close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

dr hab. Denis Solodov - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

код для вставкиСкачать
Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, katedra
Dr hab. Denis Sołodow, adiunkt Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej,
Wykaz dorobku naukowego (chronologicznie)
I.
Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
II.
Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index
for the Humanities
III.
Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•
Sołodow D. Reformy prawa i procesu karnego w Rosji i ich wpływ na
kryminalistykę, „Białostockie studia prawnicze. Zeszyt 11”, Temida 2, Białystok, 2012, s. 185203, ISBN 1689-7404.
•
Sołodow D. Badania wariograficzne w rosyjskim procesie karnym, Przegląd
policyjny, nr 1 (109), 2013, s. 163-171.
•
Sołodow D., Ślady wirtualne w praktyce ścigania karnego i kryminalistyce
rosyjskiej, Przegląd policyjny, 2 (110), 2013, s. 161-169.
IV.
Autorstwo (współautorstwo) monografii
•
Sołodow D., Procesowe i taktyczne decyzje śledczego. Istota, problemy
optymalizacji podjęcia – podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu, Woroneż 2004, 156 s., ISBN 5-9273-0467-2 (Солодов Д. А. Процессуальные и
тактические решения следователя (сущность, проблемы оптимизации принятия) –
учебное
пособие, Издательство
Воронежского
государственного
университета,
Воронеж 2004, 156 с.).

Bajew O. J., Sołodow D., Prowadzenie czynności śledczych – kryminalistyczna
analiza k.p.k. Rosji, praktyka, zalecenia dla praktyków, Wydawnictwo „Eksmo”, Moskwa
2008, 203 s. ISBN 978-5-699-29312-4 (Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий : криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации профессионалов : практическое пособие, Издательство „Эксмо”, Москва 2008, 203 c.
1

Bajew O. J., Sołodow D., Prowadzenie czynności śledczych – kryminalistyczna
analiza k.p.k. Rosji, praktyka, zalecenia dla praktyków, Wydanie drugie, zmienione i
rozszerzone, Wydawnictwo „Eksmo”, Moskwa 2010, 236 s., ISBN 978-5-699-41313-3 (Баев
О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий : криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие, Издание 2-е, Издательство „Эксмо”, Москва 2010, 236 c.).

Sołodow D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej,
Wydawnictwo Volumina, Olsztyn-Szczecin 2012, 229 s., ISBN 978-83-62905-52-2
V.
Redaktor naczelny wieloautorskich monografii (podręczników akademickich)
VI.
Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii

W. W. Mozjakow, S. I. Girko, G. W. Malcew, I. N. Barcic (red.): Komentarz do
Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo „Kniga-Serwis”, Moskwa
2003, s. 616-637, 665-707, we współautorstwie z O. J. Bajewym, ISBN 5-94909-118-3 (В. В.
Мозяков, С. И. Гирько, Г. В. Мальцев, И. Н. Барциц (ред.): Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации (научно-практическое издание), Книга-Сервис, Москва 2003, с. 616-637, 665-707 (в соавторстве c О. Я. Баев),

O. G. Kowalew (red.): Komentarz do Kodeksu Postepowania Karnego Federacji
Rosyjskiej, Wydawnictwo „Izdatielsko-torgowaja korporacja „Daszkow i K”, Moskwa 2005, s.
637-658, 688-731, we współautorstwie z O. J. Bajewym, ISBN 5-94798-736-8 (О. Г. Ковалев
(ред.): Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва 2005, с. 637-658,
688-731 (в соавторстве c О. Я. Баев),

S. I. Girko (red.): Komentarz do Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej – Część
Szczegółowa, Wydawnictwo „„Izdatielsko-torgowaja korporacja „Daszkow i K”, Moskwa
2005, s. 164-249, we współautorstwie z O. J. Bajewym, ISBN 5-94798-729-5 (С. И. Гирько
(ред.): Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). Особенная часть, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва 2005, с. 164-249
(в соавторстве c О. Я. Баев),

Rosyjskiej,
A. A. Czekalin (red.): Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego Federacji
Wydawnictwo
„Ekzamin”,
Moskwa
2006,
s.
502-519,
540-573,
we
współautorstwie z O. J. Bajewym, ISBN 5-472-02162-6 (А. А. Чекалин (ред.): Комментарий
2
к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), Издательство «Экзамен», Москва 2006, с. 502-519, 540-573 (в соавторстве c О. Я. Баев).

O. J. Bajew (red.): Kryminalistyka: zbiór zadań i przykładów, Wydawnictwo
„Prior”, Moskwa 2001, 176 s., współautorstwo, ISBN 5-7990-0678-X (О. Я. Баев (ред.): Криминалистика: Сборник задач и заданий, Издательство «Приор», Москва 2001, 176 с. (в
соавторстве).

O. J. Bajew (red.): Kryminalistyka: zbiór zadań i przykładów, Wydawnictwo
Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2005, 280 s., współautorstwo, ISBN 59273-0754-X (О. Я. Баев (ред.): Криминалистика: Сборник задач и заданий, Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2005, 280 с. (в соавторстве).

Sołodow D., Program szkolenia kursu specjalistycznego: „Poszukiwanie,
dochodzenie, śledztwo”, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż,
11 s. (Солодов Д. А. Учебная программа спецкурса «Розыск, дознание, следствие», Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2005, 11 с.

Sołodow D., Program szkolenia kursu – fakultet „Procesowe i taktyczne
decyzje śledczego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2205,
11 s. (Солодов Д. А. Учебная программа курса на выбор «Процессуальные и тактические
решения следователя», Издательство Воронежского государственного университета,
Воронеж 2005, 11 с.)

Sołodow D., Materiały szkolno-metodyczne dla kursu specjalistycznego
„Poszukiwania, dochodzenie, śledztwo”, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu, Woroneż 2006, 182 s. (Солодов Д. А. Учебно-методический комплекс к спецкурсу «Розыск, дознание, следствие», Издательство Воронежского государственного
университета, Воронеж 2006, 182 с.).

O. J. Bajew (red.): Wybór dokumentów procesowych do przedmiotów
realizowanych w Katedrze Kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu, Woroneż 2009, 148 s., współautorstwo, ISBN 978-5-9273-1498-0 (О. Я. Баев
(ред.): Процессуальные акты по дисциплинам кафедры криминалистики, Издательство
Воронежского государственного университета, Воронеж 2009, 148 с. (в соавторстве).
•
Sołodow D., Nielegalny rynek produkcji i dystrybucji narkotyków w Rosji oraz
formy przeciwdziałania zjawisku, Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości
przeciwdziałania (red. W. Pływaczewski, P. Chlebowicz);;; Wydawnictwo UWM Olsztyn 2012;
s. 74-84; ISBN 978-83-62383-22-1
3
•
Sołodow D., Sąd przysięgłych w Rosji: tradycja historyczna i stan współczesny,
Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje / red. W. Cieślak, S. Steinborn, Lex,
Warszawa, 2013, s. 1043-1054.
VII.
Inne publikacje

Sołodow D., Problemy zabezpieczenia praw oskarżonego, „Studenci w nauce
prawa”, № 2/2000, s. 160-169, ISBN 5-7455-1124-9 (Солодов Д. А. Проблемы обеспечения
прав подсудимого, «Студенты в правовой науке», № 2/2000, С. 160-169).

Sołodow D., Śledczo-operacyjna grupa dyżurna jako forma współdziałania
śledczego i pracownika operacyjnego w warunkach wielkomiejskich, „Woroneskie zeszyty
kryminalistyczne”, № 2/ 2001, S. 192-198, ISBN 5-7455-1182-6 (Солодов Д. А. Дежурная
следственно-оперативная группа как форма взаимодействия следователя и оперативных работников в условиях мегаполиса, «Воронежские криминалистические чтения»,
№ 2/ 2001, С. 192-198).

Sołodow D., Kontrola i zapis rozmów jako czynność śledcza, „Zeszyty
Uniwersytetu Państwowego w Tule”, № 4/2001, S. 201-206 (Солодов Д. А. Контроль и запись переговоров как следственное действие, «Известия Тульского государственного
университета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических
наук и правоохранительной деятельности», № 4/2001, С. 201-206).

Sołodow D., Profesjonalne współdziałanie śledczych, istota i system, „Zeszyty
Państwowej Akademii Prawniczej w Saratowie”, № 5 (28)/2001, S. 20-21, ISSN 0321-0383
(Солодов Д. А. Профессиональные взаимодействия следователя: сущность и система,
«Вестник Саратовской государственной академии права», № 5 (28)/2001, C. 20-21).

Sołodow D., Sytuacje konfliktowe podczas postępowania przygotowawczego,
„Nauka prawa i reforma kształcenia prawniczego. Wydanie 13: Konfliktologia prawnicza:
teoretyczne problemy badań interdyscyplinarnych”, Woroneż 2002, S. 183-200, ISBN 5-74551235-0 (Солодов Д. А. Конфликтные взаимодействия в ходе предварительного следствия, «Правовая наука и реформа юридического образования. Выпуск 13: Правовая
конфликтология: теоретические проблемы междисциплинарного исследования», Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2002, С. 183-200).

Sołodow D., Podejmowanie decyzji procesowych w warunkach taktycznego
ryzyka, „Trybuna młodych naukowców: Podmiotowe prawa i interesy prawne: podstawy
teoretyczne i problemy ochrony prawnej”, № 3/2002, S. 201-208, ISBN 5-7455-1243-1 (Со4
лодов Д. А. Принятие процессуальных решений в условиях тактического риска, «Трибуна молодых ученых: Субъективные права и законные интересы: теоретические основы
и проблемы юридической защиты», № 3/2002, С. 201-208).

Sołodow D., Konfliktowe współdziałanie śledczych: istota i klasyfikacja, „W
drodze do państwa prawa: trudności i osiągnięcia. Materiały Ogólnorosyjskiej konferencji
naukowo-praktycznej”, Część 2, Wydawnictwo Technicznego Uniwersytetu Państwowego w
Kurskie, Kursk 2002, S. 164-169, ISBN 5-7681-0101-2 (Солодов Д. А. Конфликтные взаимодействия следователя: сущность и классификация, «На пути к правовому государству:
трудности и достижения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции», Часть 2, Издательство Курского государственного технического университета,
Курс 2002, С. 164-169).

Sołodow D., Gwarancje praw osobistych w podejmowanych procesowych
decyzjach śledczego, „50 lat w kryminalistyce. Z powodu 80-lecia z dnia urodzin R. S.
Biełkina. Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2002, S. 245-256, ISBN 5-9273-0203-3 (Солодов Д. А.
Гарантии прав личности при принятии процессуальных решений следователем, «50 лет
в криминалистике. К 80 – летию со дня рождения Р. С. Белкина. Материалы международной научной конференции», Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2002, С. 245-256).

Sołodow D., Decyzje taktyczne w działaniach śledczego, „Problemy walki z
transnacjonalną zorganizowaną działalnością przestępczą”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Państwowego w Kaliningradzie, Kaliningrad 2002, S. 62-66, ISBN 5-88874-303-8 (Солодов Д.
А. Тактические решения в деятельности следователя, «Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступной деятельностью», Издательство Калининградского государственного университета, Калининград 2002, С. 62-66).

Sołodow D., Procesowe i taktyczne decyzje śledczego, „Woroneskie zeszyty
kryminalistyczne”, № 3/2002, S. 212-220, ISBN 5-7455-1252-0 (Солодов Д. А. Процессуальные и тактические решения в следователя, «Воронежские криминалистические чтения», № 3/2002, С. 212-220).

Sołodow D., Pojęcie i klasyfikacja taktycznych decyzji śledczego, „Jużno-
uralskie zeszyty kryminalistyczne”, № 10/2002, S. 151-158, ISBN 5-7477-0690-x (Солодов Д.
А. Понятие и классификация тактических решений следователя, «Южно-уральские
криминалистические чтения», № 10/2002, С. 151-158).
5

Bajew M. O., Sołodow D., O niektórych problemach prawnych zasadności
wszczęcia postępowania karnego, „Woroneskie zeszyty naukowe”, №4/2004, S. 34- 39, ISBN
5-9273-0312-9 (Баев М. О., Солодов Д. А. О нескольких проблемах законности и обоснованности возбуждения уголовного дела, «Воронежские криминалистические чтения», №4/2004, С. 34- 39 (в соавторстве c M.O. Баев).

Sołodow D., Decyzje śledczego, problemy optymalizacji podjęcia, „Woroneskie
zeszyty kryminalistyczne”, № 5/2004, S. 255-265, ISBN 5-9273-0359-5 (Солодов Д. А. Решения следователя: проблемы оптимизации принятия, «Воронежские криминалистические чтения», № 5/2004, С. 255-265).

Sołodow D., Kompromis w postepowaniu karnym: podstawy i formy, „Nauka
prawa i reforma kształcenia prawniczego”, № 17/2004, S. 140-150, ISBN 5-9278-0721-3 (Солодов Д. А. Компромисс в уголовном судопроизводстве: основание и формы, «Правовая наука и реформа юридического образования», № 17/2004, С. 140-150).

Sołodow D., Ryzyko taktyczne podczas prowadzenia czynności śledczych,
„Teoria a praktyka ekspertyzy sądowej i kryminalistyki”, № 4/2004, S. 41-46, ISBN 966-846720-5 (Солодов Д. А. Тактический риск при производстве следственных действий, «Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики», № 4/2004, С. 41-46).

Sołodow D., Problemy urzeczywistnienia gwarancji procesowych, praw i
interesów uczestników procesu karnego, „Rosyjskie państwo prawa: wyniki formowania i
perspektywy
rozwoju:
Prawo
karne,
proces
karny
i
kryminalistyka.
Materiały
Ogólnorosyjskiej konferencji naukowo-praktycznej, Woroneż, 14-15 listopada 2003 r.”, Część
5, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2004, S. 249-261, ISBN
5-9273-0592-x (Солодов Д. А. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий
прав и интересов участников уголовного судопроизводства, «Российское правовое государство: итоги формирования и перспективы развития: Уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 14-15 ноября 2003 г.», Часть 5, Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2004, С. 249-261).

Sołodow D., Podstawy struktury i rodzaje szczegółowych metodyk
kryminalistycznych, „Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 6/2005, S. 218-225, ISBN 59273-0460-5 (Солодов Д. А. Основания структурирования и виды частных криминалистических методик, «Воронежские криминалистические чтения», № 6/2005, С. 218-225).

Sołodow D., Zakres realizacji kontroli sądowej w stadium postępowania
przedsądowego w sprawach karnych, „Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 7/2006, S.
6
226-238, ISBN 5-9273-0811-2 (Солодов Д. А. Пределы осуществления судебного контроля на стадии досудебного производства по уголовному делу, «Воронежские криминалистические чтения», № 7/2006, С. 226-238).

Sołodow D., Mechanizmy procesowej ochrony interesów majątkowych
pokrzywdzonych, „Zeszyty prawnicze: Społeczeństwo cywilne i państwo w Rosji: zapewnienie
demokracji i praworządności”, № 20/2006, С. 208-217, ISBN 5-7455-0852-3 (Солодов Д. А.
Процессуальные механизмы защиты имущественных интересов потерпевших от преступлений, «Юридические записки: Гражданское общество и государство в России:
обеспечение демократии и правомерности», № 20/2006, С. 208-217).

Sołodow D., Urzeczywistnienie praw pokrzywdzonego – osoby fizycznej jako
uczestnika postępowania karnego, „Problemy teorii i praktyki procesu karnego: historia i
stan współczesny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2006,
S. 436-442, ISBN 978-5-9273-1353-2 (Солодов Д. А. Совершенствование прав потерпевшего-физического лица на участие в уголовном преследовании, «Проблемы теории и
практики уголовного процесса: история и современность», Издательство Воронежского
государственного университета, Воронеж 2006, С. 436-442).

Sołodow D., Refleksyjne kierowanie i refleksyjne przewidywanie w taktyce
obrony – zarys problematyki, „Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 8/2007, С. 235243, ISBN 5-9273-0733-7 (Солодов Д. А. Рефлексивное управление и рефлексивное
предвидение в тактике защиты (постановка проблемы), «Воронежские криминалистические чтения», № 8/2007, С. 235-243).

Sołodow D., Przedmiot i zakres określania podstaw faktycznych decyzji w
procesie karnym, „Zeszyty Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu. Seria: Prawo”, № 1
(2)2007, S. 320-326, ISSN 1609-0691 (Солодов Д. А. Предмет и пределы установления
фактических оснований уголовно-процессуальных решений, «Вестник Воронежского
государственного университета. Серия Право», № 1 (2)2007, С. 320-326).

Sołodow D., Procesowe uwagi dotyczące wynagrodzenia adwokata w
sprawach karnych – problemy praktyczne, „Zeszyty Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu. Seria: Prawo”, № 2 (3)/2007, S. 320-326, ISSN 0234-5439 (Солодов Д. А. Процессуальные издержки по оплате участия адвоката в уголовном деле: проблемы правоприменения, «Вестник Воронежского государственного университета. Серия Право»,
№ 2 (3)/2007, С. 320-326).

Sołodow D., Problemy przeprowadzenia ekspertyzy sądowej z pozycji
refleksyjnego przewidywania przez przeciwne strony procesowe, „Teoria a praktyka
7
ekspertyzy sądowej i kryminalistyki”, № 7/2007, S. 41-46, ISSN 1993-0917 (Солодов Д. А.
Проблемы проведения судебной экспертизы с позиций рефлексивного предвидения
представителей состязающихся сторон, «Теория и практика судебной экспертизы и
криминалистики», № 7/2007, С. 41-46).

Sołodow D., Problemy realizacji ekspertyzy sądowej z pozycji przewidywania
refleksyjnego przez strony sporu, „Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 9/2008, S. 258266, ISBN 978-5-9273-1310-5 (Солодов Д. А. Проблемы производства судебной экспертизы с позиции рефлексивного предвидения состязающихся сторон, «Воронежские
криминалистические чтения», № 9/2008, С. 258-266).

Sołodow D., Analiza refleksyjna jako środek optymalizacji poszukiwań
śledczych, „Wykorzystanie danych innych nauk w kryminalistyce. Materiały Ogólnorosyjskiej
konferencji naukowo-praktycznej z udziałem przedstawicieli innych krajów 18-19 kwietnia
2008 roku”, Wydawnictwo Agrarnego Uniwersytetu Państwowego na Kubani, Krasnodar
2008, S. 318-323 (Солодов Д. А. Рефлексивный анализ как средство оптимизации следственного поиска, «Использование достижений иных наук в криминалистики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 1819 апреля 2008 года», Издательство Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар 2008, С. 318-323).

Sołodow D., Analiza refleksyjna w taktyce przesłuchania sądowego w
sprawach karnych – założenia ogólne i niektóre możliwości praktycznego zastosowania,
„Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 10/2008, S. 257-271, ISBN 978-5-9273-1374-7
(Солодов Д. А. Рефлексивный анализ в тактике судебного допроса по уголовным делам: общие положения и некоторые возможности практического приложения, «Воронежские криминалистические чтения», № 10/2008, C. 257-271).

Sołodow D., Wyznaczenie i przeprowadzenie ekspertyzy sądowej jako obiekt
analizy refleksyjnej obrony, „Teoria a praktyka ekspertyzy sądowej i kryminalistyki”,
№8/2008, S. 108-113, ISSN 1993-0917 (Солодов Д. А. Назначение и производство судебной экспертизы как объект рефлексивного анализа стороны защиты, «Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики», № 8/2008, С. 108-113).

Sołodow D., Podstawy struktury szczegółowych metodyk kryminalistycznych,
„Aktualne problemy ekspertyzy sądowej a kryminalistyki: Zbiór materiałów z posiedzenia
„okrągłego stołu” poświęconego 85-leciu powstania Instytutu Naukowo-Badawczego
Ekspertyz Sądowych w Charkowie im. Profesora M. S. Bokariusa (11-12 listopada 2008 r.) ”,
Charków 2008, S. 73-77 (Солодов Д. А. Основы структурирования частных криминали8
стических методик, «Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики:
Сборник материалов заседания «круглого стола», посвященного 85-летию создания
Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл.
Проф. М. С. Бокариуса (11-12 ноября 2008 г.)», Харьков 2008, С. 73-77).

Sołodow D., Problemy taktyczne przesłuchania w sprawach karnych, „Nauka
prawa a metodologia wykładania dyscyplin prawniczych w warunkach reformowania
systemu wykształcenia wyższego: Zbiór artykułów naukowych na podstawie materiałów III
Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej”, Wydawnictwo „RINH”, Rostow-nadDonem 2009, S. 334-336, ISBN 978-5-7972-1311-6 (Солодов Д. А. Тактические проблемы
судебного допроса по уголовным делам, „Юридическая наука и методология преподавания юридических дисциплин в условиях реформирования системы высшего образования: Сборник научных статей по материалам III Международной научнопрактической конференции”, Издательство „РИНХ”, Ростов-на-Дону 2009, c. 334-336).

Sołodow D., Taktyka przesłuchania sądowego w sprawach karnych z pozycji
refleksyjnego przewidywania stron procesu, „Kryminalistyka w systemie stosowania prawa:
Materiały konferencji. Moskwa, MGU im. M. W. Łomonosowa, 27-28 pażdziernika 2008 r.”,
Wydawnictwo „MAKS Press”, Moskwa 2008, S. 278-282, ISBN 978-5-317-02556-4 (Солодов
Д. А. Тактика судебного допроса по уголовным делам с позиции рефлексивного предвидения состязающихся сторон, «Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г.»,
Издательство МАКС Пресс, Москва 2008, С. 278-282).

Sołodow D., Refleksja w taktyce obrony w sprawach karnych, „Opracowania
naukowe. Rosyjska Akademia Nauk Prawniczych”, Wydanie 8, Tom 3, Wydawnictwo „Juryst”,
Moskwa 2008, S. 793-797, ISBN 5-94113-019-3 (Солодов Д. А. Рефлексия в тактике защиты
по уголовным делам, «Научные труды. Российская академия юридических наук», Выпуск 8, Том 3, Издательская группа «Юрист», Москва 2008, С. 793-797).

Sołodow D., Przedmiot i struktura współczesnej rosyjskiej kryminalistyki,
„Problemy współczesnej kryminalistyki”, XII/2008, S. 315-320, ISSN 1643-2207

Sołodow D., Problemy stosowania norm regulujących przygotowanie do
okazania, „Opracowania naukowe. Rosyjska Akademia Nauk Prawniczych”, Wydanie 9, Tom
3, Wydawnictwo „Juryst”, Moskwa 2009, S. 1150-1155, ISBN 978-5-94103-326-3 (Солодов
Д. А. Проблемы применения норм, регулирующих предъявление для опознания,
«Научные труды. Российская академия юридических наук», Выпуск 9, Том 3, Издательская группа «Юрист», Москва 2009, С. 1150-1155).
9

Sołodow D., Okazanie: problemy prawnego rozumienia i zastosowania,
„Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 11/2009, S. 317-326, ISBN 978-5-9273-1482-9
(Солодов Д. А. Опознание: проблемы правопонимания и правоприменения, «Воронежские криминалистические чтения», № 11/2009, C. 317-326).

Sołodow D., Zasady podejmowania decyzji przez śledczego w sytuacjach
konfliktowych i informacyjnej nieokreśloności, „Zeszyty Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu. Seria: Prawo”,№ 1 (6)/2009, S. 374-380, ISSN 0234-5439 (Солодов Д. А. Принципы принятия решений следователем в ситуациях конфликта и информационной неопределенности, «Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право», № 1 (6)/2009, С. 374-380).

Sołodow D., Przedstawienie do okazania: przepisy postępowania karnego i
praktyka ich stosowania, „Reformy prawne we współczesnej Rosji: znaczenie, wyniki,
perspektywy: materiały konferencji naukowo-praktycznej, poświęconej 50-letniemu
jubileuszowi Wydziała Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu (Woroneż, 20-21
listopada 2008 r.)”, Wydanie 5, Część 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu, Woroneż 2009, S. 216-225, ISBN 978-5-9273-1490-4 (Солодов Д. А. Предъявление для опознания: уголовно-процессуальный закон и практика его применения,
«Правовые реформы в современной России: значение, результаты, перспективы: материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею юридического факультета Воронежского государственного университета (Воронеж, 20-21 ноября 2008 г.)», Выпуск 5, часть 5, Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2009, С. 216-225).

Sołodow D., Rozwiązania taktyczne przyjmowane przez strony oskarżenia I
obrony podczas przesłuchania przed sądem, „Kryminalistyka I inne nauki pomostowe w
postępowaniu karnym”, PRINT GROUP, Olsztyn 2009, S. 257-263, ISBN 978-83-61350-45-3.

Sołodow D., Probłemy taktyczne przesłuchania sądowego w sprawach
karnych, „Postępowanie karne”, №2/2009, С. 7-8, ISSN 2072-4411 (Солодов Д. А. Тактические
проблемы
судебного
допроса
по
уголовным
делам,
«Уголовное
судопроизводство», №2/2009, С. 7-8).

Sołodow D., Decyzje procesowe jako element realizacji taktycznego kierunku
działań śledczego, „Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 12/2009, S. 298-309, ISBN 9785-9273-1680-9 (Солодов Д. А. Процессуальные решения как элемент реализации тактического замысла следователя, «Воронежские криминалистические чтения», № 12/2009,
С. 298-309).
10

Sołodow D., Ryzyko taktyczne jako element przyjęcia i realizacji procesowych i
taktycznych decyzji, „Teoria a praktyka ekspertyzy sądowej i kryminalistyki”, №9/2009, С.
43-48, ISSN 1993-0917 (Солодов Д. А. Тактический риск как элемент принятия и реализации процессуальных и тактических решений, «Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики», №9/2009, С. 43-48).

Sołodow D., Świadek koronny w Wielkiej Brytanii i problemy wiarygodności
jego zeznań, „Umowa o współprace w stadium postępowania przygotowawczego (prawne i
kryminalistyczne problemy): materiały konferencji naukowo-praktycznej (Woroneż, 21-22
grudnia 2009 roku)”, Wydanie 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu,
Woroneż 2009, S. 241-247, we współautorstwie z I. A. Sołodowym, ISBN 978-5-9273-1688-5
(Солодов Д. А. Коронный свидетель в Великобритании и проблема достоверности его
показаний, «Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы): материалы научно-практической конференции (Воронеж, 21-22 декабря 2009 года)», Выпуск 6, Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2009, С. 241-247 (в соавторстве c И. А. Солодов).

Sołodow D., Porozumienia w procesie karnym Wielkiej Brytanii – problemy
prawno-etyczne, „Opracowania naukowe Rosyjskiej Akademii Nauk Prawniczych”, Wydanie
10, T. 3, Wydawnictwo „Juryst”, Moskwa 2010, S. 1120-1124, ISBN 5-94113-019-3 (Солодов
Д. А. Сделки с правосудием в Великобритании: разрешение этико-юридических проблем, «Научные труды Российской академии юридических наук», Выпуск 10, Том 3,
Издательская группа «Юрист», Москва 2010, С. 1120-1124).

Sołodow D., Rola i miejsce ekspertyzy sądowej we współczesnym systemie
dowodów w rosyjskim procesie karnym i kryminalistyce – wybrane problemy,
„Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki”, Dom organizatora, Toruń 2010, S. 265275, ISBN 978-83-7285-552-7.

Sołodow D., Wiarygodność opinii w ekspertyzie sądowej i problemy jej oceny
w rosyjskim procesie karnym, „Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki”, Olsztyn
2010, S. 27-35, ISBN 978-83-62355-58-7

Sołodow D., Status procesowy specjalisty w procesie karnym Polski i Rosji –
analiza prawno-porównawcza, „Woroneskie zeszyty kryminalistyczne”, № 13/2011, С. 195205, we współautorstwie R. Połeć, M. Jabłoński, ISBN 978-5-9273-1817-9 (Солодов Д. А.
Процессуальный статус специалиста в уголовном процессе Польши и России (сравнительно-правовой анализ), «Воронежские криминалистические чтения», № 13/2011, С.
195-205 (в соавторстве).
11
•
Sołodow D., Praktyka
ścigania
przestępstw ekologicznych w Rosji,
„Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska”, Wydawnictwo UWM Olsztyn
2012, S. 75-84; ISBN 978-83-62383-21-4.
•
Sołodow D. Przestępstwa komputerowe w kryminalistyce rosyjskiej,
Cybierprzestępczość i ochrona informacji. Bezpieczeństwo w Internecie. Tom III,
Wydawnictwo WSM w Warszawie, Warszawa, 2013, s. 241-253, ISBN 978-83-7520-131-4.
•
Sołodow D. Kryminalistyczne badania dokumentów jako dowód naukowy w
Rosji, Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Huberta
Kołeckiego, Warszawa 2013, s. 229-243. ISBN 978-83-63093-87-7
VIII.
Udział w konferencjach naukowych z zaznaczeniem: funkcji organizatora,
współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna, czynna – tytuł zgłoszonego referatu)
Współorganizator konferencji

50 lat w kryminalistyce. Z powodu 80-lecia z dnia urodzin R. S. Biełkina,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu
Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2002, Rosja.

Umowa o współprace w stadium postępowania przygotowawczego (prawne i
kryminalistyczne problemy), Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Katedrę
Kryminalistyki Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu w dniach 21-22 grudnia 2009 roku,
Woroneż, Rosja.
Uczestnik konferencji

W drodze do państwa prawa: trudności i osiągnięcia, Ogólnorosyjska
Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Techniczny Uniwersytet Państwowy
w Kurskie, Kursk 2002, Rosja; referat Konfliktowe współdziałanie śledczych: istota i
klasyfikacja.

50 lat w kryminalistyce. Z powodu 80-lecia z dnia urodzin R. S. Biełkina,
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Wydział Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2002, Rosja; referat Gwarancje praw
osobistych w podejmowanych procesowych decyzjach śledczego.

Rosyjskie państwo prawa: wyniki formowania i perspektywy rozwoju: Prawo
karne, proces karny i kryminalistyka, Ogólnorosyjskia Konferencja Naukowo-Praktyczna,
zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu w dniach 1412
15 listopada 2003 r., Woroneż, Rosja; referat Problemy urzeczywistnienia gwarancji
procesowych, praw i interesów uczestników procesu karnego.

Wykorzystanie danych innych nauk w kryminalistyce, Ogólnorosyjskia
Konferencja Naukowo-Praktyczna z udziałem przedstawicieli innych krajów, zorganizowana
przez Wydział Prawa i Katedrę Kryminalistyki Agrarnego Uniwersytetu Państwowego na
Kubani w dniach 18-19 kwietnia 2008 roku, Krasnodar, Rosja; referat Analiza refleksyjna jako
środek optymalizacji poszukiwań śledczych.

Posiedzenie „okrągłego stołu” poświęconego 85-leciu powstania Instytutu
Naukowo-Badawczego Ekspertyz Sądowych w Charkowie im. Profesora M. S. Bokariusa w
dniach 11-12 listopada 2008 r., zorganizowanego przez Instytut Naukowo-Badawczego
Ekspertyz Sądowych w Charkowie im. Profesora M. S. Bokariusa, Charków, Ukraina; referat
Podstawy struktury szczegółowych metodyk kryminalistycznych, „Aktualne problemy
ekspertyzy sądowej a kryminalistyki.

Kryminalistyka
i ekspertyza
sądowa:
nauka,
kształcenie
i praktyka
(Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice), V Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału
Prawa Uniwersytetu im. Mikołasa Romerysa w Wilno w dniach 14.06-16.06.2007 r., Wilno,
Litwa; referat Taktyczne decyzje śledczego w rosyjskim procesie karnym.

Nauka prawa a metodologia wykładania dyscyplin prawniczych w warunkach
reformowania systemu wykształcenia wyższego, III Międzynarodowa Konferencja NaukowoPraktyczna, zorganizowana przez Wydział Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Państwowego
w Rostowie-nad-Donem (RINH), Rostow-nad-Donem 2009, Rosja; referat Taktyczne
problemy przesłuchania przed sądem w sprawach karnych.

Kryminalistyka w systemie stosowania prawa, Konferencja Naukowo-
Praktyczna, zorganizowana przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu
Państwowego w Moskwie w dniach 27-28 października 2008 r., Moskwa, Rosja; referat
Taktyka przesłuchania sądowego w sprawach karnych z pozycji refleksyjnego przewidywania
stron procesu.

Współczesne
prawo
rosyjskie:
tworzenie
i proces
stosowania, VIII
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Wydział Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Moskwie i Rosyjską Akademię Nauk Prawniczych w dniach 7-8
grudnia 2007 roku, Moskwa, Rosja; referat Refleksja w taktyce obrony w sprawach karnych.

Procesowe, taktyczne a psychologiczne problemy, tendencje i perspektywy
rozwoju śledztwa, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez
13
Uniwersytet Państwowy Spraw Wewnętrznych w Odessie, Odessa, Ukraina w dniu 30 maja
2008 roku; referat Problemy realizacji gwarancji procesowych praw obywateli w
postępowaniu przygotowawczym w Rosji.

Reformy prawne we współczesnej Rosji: znaczenie, wyniki, perspektywy,
Konferencja Naukowo-Praktyczna poświęcona 50-letniemu jubileuszowi powstania Wydziała
Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, zorganizowana przez Wydział Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu w dniach 20-21 listopadu 2008 roku, Woroneż,
Rosja; referat Przedstawienie do okazania: przepisy postępowania karnego i praktyka ich
stosowania.

Współczesne
prawo
rosyjskie:
tworzenie
i
proces
stosowania,
IX
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Wydział Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Moskwie i Rosyjską Akademię Nauk Prawniczych w dniach 1011 grudnia 2009 roku, Moskwa, Rosja; referat Problemy stosowania norm regulujących
przygotowanie do okazania.

Kryminalistyka
I
inne
nauki pomostowe w
postępowaniu
karnym,
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, Polska;
referat Rozwiązania taktyczne przyjmowane przez strony oskarżenia I obrony podczas
przesłuchania przed sądem.

Umowa o współprace w stadium postępowania przygotowawczego (prawne i
kryminalistyczne problemy), Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Katedrę
Kryminalistyki Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu w dniach 21-22 grudnia 2009 roku,
Woroneż, Rosja; referat Świadek koronny w Wielkiej Brytanii i problemy wiarygodności jego
zeznań

Współczesne
prawo
rosyjskie:
tworzenie
i
proces
stosowania,
X
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, zorganizowana przez Wydział Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Moskwie i Rosyjską Akademię Nauk Prawniczych w dniach 1011 grudnia 2010 roku, Moskwa, Rosja; referat Porozumienia w procesie karnym Wielkiej
Brytanii – problemy prawno-etyczne.

Seminarium naukowe ekspertów badań poligraficznych, zorganizowany przez
Wyższą szkolę Policji w Szczytnie w dniach 26-27 maja 2011 r., Szczytno, Polska; referat
Rosyjska szkoła poligraferów.

III
Forum
naukowy
Podlasie-Warmia
i
Mazury
„Nauki
penalne
i
kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych”, zorganizowany przez Wyższą
14
Szkolę Policji w Szczytnie w dniach 9-10 maja 2011 r., Szczytno, Polska; referat:
Kryminalistyka rosyjska a kryminalistyka polska.

Biometria w prawie i kryminalistyce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
zorganizowana przez CLK Policji i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
w dniach 29-30 marca 2012 r., Warszawa, Polska; referat Ochrona danych personalnych w
Rosji.

Cyberprzestępczość
i
ochrona
informacji,
Konferencja
naukowa,
zorganizowana przez Wydział Informatyki i Technik Bezpieczeństwa WSM Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2012 r., Warszawa, Polska; referat
Przestępstwa komputerowe w kryminalistyce rosyjskiej.

Prawnokarne
i
kryminologiczne
aspekty
ochrony
środowiska,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Katedrę Kryminologii
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 26
kwietnia 2012 r., Olsztyn, Polska; referat Praktyka ścigania przestępstw ekologicznych w
Rosji.

Nielegalne
rynki
–
skala
zjawiska
i
możliwości
przeciwdziałania,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Katedrę Kryminologii
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 31
maja 2012 r., Olsztyn, Polska; referat Nielegalny rynek produkcji i dystrybucji narkotyków w
Rosji – formy przeciwdziałania zjawiska.

Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych,
międzynarodową konferencję naukową, zorganizowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki
Kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie w dniu 25.04.2013 r., Olsztyn, Polska, referat: Zjawisko
nielegalnej eksploatacji zasobów leśnych z perspektywy Federacji Rosyjskiej: aspekty
kryminalne
IX.
Kształcenie kadr naukowych (chronologicznie)
1.
Recenzje w przewodach doktorskich.

Recenzja rozprawy doktorskiej N. A. Foczenkowoj pt. „Wykorzystanie wiedzy
kryminalistycznej przy zabezpieczaniu i badaniach dowodów w ramach postępowania
administracyjnego (na przykładzie Rosji i Litwy)”, przygotowanej pod kier. Prof. dr hab. T. S.
15
Wołczeckej – obrona w 2003 r. na Wydziale Prawa Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego
im. I. Kanta w Kaliningradzie, Kaliningrad, Rosja, 2003.

obiektywności
Recenzja rozprawy doktorskiej W. J. Fedoryna pt. „Gwarancje procesowe
i
bezstronności
zawodowych
uczestników
postępowania
karnego”,
przygotowanej pod kier. prof. dr hab. W. W. Truchaczewa – obrona 29.05.2007 roku na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż, Rosja, 2007.

Recenzja rozprawy doktorskiej J. A. Szerbatych pt. „Metodyka obrony
zawodowej w sprawach karnych dotyczących umyślnego uszczerbku na zdrowiu
(postepowanie w stadium przygotowawczym)”, przygotowanej pod kier. prof. dr hab. M. O.
Bajewa – obrona 25.06.2009 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w
Woroneżu, Woroneż, Rosja, 2009.

Recenzja rozprawy doktorskiej A. W. Kochana pt. „Współpraca śledczego z
„innymi uczestnikami procesu karnego””, przygotowanej pod kier. prof. dr hab. O. J. Bajewa
– obrona 26.06.2009 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu,
Woroneż, Rosja, 2009.

Recenzja rozprawy doktorskiej W. J. Dorofiejewoj pt. „Procesowa i taktyczna
specyfika działalności zawodowego przedstawiciela niepełnoletniego pokrzywdzonego w
rosyjskim postępowaniu karnym”, przygotowanej pod kier. prof. dr hab. M. O. Bajewa –
obrona 10.12.2009 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu,
Woroneż, Rosja, 2009.

Recenzja rozprawy doktorskiej A. W. Biełowa pt. „Aspekty karno-procesowe
uczestnictwa prokuratura w postępowaniu prywatnoskargowym w procesie karnym”,
przygotowanej pod kier. prof. dr hab. M. O. Bajewa – obrona 12.06.2010 roku na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż, Rosja, 2010.
X.
Podnoszenie kwalifikacji

Stopień doktora nauk prawnych - nadany 01.07.2003 r., przez Wyższą Komicje
Atestacyjną Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej, na podstawie pracy
„Procesowe i taktyczne decyzje śledczego: istota i problemy optymalizacji decyzji”; rozprawa
obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2003,
Rosja.

Tytuł naukowy „Docent Katedry Kryminalistyki” – nadany 17.03.2010 r., przez
Wyższą Komisję Atestacyjną Ministerstwa ds. Kształcenia Federacji Rosyjskiej.
16

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność - kryminalistyka;
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, 2013; tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Ocena dowodów
naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej”
XI.
Inne formy aktywności
Granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych.
XII.
Nagrody i wyróżnienia

Dyplom za I miejsce wśród studentów i magistrów Wydziału Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu na podstawie wyników sesji naukowej w 2000 r.

Dyplom za I miejsce na podstawie wyników sesji naukowej Wydziału Prawa
Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu (Rosja) w 2009 r.
17
Документ
Категория
Охрана правопорядка
Просмотров
161
Размер файла
63 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа