользователя
Информатика и компьютерные технологии. Основные термины: Толковый
словарь: более 1000 понятий.
Эффект работы с Microsoft Office 2000.
Эффективная работа: Мicrosoft Office System
Информационные технологии ч.1. основы информ.
Дополнительная литература
Лучшие рефераты по информатике
1994
1997
1998
1999
2003
100
3
14
1
24
3
2002
2004
1999
1
41
2
2002
1
17
18
Документ
Категория
Компьютеры, Программирование
Просмотров
336
Размер файла
68 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа